Hail to the King

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Hail to the King
Then the sol­diers of the gov­ernor took Jesus into the praet­or­i­um, and they gathered the whole
bat­talion before him. And they stripped him and put a scar­let robe upon him, and plait­ing a crown of
thorns they put it on his head, and put a reed in his right hand. And kneel­ing before him they mocked
him, say­ing, Hail, King of the Jews!’” (Mt 27:27 – 29).
The praet­or­i­um was the offi­cial res­id­ence of Pil­ate, the Roman gov­ernor. After being scourged,
Jesus is taken there as one final stop on the way to his cru­ci­fix­ion. Mat­thew notes that a whole
bat­talion,” which is a cohort of up to six hun­dred sol­diers, meets him there to make sport of his claim to
be Israel’s Mes­si­ah.
They begin by dress­ing him like a king. For roy­al gar­ments, they put a scar­let robe around him—
scar­let being the col­or worn by Roman mil­it­ary, by high-rank­ing offi­cials, and by the emper­or himself.5
57
For a dia­dem, they weave a crown of thorns togeth­er and place it on his head. For a scepter, they
place a reed in his right hand, sym­bol­iz­ing a king’s author­ity.
Yet, this cos­tume that the sol­diers for­ce on Jesus is only cruel sar­casm. They pro­ceed in their
scoff­ing by kneel­ing before him and act­ing as if they are pay­ing him homage. They even mim­ic the
roy­al address one would give to the emper­or — Hail, Caesar!” — by say­ing to the scourged,
con­demned, and humi­li­ated Jesus, Hail, King of the Jews!”
Chris­ti­ans will see a great irony in this scene. While the sol­diers scoff at Jesus, they have no idea
how appro­pri­ate their words actu­ally are. Des­pite their cruel inten­tions, they unwit­tingly pro­claim the
truth of Jesus Christ: He really is the Mes­si­ah, the true King of the Jews. The homage these pagan
sol­diers pay in jest anti­cip­ates the sin­cere hon­or count­less gen­tiles will give Jesus as they wor­ship him
as their Lord and King. Most iron­ic­ally, the sol­diers, who in their mock­ery kneel before Jesus, will find
them­selves in the same pos­i­tion of rev­er­ence at the last judg­ment, when the words of St. Paul will be
ful­filled: that at the name of Jesus every knee should bow, in heav­en and on earth and under the
earth, and every tongue con­fess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father” (Phil 2:10
11).
But now the sol­diers’ mock­ery turns into phys­ic­al abuse. The imma­ture bat­talion begins to spit at
him, slap him on the face, and strike his head with a rod (see Mt 27:30; Jn 19:3). Just as the chief
priests mocked Jesus, slapped him and spit in his face dur­ing his tri­al before the San­hedrin, so now
the Romans get in on the act by taunt­ing Jesus and inflict­ing him with sim­il­ar forms of viol­ence. One
might hear echoes of Isaiah’s proph­ecy about the suf­fer­ing ser­vant of the Lord: I gave my back to the
smiters, and my cheeks to those who pulled out the beard [that is, those who insul­ted me]; I hid not my
face from shame and spit­ting” (Is 50:6).

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Hail għall-Re
““Imbagħad il-suld­ati tal-gvernatur ħadu Ġesù fil-praet­or­i­um, u dawn miġbura l-sħiħ
bat­taljun qud­diemu. U huma imqaxxar lilu u mqiegħda Robe iskar­lat­ina lilu, u trizza kur­una ta
xewk huma poġġih fuq kap tiegħu, u poġġi qas­ab fil-lemin tiegħu. U tink­ina qabel lilu ma mocked
lilu, qal, ““Hail, sul­tan tal-Lhud!”” “”(Mt 27: 27 – 29).
