Information communication technology and market information systems

 

See on kasu­lik, et näha TIS sis­aldaks igas­ug­u­seid arvuti ja mit­te-arvutisüsteeme, mis ait­ab tur­unda­ja. TIS on üles ehitatud mit­me erineva süsteemi, mis ei pruugi otseselt olla seotud mar­ket­ing. Need sis­al­davad:

- Sis­earu­an­nete süsteem, mis sätest­ab:o Tulemused andmed;

o meet­med prae­gune toi­mim­ine;

o müüki, kulude ja akt­sia kohta.

 

- Müü­giloa luure süsteem teeb järgmist:

o Annab ürit­used andmed;

o Annab teavet aren­gu keskkonda;

o otsib ja lev­it­ab mit­mesugust luure.

 

Tur­undus luure süsteem on kogum kord ja kas­utatud allikate juhid saada igapäev­ast informat­siooni valdkon­na aren­gut turustam­ise keskkond.

 

Kogu­tud andmed on toota üht­set informat­siooni.

- Süsteem võim­ald­ab liht­ne ja tõhus hoid­miseks ja hil­ise­maks andmete ja nii tuleb arvestada, et:

o Käs­it­si või elektroon­iline;

o ulat­us paberkand­jal tagasi üles;

o Ristviit­am­ise andmeid;

o Andmekait­se õigu­sak­tide kaalutlustel.

 

- Ebaolulisi andmeid tuleb kõr­valdada.

- Teabe lev­it­am­ine on järgmised:

o Kes peab / peavad saama teavet;

o kas­utam­ine uudiskir­ja stand­ard­iseer­itud reg­u­laarselt informat­siooni;

o Kui palju raha lisatak­se süsteemi poolt?

 

Mak­sumus ja organ­isat­siooni mõju osas TIS on järgmised:

- Koolitus olemasol­ev­ate­le ja uutele tööta­jate­le on vaja;

- Tööta­jate erialaste oskuste võisid olla värvatud nii töökir­jel­d­used ja kir­jel­d­used on vaja muuta;

- Organ­isat­sioon­iline kaalutlustel ilmselt sis­aldama ümber­jaot­am­ist üles­andeid.

 

Kui TIS on väl­ja töötatud järgmised teg­ur­id tuleks kaaluda:

- Kas­uta­jad peavad mõist­ma süsteem­id ja suut­ma hin­nata ja neid kon­trol­l­ida;

- Süsteem tuleb kor­rapäraselt läbi vaadata ja tagas­iside parandada;

- Tegel­iku tähen­d­use teabe, tuleb sel­git­ada;

- TIS peab olema paind­lik;

- Süsteem on sama efek­tiivne kui disainer­ite ja kas­uta­jate teha.

 

Omad­used tõhus TIS

 

TIS tuleb teha järgmist:

- Anda juhtide reaala­jas teavet selle kohta, kui­das kliendid ja tööta­jad tajuvad teenused pööratak­se, sest see, mida ei mõõ­de­ta cana € ™ t juhtida;

- Meede teenuse kval­it­eedi ja kliendit­een­in­d­use tõendada, et nad ei loe, mis tähen­das, sest see, mida on näha, et mõõta saab tehtud;

- Jälgida, kui­das kliend­ibaasi muutub;

- Luua alus, mille pree­m­i­ate maksmisega saab määrata, sest see, mida saab mak­sta saab teha veel­gi paremini.

 

Andmed ja info kli­en­tide andmeid võib koguda mit­mel moel, kuid süsteem­ide pro­jek­teer­im­ise krit­eeri­umid on olulised:

- Man­age­mentâ € ™ s teabele juurde­pääsu peab olema liht­ne ja otsene;

- Mak­sumus teave peaks olema min­im­aal­ne;

- Andmete kogumine peaks olema madala intensiivsusega;

- Andmete kogumine peaks olema reg­u­laarne ja pidev.

 

Kom­pon­en­did arvu­tipõhise TIS

 

- Andmepanga salvestab andmed;

- Stat­is­tiline pro­gramm salvestab pro­gram­mid läbiviim­iseks arvu­tused;

- Mudel pank salvestada tur­undus mudelid plan­eer­im­ise ja analüüsi;

- Kuvari võim­ald­ab kas­uta­jal suhelda TIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­ta­han this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Impormasy­on tekno­lo­hiya ng komunikasy­on at mar­ket sis­tema ng impormasy­on

 

Mar­ket­ing mga desisy­on ay kinuha sa isang pat­u­loy na batay­an at kaya impormasy­on ay pat­u­loy na kail­an­gan upang paga­nah­in ang pamama­hala upang gumawa ng mga natur­ang desisy­on. Isang tuloy-tuloy na mapagkukun­an ng impormasy­on ay kinakail­an­gan para sa mga lay­un­in ng con­trol. A mar­ket­ing impormasy­on sis­tema (MKIS) ay nakakatugon sa mga pan­gan­gail­an­gan.

 

Ito ay kapaki-pak­in­a­bang upang makita ang MKIS bil­ang na binubuo ng lahat ng mga com­puter at mga di-sis­tema ng com­puter na maaar­ing makat­u­long sa mga nagm­emerkado. Isang MKIS ay binuo up mula sa ilang iba’t ibang mga sis­tema na maaar­ing hindi direk­tang may kaug­nay­an sa mar­ket­ing. Ang mga ito ay naglala­man ng:

- Pan­loob na ulat sis­tema na kung saan ay nag­bibi­gay ng:

o Res­ulta ng data;

o Panukala ng kas­a­lukuyang pag­ganap;

o Sales, gastos at stock impormasy­on.

 

- Ang mar­ket­ing katalinuhan sis­tema ay ang mga sumusun­od:

o Nag­bibi­gay hap­pen­ings data;

o Nag­bibi­gay ng impormasy­on sa pag-unlad sa kap­a­li­gir­an;

o ini-scan at dis­sem­in­ates isang malawak na hanay ng katalinuhan.

 

A mar­ket­ing katalinuhan sis­tema ay isang hanay ng mga pamamaraan at mga mapagkukun­an na gin­agam­it ng mga tagapama­hala upang makak­uha araw-araw na impormasy­on tun­gkol sa mga may kin­ala­man devel­op­ments sa kap­a­li­gir­an mar­ket­ing.

 

Ang data na nakolekta ay upang maka­buo ng magkaug­nay na impormasy­on.

- Ang sis­tema ay nag­bibi­gay-daan sa para sa madal­ing at epektibong imbakan at pag­sa­sauli ng data at iba pa na pag­sas­aalang-alang ay dapat ibi­gay sa:

o Mano-mano o nakakompy­uter;

o Ang lawak ng hard copy back up;

o Cross sang­guni­an ng data;

o Data pro­tek­sy­on batas con­sid­er­a­tions.

 

- Irrel­ev­ant data ay dapat na elim­in­ated.

- Pag­sas­abog ng impormasy­on ay kasama ang mga sumusun­od na:

o Sino ang kail­an­gang / dapat makatang­gap ng impormasy­on;

o Ang pag­gam­it ng mga news­let­ter para sa Stand­ard­ized reg­u­lar na impormasy­on;

o Magkano halaga ng isang ay idin­ag­dag sa pamamagit­an ng sis­tema?

 

Ang gastos at pang-organ­isasy­ong mga imp­likasy­on ng isang MKIS ay kin­abib­il­an­gan ng:

- Pag­sas­anay ng umiir­al at bagong kawani ay kinakail­an­gan;

- Staff na may kas­anay­an sa espesy­alista ay maaar­ing may sa ay hinikay­at na para pag­tu­tukoy tra­baho at mga pag­tu­tukoy ay magkakaroon na nag­bago;

- Organ­isa­tion­al con­sid­er­a­tions ay marahil isama ang isang real­loc­a­tion ng mga tun­gkulin.

 

Kapag ang isang MKIS ay binuo, ang mga sumusun­od na kadahil­anan ay dapat isaalang-alang:

- Dapat maun­awaan ng mga gumagam­it ang mga sis­tema at maging sa isang posisy­on upang suri­in at kon­trolin ang mga ito;

- Ang sis­tema ay dapat na reg­u­lar na sinus­uri at feed­back pin­ab­ut­ing;

- Ang tunay na kahu­lugan ng impormasy­on na ibin­igay ay dapat na cla­ri­fied;

- Ang MKIS dapat na kakayahang umangkop;

- Ang isang sis­tema ay mabisa nang design­ers at ang mga gumagam­it gaw­in itong.

 

Ang mga tam­pok ng isang epektibong MKIS

 

Isang MKIS dapat gaw­in ang mga sumusun­od:

- Mag­bi­gay ng man­ager na may real time na impormasy­on sa kung paano cus­tom­er at mga kawani malasa­han ang mga ser­bisyo na ibin­igay, dahil kung ano ay hindi nas­u­sukat can not € ™ t pin­amama­ha­laang;

- Sukat­in kal­id­ad ng ser­bisyo at cus­tom­er pag-aalaga upang mag­bi­gay ng kat­ibay­an na sila ay mahalaga, ang imp­likasy­on dahil kung ano ang nakikita na sinusukat ay makakak­uha ng tapos;

- Subay­bay­an kung paano ang cus­tom­er base ay nag­babago;

- Mag­bi­gay ng isang batay­an kung saan bonus pag­babayad ay maaar­ing tinu­tukoy, dahil kung ano ay makakak­uha ng bay­ad para sa makakak­uha ng tapos na mas mahusay.

 

Data at impormasy­on tun­gkol sa data ng cus­tom­er ay maaar­ing natipon sa mara­m­ing paraan ngunit sys­tems cri­ter­ia dis­en­yo ay mahalaga:

- Man­age­mentâ € ™ s pag-access sa impormasy­on ay dapat na madali at direk­tang;

- Ang halaga ng impormasy­on ay dapat na min­im­al;

- Data pagti­ti­pon ay dapat na mababa intens­ity;