Should I seek God’s permission to start a novena?

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
New Member

Join Date: January 22, 2014
Posts: 48
Default Should I seek God’s permission to start a novena?
Hello,

I want to start a novena for something but I am wondering whether or not I should seek God’s permission to pray novena before I actually start it.

On one hand, any fasting, prayer, sacrifice will not make God happy if they are not in His will. On the other hand, St. Alphonse said “”Those who pray will be saved, and those who don’t pray will be lost. Pray for everything, especially the gift of prayer””.

Help???

Thank you,

PS: I don’t think the intention of my novena is sinful, it is rather a childish wish about relationship, and my intention will include asking for a certain sign.

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
Membri Ġodda

Join Date: 22 Jan 2014
Posts: 48
Default Għandi jintalab permess Alla biex jinbeda Novena?
Bongu,

Irrid li jibdew Novena għal xi ħaġa imma jien am jistaqsi jekk jew le I għandu jintalab permess Alla biex nitolbu Novena qabel I attwalment tibda dan.

Fuq naħa waħda, kull sawm, talb, sagrifiċċju mhux se tagħmel Alla kuntenti jekk dawn ma jkunux se Tiegħu. Min-naħa l-oħra, St Alphonse qal “”Dawk li nitolbu se jiġu ffrankati, u dawk li ma nitolbu se jintilfu. Itolbu għal kollox, speċjalment il-rigal ta ‘talb””.

Jgħinu ???

Grazzi,

PS: I do not think l-intenzjoni tal-Novena tiegħi huwa sinful, huwa pjuttost xewqa childish dwar ir-relazzjoni, u l-intenzjoni tiegħi se jinkludi titlob għal sinjal ċerta.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is op die regte
nuwe lid

Join Date: 22 Januarie 2014
Posts: 48
Standaard Moet ek God se toestemming om ‘n noveen begin soek?
Hallo,

Ek wil ‘n noveen vir iets begin, maar ek wonder of ek God se toestemming om noveen bid voordat ek eintlik begin dit moet soek.

Aan die een kant, ‘n vas, gebed, offer nie God gelukkig te maak as hulle nie in Sy wil. Aan die ander kant, St Alphonse gesê “”Diegene wat bid, sal gered word, en diegene wat nie bid sal verlore gaan. Bid vir alles, veral die gawe van gebed””.

Help ???

Dankie,

PS: Ek dink nie die bedoeling van my noveen is sondige, dit is eerder ‘n kinderagtige wens oor verhouding, en my bedoeling sal insluit vra vir ‘n sekere teken.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 është në linjë
Anëtar i ri

Antarësuar: Janar 22, 2014 nga
Posts: 48
Default A duhet të kërkoj leje e Perëndisë për të filluar një Novena?
Përshëndetje,

Unë dua të fillojë një Novena për diçka, por unë jam i pyesin nëse kam apo nuk duhet të kërkojnë leje Zotit të lutet Novena para se unë në fakt të fillojë atë.

Nga njëra anë, çdo agjërimi, namazi, sakrifica nuk do të bëjë Perëndia i lumtur në qoftë se ata nuk janë në vullnetin e Tij. Nga ana tjetër, St. Alphonse ka thënë “”Ata që luten, do të shpëtohet, dhe ata që nuk falen do të jetë e humbur. Lutuni për çdo gjë, sidomos dhuratën e lutjes””.

Ndihmuar ???

Faleminderit,

PS: Unë nuk mendoj se qëllimi i Novena im është mëkatar, kjo është më tepër një dëshirë fëminore në lidhje me marrëdhëniet, dhe qëllimi im do të përfshijë kërkuar një shenjë të caktuar.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ከመስመር ውጭ ነው
አዲስ አባል

የተቀላቀለበት ቀን: ጥር 22, 2014
ልጥፎች: 48
ነባሪ እኔ novena ለመጀመር የአምላክን ፈቃድ መጠየቅ ይኖርብኛል?
ሰላም,

እኔ አንድ ነገር አንድ novena መጀመር የምፈልገው ነገር ግን እኔ በእርግጥ ይህ መጀመር በፊት novena መጸለይ አምላክ ፈቃድ ማግኘት ይኖርባቸዋል መሆኑን ወይም አለመሆኑን ይደነቁ ነኝ.

እነርሱም የእርሱን ፈቃድ ውስጥ የሌሉ ከሆነ በአንድ በኩል, ማንኛውም ጾም, ጸሎት, መሥዋዕት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይችሉም. በሌላ በኩል, ሴንት Alphonse “”የሚጸልዩ ሰዎች ይድናል, እና መጸለይ እንጂ ሰዎች ይጠፋሉ. ነገር ሁሉ የሚሆን የጸሎት በተለይ ስጦታ ጸልዩ”” አላቸው.

እገዛ ???

አመሰግናለሁ,

PS: እኔ ይልቅ ግንኙነት ስለ ኩርፊያና ምኞት ነው, የእኔ novena ያለውን ሐሳብ ኃጢአት ነው; አይመስለኝም, እና የእኔ ዓላማ አንድ ምልክት መጠየቅ ያካትታሉ.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php؟t=1025968
catholic0913 catholic0913 غير متواجد حاليا
عضو جديد

تاريخ التسجيل: 22 يناير 2014
المشاركات: 48
افتراضي هل يجب أن نسعى بإذن الله لبدء تساعية؟
مرحبا،

أريد أن أبدأ من تساعية لشيء ولكن أنا أتساءل ما إذا كان ينبغي لي أن الحصول على إذن الله للصلاة تساعية قبل أنا فعلا تشغيله.

من جهة، أي الصوم والصلاة والتضحية لن يجعل سعيدا الله إذا لم تكن في إرادته. من ناحية أخرى، قال القديس ألفونس “”سيتم حفظ أولئك الذين يصلون، وأولئك الذين لا يصلون سوف تضيع. نصلي من أجل كل شيء، وخصوصا هدية للصلاة””.

مساعدة؟؟؟

شكرا،

ملاحظة: أنا لا أعتقد أن القصد من بلدي تساعية أثم، بل هو رغبة صبيانية حول العلاقة، وسوف تشمل نيتي طلب علامة معينة.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ը հիմա ֆորումում է
Նոր անդամ

Գրանցման ամսաթիվ: Հունվար 22, 2014
Գրառումներ: 48
Default Ես պետք է փնտրել Աստծո թույլտվություն է սկսել novena.
Բարեւ,

Ես ուզում եմ սկսել novena ինչ – որ բան, բայց ես հետաքրքրում, թե արդյոք, ես պետք է դիմեք Աստծո թույլտվություն աղոթելու novena նախքան ես իրականում սկսել այն:

Մի կողմից, ցանկացած պահքը, աղոթքը, զոհաբերությունը չի կատարել Աստծուն ուրախություն, եթե նրանք չեն Նրա կամքին: Բայց, մյուս կողմից, Սուրբ Alphonse ասել է. «Նրանք, ովքեր աղոթում պիտի փրկուի, եւ նրանք, ովքեր չեն աղոթում, կկորչեն: Աղոթեք ամեն ինչի համար, հատկապես պարգեւը աղոթքի»:

Օգնություն???

Շնորհակալություն,

PS: Ես չեմ կարծում, որ մտադրությունը, իմ Novena է մեղավոր, որ դա ավելի շուտ մանկական ցանկությունը հարաբերությունների, եւ իմ մտադրությունը կներառի խնդրելով որոշակի նշան է.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 xətdə deyil
Yeni Üzv

Qeydiyyat: Yanvar 22, 2014
Posts: 48
Default Mən novena başlamaq üçün Allahın icazə axtarmaq lazımdır?
Salam,

Mən bir şey üçün bir novena başlamaq istəyirəm amma mən həqiqətən başlamaq əvvəl novena dua Allahın icazə axtarmaq lazımdır və ya merak ediyorum.

Onun iradəsi olmadıqda, bir tərəfdən, hər hansı bir oruc, namaz, qurban Allah xoşbəxt etmək olmaz. Digər tərəfdən, St. Alphonse “”dua edənlər xilas olacaq, və dua olmayan şəxslər itirilmiş olacaq. hər şey üçün dua xüsusilə hədiyyə dua”” dedi.

Kömək ???

Çox sağ ol,

PS: Mən daha çox əlaqələr haqqında bir uşaq arzusudur, mənim Novena niyyəti günahkar olduğunu düşünmürəm, mənim niyyəti müəyyən işarə üçün xahiş daxildir.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 offline da
Kide New

Bazkidetza data: January 22, 2014
Mezuak: 48
Default Beharko Jainkoaren baimenik novena bat hasteko bilatzen dut?
Kaixo,

zerbait egiteko novena bat hasi nahi dut baina galdetzen ari naiz Jainkoaren baimenik novena otoitz dut benetan hasteko aurretik bilatu behar den edo ez dut.

Alde batetik, edozein BARAUALDI, otoitz, sakrifizio ez du egin, Jainkoa pozik ez dira bere borondatea ere badu. Bestalde, San Alphonse esan “”otoitz dutenek gorde egingo da, eta nor ez otoitz horiek galdu egingo dira. Dena otoitz, batez ere otoitzaren dohaina””.

Laguntza ???

Eskerrik asko,

PS: Ez dut uste nire novena asmoarekin bekatari da, baizik eta harreman buruz desira bat haur, eta nire asmoa zeinu jakin bat eskatuz sartuko dira.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 па-за форуму
новы ўдзельнік

Рэгістрацыя: 22 студзеня 2014
Паведамленняў: 48
Па змаўчанні павінен я атрымаць дазвол Бога пачаць Навэнна?
Добры дзень,

Я хачу пачаць навэнны для чагосьці, але мне цікава, ці павінен я атрымаць дазвол Бога маліцца Навэнна, перш чым я на самой справе пачаць яго.

З аднаго боку, любы пост, малітва, ахвяра не зробіць Бог шчаслівы, калі яны не знаходзяцца ў Яго волі. З іншага боку, Санкт-Альфонс сказаў: “”Тыя, хто моляцца будуць збаўлены, а тыя, хто не моляцца, будуць страчаныя. Маліцеся за ўсё, асабліва дар малітвы””.

Дапамога ???

Дзякуй,

PS: Я не думаю, што намер маёй навэнны грахоўна, гэта хутчэй дзіцячае жаданне аб адносінах, і мой намер будзе ўключаць у сябе прасіць пэўнага знака.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 অফলাইনে
নতুন সদেস্য

যোগদানের তারিখ: 22 জানুয়ারী, 2014
পোস্ট: 48
ডিফল্ট আমি একটি novena শুরু ঈশ্বরের অনুমতি নেওয়া উচিত?
হ্যালো,

আমি কিছু জন্য একটি novena শুরু করতে চান কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি কিনা বা না আমি novena প্রার্থনা করার আগে আমি আসলে এটি আরম্ভ ঈশ্বরের অনুমতি নেওয়া উচিত.

একদিকে, কোন উপবাস, প্রার্থনা, বলিদান ঈশ্বরকে সুখি হবে না যদি তারা তাঁর ইচ্ছার নও. অপরপক্ষে, সেন্ট আফন্সে বলেন “”যারা প্রার্থনা সংরক্ষণ করা হবে, এবং যারা প্রার্থনা করে না হারিয়ে যাবে. সব কিছুর জন্য প্রার্থনা কর, বিশেষত প্রার্থনা দান””.

সাহায্য ???

ধন্যবাদ,

দ্রষ্টব্য: আমি মনে করি না আমার novena অভিপ্রায় পাপী হয়, এটা বরং সম্পর্ক সম্পর্কে একটি শিশুসুলভ অভিলাষও অবশিষ্ট নেই, এবং আমার উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 je odsutan
novi član

Registracija: 22 januara 2014
Postovi: 48
Uobičajeno Trebam li tražiti dozvolu Boga da započne Novena?
Zdravo,

Želim da pokrene Novena za nešto ali ja se pitam da li ili ne treba tražiti Božju dozvolu da se mole Novena pre nego što zapravo početi ga.

S jedne strane, bilo post, molitva, žrtva neće Bog sretan ako nisu u njegove volje. S druge strane, St. Alphonse je rekao: “”Oni koji se mole će biti sačuvana, a oni koji ne mole će biti izgubljen. Molite se za sve, posebno za dar molitve””.

Pomoć ???

Hvala ti,

PS: Ja ne mislim da je namjera mog Novena je grešna, to je prilično djetinjasto želju o odnosima, i moja namjera će uključivati traži određeni znak.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 е на линия
Нова държава

Дата на присъединяване: 22 януари 2014
Публикации: 48
Default Трябва ли да се търси Божието позволение да започне Novena?
Здравейте,

Искам да започна с Novena за нещо, но аз съм се чудех дали не трябва да се търси Божието позволение да се молим Novena преди аз всъщност го започнем.

От една страна, всеки пост, молитва, жертва няма да направи Бог щастлив, ако те не са в Неговата воля. От друга страна, св. Алфонс каза “”Тези, които се молят, ще бъде спасен, и тези, които не се молят, ще бъдат загубени. Молете се за всичко, особено дара на молитвата””.

Помогне???

Благодаря,

PS: Не мисля, че намерението на моя Novena е грешен, то е по-скоро детинско желание за връзка, и намерението ми ще включва пита за определен знак.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 està en línia
nou membre

Data d’entrada: 22 gener 2014
Missatges: 48
Per defecte He de sol·licitar el permís de Déu per començar una novena?
Hola,

Vull començar una novena per alguna cosa, però em pregunto si hauria o no sol·licitar el permís de Déu per resar la novena abans que realment iniciar-lo.

D’una banda, cap dejuni, l’oració, el sacrifici no fa feliç a Déu si no estan en la seva voluntat. D’altra banda, Sant Alfons va dir “”Qui prega se salva, i els que no prega es perdran. Pregueu per tot, especialment el do de la pregària””.

Ajudar ???

Gràcies,

PS: Jo no crec que la intenció del meu novena és pecat, és més aviat un desig infantil de la relació, i la meva intenció inclourà demanant una certa senyal.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 mao offline
Bag-ong Miyembro

Join Date: January 22, 2014
Posts: 48
Default Angay ba ako mangita pagtugot sa Diyos sa pagsugod sa usa ka novena?
Hello,

Gusto ko nga sa pagsugod sa usa ka novena alang sa usa ka butang apan ako naghunahuna ba o dili kinahanglan nga ako mangita pagtugot sa Diyos sa pag-ampo novena sa atubangan ko sa tinuod magsugod kini.

Sa usa ka bahin, sa bisan unsa nga pagpuasa, pag-ampo, sakripisyo dili sa paghimo sa Diyos kon sila dili sa Iyang kabubut-on. Sa laing bahin, St. Alphonse miingon nga “”Kadtong pag-ampo ang maluwas, ug ang mga tawo nga wala mag-ampo mawala. Pag-ampo alang sa tanan nga mga butang, ilabi na ang gasa sa pag-ampo””.

Tabangi ???

Salamat,

PS: Sa akong hunahuna wala ang tuyo sa akong novena mao ang makasasala, kini mao ang hinoon sa usa ka binata pangandoy mahitungod sa relasyon, ug ang akong tuyo maglakip sa pagpangayo alang sa usa ka pipila ka mga ilhanan.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ndi olumikizidwa ku makina
M’bale watsopano

Agwirizane Date: January 22, 2014
Posts: 48
Kusakhulupirika Kodi ndifune chilolezo Mulungu kuyamba novena?
Moni,

Ine ndikufuna kuyamba novena chinachake koma ine ndikudabwa ngati kapena ayi I afunefune Mulungu walolera kupemphera novena pamaso Ine ayambe izo.

Pa dzanja limodzi, aliyense kusala kudya, kupemphera, nsembe ayi akondweretse Mulungu ngati iwo sali mu chifuniro chake. Komano, St. Alphonse anati “”Amene kupemphera adzapulumutsidwa, ndipo amene sapembedza adzataika. Pempherani kwa chirichonse, makamaka mphatso ya pemphero””.

Thandizeni???

Zikomo,

PS: Ine sindikuganiza kuti cholinga novena wanga ndi ochimwa, m’malo ndikufuna zachibwana za ubale, ndi cholinga changa akuphatikizapo kupempha chizindikiro chinachake.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913当前离线
新成员

注册日期:2014年1月22日
帖子:48
默认我应该寻求神的开始诺维娜许可?
你好,

我要开始对某事物的诺维娜但我想知道我是否应该寻求神的祈祷诺维娜之前,我真正开始它的权限。

一方面,任何禁食,祈祷,祭祀不会让上帝高兴,如果他们不是在他的遗嘱。在另一方面,圣阿方斯说,“谁祈祷将被保存,如果谁不祈祷会丢失。祈求的一切,特别是祈祷的礼物”。

帮帮我???

谢谢,

PS:我不认为我的诺维娜的意图是有罪的,这是相当约关系的幼稚愿望,我打算将包括要求有一定的迹象。

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913當前離線
新成員

註冊日期:2014年1月22日
帖子:48
默認我應該尋求神的開始諾維娜許可?
你好,

我要開始對某事物的諾維娜但我想知道我是否應該尋求神的祈禱諾維娜之前,我真正開始它的權限。

一方面,任何禁食,祈禱,祭祀不會讓上帝高興,如果他們不是在他的遺囑。在另一方面,聖阿方斯說,“誰祈禱將被保存,如果誰不祈禱會丟失。祈求的一切,特別是祈禱的禮物”。

幫幫我???

謝謝,

PS:我不認為我的諾維娜的意圖是有罪的,這是相當約關係的幼稚願望,我打算將包括要求有一定的跡象。

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 hè missile
New Member

Date Join: January 22, 2014
Posts: 48
Di règula serai aghju circatu lu pirmissu di Diu, a cuminciari na nuvena?
Bonghjornu,

Vogliu fà la partendu na nuvena di qualcosa, ma aghju intesu sapia s’ellu o nun avea pimmu circatu lu pirmissu di Diu, prega nuvena prima ch’e avete principiatu lu.

Nantu à una manu, ogni dighjuni, preghiera, sacrifiziu sarà micca fà Diu filici e si nun sunnu a so vulintà. Nantu à u cuntrariu, St. Alphonse disse: “”quelli chì si prega sarà salvatu, è quelli chì ùn precu serà persu. Lettura di tuttu, specialmenti lu donu di prighera””.

Aiutu ???

Grazie,

PS: ùn pensu u prugettu di u mio nuvena hè piccatu, hè piuttostu un desideriu felicità su rapportu, è a mio voglie chì cumprendi dumandemu di un certu signu.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 je offline
Novi član

Datum: 22 siječnja 2014
Postovi: 48
Default Trebam li tražiti Božju dozvolu za početak devetnicu?
Zdravo,

Želim početi devetnicu za nešto, ali se pitam da li ili ne bih trebao tražiti Božje dopuštenje da se moli devetnicu prije nego što sam zapravo početak.

S jedne strane, bilo post, molitva, žrtva neće učiniti Bog sretni ako nisu u Njegovoj volji. S druge strane, St. Alphonse je rekao: “”Oni koji mole, bit će spašen, a oni koji se ne mole biti izgubljene. Moli se za sve, posebno dar molitve””.

Pomoć???

Hvala ti,

PS: Ne mislim da je namjera mog devetnice je grešno, već je to djetinjasta želja o vezi, a moja namjera će uključivati molba za određeni znak.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 er offline
nyt medlem

Tilmeldings dato: 22 jan 2014
Indlæg: 48
Standard Skal jeg søge Guds tilladelse til at starte en Novena?
Hej,

Jeg ønsker at starte en Novena til noget, men jeg spørger mig selv, om jeg bør søge Guds tilladelse til at bede Novena, før jeg rent faktisk begynder det.

På den ene side, nogen faste, bøn, offer vil ikke gøre Gud glad, hvis de ikke er i hans vilje. På den anden side, St. Alphonse sagde “”De, der beder, vil blive frelst, og dem, der ikke beder, vil blive tabt. Bed for alt, især gave bøn””.

Hjælp???

Tak,

PS: Jeg tror ikke hensigten med mit novena er syndigt, det er snarere en barnlig ønske om forhold, og min hensigt vil omfatte beder om en bestemt tegn.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
Nieuw lid

Geregistreerd: 22 januari 2014
Berichten: 48
Default Moet ik Gods toestemming om een noveen beginnen met zoeken?
Hallo,

Ik wil een noveen om iets te beginnen, maar ik vraag me af of ik Gods toestemming om noveen te bidden voordat ik daadwerkelijk beginnen met het zou moeten zoeken.

Aan de ene kant, geen vasten, gebed, offer zal God niet gelukkig maken als ze niet in zijn testament. Aan de andere kant, St. Alphonse zei: “”Degenen die bidden zal gered worden, en zij die niet bidden verloren zal gaan. Bid voor alles, vooral de gave van het gebed””.

Hulp???

Dank je,

PS: Ik denk niet dat de intentie van mijn noveen is zondig, het is eerder een kinderlijke wens over de relatie, en mijn bedoeling zal vragen om een bepaald teken.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 je offline
Nový člen

Založen: 22 leden 2014
Příspěvky: 48
Default Měl bych hledat Boží povolení ke startu na novénu?
Ahoj,

Chci začít novénu na něco, ale já jsem přemýšlel, jestli bych měl hledat Boží svolení, aby se modlili novénu než jsem to skutečně začít.

Na jedné straně každý půst, modlitba, oběť nebude dělat Bůh rád, pokud nejsou ve své poslední vůli. Na druhou stranu, St. Alphonse řekl: “”Ti, kdo se modlí, bude spasen, a ti, kteří se nemodlí, budou ztraceny. Modlete se za všechno, především dar modlitby””.

Pomoc???

Děkuji,

PS: Nemyslím si, že záměrem mé novény je hříšný, je to spíše dětinské přání o vztahu, a mým záměrem bude obsahovat žádostí o určitém znamení.

 

 

 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
New Member

Join Date: January 22, 2014
Posts: 48
Default Should I seek God’s permission to start a novena?
Hello,

I want to start a novena for something but I am wondering whether or not I should seek God’s permission to pray novena before I actually start it.

On one hand, any fasting, prayer, sacrifice will not make God happy if they are not in His will. On the other hand, St. Alphonse said “”Those who pray will be saved, and those who don’t pray will be lost. Pray for everything, especially the gift of prayer””.

Help???

Thank you,

PS: I don’t think the intention of my novena is sinful, it is rather a childish wish about relationship, and my intention will include asking for a certain sign.

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 estas offline
nova membro

Aliĝi Dato: Januaro 22, 2014
Afiŝoj: 48
Defaŭlta Ĉu mi celu Lian permeson komenci naŭa?
saluton,

Mi volas komenci naŭa ion sed mi scivolas ĉu mi devas sercxi Dia permeson preĝi naŭa antaux mi reale komenci ĝin.

Unuflanke, ajna fastado, preĝo, ofero ne faros Dio feliĉaj se ili ne estas en Lia volo. Aliflanke, St. Alphonse diris “”Tiuj, kiuj preĝas estos savita, kaj kiuj ne preĝu perdiĝos. Preĝu por ĉiu, speciale la donacon de preĝo””.

Helpi ???

Dankon,

PS: mi ne kredas ke la intenco de mia naŭa estas peka, estas pli ĝuste infana deziro pri interrilato, kaj mia intenco inkludos petante certa signo.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 avatar
uus liige

Liitunud: 22. jaanuar 2014
Postitusi: 48
Vaikimisi ma peaksin otsima Jumala loal alustada novena?
Tere,

Ma tahan alustada novena midagi, kuid ma ei tea, kas ma peaks otsima Jumala luba palvetada novena enne kui ma tegelikult käivitada.

Ühelt poolt iga tühja kõhuga, palve, ohverdus ei tee Jumala õnnelikud, kui nad ei ole oma tahte. Teiselt poolt, St. Alphonse ütles: “”Need, kes palvetavad salvestatakse ja need, kes ei palveta kaduma. Palvetage kõike, eriti andi palve””.

Abi ???

Aitäh,

PS: ma ei usu, kavatsusega minu novena on patune, see on pigem lapsik soov umbes suhteid, ja minu eesmärk hõlmab küsib teatud märk.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
Bagong miyembro

Join Date: Enero 22, 2014
Posts: 48
Default Dapat ko bang humingi ng pahintulot ng Diyos upang simulan ang isang novena?
Kamusta,

Gusto kong magsimula ng isang pagsisiyam para sa isang bagay ngunit ako ay nagtataka kung o hindi ang dapat kong humingi ng pahintulot ng Diyos na manalangin novena bago ko talagang simulan ito.

Sa isang dako, ang anumang mga pag-aayuno, panalangin, sakripisyo ay hindi gumawa ang Diyos masaya kung ito ay wala sa Kanyang kalooban. Sa kabilang dako, St. Alphonse sinabi “”Ang mga taong manalangin ay isi-save, at sa mga hindi nag manalangin ay mawawala. Manalangin para sa lahat, lalo na ang mga kaloob na panalangin””.

Tulong ???

Salamat,

PS: Hindi sa tingin ko ang intensyon ng aking novena ay makasalanan, ito ay sa halip ng isang parang bata wish tungkol sa relasyon, at ang aking intensyon ay isasama ang humihingi para sa isang tiyak na sign.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 on offline
Uusi jäsen

Join Date: 22 tammikuu 2014
Viestit: 48
Default Pitäisikö hakea Jumalan lupaa aloittaa Novena?
Hei,

Haluan aloittaa novenaa jotain mutta ihmettelen, onko minun pitäisi etsiä Jumalan lupaa rukoilla novenaa ennen kuin varsinaisesti aloittaa sen.

Toisaalta, mitään paasto, rukous, uhri ei tee Jumalan tyytyväisiä, jos ne eivät ole Hänen tahtoaan. Toisaalta, St. Alphonse sanoi “”Ne, jotka rukoilevat tallennetaan, ja ne, jotka eivät rukoile katoavat. Rukoile kaikesta, erityisesti rukouksen lahjaa””.

Auttaa???

Kiitos,

PS: En usko tarkoitus minun novenaa on syntinen, se on melko lapsellinen toive siitä suhteesta, ja aionkin sisältää pyytää tiettyä merkkiä.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 est déconnecté
Nouveau membre

Date d’inscription 22 Janvier, 2014
Messages: 48
Par défaut Dois-je demander la permission de Dieu pour commencer une neuvaine?
Bonjour,

Je veux commencer une neuvaine pour quelque chose, mais je me demande si je devais ou non demander la permission de Dieu pour prier neuvaine avant que je le démarre.

D’une part, tout le jeûne, la prière, le sacrifice ne fera pas Dieu heureux si elles ne sont pas dans sa volonté. D’autre part, Saint-Alphonse a dit: «Ceux qui prient seront sauvés, et ceux qui ne prient pas seront perdus. Priez pour tout, surtout le don de la prière».

Aidez-moi???

Je vous remercie,

PS: Je ne pense pas que l’intention de mon neuvaine est un péché, il est plutôt un désir enfantin relation, et mon intention comprendra demander un certain signe.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
New Member

Join Date: December 22, 2014
Posts: 48
Default Moat ik sykje God tastimming om te begjinnen mei in novena?
Hoi,

Ik wol begjinne in novena foar wat, mar ik bin benijd oft of net ik soe sykje God tastimming om te bidden novena foardat ik eins begjinne it.

Oan de iene kant, alle fêstjen, gebed, offer sil net meitsje God bliid as se binne net yn syn wil. Oan de oare kant, St. Alphonse sei “”Wa’t bidde sil behâlden wurde, en dyjingen dy’t net bidde sil wurde ferlern. Bid foar alles, benammen de jefte fan gebed””.

Help???

Dankewol,

PS: Ik tink net dat de bedoeling fan myn novena is sûndich, it is earder in bernlike winsk oer relaasje, en myn bedoeling sil ûnder oaren freegje foar in bepaalde teken.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 está conectado
membro novo

Data: 22 de xaneiro de 2014
Mensaxes: 48
Estándar Debo buscar o permiso de Deus para comezar unha novena?
Ola,

Quero comezar unha novena a algo, pero estou pensando se debo ou non pedir o permiso de Deus para orar novena antes de realmente comezar a el.

Por unha banda, calquera xaxún, a oración, o sacrificio non fará Deus feliz se eles non están na súa vontade. Por outra banda, St Alphonse dixo: “”Aqueles que oran serán gardados, e os que non rezan perderanse. Ore por todo, especialmente o don da oración””.

Axudar ???

Grazas,

PS: Eu non creo que a intención da miña novena é pecado, é si un desexo infantil sobre a relación, e miña intención incluirá pedindo un certo sinal.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 გასულია
ახალი წევრი

გაწევრიანების თარიღი: იანვარი 22, 2014
პოსტები: 48
Default უნდა ვეძებოთ ღვთის ნებართვა დაიწყოს novena?
Hello,

მე მინდა, რომ დაიწყოს novena რაღაც, მაგრამ მე მაინტერესებს, თუ არა მე უნდა ვეძებოთ ღვთის ნებართვა სალოცავად novena ადრე მე რეალურად დაიწყოს იგი.

ერთის მხრივ, არც მარხვა, ლოცვა, მსხვერპლი არ ღმერთს ბედნიერი, თუ ისინი არ არიან მისი ნება. მეორეს მხრივ, წმინდა Alphonse განაცხადა, რომ “”ისინი, ვინც სალოცავად იქნება შენახული, და ვინც არ ლოცულობენ დაიკარგება. სალოცავად ყველაფერი, განსაკუთრებით საჩუქარი ლოცვა””.

დახმარება ???

გმადლობთ,

PS: მე არ ვფიქრობ, რომ განზრახვა ჩემი novena ცოდვილი, ეს არის საკმაოდ ბავშვური სურვილის ურთიერთობისათვის, და ჩემი განზრახვა მოიცავს ითხოვს გარკვეული ნიშანი.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ist offline
Neues Mitglied

Registriert seit: 22. Januar 2014
Beiträge: 48
Standard Soll ich Gottes Erlaubnis versuchen, eine Novene zu beginnen?
Hallo,

Ich möchte eine Novene für etwas zu starten, aber ich frage mich, ob oder nicht sollte ich Gottes Erlaubnis suchen Novene zu beten, bevor ich es tatsächlich beginnen.

Auf der einen Seite jeder Fasten, Gebet, Opfer nicht machen Gott glücklich, wenn sie nicht in seinem Willen sind. Auf der anderen Seite, sagte St. Alphonse “”Wer wird gerettet werden beten, und diejenigen, die nicht beten, gehen verloren. Beten Sie für alles, vor allem die Gabe des Gebets””.

Hilfe???

Vielen Dank,

PS: Ich glaube nicht die Absicht, meine Novene sündig ist, es ist eher eine kindliche Wunsch über Beziehung und meine Absicht, mit der Frage, für ein bestimmtes Zeichen umfassen.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 δεν είναι συνδεδεμένος
Νέο μέλος

Εγγραφή: 22 του Γενάρη 2014
Δημοσιεύσεις: 48
Προεπιλογή Θα έπρεπε να ζητήσει την άδεια του Θεού για να ξεκινήσει μια εννιάμερα;
Χαίρετε,

Θέλω να αρχίσω μια εννιάμερα για κάτι, αλλά αναρωτιέμαι αν ή όχι θα έπρεπε να ζητήσει την άδεια του Θεού για να προσευχηθούν εννιάμερα πριν εγώ πραγματικά να ξεκινήσει.

Από τη μια πλευρά, κάθε νηστεία, προσευχή, η θυσία δεν θα κάνει ο Θεός ευτυχισμένο και αν δεν είναι στο θέλημά Του. Από την άλλη πλευρά, ο Άγιος Alphonse δήλωσε: «Εκείνοι που προσεύχονται θα σωθούν, και εκείνοι που δεν προσεύχονται θα χαθούν. Προσευχηθείτε για τα πάντα, ειδικά το δώρο της προσευχής».

Βοήθεια???

Ευχαριστώ,

PS: Δεν νομίζω ότι η πρόθεση της εννιάμερα μου είναι αμαρτωλό, είναι μάλλον μια παιδιάστικη επιθυμία για τη σχέση, και η πρόθεσή μου θα περιλαμβάνει ζητώντας ένα συγκεκριμένο σημάδι.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ઓફલાઇન છે
નવા સભ્ય

જોડાઓ તારીખ: 22 જાન્યુઆરી, 2014
પોસ્ટ્સ: 48
મૂળભૂત હું Novena શરૂ કરવા માટે ભગવાન માતાનો પરવાનગી લેવી જોઈએ?
હેલો,

હું કંઈક માટે Novena શરૂ કરવા માંગો છો, પરંતુ હું આશ્ચર્ય પામી છું કે શું નથી અથવા હું Novena પ્રાર્થના કરવા પહેલાં હું ખરેખર તે શરૂ ભગવાન પરવાનગી લેવી જોઈએ.

એક તરફ, કોઇ ઉપવાસ, પ્રાર્થના, બલિદાન ભગવાન ખુશ બનાવવા નહીં તો તેઓ તેમની ઇચ્છા નથી. બીજી બાજુ પર, સેન્ટ આલ્ફોન્સ જણાવ્યું હતું કે “”જે લોકો પ્રાર્થના કરશે તે તારણ પામશે, અને જેઓ પ્રાર્થના નથી ખોવાઈ જશે. બધું માટે પ્રાર્થના, ખાસ કરીને પ્રાર્થનાની ભેટને””.

મદદ ???

આભાર,

પીએસ: હું નથી લાગતું નથી મારા Novena હેતુ પાપી છે, તે જગ્યાએ સંબંધ વિશે એક બાલિશ ઇચ્છા છે, અને મારા હેતુ એક ચોક્કસ સાઇન માટે પૂછતી સમાવેશ થાય છે.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
nouvo Manm

Antre nan dat: 22 janvye 2014
Posts: 48
Default Èske mwen ta dwe chèche pèmisyon Bondye a yo kòmanse yon nevèn?
Hello,

Mwen vle kòmanse yon nevèn pou yon bagay men mwen mande si wi ou non mwen ta dwe chèche jwenn pèmisyon Bondye a yo lapriyè nevèn anvan m ‘aktyèlman kòmanse li.

Sou yon sèl men, nenpòt jèn, lapriyè, sèvis ofrann bèt pa pral fè kè Bondye kontan si yo pa nan volonte li. Nan lòt men an, St Alphonse di “”Moun ki lapriyè va sove, ak moun ki pa lapriyè pral pèdi. Priye pou tout bagay, espesyalman kado a nan lapriyè””.

Ede ???

Mèsi,

PS: Mwen pa panse entansyon an nan nevèn mwen an se peche, li se pito yon vle anfantin sou relasyon, ak entansyon mwen ap gen ladan mande pou yon siy sèten.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ne offline
New Member

Join Date: Janairu 22, 2014
Posts: 48
Default Kamata Na nemi Allah izinin fara novena?
Hello,

Ina so in fara da wani novena wani abu amma ina mamaki ko ya kamata in nemi Allah izinin yin addu’a novena da na zahiri fara shi.

A daya hannun, wani azumi, da salla, hadaya ba zai yi farin ciki da Allah idan sun kasance ba a nufinsa. A daya hannun, St. Alphonse ce “”Wadanda suka yi addu’a zai sami ceto, da waɗanda suke bã su yin addu’a za a rasa. Addu’a ga kome da kome, musamman kyautar addu’a””.

Taimake ???

Na gode,

PS: Ba na zaton da niyya ta ta novena laifi ne, shi ne wajen wani yaro nufin game da dangantaka, da kuma ta nufi zai hada karban wani alama.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ua kahi waiho
New Member

Hui Lā: January 22, 2014
Posts: 48
Default E I imi ke Akua i ka ‘ae e hoʻoili i ka novena?
Aloha,

Makemake au e hoʻomaka i ka novena no kekahi mea, aka, ke au o ka naau ina paha aole paha ke Akua i ka ‘ae e pule novena mua au nae olalo ia mea au e imi.

Ma kekahi lima, i kekahi hookeai, pule, mohai e, aole i ke Akua pomaikai, ina aole lakou he ole iloko o kona makemake. Ma ka kekahi lima, St. Alphonse mai la, “”O ka mea e pule, e hoolaia, a me ka poe e pule, e iaʻi kekahi mea. E pule no na mea a pau, me na haawina o ka pule””.

Kokua ???

Mahalo,

PS: Aole au e manao i ka manao o koʻu novena he hewa, he oiaio, he childish makemake no pilina, a me koʻu manao e komo noi ana no kekahi mau hōʻailona.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 לא מחובר
חבר חדש

תאריך הצטרפות: 22 בינואר 2014
הודעות: 48
ברירת אני צריך לבקש רשות של אלוהים להתחיל Novena?
שלום,

אני רוצה להתחיל Novena למשהו אבל אני תוהה אם אני צריך לבקש רשות של אלוהים להתפלל Novena לפני שאני באמת להפעיל אותו.

מצד אחד, כל צום, תפילה, קרבה לא תעשה אלוהים שמח אם הם לא רצונו. מצד השני, רח ‘אלפונס אמר “”מי להתפלל יישמר, ומי לא מתפללים ייאבד. להתפלל על הכל, במיוחד את המתנה של תפילה””.

עֶזרָה???

תודה רבה לך,

PS: אני לא חושב כוונת Novena שלי היא חטא, זה די משאלה ילדותית על יחסים, בכוונתי תכלול מבקשת סימן מסוים.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ऑफ़लाइन है
नया सदस्य

सम्मिलित हों तिथि: 22 जनवरी, 2014
पोस्ट: 48
डिफ़ॉल्ट मैं एक Novena शुरू करने के लिए भगवान की अनुमति लेनी चाहिए?
नमस्ते,

मैं कुछ के लिए एक Novena शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ या नहीं, मैं Novena प्रार्थना करने के लिए इससे पहले कि मैं वास्तव में इसे शुरू भगवान की अनुमति लेनी चाहिए।

एक तरफ, किसी भी उपवास, प्रार्थना, यज्ञ भगवान को खुश करने के लिए नहीं होगा अगर वे अपनी वसीयत में नहीं हैं। दूसरी ओर, सेंट अल्फोंस ने कहा, “”जो प्रार्थना करते हैं बचाया जाएगा, और जो लोग प्रार्थना नहीं करते खो जाएगा। सब कुछ के लिए प्रार्थना करो, विशेष रूप से प्रार्थना के उपहार””।

मदद???

धन्यवाद,

पुनश्च: मुझे नहीं लगता कि मेरे Novena के इरादे पापी है, बल्कि यह रिश्ते के बारे में एक बचकाना इच्छा है, और मेरा इरादा एक निश्चित संकेत के लिए पूछ शामिल होंगे।

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 yog offline
Tshiab tug

Koom Hnub: Lub ib hlis ntuj 22, 2014
Posts: 48
Default Kuv nrhiav Vajtswv tso cai mus pib ib lub novena?
Nyob zoo,

Kuv xav kom pib ib lub novena rau ib yam dab tsi tiam sis kuv xav seb puas los yog tsis kuv yuav tsum nrhiav Vajtswv tso cai rau thov Vajtswv novena ua ntej kuv tau pib nws.

Rau ib tug tes, tej kev yoo mov, kev thov Vajtswv, kev txi yuav tsis ua rau Vajtswv zoo siab yog hais tias lawv tsis nyob rau hauv Nws lub siab nyiam. Nyob rau lwm cov tes, St. Alphonse hais tias “”Cov neeg uas thov Vajtswv yuav tsum txais kev cawmdim, thiab cov neeg uas tsis thov Vajtswv yuav ploj. Thov Vajtswv rau txhua yam, tshwj xeeb tshaj yog lub txiaj ntsim ntawm kev thov Vajtswv””.

Pab ???

Ua tsaug rau koj,

PS: Kuv tsis xav tias lub tswv yim ntawm kuv novena yog txoj kev txhaum, nws yog ib tug es childish xav txog kev sib raug zoo, thiab kuv lub tswv yim yuav muaj xws li nug rau ib tug tej kos npe rau.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 offline
Új tag

Csatlakozott: január 22, 2014
Hozzászólások: 48
Alapértelmezett Kell keresni Isten engedélyével lehet indítani egy kilencedet?
Helló,

Szeretnék elindítani egy kilencedet valamit, de én kíváncsi-e vagy sem kéne keresni Isten engedélyével imádkozni kilenced mielőtt valóban kezdeni.

Egyrészt olyan böjt, az imádság, az áldozat nem tesz Isten boldog, ha nem az Ő akarata. Másrészt, a Szent Alfonz azt mondta: “”Azok, akik imádkoznak mentésre kerül, és azok, akik nem imádkoznak elvész. Imádkozzatok minden, különösen az ajándék ima””.

Segítség???

Köszönöm,

PS: Nem hiszem, hogy a szándék az én kilenced bűnös, ez inkább egy gyermeki vágy körülbelül kapcsolat, és a célom magában keresi a biztos jele.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 er ótengdur
New Member

Skráður þann: 22 jan 2014
Innlegg: 48
Default Ætti ég að leita leyfis Guðs til að hefja NOVENA?
Halló,

Ég vil byrja á NOVENA fyrir eitthvað en ég er að spá í hvort ég ætti að leita leyfis Guðs til að biðja NOVENA áður en ég byrja í raun það.

Annars vegar hvaða föstu, bæn, fórn mun ekki gera Guð ánægð ef þeir eru ekki í vilja hans. Á hinn bóginn, St. Alphonse sagði “”Þeir sem biðja mun hólpinn verða, og þeir sem biðja ekki tapast. Biðjið fyrir allt, sérstaklega gjöf bænarinnar””.

Hjálp ???

Þakka þér,

PS: Ég held ekki ætlun novena minn er syndugur, það er frekar barnalegt ósk um tengsl og ætlun mín mun fela biðja um ákveðna merki.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 bụ offline
New Member

Jikọọ Ụbọchị: January 22, 2014
Posts: 48
Ndabere Kwesịrị m na-achọ Chineke ikike na-amalite a novena?
Nnọọ,

Achọrọ m na-amalite a novena ihe ma m na-eche ma ma ọ bụ na m kwesịrị ịchọ Chineke ikike ikpe ekpere novena n’ihu m n’ezie na-amalite ya.

N’otu akụkụ, ọ bụla na-ebu ọnụ, ekpere, àjà ga-eme ka Chineke nwee obi ụtọ ma ọ bụrụ na ha na-adịghị na Ya. N’aka nke ọzọ, St. Alphonse kwuru “”Ndị na-ekpe ekpere a ga-azọpụta, na ndị na-adịghị ekpe ekpere ga-efu. Kpee ekpere maka ihe niile, karịsịa onyinye ekpere””.

Enyemaka???

Daalụ,

PS: Echeghị m na ebumnuche nke m novena bụ mmehie, ọ bụ kama a ihe ụmụaka chọrọ banyere mmekọrịta, ma nzube m ga-agụnye na-arịọ maka a ụfọdụ ịrịba ama.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 offline
Anggota baru

Join Date: 22 Januari 2014
Posts: 48
Default Haruskah saya meminta izin Allah untuk memulai novena?
Halo,

Saya ingin memulai novena untuk sesuatu tapi saya bertanya-tanya apakah saya harus mencari izin Allah untuk berdoa novena sebelum aku benar-benar memulainya.

Di satu sisi, setiap puasa, doa, pengorbanan tidak akan membuat Allah senang jika mereka tidak dalam kehendak-Nya. Di sisi lain, St. Alphonse mengatakan “”Mereka yang berdoa akan diselamatkan, dan orang-orang yang tidak berdoa akan hilang. Doakan segalanya, terutama karunia doa””.

Membantu???

Terima kasih,

PS: Saya tidak berpikir niat novena saya adalah dosa, itu lebih merupakan keinginan kekanak-kanakan tentang hubungan, dan niat saya akan mencakup meminta tanda tertentu.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
Tá catholic0913 catholic0913 offline
Ball nua

Dáta Ballraíochta: 22 Eanáir, 2014
Fógraí Idirlín: 48
Default Ar cheart dom cead Dé a thosú novena lorg?
Dia dhuit,

Ba mhaith liom a thosú novena as rud éigin ach tá mé ag wondering cibé acu atá nó nár chóir dom a lorg cead Dé novena chun guí sula dtosaím ndáiríre é.

Ar lámh amháin, aon troscadh, paidir, íobairt a ní a dhéanamh Dia sásta mura bhfuil siad in a bheidh. Ar an láimh eile, a dúirt Naomh Alphonse “”Iad siúd a guí a shábháil, agus beidh iad siúd nach bhfuil guí a bheith caillte. Guigh gach rud, go háirithe an bronntanas paidir””.

Cabhrú???

Go raibh maith agat,

PS: Ní dóigh liom go bhfuil ar intinn ag mo novena sinful, tá sé in áit ar mian leo childish faoi chaidreamh, agus beidh ar intinn agam iarraidh comhartha áirithe.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 non è collegato
Nuovo membro

Data di registrazione: 22 Gennaio 2014
Messaggi: 48
Predefinito Devo chiedere il permesso di Dio per iniziare una novena?
Ciao,

Voglio iniziare una novena per qualcosa, ma mi chiedo se o non dovrei chiedere il permesso di Dio a pregare novena prima di iniziare effettivamente esso.

Da un lato, ogni digiuno, la preghiera, il sacrificio non farà felice Dio se non sono nella sua volontà. D’altra parte, S. Alfonso ha dichiarato: “”Chi prega saranno salvati, e coloro che non pregano saranno persi. Pregate per tutto, soprattutto il dono della preghiera””.

Aiuto???

Grazie,

PS: Non credo che l’intenzione della mia novena è peccato, è piuttosto un desiderio di infantile rapporto, e la mia intenzione comprenderà chiedendo per un certo segno.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913のcatholic0913はオフラインです
新しいメンバー

参加日:2014年1月22日
投稿:48
デフォルトでは、私はノベナを開始する神の許可を求める必要がありますか?
こんにちは、

私は何かのためノベナを開始したいが、私は私が実際にそれを開始する前に、ノベナを祈るために神の許可を求める必要があるかどうかを疑問に思って。

彼らは彼の意志でない場合は一方で、任意の断食、祈り、犠牲は神が幸せになるわけではありません。一方、聖アルフォンスは「祈る人たちが保存され、祈るない人は失われます。すべて、祈りの特に贈り物のために祈る」と述べました。

助けて???

ありがとうございました、

PS:私はそれはむしろ関係についての幼稚な願いです、私のノベナの意図が罪深いとは思わない、と私の意図は、特定の記号を求めて含まれます。

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 punika offline
New Member

Tanggal Gabung: 22 Januari, 2014
Posts: 48
Default Apa aku ngupaya ijin Allah kanggo miwiti novena a?
Halo,

Aku pengin miwiti novena kanggo soko nanging Aku pemikiran apa utawa ora aku kudu ngupaya ijin Allah kanggo ndedonga novena sadurunge aku bener miwiti.

Ing tangan siji, apa pasa, shalat, kurban bakal ora nggawe Allah seneng yen lagi ora ing kersanipun. Ing tangan liyane, St. Alphonse ngandika: “”Wong sing ndedonga bakal disimpen, lan wong-wong sing ora ndedonga bakal ilang. Ndedongaa kanggo kabeh, utamané ing hadiah pandonga””.

Bantuan ???

Matur nuwun,

PS: Aku ora mikir tujuan saka novena iku dosa, iku rodo pesenan childish bab sesambetan, lan sandi tujuan kalebu takon tandha tartamtu.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ಆಫ್ಲೈನ್
ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ

ಸೇರ್ಪಡೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 22, 2014
ಪೋಸ್ಟ್: 48
ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ನಾನು ನೊವೆನಾ ಆರಂಭಿಸಲು ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಕೋರಬೇಕು?
ಹಲೋ,

ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ನೊವೆನಾ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವ ಆದರೆ ನಾನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೊವೆನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳ್ಳುವ ನಾನು.

ಒಂದೆಡೆ, ಯಾವುದೇ ಉಪವಾಸ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತ್ಯಾಗ ದೇವರ ಸಂತೋಷ ಅವರು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ ವೇಳೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೇಂಟ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು “”ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರು ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ., ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ””.

ಸಹಾಯ ???

ಧನ್ಯವಾದಗಳು,

ಪಿಎಸ್: ನಾನು ಬದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಲಿಶ ವಿಶ್, ನನ್ನ ನೊವೆನಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾತಕಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೈನ್ ಕೇಳುವ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 форум
Жаңа мүше

Тіркелу: 22 қаңтар, 2014
Хабарламалар: 48
Әдепкі Мен Novena бастау үшін Құдайдың рұқсат іздеуіміз керек?
Сәлеметсіз бе,

Мен бір нәрсе үшін Novena бастау керек, бірақ маған шын мәнінде, оны бастамас бұрын Мен Novena дұға ету Құдай рұқсат алулары керек немесе жоқ қызық жатырмын.

Оның еркіне емес, егер бір жағынан, кез келген ораза, намаз, құрбан, Құдай бақытты жасауға болады. Екінші жағынан, Санкт-Альфонс «дұға ететіндердің сақталады, және дұға емес, кім жойылады. барлық, дұға әсіресе сый үшін дұға ет» деді.

Көмектесіңдер???

Рақмет сізге,

PS: менің Novena ниет күнәкар болып табылады, ол емес, қарым-қатынас туралы балалар тілегі болып табылады, және менің ниеті белгілі бір белгісі сұрап жатады деп ойламаймын.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 គឺក្រៅបណ្ដាញ
សមាជិកថ្មី

ចូលរួមជាមួយកាលបរិច្ឆេទ: ខែមករា 22, 2014
ប្រកាស: 48
តើខ្ញុំគួរស្វែងរកលំនាំដើមការអនុញ្ញាតរបស់ព្រះដើម្បីចាប់ផ្តើមការ Novena មួយ?
ជំរាបសួរ,

ខ្ញុំចង់ចាប់ផ្តើម Novena សម្រាប់អ្វីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ថាតើបានឬមិនបានខ្ញុំគួរស្វែងរកការអនុញ្ញាតរបស់ព្រះដើម្បីអធិស្ឋាន Novena មុនពេលដែលខ្ញុំពិតជាបានចាប់ផ្តើមវា។

នៅថ្ងៃទីមួយដៃណាមួយការតមអាហារ, ការអធិស្ឋាន, ការថ្វាយយញ្ញបូជានឹងមិនធ្វើឱ្យព្រះរីករាយប្រសិនបើពួកគេមិននៅក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់។ នៅលើដៃផ្សេងទៀត, ផ្លូវ Alphonse ថ្លែងថា: «អស់អ្នកដែលបានអធិស្ឋាននឹងត្រូវបានរក្សាទុកនិងអ្នកដែលមិនអធិស្ឋាននឹងត្រូវបាត់បង់។ សូមអធិស្ឋានសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសអំណោយទាននៃការអធិស្ឋាន»។

ជំនួយ ???

អរគុណ,

PS: ខ្ញុំមិនគិតថាគោលបំណងនៃការ Novena របស់ខ្ញុំនេះគឺមានបាប, វាគឺជាបំណងប្រាថ្នាដូចកូនក្មេងជាអំពីទំនាក់ទំនង, និងបំណងរបស់ខ្ញុំនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការសួរសញ្ញាជាក់លាក់មួយសម្រាប់។

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913의 catholic0913은 오프라인 상태입니다
새로운 회원

가입 날짜 1 월 22 일 : 2014 년
게시물 : 48
기본적으로 나는 노 베나를 시작 하나님의 허락을 추구해야 하는가?
여보세요,

내가 뭔가에 대한 노 베나을 시작하고 싶어하지만 난 내가 실제로 시작하기 전에 노 베나기도하는 하나님의 허락을 구해야할지 여부를 궁금해하고있다.

그들은 하나님의 뜻에없는 경우 한편으로는, 어떤 금식,기도, 희생은 하나님이 행복하지 않습니다. 한편, 성 알폰스는 “”기도하는 사람들이 저장되며,기도하지 않는 사람들은 손실됩니다. 모든 것을 위해기도 특히 선물을기도하자””고 말했다.

도움???

고맙습니다,

PS : 나는 오히려 관계에 대한 유치 소원, 내 노 베나의 의도가 죄라고 생각하지 않고, 내 의도는 특정 기호를 묻는 포함됩니다.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
Endamê nû

Join Date: January 22, 2014
Peyam: 48
Default Divê destûra Xwedê dest bi novena digerin ez?
Slav,

Ez dixwazim dest bi novena ji bo tiştekî lê ez şaş im, gelo an ne ez divê destûra Xwedê, da ku dua novena berî ku ez bi rastî ew dest bi digerin.

Li aliyekê, tu bi rojî, dua, qurbana wê bi Xwedê şa bikin, eger ew ne li daxwaza wî ne. Li aliyê din jî, St. Alphonse got: “”Yên ku dua bike, wê xilas bibe, û kesên ku nimêj nakin winda bibin. Dua bikin, da ji bo her tiştî, bi taybetî jî yên mêrnekirî yên ku dua””.

Alîkarî???

Spas dikim,

PS: Ez ne bawerim ku mebest ji novena min gunehkar e, ew e li şûna a wish zaroktiyê li ser têkiliyên, û niyeta min de dê pirs ji bo nîşanekê hin.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 сырткары
Жаңы мүчө

Катталган датасы: 22 Май, 2014
Билдирүүлөр: 48
По умолчанию Мен Novena баштоо үчүн Кудайдын уруксат сурашы керек?
Салам,

Мен бир нерсе үчүн Novena баштоо үчүн каалаган, бирок, мен, мен, ал баштала электе Novena дуба Кудайдын уруксат керекпи же жокпу деп ойлонуп жатам.

бир жагынан, ар кандай, орозо, намаз, курмандык, алар өз эрки менен эмес, эгер Кудай бактылуу кыла албайт. Экинчи жагынан алганда, St. Alphonse «дуба кылгандар куткарылат +, дуба жок, чындыктан баш тарткандарды жоюлат., айрыкча, тиленүү белегин, баары үчүн тиленгиле», деп билдирди.

Жардам берет ???

Рахмат сага,

PS: Мен Novena ниети күнөөкөр, ал эмес, мамилеси жөнүндө бир баланын тилегим, менин ал жакка бир жышаан көрсөтүшүн талап болот деп ойлойм.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ອອຟໄລ
ສະມາຊິກໃຫມ່

ວັນທີ່ສະຫມັກ: ມັງກອນ 22, 2014
ກະທູ້: 48
ມາດຕະຖານຂ້າພະເຈົ້າຄວນສະແຫວງຫາການອະນຸຍາດຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສະມຸດປາການເປັນ?
ສະບາຍດີ,

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນສະມຸດປາການສໍາລັບການບາງສິ່ງບາງຢ່າງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າສົງໄສບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຼືບໍ່ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຈະຊອກຫາວິທີການອະນຸຍາດຂອງພຣະເຈົ້າຈະອະທິຖານສະມຸດປາການກ່ອນທີ່ຈະຂ້າພະເຈົ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ຢ່າງໃດຖືສິນອົດເຂົ້າ, ການອະທິຖານ, ການເສຍສະລະຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພຣະອົງຈະ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, St Alphonse ກ່າວວ່າ “”ຜູ້ທີ່ອະທິຖານຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ, ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິຖານຈະໄດ້ຮັບການສູນເສຍ. ຈົ່ງອະທິຖານສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອງປະທານແຫ່ງການອະທິຖານ””.

ຊ່ວຍ ???

ຂອບໃຈ,

PS: ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຈຸດປະສົງຂອງສະມຸດປາການຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນບາບ, ມັນເປັນແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມປາດຖະຫນາ childish ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ, ແລະຈຸດປະສົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະປະກອບມີການສະເຫນີຂໍສໍາລັບອາການສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
Member

Join Date: XXII, MMXIV
Posts: XLVIII
Defectus Ego committitur a Deo permittente, novena?
Salve,

Volo aliquid ordiri novena sed dubito an Deo permittente quaeram orare novena initio antequam actu.

Hinc aliquis ieiunio, oratione, sacrificio non faciam si non secundum voluntatem Dei beatus. E contrario, ait S. Alphonsus “”Qui orat salvabitur et peribit qui orat. Pro omnibus, praecipue munus orationis””.

Auxilium ???

Gratias tibi,

PS: novena peccatum meum consilium puto, magis puerile relationem de voto et animo postulare compendium quoddam signum.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ir izgājis
jaunās dalībvalstis

Pievienojies: 22. janvāris 2014
Ieraksti: 48
Default man vajadzētu meklēt Dieva atļauju, lai sāktu Novena?
Sveiki,

Es gribu sākt Novena par kaut ko, bet es esmu jautājums, vai man vajadzētu meklēt Dieva atļauju, lai lūgtu Novena pirms es tiešām sākt to.

No vienas puses, jebkurš gavēnis, lūgšana, upuris neliks Dievs laimīgs, ja tie nav Viņa gribu. No otras puses, St. Alphonse teica: “”Tie, kas lūgšanas tiks saglabāti, un tiem, kas nav lūgšanas tiks zaudēti. Lūdziet par visu, īpaši dāvanu lūgšanas””.

Palīdzēt ???

Paldies,

PS: Es nedomāju, ka nodoms mana Novena ir grēcīgs, tas ir diezgan bērnišķīgi vēlme par attiecībām, un mans nodoms ietvers prasot noteiktu zīmi.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 neprisijungęs
Naujosios valstybės

Prisiregistravo sausio 22 2014
Pranešimai: 48
Numatytasis turėčiau ieškoti Dievo leidimą pradėti labai Novena?
Sveiki,

Noriu pradėti Novena kažką, bet man įdomu ar turėčiau kreiptis į Dievo leidimą melstis Novena, kol aš iš tikrųjų pradėti jį.

Viena vertus, bet badavimas, malda, auka nebus Dievas laimingas, jei jie nėra Jo valia. Kita vertus, Šv Alfonsas sakė: “”Tie, kurie meldžiasi, bus išgelbėtas, o tiems, kurie neturi melstis bus prarasti. Melskis už viską, ypač maldos dovaną””.

Pagalba ???

Ačiū,

PS: aš nemanau, kad mano Novena ketinimas yra nuodėmingas, ji yra gana vaikiškas noras apie santykius, ir mano ketinimas įtraukti klausia tam tikrą požymį.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ass offline
neie Member

Maacht Datum: 22. Januar 2014
Posts: 48
Default Sollt ech Gott d’Erlaabnis sichen eng novena ufänken?
Hallo,

Ech wëll e novena fir eppes ufänken, mee ech mech gewonnert, ob oder net soll ech Gott d’Erlaabnis sichen novena ze bieden, ier ech et effektiv ufänken.

Op engersäits, all fasting, Gebiet, Affer gëtt net maachen Gott frou wann se net an sengem wäert sinn. Op der aner Hand, sot St. Alphonse “”sitt ginn gerett bieden, an déi, déi bieden, net wäert verluer ginn. Zitéiert fir alles, virun allem de Cadeau vu Gebiet””.

Hëllef ???

Merci,

PS: Ech denken net d’Absicht vun mengem novena begi ass, et ass éischter eng kanneresch wëllt iwwer Relatioun, an meng Intentioun gëtt anscheinend fir eng bestëmmte Zeechen gehéiert.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 е присутен
новите земји

Регистриран: Јануари 22, 2014
Пораки: 48
Стандардно треба да го бараат Бог дозвола да започне novena?
Здраво,

Сакам да се започне novena за нешто, но јас сум се прашувате дали или не треба да бараат дозвола на Бог да се моли novena пред јас всушност го пушти.

Од една страна, секој пост, молитва, жртва ќе не направи Бог среќен ако тие не се во Неговата волја. Од друга страна, Свети Алфонс рече: “”Оние кои се молат, ќе биде спасен, а оние кои не се молат, ќе бидат изгубени. Моли се, особено дарот на молитвата””.

Помогне ???

Ти благодарам,

PS: Не мислам дека намерата на мојата novena е грешен, тоа е прилично детска желба за врска, и мојата намера ќе ги вклучува барање за одреден знак.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 dia ivelany
New Member

Join Date: Janoary 22, 2014
Posts: 48
Tokony ho toerana misy anao mitady ny alalana mba hanomboka ny novena?
Salama,

Te-hanomboka ny novena ho zavatra, fa manontany tena aho na tsia dia tokony hitady ny alalana mba hivavaka novena alohan’ny tena manomboka izany.

Amin’ny lafiny iray, na ny fifadian-kanina, ny vavaka, sorona, dia tsy ho faly Andriamanitra raha toa ka tsy ao ny sitrapony. Etsy an-danin’izany, St. Alphonse hoe “”Ireo izay mivavaka dia ho voavonjy, ary izay tsy mivavaka dia ho very. Mivavaha ho an’ny zava-drehetra, indrindra fa ny fanomezana ny vavaka””.

Vonjeo???

Misaotra anao,

Sal: Tsy mino aho fa ny fikasana ny novena no manota, dia ny jaza fa faniriana momba ny fifandraisana, ary ny fikasany dia ahitana nangataka famantarana iray.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 di luar talian
Ahli baru

Join Date: 22 Januari 2014
Posts: 48
Lalai Sekiranya aku memohon izin Allah untuk memulakan novena yang?
Hello,

Saya ingin memulakan novena sesuatu tetapi saya tertanya-tanya sama ada saya perlu mendapatkan izin Allah untuk berdoa Novena sebelum saya sebenarnya memulakannya.

Dalam satu tangan, mana-mana puasa, solat, pengorbanan tidak akan menjadikan Allah senang jika mereka tidak berada dalam kehendak-Nya. Sebaliknya, St. Alphonse berkata, “”Orang-orang yang berdoa akan diselamatkan, dan mereka yang tidak berdoa akan hilang. Berdoalah untuk segala-galanya, terutama karunia doa””.

Bantu???

Terima kasih,

PS: Saya tidak fikir niat novena saya adalah orang yang berdosa, ia adalah lebih kepada hasrat kebudak-budakan mengenai hubungan, dan niat aku akan termasuk meminta tanda tertentu.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ഓഫ്ലൈൻ ആണ്
പുതിയ അംഗത്തെ

ചേരുന്ന തീയതി: ജനുവരി 22, 2014
പോസ്റ്റ്: 48
സ്വതേ ഞാൻ ഒരു Novena ആരംഭിക്കാൻ ദൈവത്തിൻറെ അനുവാദം തേടുകയോ?
ഹലോ,

ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു Novena ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്കിലും ഞാൻ ശരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാൻ Novena പ്രാർഥിക്കാൻ ദൈവത്തിൻറെ അനുമതി തേടേണ്ടതുണ്ട് വേണ്ടയോ തരാന്.

അവർ അവന്റെ ഇഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈ, ഏതെങ്കിലും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ന് യാഗം ദൈവം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യില്ല. മറുവശത്ത്, സെന്റ് അൽഫോൻസ് “”പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തി ചെയ്യും, പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല ചെയ്തവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാം, പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മാനം പ്രാർഥിക്കുക”” പറഞ്ഞു.

സഹായിക്കൂ???

നന്ദി,

പി.എസ്: ഞാൻ എന്റെ Novena ചിന്തയോടെ പാപപങ്കിലമാകുന്നു, അതു ബന്ധം എന്നാപ്പിന്നെ ആശംസ, മറിച്ച് ആണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു പ്രത്യേക അടയാളം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉൾപ്പെടും കരുതുന്നില്ല.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline
Membri Ġodda

Join Date: 22 Jan 2014
Posts: 48
Default Għandi jintalab permess Alla biex jinbeda Novena?
Bongu,

Irrid li jibdew Novena għal xi ħaġa imma jien am jistaqsi jekk jew le I għandu jintalab permess Alla biex nitolbu Novena qabel I attwalment tibda dan.

Fuq naħa waħda, kull sawm, talb, sagrifiċċju mhux se tagħmel Alla kuntenti jekk dawn ma jkunux se Tiegħu. Min-naħa l-oħra, St Alphonse qal “”Dawk li nitolbu se jiġu ffrankati, u dawk li ma nitolbu se jintilfu. Itolbu għal kollox, speċjalment il-rigal ta ‘talb””.

Jgħinu ???

Grazzi,

PS: I do not think l-intenzjoni tal-Novena tiegħi huwa sinful, huwa pjuttost xewqa childish dwar ir-relazzjoni, u l-intenzjoni tiegħi se jinkludi titlob għal sinjal ċerta.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
he tuimotu catholic0913 catholic0913
Mema Hōu

Hono Rā: January 22, 2014
Whakairinga: 48
Taunoa Kia rapu ahau whakaaetanga a te Atua ki te tīmata i te novena?
Hello,

hiahia ahau ki te tīmata i te novena mo te tahi mea, engari ahau miharo ahau kia rapu ranei kahore ranei ahau whakaaetanga a te Atua ki te inoi novena mau i mua i ahau tīmata te reira.

I te kotahi ringa, i tetahi nohopuku, te inoi, patunga tapu e kore kia hari te Atua, ki te kahore e ratou i roto i tana i pai ai. I te tahi atu te ringa, ka mea a St. Alphonse “”ka te hunga e inoi kia ora, a ka te hunga e kore e nei inoi kia ngaro. A pure no nga mea katoa, engari rawa ia te homai o te pure””.

Āwhina ???

Mauruuru koutou,

PS: e kore ahau e whakaaro he hara te whakaaro o toku novena, he mea pai he hiahia tamariki e pā ana ki hononga, a ka whakauru toku whakaaro tono mō te tohu tetahi.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ऑफलाइन आहे
नवीन सदस्य

सामील तारीख: 22 जानेवारी, 2014
पोस्ट: 48
मुलभूत मी एक Novena सुरू करण्यासाठी देवाच्या परवानगी घ्यावी का?
हॅलो,

मी काहीतरी एक Novena सुरू करू इच्छित पण मी Novena प्रार्थना मी प्रत्यक्षात सुरू करण्यापूर्वी देवाची परवानगी घ्यावी किंवा नाही हे आश्चर्य वाटते आहे.

एक हात वर, कोणत्याही उपवास, प्रार्थना, यज्ञ आनंदी देव त्यांना त्याच्या इच्छेप्रमाणे नाही तर करणार नाही. दुसरीकडे, सेंट अल्फोन्से म्हणाला, “”प्रार्थना ज्यांनी जतन, आणि प्रार्थना नाही ज्यांना गमावले जाईल. प्रत्येक गोष्ट प्रार्थना, प्रार्थना विशेषत: भेट””.

मदत ???

धन्यवाद,

PS: मी, ती ऐवजी संबंध एक पोरकट इच्छा आहे वाटत नाही माझे Novena उद्देश पापी आहे, आणि माझा हेतू एक विशिष्ट चिन्ह मागितले समावेश असेल.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 офлайн байна
Нью-ын гишүүн

Нэгдэх огноо: January 22, 2014
Бичлэгийн тоо: 48
Default утга нь би novena эхлэх Бурханы зөвшөөрөл авах ёстой юу?
Сайн уу,

Би ямар нэгэн зүйл нь novena эхлэхийг хүсч байгаа боловч би үнэндээ түүнийг эхлүүлэх өмнө novena залбирах Бурханы зөвшөөрөл авах хэрэгтэй эсэх талаар бодож байна.

Нэг талаас, ямар ч мацаг барих, залбирал, золиослол Бурхан аз жаргалтай тэд Түүний хүслийн дагуу биш бол хийж чадахгүй болно. Нөгөө талаас, Санкт-Альфонс “”залбирдаг хүмүүс аврагдах болно, мөн залбирдаг байхгүй бол хүмүүс алга болох болно., залбирал, ялангуяа бэлэг бүхнийг төлөө залбир”” гэж хэлсэн.

Туслаач???

Баярлалаа,

Жич: би харин харилцааны талаар хүүхэд шиг хүсч байгаа юм, миний novena зорилго нь нүгэлт байна гэж бодохгүй байна, миний зорилго нь тодорхой тэмдэг асууж орно.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်ပါသည်
နယူးအဖွဲ့ဝင်

နေ့စွဲ Join: ဇန္နဝါရီလ 22, 2014
Posts: 48
default ငါ Novena စတင်ရန်ညျဘုရားသခငျ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရှာကွသငျ့သလော
ဟလို,

ငါတစ်ခုခုများအတွက် Novena စတင်ချင်ပေမယ့်ငါတကယ်ကစတင်ရှေ့၌ငါ Novena ဆုတောင်းရန်ဘုရားသခင့်ခွင့်ပြုချက်ရှာသငျ့ဖြစ်စေမအံ့သြနေပါတယ်။

သူတို့သူ၏အလိုတော်၌နေကြသည်မဟုတ်လျှင်တယောက်လက်, မည်သည့်အစာရှောင်ခြင်း, ဆုတောင်းခြင်းတွင်, ယဇျပူဇျောသညျဘုရားသခငျပျော်ရွှင်စေမည်မဟုတ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စိန့် Alphonse “”ဆုတောငျးပေးသူများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်, ဆုတောင်းကြဘူးသောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။ အရာခပ်သိမ်း, ဆုတောင်းပဌနာ၏အထူးသဖြင့်ကျေးဇူးကိုဆုတောင်းပါ”” ဟုပြောသည်။

ကူညီပါ???

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်,

PS: ငါသည်ငါ့ Novena ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအပွစျရှိသည်, ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲဆက်ဆံရေးကိုအကြောင်းကလေးဆန်သောဆန္ဒသည်, ငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတယောနိမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပါဝင်လိမ့်မည်မထင်ကြပါဘူး။

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 अफलाइन छ
नयाँ सदस्य

सामेल तिथि: 22 जनवरी, 2014
पोस्ट: 48
पूर्वनिर्धारित म एक Novena सुरु गर्न परमेश्वरको अनुमति खोज्नुपर्छ?
नमस्कार,

म केहि लागि Novena सुरु गर्न चाहनुहुन्छ तर म म वास्तवमा यो सुरु गर्नु अघि Novena प्रार्थना गर्न परमेश्वरको अनुमति खोज्नुपर्छ वा छैन सोच छु।

एक हात मा, कुनै पनि उपवास, प्रार्थना, बलिदान परमेश्वरलाई खुसी तिनीहरूले उहाँको इच्छा छैनन् भने बनाउन छैन। अर्कोतर्फ, सेन्ट Alphonse “”प्रार्थना गर्नेहरूले सुरक्षित हुनेछ, र प्रार्थना नगर्ने ती नष्ट हुनेछन्। सबै कुराको लागि प्रार्थना, प्रार्थना विशेष गरी उपहार”” भन्नुभयो।

मदत ???

धन्यवाद,

पुनश्च: म यो बरु सम्बन्ध बारे एक बालक जस्तो इच्छा छ, लाग्छ मेरो Novena को इरादा पापी छ, र मेरो इरादा एक निश्चित चिन्ह माग्दै समावेश गरिनेछ।

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 er offline
Nytt medlem

Medlem siden: 22 januar 2014
Innlegg: 48
Standard Bør jeg søke Guds tillatelse til å starte en novena?
Hallo,

Jeg ønsker å starte en novena for noe, men jeg lurer på om jeg bør søke Guds tillatelse til å be novena før jeg faktisk starte den.

På den ene siden, noen faste, bønn, offer vil ikke gjøre Gud fornøyd hvis de ikke er i hans vilje. På den annen side, sa St. Alphonse “”De som ber, skal bli frelst, og de som ikke ber, vil gå tapt. Be for alt, spesielt gaven bønn””.

Hjelp???

Takk skal du ha,

PS: Jeg tror ikke intensjonen min novena er syndig, det er heller en barnslig ønske om forholdet, og min intensjon vil inkludere å spørre etter en viss tegn.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php؟t=1025968
catholic0913 catholic0913 نالیکې ده
نوی غړی

سره یو ځای شول نېټه: د جنورۍ په 22، 2014
ليکنې: 48
Default آیا زه د novena پيل خدای له اجازې په لټه کې؟
سلام،

زه غواړم چې د يو څه novena پيل خو زه حيران دي او که نه زه بايد د novena دعا مخکې زه په حقيقت کې پيل وکړو نو د خدای په حکم په لټه کې.

له يوې خوا، د هر روژه، لمونځ، قربانۍ به نه خدای خوشحاله که د هغه په ارادې نه دي. له بلې خوا، St. Alphonse وويل: “”هغه کسان چې لمونځ به بچ شي، او هغه څوک چې لمونځ نه به ورک شی. د هر شي لپاره دعا، په ځانګړې توګه د لمانځه د سوغات””.

مرسته؟؟؟

مننه،

PS: زه نه فکر کوئ چې زما د novena نيت دی ګناه، دا پر ځای ده په اړه د اړيکو يو د ماشومانو هيله، او زما نيت به د يو خاص نښه غوښتنه شامل دي.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php؟t=1025968
catholic0913 catholic0913 آنلاین نیست.
عضو جدید

تاریخ عضویت: 2014 ژانویه 22
پست ها: 48
پیش فرض باید اجازه خدا برای شروع یک novena است به دنبال من؟
سلام،

من می خواهم برای شروع یک Novena برای چیزی اما من تعجب یا نه من باید اجازه خدا به دعا novena است قبل از من در واقع آن شروع کنند.

از یک طرف، هر روزه، نماز، قربانی خواهد نه خدا را خوشحال اگر آنها در اراده او است. از سوی دیگر، سنت آلفونس گفت: “”کسانی که دعا ذخیره خواهد شد، و کسانی که نماز نمیخوانند دست خواهد رفت. دعا برای همه چیز، به ویژه هدیه ای از دعا”” است.

کمک؟؟؟

متشکرم،

PS: من فکر نمی کنم قصد از Novena من گناهکار است، آن است و نه یک آرزو کودکانه در مورد رابطه و قصد من شامل خواهد شد برای درخواست یک نشانه است.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 jest offline
Nowy członek

Zarejestrowany: 22 stycznia 2014
Wiadomości: 48
Domyślnie Czy mogę uzyskać pozwolenie Bożą, aby rozpocząć nowennę?
Cześć,

Chcę rozpocząć nowennę za coś, ale zastanawiam się, czy nie powinienem uzyskać zgodę Boga modlić nowennę przed I rzeczywiście go uruchomić.

Z jednej strony, każdy post, modlitwa, ofiara nie czyni Bóg szczęśliwy, jeśli nie są one w Jego woli. Z drugiej strony, St. Alphonse powiedział: “”Ci, którzy modlą zostaną zapisane, a ci, którzy się nie modlą zostaną utracone. Módlcie się za wszystko, zwłaszcza o dar modlitwy””.

Pomoc???

Dziękuję Ci,

PS: Nie sądzę, że intencją mojej nowenny jest grzeszny, to raczej dziecinne pragnienie o związku, a moim zamiarem będzie zawierał prosząc o określonym znaku.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 está offline
Novo membro

Data de Entrada: 22 de janeiro de 2014
Mensagens: 48
Padrão Devo procurar a permissão de Deus para começar uma novena?
Olá,

Quero começar uma novena para algo, mas estou pensando se devo ou não solicitar a permissão de Deus para orar novena antes de eu realmente começar a ele.

Por um lado, qualquer jejum, a oração, o sacrifício não fará Deus feliz se eles não estão em Sua vontade. Por outro lado, St. Alphonse disse: “”Aqueles que oram será salvo, e aqueles que não rezam serão perdidos. Ore por tudo, especialmente o dom da oração””.

Socorro???

Obrigado,

PS: Eu não acho que a intenção da minha novena é pecado, é sim um desejo infantil sobre o relacionamento, e minha intenção incluirá pedindo um certo sinal.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਹੈ
ਨਿਊ ਸਦੱਸ

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਰੀਖ: 22 ਜਨਵਰੀ, 2014
ਪੋਸਟ: 48
ਮੂਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ Novena ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ,

ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ Novena ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ Novena ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, St Alphonse ਨੇ ਕਿਹਾ “”ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਾਤ””.

ਮਦਦ ਕਰੋ???

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ,

PS: ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ Novena ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਚਕਾਨਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 este offline
Membru nou

Data înregistrării: 22 ianuarie 2014
Mesaje: 48
Implicit Ar trebui să caute permisiunea lui Dumnezeu pentru a începe o novenă?
Buna,

Vreau să încep o novenă pentru ceva, dar mă întreb dacă nu ar trebui să caute permisiunea lui Dumnezeu să se roage novenă înainte să-l înceapă de fapt.

Pe de o parte, orice post, rugaciune, sacrificiul nu va face Dumnezeu fericit, dacă acestea nu sunt în voia Lui. Pe de altă parte, Sf. Alphonse a spus: “”Cei care se roagă vor fi mântuiți, iar cei care nu se roagă vor fi pierdute. Rugați-vă pentru tot ceea ce, în special darul rugăciunii””.

Ajutor???

Mulțumesc,

PS: Nu cred că intenția mea este novenă păcătoasă, este mai degrabă o dorință copilărească despre relația, iar intenția mea va include cere un anumit semn.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 вне форума
Новый участник

Регистрация: 22 января 2014
Сообщений: 48
По умолчанию Должен ли я получить разрешение Бога начать новенну?
Здравствуйте,

Я хочу начать новенны для чего-то, но мне интересно, должен ли я получить разрешение Бога молиться новенну, прежде чем я на самом деле начать его.

С одной стороны, любой пост, молитва, жертва не сделает Бог счастлив, если они не находятся в Его воле. С другой стороны, Санкт-Альфонс сказал: “”Те, кто молятся будут спасены, а те, кто не молятся, будут потеряны. Молитесь за все, особенно дар молитвы””.

Помогите???

Спасибо,

PS: Я не думаю, что намерение моей новенны греховно, это скорее детское желание об отношениях, и мое намерение будет включать в себя просить определенного знака.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 o offline
Tagata o le New

Auai Aso: Ianuari 22, 2014
Tofiga: 48
Pe tatau ona ou saili le faatagaga a le Atua faaletonu e amata ai se novena?
Talofa,

Ou te manao e amata ai se novena mo se mea ae ou te mafaufau pe tatau ona ou saili le faatagaga a le Atua i tatalo novena ae ou te lei moni amata ai.

I se tasi itu, o so o se le anapogi, tatalo, o le a le faia Atua fiafia taulaga pe afai e le i latou Lona finagalo. I le isi itu, fai mai St. Alphonse “”O i latou tatalo o le a faaolaina, ma i latou e le tatalo o le a leiloa. Tatalo mo mea uma, aemaise lava le meaalofa o le tatalo.””

Fesoasoani ???

Faafetai,

SALA: Ou te le manatu o le agasala le faamoemoe o loʻu novena, o nai o se moomooga faatamaitiiti e uiga i sootaga, ma loʻu faamoemoe o le a aofia ai fesili mo se faailoga faapitoa.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 Mobile
New Ball

Thig còmhla Date: 22 Am Faoilleach, 2014
Posts: 48
Default bu chòir dhomh a ‘sireadh Dia cead a thòiseachadh novena?
Halò,

Tha mi airson tòiseachadh a novena airson rudeigin, ach tha mi a ‘smaointinn air am bu chòir no nach bu chòir dhomh a’ sireadh Dia cead a bhith ag ùrnaigh novena mus mi dha-rìribh a ‘tòiseachadh e.

Air aon làimh, traisg sam bith, ùrnaigh, ìobairt cha dèan Dia toilichte ma tha iad cha Anns an tiomnadh aige. Air an làimh eile, thuirt St. Alphonse “”Iadsan a guidheam thèid a sàbhaladh, agus an fheadhainn nach eil ag ùrnaigh thèid a chall. Pray airson a h-uile càil, gu h-àraidh an tiodhlac ùrnaigh””.

Cuidich ???

Tapadh leat,

PS: Chan eil mi a ‘smaoineachadh an rùn mo novena tha peacach, tha e caran leanabail iarrtas mu chàirdeas, agus mo rùn gabhail a-steach a bhith ag iarraidh airson cuid de soidhne.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

хттп://форумс.цатхолиц.цом/сховтхреад.пхп?т=1025968
цатхолиц0913 цатхолиц0913 је оффлине
Нови члан

Члан од: Јануар 22, 2014
Поруке: 48
Уобичајено Да ли тражити Божију дозволу да почне молитву?
Здраво,

Желим да започнете молитву за нешто али питам се да ли треба или не треба да тражи Божију дозволу да моли молитву пре него што их почети.

С једне стране, сваки пост, молитва, жртва неће бити Бог срећни ако нису у Његовој вољи. С друге стране, Свети Алфонс рекао: “”Они који се моле ће бити спасени, а они који не моле ће бити изгубљене. Молите се за све, посебно дар молитве””.

Помоћ???

Хвала вам,

ПС: Ја не мислим да је намера мог молитву је грешно, већ је детињаста жеља за везу, а моја намера ће обухватити тражи одређени знак.

 

 

 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 is offline NO
New Member

Join Date: January 22, 2014
Posts: 48
Default Ndinofanira kutsvaka mvumo raMwari kutanga novena?
Mhoro,

Ndinoda kutanga novena chimwe chinhu asi ndiri kunetseka kana kwete ndaifanira kutsvaka mvumo naMwari kunyengetera novena pamberi chaizvoizvo ini kutanga naro.

On ruoko umwe, chero nokutsanya, munamato, chibayiro haangaiti Mwari afare kana havasi kuda kwake. Ukuwo, St. Alphonse akati “”vaya vanonyengetera achaponeswa, uye vaya vasina kunyengetera richaparara. Nyengeterera zvose, kunyanya chipo munamato””.

Batsirai ???

Ndatenda,

PS: Handifungi kwemwoyo novena wangu chivi, zviri nani kuva jee Tinokushuvirai nezvoupombwe, uye chinangwa changu ichasanganisira kukumbira mumwe chiratidzo.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php؟t=1025968
catholic0913 catholic0913 آف لائن آهي
نئون رڪن

شامل ٿيڻ جي تاريخ: جنوري 22، 2014 ع
موضوع: 48
ھونئن به مون کي هڪ novena شروع ڪرڻ لاء خدا جي اجازت طلب ڪرڻ گهرجي؟
سلام،

مون کي ڪجهه لاء هڪ novena شروع ڪرڻ چاهي ٿو پر ت مان آهيان يا نه مون کي novena دعا کي الله جي حڪم گھرندا آھن وڃي کان اڳ ۾ مون کي اهڙو ته ان جي شروعات.

هڪ هٿ، ڪنهن به صوم، نماز تي، قرباني خدا خوش ڪرڻ نه ڏيندو جيڪڏھن سندس ٿيندو ۾ نه آهن. ٻئي هٿ تي، ايس ٽي Alphonse چيو ته “”جيڪي دعا کي بچايو ويندو، ۽ جن کي دعا نه ٿو گم ٿي ويندو. سڀڪنھن شيء کي، خاص طور تي نماز جي بخشش لاء دعا””.

مدد ؟؟؟

توهان جي مهرباني،

پي: مون کي نه ڀانيو ته منهنجي novena جي نيت گنھگار آهي، ان جي بدران تعلق جي باري ۾ هڪ childish خواهش آهي، ۽ منهنجي نيت ڪنهن کي ڪجهه سائين جي لاء پڇڻ شامل ٿيندا آھن.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ඕෆ්ලයින්
අලුත් සාමාජිකයෙක්

එක්වන්න දිනය: ජනවාරි 22, 2014
තැපැල්: 48
පෙරනිමි මම novena ආරම්භ කිරීමට දෙවියන් වහන්සේගේ අවසරය ලබාගත යුතුද?
හෙලෝ,

මම දෙයක් සඳහා novena ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය නමුත් මම ඇත්තටම ඒ එය ආරම්භ කිරීමට පෙර මම novena යාච්ඤා කිරීමට දෙවියන් වහන්සේගේ අවසරය ලබාගත යුතුය නැද්ද යන්න පුදුම වෙමි.

එක් අතකින්, ඕනෑම උපවාසයේ, යාච්ඤාව, ඔවුන් උන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවන නම් පූජාව දෙවි සතුටු නැහැ. අනෙක් අතට, ශාන්ත බොරෙලි “”යාච්ඤා කරන අය ගැලවීම ලැබේ, යාච්ඤා නැති අයට අහිමි වනු ඇත හැම දෙයක්ම, යාච්ඤාව විශේෂයෙන් දීමනාව සඳහා යාච්ඤා කරන්න.”” බවයි.

උදව්???

ඔබට ස්තුතියි,

ප්රාදේශීය සභා: මම හිතන්නේ නැහැ මගේ novena අරමුණ පව්කාර වේ, එය වඩා සම්බන්ධය ගැන බොළඳ ප්රාර්ථනයයි, මාගේ අරමුණ යම් ලකුණක් ඉල්ලා ඇතුලත් වනු ඇත නැහැ.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 je offline
nový člen

Založený: 22 január 2014
Príspevky: 48
Default Mal by som hľadať Božie povolenie k štartu na novénu?
Ahoj,

Chcem začať novénu na niečo, ale ja som premýšľal, či by som mal hľadať Božiu súhlas, aby sa modlili novénu ako som to skutočne začať.

Na jednej strane každý pôst, modlitba, obeť nebude robiť Boh rád, ak nie sú vo svojej poslednej vôli. Na druhú stranu, St. Alphonse povedal: “”Tí, kto sa modlí, bude spasený, a tí, ktorí sa nemodlia, budú stratené. Modlite sa za všetko, predovšetkým dar modlitby””.

Pomoc???

Ďakujem,

PS: Nemyslím si, že zámerom mojej novény je hriešny, je to skôr detinské želanie o vzťahu, a mojím zámerom bude obsahovať žiadostí o určitom znamení.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 je neaktiven
Nove države

Pridružite se datum: 22. januar 2014
Prispevkov: 48
Privzeti Naj iščejo Božjo dovoljenje za začetek devetdnevnica?
Zdravo,

Želim začeti devetdnevnico za nekaj, vendar sem se spraševala, ali naj iščem Božjo dovoljenje za molitev devetdnevnico, preden sem dejansko začel.

Na eni strani vsak stradanje, molitev, žrtvovanje ne bo, da je Bog z veseljem, če niso v njegovi volji. Po drugi strani pa, St. Alphonse je dejal: “”Tisti, ki molijo bodo shranjene, in tiste, ki ne molijo bodo izgubljene. Molite za vse, še posebej dar molitve””.

Pomagate ???

Hvala,

PS: Ne verjamem, da je namen mojega devetdnevnico je grešno, je precej otročje želja o odnosu, in moj namen bo vključeval prosi za določen znak.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 waa offline
Member New

Ku biir Date: January 22, 2014
Posts: 48
Default Miyaan doondoonaan fasax Ilaah si ay u bilaabaan novena ah?
Hello,

Waxaan doonayaa in aan bilaabi novena ah wax, laakiin waxaan ka yaabban ahay in aan in aan doondoono fasax Ilaah inuu ku tukado novena ka hor inta aan si dhab ah u bilaabaan.

On hal gacan, wax kasta oo soonka, salaadda, allabari oo aan ka dhigi doonaa Ilaah ku faraxsanahay haddii aanay in doonistiisa. Dhinaca kale, St. Alphonse yiri “”Kuwa ku baryayaaye, waa la badbaadin doonaa, oo kuwa aan ku tukado, waa Khasaarteen. Ducee wax walba, gaar ahaan hadiyadda salaadda””.

I caawi???

Mahadsanid,

PS: Uma maleynayo ujeedka aan novena waa dembi badan, waxaa halkii waa doonayo a caruureed ah oo ku saabsan xiriirka, oo aan ujeeddo ka mid noqon doona weydiisanaya calaamad gaar ah.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 está en línea
Nuevo miembro

Fecha de Ingreso: 22 Enero 2014
Mensajes: 48
Por defecto ¿Debo solicitar el permiso de Dios para comenzar una novena?
Hola,

Quiero empezar una novena por algo, pero me pregunto si debería o no solicitar el permiso de Dios para rezar la novena antes de que realmente iniciarlo.

Por un lado, ningún ayuno, la oración, el sacrificio no hace feliz a Dios si no están en su voluntad. Por otra parte, San Alfonso dijo “”Quien ora se salva, y los que no ora se perderán. Oren por todo, especialmente el don de la oración””.

¿¿¿Ayuda???

Gracias,

PS: Yo no creo que la intención de mi novena es pecado, es más bien un deseo infantil de la relación, y mi intención incluirá pidiendo una cierta señal.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 nyaéta offline
New Anggota

Miluan Tanggal: Januari 22, 2014
Posts: 48
Standar Kudu mah neangan idin Allah pikeun ngamimitian novena a?
Halo,

Kuring hayang ngamimitian novena hiji hal tapi kuring keur wondering naha atawa teu mah kudu neangan idin Allah pikeun solat novena saméméh mah sabenerna ngamimitian eta.

Dina hiji leungeun, nu mana wae nu puasa, shalat, kurban moal nyieun Allah bagja lamun maranehna teu bakal Na. Di sisi séjén, St. Alphonse ceuk “”Jalma anu neneda bakal disimpen, sarta jalma anu teu solat bakal leungit. Solat keur sadaya, utamana kado sholat””.

Tulung???

Hatur nuhun,

PS: Ku teu sangka niat novena mah loba dosana, eta rada hiji kahayang bubudakeun ngeunaan hubungan, sarta niat mah bakal kaasup nanyakeun keur tanda nu tangtu.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ni offline
Mwanachama New

Join Date: 22 Januari 2014
Posts: 48
Default Je, mimi kutafuta idhini ya Mwenyezi Mungu kuanza novena?
Hello,

Mimi nataka kuanza novena kwa kitu lakini Mimi wanashangaa kama au mimi wanapaswa kutafuta ruhusa ya Mungu kuomba novena kabla mimi kwa kweli kuanza yake.

Kwa upande mmoja, yoyote kufunga, sala, sadaka si kumfurahisha Mungu kama wao si katika mapenzi yake. Kwa upande mwingine, St Alphonse alisema “”Wale wanaoomba ataokolewa, na wale ambao hawana kuomba itakuwa waliopotea. Ombeni kwa ajili ya kila kitu, hasa zawadi ya sala””.

Msaada ???

Asante,

PS: Sidhani nia ya novena yangu ni dhambi, ni badala unataka kitoto kuhusu uhusiano, na nia yangu ni pamoja na kuuliza kwa ishara fulani.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 är uppkopplad
Ny medlem

Reg.datum: 22 januari 2014
Inlägg: 48
Standard Ska jag söka Guds tillåtelse att starta en novena?
Hallå,

Jag vill starta en novena för något, men jag undrar om jag ska söka Guds tillåtelse att be novena innan jag faktiskt börjar det.

Å ena sidan, alla fasta, bön, offer kommer inte att göra Gud glad om de inte är i hans vilja. Å andra sidan, St. Alphonse sa “”De som ber sparas, och de som inte ber kommer att gå förlorade. Be för allt, särskilt gåvan av bön””.

Hjälp???

Tack,

PS: Jag tror inte att avsikten med min Novena är syndig, det är snarare en barnslig önskan om relationen, och min avsikt kommer att innehålla ber om en viss tecken.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 аст
Аъзои нави

Сана ҳамроҳ: Январ 22, 2014
Posts: 48
Default бояд ба фармони Худо сар novena ҷустуҷӯ кунам?
Салом,

Ман мехоҳам, ки оғози як novena барои чизе, аммо ман дар ҳайрат ҳастам ё не, ман бояд ба фармони Худо ба дуо novena ки пеш аз Ман аслан аз он оғоз ба даст оред.

Аз як тараф, ягон рӯза, намоз, қурбонӣ, на Худоро хурсанд кунад, агар онҳо дар иродаи Ӯ нест. Аз тарафи дигар, Санкт Alphonse гуфт: «Онҳо, ки дуо шавад, наҷот меёбад, ва ба онҳое, ки дуо карда намешавад гум хоҳад кард. Дуо чизе, махсусан атои дуо».

Кӯмак???

Сипос,

PS: Ман фикр намекунам, ки нияти novena ман гунаҳкор аст, он аст, балки хоіиши кӯдакона дар бораи муносибатҳои, ва нияти ман, дохил хоҳад кард илтимос ибрате барои муайян.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 உறவுகள்
புதிய உறுப்பினர்

Join Date: ஜனவரி 22, 2014
இடுகைகள்: 48
இயல்புநிலை நான் ஒரு Novena தொடங்க கடவுளின் அனுமதி பெற வேண்டும்?
வணக்கம்,

நான் ஏதாவது ஒரு Novena தொடங்க வேண்டும் ஆனால் நான் உண்மையில் அது தொடங்குவதற்கு முன் Novena பிரார்த்தனை கடவுளின் அனுமதி பெற வேண்டும் அல்லது இல்லையா யோசிக்கிறேன்.

ஒரு புறம், எந்த விரதம், பிரார்த்தனை, தியாகம் கடவுள் சந்தோஷமாக அவர்கள் அவரது விருப்பத்திற்கு இல்லை என்றால் செய்ய மாட்டேன். மறுபுறம், புனித அல்போன்ஸ் “”வழிபாடு செய்தால் சேமிக்கப்படும், மற்றும் பிரார்த்தனை இல்லை அந்த இழக்கப்படும். எல்லாம் பிரார்த்தனை, பிரார்த்தனை குறிப்பாக பரிசு”” என்றார்.

உதவி???

நன்றி,

PS: நான் அதை விட உறவு பற்றி ஒரு குழந்தைத்தனமான ஆசை, என் Novena நோக்கத்துடன் பாவம் என்று நான் நினைக்கவில்லை, என் எண்ணம் ஒரு குறிப்பிட்ட அத்தாட்சி கேட்டு அடங்கும்.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ఆఫ్లైన్లో
కొత్త సభ్యుడు

చేరిన తేదీ: జనవరి 22, 2014
పోస్ట్లు: 48
డిఫాల్ట్ నేను ఒక Novena ప్రారంభించడానికి దేవుని అనుమతి పొందాలి?
హలో,

నేను ఏదో ఒక Novena ప్రారంభం కావాలి కానీ నేను నిజానికి ఇది మొదలు ముందు Novena ప్రార్థన దేవుని అనుమతి పొందాలి లేదో wondering చేస్తున్నాను.

ఒక వైపు, ఏ ఉపవాసం, ప్రార్ధన, త్యాగం దేవుని సంతోషంగా వారు ఆయన వీలునామాలో లేకుంటే కలిగించదు. మరోవైపు, సెయింట్ ఆల్ఫోన్స్ “”ప్రార్థన వారికి సేవ్ చేయబడతాయి, మరియు ప్రార్థన లేదు వారికి పోతాయి., ప్రతిదానికీ ప్రే ముఖ్యంగా ప్రార్థన యొక్క బహుమతి”” అన్నారు.

సహాయం ???

ధన్యవాదాలు,

PS: నేను ఆలోచిస్తాడు నా Novena ఉద్దేశ్యంతో పాపాత్మకమైన అది కాకుండా సంబంధం గురించి ఒక పిల్లతనం కోరిక, మరియు నా ఉద్దేశం ఒక నిర్దిష్ట సంకేతం కోరుతూ ఉంటాయి.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ออฟไลน์
สมาชิกใหม่

เข้าร่วมวันที่: 22 มกราคม 2014
โพสต์: 48
เริ่มต้นฉันควรจะขออนุญาตของพระเจ้าที่จะเริ่มต้นรอบแล้วรอบเล่าหรือไม่?
สวัสดี,

ฉันต้องการที่จะเริ่มต้นรอบแล้วรอบเล่าบางสิ่งบางอย่าง แต่ฉันสงสัยหรือไม่ว่าฉันควรจะขออนุญาตของพระเจ้าที่จะอธิษฐาน Novena ก่อนที่จริงผมเริ่มต้นมัน

หนึ่งในมือใด ๆ การอดอาหารอธิษฐานเสียสละจะไม่ทำให้พระเจ้ามีความสุขถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ บนมืออื่น ๆ , เซนต์อัลฟองส์กล่าวว่า “”บรรดาผู้ที่อธิษฐานจะถูกบันทึกไว้และผู้ที่ไม่ได้อธิษฐานจะหายไป. อธิษฐานสำหรับทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่ระลึกของการสวดมนต์””

ช่วยด้วย???

ขอขอบคุณ,

PS: ผมไม่คิดว่าความตั้งใจของรอบแล้วรอบเล่าของฉันเป็นบาปจะค่อนข้างความปรารถนาที่หน่อมแน้มเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความตั้งใจของผมจะรวมถึงการขอเป็นสัญญาณบางอย่าง

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 çevrimdışı
Yeni Üye

Üyelik tarihi: 22 Ocak 2014
Mesajlar: 48
Standart bir Novena başlatmak için Allah’ın izin alınması gerekir mi?
Merhaba,

Ben bir şey için bir Novena başlatmak istiyor ama ben aslında başlamadan önce Novena dua Allah’ın izin alınması gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

O’nun iradesi değilse bir yandan, herhangi bir oruç, namaz, kurban Tanrı mutlu olmaz. Öte yandan, Aziz Alphonse “”dua olanlar kaydedilecektir ve dua etmeyenlerin kaybolacaktır., her şey için dua özellikle hediye Pray”” dedi.

Yardım et???

Teşekkür ederim,

PS: Ben oldukça ilişkisi hakkında bir çocukça dileğimizdir benim Novena niyeti günah olduğunu düşünmüyorum, ve amacım belli bir işareti soran içerecektir.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 поза форумом
новий учасник

Реєстрація: 22 cічня 2014
Повідомлень: 48
За замовчуванням повинен я отримати дозвіл Бога почати Новен?
Здравствуйте,

Я хочу почати Новен для чогось, але мені цікаво, чи повинен я отримати дозвіл Бога молитися Новен, перш ніж я насправді почати його.

З одного боку, будь-який пост, молитва, жертва не зробить Бог щасливий, якщо вони не знаходяться в Його волі. З іншого боку, Санкт-Альфонс сказав: “”Ті, хто моляться будуть врятовані, а ті, хто не моляться, будуть втрачені. Моліться за все, особливо дар молитви””.

Допомога ???

Дякую,

PS: Я не думаю, що намір моєї Новен гріховно, це скоріше дитяче бажання про відносини, і мій намір включатиме в себе просити певного знака.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php؟t=1025968
catholic0913 catholic0913 لائن ہیں
محفلین

تاریخ شمولیت: 22 جنوری، 2014
مراسلات: 48
پہلے سے طے شدہ میں ایک novena شروع کرنے کے لئے خدا کی اجازت طلب کرنی چاہیے؟
ہیلو،

میں نے کچھ کے لئے ایک novena شروع کرنے کے لئے چاہتے ہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے پہلے میں اصل میں یہ شروع novena نماز ادا کرنے کے لئے خدا کی اجازت حاصل کرنا چاہئے یا نہیں.

ایک طرف، کسی بھی روزے، نماز، قربانی نہیں خدا مبارک ہو وہ اس کی مرضی میں نہیں ہیں تو دے گا. دوسری طرف، سینٹ Alphonse نے کہا کہ “”دعا کریں وہ لوگ جو بچا لیا جائے گا، اور نماز ادا نہ کرنے والوں ختم ہو جائے گا. ہر چیز کے لئے دعا کریں، خاص طور پر نماز کا تحفہ””.

مدد؟؟؟

آپ کا شکریہ،

پی ایس: میں، میرے novena کی نیت گنہگار ہے نہیں لگتا یہ بلکہ تعلقات کے بارے میں ایک بچگانہ خواہش ہے، اور میرا ارادہ ایک خاص نشانی کے لئے پوچھ بھی شامل ہوں گے.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 Foydalanuvchi bilan aloqa Foydalanuvchining
Yangi a’zo

Ro’yxatdan o’tilganlik sanasi: Yanvar 22, 2014
Xabarlar: 48
Default Men Inn Motel boshlash uchun Xudoning ruxsat so’rayman kerakmi?
Salom,

Men biror narsa uchun bir Inn Motel boshlash istayman, lekin men aslida uni boshlash oldin Inn Motel ibodat qilish uchun Xudoning ruxsat so’rayman kerak yoki yo’qligini hayron qilaman.

Ular Uning irodasiga emas, agar bir tomondan, har qanday ro’za, namoz, qurbonlik Alloh baxtli qilmaydi. Boshqa tomondan, Sankt-Alphonse “”ibodat qilganlar saqlanadi, va ibodat yo’qlar yutqaziladi., har bir narsa uchun ibodat, ayniqsa sovg’a duo”” dedi.

Yordam bering???

Rahmat,

PS: Men u emas, balki munosabatlar haqida bolalarcha orzu, mening Inn Motel niyati gunoh bo’ladi deb o’ylamayman, va mening maqsad, ma’lum bir belgisi so’rab o’z ichiga oladi.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 đang ẩn
Thành viên mới

Tham gia ngày: 22 Tháng 1 2014
Bài viết: 48
Mặc định Tôi có nên tìm kiếm sự cho phép của Thiên Chúa để bắt đầu một tuần cửu nhật?
Chào bạn,

Tôi muốn bắt đầu một tuần cửu nhật cho một cái gì đó nhưng tôi tự hỏi có hay không tôi nên tìm kiếm sự cho phép của Thiên Chúa để cầu nguyện tuần cửu nhật trước khi tôi thực sự bắt đầu nó.

Một mặt, bất kỳ ăn chay, cầu nguyện, hy sinh sẽ không làm cho Thiên Chúa hạnh phúc nếu họ không nằm trong ý muốn của Ngài. Mặt khác, St. Alphonse nói “”Những ai cầu nguyện sẽ được lưu lại, và những người không cầu nguyện sẽ bị mất. Hãy cầu nguyện cho tất cả mọi thứ, đặc biệt là món quà của sự cầu nguyện””.

Cứu giúp???

Cho tôi biết,

PS: Tôi không nghĩ rằng ý định của tuần cửu nhật của tôi là tội lỗi, nó là khá một mong muốn trẻ con về mối quan hệ, và ý định của tôi sẽ bao gồm các yêu cầu cho một dấu hiệu nào đó.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ydy offline
Aelod newydd

Ymunwch Dyddiad: Ionawr 22, 2014
Posts: 48
Default A ddylwn i ofyn am ganiatâd Duw i ddechrau novena?
Helo,

Rwyf am ddechrau novena am rywbeth ond yr wyf yn meddwl tybed ai peidio ddylwn i ofyn am ganiatâd Duw i weddïo novena cyn i mi mewn gwirionedd yn dechrau ei.

Ar un llaw, unrhyw ymprydio, gweddi, aberth ni fydd yn gwneud Duw yn hapus os nad ydynt yn ei ewyllys. Ar y llaw arall, dywedodd St. Alphonse “”Bydd y rhai sy’n gweddïo yn cael eu cadw, a bydd y rhai nad ydynt yn gweddïo yn cael ei golli. Gweddïwch am bopeth, yn enwedig y rhodd o weddi.””

Help ???

Diolch,

PS: Nid wyf yn credu y bwriad fy novena yn bechadurus, ei bod yn hytrach dymuniad blentynnaidd am berthynas, a bydd fy mwriad gynnwys gofyn am arwydd penodol.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ayisebenzi
ilungu elitsha

Dibanisa Umhla: January 22, 2014
Izithuba: 48
Okwendalo Ndifanele kufuna imvume kaThixo ukuqala novena?
Mholo,

Ndifuna ukuqala novena into kodwa ndi yacinga ukuba okanye hayi ke kufuneka bafune imvume kaThixo ukuthandaza novena phambi ndize okunene uyiqala.

Kwelinye icala, naziphi ngokuzila, umthandazo, umbingelelo akayi simvuyisa uThixo ukuba azikho ukuthanda kwakhe. Kwelinye icala, St. Alphonse wathi: “”Abo bathandaza uya kusindiswa, nabo musa ukubathandazela ziya kulahleka. Thandazela yonke, ingakumbi isipho wemithandazo ‘.

Nceda???

Enkosi,

PS: andicingi ngenjongo novena wam ungumoni, oko kunokuba umnqweno zobuntwana malunga nolwalamano, yaye nenjongo yam iya kubandakanya ucela umqondiso othile.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
קאַטהאָליק0913 קאַטהאָליק0913 is offline
ניו מיטגליד

תאריך טאָג: יאנואר 22, 2014
הודעות: 48
ניט ויסצאָלן זאָל איך זוכן גאָט ‘ס דערלויבעניש צו אָנהייבן אַ נאָווענאַ?
העלא,

איך ווילן צו אָנהייבן אַ נאָווענאַ פֿאַר עפּעס אָבער איך בין וואַנדערינג צי אָדער נישט איך זאָל זוכן גאָט ‘ס דערלויבעניש צו דאַוונען נאָווענאַ איידער איך אַקטשאַוואַלי אָנהייבן עס.

אויף איין האַנט, קיין פאַסטינג, תּפֿילה, קרבן וועט נישט מאַכן גאָט צופרידן אויב זיי זענען נישט אין זיין וועט. אויף די אנדערע האַנט, סט Alphonse געזאגט “”יענע וואס דאַוונען וועט ניצול ווערן, און יענע וואס טאָן ניט דאַוונען וועט זייַן פאַרפאַלן. דאַוונען פֿאַר אַלץ, ספּעציעל די טאַלאַנט פון טפילע””.

הילף ???

אדאנק,

פּס: איך טאָן ניט טראַכטן די כוונה פון מיין נאָווענאַ איז זינדיק, עס איז גאַנץ אַ טשיילדיש ווינטשן וועגן שייכות, און מיין כוונה וועט אַרייַננעמען אַסקינג פֿאַר אַ זיכער צייכן.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 ni offline
New Egbe

Da Ọjọ: January 22, 2014
Posts: 48
Aiyipada Mo ti o yẹ wá Ọlọrun ká aiye lati bẹrẹ a novena?
Pẹlẹ o,

Mo fẹ lati bẹrẹ a novena fun nkankan sugbon mo n iyalẹnu boya tabi ko ki emi ki o wá Ọlọrun ká aiye lati gbadura novena ṣaaju ki Mo si gangan bẹrẹ o.

Lori ọkan ọwọ, eyikeyi ãwẹ, adura, ẹbọ yoo ko ṣe Ọlọrun dun ti o ba ti nwọn ba wa ko ni ifẹ rẹ. Lori awọn miiran ọwọ, St. Alphonse wi “”Awon ti o gbadura yoo wa ni fipamọ, ati awọn ti ko ba ko gbadura yoo wa ni sọnu. Gbadura fun ohun gbogbo, paapa ni ebun ti adura””.

Egba Mi O???

E dupe,

PS: Emi ko ro pe awọn aniyan ti mi novena ni elese, o jẹ dipo a ewe fẹ nipa ibasepo, ki o si mi aniyan yoo ni béèrè fun awọn ami.

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=1025968
catholic0913 catholic0913 kuyinto okungaxhunyiwe ku-intanethi
Member New

Joyina Usuku: Januwari 22, 2014
Posts: 48
Okuzenzakalelayo Kufanele I eyocela imvume kaNkulunkulu ukuqala novena?
Sawubona,

Ngifuna ukuqala novena for into kodwa mina am ezibuza noma cha mina kufanele afune ukuvumela kukaNkulunkulu ukuba bathandaze novena ngingakafiki empeleni ukuqala.

Ngakolunye uhlangothi, noma yimuphi ngokuzila ukudla, umthandazo, umhlatshelo ngeke enze uNkulunkulu ajabule uma bengekho intando yaKhe. Ngakolunye uhlangothi, St Alphonse wathi: “”Labo bathandazele uyakusindiswa, futhi labo ungasithandazeli izolahleka. Asikhulekele konke, ikakhulukazi somthandazo””.

Usizo???

Ngiyabonga,

PS: Angicabangi enenhloso yokukhukhula novena yami kuyisono, kuba kunalokho isifiso kobuntwana ngobuhlobo, futhi inhloso yami luzobandakanya ecela isibonakaliso ethile.