Information communication technology and market information systems

- Ing ben­er mean­ing informasi kased­hiya kudu cla­ri­fied;- The MKIS kudu fleks­i­bel;

- A sis­tem min­angka efek­tif min­angka per­an­cang lan pang­guna wis.

 

Fit­ur saka MKIS efek­tif

 

Lan MKIS kudu nindakake iki:

- Nyed­hiy­ani Man­agers karo wek­tu informasi nyata carane pelang­gan lan Staff nde­lok lay­anan kang diwene­hi, wiwit apa ora diukur cana € ™ t ngat­ur;

- Qual­ity ngukur saka lay­anan lan cus­tom­er care kang­go nyed­hiy­ani buk­ti sing padha Mat­ter, akibat seb­ab katon diukur bakal ram­pung;

- Mon­it­or carane basa cus­tom­er wis ganti;

- Nyed­hiy­ani basis kang pem­ba­yaran bonus bisa ditem­tokake, amar­ga apa bakal mba­yar kang­go bakal ram­pung malah luwih.

 

Data lan informasi babagan data cus­tom­er bisa padha ngang­go cara akeh nanging sis­tem kritéria ran­can­gan sing pent­ing:

- Man­age­mentâ € ™ s akses menyang informasi kudu gam­pang lan lang­sung;

- Biaya informasi arep tith­ik;

- Kum­pul Data arep kakiyatan kur­ang;

- Kum­pul Data arep biasa lan fok­us.

 

Kom­pon­en saka MKIS kom­pu­ter­isasi

 

- A bank data bakal nyim­pen data;

- A pro­gram stat­istik bakal nyim­pen pro­gram kang­go nindakaké itun­gan;

- A bank mod­el bakal nyim­pen mod­el mar­ket­ing plan­ning lan analis­is;

- A unit tampil­an bakal ngidini pang­guna kang­go komunikasi karo MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ಈ ಪುಟ ಬೆಂಬಲ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

 

ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ನಿರ್ಣಯಗಳು ನಿರಂತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಮೂಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (MKIS) ಈ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು.

 

ಇದು ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು MKIS ನೋಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು MKIS ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಪಡದಿರಬಹುದು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ:

- ಆಂತರಿಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

ಒ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದಶಮಾಂಶ;

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒ ಹೊಂದಿರುವುದು;

ಒ ಮಾರಾಟದ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾಹಿತಿ.

 

- ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗುಪ್ತಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

ಒ ಜರುಗಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು;

ಒ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ;

ಒ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ವ್ಯಾಪಕ dis­sem­in­ates.

 

ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಗುಪ್ತಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೈನಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಳಸುವ ಮೂಲಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ.

 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೊಂದಿದೆ.

- ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀಡಿದ ಮಾಡಬೇಕು ಪುನಃ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ:

ಒ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಅಥವಾ ಗಣಕೀಕೃತ;

ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒ;

ಒ ಕ್ರಾಸ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ;

ಒ ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಶಾಸನ ಪರಿಗಣನೆಗಳು.

 

- ಅಸಂಬದ್ಧ ಡೇಟಾ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಬೇಕು.

- ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣ ಹೀಗಿವೆ:

ಒ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ / ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಗತ್ಯವಿದೆ;

ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಒ;

ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

 

ಒಂದು MKIS ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ:

- ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ;

- ತಜ್ಞ ಕೌಶಲ್ಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಹೊಂದಿರಬಹುದು;

- ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

 

ಒಂದು MKIS ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು:

- ಬಳಕೆದಾರರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು;

- ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿತ;

- ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು;

- MKIS ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಇರಬೇಕು;

- ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು.

 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ MKIS ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು

 

ಒಂದು MKIS ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡಬೇಕು:

- ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆಗಳು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಒದಗಿಸಿ ಏನು € ಮಾಡಲಾದ ™ ಟಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿಂದ ನೀಡಿದ;

- ಗೋಜಲನ್ನು ಎಂಬುದರ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಕಾಣಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು;

- ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೇಸ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ;

- ಉತ್ತಮ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಣ ಯಾವ ಯಾಕೆಂದರೆ, ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ದೊರಕಿಸುವುದು.

 

ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಶದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಶೇಖರಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ:

- ಮಾಹಿತಿ Man­age­mentâ € ™ ರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನೇರ ಇರಬೇಕು;

- ಮಾಹಿತಿ ವೆಚ್ಚ ಕನಿಷ್ಠ ಇರಬೇಕು;

- ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಇರಬೇಕು;

- ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಇರಬೇಕು.

 

ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ MKIS ಘಟಕಗಳನ್ನು

 

- ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ;

- ಒಂದು ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗಣನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ;

- ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ;

- ಪ್ರದರ್ಶಕ ಘಟಕ MKIS ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Бетті қолдау
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар мен нарық ақпараттық жүйелер

 

Маркетинг шешімдері тұрақты негізде қабылданады және, демек, ақпарат үнемі осындай шешімдерді қабылдауға мүмкіндік беретін басқару үшін қажет. ақпарат үздіксіз көзі бақылау мақсаттары үшін талап етіледі. А маркетингтік ақпараттық жүйе (MKIS) осы қажеттіліктерін қанағаттандырады.

 

Ол маркетологты көмектесе алады, барлық компьютер мен емес-компьютерлік жүйелерді қамтитын MKIS көруге пайдалы. Ан MKIS тікелей маркетинг байланысты болуы мүмкін емес, бірнеше түрлі жүйелерін дейін салынған. Бұл қамтитын болады:

- Ішкі ұсынады жүйесін хабарлайды:

O нәтижелері деректер;

ағымдағы орындау жөніндегі шаралар;

O сату, құны және қор ақпарат.

 

- Маркетингтік барлау жүйесі келесі жасайды:

O оқиғалар деректерін қамтамасыз етеді;

O ортада дамуы туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді;

O іздейді және интеллект кең ауқымды таратады.

 

А маркетингтік барлау жүйесі маркетингтік ортада тиісті оқиғалар туралы күнделікті ақпарат алу үшін менеджерлер пайдаланылатын рәсімдер мен көздерін жиынтығы болып табылады.

 

Жиналған деректер келісілген ақпаратты өндіруге бар.

- Деректер және т.б. қарастыру оңай және тиімді іздестіру және сақтау үшін берілуі керек жүйесі мүмкіндік береді:

Қолмен немесе компьютерленген O;

сақтық көшірмесін қағаз тасымалдағыштағы көлемі O;

деректер O сілтемелерге;

O Деректерді қорғау заңнамасы ойларын.

 

- Деректер келмейтін жойылуы тиіс.

- Ақпаратты тарату мыналарды қамтиды:

O / ақпарат алуға тиіс қажет кім;

стандартталған тұрақты ақпарат алу үшін ақпараттық бюллетеньдер пайдалану O;

O жүйесімен қанша қосылған құн болып табылады?

 

Егер MKIS құны және ұйымдастырушылық салдары жатады:

- Қолданыстағы және жаңа кадрларды даярлау қажет болады;

- Біліктілік талапта және сипаттамалары өзгерген керек болады, сондықтан маманы біліктілігі бар персонал жалданады қажет болуы мүмкін;

- Ұйымдық ойларын бәлкім міндеттерін қайта бөлу кіреді.

 

Егер MKIS әзірленуде кезде, келесі факторларды ескеру қажет:

- Пайдаланушылар жүйесін түсіну және оларды бағалауға және бақылауға жағдайы болуы тиіс;

- Жүйе тұрақты қаралуға тиiс және кері байланыс жақсарды;

- Ұсынылған ақпараттың шынайы мағынасы анықталуы тиiс;

- MKIS икемді болуы тиіс;

- Жүйесі дизайнерлер мен пайдаланушылар оны жасауға, сондай-ақ тиімді болып табылады.

 

тиімді MKIS ерекшеліктері

 

Ан MKIS мынадай істеу керек:

- Қандай өлшене алмаса, ™ т басқарылатын € canâ бері клиенттер мен қызметкерлер, қызмет берілместен қабылдайды қалай нақты уақыт ақпаратымен менеджерлерін қамтамасыз ету;

- Олар маңызды екенін дәлелдемелер ұсынуға қызмет шарасы сапасы мен клиенттерге қызмет көрсету, бағалануы көрген қандай өйткені жанама тындырылды;

- Клиенттік база өзгеріп қалай бақылау;

- Не үшін төленбейді тіпті жақсы тындырылды, өйткені бонус төлемдер, анықтауға болады, онда негіз береді.