ERP Question: Business Engineering is Based On Which Concepts?

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
ERP Ques­tion: Busi­ness Engin­eer­ing is Based On Which Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing is based on:
Inform­a­tion tech­no­logy;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing is the meth­od of devel­op­ment which assist in the redesign­ing of busi­ness pro­cesses to adapt to chan­ging require­ments in the industry.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mis­toqsi­ja ERP: Busi­ness Inġin­er­i­ja hija bbażata fuq Liema Kun­ċet­ti?
Negozju Inġin­er­i­ja hija bbażata fuq:
Inform­azz­joni tekno­loġika;
Reen­gin­eer­ing Busi­ness Pro­cess.
Negozju Inġin­er­i­ja huwa l-met­odu ta żvi­lupp li jassistu fil-tfassil mill-ġdid tal-proċessi tan-negozju biex jad­at­taw għar-rek­wiżiti fl-indus­tri­ja li qed jin­bid­lu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Vraag: HI is gebaseer op wat­ter begrip­pe?
HI is gebaseer op:
Inligt­ing­stegno­lo­gie;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
HI is die met­ode van ontwikkel­ing wat help om die heront­werp van sake­prosesse aan te pas by ver­and­er­ende behoeft­es in die bedryf.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Pyetje: Engin­eer­ing Busi­ness është në bazë të cil­it Kon­cep­tet?
Inxhi­nieri i biznes­it është i bazuar në:
tekno­lo­gjisë së inform­a­cion­it;
Biznes Pro­cesi reen­gin­eer­ing.
Engin­eer­ing biznes­it është met­oda e zhvil­lim­it të cil­at ndih­mo­jnë në rid­iza­jn­im­in e pro­ce­seve të biznes­it për t’iu për­shtatur ndry­shim­it të kërkesave në indus­trinë.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ኢአርፒ ጥያቄ: የንግድ ኢንጂነሪንግ የትኞቹ ጽንሰ ላይ የተመሠረተ ነው?
የንግድ ኢንጂነሪንግ ላይ የተመሠረተ ነው:
መረጃ ቴክኖሎጂ;
የንግድ ሂደት እንዲለዩና.
ቢዝነስ ኢንጂነሪንግ በኢንዱስትሪው ውስጥ መስፈርቶች ለውጥ ጋር ራሱን ማስማማት የንግድ ድርጅት የሥራ ሂደቶች መልኩ መቀስቀሻ ልማት ዘዴ ነው.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
تخطيط موارد المؤسسات سؤال: يستند هندسة الأعمال في المفاهيم ما هي؟
ويستند هندسة الأعمال على:
تكنولوجيا المعلومات؛
عملية إعادة هندسة الأعمال.
هندسة الأعمال هو الأسلوب التنمية التي تساعد في إعادة تصميم العمليات التجارية للتكيف مع المتطلبات المتغيرة في هذه الصناعة.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Հարց Բիզնես Engin­eer­ing է, որի հիման վրա Con­cepts:
Բիզնես Engin­eer­ing հիմնված է:
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիա;
Բիզնես պրոցեսների վերակառուցում:
Բիզնես Engin­eer­ing մեթոդը զարգացման որոնք նպաստում են redesign­ing բիզնես գործընթացների հարմարվել փոփոխվող պահանջները արդյունաբերության.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Sual: Biznes Engin­eer­ing Hansı anlayışlar əsaslanır?
Busi­ness Engin­eer­ing əsaslanır:
İnformasiya texno­lo­giy­aları;
Busi­ness Pro­cess yen­idən yapılama.
Busi­ness Engin­eer­ing sənaye tələblərinə dəy­işən uyğun­laşdırmaq biznes-proseslərin struk­tur­unun yardım inkişaf met­odu­dur.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Gal­dera: Enpresa Ingeni­ar­itza dago oinar­ritua Zein kontzep­tuak On?
Mail­ako Ingeni­ar­itza oinar­ritzen dira:
Inform­azioar­en tekno­lo­gia;
Enpresa Proze­suen ber­rin­geni­ar­itza.
Enpresen Ingen­ier­itza garapen­erako met­o­do hor­rek indus­tri­ar­en eskak­izun ber­ri­etara egokitzeko negozio-proze­suak birmoldatu laguntzea da.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Пытанне: бізнес Engin­eer­ing заснавана на якія канцэпцыі?
Бізнес-Engin­eer­ing заснавана на:
Інфармацыйная тэхналогія;
Рэінжынірынг бізнес-працэсаў.
Бізнес-Engin­eer­ing з’яўляецца метад распрацоўкі, якія дапамагаюць у рэдызайн бізнес-працэсаў, каб адаптавацца да зменлівых патрабаванням у галіне.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ইআরপি প্রশ্ন: ব্যবসা প্রকৌশল কোন ধারণা উপর ভিত্তি করে?
ব্যবসা প্রকৌশল উপর ভিত্তি করে:
তথ্য প্রযুক্তি;
বিজনেস প্রসেস reen­gin­eer­ing.
ব্যবসা প্রকৌশল উন্নয়নের পদ্ধতি যা ব্যবসা প্রসেসের সাজিয়ে সহায়তা শিল্পে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন খাপ খাওয়ানো হয়.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška samo prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Pit­an­je: poslov­ni inžen­jer­ing je na osnovu kojih kon­cepti?
Poslov­ni inžen­jer­ing zas­niva se na:
Inform­a­cione tehno­lo­gije;
Reinžen­jer­ing poslov­nih pro­cesa.
Poslov­ni inžen­jer­ing je met­oda razvo­ja koji pomažu u red­iza­jn poslov­nih pro­cesa da se pri­la­gode promje­nama zahtjeve u indus­triji.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Въпрос: Busi­ness Engin­eer­ing е въз основа на които Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing се основава на:
Информационни технологии;
Реинженеринг на бизнес процеси.
Бизнес инженерство е методът на развитие, който да съдейства за преработка на дизайна на бизнес процеси, за да се адаптират към променящите се изисквания в бранша.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suport à la tra­duc­ció automàt­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Pre­gun­ta: Enginyeria de nego­ci es basa en con­ceptes que?
Enginyeria de nego­ci es basa en:
Tecno­lo­gia de la Inform­a­ció;
Reen­ginyeria de Pro­cessos.
Enginyeria de Nego­cis és el mètode de desen­vo­lupa­ment que ajuden en el redis­seny de pro­cessos de nego­ci per adaptar-se a les can­vi­ants neces­sit­ats de la indústria.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Pan­gutana: Busi­ness Engin­eer­ing ang Base Sa nga mga Ideya?
Busi­ness Engin­eer­ing gibase sa:
Impormasy­on tekno­lo­hiya;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing mao ang pamaa­gi sa kalam­boan nga pagta­bang sa pag­dis­en­yo sa mga proseso sa negosyo nga mopahi­angay sa usab-usab nga mga kina­hanglan­on sa indus­triya.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mak­ina yoma­su­lira: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Fun­so: Busi­ness Engin­eer­ing zachokera Ame­ne mfun­do?
Busi­ness Engin­eer­ing zachokera:
Ukachen­jede watekino­lo­je;
Busi­ness Njira Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing ndi njira chitukuko chi­me­ne muthand­ize redesign­ing njira malonda atengere amafuna makam­pani kus­intha.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP问题:业务工程是基于一个概念?
商务工程的依据是:
信息技术;
业务流程再造。
业务工程是帮助业务流程的重新设计,以适应不断变化的行业需求开发的方法。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP問題:業務工程是基於一個概念?
商務工程的依據是:
信息技術;
業務流程再造。
業務工程是幫助業務流程的重新設計,以適應不斷變化的行業需求開發的方法。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port Tra­duc­tion mac­ch­ina: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Quistioni: Geniu Busi­ness hè Secondu On Qua­lessu Con­cet­ti?
Per Stranieri Busi­ness si basa nan­tu à:
Tecnolug­gìa dâ Nfur­mazzioni;
Busi­ness Caduta dip­inti.
Busi­ness Engin­eer­ing è lu mètu­du di svi­lup­pu chì assist­enti a lu redesign­ing di pru­cessi los di modu à adat­tà a cam­bià i vostri bisog­ni in a filiera.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška stro­jno pre­vođen­je: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Pit­an­je: Poslov­ni Inžen­jer­ing je na temelju kojih Kon­cepti?
Poslov­ni inžen­jer­stvo temelji se na:
Inform­a­cijska tehno­lo­gi­ja;
Poslov­na rješen­ja.
Posao Engin­eer­ing je met­oda razvo­ja koji pomažu u red­iza­jn poslov­nih pro­cesa pri­la­god­be na promjenjive zahtjeve u indus­triji.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maskinover­sæt­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Spørgs­mål: Busi­ness Engin­eer­ing er baseret på hvilken Begre­ber?
Busi­ness Engin­eer­ing er baseret på:
Inform­a­tion­stekno­lo­gi;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing er met­oden til udvik­ling, der bistår i redesign af for­ret­ning­s­pro­cesser til at tilpasse sig skiftende krav i branchen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing auto­mat­ische ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Vraag: han­delsin­genieur is op basis waar­van Con­cepts?
Han­delsin­genieur is gebaseerd op:
Inform­atie Tech­no­lo­gie;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Han­delsin­genieur is de meth­ode van ontwikkel­ing die helpen bij het heront­wer­pen van de bedrijf­spro­cessen aan te passen aan ver­and­er­ende eis­en in de indus­trie.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora stro­jový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Otázka: Busi­ness Engin­eer­ing na zák­ladě které Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing je založen na:
Inform­ační tech­no­lo­gie;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing je met­oda vývo­je, který pomáhá při pře­pra­cov­ání obchod­ních pro­cesů se přizpůsob­it měnícím se poža­da­vkům v průmyslu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
ERP Ques­tion: Busi­ness Engin­eer­ing is Based On Which Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing is based on:
Inform­a­tion tech­no­logy;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing is the meth­od of devel­op­ment which assist in the redesign­ing of busi­ness pro­cesses to adapt to chan­ging require­ments in the industry.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Subteno maŝin­tra­dukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Deman­do: Komer­ca Inĝen­ierio bazas ke Kon­ceptoj?
Nego­co Inĝen­ierio baziĝas sur:
Infor­m­adiko;
Nego­co Pro­cezo Reen­gin­eer­ing.
Nego­co Engin­eer­ing estas la met­o­do de dis­volviĝo kiu hel­pas en la restruk­tur­anta de nego­co pro­cezoj por adapti al ŝanĝanta pos­tu­loj en la indus­trio.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toetus mas­intõl­ge: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Küsimus: Busi­ness Engin­eer­ing põhineb kont­septsioonide?
Busi­ness Engin­eer­ing põhineb:
Infotehno­loo­gia;
Äri­prot­sesside Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing on mee­tod areng, mis aitavad kaasa ümberkujun­d­am­ist äri­prot­sesside kohaneda muutuvate nõuetega töös­tuses.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Tan­ong: Busi­ness Engin­eer­ing ay Batay Sa Aling Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing ay batay sa:
Impormasy­on ng tekno­lo­hiya;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing ay ang paraan ng pag-unlad na tumulong sa mul­ing pag­didisen­yo ng mga proseso ng negosyo upang umangkop sa pag­babago ng mga kinakail­an­gan sa indus­triya.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tuki konekääntämin­en: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Kysymys: Busi­ness Engin­eer­ing perust­uu Mikä Käsit­teet?
Busi­ness Engin­eer­ing perust­uu:
Tietotekniikka;
Prosess­in uudis­tamis­en myötä.
Busi­ness Engin­eer­ing on kehit­tämis­me­n­etelmästä joka avustaa uudis­tim­me liiketoi­mintaprosessi­en sopeu­tua muut­tuvi­in vaatimuk­si­in teo­l­lisuudelle.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tra­duc­tion auto­matique Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Ques­tion: Busi­ness Engin­eer­ing est basée sur les con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing est basé sur:
Inform­atique;
Réingénier­ie des pro­ces­sus.
Busi­ness Engin­eer­ing est la méthode de dévelop­pe­ment qui aident à la refon­te des pro­ces­sus d’affaires afin d’adapter aux exi­gences de l’industrie en con­stante évolu­tion.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stipe machine oer­set­ting: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Fraach: Busi­ness Engin­eer­ing is base­arre op Hok­ker Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing is base­arre op:
Ynform­aas­je tech­no­logy;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing is de met­oade fan ûntwikkel­ing dy’t helpe yn it redesign­ing fan saak­like prosessen te passen oan feroar­jende easken yn e yndustry.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Soporte de tra­duc­ción automát­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Pre­gun­ta: Enxeñer­ía nego­cio baséase en que os con­ceptos?
Enxeñaría de nego­cios baséase en:
Tecno­loxía da Inform­a­ción;
Reen­gen­haria de pro­cesos de nego­cio.
Enxeñaría de Nego­cios é o méto­do de desen­volve­mento que axudar no redeseño de pro­cesos de nego­cio para adaptarse ás esix­en­cias da indus­tria en muta­ción.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP შეკითხვა: ბიზნესის Engin­eer­ing დაფუძნებულია Con­cepts?
ბიზნეს-ინჟინერინგის ეფუძნება:
საინფორმაციო ტექნოლოგია;
ბიზნეს პროცესების რეორგანიზაცია.
ბიზნეს-ინჟინერინგის მეთოდით განვითარება, რომელიც დაეხმარება რედიზაინი ბიზნეს პროცესების ადაპტირება ცვალებად პირობებთან ინდუსტრიაში.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Unter­stützung maschinelle Über­set­zung: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Frage: Busi­ness Engin­eer­ing basiert, welche Konzepte?
Busi­ness Engin­eer­ing basiert auf:
Inform­a­tion­s­tech­no­lo­gie;
Neuer­stel­lung der Geschäft­s­prozesse.
Busi­ness Engin­eer­ing ist die Meth­ode der Entwicklung, die bei der Neugestal­tung von Geschäft­s­prozessen unter­stützen, um sich ändernden Anfor­der­ungen in der Indus­trie anzu­passen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Ερώτηση: Busi­ness Engin­eer­ing είναι με βάση την οποία Έννοιες;
Busi­ness Engin­eer­ing βασίζεται:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ;
Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών.
Busi­ness Engin­eer­ing είναι η μέθοδος ανάπτυξης που βοηθούν στην επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κλάδου.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP પ્રશ્ન: વ્યાપાર એન્જિનિયરિંગ જે ખ્યાલ પર આધારિત છે?
વ્યાપાર એન્જિનિયરિંગ પર આધારિત છે:
માહિતી ટેકનોલોજી;
વ્યાપાર પ્રક્રિયા પુનઃઇજનેરી.
વ્યાપાર ઇજનેરી વિકાસ પદ્ધતિ કે જે બિઝનેસ પ્રક્રિયાઓ શકયું મદદ ઉદ્યોગ જરૂરિયાતો બદલાતી સ્વીકારવાનું છે.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sipò tradiksy­on mach­in: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Kesy­on: Bizn­is Jeni se ki baze sou Ki Kon­sèp?
Bizn­is Jeni se ki baze sou:
tekno­loji enfòmasy­on;
Bizn­is pwoses­is reen­gin­eer­ing.
Bizn­is Jeni se metòd la nan devl­op­man ki ede nan reman­i­m­an nan pratik bizn­is pou adapte yo ak chan­je kondisy­on nan endis­tri an.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port na’ura trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Tam­baya: Busi­ness Engin­eer­ing dog­ara né a kan wan­ne Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing dog­ara né a kan:
Inform­a­tion fasa­ha;
Busi­ness Tsari Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing né han­ya na ci gaba da tai­makawa a cikin sake fas­al­in taswir­ar kas­uwan­ci tafi­yar matakai don daidaita da can­ja buka­tun a cikin masana’antar.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Ques­tion: Busi­ness enekinia, ua Based On O na kanawai hea man­aÿo?
Busi­ness ka hana enekinia, ua nānā’ ana i:
Inform­a­tion ike loea.
Busi­ness Hihia Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness ka hana enekinia no ke ano o ka? Acaeoey mea kōkua ma ka redesign­ing o ka hana keʻano o ka hanaʻana, e ke hak­u­loli i hoʻo­loli pono ma ka hana.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
שאלת ERP: ההנדסה עסקית מתבססת על מושגים איזה?
הנדסת עסקים מבוססת על:
טכנולוגית מידע;
הנדסה מחדש של תהליך עסקי.
הנדסת Busi­ness היא השיטה של התפתחות אשר מסייעת העיצוב מחדש של תהליכים עסקיים כדי להסתגל לשינוי דרישות בענף.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ईआरपी प्रश्न: व्यापार इंजीनियरिंग जो अवधारणाओं पर आधारित है?
व्यापार इंजीनियरिंग पर आधारित है:
सूचान प्रौद्योगिकी;
कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना।
व्यापार इंजीनियरिंग विकास की विधि है जो व्यापार प्रक्रियाओं के पुनर्नियोजन में सहायता उद्योग में आवश्यकताओं को बदलने के लिए अनुकूल है।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Lus Nug: Lag luam Engin­eer­ing yog raws li Nyob rau Uas Con­cepts?
Ua lag ua luam Engin­eer­ing yog raws li nyob rau hauv:
Cov ntaub ntawv siv tshuab;
Ua lag ua luam txheej txheem Reen­gin­eer­ing.
Ua lag ua luam Engin­eer­ing yog txoj kev ntawm kev loj hlob uas pab nyob rau hauv lub redesign­ing ntawm ua lag ua luam dab kom hloov mus rau hloov uas yuav tsum tau nyob rau hauv lub lag luam.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP kérdés: Busi­ness Engin­eer­ing ami alapján fogal­mak?
Busi­ness Engin­eer­ing alapul:
Az informá­ciós tech­noló­gia;
Üzleti folyam­a­tok újratervezése.
Busi­ness Engin­eer­ing a mód­szer fejlesztése, amelyek segítik a újratervezése üzleti folyam­a­tok alkal­mazkod­ni a változó követelményekhez az ipar­b­an.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stuðnin­gur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Spurn­ing: Viðskipti Engin­eer­ing er byg­gt á sem Hugtök?
Viðskipti Engin­eer­ing byg­gist á:
Upplýsingatækni;
Fyri­rtæki fer­li reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing er aðferð við þróun sem aðstoða við redesign­ing viðskipti aðferð til að laga sig að breyt­tum krö­fum í grei­n­in­ni.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Nkwado igwe trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Ajụjụ: Busi­ness Engin­eer­ing dabeere Which Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing dabeere:
Ozi teknụzụ;
Busi­ness Usoro Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing bụ usoro mmepe nke nyere aka redesign­ing nke azụmahịa Filiks imeghari ka na-agban­we agban­we chọrọ na njem.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dukun­gan mes­in ter­jema­han: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Per­tan­yaan: Mes­in Busi­ness Ber­dasarkan Kon­sep yang mana?
Mes­in bis­nis didasarkan pada:
Tekno­lo­gi Informasi;
Reen­gin­eer­ing Proses Bis­nis.
Mes­in bis­nis ada­lah met­ode pengem­ban­gan yang mem­ban­tu dalam mer­an­cang ulang proses bis­nis untuk berad­aptasi dengan per­u­bahan kebu­tuhan di indus­tri.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ais­triúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Ceist: Innealtóire­acht Gnó Tá Bunaithe ar Cad iad na Coincheapa?
Innealtóire­acht Gnó bunaithe ar:
Teicneo­laíocht Fais­néise;
Reen­gin­eer­ing Próiseas Gnó.
Engin­eer­ing Busi­ness an modh for­bar­tha a chuideoidh le Redesign­ing na próis­is ghnó a chur in oir­iúint do riachtanais sa tion­scal atá ag ath­rú.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­por­to traduzione auto­mat­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Domanda: Ingegn­eria busi­ness si basa sul­la cui i con­cet­ti?
Busi­ness Engin­eer­ing si basa su:
Tecno­lo­gia dell’informazione;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing è il met­o­do di svi­lup­po che assist­ono nel­la ripro­gettazione dei pro­cessi di busi­ness per adat­tarsi alle mute­voli esigen­ze del set­tore.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERPの質問:ビジネスエンジニアリングは、どの概念に基づいていますか?
ビジネスエンジニアリングは、に基づいています。
情報技術;
ビジネス・プロセス・リエンジニアリング。
ビジネスエンジニアリングは、業界の変化する要件に適応するために、ビジネスプロセスの再設計を支援する開発方法です。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dhukun­gan ter­jema­han mes­in: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Pitakon­an: Engin­eer­ing Busi­ness wis Based On Con­cepts Kang?
Teknik Busi­ness adhed­has­ar:
tekno­lo­gi informasi;
Engin­eer­ing Reen­gin­eer­ing.
Teknik Busi­ness cara pem­ban­gun­an kang nge­wangi ing redesign­ing pan­go­la­han bis­nis kang­go ngganti menyang ganti syar­at ing indus­tri.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ಏರ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಉದ್ಯಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ?
ಉದ್ಯಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಧರಿಸಿದೆ:
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ;
ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಿಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್.
ಉದ್ಯಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮರುವಿನ್ಯಾಸ ಸಹಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Сұрақ: бизнес-инжиниринг қандай ұғымдар негізделеді?
Бизнес инженерлік негізделген:
Ақпараттық технологиясы;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Бизнес Инженерлік өнеркәсібінде өзгерту талаптарына бейімделу бизнес-процестерін редизайн көмек даму әдісі болып табылады.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
សំណួរ ERP: វិស្វកម្មពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានផ្អែកលើគំនិតមួយណា?
វិស្វកម្មពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានផ្អែកលើ:
ពត៌មានវិទ្យា;
វិស្វកម្មដំេដំណើរការអាជីវកម្ម។
វិស្វកម្មពាណិជ្ជកម្មគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍដែលជួយក្នុងការឡើងវិញនៃដំណើរការអាជីវកម្មនេះដើម្បីសម្របខ្លួនទៅការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP 질문 : 비즈니스 공학이 어떤 개념을 기반으로?
비즈니스 엔지니어링을 기반으로합니다 :
정보 기술;
비즈니스 프로세스 재 설계.
비즈니스 공학 산업에서의 요구 사항의 변화에 적응하기 위해 비즈니스 프로세스의 재 설계에 도움이 개발 방법이다.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port wer­ger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ques­tion ERP: Engin­eer­ing Busi­ness is li gor kîjan Têge­hên?
Engin­eer­ing Busi­ness, li ser binge­ha:
Inform­a­tion Tech­no­logy;
Reen­gin­eer­ing Pêva­joya Busi­ness.
Engin­eer­ing Busi­ness li awayê pêşket­ina ku alîkariya di dîza­ynkir­ina yên pêva­joyên busi­ness gun­cîna guher­tina şer­tên li pîşesazîya e.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Суроо: Busi­ness Engin­eer­ing кайсы негиздери негизделген?
Busi­ness Engin­eer­ing негизделет:
Маалымат технологиясы;
Busi­ness Pro­cess реинжиниринг.
Busi­ness Engin­eer­ing өнөр талаптарды өзгөрүүлөргө ылайыкташууга бизнес жараяндардын биртоп көмөк өнүктүрүү ыкмасы болуп саналат.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP ຄໍາຖາມ: ວິສະວະກໍາທຸລະກິດແມ່ນອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດທີ່?
ວິສະວະກໍາທຸລະກິດນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບພື້ນຖານ:
ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
ຂະບວນການທຸລະກິດ Reen­gin­eer­ing.
ວິສະວະກໍາທຸລະກິດແມ່ນວິທີການຂອງການພັດທະນາການຊ່ວຍເຫຼືອໃນອອກແບບໃຫມ່ຂອງຂະບວນການທຸລະກິດເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການໃນອຸດສາຫະກໍາ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mach­ina trans­la­tione: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Quaer­it­ur: Busi­ness quod ipsum est ex con­cep­ti­bus?
Busi­ness est secun­dum ipsum:
Inform­a­tion Tech­no­logy;
Reen­gin­eer­ing nego­tia pro­ces­sus.
Lorem ipsum pro­gres­sion­is mod­us agendi min­ister Redesign­ing accom­mod­are ad mutan­dam ser­vat­is pro­cessibus elit.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atbalsts mašīn­tulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Jautājums: Busi­ness Engin­eer­ing ir bal­stoties uz kuru Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing pam­ato­jas uz:
Informā­ciju tehno­loģi­jas;
Biznesa pro­cesu reinžen­ier­ings.
Busi­ness Engin­eer­ing ir met­ode, attīstību, kas palīdzētu Pār­strādā­jot biznesa pro­cesus, lai pielāgo­tos mainīga­jām prasībām noz­arē.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pagal­ba mašina ver­ti­mas: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Klausi­mas: Verslo inžin­er­i­ja remi­asi kur­ių sąvokos?
Verslo inžin­er­i­ja remi­asi:
Inform­a­cinės tech­no­lo­gi­jos;
Verslo pro­cesų reor­gan­iza­vi­mas.
Verslo inžin­er­i­ja yra vysty­mosi met­o­das, kur­is padeda verslo pro­cesų per­pro­jek­tuoti prisi­taikyti prie kintančių reika­lavimų pra­monėje.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ënner­stëtzung Masch­inn Iwwer­set­zung: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Erp Ques­tion: Busi­ness Engin­eer­ing baséiert op eng Konzepter?
Busi­ness Engin­eer­ing baséiert op:
Inform­a­tioun­en Tech­nik;
Busi­ness Onof­hängeg­keet Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing ass d’Method vun Entwécklung, déi vun der redesign­ing vun Affär Prozesser hëlle­fen ze änner­en Ufuer­der­unge vun der Indus­trie ze adaptéier­en.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Прашање: Бизнис Инженеринг е врз основа на кои Концепти?
Бизнис Инженеринг е врз основа на:
Информациска технологија;
Бизнис процес реинженеринг.
Бизнис факултет е начинот на развој, кои помагаат во редизајнирање на бизнис процеси со цел да се прилагодува на променливите услови во индустријата.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mil­ina fandik­an-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Fanontani­ana: Busi­ness Engin­eer­ing dia mifo­to­tra amin’ny hev­it­ra Ny Iza?
Busi­ness Engin­eer­ing dia mifo­to­tra amin’ny:
Teknolojian’ny fam­pa­halalana;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing dia ny fom­ba ny fam­pandrosoana izay hanampy amin’ny redesign­ing ny fandra­ha­ra­hana dingana mba zat­ra ny man­ova fepet­ra taki­ana ao amin’ny orinasa.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
mes­in sokongan ter­jema­han: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Soalan: Kejur­uter­aan per­niagaan ada­lah ber­dasarkan kepada Yang Con­cepts?
Kejur­uter­aan per­niagaan ada­lah ber­dasarkan kepada:
Tekno­lo­gi maklu­mat;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Kejur­uter­aan per­niagaan ada­lah kaedah pem­ban­gun­an yang mem­ban­tu dalam mereka ben­tuk semu­la proses per­niagaan untuk menye­suaik­an diri dengan per­u­bahan keper­lu­an dalam indus­tri.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
, ERP ചോദ്യം: ബിസിനസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏത് ആശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്?
ബിസിനസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്:
വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ;
ബിസിനസ്സ് പ്രോസസ്സ് Reen­gin­eer­ing.
ബിസിനസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വ്യവസായം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ബിസിനസ്സ് പ്രക്രിയകൾ പുനർരൂപകൽപ്പന സഹായിക്കുന്ന ഏത് വികസന രീതി.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mis­toqsi­ja ERP: Busi­ness Inġin­er­i­ja hija bbażata fuq Liema Kun­ċet­ti?
Negozju Inġin­er­i­ja hija bbażata fuq:
Inform­azz­joni tekno­loġika;
Reen­gin­eer­ing Busi­ness Pro­cess.
Negozju Inġin­er­i­ja huwa l-met­odu ta żvi­lupp li jassistu fil-tfassil mill-ġdid tal-proċessi tan-negozju biex jad­at­taw għar-rek­wiżiti fl-indus­tri­ja li qed jin­bid­lu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tau­toko trans­la­tion mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Pātai: Based Busi­ness Engin­eer­ing te I Con­cepts nei?
hān­gai Paki­hi Engin­eer­ing te i runga i:
hanga­rau mōhiohio;
Tukanga Paki­hi Reen­gin­eer­ing.
Paki­hi Engin­eer­ing Ko te tik­anga o te whana­ket­anga e āwhina i roto i te anō o ngā tukanga paki­hi ki te urutau ki te huri ngā whakaritenga i roto i te ahumahi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ईआरपी प्रश्न: व्यवसाय अभियांत्रिकी कोणत्या संकल्पना आधारित आहे?
व्यवसाय अभियांत्रिकी आधारित आहे:
माहिती तंत्रज्ञान;
बिझनेस प्रोसेस Reen­gin­eer­ing.
व्यवसाय अभियांत्रिकी उद्योग आवश्यकता बदलत करण्यासाठी परिस्थितीशी जुळवून व्यवसाय प्रक्रिया पुन्हा एकदा डिझाइन मदत विकास पद्धत आहे.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Асуулт: Бизнесийн Engin­eer­ing ямар бүтэц дээр суурилсан байна вэ?
Бизнес Инженерийн дээр тулгуурлаж байна:
Мэдээллийн технологи;
Бизнесийн үйл явц Реинженерчлэх.
Бизнес инженерийн салбарын хайсан өөрчлөгдөж дасан зохицох бизнесийн үйл явцыг дахин загварчлах туслах хөгжлийн арга юм.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP မေးခွန်း: စီးပွားရေးအင်ဂျင်နီယာဘယ် Con­cepts တွင် အခြေခံ. သလဲ?
စီးပွားရေးအင်ဂျင်နီယာအပေါ်အခြေခံသည်:
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ;
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ် Reen­gin­eer­ing ။
စီးပွားရေးအင်ဂျင်နီယာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့လိုအပ်ချက်များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များရဲ့ဒီဇိုင်းအသစ်အတွက်အထောက်အကူပြုသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ईआरपी प्रश्न: व्यापार ईन्जिनियरिङ् कुन अवधारणा आधारित छ?
व्यापार ईन्जिनियरिङ् मा आधारित हुन्छ:
सूचना प्रबिधि;
व्यापार प्रक्रिया Reen­gin­eer­ing।
व्यापार ईन्जिनियरिङ् परिवर्तन उद्योग मा आवश्यकताहरु भिज्न व्यवसाय प्रक्रियाहरु को redesign­ing मा जो मदत विकास विधि हो।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maskino­ver­set­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Spørsmål: Busi­ness Engin­eer­ing er basert på hvilke kon­septer?
Busi­ness Engin­eer­ing er basert på:
Informas­jon­stekno­lo­gi;
Busi­ness Pro­cess reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing er met­oden for utvik­ling som bistår i omstruk­turerin­gen av for­ret­ning­s­prosesser for å tilpasse seg endre­de krav i brans­jen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
يونټ پوښتنه: کاروبار انجنیری پر بنسټ کوم مفاهیم؟
د سوداګرۍ د انجنیری دی پر بنسټ:
مالوماتي ټېکنالوجي؛
د سوداګرۍ د مهندسۍ.
د سوداګرۍ د انجنیری د پرمختګ ميتود چې د کاري پروسو کې د redesign­ing مرسته وکړي تر څو په کتابتون کې د صنعت په شرایطو د سمون لپاره لاس دی.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
سوال ERP: مهندسی کسب و کار است که بر اساس آن مفاهیم؟
مهندسی کسب و کار است بر اساس:
فناوری اطلاعات؛
مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار.
مهندسی کسب و کار با استفاده از روش های توسعه که کمک به طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار برای انطباق با تغییر مورد نیاز در این صنعت است.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pomoc maszynowe tłu­maczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Pytan­ie: Inżynieria dzi­ałal­ność opi­era na którym Con­cepts?
Inżynieria dzi­ałal­noś­ci opi­era się na:
Informatyka;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Inżynieria dzi­ałal­noś­ci jest met­odą roz­wo­ju, które pomaga­ją w prze­pro­jek­towaniu pro­cesów biznesow­ych w celu dostosow­ania się do zmi­eniają­cych się wymagań w branży.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suporte de tradução automát­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Per­gun­ta: Engen­haria negó­cio é baseado em que os con­ceitos?
Engen­haria de negó­cios é baseado em:
Tecno­lo­gia da Inform­ação;
Reen­gen­haria do pro­cesso de negó­cios.
Engen­haria de Negó­cios é o méto­do de desen­vol­vi­mento que ajudar no redesen­ho de pro­cessos de negó­cios para se adaptar às exigên­cias da indústria em mutação.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP ਸਵਾਲ: ਵਪਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਸ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ?
ਵਪਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ:
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ;
ਵਪਾਰ ਕਾਰਵਾਈ Reen­gin­eer­ing.
ਵਪਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੀ redesign­ing ਵਿਚ ਮਦਦ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mașină de suport tra­ducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Între­bare: Busi­ness Engin­eer­ing este bazat pe con­ceptele care?
Ingin­er­ie de afaceri se bazează pe:
Tehno­lo­gia de inform­ație;
Pro­ces­ul de Reingin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing este met­oda de dez­vol­tare, care ajuta la reproiectarea pro­ceselor de afaceri pen­tru a se adapta la schim­barea cerințelor din indus­trie.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Вопрос: бизнес Engin­eer­ing основана на какие концепции?
Бизнес-Engin­eer­ing основана на:
Информационные технологии;
Процесс реорганизации бизнеса.
Бизнес-Engin­eer­ing является метод разработки, которые помогают в редизайн бизнес-процессов, чтобы адаптироваться к изменяющимся требованиям в отрасли.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
faa­lili­uga mas­ini Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Fesili: ua faavae Engin­eer­ing Busi­ness I mataupu fea?
e faavae i luga o Engin­eer­ing pisin­isi:
Faamatalaga Tekono­losi;
Reen­gin­eer­ing Faa­gas­o­l­oga Busi­ness.
o Engin­eer­ing Busi­ness le auala o le atin­ae lea e fesoasoani ai i le redesign­ing faa­gas­o­l­oga o le pisin­isi e faamas­ani i le suia o tulaga man­a­o­mia i le ala­manu­ia.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taic inneal eadar-theanga­chaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Ceist: Gnìom­ha­chais Engin­eer­ing stèid­hichte air Con­cepts Dè?
Gnothachas Engin­eer­ing stèid­hichte air:
Teicneo­las fios­ra­chaidh;
Pròiseas Gnothachais Reen­gin­eer­ing.
Gnothachas Innlea­daire­achd S e an dòigh a tha a leas­achadh a’ cuideachadh ann an redesign­ing de phròiseasan gnìom­ha­chais ath­ar­rachadh gus feu­malach­dan ath­ar­ra­chail anns a ghnìom­hachas.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ЕРП Питање: Пословни Инжењеринг је на основу које Концепти?
Пословни инжењеринг се заснива на:
Информациона технологија;
Реструктурирање пословних процеса.
Пословни Инжењеринг је метод развоја који помажу у редизајнирања пословних процеса да се прилагоде променљивим захтевима у индустрији.

#VALUE!
“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port much­ina shan­duro: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Mub­vun­zo: Busi­ness Engin­eer­ing chakavakir­wa Ndez­vi­pi pfung­wa?
Busi­ness Engin­eer­ing hun­ovakir­wa:
Inform­a­tion rwok­ugadzira;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing ndi­ye nzira okukura iyo vanobat­sira redesign­ing pamusoro pezvakait­wa bhiz­i­m­isi kuch­injira kuch­in­ja zvinodi­wa vari inda­sitiri.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP سوال: ڌنڌو انجنيئرنگ جنهن جي حوصله تي ٻڌل آهي؟
وڻج واپار انجنيئرنگ تي مشتمل آهي:
انفارميشن ٽيڪنالاجي.
ڌنڌي جي پروسيس Reen­gin­eer­ing.
وڻج واپار انجنيئرنگ جي ترقيء جو طريقو جنهن جو ڪاروبار عمل جي redesign­ing ۾ سهڪار جي صنعت ۾ بدلجندڙ ضرورتن سان مطابقت پيدا ڪرڻ آهي.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
එප්පාවල රොක් පොස්පේට් ප්රශ්නය: ව්යාපාරික ඉංජිනේරු කුමන සංකල්ප මත පදනම් වේ?
ව්යාපාරික ඉංජිනේරු මත පදනම් වේ:
තොරතුරු තාක්ෂණ;
ව්යාපාරික ක්රියාවලි ප්රතිසංස්කරණ.
ව්යාපාරික ඉංජිනේරු කර්මාන්තය තුළ වෙනස් අවශ්යතා අනුවර්තනය වීමට ව්යාපාර ක්රියාවලීන් redesign­ing සහාය වන සංවර්ධන ක්රමයක් වේ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora stro­jový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Otázka: Busi­ness Engin­eer­ing na zák­lade ktorej Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing je založený na:
Inform­ačné tech­noló­gie;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing je metóda vývo­ja, ktorý pomáha pri pre­pra­co­v­aní obchod­ných pro­cesov sa pris­pôsobiť meniacim sa poži­a­da­vkám v priemysle.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora za stro­jno pre­va­jan­je: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Vprašan­je: Poslov­ni Engin­eer­ing je na pod­la­gi katerih Kon­cepti?
Poslov­ni Engin­eer­ing temelji na:
Inform­a­cijska tehno­lo­gi­ja;
Pren­ova poslov­nih pro­cesov.
Poslov­ni Engin­eer­ing je met­oda razvo­ja, ki pomaga pri pren­ovi poslov­nih pro­cesov, da se pri­la­godi­jo na spremin­ja­joče se potre­be v indus­triji.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taageerada tur­ju­maad­da mashi­inka: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Su’aal ERP: Busi­ness Engin­eer­ing waa Salaysan Aragtiyaha kuwee?
Busi­ness Engin­eer­ing uu ku salaysan yahay:
tech­no­logy Inform­a­tion;
Reen­gin­eer­ing Hab-Busi­ness.
Busi­ness Engin­eer­ing waa hab­ka hor­u­marka taas oo gacan ka Fisi­l­aada ee geedi socodka ganac­si inay la qab­sadaan si bed­de­lo shur­uuda­ha in industry ee.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoyo à la tra­duc­ción automát­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Pre­gun­ta: Ingen­i­er­ía de nego­cio se basa en con­ceptos que?
Ingen­i­er­ía de nego­cio se basa en:
Tecno­lo­gía Inform­a­ción;
Rein­gen­i­er­ía de pro­cesos de nego­cio.
Ingen­i­er­ía de Nego­cios es el méto­do de desar­rol­lo que ayudan en el redis­eño de pro­cesos de nego­cio para adaptarse a las cam­bi­antes necesid­ades de la indus­tria.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rojongan panar­jama­han mes­in: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP patarosan: Téknik Busi­ness ieu Dumas­ar On Kon­sép Nu?
Téknik Busi­ness dumas­ar kana:
Tékno­lo­gi informasi;
Prosés Bis­nis Reen­gin­eer­ing.
Téknik Busi­ness nya éta métode tumuwuh­na nu man­tu­an di redesign­ing prosés usa­ha pikeun adaptasi jeung ngaro­bah syar­at di indus­tri.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Swali: Biashara Engin­eer­ing ni Kulingana On ipi Dhana?
Busi­ness Engin­eer­ing ni msingi:
tekno­lojia ya habari;
Biashara Mchakato Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing ni njia ya maendeleo ambayo kusaidia katika redesign­ing ya tar­a­ti­bu za biashara na kukab­ili­ana na mahitaji katika sek­ta kubadi­lika.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stöd maskinöver­sättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Fråga: Busi­ness Engin­eer­ing ber­oende på vilken Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing byg­ger på:
Inform­a­tion­stekno­lo­gi;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing är met­oden för utveck­ling som hjälp­er i omform­ande av affär­spro­cesser för att anpas­sa sig till förändrade krav i bran­schen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Саволи банақшагирии: Engin­eer­ing соҳибкорӣ дар асоси кадом мафҳумҳо?
Муҳандисии Busi­ness аст, асос ёфтааст:
Техналогияи ахборот;
Reen­gin­eer­ing раванд соҳибкорӣ.
Муҳандисии Busi­ness усули рушди он мусоидат дар redesign­ing равандҳои бизнес барои мутобиқ шудан ба тағйири талаботи дар саноат аст.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ஈஆர்பி கேள்வி: வணிக பொறியியல் எந்த கருத்துகள் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது?
வணிக பொறியியல் அடிப்படையாக கொண்டது:
தகவல் தொழில்நுட்பம்;
வர்த்தக செய்முறை மறுபொறியியல்.
