Information communication technology and market information systems

- Medir a qual­id­ade de ser­viço e atendi­mento ao cli­en­te para forne­cer evid­ên­cia de que eles fazem questão, a implicação por­que o que é vis­to para ser medido é feito;- Mon­it­or­ar a forma como a base de cli­entes está mudan­do;

- Forne­cer uma base sobre a qual pode ser determ­in­ada paga­mentos de bônus, por­que o que é pago para é feito ainda mel­hor.

 

Dados e inform­ações sobre os dados dos cli­entes podem ser recol­hi­das em muitas maneir­as, mas sis­tem­as de critéri­os de pro­jeto são import­antes:

- Acesso Man­age­mentâ € ™ s à inform­ação deve ser fácil e direta;

- O cus­to da inform­ação deve ser mín­ima;

- A coleta de dados deve ser de baixa inten­sid­ade;

- A coleta de dados deve ser reg­u­lar e con­tínua.

 

Os com­pon­entes de um MKIS informat­iz­ado

 

- Um ban­co de dados irá armazenar dados;

- Um pro­grama estatístico irá armazenar pro­gramas para a real­iz­a­ção de cál­cu­los;

- Um ban­co mod­e­lo irá armazenar mod­e­los de mar­ket­ing para plane­ja­mento e anál­ise;

- A unid­ade de exib­ição per­mitirá que o usuário se comu­nique com o MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ਇਸ ਪੰਨਾ ਸਮਰਥਨ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ

 

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੋਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ (MKIS) ਇਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਇਹ MKIS ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਚਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤੌਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ. ਇੱਕ MKIS ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

- ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ:

ਹੇ ਨਤੀਜੇ ਡਾਟਾ;

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੇ ਉਪਾਅ;

ਹੇ ਵਿਕਰੀ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਜਾਣਕਾਰੀ.

 

- ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੁਫੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਹੇ ਵਾਪਰਨ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

ਹੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ.

 

ਇਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੁਫੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ.

 

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਡਾਟਾ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.

- ਸਿਸਟਮ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ:

o ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ;

ਹੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਪ;

ਹੇ ਕਰਾਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹਵਾਲਾ;

ਹੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰ.

 

- ਆਲੋਚਕ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

- ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਹੇ ਕੌਣ ਨੂੰ / ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ;

ਹੇ ਪਰ੍ਮਾਣੀਿਕਰ੍ਤ ਨਿਯਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ;

ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

 

ਇੱਕ MKIS ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਪਰ੍ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ;

- ਮਾਹਰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਵਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

- ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਆਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ.

 

ਜਦ ਇੱਕ MKIS ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- ਉਪਭੋਗੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

- ਸਿਸਟਮ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸੁਧਾਰ;

- ਮੁਹੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ;

- MKIS ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

- ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ.

 

ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ MKIS ਦੇ ਫੀਚਰ

 

ਇੱਕ MKIS ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਓ, ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨਾ € ™ ਟੀ ਪਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀ ਹੈ;

- ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰਾਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ;

- ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ;

- ਕਿਉਕਿ ਕਿ ਕੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਓ.

 

ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮਾਪਦੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- Man­age­mentâ € ™ s ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

- ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

- ਡਾਟਾ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

- ਡਾਟਾ ਇਕੱਠ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

 

ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ MKIS ਦੇ ਭਾਗ

 

- ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਬਕ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਵੇਗਾ;

- ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਵੇਗਾ;

- ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਵੇਗਾ;

- ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ MKIS ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Susține această pagină: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Tehno­lo­gia inform­ației și comu­nicațiilor de piață a sistemelor inform­atice

 

Deciz­iile de mar­ket­ing sunt luate în mod con­tinuu și, prin urmare, inform­ațiile sunt în mod con­stant necesare pen­tru a per­mite con­ducerii să ia ast­fel de deciz­ii. O sursă con­tinuă de inform­ații sunt necesare în scop­ul con­trolu­lui. Un sis­tem inform­ațion­al de mar­ket­ing (MKIS) sat­is­face aceste nevoi.

 

Este de ajutor pen­tru a vedea MKIS ca incluzând toate sistemele inform­atice și non cal­cu­lat­or, care pot ajuta la mar­ket­ing. Un MKIS este con­stru­it din mai mul­te sisteme difer­ite, care nu pot fi dir­ect leg­ate de mar­ket­ing. Acestea vor con­ține:

- Rapoarte interne de sis­tem, care pre­vede:

o Date Rezultate;

o Măsuri de per­form­anță curen­te;

O vân­zări, cos­turi și inform­ații de stoc.

 

- Sis­temul de inform­ații de mar­ket­ing face următoare­le:

o Asig­ură date hap­pen­ing-urile;

o Oferă inform­ații cu privire la dez­vol­tarea în mediu;

O Scanează și dis­eminează o gamă lar­gă de inform­ații.

 

Un sis­tem de inform­ații de mar­ket­ing este un set de pro­ced­uri și surse util­iz­ate de către mana­geri pen­tru a obține inform­ații de zi cu zi cu privire la evoluțiile rel­ev­ante din medi­ul de mar­ket­ing.