The Glenlivet Founder’s Reserve

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
The Glen­liv­et Founder’s Reserve















The Glen­liv­et Founder’s Reserve is the latest per­man­ent bench­mark expres­sion in the brand’s core range. Founder’s Reserve has been cre­ated as the ulti­mate trib­ute to founder George Smith’s ori­gin­al vis­ion to craft the defin­it­ive, smooth single malt whisky.

At the heart of the Glen­liv­et style is its clas­sic fruit­i­ness, the res­ult of the unique, wide lan­tern-shaped stills that were designed by Smith him­self. For The Glen­liv­et Founder’s Reserve, this fruit­i­ness is bril­liantly com­ple­men­ted with a cream­i­ness and sweet­ness from the addi­tion of First Fill Amer­ic­an oak casks, res­ult­ing in a malt of excep­tion­al smooth­ness; the very qual­ity for which George Smith’s The Glen­liv­et was widely admired and appre­ci­ated in his day.

This excit­ing single malt is presen­ted in a clear glass bottle, used to rein­for­ce the qual­ity cre­den­tials of the liquid, high­light­ing its allur­ing, pale gold col­our­ing. The pack­aging is a fresh Geor­gi­an Blue in col­our, with a look that feels both clas­sic and con­tem­por­ary. The new sig­ni­fi­er for The Glen­liv­et, fea­tur­ing the Pack­horse Bridge which crosses the River Liv­et, appears on both the bottle car­touche’ and on the lid of the car­ton, with George Smith’s sig­na­ture fea­tur­ing boldly on the front face of the car­ton, provid­ing dynam­ism and stand-out on shelf.

The Glen­liv­et Founder’s Reserve — Tast­ing notes.

Nose: del­ic­ate aromas of cit­rus fruit, not­ably sweet orange.
Pal­ate: sweet, fruit notes of zesty orange and pears, with a hint of candy, tof­fee apples. Well-bal­anced and excep­tion­ally smooth.
Fin­ish: long, creamy and smooth.

The Glen­liv­et is mar­keted and dis­trib­uted by Far­sons Bever­age Imports Co. Ltd, Malta
Trade enquiry: +356 2381 4400

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Riser­va il Fundatur Glen­liv­et tal

Riser­va il Fundatur Glen­liv­et hija l-aħħar espress­joni para­metru ref­er­en­zjar­ju per­man­enti fil-firxa qal­ba tal-marka. Riżer­va Fundatur ġie maħluq bħala l-tribut aħħari għall-viżjoni oriġin­ali fundatur George Smith għal inġenji definit­tiv, lixx whisky wieħed malt.

Fil-qal­ba tal-istil Glen­liv­et hija attribut frut­tat klassika tagħha, ir-riżultat ta l-uniku, lam­bik wies­għa b’forma fan­al li kienu mfassla mill Smith innif­su. Għall Riser­va Il-Fundatur Glen­liv­et, dan attribut frut­tat ikun bril­liantly kkump­li­mentata bi cream­i­ness u ħlewwa mill-żieda ta Prim Imla bti­eti tal-bal­lut Amerik­an, li jir­riżulta fi malt ta’ intop­pi eċċezz­jon­ali; il-kwal­ità ħafna li għa­li­hom George Smith L Glen­liv­et kien ammira­jt ħafna u apprezzat fil-jum tiegħu.

Il-malt uniku eċċit­anti hija ppreżentata fi flixkun tal-ħġieġ ċar, użat biex isaħħu l-kre­den­zjali tal-kwal­ità tal-likwidu, li ten­fasizza allur­ing, kulur tagħha deheb pal­l­ida. L-ippakkjar huwa frisk Ġorġ­jan Blu fil-kulur, bil-ħarsa li jħoss kemm klassika u kon­tem­por­an­ja. Il sig­ni­fi­er ġdida għall Il Glen­liv­et, juri l-Pont Pack­horse li taqsam l LIVET Xmara, jid­her kemm fuq il-flixkun ““car­touche”” u fuq l-għatu tal-kar­tuna, bil-firma George Smith jidhru boldly fuq il-wiċċ ta qud­diem tal-kar­tuna, li jip­provdi din­am­iżmu u stand-out fuq il-blata.

Riżer­va il-fundatur Glen­liv­et tal — B’togħma noti.

Imnieħer: aromi delikati ta frott taċ-ċitru, lar­inġ note­vol­ment ħelu.
Pal­at: ħelu, noti tal-frott ta oranġ­jo zesty u lanġas, bi ħjiel ta’ kand­ju, tuf­fieħ tof­fee. Ibbil­anċ­jat sew u eċċezz­jon­al­ment lixxa.
Fin­ish: twila, krema u lixxa.

Il Glen­liv­et huwa kkum­mer­ċ­jalizzat u mqas­sam mill Far­sons Bever­age Importazz­jon­iji­et Co Ltd, Malta
inkjesta Kum­merċ: +356 2381 4400

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Reserve Die Glen­liv­et stigter se

Die Glen­liv­et stigter se Reserve is die jong­ste per­man­en­te maat­staf uit­drukking in kern reeks die han­dels­merk se. Stigter se Reserve is geskep as die uiteindelike huldeblyk aan oor­spronk­like vis­ie stigter George Smith se aan die finaal, glad­de enkel­mout whisky handwerk.

In die hart van die Glen­liv­et styl is die klassieke vrugtigheid, die gevolg van die unieke, wye lan­tern-gevorm­de foto’s wat ont­werp is deur Smith hom­self. Vir Die Glen­liv­et stigter se Reserve, is hierdie vrugtigheid bril­jant aangevul met n romeri­ge en soet van die toe­voe­ging van Eer­ste Vul Amerikaanse eike­houtvate, wat lei tot n mout van uit­son­der­like glad­heid; die baie kwal­iteit waar­voor George Smith se The Glen­liv­et was wyd bewon­der en waardeer in sy dag wees.

Hierdie opwindende enkel­mout word in n held­er glas bot­tel, gebruik word om die kwal­iteit geloofs­briewe van die vloeis­tof te ver­sterk, met die klem sy aan­lok­like, bleek goud kleur. Die ver­pakking is n vars Geor­gi­an Blou kleur, met n blik wat beide klassieke en kon­tem­porêre voel. Die nuwe betek­en­aar vir die Glen­liv­et, met die Pack­horse brug wat die rivi­er Liv­et kruise, ver­skyn op beide die bot­tel kar­does’ en op die dek­sel van die kar­ton, met George Smith se handtek­en­ing met vry­moedigheid op die voork­ant van die kar­ton, die ver­skaff­ing van din­ami­ka en stand-out op die rak.

Die Glen­liv­et stigter se Reserve — Proe not­as.

Neus: delikate geure van sitrus vrugte, ver­al soet oran­je.
Ver­hemelte: soet, vrugte not­as van pik­ant oran­je en pere, met n tikkie van lek­ker­goed, tof­fie appels. Goed gebal­anseer­de en buitenge­woon glad­de.
Afwerking: lang, romeri­ge en glad.

Die Glen­liv­et bemark en ver­sprei deur Far­sons Drank Invo­er Co Ltd, Malta
Han­del onder­soek: +356 2381 4400

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Rezer­va themeluesi Glen­liv­et-së

Rezer­va Themeluesi Glen­liv­et është shpre­hja e fun­dit e përher­sh­me pikë refer­imi në ran­gun e markës bazë. Rezer­va themelues­it është krijuar si har­aç fun­dit në viz­ion­in origjin­al themelues­it Xhorxh Smith­it për të Artiz­anat­it defin­it­ive, të qetë uiski malt të vet­me.

Në zemër të stil­it Glen­liv­et është frytëz­im e saj klasike, si rezultat i poza unike, gjerë fan­ar në formë që janë pro­jek­tu­ar nga vetë Smith. Për Rezer­vës themeluesi Glen­liv­et, kjo frytëz­im është plotësuar shkëlqyeshëm me cream­i­ness dhe ëmbëlsi nga shtim­in e Parë Plotësoni casks lisi amerik­ane, duke rezul­tu­ar në një malt të smooth­ness të jashtëza­kon­shme; cilësi shumë për të cil­in Xhorxh Smith-së Glen­liv­et ishte gjer­ës­isht admiru­ar dhe vler­ësuar në ditën e tij.

Kjo malt emo­cionuese e vet­me është paraqit­ur në një shishe të pas­tër qelqi, e për­dor­ur për të për­for­cuar kre­den­cialet e cilës­isë së lëng­sh­me, duke thek­suar tërheqës, ngjyrën e tij të zbe­htë ari. Pake­timi është një Blue freskët gje­or­gji­an në ngjyrë, me një vështrim që ndi­het si klasike dhe bashkëko­hore. Shen­jues i ri për The Glen­liv­et, duke shfaqur Ura Pack­horse e cila kalon në liv­et River, shfaqet në të dy car­touche’ në shishe dhe në kapak­un e kuti kar­toni, me nën­shkrim­in George Smith shfaqur gux­im në fytyr­ën e për­parme të kuti kar­toni, duke sig­uru­ar din­am­izmin dhe stand-out në raft.

Rezer­va Themeluesi Glen­liv­et së — Provë shënime.

Nose: aromas delikate të frutave agru­me, por­tokal­li veçanërisht e ëmbël.
Shije: e ëmbël, shënime fruta por­tokal­li zesty dhe dard­ha, me një aluzion e karamele, mollë karamele me gjalpë. Well-bal­an­cuar dhe jashtëza­kon­isht të qetë.
Fin­ish: i gjatë, i butë dhe të qetë.

Glen­liv­et është treg­to­het dhe shpërndarë nga Far­sons Pije Importi Co Ltd, Malta
het­im Trade: +356 2381 4400

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
በ Glen­liv­et መስራች ያለው Reserve