வணிக பொறியியல் துறையில் தேவைகளை மாற்றுவதன் ஏற்ப அலுவல் செயல்முறைகள் மறுவடிவமைப்பதில் உதவ எந்த வளர்ச்சி முறையாகும்.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP ప్రశ్న: బిజినెస్ ఇంజనీరింగ్ ఏ భావనలపై ఆధారపడింది?
బిజినెస్ ఇంజనీరింగ్ ఆధారంగా:
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ;
బిజినెస్ ప్రాసెస్ రీఇంజనీరింగ్.
బిజినెస్ ఇంజనీరింగ్ పరిశ్రమలో అవసరాలకు అనుగుణంగా విధంగా వ్యాపార పద్దతులను పునరాకృతి సహకరించే ఇది అభివృద్ధి పద్ధతి.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP คำถาม: วิศวกรรมธุรกิจบนพื้นฐานของแนวคิดไหน?
วิศวกรรมธุรกิจตาม:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ
ธุรกิจวิศวกรรมเป็นวิธีการของการพัฒนาซึ่งช่วยในการปรับเปลี่ยนการออกแบบของกระบวนการทางธุรกิจที่จะปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Destek mak­ine çevir­isi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Soru: İşlet­me Mühendis­liği Hangi Kav­ram­lar Day­alı edi­lir?
İşlet­me Mühendis­liği day­an­mak­tadır:
Bil­gi Tekno­lojisi;
İş süre­cin­in yen­iden yapılan­ması.
İşlet­me Mühendis­liği sek­töründe değişen gereksin­imleri uyum için iş süreçler­in­in yen­iden yapılandırıl­ması yardım­cı gelişme yön­temidir.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Питання: бізнес Engin­eer­ing заснована на які концепції?
Бізнес-Engin­eer­ing заснована на:
Інформаційні технології;
Реінжиніринг бізнес-процесів.
Бізнес-Engin­eer­ing є метод розробки, які допомагають в редизайн бізнес-процесів, щоб адаптуватися до мінливих вимог в галузі.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP سوال: کاروباری انجینئرنگ کون تصورات پر مبنی ہے؟
بزنس انجینئرنگ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے:
انفارمیشن ٹیکنالوجی؛
بزنس عمل Reen­gin­eer­ing.
بزنس انجینئرنگ جس کی صنعت میں ضروریات کو تبدیل کرنے کو اپنانے کے لئے کاروبار کے عمل کی redesign­ing کی میں مدد کی ترقی کے طریقہ کار ہے.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mash­ina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Savol: Biznes muhandis­lik qay­si tushunchalar asoslan­gan?
Biznes muhandis­lik asoslan­gan:
Informat­sion texno­lo­giya;
Jaray­on­ni boshqar­ish.
Biznes muhandis­lik sohasida o’zgaruvchan tal­ab­lariga moslasht­ir­ish biznes-jaray­on­larni rekon­struk­siya yor­dam rivo­jlan­ish usuli hiso­b­la­nadi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Câu hỏi: Kỹ thuật nghiệp vụ là Dựa trên khái niệm nào?
Kỹ thuật Kinh doanh dựa trên:
Công nghệ thông tin;
Quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.
Kỹ thuật Kinh doanh là phương thức phát triển mà hỗ trợ việc thiết kế lại quy trình kinh doanh để thích ứng với yêu cầu thay đổi trong ngành công nghiệp.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cefnogaeth cyfie­ithu peiri­anyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Cwest­i­wn: Peiri­an­neg bus­nes yn seiliedig ar Pa Cysyni­adau?
Peiri­an­neg bus­nes yn seiliedig ar y canlyn­ol:
Tech­noleg Gwybodaeth;
Ad-dre­fnu Prose­sau Bus­nes.
Peiri­an­neg Bus­nes yw’r dull o ddatbly­gi­ad sy’n cynorth­wyo i ail-ddylunio prose­sau bus­nes i addasu i ofynion yn y diwydi­ant sy’n newid.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ngo­mat­shini trans­la­tion Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Umbuzo: Busi­ness Engin­eer­ing isekel­we Zeziphi Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing isekel­we:
Ezobuch­weph­eshe;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing ke indlela yophuh­liso ukun­cedisa umchan­catho kween­kqubo zoshishino ukumelana neem­funo kushishino ukut­sh­int­sha.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ערפּ קשיא: ביזנעס אינזשעניריע איז באזירט אויף וואָס קאַנסעפּס?
געשעפֿט אינזשעניריע איז באזירט אויף:
אינפֿאָרמאַציע טעכנאָלאָגיע;
ביזנעס פּראַסעס רעענגינעערינג.
געשעפֿט אינזשעניריע איז די אופֿן פון אַנטוויקלונג וואָס אַרוישעלפן אין די רעדעסיגנינג פון געשעפט פּראַסעסאַז צו אַדאַפּט צו טשאַנגינג רעקווירעמענץ אין די אינדוסטריע.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port ẹrọ trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Ibeere: Busi­ness Engin­eer­ing ti wa ni Da Lori Eyi ti ero?
Busi­ness Engin­eer­ing wa ni da lori:
Isalaye fun tekino­loji;
Busi­ness ilana Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing ni awọn ọna ti idag­basoke ti ran ni redesign­ing ti owo sii lakọkọ lati orisir­isi si si iyipada awọn ibeere ni ile ise.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ukusekela machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ERP Umbuzo: Busi­ness Engin­eer­ing kusekel­we Yiku­phi Con­cepts?
Busi­ness Engin­eer­ing kusekel­we:
Ukwaziswa kwesi­man­je;
Busi­ness Pro­cess Reen­gin­eer­ing.
Busi­ness Engin­eer­ing indlela lok­uthuthukiswa ukus­iza kabusha izin­qubo zebh­iz­in­isi ukuz­ivumelan­isa ezish­int­shash­int­shayo izidin­go embonini.