Information communication technology and market information systems

 Date­le colectate tre­buie să pro­ducă inform­ații coer­en­te.

- Sis­temul per­mite sto­carea și regăsirea date­lor și deci tre­buie acord­ată atenție la ușor și efi­cient:

o manu­ală sau com­pu­ter­iz­a­tă;

o Gradul de copiere hard back-up;

o cruce core­larea date­lor;

o Con­sid­er­ații legis­lația privind pro­tecția date­lor.

 

- Date­le inutile tre­buie elim­in­ate.

- Difuz­area inform­ațiilor se numără următoare­le:

o Cine are nevoie să / ar tre­bui să primească inform­ații;

o Util­iz­area de buletine de inform­are peri­odice stand­ard­iz­ate;

o Cât de mult valoarea adăug­ată de sis­tem?

 

Implicațiile de cost și de organ­iz­are ale unui MKIS includ:

- Form­area per­son­alu­lui exist­ent și noi vor fi necesare;

- Per­son­al cu com­pet­ențe spe­cial­iz­ate ar tre­bui să fie recrutați ast­fel încât caietul de sar­cini de locuri de mun­că și spe­cificațiile vor tre­bui să fie schim­bate;

- Con­sid­er­ații organ­iz­at­orice vor include, prob­ab­il, o realo­care a taxelor.

 

Atun­ci când un MKIS este în curs de elabor­are, ar tre­bui să fie luate în con­sid­er­are următ­orii factori:

- Util­iz­at­orii tre­buie să înțelea­gă sistemele și să fie în măsură să eval­ueze și să le con­troleze;

- Sis­temul tre­buie să fie rev­izuit în mod reg­u­lat și feed­back-ul îmbunătățit;

- Adevărat­ul sens al inform­ațiilor fur­n­iz­ate tre­buie să fie cla­ri­fic­ate;

- Cu privire la MKIS tre­buie să fie flex­ib­ilă;

- Un sis­tem este la fel de efi­cient ca proiect­anții și util­iz­at­orii le fac.

 

Cara­c­ter­ist­i­cile unei MKIS efi­cien­te

 

Un MKIS tre­buie să facă următoare­le:

- Fur­n­iz­area de mana­geri cu inform­ații în timp real despre mod­ul în care cli­enții și per­son­alul per­cep ser­vi­ciile fiind dat, din moment ce nu se măsoară canâ € ™ t fi ges­tion­ate;

- Cal­it­atea Măsură a ser­vi­ciilor și de îngrijire pen­tru cli­enți pen­tru a fur­n­iza dovezi că acestea nu con­tează, implicația pen­tru că ceea ce se vede a fi măsur­at se face;

- Mon­it­or­izeze mod­ul în care baza de cli­enti se schim­bă;

- Să ofere o bază pe care pot fi determ­in­ate plăți de prime, pen­tru că ceea ce este plătit pen­tru se face chiar mai bine.

 

Date și inform­ații cu privire la date­le de cli­ent pot fi colectate în mai mul­te mod­uri, dar sistemele de cri­terii de proiectare sunt import­ante:

- Acces Man­age­mentâ € ™ la inform­ație tre­buie să fie ușor și dir­ect;

- Cos­tul de inform­ații ar tre­bui să fie minime;

- Colectarea date­lor ar tre­bui să fie de intens­it­ate scăzută;

- Colectarea date­lor ar tre­bui să fie reg­u­lat și con­tinuu.

 

Com­pon­en­tele unui MKIS com­pu­ter­iz­at

 

- O bancă de date va stoca date;

- Un pro­gram stat­ist­ic va stoca programe pen­tru efec­tu­area de cal­cule;

- O bancă mod­el va stoca modele de mar­ket­ing pen­tru anal­iză și plani­fi­care;

- O unit­ate de afișare va per­mite util­iz­ator­ului să comu­nice cu MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддержите эту страницу: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Информационно-коммуникационные технологии и рыночные информационные системы

 

Маркетинговые решения принимаются на постоянной основе и, следовательно, информация постоянно требуется для того, чтобы руководству принимать такие решения. Непрерывный источник информации необходим для целей контроля. Маркетинговая информационная система (MKIS) отвечает этим требованиям.

 

Полезно, чтобы увидеть MKIS как включающий в себя все компьютерные и не компьютерные системы, которые могут помочь маркетологу. MKIS строится из нескольких различных систем, которые не могут быть непосредственно связанных с маркетингом. Они будут содержать:

- Внутренние отчеты системы, которая обеспечивает:

O Результаты данных;

O Меры текущей деятельности;

O продаж, себестоимости и биржевой информации.

 

- Система маркетинговой разведки выполняет следующие действия:

Предоставляет данные о событиях;

O Предоставляет информацию о развитии в окружающей среде;

O сканы и распространяет широкий спектр интеллекта.

 

Система маркетинговой разведки представляет собой набор процедур и источников, используемых менеджерами, чтобы получить ежедневную информацию о соответствующих изменениях в маркетинговой среде.

 

Данные, собранные должна производить последовательную информацию.

- Система позволяет легко и эффективного хранения и извлечения данных и поэтому внимание должно быть уделено:

о ручной или компьютеризированный;

о масштабах твердой копии обратно вверх;

о перекрестных ссылок данных;

о защите данных законодательства соображения.

 

- Ненужные данные должны быть устранены.

- Распространение информации включают в себя следующее:

о Кто должен / должна получать информацию;

о Использование информационных бюллетеней для стандартизированной регулярной информации;

O Сколько значение добавляется в системе?

 

Стоимость и организационные последствия в MKIS включают в себя:

- Подготовка существующих и новых сотрудников будет необходимо;

- Персонал со специальными навыками, возможно, должны быть набраны так спецификации рабочих мест и характеристики должны быть изменены;

- Организационные соображения, вероятно, включать в себя перераспределение обязанностей.

 

Когда MKIS разрабатывается, следующие факторы необходимо учитывать следующее:

- Люди должны понимать системы и быть в состоянии оценить и управлять ими;

- Система должна регулярно пересматриваться и обратная связь улучшилась;

- Истинный смысл предоставленной информации необходимо уточнить;

- The MKIS должны быть гибкими;

- Система является столь же эффективным, как дизайнеров и пользователей сделать это.

 

Особенности эффективного MKIS

 

MKIS необходимо выполнить следующие действия:

- Предоставить менеджерам оперативную информацию о том, как клиенты и сотрудники воспринимают услуги отдается, так как то, что не измеряется canâ € ™ т управлять;

- Показатель качества услуг и обслуживания клиентов, чтобы предоставить доказательства того, что они действительно имеют значение, смысл, потому что то, что будут видеть, что измеряется, выполняется;

- Монитор, как клиентская база меняется;

- Обеспечить основу, на которой можно определить премиальные выплаты, потому, что платят за может быть сделано еще лучше.

 

Данные и информация о данных о клиентах могут быть собраны во многих отношениях, но системы критериев дизайна имеют важное значение:

- Man­age­mentâ € ™ с доступом к информации должно быть легким и прямой;

- Стоимость информации должна быть минимальной;

- Сбор данных должна быть низкой интенсивности;

- Сбор данных должен быть регулярным и непрерывным.

 

Компоненты компьютеризированной MKIS

 

- Банк данных будет хранить данные;

- Статистическая программа будет хранить программы для проведения расчетов;

- Модель банк будет хранить маркетинговые модели для планирования и анализа;

- Блок дисплея позволит пользователю взаимодействовать с MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Lagolago lenei Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

fesootaiga faamatalaga tekono­losi ma maketi o polokala­ma faakomepi­uta

 

Maketi­ina faaiuga ua faia i se tulaga faifai pea ma o lea faamatalaga e man­a­o­mia ina ia mafai ai pea lava pea pulega e faia ni faaiuga. O se punavai faifaipea o le faamatalaga e man­a­o­mia mo faamoe­moega pulea. O se faiga o faamatalaga tau maketi (MKIS) aus­ia nei man­a­oga.