FRInterestCoverage (CashFlow, InterestExpenses)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
FRInt­erest­Cov­er­age (Cash­Flow, Inter­estEx­penses)
Basic and Crys­tal syn­tax.
Form­at
FRInterestCoverage(CashFlow, InterestExpenses)Arguments
Cash­Flow is a Num­ber or for­mu­la. In gen­er­al, Cash­Flow equals the net profit of the com­pany plus all the expense items not involving cash (such as depre­ci­ation, cap­it­al losses, and so on) minus all the profit not involving cash (such as cap­it­al gains, and so on). This inform­a­tion can be found in a company’s income state­ment and state­ment of change in fin­an­cial pos­i­tion.
Inter­estEx­penses is a Num­ber or for­mu­la. Inter­estEx­penses is the total interest expenses that can be found in a company’s income state­ment.
Action
FRInt­erest­Cov­er­age returns the ratios between Cash­Flow and Inter­estEx­penses (for example, Interest­Cov­er­age = Cash­Flow / Inter­estEx­penses).
Typ­ic­al uses
This ratio is used to meas­ure the abil­ity of a com­pany to pay the interest charges on its debt with the cash flows gen­er­ated from its oper­a­tion. It is usu­ally meas­ured in num­ber of times (for example, 3X, and so on). The higher the res­ult, the higher the abil­ity for the com­pany to meet interest pay­ment even in time of interest rate hike.
Examples
The fol­low­ing examples are applic­able to both Basic and Crys­tal syn­tax:
FRInterestCoverage(120, 50)Returns 2.40.
FRInterestCoverage(30, 100)Returns 0.3.
Note: None of the argu­ments can be neg­at­ive; you may have to check for neg­at­ive val­ues before passing the argu­ments.
Com­ments
FRInt­erest­Cov­er­age is one of the many fin­an­cial ana­lys­is tools used in inter­pret­ing the fin­an­cial pos­i­tion of a com­pany. As in the case of all ratios, it has to be used with cau­tion. It can just be used as a clue and not solid proof for form­ing a judg­ment on the fin­an­cial status of a com­pany.
Neither one of the ratios can be used alone for doing fin­an­cial ana­lys­is and there are no fixed rules on the res­ults of the ratios. Apart from dif­fer­ences between type of indus­tries, res­ult var­ies among dif­fer­ent com­pan­ies with­in the same industry and with­in dif­fer­ent account peri­ods. The res­ults should only be used for rel­at­ive com­par­is­on and trend ana­lys­is, rather than treat­ing them as some­thing abso­lute.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
FRInt­erest­Cov­er­age (likwid­ità, Inter­estEx­penses)
Bażiku u Crys­tal sin­tassi.
form­at
FRInt­erest­Cov­er­age (likwid­ità, Inter­estEx­penses) L-argu­menti
Likwid­ità hija Num­ru jew il-for­mu­la. B’mod ġen­er­ali, likwid­ità huwa ugwali għall-profitt nett tal-kumpan­i­ja kif ukoll il-punti koll­ha spe­jjeż li ma jin­volvux flus kont­anti (bħal deprezza­ment, it-telf kapit­ali, u l-bqi­ja) nieqes l-profitt li ma tin­volvix flus (bħal qligħ kapit­ali, u l-bqi­ja). Din l-inform­azz­joni tista tin­stab fir-rap­port intro­jtu ta’ kumpan­i­ja u dikjarazz­joni tal-bid­la fil-pożizz­joni fin­an­zjar­ja.
Inter­estEx­penses hija Num­ru jew il-for­mu­la. Inter­estEx­penses huwa l-ispe­jjeż totali ta imgħax li jist­għu jin­stabu fi rap­port tal-intro­jtu tal-kumpan­i­ja.
azz­joni
FRInt­erest­Cov­er­age jir­rit­or­na l-pro­porz­jon­iji­et bejn likwid­ità u Inter­estEx­penses (per eżem­pju, Interest­Cov­er­age = likwid­ità / Inter­estEx­penses).
użi tipiċi
Dan il-pro­porz­jon huwa użat biex jitke­jjel l-abbiltà ta kumpan­i­ja li tħal­las l-ispe­jjeż tal-imgħax fuq id-dejn tiegħu mal-flussi tal-flus iġġen­er­at mill-oper­at tagħha. Huwa nor­mal­ment jitke­jjel num­ru ta drabi (per eżem­pju, 3X, u l-bqi­ja). L-ogħla-riżultat, l-ogħla l-abbiltà għall-kumpan­i­ja li tissod­isfa paga­ment ta imgħaxx anki fi żmi­en ta’ tlugħ rata ta imgħax.
eżem­pji
L-eżem­pji li ġejjin huma app­likab­bli kemm sin­tassi Bażiku u Crys­tal:
FRInt­erest­Cov­er­age (120, 50) Denun­zji 2.40.
