FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic and Crystal syntax.
Format
FRInterestCoverage(CashFlow, InterestExpenses)Arguments
CashFlow is a Number or formula. In general, CashFlow equals the net profit of the company plus all the expense items not involving cash (such as depreciation, capital losses, and so on) minus all the profit not involving cash (such as capital gains, and so on). This information can be found in a company’s income statement and statement of change in financial position.
InterestExpenses is a Number or formula. InterestExpenses is the total interest expenses that can be found in a company’s income statement.
Action
FRInterestCoverage returns the ratios between CashFlow and InterestExpenses (for example, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Typical uses
This ratio is used to measure the ability of a company to pay the interest charges on its debt with the cash flows generated from its operation. It is usually measured in number of times (for example, 3X, and so on). The higher the result, the higher the ability for the company to meet interest payment even in time of interest rate hike.
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
FRInterestCoverage(120, 50)Returns 2.40.
FRInterestCoverage(30, 100)Returns 0.3.
Note: None of the arguments can be negative; you may have to check for negative values before passing the arguments.
Comments
FRInterestCoverage is one of the many financial analysis tools used in interpreting the financial position of a company. As in the case of all ratios, it has to be used with caution. It can just be used as a clue and not solid proof for forming a judgment on the financial status of a company.
Neither one of the ratios can be used alone for doing financial analysis and there are no fixed rules on the results of the ratios. Apart from differences between type of industries, result varies among different companies within the same industry and within different account periods. The results should only be used for relative comparison and trend analysis, rather than treating them as something absolute.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
FRInterestCoverage (likwidità, InterestExpenses)
Bażiku u Crystal sintassi.
format
FRInterestCoverage (likwidità, InterestExpenses) L-argumenti
Likwidità hija Numru jew il-formula. B’mod ġenerali, likwidità huwa ugwali għall-profitt nett tal-kumpanija kif ukoll il-punti kollha spejjeż li ma jinvolvux flus kontanti (bħal deprezzament, it-telf kapitali, u l-bqija) nieqes l-profitt li ma tinvolvix flus (bħal qligħ kapitali, u l-bqija). Din l-informazzjoni tista ‘tinstab fir-rapport introjtu ta’ kumpanija u dikjarazzjoni tal-bidla fil-pożizzjoni finanzjarja.
InterestExpenses hija Numru jew il-formula. InterestExpenses huwa l-ispejjeż totali ta ‘imgħax li jistgħu jinstabu fi rapport tal-introjtu tal-kumpanija.
azzjoni
FRInterestCoverage jirritorna l-proporzjonijiet bejn likwidità u InterestExpenses (per eżempju, InterestCoverage = likwidità / InterestExpenses).
użi tipiċi
Dan il-proporzjon huwa użat biex jitkejjel l-abbiltà ta ‘kumpanija li tħallas l-ispejjeż tal-imgħax fuq id-dejn tiegħu mal-flussi tal-flus iġġenerat mill-operat tagħha. Huwa normalment jitkejjel numru ta ‘drabi (per eżempju, 3X, u l-bqija). L-ogħla-riżultat, l-ogħla l-abbiltà għall-kumpanija li tissodisfa pagament ta ‘imgħaxx anki fi żmien ta’ tlugħ rata ta ‘imgħax.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Denunzji 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Denunzji 0.3.
Nota: L-ebda argument jista ‘jkun negattiv; jista ‘jkollok biex jiċċekkja għal valuri negattivi qabel ma tgħaddi l-argumenti.
kummenti
FRInterestCoverage hija waħda mill-ħafna għodod għall-analiżi finanzjarja li jintużaw fl-interpretazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja ta ‘kumpannija. Bħal fil-każ ta ‘proporzjonijiet kollha, għandu jintuża b’kawtela. Hija tista ‘sempliċement jintuża bħala clue u prova mhux solida għal āudizzju dwar l-istatus finanzjarju ta’ kumpannija.
La waħda mill-proporzjonijiet jista ‘jintuża waħdu biex isir analiżi finanzjarja u m’hemm l-ebda regoli fissi dwar ir-riżultati tal-proporzjonijiet. Barra minn differenzi bejn tip ta ‘industriji, b’riżultat tvarja fost il-kumpaniji differenti fl-istess industrija u f’perjodi kont differenti. Ir-riżultati għandhom jintużaw biss bħala paragun relattiv u analiżi tat-tendenzi, minflok ma jiġi trattat bħala xi ħaġa assoluta.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
FRInterestCoverage (Kontantvloei, InterestExpenses)
Basiese en Crystal sintaksis.
formaat
FRInterestCoverage (Kontantvloei, InterestExpenses) Argumente
Kontantvloei is ‘n nommer of formule. In die algemeen, kontantvloei is gelyk aan die netto wins van die maatskappy plus al die uitgawe-items nie met kontant (soos waardevermindering, kapitaalverliese, en so aan) minus al die wins nie met kontant (soos kapitaalwinsbelasting, en so aan). Hierdie inligting kan gevind word in ‘n maatskappy se inkomstestaat en staat van verandering in finansiële posisie.
InterestExpenses is ‘n nommer of formule. InterestExpenses is die totale uitgawes rente wat gevind kan word in ‘n maatskappy se inkomstestaat.
Aksie
FRInterestCoverage gee die verhoudings tussen Kontantvloei en InterestExpenses (byvoorbeeld InterestCoverage = Kontantvloei / InterestExpenses).
tipiese gebruike
Hierdie verhouding word gebruik om die vermoë van ‘n maatskappy om die rente op sy skuld te betaal met die kontantvloei gegenereer uit die werking daarvan te meet. Dit word gewoonlik gemeet in aantal kere (byvoorbeeld, 3X, en so aan). Hoe hoër die resultaat, hoe hoër is die vermoë om die maatskappy te rentebetaling ontmoet, selfs in tye van rentekoersverhoging.
voorbeelde
Die volgende voorbeelde is van toepassing op beide basiese en Crystal sintaksis:
FRInterestCoverage (120, 50) gee terug 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) gee terug 0.3.
Let wel: Nie een van die argumente kan negatief wees; jy mag hê om te kyk vir negatiewe waardes voor verby die argumente.
kommentaar
FRInterestCoverage is een van die vele finansiële analise-instrumente gebruik in die interpretasie van die finansiële posisie van ‘n maatskappy. Soos in die geval van alle verhoudings, dit moet met omsigtigheid gebruik word. Dit kan net gebruik word as ‘n aanduiding en nie aan vaste bewyse vir die vorming van ‘n oordeel oor die finansiële status van ‘n maatskappy.
Nie een van die verhoudings kan alleen gebruik word om dit te doen finansiële ontleding en daar is geen vaste reëls oor die resultate van die verhoudings. Afgesien van verskille tussen tipe nywerhede, gevolg wissel tussen verskillende maatskappye binne dieselfde bedryf en binne ander rekening tydperke. Die resultate moet slegs gebruik word vir relatiewe vergelyking en tendens analise, eerder as om dit te behandel as iets absolute.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses)
Basic dhe Crystal sintaksë.
format
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses) Argumentet
Cashflow është një Number apo formula. Në përgjithësi, cashflow barabartë me fitimin neto të kompanisë plus të gjitha sendet e shpenzimeve nuk përfshijnë të holla (të tilla si amortizimi, humbjet kapitale, dhe kështu me radhë) minus gjithë fitimi i nuk përfshin të holla (të tilla si fitimet kapitale, dhe kështu me radhë). Ky informacion mund të gjenden në pasqyrën e të ardhurave të kompanisë dhe pasqyrën e ndryshimit të pozicionit financiar.
InterestExpenses është një Numri ose formula. InterestExpenses është gjithsej shpenzimet e interesit që mund të gjenden në pasqyrën e të ardhurave të kompanisë.
veprim
FRInterestCoverage kthen raportet mes cashflow dhe InterestExpenses (për shembull, InterestCoverage = cashflow / InterestExpenses).
përdor tipike
Ky raport është përdorur për të matur aftësinë e një kompanie për të paguar tarifat e interesit mbi borxhin e saj me flukset e mjeteve monetare të gjeneruara nga funksionimin e tij. Ajo matet zakonisht në numrin e herë (për shembull, 3X, dhe kështu me radhë). Sa më i lartë rezultati, aq më i lartë aftësia për kompaninë për të plotësuar pagesën e interesit edhe në kohën e rritje të normës së interesit.
shembuj
Shembujt e mëposhtëm janë të zbatueshme për të dy Themelore dhe Crystal sintaksë:
FRInterestCoverage (120, 50) Kthen 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Kthen 0.3.
Shënim: Asnjë nga argumentet mund të jenë negative; ju mund të keni për të kontrolluar për vlera negative para se të kalojnë argumentet.
Comments
FRInterestCoverage është një nga shumë mjetet e analizës financiare të përdorura në interpretimin e gjendjes financiare të një kompanie. Ashtu si në rastin e të gjitha raporteve, ajo duhet të përdoret me kujdes. Ajo vetëm mund të përdoret si një e dhënë dhe dëshmi jo solide për formimin e një gjykim mbi gjendjen financiare të një kompanie.
As një nga raportet mund të përdoret vetëm për të bërë analizën financiare dhe nuk ka rregulla fikse në lidhje me rezultatet e raporteve. Përveç dallimeve në mes llojet e industrive, rezultati ndryshon në mesin e kompanive të ndryshme brenda të njëjtën industri dhe brenda periudhave të ndryshme të llogarive. Rezultatet duhet të përdoret vetëm për krahasim relative dhe analizës së trendeve, sesa trajtimit të tyre si diçka absolute.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ.
ቅርጸት
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) እሴቶች
CashFlow አንድ ቁጥር ወይም ቀመር ነው. በአጠቃላይ, CashFlow ኩባንያ የተጣራ ትርፍ ፕላስ (በጣም ላይ እንደ ዋና ረብ እንደ) በጥሬ ገንዘብ (እንደ ቅነሳን, ዋና ኪሳራ, እና የመሳሰሉት ላይ) ሲቀነስ ጥሬ ገንዘብ የሚያካትቱ ሁሉ አይደለም ነገር ትርፍ ጋር በተያያዘ ሁሉ አይደለም ወጪ ንጥሎች ጋር እኩል ነው. ይህ መረጃ ኩባንያ ገቢ መግለጫ እና የፋይናንስ አቋም ላይ ለውጥ መግለጫ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ.
InterestExpenses አንድ ቁጥር ወይም ቀመር ነው. InterestExpenses ኩባንያ ገቢ መግለጫ ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ጠቅላላ የወለድ ወጪዎች ነው.
እርምጃ
FRInterestCoverage CashFlow እና InterestExpenses መካከል ተዋረዶች ተመልሶ (ለምሳሌ, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
በተለምዶ አጠቃቀም
ይህ ጥምርታ በውስጡ ክወና የመነጩ ያለውን የገንዘብ ፍሰቶች ጋር ያለውን ዕዳ ላይ ወለድ ክፍያ መክፈል አንድ ኩባንያ ችሎታ ለመለካት ጥቅም ላይ ይውላል. አብዛኛውን ጊዜ ቁጥር መጠን ነው (ለምሳሌ, 3x, እና የመሳሰሉት). እንኳን የወለድ ተመን የእግር ጉዞ ጊዜ ውስጥ የወለድ ክፍያ ማሟላት ኩባንያው ችሎታ ከፍተኛ, ውጤቱ ግን ከፍ ያለ ነው.
ምሳሌዎች
የሚከተሉት ምሳሌዎች ሁለቱም መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ናቸው:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 ያወጣል.
FRInterestCoverage (30, 100) 0.3 ያወጣል.
ማስታወሻ: እሴቶች መካከል አንዳቸውም አሉታዊ ሊሆን ይችላል; እናንተ ክርክር ሲያልፍ በፊት አሉታዊ እሴቶች ለመመርመር ይችላል.
አስተያየቶች
FRInterestCoverage ኩባንያ የገንዘብ ቦታ በመተርጎም ላይ ጥቅም ላይ የዋለው በርካታ የፋይናንስ ትንተና መሣሪያዎች ውስጥ አንዱ ነው. ሁሉም ተዋረዶች ሁኔታ ውስጥ ሆኖ, ይህ ጥንቃቄ ጋር መጠቀም አለበት. ይህ ብቻ ፍንጭ እና ኩባንያው የገንዘብ ሁኔታ ላይ ፍርድ ለመሳል እንጂ ጠንካራ ማስረጃ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል.
ከአንድም ተዋረዶች አንዱ የገንዘብ ትንተና ለማድረግ ብቻ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል እና ተዋረዶች ውጤት ላይ ምንም ቋሚ ደንቦች አሉ. ባሻገር ኢንዱስትሪዎች ዓይነት መካከል ልዩነት, ውጤት ተመሳሳይ ኢንዱስትሪ ውስጥ እና የተለየ መለያ ወቅቶች ውስጥ በተለያዩ ኩባንያዎች መካከል ይለያያል. ውጤት ብቻ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ነገር አድርጎ በመመልከት ለእነሱ ይልቅ አንጻራዊ ንጽጽር እና አዝማሚያ ትንተና ላይ መዋል አለበት.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
FRInterestCoverage (التدفق النقدي، InterestExpenses)
الأساسي وكريستال بناء الجملة.
شكل
FRInterestCoverage (التدفق النقدي، InterestExpenses) الحجج
التدفق النقدي هو رقم أو صيغة. بشكل عام، التدفق النقدي يساوي صافي الربح للشركة بالإضافة إلى كل بنود المصروفات التي لا تنطوي على النقد (مثل الاستهلاك، والخسائر في رأس المال، وهلم جرا) ناقص كل الأرباح التي لا تنطوي على النقد (مثل الأرباح الرأسمالية، وهلم جرا). يمكن العثور على هذه المعلومات في بيان الدخل للشركة وبيان التغير في المركز المالي.
InterestExpenses هو رقم أو صيغة. InterestExpenses هو مجموع مصروفات الفوائد التي يمكن العثور عليها في قائمة الدخل للشركة.
عمل
FRInterestCoverage إرجاع النسب بين التدفق النقدي وInterestExpenses (على سبيل المثال، InterestCoverage = التدفق النقدي / InterestExpenses).
الاستخدامات النموذجية
وتستخدم هذه النسبة لقياس قدرة الشركة على دفع رسوم الفائدة على ديونها مع التدفقات النقدية الناتجة من عملياتها. وعادة ما يتم قياسه في عدد من المرات (على سبيل المثال، 3X، وهلم جرا). وكلما ارتفعت نتيجة لذلك، كلما زادت قدرة الشركة على الوفاء دفع الفائدة حتى في وقت رفع أسعار الفائدة.
أمثلة
الأمثلة التالية تنطبق على كل من تركيب الأساسي وكريستال:
FRInterestCoverage (120، 50) إرجاع 2.40.
FRInterestCoverage (30، 100) إرجاع 0.3.
ملاحظة: أي من الحجج يمكن أن تكون سلبية. قد يكون لديك للتحقق من القيم السلبية قبل تمرير الحجج.
تعليقات
FRInterestCoverage هي واحدة من العديد من أدوات التحليل المالي المستخدمة في تفسير الوضع المالي للشركة. كما هو الحال بالنسبة لجميع النسب، لا بد من استخدامها بحذر. ويمكن فقط أن تستخدم فكرة وإثبات يست صلبة لتشكيل الحكم على الوضع المالي للشركة.
ولا واحدة من النسب يمكن استخدامها وحدها للقيام التحليل المالي ولا توجد قواعد ثابتة على نتائج النسب. وبصرف النظر عن الاختلافات بين نوع من الصناعات، تختلف نتيجة بين شركات مختلفة داخل نفس الصناعة وضمن فترات حساب مختلفة. وينبغي استخدام النتائج فقط للمقارنة النسبية وتحليل الاتجاهات، بدلا من التعامل معها بوصفها شيئا مطلقا.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses)
Հիմնական եւ Crystal շարահյուսական:
Ֆորմատ
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses) փաստարկները
Cashflow է մի շարք կամ բանաձեւ. Ընդհանուր առմամբ, cashflow հավասար է զուտ շահույթը ընկերության գումարած բոլոր ծախսերի կետերը չեն ներառում դրամական (ինչպես, օրինակ, մաշվածությունը, կապիտալ կորուստների, եւ այլն) մինուս բոլոր շահույթ չի ընդգրկելով դրամական (ինչպես, օրինակ, կապիտալի ձեռքբերումներ, եւ այլն): Այս տեղեկատվությունը կարելի է ընկերության ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, եւ հայտարարության մեջ փոփոխության ֆինանսական վիճակի.
InterestExpenses է մի շարք կամ բանաձեւ. InterestExpenses է ընդհանուր տոկոսային ծախսերը, որոնք կարող են գտնվել է ընկերության ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:
գործողություն
FRInterestCoverage վերադարձնում հարաբերակցության միջեւ cashflow եւ InterestExpenses (օրինակ, InterestCoverage = cashflow / InterestExpenses):
Տիպիկ օգտագործում
Այս հարաբերակցությունը, որն օգտագործվում է չափել ունակությունը մի ընկերության վճարելու տոկոսադրույքների մեղադրանքը իր պարտքի հետ դրամական հոսքերի գեներացվել է իր գործունեության: Այն սովորաբար չափվում է մի շարք անգամ (օրինակ, 3X, եւ այլն): Որքան բարձր արդյունքը, այնքան բարձր կարողություն ընկերության համար հանդիպելու տոկոսների վճարման նույնիսկ ժամանակ տոկոսադրույքի զբոսանք:
Օրինակներ
Հետեւյալ օրինակները, որոնք կիրառելի են, այնպես էլ հիմնական եւ Crystal syntax:
FRInterestCoverage (120, 50) Վերադարձնում 2.40:
FRInterestCoverage (30, 100) Վերադարձնում 0.3.
Նշում. Ոչ մեկը փաստարկները կարող են լինել բացասական, դուք կարող եք ունենալ ստուգելու համար բացասական արժեքների առջեւ անցնելով փաստարկները:
մեկնաբանություններ
FRInterestCoverage մեկն է այն բազմաթիվ ֆինանսական վերլուծության գործիքների օգտագործվող մեկնաբանելու ֆինանսական դիրքորոշումը մի ընկերության: Քանի որ այն դեպքում, բոլոր գործակիցների, այն պետք է օգտագործվեն ի հետ զգուշությամբ: Այն պարզապես կարող է օգտագործվել որպես միջոց եւ ոչ ամուր ապացույց ձեւավորելու վճիռը ֆինանսական կարգավիճակի ընկերության.
Եւ ոչ մեկը հարաբերակցության կարող է օգտագործվել միայնակ է անում ֆինանսական վերլուծություն եւ չկան ֆիքսված կանոնները արդյունքներով հարաբերակցության. Զատ տարբերությունների միջեւ տեսակի ոլորտներում, արդյունք տատանվում են տարբեր ընկերությունների ներսում նույն ոլորտում, եւ ներսում տարբեր հաշիվների ժամանակաշրջաններում: Արդյունքները պետք է օգտագործվեն միայն հարաբերական համեմատության եւ համեմատական վերլուծությունը, այլ ոչ թե նրանց հետ վարվելով, ինչպես ինչ – որ բան բացարձակ:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic və Crystal syntax.
format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) arqumentləri
CashFlow bir sayı və ya formula edir. Ümumiyyətlə, CashFlow şirkətin xalis mənfəəti plus (belə belə kapital mənfəət kimi,) pul (amortizasiya, kapital itkiləri kimi, və s.) minus pul cəlb bütün mənfəət cəlb bütün xərclər təşkil edir. Bu məlumat şirkətin mənfəət və zərər hesabatında və maliyyə vəziyyəti dəyişiklik şərhdə bilər.
InterestExpenses bir sayı və ya formula edir. InterestExpenses şirkətin mənfəət və zərər hesabatında bilər cəmi faiz xərcləri.
fəaliyyət
FRInterestCoverage CashFlow və InterestExpenses arasında əmsalları qaytarır (məsələn, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Tipik istifadə
Bu nisbət onun əməliyyat yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə borc üzrə faiz ittihamlar ödəmək üçün şirkət qabiliyyətini ölçmək üçün istifadə olunur. Bu adətən dəfə sayı ilə ölçülür (məsələn, 3x və s). hətta faiz dərəcəsi artım zamanı faiz ödəniş ödəmək üçün şirkət üçün qabiliyyəti yüksək nəticə ali.
Nümunələr
Aşağıdakı nümunələr də Basic və Crystal sintaksis tətbiq olunur:
FRInterestCoverage (120, 50) qur 2,40 qaytarır.
FRInterestCoverage (30, 100) 0,3 qaytarır.
Qeyd: dəlilləri heç biri mənfi ola bilər; Siz dəlilləri keçən əvvəl mənfi dəyərləri yoxlamaq üçün ola bilər.
Şərhlər
FRInterestCoverage bir şirkətin maliyyə vəziyyəti şərh istifadə çox maliyyə analiz tools biridir. bütün əmsalları olduğu kimi, bu ehtiyatla istifadə edilməlidir. Bu yalnız bir ipucu və şirkətin maliyyə vəziyyəti barədə qərar formalaşması üçün deyil bərk sübut kimi istifadə edilə bilər.
Nə əmsalları bir maliyyə təhlili etmək üçün tək istifadə edilə bilər və əmsalları nəticələrinə dair heç bir əsas qaydalar var. Bundan başqa sənaye növü arasında fərqlər, nəticə eyni sənaye ərzində müxtəlif haqq-hesab müddətlərdə müxtəlif şirkətlər arasında dəyişir. nəticələr yalnız deyil, mütləq bir şey kimi onları müalicə daha nisbi müqayisə və trend təhlili üçün istifadə olunmalıdır.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses)
Oinarrizko eta Crystal sintaxia.
Formatu
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses) Argumentuak
Cashflow zenbakia edo formula da. Oro har, Cashflow enpresaren etekin garbia gehi ez cash (hala nola, amortizazio, kapitalaren galerak gisa, eta abar) ken ez cash inplikatuz irabaziak (hala nola gainbalioak gisa, eta abar) parte hartuko dute gastu elementu guztiak berdin. Informazio hori enpresa baten irabazien kontu eta finantza-egoeraren aldaketa adierazpena ere aurki daiteke.
InterestExpenses zenbakia edo formula da. InterestExpenses guztira interes gastuak duten enpresa baten irabazien kontu aurki daiteke.
Ekintza
Cashflow FRInterestCoverage eta InterestExpenses arteko ratioak itzultzen du (adibidez, InterestCoverage = Cashflow / InterestExpenses).
tipikoa erabilerak
ratio honek interes bere zorra gastuak ordaintzeko bere funtzionamendua sortutako kutxako fluxuen duen enpresa baten gaitasuna neurtzeko erabiltzen da. Ohi da, zenbat aldiz neurtzen (adibidez, 3X, eta abar). Emaitza handiagoa, goi mailako interes-ordainketa erantzuteko nahiz eta interes-tasa hike denboran enpresaren gaitasuna.
Adibideak
Adibide hauek bai Oinarrizko eta Crystal sintaxia aplikagarriak dira:
FRInterestCoverage (120, 50) Itzulketak 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) itzultzen 0.3.
Oharra: argumentu bat ere ez negatiboa izan daiteke; balore negatibo egiaztatu argumentuak pasatu aurretik izango duzu.
Comments
FRInterestCoverage finantza enpresa baten posizioa interpretatzeko erabiltzen askok finantza-azterketa tresna bat da. ratioak guztien kasuan bezala, kontuz erabili behar du. ahal izango da, besterik gabe, ezin arrastoren bat eta enpresa baten finantza egoerari buruzko epaia osatuz froga ez solidoen gisa erabiltzen.
Ezta ratioak bat bakarrik erabili ahal izango da finantza-azterketa egiten ari da, eta ez dira ratioak emaitzei buruzko arau zehatzik ez. Gain industriak mota arteko desberdintasunak, emaitza industria bera barruan eta kontu ezberdinak epeetan ezberdinak enpresen artean aldatzen da. Emaitzek bakarrik behar alderatuz erlatiboa eta joera analisia egiteko erabiltzen, baizik eta haiek zerbait absolutu gisa tratatzeko baino.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Базавы і крышталічны сінтаксіс.
фармат
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Аргументы
CashFlow гэта нумар або формула. Увогуле, CashFlow роўная чыстага прыбытку кампаніі плюс усе артыкулы расходаў, не звязаныя з наяўнымі (напрыклад, амартызацыя, страты капіталу, і гэтак далей) мінус ўвесь прыбытак, не звязанай з наяўнымі (напрыклад, даходы ад прыросту капіталу, і гэтак далей). Гэтую інфармацыю можна знайсці ў справаздачы аб прыбытках і стратах і справаздачы аб руху змены ў фінансавым становішчы кампаніі.
InterestExpenses гэта нумар або формула. InterestExpenses гэта агульная сума працэнтных расходаў, якія можна знайсці ў справаздачы аб прыбытках і стратах кампаніі.
дзеянне
FRInterestCoverage вяртае суадносін паміж CashFlow і InterestExpenses (напрыклад, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Тыповыя вобласці ўжывання
Гэтыя суадносіны выкарыстоўваецца для вымярэння здольнасці кампаніі выплачваць працэнтныя плацяжы па сваіх даўгах з грашовымі патокамі, атрыманых ад яго эксплуатацыі. Яна звычайна вымяраецца ў колькасць разоў (напрыклад, 3 разы, і гэтак далей). Чым вышэй вынік, тым вышэй здольнасць для кампаніі, каб задаволіць выплату працэнтаў нават падчас павышэння працэнтных ставак.
прыкладаў
Наступныя прыклады дастасавальныя як Basic і Крыстал сінтаксіс:
FRInterestCoverage (120, 50) Вяртае 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Вяртае 0.3.
Заўвага: Ні адзін з аргументаў не можа быць адмоўным; Вы, магчыма, прыйдзецца праверыць для адмоўных значэнняў перад перадачай аргументаў.
каментары
FRInterestCoverage з’яўляецца адным з многіх інструментаў фінансавага аналізу, якія выкарыстоўваюцца пры інтэрпрэтацыі фінансавага становішча кампаніі. Як і ў выпадку ўсіх суадносінах, ён павінен выкарыстоўвацца з асцярожнасцю. Ён проста можа быць выкарыстаны ў якасці ключа і ня несумнеўнае доказ фарміравання меркаванні аб фінансавым становішчы кампаніі.
Ні адно з адносін не могуць быць выкарыстаны асобна для выканання фінансавага аналізу і няма дакладных правілаў па выніках адносін. Акрамя адрозненняў паміж тыпам галін, вынікам вар’іруе сярод розных кампаній у той жа галіны і на працягу розных перыядаў рахунку. Вынікі павінны быць выкарыстаны толькі для адноснага параўнання і аналізу тэндэнцый, а не разглядаць іх як нешта абсалютнае.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses)
বেসিক এবং ক্রিস্টাল সিনট্যাক্স.
বিন্যাস
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses) যুক্তিসমূহ
Cashflow নম্বার সূত্র. সাধারণভাবে, Cashflow কোম্পানির নিট লাভ প্লাস সব ব্যয় নগদ (যেমন অবচয়, রাজধানী লোকসান হিসাবে, এবং তাই) বিয়োগ সব নগদ জড়াবেনা মুনাফা (যেমন মূলধনী হিসাবে, এবং তাই) জড়িত না আইটেম সমান. এই তথ্য একটি কোম্পানির আয় বিবৃতি এবং আর্থিক অবস্থানে পরিবর্তনের বিবৃতি পাওয়া যাবে.
InterestExpenses নম্বার সূত্র. InterestExpenses মোট সুদ খরচ একটি কোম্পানির আয় বিবৃতি পাওয়া যাবে যে.
কর্ম
FRInterestCoverage ফেরৎ Cashflow এবং InterestExpenses মধ্যে অনুপাত (উদাহরণস্বরূপ, InterestCoverage = Cashflow / InterestExpenses).
বৈশিষ্টসূচক ব্যবহারসমূহ
এই অনুপাত নগদ তার অপারেশন থেকে উত্পন্ন প্রবাহ সঙ্গে তার ঋণের উপর সুদ চার্জ দিতে একটি কোম্পানির ক্ষমতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়. এটি সাধারণত যতবার মাপা হয় (উদাহরণস্বরূপ, 3X, ইত্যাদি). কোম্পানির জন্য ক্ষমতা এমনকি সুদের হার বাড়ানোর সময় সুদ প্রদানের সঙ্গে দেখা করার জন্য উচ্চতর ফল, উচ্চতর.
উদাহরণ
নিম্নলিখিত উদাহরণে উভয় মৌলিক এবং ক্রিস্টাল সিনট্যাক্স প্রযোজ্য:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 দেখায়.
FRInterestCoverage (30, 100) 0.3 দেখায়.
দ্রষ্টব্য: আর্গুমেন্ট কোনটিই নেতিবাচক হতে পারে না; আপনি আর্গুমেন্ট ক্ষণস্থায়ী আগে নেতিবাচক মান পরীক্ষা করার জন্য হতে পারে.
মন্তব্য
FRInterestCoverage অনেক আর্থিক বিশ্লেষণ একটি কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম এক. সব অনুপাত ক্ষেত্রে যেমন, এটা সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে. এটি শুধু একটি খেই এবং একটি কোম্পানির আর্থিক অবস্থা উপর একটি রায় গঠনের জন্য কোন শক্ত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে.
আমরাও অনুপাত এক আর্থিক বিশ্লেষণ করছেন জন্য একা ব্যবহার করা যাবে এবং সেখানে অনুপাত ফলাফলে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম আছে. এছাড়া শিল্পের ধরণ মধ্যে পার্থক্য থেকে, ফলে একই শিল্প মধ্যে এবং বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে পরিবর্তিত হয়. ফলাফল শুধুমাত্র বরং তাদের কিছু পরম হিসেবে দেখেন চেয়ে, আপেক্ষিক তুলনা এবং ট্রেন্ড বিশ্লেষণ জন্য ব্যবহার করা উচিত.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Osnovni i Crystal sintaksa.
format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Argumenti
CashFlow je broj ili formula. U principu, CashFlow jednak je neto dobit kompanije plus sve trošak stavke ne uključuju gotovinu (kao što su amortizacija, kapitalni gubici, i tako dalje) minus sve dobit koja ne uključuje gotovinu (kao što su na kapitalnu dobit, i tako dalje). Ove informacije mogu se naći u bilans uspjeha i izvještaj o promjeni finansijske pozicije kompanije.
InterestExpenses je broj ili formula. InterestExpenses je ukupni rashodi od kamata koje se mogu naći u bilansu uspjeha kompanije.
Akcija
FRInterestCoverage vraća odnosa između CashFlow i InterestExpenses (na primjer, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
tipična upotreba
Ovaj omjer se koristi za mjerenje sposobnost kompanije da plati kamate na dug sa novčanih tokova generiše od svog rada. To se obično mjeri u broju puta (na primjer, 3X, i tako dalje). Što je veći rezultat, to je veća mogućnost za kompaniju između kamate čak u vremenu od povećanja kamatnih stopa.
Primjeri
Sljedeći primjeri važe i za Osnovni i Crystal sintaksa:
FRInterestCoverage (120, 50) Daje 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Daje 0,3.
Napomena: Nema argumenata može biti negativna; možda ćete morati provjeriti za negativne vrijednosti prije donošenja argumente.
Komentari
FRInterestCoverage je jedan od mnogih alata finansijska analiza koristi u tumačenju finansijsku poziciju kompanije. Kao iu slučaju svih odnosa, mora se koristiti s oprezom. Može samo da se koristi kao trag, a ne čvrstih dokaza za formiranje presudu na finansijsko stanje društva.
Ni jedan od pokazatelja mogu se koristiti samo za obavljanje finansijske analize i nema fiksnih pravila o rezultatima odnosa. Osim razlike između vrste industrije, rezultat varira između različitih kompanija u istoj industriji i unutar različitih računa periode. Rezultati treba koristiti samo za relativnu usporedbu i analizu trenda, a ne da ih tretiraju kao nešto apsolutno.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRInterestCoverage (парични потоци, InterestExpenses)
Basic и Crystal синтаксис.
формат
FRInterestCoverage (парични потоци, InterestExpenses) Аргументи
Паричен поток е номер или формула. Като цяло, паричен поток е равен на нетната печалба на дружеството плюс всички елементи на разходите, които не включват пари в брой (като амортизация, капиталови загуби, и така нататък) минус всички печалбата, които не включват парични средства (като например капиталови печалби, и така нататък). Тази информация може да бъде намерена в отчета за доходите на компанията и декларация за промяна на финансовото състояние.
InterestExpenses е номер или формула. InterestExpenses е общо, лихвените разходи, които могат да бъдат намерени в отчета за доходите на компанията.
действие
FRInterestCoverage връща съотношенията между паричния поток и InterestExpenses (например, InterestCoverage = паричен поток / InterestExpenses).
Типичните приложения
Това съотношение се използва за измерване на способността на компанията да плати разходите за лихви по дълга си с паричните потоци, генерирани от неговата работа. Тя обикновено се измерва в няколко пъти (например, 3 пъти, и т.н.). Колкото по-висок резултат, толкова по-способността на компанията да се срещне с лихвеното плащане, дори и по време на лихвения походи.
Примери
Следващите примери са приложими за двете Basic и Crystal синтаксис:
FRInterestCoverage (120, 50) Връща 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Връща 0.3.
Забележка: Нито един от аргументите може да бъде отрицателна; може да се наложи да се провери за отрицателни стойности, преди да премине на аргументите.
Коментари
FRInterestCoverage е един от многото инструменти за финансов анализ, използвани при тълкуването на финансовото състояние на компанията. Както в случая на всички съотношения, трябва да се използва внимателно. Той може просто да се използва като ключ и не солидни доказателства за образуване на съдебно решение относно финансовото състояние на компанията.
Нито един от съотношения може да се използва самостоятелно за правене на финансов анализ и няма фиксирани правила за резултатите от съотношенията. Отделно от разликите между тип индустрии, резултат варира между различните дружества в рамките на една и съща индустрия и в различни периоди на профила. Резултатите трябва да бъдат използвани само за относително сравнение и анализ на тенденциите, а не ги третират като нещо абсолютно.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda en línia
FRInterestCoverage (Flux de caixa, InterestExpenses)
sintaxi bàsica i Crystal.
format
FRInterestCoverage (Flux de caixa, InterestExpenses) Temes
Flux de Caixa és un nombre o una fórmula. En general, Flux de caixa és igual al guany net de la companyia, a més de totes les partides de despeses que no impliquen efectiu (com ara la depreciació, les pèrdues de capital, etc.) menys tots els beneficis que no impliquin diners en efectiu (com ara guanys de capital, i així successivament). Aquesta informació es pot trobar en el compte de resultats d’una empresa i estat de canvis en la situació financera.
InterestExpenses és un nombre o una fórmula. InterestExpenses són les despeses totals d’interès que es poden trobar en el compte de resultats d’una empresa.
acció
FRInterestCoverage torna les proporcions entre Cashflow i InterestExpenses (per exemple, InterestCoverage = Cashflow / InterestExpenses).
Els usos típics
Aquesta relació es fa servir per mesurar la capacitat d’una empresa per pagar els càrrecs per interessos sobre el seu deute amb els fluxos d’efectiu generats a partir del seu funcionament. Generalment es mesura en nombre de vegades (per exemple, 3X, i així successivament). Com més alt sigui el resultat, més gran serà la capacitat de l’empresa per complir amb el pagament d’interessos, fins i tot en el temps de pujada de tipus.
Exemples
Els següents exemples són aplicables a les sintaxi bàsica i Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Retorna 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Retorna 0.3.
Nota: Cap dels arguments pot ser negatiu; pot ser que hagi de comprovar si hi ha valors negatius abans de passar els arguments.
Comentaris
FRInterestCoverage és una de les moltes eines d’anàlisi financera utilitzats en la interpretació de la situació financera d’una empresa. Com en el cas de totes les proporcions, que s’ha d’utilitzar amb precaució. Només es pot utilitzar com una pista i la prova no sòlida per formar un judici sobre la situació financera d’una empresa.
Ni una de les ràtios es poden utilitzar sols per fer l’anàlisi financer i no hi ha regles fixes sobre els resultats de les proporcions. A part de les diferències entre el tipus d’indústries, resultat varia entre les diferents empreses del mateix sector i dins dels diferents períodes del compte. Els resultats només s’han d’utilitzar per a la comparació relativa i anàlisi de tendències, en lloc de tractar-los com quelcom absolut.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Nagtaho Online Tabang
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic ug Crystal syntax.
Format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) argumento
CashFlow mao ang usa ka Number o pormula. Sa kinatibuk-an, CashFlow katumbas sa pukot kapuslanan sa mga panon sa plus ang tanan nga mga butang gasto nga dili nga naglambigit cash (sama sa Depresasyon, kapital pagkawala, ug sa ingon sa) minus ang tanan nga mga dili magapulos nga naglambigit cash (sama sa kapital kadaugan, ug sa ingon sa). Kini nga impormasyon makita diha sa kinitaan pamahayag sa usa ka kompaniya ug pahayag sa pagbag-o sa pinansyal nga posisyon.
InterestExpenses mao ang usa ka Number o pormula. InterestExpenses mao ang kinatibuk-ang mga galastohan nga interes nga mahimong makita diha sa kinitaan sa pamahayag sa usa ka kompaniya.
Action
FRInterestCoverage mobalik sa mga kalabutan, mga katimbangan sa taliwala sa CashFlow ug sa InterestExpenses (alang sa panig-ingnan, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Sagad nga gamit
ratio Kini nga gigamit sa pagsukod sa abilidad sa usa ka panon sa sa pagbayad sa kaso nga interes sa iyang utang sa mga agay cash nga namugna gikan sa operasyon niini. Kini sa kasagaran gisukod sa gidaghanon sa mga panahon (alang sa panig-ingnan, 3x, ug sa ingon sa). Ang mas taas ang resulta, ang mas taas ang abilidad alang sa mga panon sa sa pagsugat sa interes pagbayad bisan sa panahon sa interes rate hike.
mga panig-ingnan
Ang mosunod nga mga ehemplo magamit sa duha Basic ug Crystal syntax:
FRInterestCoverage (120, 50) Mibalik 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Mibalik 0.3.
Mubo nga sulat: Walay bisan kinsa sa mga argumento mahimong negatibo nga; makabaton kamo sa pagsusi alang sa negatibo nga mga prinsipyo sa dili pa-agi sa mga argumento.
Comments
FRInterestCoverage mao ang usa sa daghang mga himan pinansyal nga analysis nga gigamit sa paghubad sa pinansyal nga posisyon sa usa ka pundok. Sama sa kahimtang sa tanan nga mga kalabutan, mga katimbangan, kini nga gigamit uban sa Pasidaan. Kini lang nga gigamit ingon nga usa ka ideya ug dili lig-on nga pamatuod alang sa pagtukod sa usa ka paghukom diha sa pinansyal nga kahimtang sa usa ka pundok.
Ni ang usa sa mga kalabutan, mga katimbangan mahimong gamiton nga mag-inusara sa pagbuhat pinansyal nga pagtuki ug walay mga natudlong mga lagda sa mga resulta sa mga kalabutan, mga katimbangan. Gawas sa mga kalainan tali sa matang sa industriya, resulta magkalahi taliwala sa lain-laing mga kompanya sa sulod sa mao nga industriya ug sa sulod sa lain-laing mga yugto sa asoy. Ang resulta kinahanglan lamang nga gamiton alang sa paryente pagtandi ug sa trend analysis, kay sa pagtagad sa kanila ingon sa usa ka butang hingpit.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Malipoti Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic ndi Crystal malembedwe.
mtundu
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Mikangano
CashFlow ndi Number kapena chilinganizo. Ambiri, CashFlow liri phindu ukonde wa kampani kuphatikiza zinthu zonse ndalama osati zokhudza ndalama (monga depreciation, zomvetsa likulu, ndi zina zotero) opanda phindu onse okhudza ndalama (monga akupeza likulu, ndi zina zotero). Mfundozi angapezeke mu mawu ndalama ya kampani ndi mawu kusintha pa udindo ndalama.
InterestExpenses ndi Number kapena chilinganizo. InterestExpenses ndi ndalama okwana chidwi kuti angapezeke mu kampani mawu ndalama.
Action
FRInterestCoverage akubwerera ndi magawanidwe pakati CashFlow ndi InterestExpenses (Mwachitsanzo, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
ntchito lililonse
chiŵerengero ili ntchito kuyeza mphamvu ya kampani kulipira mlandu chidwi pa ngongole yake ndi utuluke ndalama opangidwa kuchokera ntchito zake. Nthawi zambiri amayezedwa kangapo (Mwachitsanzo, 3X, ndi zina zotero). The apamwamba zotsatira, ndi apamwamba a luso kampani kukumana malipiro chidwi mu nthawi ya chiwongola dzanja kukwera.
zitsanzo
Zitsanzo zotsatirazi ndi ntchito zonse Basic ndi Crystal malembedwe:
FRInterestCoverage (120, 50) abwerera 2,40.
FRInterestCoverage (30 100) abwerera 0,3.
Dziwani izi: Palibe mwa mikangano kungakhale zoipa; mungafunike tione makhalidwe oipa pamaso kudutsa mfundo.
Comments
FRInterestCoverage ndi mmodzi mwa anthu kusanthula ndalama zipangizo ntchito akutanthauzira udindo ndalama kampani. Monga tawona za magawanidwe zonse, zikuyenera kugwiritsidwa ntchito mosamala. Iwo akhoza basi ntchito ngati yankho ndi umboni wakuti olimba kupanga chiweruzo pa za ndalama kampani.
Palibe mmodzi wa magawanidwe angagwiritsidwe ntchito yekha kuchita kusanthula ndalama ndipo palibe malamulo pa zotsatira za magawanidwe a. Popanda kusiyana pakati pa mtundu wa mafakitale, chifukwa zimakhala mwa magulu osiyanasiyana mkati mwa makampani chomwecho ndi mwa nthawi zosiyana nkhani. Zotsatira ayenera kugwiritsidwa ntchito pokhapokha kuyerekezera wachibale ndi kusanthula kachitidwe, osati amawaona ngati chinachake mtheradi.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports联机帮助
FRInterestCoverage(现金流,InterestExpenses)
Basic和Crystal语法。
格式
FRInterestCoverage(现金流,InterestExpenses)参数
现金流是一个数字或公式。一般情况下,现金流相当于净利润的公司加上所有不涉及现金(如折旧,资本损失,等等),减去不涉及现金的所有利润(如资本收益等)的费用项目。这些信息可以在公司的损益表和财务状况变动表中找到。
InterestExpenses是一个数字或公式。 InterestExpenses是可以在公司的损益表中发现的利息总额支出。
行动
FRInterestCoverage返回现金流和InterestExpenses之间的比率(例如,InterestCoverage =现金流/ InterestExpenses)。
典型用途
该比率用来衡量一个公司支付其债务的利息费用从其操作产生的现金流量的能力。它通常是在次数测量(例如,3X等)。该结果越高,以满足支付利息,即使在加息的时间的能力,为公司越高。
例子
下面的实施例都适用于基本和Crystal语法:
FRInterestCoverage(120,50)返回2.40。
FRInterestCoverage(30,100),则返回0.3。
注:自变量都不能是负的;你可能有过的参数之前检查负值。
注释
FRInterestCoverage的是在解释公司的财务状况所使用的许多财务分析工具之一。如在所有比率的情况下,它必须谨慎使用。它可以只被用作线索,对公司的财务状况形成判断没有确凿的证据。
既不比之一可以单独使用做财务分析和上有比率的结果没有固定的规则。除了类型的行业之间的差异,导致同一行业内不同的帐户期限内不同公司的不同而不同。其结果应仅用于相对比较和趋势分析,而不是把它们看成是绝对的。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports聯機幫助
FRInterestCoverage(現金流,InterestExpenses)
Basic和Crystal語法。
格式
FRInterestCoverage(現金流,InterestExpenses)參數
現金流是一個數字或公式。一般情況下,現金流相當於淨利潤的公司加上所有不涉及現金(如折舊,資本損失,等等),減去不涉及現金的所有利潤(如資本收益等)的費用項目。這些信息可以在公司的損益表和財務狀況變動表中找到。
InterestExpenses是一個數字或公式。 InterestExpenses是可以在公司的損益表中發現的利息總額支出。
行動
FRInterestCoverage返回現金流和InterestExpenses之間的比率(例如,InterestCoverage =現金流/ InterestExpenses)。
典型用途
該比率用來衡量一個公司支付其債務的利息費用從其操作產生的現金流量的能力。它通常是在次數測量(例如,3X等)。該結果越高,以滿足支付利息,即使在加息的時間的能力,為公司越高。
例子
下面的實施例都適用於基本和Crystal語法:
FRInterestCoverage(120,50)返回2.40。
FRInterestCoverage(30,100),則返回0.3。
注:自變量都不能是負的;你可能有過的參數之前檢查負值。
註釋
FRInterestCoverage的是在解釋公司的財務狀況所使用的許多財務分析工具之一。如在所有比率的情況下,它必須謹慎使用。它可以只被用作線索,對公司的財務狀況形成判斷沒有確鑿的證據。
既不比之一可以單獨使用做財務分析和上有比率的結果沒有固定的規則。除了類型的行業之間的差異,導致同一行業內不同的帳戶期限內不同公司的不同而不同。其結果應僅用於相對比較和趨勢分析,而不是把它們看成是絕對的。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rivista Help Online
FRInterestCoverage (inf, InterestExpenses)
Basic e Crystal funetica.
Format
FRInterestCoverage (inf, InterestExpenses) oji
Inf hè un numeru o matimàtichi. In ginirali, inf agguagghia u prufittu reta di i so cumpagni di più tutti i dispacci dannu micca chi trattàvanu dû manciari (cume canadese depreciation, perditi a capitale, è cetara è cetara) Minus tuttu lu prufittu micca chi trattàvanu dû manciari (cume acquisti, capitale, è cetara è cetara). Stu nantu à u corsu si pò truvà in u migliurà affirmazioni è affirmazioni di cambià a pusizioni di a finanza un impresa d’.
InterestExpenses hè un numeru o matimàtichi. InterestExpenses hè u spesa interessu tutali chì si pò truvà in u migliurà affirmazioni un impresa d’.
Action
FRInterestCoverage torna a lu ratios trà inf e InterestExpenses (per esempiu, InterestCoverage = inf / InterestExpenses).
Nonza Tipici
Stu rapportu veni usatu pi misurari la capacitati di ‘na cumpagnia a pagari la accusa intaressu nantu à u so debbitu cu li ciumara lìquidu caricate da u so funziunamentu. Hè di solitu misurata in numeru di i tempi (per esempiu, 3X, è cetara è cetara). U supiriuri a lu fruttu, lu bulu, a capacità di l’impresa da scuntrà pagamentu interessu ancu in tempu di rate hike interessu.
Esempii
Li siquenti sunnu asempî da appiecà à prò sintassa tecnicu è Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) torna 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) torna 0.3.
Nutate bè: None di l ‘argumenti pò esse negativi; pudete avè à verificà di valuri nigativu prima di passari l ‘argumenti.
Comments
FRInterestCoverage hè unu di li tanti arnesi analisi di a finanza usatu in Ricerche di la pusizioni di a finanza di un impresa. Comu nta lu casu di tutti i ratios, lu nomu havi a èssiri usatu cu gradi. Si pò sulu ièssiri usatu comu na klu è prova ùn ferma, di la Sicilia sutta un dirittu nantu à u statutu di a finanza di un impresa.
Nemmenu unu di i ratios pò ièssiri usatu sulu di fà anàlisi finanziaria è ùn ci sò senza nessune regule ochji fissati nantu à i risultati di u ratios. Apart da e sferenze trà tipu di nnustri, risultatu varieghja trà lu stessu piezzu ma dintra lu stissu l ‘industria è moins de diversu stonde cuntu novu. I risultati, s’àvi a usari sulu di paragunà, parenti è analizà a tendenza, chiuttostu ca iddi si trattassi cum’è qualcosa assuluta.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
FRInterestCoverage (novčani tok, InterestExpenses)
Osnovni i Crystal sintakse.
Format
FRInterestCoverage (novčani tok, InterestExpenses) Argumenti
Priliv novca je broj ili formula. Općenito, tijek novca jednaka je neto dobit tvrtke plus sve rashodi ne uključuju gotovinu (kao što su amortizacija, kapitalne gubitke, i tako dalje) minus sav profit ne uključuje novac (kao što su kapitalne dobitke, i tako dalje). Ova informacija može se naći u računu dobiti i gubitka i izvještaju o promjenama u financijskom položaju poduzeća.
InterestExpenses je broj ili formula. InterestExpenses je ukupni kamatni troškovi koji se mogu naći u računu dobiti i gubitka poduzeća.
Akcijski
FRInterestCoverage vraća omjere između novčanog tijeka i InterestExpenses (npr InterestCoverage = novčanog tijeka / InterestExpenses).
Tipične primjene
Ovaj omjer se koristi za mjerenje sposobnosti tvrtke da plati troškove kamata na dugove s novčanim tokovima generiranih od svog rada. Obično se mjeri u nekoliko puta (na primjer, 3x, i tako dalje). Što je veći rezultat, to je veća mogućnost za tvrtku kako bi zadovoljili isplate kamata čak i na vrijeme kamatni pješačiti.
Primjeri
Sljedeći primjeri su primjenjivi na osnovna i Crystal sintaksu:
FRInterestCoverage (120, 50) Vraća 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Vraća 0,3.
Napomena: niti jedan od argumenata može biti negativna; možda ćete morati provjeriti za negativne vrijednosti prije donošenja argumente.
Komentari
FRInterestCoverage je jedna od mnogih financijskih analiza alata koji se koriste u interpretaciji financijski položaj poduzeća. Kao iu slučaju svih omjera, mora se koristiti s oprezom. To samo može koristiti kao trag, a ne čvrste dokaze za formiranje prosudbe o financijskom stanju tvrtke.
Niti jedan od pokazatelja može se koristiti samostalno za obavljanje financijske analize i nema fiksnih pravila o rezultatima omjerima. Osim razlike između vrsta industrije, rezultat varira među različitim društvima unutar iste industrije, te u različitim razdobljima računa. Rezultati će se koristiti samo za relativne usporedbe i analize trendova, a ne tretirati ih kao nešto apsolutno.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjælp
FRInterestCoverage (Pengestrømsopgørelse, InterestExpenses)
Grundlæggende og Crystal syntaks.
Format
FRInterestCoverage (Pengestrømsopgørelse, InterestExpenses) Argumenter
Pengestrømsopgørelse er et nummer eller formel. Generelt Pengestrømsopgørelse lig nettoresultatet af selskabet plus alle de udgiftsposter, der ikke indebærer kontanter (såsom afskrivning, kurstab, og så videre) minus al profit ikke indebærer kontanter (såsom kapitalgevinster, og så videre). Denne information kan findes i en virksomheds resultatopgørelse og opgørelse af ændringer i den finansielle stilling.
InterestExpenses er et nummer eller formel. InterestExpenses er det samlede renteomkostninger, der kan findes i en virksomheds resultatopgørelse.
Handling
FRInterestCoverage returnerer forholdet mellem Pengestrømsopgørelse og InterestExpenses (f.eks InterestCoverage = Pengestrømsopgørelse / InterestExpenses).
Typiske anvendelser
Dette forhold anvendes til at måle en virksomheds evne til at betale renteudgifter på sin gæld med pengestrømme genereret fra driften. Det er normalt måles i antal gange (for eksempel 3X, og så videre). Jo højere resultat, jo højere mulighed for virksomheden at opfylde rentebetaling selv i gang med renteforhøjelse.
Eksempler
De følgende eksempler er gældende for både Basic og Crystal syntaks:
FRInterestCoverage (120, 50) Giver 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Giver 0,3.
Bemærk: Ingen af de argumenter kan være negativ; du måske nødt til at tjekke for negative værdier, før den ledes argumenterne.
Kommentarer
FRInterestCoverage er en af de mange finansielle analyse værktøjer, der anvendes ved fortolkningen af finansielle stilling i et selskab. Som i tilfældet med alle forhold, skal det anvendes med forsigtighed. Det kan bare bruges som et fingerpeg og ikke solid dokumentation for at danne en dom på den finansielle status i et selskab.
Hverken en af de nøgletal kan bruges alene til at gøre finansiel analyse, og der er ingen faste regler om resultaterne af forholdene. Bortset fra forskelle mellem type industrier, resultat varierer blandt forskellige virksomheder inden for samme branche og inden for forskellige konto perioder. Resultaterne bør kun anvendes til relativ sammenligning og trendanalyse, frem for at behandle dem som noget absolut.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic en Crystal-syntaxis.
Formaat
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Argumenten
CashFlow is een getal of formule. In het algemeen CashFlow gelijk aan de nettowinst van de onderneming plus alle kostenposten niet met contant geld (zoals afschrijvingen, vermogensverliezen, enzovoort) minus de winst niet met contant geld (zoals vermogenswinsten, enzovoort). Deze informatie kan worden gevonden in een bedrijf de winst- en verliesrekening en van de verandering in de financiële positie.
InterestExpenses is een getal of formule. InterestExpenses is de totale rentelasten die gevonden kunnen worden in een bedrijf winst-en verliesrekening.
Actie
FRInterestCoverage geeft de verhoudingen tussen CashFlow en InterestExpenses (bijvoorbeeld InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
typische toepassingen
Deze ratio wordt gebruikt om het vermogen van een onderneming om de rentelasten op de schuld te betalen met de kasstroom gegenereerd uit de werking ervan te meten. Het wordt meestal uitgedrukt in aantal malen (bijvoorbeeld 3X, enzovoort). Hoe hoger het resultaat, hoe hoger de mogelijkheid voor het bedrijf om rente te voldoen, zelfs in de tijd van de renteverhoging.
Voorbeelden
De volgende voorbeelden zijn van toepassing op zowel de Basic en Crystal-syntaxis:
FRInterestCoverage (120, 50) Geeft 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Geeft 0,3.
Let op: Geen van de argumenten kan negatief zijn; je kan hebben om te controleren of negatieve waarden voor het passeren van de argumenten.
Comments
FRInterestCoverage is een van de vele financiële analyse instrumenten die gebruikt worden bij de interpretatie van de financiële positie van een onderneming. Zoals bij alle verhoudingen, moet worden betracht. Het kan gewoon gebruikt worden als een aanwijzing en geen hard bewijs voor het vormen van een oordeel over de financiële status van een bedrijf.
Geen van de verhoudingen kan alleen worden gebruikt voor het doen financiële analyse en er zijn geen vaste regels over de resultaten van de verhoudingen. Afgezien van de verschillen tussen de aard van de industrie, resultaat varieert tussen de verschillende bedrijven binnen dezelfde sector en binnen verschillende periodes rekening. De resultaten dienen alleen voor relatieve vergelijking en trendanalyse plaats van ze als iets absoluut.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online nápovědy
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Základní a Crystal syntaxe.
Formát
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Argumenty
CashFlow je číslo nebo vzorec. Obecně platí, že CashFlow rovná čistý zisk společnosti včetně všech nákladových položek na nezahrnující hotovosti (například odpisy, kapitálové ztráty, a tak dále) minus veškerý zisk nezahrnující hotovosti (například kapitálové zisky, a tak dále). Tyto informace lze nalézt ve výkazu zisku a ztráty dané společnosti a přehledu o změnách ve finanční pozici.
InterestExpenses je číslo nebo vzorec. InterestExpenses je celkové úrokové náklady, které lze nalézt ve výkazu zisku a ztráty společnosti.
Akce
FRInterestCoverage vrací poměry mezi cashflow a InterestExpenses (například InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Typické použití
Tento poměr se používá k měření schopnost společnosti financovat výplatu úroků z dluhu u peněžních toků generovaných ze svého provozu. To je obvykle měří v několika časech (například 3X, a tak dále). Čím vyšší je výsledek, tím vyšší je schopnost pro společnost splnit úrokovou platbu i v době úrokových sazeb.
Příklady
Následující příklady jsou použitelné pro základní i Crystal syntaxe:
FRInterestCoverage (120, 50) Vrací 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Vrací 0,3.
Poznámka: Žádný z argumentů může být negativní; budete muset zkontrolovat záporných hodnot před předáním argumenty.
Komentáře
FRInterestCoverage je jedním z mnoha nástrojů finanční analýzy používané při výkladu finanční situace podniku. Stejně jako v případě všech poměrech, musí být používán s opatrností. To může stejně použít jako vodítko a není spolehlivý důkaz pro vytvoření rozhodnutí na finančním stavu podniku.
Ani jeden z poměrů lze použít samostatně pro dělání finanční analýzy a neexistují žádná pevná pravidla o výsledcích poměrů. Kromě rozdílů mezi typem průmyslu, výsledek se liší mezi různými společnostmi v rámci stejného odvětví a v různých obdobích účtu. Výsledky by měly být použity pouze pro relativní srovnání a analýzu trendů, spíše než zacházet s nimi jako něco absolutního.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/


“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic and Crystal syntax.
Format
FRInterestCoverage(CashFlow, InterestExpenses)Arguments
CashFlow is a Number or formula. In general, CashFlow equals the net profit of the company plus all the expense items not involving cash (such as depreciation, capital losses, and so on) minus all the profit not involving cash (such as capital gains, and so on). This information can be found in a company’s income statement and statement of change in financial position.
InterestExpenses is a Number or formula. InterestExpenses is the total interest expenses that can be found in a company’s income statement.
Action
FRInterestCoverage returns the ratios between CashFlow and InterestExpenses (for example, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Typical uses
This ratio is used to measure the ability of a company to pay the interest charges on its debt with the cash flows generated from its operation. It is usually measured in number of times (for example, 3X, and so on). The higher the result, the higher the ability for the company to meet interest payment even in time of interest rate hike.
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
FRInterestCoverage(120, 50)Returns 2.40.
FRInterestCoverage(30, 100)Returns 0.3.
Note: None of the arguments can be negative; you may have to check for negative values before passing the arguments.
Comments
FRInterestCoverage is one of the many financial analysis tools used in interpreting the financial position of a company. As in the case of all ratios, it has to be used with caution. It can just be used as a clue and not solid proof for forming a judgment on the financial status of a company.
Neither one of the ratios can be used alone for doing financial analysis and there are no fixed rules on the results of the ratios. Apart from differences between type of industries, result varies among different companies within the same industry and within different account periods. The results should only be used for relative comparison and trend analysis, rather than treating them as something absolute.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristalo Raportoj Surreta Helpo
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses)
Baza kaj Kristalo sintakso.
formato
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses) Argumentoj
Cashflow estas Numera aŭ formulo. Ĝenerale, Cashflow egalas la pura profito de la entrepreno pli ĉiuj elspezo erojn ne engaĝante mono (kiel depreciación, ĉefurbo perdoj, kaj tiel plu) minus ĉiuj profito ne engaĝante mono (kiel ĉefurbo gajnojn, kaj tiel plu). Tiuj informoj povas esti trovitaj en kompanio enspezoj deklaron kaj deklaro de ŝanĝo en financa pozicio.
InterestExpenses Estas Nombro aŭ formulo. InterestExpenses estas la totala intereso enspezoj kiuj povas esti trovitaj en kompanio enspezoj komunikaĵo.
ago
FRInterestCoverage redonas la rilatumoj inter Cashflow kaj InterestExpenses (ekzemple, InterestCoverage = Cashflow / InterestExpenses).
Tipaj uzoj
Tiu proporcio estas uzata por mezuri la kapablon de entrepreno por pagi la intereso postenoj en lia ŝuldo kun la mono fluas generis de lia funkciado. Ĝi estas kutime mezurita en nombro de tempoj (ekzemple, 3x, kaj tiel plu). La pli alta la rezulto, la pli alta la kapablo por la kompanio por renkonti intereso pago eĉ en tempo de interezo hike.
ekzemploj
La jenaj ekzemploj estas aplikebla al ambaŭ Baza kaj Kristalo sintakson:
FRInterestCoverage (120, 50) Returns 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Returns 0.3.
Notu: Neniu el la argumentoj povas esti negativaj; vi eble devos kontroli por negativaj valoroj antaŭ pasi la argumentoj.
komentoj
FRInterestCoverage estas unu el la multaj financaj analizo iloj uzataj en interpreti la financa pozicio de entrepreno. Kiel en la kazo de ĉiuj raportoj, ĝi devas esti uzita kun singardo. Ĝi povas nur esti uzita kiel indico kaj ne solida pruvo por formi juĝon sur la financa statuso de firmao.
Nek unu el la rilatumoj povas esti uzita sole por fari financan analizon kaj ekzistas neniuj fiksaj reguloj sur la rezultoj de la rilatumoj. Krom diferencoj inter tipo de industrioj, rezulto varias inter malsamaj entreprenoj ene de la sama industrio kaj ene malsama konto periodoj. La rezultoj devus nur esti uzita por relativa komparo kaj tendenco analizo, prefere ol trakti ilin kiel io absoluta.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Hetkel Abi
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses)
Basic ja Crystal süntaks.
vorming
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses) argumendid
Cashflow on arv või valem. Üldiselt Cashflow võrdub puhaskasum ettevõte pluss kogu kulukirjeid ei kaasne raha (nt amortisatsioon, kahjumi, ja nii edasi) miinus kõik kasum, mis ei sisalda sularaha (nagu kapitalikasvu, ja nii edasi). See teave võib leida ettevõtte kasumiaruanne ja muutumise finantsseisundit.
InterestExpenses on arv või valem. InterestExpenses on kokku intressikulud, mis võib leida ettevõtte kasumiaruandes.
tegevus
FRInterestCoverage tagastab suhte Cashflow ja InterestExpenses (näiteks InterestCoverage = Cashflow / InterestExpenses).
tüüpilised kasutusalad
See suhe mõõtmiseks kasutatakse võime firma intressi maksma tasu oma võlg koos rahavood selle toimimist. See on tavaliselt mõõdetud arv kordi (näiteks 3X, ja nii edasi). Mida kõrgem on tulemus, seda suurem on võimalus, et ettevõte kohtuda intressimakse isegi aega intressimäära tõus.
Näited
Järgnevad näited on rakendatav nii põhikooli- ja Crystal süntaksit:
FRInterestCoverage (120, 50) Annab 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Annab 0,3.
Märkus: Ükski argumente võib olla negatiivne; siis võib olla, et kontrollida negatiivsed väärtused kaduma enne argumente.
Kommentaarid
FRInterestCoverage on üks paljudest finantsanalüüs tööriistu, mida kasutatakse tõlgendamisel finantsseisundit ettevõte. Sarnaselt kõigi vahekorras tuleb kasutada ettevaatusega. Seda saab lihtsalt kasutada aimugi mitte kindel tõend moodustamise otsuse varanduslikku seisu ettevõte.
Kumbki suhteid saab kasutada üksi tehes finantsanalüüs ning puuduvad kindlad reeglid tulemuste kohta suhtarvud. Peale erinevused tüüpi tööstused, tulemus varieerub erinevates ettevõtetes samasse tööstus ja erinevates konto perioode. Tulemused tuleks kasutada ainult suhtelise võrdluse ja suundumuste analüüs, mitte neid koheldakse midagi absoluutset.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic at Crystal syntax.
format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Pangangatwiran
CashFlow ay isang Number o formula. Sa pangkalahatan, CashFlow ay katumbas ng net profit ng kumpanya kasama ang lahat ng mga item sa gastos hindi na kinasasangkutan ng cash (tulad ng pamumura, capital pagkalugi, at iba pa) minus lahat ng profit hindi na kinasasangkutan ng cash (tulad ng capital gains, at iba pa). Ang impormasyon na ito ay matatagpuan sa income statement ng isang kumpanya at pahayag ng mga pagbabago sa pinansiyal na posisyon.
InterestExpenses ay isang Number o formula. InterestExpenses ay ang kabuuang gastos ng interes na maaaring matagpuan sa income statement ng isang kumpanya.
aksyon
FRInterestCoverage nagbalik ang ratios sa pagitan CashFlow at InterestExpenses (halimbawa, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Karaniwang mga gumagamit
ratio na ito ay ginagamit upang masukat ang kakayahan ng isang kumpanya upang bayaran ang mga singil ng interes sa utang nito sa daloy cash na nabuo mula sa operasyon nito. Ito ay karaniwang sinusukat sa dami ng beses na (halimbawa, 3X, at iba pa). Ang mas mataas na ang resulta, mas mataas ang kakayahan para sa mga kumpanya upang matugunan interes pagbabayad kahit na sa oras ng interes rate hike.
Mga halimbawa
Ang mga sumusunod na halimbawa ay naaangkop sa parehong Basic at Crystal syntax:
FRInterestCoverage (120, 50) Returns 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Returns 0.3.
Tandaan: Wala sa mga argumento ay maaaring maging negatibong; maaaring kailangan mong suriin para sa mga negatibong mga halaga bago makapasa sa argumento.
Comments
FRInterestCoverage ay isa sa mga maraming mga kasangkapan financial analysis na ginagamit sa pagbibigay kahulugan sa mga pinansiyal na posisyon ng isang kumpanya. Tulad ng sa kaso ng lahat ng mga ratio, ito ay upang magamit sa pag-iingat. Ito ay maaari lamang gamitin bilang isang palatandaan at hindi solid proof para sa pagbabalangkas ng isang paghatol sa pinansiyal na kalagayan ng isang kumpanya.
Wala alinman sa isa sa mga ratios ay maaaring gamitin lamang para sa paggawa financial analysis at walang mga nakapirming mga panuntunan sa mga resulta ng ratios. Bukod sa mga pagkakaiba sa pagitan uri ng mga industriya, resulta ay nag-iiba sa iba’t ibang mga kumpanya sa loob ng parehong industriya at sa loob ng iba’t ibang mga panahon account. Ang mga resulta ay dapat lamang gamitin para sa mga kamag-anak paghahambing at pagtatasa ng takbo, sa halip na pagpapagamot ng mga ito bilang isang bagay na ganap.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-ohje
FRInterestCoverage (kassavirtapäivän, InterestExpenses)
Basic ja Crystal syntaksin.
Muoto
FRInterestCoverage (kassavirtapäivän, InterestExpenses) lausumat
Kassavirtapäivän on numero tai kaava. Yleensä kassavirtapäivän vastaa nettovoitto yhtiön plus kaikki kulut, joihin ei liity rahaa (kuten poistot, myyntitappioita, ja niin edelleen) miinus kaikki tuotot, joihin ei liity rahaa (kuten myyntivoitot, ja niin edelleen). Tämä tieto löytyy yrityksen tuloslaskelma ja muutoksen taloudelliseen asemaan.
InterestExpenses on numero tai kaava. InterestExpenses on yhteensä korkomenoja, löytyy yrityksen tuloslaskelma.
Toiminta
FRInterestCoverage palauttaa suhdelukua kassavirtapäivän ja InterestExpenses (esimerkiksi InterestCoverage = kassavirtapäivän / InterestExpenses).
tyypillisiä käyttökohteita
Tämä suhde mitataan kykyä yhtiön maksamaan korkokulut sen velan kanssa rahavirrat syntyvät sen toiminnasta. Se mitataan yleensä useita kertoja (esimerkiksi, 3X, ja niin edelleen). Mitä suurempi tulos, sitä suurempi mahdollisuus, että yritys täyttää koronmaksun jopa aikaan koronnoston.
esimerkit
Seuraavat esimerkit ovat sovellettavissa sekä perus- ja Crystal syntaksi:
FRInterestCoverage (120, 50) Palauttaa 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Palauttaa 0.3.
Huom: Perustelut, voi olla kielteinen; ehkä tarkistaa negatiiviset arvot ennen kulkee argumentteja.
Kommentit
FRInterestCoverage on yksi monista taloudellisen analyysin välineitä käytetään tulkittaessa taloudellista asemaa yrityksen. Kuten on kaikissa suhteissa, sitä on käytettävä varoen. Se voi vain käyttää vihjeen eikä vahvan näytön muodostamiseksi tuomionsa taloudellista asemaa yrityksen.
Kumpikaan suhteet voidaan käyttää yksin tehdä taloudellisen analyysin ja ei ole kiinteitä sääntöjä tuloksista suhdelukuja. Paitsi erot tyyppi teollisuuden, tulos vaihtelee eri yhtiöissä samalla toimialalla ja sisällä eri tilin aikoja. Tuloksia tulee käyttää vain suhteellisen vertailun ja trendianalyysi, eikä käsitellä niitä jotain absoluuttista.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Aide en ligne
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
La syntaxe de base et Crystal.
Format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Arguments
CashFlow est un numéro ou une formule. En général, CashFlow est égal au bénéfice net de la société ainsi que tous les postes de dépenses hors caisse (comme l’amortissement, les pertes en capital, etc.) moins tous les bénéfices hors caisse (comme les gains en capital, et ainsi de suite). Cette information peut être trouvée dans la déclaration et la déclaration de changement dans la situation financière des revenus d’une entreprise.
InterestExpenses est un numéro ou une formule. InterestExpenses est le total des frais d’intérêt qui peuvent être trouvés dans le compte de résultat d’une entreprise.
action
FRInterestCoverage retourne les rapports entre CashFlow et InterestExpenses (par exemple, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Les utilisations typiques
Ce ratio est utilisé pour mesurer la capacité d’une entreprise à payer les frais d’intérêt sur sa dette avec les flux de trésorerie générés par son exploitation. Elle est généralement mesurée en nombre de fois (par exemple, 3 fois, et ainsi de suite). Plus le résultat est élevé, plus la capacité de la société à respecter le paiement des intérêts, même en temps de hausse des taux d’intérêt.
