Information communication technology and market information systems

 Dit is nut­tig om die MKIS sien as bestaande uit alle rek­en­aar en nie-rek­en­aars­telsels wat die bemark­er kan help. N MKIS is opge­bou uit ver­skil­lende stelsels wat kan direk nie verb­and hou met bemark­ing. Dit sal bev­at:

- Interne verslae stelsel wat voor­si­en­ing maak:

o Res­ultate data;

o Meet van hui­di­ge prestas­ie;

o Verko­pe, koste en voor­raad inligt­ing.

 

- Die bemark­ing intel­li­gen­sie stelsel doen die vol­gende:

o Ver­skaf gebeure data;

o Ver­skaf inligt­ing oor die ontwikkel­ing in die omgew­ing;

o skan­der­ings en ver­sprei n wye ver­skeiden­heid van intel­li­gen­sie.

 

N bemark­ing intel­li­gen­sie stelsel is n stel prosed­ures en bron­ne wat gebruik word deur bestuurders om alledaag­se inligt­ing oor per­tin­en­te ontwikkel­ings in die bemark­ing­somgew­ing te verkry.

 

Data inges­amel het om same­han­gende inligt­ing te prod­useer.

- Die stelsel maak voor­si­en­ing vir mak­like en effek­tiewe stoor en her­win­ning van data en so oor­we­ging moet gegee word aan:

o Handleiding of gerek­en­ar­iseer­de;

o Die omvang van harde kopie ter­ug;

o Kruis­ver­wys­ing van data;

o Die besker­m­ing van data wet­gew­ing oor­we­gings.

 

- Irrel­ev­ante inligt­ing moet uit­geskakel word.

- Ver­spreiding van inligt­ing sluit die vol­gende in:

o Wie moet / behoo­rt inligt­ing te ontvang;

o Die gebruik van nuus­briewe vir gest­andaard­iseer­de gereelde inligt­ing;

o Hoeveel waarde toege­voeg deur die stelsel?

 

Die koste en organ­isat­or­iese imp­likasies van n MKIS sluit in:

- Opleiding van bestaande en nuwe per­son­eellede sal nodig wees;

- Per­son­eel met gespesi­al­iseer­de vaar­dighede mag hê om so te gew­erf pos­spesi­fikasies en spesi­fikasies sal ver­ander moet word;

- Organ­isasie oor­we­gings sal waarskyn­lik ook n herver­del­ing van pligte.

 

Wan­neer n MKIS word ontwikkel, moet die vol­gende faktore in ag gen­eem word:

- Gebruikers moet die stelsels ver­staan ​​en in staat wees om te eval­ueer en hulle te beheer;

- Die stelsel moet gereeld her­si­en word en ter­ug­vo­er ver­beter;

- Die ware betek­en­is van die voor­waarde moet uit­gek­laar inligt­ing;

- Die MKIS moet buig­saam wees;

- N stelsel is so effek­tief soos ont­wer­pers en gebruikers dit maak.

 

Die eienskappe van n effek­tiewe MKIS

 

N MKIS moet die vol­gende doen:

- Voor­si­en bestuurders met real-time inligt­ing oor hoe kliën­te en per­son­eel sien die dien­ste gegee, want wat nie gemeet Kana € ™ t bestuur;

- Meet gehal­te van diens en kliën­tedi­ens te bewys dat hulle saak te voor­si­en, die imp­likasie want wat gesi­en word gemeet gedoen word;

- Mon­it­or hoe die kliën­te­bas­is is aan die ver­ander,

- Voor­si­en n basis waarop bonus­betal­ings bepaal kan word, want wat kry betaal vir kry selfs beter gedoen.

 

Data en inligt­ing oor kliën­te data word ver­samel op baie maniere, maar stelsels ont­werp kri­ter­ia is belan­grik:

- Man­age­mentâ € ™ s toegang tot inligt­ing moet mak­lik en direk­te wees;

- Die koste van inligt­ing moet min­im­aal wees;

- Data-insamel­ing moet lae intens­iteit wees;

- Data-insamel­ing moet gereelde en deur­lo­pende wees.