FRInt­erest­Cov­er­age (30, 100) Denun­zji 0.3.
Nota: L-ebda argu­ment jista jkun negat­tiv; jista jkollok biex jiċċekkja għal valuri negat­tivi qabel ma tgħad­di l-argu­menti.
kum­menti
FRInt­erest­Cov­er­age hija waħda mill-ħafna għodod għall-analiżi fin­an­zjar­ja li jin­tużaw fl-inter­pretazz­joni tal-pożizz­joni fin­an­zjar­ja ta kumpan­ni­ja. Bħal fil-każ ta pro­porz­jon­iji­et koll­ha, għan­du jin­tuża b’kawtela. Hija tista sem­pliċe­ment jin­tuża bħala clue u prova mhux sol­ida għal āudizzju dwar l-istatus fin­an­zjar­ju ta’ kumpan­ni­ja.
La waħda mill-pro­porz­jon­iji­et jista jin­tuża waħ­du biex isir analiżi fin­an­zjar­ja u m’hemm l-ebda regoli fis­si dwar ir-riżultati tal-pro­porz­jon­iji­et. Bar­ra minn dif­fer­en­zi bejn tip ta indus­triji, b’riżultat tvar­ja fost il-kumpan­iji dif­fer­enti fl-istess indus­tri­ja u f’perjodi kont dif­fer­enti. Ir-riżultati għand­hom jin­tużaw biss bħala para­gun relat­tiv u analiżi tat-tenden­zi, min­flok ma jiġi trat­tat bħala xi ħaġa assol­uta.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
FRInt­erest­Cov­er­age (Kont­antvloei, Inter­estEx­penses)
Basiese en Crys­tal sin­tak­s­is.
form­aat
FRInt­erest­Cov­er­age (Kont­antvloei, Inter­estEx­penses) Argu­mente
Kont­antvloei is n nom­mer of for­mule. In die algemeen, kont­antvloei is gelyk aan die netto wins van die maat­skappy plus al die uit­gawe-items nie met kont­ant (soos waardever­mind­er­ing, kapit­aal­ver­liese, en so aan) minus al die wins nie met kont­ant (soos kapit­aal­wins­be­last­ing, en so aan). Hierdie inligt­ing kan gevind word in n maat­skappy se inkom­st­est­aat en staat van ver­an­der­ing in fin­ansiële pos­is­ie.
Inter­estEx­penses is n nom­mer of for­mule. Inter­estEx­penses is die totale uit­gawes ren­te wat gevind kan word in n maat­skappy se inkom­st­est­aat.
Aksie
FRInt­erest­Cov­er­age gee die ver­houd­ings tussen Kont­antvloei en Inter­estEx­penses (byvoor­beeld Interest­Cov­er­age = Kont­antvloei / Inter­estEx­penses).
tipiese gebruike
Hierdie ver­houd­ing word gebruik om die ver­moë van n maat­skappy om die ren­te op sy skuld te betaal met die kont­antvloei gegene­reer uit die werking daar­van te meet. Dit word gewoon­lik gemeet in aan­tal kere (byvoor­beeld, 3X, en so aan). Hoe hoër die res­ultaat, hoe hoër is die ver­moë om die maat­skappy te ren­te­b­etal­ing ont­mo­et, selfs in tye van ren­teko­ers­ver­ho­ging.
voor­beelde
Die vol­gende voor­beelde is van toe­p­assing op beide basiese en Crys­tal sin­tak­s­is:
FRInt­erest­Cov­er­age (120, 50) gee ter­ug 2.40.
FRInt­erest­Cov­er­age (30, 100) gee ter­ug 0.3.
Let wel: Nie een van die argu­mente kan neg­atief wees; jy mag hê om te kyk vir neg­atiewe waardes voor verby die argu­mente.
kom­mentaar
FRInt­erest­Cov­er­age is een van die vele fin­ansiële anal­ise-instru­mente gebruik in die inter­pretas­ie van die fin­ansiële pos­is­ie van n maat­skappy. Soos in die geval van alle ver­houd­ings, dit moet met omsigtigheid gebruik word. Dit kan net gebruik word as n aan­duid­ing en nie aan vaste bewyse vir die vorm­ing van n oordeel oor die fin­ansiële status van n maat­skappy.
Nie een van die ver­houd­ings kan alleen gebruik word om dit te doen fin­ansiële ontled­ing en daar is geen vaste reëls oor die res­ultate van die ver­houd­ings. Afgesi­en van ver­skille tussen tipe nywer­hede, gevolg wis­sel tussen ver­skil­lende maat­skappye bin­ne die­s­elf­de bedryf en bin­ne ander rek­en­ing tydperke. Die res­ultate moet slegs gebruik word vir relatiewe vergelyk­ing en tendens anal­ise, eer­der as om dit te behan­del as iets abso­lute.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —