FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic and Crystal syntax.
Format
FRReturnOnInvestedCapital(NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity)Arguments
NetProfit is a Number or formula. NetProfit is the amount of earnings a company earns during the year from the sale of its products or services minus all the expense items. It is the bottom line figure in a company’s income statement. Some analysts may want to use the net profit before extraordinary items and/or income taxes for calculating this ratio.
TotalBankDebts is a Number or formula. TotalBankDebts includes all the short and long term bank debts of a company. They can all be found in a company’s balance sheet.
TotalEquity is a Number or formula. In general, TotalEquity consists of common stocks, preferred stocks, capital surplus, and retained earnings in a company’s balance sheet.
Action
FRReturnOnInvestedCapital returns the ratio between NetProfit and InvestedCapital (which is TotalBankDebts plus TotalEquity) (for example, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Typical uses
This ratio is used to measure the return on a company’s invested capital, which includes total bank borrowing and the company’s total equity. The higher the return the better.
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital(23, 17, 33)Returns 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital(54, 23, 17)Returns 1.35.
Note: None of the arguments can be negative; you may have to check for negative values before passing the arguments.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital is one of the many financial analysis tools used in interpreting the financial position of a company. As in the case of all ratios, it has to be used with caution. They can just be used as a clue and not solid proof for forming a judgment on the financial status of a company.
Neither one of the ratios can be used alone for doing financial analysis and there are no fixed rules on the results of the ratios. Apart from differences between type of industries, result varies among different companies within the same industry and within different account periods. The results should only be used for relative comparison and trend analysis, rather than treating them as something absolute.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Bażiku u Crystal sintassi.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) L-argumenti
NetProfit hija Numru jew il-formula. NetProfit huwa l-ammont ta ‘qligħ ta’ kumpannija jaqla matul is-sena mill-bejgħ ta ‘prodotti jew servizzi tagħha nieqes il-partiti spejjeż. Hija l-figura linja tal-qiegħ fi rapport tal-introjtu tal-kumpanija. Xi analisti tista ‘tixtieq li tuża l-profitt nett qabel it oġġetti straordinarji u / jew taxxi tad-dħul għall-kalkolu dan il-proporzjon.
TotalBankDebts hija Numru jew il-formula. TotalBankDebts tinkludi l-debiti bankarji terminu qasir u twil ta ‘kumpannija. Dawn kollha jistgħu jinstabu fil-karta tal-bilanċ tal-kumpanija.
TotalEquity hija Numru jew il-formula. B’mod ġenerali, TotalEquity tikkonsisti minn ħażniet komuni, ħażniet preferuti, żejda kapital, u qligħ miżmum fil-karta tal-bilanċ tal-kumpanija.
azzjoni
FRReturnOnInvestedCapital jirritorna l-proporzjon bejn NetProfit u InvestedCapital (li huwa TotalBankDebts plus TotalEquity) (per eżempju, ReturnOnInvested Kapitali = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
użi tipiċi
Dan il-proporzjon huwa użat biex jitkejjel il-qligħ fuq il-kapital investit ta ‘kumpannija, li jinkludi self totali banek u l-ekwità totali tal-kumpanija. L-ogħla-ritorn l-aħjar.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Denunzji 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Denunzji 1.35.
Nota: L-ebda argument jista ‘jkun negattiv; jista ‘jkollok biex jiċċekkja għal valuri negattivi qabel ma tgħaddi l-argumenti.
kummenti
FRReturnOnInvestedCapital hija waħda mill-ħafna għodod għall-analiżi finanzjarja li jintużaw fl-interpretazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja ta ‘kumpannija. Bħal fil-każ ta ‘proporzjonijiet kollha, għandu jintuża b’kawtela. Huma jistgħu biss jintużaw bħala clue u prova mhux solida għal āudizzju dwar l-istatus finanzjarju ta ‘kumpannija.
La waħda mill-proporzjonijiet jista ‘jintuża waħdu biex isir analiżi finanzjarja u m’hemm l-ebda regoli fissi dwar ir-riżultati tal-proporzjonijiet. Barra minn differenzi bejn tip ta ‘industriji, b’riżultat tvarja fost il-kumpaniji differenti fl-istess industrija u f’perjodi kont differenti. Ir-riżultati għandhom jintużaw biss bħala paragun relattiv u analiżi tat-tendenzi, minflok ma jiġi trattat bħala xi ħaġa assoluta.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basiese en Crystal sintaksis.
formaat
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumente
NetProfit is ‘n nommer of formule. NetProfit is die bedrag van inkomste ‘n maatskappy verdien gedurende die jaar uit die verkoop van sy produkte of dienste minus al die uitgawe-items. Dit is die bottom line figuur in ‘n maatskappy se inkomstestaat. Sommige ontleders dalk wil die netto wins voor buitengewone items en / of inkomste belasting te gebruik vir die berekening van hierdie verhouding.
TotalBankDebts is ‘n nommer of formule. TotalBankDebts sluit al die kort- en langtermyn bank skuld van ‘n maatskappy. Hulle kan gevind word in ‘n maatskappy se balansstaat.
TotalEquity is ‘n nommer of formule. In die algemeen, TotalEquity bestaan uit algemene aandele, verkies aandele, kapitaal surplus, en behoue verdienste in ‘n maatskappy se balansstaat.
Aksie
FRReturnOnInvestedCapital gee die verhouding tussen NetProfit en InvestedCapital (wat TotalBankDebts plus TotalEquity) (byvoorbeeld, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
tipiese gebruike
Hierdie verhouding word gebruik om die opbrengs op kapitaal van ‘n maatskappy, wat totale bank lenings en totale ekwiteit die maatskappy se sluit meet. Hoe hoër die opbrengs hoe beter.
voorbeelde
Die volgende voorbeelde is van toepassing op beide basiese en Crystal sintaksis:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) gee terug 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) gee terug 1.35.
Let wel: Nie een van die argumente kan negatief wees; jy mag hê om te kyk vir negatiewe waardes voor verby die argumente.
kommentaar
FRReturnOnInvestedCapital is een van die vele finansiële analise-instrumente gebruik in die interpretasie van die finansiële posisie van ‘n maatskappy. Soos in die geval van alle verhoudings, dit moet met omsigtigheid gebruik word. Hulle kan net gebruik word as ‘n aanduiding en nie aan vaste bewyse vir die vorming van ‘n oordeel oor die finansiële status van ‘n maatskappy.
Nie een van die verhoudings kan alleen gebruik word om dit te doen finansiële ontleding en daar is geen vaste reëls oor die resultate van die verhoudings. Afgesien van verskille tussen tipe nywerhede, gevolg wissel tussen verskillende maatskappye binne dieselfde bedryf en binne ander rekening tydperke. Die resultate moet slegs gebruik word vir relatiewe vergelyking en tendens analise, eerder as om dit te behandel as iets absolute.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic dhe Crystal sintaksë.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumentet
NetProfit është një Numri ose formula. NetProfit është shuma e të ardhurave të një kompani fiton gjatë vitit nga shitja e produkteve të saj ose shërbimeve minus të gjitha pikat e shpenzimeve. Kjo është figura fund të fundit në pasqyrën e të ardhurave të kompanisë. Disa analistë mund të dëshironi të përdorni fitim neto para zëra të jashtëzakonshëm dhe / ose taksat mbi të ardhurat për llogaritjen e këtij raporti.
TotalBankDebts është një Numri ose formula. TotalBankDebts përfshin të gjitha borxhet e shkurtër dhe të gjatë afat bankare të një kompanie. Ata të gjithë mund të gjenden në bilancin e gjendjes të kompanisë.
TotalEquity është një Numri ose formula. Në përgjithësi, TotalEquity përbëhet nga aksione të zakonshme, aksione të preferuara, tepricë të kapitalit, dhe fitimet e mbajtura në bilancin e gjendjes të kompanisë.
veprim
FRReturnOnInvestedCapital kthen raportin midis NetProfit dhe InvestedCapital (e cila është TotalBankDebts plus TotalEquity) (për shembull, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
përdor tipike
Ky raport është përdorur për të matur kthimin në kapital të investuar një kompanie, e cila përfshin huamarrjen totale bankare dhe kapitalit të përgjithshëm të kompanisë. Sa më i lartë kthimi të mirë.
shembuj
Shembujt e mëposhtëm janë të zbatueshme për të dy Themelore dhe Crystal sintaksë:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Kthen 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Kthen 1.35.
Shënim: Asnjë nga argumentet mund të jenë negative; ju mund të keni për të kontrolluar për vlera negative para se të kalojnë argumentet.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital është një nga shumë mjetet e analizës financiare të përdorura në interpretimin e gjendjes financiare të një kompanie. Ashtu si në rastin e të gjitha raporteve, ajo duhet të përdoret me kujdes. Ata vetëm mund të përdoret si një e dhënë dhe dëshmi jo solide për formimin e një gjykim mbi gjendjen financiare të një kompanie.
As një nga raportet mund të përdoret vetëm për të bërë analizën financiare dhe nuk ka rregulla fikse në lidhje me rezultatet e raporteve. Përveç dallimeve në mes llojet e industrive, rezultati ndryshon në mesin e kompanive të ndryshme brenda të njëjtën industri dhe brenda periudhave të ndryshme të llogarive. Rezultatet duhet të përdoret vetëm për krahasim relative dhe analizës së trendeve, sesa trajtimit të tyre si diçka absolute.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ.
ቅርጸት
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) እሴቶች
NetProfit አንድ ቁጥር ወይም ቀመር ነው. NetProfit ኩባንያ የራሱ ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ሲቀነስ ሁሉ ወጪ ዕቃዎች ሽያጭ ከ ዓመት በላይ ገቢ ተገኘ ገቢ መጠን ነው. ይህ ኩባንያ ገቢ መግለጫ ውስጥ ዋናው መስመር ቁጥር ነው. አንዳንድ ተንታኞች ይህ ጥምርታ ለማስላት ለ አስደናቂ ንጥሎች እና / ወይም የገቢ ግብር በፊት የተጣራ ትርፍ መጠቀም ይፈልጉ ይሆናል.
TotalBankDebts አንድ ቁጥር ወይም ቀመር ነው. TotalBankDebts ኩባንያ ሁሉ የአጭር እና የረጅም ጊዜ የባንክ ዕዳ ያካትታል. ሁሉም አንድ ኩባንያ ሚዛን ሉህ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ.
TotalEquity አንድ ቁጥር ወይም ቀመር ነው. በአጠቃላይ, TotalEquity የጋራ አክሲዮኖች, ተመራጭ አክሲዮኖች, የካፒታል ትርፍ የያዘ, እና አንድ ኩባንያ ሚዛን ሉህ ውስጥ ገቢዎች ይቆያል.
እርምጃ
FRReturnOnInvestedCapital (TotalBankDebts ሲደመር TotalEquity ነው) NetProfit እና InvestedCapital መካከል ጥምርታ ተመልሶ (ለምሳሌ, ReturnOnInvested ካፒታል = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
በተለምዶ አጠቃቀም
ይህ ጥምርታ ጠቅላላ የባንክ ብድር ኩባንያ እና አጠቃላይ የፍትሃዊነት ያካትታል አንድ ኩባንያ ካፒታል, ላይ መመለስ ለመለካት ጥቅም ላይ ይውላል. የተሻለ መመለስ ከፍ ያለ ነው.
ምሳሌዎች
የሚከተሉት ምሳሌዎች ሁለቱም መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ናቸው:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 ያወጣል.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 ያወጣል.
ማስታወሻ: እሴቶች መካከል አንዳቸውም አሉታዊ ሊሆን ይችላል; እናንተ ክርክር ሲያልፍ በፊት አሉታዊ እሴቶች ለመመርመር ይችላል.
አስተያየቶች
FRReturnOnInvestedCapital ኩባንያ የገንዘብ ቦታ በመተርጎም ላይ ጥቅም ላይ የዋለው በርካታ የፋይናንስ ትንተና መሣሪያዎች ውስጥ አንዱ ነው. ሁሉም ተዋረዶች ሁኔታ ውስጥ ሆኖ, ይህ ጥንቃቄ ጋር መጠቀም አለበት. እነዚህ ብቻ ፍንጭ እና ኩባንያው የገንዘብ ሁኔታ ላይ ፍርድ ለመሳል እንጂ ጠንካራ ማስረጃ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል.
ከአንድም ተዋረዶች አንዱ የገንዘብ ትንተና ለማድረግ ብቻ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል እና ተዋረዶች ውጤት ላይ ምንም ቋሚ ደንቦች አሉ. ባሻገር ኢንዱስትሪዎች ዓይነት መካከል ልዩነት, ውጤት ተመሳሳይ ኢንዱስትሪ ውስጥ እና የተለየ መለያ ወቅቶች ውስጥ በተለያዩ ኩባንያዎች መካከል ይለያያል. ውጤት ብቻ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ነገር አድርጎ በመመልከት ለእነሱ ይልቅ አንጻራዊ ንጽጽር እና አዝማሚያ ትንተና ላይ መዋል አለበት.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit، TotalBankDebt، TotalEquity)
الأساسي وكريستال بناء الجملة.
شكل
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit، TotalBankDebts، TotalEquity) الحجج
NetProfit هو رقم أو صيغة. NetProfit هو مقدار الأرباح تكسب الشركة خلال عام من بيع منتجاتها أو خدماتها ناقص جميع بنود المصروفات. هو الرقم خلاصة القول في بيان الدخل للشركة. قد ترغب بعض المحللين الى استخدام صافي الربح قبل البنود غير العادية و / أو ضرائب الدخل لحساب هذه النسبة.
TotalBankDebts هو رقم أو صيغة. يشمل TotalBankDebts جميع الديون المصرفية قصيرة الأجل وطويلة للشركة. كل ما يمكن العثور عليها في الميزانية العمومية للشركة.
TotalEquity هو رقم أو صيغة. بشكل عام، TotalEquity تتكون من الأسهم العادية والأسهم المفضلة، فائض رأس المال، والأرباح المحتجزة في الميزانية العمومية للشركة.
عمل
FRReturnOnInvestedCapital إرجاع النسبة بين NetProfit وInvestedCapital (والذي هو TotalBankDebts بالإضافة إلى TotalEquity) (على سبيل المثال، ReturnOnInvested رأس المال = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
الاستخدامات النموذجية
وتستخدم هذه النسبة لقياس العائد على رأس المال للشركة المستثمرة، والذي يتضمن إجمالي الاقتراض من البنوك وأسهم الشركة الإجمالية. وارتفاع العائد على أفضل.
أمثلة
الأمثلة التالية تنطبق على كل من تركيب الأساسي وكريستال:
FRReturnOnInvestedCapital (23، 17، 33) إرجاع 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54، 23، 17) إرجاع 1.35.
ملاحظة: أي من الحجج يمكن أن تكون سلبية. قد يكون لديك للتحقق من القيم السلبية قبل تمرير الحجج.
تعليقات
FRReturnOnInvestedCapital هي واحدة من العديد من أدوات التحليل المالي المستخدمة في تفسير الوضع المالي للشركة. كما هو الحال بالنسبة لجميع النسب، لا بد من استخدامها بحذر. يمكنهم فقط أن تستخدم فكرة وإثبات يست صلبة لتشكيل الحكم على الوضع المالي للشركة.
ولا واحدة من النسب يمكن استخدامها وحدها للقيام التحليل المالي ولا توجد قواعد ثابتة على نتائج النسب. وبصرف النظر عن الاختلافات بين نوع من الصناعات، تختلف نتيجة بين شركات مختلفة داخل نفس الصناعة وضمن فترات حساب مختلفة. وينبغي استخدام النتائج فقط للمقارنة النسبية وتحليل الاتجاهات، بدلا من التعامل معها بوصفها شيئا مطلقا.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Հիմնական եւ Crystal շարահյուսական:
Ֆորմատ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) փաստարկները
NetProfit է մի շարք կամ բանաձեւ. NetProfit է գումարը վաստակի ընկերությունը վաստակում տարվա ընթացքում վաճառքից ստացված իր արտադրանքի կամ ծառայությունների մինուս բոլոր ծախսային հոդվածների: Դա է ներքեւի գծի գործիչ ընկերության ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Որոշ վերլուծաբաններ կարող եք օգտագործել զուտ շահույթը մինչ արտահերթ իրերի եւ / կամ շահութահարկի հաշվարկման համար այս հարաբերակցությունը:
TotalBankDebts է մի շարք կամ բանաձեւ. TotalBankDebts ներառում է բոլոր այն կարճ եւ երկար ժամկետով բանկային պարտքերը մի ընկերության: Նրանք կարող են գտնվել է ընկերության հաշվեկշռում:
TotalEquity է մի շարք կամ բանաձեւ. Ընդհանուր առմամբ, TotalEquity բաղկացած ընդհանուր բաժնետոմսերի, արտոնյալ, կապիտալի ավելցուկ եւ չբաշխված շահույթը ընկերության հաշվեկշռում:
գործողություն
FRReturnOnInvestedCapital վերադարձնում հարաբերակցությունը NetProfit եւ InvestedCapital (որը TotalBankDebts գումարած TotalEquity) (օրինակ, ReturnOnInvested Կապիտալ = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Տիպիկ օգտագործում
Այս հարաբերակցությունը, որն օգտագործվում է չափել վերադարձը է ընկերության ներդրված կապիտալի, որը ներառում է ընդհանուր բանկային փոխառություններից եւ ընկերության ընդհանուր հավասարությունը: Որքան բարձր վերադարձը, այնքան լավ:
Օրինակներ
Հետեւյալ օրինակները, որոնք կիրառելի են, այնպես էլ հիմնական եւ Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Վերադարձնում 0.46:
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Վերադարձնում 1.35:
Նշում. Ոչ մեկը փաստարկները կարող են լինել բացասական, դուք կարող եք ունենալ ստուգելու համար բացասական արժեքների առջեւ անցնելով փաստարկները:
մեկնաբանություններ
FRReturnOnInvestedCapital մեկն է այն բազմաթիվ ֆինանսական վերլուծության գործիքների օգտագործվող մեկնաբանելու ֆինանսական դիրքորոշումը մի ընկերության: Քանի որ այն դեպքում, բոլոր գործակիցների, այն պետք է օգտագործվեն ի հետ զգուշությամբ: Նրանք կարող են պարզապես օգտագործվում է որպես միջոց եւ ոչ ամուր ապացույց ձեւավորելու վճիռը ֆինանսական կարգավիճակի ընկերության.
Եւ ոչ մեկը հարաբերակցության կարող է օգտագործվել միայնակ է անում ֆինանսական վերլուծություն եւ չկան ֆիքսված կանոնները արդյունքներով հարաբերակցության. Զատ տարբերությունների միջեւ տեսակի ոլորտներում, արդյունք տատանվում են տարբեր ընկերությունների ներսում նույն ոլորտում, եւ ներսում տարբեր հաշիվների ժամանակաշրջաններում: Արդյունքները պետք է օգտագործվեն միայն հարաբերական համեմատության եւ համեմատական վերլուծությունը, այլ ոչ թե նրանց հետ վարվելով, ինչպես ինչ – որ բան բացարձակ:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic və Crystal syntax.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) arqumentləri
NetProfit bir sayı və ya formula edir. NetProfit bir şirkət məhsul və ya xidmətlərin minus bütün xərclər satışından il ərzində əldə mənfəətin məbləği. Bu şirkətin mənfəət və zərər hesabatında alt xətt rəqəmdir. Bəzi analitiklər bu nisbəti hesablanması üçün qeyri-adi maddələr və / və ya gəlir vergisindən əvvəl xalis mənfəət istifadə edə bilərsiniz.
TotalBankDebts bir sayı və ya formula edir. TotalBankDebts şirkətin bütün qısa və uzun müddətli bank borcları daxildir. Onlar şirkətin balansında bilər.
TotalEquity bir sayı və ya formula edir. Ümumiyyətlə, TotalEquity ümumi ehtiyatları, üstünlük ehtiyatları, kapital artımı ibarətdir və şirkətin balansında bölüşdürülməmiş mənfəət.
fəaliyyət
FRReturnOnInvestedCapital (TotalBankDebts plus TotalEquity deyil) NetProfit və InvestedCapital arasında nisbəti qaytarır (məsələn, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Tipik istifadə
Bu nisbət cəmi bank borc və şirkətin ümumi kapital olan bir şirkətin investisiya paytaxtı getirisi ölçmək üçün istifadə olunur. yaxşı qaytarılması yüksək.
Nümunələr
Aşağıdakı nümunələr də Basic və Crystal sintaksis tətbiq olunur:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 qaytarır.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 qaytarır.
Qeyd: dəlilləri heç biri mənfi ola bilər; Siz dəlilləri keçən əvvəl mənfi dəyərləri yoxlamaq üçün ola bilər.
Şərhlər
FRReturnOnInvestedCapital bir şirkətin maliyyə vəziyyəti şərh istifadə çox maliyyə analiz tools biridir. bütün əmsalları olduğu kimi, bu ehtiyatla istifadə edilməlidir. Onlar yalnız bir ipucu və şirkətin maliyyə vəziyyəti barədə qərar formalaşması üçün deyil bərk sübut kimi istifadə edilə bilər.
Nə əmsalları bir maliyyə təhlili etmək üçün tək istifadə edilə bilər və əmsalları nəticələrinə dair heç bir əsas qaydalar var. Bundan başqa sənaye növü arasında fərqlər, nəticə eyni sənaye ərzində müxtəlif haqq-hesab müddətlərdə müxtəlif şirkətlər arasında dəyişir. nəticələr yalnız deyil, mütləq bir şey kimi onları müalicə daha nisbi müqayisə və trend təhlili üçün istifadə olunmalıdır.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Oinarrizko eta Crystal sintaxia.
Formatu
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumentuak
NetProfit zenbakia edo formula da. NetProfit irabaziak zenbatekoa enpresa bat urtean zehar irabazten bere produktu edo zerbitzuak ken gastu elementu guztiak salmenta da. Beheko lerroa enpresa baten irabazien kontu figura da. Analista batzuek etekin garbian aparteko elementu eta / edo zergen aurretik erabili ratio hori kalkulatzeko nahi izango.
TotalBankDebts zenbakia edo formula da. TotalBankDebts labur eta luzerako banku enpresa baten zorrak guztiak barne hartzen ditu. Daitezke enpresa baten balantze aurkitu.
TotalEquity zenbakia edo formula da. Oro har, TotalEquity izakinen komun, nahiago izakinen, kapital superabita datza, eta enpresa baten balantze irabaziak atxiki.
Ekintza
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit eta InvestedCapital arteko erlazioa (hau da TotalBankDebts plus TotalEquity) itzultzen du (adibidez, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
tipikoa erabilerak
ratio hau enpresaren kapitala, bertan guztira banku mailegu eta konpainiaren ekitatea guztira barne hartzen itzulera neurtzeko erabiltzen da. Goi mailako itzulera hobea.
Adibideak
Adibide hauek bai Oinarrizko eta Crystal sintaxia aplikagarriak dira:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Itzulketak 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Itzulketak 1.35.
Oharra: argumentu bat ere ez negatiboa izan daiteke; balore negatibo egiaztatu argumentuak pasatu aurretik izango duzu.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital finantza enpresa baten posizioa interpretatzeko erabiltzen askok finantza-azterketa tresna bat da. ratioak guztien kasuan bezala, kontuz erabili behar du. ahal izango dute, besterik ez den ideiarik eta enpresa baten finantza egoerari buruzko epaia osatuz froga ez solidoen gisa erabiltzen.
Ezta ratioak bat bakarrik erabili ahal izango da finantza-azterketa egiten ari da, eta ez dira ratioak emaitzei buruzko arau zehatzik ez. Gain industriak mota arteko desberdintasunak, emaitza industria bera barruan eta kontu ezberdinak epeetan ezberdinak enpresen artean aldatzen da. Emaitzek bakarrik behar alderatuz erlatiboa eta joera analisia egiteko erabiltzen, baizik eta haiek zerbait absolutu gisa tratatzeko baino.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (чысты прыбытак, TotalBankDebt, TotalEquity)
Базавы і крышталічны сінтаксіс.
фармат
FRReturnOnInvestedCapital (чысты прыбытак, TotalBankDebts, TotalEquity) Аргументы
Чысты прыбытак з’яўляецца нумар або формула. Чысты прыбытак ўяўляе сабой суму прыбытку кампанія зарабляе на працягу года ад продажу сваіх тавараў або паслуг за вылікам ўсіх артыкулаў выдаткаў. Гэта ніжняя лінія лічба ў справаздачы аб прыбытках і стратах кампаніі. Некаторыя аналітыкі могуць хацець выкарыстоўваць чыстую прыбытак да выключных артыкулаў і / або падатку на прыбытак для разліку гэтага паказчыка.
TotalBankDebts гэта нумар або формула. TotalBankDebts ўключае ў сябе ўсе кароткія і доўгія даўгі тэрмін банкаўскія кампаніі. Усе яны могуць быць знойдзены ў балансе кампаніі.
TotalEquity гэта нумар або формула. Увогуле, TotalEquity складаецца з звычайных акцый, прывілеяваных акцый, залішняга капіталу і неразмеркаванага прыбытку ў балансе кампаніі.
дзеянне
FRReturnOnInvestedCapital вяртае стаўленне паміж чысты прыбытак і InvestedCapital (што TotalBankDebts плюс TotalEquity) (напрыклад, ReturnOnInvested капіталу = чысты прыбытак / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Тыповыя вобласці ўжывання
Гэтыя суадносіны выкарыстоўваецца для вымярэння прыбытковасці інвесціравана капіталу кампаніі, якая ўключае ў сябе агульны банкаўскіх крэдытаў і агульны уласны капітал кампаніі. Чым вышэй прыбытковасць, тым лепш.
прыкладаў
Наступныя прыклады дастасавальныя як Basic і Крыстал сінтаксіс:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Вяртае 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Вяртае 1,35.
Заўвага: Ні адзін з аргументаў не можа быць адмоўным; Вы, магчыма, прыйдзецца праверыць для адмоўных значэнняў перад перадачай аргументаў.
каментары
FRReturnOnInvestedCapital з’яўляецца адным з многіх інструментаў фінансавага аналізу, якія выкарыстоўваюцца пры інтэрпрэтацыі фінансавага становішча кампаніі. Як і ў выпадку ўсіх суадносінах, ён павінен выкарыстоўвацца з асцярожнасцю. Яны проста могуць быць выкарыстаны ў якасці ключа і ня несумнеўнае доказ фарміравання меркаванні аб фінансавым становішчы кампаніі.
Ні адно з адносін не могуць быць выкарыстаны асобна для выканання фінансавага аналізу і няма дакладных правілаў па выніках адносін. Акрамя адрозненняў паміж тыпам галін, вынікам вар’іруе сярод розных кампаній у той жа галіны і на працягу розных перыядаў рахунку. Вынікі павінны быць выкарыстаны толькі для адноснага параўнання і аналізу тэндэнцый, а не разглядаць іх як нешта абсалютнае.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
বেসিক এবং ক্রিস্টাল সিনট্যাক্স.
বিন্যাস
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) যুক্তিসমূহ
NetProfit নম্বার সূত্র. NetProfit আয়ের পরিমাণ কোম্পানি তার পন্য বা সেবা বিয়োগ সব খরচ আইটেম বিক্রি থেকে বছরে আয় করে থাকে. এটা একটি কোম্পানির আয় বিবৃতিতে বটম লাইন ব্যক্তিত্ব. কিছু বিশ্লেষক এই অনুপাত হিসাবী জন্য অসাধারণ আইটেম এবং / অথবা আয় করের আগে নিট মুনাফা ব্যবহার করতে পারেন.
TotalBankDebts নম্বার সূত্র. TotalBankDebts একটি কোম্পানির সব স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যাংক ঋণ রয়েছে. তারা সব একটি কোম্পানির স্থিতিপত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে.
TotalEquity নম্বার সূত্র. সাধারণভাবে, TotalEquity সাধারণ স্টক, পছন্দসই স্টক, মূলধন উদ্বৃত্ত নিয়ে গঠিত, এবং একটি কোম্পানির ব্যালেন্স শীটের আয় বজায় রাখা.
কর্ম
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit এবং InvestedCapital মধ্যে অনুপাত (যা TotalBankDebts প্লাস TotalEquity হয়) ফেরৎ (উদাহরণস্বরূপ, ReturnOnInvested ক্যাপিটাল = NetProfit / (TotalBankDebts + + TotalEquity)).
বৈশিষ্টসূচক ব্যবহারসমূহ
এই অনুপাত একটি কোম্পানির বিনিয়োগকৃত মূলধন, যা মোট ব্যাংক ঋণের এবং কোম্পানির মোট ইকুইটি অন্তর্ভুক্ত রিটার্ন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়. উচ্চতর রিটার্ন ভাল.
উদাহরণ
নিম্নলিখিত উদাহরণে উভয় মৌলিক এবং ক্রিস্টাল সিনট্যাক্স প্রযোজ্য:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 দেখায়.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 দেখায়.
দ্রষ্টব্য: আর্গুমেন্ট কোনটিই নেতিবাচক হতে পারে না; আপনি আর্গুমেন্ট ক্ষণস্থায়ী আগে নেতিবাচক মান পরীক্ষা করার জন্য হতে পারে.
মন্তব্য
FRReturnOnInvestedCapital অনেক আর্থিক বিশ্লেষণ একটি কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম এক. সব অনুপাত ক্ষেত্রে যেমন, এটা সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে. তারা শুধু একটি খেই এবং একটি কোম্পানির আর্থিক অবস্থা উপর একটি রায় গঠনের জন্য কোন শক্ত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে.
আমরাও অনুপাত এক আর্থিক বিশ্লেষণ করছেন জন্য একা ব্যবহার করা যাবে এবং সেখানে অনুপাত ফলাফলে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম আছে. এছাড়া শিল্পের ধরণ মধ্যে পার্থক্য থেকে, ফলে একই শিল্প মধ্যে এবং বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে পরিবর্তিত হয়. ফলাফল শুধুমাত্র বরং তাদের কিছু পরম হিসেবে দেখেন চেয়ে, আপেক্ষিক তুলনা এবং ট্রেন্ড বিশ্লেষণ জন্য ব্যবহার করা উচিত.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Osnovni i Crystal sintaksa.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumenti
NetProfit je broj ili formula. NetProfit je iznos zarade kompanija zarađuje u toku godine od prodaje svojih proizvoda ili usluga minus sve trošak stavke. To je suština figura u bilansu uspjeha kompanije. Neki analitičari možda želite koristiti neto dobit prije vanrednih stavki i / ili poreza na dobit za izračunavanje ovaj odnos.
TotalBankDebts je broj ili formula. TotalBankDebts uključuje sve kratkih i dugih dugove pojam banke kompanije. Sve se one mogu naći u bilansu stanja društva.
TotalEquity je broj ili formula. U principu, TotalEquity sastoji od običnih akcija, preferencijalnih akcija, višak kapitala, i zadržanu dobit u bilansu stanja društva.
Akcija
FRReturnOnInvestedCapital vraća odnos između NetProfit i InvestedCapital (koji je TotalBankDebts plus TotalEquity) (na primjer, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
tipična upotreba
Ovaj omjer se koristi za mjerenje povrata na uloženi kapital društva, koji uključuje ukupno zaduživanje banaka i ukupnog kapitala kompanije. Što je veći povratak na bolje.
Primjeri
Sljedeći primjeri važe i za Osnovni i Crystal sintaksa:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Daje 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Daje 1.35.
Napomena: Nema argumenata može biti negativna; možda ćete morati provjeriti za negativne vrijednosti prije donošenja argumente.
Komentari
FRReturnOnInvestedCapital je jedan od mnogih alata finansijska analiza koristi u tumačenju finansijsku poziciju kompanije. Kao iu slučaju svih odnosa, mora se koristiti s oprezom. Oni mogu samo da se koristi kao trag, a ne čvrstih dokaza za formiranje presudu na finansijsko stanje društva.
Ni jedan od pokazatelja mogu se koristiti samo za obavljanje finansijske analize i nema fiksnih pravila o rezultatima odnosa. Osim razlike između vrste industrije, rezultat varira između različitih kompanija u istoj industriji i unutar različitih računa periode. Rezultati treba koristiti samo za relativnu usporedbu i analizu trenda, a ne da ih tretiraju kao nešto apsolutno.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic и Crystal синтаксис.
формат
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Аргументи
NetProfit е номер или формула. NetProfit е размера на доходите на компанията печели през годината от продажбата на своите продукти или услуги, минус всички елементи на разходите. Това е най-долната линия фигура в отчета за доходите на компанията. Някои анализатори може да искат да използват нетната печалба преди извънредните позиции и / или данъци върху дохода за изчисляване на този коефициент.
TotalBankDebts е номер или формула. TotalBankDebts включва всички краткосрочни и дългосрочни банкови дълговете на компанията. Всички те могат да бъдат намерени в баланса на фирмата.
TotalEquity е номер или формула. Като цяло, TotalEquity се състои от обикновени акции, привилегировани акции, капиталов излишък, и неразпределена печалба в баланса на фирмата.
действие
FRReturnOnInvestedCapital връща съотношението между NetProfit и InvestedCapital (което е TotalBankDebts плюс TotalEquity) (например, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Типичните приложения
Това съотношение се използва за измерване на възвръщаемостта на вложения капитал на компанията, която включва общо банков заем и общо собствения капитал на дружеството. Колкото по-висока възвръщаемост толкова по-добре.
Примери
Следващите примери са приложими за двете Basic и Crystal синтаксис:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Връща 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Връща 1.35.
Забележка: Нито един от аргументите може да бъде отрицателна; може да се наложи да се провери за отрицателни стойности, преди да премине на аргументите.
Коментари
FRReturnOnInvestedCapital е един от многото инструменти за финансов анализ, използвани при тълкуването на финансовото състояние на компанията. Както в случая на всички съотношения, трябва да се използва внимателно. Те просто може да се използва като ключ и не солидни доказателства за образуване на съдебно решение относно финансовото състояние на компанията.
Нито един от съотношения може да се използва самостоятелно за правене на финансов анализ и няма фиксирани правила за резултатите от съотношенията. Отделно от разликите между тип индустрии, резултат варира между различните дружества в рамките на една и съща индустрия и в различни периоди на профила. Резултатите трябва да бъдат използвани само за относително сравнение и анализ на тенденциите, а не ги третират като нещо абсолютно.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda en línia
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
sintaxi bàsica i Crystal.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Temes
NetProfit és un nombre o una fórmula. NetProfit és la quantitat d’ingressos d’una empresa guanya durant l’any a partir de la venda dels seus productes o serveis menys totes les partides de despeses. És la figura línia de fons en el compte de resultats d’una empresa. Alguns analistes poden voler utilitzar el benefici net abans de partides extraordinàries i / o impostos sobre la renda per al càlcul d’aquesta relació.
TotalBankDebts és un nombre o una fórmula. TotalBankDebts inclou tots els deutes a curt i llarg termini del banc d’una empresa. Tots ells es poden trobar en el balanç d’una empresa.
TotalEquity és un nombre o una fórmula. En general, TotalEquity consisteix en accions ordinàries, accions preferents, el superàvit de capital, i els resultats acumulats en el balanç d’una empresa.
acció
FRReturnOnInvestedCapital torna la relació entre NetProfit i InvestedCapital (que és més TotalBankDebts TotalEquity) (per exemple, ReturnOnInvested capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Els usos típics
Aquesta relació es fa servir per mesurar el rendiment del capital invertit d’una companyia, que inclou l’endeutament bancari total i el capital total de la companyia. Com més gran sigui el rendiment, millor.
