Information communication technology and market information systems

o Giver oplys­ninger om udvik­lin­gen i miljøeto Scan­ner og for­midler en bred vifte af intel­li­gens.

 

En mar­ket­ing intel­li­gence sys­tem er et sæt af pro­ced­urer og kilder, der anvendes af ledere for at få hver­d­a­gen oplys­ninger om rel­ev­ante udvik­linger i markedsføring miljø.

 

Data ind­sam­let skal pro­du­cere sam­men­hæn­gende oplys­ninger.

- Systemet giver mulighed for nem og effekt­iv lag­ring og gen­find­ing af data og så skal der tages hen­syn til:

o Manuel eller edb;

o Omfan­get af papirkopi back up;

o Cross hen­vis­ninger af data;

o databeskyt­telseslov­givn­ing overve­jelser.

 

- Irrel­ev­ante data skal fjernes.

- Udbre­delse af oplys­ninger omfat­ter føl­gende:

o Hvem skal / bør mod­tage oplys­ninger;

o Bru­gen af ​​nyheds­bre­ve for stand­ard­is­eret regel­mæssig inform­a­tion;

o Hvor meget værdi tilføjes af systemet?

 

Omkost­ningerne og organ­isat­or­iske kon­sek­venser af en MKIS omfat­ter:

- Uddan­nelse af eks­ist­er­ende og nye medarbe­jdere vil være nød­vendigt;

- Per­sonale med spe­cial­is­ere­de fær­digheder måske skal ansættes så job spe­cifika­tion­er og spe­cifika­tion­er skal ændres;

- Organ­isat­or­iske overve­jelser vil sand­syn­ligvis inde­holde en omfor­del­ing af opgaver.

 

Når en MKIS udvikles, bør betra­gtes føl­gende faktor­er:

- Brugerne skal for­stå de systemer og være i stand til at vurdere og kon­trol­lere dem;

- Systemet skal revideres regel­mæssigt og feed­back for­bedres;

- Den sande betydning af oplys­ningerne skal afk­lares;

- Den MKIS skal være fleks­i­bel;

- Et sys­tem er lige så effekt­ivt som design­ere og brugere gør det.

 

Funk­tion­erne i en effekt­iv MKIS

 

En MKIS skal du gøre føl­gende:

- Give ledere med real time inform­a­tion om, hvord­an kun­der og medarbe­jdere oplever de tjen­ester, der gives, efter­som det ikke er målt canâ € ™ t blive for­val­tet;

- For­an­stalt­ning ser­vicek­val­itet og kun­deple­je at godtgøre, at de bety­der noget, kon­sek­venserne fordi det ses at blive målt bliv­er gjort;

- Over­våg hvord­an kun­de­grundla­get ændrer;

- Dan­ne grundlag for kan bestemmes bonus, fordi det bliv­er betalt for bliv­er gjort end­nu bedre.

 

Data og oplys­ninger om kun­dedata kan sam­les på mange måder, men systemer design kri­ter­i­er er vigti­ge:

- Man­age­mentâ € ™ s adgang til oplys­ninger skal være let og direk­te;

- Omkost­ningerne af oplys­ninger bør være min­im­al;

- Data ind­sam­ling bør være lav intens­itet;

- Data ind­sam­ling bør være regel­mæssig og kontin­uer­lig.

 

Kom­pon­en­terne i et edb MKIS

 

- En databank vil lagre data;

- En stat­istisk pro­gram vil gem­me pro­gram­mer til udførelse af beregninger;

- En mod­el bank gem­mer markedsføring mod­el­ler til plan­lægn­ing og ana­lyse;

- En dis­play­en­hed vil tillade bruger­en at kom­munik­ere med MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Inform­atie- en com­mu­nic­ati­e­tech­no­lo­gie en mark­t­in­form­atiesystemen

 

Mar­ket­ing beslissin­gen worden gen­omen op een con­tin­ue basis en dus inform­atie wordt voortdurend nodig om het man­age­ment in staat stel­len om dergelijke beslissin­gen te nemen. Een con­tin­ue bron van inform­atie vereist is voor con­trole­doeleinden. Een mar­ket­ing inform­atiesys­teem (MKIS) vol­do­et aan deze behoeften.

 

Het is nut­tig om de MKIS zien als alle com­puter en niet-com­puter­systemen die de verko­p­er kan helpen. Een MKIS is opge­bouwd uit ver­schil­lende systemen die dir­ect niet worden gere­lat­eerd aan mar­ket­ing. Deze bev­at:

- Interne rap­port­age sys­teem, dat luidt als vol­gt:

o De res­ultaten gegevens;

o Maatregel­en van de hui­di­ge prestaties;

o De omz­et, kos­ten en beursin­form­atie.

 

- De mar­ket­ing intel­li­gence-sys­teem doet het vol­gende:

o Biedt hap­pen­ings gegevens;

o Geeft inform­atie over de ontwikkel­ing van het milieu;

o Scans en ver­spreidt een breed scala aan intel­li­gen­tie.

 

Een mar­ket­ing intel­li­gence-sys­teem is een set van pro­ced­ures en bronnen die door man­agers om dagelijk­se inform­atie over rel­ev­ante ontwikkelin­gen in de mar­ket­ing omgev­ing te verkrij­gen.

 

De verzamelde gegevens moet samen­han­gende inform­atie te pro­du­cer­en.

- Het sys­teem zor­gt voor een een­voud­i­ge en effectieve opslag en het ophalen van gegevens en dus aan­dacht moet worden besteed aan:

o Hand­matig of geau­to­mat­iseerd;

o De omvang van hard copy back-up;

o Cross ref­er­en­cing van gegevens;

o Gegevens­bes­cher­m­ing wet­gev­ing over­we­gin­gen.

 

- Irrel­ev­ant gegevens moeten worden geëlimin­eerd.

- De ver­spreiding van inform­atie zijn de vol­gende:

o Wie moet / mag inform­atie ontvan­gen;

o Het gebruik van nieuws­brieven voor gest­andaard­iseer­de regel­mati­ge inform­atie;

o Hoeveel waarde wordt door het sys­teem?

 

De kos­ten en de organ­isat­or­ische gevol­gen van een MKIS zijn onder meer:

- Opleiding van bestaande en nieuwe medew­erkers zal nodig zijn;

- Het per­son­eel met gespe­cial­iseer­de vaar­digheden zou kunnen hebben om zo te worden aange­wor­ven job spe­cific­aties en spe­cific­aties zul­len moeten worden aange­past;

- Organ­isat­or­ische over­we­gin­gen zal waarschijn­lijk onder meer een herver­del­ing van taken.

 

Wan­neer een MKIS wordt ontwikkeld, zou de vol­gende factoren worden beschouwd:

- Gebruikers moeten de systemen te begrijpen en in staat zijn om te eval­u­er­en en te beheersen;

- Het sys­teem moet regel­matig worden herzi­en en feed­back ver­be­terd;

- De ware betek­en­is van de ver­strek­te inform­atie moet worden ver­duidelijkt inform­atie;

- De MKIS moet flex­i­bel zijn;

- Een sys­teem is zo doel­tref­fend ont­wer­pers en gebruikers maken.

 

De ken­merken van een effectieve MKIS

 

Een MKIS moet het vol­gende doen:

- Zorg voor man­agers met real-time inform­atie over hoe klanten en medew­erkers ervar­en de dien­sten die worden gegeven, want wat niet is gemeten can not € ™ t worden beheerd;

- Meet de kwal­iteit van de dien­stver­len­ing en cus­tom­er care aan te tonen dat zij belang bieden, de implic­atie want wat wordt gez­i­en moet worden gemeten wordt gedaan;

- Con­troleer hoe de klanten­kring is aan het ver­ander­en;

- Zorg voor een basis waarop bonussen kan worden bepaald, want wat wordt betaald voor krijgt nog beter gedaan.

 

Gegevens en inform­atie over de gegevens van de klant kunnen worden verzameld op vele manier­en, maar sys­teemont­werp cri­ter­ia van belang:

- Man­age­mentâ € ™ s toegang tot inform­atie moet een­voud­ig en dir­ect zijn;

- De kos­ten van de inform­atie moet min­im­aal zijn;

- Gegevens verzamelen moeten lage intens­iteit;

- Gegevens verzamelen moeten regel­matig en con­tinu zijn.

 

De com­pon­en­ten van een geau­to­mat­iseerd MKIS

 

- Een databank zal gegevens op te slaan;

- Een stat­istische programma’s voor het uit­vo­er­en van berek­en­in­gen op te slaan;

- Een mod­el bank zal mar­ket­ing mod­el­len voor plan­ning en ana­lyse op te slaan;

- Een dis­play kan de gebruiker om te com­mu­nicer­en met de MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pořte tuto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Inform­ačních a komunikačních tech­no­lo­giích a tržní inform­ační sys­témy

 

Rozhod­nutí mar­ketin­gu jsou přijímána průběžně a tudíž inform­a­ce jsou neustále zapotře­bí k tomu, aby řízení přij­mout taková rozhod­nutí. pro účely kon­tro­ly je vyžadována kontinuál­ní zdro­jem inform­ací. Mar­ketin­gový inform­ační sys­tém (MKIS) splňuje tyto potřeby.