Information communication technology and market information systems

 Data serie ad noti­tia col­lecta est.

- Ratio fac­ultas facile noti­tia retriev­al et repono et efficax ratio danda:

O Grae­co­r­um et com­pu­ter­ized;

O dur­um exem­plum ambit­us sur­sum;

O Cru­cis indi­ciunt noti­tia;

Data o tutela iur­is ratio.

 

- Irrel­ev­ant data est removeatur.

- Dis­sem­in­a­tion noti­tia amplectatur:

O qui indi­get / accipere noti­tia;

O usus tabel­las num­mari­as ut nor­matum ius­tum noti­tia;

O quanti acced­it ratio?

 

Sump­tus of an MKIS effect­us includit organ­icas et:

- Lorem exist­en­ti­um et bacu­lus oporte­bit;

- Unde Iob vir­gam sup­ple­men­tum esset arti­fex artes lacus lacus erit et mutari;

- Ratio prob­ab­i­liter etiam a Organ­isa­tion­al real­loc­a­tion offi­cia.

 

Cum MKIS cres­cendo est haec res con­sid­er­anda:

- User aes­ti­m­are pos­set esse ratio intel­li­git­ur mod­erandis­que dom­in­are­tur;

- Et ratio, opor­tet esse reg­u­lar­iter feed­back recen­suit et emen­davit;

- De noti­tia dum­modo illata sit, mani­fest­an­dum ver­it­atem;

- The MKIS esse flex­ibile;

- Ratio est et uana pro users ut gravida.

 

Fea­tures of an effi­cens MKIS

 

An MKIS deb­et:

- Cum act­oribus videt noti­tia quam elit tem­pus vir­gam offi­cia per­cipere datum, quia non men­surat­ur Cana € ™ t fieri;

- Lorem pro­videre cur­abimus men­sura et qual­it­as muner­is quod ex mater­ia gets mensus vide­tur con­sequen­tia quia fecisti;

- Mon­it­ori, quam turp­is est mutari;

- Provide­te praes­ta­tionibus bonus secun­dum quod determ­inatur, pro eo quod gets suda­tio fit meli­us.

 

Data mos noti­tia et noti­tia ratio et con­sili­um multis indi­ciis col­li­gi potest refer­re:

- Man­age­mentâ € ™ s secur­us acces­sum ad noti­tia, et dir­ecta est;

- Sump­tus min­ima noti­tia;

- Min­im­um inten­sionem Data sit col­li­gere;

- Data con­ventus reg­u­lar­is et con­tinuus.

 

Com­pon­en­ti­bus de com­pu­ter­ized MKIS

 

- A noti­tia repono ripam noti­tia;

- A stat­ist­ic­al pro­gres­sio pro copia port­antes de cal­cu­lo pro­gres­sio;

- Donec a ipsum exem­plar ripam con­greg­abo ad med­it­an­dum con­firm­an­dum­que divi­sionum;

- A unum pro­pono mos sino users com­mu­ni­care cum MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atbal­stīt šo lapu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Informā­cijas un komunikā­cijas tehno­loģiju un tir­gus informā­cijas sis­tēmas

 

Mār­ketinga lēmu­mi tiek pieņemti nepārtrauk­ti, un līdz ar to informā­cija ir pas­tāvī­gi nepieciešami, lai vadībai pieņemt šādus lēmu­mus. Nepārtrauk­ta informā­cijas avots ir nepieciešama kon­troles nolūkos. Mār­ketinga informā­cijas sis­tēma (MKIS) atb­il­st šīm vajadzībām.

 

Tas ir noder­ī­gi, lai redzētu MKIS, iekļau­jot tajā visas dat­ora un nav datoru sis­tēmas, kas var palīdzēt Mar­keter. MKIS ir veidota no vairākām dažādām sis­tēmām, kas nevar būt tieši saistīti ar tirdzniecību. Tie ir:

- Iekšējā ziņo sis­tēma, kas paredz:

o Rezultāti dati;

o Akti pašreizē­jo sniegu­mu;

o Tirdzniecība, izmak­su un noliktavā.

 

- Tirdzniecī­bas izlūkošanas sis­tēma veic šādas dar­bī­bas:

o Nodrošina notiku­mi datus;

o Sniedz informā­ciju par attīstību vidē;

o skenē un izplata plašu inteliģen­ci.

 

Tirdzniecī­bas izlūkošanas sis­tēma ir pro­cedūru kopums un vadītāji izman­to, lai iegūtu ikdi­enas informā­ciju par attiecīgajiem notiku­miem mār­ketinga vides avotiem.

 

Iegūtie dati ir ražot saskaņotu informā­ciju.

- Sis­tēma ļauj viegli un efek­tīvi glabāšanas un izguves datu un tā ir jāņem vērā, lai:

o Manu­al vai dat­or­izētu;

o papīra formātā mērā atpakaļ uz augšu;

o Cross atsauču datiem;

o datu aiz­sardzī­bas tiesību aktiem aps­vēru­mi.

 

- Nozīmes dati ir jālik­vidē.

- Informā­cijas izplatīšana ir šādi:

o Kas ir / vajadzētu saņemt informā­ciju;

o jaunumus par standar­tizētu reg­ulāru informā­cijas izman­tošanu;

o Cik vērtība tiek pievi­enota ar sis­tēmu?

 

Izmak­su un organ­iz­at­or­iskās ietek­me uz MKIS ietver:

- Būs nepieciešama apmācība esoša­jam un jaun­ajam per­sonālam;

- Darbin­ieki ar spe­cial­izētām prasmēm varētu būt dar­bā, lai dar­ba spe­cifikā­cijas un spe­cifikā­cijas būs jāmaina;

- Organ­iz­at­or­iskās aps­vēru­mi, iespē­jams, ietver pārdali pienāku­mus.

 

Ja MKIS tiek izstrādāta, ir jāņem vērā šādi fak­t­ori:

- Lietotājiem jās­ap­rot sis­tēmas un jāspēj novērtēt un kon­trolēt;

- Sis­tēma ir reg­ulāri jāpār­skata un atgriezeniskā saite jāuzlabo;

- Par patieso nozīmi sniegtās jānoskaidro informā­cija;

- Par MKIS jābūt elast­ī­gai;

- Sis­tēma ir tik efek­tīva kā dizain­eriem un lietotājiem darīt to.

 

Iezīmes efek­tīvas MKIS

 

MKIS jārīko­jas šādi:

- Nodrošināt vadītājiem ar reālā laika informā­ciju par to, kā kli­enti un darbin­ieki uztver pakal­po­ju­mus tiek dota, jo tas, ko netiek mērīts cana € ™ t jāpār­valda;

- Pasākums pakal­po­ju­mu kval­itāti un kli­en­tu aprūpi, lai pier­ādītu, ka tie ir nozīme, kas nozīmē, jo to, kas ir redzams jāmēra tiek izdarīts;

- Uzraudzīt kā kli­en­tu bāze mainās;

- Nodrošināt pam­atu, uz kura prēmiju mak­sāju­mi var noteikt, jo tas, ko izpaužas mak­sā par izpaužas darīts vēl labāk.

 

Dati un informā­cija par kli­en­tu datiem var pul­cējās daud­zos veidos, bet sis­tēmas pro­jek­tēšanas kritēriji ir svarī­gi:

- Man­age­mentâ € ™ s piekļuve informā­cijai ir jābūt viegli un tieša;

- Informā­cijas izmak­sas būtu min­im­ālas;

- Datu vākšana būtu zemas intens­itātes;

- Datu vākšana būtu reg­ulāra un pas­tāvīga.

 

Par dat­or­izētā MKIS sastāvdaļas

 

- Datu banka uzglabāt datus;

- Stat­istikas pro­gram­ma saglabās pro­gram­mas veikšanai aprēķinus;

- Mod­el­is Banka saglabās mār­ketinga mod­eļus plānošanai un analīzei;

- Dis­plejs ier­īce ļauj lietotā­jam sazināties ar MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Palaiky­mo Šis puslap­is: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Inform­a­cija komunika­ci­jos tech­no­lo­gijų ir rinkos inform­a­cinės sis­temos

 

Rinkodaros spren­di­mai priim­ami nuolat, taigi ir inform­a­cija nuolatos reikia įgal­inti admin­is­tra­ciją priimti toki­us spren­dimus. Vientisa inform­a­ci­jos šaltinis yra reikalaujama kon­trolės tik­slais. Rinkodaros inform­a­cinė sis­tema (MKIS) atitinka šiu­os por­eiki­us.

 

Tai naudinga pamatyti MKIS kaip api­manti visokią kompi­uter­is ir né kompi­uter­ines sis­tem­as, kur­i­os gali padėti prie rinkodaros. MKIS yra pastatytas iš kelių skirt­ingų sis­temų, kur­i­os neg­ali būti tiesiogi­ai susijęs su rinkodara. Tai bus nuro­dyta:

- Vidaus ata­skaitos sis­temą, kur­i­oje numat­o­ma:

O rezultatų duo­menys;

O dabartinės veik­los priemones;

O Par­davimų, išlaidų ir atsar­gų inform­a­cija.

 

- Rinkodaros žvalgybos sis­tema veikia taip:

O Teikia įvyki­us duo­men­is;

O Teikia inform­a­ciją apie plėtros aplinko­je;

o nuskaito ir plat­ina platų žvalgybos.

 

Rinkodaros žvalgybos sis­tema yra pro­cedūrų ir vadovų naudojamų gauti kas­di­en­inį inform­a­ci­jos apie susijusi­us pokyči­us mar­ketin­go aplinkos šaltinių rink­inys.

 

Surink­ti duo­menys turi gaminti nuoseklią inform­a­ciją.

- Sis­tema leidžia lengvai ir veiksmin­gai saugojimo ir paieškos duo­menų ir todėl reikia atsižvel­gti į:

O Rankinis arba kompi­uter­izuoti;

O spausdintinės kop­i­jos kiek atgal į viršų;

O kryži­aus nuoro­dos duo­men­is;

O duo­menų apsaugos teisės aktų svarsty­mai.

 

- Nesusijusią inform­a­ciją, turi būti pašal­in­tos.

- Inform­a­ci­jos sklaida yra šie:

O Kas turi / turėtų gauti inform­a­ciją;

o ar biulet­eni­us standar­tizuotų reg­uli­ari­ai inform­a­ci­jos naudojimo;

O kiek pridėt­inė ver­tė sis­temo­je?

 

Išlaidos ir organ­iza­cinės pasek­mės yra MKIS apima:

- Moky­mo esamų ir naujų dar­buo­to­jų bus reikalinga;

- Dar­buo­to­jai su spe­cial­izuotų įgūdžių galėtų būti įdar­bi­n­ami todėl dar­bo spe­cifika­ci­jos ir spe­cifika­ci­jos turės būti pakeistas;