Exemples
Les exemples suivants sont applicables à la fois la syntaxe de base et Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Renvoie 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Renvoie 0,3.
Remarque: Aucun des arguments peut être négatif; vous pourriez avoir à vérifier les valeurs négatives avant de transmettre les arguments.
commentaires
FRInterestCoverage est l’un des nombreux outils d’analyse financière utilisés dans l’interprétation de la situation financière d’une entreprise. Comme dans le cas de tous les rapports, il doit être utilisé avec précaution. Il peut simplement être utilisé comme un indice et une preuve non solide pour former un jugement sur la situation financière d’une entreprise.
Ni l’un des ratios peuvent être utilisés seuls pour faire l’analyse financière et il n’y a pas de règles fixes sur les résultats des rapports. Outre les différences entre les types d’industries, le résultat varie entre les différentes sociétés du même secteur d’activité et au sein de différentes périodes de compte. Les résultats ne devraient être utilisés pour la comparaison relative et l’analyse des tendances, plutôt que de les traiter comme quelque chose d’absolu.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic en Crystal syntaksis.
Formaat
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Arguminten
CashFlow is in Oantal of formule. Yn it algemien, CashFlow lyk oan de netto winst fan it bedriuw plus alle kosten objekten dy’t net involving cash (lykas ôfskriuwing, haadstêd ferliezen, en sa op) minus al de winst net wêrby’t cash (lykas haadstêd winst, en sa op). Dy ynformaasje kin fûn wurde yn in bedriuw fan ynkommen ferklearring en ferklearring fan de feroaring yn finansjele posysje.
InterestExpenses is in Oantal of formule. InterestExpenses is de totale belangstelling kosten dy’t te finen yn in bedriuw fan ynkommen statement.
Aksje
FRInterestCoverage jout de ferhâldingen tusken CashFlow en InterestExpenses (bygelyks, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Typisch uses
Dizze ferhâlding wurdt brûkt om te mjitten de mooglikheid fan in bedriuw te beteljen de rinte heffingen op syn skuld mei de jildstreamen oanmakke út syn operaasje. It wurdt meastentiids metten yn oantal kearen (bygelyks, 3X, en sa op). De hegere it resultaat, de hegere de mooglikheid foar it bedriuw yn ‘e miette ynteresse betelling ek yn tiid fan rintepersintaazje wandeling.
foarbylden
De folgjende foarbylden binne fan tapassing foar sawol Basic en Crystal syntaksis:
FRInterestCoverage (120, 50) Returns 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Returns 0.3.
Tink derom: Gjin fan ‘e arguminten kin wêze negatyf; jo kinne moatte kontrolearje foar negative wearden foardat lâns de arguminten.
Comments
FRInterestCoverage is ien fan de protte finansjele analyze ark brûkt yn ynterpretaasje fan de finansjele posysje fan in bedriuw. As yn it gefal fan alle ferhâldingen, it hat te brûkt wurde mei foarsichtigens. It kin gewoan brûkt wurde as in helpmiddel en net bêst bewiis foar de foarming fan in oardiel oer de finansjele status fan in bedriuw.
Noch ien fan de ferhâldingen kin brûkt wurde allinnich foar it dwaan fan finansjele analyze en der binne gjin fêste regels op de resultaten fan ‘e ferhâldingen. Neist ferskillen tusken type fan yndustry, resultaat fariearret tusken ferskillende bedriuwen binnen deselde yndustry en binnen ferskate account perioaden. De resultaten moatte allinne brûkt wurde foar relative ferliking en trend analyze, ynstee fan de behanneling fan har as wat absolute.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Axuda Online
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Básico e Crystal sintaxe.
formato
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Argumentos
CashFlow é un número ou fórmula. En xeral, CashFlow é igual ao beneficio neto da empresa ademais de todos os elementos de gasto que non impliquen diñeiro (como a depreciación, as perdas de capital, etc.) menos todo o beneficio non inclúen diñeiro (como ganancias de capital, etc.). Esta información pode ser atopada na declaración da renda dunha empresa e declaración de cambio de posición financeira.
InterestExpenses é un número ou fórmula. InterestExpenses e os gastos totais con xuros que se pode atopar no resultado da empresa.
acción
FRInterestCoverage retorna as relacións entre CashFlow e InterestExpenses (por exemplo, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Os usos típicos
Este índice é usado para medir a capacidade dunha empresa para pagar os xuros da súa débeda cos fluxos de caixa xerados a partir da súa operación. Normalmente, mídese en número de veces (por exemplo, 3X, etc.). Canto maior sexa o resultado, máis a capacidade da empresa para cumprir o pagamento de xuros mesmo en tempo de alta dos xuros.
exemplos
Os exemplos a seguir aplica-se tanto a sintaxe básica e Cristal:
FRInterestCoverage (120, 50) Volta 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Volta 0.3.
Nota: Ningún dos argumentos pode ser negativo; pode ter que comprobar a valores negativos antes de pasar os argumentos.
comentarios
FRInterestCoverage é unha das moitas ferramentas de análise financeira utilizados na interpretación da posición financeira dunha empresa. Como no caso de todas as proporcións, ten que ser usado con cautela. Pode ser usado só como unha pista e proba non sólida para formar un xuízo sobre a situación financeira dunha empresa.
Nin unha das razóns pode ser usado só para facer análise financeira e non hai regras fixas sobre os resultados das proporcións. Ademais de diferenzas entre o tipo de industrias, o resultado varía entre as distintas empresas do mesmo sector e dentro de diferentes períodos de conta. Os resultados só deben ser utilizados para a comparación relativa e análise de tendencias, no canto de tratalos como algo absoluto.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
ძირითადი და Crystal სინტაქსი.
ფორმატი
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) არგუმენტები
CashFlow ნომერი ან ფორმულით. ზოგადად, CashFlow ტოლია წმინდა მოგება კომპანია პლუს ყველა ხარჯი არ მოიცავს ფულადი (როგორიცაა ცვეთა, კაპიტალის დანაკარგები, და ა.შ.) minus ყველა მოგება არ მოიცავს ფულადი (როგორიცაა კაპიტალის მოგება, და ა.შ.). ეს ინფორმაცია შეიძლება ნაპოვნი კომპანიის შემოსავალი განაცხადი და განაცხადი ცვლილება ფინანსურ მდგომარეობაზე.
InterestExpenses ნომერი ან ფორმულით. InterestExpenses მთლიანი საპროცენტო ხარჯები, რომელიც შეიძლება ნაპოვნი კომპანიის შემოსავალი განაცხადი.
აქცია
FRInterestCoverage დააბრუნებს კოეფიციენტები შორის CashFlow და InterestExpenses (მაგალითად, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
ტიპიური გამოყენების
ეს თანაფარდობა გამოიყენება შევაფასებთ უნარი კომპანია გადაიხადოს საპროცენტო ბრალდებით მისი ვალის ფულადი ნაკადების გამომუშავებული თავის ოპერაცია. ეს ჩვეულებრივ იზომება რამდენჯერმე (მაგალითად, 3X, და ა.შ.). უმაღლესი შედეგი, უმაღლესი უნარი კომპანია შეხვდება ინტერესი გადახდის დროსაც კი საპროცენტო განაკვეთი ლაშქრობა.
მაგალითები
შემდეგი მაგალითები მიესადაგება როგორც ძირითადი და Crystal სინტაქსი:
FRInterestCoverage (120, 50) ანაზღაურება 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) ანაზღაურება 0.3.
შენიშვნა: არც ერთი არგუმენტი შეიძლება იყოს უარყოფითი; თქვენ შეიძლება ჰქონდეს შემოწმება უარყოფითი ადრე გავლით არგუმენტები.
კომენტარები
FRInterestCoverage არის ერთი ბევრი ფინანსური ანალიზი ინსტრუმენტები გამოიყენება წერით ფინანსური მდგომარეობის კომპანია. როგორც იმ შემთხვევაში, თუ ყველა კოეფიციენტები, ის უნდა სიფრთხილით. ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული, როგორც ვიცი, და არა მყარი მტკიცებულება ფორმირების გადაწყვეტილება ფინანსური მდგომარეობის კომპანია.
არც ერთი კოეფიციენტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ცალკე აკეთებს ფინანსური ანალიზი და არ არსებობს ფიქსირებული წესების შედეგების კოეფიციენტები. გარდა განსხვავებები ტიპის მრეწველობის, შედეგი მერყეობს შორის სხვადასხვა კომპანიების იმავე საწარმოს და მის ფარგლებში სხვადასხვა ანგარიშზე პერიოდს. შედეგები უნდა იქნას გამოყენებული ნათესავი შედარებით და ტენდენციის ანალიზი, ვიდრე მკურნალობის მათ, როგორც რაღაც აბსოლუტური.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-Hilfe
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic und Crystal-Syntax.
Format
FRInterestCoverage Argumente (CashFlow, InterestExpenses)
CashFlow ist eine Zahl oder Formel. In der Regel entspricht CashFlow den Nettogewinn des Unternehmens sowie alle Aufwandspositionen nicht Barmitteln (wie Abschreibungen, Kapitalverluste, usw.) abzüglich der alle profitieren nicht beteiligt Bargeld (wie Kapitalgewinne, und so weiter). Diese Informationen können in einer Firma Erfolgsrechnung und der Veränderung der Finanzlage zu finden.
InterestExpenses ist eine Zahl oder Formel. InterestExpenses ist die Summe der Zinsaufwendungen, die in einer Firma Gewinn- und Verlustrechnung zu finden sind.
Aktion
FRInterestCoverage gibt die Verhältnisse zwischen CashFlow und InterestExpenses (zB InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Typische Anwendungen
Dieses Verhältnis wird verwendet, um die Fähigkeit eines Unternehmens zu messen, um die Zinsen auf seine Schulden bei den Cash Flows generiert aus seinem Betrieb zu zahlen. Es wird normalerweise in der Anzahl von Malen (beispielsweise 3X, und so weiter) gemessen. Je höher das Ergebnis, desto höher ist die Fähigkeit, für das Unternehmen Zinszahlung zu erfüllen, auch in der Zeit der Zinserhöhung.
Beispiele
Die folgenden Beispiele gelten sowohl für Basic und Crystal-Syntax:
FRInterestCoverage (120, 50) Gibt 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Liefert 0,3.
Hinweis: Keines der Argumente negativ sein kann; Sie können für negative Werte zu überprüfen, bevor Sie die Argumente.
Bemerkungen
FRInterestCoverage ist eine der vielen Finanzanalyse-Tools, die in der finanziellen Lage eines Unternehmens zu interpretieren. Wie im Falle von allen Verhältnissen, hat es mit Vorsicht verwendet werden. Es kann nur als Anhaltspunkt verwendet werden und nicht solide Beweis für ein Urteil über die finanzielle Situation eines Unternehmens bilden.
Keiner der Verhältnisse kann alleine zu tun Finanzanalyse verwendet werden und es gibt keine festen Regeln über die Ergebnisse der Verhältnisse. Abgesehen von den Unterschieden zwischen Art von Branchen variiert Ergebnis zwischen verschiedenen Unternehmen innerhalb derselben Branche und innerhalb verschiedener Konto Perioden. Die Ergebnisse sollten nur für einen relativen Vergleich und Trendanalyse benutzt werden, anstatt sie als etwas absolute behandeln.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Βασικές και Crystal σύνταξη.
Μορφή
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Επιχειρήματα
CashFlow είναι ένας αριθμός ή τύπο. Σε γενικές γραμμές, CashFlow ισούται με το καθαρό κέρδος της εταιρείας καθώς και όλα τα στοιχεία εξόδων που δεν αφορούν μετρητά (όπως οι αποσβέσεις, οι απώλειες κεφαλαίων, και ούτω καθεξής) μείον το σύνολο των κερδών που δεν αφορούν μετρητά (όπως κεφαλαιουχικά κέρδη, και ούτω καθεξής). Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη δήλωση της αλλαγής στην οικονομική θέση.
InterestExpenses είναι ένας αριθμός ή τύπο. InterestExpenses είναι οι συνολικές δαπάνες για τόκους που μπορούν να βρεθούν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας.
Δράση
FRInterestCoverage επιστρέφει τις αναλογίες μεταξύ της ρευστότητας και InterestExpenses (για παράδειγμα, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
τυπικές χρήσεις
Αυτή η αναλογία χρησιμοποιείται για να μετρηθεί η ικανότητα μιας εταιρείας να πληρώσει τα έξοδα τόκων επί του χρέους της με τις ταμειακές ροές που προκύπτουν από τη λειτουργία της. Είναι συνήθως μετριέται σε αριθμό φορών (για παράδειγμα, 3Χ, και ούτω καθεξής). Όσο υψηλότερο είναι το αποτέλεσμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της εταιρείας να καλύψει την πληρωμή τόκων, ακόμη και στην εποχή της αύξησης των επιτοκίων.
παραδείγματα
Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι εφαρμόσιμες τόσο στη βασική σύνταξη και Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Επιστρέφει 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Επιστρέφει 0.3.
Σημείωση: Κανένα από τα επιχειρήματα μπορεί να είναι αρνητική? ίσως χρειαστεί να ελέγξετε για αρνητικές τιμές πριν περάσει τα επιχειρήματα.
Σχόλια
FRInterestCoverage είναι ένα από τα πολλά εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Όπως και στην περίπτωση όλων των αναλογιών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Μπορεί απλά να χρησιμοποιηθεί ως μια ένδειξη και όχι ατράνταχτη απόδειξη για τη διαμόρφωση κρίσης για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Ούτε ένα από τα αναλογίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της για να κάνει οικονομική ανάλυση και δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες σχετικά με τα αποτελέσματα των αναλογιών. Πέρα από τις διαφορές μεταξύ του τύπου των βιομηχανιών, αποτέλεσμα ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και σε διαφορετικές περιόδους λογαριασμό. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη σχετική σύγκριση και ανάλυση των τάσεων, αντί να αντιμετωπίζονται ως κάτι το απόλυτο.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
FRInterestCoverage (રોકડપ્રવાહ, InterestExpenses)
મૂળભૂત અને ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના.
ફોર્મેટ
FRInterestCoverage (રોકડપ્રવાહ, InterestExpenses) દલીલો
રોકડપ્રવાહ એક નંબર અથવા સૂત્ર છે. સામાન્ય રીતે, રોકડપ્રવાહ કંપનીનો ચોખ્ખો નફો વત્તા બધા ખર્ચ રોકડ (જેમ કે અવમૂલ્યન, મૂડી નુકસાન તરીકે, અને તેથી પર) ઓછા તમામ રોકડ સમાવેશ થતો નફો (જેમ કે કેપિટલ ગેઇન્સ તરીકે, અને તેથી પર) સંડોવતા વસ્તુઓ સમકક્ષ હોય છે. આ માહિતી કંપનીના આવક નિવેદન અને નાણાકીય સ્થિતિમાં ફેરફાર નિવેદન માં શોધી શકાય છે.
InterestExpenses એક નંબર અથવા સૂત્ર છે. InterestExpenses કુલ રસ ખર્ચ કંપનીના આવક નિવેદન માં શોધી શકાય છે કે છે.
ક્રિયા
FRInterestCoverage આપે રોકડપ્રવાહ અને InterestExpenses વચ્ચે કેશ (ઉદાહરણ તરીકે, InterestCoverage = રોકડપ્રવાહ / InterestExpenses).
લાક્ષણિક ઉપયોગો
આ રેશિયો કેશ તેની કામગીરી પેદા પ્રવાહ સાથે તેના દેવું પર વ્યાજ ખર્ચ ચૂકવવા માટે એક કંપની ક્ષમતા માપવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે વખત સંખ્યા માં માપવામાં આવે છે (ઉદાહરણ તરીકે, 3x, અને તેથી પર). કંપની માટે ક્ષમતા પણ વ્યાજ દર વધારો સમય રસ ચુકવણી પૂરી કરવા માટે ઊંચું પરિણામ છે, વધારે છે.
ઉદાહરણો
નીચેના ઉદાહરણોમાં બંને મૂળભૂત અને ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના માટે લાગુ પડે છે:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 આપે છે.
FRInterestCoverage (30, 100) 0.3 આપે છે.
નોંધ: દલીલો કંઈ નકારાત્મક હોઇ શકે છે; તમે દલીલો પસાર પહેલાં નકારાત્મક કિંમતો માટે ચકાસવા માટે પણ હોઈ શકે છે.
ટિપ્પણીઓ
FRInterestCoverage ઘણા નાણાકીય વિશ્લેષણ કંપનીના નાણાકીય સ્થિતિ ઈન્ટરપ્રીટ માં ઉપયોગ સાધનો એક છે. બધા કેશ કિસ્સામાં તરીકે, તે સાવધાની સાથે ઉપયોગ કરી શકાય છે. તે માત્ર એક ચાવી અને એક કંપનીના નાણાકીય સ્થિતિ પર ચુકાદો રચના માટે નક્કર પુરાવા તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો.
બેમાંથી કેશ એક નાણાકીય વિશ્લેષણ કરવાનું એકલા ઉપયોગ કરી શકાય છે અને ત્યાં કેશ પરિણામો પર કોઈ ચોક્કસ નિયમો હોય છે. ઉપરાંત ઉદ્યોગો પ્રકાર વચ્ચે તફાવત છે, પરિણામે તે જ ઉદ્યોગ અંદર અને અલગ એકાઉન્ટ સમયગાળા અંદર વિવિધ કંપનીઓ વચ્ચે બદલાય છે. પરિણામો માત્ર તેના બદલે તેમને કંઈક ચોક્કસ સારવાર કરતાં, સંબંધિત સરખામણી અને વલણ વિશ્લેષણ માટે ઉપયોગ કરવો જોઇએ.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapò En jwèt ede
FRInterestCoverage (trezorri, InterestExpenses)
Debaz ak Crystal sentaks.
fòma
FRInterestCoverage (trezorri, InterestExpenses) Agiman
Trezorri se yon Nimewo oswa fòmil. An jeneral, trezorri egal pwofi a nèt nan konpayi an plis tout atik yo depans pa ki enplike lajan kach (tankou depresyasyon, pèt kapital, ak sou sa) mwens tout pwofi a pa ki enplike lajan kach (tankou kapital, ak sou sa). Ka enfòmasyon sa a dwe yo te jwenn nan deklarasyon revni yon konpayi a ak deklarasyon sou chanjman nan pozisyon finansye.
InterestExpenses se yon Nimewo oswa fòmil. InterestExpenses se depans sa yo ki enterè total ki ka jwenn nan deklarasyon revni yon konpayi an.
Aksyon
FRInterestCoverage retounen rapò ki genyen ant trezorri ak InterestExpenses (pou egzanp, InterestCoverage = trezorri / InterestExpenses).
itilizasyon tipik
se rapò sa a sèvi ak mezi kapasite a nan yon konpayi yo peye chaj yo ki enterè sou dèt li yo ak koule yo lajan kach pwodwi nan operasyon li yo. Li se anjeneral mezire nan kantite fwa (pou egzanp, 3x, ak sou sa). Pi wo a rezilta a, pi wo a kapasite nan pou konpayi an al kontre peman enterè menm nan tan nan vwayaje to enterè.
Men kèk egzanp
egzanp sa yo se aplikab a tou de sentaks debaz ak Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) retounen 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) retounen 0.3.
Remak: Pa gen yonn nan agiman yo kapab negatif; ou ka gen yo tcheke pou valè negatif anvan ou pase agiman yo.
kòmantè
FRInterestCoverage se youn nan zouti yo anpil analiz finansye yo itilize nan entèprete pozisyon finansye nan yon konpayi. Kòm nan ka a nan tout rapò, li gen yo dwe itilize avèk prekosyon. Li ka jis dwe itilize kòm yon siy ak prèv pa solid pou fòme yon jijman sou estati a finansye nan yon konpayi.
Ni youn nan rapò yo ka itilize pou kont li pou fè analiz finansye ak pa gen okenn règ fiks sou rezilta yo de rapò yo. Apa de diferans ki genyen ant di ki kalite endistri, rezilta varye nan mitan konpayi diferan nan endistri a menm ak nan peryòd kont diferan. Rezilta yo ta dwe itilize sèlman pou konparezon relatif ak tandans analiz, olye ke trete yo kòm yon bagay absoli.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal rahoton Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic da Crystal ginin kalma.
format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Muhawara
CashFlow ne mai Number ko dabara. A general, CashFlow daidai da ribar da kamfanin da dukan kudi abubuwa ba shafe tsabar kudi (kamar depreciation, babban birnin kasar asarar, da sauransu) debe duk riba ba shafe tsabar kudi (kamar babban birnin samu, don haka a kan). Wannan bayani za a iya samu a cikin wani kamfanin albashi sanarwa da bayani da canji a kudi matsayi.
InterestExpenses ne mai Number ko dabara. InterestExpenses ne total amfani kudi da za a iya samu a wani kamfanin samun kudin shiga bayani.
Action
FRInterestCoverage dawo da rabo tsakanin CashFlow da InterestExpenses (misali, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
hankula amfani
Wannan rabo da ake amfani da su domin auna da ikon wani kamfanin biya sha’awa zargin a kan ta bashi da tsabar kudi gudana generated daga aiki. An yawanci auna a yawan lokuta (misali, 3X, da sauransu). A mafi girma da sakamako, da hakan da ikon ga kamfanin saduwa amfani biya ma a lokacin amfani kudi kari.
misalan
Wadannan misalai ne m ga duka Basic da Crystal ginin kalma:
FRInterestCoverage (120, 50) Ya Koma 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Koma 0.3.
Note: Babu wani daga cikin muhawara iya zama mummunan. za ka iya yi duba ga mummunan dabi’u da wucewa da muhawara.
comments
FRInterestCoverage yana daya daga cikin mutane da yawa kudi analysis kayayyakin amfani a cikin tafsirin da kudi wuri na wani kamfani. Kamar yadda a yanayin saukan dukan rabo, yana da za a yi amfani da hankali. Yana iya kawai a yi amfani a matsayin alama kuma ba hujja ga kafa shari’a a kan kudi da matsayi na wani kamfani.
Babu daya daga cikin rabo za a iya amfani kadai domin yin kudi analysis kuma akwai wani gyarawa dokoki a kan sakamakon da rabo. Baya bambance-bambance tsakanin irin masana’antu, sakamakon dabam daga daban-daban kamfanoni a cikin wannan masana’antu da kuma cikin daban-daban account lokaci. Sakamakon ba za a yi amfani da dangi kwatanta da Trend analysis, maimakon zalunta su a matsayin wani abu cikakkar.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He aniani hoike Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Walaʻauʻana a me he aniani la Ka Mooolelo O.
Format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) ‘oihana
CashFlow ka mea, he nui paha haʻilula. Ma ke ‘ano laulā, CashFlow lākou, i ka upena waiwai o ka poe hua hoʻohui pau i ka lilo’ ikamu i pili i dala (e like me ka depreciation, kapikala poho, a pela ma) hua a pau i ka waiwai, aole pili i dala (e like me ka kapikala mea i waiwai ai, a pela aku). Keia ike hiki ke loaa i na papa o ka loaʻa hoike a me ka hoike o ka loli i ka waiwai kūlana.
InterestExpenses ka mea, he nui paha haʻilula. InterestExpenses, oia ka huina panee lilo i e loaa i na papa o ka liʻiliʻi olelo e hiki ai.
hana
FRInterestCoverage hoʻi na ka lākiō. Ma waena o CashFlow a me InterestExpenses, (no ka mea, laʻana, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
KOLOHE hoʻohana
Keia lākiō ua hoʻohana ‘ia e ana i ka hiki ana o ka poe e uku i ka ukupanee hoopii i kona aie i ke dala pele ua loaʻa mai kona ana. Ka mea, ua ana ana i ka nui o na manawa, (no ka mea, laʻana, 3X, a pela ma). Ka mea kiekie oia ka hope, ka mea kiekie oia i ka waiwai no ka poe e hālāwai panee uku a hiki i ka manawa o ka uku ana Hike.
ano he kumu hoʻohālike
Ka hahai examples ua pili i na XIX., A me he aniani la Ka Mooolelo O;
FRInterestCoverage (120, 50) ka Huli Hoʻi 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) ka Huli Hoʻi 0,3.
‘Ōlelo Aʻo: None o nā manaʻo hoʻopiʻi kū’ē e hiki io; oe e ka mea e nānā no ka io Hawaiʻi ma mua o hele i na manaʻo hoʻopiʻi kū’ē.
Comments
FRInterestCoverage, oia kekahi o ka nui waiwai Ka Ikepili mea paahana paha i ka unuhi i ka kālā kulana o ka poʻe. E like me ia i ka hihia o na lākiō., Ua i aku e hoʻohana i ka haʻalele aku. He mea hiki wale ke hoʻohana me ka ahuoi, a aole paa maopopo no ka ho okumu i ka hoʻoponopono ma luna o ke kūlana kālā o ka poʻe.
Aole hoi kekahi o ka lākiō. Hiki ke hoʻohana wale no ka hana pili Ka Ikepili a aia no he paa rula ma luna o nā hualoaʻa o ka lākiō.. Kaawale mai oko waena hoailona auanei ia no na hana, hopenaʻilikai mawaena okoa poʻe i loko o ia hana, a ma loko okoa mooolelo manawa. Nā hualoaʻa e wale e hoohana ia no ka mea i pili e like me nā mea kū Ka Ikepili, ma mua ana ia lakou e like me ka mea loa.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports עזרה מקוונת
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
תחביר בסיסי וקריסטל.
פוּרמָט
טיעונים FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
CashFlow הוא מספר או נוסחה. באופן כללי, CashFlow שווה הרווח הנקי של החברה בתוספת כל סעיפי ההוצאות שאינם כרוכים מזומנים (כגון פחת, הפסדי הון, וכן הלאה) מינוס כל הרווח שאינו כרוכים מזומנים (כגון רווחי הון, וכן הלאה). מידע זה ניתן למצוא בדוח רווח והפסד של החברה ודוח על שינוי במצב הכספי.
InterestExpenses הוא מספר או נוסחה. InterestExpenses הוא סך הוצאות הריבית שניתן למצוא בדוח רווח והפסד של החברה.
פעולה
FRInterestCoverage מחזירה את היחסים בין CashFlow ו InterestExpenses (למשל, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
שימושים אופייניים
יחס זה משמש כדי למדוד את היכולת של חברה לשלם את האשמות ריבית על החוב שלה עם תזרימי המזומנים מהפעלתו. זה נמדד בדרך כלל במספר פעמים (למשל, 3X, וכן הלאה). ככל מכך, ככל היכולת של החברה לעמוד בתשלום ריבית אפילו בזמן של העלאת ריבית.
דוגמאות
הדוגמות הבאות רלוונטיות הוא תחביר בסיסי וקריסטל:
FRInterestCoverage (120, 50) מחזיר 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) מחזיר 0.3.
הערה: אף אחד מן הנימוקים יכולים להיות שלילי; ייתכן שיהיה עליך לבדוק ערכים שליליים לפני שהיא עוברת את הטענות.
תגובות
FRInterestCoverage הוא אחד כלי ניתוח פיננסי הרבים המשמשים לפרש את המצב הכספי של חברה. כמו במקרה של כל היחסים, זה חייב להשתמש בזהירות. זה יכול רק לשמש כרמז ולא הוכחה מוצקה לגיבוש שיפוט על מצבה הכספי של החברה.
אף אחד מהיחסים ניתן להשתמש לבד לעשות ניתוח פיננסי אין כללים קבועים על תוצאות היחסים. מלבד הבדלים בין הסוג של תעשיות, תוצאה שונה בין חברות שונות באותו הענף ובתוך תקופות לחשבון אחרות. התוצאות אמורות לשמש רק לצורך השוואת ביחס וניתוח מגמה, ולא להתייחס אליהם כאל משהו מוחלט.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
FRInterestCoverage (रोकड़ प्रवाह, InterestExpenses)
बेसिक और क्रिस्टल सिंटेक्स।
प्रारूप
FRInterestCoverage (रोकड़ प्रवाह, InterestExpenses) तर्क
रोकड़ प्रवाह एक नंबर या फार्मूला है। सामान्य तौर पर, रोकड़ प्रवाह कंपनी के शुद्ध लाभ के साथ साथ सभी खर्च नकदी (जैसे मूल्यह्रास, पूंजी नुकसान के रूप में, और इतने पर) शून्य से सभी नकदी को शामिल नहीं लाभ (जैसे पूंजीगत लाभ के रूप में, और इतने पर) को शामिल नहीं आइटम के बराबर होती है। यह जानकारी एक कंपनी की आय बयान और वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के बयान में पाया जा सकता है।
InterestExpenses एक नंबर या फार्मूला है। InterestExpenses कुल ब्याज खर्च एक कंपनी की आय बयान में पाया जा सकता है।
कार्य
FRInterestCoverage रिटर्न रोकड़ प्रवाह और InterestExpenses के बीच अनुपात (उदाहरण के लिए, InterestCoverage = रोकड़ प्रवाह / InterestExpenses)।
ठेठ का उपयोग करता
यह अनुपात नकदी अपने ऑपरेशन से उत्पन्न प्रवाह के साथ अपने ऋण पर ब्याज शुल्क का भुगतान करने के लिए एक कंपनी की क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आमतौर पर समय की संख्या में मापा जाता है (उदाहरण के लिए, 3x, और इतने पर)। कंपनी के लिए क्षमता भी ब्याज दर में वृद्धि के समय में ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए उच्च परिणाम, उच्च।
उदाहरण
निम्न उदाहरण दोनों बुनियादी और क्रिस्टल वाक्य रचना के लिए लागू कर रहे हैं:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 देता है।
FRInterestCoverage (30, 100) 0.3 देता है।
नोट: तर्क से कोई भी नकारात्मक हो सकता है; आप तर्क पारित करने से पहले नकारात्मक मूल्यों के लिए जाँच करने के लिए हो सकता है।
टिप्पणियाँ
FRInterestCoverage कई वित्तीय विश्लेषण एक कंपनी की वित्तीय स्थिति की व्याख्या में इस्तेमाल उपकरणों में से एक है। सभी अनुपात के मामले में, यह सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना है। यह सिर्फ एक सुराग और एक कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में एक निर्णय बनाने के लिए नहीं ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
न तो अनुपातों में से एक वित्तीय विश्लेषण करने के लिए अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है और वहाँ अनुपातों के परिणामों पर कोई निश्चित नियम हैं। इसके अलावा उद्योगों के प्रकार के बीच मतभेद से, परिणाम एक ही उद्योग के भीतर और अलग खाते की अवधि के भीतर विभिन्न कंपनियों के बीच बदलता है। परिणाम केवल बजाय उन्हें कुछ पूर्ण रूप से इलाज, रिश्तेदार तुलना और प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pab
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic thiab Crystal syntax.
hom
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) sib ceg
CashFlow yog ib tug xov tooj los yog mis. Nyob rau hauv kev, CashFlow sib npaug rau hauv net profit ntawm lub tuam txhab ntxiv rau tag nrho cov nyiaj them yam khoom tsis uas cov nyiaj ntsuab (xws li kev luv nqi, capital losses, thiab thiaj li nyob) Rho tawm rau tag nrho cov nyiaj tsis uas cov nyiaj ntsuab (xws li peev nreg, thiab thiaj li nyob). Cov ntaub ntawv no muaj peev xwm yuav nrhiav tau nyob rau hauv ib lub tuam txhab nyiaj khwv tau los lus thiab nqe lus hais txog kev hloov nyob rau hauv nyiaj txiag txoj hauj lwm.
InterestExpenses yog ib tug xov tooj los yog mis. InterestExpenses yog tag nrho paj nuj nqis uas yuav muaj nyob rau hauv ib lub tuam txhab nyiaj khwv tau los daim ntawv qhia.
Action
FRInterestCoverage rov ratios ntawm CashFlow thiab InterestExpenses (piv txwv li, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
raug kev siv
Qhov no piv yog siv los ntsuas lub peev xwm ntawm lub tuam txhab them cov kev txaus siab nqi rau nws cov nuj nqis nrog rau cov nyiaj ntsuab flows generated los ntawm nws cov lag luam. Nws yog feem ntau yog ntsuas nyob rau hauv tus naj npawb ntawm lub sij hawm (piv txwv li, 3 X, thiab thiaj li nyob). Lub siab dua cov kev tshwm sim, ntau dua qhov muaj peev xwm rau lub tuam txhab mus ntsib paj them txawm nyob rau hauv lub sij hawm ntawm kev txaus siab nqi nce.
Piv txwv
Cov nram qab no piv txwv yog muaj feem xyuam rau cov Basic thiab Crystal syntax:
FRInterestCoverage (120, 50) Rov 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Rov 0.3.
Nco ntsoov: Tsis muaj ntawm cov nqe lus no yuav tsis zoo; tej zaum koj yuav tau mus saib rau tsis zoo qhov tseem ceeb ua ntej dua cov nqe lus.
Comments
FRInterestCoverage yog ib qho ntawm ntau nyiaj txiag tsom xam cov cuab yeej siv nyob rau hauv txhais cov nyiaj txiag txoj hauj lwm ntawm ib lub tuam txhab. Raws li nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm tag nrho cov ratios, nws yuav tsum tau siv nrog ceev faj. Nws yuav cia li yuav siv tau raws li ib tug clue thiab tsis khoom pov thawj rau txoj kev ua ib tug txiav txim nyob rau hauv cov nyiaj txiag raws li txoj cai ntawm ib lub tuam txhab.
Tsis yog tus twg ib tug ntawm cov ratios yuav siv tau nyob ib leeg rau ua nyiaj txiag tsom xam thiab muaj cov tsis muaj tas cov cai nyob rau hauv cov kev tshwm sim ntawm lub ratios. Sib nrug los ntawm kev sib txawv ntawm hom industries, tshwm sim txawv cov sib txawv tuam txhab uas muag nyob rau hauv tib kev lag luam thiab nyob rau hauv txawv tus account sij hawm. Cov kev tshwm sim yuav tsum tsuas yog siv tau rau cov txheeb ze sib piv thiab sib tsom, es kho lawv raws li ib yam dab tsi tsis.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online segítség
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Alapvető és Crystal szintaxis.
Formátum
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) érvei
CashFlow egy szám vagy képlet. Általában CashFlow mint a nettó profit a cég, továbbá az összes ráfordítás tételei nem járó pénzbeli (mint például az értékcsökkenés, a tőke veszteségeit, és így tovább), mínusz az összes profit nem járó pénzbeli (pl tőkenyereség, és így tovább). Ez az információ megtalálható a cég kimutatásában a változás a pénzügyi helyzetét.
InterestExpenses egy szám vagy képlet. InterestExpenses a teljes kamatkiadás, amelyek megtalálhatók a társaság eredménykimutatásában.