Exemples
Els següents exemples són aplicables a les sintaxi bàsica i Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Retorna 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Retorna 1,35.
Nota: Cap dels arguments pot ser negatiu; pot ser que hagi de comprovar si hi ha valors negatius abans de passar els arguments.
Comentaris
FRReturnOnInvestedCapital és una de les moltes eines d’anàlisi financera utilitzats en la interpretació de la situació financera d’una empresa. Com en el cas de totes les proporcions, que s’ha d’utilitzar amb precaució. Ells només poden ser utilitzats com una pista i la prova no sòlida per formar un judici sobre la situació financera d’una empresa.
Ni una de les ràtios es poden utilitzar sols per fer l’anàlisi financer i no hi ha regles fixes sobre els resultats de les proporcions. A part de les diferències entre el tipus d’indústries, resultat varia entre les diferents empreses del mateix sector i dins dels diferents períodes del compte. Els resultats només s’han d’utilitzar per a la comparació relativa i anàlisi de tendències, en lloc de tractar-los com quelcom absolut.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Nagtaho Online Tabang
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic ug Crystal syntax.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) argumento
NetProfit mao ang usa ka Number o pormula. NetProfit mao ang kantidad sa kinitaan sa usa ka panon sa earns sa panahon sa tuig gikan sa pagbaligya sa iyang mga produkto o mga serbisyo minus ang tanan nga mga butang nga gasto. Kini mao ang sa ubos nga linya numero sa kita nga pamahayag sa usa ka kompaniya. Pipila sa mga analista mahimong mogamit sa pukot kapuslanan sa atubangan sa talagsaon nga mga butang ug / o mga buhis sa kinitaan alang sa pagkalkulo niini nga ratio.
TotalBankDebts mao ang usa ka Number o pormula. TotalBankDebts naglakip sa tanan nga mga mubo ug taas nga utang termino bangko sa usa ka pundok. Sila makahimo sa tanan nga makita diha sa balanse Sheet sa usa ka kompaniya.
TotalEquity mao ang usa ka Number o pormula. Sa kinatibuk-an, TotalEquity naglangkob sa komon nga stocks, gipalabi stocks, kapital sobra, ug gihawiran kinitaan sa balanse Sheet sa usa ka kompaniya.
Action
FRReturnOnInvestedCapital mobalik sa ratio sa taliwala sa NetProfit ug InvestedCapital (nga mao ang TotalBankDebts plus TotalEquity) (alang sa panig-ingnan, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Sagad nga gamit
ratio Kini nga gigamit sa pagsukod sa pagbalik sa puhunan kapital sa usa ka kompaniya, nga naglakip sa kinatibuk-bangko paghulam ug hingpit nga equity sa kompanya. Ang mas taas ang pagbalik sa mas maayo.
mga panig-ingnan
Ang mosunod nga mga ehemplo magamit sa duha Basic ug Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Mibalik 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Mibalik 1.35.
Mubo nga sulat: Walay bisan kinsa sa mga argumento mahimong negatibo nga; makabaton kamo sa pagsusi alang sa negatibo nga mga prinsipyo sa dili pa-agi sa mga argumento.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital mao ang usa sa daghang mga himan pinansyal nga analysis nga gigamit sa paghubad sa pinansyal nga posisyon sa usa ka pundok. Sama sa kahimtang sa tanan nga mga kalabutan, mga katimbangan, kini nga gigamit uban sa Pasidaan. Sila makahimo lang nga gigamit ingon nga usa ka ideya ug dili lig-on nga pamatuod alang sa pagtukod sa usa ka paghukom diha sa pinansyal nga kahimtang sa usa ka pundok.
Ni ang usa sa mga kalabutan, mga katimbangan mahimong gamiton nga mag-inusara sa pagbuhat pinansyal nga pagtuki ug walay mga natudlong mga lagda sa mga resulta sa mga kalabutan, mga katimbangan. Gawas sa mga kalainan tali sa matang sa industriya, resulta magkalahi taliwala sa lain-laing mga kompanya sa sulod sa mao nga industriya ug sa sulod sa lain-laing mga yugto sa asoy. Ang resulta kinahanglan lamang nga gamiton alang sa paryente pagtandi ug sa trend analysis, kay sa pagtagad sa kanila ingon sa usa ka butang hingpit.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Malipoti Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic ndi Crystal malembedwe.
mtundu
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Mikangano
NetProfit ndi Number kapena chilinganizo. NetProfit ndi kuchuluka kwa ndalama kampani limapeza pachaka azipereke pa katundu kapena chithandizo opanda zinthu zonse ndalama. Ndi pansi mzere chithunzi mu kampani mawu ndalama. Akatswiri ena angafune kugwiritsa ntchito phindu ukonde pamaso zinthu zapadera ndi / kapena msonkho ndalama kuwerengetsa chiŵerengero izi.
TotalBankDebts ndi Number kapena chilinganizo. TotalBankDebts zikuphatikizapo yochepa yaitali ngongole akuti banki onse a kampani. Iwo onse amapezeka ya kampani pepala bwino.
TotalEquity ndi Number kapena chilinganizo. Ambiri, TotalEquity tichipeza m’matangadza wamba, m’matangadza adalipo, likulu zochuluka, ndipo anapitiriza zasungidwa mu kampani pepala bwino.
Action
FRReturnOnInvestedCapital akubwerera chiŵerengero pakati NetProfit ndi InvestedCapital (amene TotalBankDebts kuphatikiza TotalEquity) (Mwachitsanzo, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
ntchito lililonse
chiŵerengero ili ntchito kuyeza kubwerera pa kampani likulu padera, womwenso okwana banki sankakhala ndi kampani okwana chilungamo. The apamwamba kubwerera bwino.
zitsanzo
Zitsanzo zotsatirazi ndi ntchito zonse Basic ndi Crystal malembedwe:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) abwerera 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) abwerera 1.35.
Dziwani izi: Palibe mwa mikangano kungakhale zoipa; mungafunike tione makhalidwe oipa pamaso kudutsa mfundo.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital ndi mmodzi mwa anthu kusanthula ndalama zipangizo ntchito akutanthauzira udindo ndalama kampani. Monga tawona za magawanidwe zonse, zikuyenera kugwiritsidwa ntchito mosamala. Iwo akhoza basi ntchito ngati yankho ndi umboni wakuti olimba kupanga chiweruzo pa za ndalama kampani.
Palibe mmodzi wa magawanidwe angagwiritsidwe ntchito yekha kuchita kusanthula ndalama ndipo palibe malamulo pa zotsatira za magawanidwe a. Popanda kusiyana pakati pa mtundu wa mafakitale, chifukwa zimakhala mwa magulu osiyanasiyana mkati mwa makampani chomwecho ndi mwa nthawi zosiyana nkhani. Zotsatira ayenera kugwiritsidwa ntchito pokhapokha kuyerekezera wachibale ndi kusanthula kachitidwe, osati amawaona ngati chinachake mtheradi.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports联机帮助
FRReturnOnInvestedCapital(纯利,TotalBankDebt,TotalEquity)
Basic和Crystal语法。
格式
FRReturnOnInvestedCapital(纯利,TotalBankDebts,TotalEquity)参数
纯利是一个数字或公式。纯利是收益来自出售其产品或服务减去所有费用项目,年内公司赚取的收入金额。这是在公司的损益表底线的身影。一些分析师可能希望使用前非经常性项目和/或所得税净利润计算这个比例。
TotalBankDebts是一个数字或公式。 TotalBankDebts包括公司的所有短期和长期银行债务。它们都可以在公司的资产负债表中找到。
TotalEquity是一个数字或公式。一般情况下,TotalEquity包括普通股,优先股,资本公积,并保留在公司的资产负债表盈利。
行动
FRReturnOnInvestedCapital返回纯利和InvestedCapital之间的比(即TotalBankDebts加TotalEquity)(例如,ReturnOnInvested资本=纯利/(TotalBankDebts + TotalEquity))。
典型用途
该比率用来衡量公司的投资资本,其中包括总的银行贷款和公司总股本的回报率。该回报越高越好。
例子
下面的实施例都适用于基本和Crystal语法:
FRReturnOnInvestedCapital(23,17,33)返回0.46。
FRReturnOnInvestedCapital(54,23,17)返回1.35。
注:自变量都不能是负的;你可能有过的参数之前检查负值。
注释
FRReturnOnInvestedCapital的是在解释公司的财务状况所使用的许多财务分析工具之一。如在所有比率的情况下,它必须谨慎使用。他们可以被用来作为一个线索,对公司的财务状况形成判断没有确凿的证据。
既不比之一可以单独使用做财务分析和上有比率的结果没有固定的规则。除了类型的行业之间的差异,导致同一行业内不同的帐户期限内不同公司的不同而不同。其结果应仅用于相对比较和趋势分析,而不是把它们看成是绝对的。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports聯機幫助
FRReturnOnInvestedCapital(純利,TotalBankDebt,TotalEquity)
Basic和Crystal語法。
格式
FRReturnOnInvestedCapital(純利,TotalBankDebts,TotalEquity)參數
純利是一個數字或公式。純利是收益來自出售其產品或服務減去所有費用項目,年內公司賺取的收入金額。這是在公司的損益表底線的身影。一些分析師可能希望使用前非經常性項目和/或所得稅淨利潤計算這個比例。
TotalBankDebts是一個數字或公式。 TotalBankDebts包括公司的所有短期和長期銀行債務。它們都可以在公司的資產負債表中找到。
TotalEquity是一個數字或公式。一般情況下,TotalEquity包括普通股,優先股,資本公積,並保留在公司的資產負債表盈利。
行動
FRReturnOnInvestedCapital返回純利和InvestedCapital之間的比(即TotalBankDebts加TotalEquity)(例如,ReturnOnInvested資本=純利/(TotalBankDebts + TotalEquity))。
典型用途
該比率用來衡量公司的投資資本,其中包括總的銀行貸款和公司總股本的回報率。該回報越高越好。
例子
下面的實施例都適用於基本和Crystal語法:
FRReturnOnInvestedCapital(23,17,33)返回0.46。
FRReturnOnInvestedCapital(54,23,17)返回1.35。
注:自變量都不能是負的;你可能有過的參數之前檢查負值。
註釋
FRReturnOnInvestedCapital的是在解釋公司的財務狀況所使用的許多財務分析工具之一。如在所有比率的情況下,它必須謹慎使用。他們可以被用來作為一個線索,對公司的財務狀況形成判斷沒有確鑿的證據。
既不比之一可以單獨使用做財務分析和上有比率的結果沒有固定的規則。除了類型的行業之間的差異,導致同一行業內不同的帳戶期限內不同公司的不同而不同。其結果應僅用於相對比較和趨勢分析,而不是把它們看成是絕對的。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rivista Help Online
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic e Crystal funetica.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) oji
NetProfit hè un numeru o matimàtichi. NetProfit è la quantità di prufitti un impresa guadàgnanu duranti l ‘annu da a vendita di i so prudutti o di servizii Minus tutti i dispacci dannu. Hè a linia fiura di fondu in rèdditu affirmazioni un impresa d’. Certi analysts forse vulerete à aduprà u prufittu riti prima voci imbasciatore è / o obiettivu di calculer stu prezzu.
TotalBankDebts hè un numeru o matimàtichi. TotalBankDebts cumprenni tutti li dèbitu banca termini cortu è longu di un impresa. Lu spartitu pò puru tutti ponnu attruvari in Unité un impresa d’.
TotalEquity hè un numeru o matimàtichi. In ginirali, TotalEquity si componi di zona cumunu, zona preferitu, accumulated capitale, è mantinutu prufitti in Unité un impresa d’.
Action
FRReturnOnInvestedCapital torna a lu rapportu tra NetProfit e InvestedCapital (chì hè TotalBankDebts aimé TotalEquity) (per esempiu, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Nonza Tipici
Stu rapportu veni usatu pi misurari lu ritornu in u capitale numinau un impresa d’, ca cumprenni assumendoni banca tutali è nu tutali ghjustizia è i so cumpagni di l’. U supiriuri a lu ritornu u megliu.
Esempii
Li siquenti sunnu asempî da appiecà à prò sintassa tecnicu è Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) torna 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) torna 1,35.
Nutate bè: None di l ‘argumenti pò esse negativi; pudete avè à verificà di valuri nigativu prima di passari l ‘argumenti.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital hè unu di li tanti arnesi analisi di a finanza usatu in Ricerche di la pusizioni di a finanza di un impresa. Comu nta lu casu di tutti i ratios, lu nomu havi a èssiri usatu cu gradi. Lu spartitu pò puru sulu ièssiri usatu comu na klu è prova ùn ferma, di la Sicilia sutta un dirittu nantu à u statutu di a finanza di un impresa.
Nemmenu unu di i ratios pò ièssiri usatu sulu di fà anàlisi finanziaria è ùn ci sò senza nessune regule ochji fissati nantu à i risultati di u ratios. Apart da e sferenze trà tipu di nnustri, risultatu varieghja trà lu stessu piezzu ma dintra lu stissu l ‘industria è moins de diversu stonde cuntu novu. I risultati, s’àvi a usari sulu di paragunà, parenti è analizà a tendenza, chiuttostu ca iddi si trattassi cum’è qualcosa assuluta.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Osnovni i Crystal sintakse.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumenti
NetProfit je broj ili formula. NetProfit je iznos zarade tvrtka zaradi tijekom godine od prodaje svojih proizvoda ili usluga minus svih rashoda. To je dno crta lik u računu dobiti i gubitka poduzeća. Neki analitičari svibanj želite koristiti neto dobit prije izvanrednih stavki i / ili poreza na dohodak za izračun taj omjer.
TotalBankDebts je broj ili formula. TotalBankDebts uključuje sve kratkoročne i dugoročne bankovne dugove tvrtke. Svi oni mogu se naći u tvrtke bilanci.
TotalEquity je broj ili formula. Općenito, TotalEquity sastoji se od redovnih dionica, poželjni dionice, kapitala viška, a zadržane dobiti tvrtke bilanci.
Akcijski
FRReturnOnInvestedCapital vraća omjer NetProfit i InvestedCapital (što je TotalBankDebts plus TotalEquity) (na primjer, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Tipične primjene
Ovaj omjer se koristi za mjerenje povrata na uloženi kapital tvrtke, što uključuje ukupno zaduživanje banke i tvrtke ukupnog kapitala. Što je veći povrat na bolje.
Primjeri
Sljedeći primjeri su primjenjivi na osnovna i Crystal sintaksu:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Vraća 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Vraća 1.35.
Napomena: niti jedan od argumenata može biti negativna; možda ćete morati provjeriti za negativne vrijednosti prije donošenja argumente.
Komentari
FRReturnOnInvestedCapital je jedna od mnogih financijskih analiza alata koji se koriste u interpretaciji financijski položaj poduzeća. Kao iu slučaju svih omjera, mora se koristiti s oprezom. Oni samo mogu koristiti kao trag, a ne čvrste dokaze za formiranje prosudbe o financijskom stanju tvrtke.
Niti jedan od pokazatelja može se koristiti samostalno za obavljanje financijske analize i nema fiksnih pravila o rezultatima omjerima. Osim razlike između vrsta industrije, rezultat varira među različitim društvima unutar iste industrije, te u različitim razdobljima računa. Rezultati će se koristiti samo za relativne usporedbe i analize trendova, a ne tretirati ih kao nešto apsolutno.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjælp
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Grundlæggende og Crystal syntaks.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumenter
NetProfit er et nummer eller formel. NetProfit er mængden af indtjening en virksomhed tjener i løbet af året fra salget af sine produkter eller tjenesteydelser minus alle udgiftsposter. Det er bundlinjen figur i en virksomheds resultatopgørelse. Nogle analytikere måske ønsker at bruge nettoresultat før ekstraordinære poster og / eller indkomstskat til beregning af dette forhold.
TotalBankDebts er et nummer eller formel. TotalBankDebts omfatter alle de korte og lange sigt bankgæld i et selskab. De kan alle findes i en virksomheds balance.
TotalEquity er et nummer eller formel. Generelt TotalEquity består af ordinære aktier, præferenceaktier, overskydende kapital, og overført resultat i virksomhedens balance.
Handling
FRReturnOnInvestedCapital returnerer forholdet mellem NetProfit og InvestedCapital (som er TotalBankDebts plus TotalEquity) (f.eks ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Typiske anvendelser
Dette forhold anvendes til at måle afkastet af virksomhedens investerede kapital, som omfatter i alt bankgæld og selskabets samlede egenkapital. Jo højere afkast jo bedre.
Eksempler
De følgende eksempler er gældende for både Basic og Crystal syntaks:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Giver 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Giver 1.35.
Bemærk: Ingen af de argumenter kan være negativ; du måske nødt til at tjekke for negative værdier, før den ledes argumenterne.
Kommentarer
FRReturnOnInvestedCapital er en af de mange finansielle analyse værktøjer, der anvendes ved fortolkningen af finansielle stilling i et selskab. Som i tilfældet med alle forhold, skal det anvendes med forsigtighed. De kan bare bruges som et fingerpeg og ikke solid dokumentation for at danne en dom på den finansielle status i et selskab.
Hverken en af de nøgletal kan bruges alene til at gøre finansiel analyse, og der er ingen faste regler om resultaterne af forholdene. Bortset fra forskelle mellem type industrier, resultat varierer blandt forskellige virksomheder inden for samme branche og inden for forskellige konto perioder. Resultaterne bør kun anvendes til relativ sammenligning og trendanalyse, frem for at behandle dem som noget absolut.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (nettowinst, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic en Crystal-syntaxis.
Formaat
FRReturnOnInvestedCapital (nettowinst, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumenten
Nettowinst is een getal of formule. Nettowinst is het bedrag van de inkomsten van een bedrijf verdient in de loop van het jaar uit de verkoop van haar producten of diensten minus alle lasten. Het is de bottom line figuur in een bedrijf de winst- en verliesrekening. Sommige analisten Misschien wilt u de nettowinst voor bijzondere posten en / of inkomstenbelasting te gebruiken voor de berekening van deze ratio.
TotalBankDebts is een getal of formule. TotalBankDebts omvat alle korte en lange termijn bankschulden van een bedrijf. Ze zijn allemaal te vinden in een bedrijf de balans.
TotalEquity is een getal of formule. In het algemeen TotalEquity bestaat uit gewone aandelen, preferente aandelen, kapitaaloverschot en ingehouden winsten in een bedrijf de balans.
Actie
FRReturnOnInvestedCapital geeft de verhouding tussen nettowinst en InvestedCapital (die TotalBankDebts plus TotalEquity) (bijvoorbeeld ReturnOnInvested vermogen = nettowinst / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
typische toepassingen
Deze ratio wordt gebruikt om het rendement op geïnvesteerd vermogen van een onderneming, die de totale bancaire leningen en het totale eigen vermogen van de onderneming omvat meten. Hoe hoger het rendement beter.
Voorbeelden
De volgende voorbeelden zijn van toepassing op zowel de Basic en Crystal-syntaxis:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Geeft 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Geeft 1,35.
Let op: Geen van de argumenten kan negatief zijn; je kan hebben om te controleren of negatieve waarden voor het passeren van de argumenten.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital is een van de vele financiële analyse instrumenten die gebruikt worden bij de interpretatie van de financiële positie van een onderneming. Zoals bij alle verhoudingen, moet worden betracht. Ze kunnen gewoon gebruikt worden als een aanwijzing en geen hard bewijs voor het vormen van een oordeel over de financiële status van een bedrijf.
Geen van de verhoudingen kan alleen worden gebruikt voor het doen financiële analyse en er zijn geen vaste regels over de resultaten van de verhoudingen. Afgezien van de verschillen tussen de aard van de industrie, resultaat varieert tussen de verschillende bedrijven binnen dezelfde sector en binnen verschillende periodes rekening. De resultaten dienen alleen voor relatieve vergelijking en trendanalyse plaats van ze als iets absoluut.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online nápovědy
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Základní a Crystal syntaxe.
Formát
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumenty
NetProfit je číslo nebo vzorec. NetProfit je výše zisku firma vydělává v průběhu roku z prodeje svých výrobků nebo služeb minus všech nákladových položek na. Je faktem postava ve výsledovce společnosti. Někteří analytici chtít použít čistý zisk před mimořádnými položkami a / nebo daní z příjmu pro výpočet tohoto poměru.
TotalBankDebts je číslo nebo vzorec. TotalBankDebts zahrnuje všechny krátkodobých a dlouhodobých bankovních dluhů společnosti. Ty mohou být všechny nalezené v rozvaze společnosti.
TotalEquity je číslo nebo vzorec. Obecně platí, že TotalEquity se skládá z kmenových akcií, prioritních akcií, emisního ážia, a nerozdělený zisk v rozvaze společnosti.
Akce
FRReturnOnInvestedCapital vrací poměr mezi NetProfit a InvestedCapital (což je TotalBankDebts plus TotalEquity) (například, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Typické použití
Tento poměr se používá k měření návratnosti investovaného kapitálu společnosti, která zahrnuje celkový objem bankovních úvěrů a celkový vlastní kapitál společnosti. Čím vyšší je výnos, tím lépe.
Příklady
Následující příklady jsou použitelné pro základní i Crystal syntaxe:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Vrací 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Vrací 1.35.
Poznámka: Žádný z argumentů může být negativní; budete muset zkontrolovat záporných hodnot před předáním argumenty.
Komentáře
FRReturnOnInvestedCapital je jedním z mnoha nástrojů finanční analýzy používané při výkladu finanční situace podniku. Stejně jako v případě všech poměrech, musí být používán s opatrností. Mohou být jen použít jako vodítko a není spolehlivý důkaz pro vytvoření rozhodnutí na finančním stavu podniku.
Ani jeden z poměrů lze použít samostatně pro dělání finanční analýzy a neexistují žádná pevná pravidla o výsledcích poměrů. Kromě rozdílů mezi typem průmyslu, výsledek se liší mezi různými společnostmi v rámci stejného odvětví a v různých obdobích účtu. Výsledky by měly být použity pouze pro relativní srovnání a analýzu trendů, spíše než zacházet s nimi jako něco absolutního.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/
 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic and Crystal syntax.
Format
FRReturnOnInvestedCapital(NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity)Arguments
NetProfit is a Number or formula. NetProfit is the amount of earnings a company earns during the year from the sale of its products or services minus all the expense items. It is the bottom line figure in a company’s income statement. Some analysts may want to use the net profit before extraordinary items and/or income taxes for calculating this ratio.
TotalBankDebts is a Number or formula. TotalBankDebts includes all the short and long term bank debts of a company. They can all be found in a company’s balance sheet.
TotalEquity is a Number or formula. In general, TotalEquity consists of common stocks, preferred stocks, capital surplus, and retained earnings in a company’s balance sheet.
Action
FRReturnOnInvestedCapital returns the ratio between NetProfit and InvestedCapital (which is TotalBankDebts plus TotalEquity) (for example, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Typical uses
This ratio is used to measure the return on a company’s invested capital, which includes total bank borrowing and the company’s total equity. The higher the return the better.
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital(23, 17, 33)Returns 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital(54, 23, 17)Returns 1.35.
Note: None of the arguments can be negative; you may have to check for negative values before passing the arguments.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital is one of the many financial analysis tools used in interpreting the financial position of a company. As in the case of all ratios, it has to be used with caution. They can just be used as a clue and not solid proof for forming a judgment on the financial status of a company.
Neither one of the ratios can be used alone for doing financial analysis and there are no fixed rules on the results of the ratios. Apart from differences between type of industries, result varies among different companies within the same industry and within different account periods. The results should only be used for relative comparison and trend analysis, rather than treating them as something absolute.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristalo Raportoj Surreta Helpo
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Baza kaj Kristalo sintakso.
formato
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumentoj
NetProfit Estas Nombro aŭ formulo. NetProfit estas la kvanto de enspezoj kompanio perlaboras dum la jaro de la vendo de liaj produktoj aŭ servoj minus ĉiuj elspezo erojn. Ĝi estas la malsupra linio figuro en kompanio enspezoj komunikaĵo. Iuj analizistoj eble volos uzi la pura profito antaŭ eksterordinara erojn kaj / aŭ enspezimpostoj por kalkuli tiun rilatumo.
TotalBankDebts Estas Nombro aŭ formulo. TotalBankDebts inkluzivas ĉiujn mallonga kaj longtempe bankaj ŝuldoj de entrepreno. Ili povas ĉiujn esti trovita en firmao bilanco.
TotalEquity Estas Nombro aŭ formulo. Ĝenerale, TotalEquity konsistas komunaj agoj, preferis stokoj, ĉefurbo favoran saldon, kaj retenis enspezarojn en kompanio bilancon.
ago
FRReturnOnInvestedCapital redonas la rilatumo inter NetProfit kaj InvestedCapital (kiu estas TotalBankDebts plus TotalEquity) (ekzemple, ReturnOnInvested Ĉefurbo = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Tipaj uzoj
Tiu proporcio estas uzata por mezuri la revenon sur firmao investis ĉefurbo, kiu inkluzivas entute banko pruntado kaj la firmao entute egaleco. La pli alta la reveno la bona.
ekzemploj
La jenaj ekzemploj estas aplikebla al ambaŭ Baza kaj Kristalo sintakson:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Returns 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Returns 1.35.
Notu: Neniu el la argumentoj povas esti negativaj; vi eble devos kontroli por negativaj valoroj antaŭ pasi la argumentoj.
komentoj
FRReturnOnInvestedCapital estas unu el la multaj financaj analizo iloj uzataj en interpreti la financa pozicio de entrepreno. Kiel en la kazo de ĉiuj raportoj, ĝi devas esti uzita kun singardo. Ili povas simple esti uzata kiel indikon kaj ne solida pruvo por formi juĝon sur la financa statuso de firmao.
Nek unu el la rilatumoj povas esti uzita sole por fari financan analizon kaj ekzistas neniuj fiksaj reguloj sur la rezultoj de la rilatumoj. Krom diferencoj inter tipo de industrioj, rezulto varias inter malsamaj entreprenoj ene de la sama industrio kaj ene malsama konto periodoj. La rezultoj devus nur esti uzita por relativa komparo kaj tendenco analizo, prefere ol trakti ilin kiel io absoluta.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Hetkel Abi
FRReturnOnInvestedCapital (Puhaskasum, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic ja Crystal süntaks.
vorming
FRReturnOnInvestedCapital (Puhaskasum, TotalBankDebts, TotalEquity) argumendid
Puhaskasum on arv või valem. Puhaskasum on võrdne kasumiga ettevõte teenib aasta jooksul müügist oma tooteid või teenuseid, millest on lahutatud kõigi kulukirjeid. See on alumine rida figuuri ettevõtte kasumiaruandes. Mõned analüütikud võiksite kasutada puhaskasum enne erakorralisi esemed ja / või tulumaks antud suhtarvu arvutamiseks.
TotalBankDebts on arv või valem. TotalBankDebts sisaldab kõiki lühi- ja pikaajalised panga võlad ettevõte. Nad kõik võib leida ettevõtte bilansis.
TotalEquity on arv või valem. Üldiselt TotalEquity koosneb ühiseid varusid, eelisaktsiad, kapitali ülejääk ja jaotamata kasum on ettevõtte bilansis.
tegevus
FRReturnOnInvestedCapital tagastab suhe Puhaskasum ja InvestedCapital (mis on TotalBankDebts pluss TotalEquity) (näiteks ReturnOnInvested Capital = Puhaskasum / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
tüüpilised kasutusalad
See suhe on mõõtmiseks kasutatava tulu ettevõtte investeeritud kapitali, mis hõlmab kogu pangalaenude ja ettevõtte omakapital kokku. Mida kõrgem tootlus, seda parem.
Näited
Järgnevad näited on rakendatav nii põhikooli- ja Crystal süntaksit:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Annab 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Annab 1.35.
Märkus: Ükski argumente võib olla negatiivne; siis võib olla, et kontrollida negatiivsed väärtused kaduma enne argumente.
Kommentaarid
FRReturnOnInvestedCapital on üks paljudest finantsanalüüs tööriistu, mida kasutatakse tõlgendamisel finantsseisundit ettevõte. Sarnaselt kõigi vahekorras tuleb kasutada ettevaatusega. Nad võivad lihtsalt kasutada aimugi mitte kindel tõend moodustamise otsuse varanduslikku seisu ettevõte.
Kumbki suhteid saab kasutada üksi tehes finantsanalüüs ning puuduvad kindlad reeglid tulemuste kohta suhtarvud. Peale erinevused tüüpi tööstused, tulemus varieerub erinevates ettevõtetes samasse tööstus ja erinevates konto perioode. Tulemused tuleks kasutada ainult suhtelise võrdluse ja suundumuste analüüs, mitte neid koheldakse midagi absoluutset.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic at Crystal syntax.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Pangangatwiran
NetProfit ay isang Number o formula. NetProfit ay ang halaga ng mga kita ng isang kumpanya kumikita sa panahon ng taon mula sa pagbebenta ng kanyang mga produkto o serbisyo minus lahat ng mga item gastos. Ito ay sa ilalim na linya numero sa income statement ng isang kumpanya. Ang ilang mga analysts ay maaaring nais na gamitin ang net profit bago hindi pangkaraniwang mga item at / o mga buwis sa kita para sa pagkalkula ng ratio na ito.
TotalBankDebts ay isang Number o formula. TotalBankDebts kasama ang lahat ng mga maikli at mahabang mga utang matagalang bank ng isang kumpanya. Maaari silang lahat ay matatagpuan sa balanse sheet ng isang kumpanya.
TotalEquity ay isang Number o formula. Sa pangkalahatan, TotalEquity binubuo ng mga karaniwang stock, ginustong stock, capital surplus, at mananatili kita sa balanse sheet ng isang kumpanya.
aksyon
FRReturnOnInvestedCapital nagbabalik ang ratio sa pagitan NetProfit at InvestedCapital (na TotalBankDebts plus TotalEquity) (halimbawa, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Karaniwang mga gumagamit
ratio na ito ay ginagamit upang masukat ang return on namuhunan kabisera ng kumpanya, na kasama ang kabuuang bank paghiram at kabuuang equity ng kumpanya. Ang mas mataas na return sa mas mahusay.
Mga halimbawa
Ang mga sumusunod na halimbawa ay naaangkop sa parehong Basic at Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Returns 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Returns 1.35.
Tandaan: Wala sa mga argumento ay maaaring maging negatibong; maaaring kailangan mong suriin para sa mga negatibong mga halaga bago makapasa sa argumento.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital ay isa sa mga maraming mga kasangkapan financial analysis na ginagamit sa pagbibigay kahulugan sa mga pinansiyal na posisyon ng isang kumpanya. Tulad ng sa kaso ng lahat ng mga ratio, ito ay upang magamit sa pag-iingat. Maaari silang lamang gamitin bilang isang palatandaan at hindi solid proof para sa pagbabalangkas ng isang paghatol sa pinansiyal na kalagayan ng isang kumpanya.
Wala alinman sa isa sa mga ratios ay maaaring gamitin lamang para sa paggawa financial analysis at walang mga nakapirming mga panuntunan sa mga resulta ng ratios. Bukod sa mga pagkakaiba sa pagitan uri ng mga industriya, resulta ay nag-iiba sa iba’t ibang mga kumpanya sa loob ng parehong industriya at sa loob ng iba’t ibang mga panahon account. Ang mga resulta ay dapat lamang gamitin para sa mga kamag-anak paghahambing at pagtatasa ng takbo, sa halip na pagpapagamot ng mga ito bilang isang bagay na ganap.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-ohje
FRReturnOnInvestedCapital (nettotulos, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic ja Crystal syntaksin.
Muoto
FRReturnOnInvestedCapital (nettotulos, TotalBankDebts, TotalEquity) lausumat
Nettotulos on numero tai kaava. Nettotulos on määrä tulos yrityksen ansaitsee vuoden aikana myynnistä sen tuotteiden tai palvelujen miinus kaikki kuluerät. Se on tärkeintä luku yrityksen tuloslaskelman. Jotkut analyytikot saattavat haluta käyttää nettotulos ennen satunnaisia eriä ja / tai tuloveroa Tunnusluvuissa.
TotalBankDebts on numero tai kaava. TotalBankDebts sisältää kaikki lyhyen ja pitkän aikavälin pankkivelat yrityksen. Ne voidaan kaikki löytyy yhtiön taseeseen.
TotalEquity on numero tai kaava. Yleensä TotalEquity koostuu yhteisten kantojen, etuoikeutettuihin osakkeisiin, ylimääräinen pääoma ja kertyneet voittovarat on yhtiön taseeseen.
Toiminta
FRReturnOnInvestedCapital palauttaa suhde nettotulos ja sijoitetun pääoman tuoton (joka on TotalBankDebts plus TotalEquity) (esimerkiksi ReturnOnInvested pääoma = nettotulos / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
tyypillisiä käyttökohteita
Tätä suhdetta käytetään mittaamaan tuotto yhtiön sijoitetun pääoman, joka sisältää yhteensä pankkilainoja ja yhtiön oma pääoma. Mitä korkeampi tuotto sen parempi.
esimerkit
Seuraavat esimerkit ovat sovellettavissa sekä perus- ja Crystal syntaksi:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Palauttaa 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Palauttaa 1,35.
Huom: Perustelut, voi olla kielteinen; ehkä tarkistaa negatiiviset arvot ennen kulkee argumentteja.
Kommentit
FRReturnOnInvestedCapital on yksi monista taloudellisen analyysin välineitä käytetään tulkittaessa taloudellista asemaa yrityksen. Kuten on kaikissa suhteissa, sitä on käytettävä varoen. Ne voivat vain käyttää vihjeen eikä vahvan näytön muodostamiseksi tuomionsa taloudellista asemaa yrityksen.
Kumpikaan suhteet voidaan käyttää yksin tehdä taloudellisen analyysin ja ei ole kiinteitä sääntöjä tuloksista suhdelukuja. Paitsi erot tyyppi teollisuuden, tulos vaihtelee eri yhtiöissä samalla toimialalla ja sisällä eri tilin aikoja. Tuloksia tulee käyttää vain suhteellisen vertailun ja trendianalyysi, eikä käsitellä niitä jotain absoluuttista.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Aide en ligne
FRReturnOnInvestedCapital (Netprofit, TotalBankDebt, TotalEquity)
La syntaxe de base et Crystal.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (Netprofit, TotalBankDebts, TotalEquity) Arguments
Netprofit est un numéro ou une formule. Netprofit est le montant des gains d’une entreprise gagne au cours de l’année de la vente de ses produits ou services moins tous les postes de dépenses. Il est la ligne de fond figurent dans la déclaration de revenus d’une entreprise. Certains analystes peuvent vouloir utiliser le bénéfice net avant éléments exceptionnels et / ou impôts sur le revenu pour le calcul de ce ratio.
TotalBankDebts est un numéro ou une formule. TotalBankDebts inclut toutes les dettes bancaires à court et long terme d’une entreprise. Ils peuvent tous être trouvés dans le bilan d’une entreprise.
TotalEquity est un numéro ou une formule. En général, TotalEquity se compose d’actions ordinaires, des actions privilégiées, l’excédent de capital et des bénéfices non répartis dans le bilan d’une entreprise.
action
FRReturnOnInvestedCapital renvoie le rapport entre Netprofit et InvestedCapital (qui est en plus TotalBankDebts TotalEquity) (par exemple, ReturnOnInvested capital = Netprofit / (+ TotalBankDebts TotalEquity)).
