FOUNDATIONS OF FINANCE

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
FOUNDATIONS OF FINANCE
1 The Fin­ance Func­tion: Dif­fer­ence between fin­ance and account­ing; mana­geri­al aspect of fin­ance; func­tions of the fin­an­cial man­ager; object­ives of fin­an­cial man­age­ment.
2 Cap­it­al Budget­ing: Rel­ev­ant costs and cash flows in cap­it­al budget­ing; factors to be con­sidered in cap­it­al invest­ment apprais­al.
3 Invest­ment Apprais­al Tech­niques: Tra­di­tion­al and D.C.F. tech­niques: A.R.R., Pay­back, N.P.V., I.R.R.; Uses and lim­it­a­tions of each tech­nique; superi­or­ity of D.C.F. tech­niques; Sens­it­iv­ity Ana­lys­is. (Note: stu­dents will be expec­ted to know how to apply these tech­niques to a vari­ety of pro­ject apprais­al situ­ations.)
4 Sources of Fin­ance: Long, medi­um, and short-term sources: Ordin­ary and Pref­er­ence shares, reserves, loan cap­it­al, trade cred­it, bills of exchange, factor­ing, invoice dis­count­ing, hire pur­chase, leas­ing. Choos­ing between long-term and short-term fin­ance.
5 Work­ing Cap­it­al Man­age­ment: Import­ance of work­ing cap­it­al man­age­ment; the work­ing cap­it­al cycle; fin­an­cing of cur­rent assets: con­ser­vat­ive & aggress­ive policies, their costs & bene­fits. Com­pu­ta­tion of work­ing cap­it­al require­ments; cop­ing with short­ages or sur­pluses of work­ing cap­it­al.
6 Man­age­ment of Debt­ors: Estab­lish­ing a cred­it poli­cy; assess­ment of cred­it­wor­thi­ness; cred­it lim­its & cred­it peri­ods; col­lec­tion pro­ced­ures and cred­it con­trol.
7 Man­age­ment of Stocks: Object­ives of stock man­age­ment; set­ting of stock levels; trade-off between order­ing & car­ry­ing costs; determ­in­ing the Eco­nom­ic Order­ing Quant­ity; set­ting up an intern­al con­trol sys­tem for stock.
8 Man­age­ment of Cash: Reas­ons for hold­ing cash; object­ives of prop­er cash man­age­ment; con­trol of cash levels; factors determ­in­ing the prop­er cash levels; con­trolling inflows & out­flows of cash: pre­vent­ing leak­ages, speed­ing-up col­lec­tions, delay­ing pay­ments. The Cash Budget as a man­age­ment tool; its uses & lim­it­a­tions. (Note: stu­dents will be expec­ted to know how to draw up a cash budget from given data.)

Read­ing List
the fol­low­ing book is sug­ges­ted as your basic text­book:
Geof­frey Knott Fin­an­cial Man­age­ment (Mac­mil­lan Busi­ness Mas­ters)
You will find the fol­low­ing use­ful books use­ful to con­sult on dif­fer­ent top­ics:
J.Cooper – Fin­an­cial Man­age­ment (M&E Pro­fes­sion­al series)

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
SISIEN TAL-FINANZI
1 Il-Fun­z­joni tal-Fin­an­zi: Dif­fer­en­za bejn fin­an­zi u l-kont­ab­il­ità; Aspett man­iġer­jali ta fin­an­zi; fun­z­jon­iji­et tal-man­iġer fin­an­zjar­ju; għan­iji­et ta ġest­joni fin­an­zjar­ja.
2 Kapit­ali Budget­ing: spe­jjeż ril­evanti u tal-likwid­ità fis-ibbaġit­jar kapit­al; Fat­turi li għand­hom jiġu kkun­sidrati fl-eval­wazz­joni inves­t­i­ment kapit­ali.
3 Inves­t­i­ment Apprezza­ment Tekniki: Tradizz­jon­ali u D.C.F. tekniki: A.R.R., tpat­ti­ja, N.P.V., I.R.R .; Użi u l-lim­itazz­jon­iji­et ta kull teknika; super­jor­ità tal D.C.F. tekniki; Analiżi tas-sensit­tiv­ità. (Nota: l-istu­denti se jkunu mis­ten­ni­ja li jkunu jafu kif jap­p­likaw dawn it-tekniki għal var­jetà ta sit­wazz­jon­iji­et valutazz­joni tal-proġet­ti.)
4 Sor­si ta Fin­an­zi: Long, medji u s-sor­si ta’ ter­minu qasir: ordin­arji u ish­ma priv­ileġġati, riżer­vi, kapit­al ta self, kred­itu kum­mer­ċ­jali, kam­b­jali, factor­ing, skontiji­et fat­tura, xiri bin-nifs, kiri. Jagħżlu bejn fin­an­zjar­ja għal żmi­en qasir fit-tul u.
5 ta Ħid­ma Cap­it­al Man­age­ment: Import­an­za ta’ ġest­joni tal-kapit­al tax-xogħol; -ċiklu kapit­al tax-xogħol; fin­an­zja­ment ta assi kur­renti: il-politiki kon­ser­vat­tivi & aggressivi, l-ispe­jjeż tagħhom u l-bene­fiċċji. Kom­putazz­joni tar-rek­wiżiti kapit­ali ta ħid­ma; jlaħħqu ma nuqqas jew eċċess ta’ kapit­al tax-xogħol.
6 Ġest­joni tal Deb­it­uri: Twaqqif ta politika ta’ kred­itu; valutazz­joni tal-affidab­biltà kred­it­iz­ja; lim­iti u per­jodi ta kred­itu ta’ kred­itu; proċed­uri ta ġbir u kon­troll ta’ kred­itu.
7 Imman­iġġ­jar ta Stokkiji­et: L-għan­iji­et tal-ġest­joni tal-ħażni­et; iff­is­sar ta liv­el­li tal-ħażni­et; kom­promess bejn li tord­na & ispe­jjeż li jġor­ru; determ­inazz­joni tal-Order­ing Eko­nomi­ka Kwantità; twaqqif ta sis­tema ta’ kon­troll intern għall-istokk.
8 Ġest­joni tal Flus: Raġuniji­et għall-pussess ta flus kont­anti; objet­tivi ta ġest­joni ta’ flus xier­qa; kon­troll tal-liv­el­li ta flus kont­anti; Fat­turi li jid­de­terminaw il-liv­el­li ta flus xier­qa; tikkon­trol­la influssi & ħruġ ta flus kont­anti: tnixxiji­et li jip­pre­vjenu, kollezz­jon­iji­et-eċċess ta’ veloċità up, iddewwem paga­menti. Il-Baġit Cash bħala għod­da ta ġest­joni; użi tagħha & lim­itazz­jon­iji­et. (Nota: l-istu­denti se jkunu mis­ten­ni­ja li jkunu jafu kif tfas­sal baġit kont­anti mid-data mogħti­ja.)

qari Lista
il-ktieb li ġej huwa ssuġġer­it bħala text­book bażiku tiegħek:
Geof­frey Knott Ġest­joni Fin­an­zjar­ja (Mac­mil­lan Busi­ness Mas­ters)
Inti iss­ib il-kot­ba utli ġejjin utli li tikkon­sulta dwar suġġet­ti dif­fer­enti:
J.Cooper â € ““Ġest­joni Fin­an­zjar­ja (M & E ser­je Pro­fess­jon­ali)

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
GRONDSLAE VAN FINANSIES
1 Die fin­ansiële funk­sie: Ver­skil tussen fin­an­sies en rek­en­ingkun­de; bestuurs- aspek van Fin­an­sies; funk­sies van die fin­ansiële bestuurder, doel­wit­te van fin­ansiële bestuur.
2 kapit­aal­be­grot­ing: Rel­ev­ante koste en kont­antvloei in kapit­aal­be­grot­ings; faktore wat oor­weeg moet word in kapitale beleg­ging eval­u­er­ing.
3 Invest­ment Eval­u­er­ing Teg­nieke: Tradisionele en D.C.F. teg­nieke: A.R.R., Pay­back, N.P.V., I.R.R .; Gebruik en beperkings van elke teg­niek; superi­or­iteit van D.C.F. teg­nieke; Sens­iti­witeit­san­al­ise. (Let wel: Stu­den­te sal ver­wag word om te weet hoe om hierdie teg­nieke te kan toe­p­as om n ver­skeiden­heid van pro­jek­waar­der­ing situ­asies.)
4 Bron­ne van Fin­an­sies: Lang, medi­um, en kort termyn bron­ne: gewone en voorkeur­aan­dele, reser­wes, len­ing­skapit­aal, han­del kredi­et, wis­sels, factor­ing, fak­tuur ver­d­iskonter­ing, huurkoop, ver­hur­ing. Die keuse tussen langtermyn- en korttermyn-fin­an­sier­ing.
5 bedry­f­skapit­aal­bestuur: Die belan­grikheid van bestuur van bedry­f­skapit­aal; die bedry­f­skapit­aalsiklus; fin­an­sier­ing van bedry­fs­bates: kon­ser­watiewe & aggressiewe beleid, hul koste en voor­dele. Berek­en­ing van bedry­f­skapit­aal vereistes; hanter­ing van tekorte of oor­skot­te van bedry­f­skapit­aal.
6 bestuur van deb­iteure: Die ves­ti­ging van n kredi­et­beleid; asses­ser­ing van kredi­et­waar­digheid; kredi­et­li­mi­ete & kredi­et peri­odes; insamel­ing­s­prosed­ures en kredi­et­be­heer.
7 Die bestuur van Voor­rade: Doel van voor­raad­be­heer; instelling van voor­raad­vlakke; kom­prom­is tussen bestel & drakoste; die bepal­ing van die eko­nom­iese bestel­ho­eveel­heid; oprigt­ing van n interne beheer­s­telsel vir voor­raad.
8 Bestuur van Kont­ant: Redes vir die hou van kont­ant; doel­wit­te van behoo­r­like kont­ant bestuur; beheer van kont­ant vlakke; faktore wat die behoo­r­like kont­ant vlakke; beheer invloei & uitvloei van kont­ant: die voorko­m­ing van lekkasies, spoed-up ver­samel­ings, ver­traag betal­ings. Die Kont­ant­be­grot­ing as n man­age­ment tool; sy gebruike & beperkings. (Let wel: Stu­den­te sal ver­wag word om te weet hoe om n kont­ant­be­grot­ing van gegewe data.)

leeslys
Die vol­gende boek word voorgestel as jou basiese hand­boek:
Geof­frey Knott Fin­ansiële Bestuur (Mac­mil­lan Busi­ness Mas­ters)
Jy sal die vol­gende nut­ti­ge boeke nut­tig om te raad­pleeg oor ver­skil­lende onder­wer­pe te vind:
J.Cooper â € ““Fin­ansiële Bestuur (M & E Pro­fes­sionele reeks)

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
FOUNDATIONSFINANCAVE
1 Funk­sioni i Fin­ancës: Difer­en­ca mid­is fin­ancës dhe kont­ab­ilitetit; aspek­ti men­ax­her­i­al i fin­an­cave; Funk­sion­et e men­ax­her fin­an­ciar; Objektiv­at e men­ax­him­it fin­an­ciar.
2 Cap­it­al Bux­he­t­imi: Shpen­zi­met rel­ev­ante dhe fluk­set e mjeteve mon­et­are në bux­he­t­im­in e kapit­al­it; Fak­t­orët që mer­ren para­sy­sh në vler­ësim­in e inves­t­imeve kapitale.
3 Teknikat Invest­ment Apprais­al: tradi­cionale dhe D.C.F. Teknikat: A.R.R., Pay­back, N.P.V., I.R.R .; Për­dor dhe kufiz­i­met e secilës teknikë; Superi­or­iteti i D.C.F. teknikat; Anal­iza e sens­it­iv­itetit. (Shën­im: Stu­dentët do të pritet të dinë se si të apliko­jnë këto teknika për një sërë situata­sh të vler­ësim­it të pro­jek­tit.)
4 Bur­i­met e Fin­an­cave: gjata, të mes­me, dhe bur­ime afat-shkur­tër: të zakon­shme dhe pref­er­en­ciale aksion­et, rezer­vat, kapit­al­it hua, e kredi­tit tregtar, kam­bialet, factor­ing faturë, skon­tim­it, këste, leas­ing-ut. Zgjed­h­ja në mes të afat-gjatë dhe fin­an­cave afat­shkur­tër.
5 Pun­ës Cap­it­al Man­age­ment: Rëndësia e men­ax­him­it të kapit­al­it të pun­ës; cik­li i pun­ës e kapit­al­it; fin­ancim­in e aseteve aktuale: politikat kon­ser­vatore dhe agres­ive, kostot e tyre dhe për­fi­timeve. Llog­ar­it­ja e pun­ës kërkesat e kapit­al­it; përbal­lim­in me mun­gesat apo tepric­at e kapit­al­it punues.
6 Men­ax­himi i Deb­it­orët: Krijimi i një politikë të kre­disë; vler­ësimi i besuesh­mërisë; kredi­tit kufijtë dhe peri­ud­ha e kredi­tit; Pro­ced­ur­at e mbled­hjes dhe kon­trol­lit të kredi­tit.
7 Men­ax­himi i Stoqet: Objektiv­at e men­ax­him­it të aksioneve; vendos­jen e nive­leve të aksioneve; trade-off mes urd­hërim­in dhe shpen­zi­meve që krye­jnë; për­cak­tim­in e Rrad­hit­ja Eko­nomik Sasia; ngritjen e një sis­temi të kon­trol­lit të brend­shëm të aksioneve.
8 Men­ax­himi i Cash: Arsyet për mba­jtjen e të hol­la; Objektiv­at e men­ax­him­it të duhur të para­ve të gat­sh­me; kon­trol­li i nive­leve të para të gat­sh­me; Fak­t­orët që për­cak­to­jnë nive­let e duhura të hol­la; kon­trol­lu­ar hyrjet & daljet e para­ve të gat­sh­me: rrjed­hjet paran­dalim­in, koleksion­et shpe­j­tim­in-up, duke vonu­ar pagesat. Bux­heti Cash si një mjet të men­ax­him­it; për­dor­i­met e saj dhe kufiz­i­met. (Shën­im: Stu­dentët do të pritet të dinë se si për të nxjer­rë një bux­het të hol­la nga të dhën­at e dhëna.)