Information communication technology and market information systems

 Les don­nées et les inform­a­tions sur les don­nées des cli­ents peuvent être recueil­lies de plusieurs façons, mais les sys­tèmes de critères de con­cep­tion sont import­ants:

- L’accès des Man­age­mentâ € ™ à l’information doit être facile et dir­ect;

- Le coût de l’information dev­rait être minime;

- La col­lec­te des don­nées dev­rait être de faible intens­ité;

- La col­lec­te des don­nées dev­rait être régulière et con­tin­ue.

 

Les com­posants d’un MKIS inform­at­isé

 

- Une ban­que de don­nées va stock­er des don­nées;

- Un pro­gram­me stat­istique va stock­er des pro­grammes pour la réal­isa­tion de cal­culs;

- Une ban­que mod­èle va stock­er des mod­èles de mar­ket­ing pour la plani­fic­a­tion et l’analyse;

- Une unité d’affichage per­met à l’utilisateur de com­mu­niquer avec le MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stypje dit Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ynform­aas­je kom­munikaas­je tech­no­logy en merk ynform­aas­je systemen

 

Mar­ket­ing besluten nom­men wurde op in troch­geande grûn en dêrom ynform­aas­je wurdt hieltyd nedi­ch te skeak­eljen behear te nim­men sokke besluten. In troch­geande boarne fan ynform­aas­je is nedi­ch foar kon­trôle doelen. In mar­ket­ing ynform­aas­je sys­teem (MKIS) fol­docht oan dizze fer­let.

 

It is brûk­ber te sjen de MKIS as besteande út alle kom­pjûter en net-kom­pjûter systemen dy’t kin­ne helpe de Mar­keter. An MKIS is opboud út fer­skate oare systemen dy’t net streekr­jocht wurde yn fer­bân mei mar­ket­ing. Dy sil befet­s­je:

- Ynterne meldt sys­teem dat soar­get foar:

o Res­ults data;

o Maatre­gels fan aktuele foarstelling;

o Sales, kos­ten en stock ynform­aas­je.

 

- De mar­ket­ing yntel­li­gin­sje sys­teem docht de neikom­mende:

o Bietet hap­pen­ings data;

o Jout ynform­aas­je op ûntwikkel­ing yn e omjouwing;

o Scans en dis­sem­in­ates in breed oan­bod fan yntel­li­gin­sje.

 

In mar­ket­ing yntel­li­gin­sje sys­teem is in set fan prose­dueres en boarnen brûkt troch man­agers te krijen deistich ynform­aas­je oer per­tin­ent ûntwikkel­ings yn e mar­ket­ing omjouwing.

 

Gegevens sammele hat te prod­usear­jen gear­hingjende ynform­aas­je.

- It sys­teem makket it moog­lik om mak­lik en effekt­ive opslach en opheljen fan gegevens en sa omtinken moat jûn oan:

o Hân­lied­ing of auto­mat­ise­arre;

o De omfang fan de hurde kopy werom up;

o Cross fer­w­ize fan gegevens;

o Data besker­m­ing wet­jouwing ôfwa­gings.

 

- Yrritear­jende gegevens moat­te wurde opheft.

- Fer­spried­ing fan ynform­aas­je bin­ne de fol­gjende:

o Wa moat foar / moat­te krije ynform­aas­je;

o It gebrûk fan nijs­brieven foar norme­arre reg­uli­er ynform­aas­je;

o Hoe­folle wearde wurdt tafoege troch it sys­teem?

 

De kos­ten en organ­isatoaryske gefol­gen fan in MKIS bin­ne:

- Tren­ing fan besteande en nij per­soniel sil wêze nedi­ch;

- Per­soniel mei spes­jalist feardi­ch­heden kin­ne moat­te wurde rek­rute­arre sa wurk spesi­fikaasjes en spesi­fikaasjes sille moat­te feroare wurde;

- Organ­isaas­jeûntwikkel­ing oer­wa­gings sil nei alle gedachten ûnder oar­en in real­loc­a­tion fan taken.

 

As in MKIS wurdt ûntwikkele, de fol­gjende fak­toar­en moat­te wurde beskôge:

- Brûkers moat­te begripe de systemen en wêze yn in posys­je te eval­uear­je en kon­trôle se;

- It sys­teem moat gere­gel­d­wei reviewed en feed­back fer­bettere;

- De wiere bet­s­jut­ting fan de ynform­aas­je jûn wurde moat yngean sil;

- De MKIS moat fleks­i­bel;

- In sys­teem is sa effek­tyf as ûnt­wer­pers en brûkers meit­s­je it.

 

De funk­sjes fan in effek­tyf MKIS

 

An MKIS moat­te dwaan de neikom­mende:

- Soarch man­agers mei real time ynform­aas­je oer hoe’t klanten en mei­wurk­ers waarn­im­me de tsjin­sten dy’t jûn, sûnt wat is net metten cana € ™ t beheard wurde;

- Meas­ure kwal­iteit fan de tsjin­st­fer­li­en­ing en klant soarch te bieden bewiis dat se út, de oan­be­fe­lin­gen want wat wurdt sjoen wurde mjit­ten wurdt dien;

- Mon­it­or hoe’t de klant basis is feroaret;

- Soar­gje foar in basis dêr’t bonus betell­in­gen kin­ne wurde fêst­steld, want wat wurdt betelle foar kri­get dien sels bet­ter.

 

Data en ynform­aas­je oer klant gegevens meie wurde sammele op in soad manier­en mar systemen design kritearia bin­ne fan belang:

- Man­age­mentâ € ™ s tagong ta ynform­aas­je moat mak­lik en dir­ect;

- De kos­ten fan de ynform­aas­je moat min­im­aal;

- Data gath­er­ing moat wêze leech yntin­siteit;

- Data gath­er­ing moat wêze regel­mjit­ti­ge en troch­geande.

 

De ûnderdielen fan in auto­mat­ise­arre MKIS

 

- In data bank sil slaan gegevens;

- In statistyske pro­gram­ma sil bewar­je pro­gram­ma foar útfier­en fan berekken­in­gen;

- In mod­el bank sil slaan mar­ket­ing mod­el­len foar romt­like oar­der­ing en ana­lyze;

- In wer­jefte ien­heid sil tastean de brûker te kom­mun­isear­jen mei de MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta páx­ina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

sis­tem­as de inform­a­ción de tecno­loxía de inform­a­ción e comu­nic­a­ción no mer­cado

 

decisións de mar­ket­ing son toma­das nun­ha base con­tinua e, polo tan­to, a inform­a­ción é con­stante­men­te necesaria para per­mitir a xestión de tomar tales decisións. Unha fon­te con­tinua de inform­a­ción é necesario para fins de con­trol. Un sis­tema de inform­a­ción de már­ket­ing (MKIS) atende a estas necesid­ades.

 

É útil para ver o MKIS como com­pren­dendo todos os sis­tem­as informáticos e de non-orde­nador que pode axudar o comer­ci­ante. Un MKIS está con­struída a partir de vari­os sis­tem­as difer­entes que dir­ecta­men­te non poden ser rela­cion­ados a comer­cial­iza­ción. Estes han conter:

- Interna reporta sis­tema que ofre­ce:

o datos de res­ulta­dos;

O Medi­das de actua­ción actu­al;

O ven­das, cus­to e inform­a­ción sobre accións.

 

- O sis­tema de intelix­en­cia de mar­ket­ing fai o seguin­te:

o Ofre­ce datos acontece­mentos;

o Ofre­ce inform­a­ción sobre o desen­volve­mento no ámbito;

O Scans e divul­ga unha gran var­iedade de intelix­en­cia.

 

Un sis­tema de intelix­en­cia de mar­ket­ing é un conxun­to de pro­cedementos e fontes util­iz­a­dos polos xer­entes para obter inform­a­ción diari­as sobre desen­volve­mentos rel­ev­antes no ámbito de mar­ket­ing.

 

Os datos recol­lidos ten que pro­du­cir inform­a­ción coher­en­te.

- O sis­tema per­mite a fácil e eficaz de alma­ce­na­mento e recu­per­a­ción de datos e así débe­se con­sid­er­ar a:

a guía ou informat­iz­ado;

o A extensión da copia backup;

o Cruz ref­er­en­cian­do dos datos;

o con­sid­era­cións da lex­is­la­ción de pro­tec­ción de datos.

 

- Datos irrel­ev­antes deben ser elim­in­adas.

- Divul­ga­ción de inform­a­ción inclúen o seguin­te:

o Quen pre­cisa / debe recibir inform­a­ción;

o O uso de boletíns de inform­a­ción reg­u­lar est­andar­iz­a­da;

o Can­to val­or enga­dido polo sis­tema?

 

As implic­a­cións de cus­to e ser­vi­zos dun­ha MKIS inclúen:

- Form­a­ción de per­soal exist­en­te e nova, será necesario;

- O per­soal con habil­id­ades espe­cial­iz­a­das pode ter que ser recruta­dos polo que espe­cific­a­cións de tra­bal­lo e espe­cific­a­cións deber­án ser modi­fic­a­dos;

- Con­sid­era­cións de organ­iza­ción prob­able­men­te deber­ía incluír unha redis­tribu­ción de fun­cións.