FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)
Basic and Crystal syntax.
Format
FRInterestCoverage(CashFlow, InterestExpenses)Arguments
CashFlow is a Number or formula. In general, CashFlow equals the net profit of the company plus all the expense items not involving cash (such as depreciation, capital losses, and so on) minus all the profit not involving cash (such as capital gains, and so on). This information can be found in a company’s income statement and statement of change in financial position.
InterestExpenses is a Number or formula. InterestExpenses is the total interest expenses that can be found in a company’s income statement.
Action
FRInterestCoverage returns the ratios between CashFlow and InterestExpenses (for example, InterestCoverage = CashFlow / InterestExpenses).
Typical uses
This ratio is used to measure the ability of a company to pay the interest charges on its debt with the cash flows generated from its operation. It is usually measured in number of times (for example, 3X, and so on). The higher the result, the higher the ability for the company to meet interest payment even in time of interest rate hike.
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
FRInterestCoverage(120, 50)Returns 2.40.
FRInterestCoverage(30, 100)Returns 0.3.
Note: None of the arguments can be negative; you may have to check for negative values before passing the arguments.
Comments
FRInterestCoverage is one of the many financial analysis tools used in interpreting the financial position of a company. As in the case of all ratios, it has to be used with caution. It can just be used as a clue and not solid proof for forming a judgment on the financial status of a company.
Neither one of the ratios can be used alone for doing financial analysis and there are no fixed rules on the results of the ratios. Apart from differences between type of industries, result varies among different companies within the same industry and within different account periods. The results should only be used for relative comparison and trend analysis, rather than treating them as something absolute.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
FRInterestCoverage (likwidità, InterestExpenses)
Bażiku u Crystal sintassi.
format
FRInterestCoverage (likwidità, InterestExpenses) L-argumenti
Likwidità hija Numru jew il-formula. B’mod ġenerali, likwidità huwa ugwali għall-profitt nett tal-kumpanija kif ukoll il-punti kollha spejjeż li ma jinvolvux flus kontanti (bħal deprezzament, it-telf kapitali, u l-bqija) nieqes l-profitt li ma tinvolvix flus (bħal qligħ kapitali, u l-bqija). Din l-informazzjoni tista ‘tinstab fir-rapport introjtu ta’ kumpanija u dikjarazzjoni tal-bidla fil-pożizzjoni finanzjarja.
InterestExpenses hija Numru jew il-formula. InterestExpenses huwa l-ispejjeż totali ta ‘imgħax li jistgħu jinstabu fi rapport tal-introjtu tal-kumpanija.
azzjoni
FRInterestCoverage jirritorna l-proporzjonijiet bejn likwidità u InterestExpenses (per eżempju, InterestCoverage = likwidità / InterestExpenses).
użi tipiċi
Dan il-proporzjon huwa użat biex jitkejjel l-abbiltà ta ‘kumpanija li tħallas l-ispejjeż tal-imgħax fuq id-dejn tiegħu mal-flussi tal-flus iġġenerat mill-operat tagħha. Huwa normalment jitkejjel numru ta ‘drabi (per eżempju, 3X, u l-bqija). L-ogħla-riżultat, l-ogħla l-abbiltà għall-kumpanija li tissodisfa pagament ta ‘imgħaxx anki fi żmien ta’ tlugħ rata ta ‘imgħax.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
FRInterestCoverage (120, 50) Denunzji 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) Denunzji 0.3.
Nota: L-ebda argument jista ‘jkun negattiv; jista ‘jkollok biex jiċċekkja għal valuri negattivi qabel ma tgħaddi l-argumenti.
kummenti
FRInterestCoverage hija waħda mill-ħafna għodod għall-analiżi finanzjarja li jintużaw fl-interpretazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja ta ‘kumpannija. Bħal fil-każ ta ‘proporzjonijiet kollha, għandu jintuża b’kawtela. Hija tista ‘sempliċement jintuża bħala clue u prova mhux solida għal āudizzju dwar l-istatus finanzjarju ta’ kumpannija.
La waħda mill-proporzjonijiet jista ‘jintuża waħdu biex isir analiżi finanzjarja u m’hemm l-ebda regoli fissi dwar ir-riżultati tal-proporzjonijiet. Barra minn differenzi bejn tip ta ‘industriji, b’riżultat tvarja fost il-kumpaniji differenti fl-istess industrija u f’perjodi kont differenti. Ir-riżultati għandhom jintużaw biss bħala paragun relattiv u analiżi tat-tendenzi, minflok ma jiġi trattat bħala xi ħaġa assoluta.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
FRInterestCoverage (Kontantvloei, InterestExpenses)
Basiese en Crystal sintaksis.
formaat
FRInterestCoverage (Kontantvloei, InterestExpenses) Argumente
Kontantvloei is ‘n nommer of formule. In die algemeen, kontantvloei is gelyk aan die netto wins van die maatskappy plus al die uitgawe-items nie met kontant (soos waardevermindering, kapitaalverliese, en so aan) minus al die wins nie met kontant (soos kapitaalwinsbelasting, en so aan). Hierdie inligting kan gevind word in ‘n maatskappy se inkomstestaat en staat van verandering in finansiële posisie.
InterestExpenses is ‘n nommer of formule. InterestExpenses is die totale uitgawes rente wat gevind kan word in ‘n maatskappy se inkomstestaat.
Aksie
FRInterestCoverage gee die verhoudings tussen Kontantvloei en InterestExpenses (byvoorbeeld InterestCoverage = Kontantvloei / InterestExpenses).
tipiese gebruike
Hierdie verhouding word gebruik om die vermoë van ‘n maatskappy om die rente op sy skuld te betaal met die kontantvloei gegenereer uit die werking daarvan te meet. Dit word gewoonlik gemeet in aantal kere (byvoorbeeld, 3X, en so aan). Hoe hoër die resultaat, hoe hoër is die vermoë om die maatskappy te rentebetaling ontmoet, selfs in tye van rentekoersverhoging.
voorbeelde
Die volgende voorbeelde is van toepassing op beide basiese en Crystal sintaksis:
FRInterestCoverage (120, 50) gee terug 2.40.
FRInterestCoverage (30, 100) gee terug 0.3.
Let wel: Nie een van die argumente kan negatief wees; jy mag hê om te kyk vir negatiewe waardes voor verby die argumente.
kommentaar
FRInterestCoverage is een van die vele finansiële analise-instrumente gebruik in die interpretasie van die finansiële posisie van ‘n maatskappy. Soos in die geval van alle verhoudings, dit moet met omsigtigheid gebruik word. Dit kan net gebruik word as ‘n aanduiding en nie aan vaste bewyse vir die vorming van ‘n oordeel oor die finansiële status van ‘n maatskappy.
Nie een van die verhoudings kan alleen gebruik word om dit te doen finansiële ontleding en daar is geen vaste reëls oor die resultate van die verhoudings. Afgesien van verskille tussen tipe nywerhede, gevolg wissel tussen verskillende maatskappye binne dieselfde bedryf en binne ander rekening tydperke. Die resultate moet slegs gebruik word vir relatiewe vergelyking en tendens analise, eerder as om dit te behandel as iets absolute.
————————————————– ——————————