FOUNDATIONS OF FINANCE

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
FOUNDATIONS OF FINANCE
1 The Finance Function: Difference between finance and accounting; managerial aspect of finance; functions of the financial manager; objectives of financial management.
2 Capital Budgeting: Relevant costs and cash flows in capital budgeting; factors to be considered in capital investment appraisal.
3 Investment Appraisal Techniques: Traditional and D.C.F. techniques: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R.; Uses and limitations of each technique; superiority of D.C.F. techniques; Sensitivity Analysis. (Note: students will be expected to know how to apply these techniques to a variety of project appraisal situations.)
4 Sources of Finance: Long, medium, and short-term sources: Ordinary and Preference shares, reserves, loan capital, trade credit, bills of exchange, factoring, invoice discounting, hire purchase, leasing. Choosing between long-term and short-term finance.
5 Working Capital Management: Importance of working capital management; the working capital cycle; financing of current assets: conservative & aggressive policies, their costs & benefits. Computation of working capital requirements; coping with shortages or surpluses of working capital.
6 Management of Debtors: Establishing a credit policy; assessment of creditworthiness; credit limits & credit periods; collection procedures and credit control.
7 Management of Stocks: Objectives of stock management; setting of stock levels; trade-off between ordering & carrying costs; determining the Economic Ordering Quantity; setting up an internal control system for stock.
8 Management of Cash: Reasons for holding cash; objectives of proper cash management; control of cash levels; factors determining the proper cash levels; controlling inflows & outflows of cash: preventing leakages, speeding-up collections, delaying payments. The Cash Budget as a management tool; its uses & limitations. (Note: students will be expected to know how to draw up a cash budget from given data.)

Reading List
the following book is suggested as your basic textbook:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
You will find the following useful books useful to consult on different topics:
J.Cooper – Financial Management (M&E Professional series)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
SISIEN TAL-FINANZI
1 Il-Funzjoni tal-Finanzi: Differenza bejn finanzi u l-kontabilità; Aspett maniġerjali ta ‘finanzi; funzjonijiet tal-maniġer finanzjarju; għanijiet ta ‘ġestjoni finanzjarja.
2 Kapitali Budgeting: spejjeż rilevanti u tal-likwidità fis-ibbaġitjar kapital; Fatturi li għandhom jiġu kkunsidrati fl-evalwazzjoni investiment kapitali.
3 Investiment Apprezzament Tekniki: Tradizzjonali u D.C.F. tekniki: A.R.R., tpattija, N.P.V., I.R.R .; Użi u l-limitazzjonijiet ta ‘kull teknika; superjorità tal D.C.F. tekniki; Analiżi tas-sensittività. (Nota: l-istudenti se jkunu mistennija li jkunu jafu kif japplikaw dawn it-tekniki għal varjetà ta ‘sitwazzjonijiet valutazzjoni tal-proġetti.)
4 Sorsi ta ‘Finanzi: Long, medji u s-sorsi ta’ terminu qasir: ordinarji u ishma privileġġati, riżervi, kapital ta ‘self, kreditu kummerċjali, kambjali, factoring, skontijiet fattura, xiri bin-nifs, kiri. Jagħżlu bejn finanzjarja għal żmien qasir fit-tul u.
5 ta ‘Ħidma Capital Management: Importanza ta’ ġestjoni tal-kapital tax-xogħol; -ċiklu kapital tax-xogħol; finanzjament ta ‘assi kurrenti: il-politiki konservattivi & aggressivi, l-ispejjeż tagħhom u l-benefiċċji. Komputazzjoni tar-rekwiżiti kapitali ta ‘ħidma; jlaħħqu ma ‘nuqqas jew eċċess ta’ kapital tax-xogħol.
6 Ġestjoni tal Debituri: Twaqqif ta ‘politika ta’ kreditu; valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja; limiti u perjodi ta ‘kreditu ta’ kreditu; proċeduri ta ‘ġbir u kontroll ta’ kreditu.
7 Immaniġġjar ta ‘Stokkijiet: L-għanijiet tal-ġestjoni tal-ħażniet; iffissar ta ‘livelli tal-ħażniet; kompromess bejn li tordna & ispejjeż li jġorru; determinazzjoni tal-Ordering Ekonomika Kwantità; twaqqif ta ‘sistema ta’ kontroll intern għall-istokk.
8 Ġestjoni tal Flus: Raġunijiet għall-pussess ta ‘flus kontanti; objettivi ta ‘ġestjoni ta’ flus xierqa; kontroll tal-livelli ta ‘flus kontanti; Fatturi li jiddeterminaw il-livelli ta ‘flus xierqa; tikkontrolla influssi & ħruġ ta ‘flus kontanti: tnixxijiet li jipprevjenu, kollezzjonijiet-eċċess ta’ veloċità up, iddewwem pagamenti. Il-Baġit Cash bħala għodda ta ‘ġestjoni; użi tagħha & limitazzjonijiet. (Nota: l-istudenti se jkunu mistennija li jkunu jafu kif tfassal baġit kontanti mid-data mogħtija.)

qari Lista
il-ktieb li ġej huwa ssuġġerit bħala textbook bażiku tiegħek:
Geoffrey Knott Ġestjoni Finanzjarja (Macmillan Business Masters)
Inti issib il-kotba utli ġejjin utli li tikkonsulta dwar suġġetti differenti:
J.Cooper â € “”Ġestjoni Finanzjarja (M & E serje Professjonali)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
GRONDSLAE VAN FINANSIES
1 Die finansiële funksie: Verskil tussen finansies en rekeningkunde; bestuurs- aspek van Finansies; funksies van die finansiële bestuurder, doelwitte van finansiële bestuur.
2 kapitaalbegroting: Relevante koste en kontantvloei in kapitaalbegrotings; faktore wat oorweeg moet word in kapitale belegging evaluering.
3 Investment Evaluering Tegnieke: Tradisionele en D.C.F. tegnieke: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Gebruik en beperkings van elke tegniek; superioriteit van D.C.F. tegnieke; Sensitiwiteitsanalise. (Let wel: Studente sal verwag word om te weet hoe om hierdie tegnieke te kan toepas om ‘n verskeidenheid van projekwaardering situasies.)
4 Bronne van Finansies: Lang, medium, en kort termyn bronne: gewone en voorkeuraandele, reserwes, leningskapitaal, handel krediet, wissels, factoring, faktuur verdiskontering, huurkoop, verhuring. Die keuse tussen langtermyn- en korttermyn-finansiering.
5 bedryfskapitaalbestuur: Die belangrikheid van bestuur van bedryfskapitaal; die bedryfskapitaalsiklus; finansiering van bedryfsbates: konserwatiewe & aggressiewe beleid, hul koste en voordele. Berekening van bedryfskapitaal vereistes; hantering van tekorte of oorskotte van bedryfskapitaal.
6 bestuur van debiteure: Die vestiging van ‘n kredietbeleid; assessering van kredietwaardigheid; kredietlimiete & krediet periodes; insamelingsprosedures en kredietbeheer.
7 Die bestuur van Voorrade: Doel van voorraadbeheer; instelling van voorraadvlakke; kompromis tussen bestel & drakoste; die bepaling van die ekonomiese bestelhoeveelheid; oprigting van ‘n interne beheerstelsel vir voorraad.
8 Bestuur van Kontant: Redes vir die hou van kontant; doelwitte van behoorlike kontant bestuur; beheer van kontant vlakke; faktore wat die behoorlike kontant vlakke; beheer invloei & uitvloei van kontant: die voorkoming van lekkasies, spoed-up versamelings, vertraag betalings. Die Kontantbegroting as ‘n management tool; sy gebruike & beperkings. (Let wel: Studente sal verwag word om te weet hoe om ‘n kontantbegroting van gegewe data.)

leeslys
Die volgende boek word voorgestel as jou basiese handboek:
Geoffrey Knott Finansiële Bestuur (Macmillan Business Masters)
Jy sal die volgende nuttige boeke nuttig om te raadpleeg oor verskillende onderwerpe te vind:
J.Cooper â € “”Finansiële Bestuur (M & E Professionele reeks)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FOUNDATIONS E FINANCAVE
1 Funksioni i Financës: Diferenca midis financës dhe kontabilitetit; aspekti menaxherial i financave; Funksionet e menaxher financiar; Objektivat e menaxhimit financiar.
2 Capital Buxhetimi: Shpenzimet relevante dhe flukset e mjeteve monetare në buxhetimin e kapitalit; Faktorët që merren parasysh në vlerësimin e investimeve kapitale.
3 Teknikat Investment Appraisal: tradicionale dhe D.C.F. Teknikat: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Përdor dhe kufizimet e secilës teknikë; Superioriteti i D.C.F. teknikat; Analiza e sensitivitetit. (Shënim: Studentët do të pritet të dinë se si të aplikojnë këto teknika për një sërë situatash të vlerësimit të projektit.)
4 Burimet e Financave: gjata, të mesme, dhe burime afat-shkurtër: të zakonshme dhe preferenciale aksionet, rezervat, kapitalit hua, e kreditit tregtar, kambialet, factoring faturë, skontimit, këste, leasing-ut. Zgjedhja në mes të afat-gjatë dhe financave afatshkurtër.
5 Punës Capital Management: Rëndësia e menaxhimit të kapitalit të punës; cikli i punës e kapitalit; financimin e aseteve aktuale: politikat konservatore dhe agresive, kostot e tyre dhe përfitimeve. Llogaritja e punës kërkesat e kapitalit; përballimin me mungesat apo tepricat e kapitalit punues.
6 Menaxhimi i Debitorët: Krijimi i një politikë të kredisë; vlerësimi i besueshmërisë; kreditit kufijtë dhe periudha e kreditit; Procedurat e mbledhjes dhe kontrollit të kreditit.
7 Menaxhimi i Stoqet: Objektivat e menaxhimit të aksioneve; vendosjen e niveleve të aksioneve; trade-off mes urdhërimin dhe shpenzimeve që kryejnë; përcaktimin e Rradhitja Ekonomik Sasia; ngritjen e një sistemi të kontrollit të brendshëm të aksioneve.
8 Menaxhimi i Cash: Arsyet për mbajtjen e të holla; Objektivat e menaxhimit të duhur të parave të gatshme; kontrolli i niveleve të para të gatshme; Faktorët që përcaktojnë nivelet e duhura të holla; kontrolluar hyrjet & daljet e parave të gatshme: rrjedhjet parandalimin, koleksionet shpejtimin-up, duke vonuar pagesat. Buxheti Cash si një mjet të menaxhimit; përdorimet e saj dhe kufizimet. (Shënim: Studentët do të pritet të dinë se si për të nxjerrë një buxhet të holla nga të dhënat e dhëna.)