 

Die kom­pon­en­te van n gerek­en­ar­iseer­de MKIS

 

- N databank sal data stoor;

- N stat­istiese pro­gram sal pro­gram­me vir die uit­vo­er­ing van bew­erkings te stoor;

- N Mod­el bank sal bemark­ing mod­elle vir die beplan­ning en ontled­ing te slaan;

- N ver­ton­ing een­heid sal die gebruiker toe­laat om te kom­muni­k­eer met die MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

tekno­lo­gjisë së inform­a­cion­it dhe komunikim­it të tregut të sistemeve të inform­a­cion­it

 

vendi­met e mar­ketin­gut mer­ren në mënyrë të vazh­duesh­me dhe prandaj inform­a­cioni është e nevojsh­me vazh­di­m­isht për të mun­dësuar men­ax­him­in e për të mar­rë vendime të tilla. Një bur­im i vazh­dueshëm i inform­a­cion­it është e nevojsh­me për qël­lime të kon­trol­lit. Një sis­tem inform­a­cioni mar­ketin­gu (MKIS) i plotëson këto nevo­ja.

 

Kjo është e dobish­me për të parë MKIS si i për­bërë nga të gjitha kom­pju­terike dhe jo-kom­pju­terike sistemet të cil­at mund të ndih­mo­jnë mar­keter. Një MKIS është e ndër­tu­ar nga disa sisteme të ndry­sh­me të cil­at nuk mund të dre­jt­përdre­jt të lidhura me mar­ketin­gun. Këto do të përm­ba­jë:

- Rapor­tet e brend­sh­me e sis­temit që sig­ur­on:

o Rezultat­et e të dhënave;

o Masat e per­form­ancës aktuale;

o Sales, me kosto dhe inform­a­cione të aksioneve.

 

- Sis­temi i mar­ketin­gut inteligjencës bën si më poshtë:

o Sig­ur­on të dhën­at e ngjar­jeve;

o Sig­ur­on inform­a­cion mbi zhvil­lim­in në mjedis;

o Scans dhe shpërndan një gamë të gjerë të shërbim­it të fshehtë.

 

Një sis­tem mar­ketin­gu i inteligjencës është një grup i pro­ced­urave dhe bur­imeve të për­dor­ura nga men­ax­her­ët për të mar­rë inform­a­cion të përdit­sh­me në lid­hje me zhvil­li­met përkatëse në mjedis­in e mar­ketin­gut.

 

Të dhën­at e mbledhura duhet për të prodhuar inform­a­cion koher­ent.

- Sis­temi lejon për ruajtjen e lehtë dhe efekt­ive dhe rikthim të të dhënave dhe kështu duhet të mer­ren para­sy­sh për:

o Manu­al ose kom­pju­ter­izuar;

o Shkal­la e kopje back up;

o Cross ref­er­en­ca e të dhënave;

o Kon­sid­erata të legjis­la­cion­it për mbro­jtjen e të dhënave.

 

- Të dhën­at e parëndës­ish­me duhet të elim­ino­hen.

- Shpërndar­ja e inform­a­cion­it përf­shijnë si në vijim:

o Kush ka nevo­jë për të / të mar­rë inform­a­cion;

o Për­dor­imi i buletineve për inform­a­cione të stand­ard­izuar të rregullt;

o Sa vlera e shtu­ar nga sis­temi?

 

kosto dhe organ­iz­at­ive imp­liki­met e një MKIS përf­shijnë:

- Tra­jn­imi i stafit ekzis­tues dhe të ri do të jetë e nevojsh­me;

- Stafi me aftësi të spe­cial­izuara mund të duhet të jenë të pun­ësuar në mënyrë spe­cifiki­met e pun­ës dhe spe­cifikat do të duhet të ndry­sho­het;

- Kon­sid­erata organ­iz­at­ive ndoshta do të përf­shijë një rish­përndar­je të detyrave.

 

Kur një MKIS është duke u zhvil­lu­ar, fak­t­orët e mëposhtëm duhet të mer­ren para­sy­sh:

- Për­dor­ues­it duhet të kupto­jnë sistemet dhe të jetë në një poz­i­cion për të vler­ësuar dhe kon­trol­lu­ar ato;

- Sis­temi duhet të rishiko­het rregullisht dhe reagi­met e përmirësuar;

- Kup­timi i vër­tetë i inform­a­cion­it të dhënë duhet të sqaro­het;

- MKIS duhet të jetë fleks­ibël;

- Një sis­tem është aq efekt­ive sa pro­jek­tues dhe për­dor­ues­it të bëjë atë.

 

Tiparet e një MKIS efekt­iv

 

Një MKIS duhet të bëjë në vijim:

- Sig­ur­imi i men­ax­her­ëve me inform­a­cion në kohë reale se si kon­sumat­orët dhe stafi i per­cepto­jnë shërbi­met duke u dhënë, pasi ajo nuk është matur cana € ™ t të men­ax­ho­het;

- Cilësia Masa e shërbim­it dhe kujdesit të kon­sumat­orëve për të sig­uru­ar dësh­mi se ato kanë rëndësi, imp­likimi sepse ajo që është parë që të mat­et merr bërë;