EU Council: Alfano, full support to the priorities of Malta’s EU Presidency

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/01/con­siglio-ue-alfano-pieno-sostegno.htmlEU Coun­cil: Alfano, full sup­port to the pri­or­it­ies of Malta’s EU Pres­id­ency

“As of today Malta has taken on the rotat­ing Pres­id­ency of the Coun­cil of the European Uni­on. For the next six months, Malta will be at the helm of the Coun­cil, focus­ing on sev­er­al cru­cial sec­tors such as migra­tion policies, secur­ity, the Brex­it, the single mar­ket, the EU’s Neigh­bour­hood Poli­cy and mari­time affairs,”” said the Min­ister of For­eign Affairs and Inter­na­tion­al Coöper­a­tion, Angelino Alfano.”“Italy intends to sup­port with determ­in­a­tion,”” added Alfano, ““the action and goals that Malta has set for its Pres­id­ency and con­firms its full sup­port to the pri­or­it­ies that Malta intends to pursue.”””“In the six months that lie ahead,”” Min­ister Alfano poin­ted out, ““we will work to relaunch the European pro­ject, also by organ­iz­ing an event in March to cel­eb­rate the 60th anniversary of the Rome Treaty.”“Looking at the new glob­al scen­ari­os, Alfano con­cluded: ““Strength­en­ing coöper­a­tion between States is key to achiev­ing secur­ity and prosper­ity. And the EU — still a mod­el to look up to for the added value it has been cap­able of gen­er­at­ing in so many sec­tors of the daily lives of European cit­izens — can and must improve.””


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/01/con­siglio-ue-alfano-pieno-sostegno.html

Kun­sill tal-UE: Alfano, appoġġ sħiħ għall-pri­jor­itaji­et tal-Pres­id­en­za Malta fl-UE

Mil-lum Malta ħadet il-Pres­id­en­za b’rotazzjoni tal-Kun­sill tal-Unjoni Ewropea. Għas-sitt xhur li ġejjin, Malta se tkun fit-tmexxi­ja tal-Kun­sill, li tiffoka fuq diver­si setturi kruċ­jali bħas-politiki ta’ migrazz­joni, is-sig­urtà, l-Brex­it, is-suq uniku, Politika tal-Viċin­at tal-UEl-affar­iji­et marit­timi, ““qal il-Min­is­tru tal-Affar­iji­et Bar­ran­in u l-Koop­erazz­joni Internazz­jon­ali, Angelino Alfano.”” l-Ital­ja għand­ha l-inten­z­joni li tap­poġġ­ja b’determinazzjoni, ““żied Alfano,”” l-azz­joni u miri li Malta stabbili­et għall-Pres­id­en­za tiegħu u jikkon­fer­ma l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-pri­jor­itaji­et li Malta għand­ha l-ħsieb li sseg­wi. “””” Fis-sitt xhur li hemm qud­diem­na, ““Min­is­tru Alfano rril­ev­at,”” aħna se naħd­mu biex jer­ġa jniedi l-proġett Ewropew, ukoll bil­li tor­ganizza avveni­ment mar­zu biex tiċċel­eb­ra l-. 60 anniversar­ju tat-Trat­tat ta Ruma ““Meta wieħed iħares lejn ix-xen­arji glob­ali ġod­da, Alfano ikkonkluda:”” Tisħiħ tal-koop­erazz­joni bejn l-Istati hija essen­zjali biex jinkisbu sig­urtà u prosper­ità u l-UE — għadu mudell li ħarsa sa l-valur miżjud ikun ġie kapaċi. ta ġen­erazz­joni sa f’ħafna setturi tal-ħaj­ja ta’ kuljum taċ-ċit­tadini Ewropej — tista u trid titjieb “”.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/01/con­siglio-ue-alfano-pieno-sostegno.html

EU Raad: Alfano, volle steun aan die pri­or­iteite van Malta EU Pres­id­en­sie

“Soos van vand­ag Malta gen­eem het op die rot­er­ende pres­id­ent­skap van die Raad van die Europese Unie. Vir die vol­gende ses maande, Malta sal wees aan die stuur van die Raad, met die fok­us op n paar belan­grike sektore soos migrasie beleid, sekur­iteit, die Brex­it, die interne mark, Neigh­bour­hood beleid en mar­itieme sake van die EU se, ““het die Min­ister van Buite­land­se sake en interna­s­ionale samew­erking, Angelino Alfano.”” Italië voorne­mens is om te onder­steun met vas­berad­en­heid, ““het Alfano,”” die aksie en doel­wit­te wat Malta het vir sy Pres­id­en­sie en bevestig sy volle steun aan die pri­or­iteite wat Malta beoog om na te streef. “””” in die ses maande wat voorlê, ““Min­ister Alfano daarop gewys,”” ons sal werk om die Europese pro­jek op gang te bring, ook deur die organ­isasie van n byeen­koms in Maart tot die vier. 60ste her­den­k­ing van die Ver­drag van Rome ““As ons kyk na die nuwe glob­ale scen­ario, Alfano gesluit:”” Ver­ster­king van die samew­erking tussen state is die sleutel tot die bereik­ing van sekur­iteit en voor­spoed en die EU — nog n mod­el om te kyk na die toege­voeg­de waarde dit in staat is. die opwekking in so baie sektore van die daag­likse lewe van die Europese bur­gers — kan en moet ver­beter “”.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/01/con­siglio-ue-alfano-pieno-sostegno.html

Këshil­li i BE-së: Alfano, mbështetje të plotë për pri­or­itetet e Pres­id­encës Maltës BE

“Që sot Malta ka mar­rë së rrad­hës së Pres­id­encës së Këshil­lit të Bashkim­it Evropi­an. Për gjashtë muajt e ardh­shëm, Malta do të jetë në krye të Këshil­lit, duke u fok­usuar në disa sek­t­orë të rëndës­ish­me të tilla si politikat e migrim­it, të sig­ur­isë, të Brex­it, tregu i vetëm, Politikat e Fqin­jës­isë të BE-së dhe çështjet detare, ““tha Min­is­tri i Pun­ëve të Jasht­me dhe Bashkëpun­im­it Ndërkom­bëtar, Angelino Alfano.”” Italia syn­on të mbësht­esë me vendos­mëri “”, shtoi Alfano,”” vep­rim dhe qël­li­met që Malta ka vendos­ur për pres­id­encën e saj dhe kon­firmon mbështetjen e saj të plotë për pri­or­itetet që Malta ka ndër­mend për të ndjekur. “””” në gjashtë muajt që shtri­hen për­para, ““min­is­tri Alfano vuri në dukje,”” né do të pun­o­jmë për të rinis­ur pro­jek­t­in evropi­an, edhe duke organ­izuar një ngjar­je në mars për të fes­tu­ar. 60 vjet­ori i Trak­tat­it të Romës ““Duke sken­arëve të reja glob­ale, Alfano arriti në për­fun­di­m­in:”” Forcimi i bashkëpun­im­it ndërmjet Shteteve është çelësi për arritjen e sig­ur­isë dhe prosper­itetit dhe BE — ende një mod­el për të parë deri në për vler­ën e shtu­ar që ka qenë e aftë. e gjeneru­ar në kaq shumë sek­t­orë të jetës së përdit­sh­me të qytetarëve evropi­anë — mund dhe duhet të përmirëso­het “”.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/01/con­siglio-ue-alfano-pieno-sostegno.html

የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት: Alfano, ማልታ የአምላክ የአውሮፓ ህብረት አመራር ቅድሚያ ሙሉ ድጋፍ

“ማልታ የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ማሽከርከር አመራር ላይ ወስዷል ዛሬ እንደ. በሚቀጥሉት ስድስት ወራት ያህል, ማልታ እንዲህ የፍልሰት ፖሊሲዎች, ደህንነት, የ Brex­it በርካታ ወሳኝ ዘርፎች ላይ በማተኮር, የምክር ቤቱን መቅዘፊያ ላይ ይሆናል; ነጠላ ገበያ, የአውሮፓ ሕብረት የአምላክ Neigh­bour­hood ፖሊሲ እና የባሕር ጉዳዮች, ጣሊያን ቁርጥ አቋም ጋር ለመደገፍ ያሰበውን ““በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና ዓለም አቀፍ ትብብር, Angelino Alfano. አለ””, ማልታ በውስጡ አመራር ለ አዘጋጅቷል እርምጃ እና ግብ ““Alfano, ታክሏል”” ማልታ ለማሳደድ ያሰበውን ያለውን ቅድሚያ ሙሉ በሙሉ ድጋፍ የሚያረጋግጥ ነው. “””” ወደፊት የሚፈጸሙትን በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ, ““ሚኒስትር Alfano እንዳመለከተው,”” እኛ ለማክበር መጋቢት ውስጥ አንድ ክስተት በማደራጀት በኩል ደግሞ, የአውሮፓ ፕሮጀክት ዳግም ያስጀምሩት እንደሚሰራ. ስቴትስ መካከል የትብብር የደህንነት እና ብልጽግና ማሳካት ቁልፍ ጉዳይ ነው ማጠናከር እንዲሁም የአውሮፓ ህብረት — አሁንም ሞዴል ብቃት ቆይቷል ያለውን አክለዋል ዋጋ ለማግኘት ወደ መመልከት: በሮም ስምምነት ላይ ያሳለፈችውን 60 ኛ ዓመት ““አዲስ ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች በማገናዘብ, Alfano መደምደሚያ ላይ””. የአውሮፓ ዜጎች በዕለት ተዕለት ሕይወታችን እጅግ ብዙ ዘርፎች ውስጥ ለማመንጨት — እና ማሻሻል አለብን አይችልም “”.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/01/con­siglio-ue-alfano-pieno-sostegno.html

مجلس الاتحاد الأوروبي: ألفانو، الدعم الكامل للأولويات الرئاسة مالطا للاتحاد الاوروبي

“اعتبارا من اليوم اتخذت مالطا على الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للأشهر الستة المقبلة، مالطا سيكون على رأس المجلس، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية مثل سياسات الهجرة والأمن وBrex­it، السوق الموحدة، سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي والشؤون البحرية، ““قال. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، انجلينو ألفانو”” ايطاليا تعتزم دعم بعزم “”، وأضاف ألفانو””، والعمل والأهداف التي مالطا وضعت لرئاستها ويؤكد دعمه الكامل للأولويات التي تعتزم مالطا لتحقيقها. “””” في الأشهر الستة التي تنتظرنا “”، وأشار وزير ألفانو من”” سنعمل على إعادة إطلاق المشروع الأوروبي، وأيضا من خلال تنظيم حدث مارس للاحتفال. بالذكرى ال60 لمعاهدة روما ““يبحث في سيناريوهات عالمية جديدة، وخلص ألفانو:”” تعزيز التعاون بين الدول هو المفتاح لتحقيق الأمن والازدهار والاتحاد الأوروبي — لا يزال نموذجا للبحث عن لللقيمة المضافة فقد كان قادرا. توليد في العديد من قطاعات الحياة اليومية للمواطنين الأوروبيين — يمكن ويجب تحسين “”.