Information communication technology and market information systems

- Intern­al ber­tang­gung sis­tem yang menye­diakan:o Hasil data;

o Ukur­an kiner­ja saat ini;

o Pen­ju­alan, biaya dan informasi saham.

 

- Sis­tem pemas­aran intelijen melak­ukan hal berikut:

o Menye­diakan Data keja­di­an;

o Mem­berik­an informasi tentang pem­ban­gun­an di lingkun­gan;

o Scan dan menye­barkan berba­gai kecer­dasan.

 

Sebuah sis­tem pemas­aran intelijen ada­lah seper­angkat prosed­ur dan sum­ber yang digun­akan oleh man­a­jer untuk mem­per­oleh informasi sehari-hari tentang perkem­ban­gan ter­kait di lingkun­gan pemas­aran.

 

Data yang dikum­pulkan harus menghasilkan informasi yang koher­en.

- Sis­tem ini memun­gkinkan untuk penyim­panan mudah dan efek­tif dan pengam­bil­an data dan per­tim­ban­gan harus diberik­an kepada:

o Manu­al atau kom­pu­ter­isasi;

o Tingkat hard copy kem­bali;

o Lintas ref­er­ensi data;

o per­tim­ban­gan undang-undang per­lindun­gan data.

 

- Data tidak rel­ev­an harus dihil­angkan.

- Penye­baran informasi meli­puti berikut ini:

o Siapa yang per­lu / harus men­er­ima informasi;

o Peng­gun­aan news­let­ter untuk informasi berkala standar;

o Berapa ban­yak nilai yang dit­am­bahkan oleh sis­tem?

 

Biaya dan organ­isasi imp­likasi dari MKIS meli­puti:

- Pelati­han staf yang ada dan baru akan diper­lukan;

- Staf dengan ketra­mpil­an khusus mun­gk­in harus direk­rut sehing­ga spesi­fikasi pekerjaan dan spesi­fikasi harus diu­bah;

- Per­tim­ban­gan Organ­isasi mun­gk­in akan men­cak­up realokasi tugas.

 

Ketika sebuah MKIS sedang dikem­bangkan, fak­t­or-fak­t­or berikut harus diper­tim­bangkan:

- Peng­guna harus mema­hami sis­tem dan berada dalam pos­isi untuk menge­valu­asi dan men­gend­a­lik­an mereka;

- Sis­tem harus die­v­alu­asi secara berkala dan umpan balik dit­ingkatkan;

- Arti seben­arnya dari informasi yang diberik­an harus diper­jelas;

- The MKIS harus fleks­i­bel;

- Sebuah sis­tem seefek­tif desain­er dan peng­guna mem­buat­nya.

 

Fit­ur dari sebuah MKIS efek­tif

 

Sebuah MKIS harus melak­ukan hal berikut:

- Mem­berik­an man­a­jer dengan informasi real time tentang bagaimana pelang­gan dan staf mer­a­sakan lay­anan yang diberik­an, kar­ena apa yang tidak diukur Cana € ™ t dikelola;

- Kual­it­as Men­gukur pelay­anan dan lay­anan pelang­gan untuk mem­berik­an buk­ti bah­wa mereka peduli, imp­likasi kar­ena apa yang dili­hat dapat diukur akan dilak­ukan;

- Meman­tau bagaimana basis pelang­gan ber­u­bah;

- Menye­diakan dasar yang pem­ba­yaran bonus dapat dit­en­tukan, kar­ena apa yang diba­yar untuk akan dilak­ukan lebih baik.

 

Data dan informasi tentang data pelang­gan dapat dikum­pulkan dalam ban­yak cara teta­pi sis­tem kri­ter­ia desain yang pent­ing:

- Man­age­mentâ € ™ s akses ke informasi harus mudah dan lang­sung;

- Biaya informasi harus min­im­al;

- Pengum­pu­lan data harus intens­itas rendah;

- Pengum­pu­lan data harus ter­a­t­ur dan berkesi­n­am­bungan.

 

Kom­pon­en dari MKIS kom­pu­ter­isasi

 

- Sebuah bank data yang akan menyim­pan data;

- Sebuah pro­gram stat­istik akan menyim­pan pro­gram untuk melak­san­a­kan per­hi­tun­gan;

- Sebuah bank Mod­el akan menyim­pan mod­el pemas­aran untuk per­en­canaan dan analis­is;

- Sebuah unit dis­play akan memun­gkinkan peng­guna untuk berkomunikasi dengan MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tacú leis an leath­anach: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Teicneo­laíocht fais­néise agus cumarsáide agus an mar­gadh córais fais­néise

 

cin­ntí mar­gaíochta Tógtar ar bhonn leanún­ach agus tá sé dá bhrí sin fais­néis a éilítear i gcón­aí le bain­istiú ar chu­mas a ghlacadh cin­ntí den sórt sin. Tá gá le foin­se leanún­ach fhaisnéis atá de dhíth chun críocha rialaithe. Buaileann córas eolais mar­gaíochta (MKIS) na riachtanais seo.