Les utilisations typiques
Ce ratio est utilisé pour mesurer le retour sur investissement de capital d’une société, qui comprend l’emprunt bancaire total et total des capitaux propres de l’entreprise. Plus le rendement est meilleur.
Exemples
Les exemples suivants sont applicables à la fois la syntaxe de base et Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Renvoie 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Renvoie 1,35.
Remarque: Aucun des arguments peut être négatif; vous pourriez avoir à vérifier les valeurs négatives avant de transmettre les arguments.
commentaires
FRReturnOnInvestedCapital est l’un des nombreux outils d’analyse financière utilisés dans l’interprétation de la situation financière d’une entreprise. Comme dans le cas de tous les rapports, il doit être utilisé avec précaution. Ils peuvent simplement être utilisés comme un indice et une preuve non solide pour former un jugement sur la situation financière d’une entreprise.
Ni l’un des ratios peuvent être utilisés seuls pour faire l’analyse financière et il n’y a pas de règles fixes sur les résultats des rapports. Outre les différences entre les types d’industries, le résultat varie entre les différentes sociétés du même secteur d’activité et au sein de différentes périodes de compte. Les résultats ne devraient être utilisés pour la comparaison relative et l’analyse des tendances, plutôt que de les traiter comme quelque chose d’absolu.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic en Crystal syntaksis.
Formaat
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Arguminten
NetProfit is in Oantal of formule. NetProfit is it bedrach fan fertsjinsten in bedriuw fertsjinnet yn it jier fan de ferkeap fan syn produkten of tsjinsten minus al de kosten items. It is de ûnderste line figuer yn in bedriuw fan ynkommen statement. Guon analysts kinne wolle brûke de netto winst foar bûtengewoane items en / of ynkommen belestings foar it berekkenjen fan dizze ferhâlding.
TotalBankDebts is in Oantal of formule. TotalBankDebts befettet al de koarte en lange termyn bank skulden fan in bedriuw. Se kinne allegearre te finen yn in bedriuw syn lykwicht sheet.
TotalEquity is in Oantal of formule. Yn it algemien, TotalEquity bestiet út mienskiplike foarrieden, de foarkar foarrieden, haadstêd oerskot, en beholden fertsjinsten yn in bedriuw syn lykwicht sheet.
Aksje
FRReturnOnInvestedCapital jout de ferhâlding tusken NetProfit en InvestedCapital (dat is TotalBankDebts plus TotalEquity) (bygelyks, ReturnOnInvested Haadstêd = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Typisch uses
Dizze ferhâlding wurdt brûkt om te mjitten it werom op in bedriuw fan ynvestearre haadstêd, dy’t út totaal bank borrowing en it bedriuw fan totale eigen fermogen. De hegere de ynvestearring it better.
foarbylden
De folgjende foarbylden binne fan tapassing foar sawol Basic en Crystal syntaksis:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Returns 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Returns 1.35.
Tink derom: Gjin fan ‘e arguminten kin wêze negatyf; jo kinne moatte kontrolearje foar negative wearden foardat lâns de arguminten.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital is ien fan de protte finansjele analyze ark brûkt yn ynterpretaasje fan de finansjele posysje fan in bedriuw. As yn it gefal fan alle ferhâldingen, it hat te brûkt wurde mei foarsichtigens. Se kinne gewoan brûkt wurde as in helpmiddel en net bêst bewiis foar de foarming fan in oardiel oer de finansjele status fan in bedriuw.
Noch ien fan de ferhâldingen kin brûkt wurde allinnich foar it dwaan fan finansjele analyze en der binne gjin fêste regels op de resultaten fan ‘e ferhâldingen. Neist ferskillen tusken type fan yndustry, resultaat fariearret tusken ferskillende bedriuwen binnen deselde yndustry en binnen ferskate account perioaden. De resultaten moatte allinne brûkt wurde foar relative ferliking en trend analyze, ynstee fan de behanneling fan har as wat absolute.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Axuda Online
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Básico e Crystal sintaxe.
formato
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumentos
NetProfit é un número ou fórmula. NetProfit é a cantidade de lucro dunha empresa gaña durante o ano coa venda dos seus produtos ou servizos menos todos os elementos de gasto. É a figura liña de fondo na demostración de resultados da empresa. Algúns analistas pode querer usar o beneficio neto antes de elementos extraordinarios e / ou imposto sobre a renda para o cálculo desta relación.
TotalBankDebts é un número ou fórmula. TotalBankDebts inclúe todas as débedas bancarias curto e longo prazo dunha empresa. Poden ser atopados no balance dunha empresa.
TotalEquity é un número ou fórmula. En xeral, TotalEquity consiste accións ordinarias, accións preferenciais, excedente de capital e beneficios acumulados no balance dunha empresa.
acción
FRReturnOnInvestedCapital retorna a razón entre NetProfit InvestedCapital e (o que é máis TotalBankDebts TotalEquity) (por exemplo, ReturnOnInvested Capital NetProfit = / (+ TotalBankDebts TotalEquity)).
Os usos típicos
Este índice é usado para medir o rendemento do capital investido dunha empresa, que inclúe débeda bancaria total e patrimonio neto total da empresa. Canto maior sexa o retorno mellor.
exemplos
Os exemplos a seguir aplica-se tanto a sintaxe básica e Cristal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Volta 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Volta 1,35.
Nota: Ningún dos argumentos pode ser negativo; pode ter que comprobar a valores negativos antes de pasar os argumentos.
comentarios
FRReturnOnInvestedCapital é unha das moitas ferramentas de análise financeira utilizados na interpretación da posición financeira dunha empresa. Como no caso de todas as proporcións, ten que ser usado con cautela. Poden simplemente ser usado como unha pista e proba non sólida para formar un xuízo sobre a situación financeira dunha empresa.
Nin unha das razóns pode ser usado só para facer análise financeira e non hai regras fixas sobre os resultados das proporcións. Ademais de diferenzas entre o tipo de industrias, o resultado varía entre as distintas empresas do mesmo sector e dentro de diferentes períodos de conta. Os resultados só deben ser utilizados para a comparación relativa e análise de tendencias, no canto de tratalos como algo absoluto.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
ძირითადი და Crystal სინტაქსი.
ფორმატი
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) არგუმენტები
NetProfit ნომერი ან ფორმულით. NetProfit არის ოდენობის მოგება კომპანია შოულობს წლის განმავლობაში გაყიდვიდან თავისი პროდუქციის ან მომსახურების მინუს ყველა ხარჯი. ეს არის დედააზრი ფიგურა კომპანიის შემოსავალი განაცხადი. ზოგიერთი ანალიტიკოსი გინდათ გამოიყენოთ წმინდა მოგება სანამ საგანგებო ნივთები ან / და საშემოსავლო გადასახადების გაანგარიშების ამ რაციონი.
TotalBankDebts ნომერი ან ფორმულით. TotalBankDebts მოიცავს ყველა მოკლე და გრძელვადიანი საბანკო დავალიანების კომპანია. მათ შეუძლიათ ყველა იხილოთ კომპანიის ბალანსზე.
TotalEquity ნომერი ან ფორმულით. ზოგადად, TotalEquity შედგება ჩვეულებრივი აქციების, პრივილეგირებული აქციები, კაპიტალის გარდამეტი და გაუნაწილებელი მოგება კომპანია ბალანსი.
აქცია
FRReturnOnInvestedCapital ბრუნდება თანაფარდობა NetProfit და InvestedCapital (რომელიც TotalBankDebts პლუს TotalEquity) (მაგალითად, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
ტიპიური გამოყენების
ეს თანაფარდობა გამოიყენება შევაფასებთ დაბრუნების შესახებ კომპანიის ჩადო, რომელიც მოიცავს სულ საბანკო სესხების და კომპანიის მთლიანი კაპიტალი. უმაღლესი დაბრუნების უკეთესი.
მაგალითები
შემდეგი მაგალითები მიესადაგება როგორც ძირითადი და Crystal სინტაქსი:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) ანაზღაურება 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) ანაზღაურება 1.35.
შენიშვნა: არც ერთი არგუმენტი შეიძლება იყოს უარყოფითი; თქვენ შეიძლება ჰქონდეს შემოწმება უარყოფითი ადრე გავლით არგუმენტები.
კომენტარები
FRReturnOnInvestedCapital არის ერთი ბევრი ფინანსური ანალიზი ინსტრუმენტები გამოიყენება წერით ფინანსური მდგომარეობის კომპანია. როგორც იმ შემთხვევაში, თუ ყველა კოეფიციენტები, ის უნდა სიფრთხილით. მათ შეუძლიათ მხოლოდ იქნას გამოყენებული როგორც ნახავ და არა მყარი მტკიცებულება ფორმირების გადაწყვეტილება ფინანსური მდგომარეობის კომპანია.
არც ერთი კოეფიციენტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ცალკე აკეთებს ფინანსური ანალიზი და არ არსებობს ფიქსირებული წესების შედეგების კოეფიციენტები. გარდა განსხვავებები ტიპის მრეწველობის, შედეგი მერყეობს შორის სხვადასხვა კომპანიების იმავე საწარმოს და მის ფარგლებში სხვადასხვა ანგარიშზე პერიოდს. შედეგები უნდა იქნას გამოყენებული ნათესავი შედარებით და ტენდენციის ანალიზი, ვიდრე მკურნალობის მათ, როგორც რაღაც აბსოლუტური.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-Hilfe
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic und Crystal-Syntax.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumente
NetProfit ist eine Zahl oder Formel. NetProfit ist die Höhe des Gewinns ein Unternehmen im Laufe des Jahres aus dem Verkauf ihrer Produkte oder Dienstleistungen abzüglich aller Aufwandspositionen verdient. Es ist unter dem Strich Figur in einer Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens. Einige Analysten möchten den Nettogewinn zu verwenden, vor außerordentlichen Posten und / oder Einkommenssteuern für dieses Verhältnis zu berechnen.
TotalBankDebts ist eine Zahl oder Formel. TotalBankDebts beinhaltet alle kurz- und langfristigen Bankschulden eines Unternehmens. Sie können alle in einem Unternehmen in der Bilanz zu finden.
TotalEquity ist eine Zahl oder Formel. Im Allgemeinen besteht TotalEquity von Stammaktien, Vorzugsaktien, Kapitalrücklage und Gewinnrücklagen in der Bilanz eines Unternehmens.
Aktion
FRReturnOnInvestedCapital gibt das Verhältnis zwischen NetProfit und InvestedCapital (zB ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)) (das TotalBankDebts Plus TotalEquity ist).
Typische Anwendungen
Dieses Verhältnis wird auf eines Unternehmens investierten Kapitals die Rückkehr zu messen, die Kreditaufnahme Gesamtbank umfasst und das Eigenkapital des Unternehmens. Je höher die Rendite, desto besser.
Beispiele
Die folgenden Beispiele gelten sowohl für Basic und Crystal-Syntax:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Liefert 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Gibt 1,35.
Hinweis: Keines der Argumente negativ sein kann; Sie können für negative Werte zu überprüfen, bevor Sie die Argumente.
Bemerkungen
FRReturnOnInvestedCapital ist eine der vielen Finanzanalyse-Tools, die in der finanziellen Lage eines Unternehmens zu interpretieren. Wie im Falle von allen Verhältnissen, hat es mit Vorsicht verwendet werden. Sie können nur als Anhaltspunkt verwendet werden und nicht solide Beweis für ein Urteil über die finanzielle Situation eines Unternehmens bilden.
Keiner der Verhältnisse kann alleine zu tun Finanzanalyse verwendet werden und es gibt keine festen Regeln über die Ergebnisse der Verhältnisse. Abgesehen von den Unterschieden zwischen Art von Branchen variiert Ergebnis zwischen verschiedenen Unternehmen innerhalb derselben Branche und innerhalb verschiedener Konto Perioden. Die Ergebnisse sollten nur für einen relativen Vergleich und Trendanalyse benutzt werden, anstatt sie als etwas absolute behandeln.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Βασικές και Crystal σύνταξη.
Μορφή
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Επιχειρήματα
NetProfit είναι ένας αριθμός ή τύπο. NetProfit είναι το ποσό των κερδών εταιρεία κερδίζει κατά τη διάρκεια του έτους από την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, μείον όλα τα στοιχεία έξοδα. Είναι το κάτω σχήμα γραμμή στην κατάσταση αποτελεσμάτων της εταιρείας. Ορισμένοι αναλυτές μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το καθαρό κέρδος προ εκτάκτων στοιχείων ή / και τους φόρους εισοδήματος για τον υπολογισμό αυτού του δείκτη.
TotalBankDebts είναι ένας αριθμός ή τύπο. TotalBankDebts περιλαμβάνει όλα τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τραπεζικά χρέη της εταιρείας. Μπορούν όλοι να βρεθούν στον ισολογισμό μιας εταιρείας.
TotalEquity είναι ένας αριθμός ή τύπο. Σε γενικές γραμμές, TotalEquity αποτελείται από κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, το πλεόνασμα του κεφαλαίου και κερδών εις νέον στον ισολογισμό της εταιρείας.
Δράση
FRReturnOnInvestedCapital επιστρέφει την αναλογία μεταξύ NetProfit και InvestedCapital (η οποία είναι TotalBankDebts συν TotalEquity) (για παράδειγμα, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
τυπικές χρήσεις
Αυτή η αναλογία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει συνολικό τραπεζικό δανεισμό και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Όσο υψηλότερη είναι η απόδοση τόσο το καλύτερο.
παραδείγματα
Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι εφαρμόσιμες τόσο στη βασική σύνταξη και Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Επιστρέφει 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Επιστρέφει 1.35.
Σημείωση: Κανένα από τα επιχειρήματα μπορεί να είναι αρνητική? ίσως χρειαστεί να ελέγξετε για αρνητικές τιμές πριν περάσει τα επιχειρήματα.
Σχόλια
FRReturnOnInvestedCapital είναι ένα από τα πολλά εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Όπως και στην περίπτωση όλων των αναλογιών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Μπορούν απλά να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη και δεν είναι ατράνταχτη απόδειξη για τη διαμόρφωση κρίσης για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Ούτε ένα από τα αναλογίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της για να κάνει οικονομική ανάλυση και δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες σχετικά με τα αποτελέσματα των αναλογιών. Πέρα από τις διαφορές μεταξύ του τύπου των βιομηχανιών, αποτέλεσμα ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και σε διαφορετικές περιόδους λογαριασμό. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη σχετική σύγκριση και ανάλυση των τάσεων, αντί να αντιμετωπίζονται ως κάτι το απόλυτο.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
મૂળભૂત અને ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના.
ફોર્મેટ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) દલીલો
NetProfit એક નંબર અથવા સૂત્ર છે. NetProfit કમાણી જથ્થો કદાચ કંપનીને તેનાં ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ ઓછા બધા ખર્ચ વસ્તુઓ વેચાણ માંથી વર્ષ દરમિયાન કમાય છે. તે કંપનીના આવક નિવેદનમાં આ બોટમ લાઇન આંકડો છે. કેટલાક વિશ્લેષકો આ ગુણોત્તર ગણતરી માટે અસાધારણ વસ્તુઓ અને / અથવા આવક કર પહેલાં ચોખ્ખો નફો ઉપયોગ કરવા માંગો છો શકે છે.
TotalBankDebts એક નંબર અથવા સૂત્ર છે. TotalBankDebts કંપનીના બધા ટૂંકા અને લાંબા ગાળાના બેંક દેવાની સમાવેશ થાય છે. તેઓ બધા એક કંપનીના સરવૈયામાં માં શોધી શકાય છે.
TotalEquity એક નંબર અથવા સૂત્ર છે. સામાન્ય રીતે, TotalEquity સામાન્ય શેરોમાં, પ્રિફર્ડ શેરોમાં કેપિટલ ફાજલ સમાવેશ થાય છે, અને કંપનીના સરવૈયામાં કમાણી જાળવી રાખ્યું છે.
ક્રિયા
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit અને InvestedCapital વચ્ચે ગુણોત્તર (જે TotalBankDebts વત્તા TotalEquity છે) આપે છે (ઉદાહરણ તરીકે, ReturnOnInvested કેપિટલ = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
લાક્ષણિક ઉપયોગો
આ ગુણોત્તર કંપનીની રોકાણ મૂડી છે, જે કુલ બેન્ક ઋણ અને કંપનીના કુલ ઇક્વિટી સમાવેશ થાય છે પર વળતર માપવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ઊંચા વળતર સારી.
ઉદાહરણો
નીચેના ઉદાહરણોમાં બંને મૂળભૂત અને ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના માટે લાગુ પડે છે:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 આપે છે.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 આપે છે.
નોંધ: દલીલો કંઈ નકારાત્મક હોઇ શકે છે; તમે દલીલો પસાર પહેલાં નકારાત્મક કિંમતો માટે ચકાસવા માટે પણ હોઈ શકે છે.
ટિપ્પણીઓ
FRReturnOnInvestedCapital ઘણા નાણાકીય વિશ્લેષણ કંપનીના નાણાકીય સ્થિતિ ઈન્ટરપ્રીટ માં ઉપયોગ સાધનો એક છે. બધા કેશ કિસ્સામાં તરીકે, તે સાવધાની સાથે ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેઓ માત્ર એક ચાવી અને એક કંપનીના નાણાકીય સ્થિતિ પર ચુકાદો રચના માટે નક્કર પુરાવા તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો.
બેમાંથી કેશ એક નાણાકીય વિશ્લેષણ કરવાનું એકલા ઉપયોગ કરી શકાય છે અને ત્યાં કેશ પરિણામો પર કોઈ ચોક્કસ નિયમો હોય છે. ઉપરાંત ઉદ્યોગો પ્રકાર વચ્ચે તફાવત છે, પરિણામે તે જ ઉદ્યોગ અંદર અને અલગ એકાઉન્ટ સમયગાળા અંદર વિવિધ કંપનીઓ વચ્ચે બદલાય છે. પરિણામો માત્ર તેના બદલે તેમને કંઈક ચોક્કસ સારવાર કરતાં, સંબંધિત સરખામણી અને વલણ વિશ્લેષણ માટે ઉપયોગ કરવો જોઇએ.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapò En jwèt ede
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Debaz ak Crystal sentaks.
fòma
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Agiman
NetProfit se yon Nimewo oswa fòmil. NetProfit se kantite lajan an nan salè yon konpayi touche pandan ane a soti nan vant lan nan pwodwi li yo oswa sèvis mwens tout atik yo depans. Li se figi a liy anba nan deklarasyon revni yon konpayi an. Gen kèk analis ka vle itilize pwofi a nèt anvan atik ekstraòdinè ak / oswa enpo sou revni pou kalkile sa a rapò.
TotalBankDebts se yon Nimewo oswa fòmil. TotalBankDebts gen ladan tout dèt yo kout ak long tèm bank nan yon konpayi. Yo ka tout bagay sa yo yo te jwenn nan fèy balans yon konpayi an.
TotalEquity se yon Nimewo oswa fòmil. An jeneral, TotalEquity konsiste de aksyon komen, aksyon pi pito, sipli kapital, ak double klas salè nan fèy balans yon konpayi an.
Aksyon
FRReturnOnInvestedCapital retounen rapò ki genyen ant NetProfit ak InvestedCapital (ki se TotalBankDebts plis TotalEquity) (pou egzanp, ReturnOnInvested Kapital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
itilizasyon tipik
se rapò sa a sèvi ak mezi retounen an sou yon konpayi a envesti kapital, ki gen ladan manm prete bank ak manm ekite nan konpayi an. Pi wo a retounen nan pi bon an.
Men kèk egzanp
egzanp sa yo se aplikab a tou de sentaks debaz ak Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) retounen 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) retounen 1.35.
Remak: Pa gen yonn nan agiman yo kapab negatif; ou ka gen yo tcheke pou valè negatif anvan ou pase agiman yo.
kòmantè
FRReturnOnInvestedCapital se youn nan zouti yo anpil analiz finansye yo itilize nan entèprete pozisyon finansye nan yon konpayi. Kòm nan ka a nan tout rapò, li gen yo dwe itilize avèk prekosyon. Yo ka jis dwe itilize kòm yon siy ak prèv pa solid pou fòme yon jijman sou estati a finansye nan yon konpayi.
Ni youn nan rapò yo ka itilize pou kont li pou fè analiz finansye ak pa gen okenn règ fiks sou rezilta yo de rapò yo. Apa de diferans ki genyen ant di ki kalite endistri, rezilta varye nan mitan konpayi diferan nan endistri a menm ak nan peryòd kont diferan. Rezilta yo ta dwe itilize sèlman pou konparezon relatif ak tandans analiz, olye ke trete yo kòm yon bagay absoli.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal rahoton Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic da Crystal ginin kalma.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Muhawara
NetProfit ne mai Number ko dabara. NetProfit ne adadin albashi a kamfanin tsiwirwirin a wannan shekarar daga sayar da kayayyakin ko ayyuka debe dukan kudi abubuwa. Yana da kasa line adadi a cikin wani kamfanin samun kudin shiga bayani. Wasu manazarta na iya son yin amfani da ribar da m abubuwa da / ko samun kudin shiga haraji ga kirga wannan rabo.
TotalBankDebts ne mai Number ko dabara. TotalBankDebts ya hada da dukan takaice da kuma dogon lokaci bank basusuka da wani kamfanin. Suna iya dukan za a samu a cikin wani kamfanin balance sheet.
TotalEquity ne mai Number ko dabara. A general, TotalEquity kunshi kowa hannun jari, fĩfĩta hannun jari, babban birnin kasar ragi, kuma riƙe albashi a cikin wani kamfanin balance sheet.
Action
FRReturnOnInvestedCapital dawo da rabo tsakanin NetProfit da InvestedCapital (wanda yake shi ne TotalBankDebts da TotalEquity) (misali, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
hankula amfani
Wannan rabo da ake amfani da su domin auna da dawowar a kan wani kamfanin zuba jari babban birnin kasar, wanda ya hada da duka bank wajen samo da kamfanin total ãdalci. A mafi girma da dawowar mafi alhẽri.
misalan
Wadannan misalai ne m ga duka Basic da Crystal ginin kalma:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Ya Koma 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Ya Koma 1.35.
Note: Babu wani daga cikin muhawara iya zama mummunan. za ka iya yi duba ga mummunan dabi’u da wucewa da muhawara.
comments
FRReturnOnInvestedCapital yana daya daga cikin mutane da yawa kudi analysis kayayyakin amfani a cikin tafsirin da kudi wuri na wani kamfani. Kamar yadda a yanayin saukan dukan rabo, yana da za a yi amfani da hankali. Suna iya kawai a yi amfani a matsayin alama kuma ba hujja ga kafa shari’a a kan kudi da matsayi na wani kamfani.
Babu daya daga cikin rabo za a iya amfani kadai domin yin kudi analysis kuma akwai wani gyarawa dokoki a kan sakamakon da rabo. Baya bambance-bambance tsakanin irin masana’antu, sakamakon dabam daga daban-daban kamfanoni a cikin wannan masana’antu da kuma cikin daban-daban account lokaci. Sakamakon ba za a yi amfani da dangi kwatanta da Trend analysis, maimakon zalunta su a matsayin wani abu cikakkar.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He aniani hoike Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Walaʻauʻana a me he aniani la Ka Mooolelo O.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) ‘oihana
NetProfit ka mea, he nui paha haʻilula. NetProfit, oia ka huina o na loaʻa kālā i ka poʻe ukuia iloko o ka makahiki, mai ke kuai ana aku o kona mau huahana a lawelawe hua a pau i ka lilo mau. Mea, o ke kumu lalani huahelu i loko o ka poʻe kēla olelo. Kekahi analysts i makemake e hoʻohana i ka upena waiwai i mua o kekahi ‘ikamu a / a iʻole loaʻa auhau no ka helu ana i keia lākiō.
TotalBankDebts ka mea, he nui paha haʻilula. TotalBankDebts nā mea a pau i ka wa pokole, a loihi ka manawa kapa aie o ka poʻe. Lakou hiki a pau e loaa i na papa o ka koena pepa.
TotalEquity ka mea, he nui paha haʻilula. Ma ke ‘ano laulā, TotalEquity ninoieo ec na laau, he makemake ko laau, eaieoaeuiue surplus, a hoopaa iho la loaʻa kālā i loko o ka poʻe o ka koena pepa.
hana
FRReturnOnInvestedCapital hoʻi ka lākiō ma waena o NetProfit, a me InvestedCapital, (ka mea TotalBankDebts hoʻohui TotalEquity) (no ka mea, laʻana, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
KOLOHE hoʻohana
Keia lākiō ua hoʻohana ‘ia e ana i ka hoʻi ma luna o ka poʻe ke kālele’ ana kapikala, i nā huina kapa i lawekahikiʻia, a me ka poe ka huina kaulike. Ka kiekie o ka hoi ana o ka maikai.
ano he kumu hoʻohālike
Ka hahai examples ua pili i na XIX., A me he aniani la Ka Mooolelo O;
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) ka Huli Hoʻi 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) ka Huli Hoʻi 1,35.
‘Ōlelo Aʻo: None o nā manaʻo hoʻopiʻi kū’ē e hiki io; oe e ka mea e nānā no ka io Hawaiʻi ma mua o hele i na manaʻo hoʻopiʻi kū’ē.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital, oia kekahi o ka nui waiwai Ka Ikepili mea paahana paha i ka unuhi i ka kālā kulana o ka poʻe. E like me ia i ka hihia o na lākiō., Ua i aku e hoʻohana i ka haʻalele aku. Lakou hiki wale ke hoʻohana me ka ahuoi, a aole paa maopopo no ka ho okumu i ka hoʻoponopono ma luna o ke kūlana kālā o ka poʻe.
Aole hoi kekahi o ka lākiō. Hiki ke hoʻohana wale no ka hana pili Ka Ikepili a aia no he paa rula ma luna o nā hualoaʻa o ka lākiō.. Kaawale mai oko waena hoailona auanei ia no na hana, hopenaʻilikai mawaena okoa poʻe i loko o ia hana, a ma loko okoa mooolelo manawa. Nā hualoaʻa e wale e hoohana ia no ka mea i pili e like me nā mea kū Ka Ikepili, ma mua ana ia lakou e like me ka mea loa.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports עזרה מקוונת
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
תחביר בסיסי וקריסטל.
פוּרמָט
טיעונים FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity)
NetProfit הוא מספר או נוסחה. NetProfit הוא סכום הרווח חברה מרוויחה בשנה ממכירת מוצריה או שירותים מינוס כל סעיפי ההוצאות. זהו הנתון השורה התחתונה בדוח רווח והפסד של החברה. כמה אנליסטים מומלצים להשתמש מהרווח הנקי מפעולות בלתי רגילות לפני ו / או מס הכנסה לחישוב יחס זה.
TotalBankDebts הוא מספר או נוסחה. TotalBankDebts כוללת את כל החובות בנקאי לזמן קצר וארוך של החברה. הם יכולים להימצא במאזן החברה.
TotalEquity הוא מספר או נוסחה. באופן כללי, TotalEquity מורכב מניות רגילות, מניות בכורה, עודף הון, ועודפים בתוך המאזן של חברה.
פעולה
FRReturnOnInvestedCapital מחזירה את היחס בין NetProfit ו InvestedCapital (וזה TotalBankDebts בתוספת TotalEquity) (למשל, ReturnOnInvested הון = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
שימושים אופייניים
יחס זה משמש כדי למדוד את התשואה על ההון המושקע של חברה, אשר כולל גיוס בנק סך ההון עצמי של החברה. ככל בתמורה לטובה.
דוגמאות
הדוגמות הבאות רלוונטיות הוא תחביר בסיסי וקריסטל:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) מחזיר 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) מחזיר 1.35.
הערה: אף אחד מן הנימוקים יכולים להיות שלילי; ייתכן שיהיה עליך לבדוק ערכים שליליים לפני שהיא עוברת את הטענות.
תגובות
FRReturnOnInvestedCapital הוא אחד כלי ניתוח פיננסי הרבים המשמשים לפרש את המצב הכספי של חברה. כמו במקרה של כל היחסים, זה חייב להשתמש בזהירות. הם יכולים רק לשמש כרמז והוכחה מוצקה לא לגיבוש שיפוט על המצבה הכספית של חברה.
אף אחד מהיחסים ניתן להשתמש לבד לעשות ניתוח פיננסי אין כללים קבועים על תוצאות היחסים. מלבד הבדלים בין הסוג של תעשיות, תוצאה שונה בין חברות שונות באותו הענף ובתוך תקופות לחשבון אחרות. התוצאות אמורות לשמש רק לצורך השוואת ביחס וניתוח מגמה, ולא להתייחס אליהם כאל משהו מוחלט.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
बेसिक और क्रिस्टल सिंटेक्स।
प्रारूप
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) तर्क
NetProfit एक नंबर या फार्मूला है। NetProfit आय की राशि एक कंपनी ने अपने उत्पादों या सेवाओं को शून्य से सभी व्यय आइटम की बिक्री से वर्ष के दौरान कमाता है। यह एक कंपनी की आय बयान में लब्बोलुआब यह आंकड़ा है। कुछ विश्लेषकों का यह अनुपात की गणना के लिए असाधारण वस्तुओं और / या आय करों से पहले शुद्ध लाभ का उपयोग कर सकते हैं।
TotalBankDebts एक नंबर या फार्मूला है। TotalBankDebts एक कंपनी के सभी छोटी और लंबी अवधि में बैंक ऋण शामिल है। वे सब एक कंपनी की बैलेंस शीट में पाया जा सकता है।
TotalEquity एक नंबर या फार्मूला है। सामान्य तौर पर, TotalEquity आम शेयरों, पसंदीदा स्टॉक, राजधानी अधिशेष के होते हैं, और एक कंपनी की बैलेंस शीट में आय बनाए रखा।
कार्य
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit और InvestedCapital के बीच अनुपात (जो TotalBankDebts प्लस TotalEquity है) देता है (उदाहरण के लिए, ReturnOnInvested राजधानी = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity))।
ठेठ का उपयोग करता
यह अनुपात एक कंपनी की निवेश पूंजी है, जो कुल बैंक उधार लेने और कंपनी की कुल इक्विटी शामिल है पर वापसी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च वापसी बेहतर है।
उदाहरण
निम्न उदाहरण दोनों बुनियादी और क्रिस्टल वाक्य रचना के लिए लागू कर रहे हैं:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 देता है।
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) में 1.35 देता है।
नोट: तर्क से कोई भी नकारात्मक हो सकता है; आप तर्क पारित करने से पहले नकारात्मक मूल्यों के लिए जाँच करने के लिए हो सकता है।
टिप्पणियाँ
FRReturnOnInvestedCapital कई वित्तीय विश्लेषण एक कंपनी की वित्तीय स्थिति की व्याख्या में इस्तेमाल उपकरणों में से एक है। सभी अनुपात के मामले में, यह सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना है। वे सिर्फ एक सुराग और एक कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में एक निर्णय बनाने के लिए नहीं ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
न तो अनुपातों में से एक वित्तीय विश्लेषण करने के लिए अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है और वहाँ अनुपातों के परिणामों पर कोई निश्चित नियम हैं। इसके अलावा उद्योगों के प्रकार के बीच मतभेद से, परिणाम एक ही उद्योग के भीतर और अलग खाते की अवधि के भीतर विभिन्न कंपनियों के बीच बदलता है। परिणाम केवल बजाय उन्हें कुछ पूर्ण रूप से इलाज, रिश्तेदार तुलना और प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pab
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic thiab Crystal syntax.
hom
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) sib ceg
NetProfit yog ib tug xov tooj los yog mis. NetProfit yog tus nqi ntawm cov nyiaj tau ib lub tuam txhab khwv thaum lub sij hawm lub xyoo los ntawm cov muag khoom ntawm nws cov khoom los yog kev pab rho tawm tag nrho cov nuj nqis yam khoom. Nws yog cov kab hauv qab daim duab nyob rau hauv ib lub tuam txhab nyiaj khwv tau los daim ntawv qhia. Ib txhia kws tshuaj ntsuam yuav xav siv lub net profit ua ntej extraordinary khoom thiab / los yog nyiaj tau los cov se rau xam xyuas no ratio.
TotalBankDebts yog ib tug xov tooj los yog mis. TotalBankDebts muaj xws li tag nrho cov luv luv thiab ntev lub sij hawm bank nuj nqis ntawm ib lub tuam txhab. Lawv muaj peev xwm tag nrho cov muaj nyob rau hauv ib lub tuam txhab nyiaj tshuav daim ntawv.
TotalEquity yog ib tug xov tooj los yog mis. Nyob rau hauv kev, TotalEquity muaj ntau stocks, nyiam stocks, capital surplus, thiab muab khaws cia tseg cov nyiaj tau nyob rau hauv ib lub tuam txhab nyiaj tshuav daim ntawv.
Action
FRReturnOnInvestedCapital rov tus piv ntawm NetProfit thiab InvestedCapital (uas yog TotalBankDebts ntxiv TotalEquity) (piv txwv li, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
raug kev siv
Qhov no piv yog siv los ntsuas tus rov qab rau ib lub tuam txhab ua lag luam capital, uas muaj xws li tag nrho cov sij hawm thaum tsis qiv thiab lub tuam txhab tag nrho kev ncaj ncees. Lub siab dua rov qab zoo dua.
Piv txwv
Cov nram qab no piv txwv yog muaj feem xyuam rau cov Basic thiab Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Rov 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Rov 1.35.
Nco ntsoov: Tsis muaj ntawm cov nqe lus no yuav tsis zoo; tej zaum koj yuav tau mus saib rau tsis zoo qhov tseem ceeb ua ntej dua cov nqe lus.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital yog ib qho ntawm ntau nyiaj txiag tsom xam cov cuab yeej siv nyob rau hauv txhais cov nyiaj txiag txoj hauj lwm ntawm ib lub tuam txhab. Raws li nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm tag nrho cov ratios, nws yuav tsum tau siv nrog ceev faj. Lawv yuav cia li yuav siv tau raws li ib tug clue thiab tsis khoom pov thawj rau txoj kev ua ib tug txiav txim nyob rau hauv cov nyiaj txiag raws li txoj cai ntawm ib lub tuam txhab.
Tsis yog tus twg ib tug ntawm cov ratios yuav siv tau nyob ib leeg rau ua nyiaj txiag tsom xam thiab muaj cov tsis muaj tas cov cai nyob rau hauv cov kev tshwm sim ntawm lub ratios. Sib nrug los ntawm kev sib txawv ntawm hom industries, tshwm sim txawv cov sib txawv tuam txhab uas muag nyob rau hauv tib kev lag luam thiab nyob rau hauv txawv tus account sij hawm. Cov kev tshwm sim yuav tsum tsuas yog siv tau rau cov txheeb ze sib piv thiab sib tsom, es kho lawv raws li ib yam dab tsi tsis.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online segítség
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Alapvető és Crystal szintaxis.
Formátum
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) érvei
NetProfit egy szám vagy képlet. NetProfit az az összeg a jövedelem egy vállalat keres az adott évben, értékesítése a termékek vagy szolgáltatások mínusz az összes költségre. Ez a lényeg alak egy társaság eredménykimutatásában. Egyes elemzők is szeretné használni a net előtti eredmény rendkívüli tételek és / vagy társasági adó kiszámításához ezt az arányt.
TotalBankDebts egy szám vagy képlet. TotalBankDebts tartalmazza az összes rövid és hosszú lejáratú banki tartozások a társaság. Ezek mind megtalálhatók a társaság mérlegében.
TotalEquity egy szám vagy képlet. Általában TotalEquity áll közös állományok, előnyös készletek, tőke többlet, és az eredménytartalék a társaság mérlegében.
Akció
FRReturnOnInvestedCapital visszatér közötti arány NetProfit és InvestedCapital (ami TotalBankDebts plusz TotalEquity) (például ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
tipikus felhasználási
Ezt az arányt meg kell mérni a megtérülést a társaság befektetett tőke, amely magában foglalja a teljes banki hitelfelvétel és a vállalat teljes tőke. Minél nagyobb a visszatérő, annál jobb.
Példák
Az alábbi példák egyaránt alkalmazandó Basic és Crystal szintaxis:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) garancia 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) garancia 1.35.
Megjegyzés: Egyik érv lehet negatív; akkor lehet, hogy ellenőrizze a negatív értékek előtt elhaladó érvek.
Hozzászólások
FRReturnOnInvestedCapital az egyik a sok pénzügyi elemzés során alkalmazott eszközök értelmezése pénzügyi helyzetét a társaság. Mivel abban az esetben, minden arányban, azt óvatosan kell alkalmazni. Ők is csak használható nyom, és nem szilárd bizonyítéka ítéletet alkotni a pénzügyi helyzetét a társaság.
Sem az egyik arányok alkalmazhatók önmagukban csinál pénzügyi elemzés és nincsenek rögzített szabályok az eredmények az arányok. Eltekintve különbségek típusú iparágak eredmény változik a különböző cégek azonos iparág belül másik fiók időszakokban. Az eredményeket csak akkor használható a relatív összehasonlítás és a tendenciák elemzése, kezelése helyett őket valami abszolút.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports nethjálpina
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic og Crystal setningafræði.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Rifrildi
NetProfit er fjölda eða uppskrift. NetProfit er sú upphæð af tekjum fyrirtæki fær á árinu úr sölu á vörum sínum eða þjónustu mínus öllum kostnaðarliðum. Það er botn lína tala í rekstrarreikning fyrirtækisins. Sumir sérfræðingar mega vilja til nota Hagnaður fyrir óreglulega liði og / eða tekjusköttum til að reikna út hlutfallið.
TotalBankDebts er fjölda eða uppskrift. TotalBankDebts innheldur alla styttri og lengri skuldir tíma bakka fyrirtæki. Þeir geta allir að finna í efnahagsreikningi fyrirtækisins.
TotalEquity er fjölda eða uppskrift. Almennt TotalEquity samanstendur af sameiginlegum stofnum, valinn hlutabréf, höfuðborg afgang, og óráðstafað eigið fé í efnahagsreikningi fyrirtækisins.
aðgerð
FRReturnOnInvestedCapital skilar hlutfall milli NetProfit og InvestedCapital (sem er TotalBankDebts auk TotalEquity) (til dæmis, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Dæmigert notar
Þetta hlutfall er notað til að mæla arðsemi fjármuni fyrirtækisins, sem felur heildar banka lántökur og eigið fé félagsins. Því hærra sem aftur því betra.
dæmi
Eftirfarandi dæmi eiga við bæði Basic og Crystal setningafræði:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Gefur 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Gefur 1,35.
Ath: Ekkert af rökum geta verið neikvæð; þú gætir þurft að athuga neikvæð gildi áður en farið rök.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital er ein af þeim fjölmörgu verkfærum fjárhagslega greiningu sem notuð eru í túlkun á fjárhagsstöðu fyrirtækisins. Eins og í tilviki öllum hlutföllum, það hefur til að nota með varúð. Þeir geta bara verið notað sem vísbendingu og ekki solid sönnun fyrir að mynda dóm á fjárhagslegri stöðu fyrirtækisins.
Hvorki eitt af þeim hlutföllum er hægt að nota eitt og sér til að gera fjárhagslega greiningu og það eru engar fastar reglur um niðurstöður hlutfalla. Burtséð frá mismunandi milli tegund atvinnugreinar, niðurstaðan er breytileg milli mismunandi fyrirtækja í sömu atvinnugrein og innan mismunandi tímabilum reikning. Niðurstöðurnar ætti aðeins að nota fyrir hlutfallslegri samanburðar og stefna greiningu, fremur en að meðhöndla þá eins og eitthvað alger.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Akụkọ Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic na Crystal ahazi ahịrịokwu.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Arụmụka
NetProfit bụ a Number ma ọ bụ usoro. NetProfit bụ ego nke-enwetakwa otu ụlọ ọrụ na-akpata n’oge afọ site na ire ya na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ mwepu nile ga-efu ihe. Ọ bụ na ala akara na ọnụ ọgụgụ na a ụlọ ọrụ na-akpata na nkwupụta. Ụfọdụ ndị nnyocha nwere ike iji ndị net uru n’ihu pụrụ iche ihe na / ma ọ bụ ego ụtụ isi maka ịgbakọ a ruru.
TotalBankDebts bụ a Number ma ọ bụ usoro. TotalBankDebts-agụnye ihe nile obere na ogologo okwu akụ ụgwọ a ụlọ ọrụ. Ha nwere ike niile ike dị na a ụlọ ọrụ si itule mpempe akwụkwọ.
TotalEquity bụ a Number ma ọ bụ usoro. Ke ofụri ofụri, TotalEquity mejupụtara nkịtị ebuka, họọrọ ebuka, isi obodo njuputa, na ego mbata edokwubara na a ụlọ ọrụ si itule mpempe akwụkwọ.
Action
FRReturnOnInvestedCapital laghachi ruru n’etiti NetProfit na InvestedCapital (nke bụ TotalBankDebts plus TotalEquity) (n’ihi na ihe atụ, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
ahụkarị nwaanyị
Nke a ruru na-eji tụọ nloghachi na a ụlọ ọrụ nyekwara isi obodo, nke na-agụnye ngụkọta akụ agbaziri na ụlọ ọrụ ahụ si ngụkọta hara nhatanha. The elu nloghachi ka mma.
atụ
Ihe atụ ndị na-ọdabara ma Basic na Crystal ahazi ahịrịokwu:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) alaghachi 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) alaghachi 1.35.
Cheta na: Ọ dịghị onye nke arụmụka nwere ike ịbụ na-ezighị ezi; ị nwere ike na ịlele maka ezighị ezi ụkpụrụ tupu agafe arụmụka.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital bụ otu n’ime ọtụtụ ego analysis ngwá ọrụ eji na ikọ isi-ahụ na ego ọnọdụ nke a ụlọ ọrụ. Dị ka n’ihe banyere ihe niile oke, o na-eji na-elezi anya. Ha nwere ike dị nnọọ ike mee ka a enyere anyị aka ịmata na ọ bụghị ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ maka akpụ a ikpe na ego ọnọdụ nke a ụlọ ọrụ.
Dighi kwa onye nke oke ike ga-eji naanị n’ihi na-eme ego analysis na e nweghị ofu iwu on pụta nke oke. E wezụga ọdịiche dị n’etiti ụdị ọrụ, n’ihi dịgasị n’etiti dị iche iche na ụlọ ọrụ ndị n’ime otu ụlọ ọrụ na n’ime dị iche iche na akaụntụ na ntụpọ. The results kwesịrị na-eji maka ikwu tụnyere na-emekarị analysis, kama n’imeso ha dị ka ihe zuru.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Bantuan Online
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Dasar dan Crystal sintaks.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumen
NetProfit adalah Nomor atau formula. NetProfit adalah jumlah pendapatan perusahaan menghasilkan selama tahun dari penjualan produk atau jasa minus semua pos pengeluaran. Itu adalah sosok bottom line di laporan laba rugi perusahaan. Beberapa analis mungkin ingin menggunakan laba bersih sebelum pos luar biasa dan / atau pajak penghasilan untuk menghitung rasio ini.
TotalBankDebts adalah Nomor atau formula. TotalBankDebts mencakup semua hutang bank jangka pendek dan panjang dari perusahaan. Mereka dapat ditemukan di neraca perusahaan.
TotalEquity adalah Nomor atau formula. Secara umum, TotalEquity terdiri dari saham biasa, saham preferen, kelebihan modal, dan laba ditahan di neraca perusahaan.
Tindakan
FRReturnOnInvestedCapital mengembalikan rasio antara NetProfit dan InvestedCapital (yang TotalBankDebts ditambah TotalEquity) (misalnya, ReturnOnInvested Modal = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
menggunakan khas
Rasio ini digunakan untuk mengukur pengembalian modal perusahaan yang diinvestasikan, yang termasuk total pinjaman perbankan dan total ekuitas perusahaan. Semakin tinggi return yang lebih baik.
contoh
Contoh-contoh berikut berlaku untuk kedua Basic dan Crystal sintaks:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Pengembalian 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Pengembalian 1,35.
Catatan: Tak satu pun dari argumen bisa negatif; Anda mungkin harus memeriksa nilai-nilai negatif sebelum melewati argumen.
komentar
FRReturnOnInvestedCapital adalah salah satu dari banyak alat analisis keuangan yang digunakan dalam menginterpretasikan posisi keuangan perusahaan. Seperti dalam kasus semua rasio, itu harus digunakan dengan hati-hati. Mereka hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dan bukti tidak kuat untuk membentuk penilaian pada status keuangan perusahaan.
Tak satu pun dari rasio dapat digunakan sendiri untuk melakukan analisis keuangan dan tidak ada aturan tetap pada hasil rasio. Terlepas dari perbedaan antara jenis industri, hasil bervariasi antara perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama dan dalam periode akun yang berbeda. Hasil seharusnya hanya digunakan untuk relatif perbandingan dan analisis trend, daripada memperlakukan mereka sebagai sesuatu yang mutlak.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
error Basic agus Crystal.
formáid
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argóintí
Is NetProfit Uimhir nó foirmle. Is NetProfit méid an tuillimh Tuilleann cuideachta i rith na bliana ó dhíol a tháirgí nó seirbhísí lúide na nithe costas. Is é an figiúr líne bun i ráiteas ioncaim cuideachta. B’fhéidir gur mhaith le roinnt anailísithe a bhaint as an brabús glan roimh mhíreanna urghnách agus / nó cánacha ioncaim don chóimheas ríomh.
Is TotalBankDebts Uimhir nó foirmle. Áirítear TotalBankDebts na fiacha théarma bainc gearr agus fada de chuid cuideachta. Is féidir iad go léir a fháil i gclár comhardaithe cuideachta.
Is TotalEquity Uimhir nó foirmle. Go ginearálta, TotalEquity comhdhéanta de stoic coitianta, stoic is fearr, barrachas caipitil, agus ar thuilleamh i gclár comhardaithe na cuideachta coinnithe.
gníomh
FRReturnOnInvestedCapital tuairisceáin an cóimheas idir an NetProfit agus InvestedCapital (atá TotalBankDebts móide TotalEquity) (mar shampla, ReturnOnInvested Caipitil = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
úsáidí tipiciúla
Tá an cóimheas a úsáidtear chun an toradh ar chaipiteal infheistithe cuideachta, lena n-áirítear iasachtaí bainc iomlán agus na cuideachta cothromas iomlán thomhas. Dá airde an toradh is fearr.
samplaí
Tá na samplaí seo a leanas is infheidhme maidir le error bunúsach agus Crystal araon:
Tuairisceáin FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46.
Tuairisceáin FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35.
Tabhair faoi deara: Is féidir le aon cheann de na hargóintí a bheith diúltach; b’fhéidir go mbeidh ort a sheiceáil le haghaidh luachanna diúltacha sula dtéann na hargóintí.
Comments
Is FRReturnOnInvestedCapital ar cheann de na leor uirlisí anailís airgeadais a úsáidtear i léirmhíniú staid airgeadais de chuid cuideachta. Mar a tharla i gcás na cóimheasa, tá sé le bheith in úsáid le rabhadh. Is féidir iad a úsáid ach mar a clue agus cruthúnas nach daingean le haghaidh a bheidh ina breithiúnas ar an stádas airgeadais de chuid cuideachta.
Ní féidir le duine de na cóimheasa a úsáid ina n-aonar chun déanamh anailís airgeadais agus nach bhfuil aon rialacha seasta ar thorthaí na cóimheasa. Amach ó dhifríochtaí idir cineál tionscail, athraíonn toradh i measc cuideachtaí éagsúla laistigh den tionscal céanna agus laistigh de thréimhsí gcuntas eile. Ba cheart na torthaí a úsáid ach amháin le haghaidh comparáide coibhneasta agus anailís treocht, in ionad caitheamh leo mar rud iomlán.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Guida in linea
FRReturnOnInvestedCapital (Netprofit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Di base e Crystal sintassi.
Formato
FRReturnOnInvestedCapital (Netprofit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argomenti
Netprofit è un numero o una formula. Netprofit è la quantità di guadagni di una società guadagna durante l’anno dalla vendita dei suoi prodotti o servizi meno tutte le voci di spesa. E ‘la linea di figura in basso in conto economico di una società. Alcuni analisti potrebbero voler utilizzare il risultato netto prima delle componenti straordinarie e / o imposte sul reddito per il calcolo di questo rapporto.
TotalBankDebts è un numero o una formula. TotalBankDebts include tutti i debiti bancari a breve termine e lungo di una società. Essi possono essere trovati nel bilancio di una società.
TotalEquity è un numero o una formula. In generale, TotalEquity è costituito da azioni ordinarie, azioni privilegiate, surplus di capitale e utili non distribuiti in bilancio di una società.
Azione
FRReturnOnInvestedCapital restituisce il rapporto tra Netprofit e InvestedCapital (che è inclusa TotalBankDebts TotalEquity) (per esempio, ReturnOnInvested Capital = Netprofit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Gli usi tipici
Questo rapporto viene utilizzato per misurare il rendimento del capitale investito di una società, che comprende l’indebitamento bancario complessivo e totale patrimonio netto della società. Più alto è il rendimento migliore.
Esempi
I seguenti esempi sono applicabili sia sintassi di base e cristallo:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) restituisce 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) restituisce 1,35.
Nota: Nessuno degli argomenti può essere negativo; potrebbe essere necessario verificare la presenza di valori negativi prima di passare gli argomenti.
Commenti
FRReturnOnInvestedCapital è uno dei tanti strumenti di analisi finanziaria utilizzati per interpretare la posizione finanziaria di una società. Come nel caso di tutte le percentuali, deve essere utilizzato con cautela. Essi possono solo essere usati come un indizio e prova non solida per la formazione di un giudizio sulla situazione finanziaria di una società.
Nessuno dei rapporti può essere utilizzato da solo per fare l’analisi finanziaria e vi sono regole fisse sui risultati dei rapporti. A parte le differenze tra i tipi di industrie, risultato varia tra le società diverse all’interno dello stesso settore e all’interno di due o più esercizi. I risultati dovrebbero essere utilizzati solo per il confronto relativo e analisi delle tendenze, piuttosto che trattarli come qualcosa di assoluto.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
FRReturnOnInvestedCapital(NetProfit、TotalBankDebt、TotalEquity)
BasicおよびCrystal構文。
フォーマット
FRReturnOnInvestedCapital(NetProfit、TotalBankDebts、TotalEquity)引数
NetProfitは、数値または式です。 NetProfitは、同社の製品やサービスマイナスすべての費用項目の販売から一年の間に稼い利益の金額です。それは、会社の損益計算書の一番下の線図形です。一部のアナリストは、この比率を計算するための特別項目および/または税金等調整前当期純利益を使用することができます。
TotalBankDebtsは、数値または式です。 TotalBankDebtsは、会社のすべての短期および長期の銀行の債務が含まれています。彼らはすべての会社の貸借対照表に記載されています。
TotalEquityは、数値または式です。一般的に、TotalEquityは普通株式、優先株式、資本剰余金で構成されており、同社の貸借対照表の利益剰余金。
アクション
FRReturnOnInvestedCapitalは(例えば、ReturnOnInvestedキャピタル= NetProfit /(TotalBankDebts + TotalEquity))(TotalBankDebtsプラスTotalEquityです)NetProfitとInvestedCapital間の比率を返します。
典型的な使用
この比率は、全銀行借入と企業の資本合計が含まれ、同社の投資資本、収益率を測定するために使用されます。より良いリターンが高いです。

次の例では、基本とCrystal構文の両方に適用されます。
FRReturnOnInvestedCapital(23、17、33)は0.46を返します。
FRReturnOnInvestedCapital(54、23、17)は1.35を返します。
注意:引数のどれもが負になることはできません。あなたは、引数を渡す前に、負の値をチェックする必要があります。
注釈
FRReturnOnInvestedCapitalは、会社の財務状況を解釈する際に使用される多くの財務分析ツールの1つです。すべての比率の場合のように、それは注意して使用する必要があります。彼らはただ手がかりはなく、会社の財務状況の判断を形成するための固体証拠として使用することができます。
比のどちらも1は、財務分析を行うために単独で使用することができ、比率の結果には一定のルールがありません。別に産業の種類間の違いから、結果は同じ業界内および別のアカウント期間内の異なる企業間で変化します。結果だけではなく絶対的なものとして扱うよりも、相対的な比較や傾向分析のために使用されるべきです。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lapuran Crystal Pitulung Online
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic lan Crystal pangrinciané.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) bantahan
NetProfit punika Jumlah rumus. NetProfit iku jumlah pangentukan perusahaan earns sak taun saka sale saka sawijining barang utawa layanan minus kabeh item beyo. Iku tokoh ngisor garis ing statement income perusahaan. Sawetara Analysts uga pengin nggunakake MediaWiki net sadurunge item Srengenge katon padhang lan / utawa pajak income kanggo ngitung rasio.
TotalBankDebts punika Jumlah rumus. TotalBankDebts kalebu kabeh utang term bank cekak dawa saka perusahaan. Padha bisa kabeh ditemokake ing sheet imbangan perusahaan.
TotalEquity punika Jumlah rumus. Umumé, TotalEquity kasusun saka saham umum, saham disenengi, keluwihan ibukutha, lan disimpen ing pangentukan sheet imbangan perusahaan.
Tindakan
FRReturnOnInvestedCapital ngasilake rasio antarane NetProfit lan InvestedCapital (kang TotalBankDebts plus TotalEquity) (contone, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Efesus khas
aspek iki digunakake kanggo ngukur bali ing ibukutha perusahaan nandur modhal, kang kalebu total penyilih bank lan total usaha perusahaan. Sing luwih dhuwur bali sing luwih apik.
conto
Conto ing ngisor iki sing ditrapake kanggo loro dhasar lan Crystal sintaksis:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) bali 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Sub 1,35.
Wigati: Ana ing bantahan bisa negatif; sampeyan bisa uga kudu mriksa nilai negatif sadurunge maringaken bantahan.
komentar
FRReturnOnInvestedCapital iku salah siji saka akeh pribadi analisis financial digunakake ing basa posisi financial saka perusahaan. Ing cilik saka kabeh aspek, iku wis bisa digunakake kanthi ati-ati. Padha bisa mung digunakake minangka pitunjuk lan bukti ora ngalangi mbentuk pangadilan ing status financial saka perusahaan.
Sanadyan siji saka rasio bisa digunakake piyambak kanggo mengkono analisis financial lan ana aturan tetep ing asil saka rasio. Loro saka beda antarane jinis industri, asil beda-beda gumantung antarane perusahaan beda ing industri padha lan ing wektu akun beda. Asil kudu mung digunakake kanggo relatif comparison lan analisis gaya, tinimbang nambani minangka soko Absolute.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ.
ಸ್ವರೂಪ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) ವಾದ
NetProfit ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರವು. NetProfit ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟದಿಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈ ಅನುಪಾತ ಲೆಕ್ಕ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಮುನ್ನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಬಳಸಲು ಬಯಸಬಹುದು.
TotalBankDebts ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರವು. TotalBankDebts ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪದವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಾಣಬಹುದು.
TotalEquity ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, TotalEquity ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳು ಆದ್ಯತೆ ಷೇರುಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆದಾಯದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಕ್ರಿಯೆ
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit ಮತ್ತು InvestedCapital ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತ (ಇದು TotalBankDebts ಜೊತೆಗೆ TotalEquity ಆಗಿದೆ) ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ReturnOnInvested ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಈ ಅನುಪಾತ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಉತ್ತಮ.
ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ ಎರಡೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 1.35.
ಗಮನಿಸಿ: ವಾದಗಳು ಯಾವುದೇ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮಾಡಬಹುದು; ನೀವು ವಾದಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಋಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
FRReturnOnInvestedCapital ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾಧನಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನುಪಾತಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಘನ ಪುರಾವೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಆಗಲಿ ಅನುಪಾತ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನುಪಾತಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಧವು ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವಧಿಗಳ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನೋ ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೆಚ್ಚು, ಸಂಬಂಧಿತ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಳಸಬಹುದು.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Онлайн Анықтама Есептер
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Негізгі және Crystal синтаксис.
формат
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) дәлелдер
NetProfit Нөмірді немесе формула. NetProfit компания өз өнімдерін немесе қызметтерді минус барлық шығыс баптарын сатудан түскен жыл ішінде табады пайданың сомасы болып табылады. Бұл компанияның табыс туралы есепте төменгі сызық көрсеткіш болып табылады. Кейбір сарапшылар бұл коэффициентін есептеу үшін төтенше баптар және / немесе пайдаға салынатын салықтарға дейiн таза пайда пайдаланғыңыз келуі мүмкін.
TotalBankDebts Нөмірді немесе формула. TotalBankDebts компанияның барлық қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді банк қарыздарын қамтиды. Олардың барлығы компанияның балансында табуға болады.
TotalEquity Нөмірді немесе формула. Жалпы, TotalEquity жай акциялардың, артықшылықты акциялар, астананың профициті тұрады, және компанияның балансында бөлінбеген.
Іс-шаралар
FRReturnOnInvestedCapital (мысалы, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)) (TotalBankDebts плюс TotalEquity болып табылатын) NetProfit және InvestedCapital ара қайтарады.
типтік пайдалану
Бұл қатынас жалпы банктік қарыз және компанияның барлық акциялары жатады компанияның инвестицияланған капиталға, бойынша қайтару өлшеу үшін пайдаланылады. қайтару жақсы жоғары.
мысалдары
Төмендегі мысалдар Basic және Crystal синтаксисіне де қолданылады:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) тең 0.46 қайтарады.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 белгісіне қайтарады.
Ескертпе: аргументтердің None теріс болуы мүмкін; Егер сіз дәлелдер берілісінің теріс мәндер үшін тексеру қажет болуы мүмкін.
Пікірлер
FRReturnOnInvestedCapital компанияның қаржылық жағдайын түсіндіру пайдаланылатын көптеген қаржылық талдау құралдарының бірі болып табылады. барлық коэффициенттерінің жағдайындағыдай, ол сақтықпен пайдаланылуы тиіс. Олар жай ғана ұғымдар емес, компанияның қаржылық жағдайы туралы үкім қалыптастыру үшін қатты дәлелі ретінде пайдалануға болады.
коэффициенттерінің Бірде бір қаржылық талдау жүргізу үшін пайдаланылуы мүмкін және коэффициенттерінің қорытындысы туралы ешқандай белгіленген ережелер бар. Сонымен қатар салалардың түріне арасындағы айырмашылықтар, нәтижесі сол саланың ішінде және әр түрлі тіркелгі мерзімде түрлі компаниялар арасында өзгереді. нәтижелері тек емес, абсолюттік нәрсе ретінде оларды емдеуге қарағанда, салыстырмалы салыстыру және тренд талдау үшін пайдаланылуы тиіс.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
វាក្យសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាននិងគ្រីស្តាល់។
ទ្រង់ទ្រាយ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) អាគុយម៉ង់
NetProfit ជាចំនួនមួយឬរូបមន្ត។ NetProfit ជាចំនួនសរុបនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយរកបានក្នុងកំឡុងពេលឆ្នាំដែលបានមកពីការលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដកធាតុការចំណាយទាំងអស់។ វាគឺជាតួលេខបន្ទាត់បាតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។ ក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនប្រហែលជាចង់ប្រើប្រាក់ចំណេញសុទ្ធមុនពេលធាតុអស្ចារ្យនិង / ឬពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការគណនាសមាមាត្រនេះ។
TotalBankDebts ជាចំនួនមួយឬរូបមន្ត។ TotalBankDebts រួមបញ្ចូលទាំងបំណុលធនាគាររយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។ ពួកគេទាំងអស់អាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតារាងតុល្យការរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។
TotalEquity ជាចំនួនមួយឬរូបមន្ត។ នៅក្នុងទូទៅ, TotalEquity មានភាគហ៊ុនជារឿងធម្មតា, ការស្តុកទុកពេញចិត្ត, អតិរេកដើមទុននិងរក្សាទុកប្រាក់ចំណូលក្នុងតារាងតុលការរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។
សកម្មភាព
FRReturnOnInvestedCapital ត្រឡប់សមាមាត្ររវាង NetProfit និង InvestedCapital (ដែលមាន TotalBankDebts បូក TotalEquity) (ឧទាហរណ៍ ReturnOnInvested រាជធានី = NetProfit / (TotalBankDebts + + TotalEquity)) ។
ការប្រើប្រាស់ជាធម្មតា
អនុបាតនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ត្រឡប់មកវិញនៅលើដើមទុនបណ្តាក់ទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការខ្ចីប្រាក់ធនាគារសរុបនិងភាគហ៊ុនសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ នេះខ្ពស់ជាងត្រឡប់មកវិញប្រសើរជាង។
ឧទាហរណ៍
ឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមត្រូវអនុវត្តចំពោះទាំងពីរវាក្យសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាននិង Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) ត្រឡប់ 0,46 ។
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) ត្រឡប់ 1.35 ។
ចំណាំ: គ្មានអាគុយម៉ង់អាចជាអវិជ្ជមាន; អ្នកអាចមានដើម្បីពិនិត្យមើលសម្រាប់តម្លៃអវិជ្ជមានមុនពេលឆ្លងកាត់អាគុយម៉ង់។
យោបល់
FRReturnOnInvestedCapital គឺជាផ្នែកមួយនៃឧបករណ៍វិភាគហិរញ្ញវត្ថុច្រើនដែលបានប្រើក្នុងការបកស្រាយស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។ ដូចជានៅក្នុងករណីនៃសមាមាត្រទាំងអស់, វាត្រូវបានប្រើជាមួយការព្រមាន។ ពួកគេគ្រាន់តែអាចត្រូវបានប្រើជាតម្រុយមួយនិងភ័ស្តុតាងរឹងមាំសម្រាប់ការបង្កើតការមិនការវិនិច្ឆ័យមួយនៅលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។
មិនម្នាក់នៃសមាមាត្រអាចត្រូវបានប្រើតែម្នាក់ឯងសម្រាប់ការធ្វើការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមានក្បួនថេរលើលទ្ធផលនៃសមាមាត្រនេះ។ ក្រៅពីភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទនៃឧស្សាហកម្មលទ្ធផលប្រែប្រួលក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នានៅក្នុងឧស្សាហកម្មដូចគ្នានេះដែរនិងនៅក្នុងរយៈពេលគណនីផ្សេងគ្នា។ លទ្ធផលនេះគួរតែត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការប្រៀបធៀបដែលទាក់ទងនិងការវិភាគពីនិន្នាការជាជាងការព្យាបាលពួកគេជាអ្វីដែលដាច់ខាត។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

크리스탈은 온라인 도움말을보고
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
기본 및 크리스탈 구문.
체재
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) 인수
NetProfit는 숫자 또는 식입니다. NetProfit는 기업이 제품이나 서비스를 뺀 모든 비용 항목의 판매에서 한 해 동안 버는 수입의 양입니다. 이 회사의 손익 계산서의 수익 그림입니다. 일부 분석가들은이 비율을 계산하기위한 특별 손익 및 / 또는 법인세 전 순이익을 사용할 수 있습니다.
TotalBankDebts는 숫자 또는 식입니다. TotalBankDebts는 회사의 모든 단기 및 장기 은행 부채를 포함한다. 그들은 모든 회사의 대차 대조표에서 찾을 수 있습니다.
TotalEquity는 숫자 또는 식입니다. 일반적으로, TotalEquity는 보통주, 우선주, 자본 잉여금으로 구성하고, 회사의 대차 대조표 실적을 유지했다.
동작
FRReturnOnInvestedCapital이 (TotalBankDebts 플러스 TotalEquity입니다) NetProfit과 InvestedCapital의 비율을 반환합니다 (예를 들어, ReturnOnInvested 자본 = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
일반적인 사용
이 비율은 총 은행 대출 및 회사의 총 자본을 포함하는 회사의 투자 자본, 수익을 측정하는 데 사용됩니다. 더 나은 수익률이 높을.

다음의 예는 모두 기본 및 Crystal 구문에 적용 할 수 있습니다 :
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33)는 0.46을 반환합니다.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17)는 1.35을 반환합니다.
참고 : 인수 중에 음수가 될 수 없다; 당신은 인수를 전달하기 전에 음의 값을 확인 할 수 있습니다.
댓글
FRReturnOnInvestedCapital는 회사의 재무 상태를 해석에 사용되는 많은 금융 분석 도구 중 하나입니다. 모든 비율의 경우에서와 같이, 그주의를 요해야한다. 그들은 단지 실마리와의 재무 상태 판단을 형성하지 고체 증거로서 사용될 수있다.
나도 비율 중 하나는 재무 분석을하고 혼자 사용할 수 없습니다 및 비율의 결과에 정해진 규칙은 없다. 외에도 산업의 유형의 차이에서, 결과는 동일 산업 내 다른 계정 기간 내의 다른 회사마다 다릅니다. 결과는 절대적인 것이 아니라 그들을 처리보다 상대적 비교 및 트렌드 분석에 사용한다.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Raport liserxetê Alîkarî
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Bingehîn û Crystal syntax.
Çap
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Sedem ji
NetProfit a Number an de formul ev e. NetProfit miqdara qezencên a şîrketa fileyî jî di nava salê de ji bo firotina berhemên an xizmetên xwe minus hemû tomar ser hesabê e. Ev hejmara line bottom di daxuyaniyekê de hatina şîrketa ye. Hin şareza dibe ku dixwazin bi kar bînin ku k’ar net berî tomar awarte û / an bacên dahatê bo hejmartina ev diêşin.
TotalBankDebts a Number an de formul ev e. TotalBankDebts di nav hemû deynên term bank kurt û dirêj ya şirketekê. Ew dikarin hemû werin li bîlançoya a şîrketê dîtin.
TotalEquity a Number an de formul ev e. Bi giştî, TotalEquity ji stokên xwe yên hevbeş, Pişkên tercîh, di zikhev de paytext, û karên ne li bîlançoya a şîrketê re hilînî.
Çalakî
FRReturnOnInvestedCapital mêrtiyê ya di navbera NetProfit û InvestedCapital (e ku TotalBankDebts plus TotalEquity) vedigere (ji bo nimûne, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
uses tîpîk
Ev ratio ji bo pîvandinê vegera li ser paytexta sermayexistin a şîrketê, ku deyn bank total û dadvanî total şirketa tê bikaranîn. The vegera bilind çêtir e.
wergerandî
Nimûneyên li jêr ji bo hem syntax Basic û Crystal in:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Þexsî 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Þexsî 1.35.
Têbînî: Ne yek ji argumanên dikare bibe neyînî; dibe ku hûn bi ji bo nirxên neyînî jî li ber re derbas argumentên.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital yek ji gelek amûrên analîzên aborî bikaranîn, di şîrovekirina rewşa diravî ya şirketekê e. Wekî ku di doza hemû tesarûfê jî, wê ji bo bi hişyarîyên were bikaranîn. Ew tenê dikarin wek dirûv û delîlên qethî ne ji bo avakirina dîwanê li ser rewşa aborî ya şirketekê de tê bikaranîn.
Ne yek ji rêjeyên dikare bi serê xwe ji bo kirina analîzên aborî tê bikaranîn û tu qaîde sabît li ser encamên tesarûfê jî heye. Ji bilî cudatiyên di navbera type senetî yên, di encama di nav kompaniyên cuda di nava sektorê eynî û di nav demên account cuda tê guhertin. Encamên tenê divê ji bo berhevdana xizmekî û analîzên trend bikaranîn, bêtir ji ewênku wan wek tiştekî mitleq.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal отчеттор Online Жардам
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Негизги жана Crystal синтаксис.
формат
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Arguments
NetProfit бир катар же формула болуп саналат. NetProfit компания анын буюмдарды же кызматтарды минус чыгымдардын бардык буюмдарды сатуудан жыл ичинде табат эмгек акынын өлчөмү. Ал эми компаниянын кирешеси билдирүүсүндө Жыйынтык көрсөткүч болуп саналат. Айрым талдоочулар бул катышын эсептөө үчүн өзгөчө заттар жана / же киреше салык чейин таза киреше колдонуу керек болушу мүмкүн.
TotalBankDebts бир катар же формула болуп саналат. TotalBankDebts коомдун бардык кыска жана узак мөөнөттүү банктык карызын камтыйт. Алардын баары компаниянын балансында табууга болот.
TotalEquity бир катар же формула болуп саналат. Жалпысынан алганда, TotalEquity жалпы корун, артыкчылыктуу корун турат, капитал ашыкча, ошондой эле компаниянын баланста бөлүштүрүлбөгөн пайда.
иш-аракеттер
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit жана InvestedCapital ортосундагы катыш (TotalBankDebts плюс TotalEquity турат) кайтарып берет (мисалы, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
типтүү пайдалануу
Бул катыш жалпы банк карыздарды жайгаштыруу жана компаниянын жалпы капиталдын камтыган компаниянын салынган капиталга, кайтарып өлчөө үчүн колдонулат. кайра жакшы жогору.
мисалдар
Төмөнкү мисалдарды да негизги жана Crystal синтаксисин колдонулат:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0,46 кетет.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 кетет.
Эскертүү: жүйөөлөрдөн бири терс болушу мүмкүн; Эгер далилдерди өтүп мурун терс баалуулуктарды текшерүү үчүн болушу мүмкүн.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital компаниянын каржылык абалын түшүндүрүү үчүн колдонулган көп каржы анализи инструменттердин бири болуп саналат. бардык катышы менен болгон окуядан көрүнүп тургандай, ал этияттык менен колдонуу керек. Алар жөн эле бир компаниянын каржылык абалы боюнча сот түзүү үчүн жардам берсе эмес, катуу далил катары пайдаланылышы мүмкүн.
Да катышы бири каржылык анализ кылып үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн жана бул жааттагы жыйынтыгы боюнча эч кандай туруктуу эрежелер бар. Тышкары тармактарынын түрүнө ортосунда келишпестиктер чыгып, жыйынтыгы бир эле өнөр жай ичинде жана башка эсеп мөөнөттө ар кандай компаниялар арасында өзгөрөт. натыйжалары абсолюттук нерсе катары мамиле эмес, салыштырмалуу гана салыштыруу жана динамикасы, талдоо үчүн колдонулушу керек.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
ຂັ້ນພື້ນຖານແລະ Crystal syntax.
ຮູບແບບ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) ການໂຕ້ຖຽງ
NetProfit ເປັນຈໍານວນຫຼືສູດ. NetProfit ແມ່ນຈໍານວນເງິນຂອງລາຍຮັບຈາກການບໍລິສັດໄດ້ຮັບໃນໄລຍະປີຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການຂອງຕົນລົບທັງຫມົດລາຍການລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້. ມັນເປັນຕົວເລກທີ່ເສັ້ນທາງລຸ່ມໃນຄໍາຖະແຫຼງລາຍຮັບຂອງບໍລິສັດ. ນັກວິເຄາະບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງການນໍາໃຊ້ກໍາໄລສຸດທິກ່ອນລາຍການຊຸມສະໄຫມວິແລະ / ຫຼືອາກອນລາຍຮັບສໍາລັບການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນນີ້.
TotalBankDebts ເປັນຈໍານວນຫຼືສູດ. TotalBankDebts ກອບມີທັງຫມົດຫນີ້ສິນທີ່ທະນາຄານໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວຂອງບໍລິສັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດທັງຫມົດທີ່ຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນເອກະສານສະການດຸ່ນດ່ຽງຂອງບໍລິສັດ.
TotalEquity ເປັນຈໍານວນຫຼືສູດ. ໂດຍທົ່ວໄປ, TotalEquity ປະກອບດ້ວຍຫຸ້ນສາມັນ, ຫຸ້ນທີ່ແນະນໍາ, ເກີນທຶນ, ແລະເກັບຮັກສາຜົນປະກອບການເອກະສານຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງບໍລິສັດ.
ການປະຕິບັດ
FRReturnOnInvestedCapital ກັບຄືນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ NetProfit ແລະ InvestedCapital (ຊຶ່ງເປັນ TotalBankDebts ບວກ TotalEquity) (ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ
ອັດຕາສ່ວນນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການວັດແທກຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ, ຊຶ່ງປະກອບມີການກູ້ຢືມທະນາຄານທັງຫມົດແລະທຶນທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດໄດ້. ກັບຄືນມາທີ່ສູງຂຶ້ນທີ່ດີກວ່າ.
ຕົວຢ່າງ
ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບທັງສອງພື້ນຖານແລະ Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) ຜົນໄດ້ຮັບ 046.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) ຜົນໄດ້ຮັບ 135.
ຫມາຍເຫດ: ຖ້າມີການໂຕ້ຖຽງສາມາດກະທົບທາງລົບ; ທ່ານອາດຈະມີການກວດສອບສໍາລັບຄຸນຄ່າທາງລົບກ່ອນທີ່ຈະ passing ໂຕ້ຖຽງໄດ້.
ຄວາມຄິດເຫັນ
FRReturnOnInvestedCapital ເປັນຫນຶ່ງໃນຈໍານວນຫຼາຍເຄື່ອງມືການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຊ້ໃນການແປຄວາມຫມາຍຂອງຖານະການເງິນຂອງບໍລິສັດ. ໃນຖານະເປັນໃນກໍລະນີຂອງອັດຕາສ່ວນທັງຫມົດ, ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບລະມັດລະວັງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດພຽງແຕ່ຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເປັນຂໍ້ຄຶດແລະພິສູດບໍ່ແຂງສໍາລັບການກອບເປັນຈໍານວນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ.
Neither ຫນຶ່ງຂອງອັດຕາສ່ວນສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງດຽວສໍາລັບການດໍາເນີນການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນແລະບໍ່ມີກົດລະບຽບກໍານົດກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເພດຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ຜົນແຕກຕ່າງກັນໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາດຽວກັນແລະຢູ່ພາຍໃນໄລຍະເວລາບັນຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຄວນຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ສໍາລັບການສົມທຽບພີ່ນ້ອງແລະການວິເຄາະທ່າອ່ຽງ, ແທນທີ່ຈະກ່ວາການປິ່ນປົວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Auxilium
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic et Crystal syntax.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) arguitur sic:
NetProfit sit numerus sive formula. Quantum opus est congregatio NetProfit anno mercedes ab omni sumptu item minus vendicionem uber vel muneris. Solum versus est in comitatu redituum constitutionis forma. Quidam analysts velit singularis item uti prius rete utilitatem / vel callida ratione reditus tributo.
TotalBankDebts sit numerus sive formula. Omnia debita ripam longa et brevis TotalBankDebts globum. Omnia possunt esse in comitatu statera sheet.
TotalEquity sit numerus sive formula. Fere TotalEquity ex nervo communi maluerunt nervo superesset urbis, nec habui referte dolor in statera sheet.
actionis
FRReturnOnInvestedCapital ratio redit ad NetProfit InvestedCapital et (quod plus est TotalBankDebts TotalEquity) (for example, ReturnOnInvested NetProfit Capital = / (+ TotalBankDebts TotalEquity)).
typical usus,
Haec ratio est, ut metiretur urbem reditum in obsideri comitatu, comitatu scriptor totalis et mutuo ripam, quae summa aequitate. Quanto melius reddi.
examples
Haec exempla s & Crystalli competunt utrique syntax
FRReturnOnInvestedCapital (XXIII, XVII, XXXIII) 0.46 redit.
FRReturnOnInvestedCapital (LIV, XXIII, XVII) 1.35 redit.
Nota omnia argumenta negativa possit esse; ut habeatis ad reprimendam negatiuo ante ferendam esse.
Comments
Multa instrumenta financial analysis FRReturnOnInvestedCapital est pecunia in interpretando dimicavit cum eis. Sicut in omnium proportionum, caute utendum est. Vivamus sit amet justo non possunt graviter statu oeconomico globum formarentur iudicium.
Nec solus potest facere de rationibus oeconomicis nulla disputandi regulis certis rationibus eventus. Praeter inter typus of industria, ex industria et diversa in idem in diversis locis in diversis propter periodos. Donec sit amet neque nisi secundum comparationem flecte analysis, quam de se absolutum.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Pamata un Crystal sintakse.
formāts
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) argumenti
NetProfit ir numurs vai formula. NetProfit ir summa, peļņas uzņēmums nopelna gada laikā no tās produktu vai pakalpojumu mīnus visiem izdevumu posteņiem ir pārdošanā. Tā ir zemākā robeža skaitlis uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Daži analītiķi var vēlēties izmantot tīro peļņu pirms ārkārtas posteņiem un / vai ienākuma nodokļus par šo attiecību aprēķināšanai.
TotalBankDebts ir numurs vai formula. TotalBankDebts ietver visas īstermiņa un ilgtermiņa banku parādus uzņēmuma. Tās visas var atrast uzņēmuma bilancē.
TotalEquity ir numurs vai formula. Kopumā TotalEquity veido kopēju krājumu, priekšrocību akcijas, kapitāla pārpalikumu, un nesadalītā peļņa uzņēmuma bilancē.
rīcība
FRReturnOnInvestedCapital atgriež attiecību starp NetProfit un InvestedCapital (kas ir TotalBankDebts plus TotalEquity) (piemēram, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Tipiski lietojumi
Šo attiecību izmanto, lai izmērītu atdevi uzņēmuma ieguldītā kapitāla, kas ietver kopējo banku aizņemšanos un uzņēmuma kopējo kapitālu. Jo augstāks ienesīgums, jo labāk.
piemēri
Šie piemēri ir piemērojami gan Basic un Crystal sintaksi:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33), atgriešana 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17), atgriešana 1.35.
Piezīme: Neviens no argumentiem var būt negatīva; Jums var būt nepieciešams pārbaudīt negatīvām vērtībām pirms iet argumentus.
komentāri
FRReturnOnInvestedCapital ir viens no daudzajiem finanšu analīzes instrumentiem, ko izmanto, interpretējot finansiālo stāvokli uzņēmumā. Tāpat kā attiecībā uz visiem rādītājiem, tas ir jālieto piesardzīgi. Tās var vienkārši izmantot kā pavediens, un nav cietas pierādījums gatavojot lēmumu par finanšu stāvokli uzņēmumā.
Ne viens no koeficientiem var izmantot atsevišķi, lai dara finanšu analīzi un nav fiksēti noteikumus par attiecība rezultātiem. Neatkarīgi no atšķirībām starp veidu nozarēm, rezultāts atšķiras starp dažādiem uzņēmumiem tajā pašā nozarē un dažādās konta periodos. Rezultāti jāizmanto tikai relatīvo salīdzinājumu un tendenču analīzi, nevis viņus kā kaut ko absolūtu.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pagalba
FRReturnOnInvestedCapital (grynasis pelnas, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic ir “”Crystal sintaksė.
Formatas
FRReturnOnInvestedCapital (grynasis pelnas, TotalBankDebts, TotalEquity) argumentai
Grynasis pelnas yra numeris arba formulė. Grynasis pelnas yra darbo užmokesčio suma, kurią įmonė gauna per metus nuo savo produktus ar paslaugas, atėmus visų sąnaudų straipsnių pardavimo. Tai Esmė figūra bendrovės pajamų ataskaitoje. Kai kurie analitikai galbūt norėsite naudoti grynąjį pelną prieš ypatinguosius straipsnius ir / arba pajamų mokesčių apskaičiavimo šį santykį.
TotalBankDebts yra numeris arba formulė. TotalBankDebts apima visus trumpalaikius ir ilgalaikius banko skolas bendrovei. Jie visi gali rasti bendrovės balanse.
TotalEquity yra numeris arba formulė. Apskritai, TotalEquity sudaro paprastąsias akcijas, privilegijuotąsias akcijas, kapitalo pertekliaus, o nepaskirstytas pelnas A įmonės balanse.
veiksmas
FRReturnOnInvestedCapital grąžina tarp grynasis pelnas ir InvestedCapital santykis (kuris yra TotalBankDebts plius TotalEquity) (pavyzdžiui, ReturnOnInvested sostinės = grynasis pelnas / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Tipiniai naudojimo
Šis santykis naudojamas matuoti ant įmonės investuoto kapitalo, kuris apima visą banko skolinimosi ir bendros įmonės nuosavo kapitalo grąžą. Kuo didesnė grąža, tuo geriau.
pavyzdžiai
Šie pavyzdžiai yra taikomos tiek pagrindiniam, tiek Crystal sintaksė:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) gražinimai 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) gražinimai 1,35.
Pastaba: Nė vienas iš argumentų, gali būti neigiamas; Jums gali tekti patikrinti neigiamų verčių prieš išlaikęs argumentus.
komentarai
FRReturnOnInvestedCapital yra viena iš daugelio finansinės analizės įrankių, naudojamų aiškinant finansinę įmonės padėtį. Kaip ir visais santykiais atveju, ji turi būti naudojamas atsargiai. Jie gali būti naudojamos tik kaip raktas, o ne kieto įrodymas formavimo sprendimą dėl finansinės būklės įmonės.
Nei vienas iš rodiklių gali būti naudojamas atskirai už tai finansinę analizę ir nėra fiksuotos taisyklės dėl iš rodiklių rezultatus. Be skirtumų rūšies pramonės rezultatas skiriasi tarp skirtingų įmonių tos pačios pramonės šakos ir skirtinguose įgytus laikotarpius. Rezultatai turėtų būti naudojami tik santykinio palyginimo ir tendencijų analizė, o ne gydyti juos kaip kažką absoliuti.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapporten Online Hëllef
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Grondleeënd Crystal Siwebiergen.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) souweisou
NetProfit ass eng Zuel oder Formel. NetProfit ass de Montant vun Akommes vun enger Firma am Joer aus dem Verkaf vun hire Produiten oder Servicer Minus all d’Käschte Saache verdéngen. Et ass de kuerze Resumé Figur vun engem Akommes Ausso d’Firma. Verschidde Analysten vläicht wëlls de Benefice ze benotzen virun ausseruerdentlech heizou an / oder Akommes Steieren fir dëst Verhältnis Paien.
TotalBankDebts ass eng Zuel oder Formel. TotalBankDebts anerem all déi kuerz a laangfristeg Bank Scholden vun enger Entreprise. Si kënnen all an engem Betrib d’Bilanz fonnt ginn.
TotalEquity ass eng Zuel oder Formel. Am Allgemengen, besteet TotalEquity vun gemeinsam Wäerter, hir Wäerter, Haaptstad Excédent, erëmgewielt Akommes vun engem opgelëscht d’Firma.
Aktiounen
FRReturnOnInvestedCapital preparéieren d’Verhältnis tëschent NetProfit an InvestedCapital (zum Beispill, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)) (déi TotalBankDebts plus TotalEquity ass).
typesch benotzt
Dëst Verhältnis ass benotzt op enger Firma d’investéiert Kapital zréck ze moossen, déi léint total Bank gehéieren an de ganzen Equity d’Firma. Déi héich zréck besser.
Beispiller
Déi folgend Beispiller uwendbar fir béid Grondakommes an Crystal Siwebiergen:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Returns 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Returns 1,35.
Opgepasst: Keng vun den Argumenter negativ kann; Dir kënnt fir negativ Wäerter ze kontrolléieren hunn, ier d’Argumenter laanscht.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital ass eent vun de ville finanziell Analyse Mëttel agesat an d’finanziell Positioun vun enger Firma Interpretatioun. Wéi am Fall vun all ze nennen, huet et mat him benotzt ginn. Si kann nëmmen als Hiweis benotzt gin an net staark Beweis fir en Uerteel op de finanzielle Status vun enger Entreprise grënnen.
Weder ee vun der nennen kann eleng fir maachen finanziell Analyse benotzt ginn an et gi keng fest Regelen iwwert d’Resultater vun der nennen. Ausser Differenzen tëscht Typ vun Industrien, schwankt Resultat ënnert verschiddene Betriber am selwechten Industrie a bannent ënnerschiddleche Kont Perioden. D’Resultater sollen nëmmen fir famill Verglach an Trend Analyse benotzt ginn, amplaz se esou eppes absolut bestéet.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал извештаи онлајн Помош
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Основни и Кристал синтакса.
Формат
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Аргументи
NetProfit е број или формула. NetProfit е износот на приходите на компанијата заработува во текот на годината од продажбата на своите производи или услуги минус сите ставки на трошоци. Тоа е крајна линија фигура во билансот на успех на компанијата. Некои аналитичари може да сакате да го користите нето добивка пред вонредни ставки и / или данок на доход за пресметување на овој однос.
TotalBankDebts е број или формула. TotalBankDebts вклучува сите краткорочни и долгорочни банкарски долгови на компанијата. Сите тие може да се најде во билансот на состојба на компанијата.
TotalEquity е број или формулата. Во принцип, TotalEquity се состои од обични акции, склопот на акции, капитал вишок, и задржана добивка во билансот на состојба на компанијата.
акција
FRReturnOnInvestedCapital враќа односот помеѓу NetProfit и InvestedCapital (што е TotalBankDebts плус TotalEquity) (на пример, ReturnOnInvested Капитал = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
типични користи
Овој сооднос се користи за мерење на враќање на вложениот капитал на компанијата, која ги вклучува вкупните банкарски заеми и вкупниот капитал на компанијата. На високото на враќање на подобро.
примери
Следниве примери се применуваат за двете основни и Кристал синтакса:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Се враќа 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Се враќа 1.35.
Забелешка: Ниту еден од аргументите може да биде негативен; можеби ќе треба да се провери за негативни вредности пред донесувањето на аргументи.
коментари
FRReturnOnInvestedCapital е еден од многуте алатки за финансиска анализа се користи во толкувањето на финансиската позиција на компанијата. Како и во случајот на сите коефициенти, тоа треба да се користи со претпазливост. Тие само може да се користи како поим и не цврст доказ за формирање на суд за финансиската состојба на компанијата.
Ниту еден од коефициентите можат да се користат само за правење на финансиски анализи и не постојат утврдени правила на резултатите на соодносот. Освен разликите помеѓу тип на индустрии, резултат варира помеѓу различни компании во рамките на истата индустрија и во различните периоди сметка. Резултатите треба да се користи само за релативната споредба и анализа на трендот, наместо да се третираат како нешто апсолутно.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Origine et histoire de Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Fototra sy Crystal Syntaxe.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Porofo
NetProfit dia Number na raikipohy. NetProfit dia ny habetsaky ny vola ny orinasa nandritra ny taona mahazo avy ny fivarotana ny vokatra na ny tolotra Miiba zavatra rehetra ny amin’izay ho lany. Izany no Fehiny sary ao amin’ny orinasa ny fidiram-bola fanambarana. Mpandalina sasany atao ny mampiasa ny harato tombony eo anoloan’ny zavatra niavaka sy / na ny vola miditra ny hetra ho an’ny fikajiana izany tahan’ny.
TotalBankDebts dia Number na raikipohy. TotalBankDebts ahitana ny fohy sy lavitra ezaka banky trosa ny orinasa. Afaka rehetra hita tao amin’ny orinasa iray ny mizana taratasy.
TotalEquity dia Number na raikipohy. Amin’ny ankapobeny, TotalEquity ahitana iombonana tahiry, nisafidy boloky hazo, Renivohitra ambim-bavany, ka nohazoniny vola tao amin’ny orinasa iray ny mizana taratasy.
Action
FRReturnOnInvestedCapital Niverina ny tahan’ny eo NetProfit sy ny InvestedCapital (izay TotalBankDebts miampy TotalEquity) (ohatra, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
mahazatra fampiasana
Io tahan’ny no ampiasaina mba handrefesana ny fiverenana amin’ny orinasa vola Renivohitra, izay ahitana tanteraka banky sy ny orinasa nindrana ny fahitsiana tanteraka. Ny kokoa ny fiverenana ny tsara kokoa.
ohatra
Ireto ohatra manaraka ireto dia hampiharina amin’ny samy Fototra sy Crystal Syntaxe:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Miverina 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Miverina 1,35.
Fanamarihana: Tsy misy ny fanehoan-kevitra dia mety ho ratsy; dia mety tsy maintsy hijery ny ratsy soatoavina alohan’ny mandalo ny fandresen-dahatra.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital dia iray amin’ireo fanadihadiana ara-bola maro fitaovana ampiasaina amin’ny fandikana ny toerana ara-bola ny orinasa. Tahaka ny any amin’ny raharaha rehetra ratios, dia tsy maintsy ampiasaina-pitandremana. Mety ho ampiasaina fotsiny ho toy ny tsipiriany, ary porofo fa tsy ventin noho ny fananganana ny fitsarana ara-bola eo amin’ny toerana ny orinasa.
Ary tsy iray amin’ireo ratios azo ampiasaina irery noho ny fanaovana fanadihadiana ara-bola, ary tsy misy fitsipika raikitra ny vokatry ny ratios. Ankoatra ny fahasamihafana eo amin’ny karazana orinasa, noho miovaova eo amin’ny orinasa isan-karazany ao anatin’ny orinasa iray ihany sy ao anatin’ny vanim-potoana samy hafa tantara. Ny vokatra dia tokony ho ampiasaina amin’ny fampitahana havany sy ny fironana famakafakana, fa tsy mitondra azy ireo ho toy ny zavatra tsy refesi-mandidy.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Talian Bantuan
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Asas dan Crystal sintaksis.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Hujah
NetProfit ialah Bilangan atau formula. NetProfit adalah jumlah pendapatan syarikat yang berpendapatan sepanjang tahun daripada jualan produk atau perkhidmatan tolak semua item perbelanjaan. Ia adalah angka garis bawah dalam penyata pendapatan syarikat. Sesetengah penganalisis mungkin mahu menggunakan keuntungan bersih sebelum perkara luar biasa dan / atau cukai pendapatan untuk mengira nisbah ini.
TotalBankDebts ialah Bilangan atau formula. TotalBankDebts termasuk semua hutang bank jangka pendek dan jangka panjang syarikat. Mereka semua boleh dijumpai di dalam kunci kira-kira syarikat.
TotalEquity ialah Bilangan atau formula. Secara umum, TotalEquity terdiri daripada saham biasa, saham pilihan, lebihan modal, dan pendapatan dalam kunci kira-kira syarikat itu dikekalkan.
Tindakan
FRReturnOnInvestedCapital mengembalikan nisbah antara NetProfit dan InvestedCapital (yang TotalBankDebts plus TotalEquity) (sebagai contoh, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
kegunaan biasa
Nisbah ini digunakan untuk mengukur pulangan ke atas modal yang dilaburkan syarikat, yang termasuk jumlah pinjaman bank dan jumlah ekuiti syarikat. Semakin tinggi pulangan yang lebih baik.
Contoh
Contoh berikut adalah digunapakai bagi sintaks Asas dan kristal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Mengembalikan 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Mengembalikan 1.35.
Nota: Tiada daripada hujah-hujah boleh negatif; anda mungkin perlu menyemak nilai negatif sebelum lulus hujah-hujah.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital adalah salah satu daripada alat-alat analisis kewangan yang digunakan dalam mentafsirkan kedudukan kewangan syarikat. Seperti dalam kes semua nisbah, ia perlu digunakan dengan berhati-hati. Mereka hanya boleh digunakan sebagai petunjuk dan bukti tidak kukuh untuk membentuk penghakiman mengenai status kewangan syarikat.
Tidak salah satu nisbah yang boleh digunakan semata-mata untuk melakukan analisis kewangan dan tidak ada peraturan yang ditetapkan pada keputusan nisbah. Selain daripada perbezaan antara jenis industri, hasilnya berbeza antara syarikat yang berbeza dalam industri yang sama dan dalam tempoh akaun yang berbeza. Keputusan hanya boleh digunakan untuk perbandingan relatif dan analisis trend, bukannya merawat mereka sebagai sesuatu yang mutlak.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
അടിസ്ഥാന ക്രിസ്റ്റൽ വാക്യഘടന.
ഫോർമാറ്റ്
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) ആർഗ്യുമെന്റുകൾ
NetProfit ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ആണ്. NetProfit ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ മൈനസ് എല്ലാ ചെലവിൽ ഇനങ്ങൾ വിൽപ്പനയിലൂടെ വർഷം തെറ്റോ വരുമാനം അളവാണ്. ഇത് ഒരു കമ്പനിയുടെ വരുമാനം പ്രസ്താവനയിൽ താഴത്തെ വരി വ്യക്തിയാണ്. ചില വിശകലന ഈ അനുപാതം കണക്കാക്കാൻ അസാധാരണമായ ഇനങ്ങൾ / അല്ലെങ്കിൽ വരുമാന നികുതി മുമ്പിൽ അറ്റാദായം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരാം.
TotalBankDebts ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ആണ്. TotalBankDebts ഒരു കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഹ്രസ്വ ദീർഘകാല ബാങ്ക് കടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവർ ഒക്കെയും ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണാവുന്നതാണ്.
TotalEquity ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ആണ്. പൊതുവേ, TotalEquity സാധാരണ ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓഹരികൾ മൂലധന മിച്ചം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സമ്പാദ്യം.
ആക്ഷൻ
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit ആൻഡ് InvestedCapital തമ്മിലുള്ള അനുപാതം (TotalBankDebts പ്ലസ് TotalEquity ആണ്) നൽകുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ReturnOnInvested ക്യാപിറ്റൽ = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾ
ഈ അനുപാതം മൊത്തം ബാങ്ക് വായ്പയെടുക്കാൻ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ഓഹരി ഉൾപ്പെടുന്നു ഒരു കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപിച്ച തലസ്ഥാനമായ ന് മടക്കം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മടക്കം മെച്ചപ്പെട്ട.
ഉദാഹരണങ്ങൾ
താഴെ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ബേസിക്, ക്രിസ്റ്റൽ സിന്റാക്സ് ഇരുവരും ക്രോഡീകരിച്ച്:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 നൽകുന്നു.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 നൽകുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ന്യായങ്ങള് ഒന്നും നെഗറ്റീവ് കഴിയും; നിങ്ങൾ വാദങ്ങൾ പാസിംഗ് മുമ്പ് നെഗറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉണ്ടായേക്കാം.
അഭിപ്രായങ്ങള്
FRReturnOnInvestedCapital കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാമ്പത്തിക വിശകലനം ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എല്ലാ അനുപാതം കാര്യത്തിൽ, അതു ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ട്. അവർ വെറും ഒരു മണം അത് ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക നില ഒരു ന്യായവിധി രൂപീകരിക്കാൻ തെളിവു ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
അനുപാതം ഒരുത്തൻ സാമ്പത്തിക വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ അനുപാതം ഫലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥിരമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായങ്ങളുടെ തരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നിന്ന് ഫലം തുല്യമായിരിക്കണം വ്യവസായം അകത്തും മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ കമ്പനികളുടെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഫലങ്ങൾ മാത്രം പകരം കേവല എന്തെങ്കിലും വീക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് അധികം താരതമ്യേന താരതമ്യത്തിന് ട്രെൻഡ് വിശകലനം ഉപയോഗിക്കണം.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Bażiku u Crystal sintassi.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) L-argumenti
NetProfit hija Numru jew il-formula. NetProfit huwa l-ammont ta ‘qligħ ta’ kumpannija jaqla matul is-sena mill-bejgħ ta ‘prodotti jew servizzi tagħha nieqes il-partiti spejjeż. Hija l-figura linja tal-qiegħ fi rapport tal-introjtu tal-kumpanija. Xi analisti tista ‘tixtieq li tuża l-profitt nett qabel it oġġetti straordinarji u / jew taxxi tad-dħul għall-kalkolu dan il-proporzjon.
TotalBankDebts hija Numru jew il-formula. TotalBankDebts tinkludi l-debiti bankarji terminu qasir u twil ta ‘kumpannija. Dawn kollha jistgħu jinstabu fil-karta tal-bilanċ tal-kumpanija.
TotalEquity hija Numru jew il-formula. B’mod ġenerali, TotalEquity tikkonsisti minn ħażniet komuni, ħażniet preferuti, żejda kapital, u qligħ miżmum fil-karta tal-bilanċ tal-kumpanija.
azzjoni
FRReturnOnInvestedCapital jirritorna l-proporzjon bejn NetProfit u InvestedCapital (li huwa TotalBankDebts plus TotalEquity) (per eżempju, ReturnOnInvested Kapitali = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
użi tipiċi
Dan il-proporzjon huwa użat biex jitkejjel il-qligħ fuq il-kapital investit ta ‘kumpannija, li jinkludi self totali banek u l-ekwità totali tal-kumpanija. L-ogħla-ritorn l-aħjar.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Denunzji 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Denunzji 1.35.
Nota: L-ebda argument jista ‘jkun negattiv; jista ‘jkollok biex jiċċekkja għal valuri negattivi qabel ma tgħaddi l-argumenti.
kummenti
FRReturnOnInvestedCapital hija waħda mill-ħafna għodod għall-analiżi finanzjarja li jintużaw fl-interpretazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja ta ‘kumpannija. Bħal fil-każ ta ‘proporzjonijiet kollha, għandu jintuża b’kawtela. Huma jistgħu biss jintużaw bħala clue u prova mhux solida għal āudizzju dwar l-istatus finanzjarju ta ‘kumpannija.
La waħda mill-proporzjonijiet jista ‘jintuża waħdu biex isir analiżi finanzjarja u m’hemm l-ebda regoli fissi dwar ir-riżultati tal-proporzjonijiet. Barra minn differenzi bejn tip ta ‘industriji, b’riżultat tvarja fost il-kumpaniji differenti fl-istess industrija u f’perjodi kont differenti. Ir-riżultati għandhom jintużaw biss bħala paragun relattiv u analiżi tat-tendenzi, minflok ma jiġi trattat bħala xi ħaġa assoluta.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Pūrongo Āwhina Online
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
wetereo Basic ko Crystal.
hōputu
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Tohenga
NetProfit Ko te Tau tātai ranei. NetProfit Ko te nui o moni i te kamupene whiwhi i roto i te tau i te hoko o ona hua, ratonga rānei haunga nga tūemi katoa utu. Ko te reira i te ahua aho raro i roto i te tauākī whiwhinga o te kamupene. hinaaro paha te tahi mau kaitätari ki te whakamahi i te pai kupenga ki te aroaro o ngā tūemi faahiahia, me te / takoha moni ranei mo te tātai i tēnei ōwehenga.
TotalBankDebts Ko te Tau tātai ranei. TotalBankDebts ngā nga nama katoa pēke wā poto, me te roa o te kamupene. Ka taea te kitea e ratou katoa i roto i te whārangi toenga o te kamupene.
TotalEquity Ko te Tau tātai ranei. I roto i te whānui, ngā TotalEquity o rakau noa, rakau pai, whakapaipai toenga, a mau moni i roto i te whārangi toenga o te kamupene.
Mahi
hoki FRReturnOnInvestedCapital te ōwehenga i waenganui NetProfit me InvestedCapital (i te mea TotalBankDebts me TotalEquity) (hei tauira, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
whakamahinga angamaheni
whakamahia tēnei ōwehenga te ki te ine i te hokinga mai i runga i te whakapaipai haumi o te kamupene, i ngā tapeke tono pēke, me te tika katoa ki te kamupene o. Ko te teitei te hoki te pai.
tauira
E hāngai ana ki e rua wetereo Basic me Crystal nga tauira e whai ake nei:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Whakahokia 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Whakahokia 1.35.
Tuhipoka: E kore tetahi o nga tohenga e taea e kino; kia whai koe ki te tirohia hoki ngā uara kino i mua i haere i te tautohetohe.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital Ko tetahi o nga taputapu tātari pūtea maha whakamahia i roto i te whakamārama i te tūnga pūtea o te kamupene. Ka rite ki i roto i te take o ōwehenga katoa, kua reira ki te whakamahi ki te tūpato. tika e taea te whakamahi e ratou ano he clue me tohu e kore totoka mō te hanga i te whakawa i runga i te mana pūtea o te kamupene.
E kore taea te whakamahi anake tetahi o nga ōwehenga mō te mahi tātari pūtea, me te reira he kore ture i whakaritea i runga i te hua o te ōwehenga. I tua atu i ngā rerekētanga i waenganui i te momo o ngā ahumahi, rerekē hua i roto i ngā kamupene rerekē i roto i te ahumahi taua, me te i roto i te wā pūkete rerekē. Kia anake te whakamahi i te hua mō te whakarite whanaunga me tātari au, kaua ki te penei ratou rite te tahi mea tino.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
मूलभूत आणि क्रिस्टल मांडणी.
स्वरूप
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) बाब
NetProfit एक संख्या किंवा ते सूत्र आहे. NetProfit एक कंपनी त्याच्या उत्पादने किंवा सेवा वजा सर्व खर्च वस्तूंची विक्री पासून वर्षात प्राप्त होतात कमाई रक्कम आहे. तो एक कंपनी उत्पन्न निवेदनात तळ ओळ आकृती आहे. काही विश्लेषकांना हे प्रमाण गणना विलक्षण आयटम आणि / किंवा उत्पन्न कर आधी निव्वळ नफा वापर करू शकता.
TotalBankDebts एक संख्या किंवा ते सूत्र आहे. TotalBankDebts कंपनीचे सर्व लहान आणि दीर्घकालीन बँक कर्ज समावेश आहे. ते सर्व एक कंपनी च्या ताळेबंद मध्ये आढळू शकते.
TotalEquity एक संख्या किंवा ते सूत्र आहे. साधारणतया, TotalEquity सामान्य साठा, पसंत साठा, राजधानी अतिरिक्त समावेश, आणि एक कंपनी च्या ताळेबंद कमाई कायम राखले आहे.
कृती
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit आणि InvestedCapital दरम्यान प्रमाण (TotalBankDebts अधिक TotalEquity आहे) परत (उदाहरणार्थ, ReturnOnInvested कॅपिटल = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
ठराविक वापर
हे प्रमाण एकूण बँक कर्ज आणि कंपनी एकूण इक्विटी, ज्यात कंपनीच्या भांडवलावर, परतावा मोजण्यासाठी वापरले जाते. उच्च परतावा चांगले.
उदाहरणे
खालील उदाहरणांमध्ये दोन्ही मूळ आणि क्रिस्टल मांडणी लागू आहेत:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) परत 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) परत 1.35.
टीप: वितर्क काहीही नकारात्मक असू शकते; वितर्क पुरवणे करण्यापूर्वी नकारात्मक मूल्ये तपासण्यासाठी आहे.
टिप्पण्या
FRReturnOnInvestedCapital अनेक आर्थिक विश्लेषण साधने कंपनीच्या आर्थिक परिस्थितीवर निष्कर्षांचा अर्थ लावणे वापरले आहे. सर्व प्रमाण बाबतीत म्हणून, तो सावधगिरीने वापरली आहे. ते फक्त एक सूचना आणि एक कंपनी आर्थिक स्थिती न्याय लागत नाही घन पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते.
नाही प्रमाण एक आर्थिक विश्लेषण करत एकटा वापरले जाऊ शकते आणि प्रमाण परिणाम ठराविक नियम आहेत. आमच्या उद्योग प्रकार फरक पासून, परिणाम त्याच उद्योगातील आत आणि भिन्न खाते पूर्णविराम विविध कंपन्या असते. परिणाम फक्त, नातेवाईक तुलना आणि कल विश्लेषण वापरली पाहिजे ऐवजी संपूर्ण काहीतरी म्हणून त्यांना उपचारांसाठी पेक्षा.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал тайлан Онлайн Тусламж
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Үндсэн болон Кристал синтакс.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) нэмэлт өгөгдлүүдийг
NetProfit нэг тоо, эсвэл томъёо юм. NetProfit компани өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хасах зардлын бүх зүйлийг худалдсанаас олсон жилд олсон ашгийн хэмжээ юм. Энэ нь компанийн орлогын тайлан дахь доод үзүүлэлт юм. Зарим шинжээчид энэ харьцааг тооцох ер бусын зүйлс болон / эсвэл орлогын албан татвар өмнө нь цэвэр ашиг ашиглахыг хүсэж болох юм.
TotalBankDebts нэг тоо, эсвэл томъёо юм. TotalBankDebts компанийн бүх урт болон богино хугацааны банкны өрийг орно. Тэд бүгд компанийн балансад олж болно.
TotalEquity нэг тоо, эсвэл томъёо юм. Ер нь, TotalEquity энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцаа, хөрөнгө оруулалтын ашигтай бүрддэг, мөн компанийн балансад хуримтлагдсан ашиг.
үйл ажиллагааны
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit болон InvestedCapital хоорондын харьцааг (TotalBankDebts нэмэх TotalEquity юм) буцаана (жишээ нь, ReturnOnInvested Капитал = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
ердийн хэрэглээ
Энэ харьцаа нь компанийн хөрөнгийн нийт банкны зээл болон компанийн нийт тэгш байдлыг агуулдаг дээр өгөөжийг хэмжих ашиглаж байна. илүү өндөр өгөөж.
жишээ нь
Дараах жишээнүүд нь аль аль нь үндсэн болон Кристал синтаксын хэрэглэх нь:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) буцаана 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) буцаана 1.35.
Тайлбар: аргументийн аль нь ч сөрөг байж болно; Та нэмэлт өгөгдлүүдийг дамжуулах өмнө сөрөг утгыг шалгах хэрэгтэй болох юм.
Сэтгэгдэл
FRReturnOnInvestedCapital компанийн санхүүгийн байдлыг тайлбарлахад хэрэглэгддэг маш олон санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх арга хэрэгслийн нэг юм. бүх харьцааны хувьд, энэ нь болгоомжтой хэрэглэх ёстой. Тэд зүгээр л таамаглаж болон компанийн санхүүгийн байдалд дүгнэлт бүрдүүлэх төлөө бус хатуу нотлох баримт болгон ашиглаж болно.
