FOUNDATIONS OF FINANCE

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
FOUNDATIONS OF FINANCE
1 The Finance Function: Difference between finance and accounting; managerial aspect of finance; functions of the financial manager; objectives of financial management.
2 Capital Budgeting: Relevant costs and cash flows in capital budgeting; factors to be considered in capital investment appraisal.
3 Investment Appraisal Techniques: Traditional and D.C.F. techniques: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R.; Uses and limitations of each technique; superiority of D.C.F. techniques; Sensitivity Analysis. (Note: students will be expected to know how to apply these techniques to a variety of project appraisal situations.)
4 Sources of Finance: Long, medium, and short-term sources: Ordinary and Preference shares, reserves, loan capital, trade credit, bills of exchange, factoring, invoice discounting, hire purchase, leasing. Choosing between long-term and short-term finance.
5 Working Capital Management: Importance of working capital management; the working capital cycle; financing of current assets: conservative & aggressive policies, their costs & benefits. Computation of working capital requirements; coping with shortages or surpluses of working capital.
6 Management of Debtors: Establishing a credit policy; assessment of creditworthiness; credit limits & credit periods; collection procedures and credit control.
7 Management of Stocks: Objectives of stock management; setting of stock levels; trade-off between ordering & carrying costs; determining the Economic Ordering Quantity; setting up an internal control system for stock.
8 Management of Cash: Reasons for holding cash; objectives of proper cash management; control of cash levels; factors determining the proper cash levels; controlling inflows & outflows of cash: preventing leakages, speeding-up collections, delaying payments. The Cash Budget as a management tool; its uses & limitations. (Note: students will be expected to know how to draw up a cash budget from given data.)

Reading List
the following book is suggested as your basic textbook:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
You will find the following useful books useful to consult on different topics:
J.Cooper – Financial Management (M&E Professional series)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
SISIEN TAL-FINANZI
1 Il-Funzjoni tal-Finanzi: Differenza bejn finanzi u l-kontabilità; Aspett maniġerjali ta ‘finanzi; funzjonijiet tal-maniġer finanzjarju; għanijiet ta ‘ġestjoni finanzjarja.
2 Kapitali Budgeting: spejjeż rilevanti u tal-likwidità fis-ibbaġitjar kapital; Fatturi li għandhom jiġu kkunsidrati fl-evalwazzjoni investiment kapitali.
3 Investiment Apprezzament Tekniki: Tradizzjonali u D.C.F. tekniki: A.R.R., tpattija, N.P.V., I.R.R .; Użi u l-limitazzjonijiet ta ‘kull teknika; superjorità tal D.C.F. tekniki; Analiżi tas-sensittività. (Nota: l-istudenti se jkunu mistennija li jkunu jafu kif japplikaw dawn it-tekniki għal varjetà ta ‘sitwazzjonijiet valutazzjoni tal-proġetti.)
4 Sorsi ta ‘Finanzi: Long, medji u s-sorsi ta’ terminu qasir: ordinarji u ishma privileġġati, riżervi, kapital ta ‘self, kreditu kummerċjali, kambjali, factoring, skontijiet fattura, xiri bin-nifs, kiri. Jagħżlu bejn finanzjarja għal żmien qasir fit-tul u.
5 ta ‘Ħidma Capital Management: Importanza ta’ ġestjoni tal-kapital tax-xogħol; -ċiklu kapital tax-xogħol; finanzjament ta ‘assi kurrenti: il-politiki konservattivi & aggressivi, l-ispejjeż tagħhom u l-benefiċċji. Komputazzjoni tar-rekwiżiti kapitali ta ‘ħidma; jlaħħqu ma ‘nuqqas jew eċċess ta’ kapital tax-xogħol.
6 Ġestjoni tal Debituri: Twaqqif ta ‘politika ta’ kreditu; valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja; limiti u perjodi ta ‘kreditu ta’ kreditu; proċeduri ta ‘ġbir u kontroll ta’ kreditu.
7 Immaniġġjar ta ‘Stokkijiet: L-għanijiet tal-ġestjoni tal-ħażniet; iffissar ta ‘livelli tal-ħażniet; kompromess bejn li tordna & ispejjeż li jġorru; determinazzjoni tal-Ordering Ekonomika Kwantità; twaqqif ta ‘sistema ta’ kontroll intern għall-istokk.
8 Ġestjoni tal Flus: Raġunijiet għall-pussess ta ‘flus kontanti; objettivi ta ‘ġestjoni ta’ flus xierqa; kontroll tal-livelli ta ‘flus kontanti; Fatturi li jiddeterminaw il-livelli ta ‘flus xierqa; tikkontrolla influssi & ħruġ ta ‘flus kontanti: tnixxijiet li jipprevjenu, kollezzjonijiet-eċċess ta’ veloċità up, iddewwem pagamenti. Il-Baġit Cash bħala għodda ta ‘ġestjoni; użi tagħha & limitazzjonijiet. (Nota: l-istudenti se jkunu mistennija li jkunu jafu kif tfassal baġit kontanti mid-data mogħtija.)

qari Lista
il-ktieb li ġej huwa ssuġġerit bħala textbook bażiku tiegħek:
Geoffrey Knott Ġestjoni Finanzjarja (Macmillan Business Masters)
Inti issib il-kotba utli ġejjin utli li tikkonsulta dwar suġġetti differenti:
J.Cooper â € “”Ġestjoni Finanzjarja (M & E serje Professjonali)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
GRONDSLAE VAN FINANSIES
1 Die finansiële funksie: Verskil tussen finansies en rekeningkunde; bestuurs- aspek van Finansies; funksies van die finansiële bestuurder, doelwitte van finansiële bestuur.
2 kapitaalbegroting: Relevante koste en kontantvloei in kapitaalbegrotings; faktore wat oorweeg moet word in kapitale belegging evaluering.
3 Investment Evaluering Tegnieke: Tradisionele en D.C.F. tegnieke: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Gebruik en beperkings van elke tegniek; superioriteit van D.C.F. tegnieke; Sensitiwiteitsanalise. (Let wel: Studente sal verwag word om te weet hoe om hierdie tegnieke te kan toepas om ‘n verskeidenheid van projekwaardering situasies.)
4 Bronne van Finansies: Lang, medium, en kort termyn bronne: gewone en voorkeuraandele, reserwes, leningskapitaal, handel krediet, wissels, factoring, faktuur verdiskontering, huurkoop, verhuring. Die keuse tussen langtermyn- en korttermyn-finansiering.
5 bedryfskapitaalbestuur: Die belangrikheid van bestuur van bedryfskapitaal; die bedryfskapitaalsiklus; finansiering van bedryfsbates: konserwatiewe & aggressiewe beleid, hul koste en voordele. Berekening van bedryfskapitaal vereistes; hantering van tekorte of oorskotte van bedryfskapitaal.
6 bestuur van debiteure: Die vestiging van ‘n kredietbeleid; assessering van kredietwaardigheid; kredietlimiete & krediet periodes; insamelingsprosedures en kredietbeheer.
7 Die bestuur van Voorrade: Doel van voorraadbeheer; instelling van voorraadvlakke; kompromis tussen bestel & drakoste; die bepaling van die ekonomiese bestelhoeveelheid; oprigting van ‘n interne beheerstelsel vir voorraad.
8 Bestuur van Kontant: Redes vir die hou van kontant; doelwitte van behoorlike kontant bestuur; beheer van kontant vlakke; faktore wat die behoorlike kontant vlakke; beheer invloei & uitvloei van kontant: die voorkoming van lekkasies, spoed-up versamelings, vertraag betalings. Die Kontantbegroting as ‘n management tool; sy gebruike & beperkings. (Let wel: Studente sal verwag word om te weet hoe om ‘n kontantbegroting van gegewe data.)

leeslys
Die volgende boek word voorgestel as jou basiese handboek:
Geoffrey Knott Finansiële Bestuur (Macmillan Business Masters)
Jy sal die volgende nuttige boeke nuttig om te raadpleeg oor verskillende onderwerpe te vind:
J.Cooper â € “”Finansiële Bestuur (M & E Professionele reeks)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FOUNDATIONS E FINANCAVE
1 Funksioni i Financës: Diferenca midis financës dhe kontabilitetit; aspekti menaxherial i financave; Funksionet e menaxher financiar; Objektivat e menaxhimit financiar.
2 Capital Buxhetimi: Shpenzimet relevante dhe flukset e mjeteve monetare në buxhetimin e kapitalit; Faktorët që merren parasysh në vlerësimin e investimeve kapitale.
3 Teknikat Investment Appraisal: tradicionale dhe D.C.F. Teknikat: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Përdor dhe kufizimet e secilës teknikë; Superioriteti i D.C.F. teknikat; Analiza e sensitivitetit. (Shënim: Studentët do të pritet të dinë se si të aplikojnë këto teknika për një sërë situatash të vlerësimit të projektit.)
4 Burimet e Financave: gjata, të mesme, dhe burime afat-shkurtër: të zakonshme dhe preferenciale aksionet, rezervat, kapitalit hua, e kreditit tregtar, kambialet, factoring faturë, skontimit, këste, leasing-ut. Zgjedhja në mes të afat-gjatë dhe financave afatshkurtër.
5 Punës Capital Management: Rëndësia e menaxhimit të kapitalit të punës; cikli i punës e kapitalit; financimin e aseteve aktuale: politikat konservatore dhe agresive, kostot e tyre dhe përfitimeve. Llogaritja e punës kërkesat e kapitalit; përballimin me mungesat apo tepricat e kapitalit punues.
6 Menaxhimi i Debitorët: Krijimi i një politikë të kredisë; vlerësimi i besueshmërisë; kreditit kufijtë dhe periudha e kreditit; Procedurat e mbledhjes dhe kontrollit të kreditit.
7 Menaxhimi i Stoqet: Objektivat e menaxhimit të aksioneve; vendosjen e niveleve të aksioneve; trade-off mes urdhërimin dhe shpenzimeve që kryejnë; përcaktimin e Rradhitja Ekonomik Sasia; ngritjen e një sistemi të kontrollit të brendshëm të aksioneve.
8 Menaxhimi i Cash: Arsyet për mbajtjen e të holla; Objektivat e menaxhimit të duhur të parave të gatshme; kontrolli i niveleve të para të gatshme; Faktorët që përcaktojnë nivelet e duhura të holla; kontrolluar hyrjet & daljet e parave të gatshme: rrjedhjet parandalimin, koleksionet shpejtimin-up, duke vonuar pagesat. Buxheti Cash si një mjet të menaxhimit; përdorimet e saj dhe kufizimet. (Shënim: Studentët do të pritet të dinë se si për të nxjerrë një buxhet të holla nga të dhënat e dhëna.)

leximi lista
libri vijim është sugjeruar si tekst bazë tuaj:
Geoffrey Knott Menaxhimi Financiar (Macmillan Business Masters)
Ju do të gjeni libra në vijim të dobishme të dobishme për t’u konsultuar mbi tema të ndryshme:
J.Cooper â € “”Menaxhimi Financiar (M & E series Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
የገንዘብና መሠረት
1 ፋይናንስ ተግባር: የፋይናንስና እና የሂሳብ መካከል ያለው ልዩነት; የፋይናንስ አስኪያጅ ገጽታ; የፋይናንስ አስተዳዳሪ ተግባር; የገንዘብ አስተዳደር ዓላማዎች.
2 የካፒታል በጀት: የካፒታል በጀት ውስጥ ያሉ ተዛማጅ ወጪዎች እና የገንዘብ ፍሰቶች; ምክንያቶች የካፒታል ኢንቨስትመንት መርምር ተደርጎ መቆጠር.
3 ኢንቨስትመንት ግምገማ ዘዴዎች: ባህላዊ እና D.C.F. ቴክኒኮችን: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; እንደሚጠቀም እና እያንዳንዱ ቴክኒክ የአቅም ውስንነት; D.C.F. ብልጫ ቴክኒኮችን; ትብነት ትንታኔ. (ማስታወሻ: ተማሪዎች ፕሮጀክት A ስቀርተው በተለያዩ ሁኔታዎች እነዚህን ዘዴዎች ተግባራዊ ማድረግ እንደሚቻል ለማወቅ ይጠበቃል.)
የገንዘብና 4 ምንጮች: ከረጅም ጊዜ, መካከለኛ, እና የአጭር-ጊዜ ምንጮች: ተራ እና ምርጫ ማጋራቶች, ክምችት, የብድር ካፒታል, የንግድ ብድር, ልውውጥ, factoring, መጠየቂያ discounting ውስጥ ደረሰኞች, ግዢ መቅጠር, ጨረታና. የረጅም ጊዜ እና የአጭር ጊዜ ፋይናንስ መካከል መምረጥ.
5 የሥራ ካፒታል ማኔጅመንት: የሥራ ማስኬጃ አስተዳደር አስፈላጊነት; የሥራ ካፒታል ኡደት; ወግ አጥባቂ እና ጠበኛ ፖሊሲዎች, ያላቸውን ወጪዎች እና ጥቅም: በአሁኑ ጊዜ ንብረቶች በገንዘብ. ዋና መስፈርቶች የሚሰሩ ስሌት; እጥረት ወይም ካፒታል የሚሰሩ ትርፍ ጋር መቋቋም.
ዕዳዎች 6 ማኔጅመንት: የብድር ፖሊሲ ማቋቋም; creditworthiness ግምገማ; የብድር ገደብ እና ክሬዲት ወቅቶች; ስብስብ ሂደቶች እና የብድር ቁጥጥር.
አክሲዮኖች 7 ማኔጅመንት: የአክሲዮን አስተዳደር ዓላማዎች; የአክሲዮን ደረጃዎች ቅንብር; ቅደም ተከተላቸውን & ተሸክመው ወጪዎች መካከል የንግድ-ጠፍቷል; የኢኮኖሚክ በማዘዝ ብዛት መወሰን; የአክሲዮን አንድ የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ማዋቀር.
በጥሬ ገንዘብ 8 አስተዳደር: ገንዘብ ይዞ ምክንያቶች; ተገቢ የሆነ የገንዘብ አስተዳደር ዓላማዎች; የገንዘብ መጠን መቆጣጠር; ትክክለኛ የገንዘብ መጠን ለመወሰን ምክንያቶች; ክፍያዎችን ይዘገያል, በመከላከል leakages, ከፍጥነት ገደብ-እስከ ስብስቦችን: ፍሰት እና ዝውውር ገንዘብ መቆጣጠር. አንድ አስተዳደር መሣሪያ እንደ ጥሬ ገንዘብ በጀት; በውስጡ አጠቃቀሞች እና ገደቦች. (ማስታወሻ: ተማሪዎች የተሰጠ ውሂብ የጥሬ ገንዘብ በጀት መቅረብ እንዴት ማወቅ ይጠበቃል.)

ዝርዝር ንባብ
የሚከተሉት መጽሐፍ መሰረታዊ የመማሪያ መጽሐፍ የተጠቆመ:
ጄፍሪ ሲያብራሩ የፋይናንስ አስተዳደር (ማክሚላን ንግድ ጌቶች)
በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ማማከር ጠቃሚ የሚከተሉትን ጠቃሚ መጻሕፍት ያገኛሉ:
J.Cooper € â “”የፋይናንስ አስተዳደር (የክትትልና ግምገማ ባለሙያ ተከታታይ)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
أسس المالية
1 وظيفة المالية: الفرق بين التمويل والمحاسبة. الجانب الإداري من التمويل؛ مهام المدير المالي. أهداف الإدارة المالية.
2 الميزانية الرأسمالية: التكاليف ذات الصلة والتدفقات النقدية في الميزانية الرأسمالية. العوامل التي ينبغي مراعاتها في تقييم الاستثمارات الرأسمالية.
3 تقنيات تقييم الاستثمار: التقليدية وD.C.F. تقنيات: A.R.R.، الاسترداد، N.P.V.، I.R.R؛ يستخدم والقيود المفروضة على كل تقنية. تفوق D.C.F. تقنيات. تحليل الحساسية. (ملاحظة: سيتم يتوقع من الطلبة لمعرفة كيفية تطبيق هذه التقنيات لمجموعة متنوعة من الحالات تقييم المشاريع.)
4 مصادر التمويل: طويل والمتوسطة، ومصادر المدى القصير: الأسهم العادية والممتازة، والاحتياطيات ورأس المال قرض، الائتمان التجاري، الكمبيالات، العوملة، خصم فاتورة، واستئجار شراء وتأجير. اختيار بين طويل الأجل والتمويل على المدى القصير.
5 إدارة رأس المال العامل: أهمية إدارة رأس المال العامل. دورة رأس المال العامل. تمويل الأصول المتداولة: سياسات المحافظين والعدوانية، وتكاليفها والفوائد. حساب متطلبات رأس المال العامل. التعامل مع نقص أو فائض رأس المال العامل.
6 إدارة المدينين: وضع سياسة الائتمان. تقييم الجدارة الائتمانية. الائتمان حدود وفترات الائتمان. إجراءات جمع ومراقبة الائتمان.
7 إدارة الأرصدة: أهداف إدارة المخزون. تحديد مستويات المخزون. مفاضلة بين الطلب وتكاليف نقل؛ تحديد الترتيب الاقتصادي الكمية. وضع نظام الرقابة الداخلية للسهم.
8 إدارة النقدية: أسباب لعقد النقدية. أهداف إدارة النقدية المناسبة. التحكم في مستويات النقدية؛ العوامل التي تحدد مستويات النقدية المناسبة. السيطرة على تدفقات والتدفقات النقدية: تسرب منع ومجموعات، تسريع، وتأخير المدفوعات. الميزانية النقدية كأداة للإدارة. استخداماته والقيود. (ملاحظة: سيتم يتوقع من الطلبة لمعرفة كيفية وضع الميزانية النقدية من البيانات الواردة).

قائمة القراءة
ويقترح الكتاب التالي كما المدرسي الأساسي الخاص بك:
جيفري نوت الإدارة المالية (ماكميلان الأعمال الماجستير)
سوف تجد الكتب المفيدة التالية مفيدة للتشاور حول مواضيع مختلفة:
J.Cooper â € “”الإدارة المالية (M & E سلسلة المهنية)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FOUNDATIONS ՀՀ ֆինանսների
1 ՀՀ ֆինանսների Function: Տարբերությունը ֆինանսների եւ հաշվապահական հաշվառման, կառավարչական ասպեկտը ֆինանսների գործառույթները ֆինանսական կառավարիչ. նպատակները ֆինանսական կառավարման.
2 Կապիտալ բյուջետավորման: Համապատասխան ծախսերը եւ դրամական հոսքերի կապիտալի բյուջետավորման. գործոններ պետք է հաշվի առնել կապիտալ ներդրումների գնահատման:
3 Investment Գնահատման մեթոդները: Ավանդական եւ D.C.F. տեխնիկան: A.R.R., հուսալիություն, N.P.V., I.R.R .; Օգտագործում եւ սահմանափակումները յուրաքանչյուր տեխնիկայի. գերազանցությունը D.C.F. մեթոդներ. Զգայունության վերլուծություն: (Նշում: ուսանողները պետք է ակնկալել է իմանալ, թե ինչպես պետք է կիրառել այդ տեխնիկան մի շարք ծրագրի գնահատման իրավիճակներում.):
4 աղբյուրները ֆինանսների երկար, միջին եւ կարճաժամկետ աղբյուրները սովորական եւ արտոնյալ բաժնետոմսերի, պահուստներ, վարկի կապիտալի, առեւտրի վարկային, մուրհակների, ֆակտորինգի, հաշիվ – ապրանքագրերի զեղչման, տարաժամկետ, լիզինգ: Ընտրելով միջեւ երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ ֆինանսավորման.
5 Աշխատանքային Capital Management: աշխատելու կարեւորությունը կապիտալի կառավարման շրջանառու միջոցների ցիկլը. ֆինանսավորումը ընթացիկ ակտիվների պահպանողական & ագրեսիվ քաղաքականության, իրենց ծախսերը եւ օգուտները. Հաշվարկն աշխատանքային կապիտալի պահանջները; որմնեզր հետ, դժվարությունները կամ ավելցուկների աշխատանքային կապիտալի.
6 Կառավարում պարտապան. Հիմնելով վարկային քաղաքականություն. գնահատումը վարկունակության. վարկային սահմանաչափերը & վարկային ժամանակահատվածները. հավաքման ընթացակարգերը եւ վարկային վերահսկողությունը.
7 Կառավարում բաժնետոմսերի: նպատակները ֆոնդային կառավարման ընդլայնված ֆոնդային մակարդակներում. առեւտրի off միջեւ պատվիրելու & իրականացնող ծախսերի. որոշելիս տնտեսական պատվիրելով Քանակ: ստեղծելու ներքին հսկողության համակարգ Stock.
8 Կառավարում Cash պատճառները անցկացման կանխիկ գումար. նպատակները պատշաճ դրամական միջոցների կառավարման. Վերահսկում դրամական մակարդակներում. գործոնները համապատասխան դրամական մակարդակներում. վերահսկելով ներհոսքեր եւ արտահոսքերը կանխիկ. կանխելով արտահոսքերով, արագացման հավաքածուներ, ձգձգելով վճարումներ. Դրամական բյուջեն որպես կառավարման գործիք. դրա օգտագործում & սահմանափակումներ: (Նշում: ուսանողները պետք է ակնկալել է իմանալ, թե ինչպես պետք է նկարել մի դրամական բյուջեն տրված տվյալները):

կարդալու ցուցակ
հետեւյալը գիրքը առաջարկվում է որպես ձեր հիմնական դասագրքի:
Geoffrey Knott Ֆինանսական կառավարում (Macmillan Բիզնես Masters)
Դուք կարող եք գտնել հետեւյալ օգտակար գրքեր, օգտակար է խորհրդակցի տարբեր թեմաներով:
J.Cooper â € “”Ֆինանսական կառավարում (M & E Մասնագիտական սերիա)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
MALİYYƏ FOUNDATIONS
1 Maliyyə Function: Maliyyə və mühasibat uçotu arasında fərq; maliyyə idarəetmə aspekt; maliyyə meneceri funksiyaları; maliyyə idarəetmə məqsədləri.
2 Capital Büdcə: kapital büdcə müvafiq xərcləri və pul vəsaitlərinin hərəkəti; amillər kapital qoyuluşu qiymətləndirmə baxılacaq.
3 Investment Appraisal Techniques: ənənəvi və D.C.F. texnika: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Istifadə edir və hər bir texnika məhdudiyyətlər; D.C.F. üstünlüyü texnika; Həssaslıq təhlili. (Qeyd: tələbələr layihə qiymətləndirmə vəziyyətlərdə bir sıra bu üsulları tətbiq etmək necə olunacaq.)
Maliyyə 4 mənbələri: Long, orta və qısamüddətli mənbələri: Adi və İmtiyazlı səhmlər, ehtiyatları, kredit paytaxtı, ticarət kredit, mübadiləsi, faktorinq, faktura diskontlaşdırılmasını istiqrazlarının alınması işə lizinq. uzunmüddətli və qısamüddətli maliyyə arasında seçilməsi.
5 İş Capital Management: iş kapitalın idarə əhəmiyyəti; iş kapital dövrü; mühafizəkar & təcavüzkar siyasəti, onların xərcləri və faydaları: cari aktivlərin maliyyələşdirilməsi. kapital tələblərinə iş Hesablama; qıtlığı və ya kapital iş profisiti ilə mübarizə.
Debitorlar 6 Management: bir kredit siyasətini yaradılması; kredit qiymətləndirilməsi; kredit limitləri və kredit müddətləri; toplanması prosedurları və kredit nəzarət.
Səhmlər 7 Management: Birja idarəetmə vəzifələri; Fond səviyyəsi qəbulu; Sifariş & daşıyan xərcləri arasında ticarət-off; İqtisadi Sifariş Miqdarı müəyyən; fond üçün daxili nəzarət sisteminin yaradılması.
Pul 8 Management: pul keçirilməsi üçün səbəbləri; müvafiq pul vəsaitlərinin idarə edilməsinin məqsədləri; pul səviyyəsi nəzarət; müvafiq pul səviyyəsi müəyyən amillər; ödənişlər gecikdirən qarşısının alınması sızmalar, sürətləndirilməsi-up kolleksiyaları: daxilolmaları və xaricolmaları pul nəzarət. idarəetmə vasitəsi kimi Cash Budget; Onun istifadə və məhdudiyyətlər. (Qeyd: tələbələr verilmiş məlumatlar pul büdcə çəkmək üçün necə bilmək gözlənilir.)

siyahısı Reading
Aşağıdakı kitab əsas dərslik kimi təklif olunur:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Siz müxtəlif mövzularda müraciət faydalı aşağıdakı faydalı kitab tapa bilərsiniz:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional seriyası)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
OGASUN FOUNDATIONS
1 Ogasun funtzioa: finantzak eta kontabilitate arteko aldea; Finantza alderdi zuzendaritza; finantza-kudeatzailearen funtzioak; finantza-kudeaketaren helburuak.
2 Capital egindako aurrekontuen: gastuen eta kutxa-fluxuen kapital aurrekontuak; Faktore kapital inbertsio balorazioa kontuan izango diren.
3 Inbertsioa Appraisal teknikak: tradizionala eta D.C.F. teknikak: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Erabilerak eta teknika bakoitzaren mugak; D.C.F. nagusitasun teknikak; Sentikortasuna aztertzea. (Oharra: ikasleak espero izango da teknika horiek aplikatzeko proiektu balorazio hainbat egoera jakin.)
4 Ogasun Iturriak: Long, ertaina, eta epe laburrean iturri: arrunta eta Lehentasunezko akzioak, erreserbak, maileguaren kapitala, merkataritza kreditu, truke, factoring, faktura kenduta fakturak, kontratatu erosketa, leasing. Epe luzeko eta epe laburreko finantza artean aukeratzea.
5 Working Capital Management: kapitalaren kudeaketa lan garrantzia; lan hiriburua zikloa; kontserbadorea eta oldarkorra politikak, beren kostuak eta etekinak: uneko aktibo finantzaketa. kapital eskakizunak lanean kalkulua; eskasia edo lan-kapitalaren soberakinak aurre.
6 Zordunak kudeaketa: kreditu-politika bat ezartzea; kaudimena eta ebaluatzea; kreditu-mugak eta epeak kreditu; bilketa prozedurak eta kreditu kontrol.
7 Izakinak kudeaketa: stock kudeaketa helburuak; stock mailen ezarpena; ordenatzen & egitea kostuen arteko merkataritza-off; Ordenatzen Ekonomiaren Kopurua zehaztu; Barne kontrolerako sistema bat ezartzeko stock da.
8 Diruaren kudeaketa: cash eusten arrazoiak; cash kudeaketa egokia helburuak; cash-mailak kontrolatzea; Faktore egoki cash mailak zehazteko; inflows & irteerak cash kontrolatzeko: prebenitzeko leakages, gehiegizko abiadura-up bildumak, ordainketak atzeratzea. Cash Aurrekontuen kudeaketa-tresna gisa; bere erabilera eta mugak. (Oharra: ikasleak espero izango da nola sortu marrazteko cash aurrekontua du datuak eman jakin.)

Reading List
Hurrengo liburua zure oinarrizko testu gisa iradokitzen da:
Geoffrey Knott Finantza Zuzendaritza (Macmillan Business Masters)
honako liburuak erabilgarria baliagarria den gai desberdinetan kontsultatu aurkituko duzu:
J.Cooper â € “”Finantza Zuzendaritza (M & E Professional serie)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
АСНОВЫ ФІНАНСАЎ
1 Фінансы Функцыя: Розніца паміж фінансаў і бухгалтарскага ўліку; кіраўнічы аспект фінансаў; Функцыі фінансавага мэнэджара; Мэты фінансавага менеджменту.
2 Бюджэтаваньне капіталаўкладанняў: Адпаведныя выдаткі і грашовыя патокі ў сталіцы бюджэту; Фактары, якія варта ўлічваць пры ацэнцы капітальных укладанняў.
3 Метады ацэнкі інвестыцый: Традыцыйныя і D.C.F. метады: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R.; Выкарыстанне і абмежаванні кожнага метаду; перавагу D.C.F. тэхнікі; Аналіз адчувальнасці. (Заўвага: студэнты павінны будуць ведаць, як прымяняць гэтыя метады для розных сітуацый ацэнкі праекта.)
4 Крыніцы фінансавання: Доўгія, сярэднія і кароткатэрміновыя крыніцы: звычайныя і прывілеяваныя акцыі, рэзервы, пазыковы капітал, гандлёвыя крэдыты, вэксалі, факторынг, рахункаў-фактур, растэрміноўка, лізінг. Выбар паміж доўгатэрміновым і кароткатэрміновым фінансах.
5 Упраўленне абаротным капіталам: Важнасць кіравання абаротным капіталам; цыкл абаротнага капіталу; фінансаванне абаротных актываў: кансерватыўнымі і агрэсіўнай палітыкі, іх кошту & выгады. Разлік абаротнага капіталу; справіцца з дэфіцытам або прафіцытам абаротнага капіталу.
6 Упраўленне дэбіторы: Усталяванне крэдытнай палітыкі; адзнака крэдытаздольнасці; крэдытныя ліміты і крэдытныя перыяды; Працэдуры збору і крэдытнага кантролю.
7 кіравання запасамі: Задачы кіравання запасамі; ўстаноўка узроўняў запасаў; кампраміс паміж упарадкаваннем і бягучых выдаткаў; вызначэнне эканамічнага для замовы Колькасць; стварэнне сістэмы ўнутранага кантролю на складзе.
8 Упраўленне грашовымі: Прычыны, па якіх правядзенне грашовай наяўнасці; мэты належнага кіравання грашовымі сродкамі; кантроль ўзроўню грашовых сродкаў; фактары, якія вызначаюць адпаведныя ўзроўні грашовай форме; кантроль прытоку & адток грашовых сродкаў: прадухіляюць працёку, паскараючы ўверх калекцыі, адтэрміноўка плацяжоў. Наяўны бюджэт як інструмент кіравання; яго выкарыстання і абмежаванні. (Заўвага: студэнты павінны будуць ведаць, як скласці грашовы бюджэт з прыведзеных дадзеных.)

спіс чытання
наступная кніга прапануецца ў якасці базавага падручніка:
Джэфры Нотт Фінансавы менеджмент (Macmillan Business Masters)
Вы знойдзеце наступныя карысныя кнігі карысныя кансультацыі на разнастайную тэматыку:
J.Cooper â € “”Фінансавы менеджмент (M & E Professional серыі)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
আর্থিক ভিত
1 ফাইন্যান্স ফাংশন: অর্থ ও হিসাব মধ্যে পার্থক্য; অর্থ ব্যবস্থাপনাগত দিক; আর্থিক ম্যানেজার কার্যাবলী; আর্থিক ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য.
2 ক্যাপিটাল বাজেটিং: প্রাসঙ্গিক খরচ এবং মূলধন বাজেটিং আয়ব্যয়ের; বিষয়গুলির মূলধন বিনিয়োগ মূল্যায়ন বিবেচনা করা.
3 ইনভেস্টমেন্ট মূল্যায়ন কৌশল: পরম্পরাগত এবং D.C.F. কৌশল: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; ব্যবহার এবং প্রতিটি টেকনিক সীমাবদ্ধতা; D.C.F. শ্রেষ্ঠত্বের কৌশল; সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ. (দ্রষ্টব্য: শিক্ষার্থীদের কিভাবে প্রকল্পের মূল্যায়ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন করতে এই কৌশল প্রয়োগ করতে হবে বলে আশা করা হবে.)
অর্থ 4 সূত্র: দীর্ঘ, মধ্যম, এবং স্বল্পমেয়াদী সূত্র: অর্ডিনারি এবং প্রেফারেন্স শেয়ার মজুদ, ঋণ মূলধন, বাণিজ্য ক্রেডিট, বিনিময়, ফ্যাক্টরিং, চালান ভাঙানো বিল, ভাড়া ক্রয়, মিথ্যা কথা. দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি আর্থিক মধ্যবর্তী নির্বাচন.
5 ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট: মূলধনের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব; মূলধনের চক্র; রক্ষণশীল ও আক্রমণাত্মক নীতি, তাদের খরচ ও সুবিধা: বর্তমান সম্পদের অর্থায়ন. মূলধন প্রয়োজনীয়তা কাজ গণনা; সংকট বা মূলধন কাজ উদ্বৃত্তধারী সঙ্গে মোকাবেলা.
ঋণ গ্রহিতা 6 ম্যানেজমেন্ট: একটি ক্রেডিট নীতি স্থাপন; creditworthiness মূল্যায়নের; ঋণের সীমা & ক্রেডিট সময়সীমার; সংগ্রহ পদ্ধতি ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ.
স্টক 7 ম্যানেজমেন্ট: স্টক ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যসমূহ; স্টক স্তরের সেটিং; ক্রম & বহন খরচ মধ্যে ট্রেড বন্ধ; নির্ধারণে অর্থনৈতিক ক্রম পরিমাণ; স্টক জন্য একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপনের.
নগদ 8 ম্যানেজমেন্ট: নগদ অধিষ্ঠিত কারণ; সঠিক নগদ পরিচালনার উদ্দেশ্য; নগদ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ; বিষয়গুলির যথাযথ নগদ মাত্রা নির্ধারণের; অন্তঃপ্রবাহ & outflows নগদ নিয়ন্ত্রণ: বাধা লিকেজ, দ্রুত গাড়ী চালানোর আপ সংগ্রহের পেমেন্ট বিলম্বিত. একটি ম্যানেজমেন্ট টুল হিসাবে ক্যাশ বাজেট; তার ব্যবহারসমূহ & সীমাবদ্ধতা. (দ্রষ্টব্য: শিক্ষার্থীদের কিভাবে প্রদত্ত তথ্য থেকে একটি নগদ বাজেট পর্যন্ত আঁকা হবে বলে আশা করা হবে.)

পড়ার তালিকা
নিম্নলিখিত বই আপনার মৌলিক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রস্তাব করা হয়:
জিওফ্রে নট আর্থিক ব্যবস্থাপনা (ম্যাকমিলান ব্যবসা মাস্টার্স)
আপনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর থেকে পরামর্শ দরকারী নিম্নলিখিত দরকারী বই পাবেন:
J.Cooper একটি € “”ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (এম & ই পেশাগত সিরিজ)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
OSNOVE FINANCIJA
1 za finansije Funkcija: Razlika između financija i računovodstva; menadžerski aspekt finansija; funkcije finansijski menadžer; Ciljevi finansijskog upravljanja.
2 Kapitalno budžetiranje: Relevantni troškovi i novčanih tokova kapitala budžeta; faktori koje treba uzeti u obzir u kapitalne investicije procjene.
3 Investment Procjena Tehnike: Tradicionalni i D.C.F. tehnike: A.R.R., Osveta, N.P.V., I.R.R .; Koristi i ograničenja svake tehnike; superiornost D.C.F. tehnike; Analiza osjetljivosti. (Napomena: studenti se očekuje da znaju kako da primjenjuju ove tehnike na različitim projekta procjene situacije.)
4 Izvori financija: Long, srednji, i kratkoročni izvori: običnih i prioritetnih akcija, rezerve, kreditni kapital, trgovinske kredite, mjenice, faktoring, diskontiranje faktura, plaćanje na rate, leasing. Izbor između dugoročnih i kratkoročnih finansija.
5 radna Capital Management: Značaj upravljanja obrtnim kapitalom; kapitala ciklus radi; financiranje obrtnih sredstava: konzervativna i agresivna politika, njihove troškove i koristi. Obračun radnog potrebnog kapitala; suočavanje sa nestašice ili viška obrtnih sredstava.
6 Upravljanje dužnika: Uspostavljanje kreditnu politiku; procjenu kreditne sposobnosti; kreditnih limita i kreditne periodima; postupci naplate i kontrole kredita.
7 Upravljanje Akcije: Ciljevi upravljanja zalihama; podešavanje nivoa zaliha; trade-off između naručivanje i nošenje troškova; određivanje ekonomski Redoslijed Količina; uspostavljanje sistema interne kontrole zaliha.
8 Upravljanje Gotovina: Razlozi za držanje gotovine; Ciljevi pravilnog upravljanja gotovinom; kontrolu nivoa gotovine; faktora koji određuju odgovarajuće razine gotovine; kontrolu priliva i odliva gotovine: sprečavanja curenja, ubrzavanja zbirki, odlaganje plaćanja. The Cash budžeta kao alat za upravljanje; njena upotreba i ograničenja. (Napomena: studenti se očekuje da zna kako da sastavi gotovine budžet od datih podataka.)

List Reading
sljedeće knjiga predlaže kao svoj osnovni udžbenik:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Naći ćete sljedeće korisne knjige korisno da se konsultuje o različitim temama:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional serija)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ
1 финансовата функция: Разлика между финансите и счетоводството; управленски аспект на финансите; функции на финансовия мениджър; цели на финансовото управление.
2 капиталовото бюджетиране: Съответните разходи и парични потоци в капиталовото бюджетиране; фактори, за да се вземат предвид при капиталовите инвестиции оценка.
3 инвестиционна техниките за оценка: Традиционна и D.C.F. техники: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Използва и ограничения на всяка техника; превъзходство на D.C.F. техники; Анализ на чувствителността. (Забележка: студенти ще се очаква да знаят как да прилагат тези техники за различни атестационни проект ситуации.)
4 Източници на финансите: Дълги, средни и краткосрочни източници: Обикновени и привилегировани акции, резервите, заемен капитал, търговски кредит, менителници, факторинг, фактура дисконтиране, покупка на изплащане, лизинг. Изборът между дългосрочно и краткосрочно финансиране.
5 Работна Capital Management: Значението на управлението на оборотния капитал; капиталовия цикъл работи; финансиране на текущи активи: консервативни и агресивни политики, техните разходи и ползи. Изчисляване на оборотен капитал; справяне с недостиг или излишък на оборотен капитал.
6 Управление на Длъжници: Изграждане на кредитна политика; оценка на кредитоспособността; кредитни лимити и кредитни периоди; процедури за събиране и управление на кредит.
7 управлението на запасите: Цели на управлението на запасите; настройка на нивата на запасите; компромис между наредителя и извършващи разходи; определяне на икономически поръчка количество; за създаване на система за вътрешен контрол за наличност.
8 управление на паричните: Причини за провеждане на парични средства; цели на правилното управление на паричните средства; контрол на паричните нива; фактори, определящи необходимите парични нива; контролиране на притока и изходящи потоци на парични средства: за предотвратяване на течове, ускоряване на колекции, забавяне на плащанията. The Cash бюджета като инструмент за управление; неговите приложения и ограничения. (Забележка: студенти ще се очаква да знаят как да се изготви в брой бюджет от дадените данни.)

Списък за четене
следната книгата се препоръчва като основен вашия учебник:
Джефри Нот Финансов мениджмънт (Macmillan Business Masters)
Тук ще намерите следните полезни книги, полезни за да се консултира по различни теми:
J.Cooper â € “”Финансов мениджмънт (M & E Professional серия)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FONAMENTS DE FINANCES
1 La Hisenda Funció: Diferència entre les finances i la comptabilitat; els aspectes de gestió de les finances; funcions de l’administrador financer; objectius de la gestió financera.
2 Pressupost de capital: els costos rellevants i fluxos d’efectiu en el pressupost de capital; factors a considerar en l’avaluació de la inversió de capital.
3 Tècniques d’Avaluació d’inversions: Tradicional i D.C.F. tècniques: A.R.R., recuperació de la inversió, N.P.V., I.R.R.; Usos i limitacions de cada tècnica; superioritat de D.C.F. tècniques; Anàlisi de sensibilitat. (Nota: S’espera que els estudiants sàpiguen com aplicar aquestes tècniques a una varietat de situacions d’avaluació de projectes.)
4 fonts de finançament: llarg, mitjà i curt termini les fonts: accions ordinàries i preferents, les reserves de capital, préstecs, crèdits comercials, lletres de canvi, el factoring, descompte de factures, compra a terminis, arrendament. L’elecció entre a llarg termini i finançament a curt termini.
5 Gestió del Capital de Treball: La importància de la gestió de capital de treball; el cicle de capital de treball; finançament d’actius corrents: les polítiques conservadores i agressives, els seus costos i beneficis. Càlcul dels requeriments de capital de treball; fer front a l’escassetat o l’excés de capital de treball.
6 Gestió de Deutors: L’establiment d’una política de crèdit; avaluació de la solvència; límits i terminis de pagament de crèdit; els procediments de recollida i control de crèdit.
7 ordenació de les poblacions: Objectius de la gestió d’existències; ajust dels nivells d’existències; trade-off entre la comanda i costos de manteniment; la determinació de l’Ordre Quantitat econòmica; la creació d’un sistema de control intern per al bestiar.
8 Gestió d’Efectiu: Raons per a la celebració de diners en efectiu; objectius de la gestió adequada de caixa; el control dels nivells d’efectiu; factors que determinen els nivells de caixa adequats; el control de les entrades i sortides d’efectiu: les fuites que impedeixen, col·leccions d’acceleració, de retardar els pagaments. El pressupost d’efectiu com a eina de gestió; seus usos i limitacions. (Nota: S’espera que els estudiants sàpiguen com elaborar un pressupost en efectiu a partir de dades donades.)

Llista de lectura
el següent llibre es suggereix com el seu llibre de text bàsic:
Geoffrey Knott Gestió Financera (Macmillan negocis Màsters)
Va a trobar els següents llibres útils que serveixen per consultar sobre diferents temes:
J.Cooper â € “”Gestió Financera (M & E Sèrie Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Patukoranan sa Finance
1 Ang Finance Function: Kalainan tali sa finance ug accounting; managerial bahin sa finance; gimbuhaton sa pinansyal nga manager; tumong sa pinansyal nga pagdumala.
2 Capital Budgeting: Kalabutan gasto ug cash nagapaagay sa kapital budgeting; mga butang nga giisip nga sa kapital investment appraisal.
3 Investment Appraisal teknik: Tradisyonal ug D.C.F. teknik sa: A.R.R., payback, N.P.V., I.R.R .; Gamit ug mga limitasyon sa matag teknik; pagkalabaw sa D.C.F. mga teknik; Sensitivity Analysis. (Pahinumdom: mga estudyante nga gilauman nga masayud sa unsa nga paagi sa paggamit niini nga mga teknik sa usa ka matang sa proyekto appraisal mga sitwasyon.)
4 Tinubdan sa Finance: Long, medium, ug sa mubo nga-termino tinubdan: Ordinaryong ug All shares, reserves, loan kapital, trade credit, bills sa baylo, pagsáb-oy, imboyis pagdaut, hire pagpalit, mga bakak. Pagpili sa taliwala sa hataas-nga-termino ug mga short-term nga finance.
5 Working Capital Management: Kamahinungdanon sa pagtrabaho sa pagdumala sa kapital; ang nagtrabaho kapital cycle; financing sa kasamtangan nga mga kabtangan: konserbatibo & agresibo mga palisiya, ang ilang mga gasto & mga benepisyo. Pagkwenta sa working capital nga gikinahanglan; pagsagubang sa kanihit o surplus sa pagtrabaho kapital.
6 Management sa mga Utangan: Pagpabarog sa usa ka credit palisiya; assessment sa creditworthiness; credit limitasyon & credit nga mga yugto; pamaagi koleksyon ug credit control.
7 Management sa Stocks: Tumong sa stock sa pagdumala; pagsalop sa lebel sa stock; trade-off tali sa nagmando & nagdala sa gasto; pagtino sa Economic nagmando Quantity; pagtukod sa usa ka internal nga sistema sa pagkontrol sa stock.
8 Management sa Cash: Hinungdan sa naghupot sa cash; tumong sa husto nga pagdumala sa cash; kontrol sa lebel sa cash; mga hinungdan pagtino sa husto nga nga lebel cash; pagkontrol sa inflows & tubod sa cash: pagpugong leakages, naghaguros-up nga koleksyon, nalangan pagbayad. Ang Cash Budget ingon sa usa ka himan sa pagdumala; ang iyang mga gamit ug mga limitasyon. (Pahinumdom: mga estudyante nga gilauman nga masayud sa unsa nga paagi aron sa pagkalos ug usa ka cash budget gikan sa gihatag nga datos.)

pagbasa List
sa mosunod nga mga basahon nga gisugyot ingon nga imong nag-unang mga teksbok:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Kamo makakaplag sa mosunod nga mga mapuslanon nga mga libro nga mapuslanon sa pagkonsulta sa lain-laing mga topiko:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional serye)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
MAZIKO Finance
1 Mchitidwe Finance: Kusiyana pakati pa zachuma ndi mlandu; ka mbali ya zachuma; Ntchito ya bwana ndalama; Zolinga za kasamalidwe ndalama.
2 Capital Kugwiritsa: ndalama Chinatha ndi utuluke ndalama likulu Bajeti; zinthu kuonedwa kuti maganizo likulu ndalama.
3 Investment maganizo Yosagwiritsa: Traditional ndi D.C.F. njira: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Lakale ndi zofooka za wina ndi njira; pokhala D.C.F. njira; Tilinazo Analysis. (Dziwani: ophunzira ayenera kudziwa mmene mungagwiritsire ntchito njira zimenezi kuti zochita zosiyanasiyana ntchito maganizo.)
4 ochokera kwa Finance: Long, sing’anga, ndi magwero yochepa: Wamba ndi zokonda magawo, nkhokwe, ngongole likulu, ngongole malonda, ngongole wamalonda, factoring, yamalonda discounting, ganyu wogulira, kubwereketsa. Kusankha pakati yaitali yochepa zachuma.
5 Ntchito Capital Management: Importance of kasamalidwe ntchito likulu; ukugwira ntchito likulu mkombero; ndalama ya chuma panopa: ndondomeko ndiwofatsa & aukali, ndalama zawo & phindu. Masovedwe ntchito zofunika likulu; akulimbana ndi kusowa kapena surpluses ntchito likulu.
6 Management amangawa: Kukhazikitsa ndondomeko ngongole; ziyenera a creditworthiness; ngongole malire & nthawi ngongole; njira zosonkhanitsira ndi ulamuliro ngongole.
7 Management wa mukadzamwalira: Zolinga za kasamalidwe katundu; kolowera misinkhu katundu; malonda pa pakati inalamula & kunyamula mtengo; kudziŵa Economic kulamula Kuchuluka; kuika dongosolo mkati ulamuliro ziweto.
8 Management wa Cash: Zifukwa akugwira ndalama; Zolinga za kasamalidwe koyenera ndalama; kulamulira misinkhu ndalama; zinthu kudziŵa misinkhu bwino ndalama; kulamulira locokera & outflows ndalama: kuteteza Mukundontha, mofulumira-zopereka, wachedwa ndalama. The bajeti Cash ngati chida kasamalidwe; ntchito yake & zofooka. (Dziwani: ophunzira ayenera kudziwa mmene akatunge bajeti ndalama kwa deta anapatsidwa.)

kuwerenga List
buku lotsatirali akupeza buku anu sasintha:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Ambuye)
Mudzapeza awa mabuku othandiza zothandiza kufunsa pa mitu yosiyanasiyana:
J.Cooper â € “”Management Financial (M & E Professional zino)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
金融学基础
1财务部门:财务和会计的区别;财务管理方面;财务经理的职能;财务管理的目标。
2资本预算:资本预算相关的成本和现金流;因素在资本投资评估考虑。
3,投资评估技术:传统和D.C.F.技巧:A.R.R.,投资回报,N.P.V.,I.R.R;用途及每种技术的限制; D.C.F.的优越性技术;敏感性分析。 (注:学生应该知道如何将这些技术应用到各种项目评估的情况。)
4来源财政部:长,中,短期来源:普通和优先股,储备,借贷资本,贸易信贷,外汇,保理,发票贴现票据,分期付款,租赁等。长期和短期资金之间进行选择。
5营运资金管理:营运资金管理的重要性;营运资金周期;保守侵略政策,其成本与收益:流动资产融资。营运资金需求的计算;有短缺或营运资金的盈余应对。
债务人6管理:建立信贷政策;资信评估;信用额度和信用期;收集程序和信贷控制。
股票7管理:库存管理的目标;库存水平的设定;订货和持有成本之间的权衡;确定经济订货批量;建立内部控制制度的股票。
现金8管理:持有现金的原因;适当的现金管理的目标;现金水平的控制;因素确定适当的现金水平;控制现金流入流出及:防止泄漏,高速化的集合,拖延付款。现金预算作为管理工具;它的用途及局限性。 (注:学生应该知道如何从给定的数据制定一个现金预算。)

阅读清单
下面的书籍,建议作为基本教材:
杰弗里·诺特财务管理(麦克米伦业务硕士)
你会发现在不同主题的咨询有用以下有用的书:
J.Cooper€“财务管理(M&E专业系列)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
金融學基礎
1財務部門:財務和會計的區別;財務管理方面;財務經理的職能;財務管理的目標。
2資本預算:資本預算相關的成本和現金流;因素在資本投資評估考慮。
3,投資評估技術:傳統和D.C.F.技巧:A.R.R.,投資回報,N.P.V.,I.R.R;用途及每種技術的限制; D.C.F.的優越性技術;敏感性分析。 (注:學生應該知道如何將這些技術應用到各種項目評估的情況。)
4來源財政部:長,中,短期來源:普通和優先股,儲備,借貸資本,貿易信貸,外匯,保理,發票貼現票據,分期付款,租賃等。長期和短期資金之間進行選擇。
5營運資金管理:營運資金管理的重要性;營運資金週期;保守侵略政策,其成本與收益:流動資產融資。營運資金需求的計算;有短缺或營運資金的盈餘應對。
債務人6管理:建立信貸政策;資信評估;信用額度和信用期;收集程序和信貸控制。
股票7管理:庫存管理的目標;庫存水平的設定;訂貨和持有成本之間的權衡;確定經濟訂貨批量;建立內部控制制度的股票。
現金8管理:持有現金的原因;適當的現金管理的目標;現金水平的控制;因素確定適當的現金水平;控制現金流入流出及:防止洩漏,高速化的集合,拖延付款。現金預算作為管理工具;它的用途及局限性。 (注:學生應該知道如何從給定的數據制定一個現金預算。)

閱讀清單
下面的書籍,建議作為基本教材:
杰弗裡·諾特財務管理(麥克米倫業務碩士)
你會發現在不同主題的諮詢有用以下有用的書:
J.Cooper€“財務管理(M&E專業系列)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
SAUCE OF FINANCE
1 La Funzioni Finance: U Casamentu trà i Finanzi e pigghia; aspettu managerial di i Finanzi; funzioni di u capu di a finanza; ugettivi di gestione finanziaria.
2 Capital Budgeting: spesi stupri e toccava lìquidu in budgeting capitali; fattura, tantu di putìrilu cunziddirari in appraisal capital investment.
3 techniques Investment appraisal: Traditional e D.C.F. tècnichi: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Adopra è inevitevuli di ogni tècnica; supranenza di D.C.F. tecnichi; Analysis stakeholder. (Nota: i studienti sarà chiddu chi vosi sapiri comu a dumandà isse tecniche à una varietà di situazzioni prugettu appraisal.)
4 Sources di Finance: Long, maculata, e funti cortu-termine: Ardu strasurdinariu è rinumata, riserve, capitali sui, gratitùdine cumerciu, Musica di scambiu, factoring, fattura discounting, paca accidente, vintu. Sceglia trà-à longu andà, è di i Finanzi cortu-tèrmini.
5 Rossi Capital Management: Gloriosa di gestione capitali a travagghiari; u bissiclette capitali a travagghiari; financing nel di u spannamentu realità: Pulitica cunsirvatrici e di n’aggrissivu, i so spesi & benefici. Càlculu di u travagliu esigenze capitali; fruntiggiari ciappi o surpluses di capitali a travagghiari.
6 Management di i dibitori: fissà una pulitica di creditu; griglia di creditworthiness; gratitùdine limiti e stonde di creditu; prucedure di racolta, è u cuntrollu di crèditu.
7 Management di Magazzino: Scopi di scorta établissement; tramontu di livelli scorta; u cummerciu-off tra l ‘ordini & spesi purtavanu; serenità i bimbi Scapini Quantità; fàrini un sistema di cuntrollu internu di stock.
8 Management di Cash: Ex di presa di manciari; ugettivi di tonu gestione di manciari; lu cuntrollu di l ‘âme lìquidu; fattori serenità i livelli lìquidu tonu; cuntrullannu i flussi & outflows di soldi: leakages evitendu, cullezzione speeding-up, perdiri tìampu Rire. U Cash Budget cum’è un arnese di gestione; u so coccu & inevitevuli. (Nota: i studienti sarà chiddu chi vosi sapiri comu a draw up un bugettu di soldi da datu di dati.)

Reading List
lu siguenti libru hè suggerita cum’è u vostru un’opera fundamentali:
Guffredu Knott Management finanziari (Supérieur Business Maestri)
Truvarete i servizii libri utuli utuli à cunsultà nantu à parechji temi:
J.Cooper â € “”Management finanziari (M & E seria Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
TEMELJI FINANCIJA
1. Poslovna funkcija: Razlika između financija i računovodstva; menadžerski aspekt financija; Funkcije financijskog upravitelja; Ciljevi financijskog upravljanja.
2 budžetiranja kapitala: Relevantni troškovi i novčani tokovi investicijskih projekata; čimbenici koje treba uzeti u obzir kapitalnih ulaganja procjene.
3 ocjenu investicija Tehnike: Tradicionalna i D.C.F. Tehnike: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Koristi i ograničenja svake tehnike; superiornost D.C.F. Tehnike; Analiza osjetljivosti. (Napomena: studenti će se očekuje da znaju kako primijeniti ove tehnike na različitim projektima procjene situacije.)
4 Izvori financija: duge, srednje i kratkoročnih izvora: redovnih i povlaštenih dionica, rezervi, kredit kapitala, trgovina kreditne, mjenice, faktoring, fakturu popusta, najam kupnju, leasing. Odabir između dugoročno i kratkoročno financiranje.
5. Radni Capital Management: Važnost upravljanja radnim kapitalom; glavni ciklus rade; financiranje kratkotrajne imovine: konzervativna i agresivna politika, njihove troškove i prednosti. Računanje radnog kapitalnih zahtjeva; suočavanje s nedostatkom ili viškova obrtna sredstva.
6. Upravljanje dužnike: Uspostavljanje kreditnu politiku; procjena kreditne sposobnosti; kreditna ograničenja i kreditne razdoblja; Postupci prikupljanja i kreditna kontrola.
7 Upravljanje zalihama: Ciljevi upravljanja zalihama; postavljanje razine zaliha; trade-off između naručivanja i nošenje troškova; određivanje Ekonomska Naručivanje Količina; postavljanje sustava internih kontrola za dionicu.
8. Upravljanje gotovinom: Razlozi za držanje gotovine; Ciljevi pravilnog upravljanja gotovinom; Kontrola novčanih razinama; čimbenici koji određuju odgovarajuće novčane razinama; kontrolu priljeva i odljeva novca: Osiguranje propuštanja, ubrzanje zbirke, odgađajući plaćanje. Novčani tijek kao alat za upravljanje; njegove koristi i ograničenja. (Napomena: studenti će se očekivati da će znati kako to izraditi novčani proračun od navedenih podataka.)

Čitanje popisa
sljedeća knjiga je predložen kao osnovni udžbenik:
Geoffrey Knott Financijsko upravljanje (Macmillan Business Masters)
Vi ćete pronaći sljedeće korisne knjige korisno je konzultirati o različitim temama:
J.Cooper â € “”Financijsko upravljanje (M & E Professional serija)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
GRUNDLAG FINANCE
1 økonomifunktionen: Forskel mellem økonomi og regnskab; ledelsesmæssige aspekt af finansiering; funktioner økonomichef; målsætninger for den økonomiske forvaltning.
2 Capital Budgetlægning: Relevante omkostninger og pengestrømme i kapital budgettering; faktorer, der skal overvejes i kapitalinvestering vurdering.
3 Investment Appraisal Teknikker: Traditionelle og D.C.F. teknikker: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Bruger og begrænsninger af hver teknik; overlegenhed D.C.F. teknikker; Følsomhedsanalyse. (Bemærk: studerende forventes at vide, hvordan man anvender disse teknikker til en bred vifte af projektets vurdering situationer.)
4 finansieringskilder: Lange, medium, og kortsigtede kilder: Almindelige og præferenceaktier, reserver, lånekapital, handel kredit, veksler, factoring, faktura diskontering, afbetaling, leasing. Vælge mellem langsigtede og kortsigtede finansiering.
5 Working Capital Management: Betydningen af at arbejde capital management; arbejdskapitalen cyklus kapital; finansiering af omsætningsaktiver: konservative & aggressiv politik, deres omkostninger og fordele. Beregning af driftskapitalkravene; klare mangel eller overskud af driftskapital.
6 Forvaltning af Debitorer: Opbygning af en kreditpolitik; vurdering af kreditværdighed; kredit grænser & kredittider; procedurer indsamling og kredit kontrol.
7 forvaltning af bestande: Mål for lagerstyring; indstilling af lagerbeholdningerne; afvejning mellem bestilling & transporterer omkostninger bestemmelse af økonomiske Bestilling Mængde; oprette et internt kontrolsystem for lager.
8 Forvaltning af Cash: Årsager til at holde kontanter; målsætninger for ordentlig cash management; kontrol af kontante niveauer; faktorer, der bestemmer den korrekte kontante niveauer kontrollerende tilstrømning & udstrømning af kontanter: forhindrer lækager, fremskyndelse samlinger, forsinke betalinger. Cash Budget som ledelsesværktøj; dens anvendelser og begrænsninger. (Bemærk: studerende forventes at vide, hvordan til at udarbejde et likviditetsbudget fra givne data.)

Læsning Liste
følgende bog foreslås som dine grundlæggende lærebog:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Forretning Masters)
Du vil finde de følgende nyttige bøger nyttige at konsultere om forskellige emner:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional-serien)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
GRONDSLAGEN VAN FINANCIËN
1 De financiële functie: Verschil tussen finance en accounting; leidinggevende aspect van Financiën; functies van de financieel manager; doelstellingen van het financieel beheer.
2 Capital Budgeting: de relevante kosten en kasstromen in het kapitaal budgettering; factoren te worden beschouwd in kapitaalinvesteringen beoordeling.
3 Evaluatie van een investering Techniques: Traditioneel en D.C.F. technieken: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Gebruik en beperkingen van elke techniek; superioriteit van D.C.F. technieken; Gevoeligheids analyse. (Let op: studenten worden verwacht dat zij weten hoe deze technieken toe te passen om een verscheidenheid van projectevaluatie situaties.)
4 Bronnen van Financiën: lange, middellange en korte termijn bronnen: gewone en preferente aandelen, reserves, vreemd vermogen, de handel krediet, wissels, factoring, verdiscontering, huurkoop, leasing. Kiezen tussen lange termijn en korte-termijn financiering.
5 Working Capital Management: Belang van beheer van het werkkapitaal; het werkkapitaal cyclus; financiering van vlottende activa: conservatief en agressief beleid, hun kosten en baten. Berekening van de behoefte aan werkkapitaal; omgaan met tekorten of overschotten van het werkkapitaal.
6 debiteurenbeheer: Oprichting van een kredietbeleid; beoordeling van de kredietwaardigheid; kredietlimieten & credit periodes; procedures inzameling en credit control.
7 beheer van de visbestanden: Doelstellingen van voorraadbeheer; instelling van de voorraadniveaus; trade-off tussen de bestelling en de uitvoering kosten; het bepalen van de economische opgeven Aantal; het opzetten van een intern controlesysteem voor de voorraad.
8 Beheer van Cash: Redenen voor het houden van contant geld; doelen van een juiste cash management; controle van contant geld niveaus; factoren bepalen van de juiste geld niveaus; het regelen van de instroom en uitstroom van contanten: het voorkomen van lekkages, het verzenden-up collecties, het uitstellen van betalingen. De Cash begroting als beheersinstrument; het gebruik ervan en beperkingen. (Let op: studenten worden verwacht om te weten hoe het opstellen van een cash budget uit gegeven data.)

Lees lijst
het volgende boek wordt voorgesteld als je basisboek:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Zaken Masters)
U vindt de volgende nuttige boeken nuttig te raadplegen over verschillende onderwerpen:
J.Cooper â € “”Financieel Management (M & E Professional-serie)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ZÁKLADY financí
1 Finance Funkce: Rozdíl mezi financí a účetnictví; manažerská aspekt financí; funkce finančního ředitele; Cíle finančního řízení.
2 Capital Budgeting: Příslušné náklady a peněžní toky ve kapitálového rozpočtu; faktory, které je třeba zvážit kapitálových investic oceňování.
3 hodnocení investic Techniky: Tradiční a D.C.F. Techniky: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Použití a omezení každé techniky; převaha D.C.F. techniky; Analýza citlivosti. (Poznámka: studenti by měli být schopni vědět, jak aplikovat tyto techniky k různým zhodnocení projektu situací).
4 Zdroje financí: dlouhé, střední a krátkodobé zdroje: Obyčejní a prioritních akcií, rezervy, cizí kapitál, obchodní úvěr, směnky, faktoring, faktura diskontování, splátkový prodej, leasing. Volba mezi dlouhodobé a krátkodobé financování.
5 Working Capital Management: Význam řízení pracovního kapitálu; kapitál cyklus pracuje; financování oběžných aktiv: konzervativní a agresivní politiky, jejich náklady a výhody. Výpočet požadavků na provozní kapitál; vyrovnat se s nedostatkem či přebytky provozního kapitálu.
6 Řízení dlužníků: vybudování úvěrovou politiku; posouzení bonity; úvěrové limity a úvěrové období; sbírka postupy a kontrolní úvěru.
7 Vedení zásob: Cíle řízení zásob; Nastavení úrovně zásob; trade-off mezi objednávání a nést náklady; určování ekonomické objednávací množství; zřízení vnitřního kontrolního systému na sklad.
8 Vedení Cash: Důvody pro držení hotovosti; Cíle řádnou správu hotovosti; kontrola hladiny hotovosti; faktory, které určují správné úrovně hotovosti; ovládání příliv & odliv hotovosti: Ochrana před úniky, nepřiměřená rychlost-up kolekcí, zdržovat platby. Cash Rozpočet jako nástroj řízení; jeho použití a omezení. (Poznámka: studenti by měli být schopni vědět, jak sestavit rozpočet hotovosti z daných dat.)

Reading List
následující kniha je navrženo jako základní učebnice:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Najdete zde tyto užitečné knihy užitečné poradit se o různých tématech:
J.Cooper â € “”Finanční management (M & E Professional series)

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
FOUNDATIONS OF FINANCE
1 The Finance Function: Difference between finance and accounting; managerial aspect of finance; functions of the financial manager; objectives of financial management.
2 Capital Budgeting: Relevant costs and cash flows in capital budgeting; factors to be considered in capital investment appraisal.
3 Investment Appraisal Techniques: Traditional and D.C.F. techniques: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R.; Uses and limitations of each technique; superiority of D.C.F. techniques; Sensitivity Analysis. (Note: students will be expected to know how to apply these techniques to a variety of project appraisal situations.)
4 Sources of Finance: Long, medium, and short-term sources: Ordinary and Preference shares, reserves, loan capital, trade credit, bills of exchange, factoring, invoice discounting, hire purchase, leasing. Choosing between long-term and short-term finance.
5 Working Capital Management: Importance of working capital management; the working capital cycle; financing of current assets: conservative & aggressive policies, their costs & benefits. Computation of working capital requirements; coping with shortages or surpluses of working capital.
6 Management of Debtors: Establishing a credit policy; assessment of creditworthiness; credit limits & credit periods; collection procedures and credit control.
7 Management of Stocks: Objectives of stock management; setting of stock levels; trade-off between ordering & carrying costs; determining the Economic Ordering Quantity; setting up an internal control system for stock.
8 Management of Cash: Reasons for holding cash; objectives of proper cash management; control of cash levels; factors determining the proper cash levels; controlling inflows & outflows of cash: preventing leakages, speeding-up collections, delaying payments. The Cash Budget as a management tool; its uses & limitations. (Note: students will be expected to know how to draw up a cash budget from given data.)

Reading List
the following book is suggested as your basic textbook:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
You will find the following useful books useful to consult on different topics:
J.Cooper – Financial Management (M&E Professional series)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fundamentoj de FINANCE
1 La Financo Funkcio: Malsamoj inter financo kaj kontado; manaĝera aspekto de financo; funkcioj de la financa manaĝero; celojn de financa mastrumado.
2 Ĉefurbo Budgeting: Relevant kostoj kaj mono fluas en ĉefurbo buĝetoj; faktoroj al konsideri en ĉefurbo investoj takson.
3 Investo Appraisal Teknikoj: Tradicia kaj D.C.F. teknikoj: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Uzoj kaj limigoj de ĉiu tekniko; supereco de D.C.F. teknikoj; Sentemo Analizo. (Noto: la studentoj estos atendita scii kiel apliki tiujn teknikojn al vario de projekto takson situacioj.)
4 Fontoj de Financoj: Longa, mezaj, kaj baldaŭ fontoj: Ordinara kaj Prefero akcioj, rezervoj, prunto ĉefurbo, komerco kredito, bekojn interŝanĝilo, faktoranta, fakturo descontando, dungi aĉeto, leasing. Elekti inter longatempa kaj mallongatempa financo.
5 Laborante Ĉefurbo Management: Graveco de labori ĉefurbo demarŝo; la laboranta ĉefurbo ciklo; financado de aktuala aktivoj: konservema & agresemaj politikoj, liaj kostoj & profitoj. Kalkulado de labori ĉefurbo postuloj; tenanta necesbezonoj aŭ trooj de labori ĉefurbo.
6 Administrado de ŝuldantoj: Establante kredito politiko; takso de solvencia; kredito limoj & kredito periodoj; kolekto proceduroj kaj kredito kontrolo.
7 Administrado de Stocks: Celoj stock mastrumado; fikso de stoko niveloj; komerco-off inter ordigo & portante kostoj; determini la Ekonomia Ordo Kvanto; starigado interna kontrolo sistemo por provizo.
8 Administrado de Cash: Kialoj por tenante kontanta; celojn de propraj kontanta demarŝo; kontrolo de kontantmono niveloj; faktoroj determini la konvenan kontanta niveloj; kontrolado enfluoj & elfluoj de mono: malhelpante leakages, akceli-supren kolektojn, prokrastante pagoj. La Cash Buĝeto kiel mastrumado ilo; liaj uzoj & limigoj. (Noto: la studentoj estos atendita scii arangxi kontanta buĝeto de donitaj datumoj.)

legante Listo
la sekva libro sugestas kiel via baza lernolibro:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Komerca Masters)
Vi trovos la sekvajn utilajn librojn utilajn konsulti sur malsamaj temoj:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Profesia serio)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ALUSTE FINANCE
1 Rahandusfunktsioon: Erinevus rahandus ja raamatupidamine; korralduslikust aspektist rahandus; funktsioone finantsjuht; eesmärkide finantsjuhtimist.
2 Kapitali eelarvestamine: Vastavad kulud ja rahavood Kapitali eelarvestamine; tegurid, mida tuleb arvestada investeeringu hindamine.
3 Investment hindamine Meetodid: Traditsiooniline ja D.C.F. tehnikaid: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Kasutab ja piiranguid iga tehnikat; paremust D.C.F. tehnikaid; Tundlikkuse analüüs. (Märkus: õpilaste oodatakse teada, kuidas rakendada neid meetodeid erinevaid projektide hindamine olukordades.)
4 Sources of Finance: Pikad, keskmise ja lühiajaliste allikad: Tavaline ja eelisaktsiast, reservide, laenukapitali, ärilaen, vekslite, faktooring arve diskonteerimise järelmaksuga, liising. Parim vahel pikaajalise ja lühiajalise finantseerimise.
5 Käibekapitali juhtimine: oluline käibekapitali juhtimine; käibekapitali jooksul; rahastamise käibevara: konservatiivne agressiivne poliitika, nende kulud ja eelised. Arvutamine käibekapitali; toimetulek puudus või ülejääk käibekapitali.
6 Juhtimine võlgnike: Millega krediidipoliitika; hindamise krediidivõime; krediidilimiitide & krediiditähtaegu; kogumise korra ja krediidi kontroll.
7 kalavarude: eesmärgid varude haldamine; seade varude taseme; kompromiss tellimine ja veavad kulud; määramisel Majandus- Koopiate arv; luua sisekontrollisüsteem laos.
8 juhtimine Raha: Põhjused sularaha hoidmise; eesmärkide õige raha haldamise; kontrolli raha tasandil; tegurid, mis määravad õige raha tasandil; kontrollib sissevool ja väljavool raha: ennetada lekete kiirendamist kogud, viivitades makseid. Raha eelarve haldamise vahendina; selle kasutamise ja piirangud. (Märkus: õpilaste oodatakse teada, kuidas koostada rahavoogude eelarve etteantud andmete.)

listassasi
järgmine raamat on pakutud teie põhilised õpik:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Leiad järgmised kasulikud raamatud kasulik konsulteerida erinevatel teemadel:
J.Cooper ā € “”Financial Management (M & E Professional seeria)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
MGA SALIGAN NG FINANCE
1 Ang Finance Function: Pagkakaiba sa pagitan ng pananalapi at accounting; managerial aspeto ng pananalapi; function ng financial manager; layunin ng financial management.
2 Capital Pagbabadyet: Mga nauugnay na mga gastos at cash daloy sa capital budgeting; mga kadahilanan upang isaalang-alang sa capital investment tasa.
3 Investment Appraisal Techniques: Tradisyonal at D.C.F. pamamaraan: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Gumagamit at limitasyon ng bawat pamamaraan; kataasan ng uri ng D.C.F. pamamaraan; Sensitivity ng Pagsusuri. (Tandaan: mag-aaral ay inaasahan na malaman kung paano mag-apply mga pamamaraan na ito sa iba’t ibang mga proyekto tasa sitwasyon.)
4 Sources of Finance: Long, katamtaman, at panandaliang mga pinagkukunan: Ordinary at Pagtatangi pagbabahagi, reserves, loan capital, kalakalan credit, mga bill ng exchange, factoring, invoice discounting, pag-upa pagbili, pagpapaupa. Pagpili sa pagitan ng pang-matagalang at panandaliang pananalapi.
5 Paggawa Capital Management: Kahalagahan ng nagtatrabaho sa pamamahala capital; ang kapital cycle; financing ng mga kasalukuyang mga ari-arian: konserbatibo at agresibo mga patakaran, ang kanilang mga gastos at mga benepisyo. Pagtutuos ng mga nagtatrabaho kinakailangan kabisera; pagkaya sa shortages o surpluses ng kapital.
6 Pamamahala ng Debtors: Itinataguyod ang isang credit patakaran; pagtatasa ng creditworthiness; credit limitasyon at credit na panahon; pamamaraan koleksyon at credit control.
7 Pamamahala ng Stocks: Layunin ng stock pamamahala; setting ng mga antas stock; trade-off sa pagitan ng pag-order at pagdala gastos; pagtukoy ng Economic Pag-order Dami; pagse-set up ng isang panloob na control system para sa stock.
8 Pamamahala ng Cash: Mga dahilan para sa may hawak na cash; layunin ng tamang pamamahala cash; kontrol ng mga antas cash; kadahilanan pagtukoy ng tamang mga antas cash; pagkontrol inflows at outflow ng cash: pumipigil leakages, pagbaybay-up koleksyon, bimbin pagbabayad. Ang Cash Budget bilang isang kasangkapan sa pamamahala; paggamit nito at mga limitasyon. (Tandaan: mag-aaral ay inaasahan na malaman kung paano upang gumuhit up ng isang cash badyet mula sa ibinigay na data.)

Nagbabasa List
ang mga sumusunod na aklat ay iminungkahi bilang iyong pangunahing aklat-aralin:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Negosyo Masters)
Makakakita ka ng mga sumusunod na kapaki-pakinabang na mga libro na kapaki-pakinabang na kumunsulta sa iba’t ibang mga paksa:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional series)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
PERUSTAN FINANCE
1 taloushallinto: Ero talouden ja kirjanpidon; johdon näkökohta rahoituksen; toiminnot talouspäällikkö; tavoitteet taloushallinnon.
2 Investointilaskenta: merkitykselliset kustannukset ja rahavirroista pääoman budjetointi; huomioon otettavat tekijät pääoman investointien arvioinnissa.
3 Sijoitusarvio Techniques: Perinteiset ja D.C.F. tekniikoita: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Käyttää ja rajoitukset kustakin tekniikkaa; paremmuuden D.C.F. tekniikat; Herkkyysanalyysi. (Huom: opiskelijat odotetaan osaa soveltaa näitä tekniikoita erilaisia hankkeiden arviointia tilanteissa.)
4 rahoituslähteitä: Pitkä, keskipitkän ja lyhyen aikavälin lähteistä: Tavallinen ja Etuosakkeet, varauksia, lainapääoman, kauppa luotto, vekselit, factoring, laskun diskonttaus, osamaksu-, leasing-. Valitsemalla välillä pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin rahoituksen.
5 Working Capital Management: merkitys käyttöpääoman hallinnan; käyttöpääoma aikana; rahoitus Lyhytaikaiset varat: konservatiivinen & aggressiivista politiikkaa, niiden kustannukset ja hyödyt. Laskenta käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; selviytyä pulaa tai ylijäämien käyttöpääomaa.
6 hallinta saamiset perustaminen luottopolitiikka; arviointi luottokelpoisuus; luottolimiittejä ja maksuaikoja; keruu ja luotonhallinnalle.
7 hoitoteknologia: Tavoitteet varastosta hallinta; asettaminen varastotasot; kompromissia tilaaminen & kuljettaa kustannuksia; määritetään talous- tilaus Määrä; perustamalla sisäisen valvontajärjestelmän varastossa.
8 hallinta Cash: Syyt Kassanpidosta; tavoitteet asianmukaisen kassanhallintaa; ohjaus käteistä tasolla; tekijöistä oikea käteistä tasolla; ohjaamalla suorat ja poistoputket käteistä: estää vuotoja, nopeuttaminen kokoelmia, viivyttämällä maksuja. Cash budjetti johtamisen välineenä; sen käyttötarkoitukset ja rajoitukset. (Huom: opiskelijoiden odotetaan osata laatia kassabudjetti annetuista tiedoista.)

Reading List
seuraavaa kirjaa on ehdotettu perus oppikirja:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Löydät seuraavat hyödyllisiä kirjoja hyödyllistä kuulla eri aiheista:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional-sarja)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FONDEMENTS DES FINANCES
1 La fonction Finance: Différence entre la finance et la comptabilité; aspect gestion des finances; fonctions du directeur financier; objectifs de gestion financière.
2 budgétisation des immobilisations: coûts pertinents et les flux de trésorerie dans la budgétisation des investissements; facteurs à prendre en compte dans l’évaluation des investissements en capital.
3 Techniques d’évaluation de l’investissement: traditionnel et D.C.F. techniques: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Usages et limites de chaque technique; supériorité de D.C.F. Techniques; Analyse de sensibilité. (Note: les élèves devront savoir comment appliquer ces techniques à une variété de situations d’évaluation du projet.)
4 Sources de financement: long, moyen et sources à court terme: actions ordinaires et privilégiées, réserves, prêts financiers, crédit commercial, lettres de change, l’affacturage, l’escompte de factures, la location-vente, crédit-bail. Le choix entre le long terme et le financement à court terme.
5 Working Capital Management: Importance de la gestion des fonds de roulement; le cycle du fonds de roulement; financement des actifs à court terme: les politiques conservatrices et agressives, leurs coûts et avantages. Calcul des fonds de roulement; faire face à des pénuries ou des excédents de fonds de roulement.
6 Gestion des débiteurs: Mise en place d’une politique de crédit; évaluation de la solvabilité; limites et périodes de crédit de crédit; les procédures de collecte et de contrôle de crédit.
7 Gestion des stocks: Objectifs de la gestion des stocks; réglage des niveaux de stocks; compromis entre la commande et les frais de transport; la détermination de la commande Quantité économique; la mise en place d’un système de contrôle interne pour le stock.
8 Gestion de trésorerie: Raisons de la détention de liquidités; objectifs de bonne gestion de trésorerie; le contrôle des niveaux de trésorerie; les facteurs qui déterminent les niveaux de trésorerie appropriés; contrôler les entrées et sorties de trésorerie: la prévention des fuites, des collections d’excès de vitesse-up, ce qui retarde les paiements. Le budget de trésorerie comme un outil de gestion; ses utilisations et limitations. (Note: les élèves devront savoir comment établir un budget de trésorerie à partir des données fournies.)

Liste de lecture
le livre suivant est suggéré que votre manuel de base:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan affaires Master)
Vous trouverez les livres utiles suivantes utiles à consulter sur différents sujets:
J.Cooper â € “”Gestion financière (M & E série Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fûneminten fan FINANCE
1 De Finance Funksje: Ferskil tusken finânsjes en boekhâlding; bestjoerlike aspekt fan finânsjes; funksjes fan de finansjele manager; doelstellings fan finansjeel behear.
2 Haadstêd Budgeting: Relevant kosten en jildstreamen yn haadstêd budgeting; faktoaren te wurde beskôge yn haadstêd ynvestearrings skerper sjoen.
3 Utbetelle skerper sjoen Techniques: Traditional en D.C.F. techniken: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Brûkt en beheinings fan eltse technyk; superioriteit fan D.C.F. techniken; Gefoelichheids analyse. (Tink derom: studinten wurde ferwachte om witte hoe’t ta te passen dy techniken ta in ferskaat oan projekt skerper sjoen situaasjes.)
4 Boarnen fan Finânsjes: Long, medium, en koarte-termyn boarnen: Ordinary en foarkar oandielen, reserves, loan haadstêd, hannel kredyt, rekkens fan ruil, eizenhoefer, faktuer discounting, hieren oankeap, leasing. Kiezen tusken lange-termyn en koarte-termyn finânsjes.
5 Working Capital Management: belang fan wurkkapitaal behear; it wurkkapitaal cycle; finansiering fan hjoeddeistige fermogen: konservative & agressive belied, harren kosten & foardielen. Computation fan wurkkapitaal easken; it omgean mei tekoarten of surpluses fan wurkjen haadstêd.
6 Bestjoer fan skuldners: fêstigjen fan in credit belied; beoardieling fan creditworthiness; credit grinzen & credit perioaden; samling prosedueres en kredyt kontrôle.
7 Management fan Stocks: Doelstellings fan stock behear; ynstelling fan stock nivo; trade-off tusken bestellen & ferfieren fan kosten; it fêststellen fan it Ekonomysk Folchoarder Quantity; it opsetten fan in ynterne kontrôle systeem foar foarried.
8 Management fan Cash: Motiven foar it hâlden cash; doelstellings fan goede cash behear; kontrôle fan cash nivo; faktoaren it fêststellen fan it goede cash nivo; kontrolearjende inflows & outflows fan cash: foarkommen lekkaazjes, te hurd riden-up kolleksjes, delaying betellingen. De Cash Budzjet as in behearsprogramma begjinne; syn uses & beheinings. (Tink derom: studinten wurde ferwachte om witte hoe’t ta it opstellen fan in cash budzjet fan jûn gegevens.)

Reading List
de folgjende boek wurdt suggerearre as jo basis leerboek:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Jo fine de folgjende nuttige boeken handich te rieplachtsjen op ferskillende ûnderwerpen:
J.Cooper â € “”Finansjeel Management (M & E Professional rige)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fundamentos de Finanzas
1 A función de Finanzas: Diferenza entre finanzas e contabilidade; aspecto xerencial das finanzas; funcións do xestor financeiro; obxectivos de xestión financeira.
2 Capital Orzamento: custos relevantes e fluxos de caixa no orzamento de capital; factores a seren considerados na avaliación de investimentos de capital.
3 Técnicas de Investimento Comentario: Tradicional e D.C.F. técnicas: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R.; Usos e limitacións de cada técnica; superioridade de D.C.F. técnicas; Análise de sensibilidade. (Nota: Espérase que os alumnos saiban como aplicar estas técnicas para unha variedade de situacións de avaliación dos proxectos.)
4 Fontes de financiamento: longo, medio e fontes de curto prazo: as accións ordinarias e preferentes, reservas, préstamos, crédito comercial, letras de cambio, factoring, desconto na factura, aluguer, arrendamento mercantil. Escoller entre a longo prazo e financiamento a curto prazo.
5 Working Capital Management: A importancia da xestión de capital de xiro; o ciclo de capital de xiro; financiamento de activos circulantes: políticas conservadoras e agresivas, os seus custos e beneficios. Cálculo de capital de xiro; xestionar a escaseza ou excedentes de capital de xiro.
6 Xestión dos debedores: Creación dunha política de crédito; comprobación da solvencia; crédito límites e prazos de pagamento; procedementos de recollida e control de crédito.
7 Xestión das Poboacións: Obxectivos da xestión de stocks, axuste dos niveis de stock; trade-off entre a pedido e os custos de transporte; determinar a Ordenación Económica Cantidade; creación dun sistema de control interno para o stock.
8 Xestión de Caixa: Razóns para a realización de caixa; obxectivos de xestión de caixa axeitada; control dos niveis de caixa; factores que determinan os niveis de caixa adecuados; controlar as entradas e saídas de caixa: perdas impedindo, coleccións de aceleración, atrasando pagamentos. O Orzamento de Caixa como ferramenta de xestión; seus usos e limitacións. (Nota: Espérase que os alumnos saben como elaborar un orzamento de caixa a partir de datos facilitados.)

Lista de lectura
o seguinte libro é suxerido como o seu libro básico:
Geoffrey Knott Xestión Financeira (Macmillan Negocios Máster)
Vai atopar os seguintes libros útiles útil para consultar sobre diferentes temas:
J.Cooper â € “”Xestión Financeira (M & E serie Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FOUNDATIONS OF FINANCE
1 ფინანსთა ფუნქცია: სხვაობა ფინანსთა და აღრიცხვა; მმართველობითი ასპექტი ფინანსთა; ფუნქციების ფინანსური მენეჯერი; მიზნები ფინანსური მართვა.
2 კაპიტალური ბიუჯეტის შესაბამისი ხარჯები და ფულადი ნაკადების კაპიტალური ბიუჯეტის; ფაქტორები განიხილება საინვესტიციო კაპიტალის შეფასება.
3 საინვესტიციო შეფასების ტექნიკა: ტრადიციული და D.C.F. ტექნიკა: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; იყენებს და შეზღუდვები თითოეული ტექნიკა; უპირატესობას D.C.F. ტექნიკა; მგრძნობელობის ანალიზი. (შენიშვნა: სტუდენტები უნდა იცოდეს, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს ეს ტექნიკა, სხვადასხვა პროექტის შეფასების სიტუაციებში.)
4 დაფინანსების წყაროები: Long, საშუალო და მოკლევადიანი წყაროები: ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციები, რეზერვები, სასესხო კაპიტალის, სავაჭრო საკრედიტო, თამასუქების, ფაქტორინგი, ინვოისი discounting, დაქირავება შეძენა, ლიზინგი. შერჩევა შორის გრძელვადიანი და მოკლევადიანი დაფინანსება.
5 სამუშაო კაპიტალის მართვა: მნიშვნელობა სამუშაო კაპიტალის მართვა; საბრუნავი ციკლი; დაფინანსება მიმდინარე აქტივები: კონსერვატიული და აგრესიული პოლიტიკა, მათი ხარჯები და სარგებელი. გამოთვლითი საბრუნავი მოთხოვნებს; დაძლევა ერთად დეფიციტი ან surpluses საბრუნავი.
6 მართვა მოვალეთა დაარსების საკრედიტო პოლიტიკა; კრედიტუნარიანობის შეფასებას; საკრედიტო ლიმიტები და საკრედიტო პერიოდები; კოლექციის პროცედურები და საკრედიტო კონტროლი.
7 მართვა აქციები: მიზნები საფონდო მართვა; გარემოში საფონდო დონეზე; შორის ვაჭრობის შეკვეთით და ტარების ხარჯებს; განსაზღვრის ეკონომიკური რიგი რაოდენობა; შექმნის შიდა კონტროლის სისტემის საფონდო.
8 მართვა ფული: მიზეზები ჩატარების ნაღდი; მიზნები ფულადი მართვა; კონტროლი ფულადი დონეზე; ფაქტორების განსაზღვრის ფულადი დონეზე; მაკონტროლებელი შემოდინება და გადინება cash: თავიდან აცილების გაჟონვის, დაჩქარებაზე კოლექციებში, გაჭიანურების გადასახადები. ფულადი ბიუჯეტის როგორც მართვის ინსტრუმენტი; მისი გამოყენების და შეზღუდვები. (შენიშვნა: სტუდენტები უნდა იცოდეს, თუ როგორ უნდა შეადგინონ ნაღდი ბიუჯეტის მონაცემი.)

კითხვა სია
შემდეგი წიგნი არის ვარაუდი, როგორც თქვენი ძირითადი სახელმძღვანელო:
ჯეფრი Knott ფინანსური მენეჯმენტი (Macmillan ბიზნეს ოსტატები)
თქვენ ნახავთ შემდეგ სასარგებლო წიგნი სასარგებლო კონსულტაციები სხვადასხვა თემებზე:
J.Cooper â € “”ფინანსური მენეჯმენტი (M & E Professional სერია)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
GRUNDLAGEN DER FINANZIERUNG
1 Die Finanzfunktion: Unterschied zwischen Finanz- und Rechnungswesen; Führungs Aspekt der Finanzen; Funktionen des Finanz-Manager; Ziele des Finanzmanagements.
2 Kapitalbedarfsrechnung: Relevante Kosten und Geldflüsse in der Investitionsrechnung; Faktoren in Kapitalinvestitionsrechnung berücksichtigt werden.
3 Investitionsrechnung Techniken: Traditionelle und DCF Techniken: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Nutzen und Grenzen jeder Technik; Überlegenheit von DCF Techniken; Sensitivitätsanalyse. (Anmerkung: Studenten wird erwartet, dass zu wissen, wie diese Techniken zu einer Vielzahl von Projektprüfung Situationen anzuwenden.)
4 Finanzierungsquellen: Lang-, Mittel- und Kurzzeit Quellen: Stamm- und Vorzugsaktien, Reserven, Fremdkapital, Handelskredite, Wechsel, Factoring, Rechnung Diskontierung, Mietkauf, Leasing. Die Wahl zwischen langfristigen und kurzfristigen Finanzierung.
5 Working Capital Management: Die Bedeutung von Working Capital Management; das Working Capital-Zyklus; Finanzierung des Umlaufvermögens: konservativ und aggressive Politik, ihre Kosten und Nutzen. Die Berechnung der Kapitalanforderungen arbeiten; Bewältigung Mängel oder Überschüsse des Working Capital.
6 Verwaltung von Forderungen: Schaffung einer Kreditpolitik; Beurteilung der Kreditwürdigkeit; Kreditlimits und Kreditlaufzeiten; Sammelverfahren und Kreditkontrolle.
7 Verwaltung der Bestände: Ziele der Lagerverwaltung; Einstellung der Lagerbestände; Trade-off zwischen Bestellung und Lagerhaltungskosten; Bestimmung der Wirtschaftsbestellmenge ist; Einstellen eines internen Kontrollsystems für einen Vorrat.
8 Verwaltung von Cash: Gründe für das Halten von Bargeld; Ziele der richtigen Cash-Management; Kontrolle der Bargeldbestände; Faktoren, die richtigen Bargeldbestände zu bestimmen; Steuern Zuflüsse und Abflüsse von Zahlungsmitteln: die Verhinderung von Leckagen, speeding-up Inkasso, Zahlungen zu verzögern. Der Cash-Budget als Management-Tool; seine Verwendungen und Einschränkungen. (Anmerkung: Studenten wird erwartet, zu wissen, wie ein Cash-Budget aus gegebenen Daten zu erstellen.)

Lese liste
das folgende Buch ist als Ihre grundlegenden Lehrbuch vorgeschlagen:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Sie folgende nützliche Bücher nützlich finden zu verschiedenen Themen zu beraten:
J.Cooper â € “”Finanzmanagement (M & E-Professional-Serie)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 Η λειτουργία χρηματοδότηση: Διαφορά μεταξύ χρηματοδότηση και τη λογιστική? διευθυντικές πτυχή της χρηματοδότησης? λειτουργίες του οικονομικού διευθυντή? τους στόχους της δημοσιονομικής διαχείρισης.
2 Capital Budgeting: Συναφείς δαπάνες και τις ταμειακές ροές του κεφαλαίου του προϋπολογισμού? παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται επενδύσεις κεφαλαίου αξιολόγηση.
3 Αξιολόγηση Επενδύσεων Τεχνικές: Παραδοσιακά και D.C.F. τεχνικές: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Χρήσεις και περιορισμοί της κάθε τεχνικής? ανωτερότητα του D.C.F. τεχνικές? Ανάλυση ευαισθησίας. (Σημείωση: οι μαθητές θα πρέπει να αναμένεται να ξέρετε πώς να εφαρμόσει αυτές τις τεχνικές για μια ποικιλία καταστάσεων αξιολόγησης του έργου.)
4 Πηγές Οικονομικών: Μακριά, μεσαίες, και βραχυπρόθεσμες πηγές: κοινές και προνομιούχες μετοχές, τα αποθεματικά, δανειακό κεφάλαιο, εμπορική πίστωση, συναλλαγματικές, factoring, η προεξόφληση τιμολογίων, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση. Η επιλογή μεταξύ των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων οικονομικών.
5 διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης: Η σημασία της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης? ο κύκλος κεφάλαιο κίνησης? χρηματοδότηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού: συντηρητική & επιθετικές πολιτικές, το κόστος και τα οφέλη τους. Υπολογισμός των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης? αντιμετώπιση των ελλείψεων ή πλεονάσματα του κεφαλαίου κίνησης.
6 Διαχείριση Χρεωστών: Η δημιουργία ενός πιστωτική πολιτική? αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας? πιστωτικά όρια και τις περιόδους πιστωτική? διαδικασίες είσπραξης και ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας.
7 διαχείριση των αποθεμάτων: Στόχοι της διαχείρισης των αποθεμάτων? ρύθμιση των επιπέδων των αποθεμάτων? trade-off μεταξύ της παραγγελίας και μεταφέρουν το κόστος? καθορισμό της Οικονομικής Παραγγελία Ποσότητα? τη δημιουργία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου για το απόθεμα.
8 Διαχείριση των μετρητών: Λόγοι για τη διακράτηση μετρητών? στόχοι της σωστής διαχείρισης μετρητών? τον έλεγχο των επιπέδων μετρητά? παράγοντες που καθορίζουν τα κατάλληλα επίπεδα μετρητά? ελέγχει τις εισροές και εκροές μετρητών: πρόληψη διαρροών, συλλογές επιτάχυνση, καθυστερώντας τις πληρωμές. Ο προϋπολογισμός μετρητών ως εργαλείο διαχείρισης? χρήσεις και τους περιορισμούς της. (Σημείωση: οι μαθητές θα πρέπει να αναμένεται να ξέρετε πώς να συντάξει έναν προϋπολογισμό μετρητών από τα δεδομένα στοιχεία.)

ανάγνωση Λίστα
το ακόλουθο βιβλίο προτείνεται ως βασικό βιβλίο σας:
Geoffrey Knott Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Macmillan Επιχειρήσεων Masters)
Θα βρείτε τα παρακάτω χρήσιμα βιβλία χρήσιμο να συμβουλευτείτε για διάφορα θέματα:
J.Cooper â € “”Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Μ & Ε σειράς Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
નાણા પાયો
1 નાણાં કાર્ય: ફાઇનાન્સ અને એકાઉન્ટિંગ વચ્ચે તફાવત; નાણા સંચાલકીય પાસા; નાણાકીય મેનેજર કાર્યો; નાણાકીય વ્યવસ્થાપન હેતુઓ.
2 મૂડી બજેટ: સંબંધિત ખર્ચ અને મૂડી અંદાજપત્ર રોકડ પ્રવાહ; પરિબળો મૂડી રોકાણ મૂલ્યાંકન ગણવામાં આવે છે.
3 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મૂલ્યાંકન પઘ્ઘતિ: પરંપરાવાદી અને D.C.F. તરકીબો: A.R.R., પ્લેબેક, N.P.V., I.R.R .; ઉપયોગ કરે છે અને દરેક ટેકનિક મર્યાદાઓ; D.C.F. શ્રેષ્ઠતા તરકીબો; સંવેદનશીલતા વિશ્લેષણ. (નોંધ: વિદ્યાર્થીઓ માટે કેવી રીતે ખબર પ્રોજેક્ટ મૂલ્યાંકન પરિસ્થિતિ વિવિધ આ ટેકનિક લાગુ થશે.)
નાણા 4 સ્ત્રોતો: લાંબા, મધ્યમ, અને ટૂંકા ગાળાના સ્ત્રોતો: સામાન્ય અને પ્રેફરન્સ શેર, અનામત, લોન મૂડી, વેપાર ક્રેડિટ, વિનિમય, ફેક્ટરિંગના, ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટિંગ ના બીલ, ભાડે ખરીદી, અસત્ય. લાંબા ગાળાની અને ટૂંકા ગાળાના ધિરાણ વચ્ચે પસંદ કરી રહ્યા છીએ.
5 વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટ: કામ મૂડી સંચાલન મહત્વ; કાર્યકારી મૂડી ચક્ર; રૂઢિચુસ્ત અને આક્રમક નીતિઓ, તેમના ખર્ચમાં અને લાભો વર્તમાન અસ્કયામતો ધિરાણ. મૂડીની જરૂરિયાતોને ગણતરી; અછત અથવા મૂડી કામ ફાજલ મુકાબલો.
ડેટર્સ 6 મેનેજમેન્ટ: ક્રેડિટ નીતિ અધિષ્ઠાપિત; creditworthiness મૂલ્યાંકન; ક્રેડિટ મર્યાદા & ક્રેડિટ સમયગાળો; સંગ્રહ કાર્યવાહી અને ક્રેડિટ નિયંત્રણ.
સ્ટોક્સ 7 મેનેજમેન્ટ: સ્ટોક વ્યવસ્થાપન હેતુઓ; સ્ટોક સ્તર સુયોજનો; ક્રમ અને વહન ખર્ચ વચ્ચે મડાગાંઠ; નક્કી આર્થિક ઓર્ડર જથ્થો; સ્ટોક માટે આંતરિક નિયંત્રણ સિસ્ટમ સુયોજિત.
કેશ 8 મેનેજમેન્ટ: રોકડ હોલ્ડિંગ માટે કારણો; યોગ્ય કેશ મેનેજમેન્ટ હેતુઓ; રોકડ સ્તર નિયંત્રણ; પરિબળો યોગ્ય રોકડ સ્તર નક્કી; પ્રવાહ અને બાહ્યપ્રવાહ રોકડ નિયંત્રિત: અટકાવી leakages, ગતિમાં અપ સંગ્રહો, ચૂકવણી વિલંબ. એક વ્યવસ્થાપન સાધન તરીકે કેશ બજેટ; તેના ઉપયોગો અને મર્યાદાઓ. (નોંધ: વિદ્યાર્થીઓ માટે કેવી રીતે ખબર આપવામાં માહિતી રોકડ બજેટ ડ્રો થશે.)

વાંચન યાદી
નીચેના પુસ્તક તમારા મૂળભૂત પાઠ્યપુસ્તક તરીકે સૂચવ્યું છે:
જ્યોફ્રી નોટ ફાઇનાન્સિયલ મેનેજમેન્ટ (મેકમિલન વ્યાપાર સ્નાતકોત્તર)
તમે અલગ વિષયો પર સલાહ માટે ઉપયોગી નીચેની ઉપયોગી પુસ્તકો મળશે:
J.Cooper સેન્ટમાં â € એક “”ફાઇનાન્સિયલ મેનેજમેન્ટ (એમ એન્ડ ઇ વ્યવસાયિક શ્રેણી)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FOUNDATIONS FINANS
1 Fonksyon an Finans: Diferans ant finans ak kontablite; gestion aspè nan finans; fonksyon nan manadjè a finansye; objektif nan finansye administrasyon yo.
2 bidjè Kapital: depans Ki enpòtan ak ap koule lajan kach nan bidjè kapital; faktè yo dwe konsidere kòm nan evalyasyon envestisman kapital la.
3 Envestisman Appraisal Teknik: tradisyonèl ak D.C.F. teknik: A.R.R., Récupération, N.P.V., I.R.R .; Li sèvi ak, ak limitasyon nan chak teknik; siperyorite nan D.C.F. teknik; Sansiblite analiz. (Remak: y ap atann elèv yo konnen ki jan yo aplike teknik sa yo nan yon varyete sitiyasyon pwojè evalyasyon.)
4 Sous Finans: Long, mwayen, ak sous kout tèm: Òdinè ak Preferans aksyon, rezèv, prè kapital, kredi komès, bòdwo nan echanj, affacturage, fakti rabe, anboche achte, lwe. Chwazi ant alontèm ak kout tèm finans.
5 Travay Jesyon Kapital: Enpòtans nan travay jesyon kapital; sik la kapital k ap travay; finansman nan byen aktyèl: politik konsèvatif & agresif, depans yo & benefis yo. Kalkil nan travay kondisyon kapital; pou fè fas ak mank oswa sipli nan travay kapital la.
6 Jesyon nan Debtors: Etabli yon politik kredi; estimasyon de andetman; kredi limit & peryòd kredi; pwosedi koleksyon ak kontwòl kredi.
7 Jesyon nan Aksyon: Objektif nan jesyon stock; anviwònman nan nivo stock; komès-off ant kòmann-nan & depans pote; pou detèmine si Kantite la Ekonomik Kòmann-nan; mete kanpe yon sistèm kontwòl entèn pou machandiz.
8 Jesyon nan Lajan Kach: Rezon ki fè pou kenbe lajan kach; objektif nan jesyon lajan kach apwopriye; kontwòl nan nivo lajan kach; faktè pou detèmine si nivo yo lajan kach apwopriye; kontwole aflu & koule nan lajan kach: anpeche fwit, atout vitès-up koleksyon, retade peman yo. Lajan Kach Bidjè a kòm yon zouti jesyon; itilizasyon li yo & limit. (Remak: y ap atann elèv yo konnen ki jan yo trase moute yon bidjè lajan kach nan bay done.)

Lekti Lis
Liv sa ki anba la a sijere kòm liv debaz ou:
Geoffrey KNOTT Jesyon Finansye (Macmillan biznis Masters)
Ou pral jwenn liv sa yo itil itil nan konsilte sou sijè diferan:
J.Cooper â € “”finansye jesyon (M & E seri pwofesyonèl)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Harsashen Kudi
1 A Finance Aiki: bambanci tsakanin Finance, kociya bangare na kudi; ayyuka na kudi sarrafa. manufofin kudi management.
2 Capital Budgeting: Relevant halin kaka da kuma tsabar kudi gudana a babban birnin kasar budgeting. dalilai da za a gani a babban birnin kasar zuba jari kima.
3 Investment Appraisal Dabarun: Traditional da D.C.F. dabaru: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Yana amfani da gazawar kowane dabara. magabaci na D.C.F. dabaru. Sanin Analysis. (Note: dalibai za a sa ran su san yadda za su yi amfani da wadannan fasahohi da dama aikin kima yanayi.)
4 Sources kudi: Long, matsakaici, da kuma gajere kafofin: Talakawa da son hannun jari, reserves, rance babban birnin kasar, cinikayya bashi, takardar kudi na musayar, factoring, daftari discounting, haya saya ba, yin haya. Akwai hanyoyi tsakanin dogon lokaci da kuma gajere kudi.
5 Working Capital Management: Muhimmancin aiki babban birnin kasar management. aiki birnin sake zagayowar. kudi na yanzu dukiya: ra’ayin mazan jiya & m manufofin, da halin kaka & amfanin. Ƙidãyar aiki babban birnin kasar da bukatun. Yin fama da karancin ko surpluses aiki babban birnin kasar.
6 Management of mabartan: Kafa bashi siyasa. kima na creditworthiness. bashi da iyaka & bashi lokaci. tarin hanyoyin da bashi iko.
7 Management of hannun jari: Manufofi na stock management. lõkutan fãɗuwar stock matakan. cinikayya-kashe tsakanin ordering & dauke halin kaka. kayyade tattalin arziki ordering Quantity. da kafa wani na ciki kula da tsarin for stock.
8 Management of Cash: Dalilan da rike da tsabar kudi. manufofin da ta dace da tsabar kudi management. iko da tsabar kudi matakan. dalilai kayyade dace tsabar kudi matakan. iko inflows & outflows da tsabar kudi: hana leakages, mugun gudu-up tarin, jinkirta biya. The Cash Budget matsayin management kayan aiki. da amfani & gazawa. (Note: dalibai za a sa ran su san yadda za su kusantar da wani tsabar kudi kasafin kudin daga ba data).

reading List
wadannan littafin an nuna as your asali littafi:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Za ka ga wadannan amfani littattafai amfani tuntubar on daban-daban batutuwa:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional jerin)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kumu Waiwai
1 ¶ʻO ka Waiwai Launch: likeʻole ma waena o waiwai a me ka helu mahina; managerial ke ano o ka waiwai; hana o ke kālā manakia; Nä Pahuhopu o ka waiwai hooponopono ana.
2 Capital Budgeting: Relevant koina a me na dala pele ma ka eaieoaeuiue? Budgeting; ke kumu, e noonoo i ke kapikala waiwai kūʻai appraisal.
3 waiwai kūʻai Appraisal ‘ana i kūpono: Traditional, a me D.C.F. ‘ana i kūpono: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R; Hoʻohana a hoʻokau ‘o kelaʻano hana. superiority o D.C.F. ‘ana i kūpono; Pā lonoaʻili Kńlailai. ( ‘Ōlelo Aʻo: nä haumäna e manaoia eʻike ai i ka pili mau’ ana i kūpono i keʻano o ka papahana appraisal wahi, i hiki.)
4 ikamu i na Waiwai: Long, meakino, a me ka pokole-manawa kumu: ano a me ka makemake, kekahi me kekahi, me ke koe, e hoaie poʻo, kuai aie, bila o haawi, factoring, invoice discounting, hoolimalima kuai, hoʻolimalimaʻia kekahi. Koho ma waena o lōʻihi-makahiki a me ka pokole-makahiki Waiwai.
5 hanakimi Capital Management: nui o ka hana kulanakauhale alii ana; ka hana poʻo kalapona; kaʻoihana kālā o ka papa waiwai, conservative &ʻano pākīkē kūkulu ‘ia, i ko lakou koina a me na pomaikai. Hou o ka hana kulanakauhale alii koi; kopina, me shortages a surpluses o ka hana kulanakauhale alii.
6 Management o na aie, e kukulu i ka uku pilikino E pili; auhau o ka creditworthiness; uku palena & uku paha; ohi kaʻina hana a me ka uku ana.
7 Management o na laau; Pahuhopu o ka holoholona ana; Kāu Mau Koho Paʻamau o ka lahuikanaka pae; kuai-aku ma waena o laua kuleana & e hali ana i na koina; i maopopo ai i ka Waiwai hoonoho papa ana ia mea; hoike i ka na mana nenoaiu no na holoholona.
8 Management o ka Cash; mau manao no ka malama ana i dala; Nä Pahuhopu o kupono dala ana; hooponopono o ke dala ka piʻiʻana; kumu i maopopo ai ka pono dala ka piʻiʻana; ke kaōhiʻana inflows & outflows o ke dala: pale leakages, speeding-i hoiliili ole, hoopanee uku. Ka Cash Bedroom e like me ka hooponopono ana kila; kona hana & hoʻokau ‘. ( ‘Ōlelo Aʻo: nä haumäna e manao ai e ike i ka unuhi i ka dala Bedroom mai haawiia mai aeaiiuo.)

heluhelu List
i keia buke? aaeaaaaony e like me ko oukou kumu o puke.
Kaulana Knott haʻawina Management (Macmillan Business Masters)
Oukou e loaʻa i ka mea pono keia mau buke mahope pono e kukakuka lakou ma oko kumuhana apau loa:
J.Cooper â € “”haʻawina Management (M & E Mea Pâʻani moʻo)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
יסודות FINANCE
1 פונקצית האוצר: הבדל בין מימון וחשבונאות; היבט אוצר ניהולי; תפקידיו של המנהל הכספי; המטרות של ניהול פיננסי.
2 תקצוב הון: עלויות רלוונטיות ותזרימי המזומנים בתקצוב הון; הגורמים שיש לקחת בחשבון בשמאות השקעות הון.
3 טכניקות שמאות השקעות: מסורתי D.C.F. טכניקות: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; שימושים ומגבלות של כל טכניקה; עליונות של D.C.F. טכניקות; ניתוח רגישות. (הערה: תלמידים יתבקשו יודעים איך ליישם את הטכניקות האלו במגוון מצבי ערכת פרויקט.)
4 מקורות מימון: ארוך, בינוני, ומקורות לטווח קצר: מניות רגילות והעדפה, עתודות, הון הלוואה, אשראי מסחרי, שטרי חליפין, פקטורינג, ניכיון חשבוניות, לשכור לרכישה, חכירה. בחירה בין לטווח הארוך ופיננסים לטווח קצר.
5 ניהול הון חוזר: חשיבותה של ניהול הון חוזר; מחזור ההון החוזר; מימון של נכסים שוטפים: מדיניות שמרנית & אגרסיבית, העלויות והתועלות שלהם. חישוב עבודת דרישות הון; התמודדות עם מחסור או עודפים של הון חוזר.
6 ניהול חייבים: גיבוש מדיניות אשראי; הערכת האשראי; אשראי גבולות & תקופות אשראי; הליכי גבייה ובקרת אשראי.
ניהול 7 של מניות: מטרות של ניהול מלאי; הגדרה של רמות המלאי; Trade-off בין הזמנה & עלויות שנישאו; קביעת כמות הסידור הכלכלי; הגדרת מערכת בקרה פנימית עבור מניות.
8 ניהול מזומנים: סיבות לקיום במזומן; מטרות של ניהול מזומנים נאה; שליטת רמות המזומנים; גורמים המשפיעים על רמות המזומנים הנאות; שליטת תזרים & יוצאות של מזומנים: דליפות מניעה, אוסף את המהירות מופרזת, עיכוב תשלומים. תקציב המזומנים ככלי ניהולי; שימושים & מגבלותיו. (הערה: תלמידים יתבקשו לדעת איך להכין תקציב מזומנים מנתונים נתונים.)

קריאת רשימה
הספר הבא הוא הציע כמו הלימוד הבסיסי שלך:
ג’פרי נוט ניהול פיננסי (מקמילן עסקים תואר שני)
תוכל למצוא בספרים השימושיים הבאים השימושיים להתייעץ בנושאים שונים:
J.Cooper € “”ניהול פיננסי (M & E סדרת Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
वित्त की नींव
1 वित्त समारोह: वित्त और लेखा के बीच अंतर; वित्त प्रबंधकीय पहलू; वित्तीय प्रबंधक के कार्यों; वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों।
2 पूंजी बजट: प्रासंगिक लागत और पूंजी बजट में नकदी प्रवाह; कारकों पूंजी निवेश के मूल्यांकन में माना जाता है।
3 निवेश मूल्यांकन तकनीक: पारंपरिक और D.C.F. तकनीक: A.R.R., लौटाने, N.P.V., I.R.R .; का उपयोग करता है और प्रत्येक तकनीक की सीमाओं; D.C.F. की श्रेष्ठता तकनीक; संवेदनशीलता विश्लेषण। (नोट: छात्रों को पता है कि परियोजना मूल्यांकन स्थितियों की एक किस्म के लिए इन तकनीकों को लागू करने की उम्मीद होगी।)
वित्त 4 सूत्रों का कहना है: लंबे, मध्यम, और छोटी अवधि के सूत्रों का कहना है: साधारण और तरजीही शेयरों, भंडार, ऋण पूंजी, व्यापार ऋण, मुद्रा, फैक्टरिंग, चालान भुनाई के बिल, किराया खरीद, पट्टे पर। दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्त के बीच चुनना।
5 कार्यशील पूंजी प्रबंधन: कार्यशील पूंजी प्रबंधन के महत्व; कार्यशील पूंजी चक्र; रूढ़िवादी और आक्रामक नीतियों, उनकी लागत और लाभ: मौजूदा परिसंपत्तियों के वित्तपोषण। कार्यशील पूंजी जरूरतों की संगणना; कमी या कार्यशील पूंजी के अधिशेष के साथ मुकाबला।
देनदार की 6 प्रबंधन: एक ऋण नीति की स्थापना; साख का आकलन; क्रेडिट सीमा और क्रेडिट अवधि; संग्रह की प्रक्रिया और क्रेडिट नियंत्रण।
स्टॉक्स के 7 प्रबंधन: शेयर प्रबंधन के उद्देश्य; स्टॉक के स्तर की स्थापना; आदेश देने की और ले जाने की लागत के बीच व्यापार बंद; का निर्धारण आर्थिक आदेश मात्रा; शेयर के लिए एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना।
नकद के 8 प्रबंधन: नकदी के आयोजन के लिए क्या कारण हैं; उचित नकदी प्रबंधन के उद्देश्यों; नकदी के स्तर के नियंत्रण; कारकों उचित नकदी के स्तर को निर्धारित; अंत: प्रवाह और निकासी की नकदी को नियंत्रित: रोकने लीकेज, तेज-अप संग्रह, भुगतान में देरी। एक प्रबंधन उपकरण के रूप में नकद बजट; इसके उपयोग करता है और सीमाओं। (नोट: छात्रों को पता है कि दिए गए डेटा से एक नकदी बजट को आकर्षित करने की उम्मीद होगी।)

पढ़ने की सूची
निम्नलिखित पुस्तक अपने मूल पुस्तक के रूप में सुझाव दिया गया है:
जेफ्री नॉट वित्तीय प्रबंधन (मैकमिलन व्यापार परास्नातक)
आप अलग अलग विषयों पर परामर्श करने के लिए उपयोगी निम्नलिखित उपयोगी किताबें मिल जाएगा:
J.Cooper â € “”वित्तीय प्रबंधन (एम एंड ई व्यावसायिक श्रृंखला)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Me nyuam yaus ntawm nyiaj txiag
1 Lub Finance Function: sib txawv ntawm nyiaj txiag thiab nyiaj txiag; managerial nam hais txog nyiaj txiag; khiav dej num ntawm cov nyiaj txiag saib xyuas; cov hom phiaj ntawm cov nyiaj txiag tswj.
2 Capital siv nyiaj: Yam nqi thiab cov nyiaj ntsuab ntws nyob rau hauv capital kev siv; yam tseem ceeb los xam tau tias yog nyob rau hauv capital peev ntaus nqi.
3 Peev ntaus nqi kev: Tsoos thiab D.C.F. hom kev kawm: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Siv thiab cov kev txwv ntawm txhua cov txheej txheem; superiority ntawm D.C.F. hom kev kawm; Rhiab heev Analysis. (Faj seeb: cov tub ntxhais kawm yuav tsum paub yuav ua li cas mus thov cov hom kev kawm mus rau ib tug ntau yam ntawm peb tes num muaj cais teeb meem.)
4 Qhov chaw ntawm nyiaj txiag: Long, nruab nrab, thiab luv luv-term qhov chaw: Ordinary thiab Preference shares, reserves, nyiaj txais capital, luam credit, cov nqi kho mob ntawm kev pauv, factoring, invoice discounting, ntiav purchase, leasing. Xaiv ntawm ntev-lub sij hawm thiab luv luv-term nyiaj txiag.
5 ua hauj lwm Capital Management: Tseem Ceeb ntawm ua hauj lwm capital kev tswj; cov ua hauj lwm capital voj voog; txais tam sim no cov cuab tam: conservative & txhoj puab heev cai, lawv cov nqi & kev pab cuam. Le caag ua hauj lwm capital uas yuav tsum tau; daws kev nqhis los yog surpluses ntawm ua hauj lwm capital.
6 Management ntawm tshuav luag nqi: Tsim ib tug credit txoj cai; kev ntsuam xyuas ntawm creditworthiness; credit txwv & credit sij hawm; sau cov txheej txheem thiab credit tswj.
7 Management ntawm Stocks: Objectives ntawm Tshuag tswj; qhov chaw ntawm Tshuag theem; trade-off ntawm ordering & nqa cov nqi; kev txiav txim Economic ordering Quantity; teeb li ib tug nrog kev tswj cov Tshuag.
8 Management ntawm Nyiaj Ntsuab: Yog vim li cas rau cov tuav cov nyiaj ntsuab; cov hom phiaj ntawm kev nyiaj ntsuab tswj; tswj ntawm cov nyiaj ntsuab ntau; yam kev txiav txim kom cov nyiaj ntsuab ntau; tswj inflows & outflows ntawm cov nyiaj ntsuab: kev tiv thaiv Leakages, Speeding-up collections, delaying cov nyiaj them. Cov Nyiaj Ntsuab Nyiaj raws li ib tug tswj lub cuab tam; nws siv & cov kev txwv. (Faj seeb: cov tub ntxhais kawm yuav tsum paub yuav ua li cas rau kos li ib tug cov nyiaj ntsuab nyiaj txiag los ntawm muab cov ntaub ntawv.)

nyeem Sau
nram qab no phau ntawv no yog pom tias koj yooj yim siv phau ntawv:
Geoffrey Knott nyiaj txiag Management (Macmillan lag ua luam Masters)
Koj yuav nrhiav tau cov nram qab no pab tau cov phau ntawv uas pab tau mus tham nyob rau txawv ntsiab lus:
J.Cooper â € “”nyiaj txiag Management (M & E Kev series)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ALAPJAI FINANCE
1. A Pénzügyi Funkció: Különbség a pénzügy és számvitel; vezetői aspektusát finanszírozás; funkciók a pénzügyi menedzser; célkitűzéseinek pénzügyi irányítás.
2 Capital költségvetés: Releváns költségek és cash flow-k a tőke költségvetés; tényezőket kell figyelembe venni a befektetés értékelés.
3. Befektetési értékelési technikák: hagyományos és D.C.F. technikák: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Felhasználás és korlátai az egyes módszerek; fölénye D.C.F. technikák; Érzékenységvizsgálat. (Megjegyzés: a diákok fogják várni, hogy tudja, hogyan kell alkalmazni ezeket a technikákat a különböző projektek értékelése helyzetekben.)
4. finanszírozási források: hosszú, közép és rövid távú források: Rendes és elsőbbségi részvényeket, a tartalékok, a kölcsöntőke, kereskedelmi hitel, váltók, faktoring, számla diszkontálás, áruhitel, lízing. A választás a hosszú távú és rövid távú finanszírozáshoz.
5 Working Capital Management: fontossága forgóeszköz gazdálkodás; A működő tőke ciklus; finanszírozása forgóeszközök: konzervatív agresszív politikáját, a költségeket és előnyöket. Számítása működőtőke-igény; megbirkózás hiány vagy többlet működő tőke.
6. kezelése Követelések: létrehozása hitelpolitika; hitelképességi vizsgálat; a hitelkeretek és hitelezési időszakokat; adatgyűjtési eljárások és a hitel ellenőrzés.
7 állományok kezelése: Célok készletgazdálkodás; beállítás készletszintek; kompromisszum rendelési & szállítási költségeket; meghatározó gazdasági Mennyiség A; létrehozott belső ellenőrzési rendszer állomány.
8 Menedzsment Cash: okai készpénztartásra; célkitűzéseinek megfelelő pénzkezelési; ellenőrzését készpénz szinten; meghatározó tényezők megfelelő szintű készpénzt; kontrolling beáramlás és kiáramlás a készpénz: megakadályozza szivárgások meggyorsítását gyűjtemények, késlelteti a kifizetéseket. A Cash költségvetési irányítási eszközként; felhasználása és korlátai. (Megjegyzés: a diákok fogják várni, hogy tudja, hogyan készítsen készpénzt költségvetés megadott adatokat.)

Reading List
A következő könyv javasolták az alapvető tankönyv:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Meg fogja találni a következő hasznos könyvek hasznos konzultálni különböző témákban:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional sorozat)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Undirstöður FINANCE
1 Fjármál Virkni: Munur fjármál og bókhald; stjórnunarstörfum þáttur fjármál; aðgerðir fjármálastjóra; Markmið fjármálastjórn.
2 Capital Fjárhagsáætlun: Viðeigandi kostnað og sjóðstreymi í höfuðborginni fjárlagagerð; þættir koma til álita í höfuðborg fjárfesting mat.
3 Fjárfesting Úttekt Techniques: Hefðbundin og D.C.F. aðferðir: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Notar og takmarkanir hvers tækni; Yfirburðir D.C.F. tækni; Næmnigreining. (Athugið: nemendur verður ráð fyrir að vita hvernig á að beita þessum aðferðum á ýmsum verkefni úttekt aðstæður.)
4 Heimildir fjármálaráðherra: Long, miðlungs, og til skamms tíma uppsprettur: Venjulegt og forgangshlutabréf, varasjóðir, lánsfé, verslun trúnaður, víxlum, þátta, reikningsnúmer afvöxtunar, kaupleigu, leigu. Velja á milli langtíma og skammtíma fjármál.
5 Vinna Capital Management: Mikilvægi veltufé stjórnun; veltufé hringrás; Fjármögnun veltufjármuna: Íhaldssöm og árásargjarn stefnu, kostnaði þeirra og ávinningur. Útreikningur á að vinna eiginfjárkröfur; sætt sig við skortur eða afgang af veltufjármunum.
6. Stjórn skuldara: Að koma útlánareglur; mat á lánshæfi; lánamörk & Credit tímabil; verklagsreglur söfnun og kredit eftirlit.
7 Meðhöndlun Stocks: Markmið lager stjórnun; stilling lager stigum; málamiðlun milli röðun & flytja kostnað; ákvarða Economic Röðun Magn; setja upp innra eftirlitskerfi fyrir lager.
8 Stjórnun Cash: Ástæður fyrir því að halda fé; Markmið rétta reiðufé stjórnun; stjórn stigum reiðufé; þættir sem ákvarða rétta reiðufé stigum; stjórna innstreymi & útstreymi af peningum: í veg fyrir leka, hraðakstur upp söfn, tefja greiðslur. The Cash Budget sem stjórnun tól; uses & takmarkanir. (Athugið: nemendur verður ráð fyrir að vita hvernig á að teikna upp reiðufé fjárhagsáætlun frá tilteknu gögn.)

Leslistinn
Eftirfarandi bók er leiðbeinandi sem undirstöðu kennslubók þínu:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Þú verður að finna eftirfarandi gagnlegar bækur gagnlegt að hafa samráð á mismunandi efni:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional röð)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ntọala EGO
1 The Finance Function: dị iche n’etiti ego na-aza ajụjụ; nlekọta akụkụ nke ego; ọrụ nke ego njikwa; ebumnobi nke ego management.
2 Capital atụmatụ mmefu ego: Bara Uru akwụ ụgwọ na ego aga ke isi obodo atụmatụ mmefu ego; ihe a ga-atụle isi obodo ego ịmata otú mmekọrịta.
3 Investment Appraisal Usoro: Traditional na D.C.F. usoro: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; -Eji na-agaghị emeli nke ọ bụla Usoro; kara D.C.F. usoro; Uche Analysis. (Note: ụmụ akwụkwọ ga-atụ anya na-ama otú itinye ndị a usoro na-a dịgasị iche iche nke oru ngo nyochaa ọnọdụ.)
4 Sources nke Finance: Long, ọkara, na-adịghị adịte aka na isi mmalite: Nkịtị na Mmasị mbak, mee, ego isi obodo, ahia n’aka, ego nke mgbanwe, factoring, akwụkwọ ọnụahịa discounting, iku zuo, leasing. Ịhọrọ ogologo oge na-adịghị adịte aka ego.
5 Na-arụ ọrụ Capital Management: Importance of arụ ọrụ isi obodo management; na-arụ ọrụ isi obodo okirikiri; ego nke ugbu a akụ: mgbanwe & ike ike atumatu, ha na-akwụ ụgwọ & uru. Mgbakọ nke na-arụ ọrụ isi obodo chọrọ; edi ya ụkọ ma ọ bụ surpluses nke na-arụ ọrụ isi obodo.
6 Management of ụgwọ: E akwụmụgwọ iwu; ntule nke creditworthiness; akwụmụgwọ ókè & akwụmụgwọ oge; collection usoro na kaadị akara.
7 Management of Ebuka: ebumnobi nke ngwaahịa management; mwube nke ngwaahịa etoju; ahia-apụ n’etiti ịtụ & ebu akwụ ụgwọ; ịchọpụta na Economic ịtụ ọtụtụ; mwube na esịtidem akara usoro maka ngwaahịa.
8 Management of ego nkịtị: Mere ejide ego; ebumnobi nke kwesịrị ekwesị ego management; akara ego na ọkwa; ihe na-ekpebi ndị kwesịrị ekwesị ego na ọkwa; ịchịkwa inflows & outflows nke ego: egbochi leakages, ọsọ na-elu-collections, na-egbu oge ịkwụ ụgwọ. The ego nkịtị si emefu ego ka a management ngwá ọrụ; ya ojiji &-agaghị emeli. (Note: ụmụ akwụkwọ ga-atụ anya na-ama otú iji dọpụta a ego mmefu ego si nyere data.)

agụ List
ndị na-esonụ akwụkwọ na-atụ aro ka gị isi akwụkwọ ọgụgụ:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Ị ga-ahụ ndị na-esonụ bara uru akwụkwọ bara uru gakwuru on dị iche iche isiokwu:
J.Cooper a € “”Financial Management (M & E Professional usoro)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
PONDASI KEUANGAN
1 Keuangan Fungsi: Perbedaan antara keuangan dan akuntansi; Aspek manajerial keuangan; fungsi manajer keuangan; tujuan manajemen keuangan.
2 Penganggaran Modal: biaya relevan dan arus kas dalam penganggaran modal; faktor yang harus dipertimbangkan dalam penilaian investasi modal.
3 Teknik Investasi Penilaian: Tradisional dan D.C.F. teknik: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Menggunakan dan keterbatasan masing-masing teknik; keunggulan D.C.F. teknik; Analisis sensitivitas. (Catatan: siswa akan diharapkan untuk mengetahui bagaimana menerapkan teknik ini untuk berbagai situasi penilaian proyek.)
4 Sumber Keuangan: Panjang, menengah, dan sumber jangka pendek: Biasa dan Preferensi saham, cadangan, modal pinjaman, kredit perdagangan, bill of exchange, anjak piutang, faktur diskon, sewa beli, leasing. Memilih antara jangka panjang dan keuangan jangka pendek.
5 Manajemen Modal Kerja: Pentingnya manajemen modal kerja; siklus modal kerja; pembiayaan aktiva lancar: kebijakan konservatif & agresif, biaya mereka & manfaat. Perhitungan kebutuhan modal kerja; mengatasi kekurangan atau surplus modal kerja.
6 Manajemen Debitur: Menetapkan kebijakan kredit; penilaian kelayakan kredit; kredit batas & periode kredit; prosedur pengumpulan dan kontrol kredit.
7 Manajemen Saham: Tujuan dari manajemen stok; pengaturan tingkat stok; trade-off antara pemesanan & membawa biaya; menentukan Pengurutan Ekonomi Quantity; menyiapkan sistem pengendalian internal untuk saham.
8 Manajemen Kas: Alasan untuk memegang uang tunai; tujuan dari pengelolaan kas yang tepat; kontrol kadar kas; faktor yang menentukan tingkat kas yang tepat; mengontrol arus masuk & arus kas: mencegah kebocoran, koleksi ngebut-up, menunda pembayaran. Anggaran Kas sebagai alat manajemen; penggunaannya & keterbatasan. (Catatan: siswa akan diharapkan untuk mengetahui bagaimana menyusun anggaran kas dari data yang diberikan.)

Membaca daftar
buku berikut ini disarankan sebagai buku teks dasar Anda:
Geoffrey Knott Manajemen Keuangan (Macmillan Bisnis Masters)
Anda akan menemukan buku yang berguna berikut berguna untuk berkonsultasi tentang topik yang berbeda:
J.Cooper â € “”Manajemen Keuangan (M & E profesional series)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
BUNÚS AN AIRGEADAIS
1 An Fheidhm Airgeadais: Difríocht idir airgeadais agus cuntasaíochta; gné bainistíochta airgeadais; feidhmeanna an bhainisteora airgeadais; cuspóirí maidir le bainistiú airgeadais.
2 Capital Buiséadú: Costais ábhartha agus ar shreabhadh airgid i buiséadú caipitil; tosca a chur san áireamh i measúnú infheistíochta caipitiúla.
3 Teicnící Measúnaithe Infheistíochta: Traidisiúnta agus D.C.F. teicnící: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Úsáideann agus teorainneacha gach teicníc; superiority D.C.F. teicnící; Anailís Íogaireacht. (Tabhair faoi deara: beifear ag súil go mbeadh a fhios conas a chur ar na teicníochtaí maidir le raon de staideanna measúnú tionscadail.)
4 Foinsí Airgeadais: Long, meán, agus foinsí gearrthéarmacha: Gnáthleibhéal agus Tosaíochta scaireanna, dá chúlchistí, caipiteal iasachta, creidmheas trádála, billí malairte, fachtóireacht, lascainiú sonrasc, fruilcheannach, léasaithe. Roghnú idir fadtéarmach agus airgeadas gearrthéarmach.
5 Ag obair Capital Management: Tábhacht an bainistiú caipitil oibre; an timthriall caipiteal oibre; maoiniú sócmhainní reatha: polasaithe coimeádach agus ionsaitheach, a gcostais agus sochair. Ríomh oibre riachtanais chaipitil; déileáil le ganntanas nó barrachas caipiteal oibre.
6 Bainistiú Féichiúnaithe: beartas creidmheasa a bhunú; measúnú ar acmhainneacht creidmheasa; creidmheasa teorainneacha & tréimhsí creidmheasa; nósanna imeachta bailiúcháin agus rialaithe creidmheasa.
7 Bainistí Stoc: Cuspóirí bainistíochta stoic; socrú leibhéal stoic; comhbhabhtáil idir ordú agus costais iompar; chinneadh an Cainníocht Ordú Eacnamaíoch; bunóidh sí córas rialaithe inmheánaigh do stoc.
8 Bainistíocht Airgid: Cúiseanna airgead titim; cuspóirí maidir le bainistiú airgid ceart; rialú ar leibhéil airgid; fachtóirí a chinneadh na leibhéil airgid ceart; insreabhadh agus eis-sreabhadh airgid thirim a rialú: sceitheanna a chosc, bailiúcháin bhrostú-suas, íocaíochtaí moill. An Buiséad Airgid mar uirlis bainistíochta; a úsáidí agus teorainneacha. (Tabhair faoi deara: beifear ag súil go mbeadh a fhios conas Buiséad airgid a thiomsú sonraí tugtha.)

Léitheoireacht Liosta
Tá an leabhar seo a leanas molta mar do théacsleabhar bhunúsach:
Geoffrey Knott Bainistíochta Airgeadais (Macmillan Gnó Máistreacht)
Gheobhaidh tú na leabhair seo a leanas úsáideach úsáideach chun dul i gcomhairle ar ábhair éagsúla:
J.Cooper â € “”Bainistíocht Airgeadais (M & E sraith Ghairmiúil)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FONDAMENTI DELLA FINANZA
1 La funzione di finanza: Differenza tra finanza e contabilità; aspetto gestionale della finanza; funzioni del direttore finanziario; obiettivi della gestione finanziaria.
2 Capitale Budgeting: i costi rilevanti e flussi di cassa in capital budgeting; fattori da considerare nella valutazione degli investimenti di capitale.
3 tecniche di investimento di valutazione: tradizionale e D.C.F. tecniche: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Usi e limitazioni di ogni tecnica; superiorità del D.C.F. tecniche; Sensitivity Analysis. (Nota: gli studenti saranno tenuti a sapere come applicare queste tecniche per una varietà di situazioni di valutazione dei progetti.)
4 Fonti di finanziamento: lungo, medio, e fonti a breve termine: azioni ordinarie e privilegiate, riserve, capitale di prestito, credito commerciale, cambiali, factoring, fattura attualizzazione, vendita rateale, leasing. Scelta tra a lungo termine e finanziamento a breve termine.
5 Working Capital Management: importanza della gestione del capitale circolante; il ciclo del capitale circolante; finanziamento di attività correnti: politiche conservatrici e aggressive, i loro costi e benefici. Calcolo del fabbisogno di capitale circolante; far fronte a carenze o eccedenze di capitale circolante.
6 Gestione dei debitori: Stabilire una politica creditizia; valutazione del merito creditizio; credito limiti e termini di pagamento; procedure di raccolta e controllo del credito.
7 la gestione degli stock: Obiettivi di gestione delle scorte; impostazione del livello delle scorte; trade-off tra l’ordinazione e costi trasportano; la determinazione della ordinazione economica quantità; la creazione di un sistema di controllo interno per il magazzino.
8 Gestione del Cash: Motivi per detenzione di contante; obiettivi di una corretta gestione di cassa; il controllo dei livelli di liquidità; fattori che determinano i livelli di cassa adeguati; controllo afflussi e deflussi di cassa: perdite prevenzione, collezioni accelerazione, ritardando i pagamenti. Il Cash bilancio come strumento di gestione; i suoi usi e limitazioni. (Nota: gli studenti dovranno saper elaborare un bilancio di cassa da dati forniti.)

Lista di lettura
il seguente libro è proposto come il vostro libro di testo di base:
Geoffrey Knott gestione finanziaria (Macmillan Affari Master)
Troverete i seguenti libri utili utile consultare su diversi argomenti:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E della serie Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ファイナンスの基礎
1金融機能:財務・会計の違い。金融の経営側面。金融マネージャの機能。財務管理の目的。
2資本予算:資本予算における関連費用及びキャッシュ・フロー。資本投資評価において考慮すべき要因。
3投資鑑定技術:伝統とD.C.F.技術:A.R.R.、ペイバック、N.P.V.、I.R.R;使用し、各技術の限界。 D.C.F.の優位性技術;感度分析。 (注:学生がプロジェクトの審査さまざまな状況にこれらの技術を適用する方法を知っていることが予想されます。)
ファイナンスの4出典:ロング、ミディアム、および短期源:普通及び優先株式、外貨準備、借入資本、貿易信用、交換、ファクタリング、請求書割引手形、購入を雇う、リース。長期および短期金融との間で選択します。
5ワーキング・キャピタル・マネジメント:運転資本管理の重要性;運転資金サイクル;保守的な&積極的な政策、そのコストとメリット:流動資産の資金調達。運転資本要件の計算;運転資金の不足や余剰に対処。
債務者の6管理:金融政策の確立。信用力の評価。与信限度とクレジット期間;収集手順および与信管理。
株式の7管理:在庫管理の目的。在庫レベルの設定。発注&運ぶコストとのトレードオフ。経済注文数量を決定します。株式の内部統制システムをセットアップします。
資金の8管理:現金を保持するための理由。適切な資金管理の目的。現金レベルの制御;適切なキャッシュレベルを決定する因子;現金の流入と流出を制御:支払いを遅らせる漏れ、高速化のコレクションを、防止します。管理ツールとして現金予算;その使用&限界。 (注:学生は、与えられたデータから現金予算を策定する方法を知っていることが予想されます。)

リストを読みます
次の書籍は、あなたの基本的な教科書として示唆されています。
ジェフリー・ノット財務管理(マクミランビジネスマスターズ)
あなたは、さまざまなトピックについて協議するために有用な以下の便利な本を見つけます:
J.Cooperの†“”財務管理(M&Eプロフェッショナルシリーズ)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhasaring FINANCE
1 Finance Fungsi: Bèntenipun accounting; aspek kepemimpinan saka finance; fungsi saka manager financial; dislametaké saka Manajemen financial.
2 Capital Budgeting: biaya Cocog lan mili awis ing penganggaran modal; faktor dianggep ing kaweruh modal.
3 Techniques Investment Appraisal: Traditional lan D.C.F. Techniques: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Migunakake lan watesan saka saben technique; kaunggulan saka D.C.F. Techniques; Analysis Sensitivity. (Note: siswa bakal samesthine kanggo ngerti carane aplikasi iki Techniques kanggo macem-macem kahanan kaweruh project.)
4 Sumber Finance: Long, medium, lan sumber-term: Biasa lan luwing seneng Enggo bareng, cadangan, ibukutha silihan, kredit perdagangan, tagihan saka exchange, factoring, invoice discounting, ngrekrut tuku, leasing. Milih antarane long-term lan finance short-term.
5 Working Capital Management: Pentinge Manajemen ibukutha digunakake; siklus ibukutha digunakake; Financing aset saiki: kawicaksanan Konservatif & agresif, biaya sing & keuntungan. Etungan apa syarat ibukutha; nanggulangi karo shortages utawa surpluses saka ibukutha digunakake.
6 Manajemen Debtors: .Madegake privasi kredit; Assessment creditworthiness; kredit watesan & suwé kredit; tata cara koleksi lan kontrol kredit.
7 Manajemen Saham: Objectives of Manajemen Simpenan; setelan saka tingkat Simpenan; perdagangan-mati antarane nindakake & mbeta biaya; nentokake Nindakake Economic Quantity; nyetel sistem kontrol internal kanggo stock.
8 Manajemen Cash: Alasan kanggo nyekeli awis; dislametaké saka Manajemen awis suwene; kontrol tingkat awis; faktor nentokake tingkat awis suwene; Ngontrol Ilènan mlebu & Ilènan metu saka awis: nyegah leakages, koleksi nyepetke-up, delaying pembayaran. The Budget Cash minangka alat Manajemen; Efesus sawijining & watesan. (Note: siswa bakal samesthine kanggo cara nggambare munggah budget awis saka data diwenehi.)

Reading List
buku iki diusulaké minangka buku dhasar:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Master)
Sampeyan bakal nemokake buku migunani ngisor migunani kanggo takon ing bedo:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional seri)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಹಣಕಾಸು ಅಡಿಪಾಯ
1 ಹಣಕಾಸು ಫಂಕ್ಷನ್: ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಂಶವು; ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು; ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು.
2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್: ಬಂಡವಾಳ ಬಜೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವುಗಳನ್ನು; ಸಂಗತಿಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
3 ಹೂಡಿಕೆ ಅಪ್ರೇಸಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು D.C.F. ತಂತ್ರಗಳು: A.R.R., ಪೇಬ್ಯಾಕ್ N.P.V., I.R.R .; ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು; D.C.F. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು; ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ತಿಳಿಯಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.)
ಹಣಕಾಸು 4 ಮೂಲಗಳು: ಲಾಂಗ್, ಮಧ್ಯಮ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮೂಲಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು, ಮೀಸಲು, ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ, ವಿನಿಮಯ, ಅಪವರ್ತನ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಸೂದೆಗಳು, ತುಂಬುಗೂದಲು, ಗುತ್ತಿಗೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ.
5 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್: ಕೆಲಸ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ; ಕೆಲಸ ಬಂಡವಾಳ ಸೈಕಲ್; ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ & ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು, ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಣಕಾಸು. ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ; ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯೋಪಯುಕ್ತ ಬಂಡವಾಳದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಜೊತೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ.
ಸಾಲಗಾರರ 6 ನಿರ್ವಹಣೆ: ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು; ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ; ಸಾಲದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು & ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವಧಿಗಳ; ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ.
ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು 7 ನಿರ್ವಹಣೆ: ಸ್ಟಾಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು; ಸ್ಟಾಕ್ ಮಟ್ಟದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್; ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವಣ ತುಲನೆಯನ್ನು; ಆರ್ಥಿಕ ಆದೇಶ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರ್ಧರಿಸುವ; ಸ್ಟಾಕ್ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ.
ನಗದು 8 ನಿರ್ವಹಣೆ: ನಗದು ಹಿಡುವಳಿ ಕಾರಣಗಳು; ಸರಿಯಾದ ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು; ನಗದು ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ; ಅಂಶಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಗದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು; ಪಾವತಿ ಮುಂದೂಡುವುದು ತಡೆಯುವ ಸೋರಿಕೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಅಪ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು: ನಗದು ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ನಗದು ಬಜೆಟ್; ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು. (ಗಮನಿಸಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಒಂದು ನಗದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಳೆಯಲು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.)

ಓದುವಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಜೆಫ್ರಿ ಕ್ನೋತ್ತ್ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮ್ಯಾಕ್ಮಿಲನ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್)
ನೀವು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೆಳಗಿನ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಾಣಬಹುದು:
J.Cooper € “”ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಂ & ಇ ವೃತ್ತಿಪರ ಸರಣಿ)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ҚАРЖЫ негіздері
1 Қаржы Функция: қаржы және бухгалтерлік есеп арасындағы айырма; Қаржы басқарушылық аспект; қаржы менеджердің функциялары; қаржылық басқару мақсаттары.
2 Capital Бюджеттеу: капитал бюджеттік тиісті шығындар мен ақша қаражаттарының қозғалысы; капитал инвестициялық бағалау қарастырылады үшін факторлар.
3 Инвестициялық бағалау әдісінің: Дәстүрлі және D.C.F. әдістері: A.R.R., ақтау, N.P.V., I.R.R .; Әр техниканың пайдалану және шектеулер; D.C.F. біріншіліктері әдістері; Сезімталдық талдауы. (Ескерту: студенттер жоба бағалау жағдайларда түрлі, бұл әдістерді қолдануға қалай білемін деп күтілуде болады.)
4 Қаржы көздері: Long, орта және қысқа мерзімді көздері: жай және артықшылықты акциялар, қорлар, несие капиталы, сауда кредиттік, алмасу, факторинг, шот-фактура дисконттау, сатып алу жалдауға, лизинг заң жобасы. ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржы арасындағы таңдау.
5 Жұмыс Capital Management: айналым капиталын басқарудың маңыздылығын; айналым капиталы цикл; ағымдағы активтердің қаржыландыру: саясат, олардың шығындары мен пайдасы консервативті & агрессивті. айналым капиталын талаптарды есептеу; айналым жетіспеушілігі немесе профициті жеңу.
Борышкерлермен 6 Менеджмент: несие саясатын құру; несие бағалау; кредиттік лимиттер және несие кезеңдер; жинау рәсімдері және кредиттік бақылау.
Облигациялар 7 Менеджмент: қор басқару мақсаттары; қор деңгейдегі параметрі; сауда-өшіру шығындарды тапсырыс & асыратын арасындағы; Экономикалық Тапсырыс мөлшерін анықтау; қорын үшін ішкі бақылау жүйесін орнату.
Ақша 8 басқару: қолма-қол ақша өткізу себептері; тиісті ақша қаражаттарын басқарудың міндеттері; қолма-қол ақша деңгейдегі бақылау; тиісті қолма-қол ақша айқындауға факторлар; қолма-қол ақша түсімдерін & жылыстауын бақылау: төлемдерді кешігіп қашуына, жеделдету топтамаларын, алдын алу. басқару құралы ретінде қолма-қол ақша бюджеттік; оның пайдалану & шектеулер. (Ескерту: студент берілген деректер түскен ақша бюджетті жасауға қалай білемін деп күтілуде болады.)

тізімі Оқу
мынадай кітабы Сіздің негізгі оқулық ретінде ұсынылады:
Джеффри Knott Қаржылық басқару (Macmillan Бизнес Masters)
Сіз әр түрлі тақырыптар бойынша консультация үшін пайдалы мынадай пайдалы кітаптарды табуға болады:
€ A J.Cooper «Қаржылық менеджмент (M & E Кәсіби сериясы)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃហិរញ្ញវត្ថុ
1 អនុគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុ: ភាពខុសគ្នារវាងហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យ; ទិដ្ឋភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ; មុខងារនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនេះ; គោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។
2 រាជធានីថវិកាចំណាយលើនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការថវិកាមូលធន កត្តាត្រូវបានពិចារណាក្នុងការវាយតម្លៃទុនវិនិយោគ។
3 បច្ចេកទេសវិនិយោគការវាយតម្លៃ: ប្រពៃណីនិង D.C.F. បច្ចេកទេស: A.R.R. , សងត្រលប់, N.P.V. , I.R.R .; ប្រើនិងដែនកំណត់នៃបច្ចេកទេសគ្នា; ឧត្តមភាពនៃ D.C.F. បច្ចេកទេស; វិភាគការប្រែប្រួល។ (ចំណាំ: សិស្សនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដឹងពីរបៀបដើម្បីអនុវត្តបច្ចេកទេសទាំងនេះដើម្បីវាយតម្លៃភាពខុសគ្នានៃស្ថានភាពគម្រោងមួយ) ។
4 ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ: ឡុងមធ្យមនិងប្រភពរយៈពេលខ្លី: សាមញ្ញនិងចំណង់ចំណូលចិត្តភាគហ៊ុនបម្រុងរដ្ឋធានីប្រាក់កម្ចីឥណទានពាណិជ្ជកម្ម, វិក័យប័ត្រនៃការផ្លាស់ប្តូរកត្តា, ការបញ្ចុះតម្លៃវិក័យប័ត្រ, ជួលទិញជួល។ ការជ្រើសរើសរវាងរយៈពេលវែងនិងហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលខ្លី។
5 ការងារ Capital Management: សារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងមូលធនធ្វើការ; វដ្តនៃការទុនបង្វិល; ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ទ្រព្យសកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន: គោលនយោបាយអភិរក្សនិងឈ្លានពាន, ការចំណាយនិងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។ ការគណនានៃការធ្វើការលក្ខខណ្ឌមូលធន; តស៊ូជាមួយនឹងការខ្វះខាតឬការកើននៃរដ្ឋធានីធ្វើការ។
6 កូនបំណុលគ្រប់គ្រង: ការបង្កើតគោលនយោបាយឥណទាន; ការវាយតម្លៃនៃការ creditworthiness; ឥណទាននិងរយៈពេលឥណទានដែនកំណត់; នីតិវិធីការប្រមូលនិងការត្រួតពិនិត្យឥណទាន។
7 ការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុន: ការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុននៃគោលបំណង! ការកំណត់កម្រិតភាគហ៊ុន; រវាងការចំណាយលើការដឹក & លំដាប់; ការកំណត់បរិមាណលំដាប់សេដ្ឋកិច្ច; ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ភាគហ៊ុន។
8 ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់: ហេតុផលសម្រាប់ការកាន់សាច់ប្រាក់; គោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ; ការគ្រប់គ្រងនូវកម្រិតនៃការសាច់ប្រាក់; កត្តាកំណត់កម្រិតសាច់ប្រាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ; ការគ្រប់គ្រងលំហូរចូលនិងលំហូរចេញនៃសាច់ប្រាក់: លេចធ្លាយការការពារ, ការប្រមូលបង្កើនល្បឿន, ការពន្យារពេលទូទាត់។ ថវិកាសាច់ប្រាក់ជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រង; ការប្រើប្រាស់និងដែនកំណត់របស់វា។ (ចំណាំ: សិស្សនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដឹងពីរបៀបដើម្បីគូរឡើងថវិកាសាច់ប្រាក់ពីទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ )

ការអានបញ្ជី
សៀវភៅខាងក្រោមនេះត្រូវបានស្នើជាសៀវភៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក:
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ Knott លោក Geoffrey (ម៉ាក់មីល្លិនពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់អនុបណ្ឌិត)
អ្នកនឹងរកឃើញសៀវភៅដែលមានប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោមនេះមានប្រយោជន៍ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់លើប្រធានបទផ្សេងគ្នា:
J.Cooper € “”គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ (M & E ស៊េរីវិជ្ជាជីវៈ)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
금융의 기초
1 금융 기능 : 재무 및 회계의 차이; 금융의 경영 측면; 재무 관리자의 기능; 재무 관리의 목표.
(2) 자본 예산 : 자본 예산에 관련 비용과 현금 흐름; 요소들은 투자 비용 평가에서 고려되어야한다.
(3) 투자 감정 기법 : 전통과 D.C.F. 기술 : A.R.R., 회수, N.P.V., I.R.R; 사용 및 각 기술의 한계; D.C.F.의 우수성 기법; 민감도 분석. (참고 : 학생들은 프로젝트 평가의 다양한 상황에 이러한 기술을 적용하는 방법을 알고 할 것으로 예상됩니다.)
금융의 4 출처 : 롱, 중간 및 단기 소스 : 일반 및 환경 주, 보유, 대출 자본, 무역 신용, 교환, 인수 분해, 송장 할인의 청구서, 구매를 고용, 임대. 장기 및 단기 금융 중에서 선택.
5 운전 자본 관리 : 운전 자본 관리의 중요성; 운전 자본주기; 보수 및 적극적인 정책, 자신의 비용 및 이점 : 유동 자산의 자금 조달. 자본 요구 사항을 작업의 계산; 부족 또는 운전 자본의 흑자에 대처.
채무자의 6 관리 : 신용 정책을 수립; 신용도의 평가; 신용 한도 및 신용 기간; 수집 절차 및 신용 제어 할 수 있습니다.
주식의 7 관리 : 재고 관리의 목적; 재고 수준의 설정; 주문 및 운반 비용 사이의 트레이드 오프; 경제 주문 수량을 결정하는 단계; 프리뷰 내부 제어 시스템을 설정.
현금 8 관리 : 현금을 들고 이유; 적절한 현금 관리의 목적; 캐쉬 레벨 제어; 적절한 현금 수준을 결정하는 요소; 지급 지연 방지 누출, 고속화 컬렉션 : 유입 및 유출의 현금을 제어한다. 관리 도구로 현금 예산; 그 용도 및 제한. (참고 : 학생들은 주어진 데이터에서 현금 예산을 작성하는 방법을 알고 할 것으로 예상됩니다.)

목록 읽기
다음 책은 당신의 기본 교재로 제안 :
제프리 너츠 재무 관리 (맥밀란 비즈니스 석사)
당신은 다른 주제에 문의하는 것이 유용 다음과 같은 유용한 책을 찾을 수 있습니다 :
J.Cooper € â “”재무 관리 (M & E 전문 시리즈)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Bingehên FINANCE
1 The Aborî Fonksiyon: Cudahiya di navbera fînans û hisêba; aliyê birêvebiriyê ya fînansê; Erkên manager aborî; armancên rêveberiya aborî.
2 Capital Budgeting: mesrefên pêwend û firaran cash li butçeyên paytexta; faktorên ku di nirxandina veberhênanê paytexta were hesibandin.
3 Techniques Investment Appraisal: Traditional û D.C.F. teknîkên: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Zimên û sînorên her teknîka; serdestîya xwe ya D.C.F. teknîkên; Analysis Sensitivity. (Têbînî: em xwendekaran dê bê payîn ku dizanin ku çawa serî lê ev teknîke bi zor ji rewşa nirxandina projeya.)
4 Çavkanî ya Aborî: Long, navîn, û çavkaniyên demeke kurt-: Asayî û Preference, par, rezervên, paytexta deyn, credit bazirganî, fatoreyên ji rates, fatûreyan, discounting fatûra, hire kirînê, kirêkirin. Hilbijartin di navbera demdirêj û fînansê demeke kurt.
5 Xebatê Management Capital: Girîngiya management paytexta dixebitin; di dewra paytexta dixebitin; diravî ji heyînên vegeryayî: polîtîkayên kevneperest & êrîşkar, mesrefên & kaseya xwe. Computation ji kar daxwazên paytexta; sepînin bi karkeran, an zêdeyiyên ya paytexta dixebitin.
6 Management ên ku deyndarên: Çêkirina siyaseta credit; nirxandina ji Creditworthiness; credit sînorên & demên credit; prosedurên collection û kontrol credit.
7 Management of Cîran Cîran: Objectives ji management stock; mîhengê ji asta stock; bazirganî-off di navbera Ręzkirin & mesrefên ku rahiştiye; diyarker ya Diravan Ręzkirin aborî; Avakirina sîstema kontrola navxweyî ye, ji bo stock.
8 Management of Cash: Welat ji bo xweyîkirina pêşin; armancên management cash durust; kontrola astên pêşin; faktorên diyarker asta cash durust; kontrolkirina inflows & outflows Dirav: leakages nehêlin, Paş leza-up, rêgirtinê li dayinên. Budçeya Cash wek alaveke management; uses & sînorên xwe. (Têbînî: em xwendekaran dê bê payîn ku bizanin ka ji bo balê up a budceya pêşin ji Daneyên dayîn.)

Reading List
pirtûka li jêr wekî pirtûkên bingehîn xwe pêşniyar:
Geoffrey Knott Management Financial (Macmillan Business Masters)
Hûn dê pirtûkên kêrhatî jêr kêrhatî ji bo şêwirdarîyê li ser babetên cuda cuda bibînin:
J.Cooper â € “”Management Financial (M & E series Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Негиздерди КАРЖЫ
1 Каржы Function: каржы жана бухгалтердик эсеп ортосундагы айырма; каржы башкаруу жагы; каржы менеджеринин милдетин аткаруу; каржылык башкаруу милдеттери.
2 Capital Үнөмдөө: капиталдык бюджетти тиешелүү чыгымдарды жана акча каражаттарынын кыймылы; улам капиталдык салымдардын баа каралат болуш керек.
3 калкты баалоо техникасы: салттуу жана D.C.F. ыкмалары: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Пайдаланат жана ар бир техниканын чектөө; D.C.F. артыкчылыгы ыкмалары; Сезгичтик талдоо. (Эскертүү: студенттер долбоорду баалоо ар кандай жагдайда бул ыкмаларды колдонуп, кантип күтүүгө болот.)
4 Каржы булактары: Long, орто жана кыска мөөнөттүү булактары: жөнөкөй жана артыкчылыктуу үлүштөрү, коруктар насыя капиталы, соода-кредит берүү, алмаштыруу, көбөйтүүчүлөргө, эсеп-дүмүрчөк дисконттоо даярдоо, сатып алуу жалдап, лизинг. узак мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү каржы ортосунда тандоо.
5 жумушчу Capital Management: уюмдун капиталын башкаруу мааниси; жүгүртмө каражаттар цикл; эскичил & агрессивдүү саясатына, алардын наркынын & пайдалары: учурдагы каражаттарын каржылоо менен камсыз кылынат. капиталдык талаптарды иштеп эсептөө; ачарчылык же капиталды иштеген ашыкча менен күрөшүү.
6 карыз башкаруу: кредиттик саясатын түзүү; кредитти баа берүү; кредиттик лимиттерди жана насыя мөөнөтү; чогултуу тартиби жана кредиттик контролдоо.
7 корлорун башкаруу: мал башкаруу милдеттери; Сток-өлчөмүн белгилөө; тутумдаштыруу & көтөрүп чыгымдардын ортосундагы соода-өчүрүү; Экономикалык Ordering саны аныктоо; запасын үчүн ички контролдук системасын түзүү.
8 Cash башкаруу: акча өткөрүүнүн себептери; тийиштүү башкаруу милдеттери; акча көлөмүн контролдоо; туура акчалай көлөмүн аныктоо жагдайлар; накталай акча каражаттарынын агымын & кетишин контролдоо: алдын жапкыч, ылдамдатуу чогултуудан төлөмдөрдү жакында келбейт. Cash Бюджет башкаруу каражаты катары; аны колдонуу жана чектөө. (Эскертүү: студенттер берилген маалыматтардан акча бюджетти түзүү керектигин билүү үчүн күтүүгө болот.)

окуу тизмеси
Төмөнкү китеп сиздин негизги окуу сунуш кылынат:
Жэксон Knott Каржы Management (Макмиллан Business мастерлери)
Сиз ар түрдүү темалар боюнча сураш үчүн пайдалуу төмөнкү пайдалуу китептерди табууга болот:
J.Cooper â € «Financial Management (M & E Professional серия)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ພື້ນຖານຂອງການລົງທຶນ
1 ຫນ້າທີ່ການເງິນ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເງິນແລະການບັນຊີ; ລັກສະນະການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງິນ; ຫນ້າທີ່ຂອງຜູ້ຈັດການທາງດ້ານການເງິນ; ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ.
2 Capital ງົບປະມານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະກະແສເງິນສົດໃນງົບປະມານນະຄອນຫຼວງ; ປັດໃຈທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການປະເມີນການລົງທຶນນະຄອນຫຼວງ.
3 ການລົງທຶນປະເມີນເຕັກນິກການ: ແບບດັ້ງເດີມແລະ D.C.F. ເຕັກນິກ: A.R.R. , Payback, N.P.V. , I.R.R .; ການນໍາໃຊ້ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງວິທີການໃນແຕ່ລະ ດີກວ່າຂອງ D.C.F. ເຕັກນິກການ; ທີ່ລະອຽດອ່ອນການວິເຄາະ. (ຫມາຍເຫດ: ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຄາດວ່າຈະຮູ້ຈັກວິທີທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເປັນແນວພັນທີ່ຂອງສະຖານະການການປະເມີນໂຄງການ.)
4 ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງເງິນ: Long, ຂະຫນາດກາງ, ແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນໄລຍະສັ້ນ: ປະຊຸມສະໄຫມແລະຄວາມຕ້ອງການຫຸ້ນ, ສະຫງວນໄວ້, ນະຄອນຫຼວງເງິນກູ້, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອການຄ້າ, ໃບແລກປ່ຽນ, ປັດໄຈ, ສ່ວນລົດອິນວໍ, ການໃຫ້ເຊົ່າຊື້, ເຊົ່າ. ເລືອກລະຫວ່າງໄລຍະຍາວແລະການເງິນໃນໄລຍະສັ້ນ.
5 ການເຮັດວຽກການບໍລິຫານນະຄອນຫຼວງ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງນະຄອນຫຼວງການເຮັດວຽກ; ວົງຈອນນະຄອນຫຼວງການເຮັດວຽກ; ການລົງທຶນຂອງຊັບສິນໃນປະຈຸບັນ: ນະໂຍບາຍການອະນຸລັກແລະການຮຸກຮານ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄອມພິວເຕີຂອງການເຮັດວຽກຄວາມຕ້ອງການທຶນ; ການຮັບມືກັບການຂາດແຄນຫຼື surpluses ເງິນທຶນຫມຸນວຽນ.
6 ການຄວບຄຸມຂອງລູກຫນີ້: ການສ້າງນະໂຍບາຍການປ່ອຍສິນເຊື່ອ; ການປະເມີນຜົນຂອງ creditworthiness; ຂອບເຂດຈໍາກັດແລະໄລຍະເວລາການປ່ອຍສິນເຊື່ອການປ່ອຍສິນເຊື່ອ; ຂັ້ນຕອນການເກັບກໍາແລະການຄວບຄຸມການປ່ອຍສິນເຊື່ອ.
7 ການບໍລິຫານຂອງຫຸ້ນ: ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ; ການຕັ້ງຄ່າຂອງລະດັບຊັບ; ການຄ້າໄປ, ລະຫວ່າງການສັ່ງຊື້ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນການ; ການກໍານົດປະລິມານການສັ່ງຊື້ທາງເສດຖະກິດ; ການສ້າງຕັ້ງລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນສໍາລັບການຫຼັກຊັບ.
8 ການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ: ເຫດຜົນສໍາລັບການຖືເງິນສົດ; ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດທີ່ເຫມາະສົມ; ການຄວບຄຸມຂອງລະດັບເປັນເງິນສົດ; ປັດໄຈກໍານົດລະດັບເງິນທີ່ເຫມາະສົມ; ການຄວບຄຸມການໄຫຼເຂົ້າແລະການຮົ່ວໄຫລຂອງເງິນສົດ: ການຮົ່ວໄຫລຂອງການປ້ອງກັນການ, ເກັບກໍາຄວາມໄວຂຶ້ນ, ການລ່າຊ້າໃນການຊໍາລະເງິນ. ງົບປະມານເງິນສົດເປັນເຄື່ອງມືການບໍລິຫານ; ການນໍາໃຊ້ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຕົນ. (ຫມາຍເຫດ: ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຄາດວ່າຈະຮູ້ຈັກວິທີທີ່ຈະແຕ້ມເຖິງງົບປະມານເງິນສົດຈາກຂໍ້ມູນນີ້.)

ອ່ານຊີ
ຫນັງສືຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການແນະນໍາເປັນປື້ມແບບຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງທ່ານ:
Geoffrey Knott ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ (Macmillan ທຸລະກິດປະລິນຍາໂທ)
ທ່ານຈະພົບເຫັນຫນັງສືທີ່ເປັນປະໂຫຍດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນປະໂຫຍດກັບປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
J.Cooper ເປັນ€ “”ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ (M & E series Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fundamenta nulla
I munus Oeconomi est, differentia inter a rebus oeconomicis et rationis; moderatorum rationem oeconomicis; financial procurator functiones; Financial Management proposita.
II Capital Budgeting Ordinatio cash et expensis Capital Budgeting influit; capitale investment consideratio factorum considerari.
Tractatus aestimatione Libri III: Traditional et D.C.F. artes: A.R.R. payback, N.P.V., I.R.R .; Singularum artium fines et usus; excellentia D.C.F. artes; Mycobacterium Analysis. (Nota: alumni ars ilia scire debebat Project aestimatione diversis locis.)
IV nulla Sources of: olim, medium, et exitus brevi-term: partes Ordinarii et Preference, servat, debitum capitale, Trade credit, laoreet commutationis, factoring, cautionem discounting, emptio pretium, mendacium. Maecenas nulla inter longum tempus et breve terminum.
Opus Capital V: Capital momentum opus; cyclum operantes capitis; imperdiet in current bonis: conservative infestantibus & consilia, & sumptibus et beneficia. Supputatione operantes capitale necessitatibus; summitatem parietum cum vel shortages superplusagiis operandi capitale.
VI Management debitores Constituendum credit consilium; creditworthiness taxationem; fides credit tempora & spatia; Credit contraho processus et imperium.
VII Management Stocks: administratione Proposita de stirpe; setting of stock levels; commercium-off inter ordinem sumptibus & portantes; Morbi Quantity Oeconomicarum determinans; imperium constituendum interna ratio generis.
VIII Procuratio of Cash: Rationes tenens pecunia; Proposita de propria pecunia procuratio; Imperium campester of Cash; propria pecunia factores determinans gradus; & de nummis influit continuit outflows: ne leakages, properantibus, et collectiones, moram solutionis. Cash a budget quod est procuratio tool; fines & usus. (Nota: alumni scire debebat conficiat nummis datis nibh elit.)

Lectio Album
insequenti suggeritur praecipue artem tuam:
Marcus Knott Financial Management (Business dominis Press)
Et invenies in his libris usus est utile consilium in locis diversis:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Lorem Edition)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
PAMATI FINANCE
1. Finanšu Funkcija: Starpība starp finanšu un grāmatvedības; vadības aspekts finansējumam; funkcijas finanšu vadītājs; uzdevumi finanšu vadības.
2 Capital Budžeta: Attiecīgās izmaksas un naudas plūsmas kapitāla budžeta; faktori, kas jāņem vērā kapitāla ieguldījuma aplēses.
3 Investment Novērtēšanas metodes: tradicionālā un D.C.F. paņēmieni: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Izmanto un ierobežojumi katrā tehniku; pārākums D.C.F. metodes; Jūtīguma analīze. (Piezīme: studentiem tiks gaidīts uzzināt, kā piemērot šos paņēmienus, lai dažādiem projektu vērtēšanas situācijās.)
4 finansu avoti: Garas, vidēja un īstermiņa avoti: parasto un priekšrocību akciju, rezervāti, aizdevums kapitāla, tirdzniecības kredītu, vekseļiem, faktoringu, rēķinu diskontēšanu, pēcapmaksas, līzings. Izvēle starp ilgtermiņa un īstermiņa finansējumu.
5. Darba Capital Management: nozīme apgrozāmā kapitāla pārvaldību; apgrozāmā kapitāla cikls; apgrozāmo līdzekļu: konservatīvo un agresīvu politiku, to izmaksām un ieguvumiem. Aprēķināt apgrozāmā kapitāla prasības; galā ar deficītu vai pārpalikumu apgrozāmo kapitālu.
6 pārvaldība Parādnieku: kredītpolitiku izveide; novērtējums kredītspēja; kredīta limitus un kredīta periodus; vākšanas procedūras un kredītu vadība.
7 pārvaldība Krājumi: mērķi akciju pārvaldību; uzstādījums krājumu līmeni; kompromiss starp pasūtīšana un pārvadā izmaksām; nosakot Ekonomikas Pasūtīšana Daudzums; izveidojot iekšējās kontroles sistēmu, lai krājumu.
8 vadība Cash: Iemesli turot naudu; mērķi pareizu naudas līdzekļu pārvaldību; kontrole naudas līmeņos; faktori, kas nosaka pareizu naudas līmeni; kontrolējot pieplūdumu & aizplūdes naudas Novērst noplūdi, paātrinot-up kolekcijas, kavējot maksājumus. Naudas Budžets kā pārvaldības instruments; tā izmanto un ierobežojumi. (Piezīme: studentiem tiks gaidīts zināt, kā sagatavot naudas budžetu no dotajiem datiem.)

Reading List
šādi grāmata ir ierosināts kā savu pamata mācību grāmata:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Jūs atradīsiet šādus noderīgas grāmatas noderīgas apspriesties par dažādām tēmām:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E profesionālā sērija)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
PAGRINDAI Finansų
1 Finansų Pareigos: Skirtumas tarp finansų ir apskaitos; valdymo aspektas finansavimą; funkcijos finansų valdytojas; tikslai finansų valdymą.
2 kapitalo biudžetą: atitinkamas išlaidas ir pinigų srautai kapitalo biudžetą; veiksniai turi būti laikomi kapitalo investicijų įvertinimo.
3 investicijų vertinimo metodai: tradicinė ir D.C.F. metodai: A.R.R., atsipirkimo, N.P.V., I.R.R .; Naudoja ir apribojimai kiekvienoje technika; pranašumas D.C.F. būdai; Jautrumo analizė. (Pastaba: studentai turės žinoti, kaip taikyti šiuos metodus projektas vertinimo įvairiose situacijose.)
4 finansavimo šaltinių: Ilgi, vidutinio ir trumpojo laikotarpio šaltiniai: Paprastosios ir privilegijuotosios akcijos, rezervai, skolinto kapitalo, prekybos kredito, vekselius, faktoringo, sąskaitos diskontavimas, pirkimą išsimokėtinai, lizingo. Pasirinkimas tarp ilgalaikio ir trumpalaikio finansavimo.
5 Apyvartinio kapitalo valdymas: svarba apyvartinio kapitalo valdymą; apyvartinis kapitalas ciklas; finansavimas Trumpalaikis turtas: konservatorius ir agresyvios politikos, jų sąnaudų ir naudos. Skaičiuojamos apyvartinio kapitalo reikalavimus; susidoroti su trūkumu ar pertekliaus apyvartinį kapitalą.
6 vadyba Skolininkų: Nustatyti įdiegta kredito politika; vertinimas patikimumą; kredito limitų ir kredito laikotarpiai; surinkimo procedūros ir kredito valdymo.
7 išteklių valdymas: tikslai akcijų valdymą; nustatymas atsargų lygio; kompromisas tarp užsakymo ir veiklos išlaidas; nustatant ekonomikos Ordering kiekis; sukurti vidaus kontrolės sistemą, kuria sandėlyje.
8 valdymas pinigais: Priežastys, dėl grynųjų pinigų laikymą; tikslai tinkamai grynųjų pinigų tvarkymas; kontrolė pinigų lygmenimis; veiksnių, lemiančių tinkamą pinigų lygį; kontroliuoti antplūdžius ir pinigų panaudojimą prevencija nuotėkio, spartinti kolekcijas, vilkinti mokėjimus. Grynųjų pinigų Biudžetas kaip valdymo priemonę; jos naudojimas ir apribojimai. (Pastaba: studentai turės žinoti, kaip parengti pinigų biudžetą nuo pateiktų duomenis.)

Pagrindinės literatūros sąrašas
taip knyga siūloma kaip savo pagrindinio vadovėlio:
Geoffrey Knott Finansų valdymas (Macmillan Verslo magistro)
Rasite šių naudingų knygų naudingų pasikonsultuoti įvairiomis temomis:
J.Cooper â € “”Finansų valdymas (M & E Professional serijos)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fundamenter vun FINANCE
1 De Finanzminister Funktioun: Ennerscheed tëscht Finanzen an Comptabilitéit; Direktiounsperséinlechkeet Aspekt vun finanzéieren; Fonctioun vun der Finanzplaz war; Ziler vun finanziell Gestioun.
2 Capital Dat: Relevant Käschten a boer Baach zu Kapital Budget; Facteuren an Investissiounskapital verbonn considéréiert gin.
3 Investment verbonn Techniques: klassesch an D.C.F. Techniken: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Notzt an Aschränkungen vun all Technik; Iwwerleeënheet vun D.C.F. Techniken; Empfindlechkeet Analys. (Note: Schüler ginn erwaart fir ze wëssen wéi dës Technik zu enger Rei vu Projet verbonn Situatiounen op Iech zoutreffen.)
4 Sources vun Finance: Long, mëttel- a kuerzfristeg Quellen: Bergoglio an D’Kanner deelt, Reserven, Prêt Haaptstad, Handel Kredit, Rechnungen vun realiséiert, an déi, Rechnung vir, astellen kafen, Locatioun. Wiel tëscht langfristeg an kuerzfristeg finanzéieren.
5 Wannen Capital Management: Wichtegkeet vum Kapital Gestioun; d’Kapital Zyklus; Finanzement vum aktuellen Patrimoine: konservativen & aggressiv Politik, hir Käschte & Virdeeler. Berechnung vum Kapital Ufuerderunge schaffen; sitiatiounsspezifesch knappe oder Iwwerschoss vu Kapital schaffen.
6 Management vun der Protectioun: Schafung vun enger Kreditkaart Politik; Beurteelung vun creditworthiness; Kreditkaart Grenzen & Kreditkaart Perioden; Kollektioun Prozeduren an Kredit Kontroll.
7 Management vun Aktien: Zilsetzung vun Wäi Gestioun; Kader vun hirem Stock Niveau; Handel-ugefaangen tëscht Bestelle & Droen Käschten; Bestëmmung vun der Wiertschafts- zréckginn, ech sinn; Andeems eng intern Kontroll System fir Bourse weider.
8 Management vun Cash: Grënn fir mengn boer; Ziler vun adäquate boer Gestioun; Kontroll vun boer Niveau; Facteuren adäquate boer Niveauen Bestëmmung; kontroléieren inflows & gi vu Suen: d’Préventioun leakages, Ursaache-up Kollektiounen, Subventiounen riskéiert. D’Cash Budget als Gestioun Instrument; seng benotzt & Aschränkungen. (Note: Schüler ginn erwaart fir ze wëssen wéi eng Suen Budget aus entscheet Donnéeën ze zielen.)

Reading Lëscht
de folgenden Buch ass wéi Är Basis Magnusson proposéiert:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Dir wäert déi folgend nëtzlech Bicher nëtzlech fannen op verschidden Sujeten ze consultéieren:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E berufflech Serie)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Основи на финансии
1 финансии функција: Разликата помеѓу финансии и сметководство; раководни аспекти на финансии; функции на финансискиот менаџер; целите на финансискиот менаџмент.
2 капитално буџетирање: Релевантни трошоци и парични приливи во капитално буџетирање; фактори да се земат предвид во главниот град на инвестициите.
3 на инвестициите Техники: Традиционални и D.C.F. техники: A.R.R., созревање, N.P.V., I.R.R .; Користи и ограничувањата на секој техника; супериорноста на D.C.F. техники; Сензитивна анализа. (Забелешка: Студентите ќе се очекува да се знае како да се применуваат овие техники за различни оценување ситуации.)
4 извори за финансии: долги, средни, и краткорочни извори: обични и приоритетни акции, резерви, кредит, трговски кредит, меници, факторинг, фактура отстапки, купување со одложено плаќање, лизинг. Избор помеѓу долгорочни и краткорочни финансии.
5 обртен капитал за управување со: важноста на управувањето со обртен капитал; главниот град циклус за работа; финансирање на обртни средства: конзервативен и агресивна политика, трошоците и придобивките. Пресметка на работен капитал барања; справување со недостатоци или вишоци на обртни средства.
6 Управување со побарувања: Воспоставување на кредитната политика; проценка на кредитната способност; кредитни лимити и кредитна периоди; процедури за наплата и кредитни контрола.
7 Управување со резерви: Цели на управување со фондот; поставување на акции нивоа; трампа помеѓу нарачки и извршување на трошоците; утврдување на економската Подредување Кол; поставување на системот на внатрешна контрола за акциите.
8 Управување со готовина: Причини за одржување на готовина; Целите на правилно управување со готовина; контрола на готовина нивоа; фактори за одредување на соодветна готовина нивоа; контрола на приливи и одливи на парични средства: спречување на истекување, забрзување колекции, одложување исплати. Пари Буџетот како алатка за управување; неговата употреба и ограничувања. (Забелешка: студентите ќе се очекува да се знае како да се подготви готовински буџет од дадените податоци.)

листа за читање
следните книга е предложено како основни вашиот учебник:
Џефри Knott Финансиски менаџмент (Мекмилан бизнис магистерски)
Ќе ги најдете на следниве корисни книги корисно да се консултираат на различни теми:
J.Cooper â € “”Финансиски менаџмент (М & Е Професионална серија)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fanorenan’ny bola
1 Ary ny Fitantanam-bola andrakitra: Difference eo amin’ny fitantanam-bola sy ny kaonty; pitantanana lafiny ny bola; asa ny ara-bola Manager; tanjona ara-bola ny fitantanana.
2 Renivohitra tetibola: Relevant vola lany sy ny vola mikoriana any amin’ny faritra Renivohitra tetibola; lafin-javatra mba hodinihina ao Renivohitra fanombanana ny fampiasam-bola.
3 Investment fanombanana teknika: nentim-paharazana sy D.C.F. teknika: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Mampiasa sy ny fetran’ny mety ho vitantsika tsirairay teknika; fahambonian’ny D.C.F. teknika; Tsy fahazakana Analysis. (Note: mpianatra dia ho antenaina ny hahafantatra ny fomba hampiharana ireo teknika ho isan-karazany ny tetikasa fanombanana toe-javatra.)
4 loharanom-baovao ny vola: Long, antonony, ary ao anatin’ny fotoana fohy loharanom-: tsotra sy Preference nizara, tahirin, findramam-bola renivohitra, ny varotra bola, faktiora ny fifanakalozana, factoring, invoice discounting, manakarama fividianana, leasing. Misafidy eo maharitra sy fohy ezaka bola.
5 Miasa Renivohitra Management: Zava-dehibe ny miasa Renivohitra fitantanana; ny miasa renivohitra tsingerin’ny; famatsiam-bola ny fananan’ny amin’izao fotoana izao: mpandala ny mahazatra & tia ady politika, ny vola & soa. Computation ny miasa renivohitra takiana; miatrika tsy fahampiana na surpluses ny miasa renivohitra.
6 Fitantanana ny meloka taminay: Fanorenana ny bola politika; fanombanana ny creditworthiness; bola fetra & bola vanim-potoana; fomba famoriam-bola sy ny fanaraha-maso bola.
7 Management ny Stocks: Tanjona tahiry fitantanana; fametrahana tahiry ambaratonga; varotra-eny eo antokony & mitondra ny vola lany; famaritana ny ara-toekarena Ordering Quantity; mametraka ny rafitra fanaraha-maso anatiny ny tahiry.
8 Management ny Cash: Antony noho ny fanaovana vola; tanjona tsara fitantanana ny vola; fanaraha-maso ny vola ambaratonga; anton-javatra hamantarana ny tokony vola haavon’ny; mifehy inflows & outflows-bola: fisorohana leakages, haingam-ny famoriam-bola, vola ela. Ny Cash Budget ho toy ny fitaovana fitantanana; ny fampiasana & voafetra. (Note: mpianatra dia ho antenaina ny hahafantatra ny fomba hanovozana ny vola nomena teti-bola avy amin’ny tahirin-kevitra.)

Reading List
izao manaraka izao no soso-kevitra boky ho toy ny fototra boky fianarana:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Ho hitanao manaraka ireto boky mahasoa ilaina mba hanontany amin’ny lohahevitra isan-karazany:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional andian-dahatsoratra)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ASAS KEWANGAN
1 Kewangan Fungsi: Perbezaan antara kewangan dan perakaunan; aspek pengurusan kewangan; fungsi pengurus kewangan; Objektif pengurusan kewangan.
2 Capital Budgeting: kos relevan dan aliran tunai dalam belanjawan modal; faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pelaburan modal.
3 Teknik Pelaburan Appraisal: Tradisional dan D.C.F. teknik: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Menggunakan dan kekurangan setiap teknik; keunggulan D.C.F. teknik; Analisis sensitiviti. (Nota: Pelajar akan dijangka untuk tahu bagaimana untuk memohon teknik-teknik untuk pelbagai situasi penilaian projek.)
4 Sumber kewangan: Long, sederhana, dan sumber jangka pendek: Biasa dan Keutamaan saham, rizab, modal pinjaman, kredit perdagangan, bil pertukaran, pemfaktoran, invois diskaun, sewa beli, pajakan. Memilih antara jangka panjang dan kewangan jangka pendek.
5 Kerja Capital Management: Kepentingan pengurusan modal kerja; kitaran modal kerja; pembiayaan aset semasa: dasar konservatif & agresif, kos & faedah mereka. Pengiraan keperluan modal kerja; menghadapi kekurangan atau lebihan modal kerja.
6 Pengurusan Penghutang: Mewujudkan dasar kredit; penilaian kredit; kredit had & tempoh kredit; prosedur pengumpulan dan kawalan kredit.
7 Pengurusan Stok: Objektif pengurusan stok; penetapan paras stok; keseimbangan antara pesanan & kos membawa; menentukan Susunan Ekonomi Kuantiti; menubuhkan sistem kawalan dalaman bagi saham.
8 Pengurusan Tunai: Sebab-sebab memegang tunai; Objektif pengurusan tunai yang sepatutnya; kawalan tahap tunai; faktor menentukan tahap tunai yang sepatutnya; mengawal aliran masuk & aliran keluar tunai: mencegah kebocoran, koleksi memandu laju-up, melambatkan pembayaran. Belanjawan tunai sebagai alat pengurusan; kegunaan & batasannya. (Nota: Pelajar akan dijangka untuk tahu bagaimana untuk merangka satu belanjawan tunai daripada data yang diberikan.)

membaca Senarai
buku berikut dicadangkan sebagai buku teks asas anda:
Geoffrey Knott Pengurusan Kewangan (Macmillan Perniagaan Masters)
Anda akan mencari buku-buku yang berguna berikut berguna untuk berunding mengenai topik-topik yang berbeza:
J.Cooper â € “”Pengurusan Kewangan (M & E siri Profesional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ധനകാര്യ ഫൗണ്ടേഷൻസ്
1 ധനകാര്യം ഫംഗ്ഷൻ: സാമ്പത്തിക, അക്കൗണ്ടിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം; ഫിനാൻസ് മാനേജീരിയൽ വശം; സാമ്പത്തിക മാനേജർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ; സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
2 തലസ്ഥാനം പെരുമാതുറ: തലസ്ഥാന ബജറ്റ് പ്രസക്തമായ ചിലവും പണമിടപാടിന്; മൂലധന നിക്ഷേപം വിലയിരുത്തൽ പരിഗണിക്കരുതു് ഘടകങ്ങൾ.
3 നിക്ഷേപം മൂല്യനിർണയം സാങ്കേതിക പരമ്പരാഗതവും D.C.F. വിദ്യകൾ: A.R.R., ഹരീഷിന്റെ, N.P.V., I.R.R .; ഓരോ ടെക്നിക്കുകളും ഉപയോഗങ്ങൾ പരിമിതികളും; D.C.F. പ്രവചകർ വിദ്യകൾ; സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ്. (കുറിപ്പ്: വിദ്യാർഥികൾ പദ്ധതി വിലയിരുത്തൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലതരം ഈ വിദ്യകൾ ബാധകമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചെയ്യും.)
ധനകാര്യം 4 ഉറവിടങ്ങൾ: ലോംഗ്, ഇടത്തരം, ഹ്രസ്വകാല Sources: ഓർഡിനറി മുൻഗണന ഓഹരികൾ, കരുതൽ, വായ്പ തലസ്ഥാനമായ, വ്യാപാരം ക്രെഡിറ്റ്, എക്സ്ചേഞ്ച്, സംഗതി, ഇൻവോയ്സ് discounting, വാങ്ങൽ നിയമിക്കുമെന്ന്, പാട്ടം എന്ന ബില്ലുകൾ. ദീർഘകാല ഹ്രസ്വകാല-ദീർഘകാല ധനകാര്യ തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
5 ജോലി ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ്: പ്രവർത്തന മൂലധന മാനേജ്മെന്റ് പ്രാധാന്യം; പ്രവർത്തന മൂലധന സൈക്കിൾ; നിലവിലെ ആസ്തി ധനസഹായം: യാഥാസ്ഥിതിക & ആക്രമണാത്മക നയങ്ങൾ, അവരുടെ ചെലവുകൾ & ആനുകൂല്യങ്ങൾ. പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യകതകൾ കണക്കുകൂട്ടല്; പ്രവർത്തനമൂലധനമില്ല ദൌർലഭ്യം അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചം നേരിടാനുള്ള.
കടക്കാരിൽ 6 മാനേജ്മെന്റ്: ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നയം സ്ഥാപിക്കുന്നു; creditworthiness വിലയിരുത്തിയശേഷം; ക്രെഡിറ്റ് പരിധികൾ & ക്രെഡിറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങൾ; ശേഖരം നടപടിക്രമങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് നിയന്ത്രണം.
ഓഹരികളിൽ 7 മാനേജ്മെന്റ്: സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ; സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകൾ ക്രമീകരണം; നിലവരുത്തലാണ് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നു & വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെലവ് തമ്മിലുള്ള; സാമ്പത്തിക അടുക്കുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ; ഓഹരി ഒരു ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം സജ്ജീകരിക്കുന്നത്.
ക്യാഷ് 8 മാനേജ്മെന്റ്: പണം കൈവശമുള്ള കാരണങ്ങൾ; ശരിയായ ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ; പണം അളവ് നിയന്ത്രണം; ശരിയായ പണം അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഘടകങ്ങൾ; പണം നിക്ഷേപത്തിൽ & രൂപയെ നിയന്ത്രിയ്ക്കാനുള്ള: leakages, മൂലം-അപ്പ് ശേഖരങ്ങൾ, പേയ്മെന്റുകൾ ഫിറോസിന്റെ തടയുന്നു. ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉപകരണം ആയി ക്യാഷ് ബജറ്റ്; ഉപയോഗങ്ങൾ & പരിമിതികളും. (കുറിപ്പ്: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ നൽകിയ രേഖകളിൽ നിന്നും ഒരു കാഷ് ബജറ്റ് അറിയാനായി അറിയാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചെയ്യും.)

വായനാ പട്ടിക
താഴെ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പാഠപുസ്തകം പോലെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു:
ജെഫ്രി നോട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് (മക്മില്ലൻ ബിസിനസ് മാസ്റ്റേഴ്സ്)
വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലുള്ള തേടേണ്ടത് ഉപയോഗപ്രദമായ താഴെ ഉപയോഗപ്രദമായ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്തും:
J.Cooper € “”ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് (എം & ഇ പ്രൊഫഷണൽ സീരീസ്)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
SISIEN TAL-FINANZI
1 Il-Funzjoni tal-Finanzi: Differenza bejn finanzi u l-kontabilità; Aspett maniġerjali ta ‘finanzi; funzjonijiet tal-maniġer finanzjarju; għanijiet ta ‘ġestjoni finanzjarja.
2 Kapitali Budgeting: spejjeż rilevanti u tal-likwidità fis-ibbaġitjar kapital; Fatturi li għandhom jiġu kkunsidrati fl-evalwazzjoni investiment kapitali.
3 Investiment Apprezzament Tekniki: Tradizzjonali u D.C.F. tekniki: A.R.R., tpattija, N.P.V., I.R.R .; Użi u l-limitazzjonijiet ta ‘kull teknika; superjorità tal D.C.F. tekniki; Analiżi tas-sensittività. (Nota: l-istudenti se jkunu mistennija li jkunu jafu kif japplikaw dawn it-tekniki għal varjetà ta ‘sitwazzjonijiet valutazzjoni tal-proġetti.)
4 Sorsi ta ‘Finanzi: Long, medji u s-sorsi ta’ terminu qasir: ordinarji u ishma privileġġati, riżervi, kapital ta ‘self, kreditu kummerċjali, kambjali, factoring, skontijiet fattura, xiri bin-nifs, kiri. Jagħżlu bejn finanzjarja għal żmien qasir fit-tul u.
5 ta ‘Ħidma Capital Management: Importanza ta’ ġestjoni tal-kapital tax-xogħol; -ċiklu kapital tax-xogħol; finanzjament ta ‘assi kurrenti: il-politiki konservattivi & aggressivi, l-ispejjeż tagħhom u l-benefiċċji. Komputazzjoni tar-rekwiżiti kapitali ta ‘ħidma; jlaħħqu ma ‘nuqqas jew eċċess ta’ kapital tax-xogħol.
6 Ġestjoni tal Debituri: Twaqqif ta ‘politika ta’ kreditu; valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja; limiti u perjodi ta ‘kreditu ta’ kreditu; proċeduri ta ‘ġbir u kontroll ta’ kreditu.
7 Immaniġġjar ta ‘Stokkijiet: L-għanijiet tal-ġestjoni tal-ħażniet; iffissar ta ‘livelli tal-ħażniet; kompromess bejn li tordna & ispejjeż li jġorru; determinazzjoni tal-Ordering Ekonomika Kwantità; twaqqif ta ‘sistema ta’ kontroll intern għall-istokk.
8 Ġestjoni tal Flus: Raġunijiet għall-pussess ta ‘flus kontanti; objettivi ta ‘ġestjoni ta’ flus xierqa; kontroll tal-livelli ta ‘flus kontanti; Fatturi li jiddeterminaw il-livelli ta ‘flus xierqa; tikkontrolla influssi & ħruġ ta ‘flus kontanti: tnixxijiet li jipprevjenu, kollezzjonijiet-eċċess ta’ veloċità up, iddewwem pagamenti. Il-Baġit Cash bħala għodda ta ‘ġestjoni; użi tagħha & limitazzjonijiet. (Nota: l-istudenti se jkunu mistennija li jkunu jafu kif tfassal baġit kontanti mid-data mogħtija.)

qari Lista
il-ktieb li ġej huwa ssuġġerit bħala textbook bażiku tiegħek:
Geoffrey Knott Ġestjoni Finanzjarja (Macmillan Business Masters)
Inti issib il-kotba utli ġejjin utli li tikkonsulta dwar suġġetti differenti:
J.Cooper â € “”Ġestjoni Finanzjarja (M & E serje Professjonali)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Turanga o mua
1 Ko te Taumahi Finance: Rerekētanga i waenganui i te pūtea me te kaute; āhuatanga whakahaere o te pūtea; mahi o te kaiwhakahaere pūtea; whāinga o te whakahaere pūtea.
2 Capital Budgeting: utu hāngai me kapewhiti i roto i te whakapaipai pūtea; āhuatanga ki te kia whakaaro i roto i te arohaehae whakapaipai haumi.
3 Investment arohaehae Techniques: Traditional ko D.C.F. tikanga: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Whakamahinga me here o ia tūāhua; painga o D.C.F. tikanga; Tūtohutanga Analysis. (Tuhipoka: ka tūmanakohia ākonga kia ki te mohio ki te tono i enei tikanga ki te whānuitanga o ngā āhuatanga arohaehae kaupapa.)
4 Rauemi o Finance: Long, reo, me ngā puna wā-poto: Ordinary me hiahia hea, rahui, taurewa whakapaipai, hokohoko nama, pire o te utu, Factoring, nama discounting, utu hoko, riihi. Te kōwhiri i waenganui i te wā-roa, me te pūtea wā-poto.
5 Mahi Capital Whakahaere: Faufaa o te mahi whakahaere whakapaipai; te huringa whakapaipai mahi; pūtea o rawa nāianei: kaupapa here momo & kaitaua, ratou utu & hua. Tätaitanga o te mahi whakaritenga whakapaipai; fekuki ki te hapa tuwhene o te mahi whakapaipai ranei.
6 Whakahaere o nama: Haamauraa he kaupapa here nama; aromatawai o te creditworthiness; nama rohe & wā nama; tukanga kohinga me te mana nama.
7 Whakahaere o Stocks: Whāinga o te whakahaere kararehe; tautuhinga o ngā taumata kararehe; hokohoko-atu i waenganui i tono & utu amo; whakatau i te Rahi Whakaraupapa Economic; te whakatū i tētahi pūnaha whakahaere ā-mō te kararehe.
8 Whakahaere o ukauka: take mō te pupuri moni; whāinga o te whakahaere moni tika; mana o ngā taumata moni; āhuatanga whakatau i te taumata moni tika; whakahaere pukenga & timunga o moni: ārai leakages, kohikohinga tere-ake, roa utu. Te Budget ukauka rite te taputapu whakahaere; ona whakamahinga & whāititanga. (Tuhipoka: ka tūmanakohia ākonga kia ki mohio me pehea ki te utu ake he pūtea moni i raraunga hoatu.)

Rārangi Reading
whakaaro te pukapuka e whai ake nei kei te rite to koutou pukapuka taketake:
Geoffrey Knott Whakahaere Pūtea (Macmillan Pakihi Masters)
ka kitea e koe i te pukapuka whai hua e whai ake whai hua ki te kōrero i runga i ngā kaupapa rerekē:
J.Cooper â € “”Whakahaere Pūtea (M & E raupapa ngaio)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
अर्थसहाय्याचे पाया
1 वित्त कार्य: अर्थ आणि लेखा फरक; अर्थ व्यवस्थापन पैलू; आर्थिक व्यवस्थापक कार्ये; आर्थिक व्यवस्थापन उद्देश.
2 भांडवल अंदाजपत्रक: राजधानी रक्कम संबंधित खर्च आणि रोख प्रवाह; घटक भांडवली गुंतवणूक मूल्यमापन लक्षात घेतले पाहिजे.
3 गुंतवणूक मूल्यमापन तंत्र: पारंपारिक आणि D.C.F. तंत्र: A.R.R., एकप्रकारचा, N.P.V., I.R.R .; वापर करते आणि प्रत्येक तंत्र मर्यादा; D.C.F. श्रेष्ठत्व तंत्र; संवेदनशीलता विश्लेषण. (टीप: विद्यार्थी प्रकल्प मूल्यमापन परिस्थितींची विविध हे तंत्र कसे लागू माहित करण्याची अपेक्षा केली जाईल.)
वित्त 4 सूत्रांनी: लांब, मध्यम आणि अल्पकालीन स्रोत: सामान्य आणि प्राधान्य शेअर, साठा, कर्जाऊ भांडवल, व्यापारी पत, विनिमय, factoring, बीजक सूट बिल, खरेदी भाड्याने, भाडेपट्टीने देण्याची. दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन आर्थिक दरम्यान निवडून.
5 खेळते भांडवल व्यवस्थापन: खेळते भांडवल व्यवस्थापन महत्त्व; खेळते भांडवल सायकल; पुराणमतवादी आणि आक्रमक धोरणे, त्यांचे खर्च & फायदे: वर्तमान मालमत्ता आर्थिक. राजधानी आवश्यकता काम गणने; दुष्काळ किंवा भांडवली काम अवतवरक्त सामना.
Debtors 6 व्यवस्थापन: क्रेडिट धोरण स्थापन करणे; पतपात्रता मूल्यांकन; क्रेडिट मर्यादा डट पूर्णविराम; संग्रह प्रक्रीया आणि क्रेडिट नियंत्रण.
स्टॉक 7 व्यवस्थापन: शेअर व्यवस्थापन उद्दिष्टे; स्टॉक पातळी सेटिंग; क्रम आणि घेऊन खर्च दरम्यान व्यापार बंद; आर्थिक तसं क्रम प्रमाण ठरवण्यासाठी; स्टॉक एक अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली सेट.
रोख रक्कम 8 व्यवस्थापन: रोख असलेले कारणे; योग्य रोख व्यवस्थापन उद्देश; रोख पातळी नियंत्रण; योग्य रोख पातळी ठरवण्यासाठी कारणांपैकी; रोख गुंतवणूक आणि फेड नियंत्रण: प्रतिबंधित गळती, भरधाव-अप संग्रह, पैसे विलंब. एक व्यवस्थापन साधन म्हणून रोख अर्थसंकल्पात; त्याचे उपयोग आणि मर्यादा. (टीप: विद्यार्थ्यांनी त्यांना डेटा रोख बजेट काढणे कसे अपेक्षा केली जाईल.)

यादी वाचन
खालील पुस्तक आपल्या मूलभूत पाठ्यपुस्तक म्हणून सुचवले आहे:
जेफ्री नॉट आर्थिक व्यवस्थापन (मॅकमिलन व्यवसाय मास्टर्स)
आपण विविध विषयांवर सल्ला उपयुक्त उपयोगी पुस्तके सापडेल:
J.Cooper â € “”आर्थिक व्यवस्थापन (एम & ई व्यावसायिक मालिका)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FINANCE суурийг
1 Санхүү Чиг үүрэг: Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн зөрүү; санхүүгийн удирдлагын асуудал; Санхүүгийн менежерийн чиг үүрэг; Санхүүгийн удирдлагын зорилт.
2-р Капитал Төсөв: Нийслэл төсвийн холбогдох зардал, мөнгөн гүйлгээ, хүчин зүйл нь хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ авч үзэх болно.
3 Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний арга техник: Уламжлалт болон D.C.F. арга: A.R.R., Зардлаа нөхөх, N.P.V., I.R.R .; Хэрэглээ, техник бүрийн хязгаарлалт; D.C.F. давуу арга; Мэдрэмжийн шинжилгээ. (Тайлбар: Оюутнууд төслийн үнэлгээний нөхцөл байдалд янз бүрийн эдгээр арга техникийг хэрхэн ашиглах мэдэх төлөвтэй байна.)
Сангийн 4 эх сурвалж: Урт, дунд, богино хугацааны эх үүсвэр: Энгийн ба давуу эрхтэй хувьцаа, нөөц, зээлийн хөрөнгө, худалдааны зээл, бирж, факторингийн, нэхэмжлэл Дискаунтын үнэт цаас, худалдан авах ажилд, лизингийн. урт хугацааны болон богино хугацааны санхүүгийн хооронд сонгох нь.
5 Ажлын Капитал Менежмент: эргэлтийн хөрөнгийн менежментийн ач холбогдол; эргэлтийн хөрөнгийн мөчлөг, консерватив & түрэмгий бодлого, тэдгээрийн зардал ба үр ашиг: эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт. Нийслэл хайсан үгийн ажиллах тооцоолох; дутагдал, ажлын капитал нь ашиг сааруулах.
Зээлдэгчдийн 6 менежмент: Зээлийн бодлого бий болгох; төлбөрийн чадварын талаар үнэлгээ хийх; зээлийн хязгаарлалт, зээлийн хугацаа, цуглуулах журам, зээлийн хяналт.
Хувьцаа 7 менежмент: хөрөнгийн менежментийн зорилтууд; хөрөнгийн хэмжээг тогтоох; захиалах & явуулах зардал хооронд худалдаа унтраах; Эдийн засгийн Эрэмбэлэх тоо хэмжээ тодорхойлох; Хувьцааны хувьд дотоод хяналтын тогтолцоог бий болгох.
Мөнгөн 8 менежмент: бэлэн мөнгө барьж шалтгаан; бэлэн мөнгөний зохистой менежментийн зорилтууд; бэлэн мөнгөний шатны хяналт тавих; зохих мөнгөн түвшинг тодорхойлох хүчин зүйлс; , Урьдчилан сэргийлэх асгарч алдагдахаас, хурдыг хүртэл цуглуулга төлбөрийг хойшлуулах: бэлэн мөнгөний урсгалыг & зарлагыг хянах. удирдлагын арга хэрэгсэл болгон бэлэн мөнгө төсвийн; түүний хэрэглээ & хязгаарлалт. (Жич: оюутан өгсөн мэдээлэл нь бэлэн мөнгөний төсөв дээр зурж хэрхэн мэдэх төлөвтэй байна.)

унших жагсаалт
Дараах ном таны үндсэн сурах бичиг зэрэг санал болгож байна:
Geoffrey Knott Санхүүгийн менежмент (Макмиллан Бизнесийн магистр)
Та өөр өөр сэдвээр зөвлөлдөх хэрэгтэй дараах ач холбогдолтой ном олж мэдэх болно:
J.Cooper € А “”Санхүүгийн менежмент (M & E Мэргэжлийн цуврал)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ဘဏ္ဍာရေးတည်
1 ဘဏ္ဍာရေးအမည်: ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စာရင်းကိုင်များအကြား Difference; ဘဏ္ဍာရေး၏စီမံခန့်ခွဲမှုရှုထောင့်, ဘဏ္ဍာရေးမန်နေဂျာ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ; ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ရည်ရွယ်ချက်။
2 Capital ကိုဘတ်ဂျက်: မြို့တော်ဘတ်ဂျက်အတွက်သက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်နှင့်ငွေသားစီးဆင်းမှု; မြို့တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကဲဖြတ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ။
3 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစိစစ်ရေး Techniques: ရိုးရာနှင့် D.C.F. နည်းစနစ်: A.R.R. , Payback, N.P.V. , I.R.R .; အသီးအသီး technique ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကန့်သတ်မှု, D.C.F. ၏သာလွန် နည်းစနစ်; sensitivity အားသုံးသပ်ခြင်း။ (မှတ်ချက်: ကျောင်းသားများကိုစီမံကိန်းကိုအကဲဖြတ်အခြေအနေများအမျိုးမျိုးဤနည်းစနစ်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုသိရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ )
4 ဘဏ္ဍာရေးသတင်းရပ်ကွက်များ: Long က, အလတ်စား, နှင့်ရေတိုရေရှည်သတင်းရပ်ကွက်: သာမန်နှင့်ဦးစားပေးရှယ်ယာ, သိုက်, ချေးငွေအရင်းအနှီး, ကုန်သွယ်ရေးအကြွေး, လဲလှယ်, factoring, ငွေတောင်းခံလွှာကိုလျှော့ဈေး, ဝယ်ယူငှားရမ်း, ငှားရမ်း၏ဥပဒေကြမ်းများ။ ရေရှည်နှင့်ရေတိုရေရှည်ဘဏ္ဍာရေးအကြားရွေးချယ်ခြင်း။
5 အလုပ်အဖွဲ့ Capital ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု: အလုပ်လုပ်ကိုင်မြို့တော်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အရေးပါမှု; အလုပ်လုပ်မြို့တော်သံသရာ; လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှု၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု: မူဝါဒများ, သူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ် & အကျိုးခံစားခွင့်ရှေးရိုးစွဲ & ရန်လို။ အလုပ်လုပ်မြို့တော်လိုအပ်ချက်များကို၏တွက်ချက်မှု; မြို့တော်အလုပ်လုပ်၏ရှားပါးမှုသို့မဟုတ်ပိုလျှံနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။
မြီစား၏ 6 စီမံခန့်ခွဲမှု: ခရက်ဒစ်မူဝါဒကိုအစပျိုး; ကြွေးမြီ၏အကဲဖြတ်; အကြွေးကန့်သတ် & အကြွေးကာလ; စုဆောင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ချေးငွေထိန်းချုပ်မှု။
စတော့ရှယ်ယာများ 7 စီမံခန့်ခွဲမှု: စတော့ရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှု၏ရည်ရွယ်ချက်, စတော့ရှယ်ယာအဆင့်ဆင့်၏ setting ကို; Trade-off ကုန်ကျစရိတ်မိန့် & တင်ဆောင်လာသောအကြား, စီးပွားရေးမှာယူမှုပမာဏအဆုံးအဖြတ်; စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုပြည်တွင်းရေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားတက် setting ။
ငွေ 8 စီမံခန့်ခွဲမှု: ငွေသားကိုင်ဆောင်များအတွက်အကြောင်းရင်းများ, သငျ့လျြောသောငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များ; ငွေသားအဆင့်ဆင့်၏ထိန်းချုပ်မှု; သင့်လျော်သောငွေသားအဆင့်အဆုံးအဖြတ်အချက်များ; ငွေသား၏စီး & စီးထွက်သွားတာကိုထိန်းချုပ်: ငွေပေးချေမှုကို delay လုပ်ခြင်းယို, အရှိန်-up က collection များကို, ကာကွယ်ပေးနိုင်။ တစ်စီမံခန့်ခွဲမှု tool အဖြစ်အဆိုပါငွေစာရင်းဘတ်ဂျက်; ၎င်း၏အသုံးပြုမှု & န့်အသတ်။ (မှတ်ချက်: ကျောင်းသားများကိုပေးသောဒေတာမှတစ်ဦးငွေသားဘတ်ဂျက်တက်ဆွဲရန်မည်သို့သိရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ )

စာရင်း Reading
အောက်ပါစာအုပ်သင်၏အခြေခံကျောင်းစာအုပ်အဖြစ်အကြံပြုသည်:
ဂျက်ဖရီ Knott ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု (အေစီးပွားရေးမာစတာ)
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများအပေါ်တိုင်ပင်ဖို့အသုံးဝင်သောအောက်ပါအသုံးဝင်သောစာအုပ်တွေရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်:
€â J.Cooper “”ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု (M & E ကို Professional ကစီးရီး)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
वित्तीय मूलाधार
1 वित्त प्रकार्य: वित्त र लेखा अंतर; वित्त को प्रबंधकीय पक्ष; वित्तीय प्रबन्धकको कार्य; वित्तीय व्यवस्थापन प्रमुख उद्देश्य।
2 पूंजी बजेट: राजधानी बजेट मा सान्दर्भिक लागत र नगद प्रवाह; कारक राजधानी लगानी मूल्यांकन मा छलफल गर्न।
3 निवेश मूल्यांकन प्रविधी: परम्परागत र D.C.F. प्रविधी: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; प्रयोग गर्छ र प्रत्येक प्रविधी को सीमितता; D.C.F. को श्रेष्ठता प्रविधी; संवेदनशीलता विश्लेषण। (नोट: विद्यार्थीहरू कसरी परियोजना मूल्यांकन विभिन्न परिस्थितिहरु यी प्रविधी लागू गर्न जान्न अपेक्षा गरिनेछ।)
वित्त 4 स्रोत: लामो, मध्यम र अल्पकालीन स्रोतहरू: असाधारण र रुचि साझा, रिजर्व, ऋण राजधानी, व्यापार क्रेडिट, विनिमय, फैक्टरिंग, चलानी discounting को बिल, खरिद किराया, पट्टे। दीर्घकालीन र अल्पकालीन वित्त बीच छान्ने।
5 कार्य पूंजी व्यवस्थापन: काम राजधानी व्यवस्थापन महत्व; राजधानी चक्र काम; रूढिवादी र आक्रामक नीति, आफ्नो लागत र लाभ: वर्तमान सम्पत्ति वित्त। काम राजधानी आवश्यकताहरु को गणना; अभाव वा राजधानी काम को surpluses सामना।
देनदार को 6 व्यवस्थापन: क्रेडिट नीति स्थापित; creditworthiness को मूल्यांकन; क्रेडिट सीमा र क्रेडिट अवधि; संग्रह प्रक्रियाहरु र क्रेडिट नियन्त्रण।
स्टक को 7 व्यवस्थापन: स्टक व्यवस्थापन उद्देश्य; स्टक स्तर को सेटिङ; अर्डर र लागत पूरा बीच व्यापार-बन्द; आर्थिक अर्डर मात्रा निर्धारण; स्टक लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना।
को नगद 8 व्यवस्थापन: नगद पकड लागि कारणहरू; उचित नगद व्यवस्थापनको उद्देश्य; नगद स्तर नियन्त्रणमा; उचित नगद स्तर निर्धारण कारक; , रोकन leakages, speeding-अप संग्रह भुक्तानी delaying: नगद को inflows र outflows नियन्त्रणमा। एक व्यवस्थापन उपकरण रूपमा नगद बजेट; यसको प्रयोगका र सीमितता। (नोट: विद्यार्थीहरू कसरी दिइएको डाटा एक नगद बजेट अप आकर्षित गर्न जान्न अपेक्षा गरिनेछ।)

सूची पढ्दै
निम्न पुस्तक आफ्नो आधारभूत पाठयपुस्तक रूपमा सुझाव छ:
Geoffrey Knott वित्तीय व्यवस्थापन (म्याकमिलनले व्यापार मालिकको)
तपाईं निम्न उपयोगी पुस्तकहरु विभिन्न विषयमा परामर्श गर्न उपयोगी हुनेछ:
J.Cooper â € “”वित्तीय व्यवस्थापन (एम ई व्यावसायिक श्रृंखला)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Foundations of FINANCE
En økonomifunksjonen: Forskjell mellom finans og regnskap; ledelses aspekt av finans; funksjonene til økonomisjef; Målene for økonomistyring.
2 Investeringsanalyse: Relevante kostnader og kontantstrømmer i hovedstaden budsjettering; faktorer som skal vurderes i hovedstaden investeringsvurdering.
3 investeringsvurdering Teknikker: Tradisjonell og D.C.F. teknikker: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Bruker og begrensninger hver teknikk; overlegenhet D.C.F. teknikker; Sensitivity Analysis. (Merk: Studentene vil bli forventet å vite hvordan du bruker disse teknikkene til en rekke prosjekt avgrensnings situasjoner.)
4 Kilder Finansdepartementet: Lang, medium og kortsiktige kilder: Ordinære og preferanseaksjer, reserver, lånekapital, handel kreditt, veksler, factoring, faktura diskontering, leie kjøp, leasing. Velge mellom langsiktig og kortsiktig finansiering.
5 Working Capital Management: Viktigheten av arbeidskapital ledelse; varekretsløpet; finansiering av omløpsmidler: konservative og aggressive politikk, sine kostnader og fordeler. Beregning av arbeidskapital krav; takle mangel eller overskudd av arbeidskapital.
6 Forvaltning av skyldnere: Etablering av en kredittpolitikk; vurdering av kredittverdighet; kredittgrenser og kreditt perioder; samling prosedyrer og kredittkontroll.
7 Forvaltning av Stocks: Mål av lagerstyring; innstilling av lagernivåer; avveining mellom bestiller og bærer kostnadene; fastsettelse av økonomiske Rekkefølge Antall; sette opp et internkontrollsystem for lager.
8 Styring av Cash: Grunner for å holde kontanter; Målene for forsvarlig likviditetsstyring; kontroll av kontant nivåer; faktorer som bestemmer den riktige penge nivåer; kontrollerende tilsig og utbetalinger av kontanter: hindrer lekkasjer, fartsovertredelse opp samlinger, forsinke betalingene. The Cash budsjett som styringsverktøy; dens bruk og begrensninger. (Merk: Studentene vil bli forventet å vite hvordan man skal utarbeide en kontant budsjett fra gitte data.)

Reading List
følgende bok er foreslått som den grunnleggende lærebok:
Geoffrey Knott økonomistyring (Macmillan Forretnings Masters)
Du finner følgende nyttige bøker nyttige for å rådføre seg om ulike emner:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional-serien)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
د مالیې د بنسټ
1 د مالیې دنده: د مالي او حسابي تر منځ بدلون؛ د مالي مدیریتي اړخ؛ د مالي مدیر دندي؛ د مالي مدیریت موخو.
2 پلازمیینه بودجه: په مرکز د بودجې اړوند لګښتونه او د نغدو پیسو د لېږد؛ عواملو ته په مرکز د پانګونې د ارزونې پام کې ونیول شي.
3 د پانګونې د ارزونې تخنیکونه: چینایي او D.C.F. تخنیکونو: A.R.R.، ګټې، N.P.V.، I.R.R .؛ کاروي او د هر تخنیک محدودیتونو؛ د D.C.F. تفوق تخنیکونه، حساسیت تحلیل. (يادونه: زده کوونکي به تمه شي چې پوه شي د دغو تخنيکونو ته د د پروژې د ارزونې حالاتو نوعه درخواست.)
د مالیې 4 سرچینې: اوږده، منځنی، او لنډ مهاله سرچینو: عادي او ترجيح د سهم، زېرمو، د پور په مرکز، د سوداګرۍ د پورونو، د تبادلې، factoring، صورتحساب کیدې بلونه، د اخیستلو وګماري، د اجارې. اوږد مهاله او لنډ مهاله مالي ترمنځ د غوره والی.
5 کاري پلازمیینه اداره: د کار مرکز مديريت اهميت؛ د کار مرکز دوره؛ محافظه کاره او د تیري د پالیسیو، د خپلو لګښتونو او ګټې: د روان مالي شتمنيو. د سرمایی اړتیا په کار Computation؛ د مبارزی سره د کمښت او یا د کار مرکز لږښت راغی.
د پوروړو 6 مديريت: د اعتبارونو د پالیسۍ جوړول؛ د پورونو ارزونه؛ د پورونو حدودو & پورونو دورو؛ ټولګه کړنلارو او د پورونو د کنټرول.
د تلسکوپی 7 مديريت: د ونډې د مدیریت موخې؛ د ونډې کچه د جوړولو؛ فرمایشاتو & ترسره لګښتونو تر منځ د سوداګرۍ پړاو؛ د اقتصادي ترتیبول مقدار معلوموي؛ د ونډو د داخلي کنټرول د سيسټم د جوړولو.
د نغدو 8 مديريت: لپاره ولسي جرګي ته د نغدو پیسو دلايل؛ د مناسب نغدو مدیریت موخو؛ د نغدو پیسو کچه کنټرول؛ عوامل د مناسب نغدو کچه معلوموي. مرستو او سیست د نغدو پیسو کنترول: سوریو څخه د مخنيوي، دچپه-up collections، ځنډ د پيسو. د نغدو پيسو د بودجې د مدیریت وسيلې په توګه؛ د هغه ګټي او محدوديتونه. (يادونه: زده کوونکي به تمه شي چې پوه شي تر ورکړل معلومات له یوی نغدې بودجې رسم.)

لوستلو بشپړفهرست
لاندې کتاب په توګه ستاسو د اساسي درسي وړاندیز شوی دی:
Geoffrey نات له مالي چارو د ادارې (Macmillan د سوداګرۍ د ماسټرۍ)
تاسو به لاندې د ګټورو کتابونو ګټور چې په مختلفو موضوعاتو سره مشوره ترلاسه کړو:
J.Cooper â € “”مالي چارو د ادارې (M & E مسلکي لړۍ)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
مبانی امور مالی
1 سرمایه گذاری تابع: تفاوت بین امور مالی و حسابداری؛ جنبه های مدیریتی مالی؛ توابع از مدیر مالی؛ اهداف مدیریت مالی.
2 بودجه بندی سرمایه ای: هزینه های مرتبط و جریان های نقدی در بودجه بندی سرمایه؛ عوامل در ارزیابی سرمایه گذاری سرمایه در نظر گرفته شود.
3 تکنیک های سرمایه گذاری ارزیابی: سنتی و D.C.F. تکنیک: A.R.R.، پس گیری، N.P.V.، I.R.R؛ استفاده از و محدودیت های هر روش؛ برتری D.C.F. تکنیک؛ تجزیه و تحلیل میزان حساسیت. (توجه: دانش آموزان خواهد شد انتظار می رود بدانید که چگونه برای اعمال این تکنیک به موقعیت های مختلف ارزیابی پروژه.)
4 منابع مالی: بلند، متوسط، و منابع کوتاه مدت: معمولی و اولویت سهام، ذخایر، سرمایه وام، اعتبار تجاری، بروات، مقاطعه، تنزیل فاکتور، استخدام خرید، اجاره. انتخاب بین طولانی مدت و امور مالی کوتاه مدت است.
5 مدیریت سرمایه در گردش: اهمیت مدیریت سرمایه در گردش؛ چرخه سرمایه در گردش؛ تامین مالی دارایی های جاری: سیاستهای محافظهکارانه و تهاجمی، هزینه و مزایای خود را. محاسبه کار سرمایه مورد نیاز؛ مقابله با کمبود یا مازاد سرمایه در گردش.
6 مدیریت بدهکاران: ایجاد یک سیاست های اعتباری؛ ارزیابی اعتبار؛ اعتباری محدودیت و دوره اعتبار؛ روش جمع آوری و کنترل اعتباری.
7 مدیریت سهام: اهداف مدیریت سهام؛ تنظیم و سطح سهام؛ تجارت بین سفارش و هزینه حمل؛ تعیین مقدار سفارش اقتصادی؛ راه اندازی یک سیستم کنترل داخلی برای سهام.
8 مدیریت نقدی: دلایل نگه داشتن پول نقد؛ اهداف مدیریت پول نقد مناسب؛ کنترل سطح پول نقد؛ عوامل تعیین سطح پول نقد مناسب؛ کنترل جریان و خروج پول نقد: نشتی جلوگیری از، مجموعه سرعت بالا، تاخیر در پرداخت. بودجه نقدی به عنوان یک ابزار مدیریت؛ استفاده و محدودیت های آن. (توجه: دانش آموزان خواهد شد انتظار می رود بدانید که چگونه برای دستیابی به یک بودجه نقدی از اطلاعات داده شده.)

خواندن فهرست
کتاب زیر به عنوان کتاب درسی پایه خود را پیشنهاد:
جفری نات مدیریت مالی (مک میلان کسب و کار کارشناسی ارشد)
شما را به کتاب های مفید زیر مفید به مشورت در مورد موضوعات مختلف را پیدا کنید:
J.Cooper â € “”مدیریت مالی (M & E سری حرفه ای)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
PODSTAWY FINANSÓW
1 Funkcja Finanse: Różnica między finansów i księgowości; Aspekt kierownicze finansów; Funkcje zarządcy finansowego; Cele zarządzania finansowego.
2 Capital Budżetowanie: Istotne koszty i przepływy pieniężne w budżetowaniu kapitałowym; czynniki, które należy uwzględnić w ocenie inwestycji kapitałowych.
3 techniki inwestycyjne wyceny: Tradycyjne i D.C.F. Techniki: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Używa i ograniczenia każdej techniki; Wyższość D.C.F. techniki; Analiza wrażliwości. (Uwaga: należy się spodziewać uczniowie wiedzą, jak zastosować te techniki do różnych sytuacji, oceny projektów).
4 Źródła finansowania: długie, średnie i źródła krótkoterminowe: akcje zwykłe i uprzywilejowane zapasowego, kapitału pożyczki, kredytu kupieckiego, wekslami, factoring, dyskontowanie faktur, sprzedaży ratalnej, leasingu. Wybór między długoterminowego i krótkoterminowego finansowania.
5 Working Capital Management: Znaczenie zarządzania kapitałem obrotowym; cykl kapitału obrotowego; finansowanie aktywów obrotowych: polityki konserwatywnych i agresywnych, ich kosztów i korzyści. Obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy; radzenia sobie z brakami lub nadwyżek kapitału obrotowego.
6 Zarządzanie Dłużników: Ustanowienie polityki kredytowej; Ocena zdolności kredytowej; limity i okresy kredytowych kredytowych; procedury zbierania i kontroli kredytowej.
7 zarządzania zasobami: Cele zarządzania zapasami; Ustawienie poziomu zapasów; kompromis między rezerwacja i kosztów prowadzących; określenia uporządkowania gospodarcza ilości; utworzenie systemu kontroli wewnętrznej w magazynie.
8 Zarządzanie gotówką: Powody utrzymywania gotówki; Celem prawidłowego zarządzania środkami pieniężnymi; kontrola poziomu środków pieniężnych; Czynniki determinujące odpowiedniego poziomu środków pieniężnych; kontrolowanie wpływów i wypływów środków pieniężnych: zapobieganie wyciekom, zbiory przyspieszenia, opóźnienia płatności. Cash Budżet jako narzędzie zarządzania; jego zastosowania i ograniczenia. (Uwaga: należy się spodziewać uczniowie wiedzą, jak sporządzić budżet środków pieniężnych z podanych danych.)

Lista do przeczytania
następujące książki sugeruje jako podstawowego podręcznika:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Biznes Masters)
Znajdziesz tu następujące przydatnych książek przydatnych do konsultacji na różne tematy:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Profesjonalna seria)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fundamentos de Finanças
1 A função de Finanças: Diferença entre finanças e contabilidade; aspecto gerencial das finanças; funções do gestor financeiro; objectivos de gestão financeira.
2 Capital Orçamento: custos relevantes e fluxos de caixa no orçamento de capital; fatores a serem considerados na avaliação de investimentos de capital.
3 Técnicas de Investimento Comentário: Tradicional e D.C.F. técnicas: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Usos e limitações de cada técnica; superioridade de D.C.F. técnicas; Análise sensitiva. (Nota: Espera-se que os alunos saibam como aplicar essas técnicas para uma variedade de situações de avaliação dos projectos.)
4 Fontes de financiamento: longo, médio e fontes de curto prazo: as ações ordinárias e preferenciais, reservas, empréstimos, crédito comercial, letras de câmbio, factoring, desconto na factura, locação, arrendamento mercantil. Escolher entre a longo prazo e financiamento a curto prazo.
5 Working Capital Management: A importância da gestão de capital de giro; o ciclo de capital de giro; financiamento de ativos circulantes: políticas conservadoras e agressivas, os seus custos e benefícios. Cálculo de capital de giro; lidar com a escassez ou excedentes de capital de giro.
6 Gestão dos Devedores: Criação de uma política de crédito; verificação da solvabilidade; crédito limites e prazos de pagamento; procedimentos de coleta e controle de crédito.
7 Gestão das Populações: Objectivos da gestão de stocks; ajuste dos níveis de estoque; trade-off entre a encomenda e os custos de transporte; determinar a Ordenação Económica Quantidade; criação de um sistema de controlo interno para o estoque.
8 Gestão de Caixa: Razões para a realização de caixa; objectivos de gestão de caixa adequada; controle dos níveis de caixa; fatores que determinam os níveis de caixa adequados; controlar as entradas e saídas de caixa: vazamentos impedindo, coleções de aceleração, atrasando pagamentos. O Orçamento de Caixa como ferramenta de gestão; seus usos e limitações. (Nota: Espera-se que os alunos sabem como elaborar um orçamento de caixa a partir de dados fornecidos.)

Lista de leitura
o seguinte livro é sugerido como o seu livro básico:
Geoffrey Knott Gestão Financeira (Macmillan Negócios Mestrado)
Você vai encontrar os seguintes livros úteis úteis para consultar sobre diferentes temas:
J.Cooper â € “”Gestão Financeira (M & E série Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਵਿੱਤ ਬੁਨਿਆਦ
1 ਵਿੱਤ ਫੰਕਸ਼ਨ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ; ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਹਿਲੂ; ਵਿੱਤੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ; ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼.
2 ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ: ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ; ਕਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਇਜਾ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
3 ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ: ਪਾਰੰਪਰਕ ਅਤੇ D.C.F. ਤਕਨੀਕ: A.R.R., ਅਵਧਿ, N.P.V., I.R.R .; ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ; D.C.F. ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਤਕਨੀਕ; ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ. (ਨੋਟ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਇਜਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.)
ਵਿੱਤ ਦੇ 4 ਸ੍ਰੋਤ: ਲੰਮੇ, ਮੱਧਮ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਰੋਤ: ਆਮ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਸ਼ੇਅਰ, ਭੰਡਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਵਪਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੁਦਰਾ, ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਚਲਾਨ Discounting ਦੇ ਬਿੱਲ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਖਰੀਦ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ. ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ.
5 ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ; ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੱਕਰ; ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ: ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ. ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੋੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ; ਕਾਲ ਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣਾ.
ਪਾਪੀ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ; ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ; ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੌਰ; ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ.
ਸਟਾਕ ਦੀ 7 ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼; ਸਟਾਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ; ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਲੈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ-ਬੰਦ; ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਮ ਮਾਤਰਾ; ਸਟਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ.
ਨਕਦ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਨਕਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ; ਸਹੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼; ਨਕਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ; ਕਾਰਕ ਸਹੀ ਨਕਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ; ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਕਦ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਚੂਨੇ, ਰਫ਼ਤਾਰ-ਅੱਪ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਬੰਧਨ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਦ ਬਜਟ; ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਕਮੀ. (ਨੋਟ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਕਦ ਦੇ ਬਜਟ ਅੱਪ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.)

ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਟ
ਹੇਠ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਜੈਫ਼ਰੀ ਨਾਟ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਮੈਕਮਿਲਨ ਵਪਾਰ ਮਾਸਟਰਜ਼)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੇਠ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਕਤਾਬ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ:
J.Cooper € ਇੱਕ “”ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਮ & E ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੜੀ)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FUNDAMENTELE FINANCE
1 Finanțe Funcția: Diferența dintre finanțe și contabilitate; aspect managerial al finanțelor; Funcțiile administratorului financiar; obiectivele de management financiar.
2 Capital Bugetare: Costurile relevante și a fluxurilor de numerar în alocarea resurselor de capital; factori care trebuie luate în considerare în evaluarea investițiilor de capital.
3 Investiții Evaluare Tehnici: tradițională și D.C.F. tehnici: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Utilizările și limitările fiecărei tehnici; superioritatea D.C.F. tehnici; Analiza de sensibilitate. (Notă: elevii vor fi de așteptat să știe cum să aplice aceste tehnici la o varietate de situații de evaluare a proiectelor.)
4 Surse de Finanțe: lung, mediu și surse pe termen scurt: acțiunile ordinare și preferențiale, rezerve, capital de împrumut, credit de comerț, bonuri de schimb, factoring, scontarea factura, închiriere de cumpărare, leasing. Alegerea între termen lung și financiar pe termen scurt.
5 Managementul capitalului de lucru: Importanta managementului capitalului de lucru; ciclul de capital de lucru; finanțarea activelor circulante: politici conservatoare si agresive, costurile si beneficiile lor. Calculul cerințelor de capital de lucru; a face față cu lipsa sau surplusuri de capital de lucru.
6 Managementul Debitorilor: Stabilirea unei politici de credit; evaluarea bonității; limite de credit și perioadele de credit; procedurile de colectare și control de credit.
7 Managementul stocurilor: Obiectivele de gestionare a stocurilor; stabilirea nivelurilor stocurilor; compromis între comandarea și costurile care transportă; determinarea Ordonarea economice Cantitatea; crearea unui sistem de control intern pentru stoc.
8 Managementul de numerar: Motive pentru deținerea de numerar; Obiectivele de management adecvat numerar; controlul nivelurilor de numerar; Factorii care determină nivelurile corespunzătoare de numerar; controlul intrărilor și ieșirilor de numerar: scurgeri, prevenirea, colecții urgentarea procesului, intarzierea platilor. Bugetul de numerar ca instrument de gestionare; utilizările și limitările sale. (Notă: elevii vor fi de așteptat să știe cum să elaboreze un buget de numerar din datele furnizate.)

Listă de citit
următoarea carte este sugerată ca manual dvs. de bază:
Geoffrey Knott Management Financiar (Macmillan Business Masters)
Aici veți găsi următoarele cărți utile utile pentru a consulta pe diferite teme:
J.Cooper â € “”Management Financiar (M & E Professional Series)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ОСНОВЫ ФИНАНСОВ
1 Финансы Функция: Разница между финансов и бухгалтерского учета; управленческий аспект финансов; Функции финансового менеджера; Цели финансового менеджмента.
2 Бюджетирование капиталовложений: Соответствующие расходы и денежные потоки в столице бюджета; Факторы, которые следует учитывать при оценке капитальных вложений.
3 Методы оценки инвестиций: Традиционные и D.C.F. методы: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Использование и ограничения каждого метода; превосходство D.C.F. техники; Анализ чувствительности. (Примечание: студенты должны будут знать, как применять эти методы для различных ситуаций оценки проекта.)
4 Источники финансирования: Длинные, средние и краткосрочные источники: обыкновенные и привилегированные акции, резервы, ссудный капитал, торговые кредиты, векселя, факторинг, счетов-фактур, рассрочка, лизинг. Выбор между долгосрочным и краткосрочным финансам.
5 Управление оборотным капиталом: Важность управления оборотным капиталом; цикл оборотного капитала; финансирование оборотных активов: консервативными и агрессивной политики, их стоимости & выгоды. Расчет оборотного капитала; справиться с дефицитом или профицитом оборотного капитала.
6 Управление дебиторы: Установление кредитной политики; оценка кредитоспособности; кредитные лимиты и кредитные периоды; Процедуры сбора и кредитного контроля.
7 управления запасами: Задачи управления запасами; установка уровней запасов; компромисс между упорядочением и текущих затрат; определение экономического для заказа Количество; создание системы внутреннего контроля на складе.
8 Управление денежными: Причины, по которым проведение денежной наличности; цели надлежащего управления денежными средствами; контроль уровня денежных средств; факторы, определяющие соответствующие уровни денежной форме; контроль притока & отток денежных средств: предотвращающие протечки, ускоряя вверх коллекции, отсрочка платежей. Наличный бюджет как инструмент управления; его использования и ограничения. (Примечание: студенты должны будут знать, как составить денежный бюджет из приведенных данных.)

Список для чтения
следующая книга предлагается в качестве базового учебника:
Джеффри Нотт Финансовый менеджмент (Macmillan Business Masters)
Вы найдете следующие полезные книги полезные консультации по различным темам:
J.Cooper â € “”Финансовый менеджмент (M & E Professional серии)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FAAVAE O TUPE
1 O le Tupe Galuega tauave: Eseesega i le va o mea tau tupe ma le tausiga o tusi; vaega tau pulega o tupe; galuega tauave a le pule tau tupe; sini o le puleaina o tupe.
2 Tupe Faavae Paketiina: talafeagai tau ma tupe tinoitupe i tupe faavae o tupe; vala o le a iloiloina i le laumua iloiloga tupe teufaafaigaluega.
3 metotia Teu Faafaigaluegaina iloiloga: Faaleaganuu ma D.C.F. metotia: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Faaaogaina ma tapulaa o auala taitasi; silisili o D.C.F. auala; Nofouta Iloiloga. (Faaaliga: O le a faamoemoeina mai tamaiti o le vasega ia iloa pe faapefea ona faaaoga nei metotia i se ituaiga o galuega faatino o tulaga iloiloga.)
4 Punaoa o Tupe: Long, auala, ma punaoa puupuu: sea le taualoa ma talafeagai, faasao, nonogatupe tupe faavae, fefaatauaiga aitalafu, pepa o le fesuiaiga o tupe, factoring, pili faapauina, totogi le faatau mai, lisiina. O le filifili i le va o se taimi umi ma tupe mo taimi pupuu.
5 Galulue Tupe Faavae Pulega: Taua o le galue pulega o tupe faavae; le faataamilosaga o le laumua faigaluega; faatupeina o aseta i le taimi nei: faiga faavae faautauta & faigata, o latou tau & faamanuiaga. Fuafuaina o le galulue manaoga o tupe faavae; taulimaina o oge po o le faasili o le galulue laumua.
6 Pulega o nofo aitalafu: Faavaeina o se faiga faavae aitalafu; iloiloga o creditworthiness; aitalafu tapulaa & vaitaimi aitalafu; taualumaga aoina ma le pulea aitalafu.
7 Pulega o oloa: Sini o le pulega faaunegatupe i le Malo; faatulagaina o tulaga faaunegatupe i le Malo; fefaatauaiga-ese i le va o okaina & tauaveina tau; le fuafuaina o le Aotelega le okaina o le Tamaoaiga; le faatuina o se faiga pulega i totonu mo fefaatauaiga.
8 Pulega o Tupe: Mafuaaga o le umia o tupe; sini o pulega lelei tau tupe; puleaina o tulaga tau tupe; itu taua le fuafuaina o le tulaga o tupe e tatau ai; pulea inflows & outflows o tinoitupe: puipuia leakages, saoasaoa-aoina, o le tuai totogi. O le Tala o le Tupe Tupe e avea o se meafaigaluega tau pulega; lona faaaogaina & tapulaa. (Faaaliga: O le a faamoemoeina mai tamaiti o le vasega ia iloa pe faapefea e tusi se tala o le tupe o tupe mai le tuuina atu o faamatalaga.)

O le faitauina Lisi
ua fautuaina le tusi nei ao outou tusi aoga faavae:
Geoffrey Knott Tupe Pulega (Macmillan Masters Business)
O le a outou maua ai le aoga o nei tusi aoga e feutagai i autu eseese:
J.Cooper se € “”Tupe o le Pulega (M & E faasologa o Tomai Faapitoa)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Bunaitean IONMHAIS
1 an Ionmhais Foincsean: An diofar eadar na ionmhais agus cunntasachd; stiùiridh thaobh ionmhais; dleastanasan ionmhasail manaidsear; amasan rianachd ionmhais.
2 Calpa Buidseataidh: Buntainneach cosgaisean agus sruthan airgid ann an calpa buidseatadh; nithean air am feumar beachdachadh ann am measadh tasgadh calpa.
3 Tasgadh Appraisal Dòighean: Traidiseanta agus D.C.F. dòighean: A.R.R., foillseachadh, N.P.V., I.R.R .; Cleachdadh is cuingeachaidhean a leanas gach alt; ceannas de D.C.F. dòighean; Cugallachd Analysis. (Nòta: bidh oileanaich a ‘sùileachadh gun fhios ciamar a chuirear air na dòighean seo ri measgachadh de phròiseact measadh shuidheachaidhean.)
4 Stòran Ionmhais: Long, tro mheadhan, agus geàrr-ùine stòran: earrainnean àbhaisteach is roghnaichte, tèarmainn, calpa-iasaid, malairt creideis, bilean de iomlaid, Factoradh, fàirdeal discounting, ceannach-iasaid, fasdaidh. Taghadh eadar fad-ùine agus geàrr-ùine ionmhas.
5 calpa obrach Rianachd: Cudromachd na calpa obrach rianachd; an calpa obrach air baidhsagal; maoineachadh làithreach so-mhaoin: Tòraidheach ionnsaigheach & poileasaidhean, an cosgaisean & sochairean. Coimpiutadh a bhith ag obair calpa riatanasan; dèiligeadh ri gainnead no barrachas de calpa obrachaidh.
6 Stiùireadh Luchd-fiach: A ‘stèidheachadh poileasaidh creideis; measadh creditworthiness; creideis crìochan & creideis amannan; chruinneachadh agus modhan smachd creideis.
7 Riaghladh Stocan: Amasan làimhseachadh sprèidh; suidheachadh ìrean stoc; -mhalairt eadar rian is giùlan cosgaisean; co-dhùnadh an Eaconamach ag ordachadh meud; a ‘stèidheachadh an t-siostam in-smachd airson stoc.
8 Riaghlaidh Airgid: Adhbharan airson a ‘cumail airgid; amasan ceart airgead rianachd; Smachd air airgead ìrean; nithean co-dhùnadh ceart airgid ìrean; smachd a chumail air inflows & outflows airgid: a ‘cur bacadh leakages, cus luaiths-suas chruinneachaidhean, dàla pàighidhean. Tha a ‘bhuidseat airgid mar ghoireas riaghlaidh; a cleachdaidhean is cuingeachaidhean a leanas. (Nòta: bidh oileanaich a ‘sùileachadh gun fhios ciamar a tharruing suas a’ bhuidseat airgid bho dàta a thoirt seachad.)

liosta leughaidh
na leanas a mholadh mar leabhar tha bunaiteach do leabhar-teacsa:
Geoffrey Knott Stiùireadh Ionmhasail (Mac a ‘Mhaoilein Gnìomhachais Masters)
Gheibh sibh na leanas feumail leabhraichean feumail airson co-chomhairleachadh air diofar chuspairean:
J.Cooper â € “”Riaghladh Ionmhais (M & S Proifeiseanta sreath)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ОСНОВИ ФИНАНСИЈА
1 Финансијски Функција: Разлика између финансија и рачуноводства; менаџерски аспект финансија; функције финансијског директора; Циљеви финансијског управљања.
2 Капитално буџетирање: Релевантни трошкови и новчани токови у главном буџета; фактори које треба размотрити у процени капиталне инвестиције.
3 Инвестиција процене Технике: Традиционална и Д.Ц.Ф. технике: А.Р.Р., Освета, Н.П.В., И.Р.Р .; Користи и ограничења сваке технике; супериорност Д.Ц.Ф. технике; Анализа осетљивости. (Напомена: студенти се очекује да знају како да примене ове технике на разним процене пројекта ситуацијама.)
4 Извори финансија: Дуга, средње и краткорочни извори: обичних и приоритетних акција, резерве, кредит капитала, трговина кредитне, менице, факторинга, фактура попуста, плаћање на рате, лизинг. Избор између дугорочног и краткорочног финансирања.
5 обртна Управа: Значај радног управљања капиталом; главни циклус рад; финансирање обртних средстава: конзервативне и агресивне политике, њихових трошкова и предности. Обрачун радног капиталне захтеве; суочавање са недостатком или вишка обртна средства.
6 Управљање дужника: Успостављање кредитну политику; процена кредитне способности; кредитни лимит и кредитне периоди; процедуре прикупљања и кредит контрола.
7 управљања залихама: Циљеви управљања залихама; подешавање нивоа залиха; траде-офф између наручивања и ношење трошкова; одређивање економски наручивање Количина; успостављање система интерне контроле за стоку.
8 Управљање Цасх: Разлози за одржавање готовине; Циљеви правилно управљање готовином; контрола новчаних нивоа; фактори који одређују одговарајуће нивое готовине; контрола прилива & одлива готовине: Спречавање цурења, Убрзање колекције, одлагање плаћања. Цасх буџета као средство за управљање; његове употребе и ограничења. (Напомена: студенти ће се очекивати да зна како да састави буџет готовине из датих података.)

Реадинг Лист
следеће књига предлаже као основни уџбеник:
Џефри Кнотт Финансијски менаџмент (Пеарсон Бизнис Мастерс)
Наћи ћете следеће корисне књиге корисне да се консултује о различитим темама:
Ј.Цоопер а € “”Финансијски менаџмент (П & профессионал сериес)

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nheyo Finance
1 The Finance Rinoshanda: Difference pakati mari uye vazvidavirire; managerial chokuita mari; mashandiro anoita maneja zvemari; zvebasa zvemari utariri.
2 Capital kuronga mari: Relevant mari uye mari inoyerera guta kuronga mari; zvokufunga munyaya guru inivhesitimendi yokunyatsoongorora.
3 Investment yokunyatsoongorora Techniques: Traditional uye D.C.F. unyanzvi: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Anoshandisa uye zvausingakwanisi neimwe Nzira; ukuru D.C.F. unyanzvi; Kunzwisisa Analysis. (Note: vadzidzi zvichatsvakwa kuziva sei kushandisa unyanzvi izvi zvakasiyana-siyana basa yokunyatsoongorora ezvinhu.)
4 Magwaro Finance: Long, unosvikirwa, uye zvinyorwa pfupi: Zvavo uye zvinodiwa migove, reserves, chikwereti guru, kutengeserana zvikwereti, zvikwereti zvokutsinhanisa, factoring, inivhoyisi discounting, kuzoripa kutenga, leasing. Kusarudza pakati kwenguva refu uye kwenguva pfupi mari.
5 Kushanda Capital Management: Zvakanakira kushanda guru zvakanaka; ari kushanda guru kutenderera; mari pamusoro ano yesangano: kumwe & zvokurwa policies, avo mari & zvakanakira. Computation yokushanda zvinodiwa guru; tawirwa nokuperevedza kana surpluses achishanda guru.
6 Management chikwereti: Pave kadhi mutemo; tinyatsonzwisisa creditworthiness; chikwereti nemiganhu & chikwereti nguva; muunganidzwa maitirwo ezvinhu zvikwereti masimba.
7 Management pamusoro Mari: Zvinangwa padanda zvakanaka; marongero padanda siyana; Bhizimisi-kure pakati vagoverwa & akatakura mari; Pakusarudza Economic Ordering Quantity; akamumutsira ane kuzoshandisa masimba marongedzero unganidza.
8 Management pamusoro Cash: Zvikonzero vakabata mari; zvebasa zvakakodzera mari zvakanaka; kudzora mari siyana; zvinhu Pakusarudza yakakodzera mari yomuropa; kudzora inflows & inofashukira mari: wokudzivisa Muchidonha, kukurumidzira-ndiro, kunonoka kubhadhara. The Cash Budget somunhu utariri mudziyo; ayo tizvishandise & zvausingakwanisi. (Note: vadzidzi zvichatsvakwa kuziva sei vanochera imwe mari bhajeti kubva vakapiwa mashoko.)

Reading List
bhuku inotevera chinorehwa sezvo yako inokosha bhuku:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Uchawana mabhuku anotevera anobatsira zvinobatsira kubvunza nyaya dzakasiyana:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional series)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ناڻي بنياد
1 سنڌ جي ناڻي واري فنڪشن: ناڻي ۽ اڪائونٽنگ جي وچ ۾ فرق؛ ناڻي جي managerial پاسو؛ جي مالي مينيجر جو ڪم؛ مالي انتظام جي مقاصد.
2 گادي بجيٽ: لاڳاپيل خرچ ۽ گاديء جو بجيٽ ۾ لاڳاپو وهندو هو. عنصر گاديء سيڙپڪاري ڪٿيل ملھ ۾ سمجهيو وڃي ٿو.
3 سيڙپ ڪٿيل ملھ طريقن: روايتي ۽ D.C.F. طريقن: A.R.R.، Payback، N.P.V.، I.R.R .؛ استعمال ڪري ۽ هر ٽيڪنڪ جي حدن؛ D.C.F. جي ڀلو طريقن؛ Sensitivity ڇنڊڇاڻ. (نوٽ: شاگردن کي خبر کي ڪيئن منصوبي ڪٿيل ملھ حال جي هڪ قسم کي انهن جي طريقن سان لاڳو ڪرڻ جي اميد ڪئي ويندي.)
ناڻي جي 4 ذريعن: وڏا، وچولي، ۽ مختصر-مدت ذريعن: رواجي ۽ ترجيح بجار، ذخيرا، قرض جي گاديء، واپار ڪريڊٽ، بدلي، factoring، رسيد discounting، مزور خريد ڪري، ڪارليزنگ جو بل. ڊگهي مدت ۽ گهٽ-مدت ناڻي جي وچ ۾ چونڊ.
5 ڪاروباري سرمايو انتظام: ڪم جو گاديء جو انتظام جي اهميت. جي ڪم جو گاديء جو چڪر؛ موجوده اثاثن جي مالي: پراڻ ۽ جوش پاليسين، ان جي خرچ ۽ فائدا. گاديء جو گهرجون ڪم جي Computation؛ قلت يا گاديء جو ڪم جي surpluses سان coping.
دينداري جي 6 انتظام: هڪ ڪريڊٽ پاليسي ۾ قائم ڪري، creditworthiness جي لائين، ڪريڊٽ جون حدون ۽ ڪريڊٽ دورن؛ گڏ ڪرڻ جي طريقيڪار ۽ ڪريڊٽ ڪنٽرول.
اسٽاڪ جي 7 انتظام: اسٽاڪ انتظام جو مقصد؛ اسٽاڪ ليول جي جوڙ؛ واپار-بند ڳالهه ۽ خرچ کڻندو جي وچ ۾؛ determining جي اقتصادي بيهڪ مقدار؛ اسٽاڪ لاء هڪ اندروني ڪنٽرول نظام جي ٺاھ جوڙ.
ڪيش جي 8 انتظام: لاڳاپو ورتو لاء سبب؛ مناسب نقد انتظام جي مقاصد؛ نقد ليول جو ڪنٽرول؛ جي مناسب نقد ليول determining عنصر؛ inflows ۽ لاڳاپو جي outflows ڪنٽرول: leakages، speeding اپ مجموعو، جي ادائيگين ٽڙي وينديون preventing. هڪ انتظام اوزار طور لاڳاپو بجيٽ؛ ان جي استعمال ۽ حدن. (نوٽ: شاگردن کي خبر کي ڪيئن ڏنو ڊيٽا مان هڪ لاڳاپو بجيٽ ٺاهڻ جي توقع ڪئي ويندي.)

پڙهڻ لسٽ
هيٺ ڏنل ڪتاب پنهنجي بنيادي چارٽ طور تجويز آهي:
Geoffrey Knott مالي انتظام (Macmillan جو ڌنڌو ماسٽرس)
توهان ۾ مختلف عنوانن تي صلاح ڪرڻ لاء مفيد هيٺين مفيد ڪتابن لھندين:
€ روان J.Cooper “”مالي انتظام (م ۽ اي هلندڙ سلسلو)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ෆිනෑන්ස් පදනම්
1, ද ෆිනෑන්ස් කාර්යයන්: මූල්ය හා ගිණුම්කරණය අතර වෙනස; මූල්ය කළමනාකරණ අංශය; මූල්ය කළමනාකරු කටයුතු; මූල්ය කළමනාකරණය අරමුණු.
2 ප්රාග්ධන අයවැය: ප්රාග්ධන අයවැය තුළ අදාළ පිරිවැය සහ මුදල් ප්රවාහ; ප්රාග්ධන ආයෝජනයක් තක්සේරුවක් සලකා බැලිය යුතු සාධක.
3 ආයෝජන ඇගයීෙම් තාක්ෂණය: සම්ප්රදායික කර්මාන්ත හා D.C.F. තාක්ෂණික ක්රම: A.R.R., මෙම මුදල ලැබීමට, N.P.V., I.R.R .; එක් එක් තාක්ෂණය භාවිතය සහ සීමාවන්; D.C.F. උත්කෘෂ්ඨ තාක්ෂණ; සංවේදීතා විශ්ලේෂණ. (සටහන: සිසුන් ව්යාපෘති තක්සේරු අවස්ථාවන් ගණනක් මෙම ශිල්ප ක්රම අයදුම් කළ හැකි ආකාරය දැන ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.)
මුදල් ආරංචි මාර්ග 4: දිගු, මධ්යම, සහ කෙටි කාලීන ආරංචි මාර්ග: සාමාන්ය සේවා හා සැලකිල්ලක් දක්වනු කොටස්, සංචිත, ණය ප්රාග්ධනය, වෙළඳ ණය, විනිමය, ණය සාධනය, ඉන්වොයිස් වට්ටම්, කුලී සින්නක්කර, කල්බදු බිල්පත්. දීර්ඝ කාලීන හා කෙටි කාලීන මූල්ය අතර තෝරා ගැනීම.
5 කාරක ප්රාග්ධන කළමනාකරණය: කාරක ප්රාග්ධනය කළමනාකරණය වැදගත්කම; කාරක ප්රාග්ධනයක් චක්රය; වත්මන් වත්කම් මූල්ය: ගතානුගතික සහ ආක්රමණශීලී ප්රතිපත්ති, ඒවායේ පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ. කාරක ප්රාග්ධන අවශ්යතා ගණනය; කාරක ප්රාග්ධන ඌනතාවයන් හෝ අතිරික්ත සමඟ සාර්ථකව කටයුතු.
ණයකරු 6 කළමනාකරණය: ණය ප්රතිපත්තිය ස්ථාපිත; ණය තක්සේරු; ණය සීමා සහ ණය කාල; එකතුව පටිපාටි හා ණය පාලනය.
කොටස් 7 කළමනාකරණය: කොටස් කළමනාකරණය අරමුණු; කොටස් මට්ටම් සැකසුම; වෘත්තීය ලකුණු වියදම් නියෝග සහ රැගත් අතර; ආර්ථික සැකැස්ම ප්රමාණ නිර්ණය; කොටස් සඳහා අභ්යන්තර පාලන පද්ධතිය පිහිටුවීමට.
මුදල් 8 කළමනාකරණය: මුදල් පැවැත්වීම සඳහා ෙහේතු කවෙර්ද; නිසි මුදල් කළමනාකරණය අරමුණු කවෙර්ද; මුදල් මට්ටම් පාලනය කිරීම; නිසි මුදල් මට්ටම් තීරණය සාධක; මුදල් ගලා ඒම් සහ ගලා ඒමටත් පාලනය: කාන්දුව වේගයෙන්-අප් එකතු, ගෙවීම් ප්රමාද වැළැක්වීම. කළමනාකරණ මෙවලමක් ලෙස මුදල් අයවැයක්; එහි භාවිතයන් සහ සීමාවන්. (සටහන: සිසුන් ලබා දී දත්ත මුදල් අයවැයක් පිලියෙල කරන ආකාරය දැන ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.)

ලැයිස්තුව කියවීම
පහත සඳහන් පොත ඔබේ මූලික අත්පොතක් ලෙස යෝජනා වේ:
ජෙෆ්රි Knott මූල්ය කළමනාකරණ (මැක්මිලන් ව්යාපාරික ශාස්ත්රපති)
ඔබ විවිධ මාතෘකා මත උපදෙස් ලබා ගැනීමට ප්රයෝජනවත් පහත සඳහන් ප්රයෝජනවත් පොත් පත් සොයා වනු ඇත:
€ මගේ කතාව J.Cooper “”මූල්ය කළමනාකරණ (එම් සහ ඊ වෘත්තීය ලිපි මාලාව)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ZÁKLADY financií
1 Financie Funkcia: Rozdiel medzi financií a účtovníctva; manažérska aspekt financií; funkcie finančného riaditeľa; Ciele finančného riadenia.
2 Capital Budgeting: Príslušné náklady a peňažné toky vo kapitálového rozpočtu; faktory, ktoré treba zvážiť kapitálových investícií oceňovania.
3 hodnotenie investícií Techniky: Tradičné a D.C.F. Techniky: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R.; Použitie a obmedzenia každej techniky; prevaha D.C.F. techniky; Analýza citlivosti. (Poznámka: študenti by mali byť schopní vedieť, ako aplikovať tieto techniky k rôznym zhodnotenie projektu situácií).
4 Zdroje financií: dlhé, stredné a krátkodobé zdroje: Obyčajní a prioritných akcií, rezervy, cudzí kapitál, obchodný úver, zmenky, faktoring, faktúra diskontovanie, splátkový predaj, leasing. Voľba medzi dlhodobé a krátkodobé financovanie.
5 Working Capital Management: Význam riadenia pracovného kapitálu; kapitál cyklus pracuje; financovania obežných aktív: konzervatívny a agresívne politiky, ich náklady a výhody. Výpočet požiadaviek na prevádzkový kapitál; vyrovnať sa s nedostatkom či prebytky prevádzkového kapitálu.
6 Riadenie dlžníkov: vybudovanie úverovú politiku; posúdenie bonity; úverové limity a úverové obdobia; zbierka postupy a kontrolné úveru.
7 Vedenie zásob: Ciele riadenia zásob; Nastavenie úrovne zásob; trade-off medzi objednávanie a znášať náklady; určovaní ekonomickej odberové množstvo; zriadenie vnútorného kontrolného systému na sklad.
8 Vedenie Cash: Dôvody pre držanie hotovosti; Ciele dobrú správu hotovosti; kontrola hladiny hotovosti; faktory, ktoré určujú správnej úrovne hotovosti; ovládanie príliv & odliv hotovosti: Ochrana pred únikmi, neprimeraná rýchlosť-up kolekcií, zdržovať platby. Cash Rozpočet ako nástroj riadenia; jeho použitie a obmedzenia. (Poznámka: študenti by mali byť schopní vedieť, ako zostaviť rozpočet hotovosti z daných dát.)

Reading List
nasledujúce kniha je navrhnuté ako základná učebnica:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Nájdete tu tieto užitočné knihy užitočné poradiť sa o rôznych témach:
J.Cooper â € “”Finančný manažment (M & E Professional series)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
TEMELJI FINANCE
1 Finance Funkcija: Razlika med financ in računovodstva; vodstveni vidik financiranja; funkcije finančnega upravljavca; Cilji finančnega upravljanja.
2 Capital proračuna: Ustrezne stroške in denarni tokovi kapitala proračuna; dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri kapitalskih naložb presoji.
3 Investment Appraisal Techniques: Tradicionalni in D.C.F. tehnike: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Uporablja in omejitve vsake tehnike; superiornost D.C.F. tehnike; Analiza občutljivosti. (Opomba: študenti se pričakuje, da ve, kako uporabiti te tehnike na različnih ocenjevalnih projekt situacij.)
4 Viri finance: Dolga, srednja in kratkoročni viri: navadne in prednostne delnice, rezerve, dolžniški kapital, trgovina posojila, menice, faktoring, računa popusti, zakup, leasing. Izbira med dolgoročno in kratkoročno financiranje.
5 Delovni Capital Management: Pomen upravljanja obratnih sredstev; glavno cikel dela; financiranje obratnih sredstev: konzervativni in agresivne politike, njihovih stroškov in koristi. Izračun obratna sredstva; spopadanje s pomanjkanjem ali presežkov obratnega kapitala.
6. Upravljanje Dolžniki: Vzpostavitev kreditno politiko; ocena kreditne sposobnosti; kreditne omejitve in kreditnih obdobja; Postopki zbiranja in kreditne kontrole.
7 Upravljanje porabe: Cilji upravljanja zalog; določitev ravni zalog; kompromis med naročanjem in prevozne stroške; določitev ekonomsko Naročanje Količina; vzpostavitev sistema notranjih kontrol na zalogi.
8. Upravljanje Cash: Razlogi za gospodarstvo gotovino; Cilji pravilnega upravljanja z denarnimi sredstvi; Nadzor ravni denarnih; dejavnike, ki določajo ustrezne ravni denarnih; nadzor prilivi & odlive denarja: preprečevanje uhajanja, zbirke pospešitev, zamude plačil. Cash proračun kot orodje za upravljanje; njegove uporabe in omejitve. (Opomba: študenti se pričakuje, da bodo vedeli, kako se pripravi predračun denarnih sredstev iz danih podatkov).

Reading List
naslednja knjiga je predlagala kot svoj osnovni učbenik:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Poslovni Masters)
Boste našli naslednje koristne knjige koristne, da se posvetujejo o različnih temah:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional serija)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Aasaaskii MAALIYADDA
1 Function Maaliyadda The: duwanaanshaha u dhexeeya maaliyadda iyo xisaabaadka, dhinaca maareynta maaliyadda, hawlaha Tababaraha dhaqaale, Ujeedooyinka maareynta maaliyadda.
2 Capital Miisaaniyad-dejin: kharashyada khuseeya iyo qulqulka lacagta caddaanka ah ee miisaaniyada magaalada, arrimo in la tixgeliyo in qiimaynta maalgelinta raasamaalka.
3 Tabaha Investment Appraisal: Dhaqanka iyo D.C.F. farsamooyinka: A.R.R., Abaalmarinta, N.P.V., I.R.R .; Isticmaala iyo xadeynta of farsamo walba, Fadilmo ee D.C.F. farsamooyin, Falanqaynta oo xasaasi ah. (Fiiro gaar ah: ardayda waxaa laga filayaa in la ogaado sida loo codsado farsamooyinka si noocyo kala duwan oo xaaladaha qiimaynta mashruuca.)
4 Ilaha Maaliyadda: Long, dhexdhexaad ah, iyo ilo-gaaban: saamiyada caadiga ah iyo Xulasho, kaydka, caasimada amaah, credit ganacsiga, biilasha ee sarrifka, factoring, discounting qaansheegta, kiraystaan iibsado, la kiraysto. Doorashada dhexeeya muddada-dheer iyo maaliyadda muddo gaaban.
5 Working Management Capital: Muhiimadda maamulka magaalada ka shaqeeya, wareegga caasimada ka shaqeeya, maalgelinta hantida hadda: siyaasadaha muxaafidka & dagaal badan, kharashka ay & faa’iidooyinka. Xisaabaadka ee ka shaqeeya shuruudaha caasimada, qabsanayo la yaraanta ama Bah caasimada ka shaqeeya.
6 Management of Dayn: Samaynta siyaasadda credit a, qiimeynta creditworthiness; credit xadka & caadada credit, habka ururinta iyo gacan ku haynta credit.
7 Management of Kaydka: Ujeeddooyinka maaraynta stock, goob ka mid ah heerarka stock, ganacsiga-off u dhaxeeya xigsiin & kharashka sita; go’aaminta Quantity Dalbashada ganacsiga; samaynta nidaam ay gacanta gudaha for stock.
8 Management of Cash: Sababaha haysta lacag caddaan ah, ujeeddooyinka maamulka lacagta caddaanka habboon; control of heerka lacagta caddaanka ah; arrimaha go’aaminta heerka lacagta caddaanka habboon; xakameeyo araaciyey & kenta ee lacagta caddaanka ah: aada meelaha looga hortago, loo ururin xawaaraha-up, daahiyaan lacagaha. Cash Miisaaniyadda sida qalab maamulka ah, isticmaalka & xadka. (Fiiro gaar ah: ardayda waxaa laga filayaa in ay ogaadaan sida ay u ka soo data siiyey soo kaashka ah ee miisaaniyada.)

Reading List
buugga soo socda waa la soo jeediyay in sidii aad buugaagta aasaasiga ah,
Geoffrey Knott Maamulka Maaliyadda (Macmillan Business Masters)
Waxaad ka heli doontaa buugaagta waxtar leh soo socda waxtar leh in la tasho ku saabsan mawduucyo kala duwan:
J.Cooper â € “”Maamulka Maaliyadda (M & E taxane Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FUNDAMENTOS DE FINANZAS
1 La Hacienda Función: Diferencia entre las finanzas y la contabilidad; los aspectos de gestión de las finanzas; funciones del administrador financiero; objetivos de la gestión financiera.
2 Presupuesto de capital: los costos relevantes y flujos de efectivo en el presupuesto de capital; factores a considerar en la evaluación de la inversión de capital.
3 Técnicas de Evaluación de inversiones: Tradicional y D.C.F. técnicas: A.R.R., recuperación de la inversión, N.P.V., I.R.R .; Usos y limitaciones de cada técnica; superioridad de D.C.F. técnicas; Análisis de sensibilidad. (Nota: Se espera que los estudiantes sepan cómo aplicar estas técnicas a una variedad de situaciones de evaluación de proyectos.)
4 fuentes de financiación: largo, medio y corto plazo las fuentes: acciones ordinarias y preferentes, las reservas de capital, préstamos, créditos comerciales, letras de cambio, el factoring, descuento de facturas, compra a plazos, arrendamiento. La elección entre a largo plazo y financiación a corto plazo.
5 Gestión del Capital de Trabajo: La importancia de la gestión de capital de trabajo; el ciclo de capital de trabajo; financiación de activos corrientes: las políticas conservadoras y agresivas, sus costes y beneficios. Cálculo de los requerimientos de capital de trabajo; hacer frente a la escasez o el exceso de capital de trabajo.
6 Gestión de Deudores: El establecimiento de una política de crédito; evaluación de la solvencia; límites y plazos de pago de crédito; los procedimientos de recogida y control de crédito.
7 ordenación de las poblaciones: Objetivos de la gestión de existencias; ajuste de los niveles de existencias; trade-off entre el pedido y costos de mantenimiento; la determinación de la Orden Cantidad económica; la creación de un sistema de control interno para el ganado.
8 Gestión de Efectivo: Razones para la celebración de dinero en efectivo; objetivos de la gestión adecuada de caja; el control de los niveles de efectivo; factores que determinan los niveles de caja adecuados; el control de las entradas y salidas de efectivo: las fugas que impiden, colecciones de aceleración, de retrasar los pagos. El presupuesto de efectivo como herramienta de gestión; sus usos y limitaciones. (Nota: Se espera que los estudiantes sepan cómo elaborar un presupuesto en efectivo a partir de datos dados.)

Leyendo lista
el siguiente libro se sugiere como su libro de texto básico:
Geoffrey Knott Gestión Financiera (Macmillan negocios Masters)
Va a encontrar los siguientes libros útiles que sirven para consultar sobre diferentes temas:
J.Cooper â € “”Gestión Financiera (M & E Serie Profesional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Yayasan keuangan
1 Nu Kauanganan Fungsi: Béda antara keuangan jeung akuntansi; aspék managerial keuangan; fungsi tina manager finansial; tujuan manajemén finansial.
2 Capital budgeting: waragad sasuai jeung aliran duit tunai di budgeting ibukota; faktor bisa dianggap di pangajen investasi ibukota.
3 Téhnik Investment pangajen: tradisional jeung D.C.F. téhnik: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Jeun watesan unggal téhnik; kakuatan tina D.C.F. téhnik; Analisis sensitipitas. (Catetan: siswa bakal diharepkeun nyaho kumaha panawaran téhnik ieu pikeun rupa-rupa kaayaan pangajen proyék.)
4 Sumber Kauanganan: Long, sedeng, jeung sumber jangka pondok: Biasa jeung Préferénsi biasa, cadangan, ibukota injeuman, kiridit dagang, tagihan tina ukar, factoring, invoice discounting, nyewa meuli, leasing. Milih antara jangka panjang jeung keuangan jangka pondok.
5 ngagawekeun Capital Management: Pentingna manajemén ibukota gawe; daur ibukota gawe; pembiayaan aset kiwari: kawijakan konservatif & agrésif, waragad maranéhanana & mangpaat. Ngitung gawe syarat ibukota; coping jeung kakirangan atawa surpluses ibukota berpungsi.
6 Management of Debtors: ngadegkeun kawijakan kiridit; assessment tina creditworthiness; kiridit wates & perioda kiridit; prosedur koleksi jeung kontrol kiridit.
7 Management stok: Tujuanna tina manajemén stock; setting tina tingkat stock; dagang-off antara nyusun & mawa waragad; nangtukeun nyusun Ékonomi kuantitas; nyetel hiji sistim kontrol internal pikeun stock.
8 Management tina Cash: Alesanna keur nyekel duit tunai; tujuan manajemén tunai ditangtoskeun; kadali tingkat tunai; faktor nangtukeun tingkat tunai ditangtoskeun; ngadalikeun inflows & outflows kas: nyegah leakages, kumpulan ngebut-up, delaying pangmayaran. Nu APBD Cash salaku alat manajemén; kagunaan anak & watesan. (Catetan: siswa bakal diharepkeun nyaho kumaha ngagambar up anggaran duit tunai ti data dibikeun.)

maca Daptar
buku handap ieu ngusulkeun salaku buku ajar dasar Anjeun:
Geoffrey Knott Management Financial (Macmillan Business Masters)
Anjeun bakal manggihan buku dipake di handap ieu mangpaat pikeun konsultasi dina jejer béda:
J.Cooper â € “”Management Financial (M & E Profesional runtuyan)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
MISINGI YA FEDHA
1 Kazi Fedha: Tofauti kati ya fedha na uhasibu; usimamizi nyanja ya fedha; kazi ya meneja wa fedha; Malengo ya usimamizi wa fedha.
2 Capital bajeti: gharama husika na mtiririko wa fedha katika mji mkuu wa bajeti; sababu ya kuchukuliwa katika tathmini mtaji wa uwekezaji.
3 Uwekezaji Appraisal Techniques: Traditional na D.C.F. mbinu: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Matumizi na mapungufu ya kila mbinu; ubora wa D.C.F. mbinu; Unyeti Uchambuzi. (Kumbuka: wanafunzi itakuwa wanatarajiwa kujua jinsi ya kutumia mbinu hizi aina mbalimbali za hali ya mradi tathmini.)
4 Vyanzo vya Fedha: Long, kati, na vyanzo ya muda mfupi: Ordinary na Preference hisa, hifadhi, mkopo mji mkuu, mikopo ya biashara, bili za kubadilishana, factoring, ankara discounting, kuajiri kununua, kukodisha. Kuchagua kati ya muda mrefu na muda mfupi wa fedha.
5 Kazi Capital Management: Umuhimu wa usimamizi mtaji; mtaji mzunguko; ufadhili wa mali ya sasa: sera ya kihafidhina & fujo, gharama zao & faida. Hesabu ya kufanya kazi mji mkuu wa mahitaji; kukabiliana na uhaba au ziada ya mtaji.
6 Usimamizi wa Wadaiwa: Kuanzisha sera mikopo; tathmini ya creditworthiness; mikopo mipaka & vipindi mikopo; taratibu za ukusanyaji na udhibiti mikopo.
7 Usimamizi wa Lager: Malengo ya usimamizi wa hisa; mazingira ya viwango vya hisa; biashara-off kati kuagiza & amebeba gharama; kuamua Economic Kuagiza Quantity; kuanzisha mfumo wa udhibiti wa kwa hisa.
8 Usimamizi wa Fedha: Sababu za kufanya fedha; Malengo ya usimamizi sahihi ya fedha; udhibiti wa viwango vya fedha; sababu kuamua viwango sahihi ya fedha; kudhibiti mapato & outflows ya fedha: kuzuia kuvuja, kasi-up makusanyo, kuchelewesha malipo. Bajeti Cash kama chombo cha usimamizi; matumizi yake & mapungufu. (Kumbuka: wanafunzi itakuwa inatarajiwa kujua jinsi ya kuteka up bajeti ya fedha kutoka data aliyopewa.)

kusoma Orodha
kitabu zifuatazo ni alipendekeza kama vitabu vya kiada yako ya msingi:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Utapata yafuatayo vitabu muhimu na manufaa kwa kushauriana juu ya mada mbalimbali:
J.Cooper â € “”Usimamizi wa Fedha (M & E Mtaalamu mfululizo)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
GRUNDEN FÖR FINANSIERING
En ekonomifunktionen: Skillnad mellan ekonomi och redovisning; chefs aspekt av finansiering; funktioner ekonomichef; mål för ekonomisk förvaltning.
2 Capital budgetering Relevanta kostnader och kassaflöden i kapital budgetering; faktorer som skall beaktas i investeringskalkyl.
3 Värdering av investering Tekniker: Traditionell och D.C.F. tekniker: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Användningsområden och begränsningar av varje teknik; överlägsenhet D.C.F. tekniker; Känslighetsanalys. (Obs: Studenterna kommer att förväntas kunna tillämpa dessa tekniker till en mängd olika projektbedömningssituationer.)
4 finansieringskällor: lång, medellång och kort sikt källor: stam- och preferensaktier, reserver, lånekapital, handelskrediter, växlar, factoring, faktura diskontering, hyrköp leasing. Att välja mellan långsiktiga och kortsiktiga finansiering.
5 Arbets Capital Management: Vikten av rörelsekapitalet, rörelsekapitalet cykeln; finansiering av omsättningstillgångar: konservativ och aggressiva politik, deras kostnader och fördelar. Beräkning av rörelsekapitalbehov; hantera brist eller överskott av rörelsekapital.
6 Hantering av gäldenärer: Upprättande av en kreditpolicy; kreditprövning; kredit gränser och kredittider; förfaranden för insamling och kreditkontroll.
7 förvaltning av bestånd Mål för lagerhantering; Inställningen av lagernivåer; avvägning mellan beställning och finansieringskostnaderna; fastställande av ekonomiska Ordering Antal; inrätta ett system för intern kontroll för lager.
8 Hantering av Cash: Skäl för innehav av kontanter; mål om god cash management; kontroll av kontantnivåerna; faktorer som bestämmer rätt kontantnivåerna; styra inflöden och utflöden av kontanter: förhindra läckage, påskynda samlingar, försenar betalningar. Cash budget som ett verktyg; dess användning och begränsningar. (Obs: Studenterna kommer att förväntas veta hur man drar upp en kontant budget från givna data.)

Läslista
följande bok föreslås som din grundläggande lärobok:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Du hittar följande användbara böcker är användbara för att samråda om olika ämnen:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional-serien)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Пояҳои МОЛИЯИ
1 Молия Вазифаи: Тафовут байни молия ва ҳисобдорӣ; ҷиҳати идоракунии молия; вазифаи менеҷери молиявӣ; вазифаҳои идоракунии молиявӣ.
2 Пойтахт бу: хароҷоти дахлдор ва гардиши воситаҳои пулӣ дар буљет асосї; омилњои ба арзёбии сармоягузории баррасӣ шаванд.
3 Техникаи сармоягузорӣ Арзёбии: анъанавӣ ва D.C.F. техникаи: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Истифода мебарад ва маҳдудиятҳои ҳар як техникаи; бартарияти D.C.F. техникаи; Таҳлили ҳассосият. (Эзоҳ: донишҷӯён дар назар бидонед, ки чӣ тавр ба кор бурдани ин техника ба ниёзҳову вазъиятҳои экспертизаи лоиҳа.)
4 Манбаъњои молия: Long, миёна, ва манбаъњои кӯтоҳмуддат: оддӣ ва саҳмияҳои Афзалият, захираҳои сармояи қарз, кредит савдо, векселҳои асъор, factoring, баҳисобгирӣ фактура, мардикор харид, лизинг. Интихоби байни дарозмуддат ва молия кӯтоҳмуддат пешниҳод намуд.
5 кории идораи Пойтахт: Аҳамияти идоракунии сармояи корӣ; давра сармояи корӣ; маблағгузории дороиҳои ҷорӣ: сиёсати консервативӣ & хашмгин, хароҷоти & манфиатҳои худ. Ҳисоб кор талаботи асосї; мубориза бо камбуди ё бақияпулиҳои пойтахт кор.
6 Идоракунии аз қарздорони: Таъсис сиёсати қарзӣ; арзёбии пардохтпазирии; қарзӣ ҳудуди & мӯҳлати қарзӣ; тартиби љамъоварї ва назорати қарзӣ.
7 Идоракунии захираҳои: Мақсадҳои идоракунии фонди; ғуруби сатҳҳои саҳомӣ; тиҷоратӣ-истироҳат дар байни мураттабсозии & хароҷоти гузаронидани; муайян намудани миќдори том иқтисодӣ; таъсис додани низоми назорати дохилиро барои саҳҳомӣ.
8 Идоракунии хазинавӣ: Сабабњои гузаронидани пули нақд; вазифаҳои идоракунии маблағҳои пулӣ дуруст; назорати сатњи пули нақд; омилњои муайянкунандаи сатњи нақди дуруст; назорати воридшавандаи & рафтуомад пули нақд: ихроҷи пешгирӣ, маҷмӯаҳои суръат бахшидан, аќибмонии пардохт. Дар буҷет пули нақд ба сифати абзори идоракунӣ; истифодаи & маҳдудият он. (Эзоҳ: донишҷӯён дар назар бидонед, ки чӣ тавр ба кашид, то буҷет пули нақд аз маълумоти дода мешавад.)

хондани Рӯйхати
китоби зерин ҳамчун китоби дарсӣ асосии худ пешниҳод кард:
Geoffrey Knott идоракунии молиявӣ (Macmillan Business оғоён)
Шумо китобҳои муфид зерин муфид барои машварат дар бораи мавзӯъҳои гуногун пайдо:
J.Cooper в € «Идоракунии молиявӣ (M & E силсилаи касбӣ)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
நிதி அடித்தளங்கள்
1 நிதி செயல்பாடு: நிதி மற்றும் கணக்கு வேறுபாடு; நிதி நிர்வாக அம்சம்; நிதி மேலாளர் செயல்பாடுகளை; நிதி மேலாண்மை நோக்கங்கள்.
2 மூலதன பட்ஜெட்: மூலதன வரவு செலவு சம்பந்தப்பட்ட செலவுகள் மற்றும் பண பரிமாற்றங்கள்; காரணிகள் மூலதன முதலீடு மதிப்பீட்டில் கருதப்படுகிறது.
3 முதலீட்டு மதிப்பீடு நுட்பங்கள்: பாரம்பரிய மற்றும் D.C.F. நுட்பங்கள்: A.R.R., திரும்ப செலுத்துதல், N.P.V., I.R.R .; பயன்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு நுட்பம் வரம்புகள்; D.C.F. மேன்மையை நுட்பங்களை; உணர்திறன் பகுப்பாய்வு. (குறிப்பு: மாணவர்கள் திட்ட மதிப்பீடு சூழ்நிலைகளில் பல்வேறு இந்த உத்திகள் விண்ணப்பிக்க எப்படி தெரியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.)
நிதி 4 ஆதாரங்கள்: நீண்ட, நடுத்தர, மற்றும் குறுகிய கால ஆதாரங்கள்: சாதாரண மற்றும் முன்னுரிமைப் பங்குகள், இருப்புக்கள், கடன் மூலதனம், வர்த்தக கடன், பரிமாற்றம், காரணமாகிறது, விலைப்பட்டியல் தள்ளுபடி பில்கள், கொள்முதல், குத்தகை. நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால நிதி இடையே தேர்வு.
5 மூலதனம் மேலாண்மை: மூலதனம் மேலாண்மை முக்கியத்துவம்; மூலதன சுழற்சி; பழமைவாத மற்றும் ஆக்ரோஷ கொள்கைகள், தங்கள் செலவுகளை மற்றும் நன்மைகள்: நடப்பு சொத்துகளின் நிதி. மூலதன அவசியங்கள் கணக்கீடு; பற்றாக்குறை அல்லது மூலதனமாக அதிகப்படியானவையுடன் சமாளிக்கும்.
கடனாளிகள் 6 மேலாண்மை: ஒரு கடன் கொள்கையை நிறுவுவதில்; நாணய மதிப்பு மதிப்பீடு; கடன் வரம்புகளை மற்றும் கடன் காலங்களில்; சேகரிப்பு முறைகள் மற்றும் கடன் கட்டுப்பாடு.
பங்குகள் 7 மேலாண்மை: பங்கு மேலாண்மை நோக்கங்கள்; பங்கு அளவுகள் அமைப்பை; வரிசைப்படுத்தும் மற்றும் அமோகமான இடையிலான வர்த்தகத்திற்கு; பொருளாதார வரிசை அளவு தீர்மானித்தல்; பங்கு ஒரு உள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அமைக்க.
பண 8 மேலாண்மை: பண பிடித்து காரணங்கள்; சரியான பண மேலாண்மை நோக்கங்கள்; பண அளவுகளை கட்டுப்பாடு; சரியான பண அளவை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள்; , தடுக்கும், முறைகேட்டைத், வேகமான அப் வசூல் பணம் தாமதப்படுத்தும்: பண உள்வரவில் & வெளிப்பாய்வுகளுடன் கட்டுப்படுத்தும். மேலாண்மை கருவியை என பண பட்ஜெட்; அதன் பயன்கள் மற்றும் வரம்புகள். (குறிப்பு: மாணவர்கள் எப்படி கொடுக்கப்பட்ட தரவு இருந்து ஒரு பண வரவு செலவு திட்டம் வரை வரைய தெரியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.)

பட்டியல் படித்தல்
பின்வரும் புத்தகம் உங்கள் அடிப்படை பாடப்புத்தகமாகிய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது:
ஜெஃப்ரி நாட் நிதி மேலாண்மை (மேக்மில்லன் வணிக முதுநிலை)
நீங்கள் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் கலந்தாலோசிக்க பயனுள்ளதாக பின்வரும் பயனுள்ள புத்தகங்கள் காண்பீர்கள்:
J.Cooper € “”நிதி மேலாண்மை (எம் & மின் வல்லுநர் தொடர்)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FINANCE పునాదులు
1 ఫైనాన్స్ ఫంక్షన్: ఫైనాన్స్ మరియు అకౌంటింగ్ మధ్య తేడా; ఆర్థిక నిర్వాహణ సంబంధిత కారక; ఆర్థిక మేనేజర్ విధులు; ఆర్థిక నిర్వహణ లక్ష్యాలు.
2 కాపిటల్ బడ్జెటింగ్: మూలధన ఆదాయ సంబంధిత ఖర్చులు మరియు ద్రవ్య సరఫరాల; కారకాలు మూలధన పెట్టుబడి మదింపులో పరిగణించేందుకు.
3 ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్రైసల్ టెక్నిక్స్: సాంప్రదాయ మరియు D.C.F. పద్ధతులు: A.R.R., పేబ్యాక్, N.P.V., I.R.R .; ఉపయోగిస్తుంది మరియు ప్రతి పద్ధతి యొక్క పరిమితులు; D.C.F. ఆధిక్యతకు పద్ధతులు; సున్నితత్వం విశ్లేషణ. (గమనిక: విద్యార్థులు ప్రాజెక్టు అంచనా పరిస్థితుల్లో వివిధ ఈ పద్ధతులు దరఖాస్తు ఎలా ఆశించాలి.)
ఫైనాన్స్ 4 మూలాలు: లాంగ్, మధ్య, మరియు స్వల్పకాలిక మూలాల: ఆర్డినరీ మరియు ప్రాధాన్య వాటాలను నిల్వలు, రుణ రాజధాని వాణిజ్య క్రెడిట్, మార్పిడి, కారక, వాయిస్ రాయితీ బిల్లులు, కొనుగోలు నియామకం, లీజింగ్. దీర్ఘ కాల మరియు స్వల్పకాలిక ఆర్థిక మధ్య ఎంచుకోవడం.
5 మూలధన నిర్వహణ: పని రాజధాని నిర్వహణ ప్రాముఖ్యత; పని రాజధాని చక్రం; సంప్రదాయవాద & దూకుడు విధానాలు, వారి ఖర్చులు & ప్రయోజనాలు: ప్రస్తుత ఆస్తుల పెట్టుబడి. పని రాజధాని అవసరాలు లెక్కింపును; కొరత లేదా పని రాజధాని మిగులు జీవించగలిగే.
రుణగ్రస్తులు 6 నిర్వహణ: ఒక క్రెడిట్ పాలసీ స్థాపించటం; విశ్వసనీయతను అంచనా; ఋణ పరిమితులు & క్రెడిట్ కాలాలు; సేకరణ విధానాల్లోని మరియు క్రెడిట్ నియంత్రణ.
స్టాక్స్ 7 నిర్వహణ: స్టాక్ నిర్వహణ లక్ష్యాలు; స్టాక్ స్థాయిలు సెట్టింగు; ఆర్దరింగ్ & మోస్తున్న ఖర్చులు మధ్య రాజీ; ఆర్థిక ఆర్డరింగ్ పరిమాణం నిర్ణయించడానికి; స్టాక్ ఒక అంతర్గత నియంత్రణ వ్యవస్థ ఏర్పాటు.
క్యాష్ 8 నిర్వహణ: నగదు పట్టుకొని కారణాలు; సరైన నగదు నిర్వాహణ లక్ష్యాలను; నగదు స్థాయిలు నియంత్రణ; సరైన నగదు స్థాయిలు గుర్తించే కారకాలు; నిరోధించినా leakages, వేగంగా అప్ సేకరణలు ఆలస్యం చెల్లింపులు: ఇన్ఫ్లోలు & ప్రవాహాల నగదు నియంత్రించడంలో. ఒక నిర్వహణ సాధనం గా క్యాష్ బడ్జెట్; దాని ఉపయోగాలు & పరిమితులు. (గమనిక: విద్యార్థులు ఇచ్చిన డేటా నుంచి నగదు బడ్జెట్ నిలబడుట ఎలా ఆశించాలి.)

పఠనం జాబితా
క్రింది పుస్తకం మీ ప్రాథమిక పాఠ్య పుస్తకం గా సూచించబడింది:
జాఫ్రీ నాట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ (మాక్మిలాన్ వ్యాపారం మాస్టర్స్)
మీరు వివిధ అంశాలపై సంప్రదించండి ఉపయోగకరమైన క్రింది ఉపయోగకరమైన పుస్తకాలు కనుగొంటారు:
J.Cooper € â “”ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ (ఎం అండ్ ఇ వృత్తి సిరీస్)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
รากฐานของสถาบันการเงิน
1 ฟังก์ชั่นการเงิน: ความแตกต่างระหว่างบัญชีและการเงิน; ด้านการบริหารจัดการการคลัง การทำงานของผู้จัดการการเงิน วัตถุประสงค์ของการจัดการทางการเงิน
2 งบประมาณเงินทุน: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและงบกระแสเงินสดในการจัดทำงบประมาณเงินทุน ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการประเมินการลงทุน
3 การประเมินการลงทุนเทคนิค: แบบดั้งเดิมและ D.C.F. เทคนิค: A.R.R. , Payback, N.P.V. , I.R.R .; การใช้ประโยชน์และข้อ จำกัด ของแต่ละเทคนิค; เหนือกว่าของ D.C.F. เทคนิค การวิเคราะห์ความไว (หมายเหตุ: นักเรียนจะคาดว่าจะทราบวิธีการใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อความหลากหลายของสถานการณ์การประเมินโครงการ.)
4 แหล่งที่มาของเงินทุน: ยาวปานกลางและแหล่งที่มาในระยะสั้น: หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิสำรองเงินทุนเงินกู้สินเชื่อทางการค้า, ตั๋วแลกเงินแฟลดใบแจ้งหนี้เช่าซื้อลีสซิ่ง การเลือกระหว่างระยะยาวและเงินทุนระยะสั้น
5 ทำงานบริหารเงินทุน: ความสำคัญของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน; วงจรเงินทุนหมุนเวียน; จัดหาเงินทุนของสินทรัพย์หมุนเวียน: นโยบายอนุรักษ์นิยมและก้าวร้าวค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของตน การคำนวณความต้องการเงินทุนหมุนเวียน; การรับมือกับปัญหาการขาดแคลนหรือส่วนเกินของเงินทุนหมุนเวียน
6 บริหารจัดการลูกหนี้: กำหนดนโยบายเครดิต; การประเมินความน่าเชื่อถือ; ข้อ จำกัด และระยะเวลาเครดิตเครดิต ขั้นตอนการเก็บรวบรวมและการควบคุมสินเชื่อ
7 การบริหารจัดการของหุ้น: วัตถุประสงค์ของการบริหารสต็อก; การตั้งค่าของระดับสต็อก; การออกระหว่างการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ; การกำหนดปริมาณการสั่งซื้อทางเศรษฐกิจ การตั้งค่าระบบการควบคุมภายในสำหรับหุ้น
8 การบริหารจัดการเงินสด: เหตุผลสำหรับการถือครองเงินสด วัตถุประสงค์ของการจัดการเงินสดที่เหมาะสม ควบคุมระดับเงินสด ปัจจัยที่กำหนดระดับเงินสดที่เหมาะสม การควบคุมเงินทุนไหลเข้าและไหลออกของเงินสด: การรั่วไหลการป้องกันไม่ให้คอลเลกชันเร่งขึ้นการชำระเงินล่าช้าใน งบประมาณเงินสดเป็นเครื่องมือในการจัดการ; การใช้ประโยชน์และข้อ จำกัด ของมัน (หมายเหตุ: นักเรียนจะคาดว่าจะทราบวิธีการวาดงบประมาณเงินสดจากข้อมูลที่กำหนด.)

อ่านรายการ
หนังสือเล่มต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะที่เป็นตำราพื้นฐานของคุณ:
เจฟฟรีย์ Knott การบริหารทางการเงิน (Macmillan ธุรกิจปริญญาโท)
คุณจะหาหนังสือที่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้มีประโยชน์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่แตกต่างกัน:
J.Cooper †“”การบริหารจัดการทางการเงิน (M & E series มืออาชีพ)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
MALİYE TEMELLERİ
1 Finans Fonksiyonu: finans ve muhasebe arasındaki fark; finans yönetim yönü; finans yöneticisinin işlevleri; Finansal yönetimin amaçları.
2 Sermaye Bütçeleme: Sermaye bütçeleme ilgili maliyetler ve nakit akımlarını; faktörler sermaye yatırımı değerlendirmesinde dikkate alınacak.
3 Yatırım Değerlendirme Teknikleri: Geleneksel ve D.C.F. teknikleri: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Kullanır ve her tekniğin sınırlamaları; D.C.F. üstünlüğü teknikleri; Duyarlılık analizi. (Not: Öğrenciler proje değerlendirme durumların çeşitli için bu teknikleri uygulamak için nasıl beklenmektedir.)
Maliye 4 Kaynaklar: Uzun, orta ve kısa vadeli kaynaklar: Adi ve Tercih hisse senetleri, rezervler, kredi, sermaye, ticari kredi, döviz, faktoring, fatura iskonto işleminin faturaları, satın alma kiralama, finansal kiralama. Uzun vadeli ve kısa vadeli finansman arasındaki seçimi.
5 Çalışma Sermayesi Yönetimi: Çalışma sermayesi yönetimi Önemi; işletme sermayesi döngüsü; muhafazakar ve saldırgan politikaları, maliyetleri ve faydaları: dönen varlıkların finansmanı. sermayesi ihtiyaçlarının Hesaplama; sıkıntısı veya sermayesi fazlaları ile başa çıkma.
Borçlular 6 Yönetimi: kredi politikası oluşturulması; kredi değerlendirilmesi; kredi limitleri ve kredi süreleri; toplama işlemleri ve kredi kontrolü.
Stoklar 7 Yönetim: Stok yönetimi Amaçları; stok seviyelerinin ayarı; Sipariş ve taşıma maliyetleri arasındaki trade-off; Ekonomik Sipariş Miktarı belirlenmesi; hisse senedi için bir iç kontrol sisteminin kurulması.
Nakit 8 Yönetimi: nakit tutmak için nedenleri; Uygun nakit yönetimi hedefleri; nakit düzeylerinin kontrolü; Uygun nakit düzeylerini belirleyen faktörler; ödemeleri geciktirmek önlenmesi kaçakların, hızlandırılması koleksiyonları: girişlerinin ve çıkışlarının nakit kontrolü. bir yönetim aracı olarak Nakit Bütçesi; onun kullandığı ve sınırlamalar. (Not: Öğrenciler verilen verilerden nakit bütçesi hazırlamak için nasıl beklenmektedir.)

Okuma listesi
Aşağıdaki kitap temel ders kitabı olarak önerilmektedir:
Geoffrey Knott Finansal Yönetim (Macmillan İş Lisans)
Farklı konularda danışmak yararlı aşağıdaki yararlı kitaplar bulabilirsiniz:
J.Cooper â € “”Finansal Yönetim (M & E Professional serisi)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ОСНОВИ ФІНАНСІВ
1 Фінанси Функція: Різниця між фінансів та бухгалтерського обліку; управлінський аспект фінансів; Функції фінансового менеджера; Цілі фінансового менеджменту.
2 Бюджетування капіталовкладень: Відповідні витрати і грошові потоки в столиці бюджету; Фактори, які слід враховувати при оцінці капітальних вкладень.
3 Методи оцінки інвестицій: Традиційні і D.C.F. методи: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R.; Використання і обмеження кожного методу; перевагу D.C.F. техніки; Аналіз чутливості. (Примітка: студенти повинні будуть знати, як застосовувати ці методи для різних ситуацій оцінки проекту.)
4 Джерела фінансування: Довгі, середні і короткострокові джерела: звичайні і привілейовані акції, резерви, позичковий капітал, торгові кредити, векселі, факторинг, рахунків-фактур, розстрочка, лізинг. Вибір між довгостроковим і короткостроковим фінансів.
5 Управління оборотним капіталом: Важливість управління оборотним капіталом; цикл оборотного капіталу; фінансування оборотних активів: консервативними і агресивної політики, їх вартості & вигоди. Розрахунок оборотного капіталу; впоратися з дефіцитом або профіцитом оборотного капіталу.
6 Управління дебітори: Встановлення кредитної політики; оцінка кредитоспроможності; кредитні ліміти та кредитні періоди; Процедури збору і кредитного контролю.
7 управління запасами: Завдання управління запасами; розподільча запасів; компроміс між упорядкуванням і поточних витрат; визначення економічного для замовлення Кількість; створення системи внутрішнього контролю на складі.
8 Управління грошовими: Причини, за якими проведення готівки; мети належного управління коштами; контроль рівня грошових коштів; фактори, що визначають відповідні рівні грошовій формі; контроль припливу & відтік грошових коштів: запобігають протікання, прискорюючи вгору колекції, відстрочка платежів. Готівковий бюджет як інструмент управління; його використання та обмеження. (Примітка: студенти повинні будуть знати, як скласти грошовий бюджет з наведених даних.)

список читання
наступна книга пропонується в якості базового підручника:
Джеффрі Нотт Фінансовий менеджмент (Macmillan Business Masters)
Ви знайдете такі корисні книги корисні консультації з різних тем:
J.Cooper â € “”Фінансовий менеджмент (M & E Professional серії)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
FINANCE کی بنیادیں
1 خزانہ فنکشن: فنانس اور اکاؤنٹنگ کے درمیان فرق؛ خزانہ کی انتظامی پہلو؛ مالی مینیجر کے کام کرتا ہے؛ مالی انتظام کے مقاصد.
2 کیپٹل بجٹنگ: کیپٹل بجٹ میں متعلقہ اخراجات اور نقدی بہاؤ؛ عوامل سرمایہ کاری تشخیص میں غور کیا جائے گا.
3 سرمایہ کاری تشخیص تراکیب: روایتی اور D.C.F. تکنیک: A.R.R.، ادائیگی، N.P.V.، I.R.R .؛ کا استعمال کرتا ہے اور ہر تکنیک کی حدود؛ D.C.F. کی برتری کی تکنیک؛ سنویدنشیلتا تجزیہ. (نوٹ: طلبا کے ساتھ منصوبہ تشخیص حالات کی ایک قسم کے لئے ان کی تکنیک کو لاگو کرنے کے لئے کس طرح جاننا توقع کی جائے گی.)
خزانہ کے 4 ذرائع: طویل، درمیانے، اور مختصر مدت کے ذرائع: عام اور ترجیح حصص، ذخائر، قرض دارالحکومت، کاروباری قرضے، زر مبادلہ، فیکٹرنگ، انوائس چھوٹ کے بل، کرایہ خرید، لیزنگ. طویل مدتی اور قلیل مدتی فنانس کے درمیان انتخاب.
5 ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ: ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کی اہمیت؛ ورکنگ کیپٹل سائیکل؛ قدامت پسند اور جارحانہ پالیسیوں، ان کے اخراجات اور فوائد: موجودہ اثاثوں کی فنانسنگ. سرمایہ کی ضروریات کام کر کے حساب؛ قلت یا ورکنگ کیپٹل کی فاضل آمدنی کے ساتھ نمٹنے.
قرض داروں 6 انتظام: ایک کریڈٹ پالیسی کے قیام؛ کی creditworthiness کی تشخیص؛ کریڈٹ کی حد اور کریڈٹ ادوار؛ جمع کے طریقہ کار اور قرض کنٹرول.
سٹاکس کے 7 انتظام: اسٹاک مینجمنٹ کے مقاصد؛ اسٹاک کی سطح کی ترتیب؛ حکم دینے اور عمومی لے جانے والے اخراجات کے درمیان تجارت بند؛ کا تعین کرنے اکنامک آرڈر مقدار؛ اسٹاک کے لئے ایک اندرونی کنٹرول کے نظام کو قائم کرنے.
کیش کے 8 انتظام: نقد انعقاد کیا وجہ ہے؛ مناسب نقد رقم کے انتظام کے مقاصد؛ نقد کی سطح میں سے کنٹرول؛ مناسب نقد سطح کا تعین کرنے والے عوامل؛ رقوم کی آمد اور عمومی آوٹ فلو نقد کی کنٹرولنگ: کی روک تھام چوری، تیز رفتار اپ مجموعوں، ادائیگیوں میں تاخیر. ایک انتظام کے آلے کے طور پر کیش بجٹ؛ اس کا استعمال اور عمومی حدود. (نوٹ: طلبا کو دیا اعداد و شمار سے نقد بجٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کے لئے توقع کی جائے گی.)

فہرست پڑھ
درج ذیل کتاب اپنی بنیادی نصابی کتاب کے طور پر تجویز کیا جاتا ہے:
جیفری Knott مالی انتظام (میکملن بزنس ماسٹرز)
آپ مختلف موضوعات پر مشورہ کرنے کے لئے مفید مندرجہ ذیل مفید کتابیں مل جائے گا:
J.Cooper € ایک “”مالی انتظام (M & E پروفیشنل سیریز)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
MOLIYa asoslarini
1 Moliya Function: Moliya va buxgalteriya orasidagi farq; moliya boshqaruv yo’nalishi; moliyaviy boshqaruvchisi vazifalari; moliyaviy boshqaruv vazifalari.
2 Capital Byudjet: kapital byudjet tegishli xarajatlar va pul oqimlari; omillar sarmoya baholash hisobga kerak.
3 Investitsiya chiqishlar texnologiyasi: an’anaviy va D.C.F. metodlarni: A.R.R., O’zini oqlash muddati, N.P.V., I.R.R .; Foydalanadi va har bir usulning cheklashlar; D.C.F. ustunligi metodlarni; O’ta sezgir tahlil. (Eslatma: talabalar loyiha baholash vaziyatlar turli, bu metodlarni qo’llash qanday bilish kutilmoqda qilinadi.)
Moliya 4 Manbalar: Uzoq, o’rta va qisqa muddatli manbalari: Oddiy va imtiyozli aksiyalar, zaxiralari, kredit kapital, savdo kredit evaziga, faktoring, faktura iskontolama qog’ozlar sotib yollash, lizing. uzoq muddatli va qisqa muddatli moliyaviy o’rtasida tanlash.
5 ishchi Capital Management: ish kapitali boshqarish va uning ahamiyati; ish kapital aylanishi; konservativ va tajovuzkor siyosat, ularning xarajatlari va foyda: joriy aktivlar moliyalashtirish. kapital talablarga ishlash hisoblash; etishmovchiligi yoki korxona kapitali profitsiti bilan engish.
Qarzdorlar 6 Management: kredit siyosatini tashkil etish; kredit baholash; kredit cheklovlari va kredit muddati; yig’ish protseduralar va kredit nazorat qilish.
Hissa 7 boshqarish: aktsiyadorlik boshqaruv vazifalari; aktsiyadorlik darajada belgilash; Buyurtma va o’tkazish xarajatlarini o’rtasidagi savdo-off; Iqtisodiy Tartiblash Miqdor belgilash; hissasi uchun ichki nazorat tizimini tashkil etish.
Yonilg’i 8 boshqarish: pul o’tkazish uchun sabablari; to’g’ri pul boshqaruv vazifalari; pul darajadagi nazorat qilish; to’g’ri pul darajasini aniqlash omillar; to’lovlarni kechiktirib, oldini olish oqishini, tezlik-up to’plamlarini: yozuvlari & chiqqandan naqd nazorat. boshqaruv vositasi sifatida yonilg’i byudjeti; uning foydalanish va cheklovlar. (Eslatma: talabalar ma`lumotiga bir pul byudjetini tuzish uchun qanday bilish kutilmoqda qilinadi.)

ro’yxati o’qish
Quyidagi kitob sizning asosiy darslik sifatida tavsiya etiladi:
Geoffrey Knott Moliyaviy boshqaruv (Macmillan Biznes Masters)
Siz har xil mavzularda maslahat foydali quyidagi foydali kitoblarni topishingiz mumkin:
J.Cooper â € “”Moliyaviy boshqaruv (M & E Professional series)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
SỞ TÀI CHÍNH
1 Chức năng chính: Sự khác biệt giữa tài chính và kế toán; khía cạnh quản lý tài chính; chức năng của người quản lý tài chính; Mục tiêu của quản lý tài chính.
2 Vốn Ngân sách: chi phí có liên quan và lưu chuyển tiền tệ trong ngân sách vốn; yếu tố được xem xét trong thẩm định vốn đầu tư.
3 Thẩm định Đầu tư Kỹ thuật: Truyền thống và D.C.F. kỹ thuật: A.R.R., hoàn vốn, N.P.V., I.R.R .; Sử dụng và hạn chế của từng kỹ thuật; ưu việt của D.C.F. kỹ thuật; Phân tích độ nhạy. (Lưu ý: học sinh sẽ được dự kiến sẽ biết làm thế nào để áp dụng những kỹ thuật này để một loạt các tình huống thẩm định dự án.)
4 Nguồn tài chính: Long, trung bình, và các nguồn ngắn hạn: thông thường và ưu đãi cổ phiếu, dự trữ, vốn vay, tín dụng thương mại, hối phiếu, bao thanh toán, hóa đơn chiết khấu, thuê mua, thuê mua. Lựa chọn giữa dài hạn và tài chính ngắn hạn.
5 Working Capital Management: Tầm quan trọng của quản lý vốn lưu động; chu kỳ vốn lưu động; tài chính của các tài sản hiện tại: chính sách bảo thủ và hung hăng, chi phí và lợi ích của họ. Tính toán làm việc yêu cầu về vốn; đối phó với tình trạng thiếu hoặc thừa vốn lưu động.
6 Quản lý Khách nợ: Thiết lập một chính sách tín dụng; đánh giá mức độ tín nhiệm; giới hạn và thời gian tín dụng tín dụng; thủ tục thu thập và kiểm soát tín dụng.
7 Quản lý Cổ phiếu: Mục tiêu của quản lý chứng khoán; thiết lập các mức độ chứng khoán; thương mại-off giữa đặt hàng & chi phí vận chuyển; Thứ tự xác định kinh tế lượng; thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ cho cổ phiếu.
8 Quản lý tiền mặt: Lý do nắm giữ tiền mặt; Mục tiêu của quản lý tiền mặt thích hợp; kiểm soát lượng tiền mặt; các yếu tố xác định mức tiền mặt thích hợp; kiểm soát dòng vốn và luồng ra của tiền: rò rỉ ngăn chặn, bộ sưu tập tăng tốc lên, trì hoãn thanh toán. Ngân sách tiền mặt như một công cụ quản lý; sử dụng và hạn chế của nó. (Lưu ý: học sinh sẽ được dự kiến sẽ biết làm thế nào để vẽ lên một ngân sách tiền mặt từ dữ liệu nhất định.)

Danh sách đọc
cuốn sách sau đây được đề xuất như là sách giáo khoa cơ bản của bạn:
Geoffrey Knott Quản lý Tài chính (Macmillan Business Masters)
Bạn sẽ tìm thấy những cuốn sách hữu ích hữu ích sau đây để tham khảo ý kiến về các chủ đề khác nhau:
J.Cooper â € “”Quản lý tài chính (M & E series Professional)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
SYLFEINI CYLLID
1 Mae’r Swyddogaeth Cyllid: Gwahaniaeth rhwng cyllid a chyfrifeg; agwedd reolaethol o gyllid; swyddogaethau’r y rheolwr ariannol; amcanion rheoli ariannol.
2 Cyllidebu Cyfalaf: Costau perthnasol a llifau arian parod yn cyllidebu cyfalaf; ffactorau i’w hystyried wrth werthuso buddsoddiad cyfalaf.
3 Technegau Arfarniad Buddsoddi: traddodiadol a D.C.F. Technegau: A.R.R., Ad-dalu, N.P.V., I.R.R .; Defnyddiau a chyfyngiadau pob techneg; rhagoriaeth D.C.F. thechnegau; Dadansoddiad Sensitifrwydd. (Sylwer: bydd disgwyl i fyfyrwyr wybod sut i wneud cais technegau hyn i amrywiaeth o sefyllfaoedd arfarnu prosiectau.)
4 Ffynonellau Cyllid: Long, canolig, a ffynonellau tymor byr: Cyffredin a Dewis cyfranddaliadau, cronfeydd wrth gefn, cyfalaf benthyciadau, credyd masnach, biliau cyfnewid, ffactoreiddio, disgowntio anfonebau, prynu llogi, prydlesu. Dewis rhwng y tymor hir a chyllid tymor byr.
5 Rheoli Cyfalaf Gweithio: Pwysigrwydd rheoli cyfalaf gweithio; y cylch cyfalaf gweithio; ariannu asedau cyfredol: polisïau ceidwadol & ymosodol, eu costau a buddion. Cyfrifiant o weithio gofynion cyfalaf; ymdopi â ddiffygion neu weddillion o cyfalaf gweithio.
6 Rheoli Dyledwyr: Sefydlu polisi credyd; asesu teilyngdod credyd; terfynau a chyfnodau credyd credyd; gweithdrefnau casglu a rheoli credyd.
7 Rheoli Stociau: Amcanion rheoli stoc; pennu lefelau’r stoc; cyfaddawd rhwng archebu a chostau cludo; penderfynu ar y Nifer Archebu Economaidd; sefydlu system reolaeth fewnol ar gyfer stoc.
8 Rheoli Arian: Rhesymau dros gynnal arian parod; amcanion rheoli arian parod briodol; rheoli lefelau arian parod; ffactorau sy’n penderfynu ar y lefelau arian parod priodol; rheoli mewnlifoedd ac all-lifoedd arian: atal gollyngiadau, casgliadau goryrru-fyny, oedi taliadau. Y Gyllideb Arian fel offeryn rheoli; ei ddefnyddiau a chyfyngiadau. (Sylwer: bydd disgwyl i fyfyrwyr wybod sut i lunio cyllideb arian parod o ddata a roddir.)

darllen Rhestr
y llyfr canlynol awgrymir fel eich gwerslyfr sylfaenol:
Geoffrey Knott Rheolaeth Ariannol (Macmillan Busnes Meistr)
Fe welwch y llyfrau defnyddiol canlynol yn ddefnyddiol i ymgynghori ar bynciau gwahanol:
J.Cooper â € “”Rheolaeth Ariannol (M & E cyfres Proffesiynol)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Iziseko MALI
1 Finance Function: Umahluko phakathi FINANCE; umba nolawulo lwezimali; Imisebenzi yomphathi-mali; iinjongo zolawulo lwemali.
2 Capital Budgeting: Iindleko efanelekileyo kunye nokungena kwemali lwabiwo mali; izinto eziza kuqwalaselwa lwentsebenzo mali eyinkunzi.
3 Investment Appraisal Ubuchule: zeMveli D.C.F. ubuchule: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Usebenzisa neentsilelo indlela nganye; ukongama D.C.F. ubuchule; Uhlalutyo olunobuthathaka. (Qaphela: Abafundi baya kulindeleka ukuba sikwazi ukusebenzisa ezi ndlela ukuze ezahlukahlukeneyo iimeko yovavanyo iprojekthi.)
Imithombo 4 wezeziMali: Long, aphakathi, kunye nemithombo elifutshane: izabelo eziqhelekileyo kunye Ezikhethwayo, oovimba, imali-mboleko, ityala yorhwebo, amatyala zokunaniselana, yokucazulula, invoyisi discounting, ukuqesha yentengo, ingqesho. Ukukhetha phakathi ixesha elide kunye nezemali elifutshane elide.
5 Working Management Capital: Ukubaluleka ulawulo lokusebenza ezinkulu; umjikelo inkunzi zokusebenza; ngezimali asethi ezikhoyo: nkqubo endala & silwe, iindleko zabo & iingenelo. Kokubalwa zomsebenzi iimfuneko ezinkulu; ekuhlangabezaneni ukunqongophala okanye kwemfuneko zokusebenza eyinkunzi.
6 Ulawulo Lwamatyala: Ukuseka umgaqo credit; uvavanyo ngetyala; mida & ixesha yeentengo zemboleko; inkqubo yokuqokelela kunye nolawulo lwamatyala.
7 Ulawulo Stocks: Iinjongo zolawulo kwemfuyo; ukusetwa amanqanaba kwemfuyo; urhwebo-off phakathi odola & iindleko ababethwele; ekumiseleni Ubungakanani odola Economic; ucwangcisa inkqubo yolawulo lwangaphakathi imfuyo.
8 Ulawulo Cash: Izizathu ngokubamba imali; Iinjongo zolawulo olululo imali; ulawulo amanqanaba imali; zijongwayo amanqanaba efanelekileyo imali; ukulawula nokungena & yimithombo cash: ukufadalala ekuthinteleni, ingqokelela ngesantya-up, uyalibazisa iintlawulo. I-mali Imali njengesixhobo solawulo; esetyenziselwa & umda. (Qaphela: Abafundi baya kulindeleka ukuba akwazi ukuzoba ngayo xa imali mali evela data elinikiweyo.)

ukufunda uluhlu
ncwadi zilandelayo Kucetyiswa njengoko incwadi yakho ezingundoqo:
Geoffrey Knott woLawulo lweMali (Macmillan Business Masters)
Uya kufumana iincwadi zilandelayo luncedo luncedo ukuba abonisane kwizihloko ezahlukeneyo:
J.Cooper â € “”uLawulo lweMali (M & E series zoBuchule)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
גרונטפֿעסטן פֿון FINANCE
1 די Finance פֿונקציע: חילוק צווישן פינאַנצן און אַקאַונטינג; מאַנידזשיריאַל אַספּעקט פון פינאַנצן; פֿעיִקייטן פון די פינאַנציעל פאַרוואַלטער; אַבדזשעקטיווז פון פינאַנציעל פאַרוואַלטונג.
2 קאַפּיטאַל בודגעטינג: רעלעוואַנט קאָס און געלט פלאָווס אין הויפּטשטאָט באַדזשיטינג; סיבות צו זיין געהאלטן אין קאַפּיטאַל ינוועסטמענט אָפּשאַצונג.
3 ינוועסטמענט אַפּפּראַיסאַל טעטשניקוועס: טראַדיציאָנעל און ד.ק.פ. טעקניקס: אַ.ר.ר., פּייַבאַקק, נ.פּ.וו., י.ר.ר .; ניצט און לימיטיישאַנז פון יעדער טעכניק; העכערקייַט פון ד.ק.פ. טעקניקס; סענסיטיוויטי אַנאַליסיס. (באַמערקונג: סטודענטן וועט ווערן דערוואַרט צו וויסן ווי צו צולייגן די טעקניקס צו אַ פאַרשיידנקייַט פון פּרויעקט אָפּשאַצונג סיטואַטיאָנס.)
4 קוואלן פון Finance: לאנג, מיטל, און קורץ-טערמין קוואלן: פּראָסט און ייבערהאַנט שאַרעס, ריזערווז, אַנטלייַען הויפּטשטאָט, האַנדל קרעדיט, ביללס פון בייַט, פאַקטאָרינג, ינוואָיסע דיסקאָונטינג, דינגען קויפן, ליסינג. טשאָאָסינג צווישן לאַנג-טערמין און קורץ-טערמין פינאַנצן.
5 ארבעטן קאַפּיטאַל מאַנאַגעמענט: וויכטיקייט פון ארבעטן הויפּטשטאָט פאַרוואַלטונג; די אַרבעט הויפּטשטאָט ציקל; פינאַנסינג פון קראַנט אַסעץ: קאנסערוואטיוו & אַגרעסיוו פּאַלאַסיז, זייער קאָס & Benefits. קאַמפּיאַטיישאַן פון ארבעטן הויפּטשטאָט רעקווירעמענץ; קאָופּינג מיט שאָרטידזשיז אָדער סורפּלוסעס פון ארבעטן הויפּטשטאָט.
6 מאַנאַגעמענט פון דעבטאָרס: גרינדן אַ קרעדיט פּאָליטיק; אַסעסמאַנט פון קרעדיטווערדינאַס; קרעדיט לימאַץ & קרעדיט פּיריאַדז; זאַמלונג פּראָוסידזשערז און קרעדיט קאָנטראָל.
7 מאַנאַגעמענט פון סטאַקס: אָבדזשעקטיוועס פון לאַגער פאַרוואַלטונג; באַשטעטיקן פון לאַגער לעוועלס, האַנדל-אַוועק צווישן אָרדערינג & קעריינג קאָס; דיטערמאַנינג די עקאָנאָמיש אָרדערינג קוואַנטיטי; באַשטעטיקן אַרויף אַ ינערלעך קאָנטראָל סיסטעם פֿאַר לאַגער.
8 מאַנאַגעמענט פון געלט: סיבות פֿאַר האלטן געלט; אַבדזשעקטיווז פון געהעריק געלט פאַרוואַלטונג; קאָנטראָל פון געלט לעוועלס, סיבות דיטערמאַנינג די געהעריק געלט לעוועלס, קאַנטראָולינג ינפלאָווס & אָוטפלאָווס פון געלט: פּרעווענטינג לעאַקאַגעס, ספּידינג-אַרויף זאמלונגען, פאַרהאַלטונג פּיימאַנץ. די געלט בודזשעט ווי אַ פאַרוואַלטונג געצייַג; זייַן ניצט & לימיטיישאַנז. (באַמערקונג: סטודענטן וועט ווערן דערוואַרט צו וויסן ווי צו ציען אַרויף אַ געלט בודזשעט פֿון געגעבן דאַטע.)

לייענען ליסטע
די ווייַטערדיק בוך איז סאַגדזשעסטיד ווי דיין יקערדיק לערנבוך:
געאָפפריי קנאָטט Financial מאַנאַגעמענט (מאַקמיללאַן געשעפֿט מאַסטערס)
איר וועט געפֿינען די ווייַטערדיק נוציק ביכער נוציק צו באַראַטנ זיך אויף פאַרשידענע סוגיות:
דזש.קאָאָפּער אַ € “”Financial מאַנאַגעמענט (ב & E Professional סעריע)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ipilẹ ti Isuna
1 Finance Išė: Iyato laarin awọn Isuna ati iṣiro; ti iṣakoso aspect ti Isuna; awọn iṣẹ ti owo faili; afojusun ti owo isakoso.
2 Olu Budgeting: yẹ owo ati owo óę ni olu awọn budgeting; okunfa to wa ni kà ni olu idoko ayewo.
3 Investment Appraisal imuposi: Asa ati D.C.F. imuposi: A.R.R., Payback, N.P.V., I.R.R .; Nlo ati idiwọn ti kọọkan ilana; superiority ti D.C.F. imuposi; Ifamọ Analysis. (Note: omo ile yoo wa ni o ti ṣe yẹ lati mo bi o si waye awọn wọnyi ni imuposi si kan orisirisi ti ise agbese ayewo ipo.)
4 orisun ti Finance: Long, alabọde, ati kukuru-oro awọn orisun: lasan ati ààyò mọlẹbi, ni ẹtọ, loan olu, isowo gbese, owo ti paṣipaarọ, Factoring, risiti discounting, bẹwẹ ra, yiya. Yan laarin awọn gun-igba ati kukuru-oro Isuna.
5 Ṣiṣẹ Olu Management: Pataki ti ṣiṣẹ olu isakoso; awọn ṣiṣẹ olu ọmọ; owo ti isiyi ìní: Konsafetifu & ibinu imulo, wọn owo & anfani. Iṣiro ti ṣiṣẹ olu awọn ibeere; faramo pẹlu idaamu tabi surpluses ti ṣiṣẹ olu.
6 Management of onigbese: Igbekale a gbese imulo; iwadi ti creditworthiness; gbese ifilelẹ lọ & gbese akoko; gbigba ilana ati gbese Iṣakoso.
7 Management ti akojopo: Objectives ti iṣura isakoso; eto ti iṣura awọn ipele; isowo-pipa laarin bere & rù owo; ti npinnu awọn Economic ibere opoiye; eto soke ohun ti abẹnu Iṣakoso eto fun iṣura.
8 Management of Owo: Idi fun dani owo; afojusun ti dara owo isakoso; Iṣakoso ti owo ipele; okunfa ti npinnu awọn to dara owo ipele; controlling inflows & outflows ti owo: dena leakages, speeding-soke collections, pẹ owo sisan. The Owo Isuna bi a isakoso ọpa; awọn oniwe-ipawo & idiwọn. (Note: omo ile yoo wa ni o ti ṣe yẹ lati mo bi o si fa soke kan owo isuna lati fi data.)

kika Akojọ
awọn wọnyi iwe ti wa ni daba bi rẹ ipilẹ kika:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Iwọ yoo ri awọn wọnyi wulo iwe wulo lati kan si alagbawo lori yatọ si ero:
J.Cooper â € “”Financial Management (M & E Professional jara)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Izisekelo WEZEZIMALI
1 Umsebenzi Finance: Umehluko phakathi ezezimali kanye accounting; isici zokuphatha wezezimali; Imisebenzi ye-kwezezimali; Izinjongo okuphathwa kwezimali.
2 Capital Budgeting: izindleko lofanelekile kanye cash notshwala e capital imali ingasetshenziswa kanjani; okufanele kubhekwe lokutshala izimali asihlole.
3 Investment Ngobuqotho Techniques: beNdabuko D.C.F. amasu: A.R.R., Jaan, N.P.V., I.R.R .; Usebentisa kanye nemikhawulo yetinhlelo amasu ngamunye; Ukuphakama D.C.F. amasu; Ukuzwela Analysis. (Qaphela: abafundi kulindeleke ukuba sazi indlela yokusebenzisa lezi izindlela ezihlukahlukene project asihlole izimo.)
4 Imithombo Wezezimali: Long, medium, futhi imithombo short-term: Ordinary kanye oluthandwayo amasheya, izinqolobane, naleyo ebolekisayo, ezohwebo credit, izikweletu zokwenana, kahle, invoyisi discounting, ukuqasha ukuthenga, Leasing. Ukukhetha phakathi yesikhathi eside kanye nezezimali short-term.
5 Ukusebenza Capital Management: ukuberega capital ukuphathwa; umjikelezo kokusebenza; izimali izimpahla zamanje: izinqubomgomo ngoludala & nolaka, izindleko zawo & izinzuzo. Kwekhompyutha working izidingo capital; ekubhekaneni ngokuphumelelayo ukusweleka noma izinsalela capital ukusebenza.
6 Ukuphathwa of Abakweletayo: Ukusungula inqubomgomo credit; Kuhlola kwesivisiso creditworthiness; credit mingcele & credit izinkathi; Izinqubo ukuqoqwa kanye nokuphathwa kwezikweletu.
7 Ukuphathwa of Amasheya Nama: Izimpokophelo stock ukuphathwa; sokushona amazinga stock; ukuhweba phakathi iyala & izindleko ethwele; Ekunqumeni Ubungako Ukuhlela Economic; up an indawo elawula uhlelo lwangaphakathi for stock.
8 Ukuphathwa of Cash: Izizathu ebambe cash; Okuphokophelwe yi ukuphathwa ngendlela efanele cash; ukulawula amazinga ngokheshi; zezici ezinquma amazinga efanele ukheshi; ukukhuluma ngokulawula ziyamaniswa nokungangeni & yiziphethu cash: ukuvuza ekuvimbeleni, amaqoqo nokuhamba ngesivinini esiphezulu-up, uyephuza izinkokhelo. I Cash Budget njengoba ithuluzi ukuphathwa; ukusetshenziswa kwayo & ukulinganiselwa. (Qaphela: abafundi kulindeleke ukuba ukwazi ukudweba up a budget imali idatha leniketiwe.)

Ukufunda Uhlu
encwadini elandelayo kwacatshangwa emabhukwinitifundvo eziyisisekelo:
Geoffrey Knott Financial Management (Macmillan Business Masters)
Uzothola izincwadi ezilandelayo ewusizo ewusizo ukuyobuza ngezihloko ezahlukene:
J.Cooper â € “”Ukuphathwa Kwezimali (M & E uchungechunge lwabenza imisenenzi efundelwe)