Il praet­or­i­um kien ir-res­id­en­za uffiċ­jali tal Pil­atu, il-gvernatur Ruman. Wara li jkun scourged,
Ġesù tit­tieħed hemm bħala waq­fa waħda finali fit-triq lejn tis­lib tiegħu. Mat­tew jin­nota li ““in ġen­er­ali
bat­taljun, ““li huwa ko-orti ta sa sitt mitt suld­ati, jissod­isfa lilu hemm biex jagħm­lu l-isport tat-tal­bi­et tiegħu għal
jkun Messi­ja Iżrael.
Huma jib­dew mill dress­ing lilu bħal king. Għal ħwe­jjeġ roy­al, li jqiegħ­du Robe iskar­lat­ina mad­war-lilu
iskar­lat­ina ikun il-kulur jint­libes minn mil­it­ari Ruman, mill-uffiċjali ta grad għoli, u bil­li l-him­self.5 imper­at­ur
57
Għal Dia­dem, dawn nisġa kur­una tax-xewk flimki­en u poġġi­ha fuq kap tiegħu. Għal scepter, huma
post ta qas­ab fil-lemin tiegħu, li tis­sim­bol­izza l-awtor­ità ta’ re.
Madankollu, dan il-kos­tum li l-suld­ati seħħ fuq Ġesù huwa biss sar­casm krudili. Huma tip­proċedi tagħhom
scoff­ing minn tink­ina qud­diemu u li jaġixxu bħala jekk huma jħall­su lilu homage. Huma anki jim­it­aw il–
ind­i­rizz rjali wieħed jagħti lill-emper­or- ““Hail, Caesar!”” — bil­li qal li l-scourged,
ikkundan­na, u umil­jati Ġesù, ““Hail, Re tal-Lhud!””
Insara se tara iron­i­ja kbira fil din ix-xena. Fil­waqt li l-suld­ati scoff fuq Ġesù, dawn ma jkoll­hom ebda idea
kif xier­aq kliem tagħhom fil-fatt huma. Minke­j­ja l-inten­z­jon­iji­et krudili tagħhom, huma bla ma jin­te­bħu jip­prok­lama l
ver­ità ta Ġesù Kris­tu: Huwa vera­ment huwa l-Messi­ja, ir-Re vera tal-Lhud. Il homage dawn pagan
suld­ati tħal­las jest jantiċipa l gen­tiles għadd unur sinċi­era se tagħti Ġesù kif dawn qima lilu
kif Lord tagħhom u King. Ħafna Ironika­ment, il-suld­ati, li fil mock­ery tagħhom kneel qabel Ġesù, se ssib
ruħhom fl-istess pożizz­joni tal rev­er­ence fl-aħħar sen­ten­za, meta l-kliem ta San Pawl se jkun
sod­isfat­ti: ““li fil-isem ta Ġesù kull irkop­pa għan­du pruwa, fis-sema u fuq l-art u taħt l–
art, u kull ilsi­en jistqarr li Ġesù Kris­tu hu Mulej, għall-glor­ja ta Alla l-Mis­si­er “”(Phil 210
11).
Imma issa mock­ery-suld­ati ““dawri­et fis-abbuż fiżiku. Il bat­taljun immaturi jib­da bżiq fuq
lilu, SLAP lilu fuq il-wiċċ, u stra­jk kap tiegħu b’virga (ara Mt 27:30; Ġw 19: 3). Hekk kif il-kap
qassisin mocked Ġesù, slapped lilu u bżiq fil-wiċċ tiegħu mat­ul prova tiegħu qabel il-San­hedrin, hekk issa
-Rumani tikseb fuq l-azz­joni li taunt­ing Ġesù u offiża lilu ma forom simili ta’ vjolen­za. wieħed
tista tis­ma eki ta’ pro­fez­i­ja Isaija dwar il-qad­dej tbati­ja tal-Mulej: ““I taw tiegħi lura lill–
smiters, u ħad­de­jn tiegħi għal dawk li jinġibed l-beard [jiġi­fieri, dawk li insulta lili]; I hid ma tiegħi
wiċċ minn mis­tħi­ja u jobżoq “”(Huwa 506).