Аль аль нь харьцааны нэг санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх нь дангаараа ашиглаж болно болон харьцааны үр дүнд ямар ч тогтсон дүрэм байхгүй байна. Үүнээс гадна салбарын төрлийн хоорондын ялгаа нь, үр дүн нь тухайн салбар дахь, янз бүрийн дансны хугацаанд янз бүрийн компаниудын дунд харилцан адилгүй байдаг. үр дүн нь зөвхөн харин үнэмлэхүй ямар нэг байдлаар тэднийг эмчлэх бодвол харьцангуй харьцуулах, хандлага шинжилгээнд ашиглах хэрэгтэй.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
အခြေခံပညာနှင့် Crystal အထားအသို။
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Arguments
NetProfit တစ်နံပါတ်သို့မဟုတ်ဖော်မြူလာဖြစ်ပါတယ်။ NetProfit ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအနုတ်အားလုံးကုန်ကျစရိတ်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းမှယခုနှစ်ကာလအတွင်းရရှိဝင်ငွေရရှိမှုပမာဏဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကုမ္ပဏီရဲ့ဝင်ငွေကြေညာချက်တွင်အောက်ဆုံးလိုင်းပုံဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သုံးသပ်သူများကဒီအချိုးတွက်ချက်ဘို့ထူးခြားသောပစ္စည်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဝင်ငွေအခွန်ရှေ့တော်၌ထိုအသားတင်အမြတ်ကိုအသုံးပွုဖို့လိုပေမည်။
TotalBankDebts တစ်နံပါတ်သို့မဟုတ်ဖော်မြူလာဖြစ်ပါတယ်။ TotalBankDebts ကုမ္ပဏီအပေါငျးတိုတိုနှင့်ရေရှည်ဘဏ်အကြွေးတွေလည်းပါဝင်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်၌တွေ့နိုင်ပါသည်။
TotalEquity တစ်နံပါတ်သို့မဟုတ်ဖော်မြူလာဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် TotalEquity ဘုံထိတ်ခတ်, နှစ်သက်သောထိတ်ခတ်, မြို့တော်ပိုလျှံပါဝင်သည်နှင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်ထဲမှာဝင်ငွေရရှိမှုထိန်းသိမ်းထား။
လှုပ်ရှားမှု
FRReturnOnInvestedCapital (ဥပမာ, ReturnOnInvested မြို့တော် = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)) (TotalBankDebts ပေါင်း TotalEquity သော) NetProfit နှင့် InvestedCapital အကြားအချိုးပြန်လာ။
ပုံမှန်အသုံးပြုမှု
ဒီအချိုးသည်စုစုပေါင်းဘဏ်ငွေချေးနှင့်ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်းရဲ့ရှယ်ယာများပါဝင်သည်သည့်ကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမြို့တော်ရက်နေ့တွင်ပြန်လာတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။ ပြန်လာပိုကောင်းပိုမြင့်။
ဥပမာ
အောက်ပါဥပမာအခြေခံပညာနှင့် Crystal syntax နှစ်ဦးစလုံးသက်ဆိုင်နေသောခေါင်းစဉ်:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 Returns ။
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 Returns ။
မှတ်စု: အငြင်းပွားမှုများ၏အဘယ်သူမျှမကအနုတ်နိုင်ပါတယ်; သင်အငြင်းပွားမှုများဖြတ်သန်းမီကအနုတ်တန်ဖိုးများကိုစစ်ဆေးဖို့ရှိစေခြင်းငှါ။
မှတ်ချက်များ
FRReturnOnInvestedCapital ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားပြန်ဆိုအတွက်အသုံးပြုသောအများအပြားဘဏ္ဍာရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးအချိုး၏အမှု၌ရှိသကဲ့သို့, ကသတိနှင့်အသုံးပြုခံရဖို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ကပဲသဲလွန်စနှင့်မတစ်ဦးကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးအဆင့်အတန်းအပေါ်တစ်ဦးတရားစီရင်ခြင်းကိုဖွဲ့စည်းသည်အစိုင်အခဲသက်သေပြအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထိုအချိုးမတဦးတည်းဘဏ္ဍာရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်နေကြများအတွက်တယောက်တည်းသုံးနိုင်တယ်နှင့်အချိုး၏ရလဒ်များအပေါ်မျှသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ အပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကနေရလဒ်တူညီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားအကောင့်ကာလအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့တွင်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ရလဒ်သာမဟုတ်ဘဲအကြွင်းမဲ့အာဏာတစ်ခုခုအဖြစ်သူတို့ကိုကုသခြင်းထက်, ဆွေမျိုးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းသစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
आधारभूत र क्रिस्टल विन्यास।
स्वरूप
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) अर्जेन्टिना
NetProfit एक नम्बर वा सूत्र छ। NetProfit एक कम्पनी आफ्नो उत्पादन वा सेवा माइनस सबै खर्च वस्तुहरूको बिक्री देखि वर्षमा कमाता आय को मात्रा हो। यो एक कम्पनीको आय विवरण मा तल लाइन आंकडा छ। केही विश्लेषकहरूले यो अनुपात गणना असाधारण आइटम र / वा आय कर अघि शुद्ध लाभ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
TotalBankDebts एक नम्बर वा सूत्र छ। TotalBankDebts एक कम्पनी को सबै छोटो र लामो अवधि बैंक ऋण समावेश छ। तिनीहरू सबै एक कम्पनीको ब्यालेन्स पानामा पाउन सकिन्छ।
TotalEquity एक नम्बर वा सूत्र छ। सामान्य मा, TotalEquity साधारण शेयर, प्राथमिक शेयर, राजधानी अधिशेष हुन्छन्, र एक कम्पनीको ब्यालेन्स पानामा आय खुलिरहेको।
कार्य
FRReturnOnInvestedCapital (TotalBankDebts प्लस TotalEquity छ) NetProfit र InvestedCapital बीच अनुपात लाभ (उदाहरणका लागि, ReturnOnInvested पूंजी = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity))।
विशिष्ट प्रयोगका
यो अनुपात कुल बैंक ऋणबाट र कम्पनीको कुल इक्विटी समावेश जो एक कम्पनीको निवेश राजधानी मा फिर्ती मापन गर्न प्रयोग गरिएको छ। यो फिर्ती उच्च राम्रो।
उदाहरण
निम्न उदाहरण दुवै मूल र क्रिस्टल विन्यास लागि लागू गर्दै छन्:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) फर्काउँछ 0.46।
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) फर्काउँछ 1.35।
टिप्पणी: तर्कको कुनै पनि नकारात्मक हुन सक्छ; तपाईं तर्क पारित अघि नकारात्मक मान जाँच गर्नको लागि हुन सक्छ।
टिप्पणी
FRReturnOnInvestedCapital एक कम्पनी को वित्तीय स्थिति व्याख्या प्रयोग धेरै वित्तीय विश्लेषण उपकरण को एक हो। सबै अनुपात को मामला मा, यो सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न छ। तिनीहरू केवल एक सुराग र एक कम्पनी को वित्तीय स्थिति मा एक न्याय बनाउन लागि ठोस छैन प्रमाण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
न अनुपात को एक वित्तीय विश्लेषण गरिरहेको लागि एक्लै प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यहाँ अनुपात को परिणाम मा कुनै निश्चित नियमहरु छन्। उद्योग प्रकार बीच मतभेद अलग्गै, परिणाम नै उद्योग भित्र र फरक खाता अवधि भित्र विभिन्न कम्पनीहरु बीच फरक हुन्छ। परिणाम मात्र नभई तिनीहरूलाई निरपेक्ष कुरा रूपमा उपचार भन्दा, नातेदार तुलना र प्रवृत्ति विश्लेषण लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjelp
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Grunnleggende og Crystal syntaks.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumenter
NetProfit er et nummer eller formel. NetProfit er mengden av inntekter et selskap tjener i løpet av året fra salg av sine produkter eller tjenester minus alle utgiftspostene. Det er bunnlinjen figur i et selskaps resultatregnskapet. Noen analytikere kan være lurt å bruke netto resultat før ekstraordinære poster og / eller inntektsskatt for beregning av dette forholdet.
TotalBankDebts er et nummer eller formel. TotalBankDebts inkluderer alle de kortsiktige og langsiktige bankgjeld i et selskap. De kan alle bli funnet i et selskapets balanse.
TotalEquity er et nummer eller formel. Generelt TotalEquity består av ordinære aksjer, preferanseaksjer, kapital overskudd, og opptjent egenkapital i selskapets balanse.
Handling
FRReturnOnInvestedCapital returnerer forholdet mellom NetProfit og InvestedCapital (som er TotalBankDebts pluss TotalEquity) (for eksempel ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
typiske bruksområder
Dette forholdet blir brukt til å måle avkastningen på selskapets investert kapital, som omfatter totalt bank lån og selskapets totale egenkapital. Jo høyere avkastning jo bedre.
eksempler
De følgende eksemplene gjelder for både Basic og Crystal syntaks:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Returnerer 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Returnerer 1.35.
Merk: Ingen av argumentene kan være negative; du må sjekke for negative verdier før du passerer argumentene.
kommentarer
FRReturnOnInvestedCapital er en av de mange verktøyene økonomiske analyser som brukes til å tolke den finansielle stillingen til et selskap. Som i tilfellet med alle forhold, må det brukes med forsiktighet. De kan bare brukes som en ledetråd og ikke solid bevis for å danne en dom på den økonomiske statusen for et selskap.
Verken en av forholdene kan brukes alene for å gjøre økonomisk analyse, og det er ingen faste regler om resultatene av forholdstall. Bortsett fra forskjellene mellom type bransjer, varierer resultatet mellom ulike selskaper innenfor samme bransje og innen ulike konto perioder. Resultatene bør bare brukes for relativ sammenligning og trendanalyse, i stedet for å behandle dem som noe absolutt.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کریستال راپورونه آنلاین مرسته
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit، TotalBankDebt، TotalEquity)
د اساسی او Crystal العروض.
شکل
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit، TotalBankDebts، TotalEquity) دلایل
NetProfit يو شمېر يا فورمول دی. NetProfit د عايد په اندازه د يو کمپنۍ څخه د خپلو تولیداتو يا خدمتونو منفي په لګښت ټول توکي د خرڅلاو د کال په اوږدو کې تر لاسه کول. دا د یو شرکت د عوايدو په خبرپاڼه کې په لاندينۍ کرښې شمېره. يو شمېر شنونکي په ښايي د دې نسبت د محاسبي فوق العاده توکي او / يا د عايد له ماليې څخه دمخه د خالصه ګټه وکاروي.
TotalBankDebts يو شمېر يا فورمول دی. TotalBankDebts ټول د يو شرکت د لنډ مهاله او اوږد مهاله بانک پورونه شامل دي. هغوی کولی شي ټول په یو شرکت د بېلانس شي موندلي.
TotalEquity يو شمېر يا فورمول دی. په عمومي توګه، TotalEquity د عام زیرمې، غوره زیرمې، د مرکز مازاد څخه جوړه، او ساتلي کې د یو شرکت د بېلانس عواېدو.
کړنه
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit او InvestedCapital تر منځ د تناسب (چې TotalBankDebts جمع TotalEquity) ته راستون (د مثال په توګه، ReturnOnInvested پلازمیینه = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
نمونه موارد
چې د یو شرکت د پانګې، په کوم کې چې ټول د بانک پور او د نوموړي شرکت د ټول برابرۍ د بیرته اندازه دغه تناسب د استفاده کيږي. د لوړو راتګ به ښه وي.
مثالونه
دغه لانديني مثالونه د تطبيق وړ دواړو د اساسی او Crystal العروض دي:
FRReturnOnInvestedCapital (23، 17، 33) ته راستون شو 0،46.
FRReturnOnInvestedCapital (54، 23، 17) ته راستون شو 1،35.
نوټ: د بحثونو هيڅ شي منفي؛ تاسو ته کېدی شي چې د بحثونو تيريدو مخکې د منفي ارزښتونو وګورئ.
تبصرې
FRReturnOnInvestedCapital د ډېرو مالي تحليل وسایلو کې د یو شرکت د مالي موقف تفسير کارولي نه دي. لکه څنګه چې په د ټولو نسبتونه په صورت کې، چې د دی سره احتياط وکارول شي. هغوی کولی شي يوازې په توګه معلومات او د یو شرکت د مالي وضعیت په اړه د قضاوت د جوړولو په جامد نه ثبوت لپاره وکارول شي.
نه د نسبتونه یو مالي تحليل لپاره يوازې وکارول شي او د نسبتونو د پایلو په هيڅ ډول ثابت مقررات شتون دي. څخه د صنایعو ډول تر منځ د توپیر پرته، نتيجه په چوکاټ کې ورته د صنعت او په مختلفو دورو کې په پام کې د مختلفو شرکتونو په منځ کې توپير لري. د دې پایلې باید یوازې پر ځای په توګه څه مطلق يې د خپلوانو په پرتله او د تمایل تحلیل کارول،.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

گزارش های کریستال آنلاین راهنما
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit، TotalBankDebt، TotalEquity)
عمومی و کریستال نحو.
قالب
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit، TotalBankDebts، TotalEquity) برهان
NetProfit یک عدد یا فرمول است. NetProfit میزان درآمد یک شرکت را بدست آورده در طول سال از فروش محصولات و یا خدمات خود را منهای تمام اقلام هزینه است. این شکل خط پایین در صورتحساب درآمد یک شرکت است. برخی از تحلیلگران ممکن است مایل به استفاده از سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و / یا مالیات بر درآمد برای محاسبه این نسبت.
TotalBankDebts یک عدد یا فرمول است. TotalBankDebts شامل تمام بدهی مدت بانک کوتاه مدت و بلند یک شرکت است. آنها همه می توانند در ترازنامه یک شرکت در بر داشت.
TotalEquity یک عدد یا فرمول است. به طور کلی، TotalEquity شامل سهام عادی، سهام ترجیحی، مازاد سرمایه، و درآمد در ترازنامه یک شرکت باقی می ماند.
عمل
FRReturnOnInvestedCapital نسبت بین NetProfit و InvestedCapital (که TotalBankDebts علاوه TotalEquity) را برمی گرداند (به عنوان مثال، ReturnOnInvested سرمایه = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
معمولی استفاده می کند
این نسبت برای اندازه گیری بازگشت سرمایه، سرمایه گذاری یک شرکت، که شامل استقراض بانک ها و حقوق صاحبان سهام کل شرکت استفاده شده است. هر چه بازگشت بالاتر بهتر است.
مثال ها
نمونه های زیر قابل اجرا به هر دو نحو عمومی و کریستال عبارتند از:
FRReturnOnInvestedCapital (23، 17، 33) بازگشت .46.
FRReturnOnInvestedCapital (54، 23، 17) بازگشت 1.35.
توجه داشته باشید: هیچ کدام از استدلال می تواند منفی باشد؛ شما ممکن است برای مقادیر منفی را بررسی کنید قبل از عبور از استدلال است.
نظرات
FRReturnOnInvestedCapital یکی از بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل مالی استفاده می شود در تفسیر موقعیت های مالی از یک شرکت است. همانطور که در مورد همه نسبت، آن را به با احتیاط استفاده شود. آنها فقط می تواند به عنوان یک سرنخ و اثبات جامد نیست برای تشکیل یک قضاوت در مورد وضعیت مالی یک شرکت استفاده می شود.
هیچ یک از نسبت های می تواند به تنهایی برای انجام تجزیه و تحلیل مالی استفاده می شود و هیچ قانون ثابت در نتایج حاصل از نسبت وجود دارد. به غیر از تفاوت بین نوع صنایع، نتیجه در میان شرکت های مختلف در همان صنعت و در دوره حساب های مختلف متفاوت است. نتایج باید فقط برای مقایسه نسبی و تجزیه و تحلیل روند استفاده می شود، به جای درمان آنها را به عنوان چیزی مطلق.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Pomoc online
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Podstawowe Crystal składni.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumenty
NetProfit jest liczbą lub wzoru. NetProfit jest wysokość zarobków firma zarabia w ciągu roku ze sprzedaży swoich produktów lub usług minus wszystkich pozycji kosztowych. Jest to wiersz postacią w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa. Niektórzy analitycy mogą chcieć skorzystać z zysku netto przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych i / lub podatków dochodowych do obliczania tego wskaźnika.
TotalBankDebts jest liczbą lub wzoru. TotalBankDebts zawiera wszystkie długie i krótkie długów bankowych pojęcie przedsiębiorstwa. Mogą je znaleźć w bilansie firmy.
TotalEquity jest liczbą lub wzoru. W ogóle, TotalEquity obejmuje akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane, nadwyżkę kapitału i zysków zatrzymanych w bilansie firmy.
Akcja
FRReturnOnInvestedCapital zwraca stosunek NetProfit i InvestedCapital (która TotalBankDebts plus TotalEquity) (na przykład ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Typowe zastosowania
Wskaźnik ten służy do pomiaru zwrotu z zainwestowanego kapitału spółki, który obejmuje całkowite zadłużenie bankowe oraz kapitału własnego spółki. Im wyższy zysk, tym lepiej.
Przykłady
Poniższe przykłady mają zastosowanie zarówno w składni podstawowe i kryształu:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Zwraca 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Zwraca 1.35.
Uwaga: Żaden z argumentów może być ujemny; Może trzeba sprawdzić dla wartości ujemnych przed przekazaniem ich argumenty.
Komentarze
FRReturnOnInvestedCapital jest jednym z wielu narzędzi do analizy finansowej stosowanych w interpretacji sytuacji finansowej spółki. Podobnie jak w przypadku wszystkich stosunkach, to należy zachować ostrożność. Mogą być używane tylko jako wskazówkę, a nie stałego dowodu dla formułowania opinii na temat stanu finansowego spółki.
Żaden z tych wskaźników można stosować samodzielnie do prowadzenia analiz finansowych i nie ma określonych zasad dotyczących wyników proporcjach. Oprócz różnic między rodzaju przemysłu, wynik waha się między różnymi firmami w ramach tej samej branży oraz w różnych okresach konta. Wyniki powinny być wykorzystywane jedynie do względnego porównania i analizy trendów, a nie traktując je jako coś absolutnego.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda Online
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Básico e Crystal sintaxe.
Formato
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumentos
NetProfit é um número ou fórmula. NetProfit é a quantidade de lucro uma empresa ganha durante o ano com a venda de seus produtos ou serviços menos todos os itens de despesa. É a figura linha de fundo na demonstração de resultados da empresa. Alguns analistas pode querer usar o lucro líquido antes de itens extraordinários e / ou imposto de renda para o cálculo desta relação.
TotalBankDebts é um número ou fórmula. TotalBankDebts inclui todas as dívidas bancárias curto e longo prazo de uma empresa. Eles podem ser encontrados no balanço de uma empresa.
TotalEquity é um número ou fórmula. Em geral, TotalEquity consiste de ações ordinárias, ações preferenciais, excedente de capital e lucros acumulados no balanço de uma empresa.
Açao
FRReturnOnInvestedCapital retorna a razão entre NetProfit InvestedCapital e (o que é mais TotalBankDebts TotalEquity) (por exemplo, ReturnOnInvested Capital NetProfit = / (+ TotalBankDebts TotalEquity)).
Os usos típicos
Esse índice é usado para medir o retorno sobre o capital investido de uma empresa, que inclui dívida bancária total e patrimônio líquido total da empresa. Quanto maior o retorno melhor.
Exemplos
Os exemplos a seguir aplicam-se tanto a sintaxe Básica e Cristal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Retorna 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Retorna 1,35.
Nota: Nenhum dos argumentos pode ser negativo; você pode ter que verificar para valores negativos antes de passar os argumentos.
Comentários
FRReturnOnInvestedCapital é uma das muitas ferramentas de análise financeira utilizados na interpretação da posição financeira de uma empresa. Tal como no caso de todas as proporções, tem de ser usado com cautela. Eles podem simplesmente ser usado como uma pista e prova não sólida para formar um juízo sobre a situação financeira de uma empresa.
Nem uma das razões pode ser usado sozinho para fazer análise financeira e não há regras fixas sobre os resultados das proporções. Além de diferenças entre o tipo de indústrias, o resultado varia entre as diferentes empresas do mesmo setor e dentro de diferentes períodos de conta. Os resultados só devem ser utilizados para a comparação relativa e análise de tendências, em vez de tratá-los como algo absoluto.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ.
ਫਾਰਮੈਟ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) ਆਰਗੂਮਿੰਟ
NetProfit ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ. NetProfit ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਘਟਾਓ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਤਲ ਲਾਈਨ ਚਿੱਤਰ ਹੈ. ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਇਕਾਈ ਅਤੇ / ਜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
TotalBankDebts ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ. TotalBankDebts ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਬਕ ਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
TotalEquity ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, TotalEquity ਆਮ ਸਟਾਕ, ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸਟਾਕ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਬਰਕਰਾਰ.
ਐਕਸ਼ਨ
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit ਅਤੇ InvestedCapital ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੋ TotalBankDebts ਪਲੱਸ TotalEquity ਹੈ) ਵਾਪਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ReturnOnInvested ਰਾਜਧਾਨੀ = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
ਆਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਕ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਿਹਤਰ.
ਉਦਾਹਰਨ
ਹੇਠ ਮਿਸਾਲ ਦੋਨੋ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 ਵਾਪਿਸ.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 ਵਾਪਿਸ.
ਨੋਟ: ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਯਮ ਹਨ. ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਤੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੱਧ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajutor Online
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
De bază și Crystal sintaxa.
Format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumentele
NetProfit este un număr sau formulă. NetProfit este valoarea rezultatului unei societăți câștigă în cursul anului din vânzarea produselor sau serviciilor sale minus toate elementele de cheltuieli. Este partea de jos cifra linie în contul de profit a unei companii. Unii analiști ar putea dori să utilizeze profitul net înainte de elementele extraordinare și / sau a impozitului pe profit pentru calcularea acestui raport.
TotalBankDebts este un număr sau formulă. TotalBankDebts include toate pe termen scurt și lung datoriile bancare pe termen ale unei companii. Ele pot fi găsite toate în bilanțul unei companii.
TotalEquity este un număr sau formulă. În general, TotalEquity este format din stocuri comune, stocurile preferate, excedentul de capital, și a rezultatului reportat în bilanțul unei companii.
Acțiune
FRReturnOnInvestedCapital returnează raportul dintre NetProfit și InvestedCapital (care este TotalBankDebts plus TotalEquity) (de exemplu, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
utilizări tipice
Acest raport este utilizat pentru a măsura randamentul capitalului investit al unei societăți, care include împrumuturile totale bancare și capitalul total al companiei. Cu cât mai mare întoarcerea cu atât mai bine.
exemple
Exemplele care urmează sunt aplicabile atât sintaxa de bază și Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Returnează 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Returnează 1,35.
Notă: Niciunul dintre argumentele pot fi negative; va trebui să verificați pentru valori negative, înainte de a trece argumentele.
Comentarii
FRReturnOnInvestedCapital este una dintre cele mai multe instrumente de analiză financiară utilizate în interpretarea poziției financiare a unei companii. Ca și în cazul tuturor indicatorilor, trebuie să fie utilizat cu precauție. Ele pot fi folosite doar ca un indiciu și o dovadă nu solidă pentru formarea unei hotărâri privind statutul financiar al unei companii.
Nici unul dintre rapoartele pot fi utilizate singure pentru a face analiza financiară și nu există reguli fixe privind rezultatele rapoartelor. În afară de diferențele dintre tipul de industrii, rezultatul variaza intre diferite companii din același domeniu și în diferite perioade de cont. Rezultatele ar trebui să fie utilizate numai pentru comparație relativă și analiza tendințelor, mai degrabă decât tratarea lor ca pe ceva absolut.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (чистая прибыль, TotalBankDebt, TotalEquity)
Базовый и кристаллический синтаксис.
Формат
FRReturnOnInvestedCapital (чистая прибыль, TotalBankDebts, TotalEquity) Аргументы
Чистая прибыль является номер или формула. Чистая прибыль представляет собой сумму прибыли компания зарабатывает в течение года от продажи своих товаров или услуг за вычетом всех статей расходов. Это нижняя линия цифра в отчете о прибылях и убытках компании. Некоторые аналитики могут хотеть использовать чистую прибыль до исключительных статей и / или налога на прибыль для расчета этого показателя.
TotalBankDebts это номер или формула. TotalBankDebts включает в себя все короткие и длинные долги срок банковские компании. Все они могут быть найдены в балансе компании.
TotalEquity это номер или формула. В общем, TotalEquity состоит из обыкновенных акций, привилегированных акций, избыточного капитала и нераспределенной прибыли в балансе компании.
действие
FRReturnOnInvestedCapital возвращает отношение между чистая прибыль и InvestedCapital (что TotalBankDebts плюс TotalEquity) (например, ReturnOnInvested капитала = чистая прибыль / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Типичные области применения
Это соотношение используется для измерения доходности инвестированного капитала компании, которая включает в себя общий банковских кредитов и общий собственный капитал компании. Чем выше доходность, тем лучше.
Примеры
Следующие примеры применимы как Basic и Кристал синтаксис:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Возвращает 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Возвращает 1,35.
Примечание: Ни один из аргументов не может быть отрицательным; Вы, возможно, придется проверить для отрицательных значений перед передачей аргументов.
Комментарии
FRReturnOnInvestedCapital является одним из многих инструментов финансового анализа, используемых при интерпретации финансового положения компании. Как и в случае всех соотношениях, он должен использоваться с осторожностью. Они просто могут быть использованы в качестве ключа и не несомненное доказательство формирования суждения о финансовом положении компании.
Ни одно из отношений не могут быть использованы отдельно для выполнения финансового анализа и нет четких правил по результатам отношений. Помимо различий между типом отраслей, результатом варьирует среди различных компаний в той же отрасли и в течение различных периодов счета. Результаты должны быть использованы только для относительного сравнения и анализа тенденций, а не рассматривать их как нечто абсолютное.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lipoti Crystal Online Fesoasoani
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
syntax Faavae ma Crystal.
lāpoʻa
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) finauga
NetProfit o se Numera po o fua faatatau. NetProfit o le aofaiga o tupe maua te maua a kamupani i le taimi o le tausaga mai le faatauina atu o ana oloa po o auaunaga minus le mea tupe uma. O le fuainumera laina pito i lalo i totonu o se faamatalaga o tupe maua a le kamupani. O nisi iloilo Atonu e te manao e faaaoga le tupe faasili i luma o mea tulaga ese ma / po o lafoga o tupe maua mo le fuafuaina o lenei fua faatusatusa.
TotalBankDebts o se Numera po o fua faatatau. e aofia ai TotalBankDebts uma aitalafu faletupe puupuu ma le vaitaimi umi o se kamupani. E mafai ona latou uma ona maua i se pepa o paleni a le kamupani.
TotalEquity o se Numera po o fua faatatau. I se tulaga lautele, e aofia TotalEquity o oloa masani, sili laau faamau, tupe faavae faasili, ma taofia tupe maua i le pepa o paleni o se kamupani.
faatinoga
toe foi FRReturnOnInvestedCapital le Fua Faatusatusa i le va o NetProfit ma InvestedCapital (o TotalBankDebts faaopoopo TotalEquity) (mo se faataitaiga, ReturnOnInvested Tupe Faavae = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
faaaogaina masani
O lenei Fua Faatusatusa o loo faaaoga e fua ai le toe foi mai i luga o se tupe faavae teu faafaigaluega a le kamupani, lea e aofia ai nonogatupe faletupe atoa ma le tutusa le aofaiga a le kamupani. O le maualuga o le toe foi o le lelei.
faataitaiga
O faataitaiga nei ua faatatau i tagata uma syntax Faavae ma Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Faafoi 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Faafoi 1,35.
Manatua: E leai se tasi o le finauga e mafai ona lelei; e mafai ona e maua e siaki mo le tulaga faatauaina o le lelei i luma o le tufaina o le finauga.
faamatalaga
FRReturnOnInvestedCapital o se tasi o le tele o auiliiliga tau tupe meafaigaluega e faaaoga i le faamatalaina o le tulaga tau tupe a se kamupani. E pei o le tulaga o ratios uma, ei ai e tatau ona faaaogaina ma le faaeteete. E mafai ona latou le na ona faaaogaina o se faamatalaga ma le faamaoniga mautu mo le fausia ai o se faaiuga i luga o le tulaga tau tupe a se kamupani.
E le o se tasi o le ratios e mafai ona faaaoga na o le faia o iloiloga tau tupe ma e leai ni tulafono ua faatulagaina i luga o le taunuuga o le ratios. E ese mai le eseesega i le va o ituaiga o pisinisi, taunuuga eseese lava i vaega eseese i totonu o le alamanuia lava lea e tasi ma i totonu o eseese vaitaimi tala. O taunuuga e tatau ona faatoa faaaoga mo aiga faatusatusaga ma faiga iloiloga, nai lo le taulimaina i latou o se mea e atoatoa.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic agus Crystal sheantansan.
Inneal a ‘Chlàir
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argamaidean
NetProfit tha Àireamh no foirmle. NetProfit ‘S e an t-suim de chosnaidhean a’ chompanaidh a ‘cosnadh rè na bliadhna bho reic bathar no seirbheisean a thoir air falbh a h-uile cosgais nithean. ‘S e bonn loidhne figear ann an companaidh teachd a-steach aithris. Nithean sgrùdairean dòcha gum bi a ‘cleachdadh an eadar-lìon mus prothaid nithean iongantach agus / no chìsean teachd a-steach airson obrachadh a-mach an co-mheas seo.
TotalBankDebts tha Àireamh no foirmle. TotalBankDebts gabhail a-steach a h-uile gheàrr agus san fhad-ùine banca fiachan companaidh. Faodaidh iad uile rin lorg ann an companaidh chothromachaidh.
TotalEquity tha Àireamh no foirmle. San fharsaingeachd, TotalEquity a dhèanamh suas de stoc cumanta, b ‘fheàrr leis stocan, calpa a bharrachd, agus cosnaidhean a chumail ann an companaidh chothromachaidh.
Gnìomh
FRReturnOnInvestedCapital thilleas an co-mheas eadar NetProfit agus InvestedCapital (a tha TotalBankDebts plus TotalEquity) (mar eisimpleir, ReturnOnInvested Calpa = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
cleachdaidhean àbhaisteach
Seo co-mheas a chleachdadh gus tomhas a ’tilleadh air companaidh seilbh calpa, a tha a’ gabhail a-steach gu h-iomlan banca iasadachd, agus a ‘chompanaidh co-ionannachd iomlan. Tha àrd-ìre ’tilleadh air ais na b’ fheàrr.
eisimpleirean
Tha eisimpleirean a leanas a tha iomchaidh airson an dà chuid Basic agus Crystal sheantansan:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) a ’tilleadh 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) a ’tilleadh 1.35.
Nòta: Chan eil gin de na h-argamaidean a dh’fhaodas a bhith àicheil; dh’fhaodadh tu a ‘coimhead airson àicheil luachan mus cuirear na h-argamaidean.
beachdan
FRReturnOnInvestedCapital ‘S e aon de na mòran ionmhais mion-sgrùdadh innealan a chleachdadh ann an eadar-mhìneachaidh air suidheachadh ionmhasail na companaidh. Mar ann an cùis na h-uile co-mheasan, tha e gu bhith air a chleachdadh le faiceallach. Faodaidh iad dìreach a bhith air a chleachdadh mar boillsgeadh dhut agus nach dearbhadh cruaidh airson dèanamh breithneachadh air ionmhasail inbhe na companaidh.
Ni mò aon de na mheasan faodar a chleachdadh airson na aonar a ‘dèanamh mion-sgrùdadh ionmhasail agus chan eil riaghailtean stèidhichte air toraidhean a’ cho-mheasan. A bharrachd air eadar-dhealachaidhean eadar seòrsa gnìomhachasan, thoradh ag atharrachadh am measg chompanaidhean eadar-dhealaichte taobh a-staigh an aon ghnìomhachas eadar-dhealaichte taobh a-staigh agus cunntas amannan. Tha na toraidhean a bu chòir a chleachdadh ach airson càirdeach coimeas agus mion-sgrùdadh air an gluasad, seach a bhith a ‘dèiligeadh riutha mar rudeigin iomlan.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Цристал Репортс Онлине Хелп
ФРРетурнОнИнвестедЦапитал (НетПрофит, ТоталБанкДебт, ТоталЕкуити)
Основни и Кристал синтакса.
формат
ФРРетурнОнИнвестедЦапитал (НетПрофит, ТоталБанкДебтс, ТоталЕкуити) Аргументи
НетПрофит је број или формула. НетПрофит је износ зараде компанија зарађује у току године од продаје својих производа или услуга минус свих трошкова ставки. То је доња граница фигура у билансу успеха компаније. Неки аналитичари можда желети да користите нето добит пре ванредних ставки и / или пореза на добит за израчунавање овог односа.
ТоталБанкДебтс је број или формула. ТоталБанкДебтс обухвата све краткорочне и дугорочне банкарске дугове компаније. Сви они могу се наћи у билансу стања компаније.
ТоталЕкуити је број или формула. У принципу, ТоталЕкуити се састоји од обичних акција, приоритетни акции, кап.добитака, и нераспоређене добити у билансу стања компаније.
акција
ФРРетурнОнИнвестедЦапитал враћа однос НетПрофит и ИнвестедЦапитал (који је ТоталБанкДебтс плус ТоталЕкуити) (на пример, РетурнОнИнвестед Капитал = НетПрофит / (ТоталБанкДебтс + ТоталЕкуити)).
Типични користи
Овај однос се користи за мерење повратак на уложени капитал компаније, који обухвата укупну задуживање банака и укупног капитала компаније. Што је већи повратак боље.
Примери
Следећи примери су примењиве на основним и Цристал синтаксу:
ФРРетурнОнИнвестедЦапитал (23, 17, 33) за повратак 0,46.
ФРРетурнОнИнвестедЦапитал (54, 23, 17) Ретурнс 1.35.
Напомена: Ниједан од аргумената може бити негативна; можда ћете морати да проверите негативне вредности пре доношења аргументе.
Коментари
ФРРетурнОнИнвестедЦапитал је један од многих алата финансијске анализе који се користе у тумачењу финансијски положај предузећа. Као иу случају свих односа, мора да се користи са опрезом. Они само могу да се користе као траг и не чврстог доказа за формирање пресуду о финансијском стању предузећа.
Ни један од показатеља може се користити само за обављање финансијске анализе и нема фиксних правила о резултатима односима. Поред разлика између врсте индустрије, резултат варира између различитих компанија у истој индустрији и у различитим периодима рачуна. Резултати треба да се користи само за релативно поређења и анализе трендова, а не да их третира као нешто апсолутно.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/
 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal inoti Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic uye Crystal syntax.
urongwa
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Yaitaurwa
NetProfit ari Number kana inonyatsoita. NetProfit ndiye uwandu mari imwe kambani anowana mugore kubva pakutengeswa mishonga kwayo kana mabasa kubvisa zvose zvinodiwa zvinhu. Zviri pasi mutsetse munhoroondo chekambani mari mashoko. Vamwe vaongorori vangada kushandisa mambure purofiti pamberi zvinoshamisa zvinhu uye / kana mari nemitero kuti pakuverenga reshiyo ichi.
TotalBankDebts ari Number kana inonyatsoita. TotalBankDebts inosanganisira zvose pfupi uye refu refu kubhengi zvikwereti imwe kambani. Vanogona zvose kuwanikwa chekambani pachiyero pepa.
TotalEquity ari Number kana inonyatsoita. Kazhinji, TotalEquity chinosanganisira zvakajairika mumatanda, vaifarira mumatanda, guta guru yakasara, asi wakasara navana zvakaoma mune chekambani pachiyero pepa.
Action
FRReturnOnInvestedCapital akadzorera reshiyo pakati NetProfit uye InvestedCapital (ndiro TotalBankDebts ndinoiitawo TotalEquity) (somuenzaniso, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Typical pevara
reshiyo ichi chinoshandiswa kuyera kudzoka pane inenge yashandiswa guru chekambani, izvo zvinosanganisira zvachose bhengi nokukwereta uye kambani kwakazara zvakarurama. Epamusoro kudzoka nani.
mienzaniso
Mienzaniso inotevera kushandiswawo zvose Basic uye Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Anodzokera 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Anodzokera 1.35.
Cherechedza: Hakuna nharo zvinogona kunaka; ungada kuona kunaka tsika vasati nepamahofisi nenharo.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital ndeimwe zhinji zvemari pachisara dzinoshandiswa nokududzira mari nzvimbo imwe kambani. Sezvinoratidzwa nezvakaitika kuna ratios zvose, zvinofanira kushandiswa nokungwaririra. Vanogona chete kushandiswa sezvo chinotiudza uye kwete uchapupu hunogutsa kuti pova nokutongwa pamusoro dzemari imwe kambani.
Kana mumwe ratios zvingashandiswa oga kuita ongororo zvemari uye hapana mitemo pazvinhu migumisiro ratios. Kunze misiyano pakati mhando mumaindasitiri, mugumisiro kunosiyana-siyana pakati akasiyana Makambani mukati chete bhizimisi uye mukati zvakasiyana nhoroondo nguva. Migumisiro vanofanira chete kushandiswa hama kuenzanisa uye muitiro pachisara pane vachivabata sechinhu neMhedziso.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit، TotalBankDebt، TotalEquity)
بنيادي ۽ ھوندا نحو.
فارميٽ
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit، TotalBankDebts، TotalEquity) دليل
NetProfit هڪ تعداد يا فارمولا آهي. NetProfit ڪمائيء جي رقم هڪ ڪمپني ان جي مصنوعات يا خدمتن ڪاٽو سڀ خرچ شيون جي وڪري کان سال دوران جيڪا ڪمائي ڪندو آھي. اهو هڪ ڪمپني جي آمدني بيان ۾ تري ليڪ شخصيت آهي. ڪجهه تجزيه نگار هن نظر حساب لاء غير معمولي شيون ۽ / يا آمدني ڍل کان اڳ ئي خالص بخش استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا ڪري سگهون.
TotalBankDebts هڪ تعداد يا فارمولا آهي. TotalBankDebts هڪ ڪمپني جي موڪليل مختصر ۽ طويل مدت ڪناري debts شامل آهن. اهي سڀ هڪ ڪمپني جي بيلنس شيٽ ۾ ڪري سگهجي ٿو.
TotalEquity هڪ تعداد يا فارمولا آهي. عام ۾، TotalEquity عام اسٽاڪ، وڻندڙ اسٽاڪ، گاديء جو فاضل جي سڃاڻي ٿو، ۽ هڪ ڪمپني جي بيلنس شيٽ ۾ ڪمائيء برقرار رکي.
ايڪشن
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit ۽ InvestedCapital جي وچ ۾ نظر موٽي (جنهن TotalBankDebts سان گڏوگڏ TotalEquity آهي) (مثال طور، ReturnOnInvested گادي = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
عام استعمال
هن نظر هڪ ڪمپني جي invested گاديء جو، جنهن جي ڪل ڪناري borrowing ۽ صحبت جي ڪل انصاف شامل آهن پر ان جي موٽڻ جو اندازو ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويندو آهي. هن اعلي موٽڻ جو ڀلو.
مثال
هيٺ ڏنل مثال ٻئي بنيادي ۽ ھوندا نحو کي لاڳو آهن:
FRReturnOnInvestedCapital (23، 17، 33) 0.46 موٽي.
FRReturnOnInvestedCapital (54، 23، 17) 1.35 موٽي.
نوٽ: سنڌ جي دليلن جي ڪو منفي ٿي سگهي ٿو. توهان جي دليلن بيتن کان اڳ منفي انهيء لاء چيڪ ڪرڻ ڪري سگهو ٿا.
تبصرا
FRReturnOnInvestedCapital جي ڪيترن ئي مالي تجزيو هڪ ڪمپني جي مالي پوزيشن interpreting ۾ استعمال ٿيل اوزارن جو هڪ آهي. سڀ ratios جي صورت ۾ ظاهر ٿي، ان کي احتياط سان استعمال ڪيو ويندو آهي. انهن کي صرف هڪ ڏس ۽ نه هڪ ڪمپني جي مالي حيثيت تي هڪ حڪم نظر ايندا لاء بيڪار دليل جي طور تي استعمال ڪري سگهجي ٿو.
جي ratios جي نڪي هڪ مالي تجزيو ڪري رهيا لاء اڪيلو استعمال ڪري سگهجي ٿو ۽ اتان جي ratios جي نتيجن تي ڪو به مقرر اصول آهن. حالانڪه صنعتن جي قسم جي وچ ۾ اختلاف کان، نتيجي ۾ هڪ ئي صنعت جي اندر ۽ مختلف کاتي جي دورن جي اندر مختلف ڪمپنين مان ۾ ڪئڊٽ کنيا. هن جا نتيجا صرف بلڪه انهن کي ڪجهه مطلق طور تي علاج جي ڀيٽ ۾، مائٽ مقابلو ۽ رجحان ڇنڊڇاڻ لاء استعمال ڪيو وڃي.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
මූලික සහ ක්රිස්ටල් කාරක රීති.
ආකෘතිය
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) තර්ක
NetProfit වූ අංකය හෝ සූත්රය. NetProfit සමාගමක් එහි නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් ඍණ සියලු වියදම් අයිතමවල විකිණීමෙන් වසර තුළ උපයන ආදායමෙන් ප්රමාණය වේ. එය සමාගමේ ආදායම ප්රකාශය ලාභදායිත්වයට චරිතයකි. සමහර විශ්ලේෂකයින් මෙම අනුපාතය ගණනය කිරීම සඳහා අසාමාන්ය භාණ්ඩ සහ / හෝ ආදායම් බදු පෙර ශුද්ධ ලාභය භාවිතා කිරීමට ඔබට අවශ්ය විය හැක.
TotalBankDebts වූ අංකය හෝ සූත්රය. TotalBankDebts සමාගමක් සියලු කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන බැංකු ණය ඇතුළත් වේ. ඔවුන් සියලු සමාගමේ ශේෂ පත්රයේ ද සොයා ගත හැක.
TotalEquity වූ අංකය හෝ සූත්රය. පොදුවේ ගත් කල, TotalEquity පොදු කොටස්, කැමති කොටස්, ප්රාග්ධන අතිරික්තයක් සමන්විත වේ, සහ සමාගමේ ශේෂ පත්රය රදවා.
කටයුතු
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit හා InvestedCapital අතර අනුපාතය නැවත (උදාහරණයක් ලෙස, ReturnOnInvested කැපිටල් = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)) (TotalBankDebts ප්ලස් TotalEquity වන).
සාමාන්ය භාවිත
මෙම අනුපාතය මුළු බැංකු ණය සහ සමාගමේ සමස්ත කොටස් ඇතුළත් වන සමාගමේ ආයෝජනය ප්රාග්ධනය, මත නැවත මැනීමට භාවිතා වේ. ආපසු වඩා වඩා හොඳ උසස්.
උදාහරණ
පහත සඳහන් උදාහරණ මූලික සහ ක්රිස්ටල් කාරක රීති දෙකටම අදාළ වේ:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 ආයෙත්.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 ආයෙත්.
සටහන: තර්ක කිසිවක් සෘණ විය හැක; ඔබ තර්ක සම්මත කිරීමට ඍණ අගයන් සඳහා පරීක්ෂා කිරීමට සිදු විය හැකියි.
අදහස්
FRReturnOnInvestedCapital සමාගමක මූල්ය තත්වය අර්ථ නිරූපණ භාවිතා කරන බොහෝ මූල්ය විශ්ලේෂණය මෙවලම් එකකි. සියලු අනුපාත පිළිබඳ පැමිණිල්ලේ දී මෙන්, එය පරෙස්සමින් භාවිත කළ යුතු වේ. ඔවුන් හුදෙක් ඉඟියක් නොව සමාගමේ මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ විනිශ්චය පිහිටුවීම සඳහා ඝණ සාක්ෂි ලෙස භාවිතා කළ හැක.
මූල්ය විශ්ලේෂණය කිරීම වෙනුවෙන් අනුපාත කවුරුවත් පමණක් භාවිතා කළ හැකි අතර, එම අනුපාත ප්රතිඵල මත කිසිදු ස්ථාවර නීති ඇත. මීට අමතරව කර්මාන්ත වර්ගය අතර වෙනස්කම් සිට, එහි ප්රතිඵලයක් එම ක්ෂේත්රය තුළ සහ විවිධ ගිණුම් කාල තුළ විවිධ සමාගම් අතර වෙනස් වේ. ප්රතිඵල පමණක් නොව පරම දෙයක් ලෙස සලකා වඩා, සංසන්දනය සහ ප්රවණතා විශ්ලේෂණය සඳහා භාවිතා කළ යුතුය.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online pomocníka
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Základné a Crystal syntaxe.
formát
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumenty
NetProfit je číslo alebo vzorec. NetProfit je výška zisku firma zarába v priebehu roka z predaja svojich výrobkov alebo služieb mínus všetkých nákladových položiek na. Je faktom postava v zisku spoločnosti. Niektorí analytici chcieť použiť čistý zisk pred mimoriadnymi položkami a / alebo daní z príjmu pre výpočet tohto pomeru.
TotalBankDebts je číslo alebo vzorec. TotalBankDebts zahŕňa všetky krátkodobých a dlhodobých bankových dlhov spoločnosti. Tie môžu byť všetky nájdené v súvahe spoločnosti.
TotalEquity je číslo alebo vzorec. Všeobecne platí, že TotalEquity sa skladá z kmeňových akcií, prioritných akcií, emisného ážia, a nerozdelený zisk v súvahe spoločnosti.
akčná
FRReturnOnInvestedCapital vracia pomer medzi NetProfit a InvestedCapital (čo je TotalBankDebts plus TotalEquity) (napríklad, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
typické použitie
Tento pomer sa používa na meranie návratnosti investovaného kapitálu spoločnosti, ktorá zahŕňa celkový objem bankových úverov a celkový vlastný kapitál spoločnosti. Čím vyššia je výnos, tým lepšie.
Príklady
Nasledujúce príklady sú použiteľné pre základné i Crystal syntaxe:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Vracia 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Vracia 1.35.
Poznámka: Žiadny z argumentov môže byť negatívne; budete musieť skontrolovať záporných hodnôt pred odovzdaním argumenty.
Komentáre
FRReturnOnInvestedCapital je jedným z mnohých nástrojov finančnej analýzy používané pri výklade finančnej situácie podniku. Rovnako ako v prípade všetkých pomeroch, musí byť používaný s opatrnosťou. Môžu byť len použiť ako vodítko a nie je spoľahlivý dôkaz pre vytvorenie rozhodnutie na finančnom stave podniku.
Ani jeden z pomerov možno použiť samostatne pre robenie finančné analýzy a neexistujú žiadne pevné pravidlá o výsledkoch pomerov. Okrem rozdielov medzi typom priemyslu, výsledok sa líši medzi rôznymi spoločnosťami v rámci rovnakého odvetvia a v rôznych obdobiach účte. Výsledky by mali byť použité len na relatívne porovnanie a analýzu trendov, skôr ako zaobchádzať s nimi ako niečo absolútneho.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoč
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Osnovno in Crystal sintakso.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Trditve
NetProfit je številka ali formulo. NetProfit je znesek dobička podjetje zasluži v letu s prodajo svojih izdelkov ali storitev minus vseh postavk odhodkov. To je linija številka dno v izkazu poslovnega izida družbe. Nekateri analitiki morda želeli uporabiti čisti dobiček pred izrednimi postavkami in / ali davka na dohodek za izračun tega razmerja.
TotalBankDebts je številka ali formulo. TotalBankDebts vključuje vse kratkoročne in dolgoročne dolgove bank na podjetja. Ti lahko vse je mogoče najti v bilanci stanja družbe.
TotalEquity je številka ali formulo. Na splošno velja, TotalEquity sestavljajo navadne delnice, prednostne delnice, kapitalske rezerve in zadržani dobiček v bilanci stanja družbe.
Ukrep
FRReturnOnInvestedCapital vrne razmerje med NetProfit in InvestedCapital (ki je TotalBankDebts plus TotalEquity) (na primer, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Običajna uporaba
To razmerje se uporablja za merjenje donosnost vloženega kapitala družbe, ki vključuje celotno zadolževanje bančnega in celotni kapital družbe. Višja kot je donos bolje.
Primeri
Naslednji primeri se uporabljajo tako za osnovne in Crystal sintakso:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Vrne 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Vrne 1,35.
Opomba: Nobena od trditev lahko negativno; boste morda morali preveriti za negativne vrednosti, preden opravi argumente.
Komentarji
FRReturnOnInvestedCapital je eden od mnogih orodij za finančno analizo, ki se uporabljajo pri razlagi finančnega položaja družbe. Kot pri vseh razmerjih, ga je treba uporabljati previdno. Ti se lahko samo uporablja kot namig in ne trdni dokaz za oblikovanje sodb o finančnem stanju podjetja.
Niti eden od razmerij se lahko uporablja samo za to finančno analizo in ne obstajajo osnovna pravila o rezultatih razmerij. Poleg razlik med vrste industrij, rezultat se razlikuje med različnimi podjetji v isti panogi in v različnih obdobjih računov. Rezultate je treba uporabiti le za relativno primerjavo in analizo trendov, namesto da jih obravnava kot nekaj absolutnega.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Warbixinnada Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Saan aasaasiga ah iyo Crystal.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Xujooyin
NetProfit waa Number ama formula. NetProfit waa qadarka dakhliga shirkad kasbada sanadkan gudihiisa ka iibinta waxyaabaha ay ama adeegyada laga jaray oo dhan alaabta kharashka. Waa tiradaasi line hoose war dakhliga shirkad ee. falanqeeyayaasha qaar ayaa laga yaabaa rabto in aad isticmaasho faa’iido u net ka hor waxyaabaha aan caadi ahayn iyo / ama cashuurta dakhliga ee la xisaabinayo saamiga this.
TotalBankDebts waa Number ama formula. TotalBankDebts ka mid ah oo dhan deymaha bangiga muddo gaaban oo dheer oo shirkad. Iyagu dhammaantood waxaa laga heli karaa xaashida dheelitirka shirkad ee.
TotalEquity waa Number ama formula. Guud ahaan, TotalEquity ka kooban yahay kaydka caadi ah, kaydka doorbiday, dheeri caasimadda, iyo ceshan dakhliga warqadda dheelitirka shirkad ee.
Action
FRReturnOnInvestedCapital laabtay saamiga u dhexeeya NetProfit iyo InvestedCapital (taas oo ah TotalBankDebts daray TotalEquity) (tusaale ahaan, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
isticmaalka caadiga ah
ratio waxaa loo isticmaalaa si loo qiyaaso soo laabtay on caasimada maal shirkad ee, taas oo ka mid ah wadarta guud ee amaahda bangiga iyo guud ahaan sinaanta ee shirkadda. The sare laabashada roon.
Tusaalooyinka
Tusaalayaasha soo socda ayaa lagu dabaqi karo in labada Saan aasaasiga ah iyo Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Waxay soo celisaa 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Waxay soo celisaa 1.35.
Fiiro gaar ah: None of dood wuxuu noqon karaa mid xun, laga yaabaa in aad u hubisid in qiimaha negative hor marayay doodaha.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital waa mid ka mid ah qalab badan falanqaynta dhaqaale loo isticmaalo turjumaan booska maaliyadeed ee shirkadda. Sida ay dhacdo dhammaan saamiyada, waxa ay leedahay in loo isticmaalo si taxadir leh. Waxay kaliya loo isticmaali karaa sida wax fikrad ah iyo caddayn uma adag u sameynta xukun on xaaladda dhaqaale ee shirkadda.
Midkoodna mid ka mid ah saamiyada la keligaa isticmaali karaa samayn falanqaynta dhaqaale iyo ma jiraan xeerar go’an on natiijada saamiyada ku. ka kala duwanaanshaha u dhexeeya nooca warshadaha reebo, natiijo ka mid ah shirkadaha kala duwan warshadaha ee isku mid ah iyo gudahood muddo account kala duwan kala duwan. Natiijada waa in kaliya la isticmaalo marka la barbardhigo qaraabo iyo falanqaynta arrimuhu, halkii ay kula dhaqmaya sida wax buuxda.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ayuda en línea
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
sintaxis básica y Crystal.
Formato
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argumentos
NetProfit es un número o una fórmula. NetProfit es la cantidad de ingresos de una empresa gana durante el año a partir de la venta de sus productos o servicios menos todas las partidas de gastos. Es la figura línea de fondo en la cuenta de resultados de una empresa. Algunos analistas pueden querer utilizar el beneficio neto antes de partidas extraordinarias y / o impuestos sobre la renta para el cálculo de esta relación.
TotalBankDebts es un número o una fórmula. TotalBankDebts incluye todas las deudas a corto y largo plazo del banco de una empresa. Todos ellos se pueden encontrar en el balance de una empresa.
TotalEquity es un número o una fórmula. En general, TotalEquity consiste en acciones ordinarias, acciones preferentes, el superávit de capital, y los resultados acumulados en el balance de una empresa.
Acción
FRReturnOnInvestedCapital devuelve la relación entre NetProfit y InvestedCapital (que es más TotalBankDebts TotalEquity) (por ejemplo, ReturnOnInvested capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Los usos típicos
Esta relación se utiliza para medir el rendimiento del capital invertido de una compañía, que incluye el endeudamiento bancario total y el capital total de la compañía. Cuanto mayor sea el rendimiento, mejor.
Ejemplos
Los siguientes ejemplos son aplicables a las sintaxis básica y Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Devuelve 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Devuelve 1,35.
Nota: Ninguno de los argumentos puede ser negativo; puede que tenga que comprobar si hay valores negativos antes de pasar los argumentos.
comentarios
FRReturnOnInvestedCapital es una de las muchas herramientas de análisis financiero utilizados en la interpretación de la situación financiera de una empresa. Como en el caso de todas las proporciones, que tiene que utilizarse con precaución. Ellos sólo pueden ser utilizados como una pista y la prueba no sólida para formar un juicio sobre la situación financiera de una empresa.
Ni uno de los ratios se pueden utilizar solos para hacer el análisis financiero y no existen reglas fijas sobre los resultados de las proporciones. Aparte de las diferencias entre el tipo de industrias, resultado varía entre las diferentes empresas del mismo sector y dentro de los diferentes períodos de la cuenta. Los resultados sólo se deben utilizar para la comparación relativa y análisis de tendencias, en lugar de tratarlos como algo absoluto.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Pitulung Online
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Dasar jeung Crystal sintaksis.
wujud jeung ukuran
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Alesan
NetProfit nyaeta Number atawa rumus. NetProfit nyaéta jumlah earnings hiji pausahaan earns salila sataun ti dijual produk anak atawa ladenan nu dikurangan sadaya item expense. Ieu téh mangrupa inohong garis handap dina pernyataan panghasilan hiji parusahaan. Sababaraha analis meureun hoyong make kauntungan net saméméh item rongkah jeung / atawa pajeg panghasilan keur ngitung rasio ieu.
TotalBankDebts nyaeta Number atawa rumus. TotalBankDebts ngawengku sadaya hutang istilah bank pondok jeung panjang hiji pausahaan. Maranéhanana bisa sadaya kapanggih dina neraca hiji pausahaan sacara.
TotalEquity nyaeta Number atawa rumus. Sacara umum, TotalEquity diwangun ku saham umum, saham pikaresep, surplus modal, jeung dipikagaduh earnings dina neraca hiji pausahaan sacara.
aksi
FRReturnOnInvestedCapital mulih rasio antara NetProfit jeung InvestedCapital (nu TotalBankDebts ditambah TotalEquity) (contona, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
kagunaan has
Rasio ieu dipaké pikeun ngukur mulang dina ibukota hiji pausahaan sacara invested, nu ngawengku total injeuman bank jeung total equity parusahaan. Nu luhur mulang nu leuwih alus.
conto
Conto di handap ieu lumaku ka boh Dasar jeung Crystal rumpaka:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) mulih 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) mulih 1,35.
Catetan: Euweuh nu alesan bisa négatif; Anjeun bisa jadi kudu mariksa nilai négatif saméméh ngaliwatan alesan.
koméntar
FRReturnOnInvestedCapital mangrupa salah sahiji loba pakakas analisis finansial nu dipaké dina alih basa posisi finansial hiji pausahaan. Saperti dina kasus sadaya babandingan, eta geus dipaké jeung caution. Maranéhanana bisa kakara bisa dipaké salaku clue jeung bukti teu padet pikeun ngabentuk judgment dina status finansial hiji pausahaan.
Sanes salah sahiji babandingan bisa dipaké sorangan pikeun ngalakonan analisis finansial jeung aya no aturan tetep dina hasil babandingan. Salian ti béda antara tipe industri, hasil beda-beda antara pausahaan beda dina industri sarua jeung dina perioda akun beda. Hasil kudu ngan bisa dipaké pikeun relatif ngabandingkeun jeung analisis trend, tinimbang nyampurkeun eta jadi hiji hal mutlak.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ripoti Crystal Online Msaada
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Basic na Crystal syntax.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Hoja
NetProfit ni Idadi au formula. NetProfit ni kiasi cha mapato kampuni ya chuma katika mwaka kutokana na mauzo ya bidhaa zake au huduma minus vitu vyote gharama. Ni chini ya mstari takwimu katika kampuni hiyo taarifa ya mapato. Baadhi ya wachambuzi kutaka kutumia wavu faida kabla ya vitu ajabu na / au kodi ya mapato kwa ajili ya kuhesabu uwiano huu.
TotalBankDebts ni Idadi au formula. TotalBankDebts ni pamoja na muda mfupi na muda mrefu madeni ya benki zote za kampuni. Wao wanaweza kupatikana katika kampuni ya mizania.
TotalEquity ni Idadi au formula. Kwa ujumla, TotalEquity lina hifadhi ya kawaida, hifadhi preferred, mji mkuu wa ziada, na kubakia mapato katika kampuni ya mizania.
hatua
FRReturnOnInvestedCapital anarudi uwiano kati ya NetProfit na InvestedCapital (ambayo ni TotalBankDebts plus TotalEquity) (kwa mfano, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
matumizi ya kawaida
uwiano huu ni kutumika kupima kurudi kwenye kampuni ya mji mkuu wa wawekezaji, ambayo ni pamoja na jumla ya benki kukopa na kampuni ya jumla usawa. juu ya kurudi bora.
mifano
Mifano ifuatayo ni husika kwa wote Basic na Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) anarudi 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) anarudi 1.35.
Kumbuka: Hakuna wa hoja inaweza kuwa hasi; unaweza kuwa na kuangalia kwa maadili hasi kabla ya kupita hoja.
maoni
FRReturnOnInvestedCapital ni moja ya wengi uchambuzi wa fedha zana kutumika katika kutafsiri hali ya kifedha ya kampuni. Kama katika kesi ya uwiano wa yote, ina kutumiwa kwa tahadhari. Wanaweza tu kutumika kama fununu na ushahidi si imara kwa ajili ya kutengeneza hukumu juu ya hali ya kifedha ya kampuni.
Wala moja ya uwiano inaweza kutumika peke yake kwa ajili ya kufanya uchambuzi wa fedha na hakuna sheria fasta juu ya matokeo ya uwiano. Mbali na tofauti kati ya aina ya viwanda, matokeo inatofautiana kati ya makampuni mbalimbali ndani ya sekta hiyo na ndani ya vipindi tofauti akaunti. matokeo lazima tu kutumika kwa ajili ya kulinganisha jamaa na uchambuzi mwenendo, badala ya kutibu yao kama kitu kabisa.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjälp
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Grundläggande och Crystal syntax.
Formatera
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Argument
NetProfit är ett nummer eller formel. NetProfit är mängden av resultatet ett företag tjänar under året från försäljningen av sina produkter eller tjänster minus alla kostnadsposter. Det är den nedersta raden siffran i företagets resultaträkning. Vissa analytiker kanske vill använda nettovinsten före extraordinära poster och / eller skatter för att beräkna detta förhållande.
TotalBankDebts är ett nummer eller formel. TotalBankDebts inkluderar alla kortsiktiga och långsiktiga bankskulder i ett företag. De kan alla hittas i ett företags balansräkning.
TotalEquity är ett nummer eller formel. I allmänhet, TotalEquity består av stamaktier, preferensaktier, kapitalöverskott, och balanserade vinstmedel i bolagets balansräkning.
Handling
FRReturnOnInvestedCapital returnerar förhållandet mellan NetProfit och InvestedCapital (som är TotalBankDebts plus TotalEquity) (till exempel, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
typiska användningsområden
Detta förhållande används för att mäta avkastningen på ett företags investerat kapital, som omfattar total bankupplåning och bolagets totala kapital. Ju högre avkastning desto bättre.
Exempel
Följande exempel gäller för både grundläggande och Crystal syntax:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Ger 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Ger 1,35.
Obs: Inget av argumenten kan vara negativ; Du kan behöva kontrollera negativa värden innan de passerar argumenten.
kommentarer
FRReturnOnInvestedCapital är en av de många ekonomiska analysverktyg som används för att tolka den finansiella ställningen för ett företag. Som i fallet med alla förhållanden måste det användas med försiktighet. De kan bara användas som en ledtråd och inte fast bevis för att bilda en dom på den finansiella ställningen för ett företag.
Varken en av förhållandena kan användas enbart för att göra finansiell analys och det finns inga fasta regler om resultaten av kvoterna. Bortsett från skillnader mellan typ av industrier, varierar resultatet mellan olika företag inom samma bransch och inom olika konto perioder. Resultaten bör endast användas för relativ jämförelse och trendanalys, snarare än att behandla dem som något absolut.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Асосӣ ва Crystal наҳвӣ.
Формат
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) далелҳои
NetProfit як Рақам ё формулаи аст. NetProfit маблаљи музди ширкат некӯияш дар давоми сол аз фурўши маҳсулот ё хизматрасонии худ тарњи ҳамаи ҷузъҳои ҳисоби аст. Ин рақам сатри поён, дар изҳороти даромад дар як ширкат аст. Баъзе таҳлилгарон шояд мехоҳем, истифода фоидаи соф пеш аз адад фавқулодда ва / ё андоз аз даромад барои ҳисоб кардани ин таносуби.
TotalBankDebts як Рақам ё формулаи аст. TotalBankDebts њамаи қарзи дарозмуддати бонкӣ кӯтоҳ ва дароз як ширкати. Онҳо метавонанд ҳама дар як тавозуни ширкат ёфт.
TotalEquity як Рақам ё формулаи аст. Дар маҷмӯъ, TotalEquity иборат захираҳои умумӣ, захираи бартарӣ, фоидаи сармоя ва музди кор дар тавозуни ширкат кард нигоҳ дошта шуд.
Чорабиниҳои
FRReturnOnInvestedCapital таносуби байни NetProfit ва InvestedCapital (аст, ки TotalBankDebts плюс TotalEquity) бозгаштан (масалан, ReturnOnInvested Пойтахт = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
истифодаи маъмулии
Ин таносуби чен кардани бозгашт сармояи сармоягузорӣ як ширкат, ки бар мегирад, ќарзгирии бонк умумии ва баробарӣ умумии ширкат истифода бурда мешавад. Дар эъломияи олӣ беҳтар аст.
Намунаҳои
Дар мисолҳои зерин татбиқ ҳам наҳвӣ асосї ва Crystal аз инњо иборатанд:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) бозмегардонад 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) бозмегардонад 1,35.
Эзоҳ: Ҳеҷ кадом аз далелҳои метавонад манфӣ; Шумо метавонед, ки барои арзишҳои манфӣ санҷед ки пеш аз қабули гуфтаҳо мебошанд.
Назарҳо
FRReturnOnInvestedCapital яке аз бисёр воситаҳои таҳлили молиявӣ истифода бурда, дар тафсири вазъи молиявии ширкат аст. Чӣ тавре ки дар сурати ҳама таносуби, онро дорад, ки ба бо эҳтиёт истифода бурда мешавад. Онҳо танҳо метавон ҳамчун Калид ва далели сахт нест, ки барои ташкили як ҳукми оид ба вазъи молиявии ширкат истифода бурда мешавад.
На яке аз таносуби мумкин аст танҳо барои таҳлили молиявӣ истифода бурда мешавад ва ҳеҷ қоидаҳои асосӣ оид ба натиҷаҳои таносуби нест. Ба ғайр аз байни навъи соҳаҳо, дар натиҷа байни ширкатҳои гуногуни дар саноат ва дар ҳамон давраҳои ҳисоби гуногун фарқ мекунад. Натиҷаҳои танҳо бояд барои муқоиса нисбии ва таҳлили тамоюли истифода бурда, ба ҷои табобати онҳо чун чизи мутлақ.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
அடிப்படை மற்றும் கிரிஸ்டல் தொடரியல்.
வடிவம்
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) விவாதங்கள்
NetProfit ஒரு எண் அல்லது சூத்திரம் ஆகும். NetProfit ஒரு நிறுவனம் தனது பொருட்களை அல்லது சேவைகளை கழித்தல் அனைத்து செலவில் பொருட்களை விற்பனை இருந்து ஆண்டில் சம்பாதிக்கிறார் வருவாய் அளவு உள்ளது. இது ஒரு நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையில் கீழ் வரி எண்ணிக்கை ஆகும். சில ஆய்வாளர்கள் இந்த விகிதம் கணக்கிடுவதற்கு அசாதாரண மற்றும் / அல்லது வருமான வரி முன் நிகர லாபம் பயன்படுத்த வேண்டும்.
TotalBankDebts ஒரு எண் அல்லது சூத்திரம் ஆகும். TotalBankDebts ஒரு நிறுவனத்தின் அனைத்து குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால வங்கி கடன்களை அடங்கும். அவர்கள் அனைவரும் ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலை காணலாம்.
TotalEquity ஒரு எண் அல்லது சூத்திரம் ஆகும். பொதுவாக, TotalEquity பொதுவான பங்குகள், முன்னுரிமை பங்குகள், தலைநகர் உபரி கொண்டுள்ளது, மற்றும் ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக்குறிப்பில் தக்க வருவாய்.
அதிரடி
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit மற்றும் InvestedCapital இடையே விகிதம் (இது TotalBankDebts பிளஸ் TotalEquity ஆகும்) திரும்புகிறார் (எடுத்துக்காட்டாக, ReturnOnInvested மூலதனம் = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
வழக்கமான பயன்கள்
இந்த விகிதம் மொத்த வங்கி கடன் மற்றும் நிறுவனத்தின் மொத்த பங்கு இதில் ஒரு நிறுவனத்தின் மூலதனம், மீட்சி, அளவிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிக திரும்ப சிறந்த.
எடுத்துக்காட்டுகள்
பின்வரும் உதாரணங்கள் அடிப்படை மற்றும் கிரிஸ்டல் தொடரியல் இருவரும் பொருந்தும்:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 ரிட்டர்ன்ஸ்.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 ரிட்டர்ன்ஸ்.
குறிப்பு: வாதங்களில் எதுவுமே எதிர்மறை இருக்க முடியும்; நீங்கள் வாதங்கள் கடந்து முன் எதிர்மறை மதிப்புகள் சோதிக்க வேண்டும்.
கருத்துரைகள்
FRReturnOnInvestedCapital ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை விளக்கி பயன்படுத்தப்படும் பல நிதி பகுப்பாய்வு கருவிகள் ஒன்றாகும். அனைத்து விகிதங்கள் வழக்கு போலவே, அது எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அவர்கள் தான், ஒரு துப்பு மற்றும் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை ஒரு தீர்ப்பு உருவாக்கும் இல்லை ஆதாரம் பயன்படுத்த முடியும்.
எந்த விகிதங்களை ஒரு நிதி பகுப்பாய்வு செய்து தனியாக பயன்படுத்த முடியும் மற்றும் விகிதங்கள் பற்றிய முடிவுகளை எந்த நிலையான விதிகள் உள்ளன. தவிர தொழில்களில் வகை இடையே வேறுபாடுகள் இருந்து, இதன் விளைவாக அதே துறையில் உள்ள மற்றும் பல்வேறு கணக்கு காலங்களில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் மாறுபடுகின்றன. முடிவுகளை மட்டுமே மாறாக முழுமையான ஏதாவது அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதும் விட, உறவினர் ஒப்பீடு மற்றும் போக்கு பகுப்பாய்வு பயன்படுத்த வேண்டும்.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
ప్రాథమిక మరియు క్రిస్టల్ సింటాక్స్.
ఫార్మాట్
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) వాదనలు
NetProfit ఒక సంఖ్య లేదా సూత్రం. NetProfit ఒక సంస్థ దాని ఉత్పత్తులు లేదా సేవల మైనస్ అన్ని వ్యయం వస్తువులను నుండి సంవత్సరంలో సంపాదిస్తుంది సంపాదనలో మొత్తం. ఇది ఒక సంస్థ యొక్క ఆదాయం ప్రకటన బాటమ్ లైన్ వ్యక్తి. కొంతమంది విశ్లేషకులు ఈ నిష్పత్తి గణన కోసం అసాధారణ అంశాలను మరియు / లేదా ఆదాయం పన్నులు ముందు నికర లాభం ఉపయోగించడానికి మీరు అనుకోవచ్చు.
TotalBankDebts ఒక సంఖ్య లేదా సూత్రం. TotalBankDebts ఒక సంస్థ యొక్క అన్ని చిన్న మరియు దీర్ఘకాలిక బ్యాంకు రుణాలు ఇచ్చింది. వారు అన్ని ఒక కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూడవచ్చు.
TotalEquity ఒక సంఖ్య లేదా సూత్రం. సాధారణంగా, TotalEquity ఉమ్మడి వాటాలతో ప్రాధాన్యతనిచ్చింది స్టాక్స్, రాజధాని మిగులు కలిగి, మరియు నిలబెట్టుకున్నాడు ఒక కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఆదాయాలు.
యాక్షన్
FRReturnOnInvestedCapital (ఇది TotalBankDebts ప్లస్ TotalEquity ఉంది) NetProfit మరియు InvestedCapital మధ్య నిష్పత్తి తిరిగి (ఉదాహరణకు, ReturnOnInvested కాపిటల్ = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
సాధారణ ఉపయోగాలు
ఈ నిష్పత్తి మొత్తం బ్యాంకు రుణాలు మరియు సంస్థ యొక్క మొత్తం ఈక్విటీ కలిగి ఒక సంస్థ యొక్క మూలధన పెట్టుబడి, న తిరిగి కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఎక్కువ రాబడి బాగా.
ఉదాహరణలు
క్రింది ఉదాహరణలు రెండు ప్రాథమిక మరియు క్రిస్టల్ వాక్యనిర్మాణం వర్తిస్తాయి:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) రిటర్న్స్ 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) రిటర్న్స్ 1.35.
