FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic and Crystal syntax.
Format
FRReturnOnInvestedCapital(NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity)Arguments
NetProfit is a Number or formula. NetProfit is the amount of earnings a company earns during the year from the sale of its products or services minus all the expense items. It is the bottom line figure in a company’s income statement. Some analysts may want to use the net profit before extraordinary items and/or income taxes for calculating this ratio.
TotalBankDebts is a Number or formula. TotalBankDebts includes all the short and long term bank debts of a company. They can all be found in a company’s balance sheet.
TotalEquity is a Number or formula. In general, TotalEquity consists of common stocks, preferred stocks, capital surplus, and retained earnings in a company’s balance sheet.
Action
FRReturnOnInvestedCapital returns the ratio between NetProfit and InvestedCapital (which is TotalBankDebts plus TotalEquity) (for example, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Typical uses
This ratio is used to measure the return on a company’s invested capital, which includes total bank borrowing and the company’s total equity. The higher the return the better.
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital(23, 17, 33)Returns 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital(54, 23, 17)Returns 1.35.
Note: None of the arguments can be negative; you may have to check for negative values before passing the arguments.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital is one of the many financial analysis tools used in interpreting the financial position of a company. As in the case of all ratios, it has to be used with caution. They can just be used as a clue and not solid proof for forming a judgment on the financial status of a company.
Neither one of the ratios can be used alone for doing financial analysis and there are no fixed rules on the results of the ratios. Apart from differences between type of industries, result varies among different companies within the same industry and within different account periods. The results should only be used for relative comparison and trend analysis, rather than treating them as something absolute.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Bażiku u Crystal sintassi.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) L-argumenti
NetProfit hija Numru jew il-formula. NetProfit huwa l-ammont ta ‘qligħ ta’ kumpannija jaqla matul is-sena mill-bejgħ ta ‘prodotti jew servizzi tagħha nieqes il-partiti spejjeż. Hija l-figura linja tal-qiegħ fi rapport tal-introjtu tal-kumpanija. Xi analisti tista ‘tixtieq li tuża l-profitt nett qabel it oġġetti straordinarji u / jew taxxi tad-dħul għall-kalkolu dan il-proporzjon.
TotalBankDebts hija Numru jew il-formula. TotalBankDebts tinkludi l-debiti bankarji terminu qasir u twil ta ‘kumpannija. Dawn kollha jistgħu jinstabu fil-karta tal-bilanċ tal-kumpanija.
TotalEquity hija Numru jew il-formula. B’mod ġenerali, TotalEquity tikkonsisti minn ħażniet komuni, ħażniet preferuti, żejda kapital, u qligħ miżmum fil-karta tal-bilanċ tal-kumpanija.
azzjoni
FRReturnOnInvestedCapital jirritorna l-proporzjon bejn NetProfit u InvestedCapital (li huwa TotalBankDebts plus TotalEquity) (per eżempju, ReturnOnInvested Kapitali = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
użi tipiċi
Dan il-proporzjon huwa użat biex jitkejjel il-qligħ fuq il-kapital investit ta ‘kumpannija, li jinkludi self totali banek u l-ekwità totali tal-kumpanija. L-ogħla-ritorn l-aħjar.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Denunzji 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Denunzji 1.35.
Nota: L-ebda argument jista ‘jkun negattiv; jista ‘jkollok biex jiċċekkja għal valuri negattivi qabel ma tgħaddi l-argumenti.
kummenti
FRReturnOnInvestedCapital hija waħda mill-ħafna għodod għall-analiżi finanzjarja li jintużaw fl-interpretazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja ta ‘kumpannija. Bħal fil-każ ta ‘proporzjonijiet kollha, għandu jintuża b’kawtela. Huma jistgħu biss jintużaw bħala clue u prova mhux solida għal āudizzju dwar l-istatus finanzjarju ta ‘kumpannija.
La waħda mill-proporzjonijiet jista ‘jintuża waħdu biex isir analiżi finanzjarja u m’hemm l-ebda regoli fissi dwar ir-riżultati tal-proporzjonijiet. Barra minn differenzi bejn tip ta ‘industriji, b’riżultat tvarja fost il-kumpaniji differenti fl-istess industrija u f’perjodi kont differenti. Ir-riżultati għandhom jintużaw biss bħala paragun relattiv u analiżi tat-tendenzi, minflok ma jiġi trattat bħala xi ħaġa assoluta.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basiese en Crystal sintaksis.
formaat
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumente
NetProfit is ‘n nommer of formule. NetProfit is die bedrag van inkomste ‘n maatskappy verdien gedurende die jaar uit die verkoop van sy produkte of dienste minus al die uitgawe-items. Dit is die bottom line figuur in ‘n maatskappy se inkomstestaat. Sommige ontleders dalk wil die netto wins voor buitengewone items en / of inkomste belasting te gebruik vir die berekening van hierdie verhouding.
TotalBankDebts is ‘n nommer of formule. TotalBankDebts sluit al die kort- en langtermyn bank skuld van ‘n maatskappy. Hulle kan gevind word in ‘n maatskappy se balansstaat.
TotalEquity is ‘n nommer of formule. In die algemeen, TotalEquity bestaan uit algemene aandele, verkies aandele, kapitaal surplus, en behoue verdienste in ‘n maatskappy se balansstaat.
Aksie
FRReturnOnInvestedCapital gee die verhouding tussen NetProfit en InvestedCapital (wat TotalBankDebts plus TotalEquity) (byvoorbeeld, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
tipiese gebruike
Hierdie verhouding word gebruik om die opbrengs op kapitaal van ‘n maatskappy, wat totale bank lenings en totale ekwiteit die maatskappy se sluit meet. Hoe hoër die opbrengs hoe beter.
voorbeelde
Die volgende voorbeelde is van toepassing op beide basiese en Crystal sintaksis:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) gee terug 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) gee terug 1.35.
Let wel: Nie een van die argumente kan negatief wees; jy mag hê om te kyk vir negatiewe waardes voor verby die argumente.
kommentaar
FRReturnOnInvestedCapital is een van die vele finansiële analise-instrumente gebruik in die interpretasie van die finansiële posisie van ‘n maatskappy. Soos in die geval van alle verhoudings, dit moet met omsigtigheid gebruik word. Hulle kan net gebruik word as ‘n aanduiding en nie aan vaste bewyse vir die vorming van ‘n oordeel oor die finansiële status van ‘n maatskappy.
Nie een van die verhoudings kan alleen gebruik word om dit te doen finansiële ontleding en daar is geen vaste reëls oor die resultate van die verhoudings. Afgesien van verskille tussen tipe nywerhede, gevolg wissel tussen verskillende maatskappye binne dieselfde bedryf en binne ander rekening tydperke. Die resultate moet slegs gebruik word vir relatiewe vergelyking en tendens analise, eerder as om dit te behandel as iets absolute.
————————————————– ——————————