Akció
FRInterestCoverage visszatér közötti arányok CashFlow és InterestExpenses (például InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
tipikus felhasználási
Ez az arány mérésére képes egy cég fizeti a kamatterhek az adósságát a cash flow-k által generált működését. Ez általában mérik hányszor (például 3X, és így tovább). Minél magasabb az eredmény, annál nagyobb a képessége, hogy a vállalkozás eleget kamatfizetés még időben kamatemelés.
Példák
Az alábbi példák egyaránt alkalmazandó Basic és Crystal szintaxis:
FRInterestCoverage (120, 50) garancia 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) garancia 0.3.
Megjegyzés: Egyik érv lehet negatív; akkor lehet, hogy ellenőrizze a negatív értékek előtt elhaladó érvek.
Hozzászólások
FRInterestCoverage az egyik a sok pénzügyi elemzés során alkalmazott eszközök értelmezése pénzügyi helyzetét a társaság. Mivel abban az esetben, minden arányban, azt óvatosan kell alkalmazni. Ez csak lehet használni, mint egy nyom, és nem szilárd bizonyítéka ítéletet alkotni a pénzügyi helyzetét a társaság.
Sem az egyik arányok alkalmazhatók önmagukban csinál pénzügyi elemzés és nincsenek rögzített szabályok az eredmények az arányok. Eltekintve különbségek típusú iparágak eredmény változik a különböző cégek azonos iparág belül másik fiók időszakokban. Az eredményeket csak akkor használható a relatív összehasonlítás és a tendenciák elemzése, kezelése helyett őket valami abszolút.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports nethjálpina
FRInterestCoverage (sjóðstreymi, InterestExpenses)
Basic og Crystal setningafræði.
Format
FRInterestCoverage (sjóðstreymi, InterestExpenses) Viðföng
Handbært fé er fjölda eða uppskrift. Almennt sjóðstreymi jafngildir hagnaður fyrirtækisins ásamt öllum kostnaðarliðir ekki felur fé (td afskriftir, höfuðborg tap, og svo framvegis) að frádregnum öllum hagnaði ekki felur reiðufé (td fjármagnstekjur, og svo framvegis). Þessar upplýsingar má finna í rekstrarreikning fyrirtækisins og yfirliti um breytingu á fjárhagsstöðu.
InterestExpenses er fjölda eða uppskrift. InterestExpenses er alls vaxtagjöld sem hægt er að finna í rekstrarreikning fyrirtækisins.
aðgerð
FRInterestCoverage skilar hlutföll milli cashflow og InterestExpenses (td InterestCoverage = sjóðstreymi / InterestExpenses).
Dæmigert notar
Þetta hlutfall er notaður til að mæla getu fyrirtækis til að greiða vaxta gjöld á skuldum sínum við sjóðstreymis frá rekstri þess. Það er yfirleitt mæld í fjölda skipta (td 3X, og svo framvegis). Því hærra sem niðurstaðan, því meiri möguleiki fyrir félagið að mæta vaxtagreiðslu jafnvel í tíma vaxta.
dæmi
Eftirfarandi dæmi eiga við bæði Basic og Crystal setningafræði:
FRInterestCoverage (120, 50) Gefur 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Gefur 0,3.
Ath: Ekkert af rökum geta verið neikvæð; þú gætir þurft að athuga neikvæð gildi áður en farið rök.
Comments
FRInterestCoverage er ein af þeim fjölmörgu verkfærum fjárhagslega greiningu sem notuð eru í túlkun á fjárhagsstöðu fyrirtækisins. Eins og í tilviki öllum hlutföllum, það hefur til að nota með varúð. Það getur bara verið notað sem vísbendingu og ekki solid sönnun fyrir að mynda dóm á fjárhagslegri stöðu fyrirtækisins.
Hvorki eitt af þeim hlutföllum er hægt að nota eitt og sér til að gera fjárhagslega greiningu og það eru engar fastar reglur um niðurstöður hlutfalla. Burtséð frá mismunandi milli tegund atvinnugreinar, niðurstaðan er breytileg milli mismunandi fyrirtækja í sömu atvinnugrein og innan mismunandi tímabilum reikning. Niðurstöðurnar ætti aðeins að nota fyrir hlutfallslegri samanburðar og stefna greiningu, fremur en að meðhöndla þá eins og eitthvað alger.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Akụkọ Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic na Crystal ahazi ahịrịokwu.
format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Arụmụka
CashFlow bụ a Number ma ọ bụ usoro. Ke ofụri ofụri, CashFlow nhata na net uru nke ụlọ ọrụ gbakwunyere nile ga-efu ihe ọ metụtara ego (dị ka depreciation, isi obodo losses, na na) mwepu niile uru ọ bụghị ndị metụtara ego (dị ka isi obodo enweta, na na). Nke a na ozi pụrụ ịchọta a ụlọ ọrụ na-akpata na nkwupụta na nkwupụta nke mgbanwe ego ọnọdụ.
InterestExpenses bụ a Number ma ọ bụ usoro. InterestExpenses bụ mkpokọta mmasị mmefu na e nwere ike dị otu ụlọ ọrụ na-akpata na nkwupụta.
Action
FRInterestCoverage laghachi na oke n’etiti CashFlow na InterestExpenses (n’ihi na ihe atụ, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
ahụkarị nwaanyị
Nke a ruru na-eji tụọ ike nke otu ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ndị ọmụrụ ebubo on ya ụgwọ na ego aga site si arụ ọrụ. Ndị mmadụ na-tụrụ na ọnụ ọgụgụ nke ugboro (n’ihi na ihe atụ, 3X, na na). The elu N’ihi ya, dị elu nke ike maka ụlọ ọrụ izute mmasị ugwo ọbụna oge nke mmasị ọnụego ibugo onu.
atụ
Ihe atụ ndị na-ọdabara ma Basic na Crystal ahazi ahịrịokwu:
FRInterestCoverage (120, 50) alaghachi 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) alaghachi 0.3.
Cheta na: Ọ dịghị onye nke arụmụka nwere ike ịbụ na-ezighị ezi; ị nwere ike na ịlele maka ezighị ezi ụkpụrụ tupu agafe arụmụka.
Comments
FRInterestCoverage bụ otu n’ime ọtụtụ ego analysis ngwá ọrụ eji na ikọ isi-ahụ na ego ọnọdụ nke a ụlọ ọrụ. Dị ka n’ihe banyere ihe niile oke, o na-eji na-elezi anya. Ọ nwere ike dị nnọọ ike mee ka a enyere anyị aka ịmata na ọ bụghị ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ maka akpụ a ikpe na ego ọnọdụ nke a ụlọ ọrụ.
Dighi kwa onye nke oke ike ga-eji naanị n’ihi na-eme ego analysis na e nweghị ofu iwu on pụta nke oke. E wezụga ọdịiche dị n’etiti ụdị ọrụ, n’ihi dịgasị n’etiti dị iche iche na ụlọ ọrụ ndị n’ime otu ụlọ ọrụ na n’ime dị iche iche na akaụntụ na ntụpọ. The results kwesịrị na-eji maka ikwu tụnyere na-emekarị analysis, kama n’imeso ha dị ka ihe zuru.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Bantuan Online
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses)
Dasar dan Crystal sintaks.
Format
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses) Argumen
Cashflow adalah Nomor atau formula. Secara umum, Cashflow sama dengan laba bersih perusahaan ditambah semua item biaya yang tidak melibatkan uang tunai (seperti depresiasi, kerugian modal, dan sebagainya) minus semua keuntungan yang tidak melibatkan uang tunai (seperti capital gain, dan sebagainya). Informasi ini dapat ditemukan dalam laporan laba rugi perusahaan dan laporan perubahan posisi keuangan.
InterestExpenses adalah Nomor atau formula. InterestExpenses adalah total beban bunga yang dapat ditemukan di laporan laba rugi perusahaan.
Tindakan
FRInterestCoverage mengembalikan rasio antara Cashflow dan InterestExpenses (misalnya, InterestCoverage = Cashflow / InterestExpenses).
menggunakan khas
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas utang dengan arus kas yang dihasilkan dari operasi. Hal ini biasanya diukur dalam beberapa kali (misalnya, 3X, dan sebagainya). Semakin tinggi hasilnya, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga bahkan di saat kenaikan suku bunga.
contoh
Contoh-contoh berikut berlaku untuk kedua Basic dan Crystal sintaks:
FRInterestCoverage (120, 50) Pengembalian 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Pengembalian 0,3.
Catatan: Tak satu pun dari argumen bisa negatif; Anda mungkin harus memeriksa nilai-nilai negatif sebelum melewati argumen.
komentar
FRInterestCoverage adalah salah satu dari banyak alat analisis keuangan yang digunakan dalam menginterpretasikan posisi keuangan perusahaan. Seperti dalam kasus semua rasio, itu harus digunakan dengan hati-hati. Ini hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dan bukti tidak kuat untuk membentuk penilaian pada status keuangan perusahaan.
Tak satu pun dari rasio dapat digunakan sendiri untuk melakukan analisis keuangan dan tidak ada aturan tetap pada hasil rasio. Terlepas dari perbedaan antara jenis industri, hasil bervariasi antara perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama dan dalam periode akun yang berbeda. Hasil seharusnya hanya digunakan untuk relatif perbandingan dan analisis trend, daripada memperlakukan mereka sebagai sesuatu yang mutlak.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
FRInterestCoverage (faoi Shreabhadh Airgid, InterestExpenses)
error Basic agus Crystal.
formáid
FRInterestCoverage (faoi Shreabhadh Airgid, InterestExpenses) Argóintí
Is faoi Shreabhadh Airgid a Uimhir nó foirmle. Go ginearálta, is ionann Shreabhadh Airgid an brabús glan de chuid na cuideachta móide na nithe costas nach mbaineann le airgead tirim (mar shampla dímheas, caillteanais chaipitil, agus mar sin de) lúide léir an brabús nach mbaineann airgead tirim (mar shampla gnóthachain chaipitiúla, agus mar sin de). Is féidir an t-eolas le fáil i ráiteas ioncaim na cuideachta agus ráiteas athrú staid airgeadais.
Is InterestExpenses Uimhir nó foirmle. Is InterestExpenses na costais ús iomlán is féidir a fháil i ráiteas ioncaim cuideachta.
gníomh
FRInterestCoverage tuairisceáin na cóimheasa idir sreabhadh airgid agus InterestExpenses (mar shampla, InterestCoverage = Shreabhadh Airgid / InterestExpenses).
úsáidí tipiciúla
Tá an cóimheas a úsáidtear chun an cumas cuideachta a íoc na táillí úis ar a fhiach leis na sreabha airgid a ghintear óna oibriú. Tá sé a thomhas de ghnáth i líon na n-amanna (mar shampla, 3X, agus mar sin de). Dá airde an toradh, an níos airde an cumas don chuideachta chun freastal ar íocaíocht úis fiú in am an hike ráta úis.
samplaí
Tá na samplaí seo a leanas is infheidhme maidir le error bunúsach agus Crystal araon:
Tuairisceáin FRInterestCoverage (120, 50) 2.40.
Tuairisceáin FRInterestCoverage (30, 100) 0.3.
Tabhair faoi deara: Is féidir le aon cheann de na hargóintí a bheith diúltach; b’fhéidir go mbeidh ort a sheiceáil le haghaidh luachanna diúltacha sula dtéann na hargóintí.
Comments
Is FRInterestCoverage ar cheann de na leor uirlisí anailís airgeadais a úsáidtear i léirmhíniú staid airgeadais de chuid cuideachta. Mar a tharla i gcás na cóimheasa, tá sé le bheith in úsáid le rabhadh. Is féidir é a úsáid ach mar a clue agus cruthúnas nach daingean le haghaidh a bheidh ina breithiúnas ar an stádas airgeadais de chuid cuideachta.
Ní féidir le duine de na cóimheasa a úsáid ina n-aonar chun déanamh anailís airgeadais agus nach bhfuil aon rialacha seasta ar thorthaí na cóimheasa. Amach ó dhifríochtaí idir cineál tionscail, athraíonn toradh i measc cuideachtaí éagsúla laistigh den tionscal céanna agus laistigh de thréimhsí gcuntas eile. Ba cheart na torthaí a úsáid ach amháin le haghaidh comparáide coibhneasta agus anailís treocht, in ionad caitheamh leo mar rud iomlán.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Guida in linea
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Di base e Crystal sintassi.
Formato
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Argomenti
CashFlow è un numero o una formula. In generale, flussi di cassa è pari al profitto netto della società oltre a tutte le voci di spesa che non comportano contanti (quali gli ammortamenti, le perdite di capitale, e così via) meno tutto il profitto che non prevedono di cassa (come ad esempio le plusvalenze, e così via). Questa informazione può essere trovato in conto economico e prospetto delle variazioni della posizione finanziaria di un’azienda.
InterestExpenses è un numero o una formula. InterestExpenses è gli interessi passivi totali che possono essere trovati in conto economico di una società.
Azione
FRInterestCoverage restituisce i rapporti tra flussi di cassa e InterestExpenses (ad esempio, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Gli usi tipici
Questo rapporto viene utilizzato per misurare la capacità di una società di pagare le spese per interessi sul suo debito con i flussi di cassa generati dal suo funzionamento. Di solito è misurata in numero di volte (ad esempio, 3X, e così via). Più alto è il risultato, maggiore è la possibilità per l’azienda di incontrare pagamento di interessi anche in tempo di rialzo dei tassi di interesse.
Esempi
I seguenti esempi sono applicabili sia sintassi di base e cristallo:
FRInterestCoverage (120, 50) restituisce 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Restituisce 0.3.
Nota: Nessuno degli argomenti può essere negativo; potrebbe essere necessario verificare la presenza di valori negativi prima di passare gli argomenti.
Commenti
FRInterestCoverage è uno dei tanti strumenti di analisi finanziaria utilizzati per interpretare la posizione finanziaria di una società. Come nel caso di tutte le percentuali, deve essere utilizzato con cautela. Può solo essere usato come un indizio e prova non solida per la formazione di un giudizio sulla situazione finanziaria di una società.
Nessuno dei rapporti può essere utilizzato da solo per fare l’analisi finanziaria e vi sono regole fisse sui risultati dei rapporti. A parte le differenze tra i tipi di industrie, risultato varia tra le società diverse all’interno dello stesso settore e all’interno di due o più esercizi. I risultati dovrebbero essere utilizzati solo per il confronto relativo e analisi delle tendenze, piuttosto che trattarli come qualcosa di assoluto.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
FRInterestCoverage(キャッシュフロー、InterestExpenses)
BasicおよびCrystal構文。
フォーマット
FRInterestCoverage(キャッシュフロー、InterestExpenses)引数
キャッシュフローは、数値または式です。一般的には、キャッシュフローは、同社の純利益プラス(というように、このようなキャピタルゲインとして、及び)現金(減価償却費、キャピタル・ロスなどなど)マイナス現金を伴わないすべての利益を伴わないすべての費用項目に等しいです。この情報は、当社の損益計算書及び財政状態の変化の声明の中で見つけることができます。
InterestExpensesは、数値または式です。 InterestExpensesは、同社の損益計算書に記載されています総支払利息です。
アクション
FRInterestCoverageは、キャッシュフローとInterestExpenses(例えば、InterestCoverage =キャッシュフロー/ InterestExpenses)との間の比率を返します。
典型的な使用
この比率は、その動作から発生するキャッシュ・フローとその債務の利息を支払うために会社の能力を測定するために使用されます。これは、通常の回数で測定される(例えば、3回など)。その結果、より高い、でも利上げの時間に利息の支払いを満たすために、会社のための能力が高いです。

次の例では、基本とCrystal構文の両方に適用されます。
FRInterestCoverage(120、50)は2.40を返します。
FRInterestCoverage(30、100)は0.3を返します。
注意:引数のどれもが負になることはできません。あなたは、引数を渡す前に、負の値をチェックする必要があります。
注釈
FRInterestCoverageは、会社の財務状況を解釈する際に使用される多くの財務分析ツールの1つです。すべての比率の場合のように、それは注意して使用する必要があります。それはちょうど会社の財務状況の判断を形成するための手がかりはなく、固体証拠として使用することができます。
比のどちらも1は、財務分析を行うために単独で使用することができ、比率の結果には一定のルールがありません。別に産業の種類間の違いから、結果は同じ業界内および別のアカウント期間内の異なる企業間で変化します。結果だけではなく絶対的なものとして扱うよりも、相対的な比較や傾向分析のために使用されるべきです。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lapuran Crystal Pitulung Online
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic lan Crystal pangrinciané.
format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) bantahan
CashFlow punika Jumlah rumus. Umumé, CashFlow perangan kang adil ing MediaWiki net perusahaan plus kabeh item ing beyo ora nyangkut awis (kayata panyusutan, losses ibukutha, lan ing) minus kabeh MediaWiki ora nyangkut awis (kayata ibukutha hasil, lan sapanunggalane). Informasi iki bisa ditemokaké ing statement income perusahaan lan statement saka owah-owahan ing posisi financial.
InterestExpenses punika Jumlah rumus. InterestExpenses punika total expenses kapentingan sing bisa ditemokaké ing statement income perusahaan.
Tindakan
FRInterestCoverage ngasilake rasio antarane CashFlow lan InterestExpenses (contone, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Efesus khas
aspek iki digunakake kanggo ngukur kemampuan saka perusahaan kanggo mbayar biaya kapentingan ing utang karo mili awis kui saka sawijining operasi. Iku biasane diukur ing nomer kaping (contone, 3x, lan sapanunggalane). Sing luwih dhuwur asil, sing luwih dhuwur kemampuan kanggo perusahaan kanggo ketemu pembayaran kapentingan malah ing wektu ndharat kapentingan.
conto
Conto ing ngisor iki sing ditrapake kanggo loro dhasar lan Crystal sintaksis:
FRInterestCoverage (120, 50) Sub 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Sub 0.3.
Wigati: Ana ing bantahan bisa negatif; sampeyan bisa uga kudu mriksa nilai negatif sadurunge maringaken bantahan.
komentar
FRInterestCoverage iku salah siji saka akeh pribadi analisis financial digunakake ing basa posisi financial saka perusahaan. Ing cilik saka kabeh aspek, iku wis bisa digunakake kanthi ati-ati. Iku bisa mung digunakake minangka pitunjuk lan bukti ora ngalangi mbentuk pangadilan ing status financial saka perusahaan.
Sanadyan siji saka rasio bisa digunakake piyambak kanggo mengkono analisis financial lan ana aturan tetep ing asil saka rasio. Loro saka beda antarane jinis industri, asil beda-beda gumantung antarane perusahaan beda ing industri padha lan ing wektu akun beda. Asil kudu mung digunakake kanggo relatif comparison lan analisis gaya, tinimbang nambani minangka soko Absolute.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
FRInterestCoverage (ಹಣದ ಹರಿವು, InterestExpenses)
ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ.
ಸ್ವರೂಪ
FRInterestCoverage (ಹಣದ ಹರಿವು, InterestExpenses) ವಾದ
ಹಣದ ಹರಿವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಣದ ಹರಿವು ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಜೊತೆಗೆ ನಗದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸವಕಳಿ ಬಂಡವಾಳ ನಷ್ಟ ಎಂದು, ಹೀಗೆ) ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭ ನಗದು ಒಳಗೊಂಡ (ಮೂಲಧನ ಲಾಭಗಳ ಎಂದು, ಹೀಗೆ) ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
InterestExpenses ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರವು. InterestExpenses ಎಂದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಆಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಯೆ
FRInterestCoverage ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು InterestExpenses ನಡುವೆ ಅನುಪಾತಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, InterestCoverage = ಹಣದ ಹರಿವು / InterestExpenses).
ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನಗದು ಹರಿವಿನ ತನ್ನ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಲ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 3X, ಹೀಗೆ). ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಪೂರೈಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ ಎರಡೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ:
FRInterestCoverage (120, 50) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 0.3.
ಗಮನಿಸಿ: ವಾದಗಳು ಯಾವುದೇ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮಾಡಬಹುದು; ನೀವು ವಾದಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಋಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
FRInterestCoverage ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾಧನಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನುಪಾತಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಘನ ಪುರಾವೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಆಗಲಿ ಅನುಪಾತ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನುಪಾತಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಧವು ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವಧಿಗಳ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನೋ ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೆಚ್ಚು, ಸಂಬಂಧಿತ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಳಸಬಹುದು.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Онлайн Анықтама Есептер
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Негізгі және Crystal синтаксис.
формат
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) дәлелдер
CashFlow Нөмірді немесе формула. Жалпы алғанда, CashFlow компанияның таза пайда плюс (мысалы, амортизация, астананың залалдар, және т.б. сияқты) қолма-қол ақша тарта емес минус барлық пайда (сондықтан мұндай капиталдың өсіміне, сондай-ақ) қолма-қол ақша тарта емес, барлық шығыстардың баптарын тең. Бұл ақпарат қаржылық жағдай бойынша компанияның жиынтық кіріс туралы есепте және өзгерту туралы есепте табуға болады.
InterestExpenses Нөмірді немесе формула. InterestExpenses компанияның табыс туралы есепте табуға болады жиынтық пайыздық шығыстар болып табылады.
Іс-шаралар
FRInterestCoverage CashFlow және InterestExpenses (мысалы, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses) арасындағы коэффициенттерді қайтарады.
типтік пайдалану
Бұл қатынас оның жұмыс істеуіне алынған ақша қаражаттарының қозғалысы және оның қарыз бойынша пайыздық алымдарды төлеуге компанияның қабілетін бағалау үшін пайдаланылады. Ол әдетте есе санының өлшенген (мысалы, 3x, және т.б.) болып табылады. нәтижесі жоғары, тіпті пайыздық мөлшерлеме жорық кезінде пайыздық төлемді қанағаттандыру компания үшін мүмкіндігі жоғары.
мысалдары
Төмендегі мысалдар Basic және Crystal синтаксисіне де қолданылады:
FRInterestCoverage (120, 50) 2,40 қайтарады.
FRInterestCoverage (30, 100) 0,3 қайтарады.
Ескертпе: аргументтердің None теріс болуы мүмкін; Егер сіз дәлелдер берілісінің теріс мәндер үшін тексеру қажет болуы мүмкін.
Пікірлер
FRInterestCoverage компанияның қаржылық жағдайын түсіндіру пайдаланылатын көптеген қаржылық талдау құралдарының бірі болып табылады. барлық коэффициенттерінің жағдайындағыдай, ол сақтықпен пайдаланылуы тиіс. Бұл жай ғана компанияның қаржылық жағдайы туралы үкім қалыптастыру үшін кеңестер емес, қатты дәлелі ретінде пайдаланылуы мүмкін.
коэффициенттерінің Бірде бір қаржылық талдау жүргізу үшін пайдаланылуы мүмкін және коэффициенттерінің қорытындысы туралы ешқандай белгіленген ережелер бар. Сонымен қатар салалардың түріне арасындағы айырмашылықтар, нәтижесі сол саланың ішінде және әр түрлі тіркелгі мерзімде түрлі компаниялар арасында өзгереді. нәтижелері тек емес, абсолюттік нәрсе ретінде оларды емдеуге қарағанда, салыстырмалы салыстыру және тренд талдау үшін пайдаланылуы тиіс.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
FRInterestCoverage (លំហូរ, InterestExpenses)
វាក្យសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាននិងគ្រីស្តាល់។
ទ្រង់ទ្រាយ
FRInterestCoverage (លំហូរ, InterestExpenses) អាគុយម៉ង់
លំហូរសាច់ប្រាក់គឺជាចំនួនមួយឬរូបមន្ត។ នៅក្នុងទូទៅ, លំហូរសាច់ប្រាក់ស្មើនឹងផលចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបូកទាំងអស់ធាតុការចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ប្រាក់មិនបាន (ដូចជាការធ្លាក់ចុះ, ការខាតបង់ដើមទុននិងដូច្នេះនៅលើ) ដកប្រាក់ចំណេញទាំងអស់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ប្រាក់ (ដូចជាប្រាក់ចំណេញនិងដូច្នេះនៅលើ) ។ ព័តមាននេះអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងទីតាំងហិរញ្ញវត្ថុ។
InterestExpenses ជាចំនួនមួយឬរូបមន្ត។ InterestExpenses គឺមានតម្លៃថ្លៃការប្រាក់សរុបដែលអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។
សកម្មភាព
FRInterestCoverage ត្រឡប់សមាមាត្ររវាងលំហូរសាច់ប្រាក់និង InterestExpenses (ឧទាហរណ៍, InterestCoverage = លំហូរ / InterestExpenses) ។
ការប្រើប្រាស់ជាធម្មតា
អនុបាតនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីបង់ថ្លៃការប្រាក់លើបំណុលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលបានបង្កើតពីប្រតិបត្ដិការរបស់ខ្លួន។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានវាស់ចំនួនដងនៃការ (ឧទាហរណ៍ 3X, និងនៅលើដូច្នេះ) ។ នេះខ្ពស់ជាងលទ្ធផលខ្ពស់ជាងសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីបំពេញតាមការទូទាត់ការប្រាក់ទោះបីជានៅក្នុងពេលវេលានៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់។
ឧទាហរណ៍
ឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមត្រូវអនុវត្តចំពោះទាំងពីរវាក្យសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាននិង Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) ត្រឡប់ 2,40 ។
FRInterestCoverage (30 100) ត្រឡប់ 0.3 ។
ចំណាំ: គ្មានអាគុយម៉ង់អាចជាអវិជ្ជមាន; អ្នកអាចមានដើម្បីពិនិត្យមើលសម្រាប់តម្លៃអវិជ្ជមានមុនពេលឆ្លងកាត់អាគុយម៉ង់។
យោបល់
FRInterestCoverage គឺជាផ្នែកមួយនៃឧបករណ៍វិភាគហិរញ្ញវត្ថុច្រើនដែលបានប្រើក្នុងការបកស្រាយស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។ ដូចជានៅក្នុងករណីនៃសមាមាត្រទាំងអស់, វាត្រូវបានប្រើជាមួយការព្រមាន។ វាគ្រាន់តែអាចត្រូវបានប្រើជាតម្រុយមួយនិងភ័ស្តុតាងរឹងមាំសម្រាប់ការបង្កើតការមិនការវិនិច្ឆ័យមួយនៅលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។
មិនម្នាក់នៃសមាមាត្រអាចត្រូវបានប្រើតែម្នាក់ឯងសម្រាប់ការធ្វើការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមានក្បួនថេរលើលទ្ធផលនៃសមាមាត្រនេះ។ ក្រៅពីភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទនៃឧស្សាហកម្មលទ្ធផលប្រែប្រួលក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នានៅក្នុងឧស្សាហកម្មដូចគ្នានេះដែរនិងនៅក្នុងរយៈពេលគណនីផ្សេងគ្នា។ លទ្ធផលនេះគួរតែត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការប្រៀបធៀបដែលទាក់ទងនិងការវិភាគពីនិន្នាការជាជាងការព្យាបាលពួកគេជាអ្វីដែលដាច់ខាត។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

크리스탈은 온라인 도움말을보고
FRInterestCoverage (현금 흐름, InterestExpenses)
기본 및 크리스탈 구문.
체재
FRInterestCoverage (현금 흐름, InterestExpenses) 인수
현금 흐름은 숫자 또는 식입니다. 일반적으로, 현금 흐름은 회사의 순이익 플러스 (등등과 같은 자본 이득 등 등) 현금 (예 : 감가 상각, 자본 손실로 등)을 뺀 현금을 수반하지 아니하는 모든 이익을 포함하는 모든 비용 항목을 동일합니다. 이 정보는 회사의 손익 계산서 및 재무 상태의 변화의 문에서 찾을 수 있습니다.
InterestExpenses는 숫자 또는 식입니다. InterestExpenses는 회사의 손익 계산서에서 찾을 수있는 총이자 비용이다.
동작
FRInterestCoverage는 현금 흐름과 InterestExpenses 사이의 비율을 반환합니다 (예를 들어, InterestCoverage = 현금 흐름 / InterestExpenses).
일반적인 사용
이 비율은 그 동작에서 발생하는 현금 흐름과 부채에 대한이자를 지불하는 회사의 능력을 측정하기 위해 사용된다. 이것은 보통 횟수로 측정된다 (예를 들어, 3 배 등). 도 금리 인상의시기이자 지급을 충족시킬 수있는 회사의 능력보다 높은, 그 결과 더 높은.

다음의 예는 모두 기본 및 Crystal 구문에 적용 할 수 있습니다 :
FRInterestCoverage (120, 50)는 2.40을 반환합니다.
FRInterestCoverage (30, 100)는 0.3을 돌려줍니다.
참고 : 인수 중에 음수가 될 수 없다; 당신은 인수를 전달하기 전에 음의 값을 확인 할 수 있습니다.
댓글
FRInterestCoverage는 회사의 재무 상태를 해석에 사용되는 많은 금융 분석 도구 중 하나입니다. 모든 비율의 경우에서와 같이, 그주의를 요해야한다. 그것은 단지 실마리와의 재무 상태 판단을 형성하지 고체 증거로서 사용될 수있다.
나도 비율 중 하나는 재무 분석을하고 혼자 사용할 수 없습니다 및 비율의 결과에 정해진 규칙은 없다. 외에도 산업의 유형의 차이에서, 결과는 동일 산업 내 다른 계정 기간 내의 다른 회사마다 다릅니다. 결과는 절대적인 것이 아니라 그들을 처리보다 상대적 비교 및 트렌드 분석에 사용한다.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Raport liserxetê Alîkarî
FRInterestCoverage (rewta, InterestExpenses)
Bingehîn û Crystal syntax.
Çap
FRInterestCoverage (rewta, InterestExpenses) Sedem ji
Rewta a Number an de formul ev e. Bi giştî, rewta beramberê k’ara net ji şîrketa plus hemû tomar ser hesabê tevlêkirina cash (wek qereçî, windahiyên paytext, û wisa li ser) minus hemû qezencê hebe û cash ne (yên weke destkeftiyên paytext, û wisa li ser) ne. Ev agahî dikarin di daxuyaniyê de hatina kompaniya û daxuyaniyekê de ji guhertina li rewşa aborî hate dîtin.
InterestExpenses a Number an de formul ev e. InterestExpenses ku lêçûnên tevayî yên ku dikare were di daxuyaniyekê de hatina şîrketa dîtin e.
Çalakî
FRInterestCoverage vedigere rêjeyên di navbera rewta û InterestExpenses (ji bo nimûne, InterestCoverage = rewta / InterestExpenses).
uses tîpîk
Ev ratio ji bo pîvandinê a kapasîteya a şîrketa bi destmiz faîza deynên xwe bi pês kasê bi giştî ji operasyona xwe bi kar tînin. Ew bi giştî li gelek caran bi pîvana (ji bo nimûne, 3X, û wisa li ser). Di asta bilind de di encama de, bilind karîna ji bo ku şîrketa bo hevdîtina peredana bala Heta di dema hike rêjeya faîza.
wergerandî
Nimûneyên li jêr ji bo hem syntax Basic û Crystal in:
FRInterestCoverage (120, 50) Þexsî 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Þexsî 0.3.
Têbînî: Ne yek ji argumanên dikare bibe neyînî; dibe ku hûn bi ji bo nirxên neyînî jî li ber re derbas argumentên.
Comments
FRInterestCoverage yek ji gelek amûrên analîzên aborî bikaranîn, di şîrovekirina rewşa diravî ya şirketekê e. Wekî ku di doza hemû tesarûfê jî, wê ji bo bi hişyarîyên were bikaranîn. Ev bi tenê dikare wekî em nizanin û delîlên qethî ne ji bo avakirina dîwanê li ser rewşa aborî ya şirketekê de tê bikaranîn.
Ne yek ji rêjeyên dikare bi serê xwe ji bo kirina analîzên aborî tê bikaranîn û tu qaîde sabît li ser encamên tesarûfê jî heye. Ji bilî cudatiyên di navbera type senetî yên, di encama di nav kompaniyên cuda di nava sektorê eynî û di nav demên account cuda tê guhertin. Encamên tenê divê ji bo berhevdana xizmekî û analîzên trend bikaranîn, bêtir ji ewênku wan wek tiştekî mitleq.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal отчеттор Online Жардам
FRInterestCoverage (атуулдар, InterestExpenses)
Негизги жана Crystal синтаксис.
формат
FRInterestCoverage (атуулдар, InterestExpenses) Arguments
Атуулдар бир катар же формула болуп саналат. Жалпысынан алганда, атуулдар компаниянын кошумча чыгымдардын бардык ден накталай акча менен эмес, таза пайда (мисалы, өспөй, капиталдык чыгымдардын, ошондой эле минус) акча каражаттарын тартуу менен эмес, бардык киреше (мисалы, капиталдык киреше катары, ж.б.у.с.) барабар. Бул маалымат компаниянын отчетунда жана каржылык абалын өзгөртүү жөнүндө арыз менен табууга болот.
InterestExpenses бир катар же формула болуп саналат. InterestExpenses коомдун чыгымдар отчетунда тапса болот Бардыгы болуп, пайыздык чыгашалар болуп саналат.
иш-аракеттер
FRInterestCoverage атуулдар жана InterestExpenses ортосундагы мамилелерди кайра (мисалы, InterestCoverage = атуулдар / InterestExpenses).
типтүү пайдалануу
Бул катыш, анын иштөө алынган акча каражаттарынын жылышы менен карыз боюнча пайыздык төлөмдөрдү төлөп берүүгө коомдун жөндөмдүүлүгүн өлчөө үчүн колдонулат. Ал, адатта, канча ирет (мисалы, 3X, ж.б.у.с.) бааланат. жогору турган натыйжасы, ал тургай, пайыздык чен, айлыкты убагында пайыздык төлөмдөрдү жабуу үчүн компаниянын жөндөмү жогору.
мисалдар
Төмөнкү мисалдарды да негизги жана Crystal синтаксисин колдонулат:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 кетет.
FRInterestCoverage (30, 100) 0,3 кетет.
Эскертүү: жүйөөлөрдөн бири терс болушу мүмкүн; Эгер далилдерди өтүп мурун терс баалуулуктарды текшерүү үчүн болушу мүмкүн.
Comments
FRInterestCoverage компаниянын каржылык абалын түшүндүрүү үчүн колдонулган көп каржы анализи инструменттердин бири болуп саналат. бардык катышы менен болгон окуядан көрүнүп тургандай, ал этияттык менен колдонуу керек. Бул жөн эле бир компаниянын каржылык абалы боюнча сот түзүү үчүн жардам берсе эмес, катуу далил катары пайдаланылышы мүмкүн.
Да катышы бири каржылык анализ кылып үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн жана бул жааттагы жыйынтыгы боюнча эч кандай туруктуу эрежелер бар. Тышкары тармактарынын түрүнө ортосунда келишпестиктер чыгып, жыйынтыгы бир эле өнөр жай ичинде жана башка эсеп мөөнөттө ар кандай компаниялар арасында өзгөрөт. натыйжалары абсолюттук нерсе катары мамиле эмес, салыштырмалуу гана салыштыруу жана динамикасы, талдоо үчүн колдонулушу керек.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
FRInterestCoverage (ກະແສເງິນສົດ, InterestExpenses)
ຂັ້ນພື້ນຖານແລະ Crystal syntax.
ຮູບແບບ
FRInterestCoverage (ກະແສເງິນສົດ, InterestExpenses) ການໂຕ້ຖຽງ
ກະແສເງິນສົດເປັນຈໍານວນຫຼືສູດ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ກະແສເງິນສົດເທົ່າກັບກໍາໄລສຸດທິຂອງບໍລິສັດລວມທັງຫມົດລາຍການລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນສົດ (ເຊັ່ນ: ຄ່າເສື່ອມລາຄາ, ການສູນເສຍນະຄອນຫຼວງ, ແລະອື່ນໆ) ລົບທັງຫມົດກໍາໄລທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນສົດ (ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມເງິນທຶນ, ແລະອື່ນໆ). ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການພົບເຫັນຢູ່ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດແລະການຖະແຫຼງຂອງການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ.
InterestExpenses ເປັນຈໍານວນຫຼືສູດ. InterestExpenses ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມີຄວາມສົນໃຈທັງຫມົດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການພົບເຫັນຢູ່ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດ.
ການປະຕິບັດ
FRInterestCoverage ກັບຄືນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງກະແສເງິນສົດແລະ InterestExpenses (ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, InterestCoverage = ກະແສເງິນສົດ / InterestExpenses).
ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ
ອັດຕາສ່ວນນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການວັດແທກຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຫນີ້ສິນຂອງຕົນທີ່ມີກະແສເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ. ມັນປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນການວັດແທກໃນຈໍານວນຂອງເວລາ (ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, 3X, ແລະອື່ນໆ). ສູງຂຶ້ນຜົນໄດ້ຮັບ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດເພື່ອຕອບສະຫນອງການຊໍາລະເງິນມີຄວາມສົນໃຈເຖິງແມ່ນວ່າໃນທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງ hike ອັດຕາດອກເບ້ຍ.
ຕົວຢ່າງ
ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບທັງສອງພື້ນຖານແລະ Crystal syntax:
FRInterestCoverage (120, 50) ຜົນໄດ້ຮັບ 240.
FRInterestCoverage (30, 100) ການຮັບຄືນນະ 03.
ຫມາຍເຫດ: ຖ້າມີການໂຕ້ຖຽງສາມາດກະທົບທາງລົບ; ທ່ານອາດຈະມີການກວດສອບສໍາລັບຄຸນຄ່າທາງລົບກ່ອນທີ່ຈະ passing ໂຕ້ຖຽງໄດ້.
ຄວາມຄິດເຫັນ
FRInterestCoverage ເປັນຫນຶ່ງໃນຈໍານວນຫຼາຍເຄື່ອງມືການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຊ້ໃນການແປຄວາມຫມາຍຂອງຖານະການເງິນຂອງບໍລິສັດ. ໃນຖານະເປັນໃນກໍລະນີຂອງອັດຕາສ່ວນທັງຫມົດ, ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບລະມັດລະວັງ. ມັນພຽງແຕ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຂໍ້ຄຶດແລະພິສູດບໍ່ແຂງສໍາລັບການກອບເປັນຈໍານວນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ.
Neither ຫນຶ່ງຂອງອັດຕາສ່ວນສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງດຽວສໍາລັບການດໍາເນີນການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນແລະບໍ່ມີກົດລະບຽບກໍານົດກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເພດຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ຜົນແຕກຕ່າງກັນໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາດຽວກັນແລະຢູ່ພາຍໃນໄລຍະເວລາບັນຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຄວນຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ສໍາລັບການສົມທຽບພີ່ນ້ອງແລະການວິເຄາະທ່າອ່ຽງ, ແທນທີ່ຈະກ່ວາການປິ່ນປົວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Auxilium
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses)
Basic et Crystal syntax.
format
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses) arguitur sic:
Cashflow sit numerus sive formula. Fere cashflow plus societate omnem sumptum rete utilitatem aequalem habeat nummos non item (sicut diminutio capitis damna, et sic de aliis) non minus habeat nummos illos fructus (ut capitis lucra, etc). Haec sunt in reditus constitutionis et dolor dictum mutare pecunia.
InterestExpenses sit numerus sive formula. InterestExpenses est interesse totius in expensis dolor reditus constitutionis.
actionis
FRInterestCoverage redit ad rationes inter cashflow et InterestExpenses (ut cashflow InterestCoverage = / InterestExpenses).
typical usus,
Haec ratio est, metiri ingenio suo comitatu reddere debitum cum usuris cash influit ex operatione generantur. Solet aliquoties mensuratur (puta 3X, etc). Adeo superior, superior facultatem ad usuram pecuniam nec tempus dolor hike interest rate.
examples
Haec exempla s & Crystalli competunt utrique syntax
FRInterestCoverage (CXX, L) 2.40 redit.
FRInterestCoverage (XXX, C) 0.3 redit.
Nota omnia argumenta negativa possit esse; ut habeatis ad reprimendam negatiuo ante ferendam esse.
Comments
Multa instrumenta financial analysis FRInterestCoverage est pecunia in interpretando dimicavit cum eis. Sicut in omnium proportionum, caute utendum est. Sicut sensus non potest uti graviter statu oeconomico globum formarentur iudicium.
Nec solus potest facere de rationibus oeconomicis nulla disputandi regulis certis rationibus eventus. Praeter inter typus of industria, ex industria et diversa in idem in diversis locis in diversis propter periodos. Donec sit amet neque nisi secundum comparationem flecte analysis, quam de se absolutum.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Pamata un Crystal sintakse.
formāts
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) argumenti
CashFlow ir numurs vai formula. Kopumā CashFlow vienāda neto peļņu uzņēmuma plus visus izmaksu pozīcijas, kas neskar naudu (piemēram, nolietojums, kapitāla zaudējumi, un tā tālāk), mīnus visu peļņu, kas nav saistīta naudu (piemēram, kapitāla pieauguma, un tā tālāk). Šo informāciju var atrast uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinā un pārskatā pārmaiņu finanšu stāvokli.
InterestExpenses ir numurs vai formula. InterestExpenses ir kopējie procentu izdevumi, kas var atrast uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
rīcība
FRInterestCoverage atgriež attiecībai starp Naudas plūsmas un InterestExpenses (piemēram, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Tipiski lietojumi
Šo attiecību izmanto, lai novērtētu sabiedrības iespēju maksāt procentu maksu par tās parādu ar naudas plūsmām, kas iegūti no tās darbības. Tas parasti mēra, cik reižu (piemēram, 3X, un tā tālāk). Jo augstāks rezultāts, jo lielāka iespēja uzņēmumam, lai atbilstu procentu maksājumu pat laikā procentu likmju kāpumu.
piemēri
Šie piemēri ir piemērojami gan Basic un Crystal sintaksi:
FRInterestCoverage (120, 50) Atgriež 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Atgriež 0,3.
Piezīme: Neviens no argumentiem var būt negatīva; Jums var būt nepieciešams pārbaudīt negatīvām vērtībām pirms iet argumentus.
komentāri
FRInterestCoverage ir viens no daudzajiem finanšu analīzes instrumentiem, ko izmanto, interpretējot finansiālo stāvokli uzņēmumā. Tāpat kā attiecībā uz visiem rādītājiem, tas ir jālieto piesardzīgi. To var vienkārši izmantot kā pavediens, un nav cietas pierādījums gatavojot lēmumu par finanšu stāvokli uzņēmumā.
Ne viens no koeficientiem var izmantot atsevišķi, lai dara finanšu analīzi un nav fiksēti noteikumus par attiecība rezultātiem. Neatkarīgi no atšķirībām starp veidu nozarēm, rezultāts atšķiras starp dažādiem uzņēmumiem tajā pašā nozarē un dažādās konta periodos. Rezultāti jāizmanto tikai relatīvo salīdzinājumu un tendenču analīzi, nevis viņus kā kaut ko absolūtu.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pagalba
FRInterestCoverage (pinigų srautų, InterestExpenses)
Basic ir “”Crystal sintaksė.
Formatas
FRInterestCoverage (pinigų srautų, InterestExpenses) argumentai
Pinigų srautų yra numeris arba formulė. Apskritai, pinigų srautų lygus grynojo pelno bendrovė plius visas sąnaudų straipsniams nėra įtraukti grynųjų pinigų (pvz nusidėvėjimo, kapitalo nuostolių, ir taip toliau), atėmus visus pelno, nėra susiję su pinigais (pavyzdžiui, kapitalo prieaugio, ir tt). Ši informacija gali būti rasta įmonės pelno ir pareiškimą dėl pasikeitusios finansinės padėties.
InterestExpenses yra numeris arba formulė. InterestExpenses yra bendra palūkanų sąnaudos, kad galima rasti bendrovės pajamų ataskaitoje.
veiksmas
FRInterestCoverage grįžta tarp pinigų srautų ir InterestExpenses rodiklius (pavyzdžiui, InterestCoverage = PINIGŲ SRAUTŲ / InterestExpenses).
Tipiniai naudojimo
Šis santykis naudojamas išmatuoti įmonės gebėjimą mokėti palūkanas mokesčius savo skolą su pinigų srautai iš savo veiklos. Ji paprastai matuojamas skaičių kartų (pavyzdžiui, 3x, ir taip toliau). Kuo didesnis rezultatas, tuo didesnis už įmonės gebėjimą patenkinti palūkanų mokėjimą, net metu palūkanų normos žygis.
pavyzdžiai
Šie pavyzdžiai yra taikomos tiek pagrindiniam, tiek Crystal sintaksė:
FRInterestCoverage (120, 50) gražinimai 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) gražinimai 0.3.
Pastaba: Nė vienas iš argumentų, gali būti neigiamas; Jums gali tekti patikrinti neigiamų verčių prieš išlaikęs argumentus.
komentarai
FRInterestCoverage yra viena iš daugelio finansinės analizės įrankių, naudojamų aiškinant finansinę įmonės padėtį. Kaip ir visais santykiais atveju, ji turi būti naudojamas atsargiai. Ji gali būti naudojamos tik kaip raktas, o ne kieto įrodymas formavimo sprendimą dėl finansinės būklės įmonės.
Nei vienas iš rodiklių gali būti naudojamas atskirai už tai finansinę analizę ir nėra fiksuotos taisyklės dėl iš rodiklių rezultatus. Be skirtumų rūšies pramonės rezultatas skiriasi tarp skirtingų įmonių tos pačios pramonės šakos ir skirtinguose įgytus laikotarpius. Rezultatai turėtų būti naudojami tik santykinio palyginimo ir tendencijų analizė, o ne gydyti juos kaip kažką absoliuti.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapporten Online Hëllef
FRInterestCoverage (Verméigensverwaltung, InterestExpenses)
Grondleeënd Crystal Siwebiergen.
Format
FRInterestCoverage souweisou (Verméigensverwaltung, InterestExpenses)
Verméigensverwaltung ass eng Zuel oder Formel. Am Allgemengen, fusionnéiert Verméigensverwaltung de Benefice vun der Gesellschaft plus all Käschte heizou net boer sensibiliséieren (wéi Chèque, Haaptstad Verloschter, an sou op) Minus der all Gewënn net mat Suen (wéi Haaptstad Iwwerhand, a sou op). Dës Informatioune kann zu enger Firma an d’Akommes Ausso an Ausso vun Verännerung finanziell Positioun fonnt ginn.
InterestExpenses ass eng Zuel oder Formel. InterestExpenses ass de ganzen Interessi Depensen déi an engem Betrib d’Akommes Ausso fonnt ginn.
Aktiounen
FRInterestCoverage nees de nennen tëscht Verméigensverwaltung an InterestExpenses (zum Beispill, InterestCoverage = Verméigensverwaltung / InterestExpenses).
typesch benotzt
Dëst Verhältnis ass benotzt d’Fäegkeet vun enger Firma ze moossen Interessi charges op hir Schold mat de Suen Baach entsteet aus hirem Fonctionnement ze bezuelen. Et ass normalerweis an Zuel vun Mol (zum Beispill, 3x, an sou op) gemooss. Déi héich d’Resultat, den héich d’Fähegkeet fir d’Firma Interessi bezuelt ze treffen, och an der Zäit vun Interessi Enovos.
Beispiller
Déi folgend Beispiller uwendbar fir béid Grondakommes an Crystal Siwebiergen:
FRInterestCoverage (120, 50) Returns 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Returns 0.3.
Opgepasst: Keng vun den Argumenter negativ kann; Dir kënnt fir negativ Wäerter ze kontrolléieren hunn, ier d’Argumenter laanscht.
Comments
FRInterestCoverage ass eent vun de ville finanziell Analyse Mëttel agesat an d’finanziell Positioun vun enger Firma Interpretatioun. Wéi am Fall vun all ze nennen, huet et mat him benotzt ginn. Et kënnt just als Hiweis benotzt gin an net staark Beweis fir en Uerteel op de finanzielle Status vun enger Entreprise grënnen.
Weder ee vun der nennen kann eleng fir maachen finanziell Analyse benotzt ginn an et gi keng fest Regelen iwwert d’Resultater vun der nennen. Ausser Differenzen tëscht Typ vun Industrien, schwankt Resultat ënnert verschiddene Betriber am selwechten Industrie a bannent ënnerschiddleche Kont Perioden. D’Resultater sollen nëmmen fir famill Verglach an Trend Analyse benotzt ginn, amplaz se esou eppes absolut bestéet.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал извештаи онлајн Помош
FRInterestCoverage (паричен тек, InterestExpenses)
Основни и Кристал синтакса.
Формат
FRInterestCoverage (паричен тек, InterestExpenses) Аргументи
Cashflow е број или формула. Во принцип, на Cashflow е еднаква на нето добивката на компанијата плус сите елементи на сметка не вклучуваат готовина (како амортизација, капитални загуби, и така натаму) минус сите профит не вклучуваат пари (како што се капиталните добивки, и така натаму). Оваа информација може да се најде во билансот на успех на компанијата, како и билансот на промени во финансиската состојба.
InterestExpenses е број или формула. InterestExpenses е Вкупните расходи од камата која може да се најде во билансот на успех на компанијата.
акција
FRInterestCoverage се враќа на односот меѓу паричен тек и InterestExpenses (на пример, InterestCoverage = Cashflow / InterestExpenses).
типични користи
Овој сооднос се користи за мерење на способноста на компанијата да го уплати надоместокот камата на долгот со паричните текови генерирани од своето работење. Тоа обично се мери со бројот на пати (на пример, 3X, и така натаму). На повисок резултат, толку поголема можност за компанијата да ги задоволи каматата дури и во време на каматната стапка Крстоносните.
примери
Следниве примери се применуваат за двете основни и Кристал синтакса:
FRInterestCoverage (120, 50) Се враќа 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) се враќа 0.3.
Забелешка: Ниту еден од аргументите може да биде негативен; можеби ќе треба да се провери за негативни вредности пред донесувањето на аргументи.
коментари
FRInterestCoverage е еден од многуте алатки за финансиска анализа се користи во толкувањето на финансиската позиција на компанијата. Како и во случајот на сите коефициенти, тоа треба да се користи со претпазливост. Тоа само може да се користи како поим и не цврст доказ за формирање на суд за финансиската состојба на компанијата.
Ниту еден од коефициентите можат да се користат само за правење на финансиски анализи и не постојат утврдени правила на резултатите на соодносот. Освен разликите помеѓу тип на индустрии, резултат варира помеѓу различни компании во рамките на истата индустрија и во различните периоди сметка. Резултатите треба да се користи само за релативната споредба и анализа на трендот, наместо да се третираат како нешто апсолутно.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Origine et histoire de Reports Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Fototra sy Crystal Syntaxe.
Format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Porofo
CashFlow dia Number na raikipohy. Amin’ny ankapobeny, CashFlow mitovy ny harato tombony ny orinasa miampy ny fandaniana rehetra momba vola tsy zavatra (toy ny fihenan-danjan’ny, renivohitr’i fatiantoka, sy ny sisa) Miiba ny soa rehetra tsy nampiasana vola (toy ny Renivohitra tombony, sy ny sisa). Zavatra fanazavana dia hita ao amin’ny orinasa sy ny vola miditra fanambarana fanambarana ny fiovana eo amin’ny toerana ara-bola.
InterestExpenses dia Number na raikipohy. InterestExpenses no mahaliana ny vola lany tanteraka izay mety ho hita ao amin’ny orinasa ny fidiram-bola fanambarana.
Action
FRInterestCoverage Niverina ny ratios eo CashFlow sy ny InterestExpenses (ohatra, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
mahazatra fampiasana
Io tahan’ny no ampiasaina mba handrefesana ny fahafahan’ny orinasa mba mandoa ny liana fiampangana ao amin’ny trosa sy ny vola azo avy amin’ny fampindramam fandidiana. Tsy maintsy refesina amin’ny isan’ny fotoana (ohatra, 3X, sy ny sisa). Ny kokoa ny vokany, ny ambony ny fahafahana ho an’ny orinasa mba hihaona liana na dia amin’ny andro fandoavana ny zanabola fitsangantsanganana.
ohatra
Ireto ohatra manaraka ireto dia hampiharina amin’ny samy Fototra sy Crystal Syntaxe:
FRInterestCoverage (120, 50) Miverina 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Miverina 0.3.
Fanamarihana: Tsy misy ny fanehoan-kevitra dia mety ho ratsy; dia mety tsy maintsy hijery ny ratsy soatoavina alohan’ny mandalo ny fandresen-dahatra.
Comments
FRInterestCoverage dia iray amin’ireo fanadihadiana ara-bola maro fitaovana ampiasaina amin’ny fandikana ny toerana ara-bola ny orinasa. Tahaka ny any amin’ny raharaha rehetra ratios, dia tsy maintsy ampiasaina-pitandremana. Mety ho ampiasaina fotsiny ho toy ny tsipiriany, ary porofo fa tsy ventin noho ny fananganana ny fitsarana ara-bola eo amin’ny toerana ny orinasa.
Ary tsy iray amin’ireo ratios azo ampiasaina irery noho ny fanaovana fanadihadiana ara-bola, ary tsy misy fitsipika raikitra ny vokatry ny ratios. Ankoatra ny fahasamihafana eo amin’ny karazana orinasa, noho miovaova eo amin’ny orinasa isan-karazany ao anatin’ny orinasa iray ihany sy ao anatin’ny vanim-potoana samy hafa tantara. Ny vokatra dia tokony ho ampiasaina amin’ny fampitahana havany sy ny fironana famakafakana, fa tsy mitondra azy ireo ho toy ny zavatra tsy refesi-mandidy.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Talian Bantuan
FRInterestCoverage (aliran tunai, InterestExpenses)
Asas dan Crystal sintaksis.
format
FRInterestCoverage (aliran tunai, InterestExpenses) Hujah
Aliran tunai adalah Bilangan atau formula. Secara umum, aliran tunai sama keuntungan bersih syarikat plus semua item perbelanjaan yang tidak melibatkan wang tunai (seperti susut nilai, kerugian modal, dan sebagainya) tolak semua keuntungan yang tidak melibatkan wang tunai (seperti keuntungan modal, dan sebagainya). Maklumat ini boleh didapati di dalam penyata pendapatan syarikat dan penyata perubahan dalam kedudukan kewangan.
InterestExpenses ialah Bilangan atau formula. InterestExpenses adalah jumlah perbelanjaan faedah yang boleh didapati di dalam penyata pendapatan syarikat.
Tindakan
FRInterestCoverage mengembalikan nisbah antara aliran tunai dan InterestExpenses (contohnya, InterestCoverage = aliran tunai / InterestExpenses).
kegunaan biasa
Nisbah ini digunakan untuk mengukur keupayaan syarikat untuk membayar caj faedah ke atas hutang dengan aliran tunai yang dijana daripada operasinya. Ia biasanya diukur dalam beberapa kali (contohnya, 3X, dan sebagainya). Semakin tinggi hasil, semakin tinggi keupayaan bagi syarikat itu untuk membuat pembayaran faedah yang lebih dalam masa kenaikan kadar faedah.
Contoh
Contoh berikut adalah digunapakai bagi sintaks Asas dan kristal:
FRInterestCoverage (120, 50) Mengembalikan 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Mengembalikan 0.3.
Nota: Tiada daripada hujah-hujah boleh negatif; anda mungkin perlu menyemak nilai negatif sebelum lulus hujah-hujah.
Comments
FRInterestCoverage adalah salah satu daripada alat-alat analisis kewangan yang digunakan dalam mentafsirkan kedudukan kewangan syarikat. Seperti dalam kes semua nisbah, ia perlu digunakan dengan berhati-hati. Ia hanya boleh digunakan sebagai petunjuk dan bukti tidak kukuh untuk membentuk penghakiman mengenai status kewangan syarikat.
Tidak salah satu nisbah yang boleh digunakan semata-mata untuk melakukan analisis kewangan dan tidak ada peraturan yang ditetapkan pada keputusan nisbah. Selain daripada perbezaan antara jenis industri, hasilnya berbeza antara syarikat yang berbeza dalam industri yang sama dan dalam tempoh akaun yang berbeza. Keputusan hanya boleh digunakan untuk perbandingan relatif dan analisis trend, bukannya merawat mereka sebagai sesuatu yang mutlak.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
FRInterestCoverage (.വൈകിയാലും, InterestExpenses)
അടിസ്ഥാന ക്രിസ്റ്റൽ വാക്യഘടന.
ഫോർമാറ്റ്
FRInterestCoverage (.വൈകിയാലും, InterestExpenses) ആർഗ്യുമെന്റുകൾ
.വൈകിയാലും ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ആണ്. പൊതുവേ, .വൈകിയാലും കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം പ്ലസ് പണം (പോലുള്ള വിലയിടിവ്, മൂലധന നഷ്ടം, ഇത്യാദി) ഉൾപ്പെടുന്ന മൈനസ് ലാഭത്തിന്റെ (അങ്ങനെ പോലുള്ള മൂലധന, ഒപ്പം) പണമായി ഒന്നും അല്ല എല്ലാ ചെലവിൽ ഇനങ്ങൾ തുല്യമാണ്. ഈ വിവരം സാമ്പത്തിക സ്ഥാനത്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെ വരുമാനം പ്രസ്താവനയും മാറ്റത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
InterestExpenses ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ആണ്. InterestExpenses ഒരു കമ്പനിയുടെ വരുമാനം പ്രസ്താവനയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മൊത്തം പലിശ ചെലവുകൾ ആണ്.
ആക്ഷൻ
FRInterestCoverage .വൈകിയാലും ആൻഡ് InterestExpenses (ഉദാഹരണത്തിന്, InterestCoverage = .വൈകിയാലും / InterestExpenses) തമ്മിലുള്ള അനുപാതം തിരിച്ചെത്തി.
സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾ
ഈ അനുപാതം അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിന്നും സൃഷ്ടിച്ച പണമിടപാടിന് അതിന്റെ കടം പലിശ നിരക്കുകൾ നൽകേണ്ടി ഒരു കമ്പനിയുടെ കഴിവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി തവണ എണ്ണം അളക്കുന്നത് (ഉദാഹരണത്തിന്, 3x, എന്നിങ്ങനെ). കൂടുതൽ ഫലം, ഉയർന്ന പോലും നിരക്ക് വർധനയ്ക്ക് സമയം താത്പര്യം പേയ്മെന്റ് എതിരേറ്റു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കഴിവ്.
ഉദാഹരണങ്ങൾ
താഴെ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ബേസിക്, ക്രിസ്റ്റൽ സിന്റാക്സ് ഇരുവരും ക്രോഡീകരിച്ച്:
FRInterestCoverage (120, 50) നൽകുന്നു 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) നൽകുന്നു 0.3.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ന്യായങ്ങള് ഒന്നും നെഗറ്റീവ് കഴിയും; നിങ്ങൾ വാദങ്ങൾ പാസിംഗ് മുമ്പ് നെഗറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉണ്ടായേക്കാം.
അഭിപ്രായങ്ങള്
FRInterestCoverage കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാമ്പത്തിക വിശകലനം ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എല്ലാ അനുപാതം കാര്യത്തിൽ, അതു ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ട്. ഇത് വെറുമൊരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക നില ഒരു ന്യായവിധി രൂപീകരിക്കാൻ ഒരു മണം അല്ല തെളിവു ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
അനുപാതം ഒരുത്തൻ സാമ്പത്തിക വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ അനുപാതം ഫലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥിരമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായങ്ങളുടെ തരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നിന്ന് ഫലം തുല്യമായിരിക്കണം വ്യവസായം അകത്തും മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ കമ്പനികളുടെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഫലങ്ങൾ മാത്രം പകരം കേവല എന്തെങ്കിലും വീക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് അധികം താരതമ്യേന താരതമ്യത്തിന് ട്രെൻഡ് വിശകലനം ഉപയോഗിക്കണം.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
FRInterestCoverage (likwidità, InterestExpenses)
Bażiku u Crystal sintassi.
format
FRInterestCoverage (likwidità, InterestExpenses) L-argumenti
Likwidità hija Numru jew il-formula. B’mod ġenerali, likwidità huwa ugwali għall-profitt nett tal-kumpanija kif ukoll il-punti kollha spejjeż li ma jinvolvux flus kontanti (bħal deprezzament, it-telf kapitali, u l-bqija) nieqes l-profitt li ma tinvolvix flus (bħal qligħ kapitali, u l-bqija). Din l-informazzjoni tista ‘tinstab fir-rapport introjtu ta’ kumpanija u dikjarazzjoni tal-bidla fil-pożizzjoni finanzjarja.
InterestExpenses hija Numru jew il-formula. InterestExpenses huwa l-ispejjeż totali ta ‘imgħax li jistgħu jinstabu fi rapport tal-introjtu tal-kumpanija.
azzjoni
FRInterestCoverage jirritorna l-proporzjonijiet bejn likwidità u InterestExpenses (per eżempju, InterestCoverage = likwidità / InterestExpenses).
użi tipiċi
Dan il-proporzjon huwa użat biex jitkejjel l-abbiltà ta ‘kumpanija li tħallas l-ispejjeż tal-imgħax fuq id-dejn tiegħu mal-flussi tal-flus iġġenerat mill-operat tagħha. Huwa normalment jitkejjel numru ta ‘drabi (per eżempju, 3X, u l-bqija). L-ogħla-riżultat, l-ogħla l-abbiltà għall-kumpanija li tissodisfa pagament ta ‘imgħaxx anki fi żmien ta’ tlugħ rata ta ‘imgħax.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Denunzji 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Denunzji 0.3.
Nota: L-ebda argument jista ‘jkun negattiv; jista ‘jkollok biex jiċċekkja għal valuri negattivi qabel ma tgħaddi l-argumenti.
kummenti
FRInterestCoverage hija waħda mill-ħafna għodod għall-analiżi finanzjarja li jintużaw fl-interpretazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja ta ‘kumpannija. Bħal fil-każ ta ‘proporzjonijiet kollha, għandu jintuża b’kawtela. Hija tista ‘sempliċement jintuża bħala clue u prova mhux solida għal āudizzju dwar l-istatus finanzjarju ta’ kumpannija.
La waħda mill-proporzjonijiet jista ‘jintuża waħdu biex isir analiżi finanzjarja u m’hemm l-ebda regoli fissi dwar ir-riżultati tal-proporzjonijiet. Barra minn differenzi bejn tip ta ‘industriji, b’riżultat tvarja fost il-kumpaniji differenti fl-istess industrija u f’perjodi kont differenti. Ir-riżultati għandhom jintużaw biss bħala paragun relattiv u analiżi tat-tendenzi, minflok ma jiġi trattat bħala xi ħaġa assoluta.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Pūrongo Āwhina Online
FRInterestCoverage (kapewhiti, InterestExpenses)
wetereo Basic ko Crystal.
hōputu
FRInterestCoverage (kapewhiti, InterestExpenses) Tohenga
Kapewhiti ko te Tau tātai ranei. I roto i te whānui, ōrite kapewhiti te pai kupenga o te kamupene me nga tūemi katoa utu kore whai wāhi moni (pērā i te hekenga uara, parekura whakapaipai, a na i runga i) haunga te pai katoa e kore e whai wāhi moni (pērā i hua whakapaipai, a na i runga i). Ka taea te kitea i tēnei kōrero i roto i te tauākī whiwhinga o te kamupene me te tauākī o te huringa i roto i te tūnga pūtea.
InterestExpenses Ko te Tau tātai ranei. InterestExpenses Ko te katoa whakapaunga moni e taea te kitea i roto i te tauākī whiwhinga o te kamupene.
Mahi
hoki FRInterestCoverage nga ōwehenga i waenganui i kapewhiti me InterestExpenses (hei tauira, InterestCoverage = kapewhiti / InterestExpenses).
whakamahinga angamaheni
whakamahia tēnei ōwehenga te ki te ine i te kaha o te kamupene ki te utu i te utu moni i runga i ona nama ki te kapewhiti i hanga i tona mahi. Kei te nuinga o te wā whanganga te reira i roto i te maha o ngā wā (hei tauira, 3x, a na i runga i). Ko te teitei te hua, te teitei te kaha mo te kamupene ki te whakatau ia utu pānga ara i roto i te wa o te auau huamoni hahaereraa.
tauira
E hāngai ana ki e rua wetereo Basic me Crystal nga tauira e whai ake nei:
FRInterestCoverage (120, 50) Whakahokia 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Whakahokia 0.3.
Tuhipoka: E kore tetahi o nga tohenga e taea e kino; kia whai koe ki te tirohia hoki ngā uara kino i mua i haere i te tautohetohe.
Comments
FRInterestCoverage Ko tetahi o nga taputapu tātari pūtea maha whakamahia i roto i te whakamārama i te tūnga pūtea o te kamupene. Ka rite ki i roto i te take o ōwehenga katoa, kua reira ki te whakamahi ki te tūpato. tika e taea te whakamahi i te reira i rite ki te clue me tohu e kore totoka mō te hanga i te whakawa i runga i te mana pūtea o te kamupene.
E kore taea te whakamahi anake tetahi o nga ōwehenga mō te mahi tātari pūtea, me te reira he kore ture i whakaritea i runga i te hua o te ōwehenga. I tua atu i ngā rerekētanga i waenganui i te momo o ngā ahumahi, rerekē hua i roto i ngā kamupene rerekē i roto i te ahumahi taua, me te i roto i te wā pūkete rerekē. Kia anake te whakamahi i te hua mō te whakarite whanaunga me tātari au, kaua ki te penei ratou rite te tahi mea tino.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses)
मूलभूत आणि क्रिस्टल मांडणी.
स्वरूप
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses) बाब
Cashflow एक संख्या किंवा ते सूत्र आहे. साधारणतया, cashflow कंपनी निव्वळ नफा अधिक सर्व खर्च आयटम रोख (जसे की घसारा, भांडवली नुकसान म्हणून, आणि त्यामुळे वर) उणे रोख समावेश नाही सर्व नफा (जसे की भांडवली नफ्यावर म्हणून, आणि त्यामुळे वर) समावेश नाही बरोबरी. ही माहिती कंपनीचे उत्पन्न विधान आणि आर्थिक स्थितीत बदल विधान मध्ये आढळू शकते.
InterestExpenses एक संख्या किंवा ते सूत्र आहे. InterestExpenses कंपनीचे उत्पन्न विधान मध्ये आढळू शकते एकूण व्याज खर्च आहे.
कृती
FRInterestCoverage cashflow आणि InterestExpenses दरम्यान प्रमाण परत (उदाहरणार्थ, InterestCoverage = cashflow / InterestExpenses).
ठराविक वापर
हे प्रमाण त्याचे ऑपरेशन व्युत्पन्न रोख प्रवाह त्याच्या कर्ज व्याज शुल्क भरावे कंपनीचे क्षमता मोजण्यासाठी वापरले जाते. तो सहसा वेळा मध्ये मोजली जाते (उदाहरणार्थ, 3x, आणि असं). उच्च परिणाम, उच्च अगदी व्याज दर वाढ वेळी व्याज पूर्ण करण्यासाठी कंपनी क्षमता.
उदाहरणे
खालील उदाहरणांमध्ये दोन्ही मूळ आणि क्रिस्टल मांडणी लागू आहेत:
FRInterestCoverage (120, 50) परत 2.40.
FRInterestCoverage (वय 30, 100) परत 0.3.
टीप: वितर्क काहीही नकारात्मक असू शकते; वितर्क पुरवणे करण्यापूर्वी नकारात्मक मूल्ये तपासण्यासाठी आहे.
टिप्पण्या
FRInterestCoverage अनेक आर्थिक विश्लेषण साधने कंपनीच्या आर्थिक परिस्थितीवर निष्कर्षांचा अर्थ लावणे वापरले आहे. सर्व प्रमाण बाबतीत म्हणून, तो सावधगिरीने वापरली आहे. तो फक्त एक सूचना आणि एक कंपनी आर्थिक स्थिती न्याय लागत नाही घन पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते.
नाही प्रमाण एक आर्थिक विश्लेषण करत एकटा वापरले जाऊ शकते आणि प्रमाण परिणाम ठराविक नियम आहेत. आमच्या उद्योग प्रकार फरक पासून, परिणाम त्याच उद्योगातील आत आणि भिन्न खाते पूर्णविराम विविध कंपन्या असते. परिणाम फक्त, नातेवाईक तुलना आणि कल विश्लेषण वापरली पाहिजे ऐवजी संपूर्ण काहीतरी म्हणून त्यांना उपचारांसाठी पेक्षा.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал тайлан Онлайн Тусламж
FRInterestCoverage (урсгал зардлын, InterestExpenses)
Үндсэн болон Кристал синтакс.
Format
FRInterestCoverage (урсгал зардлын, InterestExpenses) нэмэлт өгөгдлүүдийг
Урсгал зардлын нэг тоо, эсвэл томъёо юм. Ер нь урсгал зардлын компанийн цэвэр ашиг нэмэх зардлын бүх зүйлсийг бэлэн мөнгө (жишээ нь элэгдэл, хөрөнгийн алдагдал гэх мэт, гэх мэт) хасах нь бэлэн мөнгө оролцсон бүх биш ашиг (жишээ нь нийслэл олз гэх мэт, гэх мэт) холбоотой үгүй биш тэнцүү байна. Энэхүү мэдээлэл нь компанийн орлогын тайлан болон санхүүгийн байдлын өөрчлөлтийн тайланд олж болно.
InterestExpenses нэг тоо, эсвэл томъёо юм. InterestExpenses нийт хүүгийн зардал нь компанийн орлогын тайлан олж болно юм.
үйл ажиллагааны
FRInterestCoverage урсгал зардлын болон InterestExpenses хоорондын харьцаа эргэн (жишээ нь, InterestCoverage = урсгал зардлын / InterestExpenses).
ердийн хэрэглээ
Энэ харьцаа нь түүний үйл ажиллагаанаас үүссэн мөнгөн гүйлгээ нь өөрийн зээлийн хүүгийн төлбөр төлөх компанийн чадварыг хэмжихэд ашиглаж байна. Энэ нь ихэвчлэн удаа тоо хэмжинэ (жишээ нь, 3X гэх мэт). өндөр өндөр үр дүн, тэр ч байтугай хүүтэй явган үед хүүгийн төлбөрийг уулзах компанид чадвар.
жишээ нь
Дараах жишээнүүд нь аль аль нь үндсэн болон Кристал синтаксын хэрэглэх нь:
FRInterestCoverage (120, 50) буцаана 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) буцаана 0.3.
Тайлбар: аргументийн аль нь ч сөрөг байж болно; Та нэмэлт өгөгдлүүдийг дамжуулах өмнө сөрөг утгыг шалгах хэрэгтэй болох юм.
Сэтгэгдэл
FRInterestCoverage компанийн санхүүгийн байдлыг тайлбарлахад хэрэглэгддэг маш олон санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх арга хэрэгслийн нэг юм. бүх харьцааны хувьд, энэ нь болгоомжтой хэрэглэх ёстой. Энэ нь зүгээр л таамаглаж болон компанийн санхүүгийн байдалд дүгнэлт бүрдүүлэх төлөө бус хатуу нотлох баримт болгон ашиглаж болно.
Аль аль нь харьцааны нэг санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх нь дангаараа ашиглаж болно болон харьцааны үр дүнд ямар ч тогтсон дүрэм байхгүй байна. Үүнээс гадна салбарын төрлийн хоорондын ялгаа нь, үр дүн нь тухайн салбар дахь, янз бүрийн дансны хугацаанд янз бүрийн компаниудын дунд харилцан адилгүй байдаг. үр дүн нь зөвхөн харин үнэмлэхүй ямар нэг байдлаар тэднийг эмчлэх бодвол харьцангуй харьцуулах, хандлага шинжилгээнд ашиглах хэрэгтэй.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
အခြေခံပညာနှင့် Crystal အထားအသို။
format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Arguments
CashFlow တစ်နံပါတ်သို့မဟုတ်ဖော်မြူလာဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် CashFlow ကုမ္ပဏီက၏အသားတင်အမြတ်ပေါင်း (ထိုကဲ့သို့သောတန်ဖိုး, မြို့တော်ဆုံးရှုံးမှု, ဒါကြောင့်အပေါ်ကဲ့သို့) ငွေသားနှငျ့ပတျသကျသောမအနုတ်အပေါငျးတို့အမြတ်အစွန်း (ဒါကြောင့်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောမြို့တော်အကျိုးအမြတ်ကဲ့သို့၎င်း,) ငွေသားနှငျ့ပတျသကျသောမရှိသမျှကိုစရိတ်ပစ္စည်းများညီမျှ။ ဤအချက်အလက်သည်ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ပြောင်းလဲမှု၏ကြေညာချက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
InterestExpenses တစ်နံပါတ်သို့မဟုတ်ဖော်မြူလာဖြစ်ပါတယ်။ InterestExpenses ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဝင်ငွေထုတ်ပြန်ချက်၌တွေ့နိုင်ပါသည်စုစုပေါင်းအကျိုးစီးပွားကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှု
FRInterestCoverage CashFlow နှင့် InterestExpenses (ဥပမာ, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses) အကြားအချိုးပြန်လာ။
ပုံမှန်အသုံးပြုမှု
ဒီအချိုးက၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးမှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့်အတူ၎င်း၏ကြွေးမြီအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုစွဲချက်ဆပ်ဖို့ကုမ္ပဏီများ၏စွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အကြိမ်အရေအတွက်တိုင်းတာ (ဥပမာ, 3x, ဒါကြောင့်အပေါ်) ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အမြင့်မား, ပင်အတိုးနှုန်းတိုးမြှင်ကာလ၌အကျိုးစီးပွားငွေပေးချေမှုတွေ့ဆုံရန်ကုမ္ပဏီကများအတွက်စွမ်းရည်ပိုမိုမြင့်မား။
ဥပမာ
အောက်ပါဥပမာအခြေခံပညာနှင့် Crystal syntax နှစ်ဦးစလုံးသက်ဆိုင်နေသောခေါင်းစဉ်:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 Returns ။
FRInterestCoverage (30, 100) 0.3 Returns ။
မှတ်စု: အငြင်းပွားမှုများ၏အဘယ်သူမျှမကအနုတ်နိုင်ပါတယ်; သင်အငြင်းပွားမှုများဖြတ်သန်းမီကအနုတ်တန်ဖိုးများကိုစစ်ဆေးဖို့ရှိစေခြင်းငှါ။
မှတ်ချက်များ
FRInterestCoverage ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားပြန်ဆိုအတွက်အသုံးပြုသောအများအပြားဘဏ္ဍာရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးအချိုး၏အမှု၌ရှိသကဲ့သို့, ကသတိနှင့်အသုံးပြုခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးအဆင့်အတန်းအပေါ်တစ်ဦးတရားစီရင်ခြင်းကိုဖွဲ့စည်းများအတွက်သဲလွန်စနှင့်မအစိုင်အခဲသက်သေပြအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထိုအချိုးမတဦးတည်းဘဏ္ဍာရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်နေကြများအတွက်တယောက်တည်းသုံးနိုင်တယ်နှင့်အချိုး၏ရလဒ်များအပေါ်မျှသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ အပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကနေရလဒ်တူညီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားအကောင့်ကာလအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့တွင်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ရလဒ်သာမဟုတ်ဘဲအကြွင်းမဲ့အာဏာတစ်ခုခုအဖြစ်သူတို့ကိုကုသခြင်းထက်, ဆွေမျိုးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းသစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
FRInterestCoverage (रोकड, InterestExpenses)
आधारभूत र क्रिस्टल विन्यास।
स्वरूप
FRInterestCoverage (रोकड, InterestExpenses) अर्जेन्टिना
रोकड एक नम्बर वा सूत्र छ। सामान्य मा, रोकड कम्पनी खुद मुनाफा प्लस सबै खर्च वस्तुहरू नगद (जस्तै मूल्यह्रास, राजधानी घाटा रूपमा, र यति मा) माइनस नगद मुछिएको छैन सबै मुनाफा (जस्तै राजधानी लाभ रूपमा, र यति मा) शामिल छैन बराबर छ। यो जानकारी एक कम्पनीको आय विवरण र वित्तीय स्थिति मा परिवर्तन को बयान मा पाउन सकिन्छ।
InterestExpenses एक नम्बर वा सूत्र छ। InterestExpenses एक कम्पनीको आय विवरण पाउन सकिन्छ कि कुल ब्याज खर्च छ।
कार्य
FRInterestCoverage रोकड र InterestExpenses बीच अनुपात लाभ (उदाहरणका लागि, InterestCoverage = रोकड / InterestExpenses)।
विशिष्ट प्रयोगका
यो अनुपात यसको सञ्चालन उत्पन्न नगद प्रवाह यसको ऋण मा ब्याज शुल्क तिर्न एक कम्पनी को क्षमता मापन गर्न प्रयोग गरिएको छ। यो सामान्यतया पटक को संख्या मा मापन गरिएको छ (उदाहरणका लागि, 3X, र यति मा)। यो परिणाम पनि ब्याज दर पदयात्रा को समय मा ब्याज भुक्तानी पूरा गर्न कम्पनी को लागि क्षमता उच्च, उच्च।
उदाहरण
निम्न उदाहरण दुवै मूल र क्रिस्टल विन्यास लागि लागू गर्दै छन्:
FRInterestCoverage (120, 50) फर्काउँछ 2.40।
FRInterestCoverage (30, 100) फिर्ता 0.3।
टिप्पणी: तर्कको कुनै पनि नकारात्मक हुन सक्छ; तपाईं तर्क पारित अघि नकारात्मक मान जाँच गर्नको लागि हुन सक्छ।
टिप्पणी
FRInterestCoverage एक कम्पनी को वित्तीय स्थिति व्याख्या प्रयोग धेरै वित्तीय विश्लेषण उपकरण को एक हो। सबै अनुपात को मामला मा, यो सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न छ। यो केवल एक सुराग र एक कम्पनी को वित्तीय स्थिति मा एक न्याय बनाउन लागि ठोस छैन प्रमाण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
न अनुपात को एक वित्तीय विश्लेषण गरिरहेको लागि एक्लै प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यहाँ अनुपात को परिणाम मा कुनै निश्चित नियमहरु छन्। उद्योग प्रकार बीच मतभेद अलग्गै, परिणाम नै उद्योग भित्र र फरक खाता अवधि भित्र विभिन्न कम्पनीहरु बीच फरक हुन्छ। परिणाम मात्र नभई तिनीहरूलाई निरपेक्ष कुरा रूपमा उपचार भन्दा, नातेदार तुलना र प्रवृत्ति विश्लेषण लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjelp
FRInterestCoverage (kontantstrøm, InterestExpenses)
Grunnleggende og Crystal syntaks.
Format
FRInterestCoverage (kontantstrøm, InterestExpenses) Argumenter
Kontantstrøm er et nummer eller formel. Generelt er lik kontantstrøm netto overskudd i selskapet pluss alle utgiftsposter som ikke involverer kontanter (for eksempel avskrivninger, kurstap, og så videre) minus alle profitt ikke involverer kontanter (som salgsgevinster, og så videre). Denne informasjonen kan finnes i et selskaps resultatregnskap og oppstilling over endring i finansiell stilling.
InterestExpenses er et nummer eller formel. InterestExpenses er de totale rentekostnader som kan bli funnet i et selskaps resultatregnskapet.
Handling
FRInterestCoverage returnerer forholdstall mellom kontantstrøm og InterestExpenses (for eksempel InterestCoverage = kontantstrøm / InterestExpenses).
typiske bruksområder
Dette forholdet blir brukt til å måle evnen til et selskap til å betale renter på gjelden sin med kontantstrømmer generert fra driften. Det er vanligvis målt i antall ganger (for eksempel 3 ganger, og så videre). Jo høyere resultat, jo høyere muligheten for selskapet til å møte rentebetaling selv i tiden av renteøkning.
eksempler
De følgende eksemplene gjelder for både Basic og Crystal syntaks:
FRInterestCoverage (120, 50) Returnerer 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Returnerer 0,3.
Merk: Ingen av argumentene kan være negative; du må sjekke for negative verdier før du passerer argumentene.
kommentarer
FRInterestCoverage er en av de mange verktøyene økonomiske analyser som brukes til å tolke den finansielle stillingen til et selskap. Som i tilfellet med alle forhold, må det brukes med forsiktighet. Den kan bare brukes som en ledetråd og ikke solid bevis for å danne en dom på den økonomiske statusen for et selskap.
Verken en av forholdene kan brukes alene for å gjøre økonomisk analyse, og det er ingen faste regler om resultatene av forholdstall. Bortsett fra forskjellene mellom type bransjer, varierer resultatet mellom ulike selskaper innenfor samme bransje og innen ulike konto perioder. Resultatene bør bare brukes for relativ sammenligning og trendanalyse, i stedet for å behandle dem som noe absolutt.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کریستال راپورونه آنلاین مرسته
FRInterestCoverage (CashFlow، InterestExpenses)
د اساسی او Crystal العروض.
شکل
FRInterestCoverage (CashFlow، InterestExpenses) دلایل
CashFlow يو شمېر يا فورمول دی. په عمومي توګه، CashFlow د شرکت خالصه ګټه جمع د لګښت ټول توکي شامل نغدو (لکه د استهلاک، د مرکز زیانونه، او داسې نور)، منفي ټوله ګټه په ګډون د نغدو پيسو نه (لکه پانګې د ګټې، او داسې نور) نه مساوی. دا معلومات کوالی شی د یو شرکت د عوايدو د بیان او په مالي دريځ بدلون خبرپاڼه کې وموندل شي.
InterestExpenses يو شمېر يا فورمول دی. InterestExpenses د ټول ګټو لګښتونه چې کولای شي د یو شرکت د عوايدو خبرپاڼه کې وموندل شي.
کړنه
FRInterestCoverage CashFlow او InterestExpenses تر منځ د نسبتونو ته راستون (د مثال په توګه، InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
نمونه موارد
چې د يو شرکت د توان سره د نغدو پیسو د تولید د خپلو عملياتو څخه په ګټه د خپل پور په تور ورکړي اندازه دغه تناسب د استفاده کيږي. دا عموما ستاسو د ځلې شمېر اندازه (د مثال په توګه، 3x، او داسې نور). د حتی د سود کچه په لوړیدو وخت سود پوره شرکت لپاره د وړتیا د لوړو په پایله کې، د لوړو.
مثالونه
دغه لانديني مثالونه د تطبيق وړ دواړو د اساسی او Crystal العروض دي:
FRInterestCoverage (120، 50) ته راستون شو 2،40.
FRInterestCoverage (30، 100) ته راستون شو 0.3.
نوټ: د بحثونو هيڅ شي منفي؛ تاسو ته کېدی شي چې د بحثونو تيريدو مخکې د منفي ارزښتونو وګورئ.
تبصرې
FRInterestCoverage د ډېرو مالي تحليل وسایلو کې د یو شرکت د مالي موقف تفسير کارولي نه دي. لکه څنګه چې په د ټولو نسبتونه په صورت کې، چې د دی سره احتياط وکارول شي. دا يوازې توګه معلومات او د یو شرکت د مالي وضعیت په اړه د قضاوت د جوړولو په جامد نه ثبوت لپاره وکارول شي.
نه د نسبتونه یو مالي تحليل لپاره يوازې وکارول شي او د نسبتونو د پایلو په هيڅ ډول ثابت مقررات شتون دي. څخه د صنایعو ډول تر منځ د توپیر پرته، نتيجه په چوکاټ کې ورته د صنعت او په مختلفو دورو کې په پام کې د مختلفو شرکتونو په منځ کې توپير لري. د دې پایلې باید یوازې پر ځای په توګه څه مطلق يې د خپلوانو په پرتله او د تمایل تحلیل کارول،.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

گزارش های کریستال آنلاین راهنما
FRInterestCoverage (ورود وجه نقد، InterestExpenses)
عمومی و کریستال نحو.
قالب
FRInterestCoverage (ورود وجه نقد، InterestExpenses) برهان
ورود وجه نقد یک عدد یا فرمول است. به طور کلی، ورود وجه نقد برابر سود خالص این شرکت به همراه همه موارد هزینه های مربوط به پول نقد (مانند استهلاک، ضرر و زیان سرمایه، و غیره) منهای تمام سود شامل پول نقد (مانند سود سرمایه، و غیره) است. این اطلاعات می تواند در صورت سود و زیان شرکت و بیانیه ای از تغییر در وضعیت مالی پیدا شده است.
InterestExpenses یک عدد یا فرمول است. InterestExpenses هزینه منافع کل است که می تواند در صورت سود و زیان یک شرکت پیدا شده است.
عمل
FRInterestCoverage گرداند نسبت بین ورود وجه نقد و InterestExpenses (برای مثال، InterestCoverage = ورود وجه نقد / InterestExpenses).
معمولی استفاده می کند
این نسبت برای اندازه گیری توانایی یک شرکت به پرداخت بهره بدهی های خود را با جریان های نقدی تولید شده از فعالیت خود را استفاده می شود. این است که معمولا در تعداد دفعات اندازه گیری (برای مثال، 3X، و غیره). بالاتر از نتیجه، بالاتر از توانایی برای این شرکت برای دیدار پرداخت بهره، حتی در زمان افزایش نرخ بهره.
مثال ها
نمونه های زیر قابل اجرا به هر دو نحو عمومی و کریستال عبارتند از:
FRInterestCoverage (120، 50) بازگشت 2.40.
FRInterestCoverage (30، 100) بازگرداندن 0.3.
توجه داشته باشید: هیچ کدام از استدلال می تواند منفی باشد؛ شما ممکن است برای مقادیر منفی را بررسی کنید قبل از عبور از استدلال است.
نظرات
FRInterestCoverage یکی از بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل مالی استفاده می شود در تفسیر موقعیت های مالی از یک شرکت است. همانطور که در مورد همه نسبت، آن را به با احتیاط استفاده شود. این فقط می تواند به عنوان یک سرنخ و اثبات جامد نیست برای تشکیل یک قضاوت در مورد وضعیت مالی یک شرکت استفاده می شود.
هیچ یک از نسبت های می تواند به تنهایی برای انجام تجزیه و تحلیل مالی استفاده می شود و هیچ قانون ثابت در نتایج حاصل از نسبت وجود دارد. به غیر از تفاوت بین نوع صنایع، نتیجه در میان شرکت های مختلف در همان صنعت و در دوره حساب های مختلف متفاوت است. نتایج باید فقط برای مقایسه نسبی و تجزیه و تحلیل روند استفاده می شود، به جای درمان آنها را به عنوان چیزی مطلق.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Pomoc online
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Podstawowe Crystal składni.
Format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Argumenty
CashFlow jest liczbą lub wzoru. W ogóle, CashFlow równa się zysk netto Spółki powiększoną o wszystkie pozycje wydatków niezwiązanych gotówki (takich jak amortyzacja, straty kapitałowe, i tak dalej) minus cały zysk nieobejmujące gotówki (takich jak zyski kapitałowe, i tak dalej). Te informacje można znaleźć w rachunku zysków i strat spółki oraz sprawozdania ze zmian w sytuacji finansowej.
InterestExpenses jest liczbą lub wzoru. InterestExpenses jest łączne koszty odsetkowe, które można znaleźć w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.
Akcja
FRInterestCoverage zwraca proporcje pomiędzy Cashflow i InterestExpenses (np InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Typowe zastosowania
Wskaźnik ten służy do pomiaru zdolności spółki do zapłaty opłaty odsetki od zadłużenia z przepływów pieniężnych generowanych z jego funkcjonowania. Zwykle jest mierzony w ilości czasu (na przykład 3 razy, i tak dalej). Im wyższy wynik, tym większa zdolność do firmy, aby sprostać wypłatę odsetek, nawet w czasie podwyżkę stóp procentowych.
Przykłady
Poniższe przykłady mają zastosowanie zarówno w składni podstawowe i kryształu:
FRInterestCoverage (120, 50) Zwraca 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Zwraca 0,3.
Uwaga: Żaden z argumentów może być ujemny; Może trzeba sprawdzić dla wartości ujemnych przed przekazaniem ich argumenty.
Komentarze
FRInterestCoverage jest jednym z wielu narzędzi do analizy finansowej stosowanych w interpretacji sytuacji finansowej spółki. Podobnie jak w przypadku wszystkich stosunkach, to należy zachować ostrożność. Może po prostu być stosowany jako wskazówkę, a nie stałego dowodu dla formułowania opinii na temat stanu finansowego spółki.
Żaden z tych wskaźników można stosować samodzielnie do prowadzenia analiz finansowych i nie ma określonych zasad dotyczących wyników proporcjach. Oprócz różnic między rodzaju przemysłu, wynik waha się między różnymi firmami w ramach tej samej branży oraz w różnych okresach konta. Wyniki powinny być wykorzystywane jedynie do względnego porównania i analizy trendów, a nie traktując je jako coś absolutnego.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda Online
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Básico e Crystal sintaxe.
Formato
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Argumentos
CashFlow é um número ou fórmula. Em geral, CashFlow é igual ao lucro líquido da empresa além de todos os itens de despesa que não envolvam dinheiro (tais como a depreciação, as perdas de capital, e assim por diante) menos todo o lucro não envolvendo dinheiro (tais como ganhos de capital, e assim por diante). Esta informação pode ser encontrada na declaração de renda de uma empresa e declaração de mudança de posição financeira.
InterestExpenses é um número ou fórmula. InterestExpenses é as despesas totais com juros que podem ser encontrados no resultado da empresa.
Açao
FRInterestCoverage retorna as relações entre CashFlow e InterestExpenses (por exemplo, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Os usos típicos
Esse índice é usado para medir a capacidade de uma empresa para pagar os juros de sua dívida com os fluxos de caixa gerados a partir de sua operação. Normalmente, é medido em número de vezes (por exemplo, 3X, e assim por diante). Quanto maior o resultado, maior a capacidade da empresa para cumprir o pagamento de juros mesmo em tempo de alta dos juros.
Exemplos
Os exemplos a seguir aplicam-se tanto a sintaxe Básica e Cristal:
FRInterestCoverage (120, 50) Retorna 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Retorna 0.3.
Nota: Nenhum dos argumentos pode ser negativo; você pode ter que verificar para valores negativos antes de passar os argumentos.
Comentários
FRInterestCoverage é uma das muitas ferramentas de análise financeira utilizados na interpretação da posição financeira de uma empresa. Tal como no caso de todas as proporções, tem de ser usado com cautela. Ele pode ser usado apenas como uma pista e prova não sólida para formar um juízo sobre a situação financeira de uma empresa.
Nem uma das razões pode ser usado sozinho para fazer análise financeira e não há regras fixas sobre os resultados das proporções. Além de diferenças entre o tipo de indústrias, o resultado varia entre as diferentes empresas do mesmo setor e dentro de diferentes períodos de conta. Os resultados só devem ser utilizados para a comparação relativa e análise de tendências, em vez de tratá-los como algo absoluto.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ.
ਫਾਰਮੈਟ
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) ਆਰਗੂਮਿੰਟ
CashFlow ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, CashFlow ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਨਕਦੀ (ਅਜਿਹੇ ਕਮੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ) ਘਟਾਓ ਸਾਰੇ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਭ (ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ’ ਤੇ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
InterestExpenses ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ. InterestExpenses ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ.
ਐਕਸ਼ਨ
FRInterestCoverage ਵਾਪਸ CashFlow ਅਤੇ InterestExpenses ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
ਆਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਨਕਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 3X, ਅਤੇ ਇਸ’ ਤੇ). ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਵੱਧ.
ਉਦਾਹਰਨ
ਹੇਠ ਮਿਸਾਲ ਦੋਨੋ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 ਵਾਪਿਸ.
FRInterestCoverage (30, 100) 0.3 ਵਾਪਿਸ.
ਨੋਟ: ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
Comments
FRInterestCoverage ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਯਮ ਹਨ. ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਤੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੱਧ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajutor Online
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
De bază și Crystal sintaxa.
Format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Argumentele
CashFlow este un număr sau formulă. În general, CashFlow este egal cu profitul net al companiei, plus toate elementele de cheltuieli care nu implică numerar (cum ar fi amortizarea, pierderile de capital, și așa mai departe) minus toate profitul care nu implică numerar (cum ar fi câștigurile de capital, și așa mai departe). Aceste informații pot fi găsite în declarația de venit a unei companii și declarația de schimbare a poziției financiare.
InterestExpenses este un număr sau formulă. InterestExpenses este totalul cheltuielilor de interes care pot fi găsite în declarația de venit a unei companii.
Acțiune
FRInterestCoverage returnează raporturile dintre CashFlow și InterestExpenses (de exemplu, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
utilizări tipice
Acest raport este utilizat pentru a măsura capacitatea unei companii de a plăti cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei sale cu fluxurile de numerar generate de funcționarea sa. Acesta este de obicei măsurată în număr de ori (de exemplu, 3X, și așa mai departe). Cu cât mai mare rezultat, cu atât mai mare capacitatea de companiei de a satisface plata unor dobânzi, chiar și în timp de majorare a ratei dobânzii.
exemple
Exemplele care urmează sunt aplicabile atât sintaxa de bază și Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Returnează 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Returnează 0,3.
Notă: Niciunul dintre argumentele pot fi negative; va trebui să verificați pentru valori negative, înainte de a trece argumentele.
Comentarii
FRInterestCoverage este una dintre cele mai multe instrumente de analiză financiară utilizate în interpretarea poziției financiare a unei companii. Ca și în cazul tuturor indicatorilor, trebuie să fie utilizat cu precauție. Acesta poate fi folosit doar ca un indiciu și o dovadă nu solidă pentru formarea unei hotărâri privind statutul financiar al unei companii.
Nici unul dintre rapoartele pot fi utilizate singure pentru a face analiza financiară și nu există reguli fixe privind rezultatele rapoartelor. În afară de diferențele dintre tipul de industrii, rezultatul variaza intre diferite companii din același domeniu și în diferite perioade de cont. Rezultatele ar trebui să fie utilizate numai pentru comparație relativă și analiza tendințelor, mai degrabă decât tratarea lor ca pe ceva absolut.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Базовый и кристаллический синтаксис.
Формат
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Аргументы
CashFlow это номер или формула. В общем, CashFlow равна чистой прибыли компании плюс все статьи расходов, не связанные с наличными (например, амортизация, потери капитала, и так далее) минус всю прибыль, не связанной с наличными (например, доходы от прироста капитала, и так далее). Эту информацию можно найти в отчете о прибылях и убытках и отчета о движении изменения в финансовом положении компании.
InterestExpenses это номер или формула. InterestExpenses это общая сумма процентных расходов, которые можно найти в отчете о прибылях и убытках компании.
действие
FRInterestCoverage возвращает соотношения между CashFlow и InterestExpenses (например, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Типичные области применения
Это соотношение используется для измерения способности компании выплачивать процентные платежи по своим долгам с денежными потоками, полученных от его эксплуатации. Она обычно измеряется в количество раз (например, 3 раза, и так далее). Чем выше результат, тем выше способность для компании, чтобы удовлетворить выплату процентов даже во время повышения процентных ставок.
Примеры
Следующие примеры применимы как Basic и Кристал синтаксис:
FRInterestCoverage (120, 50) Возвращает 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Возвращает 0.3.
Примечание: Ни один из аргументов не может быть отрицательным; Вы, возможно, придется проверить для отрицательных значений перед передачей аргументов.
Комментарии
FRInterestCoverage является одним из многих инструментов финансового анализа, используемых при интерпретации финансового положения компании. Как и в случае всех соотношениях, он должен использоваться с осторожностью. Он просто может быть использован в качестве ключа и не несомненное доказательство формирования суждения о финансовом положении компании.
Ни одно из отношений не могут быть использованы отдельно для выполнения финансового анализа и нет четких правил по результатам отношений. Помимо различий между типом отраслей, результатом варьирует среди различных компаний в той же отрасли и в течение различных периодов счета. Результаты должны быть использованы только для относительного сравнения и анализа тенденций, а не рассматривать их как нечто абсолютное.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lipoti Crystal Online Fesoasoani
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
syntax Faavae ma Crystal.
lāpoʻa
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) finauga
CashFlow o se Numera po o fua faatatau. I le aoao, e tutusa ma CashFlow le tupe faasili a le kamupani faatasi ai ma le mea tupe uma e aofia ai tupe (e pei o le faaitiitia, tupe leiloa tupe faavae, ma isi) minus tupe mama uma le aofia ai tupe (e pei o tupe faasili faavae, ma isi). O lenei faamatalaga e mafai ona maua i totonu o se faamatalaga o tupe maua a le kamupani ma faamatalaga o le suiga i tulaga tau tupe.
InterestExpenses o se Numera po o fua faatatau. InterestExpenses o le tupe atoa o aia e mafai ona maua i totonu o se faamatalaga o tupe maua a le kamupani.
faatinoga
toe foi FRInterestCoverage le ratios va CashFlow ma InterestExpenses (mo se faataitaiga, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
faaaogaina masani
O lenei Fua Faatusatusa o loo faaaoga e fua ai le tomai o se kamupani e totogi ai le aia tau faaee atu i luga o ana aitalafu i le tupe tinoitupe faatupulaia mai lona taotoga. E masani lava ona fuaina i le tele o taimi (mo se faataitaiga, 3X, ma isi). O le maualuga o le taunuuga, o le maualuga o le tomai mo le kamupani ona totogi tupe totogi tului e oo lava i taimi o le fiafia sopo fua faatatau.
faataitaiga
O faataitaiga nei ua faatatau i tagata uma syntax Faavae ma Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Faafoi 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Faafoi 0.3.
Manatua: E leai se tasi o le finauga e mafai ona lelei; e mafai ona e maua e siaki mo le tulaga faatauaina o le lelei i luma o le tufaina o le finauga.
faamatalaga
FRInterestCoverage o se tasi o le tele o auiliiliga tau tupe meafaigaluega e faaaoga i le faamatalaina o le tulaga tau tupe a se kamupani. E pei o le tulaga o ratios uma, ei ai e tatau ona faaaogaina ma le faaeteete. E mafai lava ona faaaogaina e avea o se faamatalaga ma le faamaoniga mautu mo le fausia ai o se faaiuga i luga o le tulaga tau tupe a se kamupani.
E le o se tasi o le ratios e mafai ona faaaoga na o le faia o iloiloga tau tupe ma e leai ni tulafono ua faatulagaina i luga o le taunuuga o le ratios. E ese mai le eseesega i le va o ituaiga o pisinisi, taunuuga eseese lava i vaega eseese i totonu o le alamanuia lava lea e tasi ma i totonu o eseese vaitaimi tala. O taunuuga e tatau ona faatoa faaaoga mo aiga faatusatusaga ma faiga iloiloga, nai lo le taulimaina i latou o se mea e atoatoa.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
FRInterestCoverage (sruth-airgid, InterestExpenses)
Basic agus Crystal sheantansan.
Inneal a ‘Chlàir
FRInterestCoverage (sruth-airgid, InterestExpenses) Argamaidean
Sruth-airgid a tha Àireamh no foirmle. Anns an fharsaingeachd, co-ionann ri sruth-airgid lom prothaid na companaidh plus a h-uile cosgais nithean nach gabhail a-steach airgid (leithid lùghdachadh ìsleachaidh, calpa call, agus mar sin air adhart) thoir air falbh a h-uile buannachd cha gabhail a-steach airgid (leithid buannachdan calpa, agus mar sin air adhart). Chithear am fiosrachadh seo a bhith air a lorg ann an companaidh teachd a-steach aithris agus aithris air atharrachadh ann an suidheachadh ionmhasail.
InterestExpenses tha Àireamh no foirmle. InterestExpenses tha iomlan ùidh cosgaisean a gheibhear ann an companaidh teachd a-steach aithris.
Gnìomh
FRInterestCoverage thilleas mheasan eadar sruth-airgid agus InterestExpenses (mar eisimpleir, InterestCoverage = sruth-airgid / InterestExpenses).
cleachdaidhean àbhaisteach
Seo co-mheas a chleachdadh gus tomhas comas na companaidh a phàigheadh cìsean air an riadh fiachan aice leis an sruthan airgid a ghineadh bho aca obrachadh. Tha e mar as trice air a thomhas ann an grunn thursan (mar eisimpleir, 3x, agus mar sin air adhart). Tha àrd-ìre mar thoradh air an àirde an comas airson a ‘chompanaidh gus coinneachadh ri pàigheadh ùidh fiù’ s ann an àm ùidh ìre cuairt.
eisimpleirean
Tha eisimpleirean a leanas a tha iomchaidh airson an dà chuid Basic agus Crystal sheantansan:
FRInterestCoverage (120, 50) a ’tilleadh 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) 0.3 A ‘TILLEADH.
Nòta: Chan eil gin de na h-argamaidean a dh’fhaodas a bhith àicheil; dh’fhaodadh tu a ‘coimhead airson àicheil luachan mus cuirear na h-argamaidean.
beachdan
FRInterestCoverage ‘S e aon de na mòran ionmhais mion-sgrùdadh innealan a chleachdadh ann an eadar-mhìneachaidh air suidheachadh ionmhasail na companaidh. Mar ann an cùis na h-uile co-mheasan, tha e gu bhith air a chleachdadh le faiceallach. Faodaidh e dìreach a bhith air a chleachdadh mar boillsgeadh dhut agus nach dearbhadh cruaidh airson dèanamh breithneachadh air ionmhasail inbhe na companaidh.
Ni mò aon de na mheasan faodar a chleachdadh airson na aonar a ‘dèanamh mion-sgrùdadh ionmhasail agus chan eil riaghailtean stèidhichte air toraidhean a’ cho-mheasan. A bharrachd air eadar-dhealachaidhean eadar seòrsa gnìomhachasan, thoradh ag atharrachadh am measg chompanaidhean eadar-dhealaichte taobh a-staigh an aon ghnìomhachas eadar-dhealaichte taobh a-staigh agus cunntas amannan. Tha na toraidhean a bu chòir a chleachdadh ach airson càirdeach coimeas agus mion-sgrùdadh air an gluasad, seach a bhith a ‘dèiligeadh riutha mar rudeigin iomlan.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Цристал Репортс Онлине Хелп
ФРИнтерестЦовераге (ЦасхФлов, ИнтерестЕкпенсес)
Основни и Кристал синтакса.
формат
ФРИнтерестЦовераге (ЦасхФлов, ИнтерестЕкпенсес) Аргументи
ЦасхФлов је број или формула. У принципу, ЦасхФлов једнака је нето добит компаније, као и све расхода предмете и не укључују готовину (као што су амортизација, губици капитала, и тако даље), минус сав профит не укључује готовину (као што су капиталне добитке, и тако даље). Ова информација се може наћи у билансу успеха компаније и изјаве промене у финансијском положају.
ИнтерестЕкпенсес је број или формула. ИнтерестЕкпенсес је укупни расходи по основу камата које се могу наћи у билансу успеха компаније.
акција
ФРИнтерестЦовераге враћа односи између Цасхфлов и ИнтерестЕкпенсес (на пример, ИнтерестЦовераге = ЦасхФлов / ИнтерестЕкпенсес).
Типични користи
Овај однос се користи за мерење способности компаније да плати трошкове камате на дуг са новчаним токовима, створених по сопственом раду. Обично се мери у броју пута (нпр 3Кс, итд). Што је већи резултат, већа могућност за компанију да испуни плаћање камате чак иу време каматне стопе повећања.
Примери
Следећи примери су примењиве на основним и Цристал синтаксу:
ФРИнтерестЦовераге (120, 50) Ретурнс 2.40.
ФРИнтерестЦовераге (30, 100) за повратак 0,3.
Напомена: Ниједан од аргумената може бити негативна; можда ћете морати да проверите негативне вредности пре доношења аргументе.
Коментари
ФРИнтерестЦовераге је један од многих алата финансијске анализе који се користе у тумачењу финансијски положај предузећа. Као иу случају свих односа, мора да се користи са опрезом. То може да се користи као траг и не чврстог доказа за формирање пресуду о финансијском стању предузећа.
Ни један од показатеља може се користити само за обављање финансијске анализе и нема фиксних правила о резултатима односима. Поред разлика између врсте индустрије, резултат варира између различитих компанија у истој индустрији и у различитим периодима рачуна. Резултати треба да се користи само за релативно поређења и анализе трендова, а не да их третира као нешто апсолутно.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal inoti Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic uye Crystal syntax.
urongwa
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Yaitaurwa
CashFlow ari Number kana inonyatsoita. Kazhinji, CashFlow zvinotipa mumbure mubereko boka ndinoiitawo zvose zvinodiwa zvinhu asina chokuita mari (akadai depreciation, guta guru, kushayikwa zvichingodaro) kubvisa zvose haibatsiri chinhu chokuita mari (akadai guta zvavakawana, uye zvichingodaro). mashoko aya anogona kuwanikwa chekambani mari mashoko uye mutsara shanduko zvemari chinzvimbo.
InterestExpenses ari Number kana inonyatsoita. InterestExpenses ndiyo yose kufarira mari anogona kuwanikwa chekambani mari mashoko.
Action
FRInterestCoverage akadzorera ratios pakati CashFlow uye InterestExpenses (somuenzaniso, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Typical pevara
reshiyo ichi chinoshandiswa kuyera mano kambani kubhadhara mubereko mhosva pamusoro chikwereti dzaro mari Rwako rwakakonzera kubva huchishanda. Kazhinji pachiyero kanoverengeka (somuenzaniso, 3X, uye zvichingodaro). The yepamusoro mugumisiro, dzakanga anokwanisa kuti kambani kusangana mubereko muripo kunyange panguva chimbadzo kwidza.
mienzaniso
Mienzaniso inotevera kushandiswawo zvose Basic uye Crystal syntax:
FRInterestCoverage (120, 50) Anodzokera 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Anodzokera 0.3.
Cherechedza: Hakuna nharo zvinogona kunaka; ungada kuona kunaka tsika vasati nepamahofisi nenharo.
Comments
FRInterestCoverage ndeimwe zhinji zvemari pachisara dzinoshandiswa nokududzira mari nzvimbo imwe kambani. Sezvinoratidzwa nezvakaitika kuna ratios zvose, zvinofanira kushandiswa nokungwaririra. Runogona chete kushandiswa sezvo chinotiudza uye kwete uchapupu hunogutsa kuti pova nokutongwa pamusoro dzemari imwe kambani.
Kana mumwe ratios zvingashandiswa oga kuita ongororo zvemari uye hapana mitemo pazvinhu migumisiro ratios. Kunze misiyano pakati mhando mumaindasitiri, mugumisiro kunosiyana-siyana pakati akasiyana Makambani mukati chete bhizimisi uye mukati zvakasiyana nhoroondo nguva. Migumisiro vanofanira chete kushandiswa hama kuenzanisa uye muitiro pachisara pane vachivabata sechinhu neMhedziso.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
FRInterestCoverage (CashFlow، InterestExpenses)
بنيادي ۽ ھوندا نحو.
فارميٽ
FRInterestCoverage (CashFlow، InterestExpenses) دليل
CashFlow هڪ تعداد يا فارمولا آهي. عام ۾، CashFlow جي صحبت جي خالص نفعي سان گڏوگڏ سنڌ جي سڀني خرچن (جيئن ته depreciation، گاديء جو نقصان، ۽ پوء تي) لاڳاپو جٽادار نه ڪاٽو سڀني جي نفعي (پوء تي جيئن ته راڄڌاني مستفيض ٿي طور، ۽) لاڳاپو جٽادار نه شيون ڏنگو. هيء معلومات مالي حيثيت ۾ هڪ ڪمپني جي آمدني جو بيان ۽ تبديلي جي بيان ۾ ڪري سگهجي ٿو.
InterestExpenses هڪ تعداد يا فارمولا آهي. InterestExpenses جي مجموعي مفاد خرچن بابت هڪ ڪمپني جي آمدني بيان ۾ ڪري سگهجي ٿو ته آهي.
ايڪشن
FRInterestCoverage CashFlow ۽ InterestExpenses (مثال طور، InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses) جي وچ ۾ ratios موٽي.
عام استعمال
هن نظر جي لاڳاپو ان آپريشن مان ٺاهيل وهندو سان ان جي قرض تي سنڌ جي مفاد کي الزامن ادا ڪرڻ لاء هڪ ڪمپني جي صلاحيت جو اندازو ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويندو آهي. اهو عام طور تي زماني جي تعداد ۾ ماپ (مثال طور، 3X، ۽ پوء تي) آهي. هن اعلي جو نتيجو، سنڌ جي اعلي جي صحبت لاء صلاحيت به دلچسپي جي شرح hike جي وقت ۾ دلچسپي جي صورت ۾ ملن ٿا.
مثال
هيٺ ڏنل مثال ٻئي بنيادي ۽ ھوندا نحو کي لاڳو آهن:
FRInterestCoverage (120، 50) موٽي 2،40.
FRInterestCoverage (30، 100) موٽي 0،3.
نوٽ: سنڌ جي دليلن جي ڪو منفي ٿي سگهي ٿو. توهان جي دليلن بيتن کان اڳ منفي انهيء لاء چيڪ ڪرڻ ڪري سگهو ٿا.
تبصرا
FRInterestCoverage جي ڪيترن ئي مالي تجزيو هڪ ڪمپني جي مالي پوزيشن interpreting ۾ استعمال ٿيل اوزارن جو هڪ آهي. سڀ ratios جي صورت ۾ ظاهر ٿي، ان کي احتياط سان استعمال ڪيو ويندو آهي. اهو صرف هڪ ڏس ۽ نه هڪ ڪمپني جي مالي حيثيت تي هڪ حڪم نظر ايندا لاء بيڪار دليل جي طور تي استعمال ڪري سگهجي ٿو.
جي ratios جي نڪي هڪ مالي تجزيو ڪري رهيا لاء اڪيلو استعمال ڪري سگهجي ٿو ۽ اتان جي ratios جي نتيجن تي ڪو به مقرر اصول آهن. حالانڪه صنعتن جي قسم جي وچ ۾ اختلاف کان، نتيجي ۾ هڪ ئي صنعت جي اندر ۽ مختلف کاتي جي دورن جي اندر مختلف ڪمپنين مان ۾ ڪئڊٽ کنيا. هن جا نتيجا صرف بلڪه انهن کي ڪجهه مطلق طور تي علاج جي ڀيٽ ۾، مائٽ مقابلو ۽ رجحان ڇنڊڇاڻ لاء استعمال ڪيو وڃي.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
FRInterestCoverage (මුල් කාර්තුවේදී එම, InterestExpenses)
මූලික සහ ක්රිස්ටල් කාරක රීති.
ආකෘතිය
FRInterestCoverage (මුල් කාර්තුවේදී එම, InterestExpenses) තර්ක
මුල් කාර්තුවේදී එම අ අංකය හෝ සූත්රය. පොදුවේ ගත් කල, මුල් කාර්තුවේදී එම සමාගමේ ශුද්ධ ලාභය එකතු කිරීම මුදල් (එවැනි ක්ෂය, ප්රාග්ධන පාඩු ද, එසේ මත ලෙස) සම්බන්ධව නොව ඍණ සියලු ලාභ (එසේ මත එවැනි ප්රාග්ධන ලාභ ලෙස, සහ) මුදල් ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් සියලු වියදම් වර්ග සමාන වේ. මෙම තොරතුරු මූල්ය තත්වය තුළ සමාගමේ ආදායම් ප්රකාශය සහ වෙනස් කිරීම පිළිබඳව ප්රකාශයක් ද සොයා ගත හැක.
InterestExpenses වූ අංකය හෝ සූත්රය. InterestExpenses සමාගමේ ආදායම් ප්රකාශය සොයා ගත හැකි බව සමස්ත පොලී වියදම ය.
කටයුතු
FRInterestCoverage මුල් කාර්තුවේදී එම සහ InterestExpenses (උදාහරණයක් ලෙස, InterestCoverage = මුල් කාර්තුවේදී එම / InterestExpenses) අතර අනුපාතය පැමිණේ.
සාමාන්ය භාවිත
මෙම අනුපාතය සිය ක්රියාකාරකම් වලින් ජනනය වන මුදල් ප්රවාහය සමඟ එහි ණය සඳහා පොලී චෝදනා ගෙවීම සඳහා සමාගම හැකියාව මැනීම සඳහා යොදා ඇත. එය සාමාන්යයෙන් වාර ගණන මැනිය (උදාහරණයක් ලෙස, 3x ද, එසේ මත) කර ඇත. ප්රතිඵලය ඉහළ පවා පොලී අනුපාත වැඩිකිරීම කාලය තුල පොලී හමුවීමට සමාගම සඳහා ඇති හැකියාව වැඩි වේ.
උදාහරණ
පහත සඳහන් උදාහරණ මූලික සහ ක්රිස්ටල් කාරක රීති දෙකටම අදාළ වේ:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 ආයෙත්.
FRInterestCoverage (30, 100) 0.3 ආයෙත්.
සටහන: තර්ක කිසිවක් සෘණ විය හැක; ඔබ තර්ක සම්මත කිරීමට ඍණ අගයන් සඳහා පරීක්ෂා කිරීමට සිදු විය හැකියි.
අදහස්
FRInterestCoverage සමාගමක මූල්ය තත්වය අර්ථ නිරූපණ භාවිතා කරන බොහෝ මූල්ය විශ්ලේෂණය මෙවලම් එකකි. සියලු අනුපාත පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී මෙන්, එය පරෙස්සමින් භාවිත කළ යුතු වේ. එය හුදෙක් සමාගමේ මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ විනිශ්චය පිහිටුවීම සඳහා ඉඟියක් නොව ඝන සාක්ෂි ලෙස භාවිතා කළ හැක.
මූල්ය විශ්ලේෂණය කිරීම වෙනුවෙන් අනුපාත කවුරුවත් පමණක් භාවිතා කළ හැකි අතර, එම අනුපාත ප්රතිඵල මත කිසිදු ස්ථාවර නීති ඇත. මීට අමතරව කර්මාන්ත වර්ගය අතර වෙනස්කම් සිට, එහි ප්රතිඵලයක් එම ක්ෂේත්රය තුළ සහ විවිධ ගිණුම් කාල තුළ විවිධ සමාගම් අතර වෙනස් වේ. ප්රතිඵල පමණක් නොව පරම දෙයක් ලෙස සලකා වඩා, සංසන්දනය සහ ප්රවණතා විශ්ලේෂණය සඳහා භාවිතා කළ යුතුය.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online pomocníka
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Základné a Crystal syntaxe.
formát
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Argumenty
CashFlow je číslo alebo vzorec. Všeobecne platí, že CashFlow rovná čistý zisk spoločnosti vrátane všetkých nákladových položiek na nezahŕňajúce hotovosti (napríklad odpisy, kapitálové straty, a tak ďalej) mínus všetok zisk nezahŕňajúca hotovosti (napríklad kapitálové zisky, a tak ďalej). Tieto informácie možno nájsť vo výkaze ziskov a strát danej spoločnosti a prehľadu o zmenách vo finančnej pozícii.
InterestExpenses je číslo alebo vzorec. InterestExpenses je celkové úrokové náklady, ktoré možno nájsť vo výkaze ziskov a strát spoločnosti.
akčná
FRInterestCoverage vracia pomery medzi cashflow a InterestExpenses (napríklad InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
typické použitie
Tento pomer sa používa na meranie schopnosť spoločnosti financovať výplatu úrokov z dlhu u peňažných tokov generovaných zo svojej prevádzky. To je zvyčajne meria v niekoľkých časoch (napríklad 3X, a tak ďalej). Čím vyššia je výsledok, tým vyššia je schopnosť pre spoločnosť splniť úrokovou platbu aj v čase úrokových sadzieb.
Príklady
Nasledujúce príklady sú použiteľné pre základné i Crystal syntaxe:
FRInterestCoverage (120, 50) Vracia 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Vracia 0,3.
Poznámka: Žiadny z argumentov môže byť negatívne; budete musieť skontrolovať záporných hodnôt pred odovzdaním argumenty.
Komentáre
FRInterestCoverage je jedným z mnohých nástrojov finančnej analýzy používané pri výklade finančnej situácie podniku. Rovnako ako v prípade všetkých pomeroch, musí byť používaný s opatrnosťou. To môže rovnako použiť ako vodítko a nie je spoľahlivý dôkaz pre vytvorenie rozhodnutie na finančnom stave podniku.
Ani jeden z pomerov možno použiť samostatne pre robenie finančné analýzy a neexistujú žiadne pevné pravidlá o výsledkoch pomerov. Okrem rozdielov medzi typom priemyslu, výsledok sa líši medzi rôznymi spoločnosťami v rámci rovnakého odvetvia a v rôznych obdobiach účte. Výsledky by mali byť použité len na relatívne porovnanie a analýzu trendov, skôr ako zaobchádzať s nimi ako niečo absolútneho.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoč
FRInterestCoverage (Denarnega Toka, InterestExpenses)
Osnovno in Crystal sintakso.
format
FRInterestCoverage (Denarnega Toka, InterestExpenses) Trditve
Denarnega Toka je številka ali formulo. Na splošno velja, Denarnega Toka enaka čisti dobiček družbe, plus vse postavke odhodkov, ki ne vključujejo denarja (kot je amortizacija, kapitalske izgube, in tako naprej), minus vse dobička ne vključuje denarja (kot so kapitalske dobičke, in tako naprej). Te informacije so na voljo v družbe izkaza poslovnega izida in izkaza sprememb finančnega položaja.
InterestExpenses je številka ali formulo. InterestExpenses je skupni odhodki za obresti, ki jih lahko najdemo v izkazu poslovnega izida družbe.
Ukrep
FRInterestCoverage vrne razmerja med denarni tok in InterestExpenses (na primer, InterestCoverage = Denarnega Toka / InterestExpenses).
Običajna uporaba
To razmerje se uporablja za merjenje sposobnosti podjetja, da plača stroške obresti od svojega dolga z denarnimi tokovi, pridobljenih med njegovim izvajanjem. Je običajno merjena v številu časov (npr 3X, in tako dalje). Višji kot je rezultat, večja je možnost, da podjetje izpolnjuje plačilo obresti tudi v času povišanja obrestnih mer.
Primeri
Naslednji primeri se uporabljajo tako za osnovne in Crystal sintakso:
FRInterestCoverage (120, 50) Vrne 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Vrne 0,3.
Opomba: Nobena od trditev lahko negativno; boste morda morali preveriti za negativne vrednosti, preden opravi argumente.
Komentarji
FRInterestCoverage je eden od mnogih orodij za finančno analizo, ki se uporabljajo pri razlagi finančnega položaja družbe. Kot pri vseh razmerjih, ga je treba uporabljati previdno. To se lahko samo uporablja kot namig in ne trdni dokaz za oblikovanje sodb o finančnem stanju podjetja.
Niti eden od razmerij se lahko uporablja samo za to finančno analizo in ne obstajajo osnovna pravila o rezultatih razmerij. Poleg razlik med vrste industrij, rezultat se razlikuje med različnimi podjetji v isti panogi in v različnih obdobjih računov. Rezultate je treba uporabiti le za relativno primerjavo in analizo trendov, namesto da jih obravnava kot nekaj absolutnega.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Warbixinnada Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Saan aasaasiga ah iyo Crystal.
format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Xujooyin
CashFlow waa Number ama formula. Guud ahaan, CashFlow uyeelaysaan kuwo faa’iido ah saafiga ah ee shirkada lagu daray oo dhan alaabta kharash aan ku lug leh lacagta caddaanka ah (sida qiimo dhaca, khasaaraha magaalada, iyo wixii la mid ah) jaray faa’iido ma ku lug leh lacag caddaan ah oo dhan (sida guulaha caasimadda, iyo wixii la mid ah). Macluumaadkan waxaa laga heli karaa war dakhliga shirkad iyo war isbedelka boos dhaqaale.
InterestExpenses waa Number ama formula. InterestExpenses waa wadarta kharashyada danta laga heli karo war dakhliga shirkad ee.
Action
FRInterestCoverage laabtay saamiga u dhexeeya CashFlow iyo InterestExpenses (tusaale ahaan, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
isticmaalka caadiga ah
ratio waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro awoodda shirkad inay bixiyaan dulsaarka ay deynta la socodka lacagta caddaanka ah ee ka howlgalka. Waxa caadi ahaan lagu qiyaasay in tirada jeer (tusaale ahaan, 3x, iyo wixii la mid ah). The sare natiijada, sare awooda shirkadda in ay la kulmaan lacagta dulsaarka xitaa wakhtiga tug dulsaarka.
Tusaalooyinka
Tusaalayaasha soo socda ayaa lagu dabaqi karo in labada Saan aasaasiga ah iyo Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Waxay soo celisaa 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Waxay soo celisaa 0.3.
Fiiro gaar ah: None of dood wuxuu noqon karaa mid xun, laga yaabaa in aad u hubisid in qiimaha negative hor marayay doodaha.
Comments
FRInterestCoverage waa mid ka mid ah qalab badan falanqaynta dhaqaale loo isticmaalo turjumaan booska maaliyadeed ee shirkadda. Sida ay dhacdo dhammaan saamiyada, waxa ay leedahay in loo isticmaalo si taxadir leh. Waxa kaliya loo isticmaali karaa sida wax fikrad ah iyo caddayn uma adag u sameynta xukun on xaaladda dhaqaale ee shirkadda.
Midkoodna mid ka mid ah saamiyada la keligaa isticmaali karaa samayn falanqaynta dhaqaale iyo ma jiraan xeerar go’an on natiijada saamiyada ku. ka kala duwanaanshaha u dhexeeya nooca warshadaha reebo, natiijo ka mid ah shirkadaha kala duwan warshadaha ee isku mid ah iyo gudahood muddo account kala duwan kala duwan. Natiijada waa in kaliya la isticmaalo marka la barbardhigo qaraabo iyo falanqaynta arrimuhu, halkii ay kula dhaqmaya sida wax buuxda.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ayuda en línea
FRInterestCoverage (Flujo de caja, InterestExpenses)
sintaxis básica y Crystal.
Formato
FRInterestCoverage (Flujo de caja, InterestExpenses) Argumentos
Flujo de Caja es un número o una fórmula. En general, Flujo de caja es igual a la ganancia neta de la compañía, además de todas las partidas de gastos que no implican efectivo (tales como la depreciación, las pérdidas de capital, etc.) menos todos los beneficios que no impliquen dinero en efectivo (tales como ganancias de capital, y así sucesivamente). Esta información se puede encontrar en la cuenta de resultados de una empresa y estado de cambios en la situación financiera.
InterestExpenses es un número o una fórmula. InterestExpenses son los gastos totales de interés que se pueden encontrar en la cuenta de resultados de una empresa.
Acción
FRInterestCoverage devuelve las proporciones entre CashFlow y InterestExpenses (por ejemplo, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Los usos típicos
Esta relación se utiliza para medir la capacidad de una empresa para pagar los cargos por intereses sobre su deuda con los flujos de efectivo generados a partir de su funcionamiento. Por lo general se mide en número de veces (por ejemplo, 3X, y así sucesivamente). Cuanto más alto sea el resultado, mayor será la capacidad de la empresa para cumplir con el pago de intereses, incluso en el tiempo de subida de tipos.
Ejemplos
Los siguientes ejemplos son aplicables a las sintaxis básica y Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Devuelve 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Devuelve 0.3.
Nota: Ninguno de los argumentos puede ser negativo; puede que tenga que comprobar si hay valores negativos antes de pasar los argumentos.
comentarios
FRInterestCoverage es una de las muchas herramientas de análisis financiero utilizados en la interpretación de la situación financiera de una empresa. Como en el caso de todas las proporciones, que tiene que utilizarse con precaución. Sólo se puede utilizar como una pista y la prueba no sólida para formar un juicio sobre la situación financiera de una empresa.
Ni uno de los ratios se pueden utilizar solos para hacer el análisis financiero y no existen reglas fijas sobre los resultados de las proporciones. Aparte de las diferencias entre el tipo de industrias, resultado varía entre las diferentes empresas del mismo sector y dentro de los diferentes períodos de la cuenta. Los resultados sólo se deben utilizar para la comparación relativa y análisis de tendencias, en lugar de tratarlos como algo absoluto.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Pitulung Online
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Dasar jeung Crystal sintaksis.
wujud jeung ukuran
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Alesan
CashFlow nyaeta Number atawa rumus. Sacara umum, CashFlow sarua kauntungan net pausahaan ditambah sadaya item expense teu ngalibetkeun tunai (saperti depreciation, karugian modal, jeung saterusna) dikurangan kabéh kauntungan teu ngalibetkeun tunai (saperti ibukota gains, jeung saterusna). Inpo ieu bisa kapanggih dina pernyataan panghasilan hiji pausahaan jeung pernyataan parobahan dina posisi finansial.
InterestExpenses nyaeta Number atawa rumus. InterestExpenses nyaéta total expenses minat anu bisa kapanggih dina pernyataan panghasilan hiji parusahaan.
aksi
FRInterestCoverage mulih babandingan antara CashFlow jeung InterestExpenses (contona, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
kagunaan has
Rasio ieu dipaké pikeun ngukur kamampuh hiji pausahaan mayar biaya interest dina hutang anak jeung aliran duit tunai dihasilkeun ti operasi anak. Hal ieu biasana diukur dina jumlah kali (contona, 3x, jeung saterusna). Nu luhur hasil, nu luhur kamampuh pikeun pausahaan papanggih pamayaran interest komo dina waktu leumpang laju interest.
conto
Conto di handap ieu lumaku ka boh Dasar jeung Crystal rumpaka:
FRInterestCoverage (120, 50) mulih 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) mulih 0,3.
Catetan: Euweuh nu alesan bisa négatif; Anjeun bisa jadi kudu mariksa nilai négatif saméméh ngaliwatan alesan.
koméntar
FRInterestCoverage mangrupa salah sahiji loba pakakas analisis finansial nu dipaké dina alih basa posisi finansial hiji pausahaan. Saperti dina kasus sadaya babandingan, eta geus dipaké jeung caution. Hal ieu bisa kakara bisa dipaké salaku clue jeung bukti teu padet pikeun ngabentuk judgment dina status finansial hiji pausahaan.
Sanes salah sahiji babandingan bisa dipaké sorangan pikeun ngalakonan analisis finansial jeung aya no aturan tetep dina hasil babandingan. Salian ti béda antara tipe industri, hasil beda-beda antara pausahaan beda dina industri sarua jeung dina perioda akun beda. Hasil kudu ngan bisa dipaké pikeun relatif ngabandingkeun jeung analisis trend, tinimbang nyampurkeun eta jadi hiji hal mutlak.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ripoti Crystal Online Msaada
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses)
Basic na Crystal syntax.
format
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses) Hoja
Cashflow ni Idadi au formula. Kwa ujumla, cashflow ni sawa na faida halisi ya kampuni plus vitu vyote gharama si kuwashirikisha fedha (kama vile uchakavu, hasara mji mkuu, na kadhalika) bala faida zote si kuwashirikisha fedha (kama vile mtaji faida, na kadhalika). Habari hii inaweza kupatikana katika taarifa ya mapato ya kampuni na kauli ya mabadiliko katika hali ya kifedha.
InterestExpenses ni Idadi au formula. InterestExpenses ni jumla ya gharama maslahi ambayo yanaweza kupatikana katika kampuni ya taarifa ya mapato.
hatua
FRInterestCoverage anarudi uwiano kati ya Cashflow na InterestExpenses (kwa mfano, InterestCoverage = Cashflow / InterestExpenses).
matumizi ya kawaida
uwiano huu ni kutumika kupima uwezo wa kampuni kulipa gharama za riba juu ya madeni yake na mtiririko wa fedha yanayotokana na utekelezaji wake. Ni kawaida kipimo katika idadi ya nyakati (kwa mfano, 3X, na kadhalika). juu Matokeo yake, juu ya uwezo kwa kampuni ya kukutana na malipo ya riba hata katika wakati wa kiwango cha riba kuongezeka.
mifano
Mifano ifuatayo ni husika kwa wote Basic na Crystal syntax:
FRInterestCoverage (120, 50) anarudi 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) anarudi 0.3.
Kumbuka: Hakuna wa hoja inaweza kuwa hasi; unaweza kuwa na kuangalia kwa maadili hasi kabla ya kupita hoja.
maoni
FRInterestCoverage ni moja ya wengi uchambuzi wa fedha zana kutumika katika kutafsiri hali ya kifedha ya kampuni. Kama katika kesi ya uwiano wa yote, ina kutumiwa kwa tahadhari. Ni inaweza tu kutumika kama fununu na ushahidi si imara kwa ajili ya kutengeneza hukumu juu ya hali ya kifedha ya kampuni.
Wala moja ya uwiano inaweza kutumika peke yake kwa ajili ya kufanya uchambuzi wa fedha na hakuna sheria fasta juu ya matokeo ya uwiano. Mbali na tofauti kati ya aina ya viwanda, matokeo inatofautiana kati ya makampuni mbalimbali ndani ya sekta hiyo na ndani ya vipindi tofauti akaunti. matokeo lazima tu kutumika kwa ajili ya kulinganisha jamaa na uchambuzi mwenendo, badala ya kutibu yao kama kitu kabisa.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjälp
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses)
Grundläggande och Crystal syntax.
Formatera
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses) Argument
Cashflow är ett nummer eller formel. I allmänhet, kassaflödes lika nettovinst bolaget plus alla utgiftsposter som inte omfattar kontanter (såsom avskrivningar, realisationsförluster, och så vidare) minus all vinst som inte omfattar kontanter (såsom realisationsvinster och så vidare). Denna information kan hittas i företagets resultaträkning och rapport över förändringar i finansiell ställning.
InterestExpenses är ett nummer eller formel. InterestExpenses är den totala räntekostnader som kan hittas i företagets resultaträkning.
Handling
FRInterestCoverage returnerar förhållandena mellan Cashflow och InterestExpenses (exempelvis InterestCoverage = Cashflow / InterestExpenses).
typiska användningsområden
Detta förhållande används för att mäta förmågan hos ett företag att betala räntekostnaderna på sin skuld med kassaflöden som genereras från sin verksamhet. Det är vanligtvis mäts i antal gånger (till exempel 3X, och så vidare). Ju högre resultat, desto högre förmåga för företaget att möta räntebetalning även i tiden av räntehöjning.
Exempel
Följande exempel gäller för både grundläggande och Crystal syntax:
FRInterestCoverage (120, 50) Returnerar 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) Returnerar 0,3.
Obs: Inget av argumenten kan vara negativ; Du kan behöva kontrollera negativa värden innan de passerar argumenten.
kommentarer
FRInterestCoverage är en av de många ekonomiska analysverktyg som används för att tolka den finansiella ställningen för ett företag. Som i fallet med alla förhållanden måste det användas med försiktighet. Det kan bara användas som en ledtråd och inte fast bevis för att bilda en dom på den finansiella ställningen för ett företag.
Varken en av förhållandena kan användas enbart för att göra finansiell analys och det finns inga fasta regler om resultaten av kvoterna. Bortsett från skillnader mellan typ av industrier, varierar resultatet mellan olika företag inom samma bransch och inom olika konto perioder. Resultaten bör endast användas för relativ jämförelse och trendanalys, snarare än att behandla dem som något absolut.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Асосӣ ва Crystal наҳвӣ.
Формат
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) далелҳои
CashFlow як Рақам ё формулаи аст. Дар маҷмӯъ, CashFlow баробар фоидаи софи ширкат плюс ҳамаи ҷузъҳои аз ҳисоби ҷалби маблағҳои пулӣ (ба монанди истењлокї, талафоти сармоя, ва ғайра) тарњи тамоми фоида иштироки пули нақд нест, (ба монанди фоидаи сармоя ва ғайра) муайян мегардад. Ин иттилоотро метавон дар изҳороти даромад дар як ширкат ва баёни тағйирёбии вазъи молиявии ёфт.
InterestExpenses як Рақам ё формулаи аст. InterestExpenses хароҷоти фоизӣ умумие, ки мумкин аст, дар изҳороти даромад дар як ширкат ёфтан мумкин аст.
Чорабиниҳои
FRInterestCoverage бозгаштан ба таносуби байни CashFlow ва InterestExpenses (масалан, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
истифодаи маъмулии
Ин таносуби чен кардани қобилияти як ширкати барои пардохти хароҷоти фоизӣ аз рӯи қарзҳои он бо гардиши воситаҳои пулӣ, ки аз ҳисоби фаъолияти худ истифода бурда мешавад. Ин аст, ки одатан дар шумораи маротиба чен (масалан, 3X, ва ғайра). Дар олї Дар натиҷа, баландтар имконият барои ширкат барои қонеъ кардани пардохти фоизҳо, ҳатто дар замони болоравии меъёри фоизи.
Намунаҳои
Дар мисолҳои зерин татбиқ ҳам наҳвӣ асосї ва Crystal аз инњо иборатанд:
FRInterestCoverage (120, 50) бозмегардонад 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) бозмегардонад 0,3.
Эзоҳ: Ҳеҷ кадом аз далелҳои метавонад манфӣ; Шумо метавонед, ки барои арзишҳои манфӣ санҷед ки пеш аз қабули гуфтаҳо мебошанд.
Назарҳо
FRInterestCoverage яке аз бисёр воситаҳои таҳлили молиявӣ истифода бурда, дар тафсири вазъи молиявии ширкат аст. Чӣ тавре ки дар сурати ҳама таносуби, онро дорад, ки ба бо эҳтиёт истифода бурда мешавад. Он танҳо метавон ҳамчун Калид ва далели сахт нест, ки барои ташкили як ҳукми оид ба вазъи молиявии ширкат истифода бурда мешавад.
На яке аз таносуби мумкин аст танҳо барои таҳлили молиявӣ истифода бурда мешавад ва ҳеҷ қоидаҳои асосӣ оид ба натиҷаҳои таносуби нест. Ба ғайр аз байни навъи соҳаҳо, дар натиҷа байни ширкатҳои гуногуни дар саноат ва дар ҳамон давраҳои ҳисоби гуногун фарқ мекунад. Натиҷаҳои танҳо бояд барои муқоиса нисбии ва таҳлили тамоюли истифода бурда, ба ҷои табобати онҳо чун чизи мутлақ.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses)
அடிப்படை மற்றும் கிரிஸ்டல் தொடரியல்.
வடிவம்
FRInterestCoverage (cashflow, InterestExpenses) விவாதங்கள்
Cashflow ஒரு எண் அல்லது சூத்திரம் ஆகும். பொதுவாக, cashflow நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் பிளஸ் பண (அத்தகைய தேய்மானம், மூலதன இழப்புக்களை போன்ற, மற்றும் பல) கழித்தல் பண சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து இலாப (போன்ற மூலதன ஆதாயங்கள், மற்றும் பல) சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து செலவின சமம். இந்த தகவல்களை ஒரு நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையில் மற்றும் நிதி நிலை மாற்றம் அறிக்கையில் காணலாம்.
InterestExpenses ஒரு எண் அல்லது சூத்திரம் ஆகும். InterestExpenses ஒரு நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையில் காணலாம் என்று மொத்த வட்டி செலவுகள் ஆகும்.
அதிரடி
FRInterestCoverage cashflow மற்றும் InterestExpenses இடையே விகிதங்கள் கொடுக்கிறது (எடுத்துக்காட்டாக, InterestCoverage = cashflow / InterestExpenses).
வழக்கமான பயன்கள்
இந்த விகிதம் அதன் செயல்பாடு இருந்து உருவாக்கப்படும் பண பரிமாற்றங்கள் அதன் கடன் மீதான வட்டி கட்டணம் செலுத்த ஒரு நிறுவனத்தின் திறனை அளவிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது வழக்கமாக எத்தனை முறை அளவிடப்படுகின்றன (உதாரணமாக, 3 மடங்கு, மற்றும் பல). அதிக விளைவாக, அதிக கூட வட்டி விகிதம் உயர்வு நேரத்தில் வட்டி பணம் சந்திக்க நிறுவனம் திறன்.
எடுத்துக்காட்டுகள்
பின்வரும் உதாரணங்கள் அடிப்படை மற்றும் கிரிஸ்டல் தொடரியல் இருவரும் பொருந்தும்:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 ரிட்டர்ன்ஸ்.
FRInterestCoverage (30, 100) 0.3 ரிட்டர்ன்ஸ்.
குறிப்பு: வாதங்களில் எதுவுமே எதிர்மறை இருக்க முடியும்; நீங்கள் வாதங்கள் கடந்து முன் எதிர்மறை மதிப்புகள் சோதிக்க வேண்டும்.
கருத்துரைகள்
FRInterestCoverage ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை விளக்கி பயன்படுத்தப்படும் பல நிதி பகுப்பாய்வு கருவிகள் ஒன்றாகும். அனைத்து விகிதங்கள் வழக்கு போலவே, அது எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இது ஒரு துப்பு மற்றும் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை ஒரு தீர்ப்பு உருவாக்கும் இல்லை ஆதாரம் பயன்படுத்த முடியும்.
எந்த விகிதங்களை ஒரு நிதி பகுப்பாய்வு செய்து தனியாக பயன்படுத்த முடியும் மற்றும் விகிதங்கள் பற்றிய முடிவுகளை எந்த நிலையான விதிகள் உள்ளன. தவிர தொழில்களில் வகை இடையே வேறுபாடுகள் இருந்து, இதன் விளைவாக அதே துறையில் உள்ள மற்றும் பல்வேறு கணக்கு காலங்களில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் மாறுபடுகின்றன. முடிவுகளை மட்டுமே மாறாக முழுமையான ஏதாவது அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதும் விட, உறவினர் ஒப்பீடு மற்றும் போக்கு பகுப்பாய்வு பயன்படுத்த வேண்டும்.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
FRInterestCoverage (ద్రవ్యసరఫరా, InterestExpenses)
ప్రాథమిక మరియు క్రిస్టల్ సింటాక్స్.
ఫార్మాట్
FRInterestCoverage (ద్రవ్యసరఫరా, InterestExpenses) వాదనలు
ద్రవ్యసరఫరా ఒక సంఖ్య లేదా సూత్రం. సాధారణంగా, ద్రవ్యసరఫరా కంపెనీ నికర లాభం ప్లస్ నగదు (మరియు అందువలన న వంటి తరుగుదల, రాజధాని నష్టాలు వంటి) మైనస్ నగదు సంబంధంలేని అన్ని లాభం (అటువంటి మూలధన లాభాలు, మరియు అందువలన న) సంబంధంలేని అన్ని వ్యయం అంశాలను సమానం. ఈ సమాచారం కంపెనీ ఆదాయం ప్రకటన మరియు ఆర్ధిక స్థితి మార్పు ప్రకటనలో చూడవచ్చు.
InterestExpenses ఒక సంఖ్య లేదా సూత్రం. InterestExpenses ఒక సంస్థ యొక్క ఆదాయం ప్రకటన లో చూడవచ్చు ఆ మొత్తం వడ్డీ వ్యయములు ఉంది.
యాక్షన్
FRInterestCoverage ద్రవ్యసరఫరా మరియు InterestExpenses మధ్య నిష్పత్తులు తిరిగి (ఉదాహరణకు, InterestCoverage = ద్రవ్యసరఫరా / InterestExpenses).
సాధారణ ఉపయోగాలు
ఈ నిష్పత్తి దాని ఆపరేషన్ నుండి ఉత్పత్తి నగదు ప్రవాహం తో దాని రుణం వడ్డీ చెల్లించడానికి ఒక సంస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది సాధారణంగా ఎన్నిసార్లు కొలుస్తారు (ఉదాహరణకు, 3x, మరియు అందువలన న). ఫలితంగా అధిక, అధిక కూడా వడ్డీ రేటు పెంపు సమయంలో వడ్డీ చెల్లింపు కలిసే కంపెనీ కోసం సామర్థ్యం.
ఉదాహరణలు
క్రింది ఉదాహరణలు రెండు ప్రాథమిక మరియు క్రిస్టల్ వాక్యనిర్మాణం వర్తిస్తాయి:
FRInterestCoverage (120, 50) రిటర్న్స్ 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) రిటర్న్స్ 0.3.
గమనిక: వాదనలు ఒక్కటి ప్రతికూల కావచ్చు; మీరు వాదనలు వచ్చేముందు ప్రతికూల విలువలకు తనిఖీ కలిగి ఉండవచ్చు.
వ్యాఖ్యలు
FRInterestCoverage ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్ధిక స్థితి వివరించడంలో లో ఉపయోగించే పలు ఆర్థిక విశ్లేషణ టూల్స్ ఒకటి. అన్ని నిష్పత్తుల విషయంలో వంటి, ఇది జాగ్రత్తతో ఉపయోగిస్తారు వుంటుంది. ఇది కేవలం ఒక క్లూ మరియు ఒక కంపెనీ ఆర్థిక స్థితి పై తీర్పును ఏర్పాటు కోసం ఘన రుజువు ఉపయోగించవచ్చు.
ఏ నిష్పత్తులు ఒకటి ఆర్థిక విశ్లేషణ చేయడం కోసం ఒంటరిగా ఉపయోగించవచ్చు మరియు నిష్పత్తుల ఫలితాలపై ఎటువంటి స్థిర నియమాలు ఉన్నాయి. పరిశ్రమల రకం మధ్య తేడాలు కాకుండా, ఫలితం అదే పరిశ్రమలో మరియు వివిధ ఖాతాను కాలాలు లోపల వివిధ సంస్థల మధ్య మారుతూ ఉంటుంది. ఫలితాలు మాత్రమే కాకుండా సంపూర్ణ ఏదో వాటిని చికిత్స కంటే, సాపేక్ష పోలిక మరియు ధోరణి విశ్లేషణ కోసం వాడాలి.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
FRInterestCoverage (กระแสเงินสด InterestExpenses)
พื้นฐานและไวยากรณ์คริสตัล
รูป
FRInterestCoverage (กระแสเงินสด InterestExpenses) ข้อโต้แย้ง
กระแสเงินสดเป็นจำนวนหรือสูตร โดยทั่วไปกระแสเงินสดเท่ากับกำไรสุทธิของ บริษัท บวกทุกรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด (เช่นค่าเสื่อมราคาสูญเสียเงินทุนและอื่น ๆ ) ลบทั้งหมดกำไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด (เช่นกำไรและอื่น ๆ ) ข้อมูลนี้สามารถพบได้ในงบกำไรขาดทุนของ บริษัท และคำสั่งในการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
InterestExpenses เป็นจำนวนหรือสูตร InterestExpenses เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรวมที่สามารถพบได้ในงบกำไรขาดทุนของ บริษัท
การกระทำ
FRInterestCoverage ผลตอบแทนที่อัตราส่วนระหว่างกระแสเงินสดและ InterestExpenses (ตัวอย่างเช่น, InterestCoverage = กระแสเงินสด / InterestExpenses)
ใช้งานโดยทั่วไป
อัตราส่วนนี้จะใช้ในการวัดความสามารถของ บริษัท ในการจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในหนี้ที่มีกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานของ มันมักจะเป็นวัดในจำนวนครั้ง (เช่น 3X, และอื่น ๆ ) ผลที่สูงกว่าความสามารถของ บริษัท ในการตอบสนองการจ่ายดอกเบี้ยแม้จะอยู่ในช่วงเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ตัวอย่าง
ตัวอย่างต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับทั้งพื้นฐานและคริสตัลไวยากรณ์:
FRInterestCoverage (120 50) คืน 2.40
FRInterestCoverage (30 100) คืน 0.3
หมายเหตุ: ไม่มีข้อโต้แย้งสามารถลบ; คุณอาจจะต้องตรวจสอบค่าลบก่อนที่จะผ่านการขัดแย้ง
ความคิดเห็น
FRInterestCoverage เป็นหนึ่งในหลายเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินที่ใช้ในการตีความฐานะทางการเงินของ บริษัท เช่นในกรณีของอัตราส่วนทั้งหมดก็จะต้องมีการใช้ด้วยความระมัดระวัง มันก็สามารถนำมาใช้เป็นเบาะแสและไม่ได้หลักฐานที่มั่นคงสำหรับการขึ้นรูปการตัดสินเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ บริษัท
ทั้งหนึ่งในอัตราส่วนที่สามารถใช้เพียงอย่างเดียวสำหรับการทำวิเคราะห์ทางการเงินและไม่มีกฎการแก้ไขเกี่ยวกับผลของอัตราส่วนที่ นอกเหนือจากความแตกต่างระหว่างประเภทของอุตสาหกรรมผลแตกต่างกันระหว่าง บริษัท ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและระยะเวลาบัญชีที่แตกต่างกัน ผลควรใช้เฉพาะสำหรับการเปรียบเทียบญาติและการวิเคราะห์แนวโน้มมากกว่าการรักษาพวกเขาเป็นสิ่งที่แน่นอน
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses)
Temel ve Kristal sözdizimi.
Biçim
FRInterestCoverage (Cashflow, InterestExpenses) Bağımsız değişkenler
Cashflow bir sayı ya da bir formüldür. Genel olarak, Cashflow şirketin net karı artı (yani böyle sermaye kazançları olarak, ve benzeri) nakit (örneğin amortisman, sermaye zararı olarak, ve benzeri) eksi nakit dahil tüm kar içermeyen tüm gider kalemlerini eşittir. Bu bilgiler, bir şirketin gelir tablosu ve finansal durum değişim tablosuna bulunabilir.
InterestExpenses bir sayı ya da bir formüldür. InterestExpenses bir şirketin gelir tablosuna bulunabilir toplam faiz giderleri olduğunu.
Aksiyon
FRInterestCoverage nakit ve InterestExpenses arasındaki oranlar verir (örneğin, InterestCoverage = nakit / InterestExpenses).
tipik kullanım
Bu oran faaliyete elde edilen nakit akışları ile borç faiz ücretleri ödemek için bir şirket yeteneğini ölçmek için kullanılır. Genellikle sayısını ölçülür (örneğin, 3X, ve benzeri). Hatta faiz oranı artırımı zamanında faiz ödemeyi karşılamak için şirket için yeteneği yüksek, sonuç yüksek.
Örnekler
Aşağıdaki örnekler, her ikisi de temel ve kristal sözdizimine geçerlidir:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 döndürür.
FRInterestCoverage (30, 100) 0.3 döndürür.
Not: argümanların hiçbiri negatif olabilir; Eğer argümanları geçirmeden önce negatif değerler için kontrol etmek gerekebilir.
Yorumlar
FRInterestCoverage bir şirketin mali durumunu yorumlanmasında kullanılan birçok finansal analiz araçlarından biridir. bütün oranlarda durumunda olduğu gibi, dikkatle kullanılması gerekmektedir. Sadece bir ipucu ve şirketin mali durumu hakkında bir yargıya oluşturulması için değil, katı delil olarak kullanılabilir.
Ne oranlarından biri finansal analiz yapmak için tek başına kullanılabilir ve oranları sonuçları üzerinde hiçbir sabit kurallar vardır. Apart tip sanayi arasındaki farklılıklardan, sonuç aynı sanayi içinde ve farklı hesap dönemlerinde içindeki farklı şirketleri arasında değişir. sonuçlar sadece ziyade mutlak bir şey gibi davranarak değil, göreceli karşılaştırma ve trend analizi için kullanılmalıdır.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Базовий і кристалічний синтаксис.
формат
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Аргументи
CashFlow це номер або формула. Загалом, CashFlow дорівнює чистого прибутку компанії плюс всі статті витрат, які не пов’язані з готівкою (наприклад, амортизація, втрати капіталу, і так далі) мінус весь прибуток, не пов’язаної з готівкою (наприклад, доходи від приросту капіталу, і так далі). Цю інформацію можна знайти в звіті про прибутки і збитки та звіту про рух зміни у фінансовому становищі компанії.
InterestExpenses це номер або формула. InterestExpenses це загальна сума процентних витрат, які можна знайти в звіті про прибутки і збитки компанії.
дію
FRInterestCoverage повертає співвідношення між CashFlow і InterestExpenses (наприклад, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Типові області застосування
Це співвідношення використовується для вимірювання здатності компанії виплачувати процентні платежі за своїми боргами з грошовими потоками, отриманих від його експлуатації. Вона зазвичай вимірюється в кількість разів (наприклад, 3 рази, і так далі). Чим вище результат, тим вище здатність для компанії, щоб задовольнити виплату відсотків навіть під час підвищення процентних ставок.
прикладів
Наступні приклади застосовні як Basic і Крістал синтаксис:
FRInterestCoverage (120, 50) Повертає 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Повертає 0.3.
Примітка: Жоден з аргументів не може бути негативним; Ви, можливо, доведеться перевірити для від’ємних значень перед передачею аргументів.
Коментарі
FRInterestCoverage є одним з багатьох інструментів фінансового аналізу, що використовуються при інтерпретації фінансового становища компанії. Як і в разі будь-яких співвідношеннях, він повинен використовуватися з обережністю. Він просто може бути використаний в якості ключа і не безсумнівний доказ формування судження про фінансове становище компанії.
Жодне з відносин не можуть бути використані окремо для виконання фінансового аналізу і немає чітких правил за результатами відносин. Крім відмінностей між типом галузей, результатом варіює серед різних компаній в тій же галузі і протягом різних періодів рахунку. Результати повинні бути використані тільки для відносного порівняння і аналізу тенденцій, а не розглядати їх як щось абсолютне.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
FRInterestCoverage (روکڑ بہاؤ، InterestExpenses)
بنیادی اور کرسٹل نحو.
ڈاک
FRInterestCoverage (روکڑ بہاؤ، InterestExpenses) دلائل
روکڑ بہاؤ ایک نمبر یا فارمولا ہے. عام طور پر، روکڑ بہاؤ کمپنی کا خالص منافع پلس (اسی طرح کے طور پر سرمایہ فائدہ، اور) (اس طرح فرسودگی، دارالحکومت نقصانات کے، اور تو) نقد مائنس تمام منافع نقد شامل نہیں شامل نہیں تمام اخراجات اشیاء کے برابر ہے. یہ معلومات ایک کمپنی کی آمدنی بیان اور مالی پوزیشن میں تبدیلی کے بیان میں پایا جا سکتا ہے.
InterestExpenses ایک نمبر یا فارمولا ہے. InterestExpenses ایک کمپنی کی آمدنی بیان میں پایا جا سکتا ہے کہ کل سود کے اخراجات ہے.
عمل
FRInterestCoverage روکڑ بہاؤ اور InterestExpenses درمیان تناسب لوٹتا ہے (مثلا، InterestCoverage = روکڑ بہاؤ / InterestExpenses).
عام استعمال
اس تناسب کو اس آپریشن سے پیدا نقدی بہاؤ کے ساتھ اپنے قرض پر سود چارجز ادا کرنے کے لئے ایک کمپنی کے لئے کی صلاحیت کی پیمائش کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے. یہ عام طور پر کی تعداد میں ماپا جاتا ہے (مثلا، 3X، اور تو). اعلی نتیجہ، اعلی بھی سود کی شرح میں اضافے کے زمانے میں سود کی ادائیگی کو پورا کرنے کی کمپنی کے لئے کی صلاحیت.
مثال کے طور پر
مندرجہ ذیل مثالیں دونوں بنیادی اور کرسٹل نحو پر لاگو ہوتے ہیں:
FRInterestCoverage (120، 50) 2.40 لوٹاتا.
FRInterestCoverage (30، 100) 0.3 لوٹاتا.
نوٹ: دلائل میں سے کوئی بھی منفی ہو سکتا ہے؛ آپ دلائل گزرنے سے پہلے منفی اقدار کے لئے چیک کرنا پڑ سکتا ہے.
تبصرے
FRInterestCoverage ایک کمپنی کی مالی پوزیشن کی ترجمانی میں استعمال کیا جاتا ہے بہت سے مالیاتی تجزیہ کے اوزار میں سے ایک ہے. تمام تناسب کے معاملے میں کے طور پر، یہ احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جا کرنے کے لئے ہے. یہ صرف ایک اشارہ اور ایک کمپنی کی مالی حیثیت پر ایک فیصلے کے قیام کے لئے ٹھوس نہیں ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا.
نہ تو تناسب میں سے ایک مالی تجزیہ کرنے کے لئے صرف کیا جا سکتا ہے اور تناسب کے نتائج پر کوئی مقررہ قوانین موجود ہیں. علاوہ صنعتوں کی قسم کے درمیان اختلافات سے، نتیجہ ایک ہی صنعت کے اندر اور مختلف اکاؤنٹ ادوار کے اندر اندر مختلف کمپنیوں کے درمیان مختلف ہوتی. نتائج صرف بلکہ مطلق کچھ کے طور پر ان کا علاج مقابلے، رشتہ دار مقابلے اور رجحان تجزیہ کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Online Yordam hisobotlar
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Asosiy va Crystal sintaksisi.
format
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Dalillar
CashFlow bir soni yoki formula hisoblanadi. Umuman olganda, CashFlow kompaniyaning sof foydasi plyus (shunday qilib, masalan, kapital tushumga kabi, va) pul (masalan, amortizatsiya, kapital zarar sifatida, va hokazo) minus pul jalb emas, balki butun foyda jalb emas, balki butun xarajatlar mahsulot teng. Bu ma’lumotlar bir kompaniyaning keladi belgisida va moliyaviy holatiga o’zgarishi bayonotida topish mumkin.
InterestExpenses bir soni yoki formula hisoblanadi. InterestExpenses bir kompaniyaning keladi belgisida topishingiz mumkin jami foiz xarajatlarni hisoblanadi.
harakat
FRInterestCoverage CashFlow va InterestExpenses o’rtasidagi nisbatni qaytaradi (masalan, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Odatda foydalanish
Bu raqam, uning ishga olingan pul oqimlari bilan qarz bo’yicha foiz to’lovlarni to’lash uchun kompaniyaning qobiliyatini o’lchash uchun ishlatiladi. Bu, odatda, necha marta o’lchanadi (masalan, 3X, va hokazo). hatto foiz stavkasi zam vaqtida foiz to’lashni qondirish uchun kompaniya uchun qobiliyati yuqori, natija yuqori.
misollar
Quyidagi misollar, ham asosiy va Crystal sintaksisi qo’llaniladi:
FRInterestCoverage (120, 50) 2.40 beradi.
FRInterestCoverage (30, 100) 0,3 qaytadi.
Eslatma: dalillarni hech salbiy bo’lishi mumkin; Agar dalillar o’tib oldin salbiy qadriyatlar uchun tekshirish uchun bo’lishi mumkin.
Comments
FRInterestCoverage bir kompaniyaning moliyaviy o’rnini talqin ishlatiladigan ko’plab moliyaviy tahlil qurollaridan biri hisoblanadi. Barcha stavkalari holda, u ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak. Bu faqat bir maslahat olish va kompaniyaning moliyaviy holati to’g’risidagi hukmni shakllantirish uchun emas, balki mustahkam dalil sifatida foydalanish mumkin.
Na nisbatan bir moliyaviy tahlil qilish uchun yolg’iz foydalanish mumkin va stavkalari yakunlari bo’yicha hech qanday sobit qoidalari bor. Biridan sanoati turi orasidagi farqlar dan, natija bir xil sanoat ichida va turli hisob davrlarida turli kompaniyalari o’rtasida farq qiladi. natijalar faqat o’rniga mutlaq narsa, ularni davolash ko’ra, nisbiy solishtirish va trend tahlil qilish uchun foydalanish kerak.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Báo cáo tinh Trợ giúp Online
FRInterestCoverage (ngân lưu, InterestExpenses)
Cơ bản và Crystal cú pháp.
định dạng
FRInterestCoverage (ngân lưu, InterestExpenses) Arguments
Cashflow là một số hoặc sữa bột. Nhìn chung, dòng tiền mặt bằng với lợi nhuận ròng của công ty cộng với tất cả các khoản mục chi phí không liên quan đến tiền mặt (như khấu hao, thất thoát vốn, và do đó trên) trừ đi tất cả các lợi nhuận không liên quan đến tiền mặt (như tăng vốn, và do đó trên). Thông tin này có thể được tìm thấy trong báo cáo thu nhập của công ty và tuyên bố về sự thay đổi trong tình hình tài chính.
InterestExpenses là một số hoặc sữa bột. InterestExpenses là chi phí lãi vay tổng số đó có thể được tìm thấy trong báo cáo thu nhập của công ty.
Hoạt động
FRInterestCoverage trả về tỷ lệ giữa Cashflow và InterestExpenses (ví dụ, InterestCoverage = Cashflow / InterestExpenses).
Tiêu biểu sử dụng
Tỷ lệ này được sử dụng để đánh giá khả năng của một công ty phải trả những chi phí lãi vay của mình với dòng tiền tạo ra từ hoạt động của nó. Nó thường được đo bằng số lần (ví dụ, 3X, vv). Các kết quả cao hơn, cao hơn các khả năng cho các công ty để đáp ứng thanh toán lãi ngay cả trong thời điểm lãi suất tăng.
Các ví dụ
Các ví dụ sau đây được áp dụng cho cả hai cơ bản và Crystal cú pháp:
FRInterestCoverage (120, 50) Trả 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Trả 0,3.
Lưu ý: Không có đối số có thể được tiêu cực; bạn có thể phải kiểm tra các giá trị tiêu cực trước khi đi qua các đối số.
Comments
FRInterestCoverage là một trong nhiều công cụ phân tích tài chính được sử dụng trong việc giải thích tình hình tài chính của một công ty. Như trong trường hợp của tất cả các tỷ lệ, nó phải được sử dụng một cách thận trọng. Nó chỉ có thể được sử dụng như một đầu mối và bằng chứng không vững chắc để tạo thành một bản án về tình hình tài chính của một công ty.
Cả một trong những tỷ lệ có thể được sử dụng một mình để làm phân tích tài chính và không có quy định về kết quả của các tỷ lệ. Ngoài sự khác biệt giữa các loại hình công nghiệp, kết quả khác nhau giữa các công ty khác nhau trong cùng ngành và trong thời kỳ tài khoản khác nhau. Các kết quả chỉ nên được sử dụng để so sánh tương đối và phân tích xu hướng, chứ không phải đối xử với họ như một cái gì đó tuyệt đối.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
FRInterestCoverage (llif arian, InterestExpenses)
Sylfaenol a Crystal chystrawen.
fformat
FRInterestCoverage (llif arian, InterestExpenses) Dadleuon
Llif Arian yn Rhif neu fformiwla. Yn gyffredinol, Llif Arian hafal i elw net y cwmni ynghyd yr holl eitemau traul nad ydynt yn ymwneud arian parod (fel dibrisiant, colledion cyfalaf, ac yn y blaen) llai yr holl elw nad ydynt yn ymwneud arian parod (fel enillion cyfalaf, ac yn y blaen). Gall y wybodaeth hon ar gael yn datganiad incwm a datganiad o newid yn y sefyllfa ariannol cwmni.
InterestExpenses yw Rhif neu fformiwla. InterestExpenses yn gyfanswm y treuliau llog sydd i’w gweld mewn datganiad incwm cwmni.
Gweithred
FRInterestCoverage yn dychwelyd y cymarebau rhwng llif arian a InterestExpenses (er enghraifft, InterestCoverage = Llif Arian / InterestExpenses).
defnyddiau nodweddiadol
Mae’r gymhareb yn cael ei ddefnyddio i fesur gallu’r cwmni i dalu’r taliadau llog ar ei ddyled gyda’r llifau arian parod a gynhyrchir gan ei weithrediad. Fel arfer caiff ei fesur mewn nifer o weithiau (er enghraifft, 3X, ac yn y blaen). Po uchaf y canlyniad, po uchaf y gallu ar gyfer y cwmni yw talu llog hyd yn oed mewn cyfnod o hike gyfradd llog.
Enghreifftiau
Mae’r enghreifftiau canlynol yn berthnasol i gystrawen Sylfaenol a Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Enillion 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Enillion 0.3.
Noder: Gall unrhyw un o’r dadleuon fod yn negyddol; efallai y bydd rhaid i chi wirio ar gyfer gwerthoedd negatif cyn pasio’r dadleuon.
sylwadau
FRInterestCoverage yn un o’r nifer o offer dadansoddi ariannol a ddefnyddir i ddehongli’r sefyllfa ariannol cwmni. Fel yn achos pob cymarebau, mae’n rhaid iddo gael ei ddefnyddio gyda gofal. Gellir ei jyst ei ddefnyddio fel cliw a phrawf nid cadarn ar gyfer ffurfio barn ar statws ariannol y cwmni.
Nid un o’r cymarebau gellir ei ddefnyddio ei ben ei hun ar gyfer gwneud dadansoddiad ariannol ac nid oes unrhyw reolau sefydlog ar ganlyniadau’r cymarebau. Ar wahân i wahaniaethau rhwng y math o ddiwydiannau, canlyniad yn amrywio ymhlith cwmnïau gwahanol o fewn yr un diwydiant ac o fewn gwahanol gyfnodau cyfrif. Dylai canlyniadau’r Dim ond ar gyfer cymharu cymharol a dadansoddiad o dueddiadau, yn hytrach na’u trin fel rhywbeth absoliwt.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal intanethi iingxelo Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
EsiSiseko kunye Crystal lwesivakalisi.
fomati
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Iimpikiswano
CashFlow linani okanye ifomula. Ngokubanzi, CashFlow lilingana yenzuzo lenkampani kunye zonke izinto iindleko engabandakanyi imali (ezifana njengokuhla, iilahleko ezinkulu, njalo njalo) kuthatyathwe yonke ingeniso engabandakanyi imali (ezifana nengeniso, njalo njalo). Olu lwazi inokufumaneka kwingxelo yengeniso lenkampani nezitetimenti utshintsho sobume bemali.
InterestExpenses linani okanye ifomula. InterestExpenses na iindleko zizonke umdla zifumaneka kwingxelo yengeniso lenkampani.
inyathelo
FRInterestCoverage ubuyisela ngoyena phakathi CashFlow kunye InterestExpenses (umzekelo, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
imisebenzi eqhelekileyo
Le Umlinganiselo isetyenziselwa ukulinganisa ukukwazi inkampani ukuhlawula iintlawulo inzala ityala lalo kunye nokungena kwemali yangeniswa ukusebenza kwayo. Oku kudla umlinganiselo kwenani amaxesha (umzekelo, 3x, njalo njalo). Ukuba phezulu yoko, aphezulu ubuchule le nkampani ihlangabezane intlawulo umdla ngexesha wenzala ngeenyawo.
imizekelo
Le mizekelo ilandelayo kusebenza olunguNdoqo Crystal lwesivakalisi:
FRInterestCoverage (120, 50) ibuyisela 2,40.
FRInterestCoverage (30, 100) ibuyisela 0.3.
Qaphela: Akukho wempikiswano kunokuba embi; kusenokufuneka ukukhangela amaxabiso akhabanayo phambi abapasa kwiimpikiswano.
izimvo
FRInterestCoverage yenye ezininzi izixhobo uhlalutyo mali ezisetyenziswa ekutolikeni yemali inkampani. Njengoko kwimeko zonke kwizibonelelo, kufuneka ukuba isetyenziswe ngobulumko. Oko kanye zingasetyenziswa njenge nofifi kunye nobungqina hayi esiqinileyo sokwenza isigwebo imeko yezemali kwinkampani.
Enye ye ngoyena zingasetyenziswa kuphela ngokwenza uhlalutyo mali kwaye akukho imithetho esisigxina kwiziphumo ngoyena. Ngaphandle umahluko phakathi uhlobo kwamashishini, japan yahluka iinkampani ezahlukeneyo ngaphakathi kushishino efanayo kwithuba akhawunti eyahlukileyo. Iziphumo kufuneka isetyenziswe kuphela sothelekiso lwezizalwane izila, kunokuba sibaphatha njengento epheleleyo.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
פרינטערעסטקאָוועראַגע (קאַשפלאָוו, ינטערעסטעקספּענסעס)
בייסיק און קריסטאַל סינטאַקס.
פֿאָרמאַטירונג
פרינטערעסטקאָוועראַגע (קאַשפלאָוו, ינטערעסטעקספּענסעס) אַרגומענץ
קאַשפלאָוו איז אַ נומער אָדער פאָרמולע. אין אַלגעמיין, קאַשפלאָוו יקוואַלז די נעץ נוץ פון די פירמע פּלוס אַלע די קאָסט זאכן נישט ינוואַלווינג געלט (אַזאַ ווי דיפּרישייישאַן, הויפּטשטאָט לאָססעס, און אַזוי אויף) מינוס אַלע די נוץ נישט ינוואַלווינג געלט (אַזאַ ווי הויפּטשטאָט גיינז, און אַזוי אויף). דעם אינפֿאָרמאַציע קענען זיין געפֿונען אין אַ פירמע ‘ס האַכנאָסע ויסזאָגונג און דערקלערונג פון טוישן אין פינאַנציעל שטעלע.
ינטערעסטעקספּענסעס איז אַ נומער אָדער פאָרמולע. ינטערעסטעקספּענסעס איז די גאַנץ אינטערעס הוצאות וואס קענען זיין געפֿונען אין אַ פירמע ס האַכנאָסע דערקלערונג.
קאַמף
פרינטערעסטקאָוועראַגע קערט די ריישיאָוז צווישן קאַשפלאָוו און ינטערעסטעקספּענסעס (פֿאַר משל, ינטערעסטקאָוועראַגע = קאַשפלאָוו / ינטערעסטעקספּענסעס).
טיפּיש ניצט
דעם פאַרהעלטעניש איז געניצט צו מעסטן די פיייקייַט פון אַ פירמע צו באַצאָלן די אינטערעס טשאַרדזשיז אויף זייַן כויוו מיט דעם געלט פלאָווס דזשענערייטאַד פון זייַן אָפּעראַציע. עס איז יוזשאַוואַלי געמאסטן אין נומער פון מאל (למשל, 3X, און אַזוי אויף). די העכער די רעזולטאַט, די העכער די פיייקייַט פֿאַר די פירמע צו טרעפן אינטערעס צאָלונג אַפֿילו אין צייַט פון אינטערעס קורס שפּאַציר.
עקסאַמפּלעס
די ווייַטערדיק יגזאַמפּאַלז זענען אָנווענדלעך צו ביידע יקערדיק און קריסטאַל סינטאַקס:
פרינטערעסטקאָוועראַגע (120, 50) רעטורנס 2.40.
פרינטערעסטקאָוועראַגע (30, 100) רעטורנס 0.3.
באַמערקונג: קיין פון די טענות קענען זיין נעגאַטיוו; איר מייַ האָבן צו טשעק פֿאַר נעגאַטיוו וואַלועס איידער פּאַסינג די טענות.
באַמערקונגען
פרינטערעסטקאָוועראַגע איז איינער פון די פילע פינאַנציעל אַנאַליסיס מכשירים געניצט אין ינטערפּרעטינג די פינאַנציעל פּאָזיציע פון אַ פירמע. ווי אין די פאַל פון אַלע ריישיאָוז, עס האט צו זיין געוויינט מיט וואָרענען. עס קענען נאָר זייַן געניצט ווי אַ קלו און נישט האַרט דערווייַז פֿאַר מאָלדינג אַ דין אויף די פינאַנציעל סטאַטוס פון אַ פירמע.
ניט איינער פון די ריישיאָוז קענען ווערן געניצט אַליין פֿאַר טאן פינאַנציעל אַנאַליסיס און עס זענען ניט פאַרפעסטיקט כּללים אויף די רעזולטאַטן פון די ריישיאָוז. באַזונדער פון Differences צווישן טיפּ פון ינדאַסטריז, רעזולטאַט וועריז צווישן פאַרשידענע קאָמפּאַניעס ין דער זעלביקער אינדוסטריע און ין פאַרשידענע חשבון פּיריאַדז. די רעזולטאטן זאָל נאָר זיין געניצט פֿאַר קאָרעוו פאַרגלייַך און גאַנג אַנאַליסיס, אלא ווי טרעאַטינג זיי ווי עפּעס אַבסאָלוט.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Iroyin Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Ipilẹ ati Crystal sintasi.
kika
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) ariyanjiyan
CashFlow ni a Number tabi agbekalẹ. Ni gbogbogbo, CashFlow je egbe ni net èrè ti awọn ile-plus gbogbo awọn laibikita ohun ko okiki owo (gẹgẹ bi awọn lọ silẹ, olu adanu, ati ki on) iyokuro gbogbo èrè ko okiki owo (gẹgẹ bi awọn olu anfani, ati ki on). Alaye yi le ti wa ni ri ni a ile ká owo oya gbólóhùn ati gbólóhùn ti ayipada ninu owo si ipo.
InterestExpenses ni a Number tabi agbekalẹ. InterestExpenses ni lapapọ anfani inawo ti o le ri ni a ile ká owo oya gbólóhùn.
Action
FRInterestCoverage pada awọn bayi laarin CashFlow ati InterestExpenses (fun apẹẹrẹ, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
aṣoju ipawo
Yi ratio ti wa ni lo lati wiwọn awọn agbara ti a ile lati san awọn anfani owo lori awọn oniwe-gbese pẹlu awọn owo óę ti ipilẹṣẹ lati awọn oniwe-isẹ. O ti wa ni maa won ni nọmba ti igba (fun apẹẹrẹ, 3x, ati ki on). Awọn ti o ga awọn esi, awọn ti o ga ni agbara fun awọn ile-lati pade anfani owo ani ni akoko ti awọn anfani oṣuwọn fi kun.
apeere
Awọn wọnyi apeere ni o wa wulo si mejeji Ipilẹ ati Crystal sintasi:
FRInterestCoverage (120, 50) Padà 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Padà 0.3.
Akiyesi: Kò ti awọn ariyanjiyan le jẹ odi; o le ni lati ṣayẹwo fun awọn odi iye ṣaaju ki o to ran awọn ariyanjiyan.
comments
FRInterestCoverage jẹ ọkan ninu awọn ọpọlọpọ awọn owo onínọmbà irinṣẹ lo ninu ògbùfõ awọn owo si ipo ti a ile-. Bi ninu ọran ti gbogbo awọn bayi, o ni lati ṣee lo pẹlu pele. O le o kan ṣee lo bi a olobo ati ki o ko ri ẹri fun lara kan idajọ lori awọn owo ipo ti a ile-.
Bẹni ọkan ninu awọn ti bayi le ṣee lo nikan fun ṣe owo onínọmbà ati nibẹ ni o wa ti ko si ti o wa titi ofin lori awọn esi ti bayi. Yato si lati iyato laarin iru ti iwakusa, esi yatọ laarin o yatọ si ile ise laarin awọn kanna ile ise ati laarin o yatọ si iroyin akoko. Awọn esi ti o yẹ ki o nikan ni ao lo fun ojulumo lafiwe ati aṣa onínọmbà, dipo ju atọju wọn bi ohun idi.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Imibiko Online Usizo
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Eyisisekelo Crystal e-syntax.
Ifomethi
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses) Ingxabano
CashFlow kuyinto Number noma ifomula. Ngokuvamile, CashFlow lilingana inzuzo inetha of inkampani plus zonke izindleko zezinto hhayi ezihilela cash (ezifana ukwehla, inhloko-dolobha ukulahlekelwa, nokunye) lokususa zonke inzuzo hhayi ezihilela cash (ezifana capital uzuza, nokunye). Lolu lwazi kungatholakala esitatimendeni engenayo senkampani kanye nesitatimende ushintsho esimweni sezimali.
InterestExpenses kuyinto Number noma ifomula. InterestExpenses yiyona Imininingwane isithakazelo izindleko ukuthi ingatholakala emazwini engenayo senkampani.
Action
FRInterestCoverage abuyisa okungu phakathi CashFlow kanye InterestExpenses (isibonelo, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
kusebenzisa ejwayelekile
Lesi isilinganiso isetshenziselwa ukukala ikhono inkampani ukuba akhokhe inzalo on izikweletu zayo ne notshwala cash abake ukusebenza kwawo. It is ngokuvamile kulinganiswa isibalo izikhathi (isibonelo, 3X, nokunye). Ayanda yalokho, ayanda amandla inkampani ukuhlangabezana inkokhelo isithakazelo ngisho esikhathini interest rate ukushaywa.
Izibonelo
Izibonelo ezilandelayo ziyasetshenziswa kokubili i-syntax Basic Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Ibuyisa 2.40.
FRInterestCoverage (30 100) Ibuyisa 0.3.
Qaphela: None of the izimpikiswano ingaba mibi; kungase kudingeke uhlole izinto ezingakhi ngaphambi kokudlulisa izimpikiswano.
Amazwana
FRInterestCoverage ungomunye kwabaningi amathuluzi analysis zezimali ezisetshenziswa ekuchazeni isimo sezimali inkampani. Njengoba sibona endabeni ka bonke okungu, kufanele siyisebenzise ngokuqapha. It nje ingasetshenziswa njengendlela umqondo kanye nobufakazi hhayi esiqinile kwakhiwe isahlulelo isimo sezimali inkampani.
Kwalona omunye okungu ingasetshenziswa yedwa ngenxa yokwenza analysis zezimali kanye azikho imithetho njó imiphumela okungu. Ngaphandle kokuthi umehluko phakathi uhlobo izimboni, Chile zazo ziyehlukana phakathi izinkampani ezahlukene ngaphakathi embonini efanayo futhi ngaphakathi akhawunti izinkathi ezahlukene. Le miphumela kumele asetjentiswe ukuqhathanisa isihlobo kanye mkhuba analysis, kunokuba sibanikeze njengongcwele, uba nesisusa eliphelele.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/