Information communication technology and market information systems

- Data pagti­ti­pon ay dapat na reg­u­lar na at tuloy-tuloy na. 

Ang mga bahagi ng isang nakakompy­uter MKIS

 

- Ang isang data bank ay tinda­han data;

- Ang isang stat­ist­ic­al pro­grama ay mag-imbak ng mga pro­grama para sa pag­dala ng com­pu­ta­tions;

- Ang isang mod­e­lo bank iim­bak mod­e­lo mar­ket­ing para sa pag­pa­pla­no at pag-aaral;

- Ang isang dis­play unit ay mag­bibi­gay-daan sa gumagam­it upang makipag-ugnay­an sa MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tukev­at tätä sivu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Tiedon­väl­itys­tekno­logioista ja markkinoiden tieto­järjestelmi­en

 

Markkin­ointi päätök­set tehdään jatkuvasti ja siksi tiedot on jatkuvasti tarpeen, jot­ta johto tehdä täl­laisia ​​päätök­siä. Jatkuva tietoläh­de tar­vitaan valvontaa varten. Markkin­oille tieto­järjestelmä (MKIS) vast­aa näi­h­in tarpeis­i­in.

 

On hyödyll­istä näh­dä MKIS se käsit­tää kaikki tie­tokon­een ja ei-tie­tokonejärjestelmiä, joka voi aut­taa markkin­oi­ja. MKIS raken­tuu useista eri järjestelmistä, joita ei suor­aan liittyä markkin­ointi­in. Nämä sis­ältävät:

- Sis­äin­en raport­ti, joka tar­joaa:

o Tulok­set data;

o Toi­men­pit­eet nyky­isten suor­it­uskyky;

o myyn­ti, kus­tan­nuk­set ja varastosta.

 

- Markkin­oille älykkyys järjestelmä toimii seur­aavas­ti:

o Ant­aa tapah­tu­mista data;

o Ant­aa tieto­ja kehitys ympäristössä;

o Skan­naa ja jakaa myös mon­en­laisia ​​älykkyyt­tä.

 

Markkin­oille-turvajärjestelmä on joukko menettelyjä ja käytettyjen lähteiden johta­jat saada jokapäiväistä tietoa olen­naisia ​​kehityk­sestä markkin­ointi­in ympäristössä.

 

Ker­ätyt tiedot on tuot­taa yhtenäisiä tieto­ja.

- Järjestelmä mah­dol­listaa hel­pon ja tehokkaan tal­len­nuk­sen ja haun datan ja niin huomi­ota on kiin­nitettävä:

o Manu­aalin­en tai atk;

o laajuus paper­it­u­loste takais­in ylös;

o ristiviit­taam­iseen tieto­jen;

o tietosuo­jalain­säädäntö näköko­htia.

 

- Merkityk­setön tieto on poistettava.

- Tieto­jen levit­tämin­en sis­ältävät seur­aavat:

o Kuka tar­vit­see / pitäisi saada tietoa;

o käyt­tö uutiskir­jeitä stand­ar­doitu­ja sään­nöl­lisesti tieto­ja;

o Kuinka pal­jon arvoa lisätään järjestelmän?

 

Kus­tan­nuk­set ja organ­isaa­tion vaiku­tusten käsit­tely MKIS ovat:

- Koulu­tus nyky­isten ja uusi­en hen­k­ilöstö tar­vitaan;

- Hen­k­ilökun­ta joil­la on erity­isiä taito­ja void­aan jou­tua palve­luk­seen niin toi­men­kuvat ja teknis­et joudutaan muut­tunut;

- Organ­isaa­tion näköko­hd­at toden­näköisesti sis­ältyy tehtävi­en uudelleen jakam­in­en.

 

Kun MKIS kehitetään, seur­aavat tekijät on otettava huomi­oon:

- Käyt­täji­en on ymmär­rettävä järjestelmi­en ja kyettävä arvioimaan ja hal­l­ita niitä;

- Järjestelmä on tark­istettava sään­nöl­lisesti ja palaute parantaa;

- Todel­lin­en merkitys tieto­jen on täs­men­nettävä;

- MKIS on oltava joustavaa;

- Järjestelmä on yhtä tehokas kuin suun­nit­teli­jat ja käyt­täjät tekevät.

 

Piir­teet tehokkaan MKIS

 

MKIS on tehtävä seur­aavat:

- Ant­aa johta­jat reaali­aikais­ta tietoa siitä, kuinka asiakkaat ja hen­k­ilökun­ta kokev­at palve­lut annet­aan, koska mitä ei mit­ata Cana € ™ t hallin­noid­aan;

- Toi­men­pide palve­lun laatu ja asiakaspalve­lu todistamaan, että né eivät hait­taa, implisiit­tisesti koska mitä näh­dään olevan teh­dyk­si;

- Tarkkaile miten asiakaskun­ta muut­tuu;

- Luoda perusta, jolle bonuk­sista void­aan määrit­tää, koska mitä saa mak­settua saa tehdä vieläk­in parem­min.

 

Data ja tietoa asiakkaan tiedot void­aan koota mon­el­la taval­la, mut­ta järjestelmi­en suun­nit­telun perust­eet ovat tärkeitä:

- Man­age­mentâ € ™ s tiedon­saan­nin on oltava help­po ja suora;

- Kus­tan­nuk­set tieto­jen pitäisi olla min­im­aalin­en;

- Tieto­jen ker­äämin­en olisi lievää;

- Tieto­jen ker­äämin­en tulisi olla sään­nöl­listä ja jatkuvaa.

 

Kom­pon­entit atk MKIS

 

- Tieto­pankki tal­lentaa tiedot;

- Tilastollin­en ohjel­ma tal­lentaa ohjelmia suorit­tam­iseen laskutoim­ituk­sia;

- Malli pankki tal­lentaa markkin­oin­nin mal­le­ja suun­nit­telu ja ana­lyso­inti;

- Näyt­tö laite ant­aa käyt­täjälle mah­dol­lisuuden kom­munikoida MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sout­enir cette page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

sys­tèmes d’information sur les tech­no­lo­gies de com­mu­nic­a­tion et d’information sur le marché

 

les décisions de mar­ket­ing sont prises sur une base con­tin­ue et donc l’information est con­stam­ment néces­saire pour per­mettre à la dir­ec­tion de pren­dre de tell­es décisions. Une source d’information con­tin­ue est néces­saire à des fins de con­trôle. Un sys­tème d’information de mar­ket­ing (MKIS) répond à ces besoins.

 

Il est utile de voir le MKIS com­me com­pren­ant tous les sys­tèmes inform­atiques et non inform­atiques qui peuvent aid­er à la com­mer­cial­isa­tion. Un MKIS est con­stru­it à partir de plusieurs sys­tèmes différents qui peuvent né pas être dir­ecte­ment liées à la com­mer­cial­isa­tion. Ceux-ci con­tiennent:

- Rap­ports internes sys­tème qui fournit:

o les don­nées de résultats;

o Mesur­es de per­form­ance actuelle;

o Les ventes, les coûts et les inform­a­tions boursières.

 

- Le sys­tème de veille mar­ket­ing effec­tue les opéra­tions suivantes:

o Fournit des don­nées de hap­pen­ings;

o Fournit des inform­a­tions sur le dévelop­pe­ment dans l’environnement;

o Ana­lyse et dif­fuse un large éven­tail de ren­sei­gne­ments.

 

Un sys­tème d’intelligence mar­ket­ing est un ensemble de procé­dures et sources util­isées par les ges­tion­naires pour obtenir des inform­a­tions tous les jours sur les dévelop­pe­ments per­tin­ents dans l’environnement de mar­ket­ing.

 

Les don­nées recueil­lies doit produire des inform­a­tions cohérentes.

- Le sys­tème per­met le stock­age et la récupéra­tion des don­nées et donc il faut tenir compte de facile et efficace:

o manuel ou inform­at­isé;

o L’étendue de la copie papi­er de sauve­garde;

o Croix référençant des don­nées;

o con­sidéra­tions de légis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

 

- Les don­nées non per­tin­entes doivent être élim­inées.

- Dif­fu­sion de l’information sont les suivants:

o Qui doit / dev­rait rece­voir de l’information;

o L’utilisation de bul­let­ins d’information régulière nor­m­al­isée;

o Quelle est la valeur est ajoutée par le sys­tème?

 

Les incid­ences fin­an­cières et organ­isa­tion­nelles d’un MKIS com­prennent:

- Form­a­tion du per­son­nel existantes et nou­velles seront néces­saires;

- Le per­son­nel ayant des com­pétences spé­cial­isées pour­rait être recruté afin spé­ci­fic­a­tions du trav­ail et les spé­ci­fic­a­tions dev­ront être changé;

- Con­sidéra­tions organ­isa­tion­nelles vont prob­able­ment inclure une réaf­fect­a­tion des tâches.

 

Quand un MKIS est en cours d’élaboration, les fac­teurs suivants doivent être pris en con­sidéra­tion:

- Les util­isateurs doivent com­pren­dre les sys­tèmes et être en mesure d’évaluer et de les con­trôler;

- Le sys­tème doit être revu et améli­oré la rétro­ac­tion;

- Le vrai sens de l’information fournie doit être cla­ri­fiée;

- Le MKIS doit être souple;

- Un sys­tème est aus­si efficace que les con­cepteurs et les util­isateurs en font.

 

Les cara­ctéristiques d’une effica­cité MKIS

 

Un MKIS doit faire ce qui suit:

- Fournir aux ges­tion­naires des ren­sei­gne­ments en temps réel sur la façon dont les cli­ents et le per­son­nel per­çoivent les ser­vices étant don­né, puisque ce qui né se mesure pas CANA € ™ t être gérés;

- La qual­ité de ser­vice et de soins à la cli­entèle Mesure de fournir la preuve qu’ils né comptent, l’implication par­ce que ce qui est vu pour être mesuré est fait;

- Sur­veiller la façon dont la base de cli­ents est en train de changer;

- Fournir une base sur laquelle les paie­ments de bonus peuvent être déter­minés, par­ce que ce qui est payé pour se fait encore mieux.