 

Tá sé ina chuidiú chun an MKIS mar a chuim­síonn gach córas ríom­haire­achta agus neamh-ríom­haire ar féidir leo cabhrú leis an mar­keter. An MKIS tógtha suas ó roin­nt córais éag­súla nach féidir a bhai­neann go díreach le mar­gaíocht. Beidh na bhfuil:

- Tuar­as­cálacha Inm­heán­ach Córas a sholá­thraíonn:

o son­raí Tor­thaí;

o Bearta feidh­míochta reatha;

o Díolacháin, cost­as agus eolas stoc.

 

- Déanann an córas fais­néise mar­gaíochta seo a leanas:

o Solá­thraíonn son­raí hap­pen­ings;

o Cuire­ann sí eolas ar fhorbairt sa tim­peal­lacht;

o Scans agus scaipeann réim­se leath­an na hintleachta.

 

Tá córas fais­néise mar­gaíochta sraith nósan­na imeachta agus foin­sí a úsáideann bain­isteoirí chun fais­néis a fháil ó lá go lá mar gheall ar fhorbairtí ábhartha sa tim­peal­lacht mar­gaíochta.

 

Son­raí a bhailítear Tá fais­néis chom­h­tháite a tháirgeadh.

- Leis an gcóras le hag­haidh stórála éas­ca agus éifeachtach agus aisgh­ab­háil son­raí agus mar sin ní mór aird a thabhairt ar:

o Lámh­le­abhar nó ríom­hairithe;

o An méid chóip chrua ar ais suas;

o Cross tagairt son­raí;

o breit­hnithe reachtaíochta um cho­sa­int son­raí.

 

- Ní mór son­raí Nach mbai­neann le hábhar a dhíchur.

- Fais­néis a scaipeadh san áire­amh leis an méid seo a leanas:

o Cé a riachtanais a / ba chóir eolas a fháil;

o Úsáid na nuacht­litreacha ar fhaisnéis rialta caigh­deánaithe;

o Cé mhéad luach leanas ag an gcóras?

 

Áirítear ar na cos­tais agus eagraíochtúla impleachtaí de MKIS:

- Cuir­fear oil­iúint foirne reatha agus nua gá;

- Foire­ann le sain­s­cilean­na a chur faoi ear­caithe a fhágann go mbeidh son­raíochtaí poist agus a dhéanamh a ath­rú;

- Áireo­far breit­hnithe Eagrúcháin dócha ath-leithdháileadh dual­gas.

 

I gcás ina MKIS á fhorbairt, ba cheart na tosca seo a leanas a chur san áire­amh:

- Ní mór d’úsáideoirí tuiscint a fháil ar na córais agus a bheith in ann a mheas agus iad a rialú;

- Ní mór don chóras a athbhreit­hniú go rialta agus aiseolas níos fearr;

- An bhrí fíor na fais­néise dá Ní mór a shoiléir­iú;

- Ní mór don MKIS bheith solúb­tha;

- Tá córas chomh héifeachtach dearthóirí agus úsáideoirí a dhéanamh.

 

Ar na gnéithe de MKIS éifeachtach

 

Ní mór MKIS rudaí seo a leanas:

- Bain­isteoirí le fais­néis a fíor-ama ar an gcaoi cus­taiméirí agus an fhoire­ann bhrath na Seirb­hísí a sholáthar á thabhairt, ós rud é nach bhfuil an méid a thom­has canâ € ™ t a bhain­istiú;

- Cáilíocht Beart na seirb­híse agus cúram cus­taiméirí fianaise ann go bhfuil siad ábhar a chur ar fáil, an impleacht toisc méid atá le feiceáil a thom­hastar;

- Mon­atóire­acht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil an bonn cus­taiméirí atá ag ath­rú;

- Soláthar bonn ar ar féidir íocaíochtaí bónais a chin­neadh, mar gheall ar an rud a íoc le hag­haidh Faigheann dhéanamh níos fearr fós.

 

Féad­far son­raí agus fais­néis maid­ir le son­raí cus­taiméirí a bhailiú go leor beal­aí, ach tá córais critéir dear­aidh tábhachtach:

- Ní mór do Roch­tain Man­age­mentâ € ™ s ar fhaisnéis a bheith éas­ca agus díreach;

- Ba chóir go mbeadh an cost­as na fais­néise a íosta;

- Ba chóir go mbeadh bailiú son­raí a déine íseal;

- Ba chóir go mbeadh bailiú son­raí a bheith go rialta agus leanún­ach.

 

Na comh­pháirtean­na sin d’MKIS ríom­hairithe

 

- Beidh banc son­raí son­raí a stóráil;

- Beidh clár staid­rimh cláir do ríom­haire­achtaí a chur i gcrích a stóráil;

- Beidh banc sam­hail stóráil samh­lacha mar­gaíochta le hag­haidh pleanála agus anailís;

- Déan­far for­bairt ar aon­ad tais­peána a cheadaíonn don úsáideoir a cumarsáid a dhéanamh leis an MKIS.