FIRE SUPPORTING KROKUS

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
FIRE SUPPORTING KROKUS
This Sat­urday 25th of Novem­ber
At The Old Power Sta­tion Flori­ana / Water­front
Doors open at 7.30pmTick­ets
STANDARD:Lm7.50 / VIP(STANDING):Lm15.00

For more inform­a­tion vis­it
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
NAR TA APPOĠĠ KROKUS
Din il-25 is-Sibt Novem­bru
Fuq Il-Qadim Power Sta­tion Fur­jana / Water­front
Bibi­en miftuħa fis-7.30pm

biljet­ti
STANDARD: Lm7.50 / VIP (PERMANENTI): Lm15.00
 

Għal aktar tagħrif żur
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
VUUR STAWENDE Krok­us
Sater­d­ag 25 Novem­ber
By Die Ou Krag­stas­ie Flori­ana / Water­front
Deure open om 19:30

kaartjies
STANDARD: Lm7.50 / VIP (staande): Lm15.00
 

Vir meer inligt­ing besoek
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ZJARRI MBËSHTETJA KROKUS
Ky 25 e shtunë të nën­tor­it
At The Old Sta­tion Fuqia Flori­ana / Water­front
Dyer të hapura në 7.30pm

Tick­ets
STANDARD: Lm7.50 / VIP (në këm­bë): Lm15.00
 

Për më shumë inform­a­cion viz­itoni
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
እሳት KROKUS መደገፍ
ኅዳር ይህ ቅዳሜ 25
ብሉይ ኃይል ጣቢያ Flori­ana / የሚስበውን ላይ
7.30pm ላይ ክፍት በሮች

ቲኬቶች
ስታንዳርድ: Lm7.50 / የቪአይፒ (ቋሚ): Lm15.00
 

በበለጠ መረጃ ለማግኘት
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
الحريق الداعمة KROKUS
هذا 25 السبت نوفمبر
في محطة الطاقة قديم فلوريانا / ووترفرونت
الأبواب مفتوحة في 07:30

تذاكر
STANDARD: Lm7.50 / VIP (الدائمة): Lm15.00
 

للمزيد من المعلومات قم بزيارة
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ՀՐԴԵՀ ՕԺԱՆԴԱԿ krok­us
Այս շաբաթ նոյեմբերի 25
Է հին էլեկտրակայանի Ֆլորիանա / Water­front
Դռները բաց ժամը 7.30pm

տոմսերը
ՍՏԱՆԴԱՐՏ: Lm7.50 / VIP (ՄՇՏԱԿԱՆ) Lm15.00
 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE Krok­us DƏSTƏK
Noy­ab­rın Bu şən­bə 25
Old Power Sta­tion Flori­ana / Water­front At
7.30pm açıq qapılar

Biletlər
STANDARD: Lm7.50 / VIP (STANDING): Lm15.00
 

Daha çox məlu­mat üçün
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE EUSKARRIA KROKUS
Lar­unbata, azaroar­en 25an hau
Old Power Sta­tion Flori­ana / Water­front The At
Ateak irekita 7.30pm

Sar­rerak
ESTANDARRA: Lm7.50 / VIP (STANDING): Lm15.00
 

Inform­azio gehi­ago
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE ПАДТРЫМЦЫ Krok­us
У гэтую суботу 25 лістапада
На старой станцыі Магутнасць Фларыяна / Water­front
Дзверы адкрываюцца ў 7:30 вечара

квіткі
СТАНДАРТ: Lm7.50 / VIP (стоячы): Lm15.00
 

Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі наведайце сайт
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ফায়ার সহায়তাদান KROKUS
নভেম্বরের এই শনিবার 25th
প্রাচীন পাওয়ার স্টেশন Flori­ana / ওয়াটারফ্রন্ট এ
7.30pm এ খোলা দরজা

টিকেট
মান: Lm7.50 / ভিআইপি (স্থায়ী): Lm15.00
 

আরো তথ্যের জন্য, যান
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE PODRŠKA KROKUS
Ove subote 25. novem­bar
U Old Power Sta­tion Flori­ana / Water­front
Vrata se otva­raju u 19:30

ulaznice
STANDARD: Lm7.50 / VIP (stoji): Lm15.00
 

Za više inform­a­cija pos­jetite
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE ПОДКРЕПА KROKUS
Тази събота 25 ноември
На гарата Стария Мощност Флориана / Water­front
Врати отворени в 19:30

Билети
STANDARD: Lm7.50 / VIP (правостоящи): Lm15.00
 

За повече информация посетете
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Foc de suport Krok­us
Aquest diss­ab­te 25 de novem­bre de de
A l’antiga cent­ral tèrmica de Flori­ana / Dav­ant del Mar
Les portes s’obren a les 7:30 pm

les butl­letes
ESTÀNDARD: Lm7.50 / VIP (de peu): Lm15.00
 

Per obtenir més inform­a­ció, vis­iteu
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
KALAYO Pag­suporta KROKUS
Kini nga Sabado sa ika-25 nga sa Nobyem­bre
Sa Ang Daang Power Sta­tion Flori­ana / Water­front
Abli sa mga ganghaan sa 7.30pm

Tiket
Stand­ard: Lm7.50 / VIP (PAGBARUG): Lm15.00
 

Alang sa dugang nga impormasy­on pag­bis­ita
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
MOTO Kuthand­iza KROKUS
Izi Sat­urday 25 la Novem­ber
Pa The Old Power Sta­tion Flori­ana / padoko
Mako­mo otseguka pa 7.30pm

matikiti
Stand­ard: Lm7.50 / VIP (ataima): Lm15.00
 

Kuti mudzi­we zam­biri ulendo
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE支KROKUS
十一月这个星期六25
在老电站弗洛里亚纳/海滨
门在晚上7:30开放

门票
标准:Lm7.50 / VIP(站立):Lm15.00
 

欲了解更多信息,请访问
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE支KROKUS
十一月這個星期六25
在老電站弗洛里亞納/海濱
門在晚上7:30開放

門票
標準:Lm7.50 / VIP(站立):Lm15.00
 

欲了解更多信息,請訪問
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE fav­uren­du l Krok­us
Stu Sabatu 25 di nuvem­bre di u
At The Sta­tion Old -Sintined­ddi Flori­ana /, 水
Usi aper­ta à 7.30pm

Tick­ets
STANDARD: Lm7.50 / VIP (STANDING): Lm15.00
 

Pè sapen­ne di più vis­it­atu
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE POTPORA KROKUS
Ove subote 25. stu­denog
Na stan­i­ci Stari Snaga Flori­ana / Riva
Vrata se otva­raju u 7.30pm

Ulaznice
STANDARD: Lm7.50 / VIP (stoji): Lm15.00
 

Za više inform­a­cija pos­jetite
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
BRAND STØTTE KROKUS
Den­ne lørd­ag 25 novem­ber
At The Old Power Sta­tion Flori­ana / Water­front
Dørene åbnes ved 07:30

Bil­let­ter
STANDARD: Lm7.50 / VIP (stående): Lm15.00
 

For mere inform­a­tion besøg
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE STEUNEN KROKUS
Deze zater­d­ag 25 novem­ber
At The Old Power Sta­tion Flori­ana / Water­front
Deuren open om 19:30

Kaartjes
STANDARD: Lm7.50 / VIP (staand): Lm15.00
 

Voor meer inform­atie bezoek
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pořte tuto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FIRE PODPORA Krok­us
Tuto sobotu 25. lis­to­padu
At The Old elektrárna Flori­ana / Nábřeží
Dveře otevřené na 7.30pm

lístky
STANDARD: Lm7.50 / VIP (sto­jící): Lm15.00
 

Pro více inform­ací navšt­ivte
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sub­tenu ĉi paĝo: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FAJRO apogante Krok­us
Tiu sabato 25an de novem­bro
En La Mal­nova Power Sta­tion Flori­ana / Water­front
Por­doj malfer­mitaj je 7.30pm

biletoj
STANDARD: Lm7.50 / VIP (staran­te): Lm15.00
 

Por pli da informa viz­ito
www.firemalta.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toetavad seda Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
TULE TOETAMINE KROKUS
Sel laupäeval 25. novem­ber
The Old Elektri­jaam Flori­anas / Water­front
Uksed avatak­se kell 07:30