Functions


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Func­tions
Func­tions are built-in pro­ced­ures or sub­routines used to eval­u­ate, make cal­cu­la­tions on, or trans­form data.
When you spe­cify a func­tion, the pro­gram per­forms the set of oper­a­tions built into the func­tion without you hav­ing to spe­cify each oper­a­tion sep­ar­ately. In this way, a func­tion is a kind of short­hand that makes it easi­er and less time con­sum­ing for you to cre­ate reports.
Sim­ple, straight­for­ward examples are provided for each func­tion. In addi­tion, for many func­tions, ref­er­ences are provided to spe­cific for­mu­las. These for­mu­las demon­strate more advanced examples of solv­ing real-world report­ing prob­lems.
In this sec­tion:
About num­ber format­ting in the examples
Math
Sum­mary
Fin­an­cial
Grid Value
Strings
Date and Time
Date Ranges
Arrays
Ranges
Type Con­ver­sion
Pro­gram­ming Short­cuts
Eval­u­ation Time
Print State
Doc­u­ment Prop­er­ties
Xcelsi­us
Alerts
Addi­tion­al Func­tions
Func­tions to duplic­ate group fields
Grand total func­tions
Con­di­tion­al format­ting func­tions
SQL Expres­sion Build­er addi­tion­al func­tions
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
fun­z­jon­iji­et
Fun­z­jon­iji­et huma mib­n­i­ja fil-proċed­uri jew sub­routines użati biex jeval­waw, jagħmel kalkoli fuq, jew jit­tras­form­aw data.
Meta inti tis­peċi­fika fun­z­joni, il-pro­gramm twettaq is-sett ta operazz­jon­iji­et mib­n­i­ja fil-fun­z­joni mingħajr ma inti jkoll­hom tis­peċi­fika kull operazz­joni sep­arata­ment. B’dan il-mod, fun­z­joni huwa tip ta tajpisti li jagħmil­ha aktar faċli u inqas ħin għa­lik biex toħ­loq ir-rap­porti.
Sem­pliċi, eżem­pji sem­pliċi huma pprov­duti għal kull fun­z­joni. Bar­ra minn hekk, għal bosta fun­z­jon­iji­et, ir-ref­er­en­zi huma pprov­duti lill for­mu­li speċi­fiċi. Dawn il-for­mu­li juru eżem­pji ta aktar avvan­za­ti ta soluzz­joni ta’ prob­lemi ta rap­pur­tar tad-din­ja reali.
F’din it-taqsima:
Dwar in-num­ru ifformat­tjar fl-eżem­pji
matem­atika
som­mar­ju
fin­an­zjar­ja
grid Valur
strings
Data u Ħin
Ranges Data
arrays
firxi­et
Kon­ver­ż­joni tip
Short­cuts pro­gram­mazz­joni
eval­wazz­joni Ħin
Stat Stam­pa
Pro­prjetaji­et Dok­u­ment
Xcelsi­us
aller­ti
Fun­z­jon­iji­et addizz­jon­ali
Fun­z­jon­iji­et li jid­du­p­likaw l-oqs­ma tal-grupp
fun­z­jon­iji­et Total ġen­er­ali
fun­z­jon­iji­et ifformat­tjar kondizz­jon­ali
SQL Espress­joni ben­nej fun­z­jon­iji­et addizz­jon­ali
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
funk­sies
Funk­sies is inge­boude prosed­ures of sub­ro­et­ines wat gebruik word om te eval­ueer, maak berek­en­inge op, of omskep data.
Wan­neer jy n funk­sie spesi­fiseer, die pro­gram voer die stel van bedry­wighede inge­bou in die funk­sie son­der dat jy aan elke oper­asie afson­der­lik spesi­fiseer. Op hierdie mani­er, n funk­sie is n soort snel­skrif wat maak dit mak­liker en mind­er tyd in beslag neem vir jou om verslae te skep.
Een­voud­i­ge, mak­lik voor­beelde word ver­skaf vir elke funk­sie. Behal­we vir baie funk­sies, ver­wys­ings word aan spesi­fieke for­mules. Hierdie for­mules demon­st­reer meer gevorder­de voor­beelde van die oplossing van werklike wêreld verslag­doen­ing prob­le­me.
In hierdie afdel­ing:
Oor aan­tal opmaak in die voor­beelde
Wiskun­de
opso­m­ming
fin­ansiële
ras­ter waarde
Strings
Datum en Tyd
peri­odes
skikkings
reek­se
tipe Gesprek
pro­gram­mer­ing Kort­paaie
eval­u­er­ing Tyd
Druk Staat
dok­u­ment Prop­er­ties
Xcelsi­us
Alert
byko­mende funk­sies
Funk­sies om groep velde dupliseer
Groot­totaal funk­sies
Voor­waar­delike forma­ter­ing funk­sies
SQL-uit­drukking Bouwer byko­mende funk­sies
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Funk­sione
Funk­sion­et janë ndër­tu­ar në pro­ced­ur­at ose sub­routines që për­doren për të vler­ësuar, të bëjë llog­ar­itjet në, ose trans­for­mim­in e të dhënave.
