Facility location techniques

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Facility location techniques

Several analytic techniques have been developed to assist firms in location analysis. The transportation method determines the best pattern of shipments from several points of supply (sources) to points of demand (destinations) so as to minimize total transportation and production costs. The factor weighting method assigns a weight to each location decision factor based on its importance to management. Locational break-even analysis uses the “break-even” approach for cost comparison of alternative facility location.

Locational break-even analysis:

Locational break-even analysis refers to the use of cost-volume analysis to make an economic comparison of location alternatives. By identifying fixed and variable costs and graphing them for each location, we can determine which one provides the lowest cost. Locational break-even analysis can be done mathematically or graphically. The graphic approach has the advantage of providing the range of volume over which each location is preferable.

This technique involves three steps:
determine the fixed and variable cost for each location.
plot the costs for each location, with costs on the vertical axis of the graph and annual volume on the horizontal axis.
select the location that has the lowest total cost for the expected production volume.

Factor rating method

Deciding where to locate a new facility usually includes several factors that management thinks are important. The factor rating method is popular because a variety of relevant criteria can be included in a given case. Managers can then consider the results of quantitative approaches, such as Locational break-even analysis or the transportation method, together with the more qualitative factor rating approach in making a final decision.

There are six steps in the factor rating method:
Develop a list of relevant factors (such as location, community, incentives).
Assign a weight to each factor to reflect its relative importance in the company’s objectives.
Develop a scale for each factor (e.g. 1-10 points).
Have management score each location on each factor, using the scale in step 3.
Multiply the scores times the weight based on the maximum point score, considering the results of quantitative approaches as well.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tekniċi faċilità

Diversi tekniċi analitiċi ġew żviluppati biex jgħinu lill-kumpaniji fl-analiżi post. Il-metodu tat-trasport jiddetermina l-aħjar mudell ta ‘vjeġġi minn diversi punti ta’ forniment (sorsi) għal punti ta ‘domanda (destinazzjonijiet) sabiex jimminimizzaw trasport u produzzjoni totali ispejjeż. Il-metodu fattur ta ‘differenzjazzjoni tassenja piż lil kull fattur deċiżjoni lokazzjoni bbażat fuq l-importanza tagħha għall-ġestjoni. Lokalizzazzjoni analiżi tal-fidi juża l-â € œbreak-evenâ approċċ € għall-paragun ispiża tal-post faċilità alternattiv.

Lokalizzazzjoni tal-fidi analiżi:

Lokalizzazzjoni analiżi tal-fidi tirreferi għall-użu ta ‘analiżi ta’ volum ispejjeż li jagħmlu paragun ekonomiku tal-alternattivi lokazzjoni. Billi jidentifikaw l-ispejjeż fissi u varjabbli u graphing minnhom għal kull post, nistgħu jiddeterminaw liema waħda tipprevedi l-inqas spejjeż. Lokalizzazzjoni analiżi tal-fidi jista ‘jsir matematikament jew grafikament. L-approċċ grafika għandha l-vantaġġ li jipprovdi l-firxa ta ‘volum li fuqha kull post huwa preferibbli.

Din it-teknika tinvolvi tliet stadji:
jiddetermina l-ispiża fissa u varjabbli għal kull post.
plot l-ispejjeż għal kull post, bl-ispejjeż fuq l-assi vertikali tal-graff u l-volum annwali fuq l-assi orizzontali.
tagħżel il-post li għandu l-ispiża totali baxx għall-volum tal-produzzjoni mistennija.

Metodu tal-klassifikazzjoni fattur

Jiddeċiedu fejn biex jillokalizza faċilità ġdida normalment jinkludi diversi fatturi li l-ġestjoni jaħseb huma importanti. Il-metodu tal-klassifikazzjoni fattur huwa popolari minħabba varjetà ta ‘kriterji rilevanti jistgħu jiġu inklużi fil f’każ partikolari. Maniġers jistgħu imbagħad jikkunsidra r-riżultati ta ‘approċċi kwantitattivi, bħalma huma l-analiżi tal-lokalità tal-fidi jew il-metodu tat-trasport, flimkien ma’ l-approċċ tal-klassifikazzjoni fattur aktar kwalitattiva fit-teħid ta ‘deċiżjoni finali.

Hemm sitt passi fl-metodu tal-klassifikazzjoni fattur:
Tiżviluppa lista ta ‘fatturi rilevanti (bħal-lokazzjoni, komunità, inċentivi).
Jassenjaw piż lil kull fattur li jirrifletti l-importanza relattiva tagħha fil-companyâ € ™ s għanijiet.
Tiżviluppa skala għal kull fattur (eż 1-10 punt).
Have ġestjoni punteġġ kull post fuq kull fattur, tuża l-iskala fil-pass 3.
Immoltiplika l-punteġġi darbiet il-piż ibbażat fuq il-punteġġ massimu punt, jikkunsidraw ir-riżultati ta ‘approċċi kwantitattivi kif ukoll.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fasiliteit geleë tegnieke

Verskeie analitiese tegnieke is ontwikkel om maatskappye te help om plek ontleding. Die vervoer metode bepaal die beste voorbeeld van vervoer van verskeie punte van die aanbod (bronne) om punte van die vraag (bestemmings) ten einde totale vervoer en produksiekoste te verminder. Die faktor gewig metode ken ‘n gewig aan elke plek besluit faktor gebaseer op die belangrikheid daarvan om die bestuur. Liggingsvereistes gelykbreek analise gebruik die â € œbreak-evenâ € benadering vir koste vergelyking van alternatiewe fasiliteit geleë.

Liggingsvereistes gelykbreek analise:

Liggingsvereistes gelykbreek analise verwys na die gebruik van koste-volume-analise om ‘n ekonomiese vergelyking van plek alternatiewe te maak. Deur die identifisering van vaste en veranderlike koste en grafiese hulle vir elke plek, kan ons bepaal watter een bied die laagste koste. Liggingsvereistes gelykbreek analise kan wiskundig of grafies gedoen. Die grafiese benadering het die voordeel van die verskaffing van die omvang van die volume waaroor elke plek is verkieslik.

Hierdie tegniek behels drie stappe:
bepaal die vaste en veranderlike koste vir elke plek.
plot die koste vir elke plek, met koste op die vertikale as van die grafiek en jaarlikse volume op die horisontale as.
Kies die plek wat die laagste totale koste vir die verwagte produksie volume het.

Faktor gradering metode

Besluit waar om ‘n nuwe fasiliteit op te spoor sluit gewoonlik ‘n paar faktore wat bestuur dink is belangrik. Die faktor gradering metode is baie gewild as gevolg van ‘n verskeidenheid van relevante kriteria kan ingesluit word in ‘n gegewe geval. Bestuurders kan dan kyk na die resultate van kwantitatiewe benaderings, soos vir Ligging gelykbreek analise of die vervoer metode, saam met die meer kwalitatiewe faktor gradering benadering in ‘n finale besluit.

Daar is ses stappe in die faktor gradering metode:
Ontwikkel ‘n lys van relevante faktore (soos ligging, gemeenskap, aansporings).
Ken ‘n gewig aan elke faktor tot sy relatiewe belangrikheid in die companyâ € ™ s doelwitte weerspieël.
Ontwikkel ‘n skaal vir elke faktor (bv 1-10 punte).
Het bestuur telling elke plek op elke faktor, met behulp van die skaal in stap 3.
Vermenigvuldig die tellings keer die gewig wat gebaseer is op die maksimum punt telling, met inagneming van die resultate van kwantitatiewe benaderings asook.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Teknikat vendndodhjen Facility

Disa teknika analitike janë zhvilluar për të ndihmuar firmat në analizën e lokacionit. Metoda e transportit përcakton modelin më të mirë të dërgesave nga disa pikat e furnizimit (burimeve) në pikat e kërkesës (destinacionet) në mënyrë që të minimizuar totale e transportit dhe prodhimit shpenzimet. Metoda Faktori i ponderimit cakton një peshë për çdo faktor vendim vendndodhjen e bazuar në rëndësinë e saj të menaxhimit. Analiza e vendndodhjes break-edhe përdor â € œbreak-evenâ qasje € për krahasim kosto e lokacionit alternativ objektit.

Vendndodhjes break-edhe analiza:

Vendndodhjes break-edhe analiza referohet përdorimit të analizës kosto-volum të për të bërë një krahasim ekonomike të alternativave të vendndodhjes. Duke identifikuar kostot fikse dhe të ndryshueshme dhe grafikët e tyre për çdo vend, ne mund të përcaktuar se cila siguron koston më të ulët. Vendndodhjes break-edhe analiza mund të bëhet matematikisht ose grafikisht. Qasja grafik ka avantazhin e ofruar gamën e vëllimit mbi të cilën secili vend është e preferueshme.

Kjo teknikë përfshin tre hapa:
të përcaktuar koston fikse dhe variabël për çdo vend.
komplot kostot për çdo vend, me kosto në boshtin vertikal të grafikut dhe vëllimi vjetor mbi boshtin horizontal.
të zgjedhur vendin që ka koston më të ulët totale për vëllimin e pritshme të prodhimit.

Metoda vlerësimi Factor

Vendoset se ku për të gjetur një objekt të ri zakonisht përfshin disa faktorë që menaxhimi mendon se janë të rëndësishme. Metoda rating faktor është popullor, sepse një shumëllojshmëri të kritereve përkatëse mund të përfshihet në një çështje të caktuar. Menaxherët më pas mund të marrë në konsideratë rezultatet e metodave sasiore, të tilla si analizë të vendndodhjes break-edhe ose metoda të transportit, së bashku me qasje më cilësore vlerësim faktor në marrjen e një vendimi përfundimtar.

Ka gjashtë hapa në metodën e vlerësimit faktor:
Zhvillimi i një listë të faktorëve relevantë (si vendndodhjes, të komunitetit, stimuj).
Cakto një peshë për çdo faktor për të reflektuar rëndësinë e saj relative në të companyâ € ™ s objektivave.
Të zhvilluar një shkallë për çdo faktor (p.sh. 1-10 pikë).
Kanë të menaxhimit të shënuar çdo vend në çdo faktor, duke përdorur shkallën në hapin 3.
Multiply pikët herë peshën bazuar në rezultatin maksimal pikë, duke pasur parasysh rezultatet e metodave sasiore si.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ተቋም አካባቢ ዘዴዎች

በርካታ የትንተና ዘዴዎች የአካባቢ ትንተና ውስጥ ድርጅቶች ለመርዳት መፍጠር ተችሏል. የመጓጓዣ ዘዴ ፍላጎት ነጥቦች (መዳረሻዎች) ጠቅላላ የትራንስፖርት እና ምርት ወጪ ለመቀነስ ሲሉ ወደ አቅርቦት (ምንጮች) በርካታ ነጥቦች ከ ላኩ ምርጥ ምሳሌ ይወስናል. ወደ ምክንያት weighting ስልት አስተዳደር ጠቀሜታ ላይ የተመሰረተ እያንዳንዱ አካባቢ ውሳኔ ምክንያት አንድ ክብደት ይመድባል. Locational እረፍት-እንኳ ትንተና አማራጭ ተቋም አካባቢ ወጪ በማነጻጸር ለማግኘት â € œbreak-evenâ € ዘዴ ይጠቀማል.

Locational እረፍት እንኳ ትንታኔ:

Locational እረፍት-እንኳ ትንተና አካባቢ አማራጮች የኢኮኖሚ ማወዳደር ለማድረግ ወጪ ጥራዝ ትንተና መጠቀምን ይመለከታል. ቋሚ እና ተለዋዋጭ ወጪ በመለየት እና ለእያንዳንዱ አካባቢ እነሱን የግራፍ በማድረግ, እኛ አንድ ዝቅተኛው ወጪ የሚያቀርብ ለመወሰን ይችላሉ. Locational እረፍት-እንኳ ትንተና ለስሌት ወይም በግራፊክ ሊደረግ ይችላል. የግራፊክ አቀራረብ እያንዳንዱ አካባቢ ይመረጣል ነው በላይ ክፍፍል ክልል ለማቅረብ ጥቅም አለው.

ይህ ዘዴ ሦስት ደረጃዎች ያካትታል:
ለእያንዳንዱ አካባቢ ቋሚ እና ተለዋዋጭ ወጪ ለመወሰን.
በአግድመት ዘንጉ ላይ ግራፍ እና ዓመታዊ ክፍፍል ቋሚ ዘንግ ላይ ወጪዎች ጋር ለእያንዳንዱ አካባቢ ወጪዎች ያሴሩ.
የሚጠበቀው የምርት ክፍፍል ዝቅተኛው ጠቅላላ ዋጋ ያለው አካባቢ ይምረጡ.

ምክንያት ደረጃ አሰጣጥ ዘዴ

ቦታ አዲስ ተቋም ለማግኘት መወሰን አብዛኛውን አስተዳደር አስፈላጊ ናቸው ብሎ ያሰባቸው በርካታ ምክንያቶች ያካትታል. አግባብነት በተለያዩ መስፈርቶች በአንድ በተወሰነ ሁኔታ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉት ምክንያቱም ምክንያት አሰጣጥ ዘዴ ተወዳጅ ነው. አስተዳዳሪዎች ከዚያም አብረው የመጨረሻ ውሳኔ ለማድረግ ይበልጥ በጥራት ምክንያት ደረጃ አቀራረብ ጋር እንዲህ Locational እረፍት-እንኳ ትንታኔ ወይም የመጓጓዣ ዘዴ እንደ አሀዛዊ እየተቃረበ, ውጤት ግምት ይችላሉ.

የ መንስኤ አሰጣጥ ስልት ውስጥ ስድስት ደረጃዎች አሉ:
(እንደ አካባቢ, ማኅበረሰብ, ማበረታቻዎች ያሉ) አግባብነት ነገሮች ዝርዝር አዳብር.
የ companyâ € ™ s ዓላማዎች ውስጥ አንጻራዊ ጠቀሜታ ለማንጸባረቅ እያንዳንዱ ምክንያት አንድ ክብደት መድብ.
እያንዳንዱ ምክንያት (ለምሳሌ: 1-10 ነጥቦች) አንድ ሚዛን ይኑርሽ.
አስተዳደር ደረጃ 3 ላይ በስፋት በመጠቀም, በእያንዳንዱ ምክንያት ላይ እያንዳንዱ አካባቢ ነጥብ አለን.
እንዲሁም አሀዛዊ አቀራረቦች ውጤት ግምት ውስጥ ከፍተኛ ነጥብ ነጥብ ላይ የተመሠረተ ክብደት እጥፍ ነጥቦች አበዛለሁ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تقنيات مرفق موقع

وقد تم تطوير العديد من التقنيات التحليلية لمساعدة الشركات في تحليل الموقع. يحدد طريقة النقل وأفضل نمط شحنات من عدة نقاط من العرض (المصادر) إلى نقطة من الطلب (الأماكن) وذلك للتقليل إجمالي تكاليف النقل والإنتاج. طريقة عامل الترجيح يعين وزن كل عامل قرار الموقع بناء على أهميتها بالنسبة للإدارة. يستخدم تحليل التعادل المكاني في â € œbreak-evenâ نهج € للمقارنة تكلفة موقع منشأة بديلة.

المكاني التعادل التحليل:

ويشير تحليل المكاني التعادل لاستخدام تحليل حجم التكلفة لإجراء مقارنة اقتصادية البدائل الموقع. من خلال تحديد التكاليف الثابتة والمتغيرة والرسوم البيانية لهم في كل مكان، يمكننا تحديد الذي يوفر واحدة وبأقل تكلفة. ويمكن أن يتم المكاني تحليل التعادل رياضيا أو بيانيا. النهج الرسم لديه ميزة توفير مجموعة من حجم أكثر من التي كل موقع هو الأفضل.

وتنطوي هذه التقنية ثلاث خطوات:
تحديد التكاليف الثابتة والمتغيرة لكل موقع.
رسم تكاليف كل مكان، مع التكاليف على المحور الرأسي من الرسم البياني والحجم السنوي على المحور الأفقي.
حدد الموقع الذي يحتوي على بأقل تكلفة الإجمالية لحجم الإنتاج المتوقع.

طريقة تصنيف عامل

البت فيها لتحديد موقع المنشأة الجديدة عادة ما يتضمن العديد من العوامل التي تعتقد إدارة هامة. طريقة عامل تقييم البرنامج هو عبارة شعبية لمجموعة متنوعة من المعايير ذات الصلة يمكن تضمينها في حالة معينة. ويمكن لمديري ثم النظر في نتائج النهج الكمي، مثل تحليل التعادل توطن أو وسيلة النقل، جنبا إلى جنب مع النهج عامل تصنيف أكثر النوعي في اتخاذ قرار نهائي.

هناك ست خطوات في طريقة عامل التصنيف:
وضع قائمة من العوامل ذات الصلة (مثل الموقع والمجتمع، والحوافز).
تعيين الوزن إلى كل عامل لتعكس أهميتها النسبية في أهداف الشركة إلى € ™ ق.
يضع جدولا لكل عامل (على سبيل المثال 1-10 نقطة).
لدينا إدارة يسجل كل مكان على كل عامل، وذلك باستخدام النطاق في الخطوة 3.
اضرب عشرات أضعاف وزن بناء على النتيجة القصوى نقطة، في ضوء نتائج المناهج الكمية أيضا.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility տեղադրության տեխնիկա

Մի քանի վերլուծական մեթոդներ, որոնք մշակվել է աջակցել ընկերությունների գտնվելու վերլուծության. Տրանսպորտային մեթոդը որոշում է լավագույն օրինակը ծանրոցների մի քանի կետերի մատակարարման (աղբյուրներից) կետերի պահանջարկի (ուղղություններով), որպեսզի նվազագույնի հասցնել ընդհանուր տրանսպորտային եւ արտադրական ծախսերը: Գործոնը կշռման մեթոդը վերագրում է քաշը յուրաքանչյուր գտնվելու որոշումների գործոնի հիման վրա դրա կարեւորությունը կառավարման. Locational ընդմիջում, նույնիսկ վերլուծությունը օգտագործում է â € œbreak-Evena եվրո մոտեցումը ծախսերի համեմատության այլընտրանքային բուժհաստատության գտնվելու վայրը.

Locational ընդմիջում, նույնիսկ վերլուծություն:

Locational ընդմիջում նույնիսկ վերլուծությունը վերաբերում է օգտագործման ծախսերի ծավալը վերլուծության է կատարել տնտեսական համեմատություն տեղադրության այլընտրանքների. Ըստ հայտնաբերելու հիմնական միջոցների եւ փոփոխական ծախսերը եւ graphing նրանց յուրաքանչյուր վայրում, մենք կարող ենք որոշելու, որ մեկն ապահովում է ամենացածր գինը. Locational ընդմիջում նույնիսկ վերլուծությունը կարելի է անել մաթեմատիկորեն կամ գրաֆիկորեն. Արվ մոտեցումն ունի առավելություն տրամադրելու շրջանակը ծավալի նկատմամբ, որը յուրաքանչյուր գտնվելու նախընտրելի.

Այս տեխնիկան ներառում է երեք քայլերը:
որոշելու ֆիքսված եւ փոփոխական ծախսերը յուրաքանչյուր վայրում:
հողամաս ծախսերը յուրաքանչյուր վայրում հետ ծախսերի վրա ուղղահայաց առանցքի գրաֆիկի եւ տարեկան ծավալի վրա հորիզոնական առանցքի:
ընտրեք այն վայրը, որը ունի ամենացածր ընդհանուր արժեքը ակնկալվող արտադրության ծավալով:

Factor գնահատականը մեթոդը

Որոշում, որտեղ կմնա մի նոր հաստատություն, սովորաբար ներառում է մի քանի գործոններ, որոնք կառավարում կարծում են, կարեւոր են: The գործոնը վարկանիշը մեթոդը հայտնի է, քանի որ մի շարք չափանիշների, կարող է ներառվել տվյալ դեպքում: Կառավարիչները կարող են, ապա հաշվի առնել արդյունքները քանակական մոտեցումների, ինչպիսիք են locational Break- նույնիսկ վերլուծության կամ փոխադրման եղանակով, հետ միասին ավելի որակական գործոնը վարկանիշային մոտեցման կատարելու վերջնական որոշում:

Կան վեց քայլերը գործոնը գնահատականը մեթոդով:
Մշակել ցուցակը համապատասխան գործոնների (ինչպիսիք են գտնվելու վայրը, համայնքային, խթանների):
Վերագրելու քաշը յուրաքանչյուր գործոնի է արտացոլել իր հարաբերական կարեւորությունը, որ companyâ € ™ s նպատակներին:
Մշակել մասշտաբների յուրաքանչյուր գործոնի (օրինակ 1-10 միավոր):
Have կառավարման միավոր յուրաքանչյուր վայրում յուրաքանչյուր գործոնի, օգտագործելով մասշտաբների քայլ 3:
Բազմապատկելու միավորներ անգամ քաշի հիման վրա առավելագույն կետի հաշվով, հաշվի առնելով արդյունքները քանակական մոտեցումների, ինչպես նաեւ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mexanizmi yer texnika

Bir neçə analitik üsulları yer təhlili firmalar yardım üçün işlənib hazırlanmışdır. nəqliyyat metodu tələb xal (istiqamətlərə) ümumi nəqliyyat və istehsal xərclərini azaltmaq üçün belə ərz (mənbələri) bir neçə xal daşınması yaxşı model müəyyən edir. factor çəki metodu rəhbərliyinə onun əhəmiyyəti əsasında hər yer qərar amil çəki verir. Locational break-hətta analiz alternativ tesis yeri dəyəri müqayisə üçün â € œbreak-evenâ € yanaşma istifadə edir.

Locational break-hətta təhlili:

Locational break-hətta analiz yeri alternativ iqtisadi müqayisə etmək xərc həcmi təhlili istifadə edir. sabit və dəyişən xərcləri müəyyən edilməsi və hər yeri üçün onlara şəkil, biz bir aşağı dəyəri təmin edən müəyyən edə bilər. Locational break-hətta təhlili riyazi və ya qrafik edilə bilər. qrafik yanaşma hər yer üstünlük üzərində həcmi sıra təmin üstünlüyə malikdir.

Bu texnika üç addımlar daxildir:
Hər yeri üçün sabit və dəyişən xərcləri müəyyən.
üfüqi ox üzrə grafik və illik həcmi şaquli ox üzrə xərcləri ilə hər yeri üçün xərcləri sahəsi.
gözlənilən istehsal həcmi aşağı ümumi dəyəri var yeri seçin.

Factor reytinq üsul

burada yeni obyektin tapmaq üçün qərar adətən idarə vacibdir hesab edir ki, bir neçə amillər daxildir. müvafiq meyarlar bir sıra bir halda daxil edilə bilər, çünki amil rating metodu məşhurdur. Menecerlər sonra birlikdə bir yekun qərar qəbul daha keyfiyyətli amil reytinq yanaşma ilə, belə Locational break-hətta analiz və ya nəqliyyat metodu kimi kəmiyyət yanaşmaları, nəticələrini hesab edə bilər.

amil reytinq metodu altı addımlar var:
(Məsələn, yeri, icma, təşviq kimi) müvafiq amillərin siyahısını inkişaf etdirilməsi.
şirkətin € ™ s məqsədləri onun nisbi əhəmiyyətini əks etdirmək üçün hər amil çəki atayın.
Hər amil (məsələn 1-10 bal) üçün miqyaslı inkişaf.
idarə addım 3 miqyaslı istifadə edərək, hər amil hər yeri hesab var.
eləcə də kəmiyyət yanaşmaları nəticələrini nəzərə alaraq, maksimum point hesab əsasında çəki dəfə puanları çoxaltmaq.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility kokapena teknikak

Hainbat teknika analitikoa garatu dira enpresak laguntzeko kokapena analisiak ere. garraio metodoa bidalketen patroi onena hornidura (iturri) eskariaren puntu (helmuga) eta, beraz, guztira, garraio eta produkzio kostuak minimizatu nahi hainbat puntu zehazten. faktore ponderazio metodoa kokapena erabakia faktore bakoitzak oinarritutako bere kudeaketa garrantzi on pisu bat esleitzen. Locational break-even analisia â € œbreak-evenâ € kostua alternatiba instalazioak kokapena konparatzeko hurbilketa erabiltzen du.

Locational break-even analisia:

Locational break-even analisia kostu-bolumena azterketa erabilera aipatzen kokapena alternatibak konparatzeko ekonomiko bat egiteko. kostu finkoak eta aldakorra identifikatuz eta horiek graphing kokapena bakoitzaren arabera, zehaztu ahal izango dugu zein den kostu txikiena eskaintzen du. Locational break-even analisia matematikoki edo grafikoki egin daiteke. Planteamendu grafikoa bolumen sorta horren gainean kokapena bakoitzaren hobe da emanez abantaila du.

Teknika hau dakar hiru urratsetan:
herri bakoitzeko kostu finko eta aldakorreko zehazteko.
herri bakoitzeko kostuak, grafikoan eta ardatz horizontalean buruzko urteko bolumena ardatz bertikalari buruzko kostuak marraz.
hautatu duen txikiena espero ekoizpen bolumena kostua guztira dauka kokalekua.

Factor puntuazioa metodoa

instalazioak berria kokatu erabakitzeko normalean hainbat faktore kudeaketa dagoela pentsatzen garrantzitsuak dira barne hartzen. faktore puntuazioa metodoa popular da irizpide garrantzitsua hainbat kasu jakin batean sartuta daitekeelako. Zuzendariak orduan kontuan hartu ahal planteamendu kuantitatiboa, hala nola Locational break-even analisia edo garraio-metodo gisa emaitzak, elkarrekin gehiago kualitatiboa faktore puntuazioa azken erabakia ere ikuspegi.

Badira faktore puntuazioa metodoa sei urrats:
faktore garrantzitsuak (adibidez, kokapena, komunitatea, pizgarri gisa) zerrenda bat garatzea.
Esleitu pisu bat faktore bakoitzak bere garrantzi erlatiboa companyâ € ™ s helburuak ere islatzeko.
eskala bat garatzea faktore bakoitza (adibidez 1-10 puntu).
Izan kudeaketa lortuz kokapena bakoitzaren faktore bakoitzeko, eskala erabiliz 3. urratsean.
Biderkatu partiturak oinarritutako puntu gehienez puntuazio on pisua aldiz, planteamendu kuantitatibo emaitzak kontuan hartuta, baita.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Метады вызначэння месцазнаходжання фонду

Некалькі аналітычных метадаў былі распрацаваны, каб дапамагчы кампаніям у аналізе месцазнаходжання. Спосаб транспарціроўкі вызначае лепшы ўзор паставак з некалькіх кропак пастаўкі (крыніц) да кропак попыту (пункты прызначэння) такім чынам, каб мінімізаваць сумарныя транспартныя і вытворчыя выдаткі. Метад вагавой каэфіцыент прысвойвае вага кожнаму фактару рашэння месцазнаходжання на аснове яго важнасці для кіравання. Locational аналіз бясстратнасці выкарыстоўвае â € œbreak-evenâ € падыход для параўнання кошту альтэрнатыўнага размяшчэння аб’екта.

Locational аналіз бясстратнасці:

Locational аналіз бясстратнасці ставіцца да ўжывання аналізу выдаткаў і аб’ёму, каб зрабіць эканамічнае параўнанне варыянтаў вызначэння месцазнаходжання. Шляхам выяўлення пастаянных і зменных выдаткаў і графікаў іх для кожнага месца, мы можам вызначыць, які з іх забяспечвае самую нізкую кошт. Locational аналіз бясстратнасці можа быць зроблена матэматычна ці графічна. Графічны падыход мае перавагу забеспячэння дыяпазону аб’ёму, у якім кожная вочка з’яўляецца пераважнай.

Гэты метад ўключае ў сябе тры этапы:
вызначыць фіксаваную і зменную кошт для кожнага месца.
графік затрат для кожнага месца, з выдаткамі на вертыкальнай восі графіка і гадавога аб’ёму на гарызантальнай восі.
абярыце месца, якое мае самую нізкую агульную кошт для чаканага аб’ёму вытворчасці.

Рэйтынгавы метад Factor

Вырашыўшы, дзе знайсці новы аб’ект, як правіла, уключае ў сябе некалькі фактараў, якія кіраўніцтва лічыць важнымі. Метад рэйтынгу фактарам з’яўляецца папулярным, паколькі разнастайнасць адпаведных крытэраў могуць быць уключаны ў дадзеным канкрэтным выпадку. Менеджэры могуць затым разгледзець вынікі колькасных падыходаў, такіх як Locational аналіз бясстратнасці або метад транспарціроўкі, разам з больш якаснай рэйтынгавай фактар падыходу пры прыняцці канчатковага рашэння.

Ёсць шэсць крокаў у метадзе рэйтынгавага фактары:
Распрацоўка пераліку адпаведных фактараў (такіх, як месцазнаходжанне, супольнасці, стымулы).
Назначце вага кожнаму фактару, каб адлюстраваць яе адносную важнасць мэтаў у кампаніі яшчэ € ™ с.
Распрацаваць шкалу для кожнага фактару (напрыклад, 1-10 балаў).
Ёсць кіраванне адзнака кожнае месцазнаходжанне на кожнага фактару, выкарыстоўваючы шкалу на кроку 3.
Памножыць балы раз вагі на аснове максімальнай колькасці балаў кропкі, з улікам вынікаў колькаснага падыходаў, а таксама.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
সুবিধা অবস্থান কৌশল

বেশ কিছু বিশ্লেষণমূলক কৌশল অবস্থান বিশ্লেষণ সংস্থাগুলো সহায়তা করার জন্য উন্নত করা হয়েছে. পরিবহন পদ্ধতি চাহিদার পয়েন্ট (গন্তব্যস্থল) তাই মোট পরিবহন ও উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য সরবরাহ করা (সূত্র) এর বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে চালানে সেরা প্যাটার্ন নির্ধারণ করে. ফ্যাক্টর তৌল পদ্ধতি প্রতিটি অবস্থান সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনা তার গুরুত্ব উপর ভিত্তি করে ফ্যাক্টর একটি ওজন নির্ধারণ করা হয়. Locational বিরতি-এমনকি বিশ্লেষণ বিকল্প সুবিধা অবস্থান খরচ তুলনা জন্য একটি € œbreak-evenâ € পদ্ধতির ব্যবহার.

Locational বিরতি-এমনকি বিশ্লেষণ:

Locational বিরতি-এমনকি বিশ্লেষণ অবস্থান বিকল্প একটি অর্থনৈতিক তুলনা করতে খরচ ভলিউম বিশ্লেষণ ব্যবহার বোঝায়. সংশোধন করা হয়েছে এবং পরিবর্তনশীল খরচ চিহ্নিত এবং তাদের প্রতিটি অবস্থান জন্য গ্রাফিং মাধ্যমে আমরা নির্ধারণ করতে পারবেন যা এক সর্বনিম্ন খরচ প্রদান করে. Locational বিরতি-এমনকি বিশ্লেষণ গাণিতিকভাবে অথবা গ্রাফিক্যালি করা যেতে পারে. গ্রাফিক পদ্ধতির ভলিউম পরিসীমা, যার উপর প্রতিটি অবস্থান বাঞ্ছনীয় প্রদানের সুবিধা রয়েছে.

এই কৌশল তিনটি ধাপ জড়িত:
প্রতিটি অবস্থান জন্য সংশোধন করা হয়েছে এবং পরিবর্তনশীল খরচ নির্ধারণ.
প্রতিটি অবস্থান জন্য খরচ, গ্রাফ এবং অনুভূমিক অক্ষের উপর বার্ষিক ভলিউমের উল্লম্ব অক্ষের উপর খরচ সঙ্গে কার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে.
অবস্থান প্রত্যাশিত উৎপাদন ভলিউমের জন্য সর্বনিম্ন মোট খরচ হয়েছে যে নির্বাচন করুন.

ফ্যাক্টর রেটিং পদ্ধতি

যেখানে মনন একটি নতুন সুবিধা সনাক্ত সাধারণত বিভিন্ন কারণের ব্যবস্থাপনা মনে করে যে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্ভুক্ত. কারণ প্রাসঙ্গিক মাপদণ্ডের একটি প্রদত্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না ফ্যাক্টর রেটিং পদ্ধতি জনপ্রিয়. ম্যানেজার তখন যেমন Locational বিরতি-এমনকি বিশ্লেষণ বা অপসারণ পদ্ধতি যেমন পরিমাণগত পন্থা, ফলাফল বিবেচনা করতে পারেন, একসঙ্গে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আরও গুণগত ফ্যাক্টর রেটিং পদ্ধতির সঙ্গে.

সেখানে ফ্যাক্টর রেটিং পদ্ধতিতে ছয় ধাপ আছে:
(যেমন অবস্থান, সম্প্রদায়, ইনসেনটিভ হিসেবে) প্রাসঙ্গিক কারণের একটি তালিকা বিকাশ.
companyâ € ™ গুলি উদ্দেশ্য তার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রতিফলিত প্রতিটি ফ্যাক্টর একটি ওজন ধার্য করুন.
প্রতিটি ফ্যাক্টর (উদাঃ 1-10 পয়েন্ট) জন্য একটি স্কেল বিকাশ.
ব্যবস্থাপনা প্রতিটি ফ্যাক্টর প্রতিটি অবস্থান স্কোর, ধাপ 3 স্কেল ব্যবহার আছে.
ওজন সর্বোচ্চ বিন্দু স্কোর উপর ভিত্তি করে বার স্কোর সংখ্যাবৃদ্ধি, সেইসাথে পরিমাণগত পন্থা ফলাফল বিবেচনায়.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tehnike Objekt lokacija

Nekoliko analitičke tehnike su razvijene kako bi se pomoglo firmama u lokaciji analizi. Metoda transport određuje najbolji obrazac pošiljki od nekoliko mjesta napajanja (izvora) do mjesta potražnje (odredišta) kako bi se smanjili ukupni transport i troškovi proizvodnje. Metoda ponder dodjeljuje težinu svaki faktor lokacija odluku na osnovu svoje važnosti za upravljanje. Lokacijski break-čak i analize koristi â € œbreak-Evena € pristup za usporedbu troškova alternativnih lokacija objekta.

Lokacijski break-čak i analize:

Lokacijski break-čak i analize odnosi se na upotrebu analize troškova i volumena da bi ekonomski poređenje lokacija alternativa. Identifikovanjem fiksni i varijabilni troškovi i njih graphing za svaku lokaciju, ne možemo odrediti što jedan daje najniže troškove. Lokacijski break-čak i analize se može uraditi matematički ili grafički. Grafički pristup ima prednost pružanja raspon volumena preko kojih je svaka lokacija je poželjno.

Ova tehnika uključuje tri koraka:
odrediti fiksni i varijabilni trošak za svaku lokaciju.
zemljište troškovi za svaku lokaciju, sa troškovima na vertikalnoj osi grafikona i godišnji obim na horizontalnoj osi.
izaberite lokaciju koja ima najniži ukupni trošak za očekivani obim proizvodnje.

metoda Factor rejting

Odlučujući gdje locirati novi objekat obično uključuje nekoliko faktora koji upravljanje misli su važne. Metoda faktor Ocjena je popularan zbog raznih relevantnih kriterija mogu biti uključeni u datom slučaju. Menadžeri tada mogu uzeti u obzir rezultate kvantitativnog pristupa, kao što su Lokacijski break-čak i analize ili način transporta, zajedno sa više kvalitativni faktor rejting pristup u donošenju konačne odluke.

Postoji šest koraka u načinu faktor rejting:
Razviti listu relevantnih faktora (kao što su lokacija, zajednica, poticaji).
Dodelite težinu svaki faktor odražava njegov relativni značaj u ciljevima companyâ € ™ s.
Razviti skali za svaki faktor (npr 1-10 poena).
Imam upravljanje gol svaku lokaciju na svaki faktor, pomoću skale u koraku 3.
Pomnožite su pogodili puta težine na osnovu maksimalan rezultat stvar, s obzirom na rezultate kvantitativnog pristupa, kao i.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
техники Механизъм за местоположение

Разработени са няколко аналитични техники за подпомагане на фирмите в анализ място. Методът на транспорта определя най-добрата схема на снабдяване от няколко точки на доставка (източници) в точките на търсенето (дестинации), така че да минимизират общите транспортни и производствени разходи. Методът на тегловен коефициент присвоява тегло на всеки фактор решение място въз основа на значението му за управление. Локационни изравняващ анализ използва € œbreak-evenâ подход € за сравнение на алтернативно местоположение съоръжение цена.

Локационни изравняващ анализ:

Локационни изравняващ анализ се отнася до използването на анализ на разходите и обем, за да се направи икономическа сравнение на алтернативи за местоположение. Чрез идентифициране фиксирани и променливи разходи и ги графики за всяко място, можем да определят коя от тях предлага най-ниски разходи. Локационни изравняващ анализ може да се направи математически или графично. Графичният подход има предимството на осигуряване на обхвата на обем, през който всяко място е за предпочитане.

Тази техника включва три стъпки:
определяне на фиксирани и променливи разходи за всяко населено място.
парцел на разходите за всяко място, с разходите по вертикалната ос на графиката и годишен обем на хоризонталната ос.
изберете мястото, което има най-ниската обща цена за очаквания обем на производство.

метод Factor рейтинг

Вземането на решение къде да се разположат ново съоръжение обикновено включва няколко фактора, които ръководството мисли са важни. Методът на фактор рейтинг е популярна, защото на различни съответни критерии могат да бъдат включени в даден случай. Мениджърите могат да преценят резултатите от количествените подходи, като локационни изравняващ анализ или по метода на транспорт, заедно с по-качествен подход фактор в класация по вземане на окончателно решение.

