Hail to the King

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Hail to the King
“Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium, and they gathered the whole
battalion before him. And they stripped him and put a scarlet robe upon him, and plaiting a crown of
thorns they put it on his head, and put a reed in his right hand. And kneeling before him they mocked
him, saying, ‘Hail, King of the Jews!’” (Mt 27:27–29).
The praetorium was the official residence of Pilate, the Roman governor. After being scourged,
Jesus is taken there as one final stop on the way to his crucifixion. Matthew notes that “a whole
battalion,” which is a cohort of up to six hundred soldiers, meets him there to make sport of his claim to
be Israel’s Messiah.
They begin by dressing him like a king. For royal garments, they put a scarlet robe around him—
scarlet being the color worn by Roman military, by high-ranking officials, and by the emperor himself.5
57
For a diadem, they weave a crown of thorns together and place it on his head. For a scepter, they
place a reed in his right hand, symbolizing a king’s authority.
Yet, this costume that the soldiers force on Jesus is only cruel sarcasm. They proceed in their
scoffing by kneeling before him and acting as if they are paying him homage. They even mimic the
royal address one would give to the emperor—“Hail, Caesar!”—by saying to the scourged,
condemned, and humiliated Jesus, “Hail, King of the Jews!”
Christians will see a great irony in this scene. While the soldiers scoff at Jesus, they have no idea
how appropriate their words actually are. Despite their cruel intentions, they unwittingly proclaim the
truth of Jesus Christ: He really is the Messiah, the true King of the Jews. The homage these pagan
soldiers pay in jest anticipates the sincere honor countless gentiles will give Jesus as they worship him
as their Lord and King. Most ironically, the soldiers, who in their mockery kneel before Jesus, will find
themselves in the same position of reverence at the last judgment, when the words of St. Paul will be
fulfilled: “that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the
earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father” (Phil 2:10-
11).
But now the soldiers’ mockery turns into physical abuse. The immature battalion begins to spit at
him, slap him on the face, and strike his head with a rod (see Mt 27:30; Jn 19:3). Just as the chief
priests mocked Jesus, slapped him and spit in his face during his trial before the Sanhedrin, so now
the Romans get in on the act by taunting Jesus and inflicting him with similar forms of violence. One
might hear echoes of Isaiah’s prophecy about the suffering servant of the Lord: “I gave my back to the
smiters, and my cheeks to those who pulled out the beard [that is, those who insulted me]; I hid not my
face from shame and spitting” (Is 50:6).

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Hail għall-Re
“”Imbagħad il-suldati tal-gvernatur ħadu Ġesù fil-praetorium, u dawn miġbura l-sħiħ
battaljun quddiemu. U huma imqaxxar lilu u mqiegħda Robe iskarlatina lilu, u trizza kuruna ta
xewk huma poġġih fuq kap tiegħu, u poġġi qasab fil-lemin tiegħu. U tinkina qabel lilu ma mocked
lilu, qal, “”Hail, sultan tal-Lhud!”” “”(Mt 27: 27–29).
Il praetorium kien ir-residenza uffiċjali tal Pilatu, il-gvernatur Ruman. Wara li jkun scourged,
Ġesù tittieħed hemm bħala waqfa waħda finali fit-triq lejn tislib tiegħu. Mattew jinnota li “”in ġenerali
battaljun, “”li huwa ko-orti ta ‘sa sitt mitt suldati, jissodisfa lilu hemm biex jagħmlu l-isport tat-talbiet tiegħu għal
jkun Messija Iżrael.
Huma jibdew mill dressing lilu bħal king. Għal ħwejjeġ royal, li jqiegħdu Robe iskarlatina madwar-lilu
iskarlatina ikun il-kulur jintlibes minn militari Ruman, mill-uffiċjali ta ‘grad għoli, u billi l-himself.5 imperatur
57
Għal Diadem, dawn nisġa kuruna tax-xewk flimkien u poġġiha fuq kap tiegħu. Għal scepter, huma
post ta ‘qasab fil-lemin tiegħu, li tissimbolizza l-awtorità ta’ re.
Madankollu, dan il-kostum li l-suldati seħħ fuq Ġesù huwa biss sarcasm krudili. Huma tipproċedi tagħhom
scoffing minn tinkina quddiemu u li jaġixxu bħala jekk huma jħallsu lilu homage. Huma anki jimitaw il-
indirizz rjali wieħed jagħti lill-emperor– “”Hail, Caesar!”” — billi qal li l-scourged,
ikkundanna, u umiljati Ġesù, “”Hail, Re tal-Lhud!””
Insara se tara ironija kbira fil din ix-xena. Filwaqt li l-suldati scoff fuq Ġesù, dawn ma jkollhom ebda idea
kif xieraq kliem tagħhom fil-fatt huma. Minkejja l-intenzjonijiet krudili tagħhom, huma bla ma jintebħu jipproklama l
verità ta ‘Ġesù Kristu: Huwa verament huwa l-Messija, ir-Re vera tal-Lhud. Il homage dawn pagan
suldati tħallas jest jantiċipa l gentiles għadd unur sinċiera se tagħti Ġesù kif dawn qima lilu
kif Lord tagħhom u King. Ħafna Ironikament, il-suldati, li fil mockery tagħhom kneel qabel Ġesù, se ssib
ruħhom fl-istess pożizzjoni tal reverence fl-aħħar sentenza, meta l-kliem ta ‘San Pawl se jkun
sodisfatti: “”li fil-isem ta ‘Ġesù kull irkoppa għandu pruwa, fis-sema u fuq l-art u taħt l-
art, u kull ilsien jistqarr li Ġesù Kristu hu Mulej, għall-glorja ta ‘Alla l-Missier “”(Phil 2: 10
11).
Imma issa mockery-suldati “”dawriet fis-abbuż fiżiku. Il battaljun immaturi jibda bżiq fuq
lilu, SLAP lilu fuq il-wiċċ, u strajk kap tiegħu b’virga (ara Mt 27:30; Ġw 19: 3). Hekk kif il-kap
qassisin mocked Ġesù, slapped lilu u bżiq fil-wiċċ tiegħu matul prova tiegħu qabel il-Sanhedrin, hekk issa
-Rumani tikseb fuq l-azzjoni li taunting Ġesù u offiża lilu ma ‘forom simili ta’ vjolenza. wieħed
tista ’tisma eki ta’ profezija Isaija dwar il-qaddej tbatija tal-Mulej: “”I taw tiegħi lura lill-
smiters, u ħaddejn tiegħi għal dawk li jinġibed l-beard [jiġifieri, dawk li insulta lili]; I hid ma tiegħi
wiċċ minn mistħija u jobżoq “”(Huwa 50: 6).

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Hail to the King
“”Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis, en hulle het die hele
bataljon voor hom. En hulle het hom uitgetrek en werp ‘n rooi mantel op hom, en vleg ‘n kroon van
dorings hulle sit dit op sy hoof, en bevestig ‘n riet in sy regterhand. En kniel voor Hom het hulle gespot
hom en sê: “”Ons groet u, Koning van die Jode!”” (Mt 27: 27–29).
Die paleis was die amptelike woning van Pilatus, die Romeinse goewerneur. Nadat hy laat gésel en
Jesus is daar geneem as ‘n laaste stop op die pad na sy kruisiging. Matthew wys daarop dat “”n hele
bataljon, “”wat is ‘n groep van tot ses honderd soldate, aan hom daar om sport van sy vordering te maak om
Israel se Messias.
Hulle begin deur hom aantrek soos ‘n koning. Vir koninklike klere, sit hulle ‘n rooi mantel om hom-
rooi word die kleur gedra deur Romeinse militêre, deur hoë amptenare, en deur die keiser himself.5
57
‘N pragtige krans, hulle weef ‘n kroon van dorings saam en plaas dit op sy kop. Vir ‘n septer, hulle
plaas ‘n riet in sy regterhand, simboliseer ‘n koning se gesag.
Tog, hierdie kostuum wat die soldate af te dwing op Jesus is net wreed sarkasme. Hulle gaan in hul
spot deur te kniel voor Hom en optree asof hulle hom betaal hulde. Hulle maak selfs die
koninklike adres mens sou tot die emperor- “”! gegroet, Caesar”” gee — deur te sê om die gésel en
veroordeel, en verneder Jesus, “”Wees gegroet, Koning van die Jode!””
Christene sal ‘n groot ironie sien in hierdie toneel. Terwyl die soldate bespot Jesus, hulle het geen idee
hoe gepas hul woorde eintlik is. Ten spyte van hul wrede bedoelings, hulle onwetend verkondig die
waarheid van Jesus Christus: Hy is regtig die Messias, die ware Koning van die Jode. Die eerbetoon hierdie heidense
soldate betaal vir die grap antisipeer die opregte eer talle nasies sal Jesus gee as hulle hom aanbid
as hulle Here en Koning. Die meeste ironies genoeg, die soldate, wat in hul bespotting voor Jesus kniel, sal vind
hulself in dieselfde posisie van eerbied by die laaste oordeel, wanneer die woorde van Paulus sal wees
vervul: “”sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie in die hemel en op die aarde en onder die
aarde, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader “”(Fil 2: 10-
11).
Maar nou bespotting van die soldate draai in fisiese mishandeling. Die onvolwasse bataljon begin spoeg op
hom klap hom op die gesig, en slaan sy kop met ‘n stok (sien Mt 27:30; Joh 19: 3). Net soos die hoof
priesters bespot Jesus, geklap hom en in sy aangesig gespuug tydens sy verhoor voor die Sanhedrin, so nou
die Romeine kry op die daad deur tart Jesus en dit berokken hom met ‘n soortgelyke vorme van geweld. een
dit kan hoor eggo’s van Jesaja se profesie oor die lydende kneg van die Here: “”Ek het my rug gegee aan die
wat slaan, en my wange vir die wat uitgetrek die baard [dit is, diegene wat my beledig]; Ek nie verberg my
gesig vir smaadhede en bespuwing “”(Is 50: 6).

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-