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Hail to the King
““Daarop neem die sold­ate van die goew­erneur Jesus met hulle saam in die goew­erneur se paleis, en hulle het die hele
batal­jon voor hom. En hulle het hom uit­getrek en werp n rooi man­tel op hom, en vleg n kroon van
dor­ings hulle sit dit op sy hoof, en bevestig n riet in sy regter­hand. En kniel voor Hom het hulle ges­pot
hom en sê: ““Ons gro­et u, Kon­ing van die Jode!”” (Mt 27: 27 – 29).
Die paleis was die ampte­like won­ing van Pil­at­us, die Romein­se goew­erneur. Nadat hy laat gésel en
Jesus is daar gen­eem as n laaste stop op die pad na sy kruis­iging. Mat­thew wys daarop dat ““n hele
batal­jon, ““wat is n groep van tot ses hon­derd sold­ate, aan hom daar om sport van sy vor­der­ing te maak om
Israel se Mes­si­as.
Hulle begin deur hom aan­trek soos n kon­ing. Vir konink­like klere, sit hulle n rooi man­tel om hom–
rooi word die kleur gedra deur Romein­se mil­itêre, deur hoë amp­ten­are, en deur die keiser himself.5
57
N pragti­ge krans, hulle weef n kroon van dor­ings saam en plaas dit op sy kop. Vir n septer, hulle
plaas n riet in sy regter­hand, sim­bol­iseer n kon­ing se gesag.
Tog, hierdie kos­tuum wat die sold­ate af te dwing op Jesus is net wreed sar­kas­me. Hulle gaan in hul
spot deur te kniel voor Hom en optree asof hulle hom betaal hulde. Hulle maak selfs die
konink­like adres mens sou tot die emper­or- “”! gegro­et, Caesar”” gee — deur te sê om die gésel en
veroordeel, en verneder Jesus, ““Wees gegro­et, Kon­ing van die Jode!””
Christene sal n groot ironie sien in hierdie toneel. Ter­wyl die sold­ate bes­pot Jesus, hulle het geen idee
hoe gepas hul woorde eint­lik is. Ten spy­te van hul wre­de bedoel­ings, hulle onwetend verkondig die
waar­heid van Jesus Chris­tus: Hy is regtig die Mes­si­as, die ware Kon­ing van die Jode. Die eer­betoon hierdie heidense
sold­ate betaal vir die grap anti­sipeer die opregte eer talle nas­ies sal Jesus gee as hulle hom aan­bid
as hulle Here en Kon­ing. Die meeste iron­ies gen­oeg, die sold­ate, wat in hul bes­pot­ting voor Jesus kniel, sal vind
hul­self in die­s­elf­de pos­is­ie van eer­bied by die laaste oordeel, wan­neer die woorde van Paulus sal wees
ver­vul: ““sod­at in die Naam van Jesus sou buig elke knie in die hemel en op die aarde en onder die
aarde, en elke tong sal bely dat Jesus Chris­tus die Here is tot heer­likheid van God die Vader “”(Fil 210
11).
Maar nou bes­pot­ting van die sold­ate draai in fis­iese mis­han­del­ing. Die onvol­wasse batal­jon begin spoeg op
hom klap hom op die gesig, en slaan sy kop met n stok (sien Mt 27:30; Joh 19: 3). Net soos die hoof
priesters bes­pot Jesus, geklap hom en in sy aangesig gespuug tydens sy ver­hoor voor die San­hedrin, so nou
die Romeine kry op die daad deur tart Jesus en dit ber­okken hom met n soort­gelyke vorme van geweld. een
dit kan hoor eggo’s van Jesa­ja se pro­fesie oor die lydende kneg van die Here: ““Ek het my rug gegee aan die
wat slaan, en my wange vir die wat uit­getrek die baard [dit is, die­gene wat my beledig]; Ek nie ver­berg my
gesig vir smaad­hede en bespuwing “”(Is 506).

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -