Information communication technology and market information systems

- Organ­isa­tion­al xav txog kev teem tej zaum yuav muaj xws li ib tug real­loc­a­tion ntawm txoj hauj lwm. 

Thaum ib tug MKIS yog raug tsim, yam nram qab no yuav tsum raug xam tias yog:

- Cov neeg siv yuav tsum to taub lub tshuab thi­ab yuav nyob rau hauv ib txoj hauj lwm los soj ntsuam thi­ab tswj lawv;

- Lub kaw lus yuav tsum tsis tu ncua saib thi­ab tawm tswv yim zoo tuaj;

- Qhov tseeb lub ntsi­ab lus ntawm cov ntaub ntawv muab yuav tsum tau cla­ri­fied;

- Lub MKIS yuav tsum tau saj zawg zog;

- Ib tug sys­tem yog zoo li raws li design­ers thi­ab cov neeg siv kom nws.

 

Cov yam ntx­wv ntawm ib tug zoo MKIS

 

Ib MKIS yuav tsum tau ua cov nram no:

- Muab man­agers muaj tiag lub sij hawm cov lus qhia txog yuav ua li cas cov neeg muas zaub thi­ab cov neeg ua haujl­wm pom cov kev pab cuam yog muab, vim li cas yog tsis ntsuas Cana € ™ t tau tswj;

- Meas­ure zoo ntawm cov kev pab thi­ab cov neeg muab kev pab kho mob kom muab tau pov thawj hais tias lawv yeej muaj nqi, cov implic­a­tion vim li cas yog pom mus yuav ntsuas tau ua;

- Saib yuav ua li cas cov neeg puag yog hloov;

- Muab ib lub hauv paus uas lawm cov nyiaj them yuav tsum tau txiav txim, vim hais tias yog dab tsi twg thiaj li raug them nyiaj rau tau ua twb zoo.

 

Cov ntaub ntawv thi­ab cov ntaub ntawv hais txog cov neeg cov ntaub ntawv yuav tsum sau nyob rau hauv ntau txoj kev uas, tab sis sys­tems tsim kev yog ib qho tseem ceeb:

- Man­age­mentâ € ™ s siv cov ntaub ntawv yuav tsum muaj ib qho yooj yim thi­ab ncaj qha;

- Tus nqi ntawm cov ntaub ntawv yuav tsum tau tsawg heev;

- Cov ntaub ntawv sib sau ua ke yuav tsum tsis muaj kev siv;

- Cov ntaub ntawv sib sau ua ke yuav tsum tsis tu ncua thi­ab tas mus li.

 

Lub Cheebt­sam ntawm ib tug com­puter MKIS

 

- Ib tug cov ntaub ntawv bank yuav khaws cov ntaub ntawv;

- Ib tug stat­ist­ic­al kev pab cuam yuav cia cov kev pab cuam rau nqa tawm pawg;

- Ib tug qauv bank yuav cia li ua qauv rau kev npaj thi­ab tsom xam;

- Ib tug zaub chav tsev yuav cia tus neeg siv kev sib txuas lus nrog cov MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Támog­at­ja ezt a weboldalt: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Informá­ciós és kom­muniká­ciós tech­noló­gia és a piaci informá­ciós rend­szerek

 

Mar­ket­ing a döntések folyam­atos és így informá­ciót folyam­atosan szük­ség szer­int lehet­ővé ily­en döntések meg­hozatalára. A folyam­atos informá­ció­for­rást szük­séges ellenőrzés céljából. A mar­ket­ing informá­ciós rend­szer (MKIS) kielégíti ezeket az igényeket.

 

Célszerű, hogy a MKIS mint amely minden számítógépes és nem számítógépes rend­szerek, amelyek segíthet­nek a for­galmazó­ja. Egy MKIS épül fel több külön­böző rend­szerek­ben, amelyek közve­tlenül nem kapc­solód­nak mar­ket­ing. Ezek a következőket tartal­mazza:

- Belső jelentések rend­szere, amely:

o Ered­mények ada­tok;

o intézkedések a jelen­le­gi teljesít­mény;

o Értékesítés, költ­ség és kész­let informá­ció.

 

- A mar­ket­ing intel­li­gen­cia rend­szer a következőt teszi:

o Biztosít­ja történések ada­tok;

o Informá­ciókat ad a fejlődés­re a környez­etre;

o Viz­s­gála­tok és terjeszti széles intel­li­gen­cia.

 

A mar­ket­ing intel­li­gen­cia rend­szer egy sor eljárások és for­rások által használt vez­etők szerezni minden­napi informá­cióra von­atkozó fejlesztések a gaz­dasá­gi környez­et.

 

Az összegyűjtött ada­tokat kell készítenie koher­ens informá­ciót.

- A rend­szer lehet­ővé teszi a könnyű és hatékony tárolása és vis­sza­keresése ada­tokat és így figyelem­be kell ven­ni a következőket:

o Kézi vagy számítógépes formában;

o A mértéke papíralapú vis­sza;

o példa­mutatás­sal ada­tok;

o Az adatvédelmi jog­sz­a­bály­ok szem­pon­tokat.

 

- Nem fon­tos ada­tokat meg kell szün­tet­ni.

- Az informá­ció terjesztése a következők:

o Ki kell / kel­le­ne tájékoztatást kap;

o használata hír­levelek sza­b­ványosított rend­szeres tájékoztatása;

o Mekkora értéket adnak a rend­szer?

 

A költ­ségek és szervezési von­atkozá­sait egy MKIS tartal­mazza:

- Képzés a meglévő és új munkatár­sak lesz szük­ség;

- Szemé­lyz­et sza­kér­telme, lehet, hogy kell felven­ni, így a munkaköri leírások és spe­cifiká­ciók meg kell változtat­ni;

- Szervez­eti meg­fon­tolások valószínűleg tartal­maz egy újraelosztását feladatait.

 

Amikor egy MKIS kialakítása van folyam­at­ban, a következő tényezőket kell figyelem­be ven­ni:

- A fel­használóknak meg kell ért­eni a rend­szer, és abban a helyz­etben, hogy értékelje és sza­bályozása;

- A rend­szer rend­szer­esen felül kell viz­s­gál­ni, és vis­sza­jelzést javítani;

- A valódi jelentését a tájékoztatás tisztázni kell;

- A MKIS rugal­masnak kell len­nie;

- A rend­szer ugy­an­oly­an hatékony, mint a tervezők és a fel­használók teszik.

 

A funk­ciók a hatékony MKIS

 

Egy MKIS a következőket kell ten­nie:

- A vez­etők valós ide­jű informá­ciókat, hogy­an ügy­felek és a munkatár­sak látják szol­gáltatást kap, hiszen amit nem mért Cana € ™ t kell kezel­ni;

- Intézkedés a szol­gáltatás minősége és ügy­félszol­gálati annak igazolása, hogy azok számítanak, a hatása, mert mi látható a mérendő lesz kész;

- Ellenőr­izni, hogy mily­en az ügy­félkör változik;

- Alapot, ame­lyre pré­mi­umki­f­iz­etések lehet meghatározni, mert amit kap fiz­etett is készül még jobb.

 

Az ada­tok és informá­ciók az ügy­felek adatait össze kell gyűjteni sok­félekép­pen, de rend­szer tervezési szem­pon­tok fon­to­sak:

- Man­age­mentâ € ™ s az informá­cióhoz való hozzáférés könny­en kezel­het­őnek kell len­nie és közve­tlen;

- Az ára informá­ció legy­en min­im­ál­is;

- Adat­gyűjtés alac­sonynak kell len­nie inten­zitás;

- Az ada­tok összegyűjtése kell a rend­szeres és folyam­atos.

 

A kom­pon­ensek számítógépes MKIS

 

- Egy adat­bank adatait tárol­ja;

- A stat­isztikai pro­gram eltárol­ja pro­gramok végre­hajtásáért számítások;

- A mod­ell bank tárol­ja mar­ket­ing mod­ellek tervezés és elemzés;

- Kijelző egység lehet­ővé teszi a fel­használó számára, hogy kom­munikál­jon a MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Styð­ja þes­sa síðu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Upplýsingar sam­skiptatækni og markaður upplýsingaker­fi

 

ákvarðanir markaðs­set­nin­gu eru teknar sam­fellt og þess veg­na upplýsinga er stöðugt þörf til að gera stjórnun til að taka slíkar ákvarðanir. Áfram­haldandi uppspretta upplýsinga er krafist veg­na eftirl­its. A markaðs­set­ning upplýsingaker­fi (MKIS) uppfyl­lir þes­sar þar­fir.

 

Það er gagn­legt að skoða MKIS sem felur í sér alla tölvuna og non-tölvuker­fi sem getur hjálpað markaður. An MKIS er byg­gt upp af nokkrum mis­mun­andi ker­fum sem ekki beint hægt að teng­jast markaðs­set­nin­gu. Þetta mun inni­halda:

- Innri skýrslur ker­fi sem veitir:

eða Niðurstöður gögn;

o Mælingar á núverandi árangur;

o Sala, kost­naður og birgðir upplýsingar.

 

- Markaðs­set­ning njósna ker­fi gerir eftir­farandi: