General purpose conditional formatting functions (Basic syntax)


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Gen­er­al pur­pose con­di­tion­al format­ting func­tions (Basic syn­tax)
There are three gen­er­al pur­pose con­di­tion­al format­ting func­tions:
Cur­rent­Field­Value
DefaultAt­trib­ute
GridRow­Colum­n­Value
These func­tions are dis­played at the top of the Func­tions tree when appro­pri­ate. DefaultAt­trib­ute can be used for any format­ting for­mu­la. Cur­rent­Field­Value can be used for any format­ting for­mu­la where you are format­ting a field value. GridRow­Colum­n­Value can be used for format­ting a for­mu­la where you are format­ting a field value in a Cross-Tab or OLAP grid.
Cur­rent­Field­Value enables you to con­di­tion­ally form­at Cross-Tab or OLAP grid cells based on their value. GridRow­Colum­n­Value enables you to con­di­tion­ally form­at the cells of a Cross-Tab or OLAP grid based on row or column head­ings val­ues. These two func­tions are essen­tial in some situ­ations as there is no oth­er way in the for­mu­la lan­guage to refer to these fields.
Tip: The con­di­tion­al format­ting func­tions that Crys­tal Reports sup­ports are described in Con­di­tion­al format­ting func­tions.
Example
If you wanted Cross-Tab cells to be sup­pressed if the val­ues are less than 50,000:
Rem Con­di­tion­al format­ting example 4
for­mu­la = Cur­rent­Field­Value < 50000

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
skop ġen­er­ali fun­z­jon­iji­et ifformat­tjar kondizz­jon­ali (sin­tassi Bażiku)
Hemm tli­et skop­iji­et ġen­er­ali fun­z­jon­iji­et ifformat­tjar kondizz­jon­ali:
Cur­rent­Field­Value
DefaultAt­trib­ute
GridRow­Colum­n­Value
Dawn il-fun­z­jon­iji­et huma mur­i­ja fil-quċċata tas-siġra Fun­z­jon­iji­et meta jkun xier­aq. DefaultAt­trib­ute jist­għu jin­tużaw għal kull for­mu­la ifformat­tjar. Cur­rent­Field­Value jist­għu jin­tużaw għal kwalunk­we for­mu­la ifformat­tjar fejn inti ifformat­tjar valur kamp. GridRow­Colum­n­Value jist­għu jin­tużaw għal ifformat­tjar for­mu­la fejn inti ifformat­tjar valur qasam grid Cross-Tab jew OLAP.
Cur­rent­Field­Value jgħi­nuk biex kun­dizz­jon­al­ment form­at Cross-Tab jew ċel­luli tal-grilja OLAP bbażat fuq il-valur tagħhom. GridRow­Colum­n­Value jgħi­nuk biex kun­dizz­jon­al­ment form­at-ċel­luli ta Cross-Tab jew grilja OLAP ibbażati fuq valuri intest­aturi ring­iela jew kolon­na. Dawn iż-żewġ fun­z­jon­iji­et huma essen­zjali f’ċerti sit­wazz­jon­iji­et peress li m’hemm l-ebda mod ieħor fil-ling­wa for­mu­la biex jir­referu għal dawn l-oqs­ma.
Tip: Il-fun­z­jon­iji­et ifformat­tjar kondizz­jon­ali li r-rap­porti Crys­tal jap­poġġ­ja huma deskrit­ti fil-fun­z­jon­iji­et ifformat­tjar kondizz­jon­ali.
eżem­pju
Jekk int riedu ċel­luli Cross-Tab li jiġu sop­pressi jekk il-valuri huma inqas minn 50,000:
Eżem­pju ifformat­tjar Rem Kun­dizz­jon­ali 4
For­mu­la = Cur­rent­Field­Value <50000

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Alge­mene doel voor­waar­delike forma­ter­ing funk­sies (Basiese sin­tak­s­is)
Daar is drie alge­mene doel voor­waar­delike forma­ter­ing funk­sies:
Cur­rent­Field­Value
DefaultAt­trib­ute
GridRow­Colum­n­Value
Hierdie funk­sies word ver­toon aan die bokant van die funk­sies boom wan­neer toe­p­as­lik. DefaultAt­trib­ute kan gebruik word vir enige opmaak for­mule. Cur­rent­Field­Value kan gebruik word vir enige opmaak for­mule waar jy opmaak n veld waarde. GridRow­Colum­n­Value kan gebruik word vir forma­ter­ing van n for­mule waar jy opmaak n veld waarde in n kruis-blad of OLAP roost­er.
Cur­rent­Field­Value in staat stel om voor­waar­delik form­aat Kruis-blad of OLAP roost­er selle op grond van hul waarde. GridRow­Colum­n­Value in staat stel om voor­waar­delik form­aat die selle van n kruis-blad of OLAP roost­er gebaseer op ry of kolom opskrifte waardes. Hierdie twee funk­sies is nood­saak­lik in som­mi­ge gevalle as daar geen ander mani­er in die for­mule taal om te ver­wys na hierdie gebiede.
Wenk: Die voor­waar­delike forma­ter­ing funk­sies wat Crys­tal Reports onder­steun word beskryf in Voor­waar­delike forma­ter­ing funk­sies.
voor­beeld
As jy wil Cross-Tab selle te onder­druk as die waardes van mind­er as 50.000:
Rem Voor­waar­delike forma­ter­ing voor­beeld 4
for­mule = Cur­rent­Field­Value <50000

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
për qël­lime të për­gjith­sh­me funk­sion­et kushtëzuara form­atim­it (sin­tak­së Basic)
Ka tre qël­lim të për­gjith­shëm funk­sione form­atimi kushtëzuar:
Cur­rent­Field­Value
DefaultAt­trib­ute
GridRow­Colum­n­Value
Këto funk­sione janë shfaqur në krye të pemës funk­sioneve kur është e për­shtat­sh­me. DefaultAt­trib­ute mund të për­doret për çdo for­mulë form­atim­it. Cur­rent­Field­Value mund të për­doret për çdo for­mulë form­atim­it ku ju jeni form­atim­in një vlerë në ter­ren. GridRow­Colum­n­Value mund të për­doret për form­atim­in e një for­mule ku ju jeni form­atim­it një vlerë në ter­ren në një rrjet Cross-Tab ose OLAP.
Cur­rent­Field­Value ju mun­dëson për të kushtëzuar form­at Cross-Tab ose qel­iz­at e rrjetit OLAP në bazë të vler­ës së tyre. GridRow­Colum­n­Value ju mun­dëson për të kushtëzuar form­at qel­iz­at e një Cross-Tab ose rrjet OLAP bazuar në rresht apo kolonë vlerave titujt. Këto dy funk­sione janë thel­bësore në disa situata, pasi nuk ka rrugë tjetër në gjuhën for­mulë për t’iu referu­ar këto fusha.
Këshillë: Funk­sion­et e kushtëzuar form­atim­it që Rapor­tet Crys­tal mbështet janë për­shk­ru­ar në funk­sion­et form­atim­in e kushtëzuar.
shem­bu­ll
Nëse dëshironi qel­iz­at Cross-Tab për t’u shty­pur nëse vler­at janë më pak se 50.000:
Rem kushtëzuar shem­bu­ll form­atim­it 4
for­mu­la = Cur­rent­Field­Value <50000

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አጠቃላይ ዓላማ ሁኔታዊ ቅርጸት ተግባራት (መሰረታዊ አገባብ)
ሦስት አጠቃላይ ዓላማ ሁኔታዊ የቅርጸት ተግባራት አሉ:
Cur­rent­Field­Value
DefaultAt­trib­ute
GridRow­Colum­n­Value
እነዚህ ተግባራት አመቺ ጊዜ ተግባር ዛፍ አናት ላይ ይታያሉ. DefaultAt­trib­ute ማንኛውም ቅርጸት ቀመር መጠቀም ይቻላል. Cur­rent­Field­Value አንድ የመስክ እሴት ቅርጸት ነው በማንኛውም ቅርጸት ቀመር መጠቀም ይቻላል. GridRow­Colum­n­Value እናንተ በመስቀል-ትር ወይም OLAP ፍርግርግ ውስጥ የመስክ እሴት ቅርጸት ቦታ አንድ ቀመር ቅርጸት ስራ ላይ ሊውል ይችላል.
Cur­rent­Field­Value እናንተ በሁኔታዎች ላይ ያላቸውን ዋጋ ላይ ተመስርቶ ክሮስ-ትር ወይም OLAP ፍርግርግ ሕዋሳት መቅረጽ ያስችላል. GridRow­Colum­n­Value እርስዎ በሁኔታዎች ላይ ረድፍ ወይም አምድ ርዕሶች እሴቶች ላይ ተመሥርቶ በመስቀል-ትር ውስጥ ሴሎች ወይም OLAP ፍርግርግ መቅረጽ ያስችላል. በእነዚህ መስኮች ለማመልከት ቀመር ቋንቋ ሌላ ምንም መንገድ የለም እንደ እነዚህ ሁለት ተግባራት በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ አስፈላጊ ናቸው.
ጠቃሚ ምክር: ክሪስትል ሪፖርቶች ድጋፎች የቢሆን ቅርጸት ተግባራት ውስጥ ተገልጸዋል ያሉት ሁኔታዊ ቅርጸት ተግባራት.
ለምሳሌ
እናንተ እሴቶች 50,000 ያነሰ ከሆነ ክሮስ-ትር ሴሎች ልንቆጣጠረው ፈለገ ቢሆን:
የረማልያህ ሁኔታዊ ቅርጸት ምሳሌ 4
ቀመር = Cur­rent­Field­Value <50000

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –