How fields appear in formulas

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
How fields appear in for­mu­las
Data­base, para­met­er, for­mu­la, run­ning total and SQL expres­sion fields have their names sur­roun­ded by braces. Data­base field names are taken from the data­base. For example:
Data­base field: {Employee.Last Name}
Para­met­er, for­mu­la, run­ning total, and SQL expres­sion field names are spe­cified when the fields are cre­ated:
Para­met­er fields also includes a ques­tion mark: {?my para­met­er field}.
For­mu­la fields include an at sign: [email protected] for­mu­la}.
Run­ning totals fields include a pound sign: {#my run­ning total}.
SQL expres­sion fields include a per­cent sign: {%my SQL expres­sion}.
Sum­mary and group name fields look like func­tion calls. How­ever, they are really short­hand nota­tion for a report field:
Sum sum­mary field: Sum({Orders.Order Amount}, {Orders.Ship Via}).
Group name field: GroupName({Orders.Ship Via}).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Kif oqs­ma jidhru fil-for­mu­li
Data­base, para­metru, for­mu­la, tmexxi­ja SQL espress­joni totali u l-oqs­ma għand­hom ismiji­et tagħhom mdawra minn ċineg. ismiji­et qasam data­base huma meħuda mid-data­base. Pereżem­pju:
qasam data­base: {Employee.Last Isem}
Para­metru, for­mu­la, ġiri totali, u SQL espress­joni qasam ismiji­et huma speċi­fikati meta l-oqs­ma huma maħluqa:
oqs­ma Para­metru tinkludi wkoll marka kwist­joni: {qasam para­metru tiegħi?}.
oqs­ma For­mu­la tinkludi fuq is-sin­jal: {for­mu­la @another}.
oqs­ma It-totali Run­ning jinklu­du sin­jal lira: {totali #my run­ning}.
SQL oqs­ma espress­joni tinkludi sin­jal mija: {% SQL espress­joni tiegħi}.
Som­mar­ju u isem tal-grupp oqs­ma look like sejħi­et fun­z­joni. Madankollu, dawn huma notazz­joni vera­ment qosor għal qasam rap­port:
Som­ma qasam qosor: Som­ma ({Orders.Order Ammont}, {Orders.Ship Via}).
qasam isem tal-grupp: Group­Name ({Orders.Ship Via}).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Hoe velde ver­skyn in for­mules
Data­bas­is, para­met­er, for­mule, lopende totaal en SQL-uit­drukking velde het hul name omring deur draadjies. Data­bas­is veld­name is gen­eem uit die data­bas­is. Byvoor­beeld:
Data­bas­is veld: {Employee.Last Naam}
Para­met­er, word for­mule, lopende totaal, en veld SQL-uit­drukking name ver­meld wan­neer die velde geskep:
Para­met­er velde sluit ook n vraagtek­en: {my para­met­er veld?}.
For­mule velde sluit n ten tek­en: [email protected] for­mule}.
Run­ning totale velde sluit in n pond tek­en: {#my lopende totaal}.
SQL-uit­drukking velde sluit in n persent tek­en: {% my SQL-uit­drukking}.
Opso­m­ming en groep­n­aam velde lyk funk­sie oproepe. Hulle is egter baie snel­skri­fnot­as­ie vir n verslag in die veld:
Som opso­m­ming veld: som ({Orders.Order Bedrag}, {Orders.Ship Via}).
Groep naam veld: group name ({Orders.Ship Via}).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Si fusha të shfaqet në for­mu­lat
Baza e të dhënave, para­metër, for­mu­la, gjith­sej dre­j­tim­in dhe SQL shpre­hur­it fusha kanë emrat e tyre të rrethuar me form­atim­in e tek­steve. emrat në ter­ren Baza e të dhënave janë mar­rë nga bazën e të dhënave. Për shem­bu­ll:
Fusha bazës së të dhënave: {Employee.Last Emri}
Para­met­ri, for­mu­la, totali i rrjedh­shëm, dhe në ter­ren SQL shpre­hje emrat janë spe­cifikuar kur kri­jo­hen fush­at:
Fush­at para­metër gjithashtu përf­sh­in një pikëpy­etje: {ter­ren im para­metër?}.
Fush­at for­mu­la përf­shijnë një në shen­jë: {for­mu­la @another}.
Dre­j­tim­in fusha arrin të përf­shijë një shen­jë kile: {#my dre­j­tim­in gjith­sej}.
Fush­at SQL shpre­hje të përf­shijë një shen­jë për qind: {% SQL shpre­hjen time}.
Përmbled­hje dhe emri i grupit fusha të duket si thirrje funk­sion. Megjithatë, ata janë sim­bol të vër­tetë ste­no­grafi për një fushë të raportit:
Sum fushë Përmbled­hje: Sum ({Orders.Order Shuma}, {Orders.Ship Via}).
Emri i grupit Fusha: GROUPNAME ({Orders.Ship Via}).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ቀመሮች ላይ እንዴት መስኮች ይታያሉ
የውሂብ ጎታ, ግቤት, ቀመር, እየሰሩ ጠቅላላ እና የ SQL መግለጫ መስኮች ትተዋቸው የተከበቡ ያላቸውን ስም አላቸው. ወደ ዳታቤዝ መስክ ስም ጎታ የተወሰዱ ናቸው. ለምሳሌ:
ጎታ መስክ: {Employee.Last ስም}
መስኮች የተፈጠረው ጊዜ ግቤት, ቀመር, ማሄድ ጠቅላላ, እና የ SQL አገላለጽ የመስክ ስሞች የተገለጹ ናቸው:
{የእኔ ግቤት መስክ?}: ግቤት መስኮች ደግሞ አንድ ጥያቄ ምልክት ያካትታል.
[email protected] ቀመር}: የቀመር መስኮች ምልክት ላይ አንድ ያካትታሉ.
{#my እየሰሩ ጠቅላላ}; በመሄድ ላይ ድምሮች መስኮች አንድ ፓውንድ ምልክት ያካትታሉ.
{% የእኔ SQL አገላለጽ}: የ SQL መግለጫ መስኮች አንድ በመቶ ምልክት ያካትታሉ.
ማጠቃለያ እና የቡድን ስም መስኮች ተግባር ጥሪዎች ይመስላል. ይሁን እንጂ, እነርሱ አንድ ሪፖርት መስክ በእርግጥ በሚጽፉ ምልክትን ናቸው:
ድምር ማጠቃለያ መስክ: ድምር ({Orders.Order መጠን}, {Orders.Ship በኩል}).
የቡድን ስም መስክ: GROUPNAME ({Orders.Ship በኩል}).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
كيف الحقول تظهر في الصيغ
قاعدة بيانات، معلمة، الصيغة، تشغيل مجموعه والتعبير SQL المجالات أسمائهم محاطة بأقواس. تؤخذ أسماء الحقول قاعدة البيانات من قاعدة البيانات. فمثلا:
حقل قاعدة البيانات: {Employee.Last اسم}
معلمة، يتم تحديد الصيغة، تشغيل المجموع، ومجال التعبير SQL أسماء عندما يتم إنشاء حقول:
يتضمن حقول المعلمة أيضا علامة استفهام: {يا الحقل المعلمة؟}.
وتشمل المجالات صيغة لفي علامة: {صيغةan­other}.
وتشمل تشغيل الحقول المجاميع علامة الجنيه: {#my تشغيل مجموعه}.
وتشمل مجالات التعبير SQL علامة النسبة المئوية: {٪ بلدي SQL التعبير}.
ملخص واسم مجموعة حقول تبدو مثل المكالمات وظيفة. ومع ذلك، فهي تدوين اختصار حقا لحقل تقرير:
المبلغ حقل ملخص: مبلغ ({Orders.Order المبلغ}، {Orders.Ship عن طريق}).
المجموعة حقل الاسم: اسم مجموعة ({Orders.Ship عن طريق}).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
Ինչպես դաշտերը հայտնվում բանաձեւերի
Տվյալների բազայի, պարամետր, բանաձեւ, վազում ընդհանուր եւ SQL Արտահայտությունը դաշտերը ունեն իրենց անունները շրջապատված braces. Նյութերի բազա դաշտային անունները վերցված են մասնակի: Օրինակ:
Նյութերի բազա դաշտը: {Employee.Last Անունը}
Պարամետր, բանաձեւ, վազում Ընդամենը եւ SQL արտահայտությունը դաշտային անունները, որոնք նշված, երբ դաշտերը պարտադիր են ստեղծվում:
Պարամետր դաշտերը ներառում է նաեւ մի հարցական նշան {? Իմ պարամետր դաշտային}.
For­mu­la դաշտերը ներառում է ժամը նշան: [email protected] բանաձեւը}.
Վազում կշռված դաշտերը ներառում է ֆունտ նշան {#my վազում ընդամենը}.
SQL Արտահայտությունը դաշտերը ներառում է տոկոսանոց նշան {Իմ SQL արտահայտությունը}.
Ամփոփում եւ Խմբի անունը դաշտերը տեսք ֆունկցիայի զանգերի: Սակայն, նրանք իսկապես սղագրություն նշում է, հաշվետվություն դաշտում:
Գումար ամփոփումը դաշտը: Sum ({Orders.Order գումարը}, {Orders.Ship Via}).
Խմբի անունը դաշտը: GROUPNAME ({Orders.Ship Via}).
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —