Information communication technology and market information systems

 एक MKIS को लागत र संगठनात्मक निहितार्थ समावेश:

- विद्यमान र नयाँ कर्मचारी को प्रशिक्षण आवश्यक हुनेछ;

- विशेषज्ञ कौशल संग स्टाफ काम विनिर्देशों र विनिर्देशों परिवर्तन हुनेछ त recruited गर्न सक्छ;

- संगठनात्मक विचार शायद जिम्मेवारी एक real­loc­a­tion समावेश गरिनेछ।

 

एक MKIS विकास भइरहेको हुन्छ, निम्न पक्षहरू विचार गर्नुपर्छ:

- प्रयोगकर्ता को व्यवस्था बुझ्न र मूल्यांकन र तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने स्थितिमा हुनुपर्छ;

- प्रणाली नियमित समीक्षा हुनुपर्छ र प्रतिक्रिया सुधार;

- प्रदान स्पष्ट हुनुपर्छ जानकारीको साँचो अर्थ;

- द MKIS लचिलो हुनुपर्छ;

- एउटा प्रणाली रूपमा डिजाइनर रूपमा प्रभावकारी छ र प्रयोगकर्ताहरु लाई यो बनाउन।

 

प्रभावकारी MKIS को सुविधाहरू

 

एक MKIS निम्न गर्नुपर्छ:

- के मापन छैन देखि ™ टी व्यवस्थित गर्न सकिंदैन ग्राहकहरु र कर्मचारी सेवाहरू बुझ्ने कसरी वास्तविक समय जानकारी प्रबन्धकहरू प्रदान, पाइरहेका;

- सेवा र ग्राहक हेरविचार को मापन गुणस्तर तिनीहरूले फरक भन्ने प्रमाण प्रदान गर्न, मापन गर्न गरेको हुन्छ देखेको छ के किनभने implic­a­tion;

- मोनिटर ग्राहक आधार परिवर्तन कसरी;

- राम्रो गरेको हुन्छ के भुक्तानी हुन्छ किनभने, जो मा बोनस भुक्तानी निर्धारण गर्न सकिँदैन आधार प्रदान।

 

डाटा र जानकारी ग्राहक डेटा बारेमा थुप्रै तरिकामा तर प्रणाली डिजाइन मापदण्ड महत्त्वपूर्ण छन् भेला हुन सक्छ:

- जानकारी Man­age­mentâ € ™ को पहुँच सजिलो र सीधा हुनुपर्छ;

- जानकारी को लागत न्यूनतम हुनुपर्छ;

- डाटा भेला कम तीव्रता हुनुपर्छ;

- डाटा भेला नियमित र लगातार हुनुपर्छ।

 

एक कम्प्यूटरीकृत MKIS को घटक

 

- एउटा डेटा बैंक डाटा भण्डारण;

- एक तथ्याङ्क कार्यक्रम com­pu­ta­tions पूरा कार्यक्रम भण्डारण;

- एक मोडेल बैंक योजना र विश्लेषणका लागि मार्केटिङ मोडेल भण्डारण;

- एक प्रदर्शन एकाइ प्रयोगकर्ता MKIS कुराकानी गर्न अनुमति दिन्छ।


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt­te den­ne sid­en: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Informas­jon kom­munikas­jon­stekno­lo­gi og markeds informas­jonssystemer

 

Markedsføring beslut­ninger er tatt på en kontin­uer­lig basis, og der­med informas­jon er stadig nød­vendig for at ledelsen til å ta slike beslut­ninger. En kontin­uer­lig kilde av informas­jon er nød­vendig for kon­troll­formål. En markedsførings informas­jonssys­tem (MKIS) møter dis­se behove­ne.

 

Det er nyt­tig å se MKIS som omfat­ter alle PC og ikke-data­systemer som kan bidra til markedsfører­en. En MKIS er byg­get opp av flere ulike systemer som ikke direk­te kan relateres til markedsføring. Dis­se vil inne­holde:

- Internt rap­por­t­er­er sys­tem som gir:

o Res­ultater data;

o Tiltak for nåværende ytelse;

o Salg, kost­nader og aks­jein­formas­jon.

 

- Markedsførin­gen intel­li­gens sys­tem gjør føl­gende:

o Gir hap­pe data;

o Gir informas­jon om utvik­lin­gen i miljøet;

o Skan­ner og for­midler et bredt spek­ter av intel­li­gens.

 

En markedsførings intel­li­gens sys­tem er et sett av prosedyrer og kilder som brukes av ledere for å få hver­d­a­gen informas­jon om aktuelle utvik­lin­gen i markedsføring miljø.

 

Data som sam­les inn må prod­usere sam­men­hen­gende informas­jon.

- Systemet gir mulighet for enkel og effekt­iv lag­ring og gjen­finning av data og så det må tas hen­syn til:

o Manuell eller data­styrt;

o Omfan­get av papirkopi opp igjen;

o Cross regis­trere data;

o lov­givn­ing hen­syn.

 

- Irrel­ev­ante data må elimineres.

- For­mid­ling av informas­jon inkluder­er føl­gende:

o Hvem trenger å / skal mot­ta informas­jon;

o Bruken av nyhets­brev for stand­ard­isert regel­messig informas­jon;

o Hvor mye ver­di lagt til av systemet?

 

Kost­nads ​​og organ­isat­or­iske kon­sek­venser av en MKIS inkluder­er:

- Opplæring av eks­ist­er­ende og nye ansat­te vil være nød­vendig;

- Ansat­te med spisskom­petanse må kanskje bli rek­rut­tert slik jobb spesi­fikas­jon­er og spesi­fikas­jon­er må endres;

- Organ­isat­or­iske hen­syn vil tro­lig inkludere en omfor­del­ing av opp­gaver.

 

Når en MKIS utvikles, bør føl­gende faktor­er vurderes:

- Brukerne må for­stå systemene og være i stand til å vurdere og kon­trol­lere dem;

- Systemet må revurderes regel­messig og tilbakemeldinger for­bedret;

- Den egent­li­ge betydnin­gen av informas­jon­en må avk­lares;

- Den MKIS må være fleks­i­bel;

- Et sys­tem er like effekt­iv som design­ere og brukere gjør det.

 

Funk­s­jonene i en effekt­iv MKIS

 

En MKIS må gjøre føl­gende:

- Gi ledere med san­nt­idsin­formas­jon om hvord­an kun­der og ansat­te oppfat­ter tjen­estene som blir gitt, sid­en det ikke er målt canâ € ™ t bli styrt;

- Mål kval­iteten på tjen­esten og kun­debehand­ling for å dok­u­mentere at de gjør noe, imp­likas­jon­en fordi det blir sett på som skal måles blir gjort;

- Mon­it­or hvord­an kun­demassen er i endring;

- Gi et grunnlag for bonusut­betalinger kan bestemmes, fordi det som blir betalt for blir gjort enda bedre.

 

Data og informas­jon om kun­dedata kan sam­les på mange måter, men systemer designkri­ter­iene er vikti­ge:

- Man­age­mentâ € ™ s tilgang til informas­jon skal være enkelt og direk­te;

- Kost­naden for informas­jon bør være min­im­al;

- Datainnsam­ling bør være lav intens­itet;

- Datainnsam­ling bør være jevnt og kontin­uer­lig.

 

Kom­pon­entene i et data­styrt MKIS

 

- En databanken vil lagre data;

- En stat­istisk pro­gram vil lagre pro­gram­mer for å utføre beregninger;

- En mod­ell banken vil lagre markedsføring mod­el­ler for plan­leg­ging og ana­lyse;

- En frem­vis­ning­sen­het vil tillate bruker­en å kom­mun­is­ere med MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
د مالتړ لپاره د دې مخ: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

د اطلاعاتو ټکنالوژي او د بازار د معلوماتو سیستم

 

بازار موندنه پریکړو پر یوه دوامداره مخې نيول شوي دي او له دې امله د معلوماتو په دوامداره توګه د اړتیا په ادارې وتوانوي چې دا ډول تصميم نيسي. د معلوماتو دوامداره منبع لپاره د کنترول په موخه اړتیا ده. د بازار موندنې د معلوماتو سیستم (MKIS) دغو اړتیاوو سره وکتل.

 

دا ګټور ته MKIS په توګه جوړه ټول د کمپيوټر او غیر کمپیوټري چې وکولای شي د mar­keter مرسته وګورئ. د MKIS له څو مختلفو سیستمونو چې کیدای شي په مستقيمه توګه د بازار سره تړلي نه وي جوړ. دا به ولري:

- د داخلي راپور سيستم چې داسې صراحت لري:

o د پایلو د معلوماتو؛

o د اوسني کړنو تدابير؛

o د خرڅلاو، لګښت او سټاک معلومات.

 

- د بازار استخباراتي سیسټم لاندې کوي:

o د پېښو معلومات برابروي؛

o برابروي په چاپيريال معلومات؛

o له سکن او د استخباراتو په پراخه کچه خپرولو.

 

د بازار موندنې استخباراتي معلوماتو د سیستم د کړنلارو او د سرچينو په بازار چاپیریال د مربوطه پرمختګونو په اړه هره ورځ د معلوماتو د ترلاسه له خوا مدیرانو کارول ټولګه ده.

 

د معلوماتو راټول لري رام ته معلومات توليدوي.

- د سيستم لپاره اسانه او اغيزمنه د ساتلو او د معلوماتو او نظر باید ته ورکړل شي موندلو توانېدی شو چې: