Information communication technology and market information systems

- Organ­iza­cini­ai aspek­tai tikri­ausi­ai apima pareigų per­skirstymą. 

Kai MKIS yra kur­i­ama, reikia atsižvel­gti į šiu­os veiks­ni­us:

- Var­to­to­jai turi supra­sti sis­tem­as ir gebėti įvertinti ir juos kon­troli­uoti;

- Sis­tema turi būti reg­uli­ari­ai per­žiūrimi ir atsiliepi­mai pager­ė­jo;

- Tiesa reikšmė turi būti paaišk­inta pateikta inform­a­cija;

- Dėl MKIS turi būti lank­stus;

- Sis­tema yra tokia pat veiksminga kaip dizain­eri­ai ir var­to­to­jai pada­ryti.

 

Veiksmin­gos MKIS funk­ci­jos

 

MKIS turi daryti taip:

- Suteikti vadovams su realaus laiko inform­a­cija apie tai, kaip kli­en­tai ir dar­buo­to­jai suvok­tų paslaugas būtų teikiama, nes tai, kas nematuo­jama cana € ™ t būti val­domi;

- Priemonė paslaugų koky­bė ir kli­entų aptar­navimo pateikti įrodymų, kad jie klausimą, iškyla, nes kas matė turi būti matuo­jamas bus pada­ryta;

- Stebėti, kaip kli­entų keiči­asi;

- Suteikti pag­rindą, kur­i­uo remi­antis galima nustatyti premi­jos, nes tai, ką gauna mokama bus pada­ryta net geri­au.

 

Duo­menys ir inform­a­cija apie kli­ento duo­men­is, gali būti surink­ta įvairi­ais būdais, tači­au sis­temos pro­jek­tavimo kri­ter­i­jai yra svar­būs:

- Man­age­mentâ € ™ s susipažinti su inform­a­cija turi būti lengvai ir tiesiogi­ai;

- Inform­a­ci­jos sąnaudos turėtų būti min­im­alus;

- Duo­menų rinki­mas turėtų būti mažo intensyvu­mo;

- Duo­menų rinki­mas turėtų būti reg­uli­ari­ai ir nuolat.

 

Kompi­uter­izuo­tos MKIS kom­pon­en­tai

 

- Duo­menų bankas saugoti duo­men­is;

- Stat­istin­is pro­grama saugoti pro­gramas atlikti skaičiavimus;

- Mod­el­is bankas laikyti rinkodaros mod­eli­us planavimo ir anal­izės;

- Naudojant vaiz­duok­lį leis var­to­to­jui bendrauti su MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ënner­stëtzen dës Säit: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Inform­a­tioun­en Kom­munika­tioun Tech­no­lo­gie an Maart Inform­a­tioun­en Systemer

 

Mar­ket­ing Décisioun­en sinn op engem per­man­en­te Grond­lag geholl an domat Inform­a­tioun­en ass per­man­ent ze erméiglechen Ges­tioun néideg esou Décisioun­en ze huelen. Eng per­man­ent Source vun Inform­a­tioun­en ass fir Kon­troll­mooss­na­men néideg. A Mar­ket­ing Inform­a­tioun­en Sys­tem (MKIS) meets dës brauch.

 

Et ass hëlle­fräich der MKIS wéi mat all Com­puter an Net-Com­puter Systemer ze ges­inn wat d’Tendenzen hëlle­fe kann. An MKIS ass aus ver­schiddene Systemer gebaut an déi net direkt un Mar­ket­ing Zesum­men­hang kann. Dës wäert enthalen:

- Interne Rap­porten Sys­tem déi:

o Res­ultater Don­néeën;

o Mesur­es vun aktuell Leesch­tung;

o Sales, kascht an Bourse Inform­a­tioun­en.

 

- De Mar­ket­ing Intel­li­genz Sys­tem heescht déi fol­gend:

o bidd Evene­men­ter Don­néeën;

o bidd Inform­a­tioun­en iwwert d’Entwécklung vun der Ëmwelt;

o Kata­logiséier­ung a dis­sem­in­ates eng breet Palette vun Intel­li­genz.

 

A Mar­ket­ing Intel­li­genz Sys­tem ass eng Sammlung vu Prozed­uren a Quelle vun Man­ager­en benotzt Mal­ediven Inform­a­tioun­en iwwer per­tin­ent Entwécklun­gen an de Mar­ket­ing Ëmwelt kréi­en.

 

Date ges­am­melt huet fir kohärent Inform­a­tioun­en produzéier­en.

- De Sys­tem erlaabt fir ein­fach an efficace Stock­age an retriev­al vun Don­néeën a sou muss Rück­sicht ze ginn:

o Manuell oder Kapel­len;

o D’Ausmooss vun schwéi­er Kopie zréck an;

o Krä­iz Ref­er­en­zéier­en vun Don­néeën;

o Data Schutz Geset­zge­bung Iwwer­leeun­gen.

 

- Ken­nt­n­is­ser Daten mussen élim­inéiert ginn.

- Ver­bree­dung vun Inform­a­tioun­en gehéier­en fol­gend:

o Wien brauch / soll Inform­a­tioune kréi­en;

o D’Benotzung vun News­let­ter fir stand­ard­iséier­te regel­méis­seg Inform­a­tioun­en;

o Wéi vill Wäert ass vun de Sys­tem age­fouert?

 

D’Käschten an organ­isator­esch Kon­sequen­zen vun enger MKIS gehéier­en:

- Train­ing vun bestehend an nei Mataarbe­chter wäer­ten néideg;

- Staff mat Spezi­al­ist Kom­pet­en­zen kéint muss agestallt gin sou Aarbe­cht definéiert an Spezi­fika­tioune muss geän­nert ginn;

- Organ­isa­tion­al Con­sidéra­tioun­en wäert wahr­schein­lech eng real­loc­a­tion vun Flichte gehéiert.

 

Wann eng MKIS entwéck­elt gëtt, soll de fol­gende Faktoren a Betruecht gezu ginn:

- Benotzer muss de Sys­tem ver­stoen an an enger Pos­i­tioun ginn hinnen ze diskutéier­en an ze kon­trolléier­en;

- De Sys­tem muss regel­méis­seg iwwer­schafft an Feed­back verbessert;

- Déi richteg Bedei­tung vun der Inform­a­tioun gëtt muss Souze­soen ginn;

- D’MKIS muss flex­i­bel ginn;

- E Sys­tem ass esou efficace wéi Design­er an Benotzer et maachen.

 

D’Fonctiounen vun en effekt­ive MKIS

 

An MKIS muss de fol­genden maachen:

- Man­ager mat Echtzäit Inform­a­tioun­en Suer­gt op wéi Cli­en­ten a Per­son­al de Ser­vicer Androck gëtt, well wat net gemooss gëtt € canâ ™ t ver­längert ginn;

- Mir Qual­itéit vum Ser­vice an Cli­ent Beweiser fir datt se do Matière, déi deem­no well wat ges­inn gemooss gin kritt gemaach;

- Mon­it­or wéi de Cli­en­ten ass änner­en;

Suer­gt fir eng Basis op déi Bonus Sub­ven­tioun­en alles kann, well wat fir domat geschitt och besser bezuelt kritt -.

 

Daten an Inform­a­tioun­en iwwer Cli­ent Daten kann an vill Méiglech­keeten mee Systemer Design Critèren afon­nt ginn si wichteg:

- Man­age­mentâ € ™ den Zou­gang zu Inform­a­tioune muss ein­fach an direkt gin;

- D’Käschte vun der Inform­a­tioun sollt min­im­al;

- Data ver­sammelen soll nidde­reg Intens­itéit ginn;

- Data ver­sammelen solle regel­méis­seg a kontinuéi­er­lech ginn.

 

D’Komponente vun enger Kapel­len MKIS

 

- A Daten Bank wäert Don­néeën Geschäft;

- Eng Stat­istik Pro­gramm Pro­gram­mer Geschäft fir Berech­nun­ge Exer­cice;

- E Mod­ell Bank wäert Mar­ket­ing Mod­el­ler fir Planung an Ana­lyse Geschäft;

- A Ecran unit gëtt de Benotzer erlaben mat der MKIS ze kom­mun­izéier­en.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддршка на оваа страница: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Информации и комуникациска технологија и на пазарот на информациски системи

 

Маркетинг одлуки се носат на континуирана основа, а со тоа и информации постојано се бара да им се овозможи на раководството да преземе такви одлуки. Потребен е постојан извор на информации за целите на контрола. А маркетинг информационен систем (MKIS) ги задоволува овие потреби.

 

Тоа е корисно да се види MKIS како термин кој опфаќа сите компјутерски и не-компјутерски системи кои може да им помогне на продажби. Еден MKIS е изградена од неколку различни системи кои не можат директно да се поврзе со маркетинг. Тие ќе содржи:

- Интерни извештаи систем кој обезбедува:

o податоци резултати;

o Мерки на сегашните перформанси;

o продажба, цена и информации за акции.

 

- Системот за маркетинг интелигенција ги врши следните работи:

o обезбедува податоци случувања;

o Обезбедува информации за развој на животната средина;

o Скенирањата и дистрибуира широк спектар на интелигенција.

 

Систем за маркетинг интелигенција е збир на постапки и извори кои се користат од страна на менаџерите да се добие секојдневни информации за релевантни случувања во маркетинг на животната средина.

 

Податоците собрани мора да произведе кохерентна информации.

- Системот овозможува лесно и ефикасно чување и пребарување на податоци и така мора да се земе на:

o Упатство или компјутеризирани;

o Степенот на хартиена се врати;

o крстот референцирање на податоци;

o законодавството за заштита на податоци размислувања.

 

- Нерелевантни податоци мора да бидат отстранети.

- Ширење на информации го вклучуваат следново:

o Кој треба да / треба да добијат информации;