Има шест стъпки в метода на фактор рейтинг:
Разработване на списък на съответните фактори (като местоположение, обществени, икономически стимули).
Присвояване на теглото на всеки фактор, за да отрази неговата относителна важност в companyâ € ™ е цели.
Разработване на скала за всеки фактор (например 1-10 точки).
Има управление вкара всяко място на всеки фактор, като се използва скала в стъпка 3.
Размножава оценките пъти теглото на базата на максималната точка оценка, оценка на резултатите от количествените методи, както.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
tècniques de localització de serveis

Diverses tècniques analítiques s’han desenvolupat per ajudar les empreses en l’anàlisi d’ubicació. El mètode de transport determina el millor patró dels enviaments des de diversos punts d’alimentació (fonts) als punts de demanda (destinacions) per tal de minimitzar el transport i costos de producció totals. El mètode de factor de ponderació assigna un pes a cada factor de decisió de localització en funció de la seva importància per a la gestió. L’anàlisi de localització del punt d’equilibri utilitza el â € œbreak-EVENA enfocament de € per a la comparació de costos d’instal·lació ubicació alternativa.

anàlisi d’equilibri de localització:

L’anàlisi de localització del punt d’equilibri es refereix a la utilització de l’anàlisi de cost-volum per fer una comparació econòmica de les alternatives d’ubicació. Mitjançant la identificació dels costos fixos i variables i la representació gràfica dels mateixos en cada destinació, podem determinar quina d’elles ofereix el cost més baix. L’anàlisi de localització del punt d’equilibri es pot fer matemàtica o gràficament. L’enfocament gràfic té l’avantatge de proporcionar el rang de volum sobre el qual és preferible cada lloc.

Aquesta tècnica consisteix en tres passos:
determinar el cost fix i variable per a cada ubicació.
traçar els costos per a cada lloc, amb els costos en l’eix vertical del gràfic i el volum anual en l’eix horitzontal.
seleccionar la ubicació que té el cost total més baix per al volum de producció previst.

mètode de qualificació del factor

Decidir l’emplaçament d’una nova instal·lació en general inclou diversos factors que la gerència creu que són importants. El mètode de classificació factor és popular a causa d’una varietat de criteris pertinents es pot incloure en un cas donat. Els gerents poden considerar els resultats dels enfocaments quantitatius, com l’anàlisi del punt d’equilibri de Localització o el mètode de transport, juntament amb l’enfocament de qualificació del factor més qualitativa en la presa d’una decisió final.

Hi ha sis passos en el mètode de qualificació del factor:
Elaborar una llista de factors rellevants (com la ubicació, la comunitat, els incentius).
Assignar un pes a cada factor per reflectir la seva importància relativa en els objectius de la companya ™ € s.
Desenvolupar una escala per a cada factor (per exemple, 1-10 punts).
Té la gestió de la puntuació de cada lloc en cada factor, utilitzant l’escala en el pas 3.
Multiplicar les puntuacions vegades el pes d’acord amb la màxima puntuació, tenint en compte els resultats dels enfocaments quantitatius així.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
teknik sa Facility nahimutangan

Pipila matukion nga mga teknik nga naugmad sa pagtabang sa mga kompaniya sa pagtuki lokasyon. Ang pamaagi transportasyon motino sa labing maayo nga panig-ingnan sa shipments gikan sa pipila ka mga punto sa suplay (tinubdan) sa mga punto sa panginahanglan (destinasyon) aron malikayan ang kinatibuk-transportasyon ug produksyon gasto. Ang hinungdan nga kabug-aton nga pamaagi assign sa usa ka gibug-aton sa matag butang nga desisyon nahimutangan base sa kamahinungdanon niini sa pagdumala sa. Locational break-bisan pagtuki naggamit sa â € œbreak-evenâ € pamaagi alang sa gasto sa pagtandi sa alternatibo nga nahimutangan pasilidad.

Locational break-bisan pagtuki:

Locational break-bisan pagtuki nagtumong sa paggamit sa cost-tomo nga pagtuki aron sa paghimo sa usa ka sa ekonomiya pagtandi sa alternatibo lokasyon. Pinaagi sa pag-ila sa natudlong ug baryable gasto ug graphing kanila alang sa matag nahimutangan, kita pagtino nga ang usa naghatag sa labing ubos nga gasto. Locational break-bisan analysis mahimo matematika o tin. Ang graphic nga paagi adunay bentaha sa paghatag sa laing mga gidaghanon sa ibabaw sa nga sa matag nahimutangan mao ang preferable.

Kini nga paagi naglakip sa tulo ka mga lakang:
sa pagtino sa natudlong ug baryable gasto alang sa matag dapit.
magplano sa mga gasto alang sa matag dapit, uban sa gasto sa bertikal axis sa graph ug sa tinuig nga gidaghanon sa pinahigda axis.
pagpili sa nahimutangan nga sa labing ubos nga kinatibuk-ang kantidad sa mga gilauman gidaghanon sa produksyon.

Factor rating nga pamaagi

Ang pagdesisyon diin sa pagpangita sa usa ka bag-o nga pasilidad sa kasagaran naglakip sa sa pipila ka mga butang nga sa pagdumala naghunahuna importante. Ang hinungdan rating pamaagi mao ang popular nga tungod kay ang usa ka matang sa may kalabutan nga criteria mahimong naglakip sa usa ka kaso. Managers mahimo unya hisgotan ang mga resulta sa quantitative pamaagi, sama sa Locational break-bisan pagtuki o sa pamaagi sa transportasyon, uban sa mas qualitative nga paagi butang rating sa paghimo sa usa ka katapusan nga desisyon.

Adunay unom ka mga lakang sa pamaagi butang rating:
Pagpalambo og usa ka listahan sa mga may kalabutan nga mga hinungdan (sama sa lokasyon, komunidad, insentibo).
Pagtudlo og usa ka gibug-aton sa matag butang sa pagpamalandong sa iyang mga paryente importansya sa companyâ € ™ s tumong.
Pagpalambo og usa ka timbangan alang sa matag butang (pananglitan 1-10 puntos).
Adunay pagdumala sa iskor sa matag nahimutangan sa matag butang, sa paggamit sa mga timbangan sa lakang 3.
Magpadaghan ang mga iskor nga mga panahon sa gibug-aton base sa maximum nga punto score, nagpalandong sa mga resulta sa quantitative pamaagi ingon man.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
njira location malo

njira zingapo analytic yapangidwa kuthandiza Makampani malo kusanthula. njira kayendedwe ndiyo chitsanzo yabwino ya magalimoto mfundo zingapo chakudya (magwero) kuti mfundo za kufunika (kukafikako) kuti kuchepetsa okwana kayendedwe ndi kupanga ndalama. The njira chinthu weighting anapereka kulemera kwa wina ndi chinthu location zochita zochokera kufunika kwake kwa eni. Locational yopuma, ngakhale kuwunika amagwiritsa ntchito â € œbreak-evenâ € njira kwa mtengo kufanana kwa njira malo malo.

Locational yopuma, ngakhale kuwunika:

Locational yopuma, ngakhale kuwunika amanena za ntchito kusanthula mtengo-buku kupanga kufanizitsa zachuma m’malo malo. Apeze ndalama atathana ndi variable ndi graphing iwo pamalopo, tingadziwire amene amapereka ndalama kuthungo. Locational yopuma, ngakhale kuwunika tingachite mwamasamu kapena zizindikiro. Njira likutipatsa ali ndi mwayi wopereka osiyanasiyana buku limene pamalopo Ndi bwino.

Njira imeneyi kumaphatikizapo zinthu zitatu:
kudziwa atathana ndi variable mtengo uliwonse malo.
Malowo mtengo uliwonse malo, ndi ndalama pa olamulira ofukula za Zithunzi ndi voliyumu ya pachaka pa olamulira yopingasa.
Sankhani malo amene ali otsika mtengo okwana kwa buku kuyembekezera kupanga.

njira Factor mlingo

Koti kupeza malo atsopano ameneŵa zifukwa zingapo zimene kasamalidwe amaganiza ndi ofunika. The njira chinthu mlingo uli wotchuka chifukwa zosiyanasiyana i zogwirizana akhoza m’gulu nkhani zina. Mabwana kenako kuganizira zotsatira za njira kachulukidwe, monga Locational yopuma, ngakhale kuwunika kapena njira zoyendera limodzi ndi more Mkhalidwe njira chinthu mlingo mu kusankha chomaliza.

Pali njira zisanu ndi chimodzi mwa njira chinthu mlingo:
Kukhala ndi mndandanda wa zinthu zogwirizana (monga malo, dera, zolimbikitsa).
Perekani kulemera iliyonse chinthu kuganizira kufunika kwake wathu zolinga companyâ mâ € ™.
Khalani lonse aliyense Chinthu (mwachitsanzo 1-10 mfundo).
Ndi kasamalidwe mphambu pamalopo iliyonse chinthu, ntchito lonse mogwirizana 3.
Chulukitsani zambiri nthawi kulemera zochokera pazipita mfundo mphambu, kuganizira zotsatira za njira kachulukidwe komanso.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
设施定位技术

一些分析技术已经发展到帮助企业在选址分析。运输方法确定出货量从电源(源)到需求的点(目的地),以便最小化总运输和生产成本的几个点的最佳模式。因子加权法分配权重基于其管理的重要性每个位置的决定因素。区位盈亏平衡分析使用替代设施的位置的成本比较在A€œbreak-evenâ€办法。

区位盈亏平衡分析:

选址收支平衡分析是指利用成本体积分析,以使位置替代的经济比较。通过识别固定成本和可变成本和作图他们为每个位置,我们可确定哪一个提供成本最低。区位盈亏平衡分析可以在数学或图形方式进行。图形的方法具有提供在其上的每个位置优选卷的范围的优点。

这种技术包括三个步骤:
确定每个位置的固定和可变成本。
画出每个位置的费用,与在图形上和年度卷上的水平轴的垂直轴的成本。
选择具有的预期生产量最低的总成本的位置。

因子的评价方法

决定在哪里找到一个新的设施通常包括几个因素,管理层认为是很重要的。因子评级方法是流行,因为各种相关的标准可以包括在给定的情况下。然后,管理人员可以考虑的定量方法,如区位盈亏平衡分析或运输方式的结果,在作出最后决定将更多的定性因素的评价方法在一起。

有在因素的评价方法六个步骤:
制定相关因素(如位置,社区,奖励)的列表。
分配权重给每个因素反映了该公司€™的目标,它的相对重要性。
开发一个规模各因素(例如1-10分)。
有管理评分每个位置上的每个因素,使用规模在步骤3中。
乘以分数倍基于最大点得分的权重,考虑的定量方法的结果为好。


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
設施定位技術

一些分析技術已經發展到幫助企業在選址分析。運輸方法確定出貨量從電源(源)到需求的點(目的地),以便最小化總運輸和生產成本的幾個點的最佳模式。因子加權法分配權重基於其管理的重要性每個位置的決定因素。區位盈虧平衡分析使用替代設施的位置的成本比較在A€œbreak-evenâ€辦法。

區位盈虧平衡分析:

選址收支平衡分析是指利用成本體積分析,以使位置替代的經濟比較。通過識別固定成本和可變成本和作圖他們為每個位置,我們可確定哪一個提供成本最低。區位盈虧平衡分析可以在數學或圖形方式進行。圖形的方法具有提供在其上的每個位置優選卷的範圍的優點。

這種技術包括三個步驟:
確定每個位置的固定和可變成本。
畫出每個位置的費用,與在圖形上和年度卷上的水平軸的垂直軸的成本。
選擇具有的預期生產量最低的總成本的位置。

因子的評價方法

決定在哪裡找到一個新的設施通常包括幾個因素,管理層認為是很重要的。因子評級方法是流行,因為各種相關的標準可以包括在給定的情況下。然後,管理人員可以考慮的定量方法,如區位盈虧平衡分析或運輸方式的結果,在作出最後決定將更多的定性因素的評價方法在一起。

有在因素的評價方法六個步驟:
制定相關因素(如位置,社區,獎勵)的列表。
分配權重給每個因素反映了該公司€™的目標,它的相對重要性。
開發一個規模各因素(例如1-10分)。
有管理評分每個位置上的每個因素,使用規模在步驟3中。
乘以分數倍基於最大點得分的權重,考慮的定量方法的結果為好。


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
tecnichi Facility stage

Parechji e tecniche philologica hannu statu sviluppatu da a ghiri pìcculi in Analisi stage. Lu mètudu di trasportu di definisce lu megghiu mudellu di FRAMAR da parechji punti di branch (fonti) à i punti di tuttu u mondu (destinazioni) accussì comu a minimize foru dilazzioni nta nu tutali di trasportu è pruduzzione. Lu mètudu fattore chila assigns un pesu à ogni fattore stage decisione basata annantu à a so impurtanza à l’établissement. analisi Locational ruttura-anchi si usa lu â € œbreak-evenâ avvicinamentu € per paragunà costu di stage labburatoriu alternativa.

Locational Analisi ruttura-anchi:

Locational Analisi ruttura-anchi si riferisce à l ‘usu di anàlisi costu-vulumi pi fari nu parauni ecunomica di altirnativa stage. Par identificà i spesi cunfirmati è variàbbili, è elli graphing per ogni locu, si pò definisce chì unu chì dà u costu più bassu. Locational Analisi ruttura-mancu ponnu èssiri fattu mathematically o graphically. L ‘approcciu graficu hè u benefiziu di furnisce u catalogu di vulume annantu à u quali ogni locu hè preferable.

Sta tècnica cumporta trè passi:
definisce u costu fissu e variàbile di ogni locu.
trama i spesi per ogni locu, cù spesi nantu à u acchisi virticali di u grafico, è vulume annuale nant’à u acchisi horizontale.
selezziunà i stage chì hà u costu tutale più bassu di u vulume di pruduzzioni spetta.

mètudu stelle fattore

Circannu unni a Piatra nu novu labburatoriu di sòlitu cunteni diversi fattori chì gestisce pènzanu ca lu sò impurtanti. Lu mètudu stelle fattore è pupulari picchì na varietà di criterii Bandera di a pò esse incluse in un detarminatu casu. Puliticanti pò poi guardà i risultati di avvicinamenti quantitative francese, cume Analisi ruttura-anchi Locational o lu mètudu di trasportu, assemi cu lu cchiù qualitative avvicinamentu stelle fattore à fà una scelta finale.

Ci sò sei passi massimu in lu mètudu stelle fattore:
Sviluppà una lista di i fattori apprupriati (cume insignamentu, a cumunità, I’incentive).
Stabilisce un pesu a ogni puntu di riflissioni à a so impurtanza di parenti in ugettivi u companyâ € ™ s.
Sviluppà una scala di ogni fattore (p.e. 1-10 punti).
Avè l’établissement partitura ogni locu in u ogni fattore, usannu la scala in un passu 3.
Multiplica li spartiti gratis volte u pesu basata supra lu spartitu massima puntu, cunziddirannu lu risultatu di avvicinamenti quantitative francese dû malutempu.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tehnike Objekt lokacija

Nekoliko analitičke tehnike su razvijeni kako bi se pomoglo tvrtkama u analizi adrese. Način prijevoza utvrđuje najbolju uzorak pošiljke iz nekoliko točaka opskrbe (izvori) do točke potražnje (odredišta) kako bi se smanjila ukupna prijevoza i proizvodnih troškova. Metoda težinski faktor dodjeljuje ponder za svaki faktor odlučivanja položaj na temelju njegove važnosti za upravljanje. Lokacijskoj break-čak i analize koristi â € œbreak-evenâ € pristup za usporedbu troškova alternativnog objekta lokaciji.

Lokacijskoj break-čak i analizu:

Lokacijskoj break-čak analiza se odnosi na uporabu troškova volumena analize kako bi ekonomski usporedbu alternativa lokacija. Do utvrđivanja fiksnih i varijabilnih troškova te ih grafički za svaku lokaciju, možemo odrediti koji daje najnižu cijenu. Lokacijskoj break-čak analiza se može obaviti matematički ili grafički. Grafički pristup ima prednost da pruža niz volumena preko kojih svako mjesto je poželjno.

Ova tehnika uključuje tri koraka:
utvrditi fiksni i varijabilni trošak za svaku lokaciju.
zemljište troškove za svaku lokaciju, s troškovima na vertikalnoj osi grafikona i godišnjeg volumena na horizontalnoj osi.
odabrati lokaciju koja ima najniži ukupni trošak za očekivanog opsega proizvodnje.

Metoda Factor klijenata

Odluka gdje će otvoriti novi objekt obično uključuje nekoliko čimbenika koje je Uprava misli da su važni. Metoda faktor Ocjena je popularan zbog raznih relevantnih kriterija mogu biti uključeni u određenom slučaju. Menadžeri tada mogu uzeti u obzir rezultate kvantitativnim pristupima, kao što su mjesne break-čak i analize, odnosno način prijevoza, uz kvalitetnije faktor klijenata pristupa donošenja konačne odluke.

Postoji šest koraka u postupku faktor klijenata:
Izraditi popis relevantnih čimbenika (kao što su lokacija, zajednica, poticaje).
Dodjela težinu pojedinog faktora na način da odražavaju relativnu važnost u tvrtke ¡ť s ciljevima.
Razviti ljestvica za svaki faktor (npr 1-10 bodova).
Neka upravljanje rezultat svaku lokaciju na svaki faktor, koristeći skalu u koraku 3.
Pomnožite rezultate puta težine na temelju maksimalne bod, s obzirom na rezultate kvantitativnim pristupima, kao dobro.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility placering teknikker

Adskillige analytiske teknikker er blevet udviklet for at hjælpe virksomheder i placering analyse. Transport metode bestemmer det bedste mønster med overførsel fra flere punkter af udbuddet (kilder) til punkter af efterspørgslen (destinationer) for at minimere den samlede transport og produktionsomkostninger. Faktoren vægtning metode tildeler en vægt til hvert sted beslutning faktor baseret på dens betydning for ledelsen. Placeringsmæssige break-even analyse bruger â € œbreak-evenâ € tilgang til omkostningerne sammenligning af alternativ facilitet placering.

Placeringsmæssige break-even analyse:

Placeringsmæssige break-even analyse henviser til brugen af cost-volume-analyse til at gøre en økonomisk sammenligning af placering alternativer. Ved at identificere faste og variable omkostninger og graftegning dem for hver placering, kan vi fastslå, hvilket der giver de laveste omkostninger. Placeringsmæssige break-even analyse kan gøres matematisk eller grafisk. Den grafiske fremgangsmåde har den fordel, at udvalget af volumen over hvilken hvert sted er at foretrække.

Denne teknik består af tre trin:
bestemme den faste og variable omkostninger for hvert sted.
plot omkostningerne for hvert sted, med omkostninger på den lodrette akse af grafen og årlige mængde på den vandrette akse.
vælge den placering, der har den laveste samlede omkostninger for den forventede produktion.

Faktor vurdering metode

Beslutte, hvor at finde en ny facilitet omfatter normalt flere faktorer, som ledelsen mener er vigtige. Faktoren bedømmelse metode er populære, fordi en række relevante kriterier kan indgå i en given sag. Ledere kan derefter overveje resultaterne af kvantitative metoder, såsom placeringsmæssige break-even analyse eller transport metode, sammen med den mere kvalitative faktor bedømmelse tilgang træffes en endelig beslutning.

Der er seks trin i faktor vurdering metode:
Udvikle en liste over relevante faktorer (såsom placering, community, incitamenter).
Tildel en vægt til hver faktor til at afspejle dets relative betydning i companyâ € ™ s mål.
Udvikle en skala for hver faktor (fx 1-10 point).
Har ledelsen score hvert sted på hver faktor, ved hjælp af skalaen i trin 3.
Multiplicer scoringer gange vægten baseret på den maksimale pointtal, overvejer resultaterne af kvantitative metoder så godt.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility locatie technieken

Verschillende analytische technieken ontwikkeld om bedrijven helpen locatieanalyse. Het vervoer methode bepaalt de beste patroon van de zendingen vanuit verschillende punten van het aanbod (bronnen) de punten van de vraag (bestemmingen) om de totale transport- en productiekosten te minimaliseren. De factor wegingsmethode wijst een gewicht aan elke locatie beslissing factor op basis van het belang ervan voor het management. Locatiespecifieke break-even analyse maakt gebruik van de â € œbreak-Evena € aanpak voor de kostenvergelijking van alternatieve faciliteit locatie.

Locatiespecifieke break-even analyse:

Locatiespecifieke break-even analyse verwijst naar het gebruik van kosten-volume analyse een economische vergelijking locatie alternatieven. Door het identificeren van vaste en variabele kosten en grafische ze voor elke locatie, kunnen we bepalen welke zorgt voor de laagste kosten. Locatiespecifieke break-even analyse kan mathematisch of grafisch worden gedaan. De grafische benadering heeft het voordeel dat het volumebereik waarover elke locatie de voorkeur.

Deze techniek bestaat uit drie stappen:
bepaalt de vaste en variabele kosten per locatie.
plot de kosten per locatie, waarbij de kosten op de verticale as van de grafiek en jaarlijks op de horizontale as.
selecteert u de locatie met de laagste totale kosten van het verwachte productievolume heeft.

Factor cijfer methode

Beslissen waar naar een nieuwe faciliteit te lokaliseren omvat meestal verschillende factoren die het management denkt dat belangrijk zijn. De factor beoordelingsmethode is populair omdat diverse relevante criteria kunnen in een bepaald geval. Managers kunnen dan rekening houden met de resultaten van de kwantitatieve benaderingen, zoals Locatiespecifieke break-even analyse of het vervoer methode, samen met de meer kwalitatieve factor waardering aanpak bij het maken van een definitief besluit.

Er zijn zes stappen in de factor waardering methode:
Ontwikkelen van een lijst van relevante factoren (zoals locatie, de gemeenschap, incentives).
Wijs een gewicht aan elke factor om het relatieve belang in de companyâ € ™ s doelstellingen weerspiegelen.
Ontwikkel een schaal voor iedere factor (bijv. 1-10 punten).
Hebben beheer scoren elke locatie op elke factor, met behulp van de schaal in stap 3.
Vermenigvuldig de scores keer het gewicht gebaseerd op het maximale punt score, gezien de resultaten van kwantitatieve benaderingen ook.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Poloha zařízení techniky

Několik analytických technik byly vyvinuty s cílem pomoci firmám v umístění analýze. Způsob přepravy určí nejlepší vzor zásilek z několika odběrných míst (zdroje) k bodům poptávky (cílů), aby se minimalizovalo celkové dopravní a výrobní náklady. Metoda faktor vážící přiřazuje váhu každé umístění rozhodovacím faktorem na základě jeho významu pro vedení. Lokační zlomová analýza využívá â € œbreak-evenâ € přístup k cenové srovnání alternativního umístění zařízení.

Lokační zlomová analýza:

Lokační zlomová analýza se týká použití analýzy nákladů a objemu, aby se ekonomický srovnání lokalizačních alternativ. Tím, že pozná fixních a variabilních nákladů a grafů je pro každou lokalitu, můžeme určit, který z nich nabízí nejnižší náklady. Lokační zlomová analýza může být provedena matematicky nebo graficky. Grafický přístup má tu výhodu, že rozsah objemu během nichž každá poloha je výhodná.

Tato technika zahrnuje tři kroky:
stanovení fixní a variabilní náklady pro každou lokalitu.
plot náklady pro každou lokalitu, s náklady na svislé ose grafu a ročního objemu na vodorovné ose.
zvolit místo, které má nejnižší celkové náklady na očekávaném objemu výroby.

Factor Hodnocení metoda

Rozhodování o tom, kam umístit nové zařízení obvykle zahrnuje několik faktorů, které vedení myslí jsou důležité. Způsob faktor Hodnocení je populární, protože celá řada relevantních kritérií mohou být zahrnuty v daném případě. Manažeři pak lze považovat výsledky kvantitativních přístupů, jako je místně analýzu rentability, nebo způsob dopravy, spolu s více kvalitativním faktorem ratingu přístupu ve přijetím konečného rozhodnutí.

Existuje šest kroků v metodě faktor hostů:
Vypracovat seznam relevantních faktorů (například umístění, komunita, pobídky).
Přiřadit váhu každého faktoru, aby odrážela její relativní význam cíle CompanyĂ € ™ s.
Vyvinout měřítko pro každý faktor (například 1-10 bodů).
Už řízení skóre každé místo každému faktoru, pomocí stupnice v kroku 3.
Násobit skóre krát hmotnosti, vztaženo na maximální bod skóre, Na základě výsledků kvantitativní přístupy stejně.


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Facility location techniques

Several analytic techniques have been developed to assist firms in location analysis. The transportation method determines the best pattern of shipments from several points of supply (sources) to points of demand (destinations) so as to minimize total transportation and production costs. The factor weighting method assigns a weight to each location decision factor based on its importance to management. Locational break-even analysis uses the “break-even” approach for cost comparison of alternative facility location.

Locational break-even analysis:

Locational break-even analysis refers to the use of cost-volume analysis to make an economic comparison of location alternatives. By identifying fixed and variable costs and graphing them for each location, we can determine which one provides the lowest cost. Locational break-even analysis can be done mathematically or graphically. The graphic approach has the advantage of providing the range of volume over which each location is preferable.

This technique involves three steps:
determine the fixed and variable cost for each location.
plot the costs for each location, with costs on the vertical axis of the graph and annual volume on the horizontal axis.
select the location that has the lowest total cost for the expected production volume.

Factor rating method

Deciding where to locate a new facility usually includes several factors that management thinks are important. The factor rating method is popular because a variety of relevant criteria can be included in a given case. Managers can then consider the results of quantitative approaches, such as Locational break-even analysis or the transportation method, together with the more qualitative factor rating approach in making a final decision.

There are six steps in the factor rating method:
Develop a list of relevant factors (such as location, community, incentives).
Assign a weight to each factor to reflect its relative importance in the company’s objectives.
Develop a scale for each factor (e.g. 1-10 points).
Have management score each location on each factor, using the scale in step 3.
Multiply the scores times the weight based on the maximum point score, considering the results of quantitative approaches as well.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facileco loko teknikoj

Pluraj analitikaj teknikoj estis evoluigitaj por helpi firmaojn en loko analizo. La transporto metodo determinas la plej bonan desegnon de sendoj de pluraj punktoj de provizado (fontoj) por punktoj de la peto (destinoj) tiel kiel minimumigi entute transportado kaj produktokostoj. La faktoro ponderación metodo asignas pezon al ĉiu loko decido faktoro bazita sur ĝia graveco por mastrumado. Locational rompo eĉ analizo uzas la â € œbreak-evenâ € alproksimiĝo por kosto komparo de alternativa facileco loko.

Locational rompo eĉ analitiko:

Locational rompo eĉ analitiko referencas al la uzo de kosto-volumo analizo fari ekonomia komparo de situo alternativoj. Identigante fiksa kaj ŝanĝiĝemaj kostoj kaj grafikaj ilin por ĉiu loko, ni povas determini kiu provizas la plej malalta kosto. Locational rompo eĉ analizo povas esti farita matematike aŭ grafike. La grafika aliro havas la avantaĝon de disponigado la gamo de volumo super kiu ĉiu loko estas preferinda.

Tiu tekniko implikas tri paŝoj:
determini la fiksa kaj varia kosto por ĉiu loko.
komploti la kostoj por ĉiu loko, kun kostoj sur la vertikala akso de la grafeo kaj jara volumeno sur la horizontala akso.
elektu la lokon kiu havas la plej malaltan tuta kosto por la atendita produktado volumo.

Faktoro rating metodo

Decidi kie por lokalizi novajn facileco kutime inkludas plurajn faktorojn kiuj demarŝo pensas estas grava. La faktoro rating metodo estas populara ĉar diversaj adekvataj kriterioj povas inkludi en donita kazo. Perantoj povas tiam konsideri la rezultojn de kvantaj aliroj, kiel Locational rompo eĉ analitiko aŭ la transporto metodo, kune kun la pli kvalita faktoro rangigon alproksimiĝo en faranta finan decidon.

Ekzistas ses ŝtupoj en la faktoro rating metodo:
Evoluigi liston de gravaj faktoroj (kiel ekzemple loko, komunumo, instigoj).
Asigni pezon al ĉiu faktoro reflekti lian relativan gravecon en la companyâ € ™ s celojn.
Disvolvi skalo por ĉiu faktoro (ekz-e 1-10 punktoj).
Havas demarŝo trafi ĉiu loko sur ĉiu faktoro, uzante la skalo en paŝo 3.
Multipliki la partituroj fojojn la pezo bazita sur la maksimuma punkto partituro, konsiderante la rezultoj de kvantaj aliroj ankaŭ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rajatise asukoha määramise meetodeid

Mitmed analüüsimeetodid on välja töötatud, et aidata ettevõtete asukoha analüüsi. Transport meetod määrab parima muster saadetiste mõnestki pakkumise (allikad), et punktid nõudlus (sihtkohad), et vähendada kogu transpordi ja tootmiskulusid. Tegur kaalumine meetod määrab kaalu igas kohas otsuse tegur, mis põhineb tema tähtsust juhtimise. Paikkonna kasumiläve analüüs kasutab ā € œbreak-evenâ € lähenemisviisi kulude võrdlus alternatiivsete rajatis asukohta.

Paikkonna kasumiläve analüüs:

Paikkonna kasumiläve analüüs viitab kasutamise kulude mahu analüüsi teha majanduslikku võrdlus asukoha alternatiive. Tehes kindlaks püsi- ja muutuvkulude ja graafikuna neid igas kohas, saame määrata, milline neist pakub kõige väiksemate kuludega. Paikkonna kasumiläve analüüsi saab teha matemaatiliselt või graafiliselt. Graafiline lähenemise eelis on pakkuda vahemikus mahu üle, mis igas kohas on parem.

See meetod hõlmab kolme etappi:
kindlaks määratud ja muutuvate kulude igas kohas.
krunt kulud igas kohas, kus kulud vertikaalteljel graafiku ja aastamaht horisontaalteljel.
vali asukohta, mis on madalaim kogukulu oodata tootmismaht.

Factor hinnangud meetodil

Asukoha valimisel uue rajatise tavaliselt sisaldab mitmeid tegureid, mis juhtimist mõtleb on olulised. Tegur hinnangud meetod on populaarne, sest erinevaid asjakohaseid kriteeriume saab lisada antud juhul. Juhid võivad siis leiavad tulemuste kvantitatiivne lähenemisviis, nagu Asukohasignaalid kasumiläve analüüsi või transpordi meetod koos rohkem kvalitatiivne tegur hinnangud lähenemisviisi lõpliku otsuse tegemist.

Seal on kuus sammud tegur hinnangud meetodil:
Töötada nimekirja asjakohaseid tegureid (nt asukoht, kogukond, stiimulid).
Määrake kaalu iga, et kajastada oma suhtelise tähtsuse companyâ € ™ s eesmärke.
Töötada skaala iga tegur (nt 1-10 punkti).
Kas juhtimine skoor igas kohas igal tegur, kasutades skaalat 3. etapp.
Korruta hinded korda kaalu põhineb maksimaalsel punktiskoori, arvestades tulemused kvantitatiivsete lähenemiste samuti.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
pamamaraan Pasilidad lokasyon

Ilang analytic pamamaraan ay binuo upang tulungan ang mga kumpanya sa pag-aaral na lokasyon. Ang paraan ng transportasyon ay nagpasiya na ang pinakamahusay na pattern ng mga padala mula sa ilang mga punto ng supply (sources) sa punto ng demand (destinasyon) upang mabawasan kabuuang transportasyon at produksyon gastos. Ang factor weighting paraan ay nagtatalaga ng isang timbang sa bawat factor desisyon lokasyon batay sa kahalagahan nito sa management. Locational break-kahit na pagtatasa ay gumagamit ng isang € œbreak-evenâ € diskarte para sa cost paghahambing ng mga alternatibong lokasyon pasilidad.

Locational break-kahit na pagtatasa:

Locational break-kahit na pagtatasa ay tumutukoy sa paggamit ng cost-dami pagtatasa upang gumawa ng isang pang-ekonomiya paghahambing ng mga alternatibo na lokasyon. Sa pamamagitan ng pagkilala nakapirming at variable na mga gastos at graphing mga ito para sa bawat lokasyon, maaari naming matukoy kung saan ang isa ay nagbibigay ng pinakamababang gastos. Locational break-kahit na pagtatasa ay maaaring gawin mathematically o graphically. Ang graphic diskarte ay ang kalamangan ng pagbibigay ng hanay ng mga dami sa kung aling bawat lokasyon ay higit na mabuti.

Pamamaraan na ito ay nagsasangkot ng tatlong hakbang:
matukoy ang mga nakapirming at variable na gastos para sa bawat lokasyon.
I-plot ang mga gastos para sa bawat lokasyon, na may mga gastos sa vertical axis ng graph at taunang lakas ng tunog sa pahiga aksis.
piliin ang lokasyon na ay ang pinakamababang kabuuang gastos para sa inaasahang dami ng produksyon.

Factor rating paraan

Pagpapasya kung saan upang mahanap ang isang bagong pasilidad ay karaniwang kabilang ang ilang mga kadahilanan na pamamahala thinks ay mahalaga. Ang factor rating pamamaraan ay popular dahil sa iba’t ibang mga kaugnay na mga pamantayan ay maaaring kasama sa isang naibigay na kaso. Managers ay maaaring pagkatapos isaalang-alang ang mga resulta ng nabibilang na approach na ito, tulad ng Locational break-kahit na pagtatasa o ang paraan ng transportasyon, kasama ang mas ng husay diskarte factor rating sa paggawa ng isang pangwakas na pasiya.

Mayroong anim na mga hakbang sa paraan factor rating:
Bumuo ng isang listahan ng mga kaugnay na mga kadahilanan (tulad ng lokasyon, komunidad, mga insentibo).
Magtalaga ng isang timbang sa bawat factor katulad ng kanyang kamag-anak kahalagahan sa companyâ € ™ s layunin.
Bumuo ng isang scale para sa bawat kadahilanan (halimbawa 1-10 puntos).
Magkaroon pamamahala puntos sa bawat lokasyon sa bawat factor, gamit ang scale sa hakbang 3.
Multiply ang mga marka beses ang bigat batay sa maximum point score, isinasaalang-alang ang mga resulta ng dami pamamaraang pati na rin.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility sijainti tekniikat

Useat analyyttinen tekniikoita on kehitetty auttamaan yrityksiä paikalla analyysi. Kuljetus Menetelmällä määritetään parhaan kuvion siirtojen monelta tarjonnan (lähteet) kohtiin kysynnän (kohteet) minimoimiseksi koko kuljetus- ja tuotantokustannukset. Kerroin painotusmenetelmä annetaan paino kullekin sijainti päätöksen tekijä perustuu sen merkitys hallintaan. Sijaintia koskevat kannattavuusrajan analyysi käyttää â € œbreak-evenâ € lähestymistapa kustannusvertailua vaihtoehtoisten laitokseen sijainti.

Sijaintia koskevat nollatuloksen analyysi:

Sijaintia koskevat nollatuloksen analyysi viittaa käytön kustannus-tilavuuden analyysi tehdä taloudellista vertailua paikkavaihtoehtoja. Tunnistamalla kiinteät ja muuttuvat kustannukset ja kuvaajien niitä kullekin sijainnille, voimme määrittää kumpi tarjoaa alhaisimmat. Sijaintia koskevat nollatuloksen analyysi voidaan tehdä matemaattisesti tai graafisesti. Graafinen lähestymistapa on se etu, että alueella äänenvoimakkuudella, joka kullekin sijainnille on edullista.

Tämä tekniikka käsittää kolme vaihetta:
määrittävät kiinteät ja muuttuvat kustannukset kullekin sijainnille.
piirtää kustannukset kunkin sijainti, jossa kustannukset pystysuoralla akselilla kaavion ja vuosivolyymi vaaka-akselilla.
Valitse sijainti, joka on pienin kokonaiskustannukset odotettu tuotantomäärä.

Factor luokitus menetelmä

Päättäminen mistä etsiä uutta kuuluu tavallisesti useita tekijöitä, jotka johto ajattelee ovat tärkeitä. Kerroin luokitus menetelmä on suosittu, koska erilaisia olennaiset kriteerit voidaan sisällyttää tietyssä tapauksessa. Esimiehet voivat sitten harkita tulokset määrällisen lähestymistavat, kuten Sijaintia kannattavuusrajan analyysi tai liikennevälineelle yhdessä laadullisempaa tekijä luokitus ratkaisua tehdä lopullinen päätös.

On kuusi vaiheita tekijä luokitus menetelmä:
Laatii luettelon asiaankuuluvat tekijät (kuten sijainti, yhteisö, kannustimet).
Määritä paino kunkin tekijän vastaamaan sen suhteellinen merkitys companyâ € ™ s tavoitteet.
Kehitetään asteikosta kunkin tekijän (esim. 1-10 pistettä).
Hallintotehtävien pisteet jokaisen paikalla kunkin tekijän, käyttäen asteikkoa vaiheessa 3.
Kerrotaan tulokset kertaa painoon perustuen maksimi pistemäärä, kun otetaan huomioon tulokset kvantitatiivisia lähestymistapoja samoin.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
techniques de localisation de l’installation

Plusieurs techniques analytiques ont été développés pour aider les entreprises dans l’analyse de l’emplacement. La méthode de transport détermine la meilleure configuration des expéditions de plusieurs points d’approvisionnement (sources) à des points de la demande (destinations) de manière à minimiser les coûts de transport et de la production totale. La méthode de pondération du facteur attribue un poids à chaque facteur lieu de décision en fonction de son importance à la gestion. l’analyse de rentabilité Locational utilise le â € œbreak-Evena approche € pour la comparaison des coûts de l’emplacement de l’installation alternative.

Locational analyse de rentabilité:

l’analyse de rentabilité Locational fait référence à l’utilisation de l’analyse coût-volume pour faire une comparaison économique des alternatives d’emplacement. En identifiant les coûts fixes et variables et de les représenter graphiquement pour chaque emplacement, nous pouvons déterminer lequel fournit le coût le plus bas. l’analyse de rentabilité Locational peut être fait mathématiquement ou graphiquement. L’approche graphique a l’avantage de fournir la gamme du volume sur lequel chaque emplacement est préférable.

Cette technique implique trois étapes:
déterminer le coût fixe et variable pour chaque emplacement.
tracer les coûts pour chaque emplacement, avec des coûts sur l’axe vertical du graphique et volume annuel sur l’axe horizontal.
sélectionnez l’emplacement qui a le plus faible coût total pour le volume de production prévu.

Méthode Facteur de notation

Décider où trouver une nouvelle installation comprend généralement plusieurs facteurs que la direction pense sont importants. La méthode facteur de notation est populaire car une variété de critères pertinents peuvent être inclus dans un cas donné. Les gestionnaires peuvent alors examiner les résultats des approches quantitatives, telles que l’analyse de la localisation de rentabilité ou de la méthode de transport, ainsi que l’approche plus qualitative facteur de notation pour prendre une décision finale.

Il y a six étapes du procédé facteur de notation:
Dresser une liste des facteurs pertinents (tels que l’emplacement, la communauté, les incitations).
Attribuer un poids à chaque facteur pour refléter son importance relative dans les objectifs de la companyâ € ™.
Développer une échelle pour chaque facteur (par exemple 1-10 points).
Avoir la gestion marquer chaque emplacement sur chaque facteur, en utilisant l’échelle à l’étape 3.
Multiplier les scores fois le poids sur la base du score de point maximum, compte tenu des résultats des approches quantitatives ainsi.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility lokaasje techniken

Ferskate analytyske techniken binne ûntwikkele om te helpen bedrijven yn lokaasje analyze. It ferfier metoade bepaalt de bêste patroan fan shipments út ferskate punten fan oanbod (boarnen) oan punten fan fraach (bestimmings) sa as om minimalisearje totaal ferfier en produksje kosten. De faktor weighting metoade kieze gewicht nei eltse lokaasje beslút faktor basearre op syn belang foar behear. Locational break-sels analyse brûkt de â € œbreak-evenâ € oanpak foar kosten ferliking fan alternative foarsjenning lokaasje.

Locational break-sels analyse:

Locational break-sels analyse ferwiist nei it gebrûk fan kosten-volume analyze te meitsje in ekonomyske ferliking fan lokaasje alternativen. Troch it sinjalearjen fêst en fariabele kosten en graphing se foar eltse lokaasje, kinne wy fêststelle dat men jout de leechste kosten. Locational break-sels analyze kin dien wurde wiskundich of graphically. It grafysk oanpak hat it foardiel fan it jaan fan it oanbod fan folume oer dêr’t elke lokaasje is foarkar.

Dizze technyk giet it om trije stappen:
bepale de fêste en fariabele kosten foar eltse lokaasje.
plot de kosten foar elke lokaasje, mei kosten op de fertikale as fan de grafyk en jierlikse folume op de horizontale as.
selektearje de lokaasje dat hat de leechste totale kosten foar de ferwachte produksje folume.

Faktor rating metoade

Besluten wêr’t te fine in nije fasiliteit meastentiids út meardere faktoaren dat behear tinkt fan belang binne. De faktor rating metoade is populêr omdat in ferskaat oan relevante kritearia kin wurde opnommen yn in jûn gefal. Behearders kinne dan rekken de resultaten fan kwantitative oanpak, lykas Locational break-sels analyze of it ferfier metoade, tegearre mei de mear kwalitative faktor rating oanpak yn it meitsjen fan in definityf beslút.

Der binne seis stappen yn de faktor wurdearring metoade:
Ûntwikkeljen fan in list fan relevante faktoaren (lykas lokaasje, mienskip, ympulsen).
Tawize in gewicht nei eltse faktor te keatsen syn relative belang yn de companyâ € ™ s doelen.
Ûntwikkeljen in skaal foar eltse faktor (bgl 1-10 punten).
Hawwe behear skoare eltse lokaasje op eltse faktor, mei help fan de skaal yn stap 3.
Fermannichfâldigje de skoares kear it gewicht op basis fan de maksimale punt stân, sjoen de útkomsten fan kwantitative oanpak ek.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
técnicas de localización de facilidades

Varias técnicas analíticas foron desenvolvidos para axudar as empresas na análise de localización. O método de transporte determina o mellor nivel de embarque desde varios puntos de subministración (fontes) para puntos de demanda (destinos), co fin de minimizar os custos totais de transporte e produción. O método de factor de ponderación atribúe un peso a cada factor de decisión de localización en base a súa importancia para a xestión. análise break-even de localización utiliza a € visión â € œbreak-Evena para comparación de custos de localización alternativa instalación.

Locacional break-even análise:

análise break-even locacional refírese ao uso de análise de custo-volume para facer unha comparación económica das alternativas de localización. Ao identificar os custos fixos e variables e gráficos los para cada lugar, podemos determinar cal deles ofrece menor custo. análise break-even de localización pódese facer matematicamente ou graficamente. O enfoque gráfico ten a vantaxe de facilitar a gama de volume ao longo do cal cada lugar é preferible.

Esta técnica implica tres pasos:
determinar o custo fixo e variable para cada lugar.
trazar os custos para cada lugar, con custos sobre o eixe vertical da gráfica eo volume anual no eixe horizontal.
Seleccione o lugar que ten o menor custo total para o volume de produción espera.

método de clasificación de factor

Decidir onde situar a nova instalación inclúe xeralmente diversos factores que a xerencia pensa que son importantes. O método de clasificación de factor é popular por mor dunha variedade de criterios relevantes poden ser incluídos nun determinado caso. Os xerentes poden entón considerar os resultados de enfoques cuantitativas, como a análise break-even de localización ou o método de transporte, xunto coa visión máis cualitativa clasificación de factor na toma dunha decisión final.

Hai seis etapas no método de clasificación de factor:
Desenvolver unha lista de factores relevantes (como localización, a comunidade, incentivos).
Asignar un peso a cada factor para reflectir a súa importancia relativa nos obxectivos company € ™ s.
Desenvolver unha escala para cada factor (por exemplo, 1-10 puntos).
Ter unha xestión marcar cada lugar cada factor, utilizando a escala no paso 3.
Multiplicar as puntuacións veces o peso con base na puntuación máxima punto, tendo en conta os resultados das abordaxes cuantitativas ben.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ობიექტის ადგილმდებარეობა ტექნიკა

რამდენიმე ანალიტიკური ტექნიკით შემუშავდა, რათა დაეხმაროს ფირმების განთავსების ანალიზი. ტრანსპორტირების მეთოდი განსაზღვრავს საუკეთესო ნიმუში გადაზიდვა რამდენიმე რაოდენობა მიწოდების (წყაროები) to რაოდენობა მოთხოვნა (მიმართულებით), რათა მინიმუმამდე სულ სატრანსპორტო და წარმოების ხარჯები. ფაქტორი წონის საშუალებას ანიჭებს წონა თითოეული ადგილმდებარეობა გადაწყვეტილება ფაქტორი საფუძველზე მის მნიშვნელობას მართვა. ლოკაციური შესვენების-კი ანალიზი იყენებს â € œbreak-Evena € მიდგომა ღირებულება შედარებით ალტერნატიული დაწესებულებაში ადგილმდებარეობა.

ლოკაციური შესვენების-კი ანალიზი:

ლოკაციური შესვენების-კი ანალიზი ეხება გამოყენების ღირებულება მოცულობის ანალიზი, რათა ეკონომიკური შედარება ადგილმდებარეობა ალტერნატივა. საიდენტიფიკაციო ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯები და გრაფიკული მათ თითოეული ადგილმდებარეობა, ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ, რომელიც ერთი უზრუნველყოფს დაბალი ღირებულება. ლოკაციური შესვენების-კი ანალიზი შეიძლება გაკეთდეს მათემატიკურად ან გრაფიკულად. გრაფიკული მიდგომა აქვს უპირატესობა უზრუნველყოფს სპექტრი მოცულობის გამო, რომელიც თითოეული ადგილმდებარეობა სასურველია.

ეს ტექნიკა მოიცავს სამ ნაბიჯები:
განსაზღვრავს ფიქსირებული და ცვლადი ღირებულება თითოეული ადგილმდებარეობა.
მიწის ნაკვეთი ხარჯები თითოეული ადგილმდებარეობა, ხარჯები ვერტიკალური ღერძი გრაფაში და წლიური მოცულობა ჰორიზონტალური ღერძი.
აირჩიეთ მდებარეობა აქვს ყველაზე დაბალი საერთო ღირებულება, სავარაუდოდ, წარმოების მოცულობა.

Factor ნიშანი მეთოდი

გადაწყვეტილების მიღებისას, სადაც განთავსდება ახალ დაწესებულებაში, როგორც წესი, რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც მართვის ფიქრობს მნიშვნელოვანია. ფაქტორი ნიშანი მეთოდი არის პოპულარული, რადგან სხვადასხვა კრიტერიუმები შეიძლება იყოს ჩართული, რომ მოცემულ შემთხვევაში. მენეჯერები შეგიძლიათ შემდეგ განიხილოს შედეგების რაოდენობრივი მიდგომები, როგორიცაა ლოკაციური შესვენების-კი ანალიზი და სატრანსპორტო საშუალებას, ერთად უფრო ხარისხიანი ფაქტორი ნიშანი მიდგომა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას.

არსებობს ექვსი ნაბიჯები ფაქტორი ნიშანი მეთოდი:
შემუშავება სიაში შესაბამისი ფაქტორების (როგორიცაა ადგილმდებარეობა, თემის, წახალისების).
მიანიჭეთ წონა თითოეული ფაქტორი ასახავს მისი ნათესავი მნიშვნელობის companyâ € ™ s მიზნებს.
შემუშავება მასშტაბით თითოეული ფაქტორი (მაგ 1-10 ქულა).
აქვს მართვის ქულა თითოეული ადგილმდებარეობა თითოეული ფაქტორი გამოყენებით მასშტაბის ნაბიჯი 3.
გაამრავლეთ ქულა ჯერ წონის საფუძველზე მაქსიმალური ქულების გათვალისწინებით, შედეგების რაოდენობრივი მიდგომის გამოყენებით.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lage der Einrichtung Techniken

Mehrere analytische Techniken wurden von Unternehmen in der Standortanalyse zu unterstützen, entwickelt. Die Transport-Methode bestimmt die beste Muster von Sendungen von mehreren Punkten der Versorgung (Quellen) zu den Punkten der Nachfrage (Ziele), um insgesamt Transport- und Produktionskosten zu minimieren. Der Gewichtungsfaktor Methode weist ein Gewicht auf jeden Faktor Standortentscheidung auf der Grundlage ihrer Bedeutung für das Management. Locational Break-Even-Analyse verwendet die â € œbreak-Evena € Ansatz für Kostenvergleich alternativer Standortwahl.

Locational Break-Even-Analyse:

Locational Break-Even-Analyse bezieht sich auf die Verwendung von kostengünstigen Volumenanalyse einen wirtschaftlichen Vergleich von Standortalternativen zu machen. Durch die Identifizierung von fixen und variablen Kosten und die grafische Darstellung sie für jeden Standort, können wir bestimmen, welche die niedrigsten Kosten bietet. Locational Break-Even-Analyse lässt sich mathematisch oder graphisch erfolgen. Die grafische Ansatz hat den Vorteil, dass der Bereich des Volumens, über welche jede Position bevorzugt ist.

Dieses Verfahren umfasst drei Schritte:
bestimmen die fixen und variablen Kosten für jeden Standort.
zeichnen Sie die Kosten für jeden Standort, wobei die Kosten auf der vertikalen Achse des Graphen und Jahresvolumen auf der horizontalen Achse.
wählen Sie den Speicherort, der die niedrigsten Gesamtkosten für die erwartete Produktionsmenge hat.

Faktor Ratingverfahren

Die Entscheidung, wo in der Regel eine neue Anlage zu lokalisieren umfasst mehrere Faktoren, dass das Management denkt wichtig sind. Der Faktor Rating-Methode ist sehr beliebt, weil eine Vielzahl von relevanten Kriterien können in einem bestimmten Fall einbezogen werden. Manager können dann die Ergebnisse der quantitativen Ansätze wie Locational Break-Even-Analyse oder der Transportmethode betrachten, gemeinsam mit dem eher qualitativen Rating-Ansatz Faktor in eine endgültige Entscheidung treffen.

Es gibt sechs Schritte in der Faktor Ratingmethode:
Entwickeln Sie eine Liste der relevanten Faktoren (wie Ort, Gemeinde, Incentives).
Weisen Sie ein Gewicht zu jedem Faktor seine relative Bedeutung in der companyâ € ™ s Ziele zu reflektieren.
Entwickeln Sie eine Skala für jeden Faktor (z 1-10 Punkte).
Haben Management auf jeden Faktor für jeden Standort ein Tor, 3 den Maßstab in Schritt verwendet wird.
Multiplizieren Sie die Noten mal das Gewicht auf dem Maximalpunkt Punkte sowie die Ergebnisse der quantitativen Ansätze berücksichtigen.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
τεχνικές χωροθέτησης

Αρκετές αναλυτικές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην ανάλυση των τοποθεσιών. Η μέθοδος μεταφοράς καθορίζει το καλύτερο μοτίβο των αποστολών από διάφορα σημεία της προμήθειας (πηγές) στα σημεία της ζήτησης (προορισμούς), έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος μεταφοράς και παραγωγής. Η μέθοδος συντελεστής στάθμισης αναθέτει ένα βάρος σε κάθε παράγοντας απόφασης για την τοποθεσία με βάση τη σημασία του για τη διαχείριση. Γεωγραφικής νεκρού ανάλυση χρησιμοποιεί το â € œbreak-evenâ προσέγγιση € για τη σύγκριση κόστους εναλλακτική τοποθεσία εγκατάστασης.

Γεωγραφικής νεκρού ανάλυση:

Γεωγραφικής ανάλυσης νεκρού αναφέρεται στη χρήση της ανάλυσης κόστους-όγκου για να κάνει μια οικονομική σύγκριση των εναλλακτικών τοποθεσιών. Με τον προσδιορισμό σταθερού και μεταβλητού κόστους και γραφικά τους για κάθε θέση, μπορούμε να καθορίσουμε ποια παρέχει το χαμηλότερο κόστος. Γεωγραφικής ανάλυσης νεκρού σημείου μπορεί να γίνει μαθηματικά ή γραφικά. Το γραφικό προσέγγιση έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει το εύρος του όγκου πάνω από το οποίο κάθε τοποθεσία είναι προτιμότερη.

Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τρία βήματα:
καθορίσει το σταθερό και μεταβλητό κόστος για κάθε θέση.
οικόπεδο το κόστος για κάθε θέση, με το κόστος στον κάθετο άξονα του γραφήματος και ετήσιο όγκο στον οριζόντιο άξονα.
επιλέξτε τη θέση που έχει το χαμηλότερο συνολικό κόστος για τον αναμενόμενο όγκο παραγωγής.

μέθοδος αξιολόγησης Factor

Αποφασίζουν πού να εντοπίσετε μια νέα εγκατάσταση περιλαμβάνει συνήθως διάφορους παράγοντες ότι η διοίκηση σκέφτεται είναι σημαντικές. Η μέθοδος αξιολόγησης παράγοντας είναι δημοφιλής επειδή μια ποικιλία των σχετικών κριτηρίων μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια δεδομένη περίπτωση. Οι διευθυντές μπορούν στη συνέχεια να εξετάσει τα αποτελέσματα των ποσοτικών προσεγγίσεων, όπως χωροθέτησης νεκρού ανάλυση ή τη μέθοδο μεταφοράς, σε συνδυασμό με την προσέγγιση της πιο ποιοτικής αξιολόγησης παράγοντας στη λήψη της τελικής απόφασης.

Υπάρχουν έξι βήματα στη μέθοδο αξιολόγησης παράγοντα:
Αναπτύξτε μια λίστα με σχετικούς παράγοντες (όπως η τοποθεσία, την κοινότητα, κίνητρα).
Εκχωρήσετε ένα βάρος σε κάθε παράγοντας που πρέπει να αντανακλούν τη σχετική σημασία της για τους στόχους της companyâ € ™ s.
Αναπτύξτε μια κλίμακα για κάθε παράγοντα (π.χ. 1-10 μονάδες).
Έχουν διαχείρισης σκοράρει σε κάθε θέση για κάθε παράγοντα, χρησιμοποιώντας την κλίμακα στο βήμα 3.
Πολλαπλασιάστε τις βαθμολογίες φορές το βάρος με βάση την μέγιστη βαθμολογία σημείο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ποσοτικών προσεγγίσεων, καθώς και.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
સુવિધા સ્થાન તકનીકો

કેટલાક વિશ્લેષણાત્મક તકનીકો સ્થાન વિશ્લેષણ કંપનીઓ મદદ કરવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યા છે. પરિવહન પદ્ધતિ માંગ પોઇંટ્સ (સ્થળો) જેથી કુલ પરિવહન અને ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવા માટે પુરવઠો (સ્રોત) ના કેટલાક બિંદુઓ થી શિપમેન્ટ શ્રેષ્ઠ પેટર્ન નક્કી કરે છે. પરિબળ વજન પદ્ધતિ દરેક સ્થાન નિર્ણય સંચાલન માટે તેના મહત્વ પર આધારિત પરિબળ માટે વજન સોંપે છે. સ્થળ બ્રેક-ઇવન વિશ્લેષણ વૈકલ્પિક સુવિધા સ્થાન કિંમત સરખામણી માટે € œbreak-evenâ € અભિગમ ઉપયોગ કરે છે.

સ્થળ બ્રેક-ઇવન વિશ્લેષણ:

સ્થળ બ્રેક-ઇવન વિશ્લેષણ સ્થાન વિકલ્પો આર્થિક સરખામણી કરવા માટે ખર્ચ વોલ્યુમ વિશ્લેષણ ઉપયોગ ઉલ્લેખ કરે છે. નિયત અને ચલ ખર્ચ ઓળખવા અને તેમને દરેક સ્થાન માટે આલેખ, અમે નક્કી કરી શકો છો કે જે એક સૌથી ઓછી કિંમત પૂરી પાડે છે. સ્થળ બ્રેક-ઇવન વિશ્લેષણ ગાણિતિક અથવા ગ્રાફિકલી કરી શકાય છે. ગ્રાફિક અભિગમ વોલ્યુમ શ્રેણી જેના પર દરેક સ્થાન બહેતર છે પૂરી ફાયદો છે.

આ ટેકનીક ત્રણ પગલાં છે:
દરેક સ્થાન માટે સુધારેલ છે અને ચલ ખર્ચ નક્કી કરે છે.
દરેક સ્થાન માટે ખર્ચ, ગ્રાફ અને આડી ધરી પર વાર્ષિક વોલ્યુમ અક્ષ પર ખર્ચ સાથે પ્લોટ.
સ્થાન અપેક્ષિત ઉત્પાદન વોલ્યુમ માટે સૌથી નીચા કુલ ખર્ચ ધરાવે છે પસંદ કરો.

ફેક્ટર રેટિંગ પદ્ધતિ

નક્કી જ્યાં એક નવી સુવિધા સ્થિત સામાન્ય રીતે કેટલાક પરિબળો મેનેજમેન્ટ વિચારે છે કે મહત્વપૂર્ણ છે સમાવેશ થાય છે. કારણ કે સંબંધિત વિવિધ માપદંડો આપેલ કિસ્સામાં સમાવી શકાય છે પરિબળ રેટિંગ પદ્ધતિ લોકપ્રિય છે. મેનેજર્સ પછી જેમ સ્થળ બ્રેક-ઇવન વિશ્લેષણ અથવા પરિવહન પદ્ધતિ તરીકે માત્રાત્મક અભિગમ, પરિણામો ધ્યાનમાં કરી શકો છો, સાથે અંતિમ નિર્ણય કરવા વધુ ગુણાત્મક પરિબળ રેટિંગ અભિગમ સાથે.

ત્યાં પરિબળ રેટિંગ પદ્ધતિ છ પગલાંઓ છે:
(જેમ કે સ્થાન, સમુદાય, પ્રોત્સાહનો તરીકે) સંબંધિત પરિબળો યાદી વિકસાવે છે.
companyâ € ™ ઓ હેતુઓ તેના સંબંધિત મહત્વ પ્રતિબિંબિત કરવા માટે દરેક પરિબળ માટે વજન સોંપો.
દરેક પરિબળ (ઉદા 1-10 પોઇન્ટ) માટે સ્કેલ વિકાસ.
મેનેજમેન્ટ દરેક પરિબળ પર દરેક સ્થાન ફટકારી, પગલું 3 પાયે ઉપયોગ હોય છે.
વજન મહત્તમ પોઈન્ટ સ્કોર પર આધારિત વખત સ્કોર્સ ગુણાકાર, તેમજ માત્રાત્મક અભિગમ પરિણામો વિચારણા.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
teknik Etablisman kote

Plizyè teknik analitik te devlope yo ede konpayi nan analiz kote. Metòd la transpò detèmine modèl la pi byen nan anbakman soti nan pwen plizyè nan ekipman pou (sous) nan pwen nan demann (destinasyon) se konsa yo pou misyon pou minimize manm transpò ak pwodiksyon depans yo. Metòd la faktè pondération asiyen yon pwa nan chak faktè desizyon kote ki baze sou enpòtans li nan administrasyon yo. Lokalizasyon analiz kraze-menm sèvi ak â € œbreak-evenâ apwòch la € pou pri konparezon nan kote etablisman altènatif.

Lokalizasyon kraze-menm analiz:

Lokalizasyon kraze-menm analiz refere a itilize nan analiz pri-volim fè yon konparezon ekonomik nan altènativ kote. Pa Identification fiks ak varyab pwi yo ak grafik yo pou chak kote, nou ka detèmine ki youn bay pri ki pi ba. ka lokalizasyon kraze-menm analiz dwe fè matematik oswa grafikman. Apwòch sa a, grafik gen avantaj la pou bay seri a nan volim sou ki chak kote se pi preferab.

Teknik sa a enplike nan twa etap:
detèmine pri a fiks ak varyab pou chak kote.
trase depans sa yo pou chak kote, ak depans sou aks vètikal la nan graf la ak volim anyèl sou aks la orizontal.
chwazi kote a ki gen pi ba pri total pou atann volim nan pwodiksyon an.

metòd Rating Faktè

N ap deside ki kote yo jwenn yon nouvo etablisman anjeneral gen ladan plizyè faktè ki jesyon panse yo enpòtan. Metòd la faktè Rating se popilè paske ka yon varyete de kritè ki enpòtan dwe enkli nan yon ka bay yo. Manadjè ka Lè sa a konsidere rezilta yo nan apwòch quantitative, tankou Lokalizasyon kraze-menm analiz oswa metòd la transpò, ansanm ak apwòch la plis kalitatif faktè Rating nan fè yon desizyon final.

Gen sis etap nan metòd la faktè Rating:
Devlope yon lis faktè ki enpòtan (tankou kote, nan kominote a, ankourajman).
Bay yon pwa nan chak faktè a reflete enpòtans relatif li yo nan objektif ™ nan companyâ € a.
Devlope yon echèl pou chak faktè (egzanp 1-10 pwen).
Fè jesyon nòt chak kote sou chak faktè, lè l sèvi avèk echèl la nan etap 3.
Miltipliye nòt yo fwa pwa a dapre nòt yo pwen maksimòm, konsidere rezilta yo nan apwòch quantitative kòm byen.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility location dabaru

Da dama na nazari dabaru da aka ɓullo da su taimaka kamfanonin a location analysis. The sufuri Hanyar kayyade mafi kyau juna da kayayyakin da dama da maki na wadata (kafofin) to maki na bukatar (destinations) don rage total sufuri da kuma samar da halin kaka. The factor weighting Hanyar sanya wani nauyi a kowane wuri yanke shawara factor bisa da muhimmancin to management. Locational hutu-ma analysis amfani da â € œbreak-evenâ € m for cost kwatanta madadin makaman location.

Locational hutu-ma analysis:

Locational hutu-ma analysis yana nufin yin amfani da kudin-girma analysis yi wani tattalin arziki kwatanta location zabi. By gano gyarawa da kuma m halin kaka da kuma graphing su ga kowane wuri, za mu iya sanin abin da daya na samar da mafi ƙasƙanci kudin. Locational hutu-ma analysis za a iya yi da shifran ko graphically. The hoto m yana da amfani da samar da kewayon girma a kan abin da kowa location ne fin so.

Wannan dabara ya shafi uku matakai:
ƙayyade gyarawa da kuma m kudin ga kowane wuri.
mãkirci halin kaka ga kowane wuri, da halin kaka a kan tsaye axis na jadawali da kuma shekara-shekara girma a kwance axis.
zaži location da cewa yana da mafi ƙasƙanci total kudin da sa ran samar da ƙarfi.

Factor rating hanya

Yanke Shawara inda gano wani sabon makaman yawanci hada da dama abubuwan da management zaton suna da muhimmanci. The factor rating hanya ne m saboda da dama dacewa sharudda za a iya kunshe a wani da aka ba harka. Managers iya sa’an nan la’akari da sakamakon gwada yawa fuskanci, kamar Locational hutu-ma analysis ko sufuri hanya, tare da karin ingantaccen factor rating m a yin yanke shawara.

Akwai matakai shida a factor rating hanya:
Ci gaba a jerin dacewa dalilai (kamar location, jama’a, ihisani).
Sanya wani nauyi a kowane factor da ta nuna zumunta muhimmancin a companyâ € ™ s manufofin.
Samar da sikelin ga kowane factor (msl 1-10 points).
Shin management score kowane wuri a kan kowane factor, ta yin amfani da sikelin a mataki na 3.
Ninka da scores sau nauyin bisa matsakaicin aya ci, idan akai la’akari da sakamakon gwada yawa fuskantar da.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hale henua i kūpono

Kekahi mau analytic ‘ana i kūpono i ke kino e kokua onipaa no ma ka henua Ka Ikepili. Ka halihali papa hana e hoʻoholo i nā mea maikaʻi o nā kumu shipments, mai kekahi mau wahi o ka lako hou (kumu) i ka nui o ke koi (Maui) no e like me kń huina halihali, a me iecaianoaaiiuo koina. Ka ololi kaumaha iaoiaeii waihona i ke kaumaha i kela a me keia henua olelo hooholo ololi ma muli o kona mea nui i ka hooponopono ana. Locational wanaao ae-like Ka Ikepili hoʻohana i ka â € œbreak-evenâ € hoʻokokoke no ka uku e like me ka inoa no kekahi papa hale wahi.

Locational wanaao ae-like Ka Ikepili:

Locational wanaao ae-a hiki Ka Ikepili pili ia i ka hoʻohana ‘ana o ka waiwai e lilo aku, ka leo Ka Ikepili e hana i aneiai e like me ka wahi ka papa haʻawina. I nä hoʻoponopono a me ka iaaanu koina, a me graphing ia lakou, no kela a me keia wahi, ia kakou ke hooholo i kekahi hoʻolako ka haahaa kuai ole ia. Locational wanaao ae-like Ka Ikepili hiki ke hana mathematically paha graphically. Ka Kimia kokoke i ka pomaikai o ka hoʻolako ‘ana i ka lohe ÿana o ka leo ma luna o ka mea a kela a me keia wahi, ua preferable.

Keiaʻano hana kŰia ekolu anuu;
hooholo i ka paa a me ka iaaanu o na lilo no kela a me keia wahi.
käkuhi i na koina no kela a me keia wahi, a me na koina ma ka vertical (axis) o ka pakuhi a me ka makahiki ka leo ma ka papamoe iho (axis).
koho i ka henua e i ka lalo huina o na lilo no ka mea i manaoia? iecaianoaaiiie ka leo.

Ololi pane lākiō hana

Ka hoʻoholo ‘ana i kahi e huli i ka hou hale ana i nā kekahi mau kumu e hooponopono manaʻo, ua nui. Ka ololi pane lākiō papa hana, ua mahalo no keʻano o ka pili ana hoʻohālike hiki ke komo i loko o ka haawi hihia. hiki alaila man- noonoo i ka hopena o quantitative hoʻokokoke mai, e like me Locational wanaao ae-like Ka Ikepili a me ka halihali hana, a me ka oi aku qualitative ololi pane lākiō hoʻokokoke i ka hana ana i ka hoʻoholo hope loa.

Eono anuu i ka ololi pane lākiō iaoiaeii:
Kūkulu i ka papa inoa o ka pili aʻe (e like me ka wahi, kaiāulu, incentives).
Hāʻawi i ke kaumaha i kela a me keia ololi e noonoo i kona hoahanau ano nui iloko o ka companyâ € ™ ka Pahuhopu.
Hana i kekahi pālākiō no kela ololi (e laʻa me 1-10 puan).
I’ōnaehana nāʻai kela a me keia wahi maluna o kela a me keia ololi, me ka unahiʻole, i loko o ka anu u 3.
Hoonui i kaʻai ka pipi ana ke kaumaha ma muli o ka i kā mākou wahi manual, e noonoo pono, e like me pono i ka hopena o ka quantitative hoʻokokoke mai.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
טכניקות מיקום מתקן

כמה טכניקות אנליטיות פותחו כדי לסייע לחברות בניתוח מיקום. אמצעי התחבורה מקובע את הדפוס הטוב ביותר של משלוחים מכמה נקודות אספקה (מקורות) לנקודות ביקוש (יעדים) על מנת להקטין עלויות הובלת ייצור הכולל. שיטת הניפוח גורם מקצה משקל לכל גורם מיקום החלטה המבוססת על חשיבותה להנהלה. ניתוח האיזון locational משתמש â € גישת € œbreak-evenâ להשוואת עלות מיקום מתקן חלופי.

ניתוח איזון locational:

ניתוח איזון locational מתייחס לשימוש של ניתוח בנפח העלות לבצע השוואה כלכלית של חלופות מיקום. על ידי זיהוי עלויות קבועות ומשתנות גרפים אותם עבור כל מיקום, אנו יכולים לקבוע איזה מהם מספקים את העלות הנמוכה ביותר. ניתוח איזון locational יכול להיעשות באופן מתמטי או גרפי. הגישה הגרפית יש את היתרון של אספקת המגוון הרחבה של נפח מעל אשר כל מיקום עדיף.

בטכניקה זו מעורבת שלושה שלבים:
לקבוע את עלות קבועות ומשתנות לכל מיקום.
עלילת העלויות עבור כל מיקום, עם עלויות על הציר האנכי של הגרף ונפח שנתי על הציר האופקי.
בחר את המיקום יש את העלות הכוללת הנמוכה ביותר עבור נפח הייצור הצפוי.

שיטת דירוג פקטור

ההחלטה היכן למקם מתקן חדש כולל בדרך כלל מספר גורמים שההנהלה חושבת חשובים. שיטת הדירוג גורם היא פופולרית בגלל מגוון קריטריונים רלוונטיים ניתן לכלול במקרה נתון. מנהלים יוכלו לשקול את התוצאות של גישות כמותיות, כגון ניתוח איזון locational או אמצעי התחבורה, יחד עם גישת הדירוגים גורמים איכותית יותר בקבלת החלטה סופית.

ישנם שישה שלבים בשיטת הדירוג גורם:
לפתח רשימה של גורמים רלוונטיים (כגון מיקום, קהילה, תמריצים).
קבע משקל לכל גורם כדי לשקף החשיבות היחסית שלה המטרות של ™ € companyâ.
לפתח סולם עבור כל גורם (למשל 1-10 נקודות).
יש וניהול להבקיע בכל מיקום על כל גורם, תוך שימוש בסולם בשלב 3.
הכפל את עשרות פעמים את המשקל המבוססת על ציון נקודת המקסימום, בהתחשב בתוצאות של גישות כמותיות גם כן.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
सुविधा स्थान तकनीक

कई विश्लेषणात्मक तकनीकों स्थान विश्लेषण में कंपनियों की सहायता के लिए विकसित किया गया है। परिवहन विधि मांग की अंक (स्थलों) के रूप में तो कुल परिवहन और उत्पादन लागत को कम करने के लिए आपूर्ति (सूत्रों) के कई बिंदुओं से लदान का सबसे अच्छा पैटर्न निर्धारित करता है। कारक भार विधि प्रत्येक स्थान निर्णय प्रबंधन करने के लिए इसके महत्व पर आधारित कारक के लिए एक वजन प्रदान करती है। स्थानीय तोड़ भी विश्लेषण वैकल्पिक सुविधा स्थान की लागत की तुलना के लिए एक € œbreak-evenâ € दृष्टिकोण का उपयोग करता।

स्थानीय तोड़ भी विश्लेषण:

स्थानीय तोड़ भी विश्लेषण स्थान के विकल्प का एक आर्थिक तुलना करने के लिए लागत मात्रा विश्लेषण के उपयोग को दर्शाता है। फिक्स्ड और परिवर्तनीय लागत की पहचान करने और उन्हें प्रत्येक स्थान के लिए रेखांकन करके, हम तय कर सकते हैं जो एक सबसे कम लागत प्रदान करता है। स्थानीय तोड़ भी विश्लेषण गणितीय या रेखांकन किया जा सकता है। ग्राफिक दृष्टिकोण मात्रा की सीमा है जिस पर प्रत्येक स्थान के लिए बेहतर है प्रदान करने का लाभ दिया है।

इस तकनीक को तीन चरण शामिल हैं:
प्रत्येक स्थान के लिए तय की और परिवर्तनीय लागत का निर्धारण।
प्रत्येक स्थान के लिए लागत, ग्राफ और क्षैतिज अक्ष पर वार्षिक मात्रा के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लागत के साथ साजिश है।
स्थान की उम्मीद उत्पादन मात्रा के लिए सबसे कम कुल लागत है कि चयन करें।

फैक्टर रेटिंग विधि

निर्णय लेने से जहां एक नई सुविधा का पता लगाने के लिए आम तौर पर कई कारकों प्रबंधन सोचता है कि महत्वपूर्ण हैं शामिल हैं। क्योंकि प्रासंगिक मापदंड की एक किस्म के एक भी मामले में शामिल किया जा सकता कारक रेटिंग विधि लोकप्रिय है। प्रबंधकों तो ऐसे Locational तोड़ भी विश्लेषण या परिवहन पद्धति के रूप में मात्रात्मक दृष्टिकोण के परिणाम पर विचार कर सकते हैं, एक साथ एक अंतिम निर्णय लेने में और अधिक गुणात्मक कारक रेटिंग दृष्टिकोण के साथ।

वहाँ कारक रेटिंग विधि में छह कदम उठाए हैं:
(जैसे स्थान, समुदाय, प्रोत्साहन के रूप में) प्रासंगिक कारकों की एक सूची का विकास करना।
कंपनी € ™ के उद्देश्यों में उसके रिश्तेदार महत्व को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रत्येक पहलू को एक वजन निरुपित।
प्रत्येक कारक (उदाहरण के लिए 1-10 अंक) के लिए पैमाने का विकास करना।
प्रबंधन हर पहलू पर प्रत्येक स्थान स्कोर, चरण 3 में पैमाने का उपयोग किया है।
वजन अधिकतम बिंदु स्कोर के आधार पर बार स्कोर गुणा, के रूप में अच्छी तरह से मात्रात्मक दृष्टिकोण के परिणामों पर विचार।


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Chaw qhov chaw hom kev kawm

Ob peb analytic hom kev kawm tau tsim los pab cov tuam txab nyob rau hauv qhov chaw tsom xam. Cov tsheb thauj mus los txoj kev txiav txim qhov zoo tshaj plaws cov qauv ntawm cov tuaj los ntawm ob peb cov ntsiab lus ntawm mov (qhov chaw) rau cov ntsiab lus ntawm kev thov (destinations) thiaj li mus txo tag nrho cov tsheb thauj mus los thiab nqi. Qhov zoo tshaj yuav weighting txoj kev assigns ib tug luj rau txhua qhov chaw txiav txim tau raws li nyob rau hauv nws cov tseem ceeb rau kev tswj. Locational so-txawm tsom xam siv cov â € œbreak-evenâ € mus kom ze rau nqi sib piv ntawm cov lwm lub chaw qhov chaw.

Locational so-txawm tsom xam:

Locational so-txawm tsom xam yog hais txog kev siv ntawm tus nqi-volume tsom xam ua ib qho kev nyiaj txiag kev sib piv ntawm qhov chaw cawm. By paub tsau thiab nce mus nce los cov nqi thiab lub graphing lawv rau txhua qhov chaw, peb yuav txiav txim uas ib tug muab tus nqi qis tshaj. Locational so-txawm tsom xam yuav ua tau lej los yog graphically. Daim duab mus kom ze muaj lub zoo dua ntawm kev muab cov ntau yam ntawm volume tshaj uas txhua qhov chaw yog preferable.

Cov txheej txheem no yuav peb cov kauj ruam:
txiav txim seb lub tsau thiab nce mus nce los nqi them rau ib qhov chaw.
lub ntsiab lus rau cov nqi rau txhua qhov chaw, nrog cov nqi rau cov ntsug axis ntawm lub teeb thiab txhua xyoo ntim rau hauv cov kab rov tav axis.
xaiv qhov chaw uas muaj tus nqi qis tshaj tag nrho cov nqi rau cov kev tsim ntau lawm ntim.

Qhov zoo tshaj yuav ntsuam xyuas txoj kev

Txiav txim siab rau qhov twg nrhiav ib tug tshiab lub chaw feem ntau muaj ob peb yam tseem ceeb uas tswj xav tias yog ib qho tseem ceeb. Qhov zoo tshaj yuav ntsuam xyuas txoj kev yog nrov vim hais tias ib tug ntau yam ntawm cov txheej xwm yuav tau muaj nyob rau hauv ib tug muab cov ntaub ntawv. Managers yuav ces xav txog cov kev tshwm sim ntawm ntau le caag, xws li Locational so-txawm tsom xam los yog cov tsheb thauj mus los txoj kev, ua ke nrog qhov ntau zoo tshaj ntsuam xyuas mus kom ze rau ua ib tug txiav txim zaum kawg.

Muaj rau cov kauj ruam nyob rau hauv qhov zoo tshaj yuav ntsuam xyuas txoj kev:
Tsim ib daim ntawv teev cov yam tseem ceeb (xws li qhov chaw nyob, lub zej lub zos, incentives).
Muab ib tug luj rau txhua qhov zoo tshaj yuav muaj kev cuam tshuam nws txheeb ze tseem ceeb nyob rau hauv lub companyâ € ™ s hom phiaj.
Tsim ib tug scale rau txhua tau (e.g. 1-10 ntsiab lus).
Muaj kev tswj tau txhua qhov chaw nyob rau txhua qhov zoo tshaj, siv lub scale nyob rau hauv kauj ruam 3.
Muab cov qhab nia lub sij hawm tus luj raws li lub siab tshaj plaws taw tes tau, xav tias cov kev tshwm sim ntawm ntau le caag zoo li.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Szálláshely elhelyezkedése technikák

Számos elemző technikákat fejlesztettek ki, hogy támogassa a vállalkozásokat helyen elemzés. A szállítás módja határozza meg a legmegfelelőbb mintát szállítmányok több szempontból ellátási (sources) pont a kereslet (célállomás) annak érdekében, hogy minimalizálják a teljes szállítási és termelési költségeket. A faktor súlyozási módszer rendel súlyt minden egyes helyen döntési tényező alapján fontosságát a vezetés. Területi nullszaldós elemzés használja a â € œbreak-evenâ € megközelítés költségek összehasonlítása az alternatív lehetőség helyen.

Területi nullszaldós elemzés:

Területi nullszaldós elemzés utal, a költség-volumen elemzés, hogy a gazdasági összehasonlítása helyen alternatívák. Azonosításával állandó és változó költségek, valamint a grafikus őket az egyes helyekre, tudjuk meg, melyik biztosítja a legalacsonyabb költségek mellett. Területi nullszaldós elemzés elvégezhető matematikai vagy grafikusan. A grafikus megközelítésnek az az előnye, hogy a tartomány térfogat, amely felett minden egyes helyen az előnyös.

Ez a módszer magában foglalja három lépésből áll:
meghatározzák a fix és változó költségek az egyes helyeken.
telek a költségek az egyes helyekre, amelynek költségei a függőleges tengelyen a grafikonon, és éves mennyisége a vízszintes tengely.
válassza ki a helyet, amely a legalacsonyabb teljes költsége a várható termelési volumen.

Factor értékelése módszer

Döntés, hogy hol keresse az új létesítmény általában magában foglalja számos tényező, hogy a vezetés úgy gondolja, fontos. A tényező értékelése módszer népszerű, mert a különböző vonatkozó kritériumokat is szerepel egy adott esetben. Menedzserek lehet mérlegelni a kvantitatív módszerek, mint például a Területi nullszaldós elemzés vagy a szállítás módja, valamint a több minőségi tényező értékelése megközelítést a végső döntést.

Hat lépés a tényező értékelése módszer:
Fejleszteni kell a listát a releváns tényezők (mint a hely, közösség, ösztönzés).
Rendeljen súlyt minden egyes tényező, hogy az tükrözze a relatív jelentősége a Vállalat € ™ s célkitűzések.
Fejleszteni kell a skála az egyes tényezők (például 1-10 pont).
A menedzsment pontszám minden helyen minden tényezőt, a skála segítségével a 3. lépésben.
Szorozzuk meg a pontszámok szor súlya alapján a maximális pontszámot pontot, figyelembe véve az eredmények kvantitatív módszerek is.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility staðsetning tækni

Nokkrir greinandi aðferðir hafa verið þróaðar til að aðstoða fyrirtæki í staðsetningu greiningu. Flutninga aðferð er unnt að ákvarða bestu mynstri sendingar frá nokkrum stöðum í framboð (heimildir) til stig af eftirspurn (áfangastöðum) þannig að sem minnst flutningaþjónustu og framleiðslukostnaði. Stuðullinn vægi Aðferðin úthlutar vægi hvers staðsetningu ákvörðun þáttur byggist á mikilvægi þess að stjórnun. Staðsetningarmerkja brot-jafnvel greiningar notar € nálgast € œbreak-evenâ við kostnaðargreiningu samanburði val leikni stað.

Staðsetningarmerkja brot-jafnvel greiningar:

Staðsetningarmerkja brot-jafnvel greiningar vísar til notkunar á kostnaðar-bindi til að gera efnahagslega samanburð location val. Með því að skilgreina fastan og breytilegan kostnað og birta gröf þá fyrir hvern stað, getum við að ákvarða hver einn gefur lægsta kostnað. Staðsetningarmerkja brot-jafnvel greining er hægt að gera stærðfræðilega eða myndrænt. The grafískur nálgun hefur þann kost að veita fjölda bindi þar sem hvor staðsetning er æskilegt.

Þessi tækni felur í sér þrjú skref:
ákvarða fasta og breytilega kostnað fyrir hvern stað.
samsæri kostnað fyrir hvern stað, með kostnað á lóðrétta ásnum á myndinni og árlegt magn á lárétta ásnum.
velja staðsetninguna sem hefur lægsta heildarkostnaði fyrir áætlaðan framleiðslu bindi á.

Factor einkunn aðferð

Ákveðið hvar á að staðsetja nýja aðstöðu yfirleitt nær nokkrum þáttum sem stjórnendur telur skipta máli. Stuðullinn einkunn aðferð er vinsæl vegna margs konar viðeigandi viðmiðunum getur verið innifalinn í tilteknu tilviki. Stjórnendur geta þá íhuga niðurstöður um megindlegt aðferðum, ss staðsetningarmerkja brot-jafnvel greiningar eða flutning aðferð, ásamt fleiri eigindlegum þáttur einkunn nálgun í að gera endanlega ákvörðun.

Það eru sex skref í þáttur einkunn aðferð:
Þróa lista yfir viðeigandi þátta (svo sem staðsetningu, samfélag, hvatningu).
Úthluta þyngd hvers þáttar að endurspegla hlutfallslegt mikilvægi þess í markmiðum fà © lagsins.
Þróa mælikvarða fyrir hvern þátt (t.d. 1-10 stig).
Hafa stjórnendur skora hvert stað á hvers þáttar, með því að nota kvarða í skrefi 3.
Margfalda skora sinnum þyngd miðað við hámarks lið skora, miðað við niðurstöður um megindlegt aðferðir eins og heilbrigður.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility ebe usoro

Ọtụtụ analytic usoro e mepụtara iji nyere aka sịrị na ebe analysis. The njem usoro-ekpebi ndị kasị mma usoro nke butekwara ọtụtụ isi ihe ndị ọkọnọ (isi mmalite) ka isi nke ina (ebe) ka na-ebelata mkpokọta njem na mmepụta-akwụ ụgwọ. The ihe na-akpata weighting usoro nyere a arọ nke ọ bụla na ọnọdụ mkpebi akpata dabere na ya dị mkpa ka management. Locational okpukpu-ọbụna analysis-eji a € œbreak-evenâ € obibia maka eri tụnyere nke ọzọ owuwu ọnọdụ.

Locational okpukpu-ọbụna analysis:

Locational okpukpu-ọbụna analysis-ezo aka n’iji-eri-olu analysis-eme ka akụ na ụba tụnyere nke ebe ọzọ. Site n’ịkọwa ofu na variable akwụ ụgwọ na graphing ha maka onye ọ bụla ọnọdụ, anyị nwere ike chọpụta nke onye na-enye ndị kasị ala na-eri. Locational okpukpu-ọbụna analysis nwere ike mere mathematically ma ọ bụ graphically. The graphic obibia nwere uru nke na-enye nso nke olu n’elu nke ọ bụla na ọnọdụ ka mma.

A Usoro na-agụnye ihe atọ:
ikpebi na-ofu na variable-eri n’ihi na nke ọ bụla.
-ekpe- na-akwụ ụgwọ maka nke ọ bụla na ọnọdụ, na-akwụ ụgwọ na vetikal axis nke eserese na-enwe kwa afọ olu na kehoraizin axis.
họrọ ebe ahụ nke nwere kasị ala mkpokọta na-eri n’ihi na-atụ anya mmepụta olu.

Akpata fim bụ maka usoro

Ị na-ekpebi ebe chọta a owuwu ọhụrụ na-emekarị na-agụnye ọtụtụ ihe na oru chere na ha dị mkpa. The ihe na fim bụ maka usoro bụ ama, n’ihi na a dịgasị iche iche nke mkpa ibiere pụrụ itinye ná a nyere ikpe. Managers nwere ike mgbe ahụ tụlere ihe quantitative-eru nso, ndị dị otú ahụ dị ka Locational okpukpu-ọbụna analysis ma ọ bụ ụgbọ na usoro, ya na ihe qualitative akpata fim bụ maka obibia na-eme ka a mkpebi ikpeazụ.

E nwere ihe-nrigo isi na-akpata fim bụ maka usoro:
Ịzụlite a ndepụta nke mkpa ihe (dị ka ọnọdụ, obodo, ịkpali).
Ekenye a arọ nke ọ bụla na-akpata iji na-egosipụta ya ikwu mkpa ná companyâ € ™ s ebumnobi.
Ịzụlite a ọnụ ọgụgụ nke ọ bụla na-akpata (e.g. 1-10 isi).
Nwere management akara ọ bụla na ọnọdụ na onye ọ bụla na-akpata, na-eji ọnụ ọgụgụ ụkwụ na ụkwụ 3.
Mụbaa scores ugboro arọ dabeere na kacha mgbe akara, na-atụle ihe ndị quantitative-eru nso nakwa.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
teknik lokasi fasilitas

Beberapa teknik analisis telah dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam analisis lokasi. Metode transportasi menentukan pola terbaik pengiriman dari beberapa titik pasokan (sumber) ke titik permintaan (tujuan) sehingga dapat meminimalkan biaya total transportasi dan produksi. Metode faktor pembobotan memberikan bobot untuk setiap faktor keputusan lokasi berdasarkan pentingnya manajemen. Locational analisis impas menggunakan â € œbreak-evena pendekatan € untuk perbandingan biaya dari lokasi fasilitas alternatif.

Locational analisis impas:

Locational analisis impas mengacu pada penggunaan analisis biaya-volume untuk membuat perbandingan ekonomi alternatif lokasi. Dengan mengidentifikasi biaya tetap dan variabel dan grafik mereka untuk setiap lokasi, kita bisa menentukan mana yang memberikan biaya terendah. Locational analisis impas dapat dilakukan secara matematis atau grafis. Pendekatan grafis memiliki keuntungan dari memberikan berbagai volume di mana setiap lokasi adalah lebih baik.

Teknik ini melibatkan tiga langkah:
menentukan biaya tetap dan variabel untuk setiap lokasi.
plot biaya untuk setiap lokasi, dengan biaya pada sumbu vertikal grafik dan volume tahunan pada sumbu horisontal.
pilih lokasi yang memiliki total biaya terendah untuk volume produksi yang diharapkan.

Metode Peringkat Faktor

Memutuskan di mana untuk menemukan fasilitas baru biasanya meliputi beberapa faktor yang manajemen berpikir penting. Metode Peringkat Faktor populer karena berbagai kriteria yang relevan dapat dimasukkan dalam kasus tertentu. Manajer kemudian dapat mempertimbangkan hasil pendekatan kuantitatif, seperti analisis impas Locational atau metode transportasi, bersama-sama dengan yang lebih kualitatif pendekatan Peringkat faktor dalam membuat keputusan akhir.

Ada enam langkah dalam metode peringkat faktor:
Mengembangkan daftar faktor yang relevan (seperti lokasi, masyarakat, insentif).
Menetapkan bobot untuk setiap faktor untuk mencerminkan kepentingan relatif dalam tujuan companyâ € ™ s.
Mengembangkan skala untuk setiap faktor (misalnya 1-10 poin).
Memiliki manajemen skor setiap lokasi pada setiap faktor, menggunakan skala pada langkah 3.
Kalikan skor kali berat berdasarkan skor titik maksimum, mengingat hasil dari pendekatan kuantitatif juga.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
teicnící saoráid suíomh

Roinnt teicníochtaí anailíseach forbartha le cuidiú le gnólachtaí i anailís suíomh. Cinneann an modh iompair patrún is fearr loingsiú ó phointí éagsúla soláthair (foinsí) phointí an éilimh (cinn scríbe) chun iompair agus táirgeacht iomlán costais a íoslaghdú. Sannann an modh fachtóir ualaithe meáchan do gach fachtóir cinneadh suíomh atá bunaithe ar an tábhacht don bhainistíocht. Úsáideann suímh meá ar mheá anailís an â € œbreak-evenâ € chuige le haghaidh comparáide costas suíomh saoráid eile.

Suímh meá ar mheá anailís:

Tagraíonn suímh meá ar mheá anailís ar an úsáid a bhaint as anailís costais is toirte a dhéanamh comparáid eacnamaíoch ar na roghanna seo a shuíomh. Trí costais sheasta agus athraitheacha a aithint agus iad a graphing le gach suíomh, is féidir linn a chinneadh a sholáthraíonn ceann an gcostas is ísle. Is féidir le suímh meá ar mheá anailís a dhéanamh go matamaiticiúil nó go grafach. Tá an cur chuige grafach an buntáiste a sholáthar ar raon na méid thar a bhfuil gach suíomh fearr.

I gceist leis an teicníc trí chéim:
a chinneadh an costas seasta agus athraitheacha maidir le gach suíomh.
bhreacadh na costais a bhaineann le gach suíomh, costais ar an ais cheartingearach an ghraif agus méid bliantúil ar an ais chothrománach.
roghnaigh an suíomh go bhfuil an costas iomlán is ísle don méid a tháirgeadh ag súil leis.

Modh rátála Fachtóir

Cinneadh a dhéanamh nuair a aimsiú ar saoráid nua-áirítear de ghnáth roinnt fachtóirí go cuí bainistíochta atá tábhachtach. Is é an modh rátála fachtóir tóir toisc nach féidir ar éagsúlacht na critéir ábhartha a bheith san áireamh i gcás faoi leith. Is féidir le bainisteoirí a mheas ansin na torthaí chuige cainníochtúla, amhail meá ar mheá anailís suímh ná nó an modh iompair, mar aon leis an gcur chuige rátála fachtóir níos cáilíochtúla i ndéanfar cinneadh críochnaitheach.

Tá sé chéim sa mhodh rátáil fachtóir:
liosta tosca ábhartha (amhail suíomh, pobail, dreasachtaí) a fhorbairt.
Sann meáchan do gach fachtóir a léiriú an tábhacht choibhneasta i gcuspóirí an companyâ € ™ s.
scála a fhorbairt do gach toisc (m.sh. 1-10 pointe).
Bíodh bhainistíocht scór gach suíomh ar gach fachtóir, ag baint úsáide as an scála i gcéim 3.
Méadaigh an scóir oiread an meáchan atá bunaithe ar an scór pointe is mó, ag smaoineamh ar na torthaí chuige cainníochtúla chomh maith.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
tecniche di impianto di localizzazione

Diverse tecniche di analisi sono state sviluppate per aiutare le imprese in analisi posizione. Il metodo di trasporto determina il miglior modello delle spedizioni da più punti di fornitura (fonti) ai punti di domanda (destinazioni) in modo da minimizzare i costi totali di trasporto e di produzione. Il metodo fattore di ponderazione assegna un peso di ciascun fattore posizione decisione in base alla sua importanza per la gestione. l’analisi della localizzazione pareggio utilizza il â € œbreak-evena approccio € per il confronto dei costi di struttura posizione alternativa.

Localizzazione analisi di break-even:

Localizzazione analisi di break-even si riferisce all’uso di analisi costi-volumi per fare un confronto economica delle alternative di localizzazione. Identificando i costi fissi e variabili e graficamente per ogni posizione, siamo in grado di determinare quale fornisce il costo più basso. Localizzazione analisi di pareggio può essere fatto matematicamente o graficamente. L’approccio grafico ha il vantaggio di fornire la gamma di volume nel quale ciascuna posizione è preferibile.

Questa tecnica prevede tre passaggi:
determinare il costo fisso e variabile per ciascuna posizione.
tracciare i costi per ogni postazione, con costi sull’asse verticale del grafico e volume annuale sull’asse orizzontale.
selezionare la posizione che ha il più basso costo totale per il volume di produzione previsto.

Metodo di valutazione Factor

Decidere dove localizzare un nuovo impianto di solito comprende diversi fattori che la gestione pensa sono importanti. Il metodo di valutazione fattore è popolare a causa di una serie di criteri pertinenti può essere incluso in un determinato caso. I manager possono quindi prendere in considerazione i risultati di approcci quantitativi, come l’analisi di break-even della localizzazione o il metodo di trasporto, insieme con il più qualitativo approccio voto fattore di prendere una decisione definitiva.

Ci sono sei fasi del metodo valutazione fattore:
Sviluppare una lista di fattori rilevanti (quali la posizione, comunità, incentivi).
Assegnare un peso ad ogni fattore per riflettere la sua importanza relativa nel obiettivi companyâ € ™ s.
Sviluppare una scala per ogni fattore (ad esempio 1-10 punti).
Hanno gestione punteggio ogni posizione su ogni fattore, utilizzando la scala al punto 3.
Moltiplicare i punteggi volte il peso sulla base del punteggio massimo punto, considerando i risultati di approcci quantitativi pure.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
施設の場所のテクニック

いくつかの分析的技術は、位置分析の企業を支援するために開発されてきました。総輸送や生産コストを最小にするように輸送方法は、需要のポイント(目的地)への供給のいくつかの点(ソース)からの出荷の最良のパターンを決定します。因子重み付け方法は、管理にその重要性に基づいて、各場所決定要因に重みを割り当てます。立地損益分岐分析は、代替施設の位置のコスト比較のための“break-evenâ€のアプローチを使用しています。

立地損益分岐分析:

立地損益分岐点解析は、位置の選択肢の経済的な比較を行うためのコスト容量分析の使用に関する。固定費と変動費を識別し、それぞれの場所のためにそれらをグラフによって、我々は最低のコストを提供するかを決定することができます。立地損益分岐分析は、数学的またはグラフィカルに行うことができます。グラフィック手法は、それぞれの場所が好適である上に、ボリュームの範囲を提供するという利点を有します。

この技術は、3の手順を実行します。
場所ごとに固定と変動費を決定します。
横軸上のグラフと年間ボリュームの縦軸のコストで、それぞれの場所のコストをプロットします。
予想される生産量の最安総コストを持っている場所を選択します。

ファクターの評価方法

ここで、新しい施設を見つけるために決めるのは、通常の管理が重要であると考えていることをいくつかの要因が含まれています。関連する様々な基準が与えられた場合に含めることができますので、係数の評価方法が人気です。管理者は、その後、一緒に最終決定を行う際に、より定性的な要因の評価手法では、このような立地損益分岐分析や輸送方法などの量的アプローチの結果を考慮することができます。

要因の評価方法には6つのステップがあります。
(そのような場所、コミュニティ、インセンティブなど)の関連要因のリストを作成します。
A社の€の™sの目的で、その相対的な重要性を反映するために、各要因に重みを割り当てます。
各要因(例えば、1-10点)のスケールを開発します。
管理手順3でスケールを用いて、各因子のそれぞれの場所をスコア持っています。
同様に定量的なアプローチの結果を考慮し、最大得点に基づいた重量倍のスコアを掛けます。


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Techniques lokasi Facility

Saperangan Techniques analisa wis dikembangaké kanggo ngewangi perusahaan ing analisis lokasi. Cara transportasi nemtokake pola paling pengiriman saka saperangan nilai saka sumber (sumber) kanggo TCTerms dikarepake (tujuan) supaya minangka kanggo nyilikake total biaya transportasi lan produksi. Cara faktor nimbang maringi bobot kanggo saben faktor kaputusan lokasi adhedhasar wigati kanggo Manajemen. Locational analisis break-malah nggunakake â € œbreak-evenâ pendekatan € kanggo biaya comparison lokasi fasilitas alternatif.

Locational break-malah analisis:

Locational analisis break-malah nuduhake nggunakake analisis biaya-volume kanggo nggawe comparison ekonomi alternatif lokasi. Miturut Ngenali tetep biaya lan global lan Graphing wong kanggo saben lokasi, kita bisa nemtokake endi sing menehi biaya paling. Locational analisis break-malah bisa rampung matématis utawa graphically. Pendekatan Graphic wis kauntungan saka nyediakake sawetara volume liwat kang saben lokasi becike.

Iki technique melu telung langkah:
nemtokake biaya tetep lan global kanggo saben lokasi.
plot biaya kanggo saben lokasi, karo biaya ing sumbu vertikal ing graph lan volume taunan ing sumbu horisontal.
pilih lokasi sing wis biaya total paling kanggo volume produksi samesthine.

cara HFS Factor

Panentu ngendi kanggo nemokake fasilitas anyar biasane kalebu sawetara faktor sing Manajemen mikiraken sing penting. Cara HFS faktor punika populer amarga macem-macem kritéria sing cocog bisa kalebu ing kasus tartamtu. Managers banjur bisa nimbang asil saka cedhak jumlah, kayata analisis break-malah Locational utawa cara transportasi, bebarengan karo liyane nurut kwalitase pendekatan HFS faktor ing nggawe kaputusan Final.

Ana enem langkah ing cara HFS faktor:
Mbangun dhaftar faktor sing ana hubungane (kayata lokasi, masyarakat, bayaran).
Nemtokake bobot kanggo saben faktor kanggo nggambarake wigati gegayutan ing dislametaké ing companyâ € ™ s.
Mbangun ukuran kanggo saben faktor (contone 1-10 TCTerms).
Duwe Manajemen Skor saben lokasi ing saben faktor, nggunakake ukuran ing langkah 3.
Multiply nilai kaping bobot adhedhasar skor titik maksimum, considering asil saka cedhak jumlah uga.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸ್ಥಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು

ಹಲವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪೂರೈಕೆ (ಮೂಲಗಳು) ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು (ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳು) ಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಶ ಸಮತೋಲನದ ವಿಧಾನ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಒಂದು ತೂಕ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. Locational ವಿಶ್ರಾಮ ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸ್ಥಳ ವೆಚ್ಚ ಹೋಲಿಕೆ ಒಂದು € œbreak-evenâ € ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

Locational ವಿಶ್ರಾಮ ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

Locational ವಿಶ್ರಾಮ ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸ್ಥಳ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ವೆಚ್ಚ-ಪ್ರಮಾಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರ ವೆಚ್ಚ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳ ಅವುಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಒದಗಿಸುವ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. Locational ವಿಶ್ರಾಮ ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಗಣಿತದ ಅಥವಾ ಸಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಮಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳ ಸೂಕ್ತ ಯಾವ ಒದಗಿಸುವ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮತಲ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಮಾಣ ಲಂಬ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದ ವೆಚ್ಚ ನಕ್ಷೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪರಿಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನ

ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಪತ್ತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾನದಂಡ ವಿವಿಧ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಶ ರೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ರೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನ, ಇಂತಹ Locational ವಿಶ್ರಾಮ ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಂಶ ರೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಆರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು:
ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಥಳ, ಸಮುದಾಯ, ಸಹಾಯಧನಗಳಂತಹ) ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
ಒಂದು companyà € ™ ರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮಹತ್ವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಅಂಶ ಒಂದು ತೂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ.
ಪ್ರತಿ ಅಂಶ (ಉದಾ 1-10 ಅಂಕಗಳನ್ನು) ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತ 3 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಸಿ, ಪ್ರತಿ ಅಂಶ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿವೆ.
ಹಾಗೂ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತೂಕ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಅಂಕಗಳು ಗುಣಿಸಿ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Нысанның орналасқан жері әдістері

Бірнеше аналитикалық әдістері орналасуы талдау фирмалар көмек көрсету үшін әзірленді. жалпы тасымалдау және өндірістік шығындарды мейлінше азайтатындай етіп тасымалдау әдісі сұраныстың ұпай (бағыттары) бойынша жеткізу бірнеше нүктелер (көздері) түскен жүктерді үздік үлгісін анықтайды. фактор салмақ әдісі басқару оның маңызы негізінде әрбір орналасуы шешім факторы үшін салмағы тағайындайды. Географиялық Залалсыздықты талдау баламалы нысан орналасқан жері құны салыстыру үшін € œbreak-evenâ € тәсілді қолданады.

Географиялық Залалсыздықты талдау:

Географиялық Залалсыздықты талдау орналасуы балама экономикалық салыстыру құрайды томдық талдау пайдалану жатады. тұрақты және айнымалы шығындар анықтау және әрбір орын үшін оларды графикалық, біз ең төменгі құнын қамтамасыз ететін бір анықтай алады. Географиялық Залалсыздықты талдау математикалық немесе графикалық жүргізілуі мүмкін. графикалық тәсіл әрбір орналасуы қолайлы болып табылатын астам көлемінің ауқымын қамтамасыз ету артықшылығы бар.

Бұл техника үш кезеңдерді қамтиды:
əрбір орындағы тұрақты және айнымалы құнын анықтау.
көлденең ось бойынша графиктің және жылдық көлемінің тік осі бойынша шығындармен, әрбір орын үшін шығындарды ызады.
деп күтілуде өндіріс көлемі ең төменгі жалпы құнын бар орынды таңдаңыз.

Фактор рейтингі әдісі

онда жаңа қондырғыны, әдетте басқару маңызды болып табылады деп санайды, бұл бірнеше факторларды қамтиды табу үшін шешім қабылдау. тиісті өлшемдер түрлі берілген жағдайда енгізілуі мүмкін, себебі фактор рейтингі әдісі танымал. Менеджерлер, содан кейін бірге түпкілікті шешім қабылдау кезінде сапалы факторы рейтингі тұрғыда, мұндай географиялық Залалсыздықты талдау немесе тасымалдау тәсілі ретінде сандық тәсілдерді, нәтижелерін қарастыруға болады.

фактор рейтингтік әдіске алты қадамдар бар:
(Мысалы, орналасқан жері, қоғамдастық, ынталандыру сияқты) тиісті факторлардың тізімін әзірлеу.
Компанияның € ™ мақсаттары оның маңыздылығын көрсетпейді әрбір факторы үшін салмағы тағайындаңыз.
Әр факторы (мысалы, 1-10 балл) үшін шкаласын әзірлеу.
басқару 3-қадамда шкаласын пайдаланып, әр фактор бойынша әрбір орналасқан жері гол бар.
сондай-ақ сандық тәсілдерді нәтижелерін ескере отырып, балдары максималды балл негізінде есе салмағы көбейту.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
បច្ចេកទេសទីតាំងរោងចក្រ

បច្ចេកទេសវិភាគជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុននានាក្នុងការវិភាគទីតាំង។ វិធីសាស្រ្តក្នុងការដឹកជញ្ជូនកំណត់លំនាំល្អបំផុតនៃការនាំចេញពីចំណុចមួយចំនួននៃការផ្គត់ផ្គង់ (ប្រភព) ទៅចំណុចនៃតម្រូវការ (ទិសដៅ) ដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយការដឹកជញ្ជូននិងផលិតកម្មសរុប។ វិធីសាស្រ្តទំងន់ជាកត្តាកំណត់តាមកត្តាសម្រេចចិត្តទម្ងន់គ្នាដោយផ្អែកលើទីតាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងសារៈសំខាន់មួយ។ វិភាគបណ្តាញប្រតិបត្តិការសម្រាកសូម្បីតែវិធីសាស្រ្ត€ប្រើលោក€œbreak-evenâសម្រាប់ការប្រៀបធៀបការចំណាយនៃទីតាំងកន្លែងជំនួស។

ការវិភាគសម្រាកសូម្បីតែទីតាំង:

វិភាគបណ្តាញប្រតិបត្តិការសម្រាកសូម្បីតែទៅនឹងការប្រើសំដៅទៅលើការចំណាយបរិមាណវិភាគនេះដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបសេដ្ឋកិច្ចនៃជម្មើសជំនួសទីតាំង។ ដោយការកំណត់ការចំណាយថេរនិងអថេរនិងឱ្យពួកគេសម្រាប់ទីតាំងក្រាហ្វិកគ្នា, យើងអាចកំណត់ថាតើមួយណាផ្តល់ការចំណាយទាបបំផុត។ ការវិភាគសម្រាកសូម្បីតែទីតាំងដែលអាចធ្វើបានគណិតវិទ្យាឬក្រាហ្វិក។ វិធីសាស្រ្តក្រាហ្វិកមានអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្តល់ជូននូវជួរនៃទំហំដែលទីតាំងគ្នាគឺពេញចិត្ត។

ច្ចេកទេសនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជំហានបី:
កំណត់ការចំណាយថេរនិងអថេរសម្រាប់ទីតាំងនីមួយ។
គ្រោងចំណាយសម្រាប់ទីតាំងគ្នាជាមួយនឹងការចំណាយលើអ័ក្សបញ្ឈររបស់ក្រាហ្វិកនិងបរិមាណប្រចាំឆ្នាំមួយនៅលើអ័ក្សផ្ដេក។
ជ្រើសទីតាំងដែលមានការចំណាយសរុបទាបបំផុតសម្រាប់ទំហំផលិតកម្មបានរំពឹងទុក។

វិធីសាស្រ្តចំណាត់ថ្នាក់កត្តា

ការសម្រេចចិត្តដែលជាកន្លែងដែលការកំណត់ទីតាំងកន្លែងថ្មីមួយធម្មតារួមបញ្ចូលទាំងកត្តាជាច្រើនដែលថាការគ្រប់គ្រងគិតថាសំខាន់។ វិធីសាស្រ្តចំណាត់ថ្នាក់កត្តាពេញនិយមខ្លាំងណាស់ពីព្រោះភាពខុសគ្នានៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលពាក់ព័ន្ធអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងករណីដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ បន្ទាប់មកអ្នកចាត់ការទូទៅអាចពិចារណាពីលទ្ធផលនៃវិធីសាស្រ្តបែបបរិមាណដូចជាការវិភាគសម្រាកសូម្បីតែទីតាំងឬវិធីដឹកជញ្ជូននេះរួមជាមួយវិធីសាស្រ្តចំណាត់ថ្នាក់កត្តាគុណភាពបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ។

មានប្រាំមួយជំហាននៅក្នុងវិធីសាស្រ្តចំណាត់ថ្នាក់កត្តាគឺ:
អភិវឌ្ឍកត្តាពាក់ព័ន្ធបញ្ជី (ដូចជាទីតាំងសហគមន៍លើកទឹកចិត្ត) មួយ។
ចាត់តាំងទម្ងន់មួយដើម្បីគ្នាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីកត្តាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងសារៈសំខាន់គោលបំណង™ s បាន€របស់ក្រុមហ៊ុន។
ការអភិវឌ្ឍខ្នាតមួយសម្រាប់កត្តាគ្នា (ឧទា 1-10 ពិន្ទុ) ។
មានការគ្រប់គ្រងការរកគ្រាប់បាល់ទីតាំងគ្នាលើកត្តាគ្នាដោយប្រើមាត្រដ្ឋានក្នុងជំហានទី 3 ។
គុណទំងន់ដងពិន្ទុដែលមានមូលដ្ឋានលើចំណុចអតិបរមាពិន្ទុ, ពិចារណាលទ្ធផលនៃវិធីសាស្រ្តបែបបរិមាណផងដែរ។


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
시설 위치 기술

여러 분석 기법 위치 분석 기업을 돕기 위해 개발되었다. 교통 방법은 수요의 점 (대상) 총 운송 및 생산 비용을 최소화 할 수 있도록하는 공급 (소스)의 여러 지점에서 선적의 최고 패턴을 결정한다. 요인 가중 방법은 관리의 중요성에 따라 각 위치의 결정 요인에 가중치를 할당합니다. 입지 손익분기 분석은 대체 시설의 위치 비용 비교를 위해 â € œbreak-evenâ € 접근 방식을 사용합니다.

입지 손익분기 분석 :

입지 손익분기 분석 위치 대안의 경제 비교를 위해 비용 볼륨 분석의 사용을 의미한다. 고정 및 가변 비용을 확인하고 각각의 위치를 그래프함으로써, 우리는 하나가 가장 낮은 비용을 제공하는 확인할 수 있습니다. 입지 손익분기 분석은 수학적 또는 그래픽으로 수행 할 수 있습니다. 그래픽 접근 방법은 각각의 위치가 바람직하다 위에 볼륨의 범위를 제공하는 장점을 갖는다.

이 기술은 세 단계를 포함한다 :
각 위치에 대한 고정 및 가변 비용을 결정합니다.
횡축 그래프 연간 볼륨 세로축 비용으로 각 위치에 대한 비용을 플롯.
예상 생산량을위한 최소 비용을 갖는 위치를 선택한다.

요인 평가 방법

여기서 새로운 시설의 위치를 결정하는 것은 일반적으로 관리가 중요하다 생각하는 것이 몇 가지 요소가 포함되어 있습니다. 관련된 다양한 기준이 주어진 경우에 포함될 수 있기 때문에 인자의 평가 방법은 인기가있다. 관리자는 함께 최종 결정을 내리기에 더 질적 요소 평가 방법으로, 이러한 입지 손익분기 분석 또는 운송 방법과 정량적 방법의 결과를 고려할 수 있습니다.

요인 평가 방법의 여섯 단계가 있습니다 :
(위치, 지역 사회, 인센티브 등) 관련 요소의 목록을 개발한다.
의 companyâ의 €의 ™의 목표의 상대적 중요성을 반영하기 위해 각 요인에 가중치를 할당합니다.
각 요소 (예를 들어 1-10 점)의 규모를 개발한다.
관리 3 단계에서 규모를 사용하여 각 요소에 각 위치에 점을 가지고있다.
뿐만 아니라 정량적 인 접근의 결과를 고려하여, 최대 점 스코어에 기초 중량 배의 스코어를 곱한다.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
teknîkên location metodek

Çend teknîkên analytic hatine pêşxistin ji bo alîkariya fîrmayên di nivîsa location. Rêbaza veguhestina herî baş pattern ji ber rêkirina ji çend xalan ji arzê (çavkaniyên) ji xalên daxwaza (destinations) da ku bi mebesta vegûhestina û hilberîna giştî lêçûnên grîng. Rêbaza faktora giraniya a weight ji hev re faktora biryara location li ser girîngiya wê ya ji bo rêveberiya teklîf dike. analysis break-hetta Locational zimên â € œbreak-evenâ nêzîkatiya € ji bo berhevdana mesrefa location metodek alternatîf.

break-heta analîzên Locational:

analysis break-hetta Locational tê wateya ku bi kar analîzên cost-volume to make an berhevdana aborî yên alternatîf location. By tespîtkirina mesrefên sabît û variable û graphing wan ji bo her cihê, em dikarin diyar bike ku yek ji bo ku pêpelûka mesrefa. analysis break-hetta Locational dikare bê matematîkê an graphically kirin. Nêzîkbûna graphic ev sûdgirtina ji bo dûrahiya volume ser ku her location çêtir e.

Ev teknîka sê gavên:
qedera mesrefa sabît û variable ji bo her cihê.
şêwirîn, mesrefên ji bo her cihê, bi mesrefên li ser enîya vertical ji graph û volume ya salane li ser enîya horizontal.
cihê ku herî paş mesrefa giştî ji bo qebareya hilberanê çaverê hilbijêre.

rêbaza rating Factor

Biryardan ku ji bo cîwarkirina a metodek nû bi piranî çend faktoran e ku rêveberiya difikire, girîng in. Rêbaza rating faktora navdar e, ji ber zor ji pîvanên têkildar dikarin di dozeke dayîn hene. Rêveberan dikare encamên nêzîkatiyên xwe yên jimaran, wek analîzên break-hetta Locational an rêbaza guhastin bifikirin, bi hev re bi nêzîkatiyên rating faktora wesfînî zêdetir di çêkirina biryara dawî.

in, şeş gavên ku di rêbaza rating faktora hene:
Pêş a list of faktorên têkildar (wek location, civaka, teşwîq).
Assign a weight ji bo her faktoreka roniyê girîngiya xizmekî xwe li armancên companyâ € ™ s.
Pêş pîvaneke ji bo her faktoreke (raxîne. 1-10 points).
Ma management serkeftinan bi hev cihê li ser her faktoreke, bi bikaranîna bi pîvana di gava 3.
Qat bi qat çendin caran giraniya li ser bingeha herî zêde jihevkirî point, ji ber ku encam ji helwestên jimaran wek baş.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Объект жайгашкан ыкмалары

Бир нече аналитикалык ыкмалары жайгашкан талдоо боюнча ишканаларга көмөк көрсөтүүгө иштелип чыккан. ташуу ыкмасын жалпы ташуу жана чыгымдарды азайтуу үчүн жеткирүү (булактары) суроо-пункттарына (багыт) бир нече көз караштардан берүүлөрдү мыкты үлгү аныктайт. себеби салмагы ыкмасы башкаруу, анын мааниси боюнча ар бир жайгашуу чечим нерсени салмак тапшырган. Абалдын мүнөздөмөлөрүн брейк-да талдоо альтернатива объект жайгашкан наркы салыштыруу үчүн â € œbreak-evenâ € ыкманы колдонот.

Абалдын мүнөздөмөлөрүн брейк-да талдоо:

Абалдын мүнөздөмөлөрүн брейк-да талдоо жайгашкан ордуна экономикалык салыштыруу жасоого чыгымдардын көлөмү талдоо пайдалануу дегенди билдирет. туруктуу жана өзгөрмө чыгымдарын аныктоо жана ар бир районго карата аларды Graphing менен биз бир аз баасын берип аныктай алат. Абалдын мүнөздөмөлөрүн үзүлүшүн да, талдоо математикалык же Чийме түрүндө жүргүзүлүшү мүмкүн. көркөм ыкма ар бир жер артыкчылык болуп саналат, алардын үстүнөн көлөмү спектрин камсыз кылуу кандай артыкчылыкка ээ эмес.

Бул ыкма үч кадамды камтыйт:
ар бир районго карата туруктуу жана өзгөрүлмө баасын аныктайт.
горизонталдуу диаграмма жана жылдык көлөмүнүн тигинен огу боюнча чыгымдарды ар бир жерге кеткен чыгымдар, кетели.
күтүлгөн өндүрүш көлөмүнүн төмөн жалпы наркы ордун тандоо.

Factor рейтинги ыкмасы

жерде жаңы базаны жайгаштыруу жөнүндө чечим кабыл адатта башкаруу маанилүү деп ойлогон бир нече себеп бар. тиешелүү ар кандай критерийлер боюнча бир учурда киргизилген болушу мүмкүн, анткени жагдай рейтинги ыкмасы популярдуу болуп саналат. Жетекчилери чогуу акыркы чечим кабыл алууда дагы сапаттуу себеби рейтинги мамиле менен, мисалы, абалдын мүнөздөмөлөрүн брейк-да талдоо же ташуу ыкмасы катары сандык ыкмаларды, анын натыйжаларын эске алат.

себеби рейтинг ыкмасы менен алты тепкич бар:
тиешелүү себептер (мисалы, жайгашкан жери, коомчулук дем сыяктуу) тизмесин иштеп чыгуу.
companyâ € дун максаттарын, анын салыштырмалуу маанилүүлүгүн чагылдырат ар бир нерсени салмак жүктөлсүн.
Ар бир нерсени (мисалы, 1-10 пункт) масштаб иштеп чыгуу.
башкаруу кадам ар бир нерсени, шкала боюнча ар бир жерин упайлар 3 бар.
ошондой эле сандык ыкмаларды жыйынтыктарын эске алуу менен, эң жогорку упай эсеби боюнча, салмагы жолу көптөгөн көбөйтөм.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ເຕັກນິກການສະຖານທີ່ສະຖານທີ່

ເຕັກນິກການວິເຄາະຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດໃນການວິເຄາະສະຖານທີ່. ວິທີການຂົນສົ່ງກໍານົດຮູບແບບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຂົນສົ່ງຈາກຫລາຍຈຸດຂອງການສະຫນອງ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ) ກັບຈຸດຂອງຄວາມຕ້ອງການ (ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂົນສົ່ງແລະການຜະລິດທັງຫມົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ວິທີການປັດໄຈນ້ໍາກໍາຫນົດນ້ໍາຫນັກແຕ່ລະປັດໄຈທີ່ຕັດສິນໃຈສະຖານທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົນໃນການຄຸ້ມຄອງ. ການວິເຄາະການພັກຜ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານທີ່ໃຊ້ເປັນ€œbreak, evenâ€ວິທີການສໍາລັບການສົມທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສະຖານທີ່ສະຖານທີ່ທາງເລືອກ.

ການວິເຄາະການພັກຜ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານທີ່:

ການວິເຄາະການພັກຜ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານທີ່ຫມາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປະລິມານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສົມທຽບເສດຖະກິດຂອງທາງເລືອກສະຖານທີ່. ໂດຍການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແຊມແລະຕົວປ່ຽນແປງແລະກາຟໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບແຕ່ລະສະຖານທີ່, ພວກເຮົາສາມາດກໍານົດການທີ່ຄົນມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າຕ່ໍາສຸດ. ການວິເຄາະການພັກຜ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຄະນິດສາດຫຼືຮູບພາບ. ວິທີການຮູບພາບທີ່ມີປະໂຫຍດຂອງການສະຫນອງລະດັບຂອງປະລິມານໃນໄລຍະທີ່ສະຖານທີ່ແຕ່ລະຄົນແມ່ນຕ້ອງການໄດ້.

ວິທີການນີ້ມີສາມຂັ້ນຕອນ:
ການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີ່ແລະການປ່ຽນແປງສໍາລັບແຕ່ລະສະຖານທີ່.
ພາຍໃນຂອບເຂດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບແຕ່ລະສະຖານທີ່, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບການສະແກນຕັ້ງຂອງເສັ້ນສະແດງແລະປະລິມານປະຈໍາປີກ່ຽວກັບແກນຕາມລວງນອນ.
ເລືອກເອົາສະຖານທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຕ່ໍາສຸດສໍາລັບປະລິມານການຜະລິດຄາດວ່າຈະໄດ້.

ວິທີການ rating ປັດໄຈ

ຕັດສິນໃຈທີ່ສະຖານທີ່ສະຖານທີ່ໃຫມ່ຕາມປົກກະຕິລວມເຖິງປັດໄຈຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ການບໍລິຫານຄິດວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ. ວິທີການ rating ປັດໄຈທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມເພາະວ່າແນວພັນຂອງມາດຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດໄດ້ຮັບການມີຢູ່ໃນກໍລະນີໃດຫນຶ່ງ. ຜູ້ຈັດການສາມາດພິຈາລະນາຜົນຂອງການວິທີການດ້ານປະລິມານ, ເຊັ່ນ: ການວິເຄາະການພັກຜ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານທີ່ຫຼືວິທີການຂົນສົ່ງ, ພ້ອມກັນກັບວິທີການ rating ປັດໄຈຄຸນນະພາບຫຼາຍໃນການເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

ມີຫົກຂັ້ນຕອນໃນວິທີການ rating ປັດໄຈດັ່ງນີ້:
ການພັດທະນາບັນຊີລາຍຊື່ຂອງປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່, ຊຸມຊົນ, ສິ່ງຈູງໃຈ) ເປັນ.
ກໍາຫນົດນ້ໍາແຕ່ລະປັດໄຈທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໃນcompany’ s ຈຸດປະສົງ.
ການພັດທະນາຂະຫນາດສໍາລັບແຕ່ລະປັດໄຈ (ເຊັ່ນ: 1-10 ຈຸດ).
ມີຄະແນນຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະສະຖານທີ່ໃນແຕ່ລະປັດໄຈ, ການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 3.
ວີຜົນປະໂຫຍດຄະແນນໃນເວລານ້ໍາຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດຄະແນນສູງສຸດ, ພິຈາລະນາຜົນຂອງການວິທີການດ້ານປະລິມານເຊັ່ນດຽວກັນ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Location ars facilitas

Location resolutorius aliquot ars est developed in analysis ad auxilium firms. Nulla est ratio dictat optimum exemplum portarentur de pluribus copia (fontibus) ad puncta postulant (destinations) ut minimize sumptus productionis et summa subvectio. Est momenti arbitrium factor pondus modus assignatur a pondere, ut se ex loco suo ad pondus procuratio. Situalis, et confractus utitur analysis evenâ €, â € œbreak pretium comparison of alternative facilitate aditus locus.

Situalis, et confractus analysis:

Situalis, et confractus analysis refert ad analysis, in Volume usum, sumptus faciant oeconomicae utrumque loco comparatio. Graphing exprimit fixum et variabilis sumptibus et pro eis locum praebet quibus determinabimus infimus pecunia. Situalis, et confractus analysis fieri potest mathematice, et graphice. In commodo graphic accessui facultatem providendi moles quem quisque locum praestet.

Hoc ars habet tres gradus:
determinare nequeo constitutos et variabilis sulum locus.
Location consilium pro sumptibus et expensis et annuis verticali volumen axem horizontalem axem purus.
quod situm est in extremis lego expectatur totalis sumptus productionis volumine.

Factor rating ratio

Decernebat ubi ad ponunt novus facility administrabatur, cogitat, quae sunt maxime plerumque includit plures factores. In elementum rating ratio grata varietate iudiciis tali casu potest comprehendi. Administratores potest considerari quantum ad exitum venit, situalis, sicut crepusculo, et analysis, aut in nulla ratione, cum aditus magis optimum rating factor, in facto a sententia.

Sex sunt gradus in factor ratio rating:
Evolvere a album of res pertinens (ut locus, societas, causae).
In pondere per singula factor efficiet dignitates companyâ € ™ s proposita.
Evolvere a magnitudine enim factor (1-10 puncta, exempli causa).
Et Management score singulis location factor in singulis, per gradus in scala III.
Multiplica ustulo puncto temporis ex viginti pondo, ut aditus intuentes exitum quantitatis.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Objekta atrašanās metodes

Vairāki analītisko ir izstrādātas, lai palīdzētu uzņēmumiem ar atrašanās vietas analīzē. Satiksme metodi nosaka labāko modeli sūtījumiem no vairākiem punktiem piegādes (avoti), lai pieprasījuma punktiem (galamērķi), lai samazinātu kopējās transporta un ražošanas izmaksas. Faktors svēršanas metode piešķir svaru uz katru vietu lēmumu faktors, pamatojoties uz tās nozīmi uz vadību. Novietojumsignālu līdzsvara analīze izmanto â € œbreak-evenâ € pieeju izmaksu salīdzinājumu alternatīvo objekta atrašanās vietas.

Novietojumsignālu līdzsvara analīze:

Novietojumsignālu līdzsvara analīze attiecas uz izmantošanu, izmaksu apjoma analīzi veikt ekonomisko salīdzinājumu atrašanās alternatīvas. Identificējot fiksētās un mainīgās izmaksas un grafikus tos katrā vietā, mēs varam noteikt, kura no tām nodrošina zemāko cenu. Novietojumsignālu break-pat analīzes var izdarīt matemātiski vai grafiski. Grafiskais pieejas priekšrocība ir sniegt virkni apjomu, par kuru katrs vieta ir vēlams.

Šī metode ietver trīs soļus:
noteikt fiksēto un mainīgo izmaksu par katru vietu.
Uzzīmēt izmaksas katru vietu, ar izmaksām par vertikālo asi diagrammas un gada apjoma uz horizontālās ass.
izvēlieties vietu, kas ir zemākais kopējās izmaksas par paredzamo produkcijas apjomu.

Faktors vērtējums metode

Izlemjot, kur atrast jaunas ražotnes parasti ietver vairākus faktorus, kas vadība dalībvalsts domām, ir svarīgi. Faktors vērtējums metode ir populāra, jo dažādas attiecīgajiem kritērijiem var iekļaut konkrētā gadījumā. tad vadītāji var apsvērt kvantitatīvo pieeju, piemēram, uzņēmējdarbības vietas līdzsvara analīzi vai transporta metodes rezultātus, kopā ar vairāk kvalitatīvu faktoru vērtējuma pieejas galīgā lēmuma pieņemšanai.

Ir seši soļi faktors reitingu metodi:
Izstrādāt sarakstu ar attiecīgajiem faktoriem (piemēram, atrašanās vietas, sabiedrība, stimuli).
Piešķirt svaru katrai faktoru, lai atspoguļotu tās relatīvo nozīmi Companyâ € ™ s mērķiem.
Izstrādāt skalu katra faktora (piemēram 1-10 punkti).
Vai vadība score katru vietu katra faktora, izmantojot skalu 3. solī.
Reizināt rādītāji reizes svaru, pamatojoties uz maksimālo punktu rezultātu, ņemot vērā kvantitatīvo pieeju rezultātus, kā arī.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Priemonės vietos nustatymo būdai

Keli analizės metodai buvo sukurta siekiant padėti įmonėms vietos analizė. Transportavimo būdas nustato geriausią modelį vežimo iš kelių taškų tiekimo (sources) punktų paklausos (paskirties), kad būtų sumažintas bendras transporto ir gamybos sąnaudas. Koeficientas svorių metodas priskiria svorį kiekvienai vietovei sprendimų faktorius, pagrįstas jos svarbą valdymą. Vietovėse nenuostolingumo analizę naudoja â € œbreak-evenâ € požiūrį kainų palyginimas alternatyvios objekto buvimo vietą.

Vietovėse nenuostolingumo analizė:

Vietovėse nenuostolingumo analizė remiasi sąnaudų ir tūrio analizei naudoti padaryti ekonominį palyginimą vietos alternatyvos. Nustatant fiksuotas ir kintamas išlaidas ir grafikų juos kiekvienoje vietoje, mes galime nustatyti, kuris iš pateikia mažiausią kainą. Vietovėse nenuostolingumo analizė gali būti daroma matematiškai arba grafiškai. Grafinis metodas yra teikti garsumo intervalas, per kurį kiekviena vieta yra priimtinesnis pranašumą.

Šis metodas apima tris žingsnius:
nustatyti fiksuotas ir kintamas išlaidas kiekvienoje vietoje.
sklypas kiekvienos vietovės išlaidas, o išlaidos vertikalioje ašyje ir metinio kiekio ant horizontalios ašies.
pasirinkti vietą, kuri turi mažiausią bendrą kainą už numatomą gamybos apimtį.

Veiksnys įvertinimas metodas

Nuspręsti, kur rasti naują priemonę paprastai apima keletą veiksnių, kurie valdymas “”manymu, yra svarbūs. Koeficientas įvertinimas metodas yra populiarus, nes daug svarbių kriterijų įvairovė gali būti įtraukti į konkrečiu atveju. tada vadovai gali atsižvelgti į kiekybinius metodus, pavyzdžiui, skirtingose vietovėse nenuostolingumo analizę arba keliavimo būdo rezultatus, kartu su daugiau kokybinio faktoriaus įvertinimas požiūrio priimant galutinį sprendimą.

Yra šeši žingsniai veiksnys reitingų metodą:
Plėtoti atitinkamus veiksnius (pavyzdžiui, vietos, bendruomenė, paskatų) sąrašą.
Susieti svorį kiekvieno veiksnio atspindėti jos santykinę svarbą Companyà € ™ s tikslus.
Sukurti skalę kiekvieno veiksnio (pvz 1-10 balų).
Ar valdymo rezultatas kiekvieną vietą kiekvieno veiksnio, naudojant skalę 3 žingsnyje.
Padauginkite rezultatą kartų svorio remiantis maksimalus taškų skaičius, atsižvelgiant į kiekybinių metodų rezultatus, taip pat.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Gebei Standuert Techniken

Puer Drëttubidder Techniken gewiescht Firmen zu Standuert Analyse ze hëllefen entwéckelt. Den Transport Method bestëmmt déi bescht Muster vun Liwwerunge vun e puer Punkte vun der Versuergung (Quellen) zu Punkte vun Nofro (Destinatioune) esou wéi total Transport an Produktioun Käschten ze minimiséieren. De Faktor Gewiicht Method Arméischoul engem Gewiicht zu all Faktor Standuert Decisioun baséiert op hirer Wichtegkeet ze Gestioun. Locational Stand-souguer Analyse notzt der â € œbreak-evenâ € Approche fir kascht Verglach vun alternative Gebei Plaz.

Locational Stand-souguer Analyse:

Locational Stand-souguer Analyse rappeléiert der Benotzung vun de Käschten-Volumen Analyse eng wirtschaftlech Verglach vun Standuert Alternativen ze maachen. Vun Erkenntnesser fix a variabel Käschten an graphing si fir all Plaz, kann mir festzestellen, wat een de klengste Käschte gëtt. Locational Stand-souguer Analyse kann mathematically oder graphically gemaach ginn. D’Grafik Approche huet de Virdeel vun suergt d’Palette vun Volumen wéi déi eenzel Plaz preferable ass.

Dës Technik handelt dräi Schrëtt:
bestëmmen déi fix a variabel Käschten fir all Plaz.
Grondstécker d’Käschten fir all Plaz, mat Käschten op déi vertikal Achs vun der Grafik an alljährlechen Volumen op de horizontal Achs.
de Standuert datt déi ënnescht Gesamtzomm fir d’erwaart Produktioun Volumen huet.

Faktor Rating Method

wou decidéieren normalerweis engem neien Gebei fir Geldautomat ëmfaasst verschidde Facteuren, déi Gestioun mengt wichteg sinn. De Faktor Rating Method ass populär well eng Rei vu relevante Critèren kann zu engem bestëmmte Fall abegraff ginn. Managers kann dann d’Resultater vun grouss Approche, wéi Locational Stand-souguer Analyse oder den Transport Method betruecht, zesumme mat de méi qualitative Bewäertung Approche Faktor zu enger definitiver Decisioun bruecht.

Et gi sechs Schrëtt an der Faktor Rating Method:
Entwéckelen eng Lëscht vun relevant Faktoren (wéi Standuert, Communautéit, Ureizer).
E Gewiicht un all Faktor senger relativer Wichtegkeet vun der companyâ € ™ den Ziler ze spigelen.
Entwéckelen enger Skala fir all z’entspanen (e.g. 1-10 Punkten).
Hut Gestioun op all Faktor all Plaz stoung, 3 déi Skala am Schrëtt benotzt.
Féngeren Fändelen mol d’Gewiicht op d’maximal Punkte baséiert, souwéi d’Resultater vun mei no drun.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
техники објект локација

се развиени неколку аналитички техники за да им помогне на фирмите во анализа локација. методот на транспорт одредува најдобриот модел на пратки од неколку точки на снабдување (извори) на точките на побарувачката (дестинации) за да се намали вкупниот транспорт и трошоците за производство. Методот на фактор тежина доделува тежина на секој фактор на одлука врз основа на локацијата на нејзината важност за управување. Локациски пауза-дури и анализа користи â € œbreak-evenâ пристап € за споредба на алтернативна локација објект цена.

Локациски пауза-дури и анализа:

Локациски пауза-дури и анализа се однесува на употребата на анализа на цена-volume да оствари економски споредба на алтернативи локација. Со идентификување на фиксни и варијабилни трошоци и да ги графики за секоја локација, може да се утврди кој нуди најниска цена. Локациски пауза-дури и анализа може да се направи математички или графички. На графички пристап има предност на обезбедување на спектар на волумен кои секоја локација е подобра.

Оваа техника се состои од три чекори:
утврдување на фиксни и варијабилни трошоци за секоја локација.
заговор на трошоците за секоја локација, со трошоците на вертикалната оска на графиконот и годишен обем на хоризонталната оска.
изберете локација која има најниска стапка на вкупните трошоци за очекуваниот обем на производството.

метод фактор рејтинг

Одлучувањето за тоа каде да се лоцираат на нов објект обично вклучува неколку фактори кои управување смета дека се важни. Методот на фактор рејтинг е популарен, бидејќи на различни релевантни критериуми може да се вклучи во дадениот случај. Менаџери, тогаш може да се разгледа резултатите од квантитативните пристапи, како што се локациски пауза-дури и анализа или методот на транспорт, заедно со поквалитетно учење фактор рејтинг во донесувањето на конечната одлука.

Постојат шест чекори во методот на фактор рејтинг:
Развивање на листа на релевантни фактори (како што се локација, заедница, стимулации).
Доделете тежина на секој фактор за да ја одрази на нејзината релативна важност во companyâ € ™ с цели.
Развивање на скалата за секој фактор (на пример 1-10 поени).
Имаат за управување со гол во секоја локација на секој фактор, со користење на скалата во чекор 3.
Множете се резултатите пати поголема од тежината врз основа на максималниот бодови, со оглед на резултатите од квантитативните пристапи, како и.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toerana toerana teknika

Analytic teknika maro novolavolaina hanampy orinasa ao amin’ny toerana fanadihadiana. Ny fitaterana no mamaritra ny fomba tsara indrindra avy amin’ny endriky ny entana maro hevitra ny famatsian-(loharanom-baovao) ho teboka ny tinady (toerana) mba hanamaivanana tanteraka ny fitaterana sy famokarana vola lany. Ny antony fomba weighting manome lanja ny tsirairay ny toerana fanapahan-kevitra mifototra amin’ny antony ny maha zava-dehibe ny fitantanana. Toerana misy fiatoana-na dia fanadihadiana mampiasa ny â € œbreak-evenâ € fomba noho ny vidiny raha oharina amin’ny toerana hafa toerana.

Toerana misy fiatoana-dia fanadihadiana:

Toerana misy fiatoana-na dia fanadihadiana dia manondro ny fampiasana ny vola lany-boky fanadihadiana ny hanao fampitahana ara-toekarena ny toerana safidy. Amin’ny alalan’ny famantarana raikitra sy miova vola lany sy ny graphing azy ireo isaky ny toerana, dia afaka mamaritra izay iray manome ny ambany indrindra vidiny. Toerana misy fiatoana-na dia fanadihadiana azo atao kajy na-tsipiriany. Ny sary fomba manana ny tombony azo amin’ny fanomezana ny isan-karazany ny boky noho izay toerana tsirairay dia tsaratsara kokoa.

Ity teknika Tafiditra dingana telo:
mamaritra ny raikitra sy ny vola lany ho an’ny tsirairay miova toerana.
misaina ny vola isaky ny toerana, miaraka amin’ny vola lany amin’ny mitsangana mpiray ny sary sy ny boky isan-taona eo amin’ny mpiray marindrano.
mifidy ny toerana izay manana ny ambany indrindra vola tanteraka ny vokatra andrasana boky.

Antony Rating fomba

Manapa-kevitra hoe aiza no toerana vaovao matetika no ahitana trano lafin-javatra maro ny fitantanana mieritreritra ny zava-dehibe. Ny antony dia malaza Rating fomba, satria isan-karazany ny fepetra manan-danja azo tafiditra amin’ny raharaha nomena. Mpitantana dia afaka mihevitra ny vokatry ny hamaroan’isa fomba, toy ny toerana misy fiatoana-na dia fanadihadiana, na ny fomba fitaterana, miaraka amin’ny hatsaran’ny dehibe kokoa ampy fomba tamin’ny fanaovana ny fanapahan-kevitra farany.

Misy ambaratonga enina ao amin’ny lafin-javatra fomba Rating:
Mampivelatra ny lisitr’ireo anton-javatra manan-danja (toy ny toerana, fiaraha-monina, fandrisihana).
Omeo lanja ny lafin-javatra tsirairay ny taratry ny zava-dehibe eo amin’ny companyâ € ™ ny tanjona.
Ampitomboy ny maridrefy isaky ny antony (oh 1-10 hevitra).
Asaivo fitantanana baolina toerana tsirairay isaky ny antony, ny fampiasana ny maridrefy amin’ny dingana 3.
Hampitombo ny fotoana maro ny lanjan’ny mifototra amin’ny hevitra amin’ny ambony indrindra isa, raha jerena ny vokatry ny hamaroan’isa fomba ihany koa.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
teknik lokasi Kemudahan

Beberapa teknik analisis telah dibangunkan untuk membantu syarikat dalam analisis lokasi. Kaedah pengangkutan menentukan corak yang terbaik import dari beberapa mata bekalan (sumber) dengan tempat permintaan (destinasi) supaya dapat mengurangkan jumlah kos pengangkutan dan pengeluaran. Kaedah faktor pemberat memberikan berat untuk setiap faktor lokasi keputusan berdasarkan kepentingannya kepada pihak pengurusan. analisis pulang modal Tempat Kedudukan menggunakan â € œbreak-evenâ pendekatan € untuk perbandingan kos lokasi kemudahan alternatif.

Tempat Kedudukan pulang modal analisis:

analisis pulang modal Tempat Kedudukan merujuk kepada penggunaan analisa kos kelantangan untuk membuat perbandingan ekonomi alternatif lokasi. Dengan mengenal pasti kos tetap dan berubah-ubah dan graf mereka untuk setiap lokasi, kita boleh menentukan yang mana satu menyediakan kos yang paling rendah. analisis pulang modal Tempat Kedudukan boleh dilakukan secara matematik atau grafik. Pendekatan grafik mempunyai kelebihan menyediakan pelbagai jumlah di mana setiap lokasi adalah lebih baik.

Teknik ini melibatkan tiga langkah:
menentukan kos tetap dan berubah bagi setiap lokasi.
merancang kos untuk setiap lokasi, dengan kos pada paksi menegak graf dan jumlah tahunan pada paksi mendatar.
memilih lokasi yang mempunyai jumlah kos yang paling rendah untuk jumlah pengeluaran yang dijangka.

kaedah penentuan Factor

Membuat keputusan di mana untuk kemudahan baru biasanya termasuk beberapa faktor yang pengurusan difikirkan adalah penting. Kaedah Kedudukan faktor adalah popular kerana pelbagai kriteria yang berkaitan boleh termasuk dalam kes yang diberikan. Pengurus kemudian boleh mempertimbangkan keputusan pendekatan kuantitatif, seperti analisis pulang modal Tempat Kedudukan atau kaedah pengangkutan, bersama-sama dengan lebih kualitatif pendekatan Kedudukan faktor dalam membuat keputusan muktamad.

Terdapat enam langkah dalam kaedah penentuan faktor:
Membangunkan satu senarai faktor-faktor yang berkaitan (seperti lokasi, komuniti, insentif).
Berikan berat untuk setiap faktor untuk mencerminkan kepentingan relatif dalam objektif companyâ € ™ s.
Membangunkan skala untuk setiap faktor (contohnya 1-10 mata).
Mempunyai pengurusan menjaringkan setiap lokasi pada setiap faktor, dengan menggunakan skala dalam langkah 3.
Darabkan skor kali berat berdasarkan skor mata maksimum, menimbangkan keputusan pendekatan kuantitatif juga.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ഫെസിലിറ്റി ലൊക്കേഷൻ വിദ്യകൾ

പല വിശകലന വിദ്യകൾ ലൊക്കേഷൻ വിശകലനത്തിൽ കമ്പനികൾ സഹായിക്കാൻ വികസിപ്പിച്ചതാണ്. മൊത്തം ഗതാഗത ഉത്പാദനവും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പോലെ ഗതാഗത രീതി ആവശ്യം പോയിന്റ് (കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്) ലേക്ക് വിതരണത്തിലും നിരവധി പോയിന്റ് (ഉറവിടങ്ങൾ) മുതൽ കയറ്റുമതി മികച്ച പാറ്റേൺ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വസ്തുതാ വെയ്റ്റേജിനു രീതി മാനേജ്മെന്റ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനം ഫാക്റ്റർ ഭാരവും നല്കുന്നു. പ്രാദേശികമായ ബ്രേക്ക്-പോലും വിശകലനം ബദൽ സൗകര്യം ലൊക്കേഷൻ ഒത്തുനോക്കിയാൽ ചിലവു ഒരു € œbreak-evenâ € സമീപനം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രാദേശികമായ ബ്രേക്ക്-പോലും വിശകലനം:

പ്രാദേശികമായ ബ്രേക്ക്-പോലും വിശകലനം ലൊക്കേഷൻ മറ്റുവഴികൾ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപമിക്കേണ്ടു ചിലവു-വോള്യം അപഗ്രഥനം പരാമർശിക്കുന്നു. നിശ്ചിത വേരിയബിൾ ചെലവ് തിരിച്ചറിയലും ഓരോ ലൊക്കേഷനും അവരെ ഗ്രാഫിങ്ങ്വിഡ്ജറ്റുകള്ക്കുള്ളപുറകുവശം സത്യം, ഞങ്ങൾ താഴ്ന്ന കുറഞ്ഞ നൽകുന്ന ഒന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും. പ്രാദേശികമായ ബ്രേക്ക്-പോലും വിശകലനം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് ചെയ്യാം. ഗ്രാഫിക് സമീപനം വോള്യം പരിധി ഓരോ ലൊക്കേഷനും നല്ലത് ഏത് നൽകുന്നത് മെച്ചം.

ഈ രീതി മൂന്നു ഘട്ടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു:
ഓരോ ലൊക്കേഷനും ഫിക്സഡ് വേരിയബിൾ കുറഞ്ഞ നിർണ്ണയിക്കാൻ.
തിരശ്ചീന അക്ഷത്തിൽ ഗ്രാഫ് വാർഷിക വോള്യം ലംബ അക്ഷത്തിലാണ് വില, ഓരോ ലൊക്കേഷനും ചെലവ് ഗൂഢാലോചന.
പ്രതീക്ഷിച്ച ഉത്പാദനം വോളിയം താഴ്ന്ന ആകെ ചെലവ് ഉണ്ടെന്ന് ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഫാക്ടർ റേറ്റിംഗ് രീതി

ഒരു പുതിയ സൗകര്യം സാധാരണയായി മാനേജ്മെന്റ് പ്രധാനമാണ് മറന്ന് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. പ്രസക്തമായ നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും കഴിയും കാരണം വസ്തുതാ റേറ്റിംഗ് രീതി ജനപ്രിയമാണ്. മാനേജർമാർ ഒന്നിച്ചു ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഗുണപരമായ ഘടകം റേറ്റിംഗ് സമീപനം പോലുള്ള പ്രാദേശികമായ ബ്രേക്ക്-പോലും വിശകലനമോ ഗതാഗത രീതി ഗുണപരവും സമീപനങ്ങളെയും, ഫലങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക കഴിയും.

ഘടകം റേറ്റിംഗ് രീതി ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്:
പ്രസക്തമായ ഘടകങ്ങൾ (ലൊക്കേഷൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇൻസെന്റീവ്) ഒരു ലിസ്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക.
companyâ € ™ ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലെ ആപേക്ഷിക പ്രാധാന്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഓരോ ഘടകത്തിന്മേലാണ് ഘനം.
ഓരോ ഫാക്ടർ (ഉദാ 1-10 പോയിന്റ്) ഒരു സ്കെയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക.
മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റെപ്പ് 3-സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച്, ഓരോ ഘടകം ഓരോ ലൊക്കേഷൻ സ്കോർ.
അതുപോലെ ഗുണപരവും സമീപനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള് പരിഗണിച്ച് സ്കോറുകൾ തവണ പരമാവധി പോയിന്റ് സ്കോർ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tekniċi faċilità

Diversi tekniċi analitiċi ġew żviluppati biex jgħinu lill-kumpaniji fl-analiżi post. Il-metodu tat-trasport jiddetermina l-aħjar mudell ta ‘vjeġġi minn diversi punti ta’ forniment (sorsi) għal punti ta ‘domanda (destinazzjonijiet) sabiex jimminimizzaw trasport u produzzjoni totali ispejjeż. Il-metodu fattur ta ‘differenzjazzjoni tassenja piż lil kull fattur deċiżjoni lokazzjoni bbażat fuq l-importanza tagħha għall-ġestjoni. Lokalizzazzjoni analiżi tal-fidi juża l-â € œbreak-evenâ approċċ € għall-paragun ispiża tal-post faċilità alternattiv.

Lokalizzazzjoni tal-fidi analiżi:

Lokalizzazzjoni analiżi tal-fidi tirreferi għall-użu ta ‘analiżi ta’ volum ispejjeż li jagħmlu paragun ekonomiku tal-alternattivi lokazzjoni. Billi jidentifikaw l-ispejjeż fissi u varjabbli u graphing minnhom għal kull post, nistgħu jiddeterminaw liema waħda tipprevedi l-inqas spejjeż. Lokalizzazzjoni analiżi tal-fidi jista ‘jsir matematikament jew grafikament. L-approċċ grafika għandha l-vantaġġ li jipprovdi l-firxa ta ‘volum li fuqha kull post huwa preferibbli.

Din it-teknika tinvolvi tliet stadji:
jiddetermina l-ispiża fissa u varjabbli għal kull post.
plot l-ispejjeż għal kull post, bl-ispejjeż fuq l-assi vertikali tal-graff u l-volum annwali fuq l-assi orizzontali.
tagħżel il-post li għandu l-ispiża totali baxx għall-volum tal-produzzjoni mistennija.

Metodu tal-klassifikazzjoni fattur

Jiddeċiedu fejn biex jillokalizza faċilità ġdida normalment jinkludi diversi fatturi li l-ġestjoni jaħseb huma importanti. Il-metodu tal-klassifikazzjoni fattur huwa popolari minħabba varjetà ta ‘kriterji rilevanti jistgħu jiġu inklużi fil f’każ partikolari. Maniġers jistgħu imbagħad jikkunsidra r-riżultati ta ‘approċċi kwantitattivi, bħalma huma l-analiżi tal-lokalità tal-fidi jew il-metodu tat-trasport, flimkien ma’ l-approċċ tal-klassifikazzjoni fattur aktar kwalitattiva fit-teħid ta ‘deċiżjoni finali.

Hemm sitt passi fl-metodu tal-klassifikazzjoni fattur:
Tiżviluppa lista ta ‘fatturi rilevanti (bħal-lokazzjoni, komunità, inċentivi).
Jassenjaw piż lil kull fattur li jirrifletti l-importanza relattiva tagħha fil-companyâ € ™ s għanijiet.
Tiżviluppa skala għal kull fattur (eż 1-10 punt).
Have ġestjoni punteġġ kull post fuq kull fattur, tuża l-iskala fil-pass 3.
Immoltiplika l-punteġġi darbiet il-piż ibbażat fuq il-punteġġ massimu punt, jikkunsidraw ir-riżultati ta ‘approċċi kwantitattivi kif ukoll.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
tikanga wāhi Facility

Kua whakawhanakehia maha ngā tikanga analytic ki te āwhina i ngā umanga i roto i te tātari wāhi. whakatau te tikanga transportation te tauira pai o te uee i te maha ngā o supply (puna) ki ngā o tono (ūnga) kia rite ki te whakaiti katoa transportation, me te production utu. vahe te tikanga tauwehe Nuiōrau he taimaha ki ia take whakatau wāhi e hāngai ana i runga i tona faufaa ki te whakahaere. whakamahi tātari whati-ara Locational te â € œbreak-evenâ huarahi € mō te whakataurite utu o te wāhi wāhi kē.

Locational tātaritanga whati-noa:

pā ana Locational tātaritanga whati-tae noa ki te whakamahi o te tātari utu-rōrahi ki te hanga i te whakarite ōhanga o kē wāhi. Na roto i te te tāutu whakaritea me tāupe utu, me te kauwhata ratou mo ia wāhi, e nehenehe tatou e whakatau e whakarato ana tetahi i te utu i raro. Ka taea te mahi i Locational tātari whati-noa pāngarau ā-ranei. Te huarahi whakairoiro e te painga o te whakarato i te whānuitanga o te rōrahi mo e he pai ia wāhi.

Tenei tikanga tā toru kaupae:
whakatau i te utu i whakaritea, me te tāupe mō ia wāhi.
whakaaro i te utu mō ia wāhi, me utu i runga i te tuaka poutū o te kauwhata, me te rōrahi ā-tau i runga i te tuaka whakapae.
tīpako i te tauwāhi e whai te utu tapeke raro hoki te rōrahi production tūmanakohia.

tikanga Factor whakatauranga

Whakatau i te wahi ki te kimi i tētahi wāhi hou te tikanga ngā maha o ngā āhuatanga e whakaaro whakahaere e nui. He rongonui te tikanga tauwehe whakatauranga no te mea e taea te whakauru i te whānuitanga o te paearu e hāngai ana i roto i te take i homai. ka taea kaiwhakahaere whakaaro nga hua o huarahi ine, pēnei i te tātari Locational whati-ara te tikanga transportation ranei, tahi ki te huarahi tauwehe whakatauranga atu kounga i roto i te hanga i te whakatau whakamutunga.

E ono nga kaupae i roto i te tikanga tauwehe whakatauranga:
Te whakawhanake i tētahi rārangi o ngā āhuatanga e hāngai ana (pērā i te wāhi, te hapori, poapoa).
Vahe ki he taimaha ki ia take ki te whakaata i tona faufaa whanaunga i roto i ngā whāinga i te ™ s companyâ €.
Te whakawhanake i tētahi tauine mo ia take (hei tauira 1-10 ngā).
A ani i piro whakahaere ia wāhi i runga i ia take, mā te whakamahi i te tauine i roto i te taahiraa 3.
Tini nga tatau nga wa te taimaha i runga i te tatau tata mōrahi, whakaaro nga hua o huarahi ine me.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
सुविधा स्थान तंत्र

अनेक विश्लेषण तंत्र स्थान विश्लेषण कंपन्या मदत विकसित केले गेले आहे. वाहतूक पद्धत पुरवठा (स्रोत) मागणी गुण (स्थळे) एकूण वाहतूक आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी म्हणून ते अनेक गुण निर्यातीत उत्तम नमुना ठरवते. घटक भार योजन पद्धत प्रत्येक स्थान निर्णय घटक व्यवस्थापन त्याचे महत्त्व आधारित एक वजन देतो. Locational ब्रेक अगदी विश्लेषण पर्यायी सुविधा स्थान खर्च तुलना एक € œbreak-evenâ € दृष्टिकोन वापरते.

Locational ब्रेक अगदी विश्लेषण:

Locational ब्रेक अगदी विश्लेषण स्थान विकल्प आर्थिक तुलना करण्यासाठी खर्च खंड विश्लेषण वापर संदर्भित. निश्चित आणि चल खर्च ओळखणे आणि प्रत्येक स्थानासाठी त्यांना ग्राफिक्स, आम्ही एक सर्वात कमी खर्च उपलब्ध आहे हे निश्चित करू शकता. Locational ब्रेक अगदी विश्लेषण अचूकपणे किंवा हुबेहुब केले जाऊ शकते. ग्राफिक दृष्टिकोन खंड श्रेणी जे प्रत्येक स्थान श्रेयस्कर आहे प्रदान फायदा आहे.

हे तंत्र तीन पायऱ्या समावेश होतो:
प्रत्येक स्थानासाठी निश्चित आणि बदलणारा खर्च निश्चित.
प्रत्येक स्थानासाठी खर्च, आडव्या अक्षावर आलेख आणि वार्षिक खंड उभ्या अक्षावर खर्च प्लॉट न.
अपेक्षित उत्पादन खंड सर्वात कमी एकूण खर्च आहे की स्थान निवडा.

घटक रेटिंग पद्धत

जेथे नवीन सुविधा शोधण्यास निर्णय सहसा व्यवस्थापन मत महत्वाचे आहेत अनेक घटक समाविष्ट आहे. कारण संबंधित विविध निकषांसाठी दिलेल्या बाबतीत समाविष्ट केले जाऊ शकते घटक रेटिंग पद्धत लोकप्रिय आहे. व्यवस्थापक नंतर एकत्र अंतिम निर्णय अधिक गुणात्मक घटक रेटिंग दृष्टिकोन, संख्यात्मक पध्दती, अशा Locational ब्रेक अगदी विश्लेषण किंवा वाहतूक पद्धत म्हणून परिणाम विचार करू शकता.

घटक रेटिंग पद्धत सहा पायऱ्या आहेत:
संबंधित घटक (जसे की स्थान, समुदाय, लाभांश) ची यादी तयार करा.
companyâ € ™ च्या उद्दिष्टांचे त्याच्या नातेवाईक महत्त्व प्रतिबिंबित करण्यासाठी प्रत्येक घटक एक वजन लागू करा.
प्रत्येक घटक (उदा 1-10 गुण) एक प्रमाणात विकसित करा.
व्यवस्थापन प्रत्येक घटक प्रत्येक स्थान धावा चरण 3 मध्ये प्रमाणात वापर करून, आहे.
तसेच संख्यात्मक पध्दती परिणाम लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त बिंदू धावसंख्या आधारित वजन वेळा स्कोअर गुणाकार.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Байгууламжийн байршил арга техник

байршил шинжилгээний компаниудад дэмжлэг үзүүлэх хэд хэдэн шинжилгээний арга боловсруулсан байна. Тээврийн арга эрэлт оноо (чиглэлүүд) зэрэг маш тээвэр, үйлдвэрлэлийн нийт зардлыг багасгахын тулд нийлүүлэлт (эх) -ийн хэд хэдэн цэгээс тээвэрлэлт хамгийн шилдэг хэв маягийг тодорхойлдог. хүчин зүйл нь жингийн арга удирдлагад нь чухал ач холбогдолтой үндэслэн тус бүрийн байршил шийдвэр хүчин зүйл нь жин томилно. Байршлын завсарлага бүр шинжилгээ хийх өөр байгууламжийн байршил, зардал нь харьцуулах нь € œbreak-evenâ € аргыг ашигладаг.

Байршлын завсарлага, тэр ч байтугай шинжилгээ:

Байршлын завсарлага, тэр ч байтугай шинжилгээ байршил хувилбаруудын эдийн засгийн харьцуулалт хийх зардал хэмжээ шинжилгээний ашиглах хэлнэ. тогтмол болон хувьсах зардлыг тодорхойлох, байршил тус бүрт тэдгээрийг график, бид нэг нь хамгийн бага зардал олгодог нь тодорхойлж болно. Байршлын завсарлага, тэр ч байтугай шинжилгээ математик болон графикаар хийж болно. график арга байрлал тус бүр илүү юм гаруй эзлэхүүний хүрээг хангах давуу талтай юм.

Энэ арга нь гурван үе шаттай:
байршил тус бүрт тогтмол болон хувьсах зардлыг тодорхойлно.
хэвтээ тэнхлэг дээр график, жилийн хэмжээ босоо тэнхлэг дээр зардал байршил тус бүрт зардлыг төлөвлөхөд.
хүлээгдэж буй үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр хамгийн бага нь нийт өртөгтэй байршлыг сонгоно.

Factor зэрэглэл арга

Энд шинэ байгууламж олохын тулд шийдэх нь ихэвчлэн удирдлага чухал ач холбогдолтой гэж боддог гэсэн хэд хэдэн хүчин зүйл байдаг. холбогдох шалгуур нь төрөл бүрийн өгөгдсөн тохиолдолд оруулж болно, учир нь хүчин зэрэглэл арга нь түгээмэл байдаг. Менежерүүд дараа нь хамтад нь эцсийн шийдвэр гаргахаас илүү чанарын хүчин зүйл зэрэглэл арга нь ийм байршлын завсарлага, тэр ч байтугай дүн шинжилгээ хийх болон тээврийн аргын талаар тоон чиг хандлага, үр дүнг авч үзэх болно.

хүчин зүйл үнэлгээ аргын зургаан алхам байдаг:
холбогдох хүчин зүйл (тухайлбал, байршил, орон нутгийн, урамшуулал гэх мэт) жагсаалт боловсруулах.
companyâ € ™ -ийн зорилт нь өөрийн харьцангуй ач холбогдлыг тусгасан хүчин зүйл тус бүрийн жин оноох.
хүчин зүйл тус бүрийн (жишээ нь: 1-10 оноо) нь хуваарийг боловсруулах.
удирдлагын шат 3-р хуваарийг ашиглан хүчин зүйл тус бүр дээр байрлал бүрт оноо байна.
түүнчлэн тоон арга үр дүнг харгалзан, жин дээд тал нь оноо оноо үндэслэн дахин оноо үржүүлнэ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
စက်ရုံတည်နေရာနည်းစနစ်

အများအပြားကသရုပ်ခွဲနည်းစနစ်တည်နေရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ကုမ္ပဏီတွေအထောက်အကူပြုဖို့တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များလျှော့ချရန်သကဲ့သို့အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းဝယ်လိုအား၏ရမှတ် (နေရာများ) မှပေးဝေရေးအတော်ကြာရမှတ် (သတင်းရင်းမြစ်) ကနေတင်ပို့ရောင်းချမှုအကောင်းဆုံးပုံစံဆုံးဖြတ်သည်။ အဆိုပါအချက်တွက်ဆနည်းလမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှ၎င်း၏အရေးပါပုံကိုပေါ်အခြေခံပြီးအသီးအသီးတည်နေရာဆုံးဖြတ်ချက်အချက်တစ်ခုအလေးချိန်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့။ LOCATION ချိုး-ပင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအခြားရွေးချယ်စရာစက်ရုံတည်နေရာ၏ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘို့အ“break-evenâ€ချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးပြုပါတယ်။

LOCATION ချိုး-ပင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ:

LOCATION ချိုး-ပင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတည်နေရာရွေးချယ်စရာတစ်ခုကစီးပွားရေးနှိုင်းယှဉ်စေကုန်ကျစရိတ်-volume အခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏အသုံးပြုမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့နှင့် variable ကိုကုန်ကျစရိတ်ဖော်ထုတ်စီတည်နေရာအဘို့ထိုသူတို့ graphing ခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့နိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးရာတစျခုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ LOCATION ချိုး-ပင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင်္ချာသို့မဟုတ်သူ့ကို graphically လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်ချဉ်းကပ်မှုအသီးအသီးတည်နေရာပိုကောင်းပါတယ်သောကျော် volume ၏အကွာအဝေးပေး၏အားသာချက်ရှိပါတယ်။

ဒီ technique ကိုသုံးခြေလှမ်းများကပါဝငျ:
အသီးအသီးတည်နေရာများအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နှင့် variable ကိုကုန်ကျစရိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
အလျားလိုက်ဝင်ရိုးပေါ်တွင်ဂရပ်နှင့်နှစ်စဉ် volume ၏ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးအပေါ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအသီးအသီးတည်နေရာများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကြံစည်။
ထိုမျှော်လင့်ထားထုတ်လုပ်မှု volume အတှကျနိမ့်ဆုံးစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ရှိကြောင်းတည်နေရာကို select လုပ်ပါ။

factor အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နည်းလမ်း

ဘယ်မှာအသစ်တစ်ခုကိုစက်ရုံများသောအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအရေးကြီးလှသည်ထင်အများအပြားအချက်များလည်းပါဝင်သည်နေရာချထားရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။ သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးပေးထားသောအမှု၌ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ကြောင့်အချက်တစ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နည်းလမ်းရေပန်းစားသည်။ မန်နေဂျာများပြီးတော့အတူတူတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ပိုပြီးအရည်အသွေးအချက်တစ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သော Locator ချိုး-ပင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒါမှမဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ်အရေအတွက်ချဉ်းကပ်မှု၏ရလာဒ်များထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါ။

ထိုအချက်တစ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နည်းလမ်းခြောက်ခုခြေလှမ်းများရှိပါတယ်:
(ထိုကဲ့သို့သောတည်နေရာ, အသိုင်းအဝိုင်း, မက်လုံးကဲ့သို့) သက်ဆိုင်ရာအချက်များစာရင်းတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။
အcompany’့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၎င်း၏ဆွေမျိုးအရေးပါပုံကိုထင်ဟပ်ဖို့အသီးအသီးအချက်တစ်ခုအလေးချိန် assign ။
အသီးအသီးအချက် (ဥပမာ 1-10 မှတ်) အတွက်တစ်စကေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။
စီမံခန့်ခွဲမှုခြေလှမ်း 3 မှာအတိုင်းအတာကို အသုံးပြု. စီအချက်အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီ၏တည်နေရာဂိုးသွင်းရှိသည်။
အဖြစ်ကောင်းစွာအရေအတွက်ချဉ်းကပ်မှု၏ရလဒ်များစဉ်းစားခြင်း, ရမှတ်အများဆုံးအမှတ်ရမှတ်အပေါ်အခြေခံပြီးကြိမ်အလေးချိန်များပြား။


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
सुविधा स्थान प्रविधी

धेरै विश्लेषनात्मक प्रविधी स्थान विश्लेषण मा कम्पनीहरु सहयोग गर्न विकसित गरिएको छ। यो यातायात विधि आपूर्ति (स्रोतहरू) मांग को अंक (गन्तव्यहरू) कुल यातायात र उत्पादन लागत कम गर्न ताकि गर्न धेरै अंक देखि शिपमेन्टहरू को सबै भन्दा राम्रो ढाँचा निर्धारण गर्छ। यो कारक भार विधि व्यवस्थापन गर्न यसको महत्त्व आधारित प्रत्येक स्थान निर्णय कारक तौल प्रदान। Locational ब्रेक-पनि विश्लेषण वैकल्पिक सुविधा स्थान को लागत तुलना लागि एक € œbreak-evenâ € दृष्टिकोण प्रयोग गर्दछ।

Locational ब्रेक-पनि विश्लेषण:

Locational ब्रेक-पनि विश्लेषण स्थान विकल्पहरू को एक आर्थिक तुलना गर्न लागत-मात्रा विश्लेषण को प्रयोग बुझाउँछ। निश्चित र चल लागत पहिचान र प्रत्येक स्थान लागि तिनीहरूलाई ग्राफ गरेर हामी जो एक सबै भन्दा कम लागत प्रदान निर्धारण गर्न सक्छन्। Locational ब्रेक-पनि विश्लेषण गणितीय वा चित्रात्मक गर्न सकिन्छ। ग्राफिक दृष्टिकोण प्रत्येक स्थान बेहतर छ भन्दा मात्रा को सीमा प्रदान गर्ने फाइदा छ।

यो प्रविधी तीन कदम समावेश:
प्रत्येक स्थान लागि तय र चल लागत निर्धारण।
प्रत्येक स्थान को लागि लागत, तेर्सो अक्ष ग्राफ र वार्षिक मात्रा को ठाडो अक्ष मा लागत संग प्लट।
अपेक्षित उत्पादन मात्रा लागि सबै भन्दा कम कुल लागत छ स्थान चयन गर्नुहोस्।

कारक दर्जा विधि

जहाँ एक नयाँ सुविधा पत्ता लगाउन निर्णय सामान्यतया व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण छन् सोच्छ कि धेरै कारक समावेश छ। सान्दर्भिक विभिन्न मापदण्डको दिइएको मामला मा समावेश गर्न सकिन्छ किनभने कारक दर्जा विधि लोकप्रिय छ। प्रबंधक त्यसपछि सँगै अन्तिम निर्णय मा थप गुणस्तरीय कारक दर्जा दृष्टिकोण संग, यस्तो Locational ब्रेक-पनि विश्लेषण वा यातायात विधि रूपमा मात्रात्मक दृष्टिकोण, को परिणाम विचार गर्न सक्छौं।

त्यहाँ कारक दर्जा विधि मा छ वटा कदम हो:
(जस्तै स्थान, समुदाय, प्रोत्साहन रूपमा) सान्दर्भिक कारक को सूची विकास गर्ने।
को companyâ € ™ को उद्देश्य यसको नातेदार महत्व प्रतिबिम्बित गर्न प्रत्येक कारक तौल तोक्नुहोस्।
प्रत्येक कारक (जस्तै 1-10 अंक) को लागि एक मात्रा विकास गर्ने।
व्यवस्थापन चरण 3 मा मात्रा प्रयोग, प्रत्येक कारक प्रत्येक स्थान स्कोर छ।
, मात्रात्मक दृष्टिकोण को परिणाम विचार साथै अधिकतम बिन्दु स्कोर आधारमा वजन पटक स्कोर गुणा।


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility teknikker

Flere analytiske teknikker har blitt utviklet for å hjelpe bedrifter i stedet analyse. Transportmåten bestemmer det beste mønsteret av forsendelser fra flere synsvinkler forsyning (kilder) til steder av etterspørsel (destinasjoner), slik som å minimere de totale transport og produksjonskostnader. Den faktoren vekting metoden tildeler en vekt på hvert sted beslutning faktor basert på dens betydning for forvaltningen. Locational break-even analyse bruker â € œbreak-evena € tilnærming for pris sammenligning av alternative anlegget plassering.

Locational break-even analyse:

Locational break-even-analyse refererer til bruk av kost volum analyse for å gjøre en økonomisk sammenligning av lokaliseringsalternativer. Ved å identifisere faste og variable kostnader og grafer dem for hvert sted, kan vi finne ut hvilken som gir lavest mulig kostnad. Locational break-even analyse kan gjøres matematisk eller grafisk. Den grafiske tilnærmingen har den fordelen av å gi omfanget av volumet over hvilket hvert sted er å foretrekke.

Denne teknikken består av tre trinn:
bestemme faste og variable kostnader for hvert sted.
plotte kostnader for hvert enkelt sted, med kostnader på den vertikale aksen i diagrammet og årlig volum på den horisontale aksen.
Velg det stedet som har den laveste totale kostnaden for forventet produksjonsvolum.

Faktor rangering metode

Bestemmer hvor du skal finne et nytt anlegg omfatter vanligvis flere faktorer som ledelsen mener er viktig. Faktoren fra metode er populær på grunn av en rekke relevante kriterier kan inkluderes i et gitt tilfelle. Ledere kan deretter vurdere resultatene av kvantitative tilnærminger, for eksempel Lokaliseringsprosessing break-even analyse eller transportmåten, sammen med mer kvalitativ faktor rangering tilnærming i å gjøre en endelig beslutning.

Det er seks trinn i faktor rangering metoden:
Utvikle en liste over relevante faktorer (for eksempel plassering, samfunnet, insentiver).
Tildele en vekt til hver faktor for å reflektere sin relative betydning i companyâ € ™ s mål.
Utvikle en skala for hver faktor (for eksempel 1-10 poeng).
Har forvaltning scorer hvert sted på hver faktor, ved hjelp av skalaen i trinn tre.
Multipliser resultatet ganger vekten basert på høyeste punkt score, vurderer resultatene av kvantitative metoder i tillegg.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
مرکز ځای تخنیکونه

څو تحليلي تخنیکونو جوړ شوي دي په ځای تحلیل شرکتونو سره مرسته وکړي. د ترانسپورت د میتود څخه د اکمالاتي (سرچينو) د تقاضا ټکي (لرونکی) ترڅو د ټولو ترانسپورت او د توليد د لګښتونو کمولو څو ټکي د مالونو غوره نمونې ټاکي. د عامل د وزن ميتود پر بنسټ د مدیریت د ارزښت هر ځای پریکړه عامل وزن توظيف. ځاي د وقفې آن تحلیل د â € œbreak-evenâ لپاره د مرکز د بدیل ځای لګښت په پرتله € طریقې څخه ګټه اخلي.

ځاي د وقفې آن تحلیل:

ځاي د وقفې آن تحلیل ته د لګښت-حجم تحلیل د کارولو ته اشاره کوي چې د ځای د بديل د اقتصادي پرتله کړي. له خوا د ثابت او متحول د لګښتونو د پیژندلو او د هر ځای يې graphing، موږ کولای شو جوته کړي چې کوم یو ټیټ لګښت برابروي. ځاي د وقفې آن تحلیل ترسره شي ریاضی یا انځوریز. د ګراف په روش د حجم په لړ کې چې هر ځای ته ترجیح ورکول کیږي په برابرولو کې ګټه لري.

دا تخنيک په درې ګامونه:
د د هر ځای ثابت او متحول لګښت معلوم کړي.
د هر ځای د لګښتونو، سره د ګراف او کلنی حجم په افقی محور عمودي محور لګښتونو توطئه.
د هغه ځای کې چې لري تمه د توليد حجم لپاره د ټیټ ټول لګښت ټاکي.

عامل درجه طريقه

پرېکړه داسې ځايونو کې چې د یو نوي مرکز او موقعيت معمولا څو عوامل چې د مدیریت فکر مهم دي شامل دي. د عامل د درجه طريقه مشهوره ده ځکه چې د اړونده شاخصونه نوعه کولای شي په یوه قضیه کې شامل کړل شي. منيجران نو کولای شي د کمي په رارسیدو، لکه د ځاي د وقفې آن تحلیل او یا د ترانسپورت ميتود د پایلو په پام کې، چې په کولو وروستۍ پرېکړه د زيات کیفي عامل درجه روش په ګډه.

په عامل درجه طريقه شپږو ګامونو کې موجود دي:
د اړوندو عواملو (لکه د ځای، د ټولنې، مکافات) یو لست جوړ کړئ.
چې د هر عامل وزن دنده وګماری چې په companyâ € ™ د موخو د خپلو ارتباطي اهميت منعکس کوي.
د هر عامل (د ساري په 1-10 ټکو) په مقياس د پراختيا.
لري د مدیریت د هر عامل هر ځای نمره، په 3 ګام د کچې په کارولو.
ځله د وزن پر بنسټ چې د اعظمي ټکی نمرو نمرې ضرب، د کمي کړنالرې د پایلو او همدارنګه په پام کې.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تکنیک های محل تسهیلات

چندین تکنیک تحلیلی توسعه یافته اند برای کمک به شرکت ها در تجزیه و تحلیل مکان. روش حمل و نقل بهترین الگوی محموله از چند نقطه عرضه (تامین تجهیزات منابع) به نقاط تقاضا (مقصدهای) به طوری که برای به حداقل رساندن حمل و نقل و تولید کل هزینه تعیین می کند. روش فاکتور وزن وزن به هر یک از عوامل تصمیم محل بر اساس اهمیت آن به مدیریت اختصاص می دهد. تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر مکانی با استفاده از â € œbreak-evenâ رویکرد € برای مقایسه هزینه محل تسهیلات جایگزین.

استراحت و حتی تحلیل مکانی:

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به مکان اشاره به استفاده از تجزیه و تحلیل هزینه-حجم را به مقایسه اقتصادی جایگزین محل. با شناسایی هزینه های ثابت و متغیر و نموداری آنها برای هر مکان، ما می توانیم تعیین کدام یک را فراهم می کند کمترین هزینه. تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر مکانی می توان ریاضی یا گرافیکی انجام می شود. رویکرد گرافیکی است که استفاده از ارائه طیف وسیعی از حجم که بیش از هر مکان ارجح است.

این تکنیک شامل سه مرحله است:
تعیین هزینه های ثابت و متغیر برای هر محل.
رسم هزینه برای هر مکان، با هزینه های در محور عمودی نمودار و حجم سالانه در محور افقی.
محل که کمترین هزینه کل برای حجم تولید انتظار می رود را انتخاب کنید.

روش امتیاز فاکتور

تصمیم گیری که در آن برای قرار دادن یک مرکز جدید معمولا شامل چند عامل که مدیریت فکر می کند مهم است. روش امتیاز عامل محبوب است، زیرا انواع معیارهای مربوطه را می توان در مورد داده گنجانده شده است. مدیران پس از آن می توانید از نتایج روش کمی، مانند تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر مکانیابی یا روش حمل و نقل در نظر، همراه با رویکرد امتیاز عامل کیفی در اتخاذ تصمیم نهایی.

شش مرحله در روش امتیاز عامل وجود دارد:
ایجاد یک لیست از عوامل مرتبط (مانند مکان، جامعه، انگیزه).
اختصاص یک وزن به هر یک از عوامل به منعکس کننده اهمیت نسبی خود را در اهداف companyâ € ™ ثانیه.
توسعه مقیاس برای هر عامل (به عنوان مثال 1/10 امتیاز).
آیا مدیریت نمره هر مکان بر روی هر یک از عوامل، با استفاده از مقیاس در مرحله 3.
ضرب نمرات برابر وزن بر اساس حداکثر نمره نقطه، با توجه به نتایج حاصل از روش های کمی است.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Techniki Położenie obiektu

Kilka technik analitycznych zostały opracowane, aby pomóc firmom w analizie lokalizacji. Sposób transportu określa najlepszego wzoru przesyłek z kilku punktów zasilania (źródła) do punktów zapotrzebowania (łącznie), tak aby zminimalizować całkowite koszty transportu i produkcji. Metoda współczynnik wagi przypisuje się wagę do każdego czynnika decyzyjnego lokalizacja w oparciu o jego znaczeniu dla gospodarki. Lokalizacyjnych analiza rentowności wykorzystuje podejście € â € œbreak-evenâ dla porównania alternatywnych lokalizacji obiektu.

break-even lokalizacyjnych analiza:

Lokalizacyjnych analiza rentowności dotyczy zastosowania analizy kosztów i głośności, aby dokonać porównania ekonomicznej alternatywy lokalizacji. Poprzez określenie kosztów stałych i zmiennych oraz ich wykresów dla każdej lokalizacji, możemy stwierdzić, która zapewnia najniższe koszty. Lokalizacyjnych analiza rentowności można zrobić matematycznie lub graficznie. Podejście graficzny ma tę zaletę, że zapewniając zakres wielkości, na którym każda lokalizacja jest korzystne.

Technika ta składa się z trzech etapów:
określenie stałych i zmiennych kosztu dla każdej lokalizacji.
działki kosztów dla każdej lokalizacji, przy czym koszty na pionowej osi wykresu i rocznej wielkości na osi poziomej.
wybierz lokalizację, która ma najniższy całkowity koszt przewidywanej wielkości produkcji.

Metoda Oceny Factor

Decydując o lokalizacji nowego zakładu obejmuje zazwyczaj kilka czynników, które zarząd uważa, są ważne. Metoda Oceny czynnikiem jest popularne, ponieważ wiele istotnych kryteriów mogą być zawarte w danym przypadku. Menedżerowie mogą następnie rozważyć wyniki metod ilościowych, takich jak lokalizacyjnych analizie progu rentowności lub metody transportu, wraz z bardziej jakościowego podejścia znamionowej czynnikiem przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

Istnieje sześć kroków w sposobie znamionowej Współczynnik:
Opracować listę istotnych czynników (takich jak lokalizacja, społeczność, zachęty).
Przypisać wagę do każdego czynnika, aby odzwierciedlić jego relatywne znaczenie w celach Companyâ € ™ s.
Opracowanie skali dla każdego czynnika (na przykład 1-10 punktów).
Mają zarządzanie zdobyć każdą lokalizację na każdego czynnika, za pomocą skali w punkcie 3.
Pomnożyć wyniki krotnej wagowo w stosunku do maksymalnej liczby punktów, biorąc pod uwagę wyniki z metod ilościowych również.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
técnicas de localização de facilidades

Várias técnicas analíticas têm sido desenvolvidos para auxiliar as empresas na análise de localização. O método de transporte determina o melhor padrão de embarques a partir de vários pontos de abastecimento (fontes) para pontos de demanda (destinos), de modo a minimizar os custos totais de transporte e produção. O método de fator de ponderação atribui um peso a cada fator de decisão de localização com base em sua importância para a gestão. análise break-even de localização utiliza a € abordagem â € œbreak-Evena para comparação de custos de localização alternativa instalação.

Locacional break-even análise:

análise break-even locacional refere-se ao uso de análise de custo-volume para fazer uma comparação económica das alternativas de localização. Ao identificar os custos fixos e variáveis e gráficos-los para cada local, podemos determinar qual deles oferece o menor custo. análise break-even de localização pode ser feito matematicamente ou graficamente. A abordagem gráfico tem a vantagem de fornecer a gama de volume ao longo do qual cada local é preferível.

Esta técnica envolve três passos:
determinar o custo fixo e variável para cada local.
traçar os custos para cada local, com custos sobre o eixo vertical do gráfico e o volume anual no eixo horizontal.
selecione o local que tem o menor custo total para o volume de produção esperado.

método de classificação de fator

Decidir onde localizar uma nova instalação inclui geralmente diversos fatores que a gerência acha que são importantes. O método de classificação de fator é popular por causa de uma variedade de critérios relevantes podem ser incluídos em um determinado caso. Os gerentes podem então considerar os resultados de abordagens quantitativas, como a análise break-even de localização ou o método de transporte, juntamente com a abordagem mais qualitativa classificação de fator na tomada de uma decisão final.

Há seis etapas no método de classificação de fator:
Desenvolver uma lista de fatores relevantes (tais como localização, a comunidade, incentivos).
Atribua um peso para cada fator para reflectir a sua importância relativa nos objectivos companyâ € ™ s.
Desenvolver uma escala para cada fator (por exemplo, 1-10 pontos).
Ter uma gestão marcar cada local a cada factor, utilizando a escala na etapa 3.
Multiplicar as pontuações vezes o peso com base na pontuação máxima ponto, considerando-se os resultados das abordagens quantitativas bem.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਕਨੀਕ

ਕਈ analytic ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਫਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅੰਕ (ਨਿਸ਼ਾਨੇ) ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਸਰੋਤ) ਦੇ ਕਈ ਅੰਕ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪੈਟਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕਾਰਕ ਮੱਧਮਾਨ ਢੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਥਿਤੀ ਬਰੇਕ-ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਦਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ â € œbreak-evenâ € ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ.

ਸਥਿਤੀ ਬਰੇਕ-ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ:

ਸਥਿਤੀ ਬਰੇਕ-ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ-ਵਾਲੀਅਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਗਰਾਫਿਕਸ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਥਿਤੀ ਬਰੇਕ-ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ mathematically ਜ ਗਰਾਫਿਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਅਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ.
ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ, ਗਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਖਿਤਿਜੀ ਧੁਰੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਲੀਅਮ ਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਧੁਰੇ’ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਪਲਾਟ.
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀਅਮ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰੋ.

ਫੈਕਟਰ ਰੇਟਿੰਗ ਢੰਗ ਦੀ

ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਕਿਉਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਕ ਰੇਟਿੰਗ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ. ਮੈਨੇਜਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀ ਬਰੇਕ-ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫੈਕਟਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ.

ਉੱਥੇ ਕਾਰਕ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਛੇ ਕਦਮ ਹਨ:
(ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ.
companyâ € ™ s ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰ ਦਿਓ.
ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 1-10 ਅੰਕ) ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਕਸਿਤ.
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਕੋਰ, ਕਦਮ 3 ਵਿਚ ਪੈਮਾਨੇ ਵਰਤ ਹੈ.
ਭਾਰ ਵੱਧ ਬਿੰਦੂ ਸਕੋਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਰ ਸਕੋਰ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਣਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tehnici de facilitate de localizare

Mai multe tehnici analitice au fost dezvoltate pentru a ajuta firmele în analiza de locație. Metoda de transport determină cel mai bun model al transporturilor din mai multe puncte de aprovizionare (surse) la punctele de cerere (destinații), astfel încât să se minimizeze costurile totale de transport și de producție. Metoda factor de ponderare atribuie o greutate pentru fiecare factor de decizie locație în funcție de importanța sa pentru gestionarea. Analiza-break chiar și localizarea lor utilizează metoda € â € œbreak-EVENA pentru compararea costurilor de locație alternativă facilitate.

Analiza-break localizarea lor chiar:

Analiza-break de localizarea lor, chiar se referă la utilizarea analizei cost-volum pentru a face o comparație economică a alternativelor de localizare. Prin identificarea costurilor fixe și variabile și ele pentru fiecare grafice de locație, putem determina care dintre ele oferă cel mai mic cost. Analiza-break de localizarea lor, chiar se poate face matematic sau grafic. Abordarea grafică are avantajul de a oferi gamei de volum peste care fiecare locatie este de preferat.

Această tehnică implică trei etape:
determină costurile fixe și variabile pentru fiecare locație.
complot costurile pentru fiecare locație, cu costuri pe axa verticală a graficului și volumul anual pe axa orizontală.
selectați locația care are cel mai mic cost total de volumul producției preconizate.

Metoda de evaluare a factorului

În cazul în care se decide pentru a localiza o noua facilitate include, de obicei, mai mulți factori care sunt importante de management crede. Metoda de rating factor este popular pentru că o varietate de criterii relevante pot fi incluse într-un anumit caz. Managerii pot lua în considerare atunci rezultatele abordărilor cantitative, cum ar fi analiza de rentabilitate sau metoda de localizare pentru transport, împreună cu abordarea mai calitativă de rating factor în luarea unei decizii finale.

Există șase etape în metoda de evaluare a factorului:
Să dezvolte o listă de factori relevanți (cum ar fi amplasarea, comunitate, stimulente).
Atribuie o pondere fiecărui factor pentru a reflecta importanța sa relativă în obiectivele companyâ € ™ s.
Să dezvolte o scală pentru fiecare factor (de exemplu 1-10 puncte).
Au scor de management fiecare locație pe fiecare factor, folosind scala de la pasul 3.
Înmulțiți scorurile ori greutatea bazată pe punctajul maxim punct, având în vedere rezultatele abordărilor cantitative, de asemenea.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Методы определения местоположения фонда

Несколько аналитических методов были разработаны, чтобы помочь компаниям в анализе местонахождения. Способ транспортировки определяет лучший образец поставок из нескольких точек поставки (источников) к точкам спроса (пункты назначения) таким образом, чтобы минимизировать суммарные транспортные и производственные затраты. Метод весовой коэффициент присваивает вес каждому фактору решения местоположения на основе его важности для управления. Locational анализ безубыточности использует â € œbreak-evenâ € подход для сравнения стоимости альтернативного размещения объекта.

Locational анализ безубыточности:

Locational анализ безубыточности относится к применению анализа затрат и объема, чтобы сделать экономическое сравнение вариантов определения местоположения. Путем выявления постоянных и переменных затрат и графиков их для каждого места, мы можем определить, какой из них обеспечивает самую низкую стоимость. Locational анализ безубыточности может быть сделано математически или графически. Графический подход имеет преимущество обеспечения диапазона объема, в котором каждая ячейка является предпочтительным.

Этот метод включает в себя три этапа:
определить фиксированную и переменную стоимость для каждого места.
график затрат для каждого места, с затратами на вертикальной оси графика и годового объема на горизонтальной оси.
выберите место, которое имеет самую низкую общую стоимость для ожидаемого объема производства.

Рейтинговый метод Factor

Решив, где найти новый объект, как правило, включает в себя несколько факторов, которые руководство считает важными. Метод рейтинга фактором является популярным, поскольку разнообразие соответствующих критериев могут быть включены в данном конкретном случае. Менеджеры могут затем рассмотреть результаты количественных подходов, таких как Locational анализ безубыточности или метод транспортировки, вместе с более качественной рейтинговой фактор подхода при принятии окончательного решения.

Есть шесть шагов в методе рейтингового фактора:
Разработка перечня соответствующих факторов (таких, как местоположение, сообщества, стимулы).
Назначьте вес каждому фактору, чтобы отразить ее относительную важность целей в СотрапуА € ™ с.
Разработать шкалу для каждого фактора (например, 1-10 баллов).
Есть управление оценка каждое местоположение на каждого фактора, используя шкалу на шаге 3.
Умножить баллы раз веса на основе максимального количества баллов точки, с учетом результатов количественного подходов, а также.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
metotia nofoaga nofoaga

O ni nai auala analytic ua mamanuina e fesoasoani faamautu i nofoaga iloiloga. O le auala o felauaiga fuafuaina e le mamanu sili o uta mai le tele o vaega o le tuuina atu (punaoa) e manatu o manaoga (taunuuga) ina ia faaitiitia ai tau atoa felauaiga ma le tuuina atu. O le auala weighting vaega tofia se mamafa e vala faaiuga nofoaga taitasi e faavae i luga o lona taua e le pulega. Locational malologa-e oo lava iloiloga e faaaoga e le se € œbreak-evenâ € auala mo tau faatusatusaga o nofoaga isi nofoaga.

malologa-e oo lava Locational iloiloga:

Locational malologa-e oo lava auiliiliga e faatatau i le faaaogaina o iloiloga tau-voluma e faia ai se faatusatusaga o le tamaoaiga o isi faatulagaga nofoaga. E ala i le faailoaina faatulagaina ma ma liuliuina tau ma graphing latou mo nofoaga taitasi, e mafai ona tatou iloa ai lea o se tasi e maua ai le tau aupito maualalo. malologa-e oo lava Locational iloiloga e mafai ona faia mathematically po graphically. O le auala e kalafi ua i ai le lelei o le tuuina atu o le tele o tusi i luga o lea e sili nofoaga taitasi.

O lenei auala e aofia ai laasaga e tolu:
fuafua le faatulagaina ma ma liuliuina tau mo nofoaga taitasi.
faufauga le tau mo nofoaga taitasi, ma tau i luga o le au i luga ma o le kalafi ma le leotele faaletausaga i luga o le au faalava.
filifili le nofoaga o loo i ai le tau atoa maualalo mo le voluma tuuina faamoemoeina.

Vala auala rating

Le filifilia po o fea e masani lava ona aofia ai e sue se nofoaga fou o le tele o itu taua e manatu le pulega o ni taua. O le auala rating vala e lauiloa ona o se e mafai ona aofia ai le eseese o taiala talafeagai i se tulaga e tuuina mai. mafai ona e mafaufau lea Pule o le taunuuga o le auala Aofaiga, e pei o le malologa-e oo lava Locational iloiloga po o le auala taavale, faatasi ai ma le auala rating mea e sili qualitative i le faia o se faaiuga mulimuli.

E ono laasaga i le auala rating vaega:
Atiina ae se lisi o tulaga e talafeagai (e pei o nofoaga, nuu, faatosina).
Tofi se mamafa le tasi i le vaega e atagia ai lona taua e faatatau i le companyâ € ™ s sini.
Atiina ae se fua mo vaega taitasi (f.t.t. manatu 1-10).
Ia pulega sikoa nofoaga taitasi i luga o vaega taitasi, e faaaoga ai le fua i laasaga 3.
Faatele le togi taimi o le mamafa e faavae i luga o le togi o tulaga aupito maualuga, iloiloina foi le taunuuga o le auala Aofaiga.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ghoireas location dòighean

Anailitigeach grunn dòighean a leasachadh gus cuideachadh a thoirt do chompanaidhean ann an location mion-sgrùdadh. Tha còmhdhail dòigh cho-dhùineas as fheàrr pàtran baraille, bho grunn phuingean solair (stòran) gus puingean iarrtas (uidhe) mar a lùghdachadh iomlan còmhdhail agus cosgais-cinneasachaidh. Bha am bàillidh a cuideam ann an dòigh shònraicheas cuideim gu gach àite co-dhùnadh stèidhichte air bàillidh a cudthrom do stiùireadh. Làraich-fois fiù ‘s a’ cleachdadh mion-sgrùdadh air an â € œbreak-evenâ € dòigh-obrach airson cosgais coimeas eile goireas location.

Suidheachaidh fois-fiù mion-sgrùdadh:

Làraich-fois fiù ‘s a’ buntainn ri mion-sgrùdadh air cleachdadh na cosgais-lìonaidh mion-sgrùdadh a dhèanamh eaconamach coimeas location roghainn. Le bhith ag aithneachadh agus a shuidheachadh cosgaisean caochlaideach agus graphing orra do gach àite, ‘s urrainn dhuinn co-dhùnadh dè an tè a’ toirt a ‘chosgais as ìsle. Làraich-fois fiù ‘s urrainn mion-sgrùdadh a dhèanamh mhatamataigeach no grafaigean. Grafaigeach na dòigh-obrach a tha a ‘bhuannachd a bhith a’ solarachadh raon de leabhar thar gach àite a tha fhearr.

Alt seo gabhail a-steach trì ceumannan seo:
co-dhùnadh stèidhichte caochlaideach agus cosgais airson gach àite.
a dhealbhadh cosgaisean airson gach àite, le cosgaisean air an acsais tuath gu deas dhen ghraf agus bhliadhnail leabhar air an aiseal chòmhnard.
àite a thaghadh a tha an ìre ab ‘ìsle’ chosgais iomlan airson an dùil leabhar riochdachaidh.

Factor Rangachadh dòigh

Co-dhùnadh càite a lorg goireas ùr mar as trice gabhail a-steach grunn nithean a stiùireadh a ‘smaoineachadh a tha cudromach. Bha am bàillidh Rangachadh dòigh a tha measail air sgàth measgachadh de na slatan-tomhais buntainneach Faodar gabhail a-steach ann an cùis a thoirt seachad. Faodaidh stiùirichean an uair sin beachdachadh air na toraidhean uimhireil dòighean, leithid Suidheachaidh fois-fiù ‘mion-sgrùdadh no an dòigh còmhdhail, còmhla ri an tuilleadh càileachdail bàillidh Rangachadh dòigh-obrach ann an dèanamh co-dhùnadh deireannach.

Tha sè ceuman ann am bàillidh dòigh Rangachadh:
Leasaich liosta de na nithean iomchaidh (mar location, coimhearsnachd, brosnachaidhean).
Sònraichidh e cuideam air gach bàillidh a ‘nochdadh a thaobh dè cho cudromach ann an companyâ € ™ s amasan.
Leasaich sgèile airson gach bàillidh (me 1-10 puingean).
Tha riaghladh sgòr gach àite air gach bàillidh, a ‘cleachdadh an sgèile ann an ceum 3.
Iomadaich na ficheadan amannan cuideam stèidhichte air an sgòr as àirde tron phuing, a ‘beachdachadh air na toraidhean uimhireil dòighean-obrach cho math.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Технике објекат локација

Неколико аналитичке технике су развијене да помогну фирмама у анализи локацију. Метод транспорт одређује најбољи узорак пошиљке из неколико тачака снабдевања (извора) тачке потражње (одредишта) тако да се смањи укупне трошкове транспорта и производње. Метод фактор пондерисања додељује тежину сваке локација одлука фактора на основу његовог значаја за управљање. Локацијски рентабилност анализа користи а € œбреак-евена € приступа за трошкова односу на алтернативне локацију објекта.

Локацијски рентабилност анализа:

Локацијски рентабилност анализа се односи на употребу анализе трошкова запремине да се направи економски поређење алтернатива локација. Идентификујући фиксних и варијабилних трошкова и да их цртања за сваку локацију, можемо утврдити која се даје најнижу цену. Локацијски рентабилност анализа може да се уради математички или графички. Графички приступ има ту предност да обезбеђује низ запремине преко којих свака локација је боље.

Ова техника укључује три корака:
одреди фиксни и варијабилни трошкови за сваку локацију.
плот трошкове за свако место, са трошковима на вертикалној оси графикона и годишњи обим на хоризонталној оси.
изаберите локацију која има најнижи укупни трошкови за очекиваном обиму производње.

Фактор рејтинг метод

Одлучивање где да пронађе новог објекта обично обухвата неколико фактора који руководство сматра да су важни. Метод Фактор Оцена је популарна због низ релевантних критеријума може укључити у датом случају. Менаџери могу онда размотрити резултате квантитативних приступа, као што је просторна рентабилности анализа или метода транспорта, заједно са квалитетније фактор клијената приступом у доношењу коначне одлуке.

Постоји шест корака у поступку фактор клијената:
Развити листу релевантних фактора (као што су локација, заједнице, подстицаја).
Доделити тежину сваког фактора да одражава његов релативни значај у циљевима Цомпаниа € ™ с.
Развити скале за сваки фактор (на пример 1-10 поена).
Имају управљање резултат сваке локације на сваки фактор, користећи скалу у кораку 3.
Умножавају бодове пута тежине на основу максималне подеока, с обзиром на резултате квантитативних приступа као добро.


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility nzvimbo unyanzvi

Several analytic nzira kunge yakatanga kubatsira yemakambani ari nzvimbo kuongorora. The zvokufambisa nzira anosarudza akanakisisa muenzaniso zvinyorwa kubva wandei pfungwa wedzerai (zvinyorwa) kuti pfungwa kudiwa (dzokugara) kuti kuderedza zvachose zvifambiso uye kugadzirwa mari. The chinhu weighting Nzira kunoshanda. ane uremu nechimwe nzvimbo chisarudzo chinhu kwakavakirwa kukosha kwayo kuti utariri. Locational kwemasikati-kunyange kuongorora inoshandisa â € œbreak-evenâ € nzira mari kuenzanisa dzimwe nzvimbo nzvimbo.

Locational kwemasikati-kunyange ongororo:

Locational kwemasikati-kunyange kuongorora zvinoreva kushandisa mutengo mavhoriyumu kuongorora kuita upfumi kuenzanisa nzvimbo nzira. By nezvezviratidzo wakaiswa uye shanduka mari uye graphing kwavari nzvimbo imwe neimwe, tinogona kusarudza imwe anopa rakadzika mutengo. Locational kwemasikati-kunyange ongororo chingaitwa nyanzvi kana zvakajeka. The hwakajeka kusvika ane mukana wokupa kuwanda vhoriyamu pamusoro iyo nzvimbo imwe neimwe ndizvo zvinodiwa.

Nzira iyi zvinosanganisira matanho matatu:
ona yakatarwa uye shanduka mutengo kuti nzvimbo imwe neimwe.
vanofungireiko mari nokuda nzvimbo imwe neimwe, pamwe mari pamusoro wehunyambiri akabatana ari girafu uye vhoriyamu wepagore pamusoro chinjikira akabatana.
kusarudza nzvimbo ine yepasisa zvachose mari nokuda kutarisirwa kugadzirwa vhoriyamu.

Factor Rating nzira

Kusarudza apo kuwana nzvimbo itsva inowanzoratidza zvinhu zvakati kuti zvakanaka anofunga inokosha. The chinhu Rating nzira yakakurumbira nokuti zvakasiyana akakodzera zvinodiwa zvinogona ubatanidzwe kupiwa mhosva. Mamaneja vanogona zvino funga migumisiro quantitative kuswedera, akadai Locational zororo-kunyange kuongorora kana zvokufambisa nzira, pamwechete zvikuru Qualitative chinhu Rating nzira pakuita chisarudzo chokupedzisira.

Pane matanho matanhatu ari chinhu Rating nzira:
Iva mazita akakodzera zvinhu (zvakadai nzvimbo, nzanga, incentives).
Rongera uremu nechimwe chinhu kuratidza ayo hama kukosha mune companyâ € ™ S zvinangwa.
Iva chikero neimwe chinhu (semuenzaniso 1-10 pfungwa).
Vane utariri zvibodzwa nzvimbo imwe neimwe iri yoga chinhu, kushandisa chikero padanho 3.
Vawande pamusoro hwakawanda nguva kurema inobva kunonyanyisa pfungwa zvibodzwa, muchicherekedza migumisiro quantitative nzira pamwe.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
جي سهولت هنڌ هنرن

ڪيترن جي تجزياتي طريقن جو هنڌ تجزيي ۾ مڇيو مدد ڪرڻ لاء ٺاهيا ويا آهن. جيئن ڪل آمد و رفت ۽ پيداوار خرچ گھٽ ڪرڻ لاء سنڌ جي آمد و رفت جو طريقو مطالبو جي جون پوائينٽون: (منزلون) کي سامان جي فراهمي جي ڪيترن جون پوائينٽون: (ذريعن) کان shipments جي بهترين طرز determines. هن عامل weighting جو طريقو هر هنڌ فيصلو انتظام کي ان جي اهميت جي بنياد تي عنصر کي هڪ وزن مقرر. Locational ٿي چڪو ھو-به تجزيو ڪيڏو جي سهولت جي مقام جي قيمت جي مقابلي لاء هڪ € œbreak-evenâ € اچڻ لاء استعمال ڪري.

Locational ٿي چڪو ھو-به تجزيو:

Locational ٿي چڪو ھو-به تجزيو خرچ-مقدار تجزيي جي استعمال جو هنڌ متبادل جي هڪ اقتصادي مقابلو ڪرڻ لاء وهم. مقرر ۽ variable خرچ شناخت ۽ کين هر هنڌ لاء graphing جو قسم، اسان اندازو لڳائي سگهجي ٿو، جنهن مان هڪ جي زير خرچ مهيا ڪري. Locational ٿي چڪو ھو-به تجزيو mathematically يا graphically ڪم ڪري سگهجي ٿو. هن گرافڪ اچڻ مقدار جي حد جنهن تي هر هنڌ افضل آهي فراهم ڪرڻ جو فائدو آهي.

هيء ٽيڪنڪ ٽي مرحلا:
هر هنڌ لاء مقرر ۽ variable قيمت جو اندازو لڳائي.
هر هنڌ لاء خرچ وڏيرا، جو گراف ۽ افقي محور تي ساليانو مقدار جي عمودي محور تي خرچ سان.
هن هنڌ جي اميد پيداوار مقدار لاء جڙندڙ ڪل خرچ ڪري چڪو آهي ته چونڊيو.

فئڪٽري ريٽنگ جو طريقو

جتي جتي هڪ نئين سهولت اڪثر ڪري ڪيترن ئي عنصر انتظام ڀانئي ٿو ته اهم آهن شامل لڳائڻ لاء. ڇاڪاڻ ته لاڳاپيل معيار جو هڪ قسم جو هڪ ڏنو ڪيس ۾ شامل ڪري سگهجي ٿو جڏهن ته عامل ريٽنگ جو طريقو مشهور آهي. ٺاھيندڙ پوء اهڙي Locational ٿي چڪو ھو-به تجزيو يا آمد و رفت جو طريقو جيئن مقداري اچي، جو ان جي نتيجن تي غور ڪري سگهي ٿو، گڏجي هڪ آخري فيصلو بڻائي ۾ وڌيڪ معياري عنصر رتبو اچڻ سان.

نه ئي عنصر ريٽنگ جو طريقو ۾ ڇهه قدم آهي:
(اهڙي هنڌ، برادري، ڏورانهن علائقن جي طور تي) واسطو عنصر جي هڪ فهرست ترقيء.
جي companyâ € ™ صاحب مقصد ۾ پنهنجي مائٽ اهميت فڪر ڪرڻ جي هر عنصر کي هڪ تور کڙي نه.
هر عنصر (مثال طور 1-10 جون پوائينٽون) لاء هڪ پيماني تي ترقي.
انتظام هر عنصر تي هر هنڌ ايڊليڊ قدم 3 ۾ پيماني تي استعمال ڪري رهيا آهن.
هن کي متاثر ڪيو ڀيرا وزن جي وڌ ۾ وڌ نڪتو ايڊليڊ جي بنياد تي ضرب، گڏو گڏ مقداري اچي جي نتيجن کي سٺن.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
පහසුකම් ස්ථානය ක්රම

විශ්ලේෂී තාක්ෂණ කිහිපයක් ස්ථානය විග්රහයේ දී සමාගම් සහාය වැඩි දියුණු කර ඇත. මුළු ප්රවාහනය සහ නිෂ්පාදන පිරිවැය අවම කිරීම සඳහා වන පරිදි ප්රවාහන ක්රමය ඉල්ලුම ලකුණු (ගමනාන්ත) වෙත සැපයුම ලකුණු (මූලාශ්ර) කිහිපයක් සිට නැව්ගත කිරීමේ හොඳම රටාව තීරණය කරයි. මෙම සාධකය බර ක්රමය කළමනාකරණය එහි වැදගත්කම මත පදනම්, එක් එක් ස්ථානය තීරණය සාධකය බර පවරයි. Locational විවේකයක් පවා විශ්ලේෂණය විකල්ප පහසුකම් ස්ථානය පිරිවැය සැසඳීම් සඳහා ඒ € œbreak-evenâ € ප්රවේශය භාවිතා කරයි.

Locational විවේකයක් පවා විශ්ලේෂණය:

Locational විවේකයක් පවා විශ්ලේෂණය ස්ථානය විකල්ප ආර්ථික සාපේක්ෂව කිරීමට වියදම් පරිමාව විශ්ලේෂණය භාවිතා කිරීම වේ. ස්ථාවර සහ විචල්ය පිරිවැය හඳුනා ගැනීම සහ එක් එක් ස්ථානය සඳහා ඔවුන් වගුගත, අපි අඩුම පිරිවැය සපයන එක් තීරණය කළ හැකි. Locational විවේකයක් පවා විශ්ලේෂණය ගණිතමය හෝ රූප සිදු කළ හැකිය. ග්රාපික ප්රවේශය, එක් එක් ස්ථානය මනාප වන අධික ශබ්දය පරාසය ලබා වාසිය තිබේ.

මෙම තාක්ෂණය පියවර තුනක් අඩංගු වේ:
එක් එක් ස්ථානය සඳහා ස්ථාවර සහ විචල්ය පිරිවැය තීරණය කරන්න.
තිරස් අක්ෂය මත ප්රස්තාරය සහ වාර්ෂික පරිමාව සිරස් අක්ෂය මත පිරිවැය සමග, එක් එක් ස්ථානය සඳහා යන වියදම් වීරයකුට.
අපේක්ෂිත නිෂ්පාදන පරිමාව සඳහා අඩු මුළු වියදම ඇති බව මෙම ස්ථානය තෝරන්න.

සාධකය ශ්රේණිගත ක්රමය

එහිදී නව පහසුකම් සාමාන්යයෙන් කළමනාකරණය වැදගත් සිතන බව සාධක කිහිපයක් ඇතුළත් වේ සොයා ගැනීමට තීරණය. අදාළ නිර්නායක විවිධ දෙන නඩුව ඇතුළත් කළ හැකි නිසා මෙම සාධකය ශ්රේණිගත ක්රමය ජනප්රිය වී ඇත. කළමනාකරුවන් පසුව එකට අවසන් තීරණය ගැනීම සඳහා වැඩි වැඩියෙන් ගුණාත්මක සාධකය ශ්රේණිගත ප්රවිෂ්ටය සමග, එවැනි Locational විවේකයක් පවා විශ්ලේෂණය හෝ ප්රවාහනය ක්රමයක් ලෙස ප්රමාණාත්මක ප්රවේශයන්, ප්රතිඵල සලකා බැලිය හැකි.

සාධකය ශ්රේණිගත ක්රමය තුළ පියවර හයක් ඇත:
අදාළ සාධක (එවැනි ස්ථානය, ප්රජාව, දිරි දීමනා වශයෙන්) ලැයිස්තුවක් සංවර්ධනය.
මෙම companyâ € ™ ගේ අරමුණු එහි සාපේක්ෂ වැදගත්කම පිළිබිඹු කිරීමට එක් එක් සාධකය බර සදනන.
එක් එක් සාධකයක් (උදා 1-10 ලකුණු) සඳහා පරිමාණ සංවර්ධනය.
කළමනාකරණ පියවර 3 දී පරිමාණය යොදා, එක් එක් සාධකයක් මත එක් එක් ස්ථානය ලකුණු තියෙනවා.
මෙන්ම ප්රමාණාත්මක ප්රවේශයන් ප්රතිඵල බලා එම ලකුණු උපරිම අවස්ථාවක ලකුණු මත පදනම් බර ගුණයකින් වැඩිවනු.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Poloha zariadenia techniky

Niekoľko analytických techník boli vyvinuté s cieľom pomôcť firmám v umiestnení analýze. Spôsob prepravy určí najlepší vzor zásielok z niekoľkých odberných miest (zdroje) k bodom dopytu (cieľov), aby sa minimalizovalo celkovej dopravnej a výrobné náklady. Metóda faktor vážiaci priraďuje váhu každej umiestnenie rozhodovacím faktorom na základe jeho významu pre vedenie. Lokačné zlomová analýza využíva â € œbreak-even € prístup k cenovej porovnanie alternatívneho umiestnenia zariadení.

Lokačné zlomová analýza:

Lokačné zlomová analýza sa týka použitia analýzy nákladov a objemu, aby sa ekonomický porovnaní lokalizačných alternatív. Tým, že pozná fixných a variabilných nákladov a grafov je pre každú lokalitu, môžeme určiť, ktorý z nich ponúka najnižšie náklady. Lokačné zlomová analýza môže byť vykonaná matematicky alebo graficky. Grafický prístup má tú výhodu, že rozsah objemu počas ktorých každá poloha je výhodná.

Táto technika zahŕňa tri kroky:
stanovenie fixné a variabilné náklady každej lokalitu.
plot náklady pre každú lokalitu, s nákladmi na zvislej osi grafu a ročného objemu na vodorovnej osi.
zvoliť miesto, ktoré má najnižšie celkové náklady na očakávanom objeme výroby.

Factor Hodnotenie metóda

Rozhodovanie o tom, kam umiestniť nové zariadenia zvyčajne zahŕňa niekoľko faktorov, ktoré vedenie myslia sú dôležité. Spôsob faktor Hodnotenie je populárny, pretože celý rad relevantných kritérií môžu byť zahrnuté v danom prípade. Manažéri potom možno považovať výsledky kvantitatívnych prístupov, ako je miestne analýzu rentability, alebo spôsob dopravy, spolu s viac kvalitatívnym faktorom ratingu prístupu vo prijatím konečného rozhodnutia.

Existuje šesť krokov v metóde faktor klientov:
Vypracovať zoznam relevantných faktorov (napríklad umiestnenie, komunita, stimuly).
Priradiť váhu každého faktora, aby odrážala jej relatívny význam cieľa CompanyĂ € ™ s.
Vyvinúť meradlo pre každý faktor (napríklad 1-10 bodov).
Už riadenie skóre každé miesto každému faktoru, pomocou stupnice v kroku 3.
Násobiť skóre krát hmotnosti, vztiahnuté na maximálny bod skóre, Na základe výsledkov kvantitatívnej prístupy rovnako.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tehnike Lokacijski

Več analitične tehnike so bili razviti za pomoč podjetjem pri analizi lokacij. Način prevoza določa najboljši vzorec pošiljk z več vidikov dobave (viri), do točk povpraševanja (destinacije), tako da zmanjšujejo skupno prevoza in proizvodne stroške. Metoda korekcijski faktor dodeli utež za vsako odločitev lokacija dejavnika glede na njen pomen za upravljanje. Lokalno preloma analiza uporablja â € œbreak-evenâ € pristop za stroškovno primerjavo alternativno lokacijo objekta.

Lokalno preloma analiza:

Lokalno preloma analiza se nanaša na uporabo analize stroškov in obseg, da bi gospodarsko primerjavo lokacije alternativ. Z določitvijo fiksne in variabilne stroške in jih izrisovanje za vsako lokacijo, bomo lahko določili, katera zagotavlja najnižje stroške. Lokalno preloma analizo je mogoče storiti matematično ali grafično. Grafični pristop ima prednost, da zagotavlja razpon obsega, v katerem je vsaka lokacija bolje.

Ta tehnika vključuje tri korake:
določitev fiksne in variabilne stroške za vsako lokacijo.
parcelo stroške za vsako lokacijo, s stroški v vertikalni osi grafa in letni obseg na vodoravni osi.
izberite mesto, ki ima najnižje skupne stroške za pričakovani obseg proizvodnje.

Metoda Factor rating

Odločanju, kje najti novega obrata ponavadi vključuje več dejavnikov, ki jih je poslovodstvo misli, so pomembni. Metoda Faktor Ocena je priljubljen, saj se različne ustreznih meril lahko vključijo v danem primeru. Vodstvo lahko nato obravnavala rezultate kvantitativnih pristopov, kot so lokacijski preloma analize ali način prevoza, skupaj z bolj kakovostno faktor bonitetni pristopa v dokončno odločitev.

Obstaja šest korakov v načinu faktor strank:
Pripravi seznam pomembnih dejavnikov (kot so lokacija, skupnosti, spodbude).
Utež za vsak dejavnik, ki odraža njen relativni pomen v cilje companyâ € ™ s.
Razviti lestvice za vsak dejavnik (na primer 1-10 točk).
Imajo management rezultat vsako lokacijo, na vsak dejavnik, s pomočjo lestvice v 3. koraku.
Pomnožiti točk krat teže, ki temelji na možnih točk točke, glede na rezultate kvantitativnih pristopov, kot tudi.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
farsamooyinka goobta Facility

Dhowr farsamooyinka analytic Waxaa la soo saaray si ay u caawiyaan shirkadaha ku falanqayn goobta. Habka gaadiidka ayaa go’aaminaya hannaanka ugu wanaagsan ee shixnadaha ka dhowr dhibcood ee sahayda (ilaha) si dhibcood ah dalabka (meelaha) si loo yareeyo tirada guud ee kharashka gaadiidka iyo wax soo saarka. Habka miisaan factor The meelaynayaa miisaan si ay arrin kasta go’aanka goobta ku salaysan ay muhiimka u ah maamulka. Falanqaynta jabsaday xataa Locational isticmaalaa â € œbreak-evenâ hab € dhigo qiimaha goobta xarun kale ka.

Falanqaynta jabsaday xataa Locational:

Falanqaynta jabsaday xataa Locational jeedaa isticmaalka gorfayn qiimaha-mugga in aan isbarbar dhig ah dhaqaale ee kale goobta. By garashada qiimaha go’an iyo variable iyo iyaga garaafyada for goob kasta, waxaan go’aan ka gaari kara oo ka mid ah waxay bixisaa kharashka ugu hooseeya. Falanqaynta jabsaday xataa Locational la samayn karaa xisaab ama garaaf. Habka graphic leeyahay faa’iidooyinka ah bixinta kala duwan ee mugga badan oo meel kasta waa ka fiican.

Farsamada Tani waxay ku lug saddex tallaabo:
go’aamiyo qiimaha go’an iyo variable, waayo, meel kasta.
dhagra kharashka ee meel kasta, kharashka on dhidibka taagan oo ka mid ah garaafka iyo mugga sanadlaha on dhidibka siman.
dooro meesha in uu leeyahay qiimaha ugu hooseeya guud ee mugga wax soo saarka la filayo.

Habka Factor rating

Go’aansashada meesha laga helo xarunta cusub sida caadiga ah waxaa ka mid ah dhawr arrimood oo maamulka ayaa qaba waa muhiim. Habka factor rating waa caan, sababtoo ah noocyo kala duwan oo la xiriira shuruudaha lagu dari karaa in kiis siiyo. Maareeyayaasha ka dibna tixgelin karaa natiijada habab taranta, sida falanqaynta jabsaday xataa Locational ama habka gaadiidka, wada jir ah ula hab factor rating dheeraad ah oo tayo leh in go’aan kama dambays ah.

Waxaa jira lix tallaabo ah in habka factor rating ah:
Samee liis ah arrimo la xiriira (sida goobta, bulshada, dhiirigelin).
Ka dhig ka miisaan si ay arrin kasta si ay u muujiyaan muhiimadda ay qaraabo in € ™ companyâ ku s Ujeeddooyinka.
In la sameeyo miisaanka ah arrin kasta (tus 1-10 dhibcood).
Aad maamulka gool meel kasta on arrin kasta, iyadoo la isticmaalayo qiyaasta ee tallaabada 3.
Dhufo dhibcaha jeer miisaanka ku salaysan tahay dhibcaha dhibcaha ugu badan, ka fiirsada waxa ka waji taranta iyo sidoo.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
técnicas de localización de servicios

Varias técnicas analíticas se han desarrollado para ayudar a las empresas en el análisis de ubicación. El método de transporte determina el mejor patrón de los envíos desde varios puntos de alimentación (fuentes) a los puntos de demanda (destinos) con el fin de minimizar el transporte y costos de producción totales. El método de factor de ponderación asigna un peso a cada factor de decisión de localización en función de su importancia para la gestión. El análisis de localización del punto de equilibrio utiliza el â € œbreak-evena enfoque de € para la comparación de costos de instalación ubicación alternativa.

análisis de equilibrio de localización:

El análisis de localización del punto de equilibrio se refiere a la utilización del análisis de costo-volumen para hacer una comparación económica de las alternativas de ubicación. Mediante la identificación de los costos fijos y variables y la representación gráfica de los mismos en cada destino, podemos determinar cuál de ellas ofrece el costo más bajo. El análisis de localización del punto de equilibrio se puede hacer matemática o gráficamente. El enfoque gráfico tiene la ventaja de proporcionar el rango de volumen sobre el que es preferible cada lugar.

Esta técnica consiste en tres pasos:
determinar el costo fijo y variable para cada ubicación.
trazar los costes para cada lugar, con los costes en el eje vertical del gráfico y el volumen anual en el eje horizontal.
seleccionar la ubicación que tiene el costo total más bajo para el volumen de producción previsto.

método de calificación del factor

Decidir el emplazamiento de una nueva instalación por lo general incluye varios factores que la gerencia cree que son importantes. El método de clasificación factor es popular debido a una variedad de criterios pertinentes se puede incluir en un caso dado. Los gerentes pueden considerar los resultados de los enfoques cuantitativos, como el análisis del punto de equilibrio de Localización o el método de transporte, junto con el enfoque de calificación del factor más cualitativa en la toma de una decisión final.

Hay seis pasos en el método de calificación del factor:
Elaborar una lista de factores relevantes (como la ubicación, la comunidad, los incentivos).
Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa en los objetivos de la compaà ™ € s.
Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, 1-10 puntos).
Tiene la gestión de la puntuación de cada lugar en cada factor, utilizando la escala en el paso 3.
Multiplicar las puntuaciones veces el peso en base a la máxima puntuación, teniendo en cuenta los resultados de los enfoques cuantitativos así.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
téhnik lokasi fasilitas

Sababaraha téhnik analytic geus dimekarkeun pikeun mantuan firms di analisis lokasi. Metodeu transportasi nangtukeun pola best of Kotamadya Sukabumi ti sababaraha titik asupan (sumber) pikeun titik paménta (maksud) ku kituna jang ngaleutikan total biaya transportasi jeung produksi. Metodeu faktor weighting nangtukeun beurat ka unggal faktor kaputusan lokasi dumasar kana pentingna -na pikeun manajemén. Locational analisis break-komo ngagunakeun â € œbreak-evenâ pendekatan € keur ongkos ngabandingkeun lokasi fasilitas alternatif.

Locational break-komo analisis:

Locational analisis break-komo nujul kana pamakéan analisis biaya-volume nyieun hiji ngabandingkeun ekonomi alternatif lokasi. Ku identifying waragad tetep jeung variabel jeung Gambar maranehna keur unggal lokasi, urang bisa nangtukeun mana nu salah nyadiakeun biaya kaitung pangdeukeutna ti tungtung. Locational analisis break-komo bisa dipigawé sacara matematis atawa grafis. Pendekatan grafis boga kauntungan tina nyadiakeun lingkup volume leuwih nu unggal lokasi anu leuwih hade.

Téhnik ieu ngawengku tilu hambalan:
nangtukeun biaya tetep jeung variabel keur unggal lokasi.
plot waragad keur unggal lokasi, jeung waragad dina sumbu nangtung tina grafik jeung volume taunan dina sumbu horizontal.
milih lokasi nu boga biaya total kaitung pangdeukeutna ti tungtung pikeun volume produksi ekspektasi.

métode rating Factor

Mutuskeun mana nomeran fasilitas anyar biasana ngawengku sababaraha faktor anu manajemén nyangka nu penting. Metodeu rating faktor anu populér lantaran rupa-rupa patokan sasuai bisa kaasup dina kasus dibikeun. Gerentes mangka bisa mertimbangkeun hasil deukeut kuantitatif, saperti analisis break-komo Locational atawa metoda transportasi, bareng jeung leuwih kualitatif pendekatan rating faktor dina nyieun kaputusan final.

Aya genep léngkah dina metoda rating faktor:
Ngembangkeun daptar faktor nu sasuai (saperti lokasi, masarakat, insentif).
Napelkeun beurat ka unggal faktor ka ngagambarkeun pentingna relatif taun tujuan nu companyâ € ™ s.
Ngembangkeun skala pikeun unggal faktor (e.g. 1-10 titik).
Boga manajemén skor unggal lokasi dina unggal faktor, ngagunakeun skala dina lengkah 3.
Kalikeun manehna kali beurat dumasar kana skor titik maksimum, tempo hasil deukeut kuantitatif ogé.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
mbinu eneo Kituo

mbinu kadhaa uchambuzi kuwa maendeleo ya kusaidia makampuni katika eneo uchambuzi. Njia usafiri huamua mfano bora wa umeongezeka kutoka pointi kadhaa ya ugavi (vyanzo) kwa pointi ya mahitaji (unafuu) ili kupunguza jumla usafiri na gharama za uzalishaji. Njia sababu Viktning inateua uzito kwa sababu kila eneo uamuzi kulingana na umuhimu wake katika usimamizi. Ya kata kuvunja-hata uchambuzi anatumia â € œbreak-evenâ € mbinu kwa kulinganisha gharama ya mbadala kituo eneo.

Ya kata kuvunja-hata uchambuzi:

Ya kata kuvunja-hata uchambuzi inahusu matumizi ya uchambuzi wa gharama kiasi kufanya kulinganisha kiuchumi wa njia mbadala ya eneo. Kwa kutambua gharama za kudumu na kutofautiana na graphing yao kwa kila eneo, tunaweza kuamua ambayo moja hutoa gharama ya chini. Ya kata kuvunja-hata uchambuzi kifanyike kupitia hesabu au graphically. mbinu graphic ina faida ya kutoa mbalimbali ya kiasi zaidi ya ambayo kila eneo ni vyema.

Mbinu hii inahusisha hatua tatu:
kuamua fasta na variable gharama kwa kila eneo.
njama gharama kwa kila eneo, pamoja na gharama za juu ya mhimili wima ya graph na kiasi ya kila mwaka juu ya mhimili usawa.
kuchagua eneo ambayo ina gharama ya chini jumla ya kiasi inatarajiwa uzalishaji.

Njia sababu binafsi

Kuamua wapi kuwapata kituo mpya kawaida ni pamoja na sababu kadhaa kwamba usimamizi anadhani ni muhimu. Njia sababu binafsi ni maarufu kwa sababu aina ya vigezo husika inaweza pamoja na katika kesi fulani. Wasimamizi wanaweza kisha kufikiria matokeo ya mbinu upimaji, kama vile ya kata kuvunja-hata uchambuzi au mbinu usafiri, pamoja na ubora zaidi mbinu sababu binafsi katika kufanya uamuzi wa mwisho.

Kuna hatua sita katika njia sababu binafsi:
Tengeneza orodha ya mambo muhimu (kama vile eneo, jamii, motisha).
Hawawajui uzito kwa sababu kila kutafakari umuhimu wake jamaa katika malengo companyâ € ™ s.
Kuendeleza wadogo kwa sababu kila (mfano 1-10 pointi).
Kuwa na usimamizi alama kila mahali kwenye kila sababu, kwa kutumia wadogo katika hatua 3.
Kuzidisha alama mara uzito msingi upeo hatua alama, kwa kuzingatia matokeo ya mbinu ya upimaji vilevile.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility lokaliseringstekniker

Flera analytiska metoder har utvecklats för att hjälpa företag i lokaliseringsanalys. Det transportsätt bestämmer det bästa mönstret av transporter från flera punkter leverans (källor) punkterna efterfrågan (destinationer) för att minimera den totala transport- och produktionskostnader. Faktorn viktningsmetod delar en vikt till varje plats beslutsfaktor baserad på dess betydelse för ledningen. Lokaliserings break-even analys använder â € œbreak-evenâ € tillvägagångssätt för kostnadsjämförelse av alternativ anläggning plats.

Lokaliserings break-even analys:

Lokaliserings break-even analys avser användning av kostnads-volym analys för att göra en ekonomisk jämförelse av lokaliseringsalternativ. Genom att identifiera fasta och rörliga kostnader och graf dem för varje plats, kan vi fastställa vilket som ger den lägsta kostnaden. Lokaliserings break-even analys kan göras matematiskt eller grafiskt. Den grafiska tillvägagångssätt har den fördelen att den ger de olika volym över vilken varje plats är att föredra.

Denna teknik innebär tre steg:
fastställa de fasta och rörliga kostnader för varje plats.
rita kostnaderna för varje plats, med kostnader på den vertikala axeln i diagrammet och årsvolym på den horisontella axeln.
Välj den plats som har den lägsta totala kostnaden för den förväntade produktionsvolymen.

Faktor rating metod

Besluta om att hitta en ny anläggning finns oftast flera faktorer som ledningen tycker är viktiga. Faktorn rating metoden är populärt eftersom ett antal relevanta kriterier kan ingå i ett givet fall. Chefer kan då överväga resultaten av kvantitativa metoder, såsom Lokaliserings break-even analys eller transportsätt, tillsammans med den mer kvalitativ faktor rating metod för att göra ett slutgiltigt beslut.

Det finns sex steg i faktor rating metod:
Utveckla en lista över relevanta faktorer (t.ex. plats, gemenskap, incitament).
Tilldela en vikt till varje faktor för att återspegla dess relativa betydelse i companyâ € ™ s mål.
Utveckla en skala för varje faktor (t ex 1-10 poäng).
Har ledningen poäng varje plats på varje faktor, med hjälp av skalan i steg 3.
Multiplicera poängen gånger vikten baserad på den högsta poängen, med tanke på resultaten av kvantitativa metoder också.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
техникаи ҷойгиршавии муассисаи

Якчанд техникаи тањлилї тањия гардида, мусоидат ба ширкатҳои таҳлили ҷойгиршавии. Усули наќлиёт беҳтарин намунаи ҳамлу аз якчанд нуқтаҳои таъминоти (манбаъњои) ба нуқтаҳои талабот (самтҳо) ба тавре ки ҳадди ақал нақлиёт ва маҳсулоти умумии хароҷоти муайян мекунад. Усули Омили вазнченкунӣ вазни ҳар як омили қарори ҷойгиршавии дар асоси аҳамияти он ба идоракунии вогузор намудааст. Таҳлили танаффус ҳатто мањалли љойгиршавии мебарад € œbreak-evenâ равиши € барои муқоисаи хароҷоти ҷойгиршавии муассисаи алтернативӣ.

танаффус, ҳатто таҳлили мањалли љойгиршавии:

Таҳлили танаффус ҳатто мањалли љойгиршавии ишора ба истифодаи мутаносибии харољот ва њаљми задани нисбат иқтисодии алтернативаҳои ҷойгиршавии. Бо муайян кардани хароҷоти собит ва тағйирёбанда ва graphing онҳо барои ҳар як макон, мо метавонем муайян, ки яке таъмин пасттарин харољотҳо. Таҳлили танаффус ҳатто мањалли љойгиршавии мумкин аст математикӣ ва ё графикї анҷом дода мешавад. Равиши графикӣ дорои бартарии таъмини қатор ҳаҷми зиёда аз он њар як макони афзалтар аст.

Ин техника дар бар мегирад се марҳила:
муайян намудани арзиши собит ва тағйирёбанда барои ҳар як макони.
макр хароҷоти барои ҳар макон, ки бо хароҷоти меҳвари амудии граф ва ҳаҷми солонаи оид ба меҳвари уфуқӣ.
ҷойгиршавии, ки яке аз пасттарин ва арзиши умумии ҳаҷми истеҳсолот дар назар кунед.

усули рейтинги омили

Қабули қарор дар куҷо ҷойгир муассисаи нави одатан якчанд омилҳое, ки ба идоракунии фикр муҳим мебошанд. Усули рейтинги омили маъмул аст, зеро як қатор меъёрҳои дахлдор мумкин аст дар як ҳолат дода дохил карда мешавад. Менеҷерони он гоҳ метавонад ба натиҷаҳои равишҳои миқдорӣ, ба монанди таҳлили танаффус ҳатто мањалли љойгиршавии ё усули нақлиётӣ дида, дар якҷоягӣ бо равиши рейтинги омили сифатї бештар дар қабули қарори ниҳоӣ.

Шаш қадам дар усули рейтинги омили вуҷуд дорад:
Таҳияи рӯйхати омилҳои дахлдор (ба монанди ҷойгиршавии, ҷомеа, ҳавасмандгардонии).
Таъини вазни то ҳар як омили инъикос аҳамияти нисбии худро дар мақсадҳо companyâ € ™ р.
Таҳияи миқёси барои ҳар як омили (мисол: 1-10 хол).
Оё идоракунии нишондиҳандаҳои ҳар макони оид ба њар як омили, бо истифода аз миқёси дар қадами 3.
Афзояд холҳои баробар вазни асоси ҳадди холи нуқтаи, бо назардошти натиҷаҳои равишҳои миқдорӣ, инчунин.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
வசதி இடம் நுட்பங்கள்

பல பகுப்பாய்வு நுட்பங்களை இடம் ஆய்வில் நிறுவனங்கள் உதவ உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. போக்குவரத்து முறை தேவை புள்ளிகள் (இடங்களுக்கு) மொத்த போக்குவரத்து மற்றும் உற்பத்தி செலவுகள் குறைக்கும் வகையில் அளிப்பு (ஆதாரங்கள்) பல இடங்களில் இருந்து ஏற்றுமதி சிறந்த முறை தீர்மானிக்கிறது. காரணி வெயிட்டிங் முறை மேலாண்மை அதன் முக்கியத்துவம் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு இடம் முடிவு காரணி ஒரு எடை ஒதுக்குகிறது. இருக்கும் இடம் சரிசம பகுப்பாய்வு மாற்று வசதி இடம் ஒப்பீடு செலவு ஒரு € œbreak-evenâ € அணுகுமுறையை பயன்படுத்துகிறது.

இருக்கும் இடம் சரிசம பகுப்பாய்வு:

இருக்கும் இடம் சரிசம பகுப்பாய்வு இடம் மாற்று ஒரு பொருளாதார ஒப்பீடு செய்ய செலவு தொகுதி பகுப்பாய்வு எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. நிலையான மற்றும் மாறும் செலவுகளை அடையாளம் மற்றும் ஒவ்வொரு இடம் அவர்களுக்கு வரைகலை மூலம், நாம் ஒரு குறைந்த செலவு வழங்குகிறது தீர்மானிக்க முடியும். இருக்கும் இடம் சரிசம பகுப்பாய்வு கணித ரீதியாக அல்லது வரைபட செய்ய முடியும். கிராபிக் அணுகுமுறை தொகுதி வரம்பில் ஒவ்வொரு இடம் விரும்பத்தக்க இது மேல் வழங்கும் நன்மை.

இந்த தொழில் நுட்பம் மூன்று படிகளை உள்ளடக்குகின்றது:
ஒவ்வொரு இடம் நிலையான மற்றும் மாறும் செலவு தீர்மானிக்க.
கிடைமட்ட அச்சில் வரைபடம் மற்றும் வருடாந்திர தொகுதி செங்குத்து அச்சில் செலவுகள் ஒவ்வொரு இடம் செலவுகளை, கதை.
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உற்பத்தி அளவு குறைந்த மொத்த செலவு என்று இடம் தேர்வு.

காரணி மதிப்பீடு முறை

அங்கு ஒரு புதிய வசதி கண்டறிவது தீர்மானிக்கும் வழக்கமாக மேலாண்மை முக்கியம் நினைக்கிறார்கள் என்று பல காரணிகள் அடங்கும். தொடர்புடைய அடிப்படை பல்வேறு கொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது முடியும் என்பதால் காரணி மதிப்பீடு முறை பிரபலமாக உள்ளது. மேலாளர்கள், பின்னர் ஒன்றாக ஒரு இறுதி முடிவெடுக்கும் உள்ள தரமான காரணி மதிப்பீடு அணுகுமுறை மூலம், போன்ற இருக்கும் இடம் சரிசம பகுப்பாய்வு அல்லது போக்குவரத்து முறை அளவு அணுகுமுறைகள், முடிவுகளை கருத்தில் கொள்ளலாம்.

காரணி மதிப்பீடு முறை ஆறு படிகள் உள்ளன:
தொடர்புடைய காரணிகள் (போன்ற இடம், சமூகம், ஊக்கத்தொகைகள்) ஒரு பட்டியலை உருவாக்குங்கள்.
நிறுவனர் € ™ கள் நோக்கங்கள் அதன் முக்கியத்துவம் பிரதிபலிக்கும் ஒவ்வொரு காரணிக்கும் ஒரு எடை ஒதுக்க.
ஒவ்வொரு (e.g. 1-10 புள்ளிகள்) ஒரு அளவில் உருவாக்க.
மேலாண்மை படி 3 இல் அளவில் பயன்படுத்தி, ஒவ்வொரு காரணிக்கும் ஒவ்வொரு இடம் அடித்த வேண்டும்.
அதே அளவு அணுகுமுறைகள் முடிவுகள் பரிசீலித்து, அதிகபட்ச புள்ளி மதிப்பெண் அடிப்படையில் எடை முறை மதிப்பெண்களை பெருக்கி.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
సౌకర్యం స్థానాన్ని పద్ధతులు

అనేక విశ్లేషణాత్మక పద్ధతులు స్థానాన్ని విశ్లేషణలో సంస్థలు సహకారం అందించేందుకు అభివృద్ధి చేశారు. రవాణా విధానం సరఫరా (ఆధారాలు) డిమాండ్ పాయింట్లు (గమ్యస్థానాలకు) మొత్తం రవాణా మరియు ఉత్పత్తి ఖర్చులు తగ్గించడానికి కాబట్టి కష్టం అనేక పాయింట్లు నుండి సరుకులను యొక్క ఉత్తమ నమూనా నిర్ణయిస్తుంది. అంశం వైటింగ్ పద్ధతి నిర్వహణకు దాని ప్రాముఖ్యత ఆధారంగా ప్రతి నగర నిర్ణయం కారకం ఒక బరువు అప్పగిస్తాడు. స్థానీయ బ్రేక్ కూడా విశ్లేషణ ప్రత్యామ్నాయ సౌకర్యం స్థానాల ధర పోలిక కోసం ఒక € œbreak-evenâ € విధానం ఉపయోగిస్తుంది.

స్థానీయ బ్రేక్ కూడా విశ్లేషణ:

స్థానీయ బ్రేక్ కూడా విశ్లేషణ స్థానాన్ని ప్రత్యామ్నాయాలు ఆర్ధిక పోలిక చేయడానికి ఖర్చు-వాల్యూమ్ విశ్లేషణ యొక్క ఉపయోగం సూచిస్తుంది. స్థిర మరియు వేరియబుల్ వ్యయాలు గుర్తించడం మరియు ప్రతి నగర కోసం వాటిని గ్రాఫింగ్ ద్వారా, మేము ఒక అత్యల్ప ధర అందిస్తుంది నిర్ణయిస్తుంది. స్థానీయ బ్రేక్ కూడా విశ్లేషణ గణితశాస్త్ర లేదా రేఖాచిత్రంగా చేయవచ్చు. గ్రాఫిక్ విధానం వాల్యూమ్ పరిధిని ప్రతి నగర ప్రాధాన్యత ఏ పైగా అందించడం ప్రయోజనం ఉంటుంది.

ఈ టెక్నిక్ మూడు దశలు కలిగి ఉంటుంది:
ప్రతి నగర కోసం స్థిర మరియు వేరియబుల్ ఖర్చు నిర్ణయిస్తాయి.
సమాంతర అక్షం మీద గ్రాఫ్ మరియు వార్షిక వాల్యూమ్ యొక్క క్షితిజ అక్షంపై ఖర్చులు ప్రతి నగర కోసం ఖర్చులు, ప్లాట్లు.
ఉత్పత్తి అంచనా వాల్యూమ్ అత్యల్ప మొత్తం ఖర్చు ఉంది ఆ స్థానాన్ని ఎంచుకోండి.

ఫాక్టర్ రేటింగ్ పద్ధతి

ఒక కొత్త సౌకర్యం గుర్తించడం నిర్ణయంతో సాధారణంగా నిర్వహణ ముఖ్యమైనవి భావించిన అనేక కారణాల ఉన్నాయి. సంబంధిత రకాల ప్రమాణాలను ఇచ్చిన సందర్భంలో ఎందుకంటే అంశం రేటింగ్ పద్ధతి ప్రాచుర్యం పొందింది. మేనేజర్లు ఆపై కలిసి తుది నిర్ణయం తీసుకోవడంలో మరింత గుణాత్మక అంశం రేటింగ్ విధానం తో, వంటి స్థానీయ బ్రేక్ కూడా విశ్లేషణ లేదా రవాణా పద్ధతిగా పరిమాణాత్మక విధానాలు, ఫలితాలు పరిగణించవచ్చును.

అంశం రేటింగ్ పద్ధతి ఆరు దశలు ఉన్నాయి:
సంబంధిత కారకాలను (ప్రదేశము, కమ్యూనిటీ, ప్రోత్సాహకాలు) జాబితా అభివృద్ధి.
companyâ € ™ యొక్క లక్ష్యాలను దాని సాపేక్ష ప్రాముఖ్యత ప్రతిబింబించేలా ప్రతి అంశం ఒక బరువు అప్పగించుము.
ప్రతి అంశం (ఉదా: 1-10 పాయింట్లు) ఒక తరహా అభివృద్ధి.
నిర్వహణ దశ 3 లో ప్రమాణం వాడే, ప్రతి అంశం లో ప్రతి నగర స్కోర్ కలవారు.
అలాగే పరిమాణాత్మక విధానాలు ఫలితాలు పరిగణలోకి, గరిష్ట పాయింట్లు స్కోర్ ఆధారంగా బరువు సార్లు స్కోర్లు గుణకారం.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
เทคนิคการตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก

เทคนิคการวิเคราะห์หลายคนได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วย บริษัท ในการวิเคราะห์ที่ตั้ง วิธีการขนส่งเป็นตัวกำหนดรูปแบบที่ดีที่สุดของการจัดส่งจากหลายจุดของอุปทาน (แหล่งที่มา) ไปยังจุดของความต้องการ (สถานที่ท่องเที่ยว) เพื่อลดการขนส่งและค่าใช้จ่ายในการผลิตรวม วิธีการกำหนดปัจจัยที่ถ่วงน้ำหนักในแต่ละปัจจัยการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสำคัญของการบริหารจัดการ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่ตั้งใช้“break-evenâ€วิธีการสำหรับการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของสถานที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทางเลือก

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่ตั้ง:

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่ตั้งหมายถึงการใช้การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณที่จะทำให้การเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจของทางเลือกสถานที่ตั้ง โดยการระบุค่าใช้จ่ายคงที่และตัวแปรและกราฟพวกเขาสำหรับแต่ละสถานที่ที่เราสามารถกำหนดเป็นที่หนึ่งให้ต้นทุนต่ำสุด การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่ตั้งสามารถทำได้ทางคณิตศาสตร์หรือกราฟิก วิธีกราฟิกมีความได้เปรียบในการให้บริการช่วงของปริมาณมากกว่าที่แต่ละสถานที่เป็นที่นิยม

เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน
กำหนดค่าใช้จ่ายคงที่และตัวแปรสำหรับแต่ละสถานที่
พล็อตค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละสถานที่มีค่าใช้จ่ายบนแกนตั้งของกราฟและรายปีไดรฟ์บนแกนนอน
เลือกสถานที่ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับปริมาณการผลิตที่คาดหวัง

วิธีการให้คะแนนปัจจัย

การตัดสินใจที่จะหาสถานที่ใหม่มักจะมีปัจจัยหลายประการที่จัดการคิดว่ามีความสำคัญ วิธีการให้คะแนนปัจจัยที่เป็นที่นิยมเพราะความหลากหลายของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสามารถรวมอยู่ในกรณีที่ได้รับ ผู้จัดการแล้วสามารถพิจารณาผลของวิธีการเชิงปริมาณเช่นการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่ตั้งหรือวิธีการขนส่งร่วมกับวิธีการให้คะแนนปัจจัยเชิงคุณภาพมากขึ้นในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

มีหกขั้นตอนในวิธีการประเมินปัจจัยที่มี:
พัฒนารายการของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (เช่นสถานที่ตั้งชุมชนจูงใจบริการ)
กำหนดน้ำหนักในแต่ละปัจจัยที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในcompany’ s วัตถุประสงค์
พัฒนาขนาดสำหรับแต่ละปัจจัย (เช่น 1-10 คะแนน)
มีคะแนนการจัดการแต่ละสถานที่ในแต่ละปัจจัยโดยใช้มาตราส่วนในขั้นตอนที่ 3
คูณคะแนนเท่าของน้ำหนักขึ้นอยู่กับคะแนนจุดสูงสุดเมื่อพิจารณาผลของวิธีการเชิงปริมาณได้เป็นอย่างดี


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tesis yeri teknikleri

Çeşitli analitik teknikler konum analizinde firmaların yardımcı olmak için geliştirilmiştir. ulaşım yöntemi talep noktaları (hedefler) toplam taşıma ve üretim maliyetlerini en aza indirecek şekilde arz (kaynaklar) çeşitli noktalarından gönderiler en iyi desen belirler. faktör ağırlık yöntemi yönetimine önemi dayanarak her yere karar faktörü bir ağırlık atar. Konumsal başabaş analizi, alternatif tesis konumu maliyeti karşılaştırması için â € œbreak-Evena € yaklaşım kullanır.

Konumsal başabaş analizi:

Konumsal başabaş analizi yeri alternatiflerin ekonomik karşılaştırma yapmak için maliyet-hacim analizi kullanımı anlamına gelir. sabit ve değişken maliyetleri belirleme ve her konum için bunları grafik, biz bir düşük maliyet sağlayan belirleyebilirsiniz. Konumsal başabaş analizi matematiksel ya da grafiksel yapılabilir. Grafik yaklaşım, her tercih edilebilir, üzerinde hacim aralığı sağlama avantajına sahiptir.

Bu teknik, üç adımdan oluşur:
Her yer için sabit ve değişken maliyet belirlemek.
Yatay eksende grafik ve yıllık hacmi dikey ekseni ücretli her bir yer için maliyetleri, arsa.
beklenen üretim hacminin için en düşük toplam maliyeti vardır konumu seçin.

Faktör değerlendirme yöntemi

nerede yeni bir tesis bulmak için karar genellikle yönetim önemli düşünüyor birçok faktörü içermektedir. İlgili kriterler çeşitli belirli bir davada dahil edilebilir, çünkü faktör değerlendirme yöntemi popüler. Yöneticiler daha sonra birlikte bir nihai karar vermede daha nitel faktör değerlendirmesi yaklaşımı ile, bu tür Konumsal başabaş analizi veya taşıma yöntemi olarak nicel yaklaşımların sonuçlarını düşünebilirsiniz.

faktör derecelendirme yöntemine altı adım vardır:
(Örneğin konum, topluluk, teşvikler gibi) ilgili faktörlerin bir listesini geliştirin.
Firmanı € ™ s hedefleri göreceli önemini yansıtmak için her bir faktör için ağırlık atayın.
Her faktörü (örneğin, 1-10 puan) için bir ölçek geliştirmektir.
Yönetim 3. adımda ölçeği kullanarak, her faktör her yerini puanı var.
yanı sıra nicel yaklaşımların sonuçlarını göz önünde bulundurarak, maksimum nokta skoruna dayalı ağırlık kez puanları çarpın.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Методи визначення місця розташування фонду

Кілька аналітичних методів були розроблені, щоб допомогти компаніям в аналізі місцезнаходження. Спосіб транспортування визначає кращий зразок поставок з кількох точок поставки (джерел) до точок попиту (пункти призначення) таким чином, щоб мінімізувати сумарні транспортні та виробничі витрати. Метод ваговий коефіцієнт привласнює вага кожного фактору рішення розташування на основі його важливості для управління. Locational аналіз беззбитковості використовує â € œbreak-evenâ € підхід для порівняння вартості альтернативного розміщення об’єкта.

Locational аналіз беззбитковості:

Locational аналіз беззбитковості відноситься до застосування аналізу витрат і обсягу, щоб зробити економічне порівняння варіантів визначення місця розташування. Шляхом виявлення постійних і змінних витрат і графіків їх для кожного місця, ми можемо визначити, який з них забезпечує найнижчу вартість. Locational аналіз беззбитковості може бути зроблено математично або графічно. Графічний підхід має перевагу забезпечення діапазону обсягу, в якому кожна клітинка є кращим.

Цей метод включає в себе три етапи:
визначити фіксовану і змінну вартість для кожного місця.
графік витрат для кожного місця, з витратами на вертикальній осі графіка і річного обсягу на горизонтальній осі.
виберіть місце, яке має найнижчу загальну вартість для очікуваного обсягу виробництва.

Рейтинговий метод Factor

Вирішивши, де знайти новий об’єкт, як правило, включає в себе кілька факторів, які керівництво вважає важливими. Метод рейтингу фактором є популярним, оскільки різноманітність відповідних критеріїв можуть бути включені в даному конкретному випадку. Менеджери можуть потім розглянути результати кількісних підходів, таких як Locational аналіз беззбитковості або метод транспортування, разом з більш якісної рейтингової фактор підходу при прийнятті остаточного рішення.

Є шість кроків в методі рейтингового фактора:
Розробка переліку відповідних факторів (таких, як місце розташування, спільноти, стимули).
Призначте вага кожного фактору, щоб відобразити її відносну важливість цілей в СотрапуА € ™ с.
Розробити шкалу для кожного фактора (наприклад, 1-10 балів).
Є управління оцінка кожне місце розташування на кожного фактора, використовуючи шкалу на кроці 3.
Помножити бали раз ваги на основі максимальної кількості балів точки, з урахуванням результатів кількісного підходів, а також.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
سہولت سے محل وقوع کی تراکیب

کئی وشلیشتاتمک کی تکنیک مقام کا تجزیہ میں فرموں کی مدد کے لئے تیار کیا گیا ہے. سفری طریقہ کی مانگ کے پوائنٹس (منزلوں) کل ٹرانسپورٹ اور پیداواری لاگت کو کم سے کم کرنے کے طور پر کرنے کے لئے کی فراہمی (ذرائع) کی کئی پوائنٹس سے ترسیل کی بہترین پیٹرن کا تعین کرتا ہے. عنصر weighting کے طریقہ کار کا انتظام کرنے کے لئے اس کی اہمیت کی بنیاد پر ہر مقام فیصلے عنصر کی ایک وزن دیتا. Locational وقفے بھی تجزیہ کے متبادل سہولت محل وقوع کی لاگت کے مقابلے کے لئے â € œbreak-evenâ € نقطہ نظر کا استعمال کرتا ہے.

Locational وقفے بھی تجزیہ:

Locational وقفے بھی تجزیہ کے محل وقوع کے متبادل میں سے ایک اقتصادی موازنہ بنانے کے لئے سرمایہ کاری کے حجم کے تجزیہ کے استعمال سے مراد. فکسڈ اور متغیر اخراجات کی نشاندہی اور ہر مقام کے لئے ان کا گراف طرف سے، ہم اس بات کا تعین کر سکتے ہیں ایک سب سے کم قیمت فراہم کرتا ہے. Locational وقفے بھی تجزیہ کے ریاضی یا گراف کیا جا سکتا ہے. گرافک نقطہ نظر حجم کی حد ہے جس پر ہر مقام افضل ہے فراہم کرنے کا فائدہ ہے.

اس ٹیکنالوجی کے تین اقدامات شامل ہیں:
ہر مقام کے لئے فکسڈ اور متغیر لاگت کا تعین.
افقی محور پر گراف اور سالانہ حجم کی عمودی محور پر اخراجات کے ساتھ ہر محل وقوع کے لئے اخراجات، پلاٹ
محل وقوع کی توقع پیداوار کے حجم کے لئے سب سے کم کل لاگت ہے کہ منتخب.

فیکٹر ریٹنگ کے طریقہ کار

جہاں ایک نئی سہولت کو تلاش کرنے کا فیصلہ عام طور پر کئی عوامل کے انتظام سوچتا ہے کہ اہم ہیں بھی شامل ہے. متعلقہ معیار کی ایک قسم سے ایک دیئے گئے کیس میں شامل کیا جا سکتا کیونکہ عنصر کی درجہ بندی کے طریقہ کار مقبول ہے. مینیجر اس کے بعد ایک حتمی فیصلہ کرنے میں زیادہ سے زیادہ معیار کے عنصر کی ریٹنگ نقطہ نظر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ، جیسا کہ Locational وقفے بھی تجزیہ یا نقل و حمل کے طریقہ کار مقداری نقطہ نظر، کے نتائج پر غور کر سکتے.

عنصر کی درجہ بندی کے طریقہ کار میں چھ مراحل ہیں:
متعلقہ عوامل (جیسے محل وقوع، برادری، ترغیبات) کی ایک فہرست تیار.
companyâ € ™ ے مقاصد میں اپنے رشتہ دار کی اہمیت کی عکاسی کرنے کے لئے ہر عنصر کے لئے ایک وزن قائم.
ہر ایک عنصر (مثلا 1-10 پوائنٹس) کے ایک پیمانے پر ترقی.
مینجمنٹ کے مرحلہ 3 میں پیمانے کا استعمال کرتے ہوئے، ہر ایک عنصر پر ہر مقام سکور ہے.
زیادہ سے زیادہ پوائنٹ سکور کی بنیاد پر وزن کے اوقات کے سکور ضرب، کے ساتھ ساتھ مقداری نقطہ نظر کے نتائج پر غور.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Facility Manzil texnikasi

Bir necha analitik metodlarni Manzil tahlil firmalari yordam berish uchun ishlab chiqildi. transport usul talab nuqtalari (Istiqomati) umumiy transport va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish uchun yetkazib (manbalar) bir necha ball posilkalarni eng yaxshi naqsh belgilaydi. omil tarozida usuli boshqarish uchun uning ahamiyati asoslangan har joyga qaror omil bir og’irlik uradi. Mintaqaviy break hatto tahlil muqobil qulaylik joylashgan narxi solishtirish uchun â € œbreak-evenâ € yondashuvni foydalanadi.

Mintaqaviy break hatto tahlil:

Mintaqaviy break hatto tahlil Manzil muqobil iqtisodiy taqqoslash qilish iqtisodiy hajmi tahlil foydalanish nazarda tutadi. sobit va o’zgarmaydigan xarajatlarini aniqlash va har bir holati uchun ularni grafik, biz bir eng past narxini beradi aniqlash mumkin. Mintaqaviy break hatto tahlil matematik yoki grafik amalga oshirilishi mumkin. grafik yondashuv har bir joyga afzal bo’lgan ustidan hajmining qator ta’minlash afzalligi bor.

Bu usul uch qadam o’z ichiga oladi:
Har bir joy uchun sobit va o’zgarmaydigan xarajatlarni aniqlash.
gorizontal o’qi chizma va yillik hajmining vertikal o’qi xarajatlar bilan har bir holati uchun xarajatlarini, fitna.
kutilgan ishlab chiqarish hajmi uchun Eng kam jami necha bor manzilni tanlang.

Factor Reyting usuli

qaerda yangi ta’sis topish uchun qaror qabul odatda boshqarish muhim ahamiyatga ega, deb o’ylashadi bir necha omillarni o’z ichiga oladi. tegishli mezonlar turli berilgan taqdirda kiritilgan bo’lishi mumkin, chunki omil Reyting usuli mashhur. Rahbarlari, keyin birgalikda yakuniy qaror qabul qilish bilan yanada sifatli omil Reyting yondashuv bilan, masalan, mintaqaviy break hatto tahlil yoki transport usuli sifatida miqdoriy yondashuvlar, natijalarini ko’rib mumkin.

omil Reyting usuli olti qadamlar bor:
(Masalan, manzil, jamiyat, rag’batlantirish kabi) tegishli omillar ro’yxatini ishlab chiqish.
companyâ € ™ p maqsadlar o’z nisbiy ahamiyatini aks ettirish uchun har bir omil uchun og’irlik belgilash.
Har bir omil (masalan, 1-10 ball) uchun ko’lamini ishlab chiqish.
boshqarish 3 qadamda rang yordamida, har bir omil har bir joyini gol bor.
shuningdek miqdoriy yondashuvlarning natijalarini hisobga olgan holda, maksimal ball asosida og’irligi marta ball ko’paytirib.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
kỹ thuật cơ sở vị trí

Một số kỹ thuật phân tích đã được phát triển để hỗ trợ các doanh nghiệp trong phân tích địa điểm. Phương pháp vận tải quyết định mô hình tốt nhất của các lô hàng từ một số điểm cung cấp (nguồn) đến các điểm cầu (điểm đến) để giảm thiểu tổng số vận chuyển và chi phí sản xuất. Phương pháp trọng số gán một trọng lượng cho mỗi yếu tố quyết định vị trí dựa trên tầm quan trọng của nó để quản lý. phân tích hòa vốn mặt vị trí sử dụng các â € œbreak-evenâ € phương pháp để so sánh chi phí của cơ sở vị trí thay thế.

Mặt vị trí phân tích hòa vốn:

Mặt vị trí phân tích break-thậm chí đề cập đến việc sử dụng các phân tích chi phí-khối lượng để làm một so sánh kinh tế của các lựa chọn thay thế vị trí. Bằng cách xác định chi phí cố định và biến và vẽ đồ chúng cho từng vị trí, chúng ta có thể xác định một trong cung cấp chi phí thấp nhất. Mặt vị trí phân tích break-thậm chí có thể được thực hiện bằng toán học hoặc đồ họa. Phương pháp đồ họa có lợi thế là cung cấp một loạt các khối lượng hơn mà mỗi vị trí là thích hợp hơn.

Kỹ thuật này bao gồm ba bước:
xác định các chi phí cố định và biến cho mỗi vị trí.
vẽ các chi phí cho mỗi vị trí, với chi phí trên trục thẳng đứng của đồ thị và khối lượng hàng năm trên trục ngang.
chọn vị trí có tổng chi phí thấp nhất cho sản lượng dự kiến.

phương pháp đánh giá yếu tố

Quyết định nơi để tìm một cơ sở mới thường bao gồm một số yếu tố quản lý cho là quan trọng. Các phương pháp đánh giá yếu tố là phổ biến vì nhiều tiêu chí có liên quan có thể được bao gồm trong một trường hợp nhất định. sau đó các nhà quản lý có thể xem xét các kết quả của phương pháp định lượng, chẳng hạn như phân tích hòa vốn về địa điểm hoặc phương pháp vận chuyển, cùng với các phương pháp đánh giá yếu tố chất lượng hơn trong việc đưa ra quyết định cuối cùng.

Có sáu bước trong phương pháp đánh giá yếu tố:
Xây dựng một danh sách các yếu tố có liên quan (như vị trí, cộng đồng, khuyến khích).
Chỉ định một trọng lượng cho mỗi yếu tố để phản ánh tầm quan trọng tương đối của nó trong mục tiêu companyâ € ™ s.
Xây dựng một quy mô cho mỗi yếu tố (ví dụ 1-10 điểm).
Có điểm số quản lý từng vị trí trên mỗi yếu tố, bằng cách sử dụng quy mô ở bước 3.
Nhân các điểm lần trọng lượng dựa trên điểm số điểm tối đa, xem xét kết quả của phương pháp định lượng là tốt.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
technegau gyfleuster lleoliad

Mae nifer o dechnegau dadansoddol wedi cael eu datblygu i helpu cwmnïau yn y dadansoddiad lleoliad. Y dull cludiant yn penderfynu patrwm gorau o gludo llwythi o sawl pwynt o gyflenwad (ffynonellau) i bwyntiau y galw (gyrchfannau) er mwyn lleihau cyfanswm y costau cludiant a chynhyrchu. Mae’r dull pwysiad ffactor neilltuo pwysau i bob ffactor Lleoliad penderfyniad yn seiliedig ar ei bwysigrwydd i’r rheolwyr. dadansoddiad adennill costau lleoliadol yn defnyddio’r â € œbreak-evenâ dull € ar gyfer cymharu cost leoliad cyfleuster amgen.

Lleoliadol mantoli’r dadansoddiad:

Lleoliadol dadansoddiad adennill costau yn cyfeirio at y defnydd o ddadansoddiad cost-cyfrol i wneud cymhariaeth economaidd o ddewisiadau lleoliad. Drwy nodi costau sefydlog ac amrywiol ac yn eu graffio ar gyfer pob lleoliad, gallwn benderfynu pa un yn darparu y gost isaf. Gall lleoliadol dadansoddiad adennill costau yn cael ei wneud yn fathemategol neu ar ffurf graff. Mae’r dull graffig y fantais o ddarparu ystod o gyfaint y mae pob lleoliad yn well.

Mae’r dechneg hon yn cynnwys tri cham:
penderfynu ar y costau sefydlog ac amrywiol ar gyfer pob lleoliad.
plotio y costau ar gyfer pob lleoliad, gyda chostau ar yr echelin fertigol y graff a’r gyfrol flynyddol ar yr echelin lorweddol.
dewiswch y lleoliad sydd â’r cyfanswm cost isaf ar gyfer y gyfrol cynhyrchu disgwyliedig.

Dull ardrethu Ffactor

Benderfynu ble i leoli cyfleuster newydd fel arfer yn cynnwys nifer o ffactorau sy’n rheoli meddwl yn bwysig. Mae’r dull ardrethu ffactor yn boblogaidd oherwydd gall amrywiaeth o feini prawf perthnasol yn cael eu cynnwys mewn achos penodol. Gall rheolwyr yn ystyried y canlyniadau o ddulliau meintiol, megis dadansoddiad adennill costau lleoliadol neu’r dull cludiant, ynghyd â’r dull ardrethu ffactor mwy ansoddol wrth wneud penderfyniad terfynol.

Mae chwe cham yn y dull ardrethu ffactor:
Datblygu rhestr o ffactorau perthnasol (megis lleoliad, cymuned, cymhellion).
Neilltuo pwysau i bob ffactor i adlewyrchu ei bwysigrwydd cymharol yn amcanion y company € ™ s.
Datblygu raddfa ar gyfer pob ffactor (ee 1-10 pwynt).
Cael sgôr rheolaeth pob lleoliad ar bob ffactor, gan ddefnyddio’r raddfa yng ngham 3.
Lluoswch y sgoriau gwaith yn fwy na’r pwysau yn seiliedig ar sgôr pwyntiau uchaf, gan ystyried y canlyniadau o ddulliau meintiol yn ogystal.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ubuchule Facility indawo

nemininzi zicazulule ziye zaphuhliswa ukuze ancede iifem uhlalutyo indawo. Indlela yezothutho umisela umzekelo ilungileyo oluvela amanqaku aliqela yonikezelo (imithombo) ukuba amanqaku aphezulu ebango (kwiindawo) ukuze kuncitshiswe zizonke iindleko zokuhamba kunye nemveliso. Indlela factor weighting inikela ubunzima ukuba nganye into izigqibo indawo esekelwe ukubaluleka kwayo nolawulo. Uhlalutyo yoqhawulo-nkqu lwendawo isebenzisa € indlela â € œbreak-evenâ sothelekiso iindleko ezizezinye indawo kwisibonelelo.

Uhlalutyo yoqhawulo-nkqu lwendawo:

Uhlalutyo yoqhawulo-nkqu lwendawo kubhekisela ekusetyenzisweni uhlalutyo iindleko-volume ukwenza uthelekiso kwezoqoqosho ezihambiselanayo indawo. Ngokuchonga iindleko ezizinzileyo kunye neziguquguqukayo kwaye iigrafu kubo yendawo nganye, sinokubona yeyiphi libonelela iindleko liphantsi. Uhlalutyo yoqhawulo-nkqu lwendawo kungenziwa ngokwezibalo okanye ngokwegrafu. Indlela graphic kunokulunga ngokunika uluhlu kuMqulu phezu apho indawo nganye bhetele.

Obu buchule kubandakanya amanyathelo amathathu:
ukuqinisekisa ezinzileyo kunye neguquguqukayo iindleko indawo nganye.
zihlahle iindleko yendawo nganye, kunye neendleko phezu nkqo ye igrafu kunye nomthamo yonyaka iasi.
khetha indawo ukuba unaye iindleko lisezantsi zizonke yomthamo imveliso kulindeleke.

indlela Factor rating

Ukugqiba apho ukufumana isibonelelo esitsha ngokuqhelekileyo luquka izinto eziliqela ukuba ulawulo ucinga zibalulekile. Indlela factor ireyithingi ndiyathandwa kuba ezahlukeneyo iikhrayitheriya ezifanelekileyo esinokuziquka kwityala elinikiweyo. Abaphathi ke ingqalelo iziphumo iindlela zamanani, ezifana uhlalutyo yoqhawulo-nkqu lwendawo okanye indlela ukuthutha, kunye nendlela factor rating qualitative ngaphezulu ekwenzeni isigqibo sokugqibela.

Kukho amanyathelo amathandathu indlela nomba kwamanqaku:
Ukuqulunqa uluhlu imibandela enxulumeneyo (ezifana nendawo, uluntu, inkuthazo).
Yabela ubunzima akwiqela nganye ukubonakalisa ukubaluleka kwayo isalamane iinjongo companyâ € ™ s.
Ukuphuhlisa isikali kuba ngumba ngamnye (umz 1-10 amanqaku).
Yiba ulawulo amanqaku indawo nganye into nganye, usebenzisa isikali kwinyathelo 3.
Phindaphinda amanqaku amaxesha ubunzima esekelwe manqaku ubuninzi, nisingasinga impumelelo iindlela oluninzi ngokunjalo.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
מעכירעס אָרט טעקניקס

עטלעכע אַנאַליטיק טעקניקס האָבן שוין דעוועלאָפּעד צו אַרוישעלפן פירמס אין אָרט אַנאַליסיס. די טראַנספּערטיישאַן אופֿן דיטערמאַנז דער בעסטער מוסטער פון שיפּמאַנץ פון עטלעכע פּוינץ פון צושטעלן (קוואלן) צו פּוינץ פון פאָדערונג (דעסטאַניישאַנז) אַזוי ווי צו מינאַמייז גאַנץ טראַנספּערטיישאַן און פּראָדוקציע קאָס. די פאַקטאָר ווייטינג אופֿן אַסיינז אַ וואָג צו יעדער אָרט באַשלוס פאַקטאָר באזירט אויף זייַן וויכטיקייט צו אַדמיניסטראַציע. לאָקאַטיאָנאַל ברעכן-אַפֿילו אַנאַליסיס ניצט די אַ € œברעאַק-עווענâ € צוגאַנג פֿאַר פּרייַז פאַרגלייַך פון אנדער ברירה מעכירעס אָרט.

לאָקאַטיאָנאַל ברעכן-אַפֿילו אַנאַליסיס:

לאָקאַטיאָנאַל ברעכן-אַפֿילו אַנאַליסיס רעפערס צו די נוצן פון קאָסטן-באַנד אַנאַליסיס צו מאַכן אַן עקאָנאָמיש פאַרגלייַך פון אָרט אַלטערנאַטיוועס. דורך ידענטיפיינג פאַרפעסטיקט און בייַטעוודיק קאָס און גראַפינג זיי פֿאַר יעדער אָרט, מיר קענען באַשטימען וואָס איינער גיט די לאָואַסט קאָסטן. לאָקאַטיאָנאַל ברעכן-אַפֿילו אַנאַליסיס קענען ווערן געטאן מאַטאַמאַטיקלי אָדער גראַפיקאַללי. די Graphic צוגאַנג האט די מייַלע פון פּראַוויידינג די קייט פון באַנד איבער וואָס יעדער אָרט איז בילכער.

דעם טעכניק ינוואַלווז דרייַ טריט:
באַשטימען די פאַרפעסטיקט און בייַטעוודיק פּרייַז פֿאַר יעדער אָרט.
פּלאַנעווען די קאָס פֿאַר יעדער אָרט, מיט קאָס אויף די ווערטיקאַל אַקס פון די גראַפיק און יערלעך באַנד אויף די האָריזאָנטאַל אַקס.
סעלעקטירן דעם אָרט וואָס האט די לאָואַסט גאַנץ פּרייַז פֿאַר די געריכט פּראָדוקציע באַנד.

פאַקטאָר שאַצונג אופֿן

דאַסיידינג ווו צו געפינען אַ נייַ מעכירעס יוזשאַוואַלי כולל עטלעכע סיבות אַז פאַרוואַלטונג מיינט זענען וויכטיק. די פאַקטאָר שאַצונג אופֿן איז פאָלקס ווייַל אַ פאַרשיידנקייַט פון באַטייַטיק קרייטיריאַ קענען ווערן אין אַ געגעבן פאַל. מאַנאַגערס קענען דעריבער באַטראַכטן די רעזולטאטן פון קוואַנטיטאַטיווע אַפּראָוטשיז, אַזאַ ווי לאָקאַטיאָנאַל ברעכן-אַפֿילו אַנאַליסיס אָדער די טראַנספּערטיישאַן אופֿן, צוזאַמען מיט די מער קוואַליטאַטיווע פאַקטאָר שאַצונג צוגאַנג אין געמאכט אַ לעצט באַשלוס.

עס זענען זעקס טריט אין דער פאַקטאָר שאַצונג אופֿן:
אַנטוויקלען אַ רשימה פון באַטייַטיק סיבות (אַזאַ ווי אָרט, קהל, ינסיניווז).
באַשטימען אַ וואָג צו יעדער פאַקטאָר צו פאַרטראַכטנ זיך זייַן קאָרעוו וויכטיקייט אין די קאָמפּאַני € ™ s אַבדזשעקטיווז.
אַנטוויקלען אַ וואָג פֿאַר יעדער פאַקטאָר (למשל 1-10 ווייזט).
האָבן פאַרוואַלטונג כעזשבן יעדער אָרט אויף יעדער פאַקטאָר, ניצן די וואָג אין שריט 3.
מערן די סקאָרז מאל די וואָג באזירט אויף די מאַקסימום פונט כעזשבן, קאַנסידערינג די רעזולטאטן פון קוואַנטיטאַטיווע אַפּראָוטשיז ווי געזונט.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apo ipo imuposi

Orisirisi awọn analytic imuposi ti a ti ni idagbasoke lati ran ile ise ni ipo onínọmbà. Awọn transportation ọna ipinnu ti o dara ju Àpẹẹrẹ ti awọn gbigbe lati orisirisi awọn ojuami ti ipese (awọn orisun) si ojuami ti eletan (ibi) ki bi lati gbe lapapọ transportation ati gbóògì owo. Awọn ifosiwewe weighting ọna ise kan àdánù si kọọkan ipo ipinnu ifosiwewe da lori awọn oniwe-pataki to isakoso. Locational Bireki-ani onínọmbà nlo awọn â € œbreak-evenâ € ona fun iye owo lafiwe ti yiyan apo ipo.

Locational Bireki-ani onínọmbà:

Locational Bireki-ani onínọmbà ntokasi si awọn lilo ti iye owo-iwọn didun onínọmbà lati ṣe ohun aje lafiwe ti ipo yiyan. Nipa idamo ti o wa titi ati ki o ayípadà owo ati fun ifise wọn fun kọọkan ipo, a le mọ eyi ti ọkan pese awọn ni asuwon ti iye owo. Locational Bireki-ani onínọmbà le ṣee ṣe mathematiki tabi graphically. Awọn ti iwọn ona ni o ni awọn anfani ti pese awọn ibiti o ti iwọn didun lori eyi ti kọọkan ipo ni preferable.

Yi ilana je meta awọn igbesẹ:
mọ awọn ti o wa titi ati ki o ayípadà iye owo fun kọọkan ipo.
nrò awọn owo fun kọọkan ipo, pẹlu owo lori inaro ipo ti awọn awonya ati lododun iwọn didun on petele ipo.
yan awọn ipo ti o ni o ni asuwon ti lapapọ iye owo fun awọn yẹ gbóògì iwọn didun.

Ifosiwewe Rating ọna

Pinnu ibi ti lati wa titun kan apo maa ni orisirisi awọn ifosiwewe ti o isakoso bar o wa ni pataki. Awọn ifosiwewe Rating ọna ti o jẹ gbajumo nitori a orisirisi ti o yẹ àwárí mu le wa ni o wa ninu a fi fun nla. Alakoso le ki o si ro awọn esi ti pipo ń sún mọlé, gẹgẹ bi awọn Locational Bireki-ani onínọmbà tabi awọn transportation ọna, pẹlu awọn diẹ ti agbara ifosiwewe Rating ona ni ṣiṣe a ik ipinnu.

Nibẹ ni o wa mẹfa awọn igbesẹ ti ni ifosiwewe Rating ọna:
Se agbekale a akojọ ti awọn ti o yẹ ifosiwewe (bi ipo, awujo, imoriya).
Fi kan àdánù si kọọkan ifosiwewe lati fi irisi awọn oniwe-ojulumo pataki ninu awọn companyâ € ™ s afojusun.
Se agbekale kan asekale fun kọọkan ifosiwewe (e.g. 1-10 ojuami).
Ni isakoso Dimegilio kọọkan ipo rẹ lori kọọkan ifosiwewe, lilo awọn asekale ni igbese 3.
Isodipupo awọn ikun ni igba awọn àdánù da lori awọn ti o pọju ojuami Dimegilio, considering awọn esi ti pipo yonuso bi daradara.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
amasu Facility indawo

amasu Eziningana ahlaziye eziye zasungulwa ukuze kulungiswe ukusiza amafemu analysis indawo. Indlela zokuhamba inquma iphethini best of ezazivela amaphuzu amaningana ukunikezela (imithombo) amaphuzu isidingo (izindawo) ukuze ukunciphisa amathuba okwenza Imininingwane zokuhamba kanye production nezindleko. Indlela isici silinganiso inikeza isisindo ukuze kubhekwe ukuthi esinqumweni ngasinye indawo isici esisekelwe ukubaluleka kwayo kubaphathi. Locational break-ngisho analysis isebenzisa â € œbreak-evenâ € ndlela ngoba izindleko Ukuqhathanisa ehlukile Facility indawo.

Locational break-ngisho analysis:

Locational break-ngisho analysis libhekisela ukusetshenziswa cost-volume analysis ukwenza i siqhathaniso kwezomnotho esikhundleni indawo. Ngokuhlonza izindleko fixed kanye variable futhi wezithombe kubo for indawo ngayinye, singakwazi ukuthola yiphi kunikeza izindleko ephansi. Locational break-ngisho analysis kungenziwa izibalo noma imidwebo. Le ndlela graphic has inzuzo ukuhlinzeka uhla ivolumu phezu okuyinto indawo ngayinye kungcono.

Le nqubo ihilela izinyathelo ezintathu:
anqume izindleko fixed kanye variable indawo ngayinye.
uhlela izindleko indawo ngayinye, ne izindleko eksisi eqonde ngqo phezulu igrafu nomthamo ngonyaka eksisi evundla kabili.
ukhethe indawo lowo izindleko inani eliphansi kunawo wonke ngoba kulindeleke ukukhiqiza ivolumu.

Factor Isilinganiso indlela

Ukunquma kuphi ukuthola isikhungo esisha ngokuvamile kuhlanganisa izici eziningana ukuthi ukuphathwa akucabangayo ibalulekile. Indlela isici Isilinganiso iyathandwa ngenxa ezihlukahlukene nezindlela ezifanele kungafakwa icala inikezwe. Abaphathi kungaba ke cabangela imiphumela izindlela ambalwa, ezifana Locational break-ngisho ukuhlaziywa noma indlela zokuhamba, sikanye qualitative xaxa isici isilinganiso ndlela ekwenzeni isinqumo sokugcina.

Kukhona izinyathelo eziyisithupha indlela factor isilinganiso:
Ukuthuthukisa uhlu amaphuzu afanele (ezifana indawo, umphakathi, Izibonelelo).
Yabela isisindo ukuze iphuzu ngalinye ukuze ziveze ukubaluleka yayo isihlobo izinjongo companyâ € ™ s.
Kusungula isikali for iphuzu ngalinye (isb 1-10 amaphuzu).
Have ukuphathwa amaphuzu indawo ngayinye on iphuzu ngalinye, besebenzisa isikali isinyathelo 3.
Phindaphinda amaphuzu izikhathi isisindo esekelwe esiphezulu iphuzu score, ngokucabangela imiphumela izindlela ambalwa kanye.