Kur ju spe­cifikoni një funk­sion, pro­grami kry­en sërë opera­cioneve të ndër­tu­ar në funk­sion pa pas­ur nevo­jë të spe­cifiko­jë çdo opera­cion veç e veç. Në këtë mënyrë, një funk­sion është një lloj ste­no­grafi që e bën atë më të lehtë dhe më pak të kon­sumo­jnë për ju për të krijuar raporte.
Sim­ple, shem­buj të dre­jt­përdre­jtë janë dhënë për çdo funk­sion. Përveç kësaj, për shumë funk­sione, ref­er­en­cat janë dhënë për for­mu­lat spe­cifike. Këto for­mu­la demon­stro­jë shem­buj më të avan­cuara të zgjid­hjes së prob­le­meve të rapor­tim­it të botës reale.
Në këtë nen:
Rreth Num­ri form­atim­it në shem­bujt
Math
përmbled­hje
fin­an­ciar
Vlera Grid
Strings
Data dhe ora
Data sil­let
var­gjeve
shkon
Lloji Kon­ver­timi
Short­cuts pro­gra­mim
Koha vler­ësimi
Print State
Prona dok­u­ment
Xcelsi­us
Admin­is­trim Shkarkimesh Faqer­o­jtësa Fja­lorë
Funk­sion­et sht­esë
Funk­sion­et për të kopjuar fush­at e grupit
Funk­sion­et totale Grand
Funk­sion­et form­atim­in e kushtëzuar
SQL Expres­sion Build­er funk­sione sht­esë
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ተግባራት
ተግባራት ውሂብ, ለመገምገም ላይ ስሌት ማድረግ, ወይም የመለወጥ ጥቅም ላይ ውስጠ-ሂደቶች ወይም sub­routines ናቸው.
አንድ ተግባር መግለጽ ጊዜ, ፕሮግራም ለእያንዳንዱ ለብቻው ቀዶ መግለጽ ሳያስፈልግ ተግባር ውስጥ የተሰሩ ስራዎች ስብስብ ያከናውናል. በዚህ መንገድ, ተግባር ለእናንተ ሪፖርቶችን ለመፍጠር ለ የሚፈጅ ቀላል እና ብዙም ጊዜ የሚያደርግ በሚጽፉ አንድ ዓይነት ነው.
ቀላል, ቀጥተኛ ምሳሌዎች ለእያንዳንዱ ተግባር የቀረቡ ናቸው. በተጨማሪ, በርካታ ተግባራት, ማጣቀሻዎች የተወሰነ ቀመር ጋር የቀረበ ነው. እነዚህ ቀመሮች በገሃዱ ዓለም ሪፖርት ችግሮች ለመፍታት ተጨማሪ የላቁ ምሳሌዎች ማሳየት.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
ምሳሌ ውስጥ ቅርጸት ስለ ቁጥር
ሒሳብ
ማጠቃለያ
የገንዘብ
ፍርግርግ ዋጋ
የክር የሙዚቃ
ቀን እና ሰዓት
ቀን ርቀት
ድርድሮች
ክልሎች
አይነት ልወጣ
ፕሮግራሚንግ አቋራጮች
የግምገማ ጊዜ
አትም መንግስት
የሰነድ ባሕሪያት
Xcelsi­us
ማንቂያዎች
ተጨማሪ ተዛምዶዎች
ተግባራት ቡድን መስኮች የተባዙ ወደ
ታላቁ ጠቅላላ ተግባራት
ሁኔታዊ ቅርጸት ተግባራት
የ SQL መግለጫ ገንቢ ተጨማሪ ተግባራት
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
وظائف
وظائف هي الإجراءات المضمنة أو الوظائف الفرعية المستخدمة لتقييم وإجراء حسابات على، أو تحويل البيانات.
عند تحديد وظيفة، برنامج ينفذ مجموعة من العمليات التي بنيت في وظيفة من دون أن تضطر إلى تحديد كل عملية على حدة. وبهذه الطريقة، وهي وظيفة هو نوع من الاختزال الذي يجعل من الوقت أسهل وأقل استهلاكا لللخلق لكم التقارير.
يتم توفير بسيطة، والأمثلة واضحة لكل وظيفة. وبالإضافة إلى ذلك، في العديد من الوظائف، وتقدم إشارات إلى صيغ محددة. هذه الصيغ تظهر المزيد من الأمثلة المتقدمة من حل المشاكل الإبلاغ العالم الحقيقي.
في هذا القسم:
حول تنسيق الأرقام في الأمثلة
الرياضيات
ملخص
مالي
قيمة الشبكة
سلاسل
التاريخ و الوقت
الفترات الزمنية
المصفوفات
نطاقات
نوع التحويل
اختصارات البرمجة
الوقت التقييم
الدولة الطباعة
خصائص المستند
Xcelsi­us
التنبيهات
وظائف إضافية
وظائف لتكرار الحقول مجموعة
مجموع الوظائف الكبرى
وظائف التنسيق الشرطي
SQL التعبير باني وظائف إضافية
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —