FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al (Net­Profit, Total­Bank­Debt, TotalE­quity)
Basic and Crys­tal syn­tax.
Form­at
FRReturnOnInvestedCapital(NetProfit, Total­Bank­Debts, TotalEquity)Arguments
Net­Profit is a Num­ber or for­mu­la. Net­Profit is the amount of earn­ings a com­pany earns dur­ing the year from the sale of its products or ser­vices minus all the expense items. It is the bot­tom line fig­ure in a company’s income state­ment. Some ana­lysts may want to use the net profit before extraordin­ary items and/or income taxes for cal­cu­lat­ing this ratio.
Total­Bank­Debts is a Num­ber or for­mu­la. Total­Bank­Debts includes all the short and long term bank debts of a com­pany. They can all be found in a company’s bal­ance sheet.
TotalE­quity is a Num­ber or for­mu­la. In gen­er­al, TotalE­quity con­sists of com­mon stocks, pre­ferred stocks, cap­it­al sur­plus, and retained earn­ings in a company’s bal­ance sheet.
Action
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al returns the ratio between Net­Profit and Inves­ted­Cap­it­al (which is Total­Bank­Debts plus TotalE­quity) (for example, ReturnOn­In­ves­ted Cap­it­al = Net­Profit / (Total­Bank­Debts + TotalE­quity)).
Typ­ic­al uses
This ratio is used to meas­ure the return on a company’s inves­ted cap­it­al, which includes total bank bor­row­ing and the company’s total equity. The higher the return the bet­ter.
Examples
The fol­low­ing examples are applic­able to both Basic and Crys­tal syn­tax:
FRReturnOnInvestedCapital(23, 17, 33)Returns 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital(54, 23, 17)Returns 1.35.
Note: None of the argu­ments can be neg­at­ive; you may have to check for neg­at­ive val­ues before passing the argu­ments.
Com­ments
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al is one of the many fin­an­cial ana­lys­is tools used in inter­pret­ing the fin­an­cial pos­i­tion of a com­pany. As in the case of all ratios, it has to be used with cau­tion. They can just be used as a clue and not solid proof for form­ing a judg­ment on the fin­an­cial status of a com­pany.
Neither one of the ratios can be used alone for doing fin­an­cial ana­lys­is and there are no fixed rules on the res­ults of the ratios. Apart from dif­fer­ences between type of indus­tries, res­ult var­ies among dif­fer­ent com­pan­ies with­in the same industry and with­in dif­fer­ent account peri­ods. The res­ults should only be used for rel­at­ive com­par­is­on and trend ana­lys­is, rather than treat­ing them as some­thing abso­lute.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al (Net­Profit, Total­Bank­Debt, TotalE­quity)
Bażiku u Crys­tal sin­tassi.
form­at
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al (Net­Profit, Total­Bank­Debts, TotalE­quity) L-argu­menti
Net­Profit hija Num­ru jew il-for­mu­la. Net­Profit huwa l-ammont ta qligħ ta’ kumpan­ni­ja jaqla mat­ul is-sena mill-bejgħ ta pro­dot­ti jew ser­vizzi tagħha nieqes il-par­titi spe­jjeż. Hija l-fig­ura lin­ja tal-qiegħ fi rap­port tal-intro­jtu tal-kumpan­i­ja. Xi anal­isti tista tix­tieq li tuża l-profitt nett qabel it oġġet­ti straordin­arji u / jew taxxi tad-dħul għall-kalkolu dan il-pro­porz­jon.
Total­Bank­Debts hija Num­ru jew il-for­mu­la. Total­Bank­Debts tinkludi l-deb­iti bank­arji ter­minu qasir u twil ta kumpan­ni­ja. Dawn koll­ha jist­għu jin­stabu fil-karta tal-bil­anċ tal-kumpan­i­ja.
TotalE­quity hija Num­ru jew il-for­mu­la. B’mod ġen­er­ali, TotalE­quity tikkon­sisti minn ħażni­et komuni, ħażni­et prefer­u­ti, żejda kapit­al, u qligħ miżmum fil-karta tal-bil­anċ tal-kumpan­i­ja.
azz­joni
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al jir­rit­or­na l-pro­porz­jon bejn Net­Profit u Inves­ted­Cap­it­al (li huwa Total­Bank­Debts plus TotalE­quity) (per eżem­pju, ReturnOn­In­ves­ted Kapit­ali = Net­Profit / (Total­Bank­Debts + TotalE­quity)).
użi tipiċi
Dan il-pro­porz­jon huwa użat biex jitke­jjel il-qligħ fuq il-kapit­al invest­it ta kumpan­ni­ja, li jinkludi self totali banek u l-ekwità totali tal-kumpan­i­ja. L-ogħla-ritorn l-aħjar.
eżem­pji
L-eżem­pji li ġejjin huma app­likab­bli kemm sin­tassi Bażiku u Crys­tal:
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al (23, 17, 33) Denun­zji 0.46.
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al (54, 23, 17) Denun­zji 1.35.
Nota: L-ebda argu­ment jista jkun negat­tiv; jista jkollok biex jiċċekkja għal valuri negat­tivi qabel ma tgħad­di l-argu­menti.
kum­menti
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al hija waħda mill-ħafna għodod għall-analiżi fin­an­zjar­ja li jin­tużaw fl-inter­pretazz­joni tal-pożizz­joni fin­an­zjar­ja ta kumpan­ni­ja. Bħal fil-każ ta pro­porz­jon­iji­et koll­ha, għan­du jin­tuża b’kawtela. Huma jist­għu biss jin­tużaw bħala clue u prova mhux sol­ida għal āudizzju dwar l-istatus fin­an­zjar­ju ta kumpan­ni­ja.
La waħda mill-pro­porz­jon­iji­et jista jin­tuża waħ­du biex isir analiżi fin­an­zjar­ja u m’hemm l-ebda regoli fis­si dwar ir-riżultati tal-pro­porz­jon­iji­et. Bar­ra minn dif­fer­en­zi bejn tip ta indus­triji, b’riżultat tvar­ja fost il-kumpan­iji dif­fer­enti fl-istess indus­tri­ja u f’perjodi kont dif­fer­enti. Ir-riżultati għand­hom jin­tużaw biss bħala para­gun relat­tiv u analiżi tat-tenden­zi, min­flok ma jiġi trat­tat bħala xi ħaġa assol­uta.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al (Net­Profit, Total­Bank­Debt, TotalE­quity)
Basiese en Crys­tal sin­tak­s­is.
form­aat
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al (Net­Profit, Total­Bank­Debts, TotalE­quity) Argu­mente
Net­Profit is n nom­mer of for­mule. Net­Profit is die bedrag van inkom­ste n maat­skappy verdien ged­urende die jaar uit die verkoop van sy produk­te of dien­ste minus al die uit­gawe-items. Dit is die bot­tom line figuur in n maat­skappy se inkom­st­est­aat. Som­mi­ge ontleders dalk wil die netto wins voor buitenge­wone items en / of inkom­ste belast­ing te gebruik vir die berek­en­ing van hierdie ver­houd­ing.
Total­Bank­Debts is n nom­mer of for­mule. Total­Bank­Debts sluit al die kort- en langtermyn bank skuld van n maat­skappy. Hulle kan gevind word in n maat­skappy se bal­ansstaat.
TotalE­quity is n nom­mer of for­mule. In die algemeen, TotalE­quity bestaan uit alge­mene aan­dele, verkies aan­dele, kapit­aal sur­plus, en behoue verdien­ste in n maat­skappy se bal­ansstaat.
Aksie
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al gee die ver­houd­ing tussen Net­Profit en Inves­ted­Cap­it­al (wat Total­Bank­Debts plus TotalE­quity) (byvoor­beeld, ReturnOn­In­ves­ted Cap­it­al = Net­Profit / (Total­Bank­Debts + TotalE­quity)).
tipiese gebruike
Hierdie ver­houd­ing word gebruik om die opbrengs op kapit­aal van n maat­skappy, wat totale bank len­ings en totale ekwiteit die maat­skappy se sluit meet. Hoe hoër die opbrengs hoe beter.
voor­beelde
Die vol­gende voor­beelde is van toe­p­assing op beide basiese en Crys­tal sin­tak­s­is:
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al (23, 17, 33) gee ter­ug 0.46.
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al (54, 23, 17) gee ter­ug 1.35.
Let wel: Nie een van die argu­mente kan neg­atief wees; jy mag hê om te kyk vir neg­atiewe waardes voor verby die argu­mente.
kom­mentaar
FRRe­turnOn­In­ves­ted­Cap­it­al is een van die vele fin­ansiële anal­ise-instru­mente gebruik in die inter­pretas­ie van die fin­ansiële pos­is­ie van n maat­skappy. Soos in die geval van alle ver­houd­ings, dit moet met omsigtigheid gebruik word. Hulle kan net gebruik word as n aan­duid­ing en nie aan vaste bewyse vir die vorm­ing van n oordeel oor die fin­ansiële status van n maat­skappy.
Nie een van die ver­houd­ings kan alleen gebruik word om dit te doen fin­ansiële ontled­ing en daar is geen vaste reëls oor die res­ultate van die ver­houd­ings. Afgesi­en van ver­skille tussen tipe nywer­hede, gevolg wis­sel tussen ver­skil­lende maat­skappye bin­ne die­s­elf­de bedryf en bin­ne ander rek­en­ing tydperke. Die res­ultate moet slegs gebruik word vir relatiewe vergelyk­ing en tendens anal­ise, eer­der as om dit te behan­del as iets abso­lute.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —