Global Convergence in Accounting Standards

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Global Convergence in Accounting Standards
IFRS
IFRS requires the disclosure of comparative information for all amounts reported in the previous period’s financial statements only.
US GAAP
According to US GAAP, there are situations where comparative financial statements are required for only the previous period. But typically, public companies must present Balance Sheets for the previous two years. All other statements must cover the three-year period previous to the period ended on the Balance Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Konverġenza globali fl-Istandards tal-Kontabilità
IFRS
IFRS jeħtieġ l-iżvelar ta ‘informazzjoni komparattiva għal ammonti kollha rrappurtati fir-rapporti finanzjarji tal-perjodu ta’ qabel biss.
GAAP
Skond GAAP, hemm sitwazzjonijiet fejn id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kumparattivi jkunu meħtieġa għall biss il-perjodu preċedenti. Imma tipikament, kumpaniji pubbliċi għandhom jippreżentaw Karti tal-Bilanċ għas-sentejn ta ‘qabel. Kollha dikjarazzjonijiet oħra għandhom ikopru l-perjodu ta ‘tliet snin ta’ qabel għall-perjodu spiċċa fid-Karta tal-Bilanċ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Konvergensie in Accounting Standards
IFRS
IFRS vereis die bekendmaking van vergelykende inligting vir alle bedrae berig in net finansiële state van die vorige tydperk se.
VSA-AARB
Volgens VSA-AARB, daar is situasies waar vergelykende finansiële state vereis word vir net die vorige tydperk. Maar tipies, moet openbare maatskappye Balansstate bied vir die vorige twee jaar. Alle ander state moet dek die tydperk van drie jaar vorige na die tydperk geëindig op die balansstaat.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Konvergjenca Global në Standardet e Kontabilitetit
IFRS
SNRF kërkon dhënien e informacioneve krahasuese për të gjitha shumat e raportuara vetëm në pasqyrat financiare të periudhës së mëparshme.
US GAAP
Sipas PPPK të SHBA, ka situata ku pasqyrat financiare krahasuese janë të nevojshme vetëm për periudhën e mëparshme. Por zakonisht, kompanitë publike duhet të paraqesin bilancet për dy vitet e mëparshme. Të gjitha deklaratat e tjera duhet të mbulojë periudhën trevjeçare të mëparshme për periudhën e përfunduar më Bilanc.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ከታወቀ መስፈርቶች ውስጥ አቀፍ Convergence
IFRS
IFRS ብቻ ከቀዳሚው ጊዜ የፋይናንስ መግለጫ ሪፖርት ሁሉ መጠን ንጽጽራዊ መረጃ ይፋ ማውጣት ይጠይቃል.
የአሜሪካ GAAP
የአሜሪካ GAAP መሠረት, ንጽጽራዊ የሂሳብ መግለጫዎቹ ብቻ ከቀዳሚው ጊዜ ያስፈልጋሉ ሁኔታዎች አሉ. ነገር ግን በተለምዶ, የሕዝብ ኩባንያዎች ላለፉት ሁለት ዓመታት ሚዛናዊነት ሉሆች ማቅረብ አለባቸው. ሁሉም ሌሎች ሐሳቦች ጊዜ ወደ ቀዳሚው ሚዛንንም ወረቀት ላይ አብቅቷል ሦስት ዓመት ጊዜ መሸፈን አለበት.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
التقارب العالمي في معايير المحاسبة
IFRS
IFRS يتطلب الكشف عن المعلومات المقارنة لجميع المبالغ المدرجة في البيانات المالية للفترة السابقة فقط.
الولايات المتحدة مبادئ المحاسبة المقبولة عموما
وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما الولايات المتحدة، هناك حالات التي تتطلب البيانات المالية المقارنة للفترة السابقة فقط. ولكن عادة، يجب على الشركات العامة تقديم ميزانيات لاثنين من السنوات السابقة. يجب أن تغطي جميع البيانات الأخرى في فترة ثلاث سنوات سابقة للفترة المنتهية في الميزانية العمومية.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Մերձեցում է հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների
ՖՀՄՍ
ՖՀՄՍ-ն պահանջում է հրապարակումը համադրելի տեղեկատվության բոլոր գումարների հաղորդում է նախորդ ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններում միայն.
US GAAP
Ըստ ԱՄՆ-ի GAAP, կան իրավիճակներ, երբ համադրելի ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք պահանջվում են միայն նախորդ ժամանակահատվածում: Բայց սովորաբար, հասարակական ընկերությունները պետք է ներկայացնեն հաշվեկշիռներ նախորդ երկու տարիներին: Մնացած բոլոր հայտարարությունները պետք է ներառի երեք տարի ժամկետով նախորդ ժամանակաշրջանի ընթացքում ավարտվել է հաշվեկշռում:

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mühasibat Uçotu Standartları Qlobal Convergence
IFRS
BMHS yalnız əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarında təqdim olunan bütün maddələr üzrə müqayisəli məlumatların açıqlanmasını tələb edir.
US GAAP
US GAAP görə, müqayisəli maliyyə hesabatları yalnız əvvəlki dövr üçün tələb olunur hallar var. Lakin adətən, dövlət şirkətləri əvvəlki iki il üçün balans təqdim etməlidirlər. Bütün digər hesabatları dövrü ilə əvvəlki balans başa çatıb üç illik dövrü əhatə etməlidir.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Convergencia Global Accounting Standards hasi
FINA
FINA aurreko aldian finantza egoeretan bakarrik txostenean kantitate guztietarako informazio konparatiboa dibulgazioa eskatzen.
US GAAP
US GAAP arabera, non konparatua finantza egoerak bakarrik aurreko aldian eskatzen diren egoerak daude. Baina normalean, enpresa publiko Balantzeak aurkeztu beharko da, aurreko bi urteetan. beste sententzia guztiak hiru urteko epea epea aurreko Balantzearen amaitu estali behar.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Глабальная канвергенцыя стандартаў бухгалтарскага ўліку
МСФС
МСФС патрабуе раскрыцця параўнальнай інфармацыі для ўсіх сум, прадстаўленых толькі ў фінансавай справаздачнасці за папярэдні перыяд.
па US GAAP
У адпаведнасці з US GAAP, існуюць сітуацыі, калі параўнальныя фінансавыя справаздачы патрабуюцца толькі для папярэдняга перыяду. Але, як правіла, дзяржаўныя кампаніі павінны прадстаўляць балансы за папярэднія два гады. Усе астатнія заявы павінны ахопліваць трохгадовы перыяд, папярэдні перыяд, які скончыўся на балансе.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গ্লোবাল কনভারজেন্স
আইএফআরএস
আইএফআরএস সব পরিমাণে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী সময়ের আর্থিক বিবৃতি রিপোর্ট জন্য তুলনামূলক তথ্য প্রকাশ প্রয়োজন.
ইউএস জিএএপি
ইউএস জিএএপি মতে, সেখানে পরিস্থিতি যেখানে তুলনামূলক আর্থিক বিবৃতি শুধুমাত্র পূর্ববর্তী সময়ের জন্য প্রয়োজন হয়. কিন্তু সাধারণত, পাবলিক কোম্পানি আগের দুই বছর জন্য ব্যালেন্স শীট উপস্থাপন করতে হবে. অন্যান্য সকল বিবৃতি তিন বছরের মেয়াদ আগের ব্যালেন্স শীটে শেষ ঢেকে রাখতে হবে.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Konvergencija u računovodstvenim standardima
MSFI
MSFI zahtijeva objavljivanje komparativnih informacija za sve iznose iskazani u samo finansijskih izvještaja u prethodnom periodu a.
US GAAP
Prema US GAAP, postoje situacije u kojima se komparativne finansijske izvještaje potrebne za samo prethodni period. Ali obično, javnih preduzeća moraju predočiti bilansa za prethodne dvije godine. Svi ostali izvještaji moraju pokrivati ​​period od tri godine prije period završio na bilans stanja.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global конвергенция в счетоводни стандарти
МСФО
МСФО изисква разкриването на сравнителна информация за всички наблюдавани само финансовите отчети за предходния период на количества.
US GAAP
Според US GAAP, има ситуации, в които се изискват сравнителни финансови отчети само за предходния период. Но обикновено, публичните дружества трябва да представят баланс за предходните две години. Всички други твърдения трябва да покриват тригодишен период преди периода, приключващ на баланса.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
La convergència global en Normes de Comptabilitat
IFRS
IFRS requereix la revelació d’informació comparativa per a tots els imports inclosos en solament estats financers del període anterior.
PCGA dels EUA
D’acord amb els PCGA dels EUA, hi ha situacions en què es requereixen estats financers comparatius per només el període anterior. Però en general, les empreses públiques han de presentar balanços dels dos anys anteriors. Tots els altres estats han de cobrir el període de tres anys anterior al període finalitzat l’estat de situació patrimonial.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Convergence sa Accounting Sumbanan
IFRS
IFRS nagkinahanglan sa pagbutyag sa comparative impormasyon alang sa tanan nga mga kantidad report sa pinansyal nga mga pahayag sa miaging panahon lamang.
US GAAP
Sumala sa US GAAP, adunay mga sitwasyon diin ang comparative pinansyal nga mga pahayag sa mga gikinahanglan alang sa lamang sa miaging panahon. Apan kasagaran, sa publiko nga mga kompaniya kinahanglan nga mopresentar sa Balance Sheets alang sa miaging duha ka tuig. Ang tanan nga uban nga mga pulong kinahanglan nga sa pagtabon sa mga tulo ka-tuig pa ang panahon natapos sa Balance Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global mgwirizano mu chuma cha Miyezo
IFRS
IFRS liyenela Kuwulura zambiri poyerekeza kwa ndalama polisi ku mawu ndalama nthawi za m’mbuyomo yekha.
US GAAP
Malinga US GAAP, pali zochitika poyerekeza mawu ndalama wofunikila kokha nthawi yapita. Koma ambiri, makampani pagulu azipereka Kusamala Mapepala kwa zaka yapita awiri. mawu ena onse ayenera kuphimba zaka zitatu isanafike nthawi inatha pa Mapepala Kusamala.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
在会计准则全局收敛
国际财务报告准则
国际财务报告准则的要求在只有上期的财务报表中报告所有金额比较信息的披露。
美国通用会计准则
根据美国公认会计原则,在有些情况下所需要的只是前期比较财务报表的情况。但通常情况下,上市公司必须提交资产负债表的前两年。所有其他的语句必须涵盖三年期以前的时期对资产负债表结束。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
在會計準則全局收斂
國際財務報告準則
國際財務報告準則的要求在只有上期的財務報表中報告所有金額比較信息的披露。
美國通用會計準則
根據美國公認會計原則,在有些情況下所需要的只是前期比較財務報表的情況。但通常情況下,上市公司必須提交資產負債表的前兩年。所有其他的語句必須涵蓋三年期以前的時期對資產負債表結束。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hè Vintu Global in Accounting norme
mete
Mete ubligatoriu u disclosure di nfurmazzioni cumparativu di tuttu limitati, hà dettu chì a sola affirmazioni di a finanza di l’epica di nanzu.
US GAAP
Secunnu US GAAP, ùn ci sò situazzioni unni sunnu nicissarii Génie cumparativu di sulu lu piriudu pricidenti. Ma di sòlitu, cumpagnii publichi deve prisentà Balance Dana di u merre di dui anni. Tutti l’altri prucessi verbali deve copre u periodu di trè anni nanzu à u periodu finì nantu à u Balance Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Globalna konvergencije računovodstvenih standarda
MSFI
MSFI zahtijeva objavljivanje usporedne informacije za sve iznose u samo financijskim izvještajima prethodnog razdoblja a.
US GAAP
Prema US GAAP, postoje situacije u kojima su potrebni usporedivi financijski izvještaji za samo prethodno razdoblje. No, u pravilu, javna poduzeća moraju predstaviti bilancama za prethodne dvije godine. Svi ostali izvještaji moraju pokrivati ​​razdoblje od tri godine prije razdoblje završeno na bilanci.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global konvergens i regnskabsstandarder
IFRS
IFRS kræver offentliggørelse af sammenligningstal for alle beløb rapporteret i kun den foregående periode regnskab.
US GAAP
Ifølge US GAAP, er der situationer, hvor der kræves sammenlignende regnskab for kun den foregående periode. Men typisk, skal offentlige virksomheder præsentere balancer for de foregående to år. Alle andre udsagn skal dække tre år forud for den periode sluttede på balancen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Convergence in Accounting Standards
IFRS
IFRS vereist de openbaarmaking van vergelijkende informatie voor alle bedragen die in alleen de jaarrekening van de voorgaande periode.
US GAAP
Volgens US GAAP, zijn er situaties waarin vergelijkende jaarrekening nodig zijn voor alleen de voorgaande periode. Maar meestal moet overheidsbedrijven Balansen dienen voor de twee voorgaande jaren. Alle andere verklaringen moet betrekking hebben op de periode van drie jaar voorafgaand aan de periode eindigend op de balans.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Globální konvergence účetních standardů
IFRS
IFRS vyžaduje zveřejnění srovnávací informace u všech částek vykázaných v jedinou účetní závěrku za předchozí období.
US GAAP
Podle US GAAP, existují situace, kdy jsou požadovány srovnatelné účetní závěrky pouze v předchozím období. Ale obvykle, veřejné obchodní společnosti musí předložit rozvahy za poslední dva roky. Všechny ostatní příkazy musí pokrývat tříleté období předcházející na období končící k rozvaze.

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Global Convergence in Accounting Standards
IFRS
IFRS requires the disclosure of comparative information for all amounts reported in the previous period’s financial statements only.
US GAAP
According to US GAAP, there are situations where comparative financial statements are required for only the previous period. But typically, public companies must present Balance Sheets for the previous two years. All other statements must cover the three-year period previous to the period ended on the Balance Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tutmonda Konverĝo en Librotenado Normoj
IFRS
IFRS postulas la rivelon de kompara informo por ĉiuj sumoj raportitaj en la antaŭa periodo la financaj statoj nur.
usona GAAP
Laŭ Usona GAAP, ekzistas situacioj kie kompara financaj deklaroj estas postulataj por nur la antaŭa periodo. Sed tipe, publika firmaoj devas prezenti bilancoj por la antaŭaj du jaroj. Ĉiuj aliaj asertoj devas kovri la trijara periodo antaŭa al la periodo finiĝis la la Pesilo Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Lähenemine Accounting Standards
IFRS
IFRS nõuab avalikustamist võrdlusandmeid kõik summad teatas eelmise perioodi finantsaruandeid ainult.
USA GAAP
Vastavalt USA üldtunnustatud, on olukordi, kus võrreldavad finantsaruanded on vaja ainult eelmisel perioodil. Aga tavaliselt, riigiettevõtted tuleb esitada bilanss eelmise kahe aasta jooksul. Kõik muud avaldused peavad katma kolme aasta jooksul eelmise perioodiga lõppes bilansis.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Convergence sa Accounting Standards
IFRS
IFRS ay nangangailangan ng pagsisiwalat ng comparative impormasyon para sa lahat ng mga halaga na iniulat sa mga financial statement sa nakaraang panahon lamang.
US GAAP
Ayon sa US GAAP, may mga sitwasyon kung saan comparative financial statement ay kinakailangan para sa mga lamang ang mga nakaraang panahon. Ngunit karaniwan, mga pampublikong kumpanya ay dapat magpakita Balance Sheet para sa nakaraang dalawang taon. Lahat ng iba pang mga pahayag ay dapat na takip ang tatlong-taon na panahon bago pa ang panahon natapos sa Balance Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global lähentyminen Accounting Standards
IFRS
IFRS edellyttää paljastaminen vertailutiedot kaikki määrät ilmoitetaan edellisen kauden tilinpäätöksessä vain.
US GAAP
Mukaan US GAAP, on tilanteita, joissa vertaileva tilinpäätös tarvitaan vain edellisellä kaudella. Tavallisesti kuitenkin julkisten yhtiöiden on esitettävä tase kahden edellisen vuoden aikana. Kaikki muut lausunnot on katettava kolmen vuoden ajanjakson edeltävä päättyi taseeseen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Convergence mondiale dans les normes comptables
IFRS
Les IFRS exigent la divulgation de l’information comparative pour tous les montants que dans les états financiers de la période précédente.
US GAAP
Selon les PCGR américains, il y a des situations où les états financiers comparatifs sont nécessaires pour que la période précédente. Mais généralement, les entreprises publiques doivent présenter des bilans pour les deux années précédentes. Toutes les autres déclarations doivent couvrir la période de trois ans précédant la période terminée sur le bilan.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global konverginsje yn Accounting Standards
IFRS
IFRS freget de ûntsluting fan ferlykjend ynformaasje foar alle bedraggen rapportearre yn de foarige perioade fan finansjele útspraken allinne.
US GAAP
Neffens US GAAP, binne der situaasjes dêr’t ferlykjend finansjele útspraken binne nedich foar allinnich de foarige perioade. Mar typysk, iepenbiere bedriuwen moatte presintearje Balance Sheets foar de foargeande twa jier. Alle oare útspraken moatte cover de trije-jier perioade foarige oan de perioade einige op de Balance Wurkblêd.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Converxencia global en Accounting Standards
IFRS
IFRS esixe a divulgación de información comparativa para todas as cantidades relatadas en só mostra financeiras do período anterior.
US GAAP
Segundo o US GAAP, hai situacións en que son necesarias estados financeiros comparativas só para o período anterior. Pero, normalmente, as empresas públicas deben presentar balances relativos aos dous anos anteriores. Todas as outras declaracións deben abranguer o período de tres anos anteriores ao período pechado no Balance.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global კონვერგენციას საბუღალტრო სტანდარტები
IFRS
ფასს მოითხოვს გამჟღავნება შედარებითი ინფორმაცია ყველა თანხები წინა პერიოდში ფინანსური ანგარიშგების მხოლოდ.
აშშ GAAP
მისი თქმით, აშშ GAAP, არსებობს სიტუაციები, როდესაც შედარებითი ფინანსური ანგარიშგების საჭირო მხოლოდ წინა პერიოდში. თუმცა, როგორც წესი, საჯარო კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ ბალანსები წინა ორი წლის განმავლობაში. ყველა სხვა განცხადებები უნდა დაფაროს სამი წლის წინა პერიოდში პერიოდი დასრულდა წლის ბალანსი.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Globale Konvergenz in Accounting Standards
IFRS
IFRS verlangt die Angabe von Vergleichsinformationen für alle nur in der Vorperiode Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge.
US-GAAP
Nach US-GAAP gibt es Situationen, in denen Vergleichsabschluss der Vorperiode nur erforderlich sind. Aber in der Regel, öffentliche Unternehmen müssen Bilanzen für die letzten zwei Jahre präsentieren. Alle anderen Aussagen müssen decken den Zeitraum von drei Jahren vor der Zeit in der Bilanz beendet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Η παγκόσμια σύγκλιση των λογιστικών προτύπων
ΔΠΧΠ
ΔΠΧΠ απαιτεί τη γνωστοποίηση των συγκριτικών πληροφοριών για όλα τα ποσά που αναφέρονται μόνο σε οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου.
US GAAP
Σύμφωνα με τα US GAAP, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις που απαιτείται μόνο για την προηγούμενη περίοδο. Αλλά συνήθως, οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να παρουσιάσει Ισολογισμοί για τα δύο προηγούμενα έτη. Όλες οι άλλες δηλώσεις πρέπει να καλύπτει την περίοδο των τριών ετών πριν από την περίοδο που έληξε στον Ισολογισμό.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ગ્લોબલ કન્વર્જન્સ
આઇએફઆરએસ
આઇએફઆરએસ બધા પ્રમાણમાં માત્ર અગાઉના સમયગાળા નાણાકીય નિવેદનો માં અહેવાલ માટે તુલનાત્મક માહિતી જાહેર જરૂરી છે.
યુએસ GAAP
યુએસ GAAP અનુસાર, ત્યાં આવી પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં તુલનાત્મક નાણાકીય નિવેદનો માત્ર અગાઉના સમયગાળા માટે જરૂરી છે. પરંતુ સામાન્ય રીતે, જાહેર કંપનીઓ અગાઉના બે વર્ષ માટે બેલેન્સ શીટ્સ હાજર રહેવું જ પડે. અન્ય તમામ વિધાનો ત્રણ વર્ષના ગાળામાં સમયગાળા માટે અગાઉના બેલેન્સ શીટ પર અંત આવ્યો આવરી જ જોઈએ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Convergence nan Standards Kontablite
IFRS
IFRS mande pou divilgasyon an nan enfòmasyon konparatif pou tout kantite lajan rapòte nan deklarasyon finansye anvan peryòd la sèlman.
US GAAP
Dapre US GAAP, gen sitiyasyon kote konparatif deklarasyon finansye yo gen obligasyon pou sèlman peryòd la anvan yo. Men, tipikman, konpayi piblik dwe prezante Balans Dra pou de ane ki anvan yo. Tout lòt deklarasyon dwe kouvri peryòd la twa-ane anvan yo fè sou peryòd ki te fini sou fèy balans lan.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global haduwa in Accounting Standards
IFRS
IFRS bukatar da watsuwar kamanta bayanai ga dukan adadi ya ruwaito a baya zamani ta kudi kalamai kawai.
US GAAP
A cewar Amurka GAAP, akwai yanayi inda kamanta kudi kalamai da ake bukata don kawai baya zamani. Amma yawanci, jama’a da kamfanoni dole gabatar Balance Sheets ga previous shekaru biyu. Duk sauran kalamai dole ne ya rufe uku shekaru baya da lokaci ya ƙare a kan Balance Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laulā Convergence i helu mahina Standards
IFRS
IFRS pono i ka hōʻike ‘ana i mau’ ike no na dala hoike i loko o ka mua manawa ka waiwai olelo wale no.
US GAAP
E like me ka US GAAP, he poe wahi, i hiki kahi mau waiwai māmala’ōlelo e hōʻike ana i koi ‘ia no ka mua manawa wale no. Aka, nō kāu, na poʻe e hele kino aku ke kaulike Haumana no ka elua makahiki mua. uhi pono a pau na olelo i ka manawa ekolu-makahiki mua a hiki i ka manawa i pau ma ke kaulike Haumana.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
התכנסות גלובלית לתקינה בחשבונאות
IFRS
תקן זה דורש גילוי של מידע השוואתי כל הסכומים המדווחים בדוחות הכספיים של התקופה הקודמת בלבד.
כללי החשבונאות המקובלים בארה
בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בארה””ב, יש מצבים שבהם הדוחות הכספיים השוואתי נדרשים לתקופה הקודמת בלבד. אבל בדרך כלל, חברות ציבוריות חייבות להציג מאזנים עבור השנים הקודמות. כל האמירה, חייבת לכסות את התקופה של שלוש השנים קודם לתקופה שהסתיימה ביום המאזן.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
लेखा मानकों में ग्लोबल कन्वर्जेंस
आईएफआरएस
आईएफआरएस सभी राशियों केवल पिछली अवधि के वित्तीय बयान में सूचना के लिए तुलनात्मक जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है।
अमेरिका GAAP
अमेरिका GAAP के अनुसार, वहाँ हालात जहां तुलनात्मक वित्तीय बयान केवल पिछली अवधि के लिए आवश्यक हैं। लेकिन आम तौर पर सार्वजनिक कंपनियों के पिछले दो साल के लिए तुलन पत्र पेश करना होगा। अन्य सभी बयान तीन साल की अवधि की अवधि के लिए पिछले बैलेंस शीट को समाप्त हो गया कवर होगा।

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ntiaj teb no sib nyob rau hauv Accounting Standards
IFRS
IFRS yuav tsum tau muab qhia tawm ntawm comparative cov ntaub ntawv rau tag nrho cov nqi qhia nyob rau hauv lub yav dhau los lub sij hawm lub nyiaj txiag nqe lus xwb.
US GAAP
Raws li US GAAP, muaj tej yam teeb meem nyob qhov twg comparative nyiaj txiag nqe lus yuav tsum rau xwb lub yav dhau los lub sij hawm. Tab sis feem ntau, cov pej xeem tuam txhab uas muag yuav tsum muaj Tshuav ntawv rau lub yav dhau los ob xyoos. Tag nrho lwm cov nqe lus yuav tsum them rau cov peb-xyoo lub sij hawm yav dhau los rau lub sij hawm tas rau lub Tshuav Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Globális konvergencia a számviteli standardok
IFRS
IFRS előírja a közzétételét vonatkozó összehasonlító adatokat valamennyi összeget jelentett az előző időszak pénzügyi kimutatásaiban csak.
US GAAP
Szerint US GAAP, vannak olyan helyzetek, amikor az összehasonlító pénzügyi kimutatásokat csak az előző időszakban. De általában, az állami vállalatok kell mutatnia mérlegeket az előző két évben. Minden más állítás ki kell terjednie a hároméves időszak megelőző időszak véget ért a mérleg.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Samleitni í reikningsskilastaðla
IFRS
IFRS krefst birtingu samanburðarupplýsingar fyrir allar fjárhæðir sem greint í reikningsskilum fyrra tímabils er eingöngu.
US GAAP
Samkvæmt US GAAP, eru aðstæður þar samanburðarprófanir reikningsskil eru nauðsynlegar fyrir aðeins fyrra tímabili. En yfirleitt, opinber fyrirtæki að framvísa efnahagsreikningar fyrir síðustu tvö ár. Allar aðrar yfirlýsingar verður að ná þriggja ára tímabil fyrri til tímabilsins lauk í efnahagsreikning.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Convergence na Accounting Standards
IFRS
IFRS na-achọ na ngosi nke comparative ozi maka niile ichekwa kọrọ na aga na oge na ego nkwupụta naanị.
US GAAP
Dị ka US GAAP, e nwere ọnọdụ ndị ebe comparative ego nkwupụta ndị achọrọ maka naanị aga na oge. Ma a, ọha ụlọ ọrụ ahụ ga-eweta Balance Ibé akwụkwọ maka ndị gara aga afọ abụọ. All ndị ọzọ okwu ga-ekpuchi afọ atọ gara aga ka ndị Oge ahụ kwụsịrị na Balance Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Konvergensi global dalam Standar Akuntansi
IFRS
IFRS mensyaratkan pengungkapan informasi komparatif untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode sebelumnya hanya.
US GAAP
Menurut US GAAP, ada situasi di mana laporan keuangan komparatif diperlukan untuk hanya periode sebelumnya. Tapi biasanya, perusahaan publik harus hadir Neraca selama dua tahun sebelumnya. Semua pernyataan lainnya harus mencakup periode tiga tahun sebelumnya untuk periode yang berakhir pada Neraca.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cóineasú Domhanda i gCaighdeán Cuntasaíochta
IFRS
Éilíonn IFRS nochtadh faisnéis chomparáideach don na suimeanna ar a tuairiscíodh i ráitis airgeadais an tréimhse roimhe sin amháin.
Poist GAAP
De réir US GAAP, tá cásanna ina ráitis airgeadais comparáideach ag teastáil le haghaidh ach an tréimhse roimhe sin. Ach de ghnáth, ní mór do chuideachtaí poiblí Cláir Chomhardaithe i láthair don dá bhliain roimhe sin. Ní mór do gach ráitis eile an tréimhse trí bliana roimhe sin leis an tréimhse dar chríoch an gClár Comhardaithe.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
La convergenza globale nel Accounting Standards
IFRS
IFRS richiede la divulgazione di informazioni comparative per tutti gli importi riportati nel solo bilancio del periodo precedente.
US GAAP
Secondo US GAAP, ci sono situazioni in cui sono richieste bilancio comparativo per solo il periodo precedente. Ma in genere, le aziende pubbliche devono presentare bilanci per i due anni precedenti. Tutte le altre dichiarazioni devono coprire il periodo di tre anni precedente al periodo chiuso sul bilancio.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
会計基準のグローバル・コンバージェンス
IFRS
IFRSは、前期の財務諸表で報告されたすべての金額の比較情報の開示を要求しています。
US GAAP
US GAAPによると、比較財務諸表だけ前の期間に必要とされる状況があります。しかし、一般的に、公開企業は、以前の2年間の貸借対照表を提示しなければなりません。他のすべてのステートメントは、貸借対照表に終了した期間に、前3年間の期間をカバーしなければなりません。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Manunggal Global ing Standards Accounting
IFRS
IFRS mbutuhake pambocoran informasi komparatif kanggo kabeh Jumlah kacarita ing financial statements periode sadurungé mung.
US GAAP
Miturut US GAAP, ana kahanan financial statements komparatif sing dibutuhaké kanggo mung periode sadurungé. Nanging biasane, perusahaan umum kudu saiki Balance Sheets kanggo rong taun sadurungé. Kabeh statements liyane kudu nutupi wektu telung taun sadurunge kanggo periode rampung ing Sheet Balance.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್
ಐಎಫ್ಆರ್ಎಸ್
ಐಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೊತ್ತದ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೇರಿಕಾದ GAAP
ಅಮೇರಿಕಾದ GAAP ಪ್ರಕಾರ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಳೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Бухгалтерлік есеп стандарттарына Жаһандық конвергенция
ХҚЕС
ХҚЕС тек алдыңғы кезеңдегі қаржы есептілігінде көрсетілген барлық сомалар бойынша салыстырмалы ақпаратты ашып көрсетуді талап етеді.
US GAAP
US GAAP айтуынша, салыстырмалы қаржы есептілігі ғана алдыңғы кезең үшін қажет жағдайлар бар. Бірақ әдетте, қоғамдық компаниялар алдыңғы екі жыл балансында ұсынуға тиіс. Барлық басқа мәлімдемелер балансында аяқталған кезең үшін алдыңғы үш жылдық кезеңді қамтиды керек.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ជួបស្តង់ដារគណនេយ្យសកលនៅ
IFRS
IFRS តម្រូវឱ្យមានការបញ្ចេញនៃពប្រៀបធៀបក្នុងចំនួនទាំងអស់ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលមុនប៉ុណ្ណោះ។
GAAP អាមេរិក
នេះបើយោងតាម ​​GAAP អាមេរិកមានស្ថានភាពដែលជាកន្លែងដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រៀបធៀបត្រូវបានទាមទារសម្រាប់តែរយៈពេលមុននេះ។ ប៉ុន្តែជាធម្មតាក្រុមហ៊ុនជាសាធារណៈត្រូវតែបង្ហាញតារាងតុល្យការសម្រាប់មុនពីរឆ្នាំ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងទៀតទាំងអស់ត្រូវតែគ្របដណ្តប់រយៈពេលបីឆ្នាំមុននឹងរយៈពេលដែលបានបញ្ចប់នៅលើតារាងតុល្យការនេះ។

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
회계 기준에서 글로벌 컨버전스
IFRS
IFRS는 이전 기간의 재무 제표에보고 된 모든 금액에 대한 비교 정보의 공개가 필요합니다.
US GAAP
US GAAP에 따르면, 비교 재무 제표 만 이전 기간에 필요한 경우가 있습니다. 그러나 일반적으로, 공공 기업은 이전 2 년 동안 대차 대조표를 제시해야합니다. 다른 모든 문은 기간 이전은 대차 대조표에 일로 종료하는 3 년의 기간을 포함해야합니다.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Convergence Global di Standardî Accounting
sitr
Bi sitr kirina pêwîstî bi wê eşkere ji agahiyên danberheviyê ji bo hemû mîqdarên ragihandin li dikarî daxuyaniyên aborî dema berê ye.
Amerîka Rixneyên
Li gorî Amerîkayê Rixneyên, ne rewşên ku daxuyaniyên aborî comparative bi tenê ji bo ku dema berê pêwîst hene. Lê bi gelemperî, şîrketên dewletê, divê Sheets Balance ji bo du sal berê pêşkêş bikin. Hemû daxuyaniyên din jî divê pêvajoyê de sê-sala berê ji bo ku dema li ser Bîlançoya bi dawî cover.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Бухгалтердик эсептин стандарттары дүйнөлүк жыйналуучулук
IFRS
IFRS гана өткөн мезгилдин каржылык отчетунда чагылдырылат жана маалым болгон бардык төлөмдөр үчүн салыштырмалуу маалыматты ачып берүүнү талап кылат.
US GAAP
АКШ ГААП ылайык, бир гана мурунку мезгилге салыштырмалуу каржылык отчет талап кылынган жагдайлар бар. Бирок, адатта, коомдук компаниялар өткөн эки жыл үчүн балансты алып келсин. Бардык башка билдирүүлөр мезгилде мурдагы баланс боюнча аяктаган үч жылдык мезгилди камтууга тийиш.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Convergence ໂລກໃນມາດຕະຖານການບັນຊີ
IFRS
IFRS ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປຽບທຽບສໍາລັບການຈໍານວນທັງຫມົດໄດ້ລາຍງານຢູ່ໃນລາຍງານທາງດ້ານການເງິນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ພຽງແຕ່.
ສະຫະລັດ GAAP
ອີງຕາມການສະຫະລັດ GAAP, ມີສະຖານະທີ່ງົບການເງິນປຽບທຽບຖືກກໍານົດສໍາລັບການພຽງແຕ່ໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິ, ບໍລິສັດສາທາລະນະຕ້ອງນໍາສະເຫນີງົບດຸນສໍາລັບທີ່ຜ່ານມາສອງປີ. ງົບອື່ນໆທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ກວມເອົາໄລຍະເວລາສາມປີທີ່ຜ່ານມາໄລຍະເວລາສິ້ນສຸດລົງໃນງົບດຸນ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global concursum in arbitrans Signa
IFRS
IFRS indiget declarationem comparative notitia et fama in priore summa omnium periodi financial constitutionibus tantum.
US GAAP
Secundum US GAAP sunt comparative financial dictis locis antea certis interuallis temporum solum requiritur. Sed convallis, ante biennium ex publicis locis debet Libra rudentis. Ceteris quidem constitutionibus oportet ante fores involventque eo triennii spatium finitum in statera sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Konverģence grāmatvedības standartiem
SFPS
SFPS pieprasa atklāt salīdzinošo informāciju par visām summām ziņots tikai iepriekšējā perioda finanšu pārskatos.
ASV GAAP
Saskaņā ar ASV VPGP, ir situācijas, kad salīdzināmie finanšu pārskati ir vajadzīgas tikai iepriekšējo periodu. Bet parasti, valsts uzņēmumi ir jāuzrāda bilances par iepriekšējiem diviem gadiem. Visi citi paziņojumi jāaptver trīs gadu periodu iepriekšējā uz laiku beidzās bilancē.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pasaulinis konvergencijos apskaitos standartų
TFAS
TFAS reikalauja, kad lyginamoji informacija už visus sumas, apie kuriuos pranešta tik praėjusio laikotarpio finansinės atskaitomybės atskleidimo.
JAV BAP
Pasak JAV BAP, yra situacijų, kai lyginamosios finansinės ataskaitos yra reikalingi tik per praėjusį laikotarpį. Bet paprastai, akcinės bendrovės privalo pateikti balansus už paskutinius dvejus metus. Visi kiti teiginiai turi apimti trejų metų laikotarpį prieš laikotarpį, pasibaigusį balanse.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Konvergenz an Dingschtleeschtungen Bestëmmungen
Problemer
Problemer verlaangt de Sitë vun Komparativ Informatioun fir all nëmmen an der leschter Zäit d’finanziell Aussoen gemellt beleeft.
US Franséischen
Laut US Franséischen, et Situatiounen wou Komparativ finanzielle Virschléi fir déi viregt Period nëmmen néideg sinn. Mä generell, ëffentlechen Entreprisen muss Balance Sheets fir d’virdrun zwee Joer presentéieren. All aner Aussoen muss Cover der dräi-Joer Period virdrun an der Period op d’Bilanz opgehalen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Глобална конвергенција во сметководствени стандарди
МСФИ
МСФИ бара откривање на компаративни информации за сите пријавени само во финансиските извештаи на претходниот период е износи.
САД GAAP
Според US GAAP, постојат ситуации каде што се бара компаративни финансиски извештаи само за претходниот период. Но, обично, јавни претпријатија мора да ги презентираат биланси за претходните две години. Сите други изјави мора да ги покрива период од три години претходно за периодот заврши на билансот на состојба.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Convergence in Kaonty Standards
IFRS
IFRS dia mitaky ny fampiharihariana ny fampitahana vaovao ho an’ny vola rehetra voalaza ao amin’ny vanim-potoana teo aloha ny ara-bola fanambarana ihany.
US GAAP
Araka ny US GAAP, dia misy toe-javatra izay fampitahana ara-bola fanambarana dia ilaina ihany ny fe-potoana teo aloha. Fa matetika,-panjakana dia tsy maintsy hanolotra mandanjalanja orinasa Sheets ho roa taona teo aloha. Hafa rehetra dia tsy maintsy fanambarana handrakotra ny telo-taona talohan ‘ny vanim-potoana nifarana tamin’ny mizana Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Convergence global dalam Piawaian Perakaunan
IFRS
IFRS memerlukan pendedahan maklumat perbandingan bagi semua amaun yang dilaporkan dalam penyata kewangan tempoh sebelumnya sahaja.
US GAAP
Menurut US GAAP, terdapat situasi di mana penyata kewangan perbandingan diperlukan untuk hanya tempoh sebelumnya. Tetapi biasanya, syarikat awam hendaklah mengemukakan Lembaran Imbangan bagi dua tahun sebelumnya. Semua kenyataan lain mesti meliputi tempoh tiga tahun sebelum tempoh yang berakhir pada Lembaran Imbangan.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആഗോള കൺവേർജെൻസ്
IFRS
IFRS മുമ്പത്തെ കാലയളവ് സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ തുകയും താരതമ്യേന വിവരങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണ്.
യുഎസ് GAAP
യുഎസ് GAAP പ്രകാരം എവിടെ താരതമ്യ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ മാത്രം മുമ്പത്തെ കാലയളവ് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. എങ്കിലും സാധാരണയായി പൊതു കമ്പനികൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണം. മറ്റെല്ലാ പ്രസ്താവനകൾ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ കാലയളവിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ന് അവസാനിച്ച മുമ്പത്തെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Konverġenza globali fl-Istandards tal-Kontabilità
IFRS
IFRS jeħtieġ l-iżvelar ta ‘informazzjoni komparattiva għal ammonti kollha rrappurtati fir-rapporti finanzjarji tal-perjodu ta’ qabel biss.
GAAP
Skond GAAP, hemm sitwazzjonijiet fejn id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kumparattivi jkunu meħtieġa għall biss il-perjodu preċedenti. Imma tipikament, kumpaniji pubbliċi għandhom jippreżentaw Karti tal-Bilanċ għas-sentejn ta ‘qabel. Kollha dikjarazzjonijiet oħra għandhom ikopru l-perjodu ta ‘tliet snin ta’ qabel għall-perjodu spiċċa fid-Karta tal-Bilanċ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pūtahitanga Global i roto i Paerewa Kaute
IFRS
titau IFRS te whākinga o ngā mōhiohio whakatairite mō moni katoa korerotia i roto i te tauākī pūtea o te wā o mua anake.
US GAAP
E ai ki a US GAAP, i reira he āhuatanga i reira e hiahiatia whakatairite tauākī pūtea mō te wā o mua anake. Ko te nuinga, me tapae kamupene tūmatanui Rau Balance mo te rua tau e mua. Me hipokina atu tauākī katoa te wā-tau e toru o mua ki te wā i mutu i runga i te Ripanga Kaute.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
लेखाविषयक मानकांची जागतिक कन्व्हर्जन्स
IFRS
IFRS फक्त मागील काळात च्या आर्थिक स्टेटमेन्ट अहवाल दिलेल्या सर्व प्रमाणात तुलनात्मक उघड आवश्यक आहे.
अमेरिकन GAAP
अमेरिकन GAAP मते, तुलनात्मक आर्थिक स्टेटमेन्ट फक्त मागील कालावधीसाठी आवश्यक आहेत जेथे घटनांमध्ये आहेत. परंतु विशिष्ट प्रकारे, सार्वजनिक कंपन्या मागील दोन वर्षे ताळेबंद सादर करणे आवश्यक आहे. इतर सर्व विधाने तीन वर्षांच्या कालावधीत या काळात मागील ताळेबंद रोजी संपलेल्या अंतर्भाव करणे आवश्यक आहे.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартад Глобал нэгдэл
СТОУС
СТОУС нь зөвхөн өмнөх тайлант хугацааны санхүүгийн тайланд тайлагнасан бүх дүнг харьцуулсан мэдээллийг тодруулахыг шаарддаг.
АНУ-ын НББНХЗЗ
АНУ-ын НББНХЗЗ дагуу харьцуулсан санхүүгийн тайлан нь зөвхөн өмнөх хугацаанд шаардлагатай тохиолдол байдаг. Гэхдээ ихэвчлэн олон нийтийн компани өнгөрсөн хоёр жилийн турш тайлан тэнцэлд толилуулах ёстой. Бусад бүх тайланг хугацаанд нь өмнөх балансад дууссан гурван жилийн хугацааг хамрах ёстой.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
စာရင်းကိုင်စံနှုန်းများအတွက်ဂလိုဘယ် Convergence
IFRS
IFRS သာယခင်ကာလ၏ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များအတွက်ဖော်ပြခဲ့သည်အားလုံးပမာဏအဘို့နှိုင်းယှဉ်သတင်းအချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်လိုအပ်သည်။
အမေရိကန် GAAP
အမေရိကန် GAAP အဆိုအရနှိုင်းယှဉ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များကိုသာယခင်ကာလအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်, ပြည်သူ့ကုမ္ပဏီတွေကယခင်နှစ်နှစ် Balance Sheet များတင်ပြရပါမည်။ အားလုံးအခြားထုတ်ပြန်ချက်များအ Balance စာရွက်ပေါ်အဆုံးသတ်ကာလမှယခင်သုံးနှစ်ကာလကိုဖုံးလွှမ်းရမည်ဖြစ်သည်။

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
लेखा मानक मा विश्व convergence
IFRS
IFRS अघिल्लो अवधि गरेको वित्तीय विवरण मात्र रिपोर्ट सबै रकम लागि तुलनात्मक जानकारी खुलासा आवश्यक छ।
अमेरिकी GAAP
अमेरिकी GAAP अनुसार, त्यहाँ तुलनात्मक आर्थिक विवरण मात्र अघिल्लो अवधिको लागि आवश्यक परिस्थिति हो। तर सामान्यतया, सार्वजनिक कम्पनीहरु अघिल्लो दुई वर्ष शेष पानाहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ। अन्य सबै बयान तीन वर्षको अवधिमा अवधि अघिल्लो सन्तुलन पाना मा समाप्त भयो कवर गर्नुपर्छ।

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Convergence i Accounting Standards
IFRS
IFRS krever offentliggjøring av sammenligningsinformasjon for alle beløp som er rapportert i bare forrige periodes regnskap.
US GAAP
Ifølge US GAAP, er det situasjoner der komparative Regnskapet er nødvendige for kun forrige periode. Men typisk, offentlige selskaper må vise balanser for de to foregående årene. Alle andre uttalelser må dekke de tre-års periode forut for perioden endte på balansen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
د محاسبې معیارونو Global همپالنې
محاسبو
محاسبو د ټولو اندازه په تیرو مودې د مالي جملو يوازې راپور مقایسوي معلومات د ښکاره کولو ته اړتیا لري.
د امریکا د GAAP
د امریکا د GAAP له مخې، شرايطو کې چې د مقایسوي مالي جملو يوازې د تېر مودې لپاره اړ دي شته دي. خو په خاصه توګه، د عامه شرکتونو باید بیلانس Sheets لپاره په تیرو دوو کلونو کې وړاندې کړي. نور ټول جملو باید د درې کلونو په موده کې په دغه موده کې د تیر په انډول پاڼه پای ته پوښښ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
همگرایی جهانی در استانداردهای حسابداری
IFRS
IFRS نیاز به افشای اطلاعات مقایسه ای برای تمام مقادیر گزارش شده در صورتهای مالی تنها در دوره قبلی است.
GAAP ایالات متحده
با توجه به GAAP ایالات متحده، شرایط که در آن صورتهای مالی مقایسه ای فقط برای دوره های قبلی نیاز وجود دارد. اما به طور معمول، شرکت های دولتی باید ترازنامه برای دو سال گذشته ارائه شده است. همه اظهارات دیگر باید دوره سه ساله قبلی به دوره در ترازنامه پایان رسید را پوشش میدهد.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Globalny Konwergencja w Standardach Rachunkowości
MSSF
MSSF wymagają ujawniania informacji porównawczych w odniesieniu do wszystkich kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym tylko z poprzedniego okresu.
US GAAP
Zgodnie z US GAAP, istnieją sytuacje, w których wymagane są porównywalne sprawozdanie finansowe za jedyne poprzednim okresie. Ale zazwyczaj, spółki publiczne muszą przedstawić bilans za ostatnie dwa lata. Wszystkie pozostałe oświadczenia musi obejmować okres trzech lat poprzedzających rok zakończony dnia bilansu.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Convergência global em Accounting Standards
IFRS
IFRS exige a divulgação de informação comparativa para todas as quantias relatadas em apenas demonstrações financeiras do período anterior.
US GAAP
De acordo com o US GAAP, há situações em que são necessárias demonstrações financeiras comparativas apenas para o período anterior. Mas, normalmente, as empresas públicas devem apresentar balanços relativos aos dois anos anteriores. Todas as outras declarações devem abranger o período de três anos anterior ao período encerrado no Balanço.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਲੇਿਾਕਾਰੀ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ Convergence
IFRS
IFRS ਸਾਰੇ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ GAAP
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ GAAP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨ. ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Convergența globală în Standardele de Contabilitate
IFRS
IFRS impune dezvăluirea informațiilor comparative pentru toate sumele raportate doar în situațiile financiare ale perioadei precedente.
US GAAP
În conformitate cu US GAAP, există situații în care sunt necesare situații financiare comparative pentru numai perioada anterioară. Dar, în mod tipic, companiile publice trebuie să prezinte Balance Foi de calcul pentru cei doi ani anteriori. Toate celelalte declarații trebuie să acopere perioada de trei ani anterioară perioadei sa încheiat în bilanț.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Глобальная конвергенция стандартов бухгалтерского учета
МСФО
МСФО требует раскрытия сравнительной информации для всех сумм, представленных только в финансовой отчетности за предыдущий период.
по US GAAP
В соответствии с US GAAP, существуют ситуации, когда сравнительные финансовые отчеты требуются только для предыдущего периода. Но, как правило, государственные компании должны представлять балансы за предыдущие два года. Все остальные заявления должны охватывать трехлетний период, предшествующий период, закончившийся на балансе.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Convergence Global i Tulaga Faatonuina o faamatalaga tau tupe
IFRS
IFRS manaomia le faailoaina atu o faamatalaga faatusatusa mo aofaiga uma lipotia i na faamatalaga tau tupe o le vaitaimi ua mavae.
US GAAP
E tusa e US GAAP, ei ai tulaga e manaomia faamatalaga tau tupe faatusatusa mo na o le vaitaimi ua mavae. Ae e masani lava, e tatau ona tuuina kamupani lautele Sheets Paleni mo le lua tausaga talu ai. O isi faamatalaga e tatau ona aofia ai le muamua vaitaimi e tolu tausaga i le vaitaimi iu i luga o le Pepa Paleni.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global-aomadh ann an Inbhean Cunntasachd
IFRS
IFRS feumaidh am foillseachadh fiosrachadh coimeasach airson gach suimean aithris ann an ùine roimhe aig aithrisean ionmhais a-mhàin.
US GAAP
A rèir US GAAP, tha suidheachaidhean far a bheil coimeasach h-aithrisean ionmhais a tha a dhìth airson mhàin roimhe ùine. Ach mar as trice, feumaidh na companaidhean poblach a thaisbeanadh Cothromachaidh bileagan airson an dà bhliadhna roimhe sin. A h-uile h-aithrisean eile, feumaidh a ‘còmhdach trì bliadhna roimhe airson na h-ùine a thàinig gu crìch air an Cunntas Cothromachaidh.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Глобално конвергенције у рачуноводственим стандардима
МСФИ
МСФИ захтева објављивање упоредних информација за све износе пријављених за само финансијским извештајима претходног периода је.
УС ГААП
Према УС ГААП, постоје ситуације у којима се захтева упоредне финансијски извештаји за само претходни период. Али обично, јавна предузећа морају представити билансу стања за претходне две године. Све друге изјаве морају покривати период од три године претходи период је завршен у билансу стања.

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Convergence muna Accounting Standards
IFRS
IFRS kunoda Kuziviswa mashoko okufananidza nokuda mari zvose rakashuma muzvirevo munguva mitsara zvemari chete.
US GAAP
Maererano US GAAP, pane mamiriro ezvinhu apo okufananidza mitsara yemari zvinodiwa nokuda chete yapfuura nguva. Asi kazhinji, paruzhinji makambani anofanira kuuya Nomwero Sheets nokuda yapfuura makore maviri. mamwe mashoko ose anofanira kufukidza yemakore matatu yaivapo nguva yapera pamusoro Balance Sheet.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
اڪائونٽنگ معي ۾ عالمي مرکزی
IFRS
IFRS سڀ مقدار صرف هن پوئين دور جي مالي بيان ۾ ٻڌايو لاء تقابلي معلومات جي ظاهر ڪرڻ جي ضرورت آهي.
آمريڪا GAAP
آمريڪا GAAP موجب، اتي حال جتي تقابلي مالي بيان فقط پوئين دور جي ضرورت هوندي آهي. پر وضاحت سان، عوام ڪمپنين جي گذريل ٻن سالن لاء بيلنس تختيون پيش هجڻ ضروري آهي. ٻين سڀني بيانن کي ٽن سالن جي عرصي ۾ هن جي دور ۾ سنڌ جي بيلنس شيٽ تي ختم ڪرڻ جو نظارو ڪپڙا هجڻ ضروري آهي.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ගිණුම්කරණ ප්රමිති ගෝලීය අභිසරණය
අනුග්රාහකත්වය දැක්වූයේ
අනුග්රාහකත්වය දැක්වූයේ පසුගිය සමයේ මූල්ය ප්රකාශ පමණක් වාර්තා මුදල් පමාණයන්, සඳහා තුලනාත්මක තොරතුරු අනාවරණය අවශ්ය වේ.
එක්සත් ජනපදය GAAP
එක්සත් ජනපදය GAAP අනුව, සංසන්දනාත්මක මූල්ය ප්රකාශ පමණක් පසුගිය කාලය සඳහා අවශ්ය නොවේ අවස්ථාද තිබෙනවා. නමුත් සාමාන්යයෙන්, පොදු සමාගම් පසුගිය වසර දෙක සඳහා සැසඳුම් පත්ර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අනෙකුත් සියලු ප්රකාශ ශේෂ පත්රය මත අවසන් වූ කාලය පූර්ව වූ වසර තුනක කාලය ආවරණය කළ යුතුය.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Globálne konvergencie účtovných štandardov
IFRS
IFRS vyžaduje zverejnenie porovnávacie informácie pri všetkých súm vykázaných v jedinú účtovnú závierku za predchádzajúce obdobie.
US GAAP
Podľa US GAAP, existujú situácie, kedy sú požadované porovnateľné účtovnej závierky iba v predchádzajúcom období. Ale zvyčajne, verejné obchodné spoločnosti musia predložiť súvahy za posledné dva roky. Všetky ostatné príkazy musia pokrývať trojročné obdobie predchádzajúce na obdobie končiace k súvahe.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Globalni Konvergenca v računovodskih standardih
MSRP
MSRP zahteva razkritja primerjalnih informacij pri vseh prikazanih zneskih v edine računovodske izkaze prejšnjega obdobja.
US GAAP
V skladu z US GAAP, obstajajo situacije, kjer so potrebne primerjalni računovodski izkazi samo v preteklem obdobju. Vendar je običajno, morajo javne družbe predložiti bilanco stanja za zadnji dve leti. Vse druge izjave mora pokrivati ​​triletno obdobje prejšnje na obdobje končalo v bilanci stanja.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Iswaafiqida Global ee Standards Accounting
IFRS
IFRS baahan yahay bixinta macluumaadka barbardhig ee dhammaan xaddi sheegay in caddaymaha dhaqaalaha mudada hore ee kaliya.
US GAAP
Sida laga soo xigtay US GAAP, waxaa jira xaalado ay bayaano maaliyadeed oo barbardhig ayaa looga baahan yahay oo kaliya muddada hore. Laakiin sida caadiga ah, shirkadaha dadweynaha waa inay keenaan Xaashiyaha Hadhaaga ee labadii sano ee ugu dambeysay. All statements kale waa inay daboolaan muddo saddex sano ka hore in muddo ah ku dhamaaday on xaashidda hadhaagga.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
La convergencia global en Normas de Contabilidad
IFRS
IFRS requiere la revelación de información comparativa para todos los importes incluidos en solamente estados financieros del período anterior.
PCGA de EE.UU.
De acuerdo con los PCGA de EE.UU., hay situaciones en las que se requieren estados financieros comparativos por sólo el período anterior. Pero por lo general, las empresas públicas deben presentar balances de los dos años anteriores. Todos los demás estados deben cubrir el período de tres años anterior al período finalizado el estado de situación patrimonial.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Konvergen Global di Standards Akunting
IFRS
IFRS merlukeun panyingkepan informasi komparatif pikeun sakabéh jumlah dilaporkeun dina pernyataan finansial periode saméméhna sacara wungkul.
US GAAP
Nurutkeun AS GAAP, aya kaayan pernyataan finansial komparatif diwajibkeun pikeun ngan periode samemehna. Tapi ilaharna, pausahaan publik kudu nampilkeun Balance cadar pikeun dua taun saméméhna. Sadaya pernyataan séjén kudu nutupan periode tilu taun saméméhna ka periode réngsé dina lambaran Balance.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global Convergence katika viwango vya uhasibu vya
IFRS
IFRS inahitaji kutoa taarifa ya habari ya kulinganisha kwa wote kiasi katika taarifa ya fedha kipindi uliopita tu.
Marekani GAAP
Kwa mujibu wa Marekani GAAP, kuna hali ambapo kulinganisha taarifa za fedha zinahitajika kwa tu kipindi cha nyuma. Lakini kwa kawaida, makampuni ya umma lazima sasa Mizani mashuka kwa miaka miwili iliyopita. kauli wengine wote lazima cover kipindi cha miaka mitatu iliyopita kwa kipindi kumalizika Karatasi Mizani.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Global konvergens i Redovisnings
IFRS
IFRS kräver offentliggörande av jämförande information för alla belopp som redovisas i endast den föregående periodens finansiella rapporter.
US GAAP
Enligt US GAAP, det finns situationer där det krävs jämförelse bokslut för endast den föregående perioden. Men vanligtvis måste offentliga företag presentera balansräkningar för de två föregående åren. Alla andra uttalanden måste täcka treårs period föregående perioden avslutades i balansräkningen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Конвергенсия Global дар Стандартҳои муҳосибӣ
СБҲМ
СБҲМ талаб фош кардани маълумот дар муқоисавӣ барои ҳамаи маблағҳои гузориш танҳо дар ҳисоботи молиявӣ ба давраи қаблӣ аст.
ИМА GAAP
Бино ба ИМА GAAP, вазъиятҳое ҳастанд, ки дар ҳисоботи молиявӣ муқоисавӣ доранд, танҳо барои ба давраи қаблӣ зарур нест. Вале маъмулан, ширкатҳои давлатӣ бояд сабку Тавозуни барои ду соли гузашта пешниҳод менамоянд. Ҳамаи изҳороти дигар бояд давоми се соли гузашта ба давраи дар баланси тамом фаро мегирад.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
கணக்கியல் தரநிலைகள் உள்ள குளோபல் ஒன்றிணைவு
IFRS ஐ
IFRS ஐ முந்தைய காலத்தில் நிதி அறிக்கைகள் மட்டுமே அறிக்கை அனைத்து அளவில் ஒப்பீட்டு தகவல்களை வெளியிடுவதில் தேவைப்படுகிறது.
யு.எஸ்
யு.எஸ் படி, அங்கு ஒப்பீட்டு நிதி அறிக்கைகள் மட்டும் முந்தைய காலத்தில் தேவைப்படுகின்றன சூழ்நிலைகள் உள்ளன. ஆனால் பொதுவாக, பொது நிறுவனங்கள் முந்தைய இரண்டு ஆண்டுகள் இருப்பு நிலைக் முன்வைக்க வேண்டும். அனைத்து பிற அறிக்கைகள் மூன்று ஆண்டு காலத்தில் காலத்தில் முந்தைய ஐந்தொகை அன்று முடிவடைந்தது மறைக்க வேண்டும்.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ లో గ్లోబల్ కన్వర్జెన్స్
ఐఎఫ్ఆర్ఎస్
ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ మునుపటి కాలంలో ఆర్థిక నివేదికల మాత్రమే నివేదించిన అన్ని మొత్తాల తులనాత్మక సమాచారాన్ని బహిర్గతం అవసరం.
సంయుక్త GAAP
సంయుక్త GAAP ప్రకారం తులనాత్మక ఆర్థిక నివేదికల మాత్రమే మునుపటి కాలానికి అవసరమైన చోట పరిస్థితులు ఉంటాయి. కానీ సాధారణంగా, ప్రజా సంస్థలు గత రెండు సంవత్సరాల బ్యాలెన్స్ షీట్లు సమర్పించవలసి ఉంటుంది. అన్ని ఇతర ప్రకటనలు మూడేళ్ల కాలానికి కాలాన్ని మునుపటి బ్యాలెన్స్ షీట్ న ముగిసింది కవర్ చేయాలి.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
บรรจบกันทั่วโลกในมาตรฐานการบัญชี
IFRS
IFRS ต้องเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินงวดก่อนเท่านั้น
US GAAP
ตามที่สหรัฐ GAAP มีสถานการณ์ที่งบการเงินเปรียบเทียบที่จำเป็นสำหรับเฉพาะงวดก่อนหน้านี้ แต่โดยทั่วไปแล้ว บริษัท มหาชนจะต้องแสดงงบดุลสำหรับสองปีก่อน งบอื่น ๆ ทุกคนจะต้องครอบคลุมระยะเวลาสามปีก่อนระยะเวลาสิ้นสุดวันที่งบดุล

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Muhasebe Standartları Küresel Yakınsama
UFRS
UFRS sadece önceki dönem finansal tablolarında yer alan bütün tutarlar için karşılaştırmalı açıklanmasını gerektirmektedir.
US GAAP
US GAAP göre, karşılaştırmalı mali tablolar sadece bir önceki dönem için gerekli olan durumlar vardır. Ama genellikle, halka açık şirketlerin önceki iki yıl boyunca Bilançolar sunmak zorundadırlar. Diğer tüm ifadeler dönemine önceki bilanço tarihinde sona eren üç yıllık dönemi kapsayacak gerekir.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Глобальна конвергенція стандартів бухгалтерського обліку
МСФЗ
МСФЗ вимагає розкриття порівняльної інформації для всіх сум, представлених лише в фінансовій звітності за попередній період.
по US GAAP
Відповідно до US GAAP, існують ситуації, коли порівняльні фінансові звіти потрібні тільки для попереднього періоду. Але, як правило, державні компанії повинні представляти баланси за попередні два роки. Всі інші заяви повинні охоплювати трирічний період, що передує період, що закінчився на балансі.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
اکاؤنٹنگ کے معیارات میں عالمی کنورجنس
IFRS
IFRS صرف گزشتہ مدت کی مالی بیانات میں رپورٹ تمام رقم تقابلی معلومات کے انکشاف کی ضرورت ہے.
امریکی GAAP
امریکی GAAP کے مطابق، حالات تقابلی مالی بیانات صرف گزشتہ مدت کے لئے کی ضرورت ہے جہاں سے ہیں. لیکن عام طور پر، عوامی کمپنیوں کے گزشتہ دو سال کے لئے بیلنس شیٹ پیش کرنا ہوگا. دیگر تمام بیانات تین سال کی مدت کی مدت کے لئے گزشتہ بیلنس شیٹ پر ختم ہوا کا احاطہ ضروری ہے.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Buxgalteriya standartlar Global konvergentsiya
IFRS
IFRS faqat O’tgan davr moliyaviy jadvaldagi ham olgan barcha tutishadi uchun qiyosiy axborotni oshkor talab qiladi.
US GAAP
AQSh GAAP ko’ra, qiyosiy moliyaviy jadvallar faqat oldingi davr uchun zarur bo’lgan vaziyatlar bor. Lekin, odatda, davlat kompaniyalari o’tgan ikki yil davomida BİLANÇOLAR taqdim kerak. Boshqa barcha so’zlar davriga oldingi bilançoda yakunlandi uch yillik davri qamrab kerak.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hội tụ toàn cầu trong Chuẩn mực Kế toán
IFRS
IFRS yêu cầu tiết lộ thông tin so sánh cho tất cả các số liệu báo cáo trong báo cáo tài chính kỳ trước của chỉ.
US GAAP
Theo US GAAP, có những tình huống mà các báo cáo tài chính so sánh là cần thiết để chỉ giai đoạn trước. Nhưng thông thường, công ty đại chúng phải xuất trình Balance Sheets trong hai năm trước đó. Tất cả các báo cáo khác phải bao gồm các khoảng thời gian ba năm trước đến giai đoạn kết thúc trên Bảng cân đối.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cydgyfeirio Fyd-eang yn Safonau Cyfrifeg
IFRS
IFRS gofyn am ddatgelu gwybodaeth gymharol ar gyfer pob swm a nodwyd yn natganiadau ariannol y cyfnod blaenorol yn unig.
US GAAP
Yn ôl i’r Unol Daleithiau GAAP, mae yna sefyllfaoedd lle mae angen ddatganiadau ariannol gymharol ar gyfer dim ond y cyfnod blaenorol. Ond yn nodweddiadol, mae’n rhaid i gwmnïau cyhoeddus gyflwyno Mantolenni ar gyfer y ddwy flynedd flaenorol. Rhaid i bob ddatganiadau eraill cwmpasu’r cyfnod o dair blynedd blaenorol i’r cyfnod a ddaeth i ben ar y Fantolen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nvergence Global kwiMigangatho Accounting
IFRS
IFRS ifuna ukuxelwa kolwazi lokuthelekisa kuzo zonke izixa ingxelo kwiingxelo zemali zexesha elidlulileyo kuphela.
US GAAP
Ngokutsho US GAAP, kukho iimeko apho kuyimfuneko iingxelo zezimali lokuthelekisa kuphela kwixesha elidlulileyo. Kodwa ngokuqhelekileyo, iinkampani zikarhulumente kufuneka asondeze Ukuxhathisa Sheets kwiminyaka emibini edlulileyo. Zonke ezinye iingxelo kufuneka kuquke isithuba seminyaka emithathu odlulileyo nexesha ophele ngomhla kwiphepha lomncono.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
גלאבאלע קאַנווערדזשאַנס אין אַקאַונטינג סטאַנדאַרדס
יפרס
יפרס ריקווייערז די אַנטפּלעקונג פון קאָמפּאַראַטיווע אינפֿאָרמאַציע פֿאַר אַלע אַמאַונץ געמאלדן אין די פֿריִערדיקע צייַט ס פינאַנציעל סטייטמאַנץ בלויז.
יו גאַאַפּ
לויט צו יו גאַאַפּ, עס זענען סיטואַטיאָנס ווו קאָמפּאַראַטיווע פינאַנציעל סטייטמאַנץ זענען required פֿאַר בלויז די פֿריִערדיקע צייַט. אבער טיפּיקלי, ציבור קאָמפּאַניעס מוזן פאָרשטעלן וואָג שיץ פֿאַר די פֿריִערדיקע צוויי יאר. אַלע אנדערע סטייטמאַנץ מוזן דעקן די דרייַ-יאָר צייַט פרייַערדיק צו די צייַט געענדיקט אויף דער וואָג בלאַט.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Agbaye Idapọ ni Accounting Standards
IFRS
IFRS nbeere sisọ iyato alaye fun gbogbo awọn oye royin ninu awọn ti tẹlẹ akoko ká owo gbólóhùn nikan.
US GAAP
Ni ibamu si US GAAP, nibẹ ni o wa ipo ibi ti iyato owo gbólóhùn a ti beere fun nikan ti tẹlẹ akoko. Ṣugbọn ojo melo, àkọsílẹ ilé gbọdọ mú pelu Sheets fun awọn ti tẹlẹ odun meji. Gbogbo awọn miiran gbólóhùn gbọdọ bo awọn mẹta-odun akoko ti tẹlẹ si awọn akoko pari lori awọn pelu dì.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kuhlangana Global-Accounting Standards
IFRS
IFRS kudinga ukudalulwa kolwazi nako konke amanani libike ezitatimendeni zezimali esikhathini esidlule kuphela.
US GAAP
Ngokusho US GAAP, zikhona izimo lapho izitatimende zezimali yokuqhathanisa kudingeka kuphela esikhathini esidlule. Kodwa ngokuvamile, izinkampani zomphakathi kumele alethe lekuhanjiswa for the owedlule iminyaka emibili. Zonke ezinye izitatimende kumele amboze esiyiminyaka emithathu odlule kuya le nkathi yaphela nini on the balance sheet.