Should I seek God’s permission to start a novena?

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
New Member

Join Date: January 22, 2014
Posts: 48
Default Should I seek God’s permission to start a novena?
Hello,

I want to start a novena for something but I am wondering whether or not I should seek God’s permission to pray novena before I actually start it.

On one hand, any fasting, prayer, sacrifice will not make God happy if they are not in His will. On the other hand, St. Alphonse said “”Those who pray will be saved, and those who don’t pray will be lost. Pray for everything, especially the gift of prayer””.

Help???

Thank you,

PS: I don’t think the intention of my novena is sinful, it is rather a childish wish about relationship, and my intention will include asking for a certain sign.

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
Membri Ġodda

Join Date: 22 Jan 2014
Posts: 48
Default Għandi jintalab permess Alla biex jinbeda Novena?
Bongu,

Irrid li jibdew Novena għal xi ħaġa imma jien am jistaqsi jekk jew le I għandu jintalab permess Alla biex nitolbu Novena qabel I attwalment tibda dan.

Fuq naħa waħda, kull sawm, talb, sagrifiċċju mhux se tagħmel Alla kuntenti jekk dawn ma jkunux se Tiegħu. Min-naħa l-oħra, St Alphonse qal “”Dawk li nitolbu se jiġu ffrankati, u dawk li ma nitolbu se jintilfu. Itolbu għal kollox, speċjalment il-rigal ta ‘talb””.

Jgħinu ???

Grazzi,

PS: I do not think l-intenzjoni tal-Novena tiegħi huwa sinful, huwa pjuttost xewqa childish dwar ir-relazzjoni, u l-intenzjoni tiegħi se jinkludi titlob għal sinjal ċerta.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is op die regte
nuwe lid

Join Date: 22 Januarie 2014
Posts: 48
Standaard Moet ek God se toestemming om ‘n noveen begin soek?
Hallo,

Ek wil ‘n noveen vir iets begin, maar ek wonder of ek God se toestemming om noveen bid voordat ek eintlik begin dit moet soek.

Aan die een kant, ‘n vas, gebed, offer nie God gelukkig te maak as hulle nie in Sy wil. Aan die ander kant, St Alphonse gesê “”Diegene wat bid, sal gered word, en diegene wat nie bid sal verlore gaan. Bid vir alles, veral die gawe van gebed””.

Help ???

Dankie,

PS: Ek dink nie die bedoeling van my noveen is sondige, dit is eerder ‘n kinderagtige wens oor verhouding, en my bedoeling sal insluit vra vir ‘n sekere teken.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 është në linjë
Anëtar i ri

Antarësuar: Janar 22, 2014 nga
Posts: 48
Default A duhet të kërkoj leje e Perëndisë për të filluar një Novena?
Përshëndetje,

Unë dua të fillojë një Novena për diçka, por unë jam i pyesin nëse kam apo nuk duhet të kërkojnë leje Zotit të lutet Novena para se unë në fakt të fillojë atë.

Nga njëra anë, çdo agjërimi, namazi, sakrifica nuk do të bëjë Perëndia i lumtur në qoftë se ata nuk janë në vullnetin e Tij. Nga ana tjetër, St. Alphonse ka thënë “”Ata që luten, do të shpëtohet, dhe ata që nuk falen do të jetë e humbur. Lutuni për çdo gjë, sidomos dhuratën e lutjes””.

Ndihmuar ???

Faleminderit,

PS: Unë nuk mendoj se qëllimi i Novena im është mëkatar, kjo është më tepër një dëshirë fëminore në lidhje me marrëdhëniet, dhe qëllimi im do të përfshijë kërkuar një shenjë të caktuar.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ከመስመር ውጭ ነው
አዲስ አባል

የተቀላቀለበት ቀን: ጥር 22, 2014
ልጥፎች: 48
ነባሪ እኔ novena ለመጀመር የአምላክን ፈቃድ መጠየቅ ይኖርብኛል?
ሰላም,

እኔ አንድ ነገር አንድ novena መጀመር የምፈልገው ነገር ግን እኔ በእርግጥ ይህ መጀመር በፊት novena መጸለይ አምላክ ፈቃድ ማግኘት ይኖርባቸዋል መሆኑን ወይም አለመሆኑን ይደነቁ ነኝ.

እነርሱም የእርሱን ፈቃድ ውስጥ የሌሉ ከሆነ በአንድ በኩል, ማንኛውም ጾም, ጸሎት, መሥዋዕት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይችሉም. በሌላ በኩል, ሴንት Alphonse “”የሚጸልዩ ሰዎች ይድናል, እና መጸለይ እንጂ ሰዎች ይጠፋሉ. ነገር ሁሉ የሚሆን የጸሎት በተለይ ስጦታ ጸልዩ”” አላቸው.

እገዛ ???

አመሰግናለሁ,

PS: እኔ ይልቅ ግንኙነት ስለ ኩርፊያና ምኞት ነው, የእኔ novena ያለውን ሐሳብ ኃጢአት ነው; አይመስለኝም, እና የእኔ ዓላማ አንድ ምልክት መጠየቅ ያካትታሉ.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php؟t=1025968
catholic0913 catholic0913 غير متواجد حاليا
عضو جديد

تاريخ التسجيل: 22 يناير 2014
المشاركات: 48
افتراضي هل يجب أن نسعى بإذن الله لبدء تساعية؟
مرحبا،

أريد أن أبدأ من تساعية لشيء ولكن أنا أتساءل ما إذا كان ينبغي لي أن الحصول على إذن الله للصلاة تساعية قبل أنا فعلا تشغيله.

من جهة، أي الصوم والصلاة والتضحية لن يجعل سعيدا الله إذا لم تكن في إرادته. من ناحية أخرى، قال القديس ألفونس “”سيتم حفظ أولئك الذين يصلون، وأولئك الذين لا يصلون سوف تضيع. نصلي من أجل كل شيء، وخصوصا هدية للصلاة””.

مساعدة؟؟؟

شكرا،

ملاحظة: أنا لا أعتقد أن القصد من بلدي تساعية أثم، بل هو رغبة صبيانية حول العلاقة، وسوف تشمل نيتي طلب علامة معينة.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ը հիմա ֆորումում է
Նոր անդամ

Գրանցման ամսաթիվ: Հունվար 22, 2014
Գրառումներ: 48
Default Ես պետք է փնտրել Աստծո թույլտվություն է սկսել novena.
Բարեւ,

Ես ուզում եմ սկսել novena ինչ – որ բան, բայց ես հետաքրքրում, թե արդյոք, ես պետք է դիմեք Աստծո թույլտվություն աղոթելու novena նախքան ես իրականում սկսել այն:

Մի կողմից, ցանկացած պահքը, աղոթքը, զոհաբերությունը չի կատարել Աստծուն ուրախություն, եթե նրանք չեն Նրա կամքին: Բայց, մյուս կողմից, Սուրբ Alphonse ասել է. «Նրանք, ովքեր աղոթում պիտի փրկուի, եւ նրանք, ովքեր չեն աղոթում, կկորչեն: Աղոթեք ամեն ինչի համար, հատկապես պարգեւը աղոթքի»:

Օգնություն???

Շնորհակալություն,

PS: Ես չեմ կարծում, որ մտադրությունը, իմ Novena է մեղավոր, որ դա ավելի շուտ մանկական ցանկությունը հարաբերությունների, եւ իմ մտադրությունը կներառի խնդրելով որոշակի նշան է.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 xətdə deyil
Yeni Üzv

Qeydiyyat: Yanvar 22, 2014
Posts: 48
Default Mən novena başlamaq üçün Allahın icazə axtarmaq lazımdır?
Salam,