Dynamics NAV 2009 R2 – Role Centers

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Role Centers

What is a Role?

A role represents the person’s place within the organisation.
In RTC, you build a Role Center Page and link this to a person.
In development, a role is called a profile.
The user is linked to the Role Center page by a property on the profile.
Each user may belong to none or one profile.
Each profile must have a single Role Center page associated with it.
If a user is not linked to a profile, the default profile in NAV will be used.
Creating a Role Centre Page

Simon creates a new Role Center using Page Designer. Simon knows that because Role Centers can contain several different parts, they are not tied to a specific source table. As a result, when Simon creates the Role Center page, he does not select a table in the New Page dialog box.
To create a Role Center page
In the Classic client, on the Tools menu, click Object Designer.
In Object Designer, click Page, and then click New. The New Page dialog box appears.
Click Create blank page, and then click OK.
The new page appears in Page Designer.
In the Name field of the first row, which has the type Container and the subtype ContentArea, type RoleCenterContainer.
Select a blank row, and on the View menu, click Properties.
Locate the PageType property, and then set the Value field to the page type RoleCenter.
Close the Properties window.
Save the page and name it Sales Order Proc. Role Center. Set the ID to 50005.

Source

Create Profile in Profile Table/Page
In the Profile Form/Page, add the administrator, e.g. domain\user.
Enter Configuration Mode
With configuration mode, you can configure a role for
Create a shortcut and add -configure option

“”C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored Client\Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Add Role Centre to Profile Table/Page

Departments | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | Profiles.
How to Assign a Profile/Role to a User

Departments | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | User Personalization.

How To Add a Page to Role Centre
Make sure you are using Configuration Mode for Role so it will apply to all users in that role.
Go to Departments and find object e.g. Advert Orders.
Right-Click on e.g. ‘Advert Orders’ and Click ‘Add to Navigation Pane’.
You will need to restart the RTC for the changes to take affect.

How To Assign User to Profile ID:

When Adding Objects to RoleCentre

Reports go in ‘Reports’ Drop Down.
Periodic Activities go into ‘Actions’ DropDown.

How to Add Posted Documents (or any other section) Under Home in RTC
Enter Configuration Mode (see above).
Right-Click on Role Center.
Customize Navigation Pane.
Right side Navigation Pane Buttons, click on New.
Select Item and add a name.

The ‘Posted Documents’ will only appear when the report is populated otherwise it will appear empty.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Ċentri Rwol

X’inhu Rwol?

Rwol jirrappreżenta post tal-persuna fl-organizzazzjoni.
Fil RTC, inti tibni Rwol Ċentru Paġna u jorbot dan lil persuna.
Fl-iżvilupp, rwol tissejjaħ profil.
L-utent hija marbuta mal-Ċentru paġna Irwol minn proprjetà fuq il-profil.
Kull utent jista ‘jappartjeni għall-ebda jew profil wieħed.
Kull profil għandu jkollu paġna waħda Rwol Ċentru assoċjati magħha.
Jekk utent ma jkunx marbut ma ‘profil, il-profil default fil NAV se jintużaw.
Ħolqien ta ‘Ċentru Rwol Paġna

Simon toħloq rwol ġdid Ċentru jużaw Paġna Disinjatur. Simon jaf li minħabba Ċentri rwol jista ‘jkun fih diversi partijiet differenti, huma mhumiex marbuta ma’ tabella sors speċifiku. Bħala riżultat, meta Simon toħloq il-paġna Rwol Ċentru, huwa ma tagħżel tabella fl-dialog box Ġdid Paġna.
Biex toħloq paġna Rwol Ċentru
Fil-klijent Classic, fuq il-menu Tools, ikklikkja Disinjatur Għan.
Fl Disinjatur Object, ikklikkja Paġna, u mbagħad ikklikkja Ġdid. Il dialog box Ġdid Paġna jidher.
Ikklikkja Oħloq paġna vojta, u mbagħad ikklikkja OK.
Il-paġna ġdida tidher fil-paġna Disinjatur.
Fil-qasam Isem ta ‘l-ewwel ringiela, li għandha l-kontejners tip u l-sottotip ContentArea, tip RoleCenterContainer.
Agħżel ringiela vojta, u fuq il-menu View, ikklikkja Properties.
Alloka l-proprjetà PageType, u mbagħad stabbiliti l-kamp Valur għall-RoleCenter tip paġna.
Agħlaq il-tieqa Properties.
Salv l-paġna u isem li bih Bejgħ Ordni Proc. Rwol Center. Issettja l-identità biex 50,005.

sors

Oħloq Profil fit Profil Tabella / Paġna
Fil-Profil Formola / Paġna, żid l-amministratur, eż dominju utent \.
Ikteb Konfigurazzjoni Mode
Bil-mod konfigurazzjoni, inti tista ‘tikkonfigura rwol għall
Oħloq shortcut u żid -configure għażla

“”Ċ: \ Program Files \ Dynamics Microsoft NAV \ 60 \ RoleTailored Klijent \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Żid Ċentru Rwol mal Profil Tabella / Paġna

dipartimenti | amministrazzjoni | Setup applikazzjoni | Klijent RoleTailored | Profili.
Kif Agħti Profil / Rwol lil utent

dipartimenti | amministrazzjoni | Setup applikazzjoni | Klijent RoleTailored | Utent Personalizzazzjoni.

Kif Biex Żid Paġna liċ-Ċentru Rwol
Kun żgur li qed tuża Modalità Konfigurazzjoni għal Rwol u għalhekk se japplikaw għall-utenti kollha f’dik ir-rwol.
Mur fil Dipartimenti u jsibu joġġezzjonaw eż Ordnijiet reklam.
Right-Ikklikkja fuq p.eż. “”Ordnijiet Reklam”” u Ikklikkja “”Żid mal Navigazzjoni Pane””.
Ikollok bżonn li terġa ‘tibda l-RTC għall-bidliet li jieħdu jaffettwaw.

Kif Biex Jassenja Utent għall Profil ID:

Meta Żieda Oġġetti li RoleCentre

Rapporti jmorru fil Drop Down “”Rapporti””.
Attivitajiet perjodiċi jmorru fis dropdown “”Azzjonijiet””.

Kif żid Dokumenti Posted (jew kwalunkwe taqsima oħra) Taħt Home RTC
Daħħal Konfigurazzjoni Mode (ara hawn fuq).
Right-Ikklikkja fuq Rwol Center.
Customize Navigazzjoni Pane.
sekondarji Buttuni Navigazzjoni Pane dritt, ikklikkja fuq New.
Agħżel Punt u żid l-isem.

Il- “”Dokumenti Posted”” se jidhru biss meta r-rapport ikun popolati inkella se jidhru vojta.

Referenza: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Rol Centers

Wat is ‘n rol?

‘N rol verteenwoordig plek van die persoon se binne die organisasie.
In RTC, ‘n rol Center Page bou jou en skakel dit aan ‘n persoon.
In ontwikkeling, is ‘n rol van ‘n profiel genoem.
Die gebruiker is gekoppel aan die rol Center bladsy deur ‘n eiendom op die profiel.
Elke gebruiker kan behoort aan een of ‘n profiel.
Elke profiel moet ‘n enkele rol Center bladsy wat daarmee gepaard gaan.
As ‘n gebruiker nie gekoppel aan ‘n profiel, sal die verstek profiel in NBW gebruik word.
Die skep van ‘n Rol Centre Page

Simon skep ‘n nuwe rol Center behulp Page Designer. Simon weet dat as gevolg Rol Centers verskillende dele kan bevat, is dit nie beskrywe wat gekoppel is aan ‘n spesifieke bron tafel. As gevolg hiervan, toe Simon skep die rol Center bladsy, het hy nie ‘n tafel in die dialoog New Page boks.
‘N rol Center bladsy te skep
In die Klassieke kliënt, op die kieslys op Object Designer.
In Object Designer, kliek Page en klik op New. Die dialoog Nuwe Page boks verskyn.
Klik Skep leë bladsy en klik op OK.
Die nuwe bladsy verskyn in Page Designer.
In die veld Naam van die eerste ry, wat die tipe houer en die subtipe content Area, tipe RoleCenterContainer het.
Kies ‘n leë ry, en op die kieslys en kliek op Properties.
Vind die eiendom PageType, en dan stel die waarde veld om die bladsy tipe RoleCenter.
Maak die venster Properties.
Slaan die bladsy en noem dit Verkope Bestel Proc. Rol Center. Stel die ID te 50.005.

Bron

Skep profiel in profiel Table / Page
In die profiel Form / Page, voeg die bestuurder, bv domein \ gebruiker.
Gee Configuration af
Met opset af, kan jy ‘n rol vir die instel
Skep ‘n kortpad en voeg configure opsie

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored kliënt \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” configure

Voeg Rol Sentrum vir Profiel Table / Page

departemente | Administrasie | Aansoek Setup | RoleTailored kliënt | Profiele.
Hoe om ‘n profiel / Rol na ‘n gebruiker Ken

departemente | Administrasie | Aansoek Setup | RoleTailored kliënt | Gebruikers Personalisatie.

Hoe om ‘n bladsy My Rol Sentrum
Maak seker jy gebruik Konfigurasie modus vir Rol so dit is van toepassing op alle gebruikers in daardie rol.
Gaan na Departemente en vind voorwerp bv Advert Bestellings.
Regs-kliek op bv ‘Advert Bestellings’ en kliek ‘Voeg by Navigation Pane.
Jy sal nodig hê om die RTC herbegin om die veranderinge te neem beïnvloed.

Hoe gebruiker toe aan ID Profiel:

Wanneer jy voorwerpe te RoleCentre

Verslae gaan in ‘verslae’ drop down.
Periodieke Aktiwiteite gaan in dropdown ‘aksies’.

Hoe om Voeg Posted Dokumente (of enige ander artikel) Onder Huis in RTC
Gee Konfigurasie modus (sien hierbo).
Regs-kliek op Rol Center.
Pas Navigation Pane.
Regs Navigation Pane knoppies, klik op New.
Kies item en voeg ‘n naam.

Die “”Posted Dokumente ‘sal slegs vertoon wanneer die verslag anders is bevolk sal dit leeg verskyn.

Verwysing: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centers Roli

Çfarë është roli?

Një rol përfaqëson vendin e personit brenda organizatës.
Në RTC, ju të ndërtuar një qendër Roli Faqe e lidhin këtë me një person.
Në zhvillim, një rol të quhet një profil.
Ky përdorues është i lidhur me faqen e Qendrës Roli nga një pronë në profilin.
Çdo përdorues mund të takojnë asnjë apo një profil.
Çdo profil duhet të ketë një faqe të vetme Qendra Roli lidhur me të.
Në qoftë se një përdorues nuk është i lidhur me një profil, profili i parazgjedhur në NAV do të përdoret.
Krijimi i një faqe Centre roli

Simon krijon një qendër të re Roli përdorur Page Designer. Simon e di se për shkak Centers Roli mund të përmbajë disa pjesë të ndryshme, ata nuk janë të lidhura me një tavolinë burim të veçantë. Si rezultat, kur Simon krijon faqe Center roli, ai nuk do të zgjidhni një tavolinë në kutinë e dialogut New Page.
Për të krijuar një faqe Center roli
Në klientit Classic, në menynë Tools, kliko Designer Object.
Në Designer Object, klikoni Page, dhe pastaj klikoni New. Kutia e dialogut New Page shfaqet.
Kliko Krijo faqe bosh, dhe pastaj kliko OK.
Faqja e re shfaqet në Page Designer.
Në Emri fushën e rreshtit të parë, e cila ka llojin e Container dhe ContentArea nëntip, lloji RoleCenterContainer.
Zgjidh një rresht bosh, dhe në View menu, klikoni Properties.
Gjeni pronën PageType, dhe pastaj të vendosur në fushë Vlera tek faqja tipit RoleCenter.
Mbyllni dritaren Properties.
Ruaj faqe dhe atë emër Sales Order Proc. Qendra rol. Set ID për 50005.

burim

Krijo profilin në Tabelën Profili / Page
Në Formularin e profilit / Page, shtoni administratori, psh domain \ përdoruesit.
Shkruani Configuration Mode
Me mënyrën e konfigurimit, ju mund të konfiguroni një rol për
Krijo një shkurtore dhe shtoni -configure opsion

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Shto Qendra Roli në profilin Tabela / Faqe

departamentet | administrata | Setup Aplikim | RoleTailored Klienti | Profilet.
Si të caktojë një Profil / rol për anëtarët

departamentet | administrata | Setup Aplikim | RoleTailored Klienti | Personalizimi User.

Si të Shto një faqe për Qendrën roli
Sigurohuni që jeni duke përdorur Mode Configuration për rolin kështu që do të zbatohet për të gjithë përdoruesit në atë rol.
Shko në Departamentet dhe për të gjetur të kundërshtojë psh Urdhërat referohem.
Djathtas-klikoni në p.sh. “”Urdhërat Advert”” dhe klikoni “”Add to Navigation Pane””.
Ju do të duhet për të rifilluar RTC për ndryshimet të ndikojë.

How To Cakto përdoruesin për Profilin ID:

Kur Shtimi i objekteve të RoleCentre

Raportet shkojnë në “”raportet”” Drop Down.
Aktivitete periodike të shkojnë në dropdown ‘Veprimet’.

Si të Shto Dokumentet Dërguar (apo ndonjë pjesë tjetër) Under shtëpi në RTC
Shkruani Configuration Mode (shih më lart).
Djathtas-klikoni në Qendrën roli.
Customize Navigation Pane.
Djathtë anësore Navigation Pane Buttons, klikoni ri.
Zgjidhni Item dhe shtoni një emër.

Në “”Dokumentet Postuar ‘vetëm do të shfaqet kur raporti është e populluar përndryshe ajo do të shfaqet bosh.

Referenca: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ተለዋዋጭ NAV 2009 R2 – ሚና ማዕከላት

አንድ ሚና ምንድን ነው?

አንድ ሚና ድርጅት ውስጥ ሰው ቦታ ይወክላል.
RTC ውስጥ, አንድ ሚና ማዕከል ገጽ ለመገንባት እና አንድ ሰው ይህን ተያይዘዋል.
በግንባታ ላይ ያለ ሚና መገለጫ ይባላል.
ተጠቃሚው መገለጫ ላይ አንድ ንብረት በ ሚና ማዕከል ገጽ ጋር የተገናኘ ነው.
እያንዳንዱ ተጠቃሚ ምንም ወይም አንድ መገለጫ አባል ይሆናል.
እያንዳንዱ መገለጫ ከእሱ ጋር የተያያዘ አንድ ነጠላ ሚና ማዕከል ገጽ ሊኖረው ይገባል.
አንድ ተጠቃሚ መገለጫ ጋር የተገናኘ ከሆነ, NAV ውስጥ ያለውን ነባሪው የመገለጫ ስራ ላይ ይውላል.
አንድ ሚና ማዕከል ገጽ በመፍጠር ላይ

ስምዖን ገጽ ንድፍ በመጠቀም አዲስ ሚና ማዕከል ይፈጥራል. ስምዖን ሚና ማዕከላት በርካታ የተለያዩ ክፍሎች ሊኖራቸው ይችላል, ምክንያቱም, እነርሱም አንድ የተወሰነ ምንጭ ጠረጴዛ ጋር በቀጥታ የተያያዙ ናቸው ያውቃል. ስምዖን ሚና ማዕከል ገጽ ይፈጥራል ጊዜ በዚህም ምክንያት, እርሱ አዲስ ገጽ መገናኛ ሳጥን ውስጥ ጠረጴዛ መምረጥ ነው.
አንድ ሚና ማዕከል ገጽ ለመፍጠር
ወደ ዘመን አይሽሬ ደንበኛ ውስጥ, በመሳሪያዎች ምናሌ ላይ, የነገር ንድፍ ጠቅ ያድርጉ.
የነገር ንድፍ ውስጥ, ገጽ ጠቅ ያድርጉ, እና ከዚያ አዲስ ጠቅ ያድርጉ. ዘ ኒው ገጽ መገናኛ ሳጥን ይመስላል.
ባዶ ገጽ ፍጠር ጠቅ ያድርጉ, እና ከዚያ እሺ ን ጠቅ ያድርጉ.
ወደ አዲስ ገጽ የገጽ ንድፍ ውስጥ ይገኛል.
ዓይነት መያዣ እና ንዑስ ዓይነት ContentArea, አይነት RoleCenterContainer ያለው የመጀመሪያው ረድፍ, ስም መስክ ላይ.
አንድ ባዶ ረድፍ ይምረጡ, እና ይመልከቱ ምናሌ ላይ, Properties ን ጠቅ ያድርጉ.
የ PageType ንብረት ለማግኘት, እና ከዚያ ገጹን አይነት RoleCenter ወደ ዋጋ መስክ ትቷል.
Properties ወደ ተባለው መስኮት ይዝጉ.
ገጽ አስቀምጥ እና የሽያጭ ትዕዛዝ አዋጅ የሚል ስም. ሚና ማዕከል. 50005 ወደ መታወቂያ ያዋቅሩ.

ምንጭ

የመገለጫ ማውጫ / በዚህ ገጽ ውስጥ መገለጫ ፍጠር
ወደ መገለጫ ቅፅ / ገጽ ውስጥ, አስተዳዳሪው ለማከል, ለምሳሌ ጎራ \ ተጠቃሚ.
ውቅር ሁነታ ያስገቡ
ውቅር ሁነታ ጋር, አንድ ሚና ማዋቀር ይችላሉ
አቋራጭ ፍጠር እና -configure አማራጭ ለማከል

“”C: \ Program Files \ Microsoft ተለዋዋጭ NAV \ 60 \ RoleTailored ደንበኛ \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

ማውጫ መገለጫ ወደ ሚና ማዕከል አክል / ገጽ

ክፍሎች | አስተዳደር | የመተግበሪያ ማዋቀር | RoleTailored ደንበኛ | መገለጫዎች.
አንድ ተጠቃሚ አንድ መገለጫ / ሚና መድብ የሚቻለው እንዴት ነው?

ክፍሎች | አስተዳደር | የመተግበሪያ ማዋቀር | RoleTailored ደንበኛ | የተጠቃሚ ግላዊነት ማላበስ.

ሚና ማዕከል ወደ አንድ ገጽ አክል ወደ እንዴት ነው?
በዚያ ሚና ውስጥ ለሁሉም ተጠቃሚዎች ተግባራዊ ያደርጋል, ስለዚህ እናንተ ሚና ለ ውቅር ሁነታ እየተጠቀሙ እርግጠኛ ይሁኑ.
መምሪያዎች ሄደህ ለምሳሌ: ነገር ለማግኘት ያስተዋውቁ ትዕዛዞች.
ለምሳሌ ላይ ቀኝ-ጠቅ ያድርጉ ‘ያስተዋውቁ ትዕዛዞች’ እና ‘አሰሳ መቃን አክል »ን ጠቅ ያድርጉ.
ለውጥ ላይ ተጽዕኖ ለመውሰድ የ RTC ዳግም መጀመር ይኖርበታል.

መታወቂያ መገለጫ ወደ ተጠቃሚ መድብ ወደ እንዴት ነው:

RoleCentre ወደ ነገሮችን ማከል ጊዜ

ሪፖርቶች ‘ሪፖርቶች »ጣል ታች ላይ ይሄዳሉ.
ወቅታዊ እንቅስቃሴዎች ‘እርምጃዎች’ ከተንቆልቋይ ወደ ይሄዳሉ.

RTC ውስጥ መነሻ ስር Posted ሰነዶች (ወይም ሌላ ማንኛውም ክፍል) አክል የሚቻለው እንዴት ነው?
ውቅር ሁነታ (ከላይ ይመልከቱ) ያስገቡ.
ሚና ማዕከል ላይ ቀኝ-ጠቅ ያድርጉ.
የአሰሳ መቃን ያብጁ.
በቀኝ በኩል የአሰሳ ንጥል አዝራሮች, ኒው ላይ ጠቅ ያድርጉ.
ንጥል ይምረጡ እና አንድ ስም ያክሉ.

የ «Posted ሰነዶች ‘ብቻ ነው ሪፖርቱ አለበለዚያ ሕዝብ ጊዜ ባዶ ሆኖ ይታያል ይታያል.

ማጣቀሻ: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ديناميات NAV 2009 R2 – مراكز دور

ما هو دور؟

يمثل دور مكان الشخص داخل المنظمة.
في RTC، يمكنك بناء مركز دور صفحة وربط ذلك الشخص.
في التنمية، ويسمى دورا ملف تعريف.
ويرتبط المستخدم إلى صفحة مركز دور قبل الملكية على الملف الشخصي.
قد تنتمي لكل مستخدم لا شيء أو لمحة واحدة.
يجب أن يكون كل ملف صفحة مركز دور واحد المرتبطة به.
إذا لم يتم ربط المستخدم إلى ملف تعريف، سيتم استخدام الوضع الافتراضي في صافي قيمة الأصول.
إنشاء صفحة مركز دور

سيمون يخلق مركز دور جديد باستخدام مصمم الصفحة. سيمون يعرف أن لمراكز دور يمكن أن تحتوي على عدة مناطق مختلفة، لا ترتبط ارتباطا وإلى جدول مصدر معين. ونتيجة لذلك، عندما سيمون يخلق الصفحة مركز دور، وقال انه لا تحديد جدول في مربع الحوار صفحة جديدة.
لإنشاء صفحة مركز دور
في عميل الكلاسيكية، من القائمة أدوات، انقر فوق مصمم كائن.
في مصمم كائن، انقر فوق الصفحة، ثم انقر فوق جديد. يظهر مربع الحوار صفحة جديدة.
انقر فوق إنشاء صفحة فارغة، ومن ثم انقر فوق موافق.
تظهر صفحة جديدة في صفحة مصمم.
في حقل الاسم في الصف الأول، والتي لديها الحاويات نوع وContentArea النوع الفرعي، نوع RoleCenterContainer.
تحديد صف فارغ، ثم من القائمة عرض، انقر فوق خصائص.
تحديد موقع الخاصية نوع الصفحة، ثم قم بتعيين الحقل القيمة إلى نوع الصفحة RoleCenter.
إغلاق نافذة خصائص.
حفظ الصفحة وتسميته ترتيب المبيعات بروك. مركز دور. تعيين معرف إلى 50005.

مصدر

إنشاء الملف في الملف الجدول / الصفحة
في نموذج الملف / صفحة، إضافة المسؤول، على سبيل المثال، مجال المستخدم \.
ادخل وضع التكوين
مع وضع التكوين، يمكنك تكوين دور لل
إنشاء اختصار وإضافة -configure الخيار

“”C: \ ملفات البرنامج \ مايكروسوفت دايناميكس NAV \ 60 \ RoleTailored العميل \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

إضافة مركز دور إلى الملف الشخصي الجدول / الصفحة

الإدارات | الإدارة | إعداد التطبيق | العميل RoleTailored | الشخصية.
كيفية تعيين الملف / دور للمستخدم

الإدارات | الإدارة | إعداد التطبيق | العميل RoleTailored | التخصيص المستخدم.

كيفية إضافة صفحة إلى مركز دور
تأكد من أنك تستخدم طريقة تكوين لدور لذلك سوف تطبق على جميع المستخدمين في هذا الدور.
الذهاب إلى الإدارات والعثور على كائن على سبيل المثال أوامر الإعلان.
انقر بزر الماوس الأيمن على سبيل المثال “”أوامر الإعلان”” وانقر فوق “”إضافة إلى جزء التنقل””.
وسوف تحتاج إلى إعادة تشغيل RTC لتصبح التغييرات نافذة المفعول.

كيفية تعيين العضو لعضوية رقم:

عند إضافة كائنات إلى RoleCentre

الإبلاغات في المنسدلة “”التقارير””.
أنشطة دورية الخوض في القائمة المنسدلة “”إجراءات””.

كيفية إضافة الوثائق المنشورة (أو أي قسم آخر) تحت الرئيسية في RTC
ادخل وضع التكوين (انظر أعلاه).
انقر بزر الماوس الأيمن على مركز دور.
تخصيص جزء التنقل.
الجانب جزء التنقل أزرار اليمين، انقر فوق جديد.
اختر البند وإضافة اسم.

سوف تظهر “”الوثائق المنشورة”” فقط عندما يتم نشر التقرير وإلا فإنه سوف تظهر فارغة.

إشارة: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Դերը կենտրոններ

Ինչ է դերը:

A դերը ներկայացնում է մարդու տեղը կազմակերպության շրջանակներում:
Ի RTC, դուք կառուցել մի դեր կենտրոն էջը եւ հղում այս անձի.
Զարգացման, դեր կոչվում է դիտարկում:
Օգտագործողը կապված է այն դերը կենտրոնի էջում մի սեփականության վերաբերյալ Անձնագիրը:
Յուրաքանչյուր օգտվող կարող է պատկանել է ոչ թե մեկ Անձնագիրը.
Յուրաքանչյուր դիտարկում պետք է ունենա մեկ դերը Center էջը դրա հետ կապված:
Եթե օգտագործողը չի կապված է պրոֆիլի, Լռակյաց պրոֆիլը նավ կօգտագործվի:
Ստեղծվում է մի դերը Centre էջը

Simon ստեղծում է նոր դեր կենտրոն օգտագործելով էջը դիզայներ: Սիմոն գիտի, որ քանի որ Դեր կենտրոնները կարող է պարունակել մի քանի տարբեր մասերի, նրանք չեն կապել կոնկրետ աղբյուր սեղանի շուրջ: Արդյունքում, երբ Սիմոն ստեղծում դերը կենտրոն էջը, նա չի ընտրել մի սեղան է նոր էջը երկխոսության վանդակում.
Է ստեղծել դերը կենտրոն էջը
Իսկ դասական հաճախորդի վրա, Գործիքներ մենյու, սեղմեք Object Դիզայներ.
Ի Object դիզայներ, սեղմեք էջը, եւ այնուհետեւ կտտացրեք Նոր: The New Page երկխոսությունը վանդակը հայտնվում:
Սեղմեք Ստեղծել դատարկ էջը, եւ այնուհետեւ սեղմեք OK:
Նոր էջ հայտնվում է Page Դիզայներ.
Անունով ոլորտում առաջին շարքում, որն ունի տեսակի կոնտեյներով եւ ենթատեսակ ContentArea, տեսակ RoleCenterContainer:
Ընտրեք դատարկ շարքում, եւ նայել մենյու, սեղմեք Properties:
Տեղադրեք PageType գույքը, եւ ապա սահմանել արժեքը դաշտը էջ տիպի RoleCenter:
Փակեք Properties պատուհանը:
Պահպանել էջը եւ անվանել այն Sales Order Proc. Դերը կենտրոն: Սահմանել, որ ID- ն են 50005:

աղբյուր

Ստեղծել պրոֆիլը Անձնագիր սեղան / Էջ
Ի Անձնագիր ձեւով / Page, ավելացնել կառավարչին, օրինակ տիրույթի \ օգտվողին.
Մուտքագրեք Կազմաձեւ ռեժիմ
With կազմաձեւման ռեժիմում, դուք կարող եք կարգավորել մի դեր
Ստեղծել դյուրանցման եւ ավելացնել -configure տարբերակը

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Հաճախորդ \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe» -configure

Ավելացնել դերը կենտրոն է Աղյուսակ / Էջ

Բաժանմունքներ | Administration | Դիմում Ստեղծեք | RoleTailored Client | Պրոֆիլներ:
Ինչպես է նշանակում պրոֆիլ / դեր օգտագործողը

Բաժանմունքներ | Administration | Դիմում Ստեղծեք | RoleTailored Client | Օգտվող անհատականացման.

Ինչպես ավելացնել էջը դեր կենտրոնում
Համոզվեք, որ դուք օգտագործում եք Կազմաձեւ ռեժիմ դերի, որպեսզի այն կարող է դիմել բոլոր օգտագործողների այդ դերում:
Գնալ վարչությունների եւ գտնել առարկել օրինակ Վկայակոչել հրամաններին.
Right-Click-ին օր. «Գովազդը Պատվերները ‘եւ սեղմեք’ Ավելացնել Նավարկման թրաշ»:
Դուք պետք է վերսկսել RTC համար փոփոխություններ ձեռնարկել ազդել.

Ինչպես է նշանակում օգտագործողին Անձնագիր ID:

Երբ Ավելացնելով Օբեկտներ է RoleCentre

Ռեպորտաժ գնա ‘հաղորդումների Drop Down.
Պարբերական Տուրիզմ գնալ «գործողությունների» dropdown:

Ինչպես ավելացնել Տեղադրվել փաստաթղթերը, (կամ որեւէ այլ բաժնում) Համաձայն տան RTC
Մուտքագրեք Կազմաձեւ ռեժիմ (տես վերեւում):
Right-Click դերի կենտրոնում:
Անհատականացնել Նավարկման թրաշ.
Աջ կողմում Navigation թրաշ Կոճակներ, սեղմեք Նոր:
Ընտրել տարրը եւ ավելացնել անուն:

The ‘Տեղադրվել փաստաթղթերի կհայտնվի միայն այն ժամանակ, երբ զեկույցը բնակեցված այլապես այն կհայտնվի դատարկ է.

Տեղեկագրություն: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Role Centers

bir rolu nədir?

A rol təşkilat daxilində adamın baş təmsil edir.
RTC, bir rol Center səhifə yaratmaq və bir şəxs bu keçid.
inkişaf, bir rol bir profil adlanır.
istifadəçi profili üzrə bir əmlak rol Center səhifə bağlıdır.
Hər bir istifadəçi heç və ya bir profil aid ola bilər.
Hər profil ilə bağlı bir rol Center səhifə olmalıdır.
Bir istifadəçi bir profil ilə bağlı deyilsə, NAV default profil istifadə olunacaq.
bir rolu Centre səhifə yaratmaq

Simon Page Designer istifadə edərək, yeni bir rol Mərkəzi yaradır. Simon rolu Centers müxtəlif hissələr ola bilər, çünki, onlar müəyyən bir mənbə masa bağlı deyil ki, bilir. Simon rolu Center page yaradır bir nəticəsi olaraq, o, Yeni Səhifə dialoq qutusuna bir masa seçin deyil.
bir rolu Center səhifə yaratmaq
Classic müştəri, Tools menyusundan, Object Designer basın.
Object Designer, səhifə basın, sonra Yeni basın. New Page informasiya qutusu göstərilir.
boş səhifə yaratmaq basın və sonra OK basın.
Yeni səhifə Page Designer görünür.
növü konteyner və sub ContentArea, növü RoleCenterContainer var ilk sırada, adı sahəsində.
boş sıra seçin və View menyu, Properties basın.
PageType əmlak tapın və sonra səhifə növü RoleCenter dəyər sahəsində müəyyən.
Properties pəncərə bağlayın.
səhifə saxlamaq və Satış Sifariş Proc adı. Rolu Center. 50005 üçün ID seçin.

mənbə

Profile Cədvəl / Page Profile yaradın
Profile Form / səhifə, administrator əlavə, məsələn domain \ user.
Konfiqurasiya rejimi daxil edin
konfiqurasiya rejimində, siz bir rol konfiqurasiya edə bilərsiniz
bir kısayol yaratmaq və konfiqurasiya seçimi əlavə

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” konfiqurasiya

Cədvəl Profile rolu Mərkəzi əlavə et / Səhifənin

Departments | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | Profiles.
bir istifadəçi bir Profile / rol təyin etmək üçün necə

Departments | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | İstifadəçi: Kişiselleştirme.

Rol Mərkəzinə Səhifə əlavə etmək üçün necə
bu rolu bütün istifadəçilər üçün müraciət edəcək, belə ki, rolu üçün Konfiqurasiya rejimi istifadə əmin olun.
Departments gedin və məsələn obyekt tapmaq Reklam Sifarişlər.
məsələn sağ basın “”Reklam Sifarişlər”” və “”Naviqasiya Pane əlavə et”” düyməsini basın.
dəyişikliklər təsir etmək üçün Siz RTC yenidən başladın lazımdır.

ID Profile User təyin etmək üçün necə:

RoleCentre üçün obyektlərin əlavə zaman

Hesabatlar ‘Hesabatlar’ Drop Down gedin.
Dövri Activities ‘Actions’ açılan daxil.

RTC evində Altında Posted sənədləri (və ya hər hansı digər bölmə) əlavə etmək üçün necə
Konfiqurasiya rejimi (yuxarıda bax) daxil edin.
Rolu Mərkəzi sağ basın.
Naviqasiya Pane özelleştirin.
Sağ yan naviqasiya Pane Buttons, New basın.
Maddə seçin və bir ad əlavə edin.

“”Posted Sənədlər ‘yalnız hesabatı başqa yaşayır zaman boş görünür görünür.

Referans: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dinamika NAV 2009 R2 – Role Zentroak

Zer da Role bat?

Rol bat pertsona horrek erakundean bertan lekua adierazten du.
RTC gain, Role Center Page bat eraikitzeko eta lotzeko hau pertsona bat.
garapena, rol bat profil bat deitzen da.
Erabiltzaileak da Role Center orria lotuta profila etxebizitza baten arabera.
Erabiltzaile bakoitzak daiteke none edo profil bat sartzen.
Profil bakoitzak berarekin lotutako Role Center orri bakar bat eduki behar du.
Erabiltzaile bat ez da profil bat lotuta badago, NAV en profil lehenetsia erabiliko da.
Role Zentroa Page bat sortzea

Simon Role Center berria Page diseinatzailea erabiliz sortzen. Simon daki hori Role Ikastegiak delako hainbat zati izan ditzake, baldin eta ez-taulako jakin bati lotuta. Ondorioz, Simon Role Center orria sortzen denean, ez zuen New Page elkarrizketa koadroan taula bat hautatu.
Role Center Orrialde bat sortzeko
Classic bezero, Tresnak menuan, egin klik Object festa.
Objektu festa, sakatu Page, eta gero Berria. New Page elkarrizketa-koadroa agertuko da.
Egin klik Sortu orri zuri, eta sakatu Ados.
Orri berria Page Designer agertzen.
Izena lehenengo errenkadan, eta horrek mota Edukiontzi eta subtype ContentArea du, mota RoleCenterContainer ditu alorrean.
Hautatu lerro huts bat, eta Ikusi menuan, egin klik Propietateetan.
Aurkitu PageType jabetza, eta orduan ezarri Balio eremuan orria mota RoleCenter izateko.
Itxi Properties leihoan.
Gorde orria eta izendatzeko Sales Agindua Proc. Role Center. Ezarri ID the 50005 den.

Iturria

Sortu Profile Profile Table / Orria
Profile Form / Page du, administratzaileak gehitu, adibidez domeinu \ erabiltzaile.
Idatzi konfigurazio modua
konfigurazio moduarekin, rol bat konfigura dezakezu
Sortu lasterbide bat eta aukera -configure gehitu

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Gehitu Role Centre Table profila / Page

sailak | Administrazioa | Aplikazioa Setup | RoleTailored Bezeroa | Profilak.
Nola Profile / Role erabiltzaile bati esleitu

sailak | Administrazioa | Aplikazioa Setup | RoleTailored Bezeroa | Erabiltzaile Pertsonalizazio.

Nola Page bat gehitzeko Role Zentrora
Ziurtatu konfigurazio modua erabiltzen ari zaren rolerako beraz rol duten erabiltzaile guztiei aplikatzen da.
Departamentuak joan eta aurkitu oposiziorako adibidez Orrialdeak Jokoak Eskariak.
Eskuin-klik adibidez on ‘Buruz Iragarkia Eskariak’ eta klik ‘Nabigazio-panelean gehitu’.
RTC berrabiarazi beharko duzu aldaketak eragina hartu behar.

Nola Erabiltzaileak esleitzeko ID den profila:

Noiz Objektuak gehitzea RoleCentre den

Txostenak ere ‘Txostenak’ Goitibeherako joan.
Aldizkako jarduerak sartu ‘ekintzak’ goitibehera joan.

Nola Posted Dokumentuak (edo beste edozein atal) Hasiera Under Gehitu RTC hasi
Idatzi konfigurazio Mode (ikus goian).
Eskuin-klik Role Center on.
Pertsonalizatu Nabigazio-panela.
Eskuin alboko Nabigazio-panelean Buttons, sakatu New on.
Elementua aukeratu eta izen bat gehitzeko.

The ‘Posted Dokumentuak’ bakarrik agertuko denean txostena biztanle bestela hutsik agertuko da.

Erreferentzia: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Ролевыя цэнтры

Што такое ролю?

Ролю ўяўляе месца дадзенага асобы ў рамках арганізацыі.
У РТК, вы будуеце Role Center старонку і звязаць гэта з чалавекам.
У працэсе развіцця, ролю называецца профілем.
Карыстальніка звязаны старонцы Роля Цэнтра па нерухомасці па профілі.
Кожны карыстальнік можа належаць ні аднаму ці аднаму профілі.
Кожны профіль павінен мець адну старонку Роля цэнтра, звязаны з ім.
Калі карыстальнік не звязаны з профілем, будзе выкарыстоўвацца профіль па змаўчанні ў NAV.
Стварэнне ролі Centre Page

Сайман стварае новую ролю Цэнтра з дапамогай дызайнера старонак. Сайман ведае, што, паколькі цэнтры Роля можа ўтрымліваць некалькі розных частак, яны не прывязаныя да канкрэтнай зыходнай табліцы. У выніку, калі Сайман стварае старонку Роля Цэнтра, ён не выбірае табліцу ў дыялогавым акне Новая старонка.
Каб стварыць старонку Роля Цэнтра
У класічным кліенце, у меню Сэрвіс выберыце каманду Канструктар Object.
У канструктару аб’ектаў пстрыкніце старонку, а затым націсніце кнопку Стварыць. З’явіцца дыялогавае акно Новая старонка.
Націсніце кнопку Стварыць пустую старонку, а затым націсніце кнопку OK.
Новая старонка з’явіцца ў Page Designer.
У полі Імя першага радка, якая мае тып кантэйнера і падтып ContentArea, тып RoleCenterContainer.
Выберыце пусты радок, а ў меню Выгляд, выберыце пункт Уласцівасці.
Знайдзіце ўласцівасць PageType, а затым ўсталюйце ў полі Value на старонку тыпу RoleCenter.
Зачыніце акно уласцівасцяў.
Захавайце старонку і назавіце яго Sales Order Proc. Ролю цэнтра. Усталюйце ідэнтыфікатар 50.005.

крыніца

Стварэнне профілю ў табліцы профілю / Старонка
У профілі формы / старонкі, дадайце да адміністратара, напрыклад, дамен \ карыстальнік.
Уваход у рэжым налады
У рэжыме канфігурацыі вы можаце наладзіць ролю
Стварыце ярлык і дадайце опцыю -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Дадаць цэнтр ролю профілю Табліца / Старонка

аддзелы | адміністрацыя | Налада прыкладанняў | RoleTailored Кліент | Профілі.
Як прызначыць профіль / ролі для карыстальніка

аддзелы | адміністрацыя | Налада прыкладанняў | RoleTailored Кліент | Карыстальнік Персаналізацыя.

Як дадаць старонку ў Цэнтр Роля
Пераканайцеся, што вы карыстаецеся рэжым канфігурацыі для ролі таму ён будзе прымяняцца да ўсіх карыстальнікам ў гэтай ролі.
Перайсці да Дэпартаментаў і знайсці аб’ект, напрыклад, Заказы аб’явы.
Пстрычка правай кнопкай мышы на, напрыклад, “”Аб’явы Заказы”” і націсніце кнопку “”Дадаць у панэлі навігацыі.
Вам трэба будзе перазапусціць RTC для таго, каб змены ўступілі ў сілу.

Як прызначыць карыстальніка ў профіль ID:

Калі Даданне аб’ектаў у RoleCentre

Справаздачы ідуць у “”справаздачы”” падзенне ўніз.
Перыядычныя Дзейнасць ідуць у DropDown “”Дзеянні””.

Як дадаць дакументы (Размешчаны або любы іншы падзел) У раздзеле Home ў RTC
Уваход у рэжым налады (гл. Вышэй)
Пстрычка правай кнопкай мышы на Role Center.
Наладзіць панэль навігацыі.
Правая бок панэлі навігацыі Кнопкі, націсніце Новы.
Выберыце элемент і дадайце імя.

У “”Апублікаваны дакументы”” з’явіцца толькі тады, калі справаздачу запаўняецца ў адваротным выпадку ён будзе выглядаць пустым.

Даведка: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ডাইনামিক্স ন্যাভ 2009 R2 হলো – ভূমিকা সেন্টার

একটি ভূমিকা কি?

একটি ভূমিকা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তির জায়গা প্রতিনিধিত্ব করে.
আরটিসি, আপনি একটি ভূমিকা কেন্দ্র পাতা তৈরী এবং একটি ব্যক্তি এই পৃষ্ঠায় সংযোগ.
উন্নয়ন, একটি ভূমিকা একটি প্রোফাইল বলা হয়.
ব্যবহারকারীর প্রোফাইলে একটি সম্পত্তি দ্বারা ভূমিকা কেন্দ্র পৃষ্ঠার সাথে লিঙ্ক করা হয়.
প্রতিটি ব্যবহারকারী কেউ বা এক প্রোফাইলের সাথে জড়িত হতে পারে.
প্রতিটি প্রোফাইলের একটি একক ভূমিকা সেন্টার আজকের পাতা থাকা আবশ্যক.
একটি ব্যবহারকারী একটি প্রোফাইল লিঙ্ক না থাকে, তাহলে এনএভি মধ্যে ডিফল্ট প্রোফাইল ব্যবহার করা হবে.
একটি ভূমিকা সেন্টার পাতা তৈরি

সাইমন পৃষ্ঠা ডিজাইনার ব্যবহার করে একটি নতুন ভূমিকা কেন্দ্র তৈরি করে. সাইমন জানে যে কারণ ভূমিকা সেন্টার বিভিন্ন অংশের ধারণ করতে পারে, তারা একটি নির্দিষ্ট উৎস টেবিল বাঁধা নেই. ফলস্বরূপ, যখন সাইমন ভূমিকা সেন্টার পৃষ্ঠা সৃষ্টি, তিনি নিউ পাতা ডায়লগ বক্সের মধ্যে একটি টেবিল নির্বাচন নয়.
একটি ভূমিকা সেন্টার পৃষ্ঠা তৈরি করতে
ক্লাসিক ক্লায়েন্ট, Tools মেনুতে, অবজেক্ট ডিজাইনার ক্লিক করুন.
অবজেক্ট ডিজাইনার, পৃষ্ঠা ক্লিক করুন, এবং তারপর নতুন ক্লিক করুন. নতুন পাতা ডায়লগ বক্স প্রদর্শিত হবে.
ফাঁকা পৃষ্ঠা তৈরি করুন ক্লিক করুন, এবং তারপর ওকে ক্লিক করুন.
নতুন পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ডিজাইনার প্রদর্শিত হবে.
প্রথম সারি, যা টাইপ ধারক এবং উপপ্রকার ContentArea টাইপ RoleCenterContainer হয়েছে নাম ক্ষেত্রে.
একটি ফাঁকা সারি নির্বাচন করুন, এবং দেখুন মেনুতে, Properties ক্লিক.
PageType সম্পত্তি চিহ্নিত করুন, এবং তারপর পৃষ্ঠার প্রকার RoleCenter মান ক্ষেত্র সেট.
প্রোপার্টি উইন্ডো বন্ধ করুন.
পৃষ্ঠা সংরক্ষণ করুন এবং এটির নাম দিন সেলস অর্ডার Proc. ভূমিকা কেন্দ্র. 50005 এর আইডি সেট করুন.

উৎস

প্রোফাইলের টেবিল / পাতা প্রোফাইল তৈরি করুন
প্রোফাইল ফরম / পৃষ্ঠায়, প্রশাসক যোগ, উদাঃ ডোমেইন \ ব্যবহারকারী.
কনফিগারেশন মোড লিখুন
কনফিগারেশন মোড সঙ্গে, আপনি জন্য একটি ভূমিকা থাকবে কনফিগার করতে পারেন
একটি শর্টকাট তৈরি করুন এবং -configure বিকল্প যোগ

“”সি: \ Program Files \ মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স ন্যাভ \ 60 \ RoleTailored ক্লায়েন্ট \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

ভূমিকা সেন্টার টেবিল প্রোফাইলে জুড়ুন / পাতা

অধিদপ্তর | প্রশাসন | অ্যাপ্লিকেশন সেটআপ | RoleTailored ক্লায়েন্ট | প্রোফাইল.
একটি প্রোফাইল / ভূমিকা একটি ব্যবহারকারী বরাদ্দ কীভাবে

অধিদপ্তর | প্রশাসন | অ্যাপ্লিকেশন সেটআপ | RoleTailored ক্লায়েন্ট | ব্যবহারকারী নিজস্বকরণ.

কিভাবে ভূমিকা সেন্টারে একটি পৃষ্ঠা যোগ করতে
নিশ্চিত করুন যে আপনি ভূমিকা জন্য কনফিগারেশন মোড ব্যবহার করা হয়, তাই এটি যে ভূমিকা সব ব্যবহারকারীদের জন্য আবেদন করতে হবে.
অধিদপ্তর যান এবং উদাঃ অবজেক্ট খুঁজে বিজ্ঞাপন আদেশ.
উদাঃ উপর রাইট ক্লিক করুন ‘বিজ্ঞাপন আদেশ’ এবং ‘নেভিগেশান ফলক জুড়ুন’ ক্লিক করুন.
আপনি আরটিসি পুনরায় আরম্ভ করা আবশ্যক পরিবর্তন প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজন হবে.

ব্যবহারকারী ধার্য করতে কিভাবে আইডি প্রোফাইলে:

যখন RoleCentre অবজেক্টস যোগ

রিপোর্ট ‘প্রতিবেদন’ ড্রপ নিচে যান.
পর্যায় কার্যক্রম ‘পদক্ষেপ’ ড্রপডাউন ঢোকা.

পোস্ট ডকুমেন্টস (বা অন্য কোন অধ্যায়) যোগ করতে কিভাবে হোম অধীনে আরটিসি মধ্যে
কনফিগারেশন মোড (উপরে দেখুন) লিখুন.
ভূমিকা সেন্টারের উপর রাইট ক্লিক করুন.
নেভিগেশান ফলক কাস্টমাইজ করুন.
ডান দিকে নেভিগেশান ফলক বাটন, নিউ এ ক্লিক করুন.
আইটেম নির্বাচন করুন এবং একটি নাম যোগ করুন.

‘পোস্ট ডকুমেন্টস’ শুধুমাত্র যখন রিপোর্ট অন্যথায় জনবহুল হয় এটা খালি প্রদর্শিত হবে প্রদর্শিত হবে.

রেফারেন্স: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Uloga centara

Ono što je uloga?

A uloga predstavlja mjesto osobe unutar organizacije.
U RTC, ti izgraditi Uloga Centra Page i povezati to lice.
U razvoj, uloga se zove profil.
Korisnik je vezan za stranicu Centra uloge koju nekretninu na profilu.
Svaki korisnik može pripadati nijedan ili jedan profil.
Svaki profil mora imati jednu stranicu Uloga centar povezan s njim.
Ukoliko se korisnik ne vezan za profil, default profila u NAV će se koristiti.
Kreiranje Uloga Centra Page

Simon stvara novu ulogu Centra pomoću Page Designer. Simon zna da je zbog uloge centri mogu sadržavati nekoliko različitih dijelova, nisu vezani za određenu izvorne tablice. Kao rezultat toga, kada je Simon stvara stranici Uloga centra, on ne bira sto u dijalogu Nova stranica.
Da biste napravili stranicu Uloga Center
U Classic klijenta, na meniju Alati, kliknite Object dizajner.
U objektu Designer, kliknite na Page, a zatim kliknite Novo. Pojavljuje se dijalog Nova stranica.
Kliknite Kreirajte praznu stranicu, a zatim kliknite na OK.
Nova strana se pojavljuje u Page Designer.
U polje Ime prvog reda, koji ima Kontejner i podtip sadržaj, tipa RoleCenterContainer.
Odaberite prazan red, a na meniju View, kliknite na Properties.
Pronađite imovine PageType, a zatim podesite polje Value vrsti stranicu RoleCenter.
Zatvorite prozor Properties.
Sačuvajte stranice i ime je prodajni nalog Proc. Uloga Centra. Postavite ID za 50005.

izvor

Napravi Profil Profil Tabela / stranica
U profilu obrazac / Page, dodajte administrator, npr domena \ korisnik.
Unesite Konfiguracija Mode
Sa konfiguracijom režim, možete konfigurirati ulogu
Kreirati prečicu i dodajte -configure opciju

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ prilagođen ulogama Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Dodaj Uloga Centra za profil Table / Page

odjela | Administracija | Primjena Setup | Prilagođen ulogama Client | Profili.
Kako Dodelite Profil / uloge na korisnika

odjela | Administracija | Primjena Setup | Prilagođen ulogama Client | Korisnik Personalizacija.

Kako dodati stranicu u ulozi centar
Pobrinite se da koristite režim Konfiguracija za uloge, tako da će se odnositi na sve korisnike u toj ulozi.
Idi na odjeljenja i saznajte prigovor npr Oglas naloga.
Desni klik na npr ‘Oglasa Narudžbe’ i kliknite ‘Dodaj u oknu za navigaciju.
Morat ćete ponovno pokrenuti RTC za promjene da se utjecati.

Kako dodijeliti korisnika na profil ID:

Kada Dodavanje objekata na RoleCentre

Izvještaji idu u ‘Reports’ Drop Down.
Periodično aktivnosti idu u DropDown ‘akcije’.

Kako dodati Postavljeno Dokumenti (ili bilo koje druge dionice) Pod Početna RTC
Unesite Konfiguracija Mode (vidi gore).
Desnim klikom na Uloga Centra.
Prilagodi okno za navigaciju.
Desna strana Navigation Pane Dugmad, kliknite na Novi.
Odaberite Item i dodati ime.

U “”Postavljeno Dokumenti ‘će se pojaviti kada je izvještaj naseljeno u suprotnom će se pojaviti prazan.

Referenca: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Роля Центрове

Какво е роля?

A роля представлява място на лицето в рамките на организацията.
В РТК, да изградите Роля Center Page и се обвърже това лице.
В развитие, роля, се нарича профил.
Потребителят е свързан към страницата на Роля Center с имот на профила.
Всеки потребител може да принадлежи на никой или един профил.
Всеки профил трябва да има една-единствена страница Роля Center, свързани с нея.
Ако даден потребител не е свързан с профил, ще се използва профилът по подразбиране в НСА.
Създаване на Роля Centre Page

Simon създава нова роля Center използване Page Designer. Саймън знае, че тъй Ролевите центрове могат да съдържат няколко различни части, те не са обвързани с конкретна таблица източник. В резултат на това, когато Саймън създава страницата централната роля, той не подбира една маса в диалоговия прозорец New Page.
За да създадете страница на Роля Center
В Classic клиента, в менюто Tools, щракнете Designer Object.
В Designer Object, кликнете Page и щракнете върху New. Появява се диалоговият прозорец New Page.
Кликнете върху Създаване на празна страница, а след това щракнете върху OK.
Новата страница се появява в Page Designer.
В полето Име на първия ред, който има контейнер тип и ContentArea подтип, тип RoleCenterContainer.
Изберете празен ред, а от менюто Изглед, щракнете върху Свойства.
Намерете тип страница имота, и след това да настроите полето Стойност да RoleCenter на тип страница.
Затваряне на прозореца Properties.
Запазване на страницата и да го назове, купува Поръчка Proc. Роля Center. Задайте ID за 50005.

източник

Създаване на профил в профил на маса / Page
В профил Форма / Page, добавете администратора, например домейн \ потребител.
Въведете Mode Configuration
С режим конфигурация, можете да конфигурирате роля за
Създаване на пряк път и добавете -configure опция

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Добави Роля Център за Профил на маса / Page

Катедри | администрация | Setup Application | RoleTailored Client | Профили.
Как да се задава профил / Роля на потребител

Катедри | администрация | Setup Application | RoleTailored Client | Потребителят персонализиране.

Как да добавите страница към Роля Centre
Уверете се, че използвате конфигурационния режим за ролята, така че ще се прилага за всички потребители в тази роля.
Отиди на отдели и намери възрази например Прегледи на поръчки.
Щракнете с десния бутон върху например “”Прегледи Поръчки”” и кликнете върху “”Добави в навигационния екран””.
Вие ще трябва да рестартирате RTC за да влязат промените в засегне.

Как да възложи на потребителя да се Профил ID:

Когато Добавяне на предмети, за да RoleCentre

Доклади отиват в падащо меню “”Отчети””.
Периодични дейности отиват в падащото меню “”Действия””.

Как да се добави Публикувано документи (или всяка друга точка) под Home в RTC
Въведете Configuration Mode (виж по-горе).
Щракнете с десния бутон върху Роля Center.
Персонализиране на панела за навигация.
Дясната страна на панела за навигация бутони, щракнете върху Нов.
Изберете позиция и добавете име.

На “”Публикувано Documents”” само ще се появяват, когато докладът е населена в противен случай тя ще се появи празен.

Справка: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centres de funcions

Què és una Funció?

Un paper representa el lloc de la persona dins de l’organització.
En RTC, es construeix un Centre de funcions de pàgina i relacionar això amb una persona.
En el desenvolupament, una funció es diu un perfil.
L’usuari està vinculat a la pàgina de Centre de funcions per una propietat en el perfil.
Cada usuari pot pertànyer a un o cap perfil.
Cada perfil ha de tenir una sola pàgina Centre de funcions associada a ella.
Si un usuari no està vinculada a un perfil, s’utilitzarà el perfil predeterminat en el NAV.
La creació d’un centre de Paper Pàgina

Simon crea un nou Centre de funcions utilitzant Page Designer. Simon sap que a causa dels Centres de funcions poden contenir diverses parts diferents, que no estan vinculats a una taula d’origen específic. Com a resultat, quan Simón crea la pàgina Centre de funcions, que no selecciona una taula en el quadre de diàleg Nova pàgina.
Per crear una pàgina Centre de funcions
Al client clàssic, al menú Eines, feu clic a Dissenyador d’objectes.
En Dissenyador d’objectes, feu clic a la pàgina i, a continuació, feu clic a Nou. Apareix el quadre de diàleg Nova pàgina.
Feu clic a Crea pàgina en blanc i, a continuació, feu clic a D’acord.
La nova pàgina apareix en el dissenyador de pàgines.
Al camp Nom de la primera fila, que té el contenidor de tipus i el subtipus ContentArea, tipus RoleCenterContainer.
Seleccioneu una fila en blanc i, al menú Veure, feu clic a Propietats.
Busqueu la propietat tipus de pàgina, a continuació, estableixi el camp Valor de l’RoleCenter tipus de pàgina.
Tanqueu la finestra Propietats.
Deseu la pàgina i el nom d’ordres de venda Proc. Centre de funcions. Ajustar la identificació de 50005.

font

Crea un perfil de Taula de perfils / Pàgina
En el formulari de perfil / pàgina, afegir l’administrador, per exemple, domini d’usuari \.
Entrar al mode de configuració
Amb la manera de configuració, es pot configurar una funció per
Crear un accés directe i afegir -configure opció

“”C: \ Program \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ adaptada a funcions de client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Afegir Centre paper al Perfil Taula / Pàgina

departaments | administració | Configuració d’aplicacions | Client RoleTailored | Perfils.
Com assignar un perfil / funció a un usuari

departaments | administració | Configuració d’aplicacions | Client RoleTailored | Personalització d’usuari.

Com afegir una pàgina a centre de Rol
Assegureu-vos que utilitzeu el mode de configuració de classes, de manera que s’aplicarà a tots els usuaris d’aquesta funció.
Anar als departaments i trobar l’objecte, per exemple, Comandes anunci.
Feu clic a, per exemple, “”Ordres de l’anunci”” i feu clic a “”Afegeix al quadre d’exploració ‘.
Haurà de reiniciar el RTC perquè els canvis tinguin efecte.

Com assignar usuari al Perfil ID:

En afegir objectes a RoleCentre

Els informes van en “”Informes”” Drop Down.
Activitats periòdiques entren en desplegable “”Accions””.

Com afegir Documents Publicats (o qualsevol altra secció) Sota Inici de RTC
Entrar al mode de configuració (vegeu més amunt).
Feu clic a Centre de funcions.
Personalitzar panell d’exploració.
del costat dret de la barra lateral Botons, feu clic a Nou.
Seleccionar punt i afegir un nom.

Els ” Documents Publicats només apareixeran quan l’informe està poblada en cas contrari, apareixerà buida.

Referència: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Papel Centers

Unsa ang usa ka Papel?

Usa ka papel nagrepresentar sa dapit sa tawo sa sulod sa organisasyon.
Sa RTC, pagtukod sa usa ka Papel Center Page ug misumpay kini sa usa ka tawo.
Sa kalamboan, usa ka papel nga gitawag nga usa ka profile.
user nga nalambigit sa panid Papel Center pinaagi sa usa ka kabtangan sa profile.
Ang matag user mahimong iya sa walay o usa profile.
Ang matag profile kinahanglan nga adunay usa ka panid Papel Center nakig-uban niini.
Kon ang usa ka user dili nalambigit sa usa ka profile, ang remate profile sa NAV gamiton.
Paghimo sa usa ka Papel Centre Page

Si Simon nagmugna sa usa ka bag-o nga Papel Center gamit ang Page Tigdesinyo. Simon nasayud nga tungod kay ang Papel Centers makaigo sa pipila sa lain-laing mga bahin, sila dili gihigot ngadto sa usa ka piho nga tinubdan lamesa. Ingon sa usa ka resulta, sa diha nga si Simon nagmugna sa panid Papel Center, siya dili pagpili sa usa ka lamesa sa dialog kahon Bag-ong Page.
Aron sa paghimo sa usa ka panid Papel Center
Sa Classic kliyente, sa menu Tools, click Object Designer.
Sa Object Designer, i-klik Page, ug dayon i-klik sa Bag-ong. Ang dialog kahon sa Bag-ong Page makita.
Click Paghimo blangko nga pahina, ug dayon i-klik OK.
Ang bag-ong panid makita sa mga Designer.
Sa sa kapatagan Ngalan sa ang nahauna nga laray, nga ang matang Container ug sa subtype ContentArea, matang RoleCenterContainer.
Pagpili og usa ka blangko nga laray, ug sa ibabaw sa mga View menu, i-klik Properties.
Pangitaa ang PageType kabtangan, ug unya ang mga Value uma ngadto sa matang nga pahina RoleCenter.
Pagsarado sa Properties bintana.
Luwasa ang panid ug ngalan niini Sales Order Proc. Papel Center. Ibutang ang ID sa 50005.

tinubdan

Paghimo Profile sa Profile Table / Page
Sa porma Profile / Page, dugangan sa administrador, e.g. domain \ user.
Pagsulod kontorno Mode
Uban sa kontorno mode, mahimo mapanagway usa ka papel alang sa
Paghimo og usa ka laktod nga paagi ug makadugang -configure kapilian

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored kliyente \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Idugang Papel Centre sa Profile Table / Page

mga departamento | Administration | Setup Paggamit | RoleTailored kliyente | Profile.
Unsa nga paagi sa Pagtudlo og usa ka Profile / Papel sa usa ka User

mga departamento | Administration | Setup Paggamit | RoleTailored kliyente | User personal.

Unsaon Idugang sa usa ka Page sa Papel Centre
Siguroha nga ikaw sa paggamit sa kontorno Mode alang sa Papel aron kini magamit sa tanan nga mga tiggamit sa papel nga.
Lakaw ngadto sa departamento ug makakaplag mosupak e.g. Advert Orders.
Husto-I-klik sa e.g. ‘Advert Orders’ ug Click ‘Idugang sa tabok pane’.
Ikaw kinahanglan nga pagsugod usab sa RTC alang sa mga kausaban sa pag-epekto sa.

Unsaon Pagtudlo og User sa profile ID:

Sa diha nga ang pagdugang butang sa RoleCentre

Mga taho sa pag-adto sa ‘report’ Drop Down.
Matag Kalihokan moadto sa ‘lihok’ DropDown.

Unsa nga paagi sa Add Posted dokumento (o sa bisan unsa nga lain nga mga seksyon) Ubos sa Panimalay sa RTC
Pagsulod kontorno Mode (tan-awa sa ibabaw).
Husto-Click sa Papel Center.
Ipahiangay tabok pane.
Too nga kiliran tabok pane Buttons, i-klik sa Bag-o.
Pagpili Item ug makadugang sa usa ka ngalan.

Ang ‘Posted dokumento’ lamang makita sa diha nga ang taho gipuy kon dili kini makita nga walay sulod.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Mphamvu NAV pofika 2009 R2 – Role Center

Kodi Ntchito?

udindo A akuimira malo munthu m’gululi.
Mu RTC, mumanga Role Center Page ndi kugwirizana kwa munthu.
Mu chitukuko, ntchito wotchedwa mbiri.
wosuta kumayambitsa Udindo Center patsamba ndi katundu pa ndani.
Aliyense wosuta Mwina ndine mmodzi kapena mbiri wina.
Aliyense mbiri ayenera kukhala osakwatira Role Center patsamba kugwirizana ndi izo.
Ngati wosuta si zogwirizana ndi mbiri, ndi mbiri kusakhulupirika mu NAV pofika zidzagwiritsidwanso ntchito.
Kujambula Role Centre Page

Simon amalenga latsopano Role Center ntchito Page Mlengi. Simon amadziwa kuti Role Malo akhoza muli magawo angapo osiyana, iwo womangidwa kwa tebulo enieni gwero. Chifukwa, pamene Simon amalenga Role Center tsamba, iye sasankha tebulo Chatsopano Page kukambirana bokosi.
Kulenga Role Center tsamba
Mu Classic kasitomala, pa menu Zida Dinani chinthu Mlengi.
Mu chinthu Mlengi, alemba Page, ndiyeno dinani Chatsopano. The New Page kukambirana bokosi Zikuoneka.
Dinani Pangani tsamba kanthu, ndiyeno dinani bwino.
Tsamba latsopano limapezeka Page Mlengi.
Mu Dzina munda wa mzere woyamba, amene ali choyimira Chidebe ndi subtype ContentArea, mtundu RoleCenterContainer.
Sankhani mzere osalembapo ndipo pa View menyu Dinani katundu.
Pezani PageType chuma, ndi kuika Chofunika kuthengo ku tsamba mtundu RoleCenter.
Kutseka katundu zenera.
Sungani tsamba dzina izo Sales Order Proc. Role Center. Anapereka ID kuti 50005.

Source

Pangani mbiri mu mbiri Table / Page
Mu mbiri Fomu / Page, kuwonjezera woyang’anira, e.g. ankalamulira \ wosuta.
Lowani kasinthidwe Mafilimu angaphunzitse
Ndi mode kasinthidwe, mukhoza sintha ntchito kwa
Pangani Simungachite ndi kuwonjezera mwayi -configure

“”C: \ Program owona \ Microsoft Mphamvu NAV pofika \ 60 \ RoleTailored zikufuna \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Kuwonjezera Role Centre ku Mbiri Table / Page

m’madipatimenti | Administration | Ntchito dongosolo | RoleTailored zikufuna | Mbiri.
Kodi Perekani mbiri / Ntchito ndi wosuta

m’madipatimenti | Administration | Ntchito dongosolo | RoleTailored zikufuna | Wosuta Personalization.

Kodi kuwonjezera Page kuti Role Centre
Onetsetsani kuti ntchito kasinthidwe mumalowedwe kwa Role choncho ntchito kwa onse ogwiritsa pa udindo umenewo.
Pitani ku amu ndi kupeza angatsutse e.g. Malondawo malamulo.
Chabwino-Dinani e.g. ‘Magulu kulengeza’ ndipo Dinani ‘Kuwonjezera Navigation pane.
Muyenera Chisudzulo Chikuwononga ndi RTC chifukwa cha kusintha kutenga bwanji.

Kodi Perekani Wosuta kuti Mbiri ID:

Pamene Kuwonjezera Zinthu kwa RoleCentre

Malipoti kupita ku ‘malipoti’ olefuka.
Nthawi Activities kupita DropDown ‘Zochita.

Kodi Add Documents Posted (kapena gawo lina lirilonse) Mu Home mu RTC
Lowani kasinthidwe mumalowedwe (onani pamwamba).
Chabwino-Dinani Role Center.
Sinthani Navigation pane.
Pomwe mbali Navigation pane mabatani, alemba pa Watsopano.
Sankhani katunduyo ndi kuwonjezera dzina.

The ‘Posted Documents’ kokha kuonekera pamene lipoti ndi asezare mwinamwake adzaoneka kanthu.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

动态NAV 2009 R2 – 角色中心

什么是角色?

角色代表了人的组织内的地方。
在RTC,你建立一个角色中心页面和链接此一人。
在发展中,角色被称为轮廓。
用户通过在简档的属性链接到角色中心页。
每个用户可以属于无或一个配置文件。
每个配置文件必须有一个与之关联的单一角色中心页面。
如果用户没有连接到一个配置文件,在NAV默认的配置文件将被使用。
创建角色页面中心

西蒙创建一个使用页面设计一个新的角色中心。西蒙知道,因为角色中心可以包含几个不同的部分,他们不依赖于特定的源表。其结果是,当西蒙创建角色中心页面,他不会选择在新建网页对话框中的表。
创建角色中心页面
在传统的客户端,在工具菜单上,单击对象设计器。
在对象设计器中,单击页面,然后单击新建。出现新的页面对话框。
单击创建空白页,然后单击确定。
新的页面出现在页面设计。
在第一行,其具有所述类型容器和亚型的含量 – ,类型RoleCenterContainer的名称字段。
选择一个空白行,并在视图菜单上,单击属性。
找到网页类型属性,然后将值字段设置为页面类型RoleCenter。
关闭属性窗口。
保存该页面,并将其命名为销售订单PROC。角色中心。在编号为50005。

资源

在个人资料表/页创建配置文件
在配置文件窗体/页,添加管理员,例如域\用户。
进入配置模式
随着配置模式下,可以配置为一个角色
创建一个快捷方式,并添加-configure选项

“C:\ Program Files文件\ Microsoft动态NAV \ 60 \ RoleTailored客户端\ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”-configure

添加角色中心,简介表/页

部门|管理|应用程序安装| RoleTailored客户|配置文件。
如何分配资料/角色给用户

部门|管理|应用程序安装| RoleTailored客户|用户个性化。

如何将网页添加到角色中心
请确保您使用的配置模式的作用,使之适用于该角色的所有用户。
转到部门和找到对象如广告订单。
右键单击例如“广告订单”,并点击“添加到导航窗格”。
您将需要重新启动RTC使更改生效。

如何分配用户到配置文件ID:

当将对象添加到RoleCentre

报告去“报告”下拉。
定期活动进入“操作”下拉列表。

如何添加文件发表(或任何其他部分)在首页的RTC
进入配置模式(见上文)。
右键点击角色中心。
自定义导航窗格。
右侧导航窗格中的按钮,单击新建。
选择项目并添加姓名。

该“发布文件”将只出现在报表中填充否则会显示为空。

参考:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

動態NAV 2009 R2 – 角色中心

什麼是角色?

角色代表了人的組織內的地方。
在RTC,你建立一個角色中心頁面和鏈接此一人。
在發展中,角色被稱為輪廓。
用戶通過在簡檔的屬性鏈接到角色中心頁。
每個用戶可以屬於無或一個配置文件。
每個配置文件必須有一個與之關聯的單一角色中心頁面。
如果用戶沒有連接到一個配置文件,在NAV默認的配置文件將被使用。
創建角色頁面中心

西蒙創建一個使用頁面設計一個新的角色中心。西蒙知道,因為角色中心可以包含幾個不同的部分,他們不依賴於特定的源表。其結果是,當西蒙創建角色中心頁面,他不會選擇在新建網頁對話框中的表。
創建角色中心頁面
在傳統的客戶端,在工具菜單上,單擊對象設計器。
在對象設計器中,單擊頁面,然後單擊新建。出現新的頁面對話框。
單擊創建空白頁,然後單擊確定。
新的頁面出現在頁面設計。
在第一行,其具有所述類型容器和亞型的含量 – ,類型RoleCenterContainer的名稱字段。
選擇一個空白行,並在視圖菜單上,單擊屬性。
找到網頁類型屬性,然後將值字段設置為頁面類型RoleCenter。
關閉屬性窗口。
保存該頁面,並將其命名為銷售訂單PROC。角色中心。在編號為50005。

資源

在個人資料表/頁創建配置文件
在配置文件窗體/頁,添加管理員,例如域\用戶。
進入配置模式
隨著配置模式下,可以配置為一個角色
創建一個快捷方式,並添加-configure選項

“C:\ Program Files文件\ Microsoft動態NAV \ 60 \ RoleTailored客戶端\ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”-configure

添加角色中心,簡介表/頁

部門|管理|應用程序安裝| RoleTailored客戶|配置文件。
如何分配資料/角色給用戶

部門|管理|應用程序安裝| RoleTailored客戶|用戶個性化。

如何將網頁添加到角色中心
請確保您使用的配置模式的作用,使之適用於該角色的所有用戶。
轉到部門和找到對象如廣告訂單。
右鍵單擊例如“廣告訂單”,並點擊“添加到導航窗格”。
您將需要重新啟動RTC使更改生效。

如何分配用戶到配置文件ID:

當將對象添加到RoleCentre

報告去“報告”下拉。
定期活動進入“操作”下拉列表。

如何添加文件發表(或任何其他部分)在首頁的RTC
進入配置模式(見上文)。
右鍵點擊角色中心。
自定義導航窗格。
右側導航窗格中的按鈕,單擊新建。
選擇項目並添加姓名。

該“發布文件”將只出現在報表中填充否則會顯示為空。

參考:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dinamica Nav 2009 R2 – medici rolu

Cosa hè un rollu?

A so rolu rapprisenta a locu di la pirsuna moins de l ‘urganizzazzioni.
In RTC, vi di fà ne una Centro rolu Page e lià sta a na pirsuna.
In u sviluppu, un rolu veni chiamatu un prufilu.
U me hè liata à la fiche Centro rollu di una pruprietà nantu à u prufilu.
Ogni utilizatore pò si riferighjenu à nimu, o unu prufilu.
Ogni User li tocca à avè una sola pagina Centro rolu assuciata cu lu.
Sè un utilizatore ùn hè assuciata à un prufilu, sarà usatu u prufilu genericu in case.
Criazioni di una Centre rolu Page

Simon, sciuri di una nova Centro rolu di usu Page Designer. Simon arrabiati chì divintoni perchè medici rolu pò cuntene parechji rughjoni, ùn sò attaccati à un tavulinu surghjente specifichi. Par via di cunsiquenza, quandu Simon, sciuri di a pagina Centro rollu, ch’ellu ùn sceglie un tavulinu in u dialogue scatula New Page.
À creà una pagina Centro rolu
In u cliente Classic, nantu à a carta i strumenti, di cliccà ogetti Designer.
In Designer ogetti, cliccate puru nant’à a pagina, è poi clicchendu Novu. appari la dialogue scatula New Page.
Clicca Criati un pagina di muta, e poi cliccà OK.
A nova pagina apparisce a Page Designer.
In lu campu di Name di i primi fila, chì hà u tippu Dépannage è u ContentArea subtype, tipu RoleCenterContainer.
Selezziunà una fila, muta, è nantu à i principali View, cliccate Joint.
Piatra u duminiu PageType, è tandu stabilitu u campu Value à u tippu pagina RoleCenter.
Chiudere la finestra Joint.
A La Fiera la fiche e Cognome lu Sales Order procuré. Centro rolu. Piazzà u ID à 50005.

Source

Crea un profile in profile Table / Page
In u profile Form / Page, di cresce u scrittore, p.e. discùtinu \ ‘utilizatori.
Rinsignate Mode Paràmetri
Cù càlculu cunfigurazione, pudete cunfigurari un rolu di
Creà un scurciatoia è aghjunghje funziunalità -configure

“”C: \ Program Files \ liate à mette in dinamica Nav \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Add Centre rolu Profil Table / Page

Enrichetta | Administration | DJ Candidatura | RoleTailored Client | Profil.
How to stabilisce un profile / rolu di na Qype

Enrichetta | Administration | DJ Candidatura | RoleTailored Client | Personalization Qype.

How To Add una Pagina à Centre rolu
Siate vo aduprate Mode Paràmetri di rolu accussì ci voli dumandà à tutti i patti à chì rollu.
Vai a Enrichetta e truvari CULTURALE p.e. Cumanda annuncio.
Right-Cliccate nant’à p.e. ‘Cumanda annuncio’ e Clicca ‘Ajouter à Pane Navigation’.
Colpu sicuru vi tuccherà à rilancià u RTC di i cambiamenti di a pigghiari chiddu difinitu.

How To stabilisce Qype Profil ID:

Quandu fattu Objects à RoleCentre

Rivista andà in Amicu Imbruglia ‘Rivista’.
Activités Periodic andà in Menu ‘Actions’.

How to Add Documents Posted (o qualsìasi altru rùbbrica) Sutta Accueil in RTC
Rinsignate Mode Paràmetri (vidi supra).
Right-Cliccate nant’à Centro rolu.
Persunalizà Pane Navigation.
dirittu à parte diritta Pane Navigation Buttons, cliccate nant’à Novu.
Selezziunà Item è aghjunghje un nomu.

A ‘Documents Posted’ Cumpariscerà solu quandu u bilanciu hè pupulatu, vasinnò Cumpariscerà à viotu.

Didáctica: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Uloga centara

Što je uloga?

Uloga predstavlja osobe mjesto unutar organizacije.
U RTC, te izgraditi ulogu centra za stranicu i povezati to s osobom.
U razvoju, uloga naziva profila.
Korisnik je vezan na stranicu Uloga Centra za strane imovine na profilu.
Svaki korisnik može pripadati niti jednoj ili profil.
Svaki profil mora imati jednu stranicu Uloga Centra povezane s njom.
Ako korisnik nije povezano s profilom, koristit će se zadani profil u NAV.
Stvaranje Uloga Centra stranicu

Simon stvara novu ulogu Centar pomoću stranicu dizajner. Simon zna da je zbog uloge centri mogu sadržavati nekoliko različitih dijelova, oni nisu vezani za određenu izvorne tablice. Kao rezultat toga, kada je Simon stvara stranicu Uloga Centra, on ne odabrati stol u dijaloškom okviru Nova stranica.
Za izradu stranice Uloga Centra
U klasičnom klijenta, na izborniku Alati kliknite dizajner objekta.
U Object dizajner, kliknite na stranicu, a zatim kliknite Novo. Pojavljuje se dijaloški okvir New Page.
Kliknite Stvori praznu stranicu, a zatim kliknite U redu.
Nova stranica na stranici Designer.
U polje Naziv prvog reda, koji ima tipa spremnika i podtip ContentArea, tipa RoleCenterContainer.
Odaberite prazan redak, a na izborniku View, kliknite Svojstva.
Pronađite pagetype svojstvo, a zatim postavite vrijednost polja na vrste web stranica RoleCenter.
Zatvorite prozor Properties.
Spremi stranicu i ime prodajnog naloga Proc. Uloga centra. Postavite ID 50005.

Izvor

Stvaranje profila u profil Tablica / Page
U obrazac za profil / stranicu, dodati administratora, npr Domena \ korisnika.
Unesite oblik rada
Sa konfiguracijom modu, možete konfigurirati ulogu
Stvaranje prečaca i dodati -configure opciju

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Dodaj uloga Centra za profil Tablica / Stranica

Odjeli | uprave | Zahtjev za postavljanje | RoleTailored Klijent | Profili.
Kako dodijeliti profil / uloga za korisnika

Odjeli | uprave | Zahtjev za postavljanje | RoleTailored Klijent | Korisnik personalizacija.

Kako dodati stranicu u Uloga Centra
Pobrinite se da koristite način rada za konfiguriranje za ulogu, tako da će se primjenjivati na sve korisnike u toj ulozi.
Idi na odjelima i pronaći objekt npr Oglas narudžbe.
Desni klik na pr ‘Oglas narudžbe “”i kliknite”” Dodaj u navigacijskom oknu’.
Morat ćete ponovno pokrenuti RTC za promjene da se utječe.

Kako dodijeliti korisnika u profil ID:

Kada dodajete objekte na RoleCentre

Izvješća idu u “”Izvješća”” padajući.
Povremene aktivnosti idu u padajućem izborniku “”akcije””.

Kako dodati Objavljeno dokumente (ili bilo koji drugi odjel) Pod dom u RTC
Unesite oblik rada (vidi gore).
Desni klik na Uloga Centra.
Prilagodba navigacijskog okna.
Desna strana navigacijskom oknu gumbi, kliknite na New.
Odaberite stavku i dodajte ime.

U ‘Objavljeno Dokumenti “”pojavit će se samo kada je izvješće inače naseljena će se pojaviti prazna.

Referenca: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – rollecentre

Hvad er en rolle?

En rolle repræsenterer personens sted i organisationen.
I RTC, du bygge et rollecenter Page og knytte dette til en person.
I udvikling, er en rolle kaldes en profil.
Brugeren er knyttet til rollecenteret siden ved en ejendom på profilen.
Hver bruger kan tilhøre ingen eller én profil.
Hver profil skal have et enkelt rollecenter side forbundet med det.
Hvis en bruger ikke er knyttet til en profil, vil standard profil i NAV anvendes.
Oprettelse af en Rolle Centre Side

Simon skaber en ny Rolle Center ved hjælp af Side Designer. Simon ved, at fordi rollecentre kan indeholde flere forskellige dele, er de ikke bundet til en bestemt kilde bord. Som et resultat, når Simon skaber rollecenteret siden, han ikke vælger en tabel i Ny side dialogboksen.
For at oprette en rollecenter side
I Classic-klienten, i menuen Funktioner, klik på Object Designer.
I Object Designer, skal du klikke på side, og klik derefter på Ny. Den nye side vises dialogboksen.
Klik på Opret tom side, og klik derefter på OK.
Den nye side vises i Side Designer.
I feltet Navn på den første række, som har typen Container og undertype ContentArea, type RoleCenterContainer.
Vælg en tom række, og i menuen Vis, klik på Egenskaber.
Find pagetype ejendom, og derefter indstille feltet Værdi til sidetypen RoleCenter.
Luk vinduet Egenskaber.
Gem siden og name it Sales Order Proc. Role Center. Indstil ID til 50005.

Kilde

Opret profil i profil Tabel / Side
I Profile Form / Page, tilsæt administrator, f.eks domain \ user.
Indtast Configuration Mode
Med konfigurationstilstand, kan du konfigurere en rolle for
Opret en genvej og tilføje -configure mulighed

“”C: \ Programmer \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Tilføj Rolle Centre til profil Tabel / Side

Afdelinger | Administration | Ansøgning Opsætning | RoleTailored Client | Profiler.
Sådan tildeles en profil / Role til en bruger

Afdelinger | Administration | Ansøgning Opsætning | RoleTailored Client | Bruger Personlige indstillinger.

Hvordan at tilføje en side til Role Centre
Sørg for at du bruger Konfigurationsfunktion for Rolle, så det vil gælde for alle brugere i denne rolle.
Gå til afdelinger og find objekt f.eks Annonce ordrer.
Højreklik på f.eks »Annonce Ordrer”” og Klik på ‘Tilføj til navigationsruden.
Du skal genstarte RTC for at ændringerne træder i kraft.

Hvordan du tildeler Bruger til profil ID:

Når Tilføjelse objekter til RoleCentre

Rapporter gå i ‘Rapporter’ Drop Down.
Periodiske Aktiviteter gå ind ‘Handlinger’ DropDown.

Sådan Tilføj Sendt dokumenter (eller nogen anden sektion) Under Home i RTC
Indtast Configuration Mode (se ovenfor).
Højreklik på Role Center.
Tilpas navigationsrude.
Højre side Navigation Pane knapper, skal du klikke på Ny.
Vælg element og tilføje et navn.

De “”Sendt Dokumenter ‘vises kun, når rapporten er befolket ellers vises tom.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Role Centers

Wat is een Role?

Een rol vertegenwoordigt plaats van de persoon binnen de organisatie.
In RTC, een Role Center pagina op te bouwen u en koppelen dit aan een persoon.
In ontwikkeling is een rol een profiel genoemd.
De gebruiker is verbonden met de Rolcentrum pagina van een woning op het profiel.
Elke gebruiker kan behoren tot geen of één profiel.
Elk profiel moet een enkel Role Center pagina verbonden aan.
Als een gebruiker niet is gekoppeld aan een profiel wordt het standaard profiel NAV gebruikt.
Het creëren van een Role Centre Pagina

Simon maakt een nieuwe Role Center vinden via Pagina Designer. Simon weet dat omdat Role Centers verschillende onderdelen kan bevatten, zijn ze niet gebonden aan een specifieke bron tafel. Als gevolg hiervan, toen Simon schept de Role Center pagina, hij niet een tafel in het dialoogvenster Nieuwe pagina inschakelt.
Om een Role Center pagina
In de Classic-client, op het menu Extra en klik op Object Ontwerper.
In Object Designer, klik op Pagina en klik op Nieuw. Het dialoogvenster Nieuwe pagina wordt geopend.
Klik op Create blanco pagina, en klik op OK.
De nieuwe pagina verschijnt in Pagina Designer.
In het veld Naam van de eerste rij, die het type van de container en het subtype ContentArea Typ RoleCenterContainer heeft.
Selecteer een lege rij, en in het menu Beeld, klik op Eigenschappen.
Het object pagetype en stel het veld Waarde om de pagina soort RoleCenter.
Sluit het venster Eigenschappen.
Sla de pagina op en noem deze Sales Order Proc. Role Center. Stel de ID 50005.

Bron

Profiel maken in Profile tabel / Pagina
In de Profile Form / pagina, voeg de beheerder, bijv. domein \ gebruiker.
Voer Configuratiemodus
Met de configuratie-modus kunt u een rol voor het configureren
Maak een snelkoppeling en voeg -configure optie

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Voeg Role Centre to Profile Tafel / Pagina

afdelingen | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | Profielen.
Hoe maak je een profiel / Rol toewijzen aan een gebruiker

afdelingen | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | Gebruikers Personalisatie.

Hoe kan ik een pagina toevoegen aan Role Centre
Zorg ervoor dat u gebruik maakt van Configuratiemodus voor Role dus het zal gelden voor alle gebruikers in die rol.
Ga naar Afdelingen en vinden object bijv. Advertentie Orders.
Klik met de rechtermuisknop op bijv. ‘Advertentie Orders’ en klik op ‘Voeg toe aan Navigation Pane’.
U moet de RTC opnieuw opstarten om de wijzigingen te activeren.

How To Gebruikers toewijzen aan ID Profiel:

Wanneer Objecten toevoegen aan RoleCentre

Rapporten gaan in ‘Reports’ Drop Down.
Periodieke activiteiten gaan in DropDown ‘Acties’.

Hoe kan ik toevoegen Geplaatst Documents (of een andere sectie) Onder Thuis in RTC
Ga naar de configuratiefunctie (zie hierboven).
Klik met de rechtermuisknop op de Role Center.
Pas Navigation Pane.
Rechterzijde Navigation Pane knoppen, klik op Nieuw.
Selecteer Item en voeg een naam.

De ‘Geplaatst Documents’ verschijnt alleen wanneer het rapport anders wordt bevolkt zal het leeg verschijnen.

Referentie: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centra rolí

Jaká je role?

Role představuje místo osoby v rámci organizace.
V RTC, budete stavět roli stránce centra a spojit to s osobou.
Ve vývoji, role se nazývá profil.
Uživatel je napojen na stránce Role Center o vlastnost na profilu.
Každý uživatel může patřit k žádnému nebo jednoho profilu.
Každý profil musí mít jedno centrum Role stránku s ním spojené.
Pokud uživatel není propojen s profilem, bude použit výchozí profil v NAV.
Vytvoření centrum Role stránku

Simon vytvoří novou roli Center pomocí stránky Designer. Simon ví, že z důvodu Centers role může obsahovat několik různých částí, které nejsou vázány na určité zdrojové tabulky. Jako výsledek, když Simon vytvoří stránku centra Role, že nevybere tabulku v dialogovém okně Nová stránka.
Chcete-li vytvořit stránku centra Role
V klasickém klienta, v nabídce Nástroje klepněte na Návrhář objektů.
V Návrháři objektů, klepněte na tlačítko Stránka a potom na tlačítko Nový. Zobrazí se dialogové okno New Page.
Klepněte na tlačítko Vytvořit prázdnou stránku, a klepněte na tlačítko OK.
Nová stránka se zobrazí v Page Designer.
V poli název první řady, která má kontejnerového typu a podtypu ContentArea, typ RoleCenterContainer.
Vyberte prázdný řádek a v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti.
Vyhledejte vlastnost pagetype, a potom nastavte pole pro uvedený typ stránky RoleCenter.
Zavřete okno Vlastnosti.
Uložit stránku a pojmenujte ji prodejní objednávky Proc. Centrum role. Nastavte ID 50005.

Zdroj

Vytvořit profil v profilovém tabulce / Strana
V profilu Form / Strana, přidejte správce, např. doména \ uživatel.
Vstup do konfiguračního režimu
S konfiguračním módu, můžete nakonfigurovat roli
Vytvořit zástupce a přidejte -configure volby

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Přidat středisko role do profilu tabulky / Strana

Pracoviště | administrace | Nastavení aplikace | RoleTailored klienta | Profily.
Jak přiřadit profil / roli uživateli

Pracoviště | administrace | Nastavení aplikace | RoleTailored klienta | Návod k přizpůsobení.

Jak přidat stránku do centra rolí
Ujistěte se, že používáte Režim konfigurace pro roli, takže to bude platit pro všechny uživatele v této roli.
Přejděte na pracovišť a najít objekt např. Reklamní objednávky.
Klepněte pravým tlačítkem myši na např. “”Reklamní Objednávky”” a klikněte na “”Přidat k navigačním podokně””.
Budete muset restartovat RTC, aby se změny projeví.

Jak přiřadit uživatele do profilu ID:

Při přidávání objektů do RoleCentre

Zprávy jít “”hlášení”” spadnout.
Periodické aktivity jít do rozevíracího “”Akce””.

Jak přidat Přidal dokumenty (nebo jakékoliv jiné části) v domovském v RTC
Vstup do konfiguračního režimu (viz výše).
Klepněte pravým tlačítkem myši na středu role.
Přizpůsobení navigačního podokna.
Pravá strana Tlačítka navigačním podokně, klepněte na příkaz Nový.
Vyberte položku a přidejte jméno.

Tyto ‘posta Documents “”se objeví pouze tehdy, když je sestava naplněna jinak se objeví prázdná.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Role Centers

What is a Role?

A role represents the person’s place within the organisation.
In RTC, you build a Role Center Page and link this to a person.
In development, a role is called a profile.
The user is linked to the Role Center page by a property on the profile.
Each user may belong to none or one profile.
Each profile must have a single Role Center page associated with it.
If a user is not linked to a profile, the default profile in NAV will be used.
Creating a Role Centre Page

Simon creates a new Role Center using Page Designer. Simon knows that because Role Centers can contain several different parts, they are not tied to a specific source table. As a result, when Simon creates the Role Center page, he does not select a table in the New Page dialog box.
To create a Role Center page
In the Classic client, on the Tools menu, click Object Designer.
In Object Designer, click Page, and then click New. The New Page dialog box appears.
Click Create blank page, and then click OK.
The new page appears in Page Designer.
In the Name field of the first row, which has the type Container and the subtype ContentArea, type RoleCenterContainer.
Select a blank row, and on the View menu, click Properties.
Locate the PageType property, and then set the Value field to the page type RoleCenter.
Close the Properties window.
Save the page and name it Sales Order Proc. Role Center. Set the ID to 50005.

Source

Create Profile in Profile Table/Page
In the Profile Form/Page, add the administrator, e.g. domain\user.
Enter Configuration Mode
With configuration mode, you can configure a role for
Create a shortcut and add -configure option

“”C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored Client\Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Add Role Centre to Profile Table/Page

Departments | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | Profiles.
How to Assign a Profile/Role to a User

Departments | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | User Personalization.

How To Add a Page to Role Centre
Make sure you are using Configuration Mode for Role so it will apply to all users in that role.
Go to Departments and find object e.g. Advert Orders.
Right-Click on e.g. ‘Advert Orders’ and Click ‘Add to Navigation Pane’.
You will need to restart the RTC for the changes to take affect.

How To Assign User to Profile ID:

When Adding Objects to RoleCentre

Reports go in ‘Reports’ Drop Down.
Periodic Activities go into ‘Actions’ DropDown.

How to Add Posted Documents (or any other section) Under Home in RTC
Enter Configuration Mode (see above).
Right-Click on Role Center.
Customize Navigation Pane.
Right side Navigation Pane Buttons, click on New.
Select Item and add a name.

The ‘Posted Documents’ will only appear when the report is populated otherwise it will appear empty.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dinamiko NAV 2009 R2 – Rolo Centroj

Kio estas Rolo?

Rolo reprezentas la persono loko ene de la organizo.
En RTC, vi konstruos Rolo Centro Paĝo kaj ligas tiun al persono.
Evoluanta, rolo nomiĝas profilon.
La uzanto estas ligita al la Rolo Centro paĝo de proprieto sur la profilon.
Ĉiu uzanto povas aparteni al neniu nek unu profilon.
Ĉiu profilon devas havi solan Rolo Centro paĝo asociita kun ĝi.
Se uzanto ne estas ligita al profilo, la defaŭlta profilon en NAV estos uzata.
Kreante Rolo Centro Paĝo

Simon kreas novan Rolo Centro uzante Paĝo Designer. Simon scias ke pro Rolo Centroj povas enhavi plurajn malsamajn partojn, ili ne estas ligitaj al specifa fonto tablo. Rezulte, kiam Simon kreas la Rolo Centro paĝo, ĝi ne elektas tablon en la Nova Paĝo dialogujo.
Krei Rolo Centro paĝon
En la Klasika kliento, sur la Iloj menuo, klaku Objekto Designer.
En Objekto Designer, klaku Paĝo kaj poste klaku Nov. La Nova Paĝo dialogujo aperas.
Klaku Krei malplena paĝo, kaj poste klaku OK.
La nova paĝo aperas en Page Designer.
En la nomo kampo de la unua vico, kiu havas la tipon Ujo kaj la subtipo ContentArea, tipo RoleCenterContainer.
Elekti malplenan vicon kaj sur la Vido menuo, klaku Propraĵoj.
Lokalizi la PageType posedaĵo, kaj poste starigis la Valoro kampo al la paĝon tipo RoleCenter.
Fermi la Propraĵoj fenestro.
Savi la paĝon kaj ajn Vendoj Ordo Proc. Rolo Centro. Starigis la ID 50005.

fonto

Krei Profilo en Profilo Tabelo / Paĝo
En la Profilo Formo / Page, aldoni la administranto, ekz-e domain \ uzanto.
Entajpu Agordo Mode
Kun agordo moduso, vi povas agordi liston por
Krei ŝparvojo kaj aldonu -configure opcion

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Kliento \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Aldoni Rolo Centro por Profilo Tabelo / Paĝo

departementoj | administrado | Apliko Agordi | RoleTailored Kliento | Profilojn.
Kiel Asigni Profilo / Rolo al Uzanto

departementoj | administrado | Apliko Agordi | RoleTailored Kliento | Uzanto Personigo.

Kiel Aldoni paĝon por Rolo Centro
Certiĝu vi abonas Agordo Mode por Rolo do ĝi aplikos al ĉiuj uzantoj en tiu rolo.
Iru Fakoj kaj trovi objekton ekz-e Anonco Ordoj.
Dekstra klako sur ekz-e ‘Anonco Ordoj’ kaj Kliku Aldoni al Navigacia Pane ‘.
Vi bezonos relanĉi la RTC por la ŝanĝoj preni tuŝi.

Kiel Asigni Uzanto ĝis Profilo ID:

Kiam Aldonante Objektoj por RoleCentre

Raportoj eniru ‘raportoj’ Guto Down.
Perioda Aktivecoj eniri ‘Agoj’ dropdown.

Kiel Aldoni Posted Dokumentoj (aŭ ajna alia sekcio) Sub Hejmo en RTC
Entajpu Agordo Mode (vidu supre).
Dekstra klako sur Rolo Centro.
Agordu Navigado Pane.
Dekstra flanko Navigado Pane Butonoj, alklaku Nova.
Elektu Item kaj aldonu nomon.

La ‘Posted Dokumentoj’ aperos nur kiam la raporto estas popolita alie aperos malplena.

Referenco: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Roll Centers

Mis ülesanne?

Roll on inimese koht organisatsiooni sees.
In RTC, saab ehitada roll Center Page ja siduda see isikuga.
Arendamine, oma osa on nn profiili.
Kasutaja on seotud ülesanded keskus lehekülje poolt vara profiili.
Iga kasutaja võib kuuluda ükski või üks profiil.
Iga profiil peab olema üks roll Center lehele sellega seotud.
Kui kasutaja ei ole seotud profiili vaikimisi profiil NAV kasutatakse.
Loomine roll Keskus Page

Simon loob uue rolli Center kasutades Page Designer. Simon teab, et kuna roll Centers võib sisaldada mitmeid erinevaid osi, nad ei ole seotud konkreetse allikas tabeli. Selle tulemusena, kui Simon loob roll Center lehele ta ei vali lauale New Page dialoogi.
Et luua Role Center lehele
Klassikalises klient, menüü Tööriistad käsku Object Designer.
Objekti Designer käsku Page ja seejärel käsku Uus. The New Page dialoogiboks.
Kliki Loo tühi leht ja seejärel nuppu OK.
Uus lehele ilmub Page Designer.
Nimeväljale esimeses reas, mis on liik Konteiner ja alatüübi ContentArea tüüpi RoleCenterContainer.
Valige tühi rida ning menüü Vaade käsku Properties.
Leidke pagetype vara, ja seejärel seadke Väärtus valdkonnas lehetüübi RoleCenter.
Atribuutide akna sulgemiseks.
Säästa lehele ja name it Sales Order Proc. Roll Center. Määra ID 50005.

allikas

Logi sisse profiilis tabel / Page
Profile vorm / Page, lisada administraator, nt domeeni \ kasutaja.
Sisesta Configuration režiim
Mis konfiguratsiooni mode saab seadistada roll
Loo otsetee ja lisada -configure võimalus

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Lisa Roll keskus Profiil tabel / Page

osakonnad | Administration | Rakenduse seadistamine | RoleTailored Klient | Profiilid.
Kuidas määrata Profiil / Role kasutajale

osakonnad | Administration | Rakenduse seadistamine | RoleTailored Klient | Kasutaja isikustamine.

Kuidas lisada lehe Roll keskus
Veenduge, et te kasutate Configuration režiim roll nii, et see kehtib kõigile selles rollis.
Mine Osakonnad ja leida vastuväiteid nt Reklaam tellimusi.
Paremkliki nt “”Reklaam tellimused ja klõpsa Lisa navigeerimispaanil””.
Sa pead taaskäivitada RTC muudatuste võtta mõjutada.

Kuidas määrata kasutaja profiilile ID:

Kui objektide lisamine RoleCentre

Aruanded minna “”Aruanded”” Drop Down.
Perioodiline Tegevused minema “”Actions”” rippmenüüst.

Kuidas lisada Postitatud dokumendid (või mis tahes muu osa) Under Kodu RTC
Sisesta Configuration režiim (vt eespool).
Paremkliki roll Center.
Kohanda navigeerimispaanil.
Parem pool navigeerimispaanil nupud, vajuta New.
Valige toode ja lisage nimi.

Nn Postitatud Dokumendid “”ilmuvad ainult siis, kui aruanne on asustatud muidu ilmub see tühi.

Viide: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics nav 2009 R2 – Role Centers

Ano ang isang Role?

Isang papel kumakatawan lugar ng tao sa loob ng organisasyon.
Sa RTC, bumuo ka ng isang Role Center Page at i-link ito sa isang tao.
Sa pag-unlad, ang isang papel ay tinatawag na isang profile.
Ang user ay naka-link sa pahina ng Larong Center sa pamamagitan ng isang ari-arian sa profile.
Ang bawat user ay maaaring sumapi sa wala o isa profile.
Ang bawat profile ay dapat magkaroon ng isang solong pahina Larong Center na nauugnay dito.
Kung ang isang user ay hindi naka-link sa isang profile, ang default na profile sa NAV ay gagamitin.
Ang paglikha ng isang Role Centre Page

Simon lumilikha ng isang bagong Larong Center gamit Page Designer. Simon alam na dahil Larong Centers ay maaaring maglaman ng ilang iba’t-ibang mga bahagi, sila ay hindi nakatali sa isang tiyak na pinagmulan table. Bilang isang resulta, kapag Simon lumilikha ang pahinang Larong Center, siya ay hindi pumili ng isang table sa dialog box na Bagong Page.
Upang lumikha ng isang pahina Larong Center
Sa Classic client, sa menu na Mga Tool, i-click ang Object Designer.
Sa Object Designer, i-click ang Simula, at pagkatapos ay i-click ang Bago. Ang dialog box New Page lilitaw.
I-click ang Lumikha ng blangkong pahina, at pagkatapos ay i-click ang OK.
Ang bagong pahina ay lilitaw sa Page Designer.
Sa larangan Pangalan ng unang hanay, na may type Container at ang subtype ContentArea, uri RoleCenterContainer.
Pumili ng isang blangko hilera, at sa View menu, i-click ang Properties.
Hanapin ang pagetype ari-arian, at pagkatapos ay itakda ang Halaga field sa uri ng pahina RoleCenter.
Isara ang Properties window.
I-save ang pahina at pangalan ito Sales Order Proc. Role Center. Itakda ang ID na 50005.

pinagmulan

Lumikha ng Profile sa Profile Table / Page
Sa Form Profile / Page, idagdag ang administrator, hal domain \ user.
Ipasok Configuration Mode
Sa configuration mode, maaari mong i-configure ang isang papel para sa
Lumikha ng isang shortcut at magdagdag -configure pagpipilian

“”C: \ Program Files \ Microsoft dynamics nav \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Idagdag Larong Centre upang Profile Table / Page

Departamento | Administration | Setup Application | RoleTailored Client | Mga profile.
Paano upang magtalaga ng isang Profile / Role sa isang User

Departamento | Administration | Setup Application | RoleTailored Client | User Personalization.

Paano Upang Magdagdag ng Page upang Larong Centre
Tiyakin na ikaw ay gumagamit ng Configuration Mode para Role kaya ito mag-aplay sa lahat ng mga gumagamit sa papel na iyon.
Pumunta sa Departamento at hanapin object halimbawa Advert Orders.
Mag-right-click sa halimbawa ‘Advert Orders’ at I-click ang ‘Idagdag sa Navigation Pane’.
Kakailanganin mong i-restart ang RTC para sa mga pagbabago na kumuha makakaapekto.

Paano Upang Magtalaga User sa Profile ID:

Kapag Pagdaragdag Objects sa RoleCentre

Reports pumunta sa ‘Mga Ulat’ Drop Down.
Panaka-nakang mga Gawain pumunta sa ‘Mga Pagkilos’ DropDown.

Paano Magdagdag Ipinaskil Dokumento (o anumang iba pang seksyon) Sa ilalim Home sa RTC
Ipasok Configuration Mode (tingnan sa itaas).
Mag-right-click sa Role Center.
I-customize ang Navigation Pane.
Right side Navigation Pane Pindutan, mag-click sa Bagong.
Piliin Item at magdagdag ng isang pangalan.

Ang ‘Ipinaskil Documents’ ay lilitaw lamang kapag ang ulat ay populated kung hindi, ito ay lilitaw walang laman.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – roolikeskukset

Mikä on rooli?

Rooli edustaa henkilön paikka organisaation sisällä.
RTC, rakennat roolikeskuksestaan Page ja linkittää henkilölle.
Vuonna kehityksen rooli kutsutaan profiilin.
Käyttäjä liittyy roolikeskuksestaan sivulle kiinteistön profiilia.
Jokainen käyttäjä voi kuulua ei yhtään tai yksi profiili.
Kullakin profiililla on oltava yksi roolikeskuksestaan sivu liittyy siihen.
Jos käyttäjä ei ole liitetty profiiliin, oletusprofiili NAV käytetään.
Luominen Rooli Centre Sivu

Simon luo uuden roolikeskuksestaan avulla sivun suunnittelija. Simon tietää, että koska roolikeskukset voi sisältää useita eri osia, ne eivät ole sidottu tiettyyn lähteeseen taulukossa. Tämän seurauksena kun Simon luo roolikeskuksestaan sivua, hän ei valita pöydän New Page valintaikkuna.
Luominen roolikeskuksestaan sivulle
Classic asiakas Työkalut valikosta Object Designer.
Vuonna Object Designer, valitse Sivu ja valitse sitten Uusi. Uusi sivu valintaikkuna.
Valitse Luo tyhjän sivun, ja sitten OK.
Uusi sivu näkyy sivun suunnittelija.
Nimi-kenttään ensimmäisen rivin, joka on tyyppiä Container ja alatyyppi ContentArea, tyyppi RoleCenterContainer.
Valitse tyhjä rivi, ja Näytä-valikosta Ominaisuudet.
Etsi pagetype omaisuutta, ja määritä sitten Arvon kentän sivutyyppiin RoleCenter.
Sulje Ominaisuudet-ikkuna.
Tallenna sivu ja nimeä se Sales Order Proc. Roolikeskuksestaan. Aseta ID 50005.

Lähde

Luo profiili Profile Table / sivu
Profiilin Form / sivu, lisää ylläpitäjä, esim. toimialue \ käyttäjä.
Anna määritystila
Kanssa kokoonpano-tilassa, voit määrittää roolin
Luo pikakuvake ja lisää -configure vaihtoehto

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ Työnkuvaan räätälöidyt Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Lisää Rooli keskuksen profiiliin Table / sivu

Osastot | hallinto | Sovellus Asetukset | Työnkuvaan räätälöidyt Client | Profiilit.
Miten määrittäminen Profile / Rooli Käyttäjälle

Osastot | hallinto | Sovellus Asetukset | Työnkuvaan räätälöidyt Client | Käyttäjä Mukauttaminen.

Miten Lisää-sivu Rooli Centre
Varmista, että Configuration Mode Rooli joten se koskee kaikkia käyttäjiä kyseisessä tehtävässä.
Mene Osastot ja löytää esine esim Advert tilaukset.
Oikea-klikkaa esim. “”Mainosten Tilaukset”” ja klikkaa “”Lisää Siirtymisruutu””.
Sinun täytyy käynnistää RTC että muutokset tulevat voimaan.

Miten Määritä Käyttäjän profiiliin ID:

Kun lisääminen objektit RoleCentre

Raportit mennä Raportit Drop Down.
Säännöllinen Toimet mennä Actions-DropDown.

Kuinka lisätä Lähetetty asiakirjat (tai mikä tahansa muu kohta) Under Koti RTC
Anna asetustilaan (katso edellä).
Oikea-klikkaa roolikeskuksestaan.
Muokata Siirtymisruutu.
Oikea puoli Siirtymisruutu painikkeet, klikkaa Uusi.
Valitse Kohde ja lisätä nimen.

The ‘Lähetetty Documents “”näkyy vain, kun raportti on asuttuja muuten se näyttää tyhjältä.

Viite: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centres de rôle

Qu’est-ce qu’un rôle?

Un rôle représente la place de la personne au sein de l’organisation.
Dans RTC, vous construisez un Centre Rôle page et le lien avec une personne.
Dans le développement, un rôle est appelé un profil.
L’utilisateur est lié à la page Role Center par une propriété sur le profil.
Chaque utilisateur peut appartenir à aucun ou un profil.
Chaque profil doit avoir une seule page Role Center qui lui est associé.
Si un utilisateur ne sont pas liées à un profil, le profil par défaut de la valeur liquidative sera utilisée.
Création d’un Centre de rôles page

Simon crée un nouveau centre de rôle en utilisant Page Designer. Simon sait que parce que les centres de rôles peuvent contenir plusieurs parties différentes, ils ne sont pas liés à une table de source spécifique. En conséquence, lorsque Simon crée la page Role Center, il ne sélectionne pas une table dans la boîte de dialogue Nouvelle page.
Pour créer une page Role Center
Dans le client classique, dans le menu Outils, cliquez sur Object Designer.
Dans Object Designer, cliquez sur Page, puis cliquez sur Nouveau. La boîte de dialogue Nouvelle page apparaît.
Cliquez sur Créer une page vierge, puis cliquez sur OK.
La nouvelle page apparaît dans Page Designer.
Dans le domaine de la première rangée, qui a le conteneur de type et le contentArea de sous-type, le type RoleCenterContainer Nom.
Sélectionnez une ligne vide, et dans le menu Affichage, cliquez sur Propriétés.
Recherchez la propriété PageType, puis définissez le champ Valeur à la RoleCenter type de page.
Fermez la fenêtre Propriétés.
Enregistrez la page et nommez-Sales Order Proc. Role Center. Définissez l’ID à 50005.

La source

Créer un profil dans le profil Tableau / Page
Dans le formulaire de profil / Page, ajoutez l’administrateur, par exemple domaine \ utilisateur.
Entrez le mode de configuration
Avec le mode de configuration, vous pouvez configurer un rôle pour
Créer un raccourci et ajoutez l’option -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Ajouter Centre de rôle au Profil Table / Page

Départements | administration | Configuration de l’application | RoleTailored client | Profils.
Affectation d’un profil / rôle à un utilisateur

Départements | administration | Configuration de l’application | RoleTailored client | Personnalisation de l’utilisateur.

Comment faire pour ajouter une page à Centre de rôle
Assurez-vous que vous utilisez le mode de configuration pour le rôle de sorte qu’il appliquera à tous les utilisateurs dans ce rôle.
Aller aux ministères et trouver l’objet, par exemple Commandes Annonce.
Clic droit sur par exemple ‘Les commandes de l’annonce »et cliquez sur« Ajouter au volet de navigation.
Vous aurez besoin de redémarrer le RTC pour que les modifications prennent effet.

Comment faire pour affecter l’utilisateur au profil ID:

Lorsque Ajout d’objets à RoleCentre

Les rapports vont dans Drop Down ‘Rapports.
Activités périodiques vont dans le DropDown ‘Actions.

Comment ajouter documents publiés (ou tout autre article) Sous Accueil RTC
Entrez le mode de configuration (voir ci-dessus).
Clic droit sur Role Center.
Personnaliser le volet de navigation.
côté droit du volet de navigation Boutons, cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez l’article et ajouter un nom.

Les «documents publiés» apparaissent uniquement lorsque le rapport est rempli sinon il apparaîtra vide.

Référence: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Rol Centers

Wat is in Rol?

In rol stiet foar de persoan fan plak binnen de organisaasje.
Yn RTC, jo bouwe in Rol Center Page en keppele dit oan in persoan.
Yn ûntwikkeling, in rol wurdt neamd in profyl.
De brûker is keppele oan it Rol Center side troch in wenning oan it profyl.
Eltse brûker kin by gjinien of ien fan.
Eltse profyl moat ien Rol Center side assosjearre mei.
As in brûker is net keppele oan in profyl, de standert profyl yn NAV sil brûkt wurde.
It meitsjen fan in Role Centre Side

Simon ûntstiet in nije Rol Center brûke Side Designer. Simon wit dat omdat Rol Centers kinne befetsje ferskate ferskillende ûnderdielen, se binne net bûn oan in spesifike boarne tafel. As resultaat, doe’t Simon skept de Rol Center side, hy hat gjin selektearje in tafel yn ‘e Nije Side dialoochfinster.
Om meitsje in Rol Center side
Yn de Classic kliïnt, op it Ark menu, klik Objekt Designer.
Yn Object Designer, klik Page, en klik dan op Nij. De Nije Side dialoochfinster ferskynt.
Klik Create lege side, en klik dan op OK.
De nije side ferskynt yn Page Designer.
Yn it Namme mêd fan ‘e earste rige, dat hat it type Container en de subtype ContentArea, type RoleCenterContainer.
Selektearje in lege rige, en op ‘e View menu, klik Eigenskippen.
Locate de PageType eigendom, en dan set it Wearde fjild oan de side type RoleCenter.
Slút de Eigenskippen finster.
Bewarje de side en namme it Sales Order Proc. Rol Center. Set de ID nei 50005.

Boarne

Create Profile yn Profiel Table / Side
Yn de Profiel Form / Side, add de behearder, bgl domein \ brûker.
Enter Ynstellings Mode
Mei konfiguraasje modus, kinne jo in rol foar
Meitsje in fluchtoets en add -configure opsje

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Taheakje Rol Centre oan Profile Table / Side

Departeminten | bestjoer | Application Setup | RoleTailored Client | Profilen.
Hoe te tawize in Profiel / Rol foar in Meidogger

Departeminten | bestjoer | Application Setup | RoleTailored Client | Meidogger Personalization.

How To Foegje in side oan Rol Centre
Soargje derfoar dat jo brûke Konfiguraasje Mode foar Rol dus it sil jilde foar alle brûkers yn dy rol.
Gean nei Departeminten en fine beswier bgl Advert Orders.
Rjochter-Klik op bgl ‘Advert Orders’ en Click ‘Taheakje oan Navigaasje Pane’.
Jo moatte dizze opnij starte mei it RTC foar de feroarings te nimmen beynfloedzje.

How To tawize Meidogger nei Profile ID:

Doe’t taheakje Objects nei RoleCentre

Rapporten gean yn ‘rapporten’ Drop Down.
Periodike Aktiviteiten gean yn ‘Aksjes’ dellûk.

How to Taheakje Posted Documents (of in oare seksje) Under Home in RTC
Fier Ynstellings Mode (sjoch boppe).
Rjochter-Klik op Rol Center.
Oanpasse Navigaasje flak.
Rjochter kant Navigaasje Pane Buttons, klik op Nij.
Selektearje Item en in namme.

De ‘Posted Documents’ sil allinnich ferskine as it rapport wurdt befolke oars sil ferskine leech is.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centros de Funcións

¿Que é un papel?

Un papel representa lugar da persoa dentro da organización.
No RTC, construír un Centro de Funcións páxina e vincular isto a unha persoa.
No desenvolvemento, un papel chámase perfil.
O usuario está conectado á páxina do Centro de papel por unha propiedade no perfil.
Cada usuario pode pertencer a ningún ou un perfil.
Cada perfil debe ter unha única páxina do Centro de papel asociado a el.
Un usuario non está ligada a un perfil, empregarase o perfil por defecto no nav.
Creación dun Centro de Papel Páxina

Simon crea un novo Centro de Funcións usando Deseño de páxinas. Simon sabe que xa Centros de Funcións pode conter varias partes diferentes, non están vinculados a unha táboa de orixe específica. Como resultado, cando Simón crea a páxina Centro de Funcións, non selecciona unha táboa na caixa de diálogo Nova páxina.
Para crear unha páxina Centro de Funcións
No cliente Classic, no menú Ferramentas, prema en Deseño de obxecto.
En Deseño de obxecto, prema Páxina e, a continuación, prema en Novo. O cadro de diálogo Nova páxina aparece.
Prema Crear páxina en branco, e prema en Aceptar.
A nova páxina aparecerá no Page Deseño.
No campo Nome de primeira liña, que ten o Container tipo e subtipo ContentArea, tipo RoleCenterContainer.
Seleccione unha liña en branco, e, no menú Ver, faga clic en Propiedades.
Localizar a propiedade PageType, e axuste o campo Precio para o tipo de páxina RoleCenter.
Pecha a xanela Propiedades.
Salva a páxina e nomee-Sales Order Proc. Centro de papel. Define o ID para 50005.

fonte

Crear perfil no perfil Táboa / Páxina
No perfil formulario / páxina, engade o administrador, por exemplo, dominio de usuario \.
Entre en modo de configuración
Co modo de configuración, pode configurar un papel para
Crear un atallo e engadir -configure opción

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Agregar Centro Role ao perfil Táboa / Páxina

departamentos | administración | Configuración de aplicación | RoleTailored cliente | Perfís.
Como asignar un perfil / Función a un usuario

departamentos | administración | Configuración de aplicación | RoleTailored cliente | Personalización do usuario.

Como engadir unha páxina ao Centro de Papel
Asegúrese de que está a usar o modo de configuración de papel de xeito que aplicarase a todos os usuarios desta función.
Ir departamentos e atopar o obxecto, por exemplo, Pedidos clasificado.
Botón dereito do rato, por exemplo, “”Peticións Anuncio”” e prema en “”Engadir ao panel de navegación””.
Necesitará reiniciar RTC para que os cambios teñan efecto.

Como asignar usuario ao perfil ID:

Ao incluír obxectos de RoleCentre

Informes ir “”informes”” Drop Down.
Actividades periódicas entrar dropdown “”Accións””.

Como engadir documentos publicados (ou calquera outra sección) baixo Home in RTC
Entre en modo de configuración (ver arriba).
Botón dereito do rato Centro de Funcións.
Personalizar o panel de navegación.
do lado dereito do panel de navegación botóns, faga clic en Novo.
Seleccione o elemento e engadir un nome.

Dos documentos publicados ‘non aparecerá cando o informe é cuberto se non aparecerá baleiro.

Referencia: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – როლი ცენტრები

რა არის როლი?

როლი წარმოადგენს პირის ადგილი ორგანიზაციის ფარგლებში.
In RTC, თქვენ აშენება როლი Center გვერდი და უკავშირებენ ამ პირს.
განვითარების, როლი ეწოდება ნახვა.
მომხმარებელი უკავშირდება როლი ცენტრის გვერდზე ქონების ნახვა.
თითოეულ მომხმარებელს შეიძლება ეკუთვნოდეს არც ერთი ან ერთი ნახვა.
თითოეული ნახვა უნდა ჰქონდეს ერთი როლი Center გვერდი მასთან.
თუ მომხმარებელს არ უკავშირდება ნახვა, რა პროფილის NAV იქნება გამოყენებული.
შექმნა როლი Centre გვერდი

სიმონ ქმნის ახალ როლი ცენტრი გამოყენებით გვერდი დიზაინერი. სიმონ იცის, რომ იმის გამო, რომ როლი ცენტრები შეიძლება შეიცავდეს რამდენიმე სხვადასხვა, ისინი არ არიან მიბმული კონკრეტულ წყარო მაგიდასთან. შედეგად, როდესაც სიმონ ქმნის როლი ცენტრის გვერდზე, მას არ აირჩიეთ მაგიდაზე New Page ფანჯარა.
შექმნათ როლი Center გვერდი
კლასიკური კლიენტს, ინსტრუმენტები მენიუში დააჭირეთ ობიექტი დიზაინერი.
ობიექტის დიზაინერი, დააწკაპუნეთ Page, და შემდეგ დააჭირეთ New. The New Page ფანჯარა გამოჩნდება.
დააჭირეთ შექმნა ცარიელი გვერდი, და შემდეგ დააჭირეთ OK.
ახალი გვერდი, როგორც ჩანს, გვერდი დიზაინერი.
საქართველოს სახელით სფეროში პირველი რიგის, რომელსაც ტიპის კონტეინერი და ქვეტიპის ContentArea, ტიპის RoleCenterContainer.
აირჩიეთ ცარიელი ზედიზედ, და ნახეთ მენიუში დააჭირეთ თვისებები.
განთავსდება PageType ქონება, და შემდეგ მითითებული ღირებულების ველი გვერდზე ტიპის RoleCenter.
დახურვა Properties ფანჯარა.
გადავარჩინოთ გვერდი და დაარქვით გაყიდვების მიხედვით, დაალაგე Proc. როლი ცენტრი. მითითებული პირადობის 50005.

წყარო

შექმნა მომხმარებლის პროფილის მაგიდა / გვერდი
ამ მომხმარებლის ფორმა / Page, დაამატეთ ადმინისტრატორი, მაგ domain \ შესახებ.
შეიყვანეთ კონფიგურაციის რეჟიმი
კონფიგურაციის რეჟიმი, თქვენ შეგიძლიათ გამართოთ როლი
შექმნა მალსახმობი და დაამატოთ -configure ვარიანტი

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored კლიენტი \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

სანიშნეს როლი ცენტრი პროფილის მაგიდა / გვერდი

დეპარტამენტები | ადმინისტრაცია | განაცხადის Setup | RoleTailored Client | პროფილები.
როგორ მიანიჭეთ პროფილი / როლიდან მომხმარებელი

დეპარტამენტები | ადმინისტრაცია | განაცხადის Setup | RoleTailored Client | მომხმარებელი პერსონალიზაციის.

როგორ დაამატოთ გვერდზე როლი ცენტრი
დარწმუნდით, რომ თქვენ იყენებთ კონფიგურაცია რეჟიმი როლი ასე რომ ვრცელდება ყველა მომხმარებელს, რომ როლი.
გადასვლა დეპარტამენტები და იპოვოს წინააღმდეგი მაგ რეკლამა ბრძანებები.
მარჯვენა წკაპი მაგ “”რეკლამა ბრძანებები”” და დაწკაპეთ “”რჩეულებში ნავიგაციის პანელი.
თქვენ უნდა თავიდან RTC ცვლილებების მიიღოს იმოქმედებს.

როგორ უნდა მივანიჭოთ მომხმარებელი პროფილი ID:

როდესაც დასძინა ობიექტები RoleCentre

ანგარიშები წავიდეს “”ანგარიშები ‘Drop Down.
პერიოდული საქმიანობა წასვლას “”აქციები”” DropDown.

როგორ დავამატო გამოგზავნილია დოკუმენტები (ან ნებისმიერი სხვა განყოფილებაში) Under მთავარი RTC
შეიყვანეთ კონფიგურაციის რეჟიმი (იხილეთ ზემოთ).
მარჯვენა წკაპი როლი ცენტრი.
გე ნავიგაციის პანელი.
მარჯვენა მხარეს ნავიგაციის პანელი Buttons, დააწკაპუნეთ ახალი.
აირჩიეთ საქონელი და დაამატოთ სახელი.

The ‘გამოგზავნილია დოკუმენტები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ანგარიში დასახლებულ წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს გამოჩნდება ცარიელია.

№: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Rollencenter

Was ist eine Rolle?

Eine Rolle repräsentiert den Ort einer Person innerhalb der Organisation.
In RTC, ein Rollencenter Seite bauen und dies zu einer Person verbinden.
In der Entwicklung wird eine Rolle als Profil bezeichnet.
Der Benutzer wird durch eine Eigenschaft auf dem Profil der Rollencenter Seite verlinkt sind.
Jeder Benutzer kann zu keiner oder ein Profil gehören.
Jedes Profil muss eine einzelne Rollencenter Seite mit ihm verbunden sind.
Wenn ein Benutzer nicht zu einem Profil verknüpft ist, wird das Standardprofil in NAV verwendet werden.
Erstellen eines Rollencenter Seite

Simon schafft eine neue Rollencenter mit Seiten-Designer. Simon weiß, dass, weil Rollencenter mehrere verschiedene Teile enthalten können, werden sie zu einem bestimmten Quelltabelle nicht gebunden. Als Ergebnis, wenn Simon die Seite Role Center schafft, weiß er nicht einen Tisch im Dialogfeld Neue Seite wählen.
Um ein Role Center Seite erstellen
In der Classic-Client, auf dem Menü Extras auf Object Designer.
Im Objekt-Designer, klicken Sie auf Seite, und klicken Sie auf neu. Das Dialogfeld Neue Seite erscheint.
Klicken Sie auf leere Seite erstellen und dann auf OK klicken.
Die neue Seite wird im Seiten-Designer.
Im Feld Name der ersten Reihe, die den Typ Container und den Subtyp content hat, Typ RoleCenterContainer.
Wählen Sie eine leere Zeile, und auf das Menü Ansicht auf Eigenschaften.
Suchen Sie die Eigenschaft Pagetype, und legen Sie das Feld Wert auf den Seitentyp RoleCenter.
Schließen Sie das Fenster Eigenschaften.
Speichern Sie die Seite, und nennen Sie Sales Order Proc. Rollencenter. Stellen Sie die ID 50005.

Quelle

Profil erstellen in Profiltabelle / Seite
Im Profil-Formular / Seite, fügen Sie den Administrator, z.B. Domäne \ Benutzer.
Konfigurationsmodus
Mit Konfigurationsmodus können Sie eine Rolle konfigurieren
Erstellen Sie eine Verknüpfung und fügen Sie Option -configure

“”C: \ Programme \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

In Rollen Centre Profil Tabelle / Seite

Abteilungen | Verwaltung | Anwendungs-Setup | RoleTailored Client | Profile.
Wie ein Profil / Rolle zu einem Benutzer zuordnen

Abteilungen | Verwaltung | Anwendungs-Setup | RoleTailored Client | Benutzerpersonalisierung.

Wie man eine Seite zu Role Center hinzufügen
Stellen Sie sicher, dass Sie den Konfigurationsmodus für die Rolle verwenden, so dass es für alle Benutzer in dieser Rolle gelten.
Zum Abteilungen und finden Sie das Objekt zum Beispiel Anzeige Bestellungen.
Rechts-Klick auf z.B. ‘Anzeige Orders “”und klicken Sie”” In den Navigationsbereich “”.
Sie müssen das RTC neu zu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

So weisen Benutzer-ID zum Profil:

Wenn Hinzufügen von Objekten zu RoleCentre

Berichte gehen in “”Berichte”” Drop Down.
Regelmäßige Aktivitäten gehen in “”Aktionen”” DropDown.

Wie Hinzufügen der Veröffentlichung von Dokumenten (oder einem anderen Abschnitt) unter Startseite in RTC
Konfigurationsmodus (siehe oben).
Rechtsklick auf Rollencenter.
Anpassen Navigationsbereich.
Rechte Seite Navigationsbereich Buttons, klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie Artikel und einen Namen hinzufügen.

Die “”Posted Dokumente”” wird nur dann angezeigt, wenn der Bericht aufgefüllt wird sonst leer angezeigt wird.

Referenz: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Κέντρα Ρόλος

Τι είναι ένας ρόλος;

Ένας ρόλος αντιπροσωπεύει η θέση του ατόμου εντός του οργανισμού.
Στην RTC, θα οικοδομήσουμε μια Κέντρο Ρόλος Page και να συνδέσει αυτό σε ένα πρόσωπο.
Στην ανάπτυξη, ένας ρόλος ονομάζεται προφίλ.
Ο χρήστης συνδέεται με την σελίδα του Κέντρου ρόλο ενός ακινήτου στο προφίλ.
Κάθε χρήστης μπορεί να ανήκει σε κανέναν ή ένα προφίλ.
Κάθε προφίλ πρέπει να έχει μια μόνο σελίδα του Κέντρου ρόλος που συνδέονται με αυτό.
Εάν ένας χρήστης δεν συνδέεται με ένα προφίλ, θα χρησιμοποιηθεί το προεπιλεγμένο προφίλ στην ΚΑΕ.
Η δημιουργία ενός Κέντρου ρόλος Σελίδα

Simon δημιουργεί ένα νέο Κέντρο ρόλος χρήση Page Designer. Simon ξέρει ότι επειδή Κέντρα ρόλος μπορεί να περιέχει πολλά διαφορετικά μέρη, που δεν συνδέονται με ένα συγκεκριμένο πίνακα προέλευσης. Ως αποτέλεσμα, όταν ο Simon δημιουργεί τη σελίδα Κέντρο ρόλος, ο ίδιος δεν επιλέξετε έναν πίνακα στο παράθυρο διαλόγου Νέα σελίδα.
Για να δημιουργήσετε μια σελίδα Κέντρο Ρόλος
Στο κλασικό πελάτη, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Designer αντικειμένου.
Στο Object Designer, κάντε κλικ στην επιλογή Page και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί New. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Νέα σελίδα.
Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία κενή σελίδα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Η νέα σελίδα εμφανίζεται στο Page Designer.
Στο πεδίο Όνομα της πρώτης γραμμής, η οποία έχει την εμπορευματοκιβωτίων τύπου και του υποτύπου ContentArea, τύπου RoleCenterContainer.
Επιλέξτε μια κενή γραμμή και, στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.
Εντοπίστε το ακίνητο Τύπος Σελίδας, και στη συνέχεια, ορίστε το πεδίο Αξία στον RoleCenter τύπο σελίδας.
Κλείστε το παράθυρο Properties.
Αποθηκεύστε τη σελίδα και ονομάστε το Πωλήσεων Παραγγελία Proc. Κέντρο ρόλο. Ρυθμίστε το αναγνωριστικό για να 50005.

Πηγή

Δημιουργία προφίλ στο προφίλ Πίνακας / Σελίδα
Στο έντυπο Προφίλ / Page, προσθέστε το διαχειριστή, π.χ. domain \ χρήστης.
Μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης
Με τη λειτουργία ρύθμισης, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ρόλο για
Δημιουργήστε μια συντόμευση και να προσθέσετε -configure επιλογή

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Προσθέστε Κέντρο Ρόλος στο προφίλ του τραπεζιού / Σελίδα

τμήματα | διοίκηση | Ρύθμιση εφαρμογή | RoleTailored πελάτη | Προφίλ.
Πώς να αντιστοιχίσετε ένα προφίλ / Ρόλος σε έναν χρήστη

τμήματα | διοίκηση | Ρύθμιση εφαρμογή | RoleTailored πελάτη | Εξατομίκευση του χρήστη.

Πώς να προσθέσετε μια σελίδα στο Κέντρο Ρόλος
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ρύθμισης για Ρόλος γι ‘αυτό θα ισχύει για όλους τους χρήστες σε αυτόν τον ρόλο.
Πηγαίνετε στο Τμήματα και να βρει αντιρρήσεις π.χ. Αγγελίας παραγγελίες.
Κάντε δεξί κλικ στο π.χ. «Αγγελίας Παραγγελίες”” και κάντε κλικ στο “”Προσθήκη στο Παράθυρο περιήγησης.
Θα χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του RTC για να εφαρμοστούν οι αλλαγές επηρεάζουν.

Πώς να Αντιστοίχιση Χρήστη σε Προφίλ ID:

Κατά την προσθήκη αντικειμένων σε RoleCentre

Αναφορές πάει στο Drop Down “”Αναφορές””.
Περιοδική Δραστηριότητες πάει σε Αναδυόμενη «Ενέργειες».

Πώς να Προσθήκη Δημοσιεύτηκε έγγραφα (ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα) Σύμφωνα με το σπίτι στο RTC
Εισάγετε Λειτουργία διαμόρφωσης (βλέπε παραπάνω).
Κάντε δεξί κλικ στο Κέντρο ρόλος.
Προσαρμόστε το Παράθυρο περιήγησης.
Δεξιά παράθυρο περιήγησης Κουμπιά, κάντε κλικ στο Νέο.
Επιλέξτε το στοιχείο και να προσθέσετε ένα όνομα.

Οι «Δημοσιεύτηκε Έγγραφα» θα εμφανίζονται μόνο όταν η έκθεση έχει συμπληρωθεί ειδάλλως θα εμφανίζεται κενή.

Παραπομπή: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ડાયનામિક્સ એનએવી 2009 R2 ને – રોલ કેન્દ્રો

એક ભૂમિકા શું છે?

ભૂમિકા સંસ્થામાં વ્યક્તિ સ્થળ રજૂ કરે છે.
RTC માં, તમે ભૂમિકા કેન્દ્ર પાનું બનાવી અને એક વ્યક્તિ માટે આ લિંક.
વિકાસ, એક ભૂમિકા પ્રોફાઇલ કહેવામાં આવે છે.
વપરાશકર્તા પ્રોફાઇલ પર એક મિલકત દ્વારા ભૂમિકા કેન્દ્ર પૃષ્ઠ પર કડી થયેલ છે.
દરેક વપરાશકર્તા કંઈ અથવા એક પ્રોફાઇલ સાથે સંબંધિત છે.
દરેક પ્રોફાઇલ એક ભૂમિકા કેન્દ્ર તેની સાથે સંકળાયેલ પાનું હોવી જ જોઈએ.
વપરાશકર્તા પ્રોફાઇલ સાથે લિંક થયેલ હોય, તો એનએવી મૂળભૂત પ્રોફાઇલ ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
એક રોલ સેન્ટર પેજમાં બનાવી

સિમોન પેજમાં ડીઝાઈનર મદદથી એક નવી ભૂમિકા કેન્દ્ર બનાવે છે. સિમોન જાણે છે કે કારણ કે ભૂમિકા કેન્દ્રો કેટલાક વિવિધ ભાગો સમાવી શકે છે, તેઓ ચોક્કસ સ્ત્રોત ટેબલ સાથે જોડાયેલું નથી. પરિણામે, જ્યારે સિમોન ભૂમિકા કેન્દ્ર પાનું બનાવે છે, તેમણે ન્યૂ પાનું સંવાદ બૉક્સમાં એક ટેબલ પસંદ નથી.
એક રોલ કેન્દ્ર પાનું બનાવવા માટે
ઉત્તમ નમૂનાના ક્લાઈન્ટ માં ટૂલ્સ મેનૂ પર, ઓબ્જેક્ટ ડીઝાઈનર ક્લિક કરો.
ઓબ્જેક્ટ ડીઝાઈનર માં, પેજ પર ક્લિક કરો, અને પછી ક્લિક કરો ન્યૂ. નવી પેજમાં સંવાદ બોક્સ દેખાય છે.
ખાલી પાનું બનાવો પર ક્લિક કરો, અને પછી ઠીક ક્લિક કરો.
નવું પાનું પેજમાં ડીઝાઈનર દેખાય છે.
પ્રથમ પંક્તિ, જે પ્રકાર કન્ટેનર અને પેટાપ્રકાર ContentArea, પ્રકાર RoleCenterContainer છે નામ ક્ષેત્રમાં.
એક ખાલી પંક્તિ પસંદ કરો, અને જુઓ મેનુ પર, ગુણધર્મો ક્લિક કરો.
PageType મિલકત શોધો, અને પછી પાનું પ્રકાર RoleCenter ભાવ ક્ષેત્ર સુયોજિત કરો.
ગુણધર્મો વિન્ડો બંધ કરો.
પાનું સાચવો અને તે નામ વેચાણ ઓર્ડર પ્રોક. ભૂમિકા કેન્દ્ર. 50005 ID ને સુયોજિત કરો.

સોર્સ

પ્રોફાઇલ ટેબલ / પેજમાં પ્રોફાઇલ બનાવો
પ્રોફાઇલ ફોર્મ / પાનું, સંચાલક ઉમેરો, ઉ.દા. DOMAIN \ વપરાશકર્તા.
રૂપરેખાંકન મોડ દાખલ
રૂપરેખાંકન સ્થિતિ સાથે તમારા માટે એક ભૂમિકા રૂપરેખાંકિત કરી શકો છો
એક શૉર્ટકટ બનાવો અને -configure વિકલ્પ ઉમેરો

“”સી: \ કાર્યક્રમ ફાઈલો \ માઈક્રોસોફ્ટ ડાયનામિક્સ એનએવી \ 60 \ RoleTailored ક્લાઈન્ટ \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

ભૂમિકા સેન્ટર ટેબલ પ્રોફાઇલ પર ઉમેરો / પેજમાં

વિભાગો | વહીવટ | એપ્લિકેશન સેટઅપ | RoleTailored ક્લાઈન્ટ | રૂપરેખાઓ.
પ્રોફાઇલ / ભૂમિકા વપરાશકર્તા માટે સોંપો કેવી રીતે

વિભાગો | વહીવટ | એપ્લિકેશન સેટઅપ | RoleTailored ક્લાઈન્ટ | વપરાશકર્તા વૈયક્તિકરણ.

કેવી રીતે ભૂમિકા સેન્ટર માટે એક પાનું ઉમેરો કરવા માટે
ખાતરી કરો કે તમે ભૂમિકા માટે રૂપરેખાંકન સ્થિતિ વાપરી રહ્યા હોય તેથી તે ભૂમિકા બધા વપરાશકર્તાઓ માટે લાગુ પડે છે તેની ખાતરી કરો.
વિભાગો પર જાઓ અને ઉદા પદાર્થ શોધો જાહેરાત ઓર્ડર્સ.
ઉદા પર જમણું ક્લિક કરો ‘જાહેરાત ઓર્ડર્સ’ અને ‘નેવિગેશન ફલક ઉમેરો’ પર ક્લિક કરો.
તમે RTC પુન: શરૂ કરવા ફેરફારો અસર લેવા માટે જરૂર પડશે.

વપરાશકર્તા સોંપી કરવા માટે કેવી રીતે આઈડી પ્રોફાઇલ:

જ્યારે RoleCentre ઓબ્જેક્ટો ઉમેરવાનું

અહેવાલ અહેવાલનું ‘ડ્રોપ ડાઉન જાઓ.
સામયિક પ્રવૃત્તિઓ કૃત્યોને ‘નીચે આવતા જાય.

પોસ્ટ દસ્તાવેજો (અથવા અન્ય કોઇ વિભાગ) ઉમેરવા માટે કેવી રીતે ઘર હેઠળ RTC માં
રુપરેખાંકનની સ્થિતિ (ઉપર જુઓ) દાખલ કરો.
ભૂમિકા કેન્દ્ર પર જમણું ક્લિક કરો.
નેવિગેશન ફલક કસ્ટમાઇઝ કરો.
જમણી બાજુ નેવિગેશન ફલક બટનો, નવી ક્લિક કરો.
વસ્તુ પસંદ કરો અને એક નામ ઉમેરો.

‘પોસ્ટ દસ્તાવેજો ત્યારે જ અહેવાલ અન્યથા રચાયેલ છે તે ખાલી દેખાશે દેખાશે.

સંદર્ભ: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dinamik navigation 2009 R2 – Sant wòl

Ki sa ki se yon wòl?

Yon wòl reprezante plas moun nan nan òganizasyon an.
Nan RTC, ou bati yon wòl Sant Page ak lyen sa a nan yon moun.
Nan devlopman, se yon wòl rele yon pwofil yo.
se Itilizatè a lye nan paj la Sant wòl pa yon pwopriyete sou pwofil la.
Chak itilizatè ka fè pati nan okenn oswa yon sèl pwofil yo.
Chak pwofil dwe gen yon sèl paj wòl Sant asosye ak li.
Si yon itilizatè se pa sa lye nan yon pwofil, yo pral pwofil la default nan navigation dwe itilize.
Kreye yon wòl Centre Page

Simon kreye yon nouvo Sant wòl lè l sèvi avèk Page Designer. Simon konnen ke paske Sant wòl kapab genyen plizyè pati diferan, yo pa yo se mare nan yon tab sous espesifik. Kòm yon rezilta, lè Simon kreye paj nan wòl Sant, li pa chwazi yon tab nan ti bwat la dyalòg Nouvo Page.
Pou kreye yon paj wòl Sant
Nan kliyan an klasik, sou menu an zouti, klike Designer objè.
Nan Designer objè, klike sou Page, ak Lè sa a klike sou New. Nouvo Page ti bwat la dyalòg parèt.
Klike sou Kreye vid paj, ak Lè sa a klike sou OK.
paj nan nouvo parèt nan Page Designer.
Nan jaden an Non premye ranje a, ki te gen veso a kalite ak ContentArea nan subtip, kalite RoleCenterContainer.
Chwazi yon ranje vid, epi sou menu an View, klike sou Pwopriyete.
Jwenn pwopriyete a PageType, ak Lè sa mete jaden an Valè RoleCenter nan paj kalite.
Fèmen fenèt la Pwopriyete.
Save paj la epi non li Komèsyal Lòd Proc. Wòl Center. Mete ID a 50005.

sous

Kreye Profile nan Profile Table / Page
Nan Fòm Profile / Page a, ajoute administratè a, e.g. domèn \ itilizatè.
Antre nan nou konte ofri sèvis Mode
Avèk mòd konfigirasyon, ou ka configured yon wòl pou
Kreye yon chemen kout epi ajoute opsyon -configure

“”C: \ Files Pwogram \ Microsoft dinamik navigation \ 60 \ RoleTailored Kliyan \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Ajoute wòl Centre Profile Table / Page

Depatman | Administrasyon | Aplikasyon Enstalasyon | RoleTailored Kliyan | Des.
Ki jan yo Bay yon Profile / wòl nan yon Itilizatè

Depatman | Administrasyon | Aplikasyon Enstalasyon | RoleTailored Kliyan | Itilizatè pèrsonalizasyon.

Kijan Pou Ajoute yon Page nan Centre wòl
Asire w ke w ap itilize nou konte ofri sèvis Mode pou wòl se konsa li pral aplike nan tout itilizatè yo nan ke wòl.
Ale nan Depatman epi jwenn objè e.g. Lòd anons.
Dwa-klike sou e.g. ‘Lòd anons’, epi klike ‘Ajoute sou Navigasyon fenèt’.
Ou ap bezwen rekòmanse RTC a pou fè chanjman yo yo pran afekte.

Kijan Pou Bay Itilizatè Profile ID:

Lè Ajoute objè yo RoleCentre

Rapò ale nan ‘Rapò’ Drop Down.
Aktivite Peryodik ale nan deroulan ‘Aksyon’.

Ki jan yo Ajoute Moun ki afiche Dokiman (oswa nenpòt ki lòt seksyon) Anba Kòmanse nan a RTC
Antre nan nou konte ofri sèvis Mode (gade anwo a).
Dwa-klike sou Sant wòl.
Customize Navigasyon fenèt.
Dwa bò Navigasyon fenèt Bouton, klike sou New.
Chwazi Item epi ajoute yon non.

‘Moun ki afiche Dokiman yo’ pral sèlman parèt lè se rapò a peple otreman li ap parèt vid.

Referans: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Muhimmancin NAV 2009 R2 – Aikin Cibiyoyin

Abin da ke a Role?

A rawa wakiltar mutum ta wurin a cikin kungiyar.
A RTC, ka gina Role Center Page da kuma danganta wannan zuwa ga wani mutum.
A ci gaba, a wajen da ake kira a profile.
The mai amfani da aka nasaba da Role Center page da dukiya a kan profile.
Kowane mai amfani iya kasance a m ko daya profile.
Kowane profile dole ne guda Role Center page hade da shi.
Idan wani mai amfani da aka ba nasaba a profile, tsoho profile a NAV za a yi amfani.
Samar da wata Role Centre Page

Simon Halicci sabon Role Center ta yin amfani da Page Designer. Simon ya san cewa saboda Role Cibiyoyin iya ƙunsar dama sassa daban-daban, suna ba su daura da wani takamaiman source tebur. A sakamakon haka, a lõkacin da Simon halitta Role Center page, ba ya fid da abinci a New Page maganganu akwatin.
Don ƙirƙirar Role Center page
A cikin Classic abokin ciniki, a kan Tools menu, click Object Designer.
A Object Designer, click Page, sa’an nan kuma danna New. The New Page maganganu akwatin bayyana.
Click Create blank page, sa’an nan kuma danna OK.
The sabon page bayyana a Page Designer.
A cikin Name filin na farko jere, wanda yana da irin Container da subtype ContentArea, type RoleCenterContainer.
Select a blank jere, da kuma a kan View menu, danna Properties.
Gano wuri da PageType dukiya, sa’an nan kuma saita Value filin da page type RoleCenter.
Rufe Properties taga.
Ajiye page kuma suna da shi Sales Order Proc. Aikin Center. Saita ID zuwa 50005.

source

Create Profile a Profile Table / Page
A cikin Profile Form / Page, ƙara shugaba, msl domain \ mai amfani.
Shigar Kanfigareshan Mode
Tare da sanyi yanayin, za ka iya saita a rawa ga
Create a gajerar hanya kuma ƙara -configure wani zaɓi

“”C: \ Shirin Files \ Microsoft ƙarfafa NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Add Role Centre zuwa profile Table / Page

Departments | Administration | Aikace-aikacen Saita | RoleTailored Client | Bayanan martaba.
Yadda za a Sanya a Profile / Role zuwa User

Departments | Administration | Aikace-aikacen Saita | RoleTailored Client | User Personalization.

How To Add a Page to Role Centre
Tabbatar kana amfani Kanfigareshan Mode for Role don haka shi za tambaya ga duk masu amfani a cikin wannan rawa.
Ka tafi zuwa ga Departments da kuma samun ƙi msl Tallar oda.
Right-click a kan msl ‘Tallar oda’ da kuma Click ‘Add to Navigation ayyuka. “”
Za ka bukatar ka zata sake farawa da RTC ga canje-canje ya dauki shafa.

How To Raba-aiki User to Profile ID:

A lokacin da Ƙara Abubuwan to RoleCentre

Rahotanni tafi a ‘Rahotanni’ Drop Down.
Lokaci-lokaci Ayyukan shiga ‘Actions’ jerin zaɓuka.

Yadda za a Add Posted Takardu (ko wani sashe) karkashin Home a RTC
Shigar Kanfigareshan Mode (duba a sama).
Right-click a kan Role Center.
Musammam Navigation ayyuka.
Dama gefen Navigation ayyuka Buttons, click on New.
Select Item kuma ƙara da suna.

A ‘Posted Takardu’ za su ne kawai a lokacin da ya bayyana cikin rahoton da aka lugar in ba haka ba zai bayyana komai.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – a Ma¯noa oaio? U

He aha ka mea, he pelekikena a?

A pelekikena a ho i ke kanaka i kahi i loko o ka hui.
In RTC, a oukou e hanaʻi i ka pelekikena a Center Page a Loulou i keia i kekahi kanaka.
I? Acaeoey, ua kapaia, he pelekikena a he Profile.
Ka mea hoʻohana ua ua hoʻopili i ka pelekikena a Centerʻaoʻao ma ka waiwai ma ka Profile.
Kela mea hoʻohana e pili ana i ka mea ai hookahi Profile.
Kela Profile e loaa he hookahi a Ma¯noa Centerʻaoʻao pili i ia mea.
Inā ‘aʻole ua hoʻopili aku i ka Profile he mea hoʻohana, ka paʻamau holoʻokoʻa ma o NAV e hoohana ia.
E pili ana i ka pelekikena a kikowaena Page

Simona i ka mea hou a Ma¯noa Center me ka hoʻohana ‘Page akamai. Simona ike ia no ka pelekikena a oaio? U hiki no kekahi mau wahi okoa, aole lakou i nākiʻi i kekahi kumu papa. A? Acoeuoaoa, i ka wa o Simona hana i ka pelekikena a Centerʻaoʻao,ʻo ia aole ia e wae i ka papaʻaina i loko o ka New Page dialog pahu.
E ho okumu i ka pelekikena a Centerʻaoʻao
Ma ka Classic Client, ma o na Mea Hana ‘ike no, kaomi mea akamai.
I ka mea akamai, kaomi Page, a laila e kaomi hou. The New Page dialog pahu ikeia.
Bus Hoʻoulu pepa hakahakaʻaoʻao, a laila e kaomi OK.
Ka houʻaoʻao i ke Page akamai.
Ma ka inoa kahua o ka lalani mua, ka mea i ke ‘ano pahu, a me ka subtype ContentArea, type RoleCenterContainer.
E koho i ka hakahaka lalani, a ma ka View kuhikuhi kahua paʻa, kaomi waiwai.
E huli i ka PageType waiwai, a laila, i ka Value kula a hiki i kaʻaoʻao type RoleCenter.
Pani i ka ÿike puka aniani.
Koe i ka palapala, ae kapa ia Sales Papa Proc. A Ma¯noa Center. E kau i ka ID i 50005.

kahi

Kāinoa Profile ma ka Profile Table / Page
Ma ka Profile kino / Page, hui aku i ka luna hoʻomalu, e laʻa me kāʻei \ mea hoʻohana.
Komo hoʻonohonohoʻia ano
Me ka aeAEI aaeei, ia oukou ke hoʻonohonoho i ke kūlana no
Ho okumu i kekahi papa pihi, ae hui -configure koho

“”C: \ Program waiho ai i ia \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Hui a Ma¯noa kikowaena e Profile Table / Page

oihana | hooponopono | Noi AUOO | RoleTailored Client | Piliʻike.
Pehea e hāʻawi i ka Profile / kūlana i kekahi hoʻohana

oihana | hooponopono | Noi AUOO | RoleTailored Client | Mea hoʻohana Personalization.

How To Pākuʻi i ka Page i ka pelekikena a kikowaena
E hōʻoia i ka oukou e hoʻohana AEI kumu no ka kūlana pela ka mea e pili ana i na mea hoʻohana ma ia kūlana.
E hele i ka oihana, a loaa ia kū’ē’ē ‘l. Advert kauoha.
Pono-E kaomi ma luna o l. ‘Advert kauoha’ ae E kaomi ‘Add i Navigation Pane’.
Oe e pono e restart i ka RTC no nā hoʻololi e lawe aloha ia.

How To hāʻawi aku User e Profile ID:

I ka pepa mea i RoleCentre

Hoike e hele i loko o ‘hōʻike’ hoohelelei iho.
Periodic eyoey e hele i loko o “”Hana ‘DropDown.

Pehea e Hoʻohui Posted Nā Palapala (a iluna o na pauku) ma lalo Home ma RTC
Komo hoʻonohonohoʻia aaeei (e nānā ma luna).
Pono-E kaomi ma luna o pelekikena a Center.
Hoʻopilikino Ka papa huli Pane.
Ponoʻaoʻao Ka papa huli Pane pihi, e kaomi ma luna o New.
E koho i Item, ae hui me ia i ka inoa.

Ka ‘Posted Nā Palapala’ e wale ikea i ka wa a ka hoike i hoolahaia’ku [na kanaka ai ole ia, eʻikea ia ma ke kaawale;

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – מרכזי תפקידים

מהו תפקידה?

תפקיד מייצג את המקום של האדם בתוך הארגון.
בשנת RTC, אתה לבנות דף מרכז תפקידים ולקשר זה לאדם.
בפיתוח, תפקיד נקרא פרופיל.
המשתמש מקושר לדף מרכז התפקיד ידי נכס על הפרופיל.
כל משתמש יכול להשתייך אף או פרופיל אחד.
כל פרופיל חייב להיות דף מרכז תפקיד יחיד המשויך אליו.
אם משתמש לא מקושר לפרופיל, פרופיל ברירת המחדל ב NAV ישמש.
יצירת דף מרכז תפקידים

סיימון יוצר מרכז תפקידים חדש באמצעות מעצב עמוד. סיימון יודע שבגלל מרכזי תפקיד יכולים להכיל מספר חלקים שונים, הם אינם קשורים שולחן מקור ספציפי. כתוצאה מכך, כאשר סיימון יוצר דף מרכז התפקידים, הוא לא בוחר שולחן בתיבת הדו-שיח New Page.
כדי ליצור דף מרכז תפקידים
בלקוח קלאסי, בתפריט כלים, לחץ על מעצב אובייקט.
בשנת מעצב אובייקט, לחץ על דף ולאחר מכן לחץ על חדש. תיבת הדו-שיח New Page מופיעה.
לחץ על צור דף ריק, ולאחר מכן לחץ על אישור.
הדף החדש מופיע מעצב עמוד.
בשדה שם של השורה הראשונה, אשר יש לו את מיכל סוג ואת תת סוג ContentArea, סוג RoleCenterContainer.
בחר שורה ריקה, ועל בתפריט תצוגה, לחץ על מאפיינים.
האתר את רכוש pagetype, ולאחר מכן שנה את שדה הערך אל RoleCenter סוג הדף.
סגור את חלון Properties.
שמור את הדף וקרא לה מכירות להזמין Proc. מרכז התפקיד. הגדר את זהות 50,005.

מָקוֹר

צור פרופיל בפרופיל טבלה / עמוד
ב בפרופיל הטופס / הדף, להוסיף את המנהל, למשל, משתמש התחום \.
זן מצב תצורה
עם מצב תצורה, אתה יכול להגדיר תפקיד עבור
יצירת קיצור ולהוסיף -configure אפשרות

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored לקוח \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

הוסף מרכז תפקידים לפרופיל טבלה / עמוד

מחלקות | מנהל | הגדרת יישום | לקוח RoleTailored | פרופילים.
כיצד להקצות פרופיל / תפקיד למשתמש

מחלקות | מנהל | הגדרת יישום | לקוח RoleTailored | התאמה אישית משתמש.

כיצד הוספת דף למרכז תפקיד
ודא שאתה משתמש מצב תצורה עבור תפקידים אז זה יחול על כל המשתמשים בתפקיד זה.
עבור אל מחלקות ולמצוא מתנגדים למשל, הזמנות פרסומת.
לחץ לחיצה ימנית על למשל ‘הזמנות פרסומת’ ולחץ על ‘הוסף חלונית הניווט’.
יהיה עליך להפעיל מחדש את RTC עבור שהשינויים ייכנסו להשפיע.

איך להעניק לאותו משתמש לפרופיל ID:

כאשר הוספת אובייקטים כדי RoleCentre

דוחות ללכת ‘דוחות’ בגלילה למטה.
פעילויות תקופתיות להיכנס נפתח ‘פעולות’.

כיצד להוסיף מסמכים פורסם (או מכל קטע אחר) תחת בית RTC
זן מצב תצורה (ראה לעיל).
לחץ לחיצה ימנית על מרכז תפקידים.
התאמה אישית של חלונית הניווט.
לחצנים בחלונית הניווט בצד ימין, לחצו על חדש.
בחר פריט והוספת שם.

במסמכי פורסם ‘יופיעו רק כאשר הדו””ח מאוכלס אחר זה יופיע ריק.

סימוכין: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics 2009 R2 – भूमिका केंद्र

एक भूमिका क्या है?

एक भूमिका संगठन के भीतर व्यक्ति की जगह का प्रतिनिधित्व करता है।
आरटीसी में, आप एक भूमिका केंद्र पेज का निर्माण और एक व्यक्ति को यह लिंक।
विकास में, एक भूमिका एक प्रोफाइल कहा जाता है।
उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल पर एक संपत्ति के द्वारा भूमिका केंद्र पेज से जुड़ा हुआ है।
प्रत्येक उपयोगकर्ता कोई नहीं या एक प्रोफ़ाइल से संबंधित हो सकता।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल के लिए एक एकल भूमिका केंद्र इसके साथ जुड़े पेज होनी चाहिए।
एक उपयोगकर्ता एक प्रोफाइल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो एनएवी में मूलभूत प्रोफाइल इस्तेमाल किया जाएगा।
एक भूमिका केन्द्र पृष्ठ बनाना

साइमन पृष्ठ डिजाइनर का उपयोग कर एक नई भूमिका केंद्र बनाता है। साइमन जानता है कि क्योंकि भूमिका केंद्र में कई अलग-अलग हिस्सों में हो सकते हैं, वे एक विशिष्ट स्रोत तालिका से बंधे नहीं हैं। नतीजतन, जब साइमन भूमिका केंद्र पृष्ठ बनाता है, वह नया पृष्ठ संवाद बॉक्स में एक तालिका का चयन नहीं करता।
एक भूमिका केंद्र पृष्ठ बनाने के लिए
क्लासिक क्लाइंट में, उपकरण मेनू पर, वस्तु डिजाइनर क्लिक करें।
वस्तु डिजाइनर में, पृष्ठ क्लिक करें और फिर नया क्लिक करें। नया पृष्ठ संवाद बॉक्स प्रकट होता है।
रिक्त पृष्ठ बनाएँ क्लिक करें, और उसके बाद OK।
नया पृष्ठ डिजाइनर में प्रकट होता है।
पहली पंक्ति है, जो प्रकार कंटेनर और उप प्रकार ContentArea, प्रकार RoleCenterContainer है के नाम फ़ील्ड में।
एक रिक्त पंक्ति का चयन करें, और दृश्य मेनू पर, गुण क्लिक करें।
Pagetype संपत्ति का पता लगाने, और फिर पृष्ठ प्रकार RoleCenter को मान क्षेत्र निर्धारित किया है।
गुण विंडो बंद करें।
पृष्ठ सहेजें और यह नाम बिक्री आदेश प्रोक। भूमिका केंद्र। 50005 करने के लिए आईडी सेट करें।

स्रोत

में प्रोफाइल टेबल / पृष्ठ प्रोफ़ाइल बनाएँ
प्रोफ़ाइल फार्म / पृष्ठ में, व्यवस्थापक जोड़ सकते हैं, जैसे कि डोमेन \ उपयोगकर्ता।
विन्यास मोड दर्ज
विन्यास मोड के साथ, आप के लिए एक भूमिका विन्यस्त कर सकते हैं
एक शॉर्टकट बनाएं और -configure विकल्प जोड़ने

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics नेविगेशन \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

भूमिका केंद्र टेबल प्रोफ़ाइल में जोड़ें / पृष्ठ

विभागों | प्रशासन | अनुप्रयोग सेटअप | RoleTailored ग्राहकों का | प्रोफाइल।
एक रूपरेखा / भूमिका को उपयोक्ता को आवंटित करने के लिए कैसे

विभागों | प्रशासन | अनुप्रयोग सेटअप | RoleTailored ग्राहकों का | उपयोगकर्ता निजीकरण।

कैसे भूमिका सेंटर के लिए एक पृष्ठ जोड़ने के लिए
सुनिश्चित करें कि आप भूमिका के लिए विन्यास मोड का उपयोग कर रहे हैं तो यह उस भूमिका में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लागू होंगे।
विभागों के पास जाओ और जैसे वस्तु का पता लगाएं विज्ञापन के आदेश।
जैसे पर राइट क्लिक करें ‘विज्ञापन आदेश’ और ‘नेविगेशन फलक में जोड़ें’ पर क्लिक करें।
आप आरटीसी को पुनः आरंभ करने के लिए परिवर्तन को प्रभावित लेने के लिए की आवश्यकता होगी।

उपयोगकर्ता निर्दिष्ट करने के लिए कैसे आईडी प्रोफाइल करने के लिए:

जब RoleCentre करने के लिए वस्तुओं जोड़ने

रिपोर्ट ‘रिपोर्ट’ ड्रॉप डाउन में जाना।
समय-समय पर गतिविधियां ‘क्रिया’ ड्रॉपडाउन में चलते हैं।

पोस्ट दस्तावेज (या किसी अन्य अनुभाग) जोड़ने के लिए कैसे घर तहत आरटीसी में
विन्यास मोड (ऊपर देखें) दर्ज करें।
भूमिका केंद्र पर राइट क्लिक करें।
नेविगेशन फलक को अनुकूलित करें।
दाईं ओर नेविगेशन फलक बटन, पर नया क्लिक करें।
आइटम का चयन करें और एक नाम जोड़ें।

‘पोस्ट दस्तावेज़’ केवल जब रिपोर्ट अन्यथा आबादी है यह खाली दिखाई देगी दिखाई देगा।

संदर्भ: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Tug Centers

Yuav ua li cas yog ib tug luag hauj lwm?

Ib tug luag hauj lwm sawv cev rau tus neeg qhov chaw nyob rau hauv lub koom haum.
Nyob rau hauv RTC, koj tsim tau ib lub Luag Hauj Center Nplooj ntawv thiab txuas no rau ib tug neeg.
Nyob rau hauv txoj kev loj hlob, ib tug luag hauj lwm yog hu ua ib tug profile.
Tus neeg siv yog txuas mus rau lub luag hauj lwm Center page los ntawm ib tug nyob rau hauv profile.
Txhua tus neeg siv yuav mus rau tsis muaj leej twg los yog ib tug profile.
Txhua profile yuav tsum tau ib tug hluas Tug Center page nrog nws.
Yog hais tias ib tug neeg yog tsis txuas mus rau ib tug profile, lub neej ntawd profile nyob rau hauv NAV yuav tsum tau siv.
Tsim ib lub Luag Hauj Centre Page

Simon tsim ib tug tshiab lub Luag Hauj Center siv Nplooj ntawv Designer. Simon paub hais tias vim luag hauj lwm Centers yuav muaj ob peb ntau qhov chaw, lawv tsis khi rau ib tug qhov chaw lub rooj. Raws li ib tug tshwm sim, thaum Simon tsim lub Luag Hauj Lwm Center page, nws tsis xaiv ib lub rooj nyob rau hauv lub New Page dialog box.
Yuav kom tsim tau ib lub luag hauj lwm Center page
Nyob rau hauv lub Classic neeg, nyob rau hauv cov cuab yeej rau zaub mov, nias Nruas Designer.
Nyob rau hauv Nruas Designer, nias Nplooj ntawv, thiab ces nias Tshiab. Tus Tshiab Page dialog box tshwm.
Nyem Tsim dawb paug nplooj, thiab ces nias OK.
Cov nplooj ntawv tshiab zoo nkaus li nyob rau hauv Nplooj ntawv Designer.
Nyob rau hauv lub npe teb ntawm thawj kab, uas muaj lub hom Thawv thiab cov subtype ContentArea, hom RoleCenterContainer.
Xaiv ib tug dawb paug kab, thiab nyob rau hauv View ntawv qhia zaub mov, nias khoom.
Nrhiav cov PageType vaj tse, thiab ces teem tus nqi teb rau cov nplooj ntawv hom RoleCenter.
Kaw cov khoom qhov rais.
Txuag cov nplooj ntawv thiab lub npe nws Muag Order Proc. Lub luag hauj lwm Center. Teem lub ID rau 50005.

Tau qhov twg los

Tsim Profile nyob rau hauv Profile Rooj / Page
Nyob rau hauv lub Profile daim ntawv / Page, ntxiv cov thawj coj, e.g. sau \ neeg siv.
Sau Configuration hom
Nrog configuration hom, koj yuav configure ib tug luag hauj lwm rau
Tsim ib tug shortcut thiab ntxiv -configure kev xaiv

“”C: \ Program ntaub ntawv \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Ntxiv Tug Centre rau Profile Rooj / Page

departments | Administration | Daim ntawv thov Teeb | RoleTailored Client | Profiles.
Yuav ua li cas Muab ib tug Profile / Tug mus rau ib tug Neeg

departments | Administration | Daim ntawv thov Teeb | RoleTailored Client | Cov neeg siv Personalization.

Yuav ua li cas Ntxiv ib Page rau Tug Centre
Xyuas kom tseeb tias koj siv Configuration hom rau Tug ces nws yuav siv rau tag nrho cov neeg siv nyob rau hauv uas lub luag hauj lwm.
Mus rau Departments thiab nrhiav tsis pom e.g. Advert Orders.
Right-Nyem rau e.g. ‘Advert Orders’ thiab Nyem ‘Ntxiv rau Navigation Pane’.
Koj yuav tsum tau mus pib dua lub RTC rau cov kev hloov rau noj kev cuam tshuam.

Yuav ua li cas Muab Neeg rau Profile ID:

Thaum Ntxiv khoom rau RoleCentre

Reports mus nyob rau hauv ‘Reports’ Drop Down.
Periodic kev ua ub no mus rau hauv ‘yam ua’ dropdown.

Yuav ua li cas Ntxiv Muab tso rau ntaub ntawv (los yog lwm yam seem) Nyob rau hauv Tsev nyob rau hauv RTC
Sau Configuration hom (saib saum toj no).
Right-Nyem rau Tug Center.
Customize Navigation Pane.
Sab xis Navigation Pane Nyees khawm, nyem rau ntawm Tshiab.
Xaiv Yam thiab ntxiv ib lub npe.

Cov ‘Muab tso rau ntaub ntawv’ yuav tsuas tshwm sim thaum lub tsab ntawv ceeb toom yog populated txwv tsis pub nws yuav tshwm sim tas.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Role Centers

Mi a szerepe?

Egy szerep jelent az a személy helyét a szervezeten belül.
RTC, akkor te egy Role Center oldal és összekapcsolni ezt a személyt.
A fejlesztés, a szerep az úgynevezett profilt.
A felhasználó kapcsolódik a szerepe Center oldalon egy tulajdonságot a profil.
Minden felhasználó tartozhat sem vagy egy profilt.
Mindegyik profil-nek egyetlen szerepe Center oldal társítva.
Ha egy felhasználó nem kapcsolódik a profil az alapértelmezett profil NAV fogják használni.
Létrehozása szerepe Központ oldal

Simon létrehoz egy új szerepe Centerbe oldal tervezője. Simon tudja, hogy mivel szerepe Centers tartalmazhat több különböző részből áll, ezek nem kötődnek egy adott forrás tábla. Ennek eredményeként, amikor Simon megteremti a szerepe Center oldalon, ő nem választ egy táblázatot az Új oldal párbeszédablakban.
Ahhoz, hogy hozzon létre egy Role Center oldal
A Classic kliens, az Eszközök menü Object tervező.
Objektum Tervező kattintson az Oldal, majd az Új gombra. Az új oldal párbeszédablak.
Kattintson a Create üres lapot, majd kattintson az OK gombra.
Az új oldal jelenik oldal tervezője.
A Név mezőben az első sor, amely a típus tartálya és altípusát ContentArea írja RoleCenterContainer.
Válasszon ki egy üres sort, és a Nézet menü Tulajdonságok parancsára.
Keresse meg a pageType tulajdon, majd állítsa be az Érték mezőben az oldaltípushoz RoleCenter.
Tulajdonságok ablak bezárásához.
Mentse el az oldalt, és nevezd meg Sales Order Proc. Role Center. Állítsa be az ID-50005.

Forrás

Profil létrehozása a profil táblázat / oldal
A Profil Form / oldal, adjuk hozzá a rendszergazda, például tartomány \ felhasználó.
Írja konfigurációs módban
A konfigurációs módban beállíthatja szerepe
Hozzon létre egy parancsikont, és adjunk hozzá -configure opció

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Szerep hozzáadása Központ Profil Táblázat / oldal

Osztályok | Administration | Alkalmazás beállítása | RoleTailored Client | Profilok.
Hogyan rendelhet Profil / szerep felhasználóhoz

Osztályok | Administration | Alkalmazás beállítása | RoleTailored Client | Felhasználói Testreszabás.

Hogyan adjunk egy oldal szerepe Központ
Győződjön meg róla, hogy a konfigurációs módban a szerepe, ezért biztosítani kell minden felhasználó ebben a szerepben.
Tovább a megyék és talál kifogást például Ajánlatok rendelések.
Jobb kattintás például “”Ajánlatok rendelések”” és kattintson a “”Hozzáadás a navigációs ablak””.
Meg kell majd indítani a RTC a módosítások érvénybe.

Hogyan rendelhet Felhasználó Profil ID:

Amikor hozzáadása objektumok RoleCentre

Jelentések menni “”Jelentések”” legördülő menüben.
Időszakos tevékenységek bemegy a “”Műveletek”” legördülő menüben.

Hogyan adjunk Közzétett dokumentumok (vagy bármely más részén) Az Otthon RTC
Írja konfigurációs módban (lásd fent).
Jobb kattintás Role Center.
Testreszabása Navigációs ablak.
Jobb oldali navigációs ablak gombok, kattintson az Új.
Elem kiválasztása, és adjunk hozzá egy nevet.

A “”Írta Documents”” csak akkor jelenik meg, amikor a jelentés lakott egyébként üresen jelenik meg.

Referencia: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Role Centers

Hvað er hlutverk?

A hlutverk táknar stað einstaklingsins innan stofnunarinnar.
Í RTC, þú byggja hlutverki að síðu og tengja þetta við mann.
Í þróun, hlutverk er kallað fyrirtækið.
Notandinn er tengdur við hlutverki Center síðunni með eign á sniðinu.
Hver notandi getur tilheyrt engum eða einum prófíl.
Hver uppsetningu verður að hafa eina hlutverk að síðu tengslum við það.
Ef notandi er ekki tengd við uppsetningu, sjálfgefið uppsetningu á NAV verður notað.
Að búa til hlutverk Centre Page

Simon skapar nýtt hlutverk Center með hönnuðinum. Simon veit að þar Role Centers getur innihaldið nokkrar mismunandi hlutum, þeir eru ekki bundin við ákveðna uppspretta borð. Þess vegna, þegar Simon skapar Hlutverk Center síðuna, hann er ekki valið borð í New Page valmynd.
Til að búa til hlutverk að síðu
Í Classic viðskiptavinur, á valmyndina Tools, smellt Object Designer.
Í Object Designer, smelltu Page, og smelltu síðan á New. The New Page valmynd birtist.
Smelltu á Búa auða síðu, og smelltu síðan á OK.
Hin nýja síða birtist í hönnuðinum.
Í Nafn sviði fyrstu röðinni, sem hefur gerð ílát og undirflokk ContentArea, tegund RoleCenterContainer.
Veldu eyða röð, og á View valmynd, smelltu á Properties.
Finndu PageType eign, og þá setja gildissvæðið til síðutegunda RoleCenter.
Lokið Eiginleika glugganum.
Vistaðu síðuna og nefndu það Sales Order Unnar. Hlutverk Center. Stilltu ID til 50005.

Source

Búa prófíl í Profile töflu / Page
Í Profile Form / síðu, bæta stjórnandi, t.d. lén \ notandi.
Sláðu Stelling Mode
Með stillingaskránni ham, geturðu stillt hlutverk fyrir
Búa til flýtileið og bæta -configure möguleika

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Bæta Role Centre til uppsetning töflu / Page

Lagðar | gjöf | Umsókn Skipulag | RoleTailored Client | Snið.
Hvernig á að tengja prófíl / hlutverki að Notenda

Lagðar | gjöf | Umsókn Skipulag | RoleTailored Client | User Personalization.

Hvernig Til Bæta síðu á hlutverki Centre
Gakktu úr skugga um að þú ert að nota Stelling Mode fyrir hlutverk svo það mun gilda til allra notenda í því hlutverki.
Fara á deildum og finna hlut t.d. Auglýsing pantanir.
Hægri-smelltu á t.d. “”Auglýsinga Pantanir ‘og smella á’ Bæta við yfirlitssvæðið ‘.
Þú þarft að endurræsa RTC til þess að breytingarnar taka áhrif.

Hvernig á að úthluta notanda til Profile ID:

Þegar Bæti mótmælir RoleCentre

Skýrslur fara í ‘Skýrslur’ falla niður.
Reglubundin starfsemi fara í dropdown ‘Aðgerða’.

Hvernig til Bæta við Staða skjöl (eða önnur aðaldeild) Undir Home in RTC
Sláðu Configuration Mode (sjá hér að framan).
Hægri-smelltu á hlutverki Center.
Aðlaga yfirlitssvæðið.
Hægri hlið Navigation Pane Buttons, smelltu á New.
Veldu hlutinn og bæta nafni.

The ‘Sent Skjöl’ munu aðeins birtast þegar skýrslan er byggð annars það mun birtast tóm.

Tilvísun: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Ọrụ Centers

Gịnị bụ a-arụ?

A ọrụ na-anọchi anya onye ahụ ọnọdụ n’ime nzukọ.
Na RTC, ị na-ewu a Ọrụ Center Page na ejikọta a ka a onye.
Na mmepe, a ọrụ a na-akpọ a profaịlụ.
Onye ọrụ a na njikọ aka Ọrụ Center page site a aku na profaịlụ.
Ọ bụla onye ọrụ pụrụ ime onye ọ bụla ma ọ bụ onye profaịlụ.
Onye ọ bụla profaịlụ ga nwere otu Ọrụ Center page metụtara ya.
Ọ bụrụ na a onye ọrụ na-adịghị jikọrọ a profaịlụ, ndabara profaịlụ na NAV ga-eji.
-Eke a Ọrụ Centre Page

Simon emepụta ọhụrụ Ọrụ Center eji Page Designer. Simon maara na n’ihi Ọrụ Centers nwere ike nwere ọtụtụ n’akụkụ dị iche iche, ha na-agaghị kegide a kpọmkwem isi iyi table. N’ihi ya, mgbe Saịmọn-emepụta Ọrụ Center page, ọ dịghị họrọ tebụl dị na New Page dialog igbe.
Ka ịmepụta a Ọrụ Center page
Na Classic ahịa, na Ngwaọrụ menu, pịa Object Mmebe.
Na Object Designer, pịa Page, wee pịa New. The New Page dialog igbe na-egosi.
Pịa Mepụta oghere na peeji nke, wee pịa OK.
The ọhụrụ na peeji nke na-egosi na Page Designer.
Na Aha ubi nke mbụ n’usoro, nke nwere ụdị Container na subtype ContentArea, ụdị RoleCenterContainer.
Họrọ a oghere n’usoro, na na Lee menu, pịa Njirimara.
Chọta ebe PageType onwunwe, wee tọọ Uru ubi ka page ụdị RoleCenter.
Mechie Properties window.
Ịzọpụta peeji nke na-akpọ aha ya Sales Order Proc. Ọrụ Center. Nịm ID na 50005.

isi iyi

Mepụta Profile na Profile Isiokwu / Page
Na Profile Form / Page, tinye onye nchịkwa, e.g. domain \ onye ọrụ.
Tinye nhazi Mode
Na nhazi mode, ị nwere ike hazi a ọrụ maka
Ike a shortcut ma tinye -configure nhọrọ

“”C: \ Mmemme faịlụ \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Tinye Ọrụ Centre ka Profaịlụ Isiokwu / Page

Departments | Administration | Ngwa Mbido | RoleTailored Client | Profaịlụ.
Olee otú iji Kenye a Profile / Ọrụ ka a User

Departments | Administration | Ngwa Mbido | RoleTailored Client | User Personalization.

Olee otú Iji Tinye a Page ka Ọrụ Centre
Jide n’aka na ị na-eji nhazi Mode maka Ọrụ otú ọ ga-emetụta niile ọrụ na na ọrụ.
Gaa Ngalaba na-ahụ jụrụ e.g. Mgbasa ozi iwu.
Right-pịa na e.g. ‘Mgbasa ozi Iwu’ ma pịa ‘Tinye ka ogosi nsoro ụzọ’.
Ị ga-mkpa Malitegharịa ekwentị ahụ na RTC maka mgbanwe-emetụta.

Olee otú Iji Kenye User ka Profaịlụ ID:

Mgbe agbakwụnye akpọkwa ka RoleCentre

Reports aga na ‘Reports’ wedaa.
Oge Ihe aga n’ime ‘Omume’ dropdown.

Olee otú iji Tinye Ihe Documents (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngalaba) N’okpuru Home ke RTC
Tinye nhazi Mode (lee n’elu).
Right-Pịa on Ọrụ Center.
Hazie ogosi nsoro ụzọ.
N’akụkụ aka nri ogosi nsoro ụzọ bọtịnụ, pịa New.
Họrọ Item ma tinye a aha.

The ‘Ihe Documents’ ga na-apụta mgbe akụkọ ahụ na-bi ma ọ ga-egosi efu.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Pusat Peran

Apa Peran sebuah?

Peran merupakan tempat seseorang dalam organisasi.
Di RTC, Anda membangun Pusat Peran Page dan mengaitkannya dengan seseorang.
Dalam perkembangannya, peran disebut profil.
pengguna terhubung ke halaman Pusat Peran oleh properti pada profil.
Setiap pengguna mungkin milik tidak ada atau satu profil.
Setiap profil harus memiliki halaman Peran Pusat tunggal yang terkait dengan itu.
Jika pengguna tidak terkait dengan profil, profil default di NAV akan digunakan.
Membuat Peran Pusat Halaman

Simon menciptakan Pusat Peran baru menggunakan Halaman Designer. Simon tahu bahwa karena Centers Peran dapat berisi beberapa bagian yang berbeda, mereka tidak terikat ke meja sumber tertentu. Akibatnya, ketika Simon menciptakan halaman Peran Pusat, dia tidak pilih meja di kotak dialog New Halaman.
Untuk membuat halaman Peran Pusat
Dalam klien klasik, pada menu Tools, klik Object Designer.
Dalam Object Designer, klik Page, dan kemudian klik New. Kotak dialog New Halaman muncul.
Klik Buat halaman kosong, dan kemudian klik OK.
Halaman baru muncul di Halaman Designer.
Dalam bidang Nama baris pertama, yang memiliki jenis kontainer dan ContentArea subtipe, jenis RoleCenterContainer.
Pilih baris kosong, dan pada Lihat menu, klik Properti.
Cari properti pagetype, dan kemudian mengatur bidang Nilai untuk jenis halaman RoleCenter.
Tutup jendela Properties.
Menyimpan halaman dan nama itu Sales Order Proc. Peran Pusat. Set ID untuk 50.005.

Sumber

Buat Profil di Profil Table / Halaman
Dalam Profil Form / Page, menambahkan administrator, misalnya domain \ pengguna.
Masukkan Mode Konfigurasi
Dengan modus konfigurasi, Anda dapat mengkonfigurasi peran
Membuat shortcut dan menambahkan opsi configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” configure

Tambahkan Centre Peran ke Profil Table / Halaman

departemen | administrasi | Aplikasi Pengaturan | RoleTailored Client | Profil.
Cara Menetapkan Profil / Role untuk Pengguna

departemen | administrasi | Aplikasi Pengaturan | RoleTailored Client | Pengguna Personalisasi.

Cara Tambah Halaman ke Pusat Peran
Pastikan Anda menggunakan mode konfigurasi untuk Peran sehingga akan berlaku untuk semua pengguna dalam peran tersebut.
Pergi ke Departemen dan menemukan objek mis Pesanan iklan.
Klik kanan pada mis ‘Advert Pesanan’ dan Klik ‘Add to Navigation Pane’.
Anda akan perlu restart RTC untuk perubahan untuk mengambil mempengaruhi.

Cara Menetapkan Pengguna ke Profil ID:

Ketika Menambahkan Objek ke RoleCentre

Laporan masuk ‘laporan’ Drop Down.
Aktivitas periodik masuk ke dropdown ‘Actions’.

Bagaimana Tambahkan Dokumen Posted (atau bagian lain) Under Rumah di RTC
Masukkan Konfigurasi Mode (lihat di atas).
Klik kanan pada Peran Pusat.
Sesuaikan Navigasi Pane.
sisi kanan Navigation Pane Buttons, klik New.
Pilih item dan menambahkan nama.

The ‘Posted Documents’ hanya akan muncul ketika laporan dihuni selain itu akan muncul kosong.

Referensi: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Ionaid Ról

Cad is Ról?

Is ionann Ról siúl an duine laistigh den eagraíocht.
I RTC, a thógáil leat Ionad Ról Page agus nascadh le duine.
I bhforbairt, tá ról a dtugtar próifíl.
Is é an t-úsáideoir nasctha leis an leathanach Center Ról le hairí ar an bpróifíl.
Is féidir le gach úsáideoir a bhaineann le aon cheann nó próifíl amháin.
Ní mór do gach próifíl mbeadh leathanach Ról Ionad amháin a bhaineann leis.
Mura bhfuil úsáideoir nasctha le próifíl, beidh próifíl réamhshocraithe i NAV a úsáid.
Ag cruthú Lárionad Ról Leathanach

Cruthaíonn Simon Ionad Ról nua ag baint úsáide as Leathanach Dearthóir. Simon fhios go toisc nach féidir Ionaid Ról bhfuil roinnt codanna éagsúla, nach bhfuil siad ceangailte le tábla foinse ar leith. Mar thoradh air sin, nuair a chruthaíonn Simon an leathanach Ról Center, nach bhfuil sé a roghnú tábla sa New Leathanach dialóg.
Chun a chruthú leathanach Ról Ionad
Sa cliant Classic, ar an roghchlár Uirlisí, cliceáil Dearthóir Cuspóir.
Go Dearthóir Cuspóir, cliceáil Leathanach, agus ansin cliceáil Nua. An chuma ar an New Leathanach bosca dialóige.
Cliceáil Cruthaigh leathanach bán, agus ansin cliceáil OK.
An chuma ar an leathanach nua i Leathanach Dearthóir.
I Ainm réimse an chéad ró, a bhfuil an Coimeádán cineál agus an ContentArea fhochineál, cineál RoleCenterContainer.
Roghnaigh as a chéile bán, agus ar an roghchlár View, cliceáil Airíonna.
Aimsigh an maoin PageType, agus ansin a leagtar ar an réimse Luach don RoleCenter chineál leathanach.
Dún an fhuinneog Airíonna.
Sábháil an leathanach agus ainmnigh é Díolacháin Ordú Proc. Ról Ionad. Socraigh an ID a 50,005.

Foinse

Cruthaigh Próifíl in Próifíl Tábla / Leathanach
Sa Próifíl Fhoirm / Leathanach, cuir an riarthóir, m.sh. úsáideoir fearainn \.
Iontráil Mód Cumraíochta
Le modh chumraíocht, is féidir leat a chumrú ról
Cruthaigh aicearra agus cuir -configure rogha

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Cliant \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Cuir Lárionad Ról a Próifíl Tábla / Leathanach

Ranna | Riarachán | Socrú Iarratais | Cliant RoleTailored | Próifílí.
Conas a shannadh Próifíl / Róil le Úsáideora

Ranna | Riarachán | Socrú Iarratais | Cliant RoleTailored | Úsáideoir pearsanaithe.

Conas a Cuir an leathanach seo chuig Ionad Ról
Bí cinnte go bhfuil tú ag baint úsáide as Mód Cumraíocht le haghaidh Ról mar sin beidh sé i leith gach úsáideora sa ról sin.
Téigh go dtí Ranna agus aimsiú agóid m.sh. Orduithe Fógra.
Right-Cliceáil ar m.sh. ‘Orduithe Fógra’ agus Cliceáil ‘Cuir Nascleanúint Pane’.
Beidh ort a atosú an RTC do na hathruithe a chur i bhfeidhm ar.

Conas Úsáideora a shannadh ID a Próifíl:

Nuair a chuirfear Réada dtí RoleCentre

Tuarascálacha dul in ‘Tuarascálacha’ Drop Down.
Gníomhaíochtaí tréimhsiúla dul isteach dropdown ‘Gníomhaíochtaí’.

Conas a Cuir Doiciméid Posted (nó aon alt eile) Faoi baile i RTC
Iontráil Mód Cumraíocht (féach thuas).
Right-Click ar Ról Ionad.
Saincheap Nascleanúint Pane.
Ceart taobh Buttons Nascleanúint Pane, cliceáil ar Nua.
Roghnaigh Mír agus cuir ainm.

Beidh an ‘Doiciméid Posted’ le feiceáil ach amháin nuair a bhíonn an tuairisc daonra shlí eile beidh sé le feiceáil folamh.

Tagairt: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Role Center

Che cosa è un ruolo?

Un ruolo rappresenta il posto della persona all’interno dell’organizzazione.
In RTC, si costruisce un centro di ruolo pagina e collegare questo ad una persona.
Nello sviluppo, un ruolo è chiamato profilo.
L’utente è collegato alla pagina Role Center da una proprietà sul profilo.
Ogni utente può appartenere a nessuno o un profilo.
Ogni profilo deve avere una singola pagina Role Center associato.
Se un utente non è collegato a un profilo, verrà utilizzato il profilo predefinito in NAV.
Creazione di un Centro di Ruolo Pagina

Simon crea un nuovo centro di ruolo utilizzando Page Designer. Simon sa che a causa Role Center possono contenere diverse parti, che non sono legati ad una tabella di origine specifica. Di conseguenza, quando Simon crea la pagina Role Center, egli non seleziona una tabella nella nuova finestra di dialogo.
Per creare una pagina Role Center
Nel client classico, dal menu Strumenti, fare clic su Object Designer.
In Designer Oggetto, scegliere Pagina e quindi scegliere Nuovo. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Nuova pagina.
Fare clic su Crea pagina vuota, e quindi fare clic su OK.
La nuova pagina appare in Page Designer.
Nel campo Nome della prima fila, che ha il tipo di contenitore e la ContentArea sottotipo, tipo RoleCenterContainer.
Selezionare una riga vuota, e dal menu Visualizza, scegliere Proprietà.
Individuare la proprietà del tipo di pagina, e quindi impostare il campo Valore per il tipo di pagina RoleCenter.
Chiudere la finestra Proprietà.
Salvare la pagina e denominarlo Sales Order Proc. Role Center. Impostare l’ID di 50005.

fonte

Crea profilo nel profilo Tabella / Pagina
Nel profilo maschera / pagina, aggiungere l’amministratore, ad esempio, dominio \ utente.
Entrare in modalità di configurazione
Con la modalità di configurazione, è possibile configurare un ruolo per
Creare un collegamento e aggiungere -configure opzione

“”C: \ Programmi \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Aggiungere Centro ruolo al profilo Tabella / Pagina

dipartimenti | Amministrazione | Impostazione applicazione | RoleTailored client | Profili.
Come assegnare un profilo / ruolo ad un utente

dipartimenti | Amministrazione | Impostazione applicazione | RoleTailored client | Personalizzazione da parte dell’utente.

Come aggiungere una pagina al centro Ruolo
Assicurarsi che si sta utilizzando la modalità di configurazione per il ruolo per cui si applicherà a tutti gli utenti in quel ruolo.
Vai a Dipartimenti e trovare l’oggetto ad esempio Ordini inserzione.
Fare clic destro su es ‘Gli ordini Advert’ e cliccare su ‘Aggiungi al pannello di navigazione’.
Sarà necessario riavviare il RTC per le modifiche abbiano effetto.

Come assegnare l’utente al Profilo ID:

Quando Aggiunta di oggetti di RoleCentre

I rapporti vanno in Drop Down ‘Rapporti “”.
Attività periodiche vanno in DropDown ‘Azioni’.

Come aggiungere documenti pubblicati (o qualsiasi altra sezione) sotto casa a RTC
Entrare in modalità configurazione (vedi sopra).
Fare clic destro sul Role Center.
Personalizzare riquadro di spostamento.
laterali riquadro destro di navigazione pulsanti, fare clic su Nuovo.
Selezionare la voce e aggiungere un nome.

I “”documenti pubblicati ‘appariranno solo quando il rapporto è popolato altrimenti apparirà vuota.

Riferimento: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAVの2009 R2 – ロールセンター

役割は何ですか?

役割は、組織内の人の場所を表します。
RTCでは、あなたは、ロールセンターのページを構築し、人にこれをリンクします。
開発では、役割は、プロファイルと呼ばれています。
ユーザーは、プロファイルのプロパティによってロールセンターのページにリンクされています。
各ユーザーは、noneまたは1のプロファイルに属していてもよいです。
各プロファイルには、それに関連付けられた単一のロールセンターのページを持っている必要があります。
ユーザがプロファイルにリンクされていない場合は、NAVのデフォルトのプロファイルが使用されます。
ロールセンターページの作成

サイモンは、ページデザイナを使用して、新しいロールセンターを作成します。サイモンは、ロールセンターは、いくつかの異なる部分を含めることができるため、それらは特定のソーステーブルに関連付けられていないことを知っています。サイモンは、ロールセンターページを作成するときにその結果、彼は新しいページ]ダイアログボックスでテーブルを選択しません。
ロールセンターのページを作成するには
クラシッククライアントで、[ツール]メニューの[オブジェクトデザイナーをクリックします。
オブジェクトデザイナーで、ページをクリックし、[新規作成]をクリックします。新しいページ]ダイアログボックスが表示されます。
空白ページの作成]をクリックし、[OK]をクリックします。
新しいページは、ページデザイナに表示されます。
Container型およびサブタイプContentArea、タイプRoleCenterContainerを持っている最初の行の名前]フィールドに。
空白行を選択し、[表示]メニューの[プロパティ]をクリックします。
ページタイプのプロパティを探して、ページタイプRoleCenterにValueフィールドを設定します。
[プロパティ]ウィンドウを閉じます。
ページを保存し、受注PROCという名前を付けます。ロールセンター。 50005にIDを設定します。

ソース

プロフィール表/ページにプロファイルを作成
プロファイルフォーム/ページでは、例えば、管理者を追加ドメイン\ユーザー。
コンフィギュレーションモードを入力してください
コンフィギュレーション・モードを使用すると、の役割を設定することができます
ショートカットを作成し、-configureオプションを追加

“”C:\プログラムファイル\のMicrosoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailoredクライアント\ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

表をプロファイルにロールセンターを追加/ページ

部門|管理|アプリケーションのセットアップ| RoleTailoredクライアント|プロファイル。
ユーザーのプロフィール/役割を割り当てる方法

部門|管理|アプリケーションのセットアップ| RoleTailoredクライアント|ユーザーのパーソナライゼーション。

ロールセンターにページを追加する方法
それはそのロール内のすべてのユーザーに適用されますので、あなたが役割のためのコンフィギュレーションモードを使用していることを確認。
部署に移動して、例えばオブジェクトを検索広告受注。
例えば上で右クリックしてください「広告オーダー」と「ナビゲーションウィンドウに追加]をクリックします。
変更を有効にするためにあなたはRTCを再起動する必要があります。

IDをプロファイルにユーザーを割り当てる方法:

RoleCentreへのオブジェクトの追加時

レポートは、[レポート]ドロップダウンに行きます。
定期的な活動は、[アクション]ドロップダウンに入ります。

RTCでホームの下で掲示されるドキュメント(またはその他のセクション)を追加する方法
コンフィギュレーションモードを(上記参照)を入力します。
ロールセンターを右クリックしてください。
ナビゲーションウィンドウをカスタマイズします。
右側のナビゲーションペインのボタンは、新規作成]をクリックします。
項目を選択し、名前を追加します。

「投稿ドキュメントは、「レポートのみが移入されたときに、それ以外の場合は何も表示されます表示されます。

参考:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centers Role

Apa Role a?

A peran nggantosi Panggonan wong kang ing organisasi.
Ing RTC, mbangun Center Role Page lan pranala iki kanggo wong.
Ing pembangunan, peran diarani profil.
pangguna wis disambung menyang kaca-Center Role dening property ing profil.
Saben panganggo bisa kagungane ana utawa siji.
Saben profil kudu duwe kaca Role Center single digandhengake karo.
Yen pangguna ora disambung menyang profil, profil standar ing NAV bakal digunakake.
Nggawe Role Centre Page

Simon nggawe Center Role anyar nggunakake Page Designer. Simon mangerténi sing amarga Centers Role bisa ngandhut sawetara pérangan, lagi ora disambungake menyang meja sumber tartamtu. Akibaté, nalika Simon nggawe kaca Role Center, ora pilih Tabel ing kothak dialog New Page.
Kanggo nggawe kaca Role Center
Ing klien klasik, ing menu Tools, klik Obyek Designer.
Ing Obyek Designer, klik Page, banjur klik New. Kothak dialog New Page katon.
Klik Kaca kothong, banjur klik OK.
Kaca anyar katon ing Page Designer.
Ing lapangan Jeneng baris kapisan, kang wis jinis Container lan ContentArea subtipe, jinis RoleCenterContainer.
Pilih baris kosong, lan ing View menu, klik Properties.
Goleki property PageType, lan banjur nyetel lapangan Value kanggo jinis kaca RoleCenter.
Nutup jendhela Properties.
Simpen kaca lan jeneng iku Sales Order posedur. Role Center. Setel ID kanggo 50005.

Source

Nggawe riwayat in riwayat Tabel / Page
Ing riwayat Formulir / Page, nambah administrator, contone domain \ user.
Ketik Konfigurasi Mode
Kanthi mode konfigurasi, sampeyan bisa ngatur peran
Nggawe trabasan lan nambah pilihan -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Klien \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Tambah Centre Role to Profile Tabel / Page

departemen | Manajemen lan Administrasi | Aplikasi Persiyapan | RoleTailored Klien | Profil.
Carane Nemtokake a riwayat / Role menyang Panganggo

departemen | Manajemen lan Administrasi | Aplikasi Persiyapan | RoleTailored Klien | Panganggo wong.

Cara Tambah Page kanggo Centre Role
Priksa manawa sampeyan nggunakake Mode Konfigurasi kanggo Role supaya aplikasi kanggo kabeh kedhaftar ing peran sing.
Menyang Departemen lan golek obyek contone Pesenan Advert.
Tengen Klik ing contone ‘Advert Pesenan’ lan Klik ‘Tambah Navigation Pane’.
Sampeyan kudu miwiti maneh RTC kanggo owah-owahan kanggo njupuk mengaruhi.

Cara Nemtokake Panganggo to Profile ID:

Nalika Nambahake obyek kanggo RoleCentre

Lapuran pindhah ing ‘Lapuran’ Drop Down.
Activities mesti pindhah menyang molor ‘Tindakan’.

Carane Tambah Documents Dikirim (utawa bagean liyane) Ing Home in RTC
Ketik Konfigurasi Mode (ndeleng ndhuwur).
Tengen Klik ing Role Center.
Ngatur Navigation Pane.
sisih tengen Navigation Pane kancing klik ing New.
Pilih Item lan nambah jeneng.

The ‘Dikirim Documents’ mung bakal katon nalika laporan Pedunung digunakake bakal katon kosong.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಎವಿ 2009 R2 – ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನು?

ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
RTC, ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಪುಟ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಲಿಂಕ್.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಾತ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಪುಟ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೇರಿದ್ದಿರಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಪುಟ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದರೆ, NAV ರಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಪುಟ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಸೈಮನ್ ಪುಟ ಡಿಸೈನರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಮನ್ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲ ಟೇಬಲ್ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೈಮನ್ ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಪುಟ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಹೊಸ ಪುಟ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಪುಟ ರಚಿಸಲು
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಟೂಲ್ಸ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ವಸ್ತು ಡಿಸೈನರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ವಸ್ತು ಡಿಸೈನರ್, ಪುಟ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಹೊಸ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಪುಟ ಸಂವಾದ ಚೌಕವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಪುಟ ರಚಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹೊಸ ಪುಟ ಪುಟ ಡಿಸೈನರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಾದರಿ ಕಂಟೇನರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ContentArea, ಮಾದರಿ RoleCenterContainer ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಸಾಲು, ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ.
ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸಾಲು ಆಯ್ಕೆ, ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
PageType ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಪುಟ ಮಾದರಿ RoleCenter ಮೌಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್.
ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
ಪುಟ ಉಳಿಸಿ ಹೆಸರಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸ್. ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್. 50005 ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಮೂಲ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಟೇಬಲ್ / ಪುಟ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಚಿಸಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ / ಪುಟ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸೇರಿಸು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೊಮೇನ್ \ ಬಳಕೆದಾರ.
ಸಂರಚನೆ ಮೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ
ಸಂರಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು, ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂರಚಿಸಬಹುದು
ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು -configure ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

“”ಸಿ: \ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ \ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಎವಿ \ 60 \ RoleTailored ಕ್ಲೈಂಟ್ \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿಸಿ / ಪುಟ

ಇಲಾಖೆಗಳು | ಆಡಳಿತ | ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಟಪ್ | RoleTailored ಕ್ಲೈಂಟ್ | ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು.
ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರ ಒಂದು ವಿವರ / ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಹೇಗೆ

ಇಲಾಖೆಗಳು | ಆಡಳಿತ | ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಟಪ್ | RoleTailored ಕ್ಲೈಂಟ್ | ಬಳಕೆದಾರ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ.

ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಪುಟ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಗೆ
ನೀವು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂರಚನೆ ಮೋಡ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೋಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ ಜಾಹೀರಾತು ಆರ್ಡರ್ಸ್.
ಉದಾ ಬಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ‘ಜಾಹೀರಾತು ಆರ್ಡರ್ಸ್’ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ‘ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಫಲಕ ಸೇರಿಸಿ’.
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ನೀವು RTC ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಡಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಹೇಗೆ:

RoleCentre ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸುವಾಗ

ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ‘ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್’ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಹೋಗಿ.
ಆವರ್ತಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ‘ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು’ ಡ್ರಾಪ್ಡೌನ್ ಹೋಗಿ.

ಹೇಗೆ RTC ಮುಖಪುಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ (ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಭಾಗ) ಸೇರಿಸಿ
ಸಂರಚನೆ ಮೋಡ್ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ) ನಮೂದಿಸಿ.
ಪಾತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಫಲಕ ಕಸ್ಟಮೈಸ್.
ಬಲಭಾಗದ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಫಲಕ ಗುಂಡಿಗಳು, ಹೊಸ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಐಟಂ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

‘ದಿನಾಂಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್’ ಮಾತ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ರೆಫರೆನ್ಸ್: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – рөлі орталықтары

Рөл дегеніміз не?

Рөлі ұйым ішінде адамның орынды білдіреді.
RTC, сіз рөлін орталығы бет салу және адамның осы сілтейді.
дамуында, рөл профиль деп аталады.
пайдаланушы профилі бойынша мүлікті рөлі орталығы бетке байланыстырылады.
Әрбір пайдаланушы Ешбір немесе бір бейіні тиесілі мүмкін.
Әрбір профиль онымен байланысты бір рөлі орталығы бет болуы керек.
Егер пайдаланушы профиліне байланысты емес болса, NAV әдепкі профиль пайдаланылатын болады.
Рөл орталығы бет жасау

Саймон бет Designer пайдаланып жаңа рөлі орталығы жасайды. Саймон рөлі орталықтары бірнеше әр түрлі бөлшектер болуы мүмкін, себебі, олар нақты көзі кестеге байланысты емес екенін біледі. Саймон рөлі орталығы бетті жасайды кезде Нәтижесінде, ол Нью-бет тілқатысу терезесінде кестені таңдаңыз.
Рөл орталығы бетті жасау үшін
Классикалық клиентінде, Құралдар мәзірінде, Нысан Designer түймешігін басыңыз.
Нысан Designer жылы Page басыңыз, содан кейін Жаңа түймешігін басыңыз. Жаңа бет тілқатысу терезесі пайда болады.
бос бетті жасау түймешігін басыңыз, содан кейін OK түймешігін басыңыз.
Жаңа Бет Бетті Designer пайда болады.
түрі контейнер және кіші түрлеріне мазмұны, түрі RoleCenterContainer бар бірінші қатарда, атауы саласында.
бос жолды таңдаңыз, және Көрініс мәзірінен, Сипаттар түймешігін басыңыз.
PageType сипатын орналастырып, содан кейін бет түріне RoleCenter мағына өрісін орнатыңыз.
Сипаттар терезесін жабыңыз.
Бетті сақтау және сату жөніндегі бұйрығы бүкілодақтық оны атаңыз. Рөлі орталығы. 50005 үшін ID орнатыңыз.

қайнар көз

Профиль кесте / Page профиль жасау
Профиль нысаны / Бет, мысалы, әкімшімен қосу домен \ пайдаланушы.
Конфигурация режимін енгізіңіз
конфигурация режимінде, сіз үшін теңшей аласыз рөл
төте жол жасау және -configure параметрді қосыңыз

«C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Клиент \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe» -configure

Кесте / Page Профиль үшін рөлі орталығына қосу

Кафедралар | Әкімшілік | Қолдану Орнату | RoleTailored Клиент | Профильдер.
Пайдаланушы үшін Профиль / рөлдердің тағайындау қалай

Кафедралар | Әкімшілік | Қолдану Орнату | RoleTailored Клиент | Пайдаланушы Даралау.

Рөл орталығына бет қосу үшін қалай
ол бұл рөлі барлық пайдаланушыларға қолданылады, сондықтан сіз рөлі үшін теңшелім күйі пайдаланып отырғаныңызды тексеріңіз.
Департаменттерінің өтіңіз және мысалы нысанды таба Жарнама Тапсырыстар.
Мысалы тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз «Жарнама Тапсырыстар» және «Шарлау аумағында қосу» түймесін басыңыз.
Сіз әсер етеді қабылдауға өзгерістер үшін RTC қайта іске қосу қажет болады.

Қалай ID Профиль үшін пайдаланушыға тағайындау үшін:

RoleCentre үшін объектілері қосқанда

Есептер Есептер «ашылмалы тізім бойынша өтіңіз.
Мерзімді қызметі ‘Әрекеттер’ ашылмалы енеді.

RTC Негізгі бет астында Posted құжаттар (немесе кез келген басқа да бөлімін) қосу үшін қалай
Конфигурация режимінде (жоғарыда қараңыз) енгізіңіз.
Рөлі орталығының тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.
Шарлау аумағын теңшеу.
Оң, Шарлау аумағы Түймешіктер жағына жаңа басыңыз.
Элементті таңдап, ат қосу.

«Жарияланды Құжаттар тек есеп толтырылады кезде әйтпесе ол бос пайда болады пайда болады.

Анықтама: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

សក្ដានុពល NAV ឆ្នាំ 2009 R2 – មជ្ឈមណ្ឌលតួនាទី

តួនាទីជាអ្វី?

តួនាទីមួយតំណាងកន្លែងរបស់មនុស្សនៅក្នុងអង្គការនេះ។
នៅមាន RTC អ្នកកសាងមជ្ឈមណ្ឌលតួនាទីទំព័រនិងតំណនេះដើម្បីមនុស្សម្នាក់។
នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតួនាទីត្រូវបានហៅថាទម្រង់មួយ។
អ្នកប្រើត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលតួនាទីដោយទ្រព្យសម្បត្ដិនៅលើទម្រង់នេះ។
អ្នកប្រើនីមួយប្រហែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ឬទម្រង់មួយ។
ទម្រង់គ្នាត្រូវតែមានទំព័រតែមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលតួនាទីភ្ជាប់ជាមួយវា។
ប្រសិនបើអ្នកប្រើមិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទម្រង់, ទម្រង់លំនាំដើមនៅក្នុង NAV នឹងត្រូវបានប្រើ។
បង្កើតទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលតួនាទី

លោកស៊ីម៉ូនបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលតួនាទីថ្មីដោយប្រើរចនាទំព័រ។ លោកស៊ីម៉ូនបានដឹងថាដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលតួនាទីអាចមានផ្នែកផ្សេងគ្នាជាច្រើនពួកគេមិនត្រូវបានចងទៅនឹងតារាងប្រភពជាក់លាក់។ ជាលទ្ធផលពេលលោកស៊ីម៉ូនបង្កើតទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលតួនាទីគាត់មិនជ្រើសតារាងនៅក្នុងប្រអប់ទំព័រថ្មីមួយ។
ដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលតួនាទីមួយទំព័រ
ក្នុងម៉ាស៊ីនភ្ញៀវបុរាណនៅលើឧបករណ៍ម៉ឺនុយ, ចុចរចនាវត្ថុ។
នៅក្នុងការរចនាវត្ថុចុចលើទំព័រហើយបន្ទាប់មកចុចថ្មី។ ប្រអប់ទំព័រថ្មីលេចឡើង។
ចុចបង្កើតទំព័រទទេ, ហើយបន្ទាប់មកចុចយល់ព្រម។
ទំព័រថ្មីបង្ហាញក្នុងរចនាទំព័រ។
នៅក្នុងវាលឈ្មោះរបស់ជួរដេកដំបូងដែលមានប្រភេទនិង ContentArea កុងតឺន័រនោះប្រភេទ, ប្រភេទ RoleCenterContainer ។
ជ្រើសជួរដេកទទេមួយនិងនៅលើម៉ឺនុយមើល, ចុចលក្ខណសម្បត្តិ។
កំណត់ទីតាំងអចលនទ្រព្យ PageType, ហើយបន្ទាប់មកកំណត់វាលតម្លៃទៅប្រភេទទំព័រ RoleCenter ។
បិទបង្អួចលក្ខណៈសម្បត្តិ។
រក្សាទុកទំព័រនិងដាក់ឈ្មោះវាថាការលក់លំដាប់ proc ។ មជ្ឈមណ្ឌលតួនាទី។ កំណត់លេខសម្គាល់ទៅ 50005 ។

ប្រភព

បង្កើតនៅក្នុងទម្រង់តារាងទម្រង់ / ទំព័រ
នៅក្នុងសំណុំបែបបទទម្រង់ / ទំព័របន្ថែមគ្រប់គ្រងឧ ដែន \ អ្នកប្រើ។
បញ្ចូលរបៀបកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
ជាមួយនឹងរបៀបកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធតួនាទីសម្រាប់
បង្កើត Shortcut មួយនិងបន្ថែមជម្រើស -configure

“”C: \ កម្មវិធីឯកសារ \ Microsoft បានសក្ដានុពល NAV \ 60 \ RoleTailored អតិថិជន \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

បន្ថែមតួនាទីទៅទម្រង់មជ្ឈមណ្ឌលតារាង / ទំព័រ

មន្ទីរ | រដ្ឋបាល | ដំឡើងកម្មវិធី | អតិថិជន RoleTailored | ទម្រង់។
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ទម្រង់ / តួនាទីទៅឱ្យអ្នកប្រើ

មន្ទីរ | រដ្ឋបាល | ដំឡើងកម្មវិធី | អតិថិជន RoleTailored | ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថែមទំព័រមួយទៅមជ្ឈមណ្ឌលតួនាទី
សូមប្រាកដថាអ្នកកំពុងប្រើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់តួនាទីជារបៀបដូច្នេះវានឹងអនុវត្តទៅអ្នកប្រើទាំងអស់នៅក្នុងតួនាទីនោះ។
ចូលទៅកាន់មន្ទីរនិងស្វែងរកជំទាស់ឧទា ការបញ្ជាទិញការផ្សព្វផ្សាយ។
ចុចកណ្ដុរខាងស្ដាំនៅលើឧទា ‘ការបញ្ជាទិញផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម’ និងចុច ‘បន្ថែមទៅបន្ទះរុករក។
អ្នកនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ RTC ការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីឱ្យមានផលប៉ះពាល់។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់អ្នកប្រើជាទម្រង់លេខសម្គាល់:

នៅពេលបន្ថែមវត្ថុទៅ RoleCentre

របាយការណ៍ចូលទៅក្នុង “”របាយការណ៍”” ទម្លាក់ចុះ។
សកម្មភាពកាលកំណត់ចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយធ្លាក់ចុះ “”អំពើ ‘។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថែមឯកសារ Posted (ឬផ្នែកណាមួយផ្សេងទៀត) ក្រោមផ្ទះនៅក្នុង RTC
បញ្ចូលរបៀបកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ (សូមមើលខាងលើ) ។
ចុចកណ្ដុរខាងស្ដាំនៅលើមជ្ឈមណ្ឌលតួនាទី។
ប្ដូរតាមបំណងស្លាបព្រិលរុករក។
បន្ទះរុករកម្ខាងប៊ូតុងស្តាំចុចលើថ្មី។
ជ្រើសធាតុនិងបន្ថែមឈ្មោះមួយ។

នេះ ‘ឯកសារ Posted’ នឹងលេចឡើងតែនៅពេលដែលរបាយការណ៍ត្រូវបានប្រជាជនបើមិនដូច្នេះទេវានឹងបង្ហាញទទេ។

យោង: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

역학 NAV 2009 R2 – 역할 센터

역할은 무엇인가?

역할은 조직 내에서 사람의 위치를 나타냅니다.
RTC에서는 역할 센터 페이지를 구축하고 사람이 연결합니다.
개발에서 역할 프로파일이라고합니다.
사용자는 프로필에 속성으로 역할 센터 페이지에 링크되어 있습니다.
각 사용자는 없음 또는 하나의 프로파일에 속할 수 있습니다.
각 프로파일은 그와 연관된 하나의 역할 센터 페이지가 있어야합니다.
사용자가 프로필에 연결되어 있지 않은 경우, NAV의 기본 프로필이 사용됩니다.
역할 센터 페이지 만들기

시몬은 페이지 디자이너를 사용하여 새 역할 센터를 만듭니다. 사이먼 역할 센터는 여러 다른 부분을 포함 할 수 있기 때문에, 그들은 특정 소스 테이블에 연결되지 않은 것을 알고있다. 사이먼 역할 센터 페이지를 만들 때 그 결과, 그는 새 페이지 대화 상자에서 테이블을 선택하지 않습니다.
역할 센터 페이지를 만들려면
클래식 클라이언트의 도구 메뉴에서 개체 디자이너를 클릭합니다.
개체 디자이너에서 페이지를 클릭 한 다음 새로 만들기를 클릭하십시오. 새 페이지 대화 상자가 나타납니다.
빈 페이지 만들기를 클릭 한 다음 확인을 클릭합니다.
새 페이지는 페이지 디자이너에 나타납니다.
유형 컨테이너와 서브 타입 ContentArea 입력 RoleCenterContainer이 첫 번째 행의 이름 필드에.
빈 행을 선택하고보기 메뉴에서 속성을 클릭하십시오.
PageType에서 속성을 찾은 다음 페이지 유형 RoleCenter에 값 필드를 설정합니다.
속성 창을 닫습니다.
페이지를 저장하고 판매 주문 PROC 이름을 지정합니다. 역할 센터. 50,005에 ID를 설정합니다.

출처

프로필 표 / 페이지에서 프로필 만들기
프로필 양식 / 페이지에서 관리자를 추가, 예를 들어, 도메인 \ 사용자.
구성 모드를 입력
구성 모드로, 당신은에 대한 역할을 구성 할 수 있습니다
바로 가기를 만들고 -configure 옵션을 추가

“”C : \ 프로그램 파일 \의 Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored 클라이언트 \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe””-configure

표를 프로필에 역할 센터를 추가 / 페이지

학과 | 관리 | 응용 프로그램 설치 | RoleTailored 클라이언트 | 프로필.
사용자에 대한 프로필 / 역할을 할당하는 방법

학과 | 관리 | 응용 프로그램 설치 | RoleTailored 클라이언트 | 사용자 개인.

역할 센터에 페이지를 추가하는 방법
그것은 그 역할의 모든 사용자에게 적용됩니다 있도록 역할에 대한 구성 모드를 사용하고 있는지 확인하십시오.
부서로 이동하여 예를 들어 개체를 찾을 수 고라 주문.
예를 들어, 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 ‘고라 주문’과 ‘탐색 창에 추가’를 클릭합니다.
변경 사항을 적용하기 위해 당신은 RTC를 다시 시작해야합니다.

ID 프로필에 사용자를 지정하는 방법 :

RoleCentre에 개체를 추가 할 때

보고서는 ‘리포트’드롭 다운에서 이동합니다.
정기 활동 ‘작업’드롭 다운 메뉴로 이동합니다.

RTC에 홈에서 배치하는 문서 (또는 다른 섹션)을 추가하는 방법
구성 모드 (위 참조)를 입력합니다.
역할 센터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
탐색 창을 사용자 정의합니다.
오른쪽 탐색 창 버튼, 뉴 클릭합니다.
항목을 선택하고 이름을 추가합니다.

‘게시 문서’는 보고서가 다르게 채워집니다 때 빈 나타납니다 나타납니다.

참조 : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dînamîkên NAV 2009 R2 – Navenda Role

a Role çi ye?

A rola temsîl cihê kesê di nav vê rêxistinê.
Li RTC, tu avakirina Navenda Page Role û rûpelê ev ji bo kesekî.
Li alîyekî, roleke is a profile navê.
The user ji aliyê malê li ser profile ji bo vê rûpela Navenda Role ve girêdayî ye.
Di grûpên bikarhêneran de dibe ku tu kes an jî yek profile in.
Her profile divê rûpel Navenda Role yek bi wê ve girêdayî hene.
Eger user is a profile girêdayî ne, li Profîla standard li NAV ê bê bikaranîn.
Afirandina a Page Navenda Role

Simon diafirîne a Navenda Role nû bikaranîna Page Designer. Simon dizane ku ji ber Navenda Role dikarin de dihewîne çend deverên cuda de, ew bi ji tabloya source taybet ve ne girêdayî ne. Di encama çalakiyê de, gava ku Şimûn diafirîne rûpel Navenda Rola, ku ew sifrê di nav qutîkê de dialog New Page hilbijêre ne.
Ji bo afirandina rûpel Navenda Role
Di muwekîlê Classic, li ser menu Tools, click Designer Object.
Li Designer Object, pêl Page, û paşê pêl New. The New Page box dialog de xuya dike.
Click Create rûpel vala, û pêl Temam bikin.
The rûpel nû li Page Designer de xuya dike.
Di warê Name of the first row, ku li Konteynirê type û ContentArea Subtype de, MIME-RoleCenterContainer.
Select a row vala, û li ser menu View the, Properties bitikîne.
Locate malê tr de, û dûre warê Nirx ji bo cureyê rûpel RoleCenter.
di pencerê de Properties bigire.
Save the page û navê ev Sales Order Proc. Navenda rola. Set nasname ji bo 50005.

Kanî

Create Profile in Wêneyên Table / Page
Di Form Profile / Page, lê zêde bike adminisrator, raxîne. domain user \.
Enter Mode Configuration
Bi moda veavakirina, hûn dikarin roleke ji bo mîheng bikî
Create a shortcut û lê zêde bike -configure vebijêrk

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Lê zêde bike Navenda Role to Profîl Table / Page

beşên | rêveberiya | Application Sazkirin | RoleTailored Client | Profiles.
How to Assign a Profile / Rola ji bo User

beşên | rêveberiya | Application Sazkirin | RoleTailored Client | Personalization User.

How To lê zêde bike a Page to Navenda Role
Bila tu bi bikaranîna Mode Configuration bo Rola, da ku ew dê ji bo hemû bikarhêneran li ku rola serî.
Go to Zanist û bibînin object raxîne. Ordênên Advert.
li ser raxîne. Right-Click ‘Orders Advert’ û Click ‘Add to Navigation Pane’.
Hûn ê hewce ji bo nûve RTC ji bo guhertinên ku ji bo bandorê.

How To Assign Bikarhêner ji bo Profîl ID:

Dema zêdekirin Objekt ji bo RoleCentre

Nivîsar di Drop Down ‘raporên’ herin.
Çalakî perîyodîk nav dropdown ‘Actions’ herin.

How to lê zêde bike Belge Posted (an jî beşa din) (Soranî) Home li RTC
Mode Configuration (binêre li jor) binivîse.
li ser Navenda Rola Mafê-Click.
Kesanekirina Navigation Pane.
aliyê rastê Navigation Pane bişkokan, li ser New bitikîne.
Babetê Select û lê zêde bike a name.

The ‘Belge Posted’ bi tenê dikarî wê derkevin, wê dema ku rapor din dijîn, ew vala xuya bibe.

World: Kurdî: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Динамикасы NAV 2009 R2 – ролу борборлору

бир ролу жөнүндө эмне айтууга болот?

Ролу уюмдун ичинде адамдын ордун билдирет.
RTC, сиз бир ролу борбору Page куруу жана бир адам үчүн бул шилтеме.
өнүктүрүүгө, бир ролу кароо деп аталат.
Колдонуучулар боюнча мүлк менен ролу Center барактан шилтемеленген жатат.
Ар бир колдонуучу бири же бир параметрлерине таандык болушу мүмкүн.
Ар бир кароо менен байланышкан бир ролу Center барак болуш керек.
колдонуучунун параметрлерине байланышкан болсо, алга жарыяланбаган ге колдонулат.
бир ролу борбору түзүү

Симон Page жараткан пайдаланып жаңы ролу борборун түзөт. Симон ролу борборлору бир нече ар кандай бөлүктөрүн камтышы мүмкүн, анткени, алар белгилүү бир булагы үстөлгө көз каранды эмес экенин билет. Натыйжада, Симон ролу Center бетти түзүп, ал Болумушту Page диалог кутусунда дасторкон тандоо жок.
бир ролу Center баракты жаратууга
Classic кардар менен Tools меню, Object жараткан чыкылдатуу.
Object Жаратылыштын менен басып Page, анан New. Болумушту Page баарлашуу терезечеси пайда болот.
бош баракты түзүү дегенди, анан ОК бас.
жаңы барак Page Жараткандын кездешет.
түрү контейнер жана тюб_тип ContentArea, түрү RoleCenterContainer бар биринчи катар, аталышы тармагында.
бош сапты тандап, жана кароо меню, басып касиеттери.
Lang-мүлкүн табууга, андан кийин бет түрү RoleCenter үчүн баасы жерин.
Properties терезени жабуу.
бет сактоо жана сатуу тартиби Proc атын. Ролу борбору. ID белгиленген 50005 га.

булак

Өздүк стол / Беттен кароо түзүү
Өздүк түрү / Page боюнча, администраторго кошуп, мисалы, домен \ колдонуучу.
Кирүү Тарам режимин
тарам режими менен, сиз үчүн ролун тарамдатса болот
Жарлыкты түзүү жана -configure жолду кошуу

«C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Кардар \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe» -configure

Мазмуну өздүк үчүн ролу борборду кошуу / Page

бөлүмдөрү | башкаруу | Колдонмо орнотуу | RoleTailored Кардар | Profiles.
пайдалануучу менен кароо / ролун дайындоо кантип

бөлүмдөрү | башкаруу | Колдонмо орнотуу | RoleTailored Кардар | Колдонуучу Персоналдаштыруу.

Мыкты борборунун үчүн Page кошуу How To
ошол ролу бардык колдонуучулар үчүн колдонулат, ошондуктан сен ролу үчүн Тарам режимин колдонуп жаткан болушу керек.
Башкармалыгына барып, мис каршы издөө Жарнак Orders.
Оң-Click мис жөнүндө «Advert ордендери жана Click» Багыттоо панелинде кошуу.
таасир алып өзгөрүүлөр үчүн RTC баштоо үчүн керек болот.

ID өздүк кантип дайындоо үчүн Колдонуучу:

RoleCentre үчүн Объектилерди кошуу качан

Отчеттор «отчеттуулугу» Drop Down барып.
Мезгил-мезгили менен иш-аракеттери «Dropdown кетет.

Posted Documents кошуу кантип (же башка бир бөлүмүн) RTC Негизги бет ылайык
Кирип Тарам режимин (жогоруда кара).
Мыкты борборунун туура-Click.
Өзгөчөлөтө Багыттоо жыйнай.
Оң жагы Багыттоо Pane Buttons, New басып.
Буюмун тандап, атын кошуу.

«Posted документтер» отчету, эгерде ал бош чыгат калк учурда гана пайда болот.

Маалымат үчүн: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics ນໍາທາງ 2009 R2 – ສູນການພາລະບົດບາດ

ພາລະບົດບາດເປັນແນວໃດ?

A ພາລະບົດບາດເປັນຕົວແທນສະຖານທີ່ຂອງບຸກຄົນພາຍໃນອົງກອນ.
ໃນ RTC, ທີ່ທ່ານຈະສ້າງເປັນສູນພາລະບົດບາດຫນ້າແລະເຊື່ອມຕໍ່ໄປນີ້ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງ.
ໃນການພັດທະນາ, ພາລະບົດບາດໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຂໍ້ມູນເປັນ.
ຜູ້ໃຊ້ຕິດພັນກັບການຫນ້າສູນພາລະບົດບາດໂດຍຄຸນສົມບັດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໄດ້.
ຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະຄົນອາດຈະເປັນຂອງບໍ່ມີຫຼື profile ຫນຶ່ງ.
profile ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງມີຫນ້າທີ່ສູນພາລະບົດບາດດຽວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນ.
ຖ້າຫາກວ່າສະມາຊິກແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕິດພັນກັບການຂໍ້ມູນເປັນ, ຂໍ້ມູນມາດຕະຖານໃນຂໍ້ມູນຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້.
ສ້າງຫນ້າພາລະບົດບາດສູນ

Simon ສ້າງສູນພາລະບົດບາດໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ຫນ້າ Designer. Simon ຮູ້ວ່າເນື່ອງຈາກວ່າສູນພາລະບົດບາດສາມາດປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ tied ກັບຕາຕະລາງຕົ້ນສະບັບທີ່ສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ Simon ສ້າງຫນ້າສູນພາລະບົດບາດ, ເຂົາບໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຕາຕະລາງໃນ New Page ກ່ອງໂຕ້ຕອບ.
ເພື່ອສ້າງເປັນຫນ້າສູນພາລະບົດບາດ
ໃນລູກຄ້າຄລາສສິກ, ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືເມນູແບບວັດຖຸ.
ໃນການອອກແບບວັດຖຸ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຫນ້າ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄລິກໃສ່ໃຫມ່. The New Page ປາກົດຂຶ້ນ.
ກົດສ້າງຫນ້າເປົ່າ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄລິກ OK.
ຫນ້າໃຫມ່ປາກົດຢູ່ໃນການອອກແບບຫນ້າ.
ໃນຊື່ພາກສະຫນາມຂອງການຕິດຕໍ່ກັນຄັ້ງທໍາອິດ, ທີ່ມີຕູ້ຄອນເທນເນີປະເພດແລະ ContentArea subtype, ປະເພດ RoleCenterContainer.
ເລືອກຕິດຕໍ່ກັນບໍ່ແລະໃນເມນູ View ຄິກຄຸນສົມບັດ.
ທີ່ຄຸນສົມບັດ PageType ໄດ້, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍານົດພາກສະຫນາມມູນຄ່າກັບປະເພດຫນ້າ RoleCenter.
ປິດຫນ້າຕ່າງ Properties.
ຊ່ວຍປະຢັດຫນ້າແລະມັນ Sales Order Proc. ສູນພາລະບົດບາດ. ກໍານົດ ID ເພື່ອ 50005.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ສ້າງຂໍ້ມູນໃນຂໍ້ມູນຕາຕະລາງ / Page
ໃນແບບຟອມຂໍ້ມູນ / ຫນ້າ, ເພີ່ມການບໍລິຫານເຊັ່ນ: ຜູ້ໃຊ້ໂດເມນ \.
ກະລຸນາໃສ່ Mode ການຕັ້ງຄ່າ
ທີ່ມີຮູບແບບການຕັ້ງຄ່າ, ທ່ານສາມາດ configure ພາລະບົດບາດສໍາລັບການ
ສ້າງທາງລັດແລະເພີ່ມຕົວເລືອກ -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

ເພີ່ມ Centre ພາລະບົດບາດການຂໍ້ມູນຕາຕະລາງ / Page

ພະແນກການ | ການບໍລິຫານ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຕິດຕັ້ງ | Client RoleTailored | Profiles.
ວິທີການກໍາຫນົດຂໍ້ມູນ / ພາລະບົດບາດກັບຜູ້ໃຊ້

ພະແນກການ | ການບໍລິຫານ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຕິດຕັ້ງ | Client RoleTailored | ສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ໃຊ້.

ວິທີການເພີ່ມຫນ້າເປັນກັບສູນພາລະບົດບາດ
ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ໂຫມດຕັ້ງຄ່າສໍາລັບພາລະບົດບາດນັ້ນມັນຈະນໍາໄປໃຊ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດໃນພາລະບົດບາດທີ່.
ໄປທີ່ພະແນກການແລະຊອກຫາວັດຖຸສິ່ງຂອງເຊັ່ນ: ຄໍາສັ່ງການໂຄສະນາ.
ສິດທິໃນກົດກ່ຽວກັບການເຊັ່ນ: ຂອງຜູ້ສັ່ງການໂຄສະນາແລະກົດ ‘ຕື່ມການທີ່ຈະ Navigation Pane’.
ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ RTC ສໍາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ຈະມີຜົນກະທົບ.

ວິທີການກໍາຫນົດຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະ Profile ID:

ເມື່ອມີການເພີ່ມວັດຖຸທີ່ຈະ RoleCentre

ບົດລາຍງານໄປໃນບົດລາຍງານ “”Drop Down.
ກິດຈະກໍາໄລຍະເວລາໄປເຂົ້າໄປໃນ DropDown ‘ການກະທໍາ.

ວິທີການເພີ່ມເອກະສານ Posted (ຫຼືພາກສ່ວນອື່ນໆ) ພາຍໃຕ້ການຫນ້າທໍາອິດໃນ RTC
ກະລຸນາໃສ່ Mode ຕັ້ງຄ່າ (ເບິ່ງຢູ່ຂ້າງເທິງ).
ສິດທິໃນກົດກ່ຽວກັບການສູນພາລະບົດບາດ.
ປັບ Navigation Pane.
ດ້ານຂວາປຸ່ມ Navigation Pane, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ໃຫມ່.
ເລືອກລາຍການແລະເພີ່ມຊື່.

The ‘ເອກະສານ Posted’ ຈະປາກົດໃນເວລາທີ່ບົດລາຍງານແມ່ນປະຊາຊົນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະປະກົດວ່າເປົ່າ.

ກະສານອ້າງອີງ: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Edidit NAV MMIX R2 – Partes Centra

Quid est partes?

A persona in personam loco regiminis.
In RTC, vos autem ædificatis Center Page a persona ad personam, et hanc Christi.
In consequat, partes figura dicitur.
Centrum user page proprietate coniunctum munus in profano.
Omnis User Profile: ut sint unum, aut non.
Centro singulae partes unam habeat profile page associatur.
Si figura User non conjuncta, sit amet NAV profile in defectu.
Creare a munus Centre Page

Designer on Page Simon creat novum munus Center. Partes autem Simon quia novit, quod plures partes continere Centra potest, non quo certa ligatum ad mensam. Unde Simon facit Centrum Munus page mensam non novos eligere alternis sermonibus arca archa.
Creare a munus Center page
Ordo in clientelam ferramentis in menu, click Designer Object.
Designer in obiecto, Page click, click, et tunc nova. Alternis sermonibus arca archa novos apparet.
Click crea pagina, tunc click OK.
The New page Page apparet in Designer.
In nomine ager primo versu habet rationem continentis et subtype contentarea type RoleCenterContainer.
Select a blank ordine et Visum menu, click Substantia.
PageType locant bona, et posuit in agro Value ad page RoleCenter.
Close Substantia fenestra.
Salvum page Sales Ordinis nomine Proc. Partes Center. Set id quod est (L)V.

Source

Create User Profile in mensa / Page
Item in profano / Page adde Administratorem exempli Domain \ user.
Configuration Mode Enter
Figura et modus configurare potes munus
Partum a brevis bene et addere -configure

“”C: \ Lima \ Microsoft Edidit NAV \ LX \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Partes Centre Profile Add to Tabula / Page

dicasteriis | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | Profiles.
Quomodo assignare Profile / Partes in a Disputatio

dicasteriis | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | User Personalization.

Ad Add to a page Partes Centre
Planto certus vos es usura Modus figuratio sic pro munere munus pertinens quod omnibus licet.
Vade ad invenire et excipere exempli Dicasteriis Ordinis Advers.
Vox-Click on v.g. ‘Advert ordines et Click’ Add to Navigium Pane ‘.
Vos mos postulo ut sileo RTC mutationes afficiunt.

Quid est dare User Profile ID:

Cum addito ad objecta RoleCentre

In Renuntiationes ‘Renuntiationes’ stillabunt.
Activities in temporibus, actionibus dropdown.

Add to Posted Documents (sive sectio alia) in RTC under Home
Enter Configuration Modus (de qua supra).
Vox-Click partes arcu.
Mos Navigium Pane.
Navigium Pane dextris pyga, click on New.
Item nomen a Select et add.

In Posted documenta, est frequens fama cum alioquin, solum offert.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Lomu centri

Kas ir nozīme?

Lomu apzīmē cilvēka vietu organizācijā.
RTK, jūs veidot lomu centra lapu un saistīt to personai.
Attīstībā, lomu sauc profilu.
Lietotājs ir saistīts ar lomu centra lapā ar īpašuma uz profila.
Katrs lietotājs var piederēt nevienam vai viena profila.
Katram profilam ir jābūt vienota loma centra lapu, kas saistīti ar to.
Ja lietotājs nav saistīts ar profilu, tiks izmantots noklusētais profils NAV.
Radīt loma centrs Page a

Simon rada jaunu lomu centru izmantojot lappusi Dizaineru. Simon zina, ka, jo Lomu Centers var saturēt vairākas atšķirīgas daļas, tie nav saistīti ar konkrētu avota tabulā. Tā rezultātā, kad Simon rada Lomu Center lapā, viņš neizvēlas galdiņu New Page dialoglodziņā.
Lai izveidotu loma centra lapu
Jo Classic klientam, izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Object Designer.
In Object Designer, noklikšķiniet uz lapu, un pēc tam noklikšķiniet uz Jauns. Parādās New Page dialoglodziņš.
Noklikšķiniet uz Izveidot tukšu lapu, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
Jaunā lapa parādās Page Designer.
Šajā Name laukā no pirmās rindas, kas ir tipa konteineru un apakštipu ContentArea, tips RoleCenterContainer.
Izvēlieties tukšu rindu, un izvēlnē Skats noklikšķiniet uz Rekvizīti.
Atrodiet pagetype īpašumu, un pēc tam iestatiet vērtību lauku lappuses tipa RoleCenter.
Aizveriet Properties logu.
Saglabāt lapu un nosaukt to Sales Order Proc. Lomu Center. Uzstādīt ID 50005.

avots

Izveidot profilu profilā tabulā / lapā
Jo Profile veidlapas / lapā, pievienojiet administratoru, piemēram, domēns \ lietotājs.
Ievadiet konfigurācijas Mode
Ar konfigurācijas režīmā, jūs varat konfigurēt loma
Izveidot saīsni un pievienot -configure iespēju

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Pievienot Lomu centru Profils tabula / lapa

departamenti | administrācija | Pieteikums Setup | RoleTailored Client | Profili.
Kā Piešķirt / Profils loma lietotājam

departamenti | administrācija | Pieteikums Setup | RoleTailored Client | Lietotāja personalizācija.

Kā pievienot lapu, lai loma Centre
Pārliecinieties, ka jūs izmantojat konfigurācijas Mode loma, lai tā attieksies uz visiem lietotājiem šo lomu.
Iet uz departamentu un atrast objektu piem Saites pasūtījumus.
Right-click uz piem “”Saites Pasūtījumi”” un noklikšķiniet uz “”Pievienot navigācijas rūts””.
Jums būs nepieciešams restartēt RTC, lai izmaiņas stātos spēkā.

Kā piešķirt Lietotājam Profils ID:

Kad pievienošana Objekti uz RoleCentre

Ziņojumi iet “”Pārskati”” Drop Down.
Periodiski Darbības iedziļināties “”Darbības”” nolaižamo.

Kā pievienot Iesūtīts dokumentus (vai jebkuru citu sadaļu) Saskaņā Home RTK
Ievadiet konfigurācijas režīmā (skatīt iepriekš).
Right-click uz loma centrā.
Pielāgot navigācijas rūti.
Tiesības sānu Navigation Pane pogas, noklikšķiniet uz Jauns.
Izvēlieties postenis un pievienot vārdu.

Par ‘Iesūtīts dokumenti “”parādīsies tikai tad, kad ziņojums ir apdzīvots citādi tas tiks parādīts tukšs.

Atsauce: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

“”Dynamics NAV 2009 R2″” – Vaidmenų centrai

Kas yra vaidmuo?

Vaidmuo yra asmens vietą organizacijoje.
Be RTC, jums sukurti vaidmenį centro puslapyje ir susieti tai su asmeniu.
Plėtros, vaidmuo yra vadinamas aprašymą.
Vartotojas yra susijęs su vaidmeniu centro puslapyje pagal turto dėl profilio.
Kiekvienas vartotojas gali priklausyti nė ar vieno profilio.
Kiekvienas profilis turi turėti vieną vaidmuo centro puslapyje, susietą su juo.
Jei vartotojas nėra susijęs su aplinka, bus naudojamas numatytasis profilis iš GAV.
Kurti vaidmuo centro puslapį

Simonas sukuria naujas vaidmuo centras puslapių dizaineris. Simonas žino, kad dėl Vaidmenų centrai gali būti kelių skirtingų dalių, jie nėra susietos su konkrečiu šaltinio lentelėje. Kaip rezultatas, kai Simonas sukuria vaidmuo centro puslapį, jis neturi pasirinkti dialogo lange New Page lentelę.
Norėdami sukurti vaidmuo centro puslapį
Be klasikinių klientui, meniu Įrankiai, spustelėkite objektą dizaineris.
Objekte dizaineris spustelėkite Puslapis, tada spustelėkite Naujas. Pasirodo dialogo langas Naujas puslapis.
Spustelėkite Sukurti tuščią puslapį, tada spustelėkite Gerai.
Naujas puslapis pasirodo projektuotojas.
Lauke Pavadinimas pirmosios eilės, kuris turi tipo konteinerio ir potipio ContentArea, tipo RoleCenterContainer.
Pasirinkite tuščią eilutę, ir meniu Rodymas spustelėkite Ypatybės.
Raskite pagetype turtą, ir tada nustatykite reikšmę lauką puslapio tipo RoleCenter.
Uždarykite Properties langą.
Išsaugoti puslapį ir pavadinkite jį pardavimų užsakymų Proc. Vaidmenų centras. Nustatykite ID 50005.

šaltinis

Sukurti anketą profiliu Lentelė / Puslapis
Į profilis formos / Puslapis, pridėti administratoriui, pvz domenas \ vartotojas.
Įveskite konfigūravimo režimas
Su konfigūracijos režimas, galite konfigūruoti vaidmenį
Sukurti nuorodą ir įdėti configure variantą

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Klientas \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” configure

Pridėti Vaidmenų centrą Aprašymas lentelę / tinklalapis

departamentai | administracija | Prašymas montavimas | RoleTailored Klientas | Profiliai.
Kaip priskirti / Profilis vaidmuo vartotojui

departamentai | administracija | Prašymas montavimas | RoleTailored Klientas | Vartotojas Personalizavimas.

Kaip pridėti puslapį Role centro
Įsitikinkite, kad jūs naudojate Configuration Mode vaidmenį, jis bus taikomas visiems vartotojams šį vaidmenį.
Eiti į departamentų ir surasti objektą pvz Reklama užsakymus.
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pvz “”Advert Užsakymai”” ir spustelėkite “”Pridėti Naršymo srityje””.
Jums reikės iš naujo paleisti RTC pokyčiai imtis įtakos.

Kaip priskirti vartotoją į profilį ID:

Pridėjus nesutinka su RoleCentre

Ataskaitos eiti “”ataskaitos”” Drop Down.
Periodinės veiklos eiti į “”Veiksmai”” išskleidžiamajame.

Kaip pridėti Paskelbimo dokumentais (arba bet kokią kitą skirsnį), pagal namo RTC
Įveskite konfigūracijos režimas (žiūrėti aukščiau).
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vaidmuo centras.
Tinkinti naršymo srityje.
Dešinėje pusėje naršymo polangyje Sagos, spustelėkite Naujas.
Pasirinkite elementą ir įdėti pavadinimą.

Į “”Posted dokumentai”” bus rodomas tik tada, kai pranešimas yra apgyvendintos kitaip jis bus rodomas tuščias.

Nuoroda: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamik NAV 2009 R2 – Roll Centers

Wat ass eng Roll?

Eng Roll duerstellt der Plaz d’Persoun bannent der Organisatioun.
An RTC, Dir eng Roll Center Page bauen an dat zu engem Persoun Link.
An Entwécklung, ass eng Roll e Profil genannt.
De Benotzer ass vun enger Propriétéit op de Profil an d’Roll Center Säit verbonnen.
All Benotzer kann zu keng oder eng Profil gehéieren.
All Profil muss eng eenzeg Roll Center Säit mat et assoziéiert hunn.
Wann e Benotzer net zu engem Profil verbonnen ass, gëtt d ‘Standardfaarf Profil an NAV benotzt ginn.
Créatioun Roll Centre Page

Simon schaaft eng nei Roll Center benotzt Page Designer. Simon weess dass well Roll Centers puer verschidden Deeler enthale kënnen, sinn se zu engem bestëmmten Quell Dësch net virun. Als Resultat, wann Simon der Säit Roll Center schaaft, gesäit hien net engem Dësch an der New Page Dialog Këscht wielt.
Fir eng Roll Center Säit schafen
An der Classic Optraggeber, op d’Tools Menü, klickt Objekt Designer.
An Zweck Designer, klickt Page, an dann New klickt. D’New Page Dialog erschéngt.
Klickt eidel Säit opmaachen, an dann OK klickt.
Déi nei Säit schéngt zu Page Designer.
Am Numm Terrain vun der éischter Zeil, déi den Typ Container an der subtype ContentArea huet, Typ RoleCenterContainer.
Wielt eng eidel Zeil, an op der View Menü, klickt Properties.
Situéiert der PageType Verméigen, an dann setzen Wert Terrain zu der Säit Typ RoleCenter.
Zoumaachen der Properties Fënster.
Späichert der Säit a Numm et Sales Uerde Proc. Roll Center. Set der Spär ze 50005.

Source

Schafen Profil an Profil Table / Page
An der Profil Form / Page, de Verwalter, e.g. Domän \ Benotzer.
Gitt ConfiguratiounName Mode
Mat Configuratioun Modus, kënnt Dir eng Roll Konfiguratioun vun
Schafen eng Ofkiirzung a setzt -configure Optioun

“”C: \ plangen Dateien \ Microsoft Dynamik NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Foto Roll Centre zu Profil Table / Page

Departementer | Administratioun | Applikatioun Opriichten | RoleTailored Client | Profiler.
Wéi e Profil / Roll zu engem User ze uginn

Departementer | Administratioun | Applikatioun Opriichten | RoleTailored Client | Benotzer Personaliséierungs-.

Wéi Fir eng Page fir Roll Centre Artikel
Vergewëssert Iech ConfiguratiounName Mode fir Rollespiller gi benotzt fir et zu all Benotzer an déi Roll gëlle wäert.
Go ze Beräicher an fannen Objet e.g. Annonce Behuelen.
Riets-Klick op e.g. “”Annonce Behuelen”” an Klickt ‘Foto ze Navigatioun briechen’.
Dir braucht der RTC zu Reouverture fir d’Ännerungen Afloss ze huelen.

Wéi ze entloossen User ID zu Profil:

Wann derbäi Objekter zu RoleCentre

Rapporten goen an ‘Rapporten’ Drop Down.
Periodesch Aktivitéiten matmachen “”Actions ‘Ausklapplëscht.

Wéi Foto Posted Dokumenter (oder all aaner Sektioun) Ënner Home zu RTC
Gitt ConfiguratiounName Mode (cf. uewen).
Riets-Klick op Roll Center.
Asëtzen Navigatioun briechen.
Riets Säit Navigatioun briechen Buttons, klickt op New.
En Element an e Numm derbäi.

De “”Posted Dokumenter”” gëtt just vläicht, wann de Rapport Awunner ass anescht se eidel ze gesinn gëtt.

Referenz: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Улогата центри

Што е улога?

Улогата претставува место на лицето во организацијата.
Во РТЦ, како да се изгради Улогата центар страница и се поврзе ова на една личност.
Во развој, улога се нарекува профил.
Корисникот е поврзан со страната Улогата центар од страна на имот на профилот.
Секој член може да припаѓа на ниту една или еден профил.
Секој профил мора да има една страница Улогата Центар поврзани со неа.
Ако корисникот не е поврзан со профил, ќе се користи основниот профил во НАВ.
Креирање на улогата центар Страна

Симон создава нова улога центар користејќи страница дизајнер. Симон знае дека поради Улогата центри може да содржи неколку различни делови, тие не се врзани за одредена извор маса. Како резултат на тоа, кога Симон креира страница за улогата центар, тој не ја избира маса во дијалогот нова страница.
Да се создаде страница Улогата Центар
Во класичен клиент, на менито Tools, кликнете дизајнер објект.
Во дизајнер објект, кликнете на страница, а потоа кликнете на Нов. појавува полето за дијалог нова страница.
Кликнете на Креирај празна страница, а потоа кликнете OK.
Новата страница се појавува во страница дизајнер.
Во полето Име на првиот ред, која има садот видот и ContentArea подтип, тип RoleCenterContainer.
Изберете еден празен ред, а на менито View, кликнете на Properties.
Лоцира PageType имотот, а потоа поставете ја вредноста на RoleCenter видот страница.
Затвори го прозорецот Properties.
Зачувајте ја страницата и да го именува Продај Побарувања proc. Улогата центар. Поставување на ID на 50005.

извор

Креирај Профил Профил Табела / страница
Во профилот Форма / страница, да додадете на администраторот, на пример, домен \ корисникот.
Внесете Конфигурација режим
Со конфигурација на владата, можете да го конфигурирате за улогата на
Креирате кратенка и додадете -configure опција

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored клиент \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Додај улога центар до профил Табела / страница

оддели | администрација | Поставување на примена | RoleTailored клиенти | Профили.
Како да се Доделете / Профил Улогата на корисник

оддели | администрација | Поставување на примена | RoleTailored клиенти | Корисникот персонализација.

Како да додадете страница на улогата центар
Бидете сигурни дека ќе се користи Конфигурација режим за улогата така што ќе важат за сите корисници во таа улога.
Оди на одделенија и да се спротивстави на пример, Објавувањето наредби.
Десен-клик на пример, “”Реклама наредби”” и кликнете на “”Додај во Навигација Пане.
Ќе треба да го рестартирате ниво на РТЦ за промени да се влијае.

Како да се додели пристап до профил ID:

Кога додавате објекти да RoleCentre

Извештаи одат во опциите ‘извештаи’.
Периодични Активности одат во паѓачкото мени “”Акција””.

Како да додадете Објавено документи (или било кој друг дел) Под дом во РТЦ
Внесете Конфигурација режим (види погоре).
Кликнете со десното копче за улогата центар.
Персонализација на Навигација Пане.
Десната страна Навигација Пане копчиња, кликнете на Нов.
Одберете ја изборната ставка и додадете име.

На “”Објавено Документи”” само ќе се појави кога извештајот е населен во спротивно тоа ќе се појави празна.

Суд: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Fanetsiketsehana Nav 2009 R2 – Anjara asa Foibe

Inona no atao hoe anjara asan’ny?

A anjara dia mampiseho ny olona ny toerana ao anatin’ny fikambanana.
Ao RTC, ianao hanorina Anjara Asan’ny Center Page ary mampifandray izany amin’ny olona.
Ao amin’ny fampandrosoana, ny anjara dia antsoina hoe ny mombamomba azy.
Ny mpampiasa misy ifandraisany amin’ny Anjara Asan’ny Center pejy noho ny fananana ny mombamomba azy.
Mpampiasa tsirairay dia mety an’ny tsy misy na iray profil.
Profil tsirairay dia tsy maintsy manana anjara asan’ny iray Center pejy mifandray aminy.
Raha misy mpampiasa tsy mifandray amin’ny mombamomba azy, ny toerana misy anao mombamomba azy ao amin’ny Nav no ampiasaina.
Famoronana ny anjara asan’ny Centre Page

Simon mamorona vaovao Center mampiasa Page anjara asan’ny Mpamorona. Simon Fantany fa noho ny anjara asan’ny Foibe afaka ahitana faritra maro isan-karazany, dia tsy mifamatotra amin’ny loharanom-baovao manokana latabatra. Ho vokany, dia Simona, nony mamorona ny Anjara Asan’ny Center pejy, dia tsy misafidy ny latabatra ao amin’ny New Page diniky boaty.
Mba hamorona ny anjara asan’ny Center pejy
Ao amin’ny Classic mpanjifa, ny Tools sakafo, tsindrio Object Mpamorona.
Amin’ny Object Designer, tsindrio Page, ary avy eo dia tsindrio New. The New Page diniky boaty hita.
Tsindrio Hamorona fotsy pejy, ary avy eo dia tsindrio OK.
Ny vaovao hita ao amin’ny Page pejy Mpamorona.
Amin’ny anaran’ny tany laharana voalohany, izay manana ny karazana fitoeran-javatra sy ny subtype ContentArea, karazana RoleCenterContainer.
Mifantena iray laharana fotsy, ary eo amin’ny View sakafo, tsindrio Properties.
Toerana ny PageType fananana, ary avy eo dia nametraka ny Hasina an-tsaha ho any amin’ny pejy karazana RoleCenter.
Am-pamaranana ny Properties varavarankely.
Vonjeo ny pejy sy anarana izany Sales Order proc. Anjara Asan’ny Center. Ataovy ny ID ho 50005.

Source

Hamorona Profile amin’ny mombamomba Table / Page
Ao amin’ny Profile Form / Page, hanampy ny tompon’andraikitra, oh sehatra \ mpampiasa.
Enter Configuration Mode
Amin’ny fanahafana fomba, dia afaka ampiendrehina ny andraikitra ho an’ny
Mamorona hitsin sy hametraka safidy -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft fanetsiketsehana Nav \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Add anjara asan’ny Centre ny Profile Table / Page

Departments | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | Profiles.
Ahoana no Manendry Profile / Anjara asa ny User

Departments | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | User Personalization.

Ahoana no hanampy ny Page ny anjara asan’ny Centre
Aoka ho azo antoka mampiasa Configuration Mode ho an’ny anjara asan’ny dia toy izany no ampiharina amin’ny rehetra mpampiasa amin’izany anjara.
Mandehana any Departments ka hahita fanoherana oh Dokambarotra Filaharana.
Ankavanana-Tsindrio ny oh ‘Dokambarotra Filaharana’ sy Tsindrio ‘Akambano amin’ny Navigation Pane’.
Ilainao raha hamerina ilay RTC ny fiovana mba haka vokany eo.

Ahoana no To Omeo User ny Tantarany ID:

Rehefa Manampy fitaovana ho RoleCentre

Tatitra mandeha amin’ny ‘Reports’ Drop Down.
Potoana Activities miditra ao ‘Actions’ DropDown.

Ahoana no mba Add Posted Documents (na hafa fizarana) Teo ambany Home in RTC
Enter Configuration Mode (jereo etsy ambony).
Ankavanana-Tsindrio eo amin’ny anjara asan’ny Center.
Ampanjifaina Navigation Pane.
Ankavanana Navigation Pane bokotra, tsindrio eo amin’ny New.
Mifidiana Item ary hametraka anarana.

Ny ‘Posted Documents’ ihany ny tatitra hiseho rehefa misy mponina Raha tsy izany dia hiseho foana tsy mitondra fanatitra.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centers Peranan

Apakah peranan yang?

peranan B menunjukkan tempat orang itu dalam organisasi.
Di RTC, anda membina Pusat Peranan Page dan mengaitkan ini kepada seseorang.
Dalam pembangunan, peranan yang dipanggil profil.
Pengguna ini mengandungi pautan ke laman Pusat Peranan dengan harta pada profil.
Setiap pengguna boleh dimiliki tiada atau satu profil.
Setiap profil mesti mempunyai laman Peranan Pusat tunggal yang berkaitan dengannya.
Jika pengguna tidak dikaitkan dengan profil, profil lalai dalam NAV akan digunakan.
Mewujudkan Pusat Peranan Utama

Simon mewujudkan Pusat Peranan baru menggunakan Page Designer. Simon tahu bahawa kerana Centers Peranan boleh mengandungi beberapa bahagian yang berlainan, mereka tidak terikat kepada jadual sumber tertentu. Hasilnya, apabila Simon mencipta halaman Peranan Center, dia tidak pilih jadual dalam kotak dialog Page Baru.
Untuk membuat halaman Peranan Pusat
Dalam pelanggan Classic, pada menu Alat, klik Objek Designer.
Dalam Objek Designer, klik Page, dan kemudian klik Baru. Page New kotak dialog muncul.
Klik Buat halaman kosong, dan kemudian klik OK.
Laman baru muncul dalam Page Designer.
Dalam medan Nama baris pertama, yang mempunyai Container jenis dan ContentArea subjenis, jenis RoleCenterContainer.
Pilih baris kosong, dan pada menu View, klik Properties.
Cari harta pagetype dan kemudian membakar ladang Nilai untuk jenis halaman RoleCenter.
Tutup tetingkap Properties.
Simpan halaman ini dan nama itu Sales Order Proc. Pusat peranan. Tetapkan ID untuk 50.005.

Source

Buat Profil dalam Profil Meja / Page
Dalam Profil Borang / Page, tambah pentadbir, contohnya domain pengguna \.
Masukkan Mod Konfigurasi
Dengan mod konfigurasi, anda boleh mengkonfigurasi peranan untuk
Membuat pintasan dan menambah pilihan configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Pelanggan \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” configure

Tambahkan Centre Peranan to Profile Meja / Page

Jabatan | Pentadbiran | Permohonan Persediaan | RoleTailored Pelanggan | Profil.
Bagaimana untuk Peruntukkan Profil / Peranan kepada Pengguna

Jabatan | Pentadbiran | Permohonan Persediaan | RoleTailored Pelanggan | Tunjuk cara pengguna.

Bagaimana Untuk Tambah Page untuk Pusat Peranan
Pastikan anda menggunakan Mod Tatarajah untuk Peranan jadi ia akan memohon kepada semua pengguna dalam peranan itu.
Pergi ke Jabatan dan mencari membantah cth Pesanan Advert.
Klik kanan pada cth ‘Pesanan Advert’ dan Klik ‘Add to Navigation Pane.
Anda akan perlu untuk memulakan semula RTC untuk perubahan akan memberi kesan.

Cara Berikan Pengguna to Profile ID:

Apabila Menambah Objek untuk RoleCentre

Laporan pergi dalam ‘Laporan’ Drop Down.
Aktiviti berkala pergi ke DropDown ‘Tindakan’.

Bagaimana untuk Tambah Dokumen Dicatat (atau mana-mana bahagian lain) Di bawah Home di RTC
Masukkan Konfigurasi Mode (lihat di atas).
Klik kanan di Pusat Peranan.
Menyesuaikan Navigation Pane.
Sebelah kanan Navigation Pane Buttons, klik pada New.
Pilih item dan namakan.

The ‘Dokumen Dicatat’ hanya akan muncul apabila laporan itu penduduk jika tidak ia akan kelihatan kosong.

Rujukan: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ഡൈനാമിക്സ് കിഴിച്ച 2009 R2 – റോൾ സെന്ററുകൾ

ഒരു പങ്ക് എന്താണ്?

ഒരു റോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ആർ.ടി., ഒരു റോൾ കേന്ദ്രം പേജ് നിർമ്മിക്കുക ഒരു വ്യക്തി ഈ കണ്ണികളുണ്ട്.
വികസനത്തിൽ, ഒരു റോൾ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വിളിക്കുന്നു.
ഉപയോക്തൃ പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വഴി പങ്ക് കേന്ദ്രം പേജ് ലിങ്കുചെയ്തു.
ഓരോ ഉപയോക്തൃ ആരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ സ്വന്തമായിരിക്കില്ല.
ഓരോ പ്രൊഫൈൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരൊറ്റ റോൾ കേന്ദ്രം പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഒരു ഉപയോക്താവ് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, മച്യൂരിറ്റി ൽ സ്ഥിര പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിക്കും.
ഒരു റോൾ സെന്റർ പേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു

സൈമൺ പേജ് ഡിസൈനർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു പുതിയ റോൾ കേന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൈമൺ റോൾ സെന്ററുകൾ പല വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ കാരണം, അവർ ഒരു പ്രത്യേക സോഴ്സ് മേശ കെട്ടിയിട്ട് അല്ല അറിയാം. തത്ഫലമായി, സൈമൺ റോൾ കേന്ദ്രം പേജ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ഒരു മേശ പുതിയ പേജ് ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇല്ല.
ഒരു റോൾ കേന്ദ്രം പേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ
ക്ലാസിക് ക്ലയന്റ് Tools മെനു, ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസൈനർ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസൈനർ ക്ലിക്ക് പേജ്, തുടർന്ന് പുതിയത് ക്ലിക്കുചെയ്യുക. പുതിയ പേജ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലഭ്യമാകുന്നു.
ശൂന്യമായ പേജ് സൃഷ്ടിക്കുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക, തുടർന്ന് ശരി ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
പുതിയ പേജ് പേജ് ഡിസൈനർ ലഭ്യമാകുന്നു.
തരം കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് വൈറസും ContentArea ടൈപ്പ് RoleCenterContainer ഉണ്ട് ആദ്യ വരി, പേര് ഫീൽഡിൽ.
ഒരു ശൂന്യ വരി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഒപ്പം View മെനു, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലിക്ക്.
PageType പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടെത്തുക, തുടർന്ന് പേജ് തരം RoleCenter മൂല്യം ഫീൽഡ് സജ്ജമാക്കി.
പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ അടയ്ക്കുക.
പേജ് സംരക്ഷിക്കുക, വിൽപ്പന ഓർഡർ proc പേരിടാമെന്നും. റോൾ കേന്ദ്രം. 50005 ലേക്ക് ഐഡി സജ്ജമാക്കുക.

ഉറവിടം

പ്രൊഫൈൽ പട്ടിക / പേജ് പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുക
പ്രൊഫൈൽ ഫോം / പേജ്, ഉദാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചേർക്കുക ഡൊമെയ്ൻ \ ഉപയോക്താവ്.
കോൺഫിഗറേഷൻ രീതി നൽകുക
കോൺഫിഗറേഷൻ രീതി ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു റോളും ക്രമീകരിക്കാം
ഒരു കുറുക്കുവഴി സൃഷ്ടിക്കുക -configure ഓപ്ഷൻ ചേർക്കുക

“”സി: \ പ്രോഗ്രാം ഫയലുകൾ \ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് മച്യൂരിറ്റി \ 60 \ RoleTailored ക്ലയന്റ് \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

പ്രൊഫൈലിൽ പട്ടിക / പേജ് റോൾ കേന്ദ്രം ചേർക്കുക

വകുപ്പുകൾ | അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ | അപ്ലിക്കേഷൻ സജ്ജീകരണം | RoleTailored ക്ലയന്റ് | പ്രൊഫൈലുകൾ.
എങ്ങനെ ഒരു ഉപയോക്താവ് ഒരു പ്രൊഫൈൽ / റോൾ നിർണ്ണയിക്കുക ലേക്ക്

വകുപ്പുകൾ | അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ | അപ്ലിക്കേഷൻ സജ്ജീകരണം | RoleTailored ക്ലയന്റ് | ഉപയോക്തൃ വ്യക്തിഗതമാക്കലും.

എങ്ങനെ റോൾ കേന്ദ്രത്തിന് പേജ് ചേർക്കാൻ
അത് ആ പദവി എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ബാധകമാകും അതിനാൽ നിങ്ങൾ വേഷം കോൺഫിഗറേഷൻ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പാക്കുക.
വകുപ്പുകളുടെയും പോയി ഉദാ ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ പരസ്യം ഓർഡറുകൾ.
റൈറ്റ്-ക്ലിക്ക് ഉദാ ‘പരസ്യം ഓർഡറുകൾ’ ഉം ‘ചുറ്റുപാളി ചേർക്കുക’ ക്ലിക്ക്.
മാറ്റങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന സ്വീകരിക്കുക ആർ.ടി. പുനരാരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എങ്ങനെ ഐഡി പ്രൊഫൈലിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ നിർണയിക്കുന്നതിനായി:

RoleCentre ലേക്കുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ചേർക്കുമ്പോൾ

റിപ്പോർട്ടുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഡ്രോപ് ഡൌൺ ചെല്ലും.
പീരിയോഡിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ‘പ്രവൃത്തികൾ’ ഡ്രോപ്പ്ഡൗണിനു പോകേണ്ടിവരും.

എങ്ങനെ ആർ.ടി. ഹോം അണ്ടർ ചെയ്തത് പ്രമാണങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിഭാഗം) ചേർക്കുന്നതിനായി
കോൺഫിഗറേഷൻ രീതി (മുകളിൽ കാണുക) നൽകുക.
റോൾ കേന്ദ്രം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്.
ചുറ്റുപാളി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക.
വലത് ചുറ്റുപാളി ബട്ടണുകൾ വശത്ത് ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇനം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു പേര് ചേർക്കുക.

‘പോസ്റ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ’ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ജനവാസമുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശൂന്യമായി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ദൃശ്യമാകും.

റെഫറൻസ്: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Ċentri Rwol

X’inhu Rwol?

Rwol jirrappreżenta post tal-persuna fl-organizzazzjoni.
Fil RTC, inti tibni Rwol Ċentru Paġna u jorbot dan lil persuna.
Fl-iżvilupp, rwol tissejjaħ profil.
L-utent hija marbuta mal-Ċentru paġna Irwol minn proprjetà fuq il-profil.
Kull utent jista ‘jappartjeni għall-ebda jew profil wieħed.
Kull profil għandu jkollu paġna waħda Rwol Ċentru assoċjati magħha.
Jekk utent ma jkunx marbut ma ‘profil, il-profil default fil NAV se jintużaw.
Ħolqien ta ‘Ċentru Rwol Paġna

Simon toħloq rwol ġdid Ċentru jużaw Paġna Disinjatur. Simon jaf li minħabba Ċentri rwol jista ‘jkun fih diversi partijiet differenti, huma mhumiex marbuta ma’ tabella sors speċifiku. Bħala riżultat, meta Simon toħloq il-paġna Rwol Ċentru, huwa ma tagħżel tabella fl-dialog box Ġdid Paġna.
Biex toħloq paġna Rwol Ċentru
Fil-klijent Classic, fuq il-menu Tools, ikklikkja Disinjatur Għan.
Fl Disinjatur Object, ikklikkja Paġna, u mbagħad ikklikkja Ġdid. Il dialog box Ġdid Paġna jidher.
Ikklikkja Oħloq paġna vojta, u mbagħad ikklikkja OK.
Il-paġna ġdida tidher fil-paġna Disinjatur.
Fil-qasam Isem ta ‘l-ewwel ringiela, li għandha l-kontejners tip u l-sottotip ContentArea, tip RoleCenterContainer.
Agħżel ringiela vojta, u fuq il-menu View, ikklikkja Properties.
Alloka l-proprjetà PageType, u mbagħad stabbiliti l-kamp Valur għall-RoleCenter tip paġna.
Agħlaq il-tieqa Properties.
Salv l-paġna u isem li bih Bejgħ Ordni Proc. Rwol Center. Issettja l-identità biex 50,005.

sors

Oħloq Profil fit Profil Tabella / Paġna
Fil-Profil Formola / Paġna, żid l-amministratur, eż dominju utent \.
Ikteb Konfigurazzjoni Mode
Bil-mod konfigurazzjoni, inti tista ‘tikkonfigura rwol għall
Oħloq shortcut u żid -configure għażla

“”Ċ: \ Program Files \ Dynamics Microsoft NAV \ 60 \ RoleTailored Klijent \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Żid Ċentru Rwol mal Profil Tabella / Paġna

dipartimenti | amministrazzjoni | Setup applikazzjoni | Klijent RoleTailored | Profili.
Kif Agħti Profil / Rwol lil utent

dipartimenti | amministrazzjoni | Setup applikazzjoni | Klijent RoleTailored | Utent Personalizzazzjoni.

Kif Biex Żid Paġna liċ-Ċentru Rwol
Kun żgur li qed tuża Modalità Konfigurazzjoni għal Rwol u għalhekk se japplikaw għall-utenti kollha f’dik ir-rwol.
Mur fil Dipartimenti u jsibu joġġezzjonaw eż Ordnijiet reklam.
Right-Ikklikkja fuq p.eż. “”Ordnijiet Reklam”” u Ikklikkja “”Żid mal Navigazzjoni Pane””.
Ikollok bżonn li terġa ‘tibda l-RTC għall-bidliet li jieħdu jaffettwaw.

Kif Biex Jassenja Utent għall Profil ID:

Meta Żieda Oġġetti li RoleCentre

Rapporti jmorru fil Drop Down “”Rapporti””.
Attivitajiet perjodiċi jmorru fis dropdown “”Azzjonijiet””.

Kif żid Dokumenti Posted (jew kwalunkwe taqsima oħra) Taħt Home RTC
Daħħal Konfigurazzjoni Mode (ara hawn fuq).
Right-Ikklikkja fuq Rwol Center.
Customize Navigazzjoni Pane.
sekondarji Buttuni Navigazzjoni Pane dritt, ikklikkja fuq New.
Agħżel Punt u żid l-isem.

Il- “”Dokumenti Posted”” se jidhru biss meta r-rapport ikun popolati inkella se jidhru vojta.

Referenza: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics Nav 2009 R2 – Pokapū Tūnga

He aha te mea he Tūnga?

He tūranga tohu wahi o te tangata i roto i te whakahaere.
I roto i te PPR, hanga koe he Whārangi Center Mahi, me te hono i tenei ki te tangata.
I roto i te whanaketanga, i huaina te tūranga te he kōtaha.
hono te kaiwhakamahi te ki te whārangi Center Tūnga i te taonga i runga i te kōtaha.
kia riro ia kaiwhakamahi ki tetahi kotahi kōtaha ranei.
Me whai ia kōtaha he whārangi Tūnga Center kotahi e pā ana ki reira.
Ki te te kore hono i te kaiwhakamahi ki te kōtaha, ka whakamahia te kōtaha taunoa i Nav.
Te hanga i tētahi Whārangi Tūnga Centre

Hangaia Haimona te Center Mahi hou mā te whakamahi i Designer Whārangi. mohio Haimona e no te mea e taea i roto i Senitā Tūnga e rave rahi ngā wāhanga rerekē, e kore e herea ratou ki te tepu pūtake motuhake. Ka rite ki te hua, ka hangaia e Haimona te whārangi Tūnga Center, ia e kore e tīpako te tepu i roto i te pouaka kōrero Whārangi New.
Hei waihanga i tētahi whārangi Tūnga Center
I roto i te kiritaki Classic, i runga i te tahua Utauta, pāwhiri Ahanoa Designer.
I roto i te Ahanoa Designer, pāwhiri Whārangi, a ka pāwhiri New. puta te pouaka kōrero Whārangi New.
Pāwhiritia Waihanga whārangi pātea, a ka pāwhiri OK.
kitea te whārangi hou i roto i te Designer Whārangi.
I roto i te mara Ingoa o te rarangi tuatahi, e whai te Ipu momo me te ContentArea Momoroto, momo RoleCenterContainer.
Tīpakohia te rarangi pātea, ka ki te tahua Tirohia, pāwhiri Āhuatanga.
Kimi i te taonga PageType, a ka whakaturia e te mara Uara ki te momo whārangi RoleCenter.
Katia te matapihi Āhuatanga.
Whakaorangia te whārangi, me te ingoa i te reira Sales Order Proc. Center Tūnga. Whakaturia te ID ki 50005.

pūtake

Waihanga Profile i roto i te Profile Ripanga / Whārangi
I roto i te Puka Profile / Whārangi, tāpiri i te kaiwhakahaere, hei tauira rohe kaiwhakamahi \.
E tomo Aratau Whirihoranga
Ki te aratau whirihoranga, ka taea e koe te whirihora i te wāhi mō te
Waihanga i te pokatata me te tāpiri i -configure kōwhiringa

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics Nav \ 60 \ RoleTailored Kiritaki \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Tāpiri Tūnga Centre ki te Profile Ripanga / Whārangi

tari | whakahaere | Tatūnga Taupānga | Kiritaki RoleTailored | Kōtaha.
Me pēhea te ki te Vahe ki he Profile / Mahi ki te Kaiwhakamahi

tari | whakahaere | Tatūnga Taupānga | Kiritaki RoleTailored | Whaiaronga Kaiwhakamahi.

Pehea Hei Tāpiri he whārangi ki te Tūnga Centre
Me kei te whakamahi koe Aratau Whirihoranga mō te Tūnga kia ka faaohipa i te reira ki ngā kaiwhakamahi katoa i roto i taua tūranga.
Haere ki Tari me te kitea whakahe hei tauira Ota Pānuitanga.
Matau-Pāwhiritia runga hei tauira ‘Ota Pānuitanga’ a Pāwhiri ‘Tāpiri ki te Pihanga Whakaterenga’.
Ka Me koe ki te tīmata anō te PPR mo ki nga huringa tango pā.

Pehea Hei faataa i Kaiwhakamahi ki te Kōtaha ID:

A, no te Tāpiri Ahanoa ki RoleCentre

haere pūrongo i roto i ‘Pūrongo’ Whakataka Down.
haere Activities Periodic ki TakaIho ‘Hohenga’.

Me pēhea te ki te Tāpiri Tuhinga Posted (tetahi atu wāhanga ranei) I raro i Kāinga i PPR
E tomo Aratau Whirihoranga (kite i runga).
Matau-Pāwhiritia runga Center Tūnga.
Whakaritea Pihanga Whakaterenga.
taha matau Pihanga Whakaterenga Buttons, pāwhiri i runga i New.
Tīpakohia te nama take me te tāpiri i te ingoa.

Ka anake puta te ‘Tuhinga Posted’ ka kapi te pūrongo te kore e puta te reira kau.

Tohutoro: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

प्रेरक शक्ती एनएव्ही 2009 R2 – भूमिका केंद्रे

एक भूमिका काय आहे?

एक भूमिका संस्थेमधील व्यक्तीच्या स्थानाचे प्रतिनिधीत्व करते.
वारंवार येणाऱ्या RTC खंड, आपण भूमिका केंद्र पृष्ठ तयार करणे आणि व्यक्ती या निर्देशित पानाशी जोडले आहेत.
विकास, एक भूमिका प्रोफाइल म्हणतात.
वापरकर्ता प्रोफाइल एक ठिकाण भूमिका केंद्र पृष्ठावर निगडीत आहे.
प्रत्येक वापरकर्ता नाही किंवा एक प्रोफाइल संबंधित शकते.
प्रत्येक प्रोफाईल संबंधित एकच भूमिका केंद्र पान असणे आवश्यक आहे.
वापरकर्ता प्रोफाइल दुवा साधला गेला नाही, तर एनएव्ही मध्ये डीफॉल्ट प्रोफाइल वापरले जाईल.
एक भूमिका केंद्र पृष्ठ तयार करत आहे

सायमन पृष्ठ डिझायनर वापर करून नवीन भूमिका केंद्र निर्माण करतो. सायमन त्या भूमिका केंद्रे अनेक विविध भागांमध्ये असू शकत नाही, ते एका विशिष्ट स्रोत टेबल बद्ध नाहीत माहीत आहे. एक परिणाम म्हणून, सायमन भूमिका केंद्र पान बनते, तेव्हा तो नवीन पृष्ठ डायलॉग बॉक्स मधील एक टेबल निवडा नाही.
एक भूमिका केंद्र पृष्ठ तयार करण्यासाठी
क्लासिक क्लायंट मध्ये, साधने मेनूवर, ऑब्जेक्ट डिझायनर क्लिक करा.
ऑब्जेक्ट डिझायनर मध्ये, पृष्ठ क्लिक करा, आणि नंतर नवीन क्लिक करा. नवीन पृष्ठ डायलॉग बॉक्स दिसेल.
रिकामी पृष्ठ तयार करा क्लिक करा, आणि नंतर OK क्लिक करा.
नवीन पृष्ठ डिझायनर मध्ये दिसते.
कंटेनर आणि उपप्रकार ContentArea प्रकार, प्रकार RoleCenterContainer आहे पहिल्या रांगेत, नाव क्षेत्रात.
एक रिक्त पंक्ति निवडा, आणि पहा मेनूवर क्लिक करा गुणधर्म.
PageType मालमत्ता शोधा, आणि नंतर पृष्ठ प्रकार RoleCenter मूल्य क्षेत्रात सेट.
गुणधर्म विंडो बंद करा.
पृष्ठ जतन करा आणि ते नाव विक्री ऑर्डर proc. भूमिका केंद्र. आयडी 50005 सेट करा.

स्रोत

प्रोफाइल टेबल / पृष्ठ प्रोफाइल तयार करा
प्रोफाइल फॉर्म / पृष्ठ मध्ये, प्रशासक जोडा, उदाहरणार्थ, डोमेन \ करा.
संरचना मोड प्रविष्ट करा
संयोजनाची रीत, आपण एक भूमिका संयोजीत करू शकता
एक शॉर्टकट तयार करा आणि -configure पर्याय समाविष्ट

“”सी: \ कार्यक्रम फायली \ मायक्रोसॉफ्ट डायनॅमिक्स एनएव्ही \ 60 \ RoleTailored ग्राहक \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

टेबल प्रोफाइल भूमिका केंद्र जोडा / पृष्ठ

विभाग | प्रशासन | अनुप्रयोग सेटअप | RoleTailored क्लायंट | प्रोफाइल.
प्रोफाइल / एक वापरकर्ता भूमिका कसे वाटप करण्यासाठी

विभाग | प्रशासन | अनुप्रयोग सेटअप | RoleTailored क्लायंट | वापरकर्ता वैयक्तिकरण.

भूमिका केंद्र पृष्ठ जोडा कसे
आपण भूमिका संरचना मोड वापरून आहेत की भूमिका सर्व वापरकर्त्यांसाठी लागू होईल म्हणून याची खात्री करा.
विभाग जा आणि, उदा आक्षेप शोधण्यासाठी जाहिरात आदेश.
उदा उजवी-क्लिक करा ‘जाहिरात आदेश’ आणि ‘नॅव्हिगेशन उपखंड जोडा’ क्लिक करा.
बदल घेणे परिणाम आपण वारंवार येणाऱ्या RTC खंड रीस्टार्ट करणे आवश्यक आहे.

प्रोफाइल आयडी वापरकर्ता वाटप कसे:

RoleCentre वस्तू जमा करणे, तेव्हा

अहवाल अहवाल ड्रॉप डाऊन मध्ये जा.
नियतकालिक उपक्रम ‘क्रिया’ ड्रॉप डाउन मध्ये जा.

मुख्यपृष्ठ अंतर्गत पोस्ट केलेले दस्तऐवज (किंवा इतर कोणत्याही विभाग) जोडा कसे वारंवार येणाऱ्या RTC खंड मध्ये
संरचना मोड (वरील पहा) प्रविष्ट करा.
भूमिका केंद्र उजवे-क्लिक करा.
नॅव्हिगेशन उपखंड सानुकूलित करा.
उजव्या बाजूला नॅव्हिगेशन उपखंड बटणे, न्यू वर क्लिक करा.
आयटम निवडा आणि एक नाव जोडा.

‘पोस्ट केलेले दस्तऐवज’ फक्त अहवाल अन्यथा प्रसिध्द आहे तेव्हा तो तसाच दिसेल दिसेल.

संदर्भ: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – үүрэг төв

нь үүрэг гэж юу вэ?

A үүрэг байгууллагын дотор хүний байр юм.
RTC, та үүрэг төв Page бий болгож, хүн энэ холбоос.
хөгжилд нь үүрэг нь мэдээллийг vзэх гэж нэрлэдэг.
хэрэглэгчийн профайл дээрх нь хөрөнгөөр гүйцэтгэх үүрэг төв хуудас холбоотой.
Хэрэглэгч бүр хэний ч, нэг хувийн хамаарч болно.
Хувийн мэдээллийг vзэх бүр түүнтэй холбоотой нэг үүрэг төв хуудас байх ёстой.
хэрэглэгч хувийн холбоотой бол, NAV анхдагч мэдээллийг ашиглах болно.
нь үүрэг төв Page үүсгэх

Симон Page Designer ашиглан шинэ үүрэг төв бий болгож байна. Симон, учир нь үүрэг төв нь хэд хэдэн өөр өөр хэсгүүдийг агуулж болно, тэд тодорхой эх үүсвэр ширээн холбоотой биш юм гэдгийг мэддэг. Үүний үр дүнд, Симон үүрэг төв хуудсыг үүсгэх үед тэрээр New Page харилцах цонхон дахь хүснэгтийг сонгож байна.
нь үүрэг төв хуудсыг үүсгэхийн тулд
Сонгодог үйлчлүүлэгч онд Tools цэс дээр Object Designer дарна уу.
Объект Designer онд Page товшино уу, дараа нь дарна New. New Page харилцах хайрцаг гарч ирнэ.
хоосон хуудсыг үүсгэх дээр дарж, дараа нь дарна OK.
шинэ хуудас Page Designer нь харагдаж байна.
эхний эгнээнд, төрөл савыг болон дэд хэвшлийн ContentArea, төрөл RoleCenterContainer байгаа нэр салбарт.
хоосон мөр сонгож, View цэс дээр Properties дээр дарна уу.
PageType эд хөрөнгө нь хаана байгааг олоод, дараа нь хуудас нь төрөл RoleCenter Утга талбайг тогтоосон.
Properties цонхыг хаах хэрэгтэй.
хуудсыг хадгалж, борлуулалт захиалах PROC нэрлэх. Үүрэг төв. 50005 тулд ID тохируулна.

Эх сурвалж

Профайл Хүснэгт / Page-д Profile үүсгэнэ
Профайл маягт / Page онд администраторт нэмж, жишээ нь: домэйн \ хэрэглэгч.
Тохиргоо Mode оруулна уу
тохиргооны горим нь, та үүрэг тохируулж болно
нь хослол үүсгэж, -configure тохируулгыг нэмж

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Хүснэгт Хувийн хийх үүрэг төв нэмэх / Page

газар | захиргаа | Програмын тохиргоо | RoleTailored Клиент | Горим.
нь Profile / нь хэрэглэгчид үүрэг оноох вэ

газар | захиргаа | Програмын тохиргоо | RoleTailored Клиент | Хэрэглэгчийн хувийн.

Үүрэг төв нь Page хэрхэн нэмэх
Та үүрэг тохиргоо горимыг ашиглаж байгаа тэр үүргийг бүх хэрэглэгчдэд болно болохоор байгаа эсэхийг шалгаарай.
Хэлтэс явж, жишээ нь: обьект олох Зар захиалга.
Жишээ нь дээр хулганы баруун товчийг дарна уу “”Зар захиалга”” болон “”Navigation талын хэсэг нэмэх”” дарна уу.
өөрчлөлт нөлөөлж болгохын тулд Та RTC дахин эхлүүлэх хэрэгтэй.

ID Хувийн тулд хэрэглэгч оноох вэ:

RoleCentre нь объект нэмэх үед

Тайлан “”Reports”” Drop доош явж байна.
Ээлжит үйл ажиллагаа “”үйл ажиллагаа”” гэж жагсаалтаас сонгоод руу явж байна.

Хэрхэн RTC Нүүр дагуу Posted баримт бичиг (эсвэл бусад хэсэг) бичих
Тохиргоо Mode (дээр дурдсаныг харна уу) оруулна уу.
Үүрэг төв дээр баруун дарна уу.
Navigation талын самбар захиалгаар.
Баруун талын Navigation гар талын самбар нь товч, шинээр дээр дарна уу.
Зүйл сонгоод нэрийг нэмнэ.

“”Posted баримт бичиг нь”” зөвхөн ярих бол хүн амтай байгаа бол энэ нь хоосон гарч ирэх болно гарч ирэх болно.

Эх сурвалж: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics ကို NAV 2009 ခုနှစ် R2 – အခန်းက္ပစင်တာများ

တစ်ဦးအခန်းက္ပကဘာလဲ?

တစ်ဦးကအခနျးကဏ်ဍအဖွဲ့အစည်းအတွင်းလူတစ်ဦးရဲ့နေရာကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
RTC ခုနှစ်, သင်တစ်ဦးအခန်းက္ပစင်တာစာမျက်နှာတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားဤသို့လင့်ထားသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာပရိုဖိုင်းဟုခေါ်သည်။
အဆိုပါအသုံးပြုသူပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်အိမ်ခြံမြေခြင်းအားဖြင့်အခန်းက္ပစင်တာစာမျက်နှာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူအဘယ်သူမျှမတပရိုဖိုင်းကိုပိုငျဆိုငျနိုငျသညျ။
တစ်ခုချင်းစီကိုပရိုဖိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအခန်းက္ပစင်တာစာမျက်နှာရှိရမည်။
အသုံးပြုသူတစ်ဦးတစ်ဦးပရိုဖိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်မမှန်လျှင်, NAV အတွက် default အနေနဲ့ profile ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
တစ်ဦးအခန်းက္ပ Centre ကို ‘s Page ဖန်တီးခြင်း

ရှိမုနျကို ‘s Page ဒီဇိုင်နာကိုအသုံးပြုပြီးသစ်တစ်ခုအခန်းက္ပစင်တာဖန်တီးပေးပါတယ်။ ရှိမုနျကိုအခန်းက္ပစင်တာများအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုမဆံ့နိုငျသောကွောငျ့, သူတို့တစ်တွေသတ်သတ်မှတ်မှတ်အရင်းအမြစ်စားပွဲပေါ်မှာမှချည်ထားသောကြသည်မဟုတ်သိတယ်။ ရှိမုန်အခန်းက္ပစင်တာစာမျက်နှာကိုဖန်တီးပေးလာသောအခါရလဒ်အဖြစ်, သူက New Page ကိုပေးတဲ့ dialog box ထဲမှာစားပွဲတစ်ခုကို select လုပ်ပါမထားဘူး။
တစ်ဦးအခန်းက္ပစင်တာစာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်
အဂန္ထဝင် client ကိုခုနှစ်တွင် Tools menu ကိုပေါ်, Object ကိုဒီဇိုင်နာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Object ကိုဒီဇိုင်နာခုနှစ်, စာမျက်နှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်နယူးကလစ်နှိပ်ပါ။ The New Page ကိုပေးတဲ့ dialog box ကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
အလွတ်စာမျက်နှာကိုဖန်တီးပါကိုနှိပ်ပါ, အဲဒီနောက် OK ကိုနှိပ်ပါ။
အသစ်စာမျက်နှာစာမျက်နှာဒီဇိုင်နာထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
အမျိုးအစားကွန်တိန်နာနှင့် Subtype ContentArea, အမျိုးအစား RoleCenterContainer သည့်ပထမဦးဆုံးအတန်း၏နာမတျောကိုလယ်ထဲမှာ။
အလွတ်တန်းကို Select လုပ်ပါ, နှင့်ကြည့်ရန် menu ပေါ်တွင်, Properties ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အ PageType အိမ်ခြံမြေ Locate, အဲဒီနောက်စာမျက်နှာအမျိုးအစား RoleCenter မှ Value ကိုလယ်ပြင်ထားကြ၏။
Properties window ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
စာမကျြနှာကို Save နှင့်အရောင်းအမိန့် proc ကနာမည်။ အခန်းက္ပစင်တာ။ 50005 ဖို့ ID ကိုသတ်မှတ်မည်။

အရင်းအမြစ်

ကိုယ်ရေးဖိုင်စားပွဲတင် / စာမျက်နှာအတွက် Profile Create
အ Profile ကို Form ကို / စာမျက်နှာခုနှစ်တွင်, ဥပမာ, အုပ်ချုပ်ရေး add ဒိုမိန်း \ user ကို။
Configuration Mode ကို Enter
configuration ကို mode ကိုအတူ, သင်တို့အဘို့အတစ်အခန်းကဏ္ဍ configure လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်
တစ်ဦးဖြတ်လမ်း ဖန်တီး. -configure option ကိုထည့်ပါ

“”ကို C: \ Program Files \ Microsoft က Dynamics ကို NAV \ 60 \ RoleTailored လိုင်း \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

စားပွဲတင် / Page ကိုကိုယ်ရေးဖို့အခန်းက္ပ Centre ကို Add

ဦးစီးဌာန | အုပ်ချုပ်ရေး | လျှောက်လွှာ Setup ကို | RoleTailored လိုင်း | profiles ။
တစ်အသုံးပြုသူတစ်ဦးကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile / အခန်းက္ပသတ်မှတ်ဖို့ကိုဘယ်လို

ဦးစီးဌာန | အုပ်ချုပ်ရေး | လျှောက်လွှာ Setup ကို | RoleTailored လိုင်း | အသုံးပြုသူစိတ်ကြိုက်။

အခန်းက္ပစင်တာတစ်ခုစာမျက်နှာ Add လုပ်နည်း
ထိုသို့အခန်းကဏ္ဍအတွက်အားလုံးအသုံးပြုသူများလျှောက်ထားလိမ့်မည်ဒါကြောင့်သင်အခန်းက္ပအဘို့ပြင်ဆင်ခြင်း Mode ကိုအသုံးပြုနေသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဦးစီးဌာနများသွားပြီးဥပမာ, အရာဝတ္ထုကိုရှာဖွေ ကြော်ငြာအမိန့်။
ဥပမာ, ပေါ် right-ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ” ကြော်ငြာအမိန့် ‘နဲ့’ Navigation Pane ကိုထည့်ရန် ‘ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျထိခိုက်ယူမှစသောအပြောင်းအလဲများအတွက် RTC ပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

ဘယ်လို ID ကိုကိုယ်ရေးဖို့အသုံးပြုသူတို့၏သတ်မှတ်ရန်:

RoleCentre မှတ္တုတစ်ခုကိုထည့်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ

အစီရင်ခံစာများ ” အစီရင်ခံစာများ ” Drop Down အတွက်သွားပါ။
periodic လှုပ်ရှားမှုများ ” Actions ” dropdown သို့သွားပါ။

RTC အတွက်နေအိမ်အောက်မှာ Posted စာရွက်စာတမ်းများ (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အပိုင်း) ကိုထည့်သွင်းနည်း
Configuration Mode ကို (အထကျကိုကြည့်ပါ) ရိုက်ထည့်ပါ။
အခန်းက္ပစင်တာပေါ်မှာ Right-Click နှိပ်ပါ။
Navigation Pane ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
ညာဘက်, Navigation Pane ကိုခလုတ်ဘက်နယူးအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါနှင့်နာမည်တစ်ခုထည့်ပါ။

အဆိုပါ ” Posted စာရွက်စာတမ်းများ ” ကိုသာအစီရင်ခံစာလူနေထူထပ်သောအခါမဟုတ်ရင်ကြောင့်အချည်းနှီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

ကိုးကားစရာ: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics 2009 R2 – भूमिका केन्द्र

एक रोल के हो?

एक भूमिका संगठन भित्र व्यक्तिको स्थान बुझाउँछ।
RTC, तपाईंले भूमिका केन्द्र पृष्ठ निर्माण र एक व्यक्ति को लागि यो लिंक।
विकास, एउटा भूमिका प्रोफाइल भनिन्छ।
प्रयोगकर्ता प्रोफाइल मा एक सम्पत्ति गरेर भूमिका केन्द्र पृष्ठ जोडिएको छ।
प्रत्येक प्रयोगकर्ता कुनै पनि वा एक प्रोफाइल हौं सक्छ।
प्रत्येक प्रोफाइल सम्बन्धित एकल भूमिका केन्द्र पृष्ठ हुनुपर्छ।
एक प्रयोगकर्ता प्रोफाइल जोडिएको छ भने, नेविगेशन मा पूर्वनिर्धारित प्रोफाइल प्रयोग गरिनेछ।
एक रोल केन्द्र पृष्ठ सिर्जना

सिमोन पृष्ठ डिजाइनर प्रयोग गरेर नयाँ भूमिका केन्द्र सिर्जना गर्छ। सिमोन भन्ने किनभने भूमिका केन्द्र विभिन्न भागहरु समावेश गर्न सक्छ, तिनीहरूले एक विशिष्ट स्रोत तालिका बाँधिएको छैन थाह छ। फलस्वरूप, सिमोन भूमिका केन्द्र पृष्ठ सिर्जना, उहाँले नयाँ पृष्ठ संवाद बक्स मा तालिका चयन छैन।
एक रोल केन्द्र पृष्ठ सिर्जना गर्न
क्लासिक ग्राहक मा, उपकरण मेनू मा, वस्तु डिजाइनर क्लिक गर्नुहोस्।
वस्तु डिजाइनर मा, पृष्ठ क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि नयाँ क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ पृष्ठ संवाद बक्स देखिन्छ।
क्लिक गर्नुहोस् खाली पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस्, र त्यसपछि ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
नयाँ पृष्ठ पृष्ठ डिजाइनर देखा पर्छ।
प्रकार कन्टेनर र उपप्रकार ContentArea, प्रकार RoleCenterContainer छ जो पहिलो पङ्क्ति, को नाम क्षेत्रमा।
खाली पङ्क्ति चयन गर्नुहोस्, र दृश्य मेनू मा, गुण क्लिक गर्नुहोस्।
को PageType सम्पत्ति पत्ता लगाउन, र त्यसपछि पृष्ठ प्रकार RoleCenter गर्न मूल्य क्षेत्र सेट।
गुण विन्डो बन्द गर्नुहोस्।
पृष्ठ बचत गर्नुहोस् र यसलाई बिक्री आदेश PROC नाम। भूमिका केन्द्र। 50005 गर्न आईडी सेट गर्नुहोस्।

स्रोत

मा प्रोफाइल तालिका / पृष्ठ प्रोफाइल सिर्जना
प्रोफाइल फारम / पृष्ठ मा, प्रशासक थप्न, जस्तै डोमेन \ प्रयोगकर्ता।
कन्फिगरेसन मोड प्रविष्ट गर्नुहोस्
कन्फिगरेसन मोड संग, तपाईं लागि भूमिका कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ
एक शर्टकट बनाउन र -configure विकल्प थप्न

“”सी: \ कार्यक्रम फाइलहरू \ Microsoft Dynamics नेविगेशन \ 60 \ RoleTailored ग्राहक \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

/ पृष्ठ प्रोफाइल गर्न तालिका भूमिका केन्द्र थप्न

विभाग | प्रशासन | आवेदन सेटअप | RoleTailored ग्राहक | प्रोफाइल।
एक प्रोफाइल / एक प्रयोगकर्ता गर्न भूमिका कसरी नियुक्त गर्न

विभाग | प्रशासन | आवेदन सेटअप | RoleTailored ग्राहक | प्रयोगकर्ता निजीकरण।

कसरी भूमिका केन्द्र एक पृष्ठ थप गर्न
तपाईं त्यो भूमिका सबै प्रयोगकर्तालाई लागू हुनेछ त्यसैले भूमिका लागि कन्फिगरेसन मोड प्रयोग गर्दै निश्चित गर्नुहोस्।
विभागहरू जानुहोस् र उदाहरण आपत्ति फेला Advert आदेश।
उदाहरणका लागि दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् ‘Advert आदेश’ र क्लिक गर्नुहोस् ‘नेविगेशन फलक थप्नुहोस्’।
तपाईं परिवर्तनहरू लिन लागि प्रभाव पार्ने र RTC पुनः सुरु गर्न आवश्यक हुनेछ।

आईडी प्रोफाइल गर्न प्रयोगकर्ता कसरी नियुक्त गर्न:

जब RoleCentre गर्न वस्तुहरू थप्दै

रिपोर्ट ‘रिपोर्ट’ ड्रप डाउन मा जानुहोस्।
आवधिक गतिविधिहरु मा ‘कार्यहरू’ ड्रपडाउन जानुहोस्।

RTC मा पोस्ट दस्तावेज (वा अन्य कुनै पनि खण्ड) थप्नुहोस् कसरी अन्तर्गत घर
कन्फिगरेसन मोड (माथि हेर्नुहोस्) प्रविष्ट गर्नुहोस्।
भूमिका केन्द्र दायाँ-क्लिक गर्नुहोस्।
नेविगेशन फलक अनुकूलित।
दायाँ छेउमा नेविगेशन फलक बटन, नयाँ क्लिक गर्नुहोस्।
वस्तु चयन गर्नुहोस् र एक नाम थप्न।

यो ‘पोस्ट दस्तावेज मात्र रिपोर्ट अन्यथा आबादी छ, जब यो खाली प्रकट हुनेछ प्रकट हुनेछ।

सन्दर्भ: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Rolle Centers

Hva er en rolle?

En rolle representerer personens plass i organisasjonen.
I RTC, bygger du en rollesenteret Page og knytte dette til en person.
I utvikling, er en rolle som kalles en profil.
Brukeren er knyttet til rollesenteret siden av en eiendom på profilen.
Hver bruker kan tilhøre ingen eller én profil.
Hver profil må ha et enkelt rollesenteret side knyttet til den.
Hvis en bruker ikke er knyttet til en profil, vil standardprofilen i NAV brukes.
Opprette en rolle Centre Side

Simon skaper en ny rollesenteret bruker Page Designer. Simon vet at fordi rolle Centers kan inneholde flere ulike deler, de er ikke knyttet til en bestemt kildetabellen. Som et resultat, når Simon skaper rollesenteret siden han ikke velge et bord i dialogboksen Ny side.
For å opprette en rollesenteret side
I Classic-klienten på Verktøy-menyen, klikk Object Designer.
Klikk Utskrifts i Object Designer, og klikk deretter Ny. Dialogboksen Ny side vises.
Klikk på Opprett blank side, og klikk deretter OK.
Den nye siden vises i Page Designer.
I Navn-feltet på den første raden, som har den type Container og subtype ContentArea, type RoleCenterContainer.
Velg en tom rad, og på Vis-menyen, klikk på Egenskaper.
Finn sidetype eiendom, og deretter sette feltet Verdi til sidetypen RoleCenter.
Lukk vinduet Egenskaper.
Lagre siden og gi den navnet Salgsordre Proc. Rolle Center. Sett ID til 50005.

Kilde

Opprett profil i Profil tabell / Side
I Profil skjema / side, tilsett administrator, f.eks domene \ bruker.
Skriv inn konfigurasjonsmodus
Med konfigurasjonsmodus, kan du konfigurere en rolle for
Lag en snarvei og legge -configure alternativ

“”C: \ Programfiler \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Legg Rolle Centre til profil Table / Side

avdelinger | administrasjon | Søknad Setup | RoleTailored Client | Profiler.
Tilordne en profil / rolle til en bruker

avdelinger | administrasjon | Søknad Setup | RoleTailored Client | Bruker Personalisering.

Slik legger du til en side for å rolle Centre
Pass på at du bruker konfigurasjonsmodus for rollen så det vil gjelde for alle brukere i den rollen.
Gå til Avdelinger og finne objekt f.eks Annonseordrer.
Høyreklikk på f.eks ‘Annonse Orders “”og klikk”” Legg til Navigation Pane “”.
Du må starte RTC for at endringene skal tre i kraft.

Hvordan til å endre bruker til profil-ID:

Når du legger til objekter i RoleCentre

Rapportene går på “”Rapporter”” Drop Down.
Periodiske Aktiviteter gå inn Handlinger dropdown.

Hvordan legge Skrevet dokumenter (eller noen andre delen) Under Home i RTC
Skriv inn konfigurasjonsmodus (se ovenfor).
Høyreklikk på rollesenteret.
Tilpass navigasjonsruten.
Høyre side Navigation Pane knapper, klikk på Ny.
Velg element og legge til et navn.

The ‘Skrevet Dokumenter “”vises bare når rapporten er befolket ellers vil den vises tom.

Annonse: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

محرکاتو NAV 2009 R2 – رول مرکزونه

يو رول څه شی دی؟

يو رول ادارې په دننه کې د شخص د ځای استازيتوب کوي.
په سلاوو، تاسو د رول مرکز Page د جوړولو او يو کس ته د دې سره تړنې لري.
په انکشاف، يو رول لپاره یوه پېژندڅېره په نامه.
د کارونکي له خوا د مشخصاتو د ملکیت د رول په مرکز مخ ته سره تړاو لري.
هر کارن ښايي هيڅ یا یو عکس وښاياست پورې اړه لري.
هر وښاياست باید یو واحد رول مرکز مخ له هغې سره تړاو لري.
که يو کارن د يوه عکس وښاياست سره اړيکي نه لري، په NAV د تلواله وښاياست به وکارول شي.
رامنځ ته کولو کې رول مرکز Page

سیمون رامنځته Page طراح په کارولو سره یو نوی رول مرکز. د سیمون پر دې پوهيږي، چې له امله رول مرکزونه کولای شي څو په بېلابېلو برخو لري، دوي د یوی ځانګړی سرچینی میز ته تړلي نه. په نتیجه کې، کله چې د سیمون د رول په مرکز مخ پيدا کوي، هغه نه په نوې پاڼه د Open کړکۍ پر مېز ټاکي.
د يو رول مرکز مخ د جوړولو
د کلاسیک مراجعینو کې، د مینو، کلیک Object طراح.
په Object طراح، کیکاږۍ Page، او بيا د نوي کلیک وکړئ. د نوی مخ د Open کړکۍ ښکاري.
سپینې مخ جوړول کيکاږۍ، او بيا ok پر تڼۍ کلیک.
د نوی مخ په Page طراح ښکاري.
په د اول قطار کې، چې د ډول د کانتینرونو او د subtype ContentArea، ډول RoleCenterContainer نوم ډګر.
یوه تشه قطار وټاکئ، او په ښکاره غورنۍ، Properties کلیک وکړئ.
د PageType ملکیت پیدا کړی، او بیا د ارزښت په برخه کې د مخ ډول RoleCenter ټاکل.
د Properties په کړکۍ بندول.
د پاڼې د Save او نومونه دا خرڅلاو نظم Proc. رول مرکز. ته 50005 د پېژندپاڼې وټاکئ.

سرچینه

په پيژند جدول / Page پيژند جوړول
په پيژند فورمه / Page، د Administrator د اضافه، د ساري په چې دعامه \ کارونکي.
وليکئ د سازونې Mode
د سازونې اکر، تاسو کوالی شئ د رول عيارولو
يو لنډلارې جوړول او -configure انتخاب کړئ

“”C: \ Program Files \ Microsoft دینامیک NAV \ 60 \ RoleTailored د مراجع \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Add رول مرکز ته جدول د پېژندنې / Page

ریاستونو | د ادارې | کاریال Setup | RoleTailored د مراجع | پروفایل.
څنګه يو پېژندنه / يو کارن رول موظف

ریاستونو | د ادارې | کاریال Setup | RoleTailored د مراجع | کارن شخصي.

څنګه ددې لپاره چې د رول د مرکز یو Page Add
د کمکیانو لپاره د ډاډ تاسو ته د رول د سازونې Mode کارولو نو دا به په دې رول ټول کارنان درخواست.
د ریاستونو ته لاړ شئ او د ساري په اعتراض پیدا اعلان امر کړی.
ښي کلیک د ساري په توګه. ‘اعلان امر او کلیک’ د Navigation شمشتی Add ‘.
تاسو باید د سلاوو د پېل لپاره د بدلونونو د اغېز وکړي.

څنګه د کارن وګماری تذکرو د پېژندنې:

کله چې RoleCentre څیزونه نوموړي زياته کړه

راپورونو کې په ‘راپورونه’ خه Down ته ولاړ شي.
دوره فعالیتونه په ‘اقداماتو’ غورځی ته ولاړ شي.

څنګه کولای شو چی سلاوو مخې کور نشر شوي اسناد (يا کوم بل برخه) ورزیات کړئ
د سازونې اکر (پورته وګورئ) وليکئ.
پر رول مرکز ښي کلیک وکړی.
دتنظيمولو Navigation شمشتی.
د ښي لوري Navigation شمشتی تڼی، د نوي کلیک وکړئ.
د قالب وټاکئ او يو نوم اضافه کړي.

د ‘نشر شوي اسناد به يوازې ښکاري کله چې د راپور په بل میشتو دا به تش ښکاري.

ماخذ: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

دینامیک NAV 2009 R2 – مراکز نقش

نقش چیست؟

نقش نشان دهنده محل فرد را در درون سازمان است.
در RTC، شما ساخت یک مرکز صفحه نقش و این لینک به یک فرد.
در توسعه، یک نقش است یک پروفایل به نام.
کاربر است که توسط یک ملک در مشخصات به صفحه مرکز نقش مرتبط است.
هر کاربر ممکن است به هیچ کدام یا یکی از مشخصات تعلق دارند.
هر یک از مشخصات باید یک صفحه مرکز نقش تک مرتبط با آن را دارند.
اگر یک کاربر به یک پروفایل مرتبط نیست، مشخصات پیش فرض در NAV استفاده خواهد شد.
ایجاد یک صفحه مرکز نقش

سیمون ایجاد یک مرکز نقش جدید با استفاده از صفحه طراح. سیمون می داند که به دلیل مراکز نقش می تواند شامل چندین بخش مختلف، آنها را به یک جدول منبع خاص گره خورده است. در نتیجه، زمانی که سیمون ایجاد صفحه مرکز نقش، او یک جدول در کادر محاوره ای جدید صفحه انتخاب کنید.
برای ایجاد یک صفحه مرکز نقش
در مشتری کلاسیک، بر روی منوی Tools کلیک کنید طراح شی.
در طراح شیء، کلیک کنید صفحه، و سپس کلیک کنید جدید. جدید صفحه کادر محاوره ای ظاهر می شود.
کلیک کنید ایجاد صفحه خالی، و سپس روی OK کلیک کنید.
صفحه جدید در صفحه طراح به نظر می رسد.
در زمینه نام از اولین ردیف، که دارای نوع کانتینر و ContentArea زیر گروه، نوع RoleCenterContainer.
انتخاب یک ردیف خالی، و در منوی View، Properties کلیک کنید.
محل اموال PageType، و پس از آن مجموعه زمینه ارزش به نوع صفحه RoleCenter.
پنجره Properties را ببندید.
ذخیره صفحه و نام آن را سفارش فروش مجموعه مقالات. مرکز نقش. تنظیم ID به 50،005.

منبع

ایجاد پروفایل در پروفایل جدول / صفحه
در فرم مشخصات / صفحه، اضافه کردن مدیر، به عنوان مثال، دامنه کاربران \.
را وارد کنید حالت پیکربندی
با حالت پیکربندی، شما می توانید یک نقش برای پیکربندی
ایجاد یک میانبر و اضافه کردن پیکربندی گزینه

“”C: \ برنامه فایلها \ مایکروسافت دینامیک NAV \ 60 \ RoleTailored مشتری \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” پیکربندی

اضافه کردن مرکز نقش به مشخصات جدول / صفحه

گروه ها | دولت | نرم افزار راه اندازی | RoleTailored مشتری | پروفایل.
چگونه به اختصاص یک پروفایل / نقش به کاربر

گروه ها | دولت | نرم افزار راه اندازی | RoleTailored مشتری | شخصی کاربران.

چگونه برای اضافه کردن یک صفحه به مرکز نقش
اطمینان حاصل کنید که شما با استفاده از حالت پیکربندی برای نقش بنابراین آن را به تمام کاربران در آن نقش اعمال می شود.
برو به گروه ها و پیدا کردن شی به عنوان مثال، سفارشات آگهی.
در مثال راست کلیک کنید “”سفارشات آگهی و کلیک کنید ‘اضافه کردن به ناوبری پنجره.
شما نیاز به راه اندازی مجدد RTC برای تغییرات تاثیر می گذارد.

نحوه اختصاص کاربر به مشخصات ID:

هنگام اضافه کردن اشیاء به RoleCentre

گزارش در کشویی ‘گزارش’ بروید.
فعالیت دوره ای به کرکره ‘عملیات’ است.

نحوه اضافه کردن اسناد ارسال شده (و یا هر بخش دیگر) تحت خانه در RTC
حالت پیکربندی (بالا را ببینید) را وارد کنید.
در مرکز نقش راست کلیک کنید.
سفارشی کردن ناوبری پنجره.
سمت راست ناوبری پنجره دکمه ها، در جدید کلیک کنید.
آیتم را انتخاب کنید و اضافه کردن یک نام است.

‘اسناد نوشته شده، تنها ظاهر خواهد شد که گزارش در غیر این صورت جمعیت آن را خالی ظاهر می شود.

مرجع: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Role Centers

Jaka jest rola?

Rola reprezentuje miejsce danej osoby w organizacji.
W RTC, zbudować Center Role stronę i połączyć to do osoby.
W rozwoju, rola ta jest nazywany profilem.
Użytkownik jest połączony z roli przez środka strony właściwości na profilu.
Każdy użytkownik może należeć do jednej lub żaden profil.
Każdy profil może mieć jedną stronę Center Rola z nim związane.
Jeśli użytkownik nie jest połączony z profilem, zostanie użyty domyślny profil w NAV.
Utworzenie Centrum Rola stronę

Simon tworzy nowe Centrum rolę na stronę Designer. Simon wie, że ze względu Centra rola może zawierać kilka różnych części, nie są one związane z konkretnym tabeli źródłowej. W rezultacie, kiedy Simon tworzy stronie centrum Rola, że nie wybiera tabelę w oknie dialogowym Nowa strona.
Aby utworzyć stronę Role Center
W klasycznej klienta, w menu Narzędzia kliknij projektant obiektu.
W projektanta obiektu, kliknij stronę, a następnie kliknij przycisk Nowy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa strona.
Kliknij Utwórz pustą stronę, a następnie kliknij przycisk OK.
Nowa strona jest wyświetlana na stronie Designer.
W polu Nazwa pierwszego rzędu, która ma pojemnik typu i podtypu ContentArea typu RoleCenterContainer.
Wybierz pusty wiersz, a następnie w menu Widok kliknij polecenie Właściwości.
Zlokalizuj właściwość typu strony, a następnie w polu Wartość do typu strony RoleCenter.
Zamknij okno Właściwości.
Zapisz stronę i nadaj mu nazwę zlecenia Proc. Centrum roli. Ustaw identyfikator 50005.

Źródło

Tworzenie profilu w profilu stołu / Page
W profilu Form / strona, dodać administratora, np domena \ użytkownik.
Wejście w tryb konfiguracji
W trybie konfiguracji można skonfigurować rolę
Tworzenie skrótu i dodaj -configure opcję

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Dodaj Centre rolę Profil tabela / Strona

wydziały | Administracja | Konfiguracja aplikacji | RoleTailored Client | Profile.
Jak przypisać profil / rolę Użytkownika

wydziały | Administracja | Konfiguracja aplikacji | RoleTailored Client | Personalizacja użytkownika.

Jak dodać stronę do Centrum Role
Upewnij się, że używasz trybu konfiguracji dla roli, więc będzie mieć zastosowanie do wszystkich użytkowników w tej roli.
Idź do wydziałów i znaleźć obiekt np Ogłoszenie zleceń.
Kliknij prawym przyciskiem myszki na przykład “”Advert Zamówienia”” i kliknij “”Dodaj do okienku nawigacji””.
Będziesz musiał ponownie uruchomić RTC, aby zmiany zostały uwzględnione.

Jak przypisać użytkownika do profilu ID:

Podczas dodawania obiektów do RoleCentre

Raporty iść “”zgłoszeń”” opadną.
Okresowe Działania przejść do rozwijanej “”Działania””.

Jak dodać zaksięgowanych dokumentów (lub dowolny inny fragment) Zgodnie Home RTC
Wejście w tryb konfiguracji (patrz wyżej).
Kliknij prawym przyciskiem myszy w jednostce centralnej roli.
Dostosuj okienko nawigacji.
Prawej stronie panelu nawigacji przyciski, kliknij na Nowy.
Wybierz produkt i dodać nazwę.

pojawi się tylko “”Dokumenty Zamieszczone ‘, gdy raport jest wypełniana w przeciwnym wypadku pojawi się pusta.

Numer referencyjny: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centros de Funções

O que é um papel?

Um papel representa lugar da pessoa dentro da organização.
No RTC, você construir um Centro de Funções página e vincular isso para uma pessoa.
No desenvolvimento, um papel é chamado de perfil.
O utilizador está ligado à página do Centro de papel por uma propriedade no perfil.
Cada usuário pode pertencer a nenhum ou um perfil.
Cada perfil deve ter uma única página do Centro de papel associado a ele.
Se um usuário não está ligada a um perfil, será usado o perfil padrão no NAV.
Criação de um Centro de Papel Página

Simon cria um novo Centro de Funções usando Designer de Páginas. Simon sabe que porque Centros de Funções pode conter várias partes diferentes, eles não estão vinculados a uma tabela de origem específica. Como resultado, quando Simon cria a página Centro de Funções, ele não seleciona uma tabela na caixa de diálogo Nova página.
Para criar uma página Centro de Funções
No cliente Classic, no menu Ferramentas, clique em Designer de objeto.
Em Designer de objeto, clique em Página e, em seguida, clique em Novo. A caixa de diálogo Nova página aparece.
Clique em Criar página em branco, e clique em OK.
A nova página aparece no Page Designer.
No campo Nome da primeira linha, que tem o Container tipo e subtipo ContentArea, tipo RoleCenterContainer.
Selecione uma linha em branco, e, no menu View, clique em Propriedades.
Localize a propriedade PageType, e defina o campo Valor para o tipo de página RoleCenter.
Feche a janela Propriedades.
Salve a página e nomeie-Sales Order Proc. Centro de papel. Defina o ID para 50005.

Fonte

Criar perfil no perfil Tabela / Página
No perfil formulário / página, adicione o administrador, por exemplo, domínio de usuário \.
Entrar no Modo de Configuração
Com o modo de configuração, você pode configurar um papel para
Criar um atalho e adicionar -configure opção

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Adicionar Centro Role ao perfil Tabela / Página

departamentos | administração | Configuração de aplicação | RoleTailored cliente | Perfis.
Como atribuir um perfil / Função a um Usuário

departamentos | administração | Configuração de aplicação | RoleTailored cliente | Personalização do usuário.

Como adicionar uma página ao Centro de Papel
Certifique-se de que você está usando o modo de configuração de papel de modo que será aplicada a todos os usuários dessa função.
Ir para departamentos e encontrar o objeto, por exemplo, Encomendas classificado.
Botão direito do mouse, por exemplo, “”Pedidos Anúncio”” e clique em “”Adicionar ao painel de navegação””.
Você precisará reiniciar o RTC para que as alterações tenham efeito.

Como atribuir usuário ao perfil ID:

Ao incluir objetos de RoleCentre

Relatórios ir em “”Relatórios”” Drop Down.
Atividades periódicas entrar em DropDown “”Ações””.

Como adicionar documentos lançados (ou qualquer outra seção) sob Home in RTC
Entrar no Modo de Configuração (veja acima).
Botão direito do mouse Centro de Funções.
Personalize o painel de navegação.
do lado direito do Painel de Navegação botões, clique em Novo.
Selecione o item e adicionar um nome.

Dos documentos lançados ‘só aparecerá quando o relatório é preenchido caso contrário ele irá aparecer vazio.

Referência: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੈਵ 2009 ਨੂੰ R2 – ਭੂਮਿਕਾ Centers

ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ.
RTC ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ Center ਪੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ.
ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਪਰੋਫਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ Center ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਹਰ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ ਇੱਕ ਪਰੋਫਾਇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਹਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਭੂਮਿਕਾ Center ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਇੱਕ ਪਰੋਫਾਇਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਜੇ, ਨੈਵ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ Centre ਪੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਸ਼ਮਊਨ Page ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵ ਭੂਮਿਕਾ Center ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਮਊਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਭੂਮਿਕਾ Centers ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰੋਤ ਸਾਰਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦ ਭੂਮਿਕਾ Center ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਊ ਪੰਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ Center ਸਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕਲਾਸਿਕ ਕਲਾਇਟ ਵਿੱਚ, ਸੰਦ ਮੇਨੂ ਤੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਇਕਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨਿਊ. ਨ੍ਯੂ ਪੰਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ.
ਖਾਲੀ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਓ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਬਾਓ.
ਨਵ ਸਫ਼ਾ Page ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ.
ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ subtype ContentArea, ਦੀ ਕਿਸਮ RoleCenterContainer ਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ.
ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਨੂ ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉ.
PageType ਸੰਪਤੀ ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ RoleCenter ਦਾ ਮੁੱਲ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ.
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰੋ.
ਸਫ਼ਾ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਕਰੀ ਆਰਡਰ proc. ਭੂਮਿਕਾ Center. 50005 ਨੂੰ ID ਦਿਓ.

ਸਰੋਤ

ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਸਾਰਣੀ / ਪੰਨਾ ਪਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓ
ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਫਾਰਮ / ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ \ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ.
ਸੰਰਚਨਾ ਮੋਡ ਦਿਓ
ਸੰਰਚਨਾ ਮੋਡ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ -configure ਚੋਣ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਨ

“”C: \ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਇਲ \ Microsoft ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੈਵ \ 60 \ RoleTailored ਕਲਾਇੰਟ \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

ਭੂਮਿਕਾ ਸਟਰ ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਜੋੜੋ / ਪੰਨਾ

ਵਿਭਾਗ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟਅੱਪ | RoleTailored ਕਲਾਇੰਟ | ਪਰੋਫਾਈਲ.
ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੋਫਾਈਲ / ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਵਿਭਾਗ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟਅੱਪ | RoleTailored ਕਲਾਇੰਟ | ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ.

ਕਿਸ ਭੂਮਿਕਾ ਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਰਨ ਲਈ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸੰਰਚਨਾ ਮੋਡ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉਪਭੋਗੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਣਾਓ.
ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼.
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ‘ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਉਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ’ ਨੂੰ ਦਬਾਉ.
ਤੁਹਾਨੂੰ RTC ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ.

ਯੂਜ਼ਰ ਦਿਓ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ID ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ:

ਜਦ RoleCentre ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਰਿਪੋਰਟ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ਡਰੌਪ ਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ.
ਆਵਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਲਟਕਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ.

ਪੋਸਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਗ) ਜੋੜੋ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤਹਿਤ RTC ਵਿਚ
ਸੰਰਚਨਾ ਮੋਡ (ਉਪਰ ਦੇਖੋ) ਦਿਓ.
ਭੂਮਿਕਾ Center ਉੱਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ.
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਹੀ ਬਟਨ, ਤੇ ਨਿਊ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਆਈਟਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ.

‘ਪੋਸਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਸਿਰਫ ਜਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੇਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਵੇਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ.

ਹਵਾਲਾ: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centre Rol

Ce este un rol?

Un rol reprezintă locul persoanei în cadrul organizației.
In RTC, va construi un Centru Page Rol și se leagă acest lucru unei persoane.
În materie de dezvoltare, un rol este numit un profil.
Utilizatorul este legat la pagina Center Rol de o proprietate asupra profilului.
Fiecare utilizator poate aparține nici unul sau un singur profil.
Fiecare profil trebuie să aibă o singură pagină de rol Center asociat cu ea.
În cazul în care un utilizator nu este legat de un profil, profilul implicit în NAV va fi utilizat.
Crearea unui Centru de rol Page

Simon creează un nou Centru rol folosind pagina Designer. Simon știe că, deoarece centrele de rol poate conține mai multe părți diferite, ele nu sunt legate de o masă sursă specifică. Ca urmare, atunci când Simon creează pagina de rol Center, el nu selectează un tabel în caseta de dialog nouă pagină.
Pentru a crea o pagină de rol Centrul
În clientul Clasic, în meniul Instrumente, faceți clic pe Object Designer.
În Object Designer, faceți clic pe Pagină, apoi faceți clic pe Nou. Apare fereastra de dialog nouă pagină.
Faceți clic pe Creare pagină goală, apoi faceți clic pe OK.
Cea mai nouă pagină apare în pagina Designer.
În câmpul Numele primului rând, care are container de tip și subtip ContentArea, tip RoleCenterContainer.
Selectați un rând gol, și în meniul Vizualizare, faceți clic pe Properties.
Localizați proprietatea pagetype, iar apoi setați câmpul Valoare la tipul de pagină RoleCenter.
Închideți fereastra Properties.
Salvați pagina și nume it vânzări comandă Proc. Rolul Centrului. ID-ul setat la 50005.

Sursă

Creați un profil în profil Tabelul / Pagina
În profil Form / pagină, adăugați administratorul, de ex domeniu \ utilizator.
Intra în modul de configurare
Cu modul de configurare, puteți configura un rol pentru
Creați o comandă rapidă și adăugați -configure opțiune

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ Client bazate pe roluri \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Add Centre Rol la profil Tabelul / Pagina

departamente | Administrarea | Setare aplicație | Client bazate pe roluri | Profiluri.
Cum se atribuie un profil / rol unui utilizator

departamente | Administrarea | Setare aplicație | Client bazate pe roluri | Personalizare utilizator.

Cum Pentru a adăuga o pagină la Centrul de rol
Asigurați-vă că utilizați modul de configurare pentru rolul astfel că se va aplica tuturor utilizatorilor din acest rol.
Du-te la Departamentele și găsi de exemplu se opune Comenzi anunț.
Faceți clic dreapta pe de ex “”Comenzi anunț”” și faceți clic pe “”Adăugați la Panoul de navigare””.
Veți avea nevoie pentru a reporni RTC pentru ca modificările să aibă efect.

Cum se atribuie un utilizator la profil ID:

Atunci când Adăugarea obiectelor la RoleCentre

Rapoartele merg în “”Rapoarte”” Drop Down.
Activitățile periodice merg în DropDown “”Acțiuni””.

Cum se adăuga documente trimise (sau orice altă secțiune) Sub Acasă la RTC
Intra în modul de configurare (a se vedea mai sus).
Faceți clic dreapta pe centru Rol.
Personaliza Panoul de navigare.
laterale Butoanele din dreapta Panoul de navigare, faceți clic pe Nou.
Selectați Articol și adăugați un nume.

“”Documentele”” Publicat vor apărea numai în cazul în care raportul este populat altfel va apărea goală.

Referință: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Ролевые центры

Что такое роль?

Роль представляет место данного лица в рамках организации.
В РТК, вы строите Role Center страницу и связать это с человеком.
В процессе развития, роль называется профилем.
Пользователя связан странице Роль Центра по недвижимости по профилю.
Каждый пользователь может принадлежать ни одному или одному профилю.
Каждый профиль должен иметь одну страницу Роль центра, связанный с ним.
Если пользователь не связан с профилем, будет использоваться профиль по умолчанию в NAV.
Создание роли Centre Page

Саймон создает новую роль Центра с помощью дизайнера страниц. Саймон знает, что, поскольку центры Роль может содержать несколько различных частей, они не привязаны к конкретной исходной таблице. В результате, когда Саймон создает страницу Роль Центра, он не выбирает таблицу в диалоговом окне Новая страница.
Чтобы создать страницу Роль Центра
В классическом клиенте, в меню Сервис выберите команду Конструктор Object.
В конструкторе объектов щелкните страницу, а затем нажмите кнопку Создать. Появится диалоговое окно Новая страница.
Нажмите кнопку Создать пустую страницу, а затем нажмите кнопку OK.
Новая страница появится в Page Designer.
В поле Имя первой строки, которая имеет тип контейнера и подтип ContentArea, тип RoleCenterContainer.
Выберите пустую строку, а в меню Вид, выберите пункт Свойства.
Найдите свойство PageType, а затем установите в поле Value на страницу типа RoleCenter.
Закройте окно свойств.
Сохраните страницу и назовите его Sales Order Proc. Роль центра. Установите идентификатор 50005.

Источник

Создание профиля в таблице профиля / Страница
В профиле формы / страницы, добавьте к администратору, например, домен \ пользователь.
Вход в режим настройки
В режиме конфигурации вы можете настроить роль
Создайте ярлык и добавьте опцию -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Добавить центр роль профиля Таблица / Страница

Отделы | Администрация | Настройка приложений | RoleTailored Клиент | Профили.
Как назначить профиль / роли для пользователя

Отделы | Администрация | Настройка приложений | RoleTailored Клиент | Пользователь Персонализация.

Как добавить страницу в Центр Роль
Убедитесь, что вы используете режим конфигурации для роли поэтому он будет применяться ко всем пользователям в этой роли.
Перейти к Департаментов и найти объект, например, Заказы объявления.
Щелчок правой кнопкой мыши на, например, “”Объявления Заказы”” и нажмите кнопку “”Добавить в панели навигации.
Вам нужно будет перезапустить RTC для того, чтобы изменения вступили в силу.

Как назначить пользователя в профиль ID:

Когда Добавление объектов в RoleCentre

Отчеты идут в “”Отчеты”” падение вниз.
Периодические Деятельность идут в DropDown “”Действия””.

Как добавить документы (Размещен или любой другой раздел) В разделе Home в RTC
Вход в режим настройки (см. Выше)
Щелчок правой кнопкой мыши на Role Center.
Настроить панель навигации.
Правая сторона панели навигации Кнопки, нажмите Новый.
Выберите элемент и добавьте имя.

В “”Опубликованный документы”” появится только тогда, когда отчет заполняется в противном случае он будет выглядеть пустым.

Справка: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Nofoaga Autu Matafaioi

O le a se Matafaioi?

O se matafaioi ua faatusa i le nofoaga o le tagata i totonu o le faalapotopotoga.
I RTC, e fausia se Page Center Matafaioi ma faafesootaia lenei i se tagata.
I le atinae, ua taʻua o se matafaioi se talaaga otooto.
ua fesootai e le tagata e faaaogāina i le itulau Center Matafaioi e se meatotino i le talaaga otooto.
e mafai ona auai taitasi o tagata e faaaogāina i se tasi po o se tasi talaaga otooto.
tatau ona taitasi talaaga otooto se tasi itulau Center Matafaioi e fesootai i ai.
Pe afai e le fesootai a tagata e faaaogāina i se talaaga otooto, o le a faaaogaina le talaaga otooto faaletonu i NAV.
Fatuina o se Page Centre Matafaioi

faatupuina Simon a Center Matafaioi fou e faaaoga Page Foafoa. silafia e Simon ona e mafai ona aofia ai Nofoaga Autu Matafaioi ni vaega eseese, e le o noatia i latou i se laulau puna patino. O se taunuuga, pe faatupuina Simon le itulau Center Matafaioi, na te le filifili se laulau i totonu o le pusa dialog Page Fou.
Ina ia faia se itulau Center Matafaioi
I le kalani masani, i le meaai Tools, kiliki Foafoa Object.
I Foafoa Object, kiliki Page, ma kiliki lea Fou. O le pusa dialog Page New foliga.
Kiliki faatupuina le itulau avanoa, kiliki lea ma lelei.
O le itulau fou foliga mai i Page Foafoa.
I le Suafa fanua o le laina muamua, lea ei ai le ituaiga apa ma le ContentArea subtype, ituaiga RoleCenterContainer.
Filifili se laina avanoa, ma i luga o le View meaai, kiliki Meatotino.
Sue le meatotino PageType, ma tuu le fanua Taua i le RoleCenter ituaiga itulau.
Moeiini le faamalama Meatotino.
Laveai le itulau ma le igoa e Sales Poloaiga Proc. Center Matafaioi. Seti le ID i le 50005.

puna

Fatu talaaga otooto i talaaga otooto Lisi / Page
I le Pepa talaaga otooto / Page, faaopoopo le pule, f.t.t. DOMAIN \ tagata e faaaogāina.
Ulufale Configuration Faiga
Faatasi ai ma le faiga configuration, e mafai ona e configure se matafaioi mo
Fai se auala ‘alo ma faaopoopo -configure filifiliga

“”C: \ Polokalama faila \ Dynamics Microsoft NAV \ 60 \ RoleTailored kalani \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Faaopoopo Matafaioi Centre i talaaga otooto Lisi / Page

matagaluega | Faafoeina o | Faatulagaga talosaga | RoleTailored kalani | Talaaga Otooto.
Auala e Tofi se talaaga otooto / Matafaioi i se tagata e faaaogāina

matagaluega | Faafoeina o | Faatulagaga talosaga | RoleTailored kalani | Personalization tagata e faaaogāina.

Faapefea Ina ia faaopoopo se Page e Matafaioi Centre
Ia mautinoa o loo e faaaogaina Faiga Configuration mo Matafaioi o lea o le a faaaoga e tagata e faaaogaina uma i lena matafaioi.
Alu i le Matagaluega ma maua tetee f.t.t. Poloaiga Advert.
Aia-Kiliki i f.t.t. ‘Advert Poloaiga’ ma Kiliki ‘Faaopoopo i le faatautaiga Pane’.
E manaomia e restart le RTC mo le suiga e aafia ai.

Faapefea Ina ia Tofi tagata e faaaogāina i talaaga otooto ID:

Ina ua Faaopoopoina Sini e RoleCentre

Lipoti atu i le ‘Lipoti’ Down Mataua.
alu Gaoioiga faavaitaimi i ‘Gaoioiga’ DropDown.

Auala e Faaopoopo Pepa aloaia e lafoina i le meli (po o se isi fuaiupu) I lalo o le Aiga i RTC
Ulufale Configuration Faiga (tagai i luga).
Aia-Kiliki i Matafaioi Center.
Customize faatautaiga Pane.
Taumatau itu faamau Pane faatautaiga, kiliki i le New.
Filifili Meataitasi ma faaopoopo se igoa.

O le ‘atamai Pepa aloaia’ o le a na o foliga pe a nonofo ai le lipoti lea tulaga o le a foliga gaogao.

Tusitaiala: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics Nav 2009 R2 – Dreuchd Ionadan

Dè th ‘ann Dleastanas?

Tha dleastanas a ‘riochdachadh an neach àite taobh a-staigh na buidhne.
Ann an RTC, tha thu a thogail Dleastanas Center Page agus ceangal seo gu neach.
Ann an leasachadh, àite ris an canar ìomhaigh.
An neach-cleachdaidh a tha ceangailte ris an Dleastanas Center duilleag le seilbh air an ìomhaigh.
Gach neach-cleachdaidh dòcha buin gin no aon ìomhaigh.
Tha gach ìomhaigh feumaidh aon Dleastanas Center duilleag co-cheangailte ris.
Ma tha an neach-cleachdaidh nach eil ceangailte ri ìomhaigh, a ‘phròifil bhunaiteach ann Nav thèid a chleachdadh.
Cruthachadh Dleastanas Ionad Page

Simon a ‘cruthachadh dreuchd ùr Center cleachdadh Page Designer. Simon fios aige gu bheil a chionn Dleastanas a dh’fhaodas ionadan tha grunn diofar phàirtean, chan eil iad ceangailte gu sònraichte an tùs bhòrd. Mar thoradh air sin, nuair a Simon a ‘cruthachadh dreuchd duilleag Center, chan eil e a thaghadh bhòrd ann an New Page bogsa còmhradh.
A chruthachadh Dleastanas Center duilleag
Ann an Classic neach-dèiligidh, air a ‘mhenu airson Innealan, briog Rud Designer.
Ann an Rud Designer, briog duilleige, is an uairsin briog Ùra. The New Page bogsa còmhradh a ‘nochdadh.
Cliog Cruthaich Duilleag bhàn, is an uairsin briog OK.
Tha an duilleag ùr a ‘nochdadh ann an Page Designer.
Ann an Ainm achadh a ‘chiad sreath, air a bheil an t-seòrsa Container agus subtype ContentArea, seòrsa RoleCenterContainer.
Tagh bàn sreath, agus air a ‘mhenu airson Sealladh, briog Properties.
Locate an PageType seilbh, agus an uair sin a ‘suidheachadh an Luach achadh ris an duilleag seòrsa RoleCenter.
Dùinibh an uinneag Properties.
Sàbhail an duilleag agus ainmich e Sales Òrdugh Proc. Dleastanas Center. Suidhich a ‘Chlàir gu 50005.

Stòr

Cruthaich Profile ann Clàr Profile / Page
Ann an ìomhaigh Foirm / Page, ris an neach-rianachd, m.e. àrainn \ neach-cleachdaidh.
Cuir a-steach Configuration Mode
Rèiteachaidh le modh, ‘s urrainn dhut a cho-fhigearadh dleastanas airson
Cruthaich shortcut agus ris an roghainn -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics Nav \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Cuir Dleastanas Ionad gus ealain Clàr / Page

roinnean | rianachd | Iarrtas Setup | RoleTailored Client | Cunntasan.
Ciamar a sònraichidh e Profile / Dleastanas gus a ‘chleachdaiche

roinnean | rianachd | Iarrtas Setup | RoleTailored Client | Cleachdaiche pearsanachadh.

How To Cuir Page gu Dleastanas Ionad
Dèan cinnteach gu bheil thu a ‘cleachdadh Configuration Modh airson Dleastanas mar sin bidh e a’ buntainn ri luchd-cleachdaidh uile ann a dhreuchd.
Rach gu Roinnean agus lorg an aghaidh m.e. Sanas Òrduighean.
Briogadh deas air m.e. ‘Sanas Òrduighean’ agus Cliog ‘Cuir ri na seòladaireachd pane’.
Feumaidh tu ath-thòiseachadh an RTC airson na h-atharrachaidhean a ghabhail buaidh a thoirt air.

Ciamar a shònrachadh Cleachdaiche a ‘Chlàir ealain:

Nuair a Adding Rudan gu RoleCentre

Aithisgean dhol ann ‘Aithisgean’ Drop Down.
Periodic Gnìomhan dhol a-steach ‘Gnìomhan’ chlàr-taice.

Ciamar a Cuir Posted Documents (no earrann sam bith eile) Fo-dhachaigh ann RTC
Cuir a-steach Configuration Modh (faic gu h-àrd).
Briogadh deas air Dleastanas Center.
Gnàthaich na seòladaireachd pane.
Taobh dheas na seòladaireachd pane Buttons, briog air Ùra.
Tagh Item agus cuir ainm.

Tha ‘Posted Sgrìobhainnean a’ nochdadh ach a-mhàin nuair a tha àireamh-sluaigh na h-aithisg a chaochladh a nochdas e falamh.

Fiosrachadh: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
——————————————————————————————————————————————————

Динамицс НАВ 2009 Р2 – Роле центри

Шта је улога?

Улога представља место особе унутар организације.
У РТЦ, правите улогу центар Паге и повезати на лицу.
У развоју, улога се зове профил.
Корисник је везан за центар страницу улогу од имовине на профилу.
Сваки корисник може припадати никоме или једном профилу.
Сваки профил мора имати једну Улога Центер страницу у вези са њом.
Ако корисник није повезан са профилом, користиће се стандардни профил у НАВ.
Креирање Улога Центра страницу

Симон креира нови центар Улога користећи страницу Десигнер. Сајмон зна, јер Роле центри могу да садрже више различитих делова, они нису везани за одређену сто извора. Као резултат тога, када је Симон креира страницу Улога Центер, он не бира сто у дијалогу Нев Паге.
Да бисте направили Улога центар Паге
У Цлассиц клијента, на менију Тоолс, кликните Објецт Десигнер.
У Објецт Десигнер, кликните на страницу, а затим кликните на Нев. Појављује се оквир за дијалог Нев страница.
Кликните на Цреате празну страницу, а затим кликните на ОК.
Нова страница се појављује у Паге Десигнер.
У поље Назив првог реда, који има Тип контејнера и подтип ЦонтентАреа, тип РолеЦентерЦонтаинер.
Изаберите празан ред, а на менију Виев, кликните на Пропертиес.
Пронађите пагетипе имовину, а затим подесите вредност поља на типа страна РолеЦентер.
Затворите прозор Пропертиес.
Сачувајте страницу и назовите га продаје заказа Зборник. Улога центар. Подесите ИД на 50005.

Извор

Цреате Профиле у Профил Табле / Паге
У профил Форм / Паге, додати администратора, нпр домен \ корисника.
Ентер Цонфигуратион Моде
У режиму за конфигурацију, можете подесити улогу
Направите пречицу и додати -цонфигуре опцију

“”Ц: \ Програм Филес \ Мицрософт Динамицс \ 60 \ РолеТаилоред клијент \ Мицрософт.Динамицс.Нав.Цлиент.еке”” -цонфигуре

Додај улогу центар на профил Табле / Страница

Катедре | Администрација | Апликација за подешавање | РолеТаилоред клијент | Профили.
Како доделити Профиле / улога до корисника

Катедре | Администрација | Апликација за подешавање | РолеТаилоред клијент | Корисник Персонализација.

Како додати страницу у Улога Центра
Уверите се да користите конфигурациони режим за улогу, тако да ће важити за све кориснике у тој улози.
Иди на одељења и наћи објецт нпр Адверт Налози.
Кликните десним тастером миша на пр ‘Адверт Поруџбине “”и кликните на”” Додај у окну за навигацију “”.
Мораћете да поново РТЦ за промене да утичу.

Како доделити корисника на профил ИД:

Када Додавање објеката на РолеЦентре

Извештаји иду у ‘Извештаји’ Дроп Довн.
Периодичне активности иду у дропдовн ‘акције’.

Како да додате објаве документима (или било који други део) под Хоме у РТЦ
Унесите Конфигурација Моде (види горе).
Кликните десним тастером миша на Улога Центра.
Прилагодите окну за навигацију.
Десни бочни окну за навигацију дугмад, кликните на Нев.
Изаберите ставку и додајте име.

У ‘Објављено Документи “”ће се појавити само када је извештај иначе насељен ће се појавити празан.

Референце: хттп://мсдн.мицрософт.цом/ен-ус/либрари/дд301388.аспк

#VALUE!
“——————————————————————————————————————————————————

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics Nav 2009 R2 – Basa Centers

Chii chinonzi Basa?

A basa rinomirira nzvimbo mukati musangano wacho.
Muna RTC, ukavaka Basa Center Page uye kubatanidza izvi munhu.
In kukura, basa anonzi profile.
The User is chokuita Basa Center peji achishandisa pfuma pamusoro profile.
Mumwe mushandisi anogona kuva hapana kana mumwe profile.
Mumwe Profile anofanira kuva chete Basa Center peji chokuita nayo.
Kana rokushandisa hakunei munhu Profile, iyo default Profile muna Nav ichashandiswa.
Kutanga Basa Centre Page

Simon anosika itsva Basa Center uchishandisa Page Mugadziri. Simon anoziva kuti nokuti Basa Centers vanogona ane zvikamu zvakasiyana siyana, havana yakasungirirwa yakananga bhuku tafura. Somugumisiro, apo Simon anosika Basa Center peji, haana kusarudza chokudya New Page nhaurirano bhokisi.
Kuti vagadzire Basa Center peji
Munguva Classic nemhosva, pamusoro Tools Muterere, tinya Vanoramba Mugadziri.
In Vanoramba Mugadziri, tinya Page, uye ipapo tinya New. The New Page nhaurirano bhokisi anooneka.
Click Create amboita peji, uye ipapo tinya OK.
peji itsva rinowanika Page Mugadziri.
MuZita munda musara wokutanga, iyo ine mhando Container uye subtype ContentArea, mhando RoleCenterContainer.
Sarudza zvibereko musara, uye pamusoro View Muterere, tinya Properties.
Zvokutsvaka PageType pfuma, uye ipapo kuisa Kukosha munda kuna peji mhando RoleCenter.
Kuvhara Properties hwindo.
Kunze peji uye zita naro Sales Order Proc. Basa Center. Isa ID kuti 50005.

mabviro

Create Profile muna Profile Table / Page
Munguva Profile Form / Page, wedzera mutariri, semuenzaniso umambo \ user.
Enter Configuration Mode
With configuration muoti, unogona kugadzira pangapindawo
Gadzira yokudimbudzira uye wedzera -configure nezvechisarudzo

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics Nav \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Add Basa Centre kuti Profile Table / Page

madhipatimendi | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | Profiles.
Sei Rongera Profile / Basa kuti User

madhipatimendi | Administration | Application Setup | RoleTailored Client | User Personalization.

How To Wedzerai Page kuti Basa Centre
Iva nechokwadi uri kushandisa Configuration Mode nokuda Basa ndizvo zvinoshanda vanoshandisa zvose kuti basa.
Enda kuna Departments uye kuwana branch semuenzaniso Advert Orders.
Right-Click on semuenzaniso ‘Advert Orders’ uye Click ‘Wedzera Navigation Pane’.
Unofanira restart ari RTC kuti kuchinja kutora kukanganisa.

How To Ipa User kuti Profile ID:

Apo Chakawedzera Objects kuna RoleCentre

Mishumo enda ‘Mishumo’ Drop Down.
Periodic Kumitambo kupinda ‘Nezviito’ DropDown.

Sei Add Posted Documents (kana zvimwe chikamu) Under Home muna RTC
Pindai Configuration Mode (ona pamusoro).
Right-Click on Basa Center.
Customize Navigation Pane.
Right divi Navigation Pane Buttons, tinya New.
Sarudza Item uye kuwedzera zita.

The ‘Posted Documents’ zvichaita chete kuonekwa kana shoko iri pakazara zvikasadaro nayo vachaonekwa chinhu.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 ع R2 – ڪردار مرڪز

ڪردار ڇا آهي؟

هڪ ڪردار جي تنظيم جي اندر جي انسان جي جاء آهي.
RTC ۾، توهان کي هڪ اهڙو ڪردار آهي سينٽر صفحي کي کپن ۽ هڪ شخص کي هن لنڪ کي.
ترقي ۾، هڪ ڪردار هڪ سلامت سڏيو ويندو آهي.
استعمال ڪندڙ جي پروفائيل تي هڪ ملڪيت جي ڪردار جو مرڪز صفحو سان جڙيل آهي.
هر يوزر ڪو يا هڪ سلامت سان واسطو رکن ٿا.
هر سلامت ھڪ ڪردار جو مرڪز ان سان لاڳاپيل صفحو هجڻ ضروري آهي.
هڪ صارف هڪ سلامت سان جڙيل نه آهي ته، NAV ۾ رٿيل پروفائيل استعمال ڪيو ويندو.
هڪ اهڙو ڪردار آهي سينٽر صفحي کي ٺاهڻ

شمعون صفحي کي ڪاريگر استعمال ڪري هڪ نئين ڪردار جو مرڪز پيدا. شمعون ڄاڻي ٿو ته ڇاڪاڻ ته ڪردار مرڪز ڪيترن ئي مختلف حصن تي مشتمل ڪري سگهو ٿا، اهي هڪ مخصوص ذريعو ميز سان ٻڌل نه آهي. نتيجي ۾، جڏهن شمعون ڪردار سينٽر صفحو پيدا، هن کي هڪ ميز نئون صفحو dialog خاني ۾ چونڊيو نه رکندو آھي.
هڪ اهڙو ڪردار آهي سينٽر صفحو پيدا ڪرڻ لاء
شاندار مختاران مائي ع ۾، جي ٽولز مينيو تي، شئي ڪاريگر تي ڪلڪ ڪريو.
شئي ڪاريگر ۾، صفحي کي ڪلڪ ڪريو، ۽ پوء تي ڪلڪ ڪريو نئون. نئون صفحو dialog خاني نظر اچن ٿا.
خالي صفحي تي ٺاهيو تي ڪلڪ ڪريو، ۽ ان کان پوء ٺيڪ تي ڪلڪ ڪريو.
نئون صفحو صفحي کي ڪاريگر ۾ نظر اچن ٿا.
پهرين قطار آهي، جنهن جي قسم ظرف ۽ subtype ContentArea، قسم RoleCenterContainer اٿس جي نالي سان ميدان ۾.
هڪ خالي قطار کي منتخب ڪريو، ۽ ڏسو نامو تي، پراپرٽيز تي ڪلڪ ڪريو.
جي PageType ملڪيت لڳائڻ، ۽ پوء هن صفحي قسم RoleCenter کي قدر جي ميدان ۾ لٿو.
مال دريون بند.
هن صفحي کي بچاء ۽ ان جو نالو سهڻا حڪم Proc. ڪردار جو مرڪز. 50005 ڪرڻ جي سڃاڻپ سيٽ ڪريو.

ذريعو

۾ پروفائيل ٽيبل / صفحي پروفائيل ٺاهيو
جي پروفائيل فارم / صفحي ۾، منتظم شامل مثال ڊومين \ صارف.
واري موڊ ۾ گھڙو
جي تشڪيل صورت سان گڏ، توهان جي لاء هڪ ڪردار کي درست ڪري سگهو
هڪ ٺهيل ٺڪيل ۽ ٺاهيو ۽ -configure اختيار شامل

“”س: \ پروگرام فائلون \ Microsoft جي Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored ڪلائنٽ \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

ڪردار سينٽر تعارفي ٽيبل / صفحي کي شامل ڪريو

لاڳاپيل ادارا | انتظاميه | درخواست ٺاهجي | RoleTailored ڪلائنٽ | پروفائل.
ڪيئن هڪ صارف کي هڪ پروفائيل / ڪردار مقرر ڪرڻ

لاڳاپيل ادارا | انتظاميه | درخواست ٺاهجي | RoleTailored ڪلائنٽ | استعمال ڪندڙ شخصي.

ڪيئن ڪردار سينٽر کي هڪ صفحي کي شامل ڪرڻ
اوھان جي لاء ڪردار ادا واري موڊ استعمال ڪري رهيا آهيو پوء ان کي ته ڪردار ۾ سڀ استعمال ڪندڙن تي لاڳو ٿيندو پڪ ڪر.
لاڳاپيل ادارا ڏانھن وڃو ۽ شئي مثال طور ڏسي Advert حڪمن.
مثال طور تي رائيٽ ڪلڪ ‘Advert معزالدين’ ۽ ‘چر پر پيٽ کي شامل’ تي ڪلڪ ڪريو.
توهان جي تبديلين متاثر وٺڻ لاء RTC وري هلايو ڪرڻ جي ضرورت پوندي.

ڪيئن استعمال ڪندڙ مقرر ڪرڻ جي ID تعارفي:

جڏهن RoleCentre کي شيون شامل ڪندي

رپورٽ ‘رپورٽ’ بوند نازل ۾ وڃو.
Periodic جون سرگرميون ‘فعل’ ھيٺئين ۾ وڃو.

ڪيئن موڪليندڙ ڪاغر (يا ڪنهن ٻئي حصي ۾) شامل ڪرڻ RTC ۾ گهر جي تحت
واري موڊ (مٿي کي ڏسي) گھڙو.
ڪردار سينٽر تي رائيٽ ڪلڪ.
چر پر پيٽ ۾ پنهنجي مرضي مطابق.
سڄي چر پر پيٽ بٽڻ پاسي تي نئون تي ڪلڪ ڪريو.
جي غيرموجودگي سبب چونڊيو ۽ هڪ جو نالو شامل.

جڏهن ته ‘موڪليندڙ ڪاغر’ رڳو جڏھن رپورٽ لکڻو آهي ٻي صورت ۾ ان کي خالي ٿيندا ٿيندا.

حوالو: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ගතිකත්වයන් ඉඳන් 2009 R2 – භූමිකා මධ්යස්ථාන

භූමිකාවක් යනු කුමක්ද?

භූමිකාවක් සංවිධානය තුළ පුද්ගලයාගේ ස්ථානය නියෝජනය කරයි.
RTC, ඔබ කාර්යභාරය මධ්යස්ථානය පිටුව ගොඩනැගීම හා පුද්ගලයෙකුට මෙම සබැඳී නොමැත.
සංවර්ධන, භූමිකා පැතිකඩක් ලෙස හැඳින්වේ.
පරිශීලක පැතිකඩ මත දේපල කාර්යභාරය මධ්යස්ථානය පිටුවට සම්බන්ධ වේ.
එක් එක් පරිශීලකයා කිසිවෙක් හෝ එක් පැතිකඩක් අයත් විය හැක.
එක් එක් පැතිකඩ ඊට සම්බන්ධ එක් කාර්යභාරය මධ්යස්ථානය පිටුව තිබිය යුතුය.
පරිශීලක පැතිකඩ සම්බන්ධ නොවේ නම්, ඉඳන් සුපුරුදු පැතිකඩ භාවිතා කරනු ඇත.
භූමිකාවක් මධ්යස්ථානය පිටුව නිර්මාණය කිරීම

සීමොන් පිටුව නිර්මාණකරුවා භාවිතා නව කාර්යභාරය මධ්යස්ථානය නිර්මාණය කරයි. සීමොන් කාර්යභාරය මධ්යස්ථාන විවිධ ප්රදේශ කිහිපයකට අඩංගු කර ගත හැකි නිසා, ඔවුන් යම් නිශ්චිත මූලාශ්රය මේස කකුලක බැඳ නොවන බව ඔහු දන්නවා. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, සීමොන් කාර්යභාරය මධ්යස්ථානය පිටුව නිර්මාණය විට, ඔහු මේසයක් නව පිටුව සංවාද කොටුව තුළ තෝරා නැත.
භූමිකාවක් මධ්යස්ථානය පිටුව සංස්කරණය කිරීම
Classic පරිගණකය සේවාදායකයා දී, මෙවලම් මෙනුව මත, වස්තූන් නිර්මාණකරුවා ක්ලික් කරන්න.
වස්තූන් නිර්මාණකරුවා තුළ, පිටුව ක්ලික් කරන්න, ඉන්පසු නව ක්ලික් කරන්න. නව පිටුව සංවාද කොටුව පෙනී යයි.
හිස් පිටුවක් නිර්මාණය කරන්න ක්ලික් කරන්න, ඉන්පසු OK ක්ලික් කරන්න.
මෙම නව පිටුව හිදී නිර්මාතෘවරයෙක් පෙනී යයි.
වර්ගය බහාලුම් හා subtype ContentArea, වර්ගය RoleCenterContainer ඇති පළමු පේළි, එම නම ක්ෂේත්රයේ.
හිස් පේළියක් තෝරාගන්න, පසුව දැක්ම මෙනුව මත, දේපළ ක්ලික් කරන්න.
මෙම PageType දේපල පිහිටි තැන, පසුව මෙම පිටුව වර්ගය RoleCenter කිරීමට අගය ක්ෂේත්රයේ කළේය.
මෙම ගුණාංග කවුළුව වසා දමන්න.
පිටුව සුරකින්න සහ විකුණුම් සාමය proc එය නම්. කාර්යභාරය මධ්යස්ථානය. 50005 සඳහා මෙම හැඳුනුම්පත සකසා ගන්න.

මූලාශ්රය

නරඹන්න වගුව / හිදී දී නරඹන්න නිර්මාණය
මෙම නරඹන්න ආකෘතිය / හිදී දී, උදා, පරිපාලක එකතු වසම \ පරිශීලක.
වින්යාස ප්රකාරය ඇතුලත් කරන්න
වින්යාස මාදිලිය සමග, ඔබ භූමිකාවක් සැකසිය හැක
කෙටි මාර්ග නිර්මාණය හා -configure විකල්පය එකතු කරන්න

“”C: \ Program Files \ මයික්රොසොෆ්ට් සමාගමේ ඉඳන් \ 60 \ RoleTailored සේවාලාභියා \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

පැතිකඩ සංයුතිය, / හිදී කාර්යභාරය මධ්යස්ථානය එකතු කරන්න

දෙපාර්තමේන්තු | පරිපාලන | අයදුම් කරන සැකසුම | RoleTailored සේවාලාභියා | පැතිකඩයන්.
කිසියම් පරිශීලකයෙක් වෙත නරඹන්න / කාර්යභාරය සදනන කෙසේද

දෙපාර්තමේන්තු | පරිපාලන | අයදුම් කරන සැකසුම | RoleTailored සේවාලාභියා | පරිශීලක පෞද්ගලීකරණය.

කාර්යභාරය මධ්යස්ථානය සඳහා පිටුවක් එක් කිරීම අයුරු
ඔබ එය එම භූමිකාව සියළු පරිශීලකයන් සඳහා අදාළ ඇත එසේ කාර්යභාරය සඳහා වින්යාස ප්රකාරය භාවිතා කරන බවට වග බලා ගන්න.
දෙපාර්තමේන්තු වෙත ගොස් උදා වස්තුවක් සොයා දැන්වීමක් නියෝග.
උදා මත දකුණු-ක්ලික් කරන්න ‘දැන්වීමක් නියෝග’ සහ ‘සරියකදී එක් කරන්න’ බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.
ඔබ විසින් ගත බලපාන වෙනස්කම් සඳහා RTC නැවත ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.

කොහොමද හැඳුනුම්පත පැතිකඩ වෙත පරිශීලක සදනන කිරීම සඳහා:

RoleCentre කිරීමට වස්තූන් එකතු වූ විට

වාර්තා ‘වාර්තා’ Drop Down යන්න.
ආවර්තිතා වැඩසටහන ‘ක්රියාත්මක වන’ මෙනුව යන්න.

RTC මුල් පිටුව යටතේ ගන්න ලේඛන (හෝ වෙනත් ඕනෑම කොටස) එකතු කරන්න කෙසේද
වින්යාස ප්රකාරය (ඉහත බලන්න) ඇතුල් කරන්න.
කාර්යභාරය මධ්යස්ථානයට දකුණු-ක්ලික් කරන්න.
සරියකදී වෙනස් කරගන්න.
හරි, සරියකදී බොත්තම් පැත්ත නව මත ක්ලික් කරන්න.
විෂය තෝරා නමක් එකතු කරන්න.

මෙම ‘ගන්න ලියකියවිලි’ පමණක් එම වාර්තාව ජනාකීර්ණ විට වෙනත් ආකාරයකින් එය හිස් දිස් වනු ඇත දිස් වනු ඇත.

මූලාශ්ර: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centra rolí

Aká je úloha?

Úloha predstavuje miesto osoby v rámci organizácie.
V RTC, budete stavať úlohu stránke centra a spojiť to s osobou.
Vo vývoji, role sa nazýva profil.
Užívateľ je napojený na stránke Role Center o vlastnosť na profile.
Každý užívateľ môže patriť k žiadnemu alebo jedného profilu.
Každý profil musí mať jedno centrum Role stránku s ním spojené.
Ak používateľ nie je prepojený s profilom, predvolený profil v NAV.
Vytvorenie centrum Úloha stránku

Simon vytvorí novú rolu Center pomocou stránky Designer. Simon vie, že z dôvodu Centers role môže obsahovať niekoľko rôznych častí, ktoré nie sú viazané na určité zdrojovej tabuľky. Ako výsledok, keď Simon vytvorí stránku centra Role, že nevyberie tabuľku v dialógovom okne Nová stránka.
Ak chcete vytvoriť stránku centra Role
V klasickom klienta, v ponuke Nástroje kliknite na Návrhár objektov.
V Návrhári objektov, kliknite na tlačidlo Stránka a potom na tlačidlo Nový. Zobrazí sa dialógové okno New Page.
Kliknite na tlačidlo Vytvoriť prázdnu stránku, a kliknite na tlačidlo OK.
Nová stránka sa zobrazí v Page Designer.
V Názov prvého radu, ktorá má kontajnerového typu a podtypu ContentArea, typ RoleCenterContainer.
Vyberte prázdny riadok a v ponuke Zobraziť kliknite na položku Vlastnosti.
Vyhľadajte vlastnosť pagetype, a potom nastavte pole pre uvedený typ stránky RoleCenter.
Zatvorte okno Vlastnosti.
Uložiť stránku a pomenujte ju predajné objednávky Proc. Centrum role. Nastavte ID 50005.

zdroj

Vytvoriť profil v profilovom tabuľke / Strana
V profile Form / Strana, pridajte správcu, napr. doména \ používateľ.
Vstup do konfiguračného režimu
S konfiguračným módu, môžete nakonfigurovať úlohu
Vytvoriť zástupcu a pridajte -configure voľby

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Pridať centrum role do profilu tabuľky / Strana

pracovisko | administrácie | Nastavenia aplikácie | RoleTailored klienta | Profily.
Ako priradiť profil / úlohu užívateľovi

pracovisko | administrácie | Nastavenia aplikácie | RoleTailored klienta | Návod na prispôsobenie.

Ako pridať stránku do centra rolí
Uistite sa, že používate Režim konfigurácie pre úlohu, takže to bude platiť pre všetkých užívateľov v tejto úlohe.
Prejdite na pracovísk a nájsť objekt napr. Reklamné objednávky.
Pravým tlačidlom myši na napr. “”Reklamné Objednávky”” a kliknite na “”Pridať k navigačnej table””.
Budete musieť reštartovať RTC, aby sa zmeny prejavia.

Ako priradiť užívateľa do profilu ID:

Pri pridávaní objektov do RoleCentre

Správy ísť “”hlásenie”” spadnúť.
Periodické aktivity ísť do rozbaľovacieho “”Akcia””.

Ako pridať Pridal dokumenty (alebo akékoľvek iné časti) v domovskom v RTC
Vstup do konfiguračného režimu (pozri vyššie).
Pravým tlačidlom myši na stredu role.
Prispôsobenie navigačnej tably.
Pravá strana Tlačidlá navigačnej table, kliknite na položku Nový.
Vyberte položku a pridajte meno.

Tieto ‘posta Documents “”sa objaví iba vtedy, keď je zostava naplnená inak sa objaví prázdna.

Referencie: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Role Centers

Kaj je vloga?

Vloga predstavlja kraj, osebe znotraj organizacije.
V RTC, graditi vlogo Center stran in povezovanje to osebo.
Pri razvoju je vloga imenuje profil.
Uporabnik je povezano s strani Centra Vloga z nepremičnino v profilu.
Vsak uporabnik lahko pripada nič ali en profil.
Vsak profil mora imeti eno stran Role Center, povezan z njo.
Če uporabnik ni povezan s profilom, bo uporabljen privzeti profil v NAV.
Ustvarjanje Vloga centra stran je

Simon ustvarja novo center vloge z uporabo stran Designer. Simon ve, da zato, ker se lahko Role Centers vsebuje več različnih delov, ki niso vezani na določeno izvorno tabelo. Kot rezultat, ko je Simon ustvarja stran Vloga centra, da ne izberete tabelo v pogovornem oknu New Page.
Če želite ustvariti stran Vloga centra
V Classic stranko, v meniju Orodja kliknite Object Designer.
V Object Designer, kliknite Stran in nato Novo. Prikaže se pogovorno okno New Page.
Kliknite Ustvari prazno stran, in nato kliknite V redu.
Nova stran se prikaže na stran Designer.
V polje Ime prve vrstice, ki ima vrsto posode in podtip ContentArea, tip RoleCenterContainer.
Izberite prazno vrstico, in v meniju Pogled kliknite Lastnosti.
Poiščite nepremičnino pagetype, in nato nastavite polje Value na tip strani RoleCenter je.
Zaprite okno Lastnosti.
Shranite stran in jo poimenovati Sales Order Proc. Center vlogo. Nastavite ID 50005.

vir

Ustvari profil v Profil tabeli / stran
V Profil obrazec / stran, dodamo skrbnika, npr domena \ uporabnik.
Vnesite način konfiguracije
V načinu konfiguracije, lahko konfigurirate vlogo
Ustvarjanje bližnjice in dodajte -configure možnost

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Dodaj vloga centra za profil tabelo / stran

oddelki | Administracija | Nastavitev Uporaba | RoleTailored Client | Profili.
Kako lahko dodelite profil / Vloga za uporabnika

oddelki | Administracija | Nastavitev Uporaba | RoleTailored Client | Uporabnik Personalizacija.

Kako dodati stran, da Vloga centra
Prepričajte se, da uporabljate način konfiguracije za vlogi, tako da bo to velja za vse uporabnike v tej vlogi.
Pojdi na oddelkih in najti nasprotuje npr Oglas naročila.
Z desnim klikom na primer “”Oglas Naročila« in kliknite »Dodaj krmarjenje””.
Boste morali znova zagnati RTC za spremembe, da bi vplivala.

Kako Dodeli uporabnike k Profil ID:

Ko Dodajanje predmetov na RoleCentre

Poročila iti na “”poročila”” Drop Down.
Periodične aktivnosti gredo v spustnem meniju »Dejanja«.

Kako dodati Objavljeno dokumentov (ali katero koli drugo poglavje) Pod domu v RTC
Vnesite način konfiguracijo (glej zgoraj).
Z desnim klikom na Center vlogo.
Prilagajanje krmarjenje.
Desna stran krmarjenje Gumbi, kliknite Novo.
Izberite izdelek in dodajte ime.

V “”Objavljeno dokumenti”” se bo pojavil šele, ko je poročilo poseljena sicer se bo pojavil prazen.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 Red2 – Xarumaha Doorka

Waa maxay doorka ah?

doorka A ka dhigan meel qof ee gudaha ururka.
In RTC, waxaad dhistaan a Doorka Center Page iyo link this qof.
In horumarka, door waxaa la odhan jiray profile ah.
user waxaa lala bogga Doorka Xarunta by guri on profile.
Waxaa laga yaabaa in user kasta oo ka tirsan ma jiro ama mid profile.
profile kasta waa in ay leeyihiin hal page Center Doorka a xidhiidh la leh.
Haddii user a looma lala profile ah, profile default ee NAV waxaa loo isticmaali doonaa.
Abuuritaanka Centre Doorka a Page

Simon abuuraa Center Doorka cusub la isticmaalayo Page Designer. Simon wuxuu og yahay in, sababtoo ah Xarumaha Doorka ku jiri kara dhawr qaybood oo kala duwan, ay ma xidhan miis il gaar ah. Sidaas darteed, markii Simon abuuraa page Center Doorka ah, uusan dooran miis in sanduuqa wada hadal New Page.
In la abuuro page Center Doorka a
In macmiilka Classic, on the menu Tools, riix Designer UJEEDDO.
In Designer UJEEDDO, riix Page, ka dibna riix New. The sanduuqa wada hadal New Page muuqataa.
Guji abuuro page bannaan, ka dibna riix OK.
Bogga cusub ayaa u muuqda in Page Designer.
In beerta Name of safka kowaad, taas oo uu leeyahay Weelka nooca iyo ContentArea nooc hoosaadka ah, RoleCenterContainer nooca.
Dooro xiriir ah oo bannaan, iyo menu View ah, guji Properties.
Hel hantida PageType, ka dibna dhigay beerta Qiimaha in RoleCenter page nooca.
Xir suuqa kala Guryaha ah.
Save the page oo ku magacaabi Sales Order Proc. Center Doorka. Calan ID in ay 50005.

Source

Abuur Profile Profile ee Table / Page
In Form Profile / Page ah, ku dar maamulaha, tus \ Domain user.
Ku qor haggaajin Mode
Iyada oo hab qaabeynta, aad reserved kartaa door ah
Abuur toobiye ah iyo dar doorasho -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Add Centre Doorka in profile Table / Page

Departments | Maamulka | Codsiga Setup | RoleTailored Client | Profiles.
Sida loo dhig ah Profile / Doorka in User a

Departments | Maamulka | Codsiga Setup | RoleTailored Client | Waxkabadalka User.

Sida loo Add a Page Xarunta Doorka
Hubi in aad isticmaalayso Mode-haggaajin for Doorka sidaa daraadeed waxa uu ka dalban doonaa in dhammaan dadka isticmaala ee doorka in.
Tag Departments oo heli diidid tus Amarada xayaysiin.
Xaq-riix tus ‘Amarada xayaysiin iyo Riix’ Add to Navigation Murayaad ‘.
Waxaad u baahan doontaa inaad guuleysatey RTC ee isbedelada in uu saameyn ku yeelan.

Sida loo dhig User in profile ID:

Marka darista walxaha in RoleCentre

Warar ‘Warar’ Drop Down tagaan.
Hawlaha wakhtiyeysan tagaan DropDown ‘Waxqabadyada’.

Sida loo dar Documents Posted (ama qaybta kale) Under Home ee RTC
Ku qor haggaajin Mode (fiiri kor).
Xaq-riix Center Doorka.
Customize Navigation Murayaad.
kooxda badhamada Xaqa Navigation Murayaad, guji New.
Dooro Item iyo dar magac.

The ‘Dukumentiyada Posted’ muuqan doonaa kaliya marka warbixinta haddii kale dadku waxay madhan muuqan doonaa.

Tixraaca: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Centros de funciones

¿Qué es una Función?

Un papel representa el lugar de la persona dentro de la organización.
En RTC, se construye un Centro de funciones de página y relacionar esto con una persona.
En el desarrollo, una función se llama un perfil.
El usuario está vinculado a la página de Centro de funciones por una propiedad en el perfil.
Cada usuario puede pertenecer a uno o ninguno perfil.
Cada perfil debe tener una sola página Centro de funciones asociada a ella.
Si un usuario no está vinculada a un perfil, se utilizará el perfil predeterminado en el NAV.
La creación de un centro de Papel Página

Simon crea un nuevo Centro de funciones utilizando Page Designer. Simon sabe que debido a los Centros de funciones pueden contener varias partes diferentes, que no están vinculados a una tabla de origen específico. Como resultado, cuando Simón crea la página Centro de funciones, que no selecciona una tabla en el cuadro de diálogo Nueva página.
Para crear una página Centro de funciones
En el cliente clásico, en el menú Herramientas, haga clic en Diseñador de objetos.
En Diseñador de objetos, haga clic en la página y, a continuación, haga clic en Nuevo. Aparece el cuadro de diálogo Nueva página.
Haga clic en Crear página en blanco y, a continuación, haga clic en Aceptar.
La nueva página aparece en el diseñador de páginas.
En el campo Nombre de la primera fila, que tiene el contenedor de tipo y el subtipo ContentArea, tipo RoleCenterContainer.
Seleccione una fila en blanco y, en el menú Ver, haga clic en Propiedades.
Busque la propiedad tipo de página, a continuación, establezca el campo Valor de la RoleCenter tipo de página.
Cierre la ventana Propiedades.
Guarde la página y el nombre de órdenes de venta Proc. Centro de funciones. Ajustar el ID de 50005.

Fuente

Crear perfil de Tabla de perfiles / Página
En el formulario de perfil / página, añadir el administrador, por ejemplo, dominio de usuario \.
Entrar en el modo de configuración
Con el modo de configuración, se puede configurar una función para
Crear un acceso directo y añadir -configure opción

“”C: \ Archivos de programa \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ adaptada a funciones de cliente \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Añadir Centro papel al Perfil Tabla / Página

departamentos | administración | Configuración de aplicaciones | Cliente RoleTailored | Perfiles.
Cómo asignar un perfil / función a un usuario

departamentos | administración | Configuración de aplicaciones | Cliente RoleTailored | Personalización de usuario.

Cómo agregar una página a centro de Rol
Asegúrese de que está utilizando el modo de configuración de clases, por lo que se aplicará a todos los usuarios de esa función.
Ir a los departamentos y encontrar el objeto, por ejemplo, Pedidos anuncio.
Haga clic en, por ejemplo, “”Órdenes de anuncio ‘y haga clic en”” Añadir al panel de exploración’.
Tendrá que reiniciar el RTC para que los cambios surtan efecto.

Cómo asignar usuario al Perfil ID:

Al agregar objetos a RoleCentre

Los informes van en “”Informes”” Drop Down.
Actividades periódicas entran en desplegable “”Acciones””.

Cómo agregar Documentos Publicados (o cualquier otra sección) Bajo Inicio de RTC
Entrar en el modo de configuración (véase más arriba).
Haga clic en Centro de funciones.
Personalizar panel de exploración.
del lado derecho del panel de navegación Botones, haga clic en Nuevo.
Seleccionar punto y añadir un nombre.

Los ” Documentos Publicados sólo aparecerán cuando el informe está poblada de lo contrario, aparecerá vacía.

Referencia: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dinamika NAV 2009 R2 – puseur Peran

What is Peran hiji?

A peran ngagambarkeun tempat jalma dina organisasi.
Dina RTC, Anjeun ngawangun Center Peran Page jeung numbu ka hiji jalma.
Dina perkembangan, peran a disebut propil a.
pamaké ieu numbu ka kaca Center Peran ku harta dina propil.
Unggal pamaké bisa kagolong kana nanaon atawa hiji profil.
Unggal propil kudu kaca Peran Center single patali jeung eta.
Lamun pamaké ieu teu numbu ka profil, nu propil standar di NAV bakal dipaké.
Nyieun Peran Centre Page

Simon nyieun Center Peran anyar ngagunakeun Page desainer. Simon weruh yén alatan puseur Peran bisa ngandung sababaraha bagian nu beda, maranehna teu dihijikeun ka meja sumber husus. Hasilna, lamun Simon nyieun kaca Peran Center, manéhna teu milih meja dina kotak dialog New Page.
Pikeun nyieun kaca Peran Center
Dina klien klasik, di menu Pakakas, klik Objék desainer.
Dina Objék desainer, klik Page, jeung teras klik Anyar. Kotak dialog New Page nembongan.
Klik Jieun kaca kosong, sarta teras klik OK.
Kaca anyar nembongan dina Page desainer.
Dina widang Ngaran baris kahiji, nu ngabogaan tipe Wadahna jeung ContentArea subtype, jenis RoleCenterContainer.
Pilih baris kosong, jeung dina View menu, klik Pasipatan.
Maluruh sipat PageType, terus diatur widang Value ka tipe kaca RoleCenter.
Nutup jandela Pasipatan.
Nyalametkeun kaca jeung ngaran eta Penjualan Order Proc. Peran Center. Setel ID ka 50005.

sumber

Jieun Profil di Profil Table / Page
Dina Profil Bentuk / Page, nambah pangurus, e.g. domain \ pamaké.
Tuliskeun Konfigurasi Mode
Jeung mode konfigurasi, Anjeun bisa ngonpigurasikeun peran pikeun
Jieun potong kompas jeung nambahkeun pilihan -configure

“”C: \ Program Payil \ Microsoft Dinamika NAV \ 60 \ RoleTailored klien \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Tambah Centre Peran ka Profil Table / Page

departemén | administrasi | Aplikasi Setup | RoleTailored klien | Propil sejenna.
Kumaha ngadaptarkeun Profil / Peran ka Pamaké

departemén | administrasi | Aplikasi Setup | RoleTailored klien | Pamaké Personalization.

How To Tambah Page ka Centre Peran
Pastikeun Anjeun keur make Mode Konfigurasi keur Peran jadi bakal nerapkeun ka sadaya pamaké peran éta.
Pindah ka Departemén jeung manggihan obyék e.g. Pemesanan Advert.
Katuhu Klik e.g. ‘Advert pesenan’ jeung Klik ‘Tambahkeun ka Napigasi jandela’.
Anjeun bakal kudu ngabalikan deui nu RTC pikeun robah mawa mangaruhan.

How To napelkeun Pamaké ka Profil ID:

Lamun Nambahan objék ka RoleCentre

Laporan nuju di ‘laporan’ leupaskeun Down.
Kagiatan periodik indit kana DropDown ‘Laku lampah’.

Kumaha Tambah Dokumén Dihaturkeun (atawa bagian séjén) Dina Home di RTC
Tuliskeun Konfigurasi Mode (tempo di luhur).
Katuhu Klik Peran Center.
Ngaluyukeun Napigasi jandela.
sisi katuhu Napigasi jandela Kancing, klik dina Anyar.
Pilih Cipondoh, Tangerang jeung nambahkeun ngaran.

Nu ‘Dihaturkeun Dokumén’ ngan bakal katémbong mun ku laporan ieu Asezare populata disebutkeun bakal katémbong kosong.

Rujukan: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics nav 2009 R2 – Wajibu Vituo

Nini ni Wajibu?

jukumu inawakilisha nafasi ya mtu ndani ya shirika.
Katika RTC, wewe kujenga Wajibu Center Kwanza na kuhusisha hali hiyo na mtu.
Katika maendeleo, jukumu inaitwa profile.
user ni wanaohusishwa na Wajibu Center ukurasa na mali juu ya profile.
Kila mtumiaji inaweza mali ya hakuna au wasifu moja.
Kila wasifu lazima kuwa na single Wajibu Center ukurasa yanayohusiana na hayo.
Kama mtumiaji si wanaohusishwa na profile, profile default katika NAV zitatumika.
Kujenga Wajibu Kituo cha Kwanza

Simon inajenga mpya Wajibu Center kutumia Kwanza Designer. Simon anajua kwamba kwa sababu Wajibu Vituo unaweza vyenye sehemu kadhaa tofauti, wao si amefungwa kwa meza maalum chanzo. Matokeo yake, wakati Simon inajenga Wajibu Center ukurasa, yeye hana kuchagua meza katika New Kwanza dialog box.
Kujenga Wajibu Center ukurasa
Katika Classic mteja, juu ya Vyombo vya menu, bonyeza Object Designer.
Katika Object Designer, bonyeza Kwanza, na kisha bonyeza New. New Kwanza dialog box inaonekana.
Bonyeza Kujenga ukurasa tupu, na kisha bonyeza OK.
ukurasa mpya inaonekana katika wa Kwanza Designer.
KWA JINA uwanja wa safu ya kwanza, ambayo ina aina Container na subtype ContentArea, aina RoleCenterContainer.
Kuchagua mstari tupu, na juu View menu, bonyeza Mali.
Machapisho PageType mali, na kisha kuweka Thamani shamba kwa ukurasa aina RoleCenter.
Karibu dirisha Mali.
Hifadhi ukurasa na jina hilo Mauzo Order Proc. Wajibu Center. Kuweka ID kwa 50005.

chanzo

Kujenga Profile katika Profile Meza / wa Kwanza
Katika Profile kidato / wa Kwanza, kuongeza msimamizi, kwa mfano, uwanja \ mtumiaji.
Kuingia Configuration Mode
Pamoja mode Configuration, unaweza configure jukumu kwa
Kujenga njia ya mkato na kuongeza chaguo -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics nav \ 60 \ RoleTailored Mteja \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Kuongeza Wajibu Kituo cha Profaili Meza / wa Kwanza

idara | Utawala | Maombi Setup | RoleTailored Mteja | Profiles.
Jinsi ya Hawawajui Profile / Wajibu kwa mtumiaji

idara | Utawala | Maombi Setup | RoleTailored Mteja | User Personalization.

Jinsi ya Kuongeza Kwanza kwa Wajibu Kituo cha
Kuhakikisha wewe ni kutumia Configuration Mode kwa Wajibu hivyo ni itatumika kwa watumiaji wote katika jukumu hilo.
Kwenda Idara na kupata kitu km Tangazo Daraja.
Right-click juu ya km ‘Daraja Advert’ na Click ‘Kuongeza Navigation Pane’.
Utakuwa haja ya kuanzisha upya RTC ajili ya mabadiliko kuchukua kuathiri.

Jinsi ya Hawawajui mtumiaji kwa Profaili ID:

Wakati Kuongeza vitu kwa RoleCentre

Ripoti kwenda katika ‘ripoti’ Drop Down.
Upimaji Shughuli kwenda katika DropDown ‘Hatua’.

Jinsi ya Kuongeza Nyaraka Liliwekwa (au sehemu nyingine yoyote) Chini ya nyumba ya RTC
Kuingia Configuration Mode (tazama hapo juu).
Right-click juu ya Wajibu Center.
Customize Navigation Pane.
Upande wa kulia Navigation Pane vifungo, click juu ya New.
Kuchagua Item na kuongeza jina.

‘Posted Nyaraka’ itakuwa tu kuonekana wakati ripoti ni wakazi vinginevyo itaonekana tupu.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Role Centers

Vad är en roll?

En roll representerar personens plats inom organisationen.
I RTC, du bygger en rollcenter sida och koppla detta till en person.
I utveckling, är en roll som kallas en profil.
Användaren är kopplad till rollcenter sidan av en fastighet på profilen.
Varje användare kan tillhöra ingen eller en profil.
Varje profil måste ha en enda roll Center sida i samband med det.
Om en användare inte är kopplat till en profil, kommer standardprofilen i NAV användas.
Skapa en roll Centre Page

Simon skapar en ny roll Center genom att använda sidkonstruktören. Simon vet att eftersom roll Centers kan innehålla flera olika delar, de är inte bundna till en specifik källa bord. Som ett resultat, när Simon skapar rollcenter sidan, han inte väljer ett bord i ny sida dialogrutan.
Att skapa en rollcenter sida
I den klassiska klienten på Verktyg-menyn, klicka på Object Designer.
I Object Designer, klicka på sidan, och klicka sedan på Ny. Ny sida dialogrutan visas.
Klicka på Skapa tom sida, och klicka på OK.
Den nya sidan visas i sidkonstruktören.
I fältet Namn på den första raden, som har den typ av container och subtyp ContentArea, typ RoleCenterContainer.
Välj en tom rad, och på Visa-menyn, klicka på Egenskaper.
Leta upp pagetype egendom, och sedan ställa in fältet Värde till sidtypen RoleCenter.
Stäng fönstret Egenskaper.
Spara sidan och namnge det kundorder Proc. Role Center. Ställ in ID 50005.

Källa

Skapa profil i profiltabellen / Page
I profil Form / sida, lägger administratören, t.ex. domän \ användare.
Ange konfigurationsläge
Med inställningsläge kan du konfigurera en roll
Skapa en genväg och lägga -configure alternativ

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Lägg Roll Centre till profil tabell / Page

avdelningar | administration | Installationsprogrammet | RoleTailored Client | Profiler.
Tilldela en profil / roll till en användare

avdelningar | administration | Installationsprogrammet | RoleTailored Client | Användar Anpassning.

Lägga till en sida till Roll Centre
Se till att du använder konfigurationsläget för roll så det kommer att gälla för alla användare i den rollen.
Gå till avdelningar och hitta invändningar t.ex. Annons Order.
Högerklicka på t.ex. “”Annons Order”” och klicka på “”Lägg till navigeringsfönstret””.
Du måste starta om RTC för att ändringarna ska träda i kraft.

Hur vill tilldela användare till profil ID:

När Lägga till objekt till RoleCentre

Rapporter går i “”Rapporter”” Drop Down.
Periodiska aktiviteter gå in i “”Åtgärder”” i rullgardinsmenyn.

Lägga till bokade dokument (eller någon annan sektion) Under Home i RTC
Ange konfigurationsläge (se ovan).
Högerklicka på Roll Center.
Anpassa navigeringsfönstret.
Höger sida Navigation Pane knappar, klicka på Ny.
Välj Post och lägga till ett namn.

De “”bokade dokument”” visas endast när rapporten befolkas annars visas tom.

Referens: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Пӯёи нав соли 2009 R2 – Марказҳои Нақши

як Нақши чӣ гуна аст?

A нақши рамзи ҷои шахс дар доираи созмон аст.
Дар RTC, шумо сохтани Маркази Page Нақш ва пайванд ин шахс.
Дар рушд, нақши аст, як намуди номида мешавад.
Истифодабарандаи бо молу мулки дар бораи профили ба саҳифаи Маркази нақши алоќаманд аст.
Ҳар як истифодабаранда метавонад ба ҳеҷ ё як намуди тааллуқ дорад.
Ҳар як намуди бояд як саҳифаи Маркази нақши ягона бо он доранд.
Агар корбар аст, ки ба як намуди алоќаманд нест, намуди пешфарз дар нав истифода бурда мешавад.
Таъсиси Маркази Page Нақш

Шимъӯн меорад Маркази Нақши нави истифодаи Page Созандаи. Шимъӯн медонад, ки сабаби Марказҳои Нақши метавонад дорои якчанд қисмҳои гуногун, ки онҳо ба мизи сарчашмаи мушаххас баста нашудаанд. Дар натиҷа, вақте ки Шимъӯн меорад саҳифаи Маркази нақши, ӯ як миз дар қуттии муколамаи нави Page интихоб нашудааст.
Барои сохтани саҳифа Маркази Нақш
Дар муштарӣ Classic, оид ба менюи Tools, пахш кунед Созандаи Объекти.
Дар Созандаи Объекти, пахш кунед Page, ва сипас ба тугмаи Нав. The New Page қуттии муколамаи пайдо мешавад.
Ангушт занед Эҷоди саҳифаи холӣ, ва он гоҳ OK пахш кунед.
Дар саҳифаи нав дар Page Созандаи пайдо мешавад.
Дар соҳаи Номи аввали сатр, ки дорои зарф намуд ва ContentArea subtype, аз навъи RoleCenterContainer.
Интихоб кунед як саф холӣ, ва дар менюи View, аз Хусусиятҳо пахш кунед.
Ҷойгир амволи PageType, ва сипас насб соҳаи арзиши ба намуди саҳифаи RoleCenter.
равзанаи Хусусиятҳо пӯшед.
Наҷоти саҳифа ва номи онро фурӯши тартиб Proc. Маркази Нақши. Танзими ID ба 50005.

сарчашма

Эҷоди Профили дар Профили Ҷадвали / Саҳифаи
Дар шакли Профили / Page, илова мудири, мисол: домен истифодабаранда \.
Ворид кунед Усули Батанзимдарорӣ
Бо ҳолати танзимотро таъғир кунед, ки шумо метавонед дар як нақши барои ба танзим дароред
Эҷоди як миёнабур ва илова -configure хосият

“”C: \ Барномаи Files \ Microsoft Динамикаи нав \ 60 \ RoleTailored мизољон \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Иловаи Маркази Нақши ба профили Ҷадвали / Саҳифаи

Шӯъбаҳои | Маъмурияти | Ариза Setup | RoleTailored мизољон | Профилҳо.
Чӣ тавр таъин Профили / Нақши ба корбар

Шӯъбаҳои | Маъмурияти | Ариза Setup | RoleTailored мизољон | Фардикунонӣ корбар.

Чӣ тавр Барои илова Саҳифае, ки Маркази Нақш
Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо бо истифода аз Ҳолати танзимот, барои Нақши то он ба ҳамаи истифодабарандагон, ки нақши татбиқ намегардад.
Бирав ба факултаҳо ва пайдо кардани эътироз мисол: Фармонҳо Реклама.
оид ба мисол рости ангушт занед ‘Фармонҳо Эълонҳо »ва занед’ Илова ба ҷойивазкунӣ Pane».
Шумо бояд ба онки RTC барои тағйирот ба гирифтани таъсир мерасонад.

Чӣ тавр Барои Таъин корбар ба профили ID:

Вақте ки илова Объектҳои ба RoleCentre

Ҳисобот дар Афтандаи «Ҳисобот» рафта.
Фаъолияти даврии ба DropDown ‘Амалиётҳо’, меравам.

Чӣ тавр ба Иловаи Ҳуҷҷатҳои Фишка (ё ягон қисмати дигари) Дар Home дар RTC
Усули Насб (нигаред ба боло) ворид кунед.
Маркази Нақши Right-ро пахш кунед.
Шохаи ҷойивазкунӣ Pane.
тарафи рост Навигатсия Pane Тугмаҳо, дар бораи нав пахш кунед.
Банди-ро интихоб кунед ва илова ном.

Дар «Ҳуҷҷатҳои Фишка» танҳо пайдо мешавад, вақте ки гузориш аст, дар акси ҳол аҳолии онро холӣ пайдо хоҳад кард.

Маълумотнома: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

டைனமிக்ஸ் என்ஏவி 2009 R2, – பங்கு மையங்கள்

ஒரு பங்கு என்ன?

ஒரு பங்கு நிறுவனத்தில் உள்ள நபரின் இடத்தை குறிக்கிறது.
போக்குவரத்துக் கழக, நீங்கள் ஒரு பங்கு மையம் பக்கம் உருவாக்க மற்றும் ஒரு நபர் இந்த இணைப்பை.
வளர்ச்சி, ஒரு பங்கு ஒரு சுயவிவரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது.
வி.ஐ. ஒரு சொத்து மூலம் பங்கு மையம் பக்கம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு பயனர் யாரும் அல்லது ஒரு சுயவிவர சார்ந்ததாக இருக்கலாம்.
ஒவ்வொரு சுயவிவர அது தொடர்புடைய ஒரு ஒற்றை பங்கு மையம் பக்கம் இருக்க வேண்டும்.
ஒரு பயனர் சுயவிவரத்தை தொடர்பு இல்லை என்றால், என்ஏவி உள்ள இயல்புநிலை சுயவிவர பயன்படுத்தப்படும்.
ஒரு பாத்திரத்தில் மையம் பக்கம் உருவாக்குதல்

சைமன் பக்கம் வடிவமைப்புகள் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய பங்கு மையம் உருவாக்குகிறது. சைமன் பங்கு மையங்கள் பல வெவ்வேறு பகுதிகளில் மட்டுமே இருக்க முடியும் என்பதால், அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மூல அட்டவணை கட்டி அல்ல என்பதை அனைவரும் அறிவர். இதன் விளைவாக, சைமன் பங்கு மையம் பக்கம் உருவாக்குகிறது போது, அவர் புதிய பக்கம் உரையாடல் பெட்டியில் ஒரு அட்டவணை தேர்வு இல்லை.
ஒரு பாத்திரத்தில் மையம் பக்கம் உருவாக்க
கிளாசிக் வாடிக்கையாளர் ல், Tools மெனுவில், பொருள் வடிவமைப்புகள் கிளிக் செய்யவும்.
பொருள் வடிவமைப்புகள், கிளிக் பக்கம், பின்னர் கிளிக் செய்யவும் புதிய. புதிய பக்கம் உரையாடல் பெட்டி தோன்றும்.
வெற்று பக்கம் உருவாக்க கிளிக் செய்யவும், பின்னர் சரி என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
புதிய பக்கம் பக்கம் வடிவமைப்புகள் தோன்றும்.
வகை கொள்கலன் மற்றும் உட்பிரிவான ContentArea, வகை RoleCenterContainer கொண்ட, முதல் வரிசையில் பெயர் துறையில்.
ஒரு வெற்று வரிசையைத் தேர்ந்தெடுத்து, மற்றும் காண்க மெனுவில், பண்புகள் கிளிக் செய்யவும்.
PageType சொத்து கண்டறிய, பின்னர் பக்கம் வகை RoleCenter மதிப்பு துறையில் அமைக்க.
பண்புகள் சாளரத்தை மூடு.
பக்கம் சேமித்து விற்பனை ஆணை ப்ரோக் பெயரிட. பங்கு மையம். 50005 ஐடி அமைக்கவும்.

மூல

சுயவிவரம் அட்டவணை / பக்கம் செய்தது உருவாக்கவும்
சுயவிவர படிவம் / பக்கம், நிர்வாகி சேர்க்க, எ.கா. டொமைன் \ பயனர்.
கட்டமைப்பு முறையில் உள்ளிடவும்
கட்டமைப்பு முறையில், நீங்கள் ஒரு பங்கு கட்டமைக்க முடியும்
ஒரு குறுக்குவழியை உருவாக்கு மற்றும் -configure விருப்பத்தை சேர்க்க

“”சி: \ நிரல் கோப்புகள் \ மைக்ரோசாப்ட் டைனமிக்ஸ் என்ஏவி \ 60 \ RoleTailored கிளையண்ட் \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

டேபிள் சுயவிவரத்தில் பங்கு மையம் சேர் / பக்கம்

திணைக்களங்கள் | நிர்வாகம் | விண்ணப்ப அமைப்பு | RoleTailored கிளையண்ட் | விவரக்குறிப்புகள்.
ஒரு பயனர் ஒரு பதிவு செய்தது / பங்கு ஒதுக்க எப்படி

திணைக்களங்கள் | நிர்வாகம் | விண்ணப்ப அமைப்பு | RoleTailored கிளையண்ட் | பயனர் தனிப்பயனாக்கம்.

பங்கு மையம் ஒரு பக்கம் சேர்க்க எப்படி
அது அந்த பாத்திரத்தில் அனைத்து பயனர்கள் பொருந்தும் எனவே நீங்கள் பாத்திரத்திற்காக கட்டமைப்பு முறையில் பயன்படுத்தி உறுதி.
திணைக்களங்கள் சென்று எ.கா. பொருள் தேட விளம்பரம் ஆணைகள்.
உ-ம்: வலது கிளிக் ‘விளம்பரம் ஆணைகள்’ மற்றும் ‘வழிச்செலுத்து சேர்’ கிளிக் செய்யவும்.
பாதிக்கும் எடுக்க வேண்டும் நீங்கள் போக்குவரத்துக் கழக மீண்டும் துவக்க வேண்டும்.

ஐடி சுயவிவரத்தில் பயனர் ஒதுக்க எப்படி:

RoleCentre பொருள்கள் சேர்த்தல் போது

அறிக்கைகள் ‘அறிக்கைகள்’ டிராப் டவுன் போ என்றார்.
தனிம நடவடிக்கைகள் ஒரு ‘செயல்களை’ கீழிறங்கும் செல்ல.

போக்குவரத்துக் கழக முகப்பு கீழ் Posted ஆவணங்கள் (அல்லது வேறு எந்த பிரிவில்) Add எப்படி
கட்டமைப்பு முறையில் (மேலே பார்க்க) உள்ளிடவும்.
பங்கு மையம் மீது ரைட் கிளிக் செய்திடவும்.
வழிச்செலுத்து தனிப்பயனாக்கலாம்.
வலது பக்க வழிச்செலுத்து பொத்தான்கள், நியூ மீது கிளிக் செய்யவும்.
பொருள் தேர்வு மற்றும் ஒரு பெயர் சேர்க்க.

‘Posted Documents’ என மட்டுமே அறிக்கையில் இல்லையெனில் விரிவாக்கப்படும் போது வெற்று தோன்றும் தோன்றும்.

குறிப்பு: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

డైనమిక్స్ ఎన్ఎవి 2009 R2 – పాత్ర సెంటర్స్

ఒక పాత్ర ఏమిటి?

ఒక పాత్ర సంస్థలో వ్యక్తి యొక్క స్థానంలో సూచిస్తుంది.
ఆర్టీసీ, మీరు ఒక పాత్ర సెంటర్ పేజ్ నిర్మించడానికి మరియు ఒక వ్యక్తికి ఈ లింక్.
అభివృద్ధిలో, ఒక పాత్ర ఒక ప్రొఫైల్ అంటారు.
వినియోగదారు ప్రొఫైల్ లో ఒక ఆస్తిని ద్వారా రోల్ సెంటర్ పేజీ ముడిపడి ఉంది.
ప్రతి యూజర్ ఎవరూ లేదా ఒక ప్రొఫైల్ చెందవచ్చు.
ప్రతి ప్రొఫైల్ ఒకే పాత్ర సెంటర్ పేజీ దానితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి.
ఒక వినియోగదారు ఒక ప్రొఫైల్ లింక్ చేయకపోతే, లో ఎన్ఎవి డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్ ఉపయోగించబడుతుంది.
ఒక రోల్ సెంటర్ పేజీని సృష్టిస్తోంది

సైమన్ పేజీ డిజైనర్ ఉపయోగించి ఒక కొత్త పాత్ర సెంటర్ సృష్టిస్తుంది. సైమన్ పాత్ర సెంటర్స్ వివిధ భాగాలు కలిగి ఎందుకంటే, వారు ఒక నిర్దిష్ట మూల టేబుల్ ముడిపడి లేదు తెలుసు. ఫలితంగా, సైమన్ పాత్ర సెంటర్ పేజీ సృష్టిస్తుంది ఉన్నప్పుడు, అతను న్యూ పేజీ డైలాగ్ బాక్స్ లో ఒక పట్టిక ఎంచుకోండి లేదు.
ఒక రోల్ సెంటర్ పేజీని సృష్టించండి
క్లాసిక్ క్లయింట్ లో, ఉపకరణాలు మెనులో, ఆబ్జెక్ట్ డిజైనర్ క్లిక్ చేయండి.
ఆబ్జెక్ట్ డిజైనర్, పేజీ క్లిక్ చేసి, ఆపై న్యూ క్లిక్ చేయండి. న్యూ పేజీ డైలాగ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది.
ఖాళీ పేజీని సృష్టించండి క్లిక్ చేసి, ఆపై OK క్లిక్ చేయండి.
కొత్త పేజీ పేజ్ డిజైనర్ కనిపిస్తాడు.
రకం కంటైనర్ మరియు ఉపజాతి ContentArea, రకం RoleCenterContainer కలిగిన, మొదటి వరుస పేరు రంగంలో.
ఒక ఖాళీ వరుస ఎంచుకుని, వ్యూ మెను లో, గుణాలు క్లిక్ చేయండి.
PageType ఆస్తి గుర్తించడం, ఆపై పేజీ రకం RoleCenter విలువ రంగంలో సెట్.
గుణాలు విండోను మూసివేయండి.
పేజీ సేవ్ అమ్మకాల ఉత్తర్వు ప్రాక్ పేరు. పాత్ర సెంటర్. 50005 చేసిన ID సెట్.

మూల

ప్రొఫైల్ టేబుల్ / పేజీ లో ప్రొఫైల్ సృష్టించండి
ప్రొఫైల్ ఫారం / పేజీ లో, నిర్వాహకుడు జోడించడానికి, ఉదా: డొమైన్ \ వినియోగదారు.
ఆకృతీకరణ మోడ్ ఎంటర్
ఆకృతీకరణ మోడ్, మీరు కోసం ఒక రోల్ ఆకృతీకరించవచ్చు
ఒక షార్ట్కట్ సృష్టించడానికి మరియు -configure ఎంపికను జోడించండి

“”సి: \ Program Files \ Microsoft Dynamics ఎన్ఎవి \ 60 \ RoleTailored క్లయింట్ \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

టేబుల్ వెళ్లు పాత్ర సెంటర్ జోడించండి / పేజీ

విభాగాలు | అడ్మినిస్ట్రేషన్ | అప్లికేషన్ సెటప్ | RoleTailored క్లయింట్ | ప్రొఫైల్స్.
ఒక వాడుకరి ఒక ప్రొఫైల్ / పాత్రని కేటాయించు ఎలా

విభాగాలు | అడ్మినిస్ట్రేషన్ | అప్లికేషన్ సెటప్ | RoleTailored క్లయింట్ | వాడుకరి వ్యక్తిగతం.

రోల్ కేంద్రానికి పేజీని జోడించండి ఎలా
ఆ పాత్రలో అన్ని వినియోగదారులకు వర్తిస్తాయని కాబట్టి మీరు రోల్ కోసం ఆకృతీకరణ మోడ్ ఉపయోగించి నిర్ధారించుకోండి.
విభాగాలు వెళ్ళి అభ్యంతరం ఉదా: కనుగొనేందుకు ప్రకటన ఆర్డర్స్.
ఉదా కుడి క్లిక్ ‘ప్రకటన ఆర్డర్స్’ మరియు క్లిక్ ‘నావిగేషన్ పేన్ జోడించండి’.
మార్పులు ప్రభావితం తీసుకోవాలని మీరు ఆర్టీసీ పునఃప్రారంభించవలసి ఉంటుంది.

ప్రొఫైల్ ID వాడుకరి అప్పగించుము ఎలా:

కు RoleCentre వస్తువులు చేర్చేటప్పుడు

నివేదికలు ‘నివేదికలు’ డ్రాప్ డౌన్ వెళ్ళండి.
ఆవర్తన చర్యలు ‘చర్యలు’ డ్రాప్డౌన్ వెళ్ళాలని.

లో ఆర్టీసీ Home కింద పోస్ట్ పత్రాలు (లేదా ఏ ఇతర విభాగం) జోడించండి ఎలా
ఆకృతీకరణ మోడ్ (పైన చూడండి) నమోదు చేయండి.
పాత్ర సెంటర్ కుడి-క్లిక్ చేయండి.
నావిగేషన్ పేన్ అనుకూలీకరించండి.
కుడి వైపు నావిగేషన్ పేన్ బటన్లు, న్యూ క్లిక్ చేయండి.
అంశం ఎంచుకోండి మరియు ఒక పేరు జోడించండి.

‘పోస్ట్ పత్రాల మాత్రమే నివేదిక లేకపోతే జనాభా ఉన్నప్పుడు అది ఖాళీగా కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది.

సూచన: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics นำทาง 2009 R2 – ศูนย์บทบาท

บทบาทคืออะไร?

บทบาทตัวแทนของสถานที่ของบุคคลภายในองค์กร
ใน RTC คุณสร้างหน้าศูนย์บทบาทและการเชื่อมโยงนี้ให้กับบุคคล
ในการพัฒนาบทบาทเรียกว่าโปรไฟล์
ผู้ใช้จะเชื่อมโยงไปยังหน้าศูนย์บทบาทโดยทรัพย์สินในรายละเอียดที่
ผู้ใช้แต่ละคนอาจเป็นใครหรือหนึ่งในรายละเอียด
รายละเอียดแต่ละคนจะต้องมีบทบาทหน้าศูนย์เดียวที่เกี่ยวข้องกับมัน
หากผู้ใช้ไม่ได้เชื่อมโยงไปที่รูปแบบรายละเอียดค่าเริ่มต้นใน NAV จะถูกนำมาใช้
สร้างหน้าบทบาทศูนย์

ไซมอนสร้างศูนย์บทบาทใหม่โดยใช้ออกแบบหน้า ไซมอนรู้ว่าเป็นเพราะบทบาทศูนย์สามารถมีส่วนที่แตกต่างกันพวกเขาจะไม่เชื่อมโยงกับแหล่งตารางที่เฉพาะเจาะจง เป็นผลให้เมื่อซีโมนสร้างหน้าศูนย์บทบาทที่เขาไม่ได้เลือกตารางในหน้าใหม่กล่องโต้ตอบ
ในการสร้างหน้าศูนย์บทบาท
ในไคลเอนต์คลาสสิกในการเครื่องมือเมนูคลิกตัวออกแบบวัตถุ
ในการออกแบบของวัตถุคลิกหน้าแล้วคลิกใหม่ หน้าใหม่กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
คลิกสร้างหน้าว่างแล้วคลิกตกลง
หน้าใหม่จะปรากฏขึ้นในการออกแบบหน้า
ในฟิลด์ชื่อของแถวแรกซึ่งมีตู้คอนเทนเนอร์ชนิดและชนิดย่อย ContentArea ประเภท RoleCenterContainer
เลือกแถวที่ว่างและบนเมนูมุมมองคลิกคุณสมบัติ
ค้นหาคุณสมบัติ pageType และจากนั้นตั้งค่าฟิลด์ชนิดหน้า RoleCenter
ปิดหน้าต่างคุณสมบัติ
บันทึกหน้าและชื่อใบสั่งขายพร ศูนย์บทบาท ตั้งรหัสเพื่อ 50005

แหล่ง

สร้างโปรไฟล์ในโปรไฟล์ของตาราง / หน้า
ในแบบส่วนตัว / หน้าเพิ่มผู้ดูแลระบบเช่น โดเมน \ ผู้ใช้
ใส่โหมดการตั้งค่า
ด้วยโหมดการตั้งค่าคุณสามารถกำหนดค่าสำหรับบทบาท
สร้างทางลัดและเพิ่มตัวเลือก -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored ไคลเอนต์ \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

เพิ่มบทบาทในการศูนย์ข้อมูลส่วนตัวของตาราง / หน้า

หน่วยงาน | บริหาร | ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ | ไคลเอ็นต์ RoleTailored | โปรไฟล์
วิธีการกำหนดรายละเอียด / บทบาทให้กับผู้ใช้

หน่วยงาน | บริหาร | ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ | ไคลเอ็นต์ RoleTailored | ส่วนบุคคลของผู้ใช้

วิธีการเพิ่มหน้าไปยังศูนย์บทบาท
ให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้โหมดการตั้งค่าสำหรับบทบาทจึงจะนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในบทบาทนั้น
ไปยังหน่วยงานและพบวัตถุเช่น สั่งซื้อโฆษณา
คลิกขวาที่เช่น “”คำสั่งซื้อการโฆษณา ‘และคลิก’ เพิ่มในบานหน้าต่างนำทาง ‘
คุณจะต้องเริ่มต้น RTC สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อ

วิธีการกำหนดให้ผู้ใช้โปรไฟล์ ID:

เมื่อมีการเพิ่มวัตถุที่จะ RoleCentre

รายงานไปใน ‘รายงาน’ หล่นลง
กิจกรรมตามช่วงเวลาไปเป็นแบบเลื่อนลง ‘การกระทำ’

วิธีการเพิ่มเอกสารโพสต์ (หรือส่วนอื่น ๆ ) ภายใต้บ้านใน RTC
ใส่โหมดการตั้งค่า (ดูด้านบน)
คลิกขวาที่ศูนย์บทบาท
ปรับแต่งบานหน้าต่างนำทาง
ด้านขวาปุ่มบานหน้าต่างนำทางคลิกใหม่
เลือกรายการและเพิ่มชื่อ

‘การโพสต์เอกสาร’ จะปรากฏเฉพาะเมื่อรายงานประชากรมิฉะนั้นมันจะปรากฏที่ว่างเปล่า

อ้างอิง: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Rol Merkezleri

Bir Rolü Nedir?

Bir rol organizasyon içinde kişinin yerini temsil eder.
RTC, bir Rol Merkezi Page inşa etmek ve bir kişi için bu bağlantı.
gelişmede, bir rol bir profil denir.
kullanıcı profilinde bir özelliği tarafından Rolü Merkezi sayfasına bağlanır.
Her kullanıcı hiçbiri ya da bir profile ait olabilir.
Her profil kendisiyle ilişkili bir tek Rol Merkezi sayfasına sahip olmalıdır.
Bir kullanıcı bir profiline bağlı değilse, NAV varsayılan profili kullanılacaktır.
Rol Merkezi Sayfası Oluşturma

Simon Sayfa Tasarımcısı kullanarak yeni bir rol Merkezini oluşturur. Simon Rol Merkezleri birkaç farklı bölümlerini içeren, çünkü belli bir kaynak tablo bağlı olmadığını bilir. Simon Rol Merkezi sayfasını oluşturur Sonuç olarak, New Sayfa iletişim kutusunda bir tablo seçmez.
Rol Merkezi sayfası oluşturmak için
Klasik istemci, Araçlar menüsünden Object Designer ‘ı tıklatın.
Nesne Tasarımcısı, Sayfa’yı tıklatın ve sonra da Yeni’yi tıklatın. Yeni Sayfa iletişim kutusu belirir.
Boş bir sayfa oluştur ‘u tıklatın ve sonra Tamam’ ı tıklatın.
Yeni sayfa Sayfa Tasarımcısı görüntülenir.
tipi Konteyner ve alt tür ContentArea, tip RoleCenterContainer sahip ilk satırın, Ad alanına.
boş bir satır seçin ve Görünüm menüsünden Özellikler ‘i tıklatın.
PageType özelliği bulun ve sonra sayfa türü RoleCenter için değer alanını ayarlayın.
Özellikler penceresini kapatın.
Sayfayı kaydet ve Satış Sipariş Proc adlandırın. Rol Merkezi. 50005 Kimliği ayarlayın.

Kaynak

Profil Tablo / Sayfa Profil Oluştur
Profil Formu / Page, yönetici ekleyebilir, örneğin domain \ user.
Yapılandırma Moduna giriniz
Yapılandırma moduyla, bir rol yapılandırabilirsiniz
bir kısayol oluşturun ve -configure seçeneği eklemek

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV, \ 60 \ Rol Odaklı Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Tablo Profile Rol Centre ekle / Sayfa

Bölümler | Yönetim | Uygulama Kurulum | Rol Odaklı Müşteri | Profiller.
Bir kullanıcı bir Profil / Rol atama nasıl

Bölümler | Yönetim | Uygulama Kurulum | Rol Odaklı Müşteri | Kullanıcı Kişiselleştirme.

Rol Merkezi’ne Sayfası Ekle Nasıl
o rolü tüm kullanıcılar için geçerli olacak, böylece Rolü Yapılandırma modu kullandığınızdan emin olun.
Bölümler gidin ve örneğin nesne bulmak İlan Siparişler.
örneğin sağ tıklayın ‘İlan Siparişleri’ ve ‘Gezinti bölmesinde Ekle’ düğmesini tıklayın.
Değişikliklerin etkili olabilmesi için RTC yi yeniden başlatmanız gerekir.

Kimliği Profile Kullanıcı ata nasıl:

RoleCentre Nesneleri Eklerken

Raporlar ‘Raporlar’ Bırak Down gidin.
Periyodik Faaliyetler ‘Eylemler’ DropDown gider.

RTC Ana Altında Yayınlanan Belgeler (veya başka bir bölüm) ekleyin nasıl
Yapılandırma Modu (yukarıya bakınız) girin.
Rol Merkezi’nde sağ tıklayın.
Gezinti Bölmesi özelleştirin.
Sağ taraf Gezinme Bölmesi Düğmeler, Yeni tıklayınız.
Öğe seçmek ve bir ad ekleyin.

‘Yayınlanan belgeler’ sadece rapor aksi doldurulur zaman boş görünecektir görünecektir.

Referans: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Рольові центри

Що таке роль?

Роль являє місце даної особи в рамках організації.
У РТК, ви будуєте Role Center сторінку і пов’язати це з людиною.
У процесі розвитку, роль називається профілем.
Користувача пов’язаний сторінці Роль Центру по нерухомості за профілем.
Кожен користувач може належати жодному або одним профілем.
Кожен профіль повинен мати одну сторінку Роль центру, пов’язаний з ним.
Якщо користувач не пов’язаний з профілем, буде використовуватися профіль за замовчуванням в NAV.
Створення ролі Centre Page

Саймон створює нову роль Центру за допомогою дизайнера сторінок. Саймон знає, що, оскільки центри Роль може містити кілька різних частин, вони не прив’язані до конкретної вихідної таблиці. В результаті, коли Саймон створює сторінку Роль Центру, він не вибирає таблицю в діалоговому вікні Нова сторінка.
Щоб створити сторінку Роль Центру
У класичному клієнта, в меню Сервіс виберіть команду Конструктор Object.
У конструкторі об’єктів клацніть сторінку, а потім натисніть кнопку Створити. З’явиться діалогове вікно Нова сторінка.
Натисніть кнопку Створити порожню сторінку, а потім натисніть кнопку OK.
Нова сторінка з’явиться в Page Designer.
В поле Ім’я першого рядка, яка має тип контейнера і підтип ContentArea, тип RoleCenterContainer.
Виберіть вільну позицію, а в меню Вид, виберіть пункт Властивості.
Знайдіть властивість PageType, а потім встановіть в поле Value на сторінку типу RoleCenter.
Закрийте вікно властивостей.
Збережіть сторінку і назвіть його Sales Order Proc. Роль центру. Встановіть ідентифікатор 50005.

джерело

Створення профілю в таблиці профілю / Сторінка
У профілі форми / сторінки, додайте до адміністратора, наприклад, домен \ користувач.
Вхід в режим настройки
У режимі конфігурації ви можете налаштувати роль
Створіть ярлик і додайте опцію -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Додати центр роль профілю Таблиця / Сторінка

відділи | Адміністрація | Налаштування додатків | RoleTailored Клієнт | Профілі.
Як призначити профіль / ролі для користувача

відділи | Адміністрація | Налаштування додатків | RoleTailored Клієнт | Користувач Персоналізація.

Як додати сторінку в Центр Роль
Переконайтеся, що ви використовуєте режим конфігурації для ролі тому він буде застосовуватися до всіх користувачів в цій ролі.
Перейти до Департаментів і знайти об’єкт, наприклад, Замовлення оголошення.
Клацання правою кнопкою миші на, наприклад, “”Оголошення Замовлення”” і натисніть кнопку “”Додати в панелі навігації.
Вам потрібно буде перезапустити RTC для того, щоб зміни вступили в силу.

Як призначити користувача в профіль ID:

Коли Додавання об’єктів в RoleCentre

Звіти йдуть в “”Звіти”” падіння вниз.
Періодичні Діяльність йдуть в DropDown “”Дії””.

Як додати документи (Розміщений або будь-який інший розділ) У розділі Home в RTC
Вхід в режим настройки (див. Вище)
Клацання правою кнопкою миші на Role Center.
Налаштувати панель навігації.
Права сторона панелі навігації Кнопки, натисніть Новий.
Виберіть елемент і додайте ім’я.

В “”Опублікований документи”” з’явиться тільки тоді, коли звіт заповнюється в іншому випадку він буде виглядати порожнім.

Довідка: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ڈائنامکس NAV 2009 R2 – کردار کے مراکز

ایک کردار کیا ہے؟

A کردار تنظیم کے اندر اندر اس شخص کی جگہ کی نمائندگی کرتا ہے.
آر ٹی سی میں، آپ ایک کردار سینٹر کے صفحے کی تعمیر اور ایک شخص کے لئے اس لنک.
پیش رفت میں ایک کردار ایک پروفائل کہا جاتا ہے.
صارف کے پروفائل پر ایک جائیداد کی طرف سے کردار سینٹر کے صفحے سے منسلک ہے.
ہر صارف کو کوئی نہیں یا ایک پروفائل کا تعلق ہوسکتا ہے.
ہر پروفائل کے ساتھ منسلک ایک واحد کردار سینٹر کے صفحے کا ہونا ضروری ہے.
ایک صارف ایک پروفائل سے منسلک نہیں ہے تو، NAV میں ڈیفالٹ پروفائل استعمال کیا جائے گا.
ایک کردار سینٹر صفحہ بنا

سائمن پیج ڈیزائنر کا استعمال کرتے ہوئے ایک نئے کردار سینٹر کی تخلیق کرتا ہے. سائمن اس کردار کے مراکز کئی مختلف حصوں پر مشتمل ہوسکتا ہے، کیونکہ وہ ایک مخصوص ذریعہ ٹیبل سے منسلک نہیں کر رہے ہیں جانتا ہے. اس کے نتیجے میں، سائمن کردار سینٹر کے صفحے کی تخلیق کرتا ہے تو اس نے نیا صفحہ ڈائیلاگ باکس میں ایک میز کا انتخاب نہیں کرتا.
ایک کردار سینٹر کے صفحے پیدا کرنے کے لئے
کلاسیکی کلائنٹ میں، ٹولز مینو پر، آبجیکٹ ڈیزائنر کلک.
آبجیکٹ ڈیزائنر میں، صفحہ کلک کریں، اور پھر کلک کریں نیا. نیا صفحہ ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے.
خالی صفحہ بنائیں پر کلک کریں، اور پھر کلک کریں ٹھیک ہے.
نیا صفحہ پیج ڈیزائنر میں ظاہر ہوتا ہے.
قسم کنٹینر اور ذیلی قسم ContentArea، قسم RoleCenterContainer ہے جس پہلی قطار، کی نام کے خانے میں.
ایک خالی قطار کو منتخب کریں، اور ویو مینو پر، پراپرٹیز پر کلک کریں.
PageType جائیداد کو تلاش کریں، اور پھر صفحہ کی قسم RoleCenter کو ویلیو فیلڈ ترتیب.
پراپرٹیز ونڈو بند کریں.
صفحہ محفوظ کریں اور سیلز آرڈر PROC اس کا نام. کردار سینٹر. 50005 کے لئے کس ID مقرر کریں.

ذریعہ

خاکہ ٹیبل / صفحہ میں بنائیں
پروفائل فارم / صفحہ میں، منتظم سے شامل، جیسے ڈومین \ صارف.
ترتیب موڈ میں داخل
ترتیب موڈ کے ساتھ، آپ کے لئے ایک رول تشکیل کر سکتے ہیں
ایک شارٹ کٹ بنائیں اور -configure اختیار شامل کریں

“”C: \ پروگرام مسلیں \ مائیکروسافٹ ڈائنامکس NAV \ 60 \ RoleTailored کلائنٹ \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

/ صفحہ ٹیبل پروفائل کے کردار سینٹر میں شامل کریں

محکموں | انتظامیہ | درخواست سیٹ اپ | RoleTailored کلائنٹ | پروفائلز.
ایک پروفائل / ایک صارف کو کردار تفویض کرنے کا طریقہ

محکموں | انتظامیہ | درخواست سیٹ اپ | RoleTailored کلائنٹ | صارف شخصی.

کردار سینٹر کے لئے ایک صفحہ شامل کرنے کا طریقہ
آپ کے کردار کے لئے ترتیب موڈ استعمال کر رہے ہیں جو اس کردار میں تمام صارفین پر لاگو ہوں گی تاکہ اس بات کو یقینی بنائیں.
محکموں کے پاس جاؤ اور جیسے آبجیکٹ تلاش کریں اشتہار احکامات.
جیسے پر دایاں کلک کریں ‘اشتہار آرڈرز’ اور ‘نیویگیشن پین میں شامل کریں’ پر کلک کریں.
تبدیلیوں پر اثر انداز بھال کرنے کے لئے آپ کا RTC دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہو گی.

ID پروفائل پر صارف کی وضاحت کس طرح:

RoleCentre کرنے آبجیکٹ اضافہ جب

رپورٹوں میں ‘رپورٹ’ کے نیچے ڈراپ جانا.
متواتر سرگرمیوں ‘اعمال’ ڈراپ ڈاؤن میں جانے.

آر ٹی سی میں ہوم تحت تعینات کاغذات (یا کسی بھی دوسرے حصے) شامل کرنے کا طریقہ
ترتیب موڈ (اوپر ملاحظہ کریں) درج کریں.
کردار سینٹر پر دایاں کلک کریں.
نیویگیشن پین کی تخصیص.
دائیں جانب نیویگیشن پین بٹن، نیا پر کلک کریں.
آئٹم کو منتخب کریں اور ایک نام شامل.

‘پوسٹ کیا دستاویزات’ صرف دکھایا جائے گا رپورٹ بصورت دیگر آبادی ہے جب یہ خالی دکھایا جائے گا.

حوالہ: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamic nav, 2009 R2 – roli markazlari

rol nima?

A roli tashkilot doirasida insonning o’rnini ifodalaydi.
RTC, siz rol markazi Sahifa qurish va bir kishi uchun, bu bog’langan.
rivojlantirishda, bir roli profili deyiladi.
Foydalanuvchining profili kuni mol-mulki bilan roli markazi sahifaga bog’langan bo’ladi.
Har bir foydalanuvchi hech yoki bir profil uchun tegishli bo’lishi mumkin.
Har profili u bilan bog’liq bir roli markazi sahifa bo’lishi kerak.
Foydalanuvchining, bir profil bilan bog’liq bo’lmasa, NAV standart profili foydalaniladi.
rol Markazi Sahifa yaratish

Simon Page Designer foydalanib, yangi roli markazi yaratadi. Simon roli markazlari bir necha turli qismlarini o’z ichiga olishi mumkin, chunki, ular ma’lum bir manba jadvalga bog’lab emas, deb biladi. Simon roli markazi sahifani yaratadi qachon Natijada, u Nyu-Page dialog qutisiga bir jadval tanlang emas.
rol markazi sahifa yaratish uchun
Classic mijoz, Avtomobillar menyusida, ob’ektni Designer bosing.
Ob’ektni Designer, Sahifa bosing, keyin esa Yangi bosing. Yangi Page dialog oynasi paydo bo’ladi.
bo’sh sahifa yaratish bosing va keyin OK tugmasini bosing.
yangi sahifa Page Designer paydo bo’ladi.
turi konteyner va kichik turi ContentArea, turi RoleCenterContainer birinchi qatordagi, nomi sohasida.
bo’sh satr-ni tanlang va ko’rish menyusida, Özellikler’i bosing.
PageType mulkini toping va keyin sahifa turi RoleCenter uchun Value maydonini o’rnatish.
Xususiyatlar oynasini yoping.
sahifani saqlash va Savdo Buyurtma tafovut qilinadi bu nom. Ahamiyati markazi. 50005 uchun ID o’rnating.

manba

Profil jadval / Page profil yaratish
Profil shaklini / Page, boshqaruvchisiga qo’shing masalan domen \ foydalanuvchi.
Konfiguratsiya rejimini kiriting
konfiguratsiya rejimida bilan, siz uchun bir rol moslashingiz mumkin
yorliq yaratish va -configure variantni qo’shish

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamic NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Jadval Profil uchun ahamiyati markazi qo’shish / Page

Bo’limlar | Ma’muriyat | Application Setup | RoleTailored Client | Foydalanuvchining.
a Foydalanuvchi uchun, bir profil / rolini belgilash qanday

Bo’limlar | Ma’muriyat | Application Setup | RoleTailored Client | Foydalanuvchi moslab.

Ahamiyati markazi uchun Page qo’shish Qanday
bu roli barcha foydalanuvchilarga qo’llaniladi, shuning siz Ahamiyati Konfiguratsiya rejimini foydalanayotgan ishonch hosil qiling.
Boshqarmalari o’tish va masalan e’tiroz topish E’lon Buyurtma.
masalan o’ng-bosing “”E’lon Buyurtma» va «Navigation bo’lmasiga qo’shish”” ni bosing.
o’zgarishlar ta’sir olish uchun siz xotirasi qayta ishga tushirish uchun kerak bo’ladi.

ID Profil foydalanuvchi belgilash uchun qanday:

RoleCentre uchun Objects shganda

Hisobotlar «hisobot» Drop Down borish.
Davriy faoliyati “”Amallar» menyusining kirib.

RTC Bosh sahifa ostida Posted Hujjatlar (yoki har qanday boshqa bo’lim) qo’shing qanday
Konfiguratsiya Mode (yuqorida qarang) kiriting.
Ahamiyati markazi o’ng-bosing.
Ozbekcha Bölmesi’ni xususiylashtirish.
O’ng tomoni Ozbekcha xonasi tugmalar, Yangi bosing.
Ob’ektni tanlash va nomini kiritish.

«Posted Hujjatlar”” faqat hisobot aks holda aholi bo’lsa u bo’sh paydo bo’ladi paydo bo’ladi.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Trung tâm Vai trò

Role là gì?

Một vai trò đại diện cho vị trí của người đó trong tổ chức.
Trong RTC, bạn xây dựng một Trung tâm Vai trò Page và liên kết này cho một người.
Trong phát triển, vai trò được gọi là một cấu hình.
Người sử dụng được liên kết đến trang Trung tâm Vai trò của một tài sản trên hồ sơ.
Mỗi người sử dụng có thể thuộc về không có hoặc một hồ sơ.
Mỗi hồ sơ phải có một trang Trung tâm Vai trò duy nhất liên kết với nó.
Nếu người dùng không được liên kết với một hồ sơ, hồ sơ mặc định trong NAV sẽ được sử dụng.
Tạo một Trung tâm Vai trò trang

Simon tạo ra một Trung tâm Vai trò mới sử dụng trang thiết kế. Simon biết rằng bởi vì Trung tâm Vai trò có thể chứa các bộ phận khác nhau, họ không gắn với một bảng mã nguồn cụ thể. Kết quả là, khi Simon tạo trang Trung tâm Vai trò, anh ta không chọn một bảng trong New Hộp thoại Page.
Để tạo một trang Trung tâm Vai trò
Trong các khách hàng cổ điển, trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Đối tượng thiết kế.
Trong Object Designer, chọn Page, và sau đó nhấp vào New. Hộp thoại New Page xuất hiện.
Nhấp vào Tạo trang trắng, và sau đó nhấn OK.
Trang mới xuất hiện trong trang thiết kế.
Trong trường Name của hàng đầu tiên, trong đó có các container loại và ContentArea kiểu phụ, loại RoleCenterContainer.
Chọn một hàng trống, và trên các Xem trình đơn, nhấp vào Thuộc tính.
Xác định vị trí tài sản loại trang, và sau đó thiết lập các lĩnh vực trị gia tăng cho các loại trang RoleCenter.
Đóng cửa sổ Properties.
Lưu trang và đặt tên cho nó bán hàng đặt hàng Proc. Trung tâm Role. Đặt ID cho 50.005.

nguồn

Tạo hồ sơ trong hồ sơ Bảng / trang
Trong hồ sơ Form / Page, thêm người quản trị, ví dụ domain \ user.
Nhập Cấu hình chế độ
Với chế độ cấu hình, bạn có thể cấu hình một vai trò cho
Tạo một phím tắt và thêm tùy chọn -configure

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored khách hàng \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Thêm Centre Vai trò Về Hồ Sơ Bảng / trang

Sở | Quản lý | Cài đặt ứng dụng | RoleTailored Khách hàng | Profiles.
Làm thế nào để định một hồ sơ / Vai trò cho một người này

Sở | Quản lý | Cài đặt ứng dụng | RoleTailored Khách hàng | Ký Cá nhân.

Làm thế nào để Thêm một trang Trung tâm Vai trò
Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng chế độ cấu hình cho vai trò như vậy nó sẽ áp dụng cho tất cả người sử dụng trong vai trò đó.
Đến Sở và tìm đối tượng ví dụ Đơn đặt hàng quảng cáo.
Right-Click vào ví dụ “”Đơn đặt hàng quảng cáo ‘và Click vào”” Add to Navigation Pane.
Bạn sẽ cần phải khởi động lại RTC để các thay đổi có hiệu lực.

Làm thế nào để Gán người dùng vào tiểu ID:

Khi Thêm đối tượng để RoleCentre

Báo cáo đi trong ‘Báo cáo’ từ trên xuống.
Các hoạt động định kỳ đi vào thả xuống ‘Hành động’.

Làm thế nào để Thêm tài liệu văn (hoặc bất kỳ phần khác) Theo chủ trong RTC
Nhập Cấu hình Mode (xem ở trên).
Right-Click vào Trung tâm Role.
Tùy chỉnh Navigation Pane.
bên Navigation Pane nút bên phải, click vào New.
Chọn mục và thêm một cái tên.

Các ‘Documents văn’ sẽ chỉ xuất hiện khi báo cáo được phổ biến nếu không nó sẽ xuất hiện trống rỗng.

Tham khảo: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Canolfannau Rôl

Beth yw rôl?

Mae rôl yn cynrychioli lle yr unigolyn o fewn y sefydliad.
Yn RTC, byddwch yn adeiladu Center Rôl Page a chysylltu hyn i berson.
Yn cael ei ddatblygu, a elwir yn rôl yn cael proffil.
Mae’r defnyddiwr yn cael ei gysylltu i’r dudalen Center Rôl gan eiddo ar y proffil.
Gall pob defnyddiwr yn perthyn i unrhyw un neu un proffil.
Rhaid i bob proffil gael tudalen Center Rôl sengl sy’n gysylltiedig ag ef.
Os nad yw defnyddiwr yn gysylltiedig â phroffil, bydd y proffil diofyn yn NAV cael ei ddefnyddio.
Creu Canolfan Rôl Tudalen

Simon yn creu Center Rôl newydd gan ddefnyddio Tudalen Designer. Simon yn gwybod bod oherwydd y gall Canolfannau Rôl gynnwys nifer o wahanol rannau, nid ydynt yn cael eu clymu i tabl ffynhonnell benodol. O ganlyniad, pan Simon creu’r dudalen Center Rôl, nid yw’n dewis tabl yn y blwch deialog New Page.
I greu tudalen Center Rôl
Yn y cleient Classic, ar y ddewislen Tools, cliciwch Dylunydd Gwrthrych.
Yn Dylunydd Gwrthrych, cliciwch Page, ac yna cliciwch Newydd. Mae’r blwch deialog Newydd Tudalen ymddangos.
Cliciwch ar Create dudalen wag, ac yna cliciwch OK.
Mae’r dudalen newydd yn ymddangos yn Page Designer.
Ym maes Enw’r y rhes gyntaf, sydd â’r Container math a’r ContentArea is-fath, math RoleCenterContainer.
Dewiswch rhes wag, ac ar y ddewislen View, cliciwch Properties.
Lleolwch eiddo PageType, ac yna gosod y cae Gwerth at y RoleCenter math dudalen.
Caewch y ffenestr Properties.
Achub y dudalen ac yn enwi ei Gorchymyn Sales Proc. Center rôl. Gosodwch y adnabod i 50,005.

ffynhonnell

Creu Proffil mewn Proffil Tabl / Tudalen
Yn y Ffurflen Broffil / Page, ychwanegwch y gweinyddwr, e.e. parth defnyddiwr \.
Rhowch Ffurfweddiad Modd
Gyda dull ffurfweddu, gallwch ffurfweddu rôl i
Creu llwybr byr ac ychwanegu -configure opsiwn

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Cleient \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Ychwanegu Canolfan Rôl y Proffil Tabl / Tudalen

adrannau | Gweinyddiaeth | Setup cais | Cleient RoleTailored | Proffiliau.
Sut i Neilltuo Proffil / Rôl i Ddefnyddiwr

adrannau | Gweinyddiaeth | Setup cais | Cleient RoleTailored | Personalization Defnyddiwr.

Sut i Ychwanegu Page i Ganolfan Swyddogaeth
Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r Modd Configuration ar gyfer Rôl felly bydd yn berthnasol i bob defnyddiwr yn y rôl honno.
Ewch i Adrannau a dod o hyd i wrthwynebu e.e. Gorchmynion hysbyseb.
Dde-Cliciwch ar e.e. ‘Gorchmynion Hysbyseb’ ac Cliciwch ‘Ychwanegu at Navigation Pane’.
Bydd angen i chi ailgychwyn y RTC ar gyfer y newidiadau i gymryd effeithio.

Sut i Neilltuo Defnyddiwr i Proffil ID:

Wrth Ychwanegu Gwrthrychau i RoleCentre

Adroddiadau yn mynd yn ‘Adroddiadau’ Drop Down.
Gweithgareddau cyfnodol yn mynd i mewn i dropdown ‘Gweithredoedd’.

Sut i Ychwanegu Dogfennau Posted (neu unrhyw adran arall) O dan y Cartref yn RTC
Rhowch Ffurfweddiad Modd (gweler uchod).
Dde-Cliciwch ar Center Rôl.
Customize Navigation Pane.
Hawl ochr Botymau Navigation Cwarel, cliciwch ar Newydd.
Dewiswch eitem ac ychwanegu enw.

Bydd y ‘Dogfennau Postiwyd’ yn ymddangos dim ond pan fydd yr adroddiad yn cael ei phoblogaeth fel arall bydd yn ymddangos yn wag.

Cyfeirnod: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV 2009 R2 – Kumaziko Indima

Yintoni Indima?

Indima imele indawo lomntu ngaphakathi kumbutho.
Kwi RTC, wena ukwakha Indima Kumbindi Page kunye nokudibanisa oku umntu.
Kuphuhliso, indima ubizwa iprofayili.
Umsebenzisi unxulunyaniswa Indima page Umbindi wepropati phezu yabucala.
Umsebenzisi ngamnye ingayeye nanye okanye inkangeleko enye.
iprofayile ngamnye kufuneka abe page Indima Center enye enxulumene nayo.
Ukuba umsebenzisi akunanto ukuba iprofayili, iprofayili engagqibekanga in NAV iza kusetyenziswa.
Ukudala Centre Indima Page

Simon kudala Kumbindi entsha Indima usebenzisa Page uMyili. Simon uyazi ukuba ngenxa Kumaziko Indima anokuqulatha iindawo ezininzi ezahlukileyo, baza ke ebotshelelwe kumthombo itafile ethile. Ngenxa yoko, xa uSimon udala iphepha Indima Center, akazi khetha isithebe New Page kwibhokisi yencoko yababini.
Ukudala page Indima Center
Xa umxhasi Classic, kwi Tools kwi menu, nqakraza Injongo uMyili.
Kwi Into uMyili, nqakraza Page, uze ucofe Entsha. The New Page Ibhokisi yencoko livela.
Nqakraza Yenza iphepha, uze ucofe Lungile.
Kwiphepha elitsha livela Page uMyili.
EGameni entsimini lukrozo lokuqala, leyo linodidi Isikhongozelo kunye ContentArea olunganeno, uhlobo RoleCenterContainer.
Khetha umqolo ungenanto, kwaye kwi Imboniselo menu, nqakraza Iimpahla.
Khangela ipropati PageType, uze intsimi Esibalulekileyo uhlobo page RoleCenter.
Vala i Iimpahla window.
Gcina iphepha kwaye uyinike igama Sales Order isiBheng. Indima Center. Cwangcisa ID 50005.

imvelaphi

Yenza Ifayile in Yabucala Table / Page
KwiFom yabucala / Page, ukongeza umlawuli, umz idomeyini \ yomsebenzisi.
Ngena Indlela Uqwalaselo
Xa imo uqwalaselo, uyakwazi ukuqwalasela indima
Yenza imfutshane kwaye dibanisa -configure khetho

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Yongeza Centre Indima ukuba Profayile Table / Page

amasebe | Administration | Cwangcisa Application | RoleTailored Client | Iiprofayili.
Indlela Yabela iSishwankathelo / Indima kwi soMsebenzisi

amasebe | Administration | Cwangcisa Application | RoleTailored Client | Ezenzelwe umsebenzisi.

Indlela Yongeza Page ukuba Centre Indima
Qinisekisa ukuba usebenzisa Indlela Isimo Indima ngoko ke kuya kusebenza kubo bonke abasebenzisi kulo loo ndima.
Yiya aMasebe bafumane into umz Orders isibhengezo.
Ekunene-Nqakraza umz ‘Miyalelo Advert’ kwaye Nqakraza ‘Yongeza ipheyini yokukhangela’.
Kuya kufuneka iqale RTC ngenxa yokutshintsha kobungakanani besalathisi ukwenza kuchaphazela.

Indlela ukwabela lomsebenzisi Profayile ID:

Xa sidibanisa izinto RoleCentre

Iingxelo kuhamba ‘Reports’ Drop Down.
Imisebenzi ngamaxesha uye dropdown ‘Iintshukumo’.

Indlela Yongeza Amaxwebhu Posted (okanye naliphi na elinye icandelo) Phantsi eKhaya RTC
Faka Indlela Uqwalaselo (jonga ngentla).
Ekunene-Nqakraza Indima Center.
Yenza ipheyini yokukhangela.
icala ipheyini yokukhangela namaqhiosha aekunene, nqakraza kwi New.
Khetha ayithem ufake igama.

I ‘Documents Posted’ uza kuvela kuphela xa ingxelo nelinabemi kungenjalo izakuvela lilambatha.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

דינאַמיק נאַוו 2009 ר 2 – ראָלע סענטערס

וואָס איז אַ ראָלע?

אַ ראָלע רעפּראַזענץ די מענטש ‘ס אָרט ין דער אָרגאַניזאַציע.
אין רטק, איר בויען אַ ראָלע צענטער בלאַט און לינק דעם צו אַ מענטש.
אין אַנטוויקלונג, אַ ראָלע איז גערופֿן אַ פּראָפיל.
דער באַניצער איז לינגקט צו די ראָלע צענטער חשבון דורך אַ פאַרמאָג אויף די פּראָפיל.
יעדער באַניצער מייַ געהערן צו קיין אָדער איין פּראָפיל.
יעדער פּראָפיל מוזן האָבן אַ איין ראָלע צענטער חשבון פֿאַרבונדן מיט אים.
אויב אַ באַניצער איז ניט לינגקט צו אַ פּראָפיל, די ניט ויסצאָלן פּראָפיל אין נאַוו וועט זיין געוויינט.
קרעאַטינג אַ ראָלע סענטער בלאַט

שמעון קריייץ אַ נייַ ראָלע צענטער ניצן בלאַט דיזיינער. שמעון ווייסט אַז ווייַל ראָלע סענטערס קענען אַנטהאַלטן עטלעכע פאַרשידענע טיילן, זיי זענען נישט טייד צו אַ ספּעציפיש מקור טיש. ווי אַ רעזולטאַט, ווען שמעון קריייץ די ראָלע צענטער חשבון, ער טוט ניט קלייַבן אַ טיש אין די ניו בלאַט דיאַלאָג קעסטל.
צו שאַפֿן אַ ראָלע צענטער בלאַט
אין דער קלאַסיש קליענט, אויף די מכשירים מעניו, גיט אָבדזשעקט דיזיינער.
אין אָבדזשעקט דיזיינער, גיט בלאַט, און דעמאָלט גיט ניו. די ניו בלאַט דיאַלאָג קאַסטן אויס.
דריקט שאַפֿן פּוסט בלאַט, און דעמאָלט גיט גוט.
די נייע בלאַט אויס אין בלאַט דיזיינער.
אין די נאָמען פעלד פון דער ערשטער רודערן, וואָס האט די טיפּ קאַנטיינער און די סובטיפּע קאָנטענטאַרעאַ, טיפּ ראָלעסענטערקאָנטאַינער.
סעלעקטירן אַ ליידיק רודערן, און אויף די View מעניו, גיט פּראָפּערטיעס.
לאָקאַטע די פּאַגעטיפּע פאַרמאָג, און דעמאָלט שטעלן די ווערט פעלד צו די בלאַט טיפּ ראָלעסענטער.
נאָענט די פּראָפּערטיעס פֿענצטער.
היט דעם בלאַט און נאָמען עס סאַלעס אָרדער פּראָק. ראָלע צענטער. שטעלן די שייַן צו 50,005.

מאָקער

שאַפֿן Profile אין Profile טיש / בלאַט
אין די Profile Form / בלאַט, לייגן די אַדמיניסטראַטאָר, למשל פעלד \ באַניצער.
אַרייַן קאָנפיגוראַטיאָן מאָדע
מיט קאָנפיגוראַטיאָן מאָדע, איר קענען configure אַ ראָלע פֿאַר
שאַפֿן אַ דורכוועג און לייגן -קאָנפיגורע אָפּציע

“”C: \ Program Files \ מייקראָסאָפֿט דינאַמיקס נאַוו \ 60 \ ראָלעטאַילאָרעד קליענט \ מיקראָסאָפט.דינאַמיקס.נאַוו.קליענט.עקסע”” -קאָנפיגורע

לייג צו ראָלע סענטער צו Profile טיש / בלאַט

דעפּאַרטמענץ | אַדמיניסטראַציע | אַפּפּליקאַטיאָן סעטאַפּ | ראָלעטאַילאָרעד קליענט | Profiles.
ווי צו באַשטימען אַ Profile / ראָלע צו אַ באַניצער

דעפּאַרטמענץ | אַדמיניסטראַציע | אַפּפּליקאַטיאָן סעטאַפּ | ראָלעטאַילאָרעד קליענט | באַניצער פּערסאַנאַלאַזיישאַן.

ווי צו לייגן אַ בלאַט צו ראָלע סענטער
מאַכט זיכער איר זענען ניצן קאָנפיגוראַטיאָן מאָדע פֿאַר ראָלע אַזוי עס וועט צולייגן צו אַלע ניצערס אין אַז ראָלע.
גיין צו דיפּאַרטמאַנץ און געפינען כייפעץ למשל אַדווערט אָרדערס.
רעכט-דריקט אויף למשל ‘אַדווערט אָרדערס’ און גיט ‘לייג צו נאַוויגאַציע פּיין’.
איר וועט דאַרפֿן צו ריסטאַרט די רטק פֿאַר די ענדערונגען צו נעמען ווירקן.

ווי צו באַשטימען באַניצער צו Profile שייַן:

ווען אַדדינג אָבדזשעקץ צו ראָלעסענטרע

רעפּאָרץ גיין אין ‘רעפּאָרץ’ דראָפּ דאַון.
פּעריאָדיש אַקטיוויטעטן גיין אין ‘אַקשאַנז’ דראָפּדאָוון.

ווי צו לייגן Posted דאָקומענץ (אָדער קיין אנדערע אָפּטיילונג) אונטער היים אין רטק
אַרייַן קאָנפיגוראַטיאָן מאָדע (זען אויבן).
רעכט-דריקט אויף ראָלע צענטער.
קאַסטאַמייז נאַוויגאַציע שויב.
רעכט זייַט נאַוויגאַציע פּיין בוטטאָנס, דריקט אויף ניו.
סעלעקטירן נומער און לייגן אַ נאָמען.

דער ‘Posted דאָקומענץ’ וועט בלויז דערשייַנען ווען די מעלדונג איז פּאַפּיאַלייטאַד אַנדערש עס וועט דערשייַנען ליידיק.

דערמאָנען: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dainamiki NAV 2009 R2 – Ipa iṣẹ

Ohun ti o jẹ a Ipa?

A ipa duro awọn eniyan ká ibi laarin awọn agbari.
Ni RTC, ti o kọ a Ipa Center Page ki o si jápọ yi to a eniyan.
Ni idagbasoke, a ipa ni a npe ni profaili kan.
Awọn olumulo ti wa ni ti sopọ mọ si awọn ipa Center iwe nipa a ini lori awọn profaili.
Kọọkan olumulo le jẹ kò tabi ọkan profile.
Kọọkan profaili gbọdọ ni a nikan Ipa Center iwe ni nkan ṣe pẹlu o.
Ti o ba ti a olumulo ti wa ni ko sopọ si profaili kan, awọn aiyipada profaili ni NAV yoo ṣee lo.
Ṣiṣẹda a ipa Centre Page

Simon ṣẹda titun kan Ipa Center lilo Page onise. Simon mọ pé nitori Ipa iṣẹ le ni orisirisi ti o yatọ awọn ẹya, ti won ko ba ti so lati kan kan pato orisun tabili. Bi awọn kan abajade, nigbati Simon ṣẹda awọn ipa Center iwe, o ko ni yan a tabili ni New Page apoti ajọṣọ.
Lati ṣẹda a Ipa Center iwe
Ni awọn Classic ose, lori awọn irin-akojọ, tẹ Nkan onise.
Ni Nkan onise, tẹ Page, ati ki o si tẹ New. The New Page apoti ajọṣọ han.
Tẹ Ṣẹda òfo iwe, ati ki o si tẹ O dara.
Awọn titun iwe han ni Page onise.
Ni awọn Name aaye ti akọkọ kana, eyi ti o ni ni iru eiyan ati awọn subtype ContentArea, Iru RoleCenterContainer.
Yan a òfo kana, ati lori awọn Wo akojọ, tẹ Properties.
Wa awọn PageType ohun ini, ati ki o si ṣeto awọn Iye aaye lati awọn iwe iru RoleCenter.
Pa awọn Properties window.
Fi awọn iwe ati ki o lorukọ o Sales Bere fun Pirogi. Ipa Center. Ṣeto awọn ID to 50005.

orisun

Ṣẹda Profaili ninu Profaili Table / Page
Ni awọn Profaili Fọọmù / Page, fi awọn IT, e.g. domain \ olumulo.
Tẹ iṣeto ni Mode
Pẹlu iṣeto ni mode, o le tunto a ipa fun
Ṣẹda ọna abuja kan ki o si fi -configure aṣayan

“”C: \ Program Files \ Microsoft dainamiki NAV \ 60 \ RoleTailored ose \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Fi Ipa Centre to Profaili Table / Page

apa | Administration | Ohun elo Oso | RoleTailored ose | Awọn profaili.
Bawo ni lati Fi a Profaili / Ipa to a User

apa | Administration | Ohun elo Oso | RoleTailored ose | User Àdáni.

Bawo ni Lati Fi a Page to Ipa Centre
Rii daju pe o ti wa ni lilo Iṣeto ni Ipo fun Ipa ki o yoo waye si gbogbo awọn olumulo ni wipe ipa.
Lọ si apa ki o si ri nkán e.g. Ipolowo kogba.
Ọtun-Tẹ lori e.g. ‘Ipolowo kogba’ ki o si Tẹ ‘Fikun-un lati Lilọ kiri PAN’.
O yoo nilo lati tun awọn RTC fun awọn ayipada lati ya ipa.

Bawo ni Lati Fi User to Profaili ID:

Nigba ti Fifi Ohun to RoleCentre

Iroyin lọ ni ‘Iroyin’ Ju isalẹ.
Igbakọọkan akitiyan lọ sinu ‘išë’ dropdown.

Bawo ni lati Fi Pipa iwe (tabi eyikeyi miiran apakan) Labẹ Home ni RTC
Tẹ iṣeto ni Mode (wo loke).
Ọtun-Tẹ lori Ipa Center.
Ṣe Lilọ kiri PAN.
Ọtún Lilọ kiri PAN bọtini, tẹ lori New.
Yan Ohun kan ki o si fi orukọ kan.

The ‘Pipa iwe’ yoo nikan han nigbati awọn iroyin ti wa ni kún bibẹkọ ti o yoo han sofo.

Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx

“——————————————————————————————————————————————————

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dynamics NAV kusuka 2009 R2 – Role Centers

Siyini Indima?

A indima limelela indawo lomuntu ngaphakathi enhlanganweni.
In RTC, wakha Indima Center Page futhi ukuxhumanisa lokhu ukuba umuntu.
Ngo ukuthuthukiswa, indima ibizwa ngokuthi i-profile.
Umsebenzisi ixhunyaniswe Indima page Center ngumuntu impahla profile.
Umsebenzisi ngamunye liphethwe akekho noma iphrofayela eyodwa.
Iphrofayela ngayinye kumele ibe single ikhasi iqhaza Center ezihambisana naso.
Uma ngabe umsebenzisi kuhlobene iphrofayli, iphrofayli ezenzakalelayo ku NAV kusuka kuzosetshenziswa.
Ukudala Page Indima Centre

Simon kudala iqhaza Center entsha usebenzisa Page Designer. Simon uyazi ukuthi ngoba iqhaza Centers ingaqukatha izingxenye eziningana ezahlukene, basuke ungaboshwa itafula umthombo ethize. Ngenxa yalokho, lapho uSimon kudala page Indima Center, yena akusho ukhethe itafula New Page ibhokisi.
Ukuze udale ikhasi Indima Center
In the iklayenti Classic, kwi Amathuluzi imenyu, chofoza Into Designer.
Ngo Object Designer, chofoza Page, bese uqhafaza Okusha. The New Page ibhokisi livela.
Chofoza Yakha ikhasi elingenalutho, bese uchofoza OK.
Ikhasi olusha luvela ku Page Designer.
In the Igama field of emgqeni wokuqala, okuyinto has uhlobo Isitsha kanye ContentArea subtype, uhlobo RoleCenterContainer.
Khetha ilandelana blank, futhi phezu Buka imenyu, chofoza Properties.
Thola impahla PageType, bese usetha Value field ekhasini uhlobo RoleCenter.
Vala iwindi Properties.
Gcina ikhasi bese sibala it Sales Order PROC. Indima Center. Setha ID 50005.

Umthombo

Yakha iphrofayela e Profile Table / Ikhasi
In the Profile Form / Ikhasi, engeza administrator, isib domain \ umsebenzisi.
Faka ukumisa Mode
With ukumisa mode, ungakwazi ukumisa indima
Yakha ishothikhathi futhi wengeza -configure option

“”C: \ Program Files \ Microsoft Dynamics NAV kusuka \ 60 \ RoleTailored Client \ Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe”” -configure

Engeza Indima Centre Profile Table / Ikhasi

iMinyango | Administration | Isethaphu Isicelo | RoleTailored Client | Amaphrofayli.
Indlela Yabela iphrofayela / Indima Umsebenzisi

iMinyango | Administration | Isethaphu Isicelo | RoleTailored Client | Ukwenza okuthandwa nguwe Umsebenzisi.

How To Engeza Page Indima Centre
Qiniseka ukuthi usebenzisa Ukucushwa Mode iqhaza ngakho-ke ngeke zisebenza kubo bonke abasebenzisi kule leyo ndima.
Hamba kuhulumeni kanye uthole zokwenqaba isib Ama-oda isikhangiso.
Right-Chofoza on isb ‘Oda isikhangiso’ futhi Chofoza ‘Engeza Navigation ifasitelana’.
Uzodinga kabusha RTC ukuze izinguquko ukuthatha kuthinta.

How To Yabela Umsebenzisi ID Umlando wakhe omfushane:

Lapho Ukungeza Izinto ukuba RoleCentre

Imibiko hamba e ‘Imibiko’ Drop Down.
Imisebenzi Periodic bangene Okwehliswayo ‘Izenzo’.

Indlela Engeza Imibhalo Posted (nanoma omunye kwesigaba) Ngaphansi Home RTC
Faka ukumisa Mode (bheka isithombe esingenhla).
Right-Chofoza on Indima Center.
Ngendlela oyifisayo Navigation Pane.
Right side Navigation Pane Buttons, chofoza ku New.
Khetha Into bese wengeza igama.

I ‘Imibhalo Posted’ kuzovela kuphela uma umbiko ufakazelwa ezinabantu kungenjalo izovela engenalutho.

Izikhombo: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301388.aspx