గమనిక: వాదనలు ఒక్కటి ప్రతికూల కావచ్చు; మీరు వాదనలు వచ్చేముందు ప్రతికూల విలువలకు తనిఖీ కలిగి ఉండవచ్చు.
వ్యాఖ్యలు
FRReturnOnInvestedCapital ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్ధిక స్థితి వివరించడంలో లో ఉపయోగించే పలు ఆర్థిక విశ్లేషణ టూల్స్ ఒకటి. అన్ని నిష్పత్తుల విషయంలో వంటి, ఇది జాగ్రత్తతో ఉపయోగిస్తారు వుంటుంది. వారు కేవలం ఒక క్లూ మరియు ఒక కంపెనీ ఆర్థిక స్థితి పై తీర్పును ఏర్పాటు కోసం ఘన రుజువు ఉపయోగించవచ్చు.
ఏ నిష్పత్తులు ఒకటి ఆర్థిక విశ్లేషణ చేయడం కోసం ఒంటరిగా ఉపయోగించవచ్చు మరియు నిష్పత్తుల ఫలితాలపై ఎటువంటి స్థిర నియమాలు ఉన్నాయి. పరిశ్రమల రకం మధ్య తేడాలు కాకుండా, ఫలితం అదే పరిశ్రమలో మరియు వివిధ ఖాతాను కాలాలు లోపల వివిధ సంస్థల మధ్య మారుతూ ఉంటుంది. ఫలితాలు మాత్రమే కాకుండా సంపూర్ణ ఏదో వాటిని చికిత్స కంటే, సాపేక్ష పోలిక మరియు ధోరణి విశ్లేషణ కోసం వాడాలి.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
พื้นฐานและไวยากรณ์คริสตัล
รูป
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) ข้อโต้แย้ง
NetProfit เป็นจำนวนหรือสูตร NetProfit คือปริมาณของรายได้ บริษัท มีรายได้ในช่วงปีที่ได้จากการขายสินค้าหรือบริการของตนลบทุกรายการค่าใช้จ่ายที่ มันเป็นรูปที่บรรทัดด้านล่างในงบกำไรขาดทุนของ บริษัท นักวิเคราะห์บางคนอาจต้องการใช้กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษและ / หรือภาษีรายได้สำหรับการคำนวณอัตราส่วนนี้
TotalBankDebts เป็นจำนวนหรือสูตร TotalBankDebts มีทั้งหมดในระยะสั้นและระยะยาวหนี้ธนาคารของ บริษัท พวกเขาทั้งหมดจะสามารถพบได้ในงบดุลของ บริษัท
TotalEquity เป็นจำนวนหรือสูตร โดยทั่วไป TotalEquity ประกอบด้วยหุ้นสามัญหุ้นที่แนะนำส่วนเกินทุนและกำไรสะสมในงบดุลของ บริษัท
การกระทำ
FRReturnOnInvestedCapital ผลตอบแทนที่อัตราส่วนระหว่าง NetProfit และ InvestedCapital (ซึ่งเป็น TotalBankDebts บวก TotalEquity) (ตัวอย่างเช่น, ReturnOnInvested ทุน = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity))
ใช้งานโดยทั่วไป
อัตราส่วนนี้จะใช้ในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนของ บริษัท ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินธนาคารรวมและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ฯ ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ตัวอย่าง
ตัวอย่างต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับทั้งพื้นฐานและคริสตัลไวยากรณ์:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) ผลตอบแทนที่ 0.46
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) ผลตอบแทนที่ 1.35
หมายเหตุ: ไม่มีข้อโต้แย้งสามารถลบ; คุณอาจจะต้องตรวจสอบค่าลบก่อนที่จะผ่านการขัดแย้ง
ความคิดเห็น
FRReturnOnInvestedCapital เป็นหนึ่งในหลายเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินที่ใช้ในการตีความฐานะทางการเงินของ บริษัท เช่นในกรณีของอัตราส่วนทั้งหมดก็จะต้องมีการใช้ด้วยความระมัดระวัง พวกเขาก็สามารถนำมาใช้เป็นเบาะแสและไม่ได้หลักฐานที่มั่นคงสำหรับการขึ้นรูปการตัดสินเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ บริษัท
ทั้งหนึ่งในอัตราส่วนที่สามารถใช้เพียงอย่างเดียวสำหรับการทำวิเคราะห์ทางการเงินและไม่มีกฎการแก้ไขเกี่ยวกับผลของอัตราส่วนที่ นอกเหนือจากความแตกต่างระหว่างประเภทของอุตสาหกรรมผลแตกต่างกันระหว่าง บริษัท ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและระยะเวลาบัญชีที่แตกต่างกัน ผลควรใช้เฉพาะสำหรับการเปรียบเทียบญาติและการวิเคราะห์แนวโน้มมากกว่าการรักษาพวกเขาเป็นสิ่งที่แน่นอน
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
FRReturnOnInvestedCapital (Netprofit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Temel ve Kristal sözdizimi.
Biçim
FRReturnOnInvestedCapital (Netprofit, TotalBankDebts, TotalEquity) Bağımsız değişkenler
Netprofit bir sayı ya da bir formüldür. Netprofit bir şirketin ürünleri veya hizmetleri eksi tüm gider kalemlerinin satışından elde edilen yıl boyunca kazanır kazanç miktarıdır. Bir şirketin gelir tablosunda alt satırında rakamdır. Bazı analistler bu oranın hesaplanması için olağanüstü öğeler ve / veya vergi öncesi net kârı kullanmak isteyebilirsiniz.
TotalBankDebts bir sayı ya da bir formüldür. TotalBankDebts bir şirketin tüm kısa ve uzun vadeli banka borçları kapsamaktadır. Hepsi bir şirketin bilançosunda bulunabilir.
TotalEquity bir sayı ya da bir formüldür. Genel olarak, TotalEquity hisse senedi, imtiyazlı hisse senetleri, sermaye fazlasının oluşur ve bir şirketin bilançosunda yer dağıtılmamış kârlar.
Aksiyon
FRReturnOnInvestedCapital (TotalBankDebts artı TotalEquity IS) Netprofit ve InvestedCapital arasındaki oranı verir (örneğin, ReturnOnInvested Sermaye = Netprofit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
tipik kullanım
Bu oran, toplam banka kredisi ve şirketin toplam özkaynakları içermektedir bir şirketin yatırım sermayesi, getirisini ölçmek için kullanılır. Daha iyi getiri yüksek.
Örnekler
Aşağıdaki örnekler, her ikisi de temel ve kristal sözdizimine geçerlidir:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 döndürür.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1.35 döndürür.
Not: argümanların hiçbiri negatif olabilir; Eğer argümanları geçirmeden önce negatif değerler için kontrol etmek gerekebilir.
Yorumlar
FRReturnOnInvestedCapital bir şirketin mali durumunu yorumlanmasında kullanılan birçok finansal analiz araçlarından biridir. bütün oranlarda durumunda olduğu gibi, dikkatle kullanılması gerekmektedir. Onlar sadece bir ipucu ve şirketin mali durumu hakkında bir yargıya oluşturulması için değil, katı delil olarak kullanılabilir.
Ne oranlarından biri finansal analiz yapmak için tek başına kullanılabilir ve oranları sonuçları üzerinde hiçbir sabit kurallar vardır. Apart tip sanayi arasındaki farklılıklardan, sonuç aynı sanayi içinde ve farklı hesap dönemlerinde içindeki farklı şirketleri arasında değişir. sonuçlar sadece ziyade mutlak bir şey gibi davranarak değil, göreceli karşılaştırma ve trend analizi için kullanılmalıdır.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (чистий прибуток, TotalBankDebt, TotalEquity)
Базовий і кристалічний синтаксис.
формат
FRReturnOnInvestedCapital (чистий прибуток, TotalBankDebts, TotalEquity) Аргументи
Чистий прибуток є номер або формула. Чистий прибуток являє собою суму прибутку компанія заробляє протягом року від продажу своїх товарів або послуг за вирахуванням всіх статей витрат. Це нижня лінія цифра в звіті про прибутки і збитки компанії. Деякі аналітики можуть хотіти використовувати чистий прибуток до виняткових статей і / або податку на прибуток для розрахунку цього показника.
TotalBankDebts це номер або формула. TotalBankDebts включає в себе всі короткі і довгі борги термін банківські компанії. Всі вони можуть бути знайдені в балансі компанії.
TotalEquity це номер або формула. Загалом, TotalEquity складається з звичайних акцій, привілейованих акцій, надлишкового капіталу і нерозподіленого прибутку в балансі компанії.
дію
FRReturnOnInvestedCapital повертає відношення між чистий прибуток і InvestedCapital (що TotalBankDebts плюс TotalEquity) (наприклад, ReturnOnInvested капіталу = чистий прибуток / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Типові області застосування
Це співвідношення використовується для вимірювання прибутковості інвестованого капіталу компанії, яка включає в себе загальний банківських кредитів і загальний власний капітал компанії. Чим вище прибутковість, тим краще.
прикладів
Наступні приклади застосовні як Basic і Крістал синтаксис:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Повертає 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Повертає 1,35.
Примітка: Жоден з аргументів не може бути негативним; Ви, можливо, доведеться перевірити для від’ємних значень перед передачею аргументів.
Коментарі
FRReturnOnInvestedCapital є одним з багатьох інструментів фінансового аналізу, що використовуються при інтерпретації фінансового становища компанії. Як і в разі будь-яких співвідношеннях, він повинен використовуватися з обережністю. Вони просто можуть бути використані в якості ключа і не безсумнівний доказ формування судження про фінансове становище компанії.
Жодне з відносин не можуть бути використані окремо для виконання фінансового аналізу і немає чітких правил за результатами відносин. Крім відмінностей між типом галузей, результатом варіює серед різних компаній в тій же галузі і протягом різних періодів рахунку. Результати повинні бути використані тільки для відносного порівняння і аналізу тенденцій, а не розглядати їх як щось абсолютне.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit، TotalBankDebt، TotalEquity)
بنیادی اور کرسٹل نحو.
ڈاک
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit، TotalBankDebts، TotalEquity) دلائل
NetProfit ایک نمبر یا فارمولا ہے. NetProfit آمدنی کی رقم ایک کمپنی اپنی مصنوعات یا خدمات مائنس تمام اخراجات اشیاء کی فروخت سے اس سال کے دوران کماتا ہے. یہ ایک کمپنی کی آمدنی بیان میں نیچے لائن شخصیت ہے. بعض تجزیہ کاروں کا یہ تناسب کا حساب لگانے کے لئے غیر معمولی اشیاء اور / یا آمدنی ٹیکس سے پہلے خالص منافع کے استعمال کرنے کے خواہاں ہوسکتے ہیں.
TotalBankDebts ایک نمبر یا فارمولا ہے. TotalBankDebts ایک کمپنی کے تمام مختصر اور طویل مدت کے بینک کے قرض میں شامل ہیں. وہ سب ایک کمپنی کی بیلنس شیٹ میں پایا جا سکتا ہے.
TotalEquity ایک نمبر یا فارمولا ہے. عام طور پر، TotalEquity عام اسٹاک، ترجیح دی اسٹاک، دارالحکومت سرپلس پر مشتمل ہوتا ہے، اور برقرار رکھا ایک کمپنی کی بیلنس شیٹ میں آمدنی.
عمل
FRReturnOnInvestedCapital NetProfit اور InvestedCapital درمیان تناسب (TotalBankDebts علاوہ TotalEquity ہے) لوٹتا ہے (مثلا، ReturnOnInvested کیپٹل = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
عام استعمال
اس تناسب کل بینک قرضے لینے اور کمپنی کی کل ایکوئٹی بھی شامل ہے جو ایک کمپنی کی سرمایہ کاری کے دارالحکومت، پر منافع کی پیمائش کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے. اعلی کی واپسی کی بہتر.
مثال کے طور پر
مندرجہ ذیل مثالیں دونوں بنیادی اور کرسٹل نحو پر لاگو ہوتے ہیں:
FRReturnOnInvestedCapital (23، 17، 33) 0.46 لوٹاتا.
FRReturnOnInvestedCapital (54، 23، 17) 1.35 لوٹاتا.
نوٹ: دلائل میں سے کوئی بھی منفی ہو سکتا ہے؛ آپ دلائل گزرنے سے پہلے منفی اقدار کے لئے چیک کرنا پڑ سکتا ہے.
تبصرے
FRReturnOnInvestedCapital ایک کمپنی کی مالی پوزیشن کی ترجمانی میں استعمال کیا جاتا ہے بہت سے مالیاتی تجزیہ کے اوزار میں سے ایک ہے. تمام تناسب کے معاملے میں کے طور پر، یہ احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جا کرنے کے لئے ہے. وہ صرف ایک اشارہ اور ایک کمپنی کی مالی حیثیت پر ایک فیصلے کے قیام کے لئے ٹھوس نہیں ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا.
نہ تو تناسب میں سے ایک مالی تجزیہ کرنے کے لئے صرف کیا جا سکتا ہے اور تناسب کے نتائج پر کوئی مقررہ قوانین موجود ہیں. علاوہ صنعتوں کی قسم کے درمیان اختلافات سے، نتیجہ ایک ہی صنعت کے اندر اور مختلف اکاؤنٹ ادوار کے اندر اندر مختلف کمپنیوں کے درمیان مختلف ہوتی. نتائج صرف بلکہ مطلق کچھ کے طور پر ان کا علاج مقابلے، رشتہ دار مقابلے اور رجحان تجزیہ کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Online Yordam hisobotlar
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Asosiy va Crystal sintaksisi.
format
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Dalillar
NetProfit bir soni yoki formula hisoblanadi. NetProfit bir kompaniya o’z mahsulotlari va xizmatlari minus barcha xarajatlar sotishdan yil davomida bahslashadi daromad miqdori. Bu kompaniyaning daromad belgisida pastki chiziq ko’rsatkich hisoblanadi. Ba’zi tahlilchilar bu nisbati hisoblash uchun favqulodda ob’ektlar va / yoki soliq oldin sof foyda foydalanish mumkin.
TotalBankDebts bir soni yoki formula hisoblanadi. TotalBankDebts bir kompaniyaning barcha qisqa va uzoq muddatli bank qarzlarini o’z ichiga oladi. Ular har bir kompaniyaning balansi topish mumkin.
TotalEquity bir soni yoki formula hisoblanadi. Umuman olganda, TotalEquity umumiy zahirasi, afzal aktsiyalar, kapital profitsit iborat, va bir kompaniyaning bilançoya taqsimlanmagan foyda.
harakat
FRReturnOnInvestedCapital (TotalBankDebts plus TotalEquity bo’ladi) NetProfit va InvestedCapital o’rtasidagi nisbatini qaytaradi (masalan, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Odatda foydalanish
Bu raqam jami bank qarzdorlik va kompaniyaning umumiy tenglik o’z ichiga olgan kompaniya kapitalning, daromadliligini o’lchash uchun ishlatiladi. yaxshiroq Qaytish yuqori.
misollar
Quyidagi misollar, ham asosiy va Crystal sintaksisi qo’llaniladi:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) 0.46 beradi.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) 1,35 beradi.
Eslatma: dalillarni hech salbiy bo’lishi mumkin; Agar dalillar o’tib oldin salbiy qadriyatlar uchun tekshirish uchun bo’lishi mumkin.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital bir kompaniyaning moliyaviy o’rnini talqin ishlatiladigan ko’plab moliyaviy tahlil qurollaridan biri hisoblanadi. Barcha stavkalari holda, u ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak. Ular faqat bir maslahat olish va kompaniyaning moliyaviy holati to’g’risidagi hukmni shakllantirish uchun emas, balki mustahkam dalil sifatida foydalanish mumkin.
Na nisbatan bir moliyaviy tahlil qilish uchun yolg’iz foydalanish mumkin va stavkalari yakunlari bo’yicha hech qanday sobit qoidalari bor. Biridan sanoati turi orasidagi farqlar dan, natija bir xil sanoat ichida va turli hisob davrlarida turli kompaniyalari o’rtasida farq qiladi. natijalar faqat o’rniga mutlaq narsa, ularni davolash ko’ra, nisbiy solishtirish va trend tahlil qilish uchun foydalanish kerak.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Báo cáo tinh Trợ giúp Online
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Cơ bản và Crystal cú pháp.
định dạng
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Arguments
NetProfit là một số hoặc sữa bột. NetProfit là số tiền thu nhập một công ty kiếm được trong năm từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trừ đi tất cả các khoản mục chi phí. Đây là con số dòng dưới cùng trong báo cáo thu nhập của công ty. Một số nhà phân tích có thể muốn sử dụng lợi nhuận trước mục bất thường và / hoặc thuế thu nhập để tính tỷ lệ này.
TotalBankDebts là một số hoặc sữa bột. TotalBankDebts bao gồm tất cả các khoản nợ ngân hàng ngắn hạn và dài hạn của một công ty. Họ tất cả có thể được tìm thấy trong bảng cân đối của công ty.
TotalEquity là một số hoặc sữa bột. Nói chung, TotalEquity bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, thặng dư vốn và lợi nhuận để lại trong bảng cân đối của công ty.
Hoạt động
FRReturnOnInvestedCapital trả về tỷ lệ giữa NetProfit và InvestedCapital (đó là TotalBankDebts cộng TotalEquity) (ví dụ, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
Tiêu biểu sử dụng
Tỷ lệ này được sử dụng để đo lường lợi nhuận trên vốn đầu tư của công ty, trong đó bao gồm tổng vay nợ ngân hàng và tổng số cổ phần của công ty. Các cao hơn sự trở lại tốt hơn.
Các ví dụ
Các ví dụ sau đây được áp dụng cho cả hai cơ bản và Crystal cú pháp:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Trả 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Trả 1,35.
Lưu ý: Không có đối số có thể được tiêu cực; bạn có thể phải kiểm tra các giá trị tiêu cực trước khi đi qua các đối số.
Comments
FRReturnOnInvestedCapital là một trong nhiều công cụ phân tích tài chính được sử dụng trong việc giải thích tình hình tài chính của một công ty. Như trong trường hợp của tất cả các tỷ lệ, nó phải được sử dụng một cách thận trọng. Họ chỉ có thể được sử dụng như một đầu mối và bằng chứng không vững chắc để tạo thành một bản án về tình hình tài chính của một công ty.
Cả một trong những tỷ lệ có thể được sử dụng một mình để làm phân tích tài chính và không có quy định về kết quả của các tỷ lệ. Ngoài sự khác biệt giữa các loại hình công nghiệp, kết quả khác nhau giữa các công ty khác nhau trong cùng ngành và trong thời kỳ tài khoản khác nhau. Các kết quả chỉ nên được sử dụng để so sánh tương đối và phân tích xu hướng, chứ không phải đối xử với họ như một cái gì đó tuyệt đối.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Sylfaenol a Crystal chystrawen.
fformat
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Dadleuon
NetProfit yw Rhif neu fformiwla. NetProfit yw swm yr enillion cwmni yn ennill yn ystod y flwyddyn o werthu ei gynhyrchion neu wasanaethau minws holl eitemau traul. Dyma’r ffigur llinell waelod mewn datganiad incwm cwmni. Efallai y bydd rhai dadansoddwyr am ddefnyddio’r elw net cyn eitemau eithriadol a / neu trethi incwm ar gyfer cyfrifo gymhareb hon.
TotalBankDebts yw Rhif neu fformiwla. TotalBankDebts yn cynnwys yr holl ddyledion banc tymor byr a thymor hir y cwmni. Gallant i gyd i’w gweld ym mantolen cwmni.
TotalEquity yw Rhif neu fformiwla. Yn gyffredinol, TotalEquity cynnwys stociau cyffredin, stociau a ffefrir, gwarged cyfalaf, a chadwodd enillion ym mantolen cwmni.
Gweithred
FRReturnOnInvestedCapital yn dychwelyd y gymhareb rhwng NetProfit a InvestedCapital (sef TotalBankDebts plws TotalEquity) (er enghraifft, ReturnOnInvested Cyfalaf = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
defnyddiau nodweddiadol
Mae’r gymhareb yn cael ei ddefnyddio i fesur yr adenillion ar y cyfalaf a fuddsoddwyd cwmni, sy’n cynnwys cyfanswm benthyciadau’r banc a chyfanswm ecwiti y cwmni. Po uchaf y ffurflen y gorau.
Enghreifftiau
Mae’r enghreifftiau canlynol yn berthnasol i gystrawen Sylfaenol a Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Enillion 0.46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Enillion 1.35.
Noder: Gall unrhyw un o’r dadleuon fod yn negyddol; efallai y bydd rhaid i chi wirio ar gyfer gwerthoedd negatif cyn pasio’r dadleuon.
sylwadau
FRReturnOnInvestedCapital yn un o’r nifer o offer dadansoddi ariannol a ddefnyddir i ddehongli’r sefyllfa ariannol cwmni. Fel yn achos pob cymarebau, mae’n rhaid iddo gael ei ddefnyddio gyda gofal. Gellir Maent yn unig yn cael ei ddefnyddio fel cliw a phrawf nid cadarn ar gyfer ffurfio barn ar statws ariannol y cwmni.
Nid un o’r cymarebau gellir ei ddefnyddio ei ben ei hun ar gyfer gwneud dadansoddiad ariannol ac nid oes unrhyw reolau sefydlog ar ganlyniadau’r cymarebau. Ar wahân i wahaniaethau rhwng y math o ddiwydiannau, canlyniad yn amrywio ymhlith cwmnïau gwahanol o fewn yr un diwydiant ac o fewn gwahanol gyfnodau cyfrif. Dylai canlyniadau’r Dim ond ar gyfer cymharu cymharol a dadansoddiad o dueddiadau, yn hytrach na’u trin fel rhywbeth absoliwt.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal intanethi iingxelo Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
EsiSiseko kunye Crystal lwesivakalisi.
fomati
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Iimpikiswano
NetProfit linani okanye ifomula. NetProfit na isixa semali inkampani wamkela kunyaka ngokuthengisa iimveliso okanye iinkonzo zayo lokucutha zonke izinto iindleko. Yeyona nani umgca ngezantsi kwingxelo yengeniso lenkampani. Abanye abahlalutyi ungafuna ukusebenzisa yenzuzo phambi izinto ezingaqhelekanga kunye / okanye irhafu yengeniso ukubala lo mlinganiselo.
TotalBankDebts linani okanye ifomula. TotalBankDebts kuquka onke amatyala elifutshane elide yebhanki elide wenkampani. Bayakwazi bonke inokufumaneka sheet lenkampani.
TotalEquity linani okanye ifomula. Ngokubanzi, TotalEquity iqulathe kwezixa eziqhelekileyo, izabelo ekhethwayo, eyinkunzi enanini ezigciniweyo kubu- sheet lenkampani.
inyathelo
FRReturnOnInvestedCapital ubuyisela ratio phakathi NetProfit and InvestedCapital (leyo TotalBankDebts plus TotalEquity) (umzekelo, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
imisebenzi eqhelekileyo
Le Umlinganiselo isetyenziselwa ukulinganisa imbuyekezo eyinkunzi imali lenkampani, equka ukuboleka yebhanki iyonke kunye equity yenkampani iyonke. Ukuba phezulu kokubuya ngcono.
imizekelo
Le mizekelo ilandelayo kusebenza olunguNdoqo Crystal lwesivakalisi:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) ibuyisela 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) ibuyisela 1.35.
Qaphela: Akukho wempikiswano kunokuba embi; kusenokufuneka ukukhangela amaxabiso akhabanayo phambi abapasa kwiimpikiswano.
izimvo
FRReturnOnInvestedCapital yenye ezininzi izixhobo uhlalutyo mali ezisetyenziswa ekutolikeni yemali inkampani. Njengoko kwimeko zonke kwizibonelelo, kufuneka ukuba isetyenziswe ngobulumko. Bona kanye zingasetyenziswa njenge nofifi kunye nobungqina hayi esiqinileyo sokwenza isigwebo imeko yezemali kwinkampani.
Enye ye ngoyena zingasetyenziswa kuphela ngokwenza uhlalutyo mali kwaye akukho imithetho esisigxina kwiziphumo ngoyena. Ngaphandle umahluko phakathi uhlobo kwamashishini, japan yahluka iinkampani ezahlukeneyo ngaphakathi kushishino efanayo kwithuba akhawunti eyahlukileyo. Iziphumo kufuneka isetyenziswe kuphela sothelekiso lwezizalwane izila, kunokuba sibaphatha njengento epheleleyo.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
פררעטורנאָנינוועסטעדקאַפּיטאַל (נעטפּראָפיט, טאָטאַלבאַנקדעבט, טאָטאַלעקוויטי)
בייסיק און קריסטאַל סינטאַקס.
פֿאָרמאַטירונג
פררעטורנאָנינוועסטעדקאַפּיטאַל (נעטפּראָפיט, טאָטאַלבאַנקדעבץ, טאָטאַלעקוויטי) אַרגומענץ
נעטפּראָפיט איז אַ נומער אָדער פאָרמולע. נעטפּראָפיט איז די סומע פון פאַרדינסט אַ פירמע ערנז בעשאַס די יאָר פון די פאַרקויף פון זייַן פּראָדוקטן אָדער באַדינונגען מינוס אַלע די קאָסט זאכן. עס איז די דנאָ שורה פיגור אין אַ פירמע ס האַכנאָסע דערקלערונג. עטלעכע אַנאַליס מייַ ווילן צו נוצן די נעץ נוץ איידער ויסערגעוויינלעך זאכן און / אָדער האַכנאָסע טאַקסיז פֿאַר קאַלקיאַלייטינג דעם פאַרהעלטעניש.
טאָטאַלבאַנקדעבץ איז אַ נומער אָדער פאָרמולע. טאָטאַלבאַנקדעבץ כולל אַלע די קורץ און לאַנג טערמין באַנק דעץ פון אַ פירמע. זיי קענען אַלע זייַן געפֿונען אין אַ פירמע ‘ס וואָג בלאַט.
טאָטאַלעקוויטי איז אַ נומער אָדער פאָרמולע. אין אַלגעמיין, טאָטאַלעקוויטי באשטייט פון פּראָסט סטאַקס, בילכער סטאַקס, הויפּטשטאָט רעשט, און ריטיינד פאַרדינסט אין אַ פירמע ‘ס וואָג בלאַט.
קאַמף
פררעטורנאָנינוועסטעדקאַפּיטאַל קערט די פאַרהעלטעניש צווישן נעטפּראָפיט און ינוועסטעדקאַפּיטאַל (וואָס איז טאָטאַלבאַנקדעבץ פּלוס טאָטאַלעקוויטי) (פֿאַר משל, רעטורנאָנינוועסטעד קאַפּיטאַל = נעטפּראָפיט / (טאָטאַלבאַנקדעבץ, + טאָטאַלעקוויטי)).
טיפּיש ניצט
דעם פאַרהעלטעניש איז געניצט צו מעסטן די צוריקקומען אויף אַ פירמע ס ינוועסטאַד הויפּטשטאָט, וואָס כולל גאַנץ באַנק באַראָוינג און די פירמע ‘ס גאַנץ יוישער. די העכער די צוריקקומען די בעסער.
עקסאַמפּלעס
די ווייַטערדיק יגזאַמפּאַלז זענען אָנווענדלעך צו ביידע יקערדיק און קריסטאַל סינטאַקס:
פררעטורנאָנינוועסטעדקאַפּיטאַל (23, 17, 33) רעטורנס 0.46.
פררעטורנאָנינוועסטעדקאַפּיטאַל (54, 23, 17) רעטורנס 1.35.
באַמערקונג: קיין פון די טענות קענען זיין נעגאַטיוו; איר מייַ האָבן צו טשעק פֿאַר נעגאַטיוו וואַלועס איידער פּאַסינג די טענות.
באַמערקונגען
פררעטורנאָנינוועסטעדקאַפּיטאַל איז איינער פון די פילע פינאַנציעל אַנאַליסיס מכשירים געניצט אין ינטערפּרעטינג די פינאַנציעל פּאָזיציע פון אַ פירמע. ווי אין די פאַל פון אַלע ריישיאָוז, עס האט צו זיין געוויינט מיט וואָרענען. זיי קענען נאָר ווערן געניצט ווי אַ קלו און נישט האַרט דערווייַז פֿאַר מאָלדינג אַ דין אויף די פינאַנציעל סטאַטוס פון אַ פירמע.
ניט איינער פון די ריישיאָוז קענען ווערן געניצט אַליין פֿאַר טאן פינאַנציעל אַנאַליסיס און עס זענען ניט פאַרפעסטיקט כּללים אויף די רעזולטאַטן פון די ריישיאָוז. באַזונדער פון Differences צווישן טיפּ פון ינדאַסטריז, רעזולטאַט וועריז צווישן פאַרשידענע קאָמפּאַניעס ין דער זעלביקער אינדוסטריע און ין פאַרשידענע חשבון פּיריאַדז. די רעזולטאטן זאָל נאָר זיין געניצט פֿאַר קאָרעוו פאַרגלייַך און גאַנג אַנאַליסיס, אלא ווי טרעאַטינג זיי ווי עפּעס אַבסאָלוט.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Iroyin Online Help
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Ipilẹ ati Crystal sintasi.
kika
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) ariyanjiyan
NetProfit ni a Number tabi agbekalẹ. NetProfit ni iye ti awọn dukia a ile apẹja nigba ti odun lati sale ti awọn oniwe-ọja tabi awọn iṣẹ iyokuro gbogbo awọn laibikita awọn ohun kan. O ti wa ni isalẹ ila olusin ni a ile ká owo oya gbólóhùn. Diẹ ninu awọn atunnkanka le fẹ lati lo net èrè ṣaaju ki o to extraordinary awọn ohun kan ati / tabi awọn oya owo-ori fun isiro yi ratio.
TotalBankDebts ni a Number tabi agbekalẹ. TotalBankDebts pẹlu gbogbo awọn kukuru ati ki o gun igba ifowo onigbọwọ kan ti a ti ile-. Ti won le gbogbo wa ni ri ni a ile ká iwontunwonsi dì.
TotalEquity ni a Number tabi agbekalẹ. Ni gbogbogbo, TotalEquity oriširiši ti o wọpọ akojopo, fẹ akojopo, olu ajeseku, o si idaduro dukia ni a ile ká iwontunwonsi dì.
Action
FRReturnOnInvestedCapital pada awọn ipin laarin NetProfit ati InvestedCapital (eyi ti o jẹ TotalBankDebts plus TotalEquity) (fun apẹẹrẹ, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
aṣoju ipawo
Yi ratio ti wa ni lo lati wiwọn awọn pada lori a ile ká fowosi olu, ti o ba pẹlu lapapọ ifowo yiya ati awọn ile-ile lapapọ inifura. Awọn ti o ga awọn pada ti o dara.
apeere
Awọn wọnyi apeere ni o wa wulo si mejeji Ipilẹ ati Crystal sintasi:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Padà 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Padà 1.35.
Akiyesi: Kò ti awọn ariyanjiyan le jẹ odi; o le ni lati ṣayẹwo fun awọn odi iye ṣaaju ki o to ran awọn ariyanjiyan.
comments
FRReturnOnInvestedCapital jẹ ọkan ninu awọn ọpọlọpọ awọn owo onínọmbà irinṣẹ lo ninu ògbùfõ awọn owo si ipo ti a ile-. Bi ninu ọran ti gbogbo awọn bayi, o ni lati ṣee lo pẹlu pele. Ti won le o kan ṣee lo bi a olobo ati ki o ko ri ẹri fun lara kan idajọ lori awọn owo ipo ti a ile-.
Bẹni ọkan ninu awọn ti bayi le ṣee lo nikan fun ṣe owo onínọmbà ati nibẹ ni o wa ti ko si ti o wa titi ofin lori awọn esi ti bayi. Yato si lati iyato laarin iru ti iwakusa, esi yatọ laarin o yatọ si ile ise laarin awọn kanna ile ise ati laarin o yatọ si iroyin akoko. Awọn esi ti o yẹ ki o nikan ni ao lo fun ojulumo lafiwe ati aṣa onínọmbà, dipo ju atọju wọn bi ohun idi.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Imibiko Online Usizo
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebt, TotalEquity)
Eyisisekelo Crystal e-syntax.
Ifomethi
FRReturnOnInvestedCapital (NetProfit, TotalBankDebts, TotalEquity) Ingxabano
NetProfit kuyinto Number noma ifomula. NetProfit inani umholo inkampani zuza phakathi nonyaka kusukela ukudayiswa kwemikhiqizo yayo noma amasevisi lokususa zonke izindleko zezinto. Kuyinto phansi line sibalo esitatimendeni engenayo senkampani. Abanye abahlaziyi bangase bafune ukusebenzisa inzuzo inetha phambi izinto kokuvamile / noma izintela engenayo kuhlaziywa lesi isilinganiso.
TotalBankDebts kuyinto Number noma ifomula. TotalBankDebts lihlanganisa zonke izikweletu ebhange esifushane eside inkampani. Bangakwazi wonke yatholakala wenkampani balance sheet.
TotalEquity kuyinto Number noma ifomula. Ngokuvamile, TotalEquity liqukethe amasheya ezivamile, amasheya ayethanda, capital isivuno sisiningi kakhulu khona, futhi agcinwayo Amaholo inkampani sika-balance sheet.
Action
FRReturnOnInvestedCapital ibuyisela lihlela isilinganiso phakathi kwama NetProfit futhi InvestedCapital (okuyinto TotalBankDebts plus TotalEquity) (isibonelo, ReturnOnInvested Capital = NetProfit / (TotalBankDebts + TotalEquity)).
kusebenzisa ejwayelekile
Lesi isilinganiso isetshenziselwa ukukala ukubuya on etshaliwe senkampani, okuhlanganisa Imininingwane yasebhange wokuboleka bese ukulingana yenkampani ingqikithi. Ayanda yokubuyela kangcono.
Izibonelo
Izibonelo ezilandelayo ziyasetshenziswa kokubili i-syntax Basic Crystal:
FRReturnOnInvestedCapital (23, 17, 33) Ibuyisa 0,46.
FRReturnOnInvestedCapital (54, 23, 17) Ibuyisa 1.35.
Qaphela: None of the izimpikiswano ingaba mibi; kungase kudingeke uhlole izinto ezingakhi ngaphambi kokudlulisa izimpikiswano.
Amazwana
FRReturnOnInvestedCapital ungomunye kwabaningi amathuluzi analysis zezimali ezisetshenziswa ekuchazeni isimo sezimali inkampani. Njengoba sibona endabeni ka bonke okungu, kufanele siyisebenzise ngokuqapha. Bangakwazi nje ingasetshenziswa njengendlela umqondo kanye nobufakazi hhayi esiqinile kwakhiwe isahlulelo isimo sezimali inkampani.
Kwalona omunye okungu ingasetshenziswa yedwa ngenxa yokwenza analysis zezimali kanye azikho imithetho njó imiphumela okungu. Ngaphandle kokuthi umehluko phakathi uhlobo izimboni, Chile zazo ziyehlukana phakathi izinkampani ezahlukene ngaphakathi embonini efanayo futhi ngaphakathi akhawunti izinkathi ezahlukene. Le miphumela kumele asetjentiswe ukuqhathanisa isihlobo kanye mkhuba analysis, kunokuba sibanikeze njengongcwele, uba nesisusa eliphelele.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/