Information communication technology and market information systems

- Notranji poroča sis­tem, ki določa:o pod­atki Rezultati;

O Ukrepi tren­ut­ne zmogljivosti;

O proda­je, stroškov in borzne inform­a­cije.

 

- Sis­tem za tržen­je obveščeval­nih naredi nasled­nje:

o Zag­o­ta­vl­ja pod­atke doga­jan­je;

o Zag­o­ta­vl­ja inform­a­cije o razvo­ju v okolju;

O Skenira in razšir­ja širok nabor inteli­gence.

 

Sis­tem mar­ket­ing inteli­gen­ca je niz postop­kov in virov, ki jih upravl­jav­ci upor­ablja­jo za pridobivan­je vsak­dan­jega inform­a­cije o zadevnih področjih v tržnem okolju.

 

Pod­atki, zbrani mora pri­prav­iti sklad­ne inform­a­cije.

- Sis­tem omogoča enostavno in učinkovito shran­jevan­je in pridobivan­je pod­atkov in zato je tre­ba upoštev­ati:

o ročno ali račun­al­niško;

o Raz­sežnosti tiskani nazaj navzgor;

o Cross nava­jan­je pod­atkov;

o zakonodaji o varstvu pod­atkov pom­isleki.

 

- Neustrezni pod­atki, je tre­ba odprav­iti.

- Razšir­jan­je inform­a­cij vključuje­jo nasled­nje:

o Kdo mora / mora­jo pre­jeti pod­atke;

o Upora­ba glasila za stand­ard­iz­ir­ano red­ne inform­a­cije;

o Koliko vred­nost se doda v sis­tem?

 

O stroš­kih in organ­iza­cijske posledice za MKIS vključuje­jo:

- Bo uspos­abljan­je obsto­ječih in novih zaposlenih bo potreb­no;

- Ose­b­je s spe­cial­ističn­imi znanji bi bilo tre­ba tako zapos­liti spe­cifika­cije delovnih mest in spe­cifika­cije bo tre­ba spre­men­iti;

- Organ­iza­cijski vidiki bodo ver­jet­no vključuje­jo prerazpored­itev nalog.

 

Ko je MKIS razvi­ja, je tre­ba upoštev­ati nasled­nje dejavnike:

- Upor­ab­niki mora­jo razu­meti sis­temov in biti v položaju, da se oceni in jih obvladali;

- Sis­tem mora biti red­no preg­le­dovati in pov­rat­ne izboljšati;

- Pravi pomen inform­a­cij, je tre­ba pojas­niti;

- Za MKIS mora biti prožen;

- Sis­tem je tako učinkovit kot oblikoval­ci in upor­ab­niki uspelo.

 

Značil­nosti učinkovitega MKIS

 

MKIS mor­ate stor­iti nasled­nje:

- Zag­otoviti mene­džerji z real­nem času pod­atke o tem, kako kup­ci in zaposleni zaznava­jo stor­itve dana, saj je tisto, kar se né meri canâ € ™ se né ravna;

- Kakov­ost Ukrep stor­itev in skr­bi za stranke, da dokaže, da ti važno je posledice zaradi katere je razvid­no, da je tre­ba mer­iti, je tudi izvršeno;

- Sprem­l­jan­je, kako je baza strank spremin­ja­jo;

- Zag­otoviti pod­lago, na kateri se lahko določi bonusov, ker tisto, kar dobi plačano za izvršeno še boljši.

 

Pod­atki in inform­a­cije o pod­atkov o strankah se lahko zbira­jo na raz­lične načine, vendar sis­temi mer­i­la oblikovan­ja so pomemb­ni:

- Man­age­menta € ™ s dostop do inform­a­cij mora biti enostaven in neposreden;

- Stroški inform­a­cij bi mor­ala biti min­im­al­na;

- Zbiran­je pod­atkov bi mor­alo biti nizke inten­zivnosti;

- Zbiran­je pod­atkov mora biti red­no in stal­no.

 

Kom­pon­en­te račun­al­niškega MKIS

 

- Pod­atkovni banka bo shran­jevan­je pod­atkov;

- Stat­istična Pro­gram bo shranil programe za izva­jan­je izračun­ov;

- Vzorec banka shran­jevan­je tržen­ja modele za načrtovan­je in analizo;

- Zaslon enota bo lahko upor­ab­nik komu­ni­cira z MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taageer this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Inform­a­tion tech­no­logy isgaarsi­inta iyo suuqa Nid­aamka xogta

 

go’aamada Suuq ayaa laga qaaday­aa oo ku salaysan tax­ane ah, halkan ka macluumaadka wax­aa si joo­g­to ah looga baa­han yahay inay awood maam­ulka in ay qaataan go’aamo sida. Ilo wareedyo ayaa si joo­g­to ah macluumaadka loo baa­han yahay ujeedooy­in gacanta. nid­aamka macluumaadka mar­ket­ing A (MKIS) baahida kuwan.

 

Waa wax­tar leh si ay u arkaan MKIS sida oo ka kooban dham­maan nid­aamy­ada com­puter iyo non-com­puter kaas oo kaa caaw­in kara suuq ah. MKIS wax­aa dhisay ka dhowr habab­ka kala duwan oo aan laga yaabaa in si toos ah loo la xiriira suuq. Kuwani waxay ku jiri doona:

- Guda­ha ayaa shee­gay in nid­aamka kaas oo bix­iya:

o xogta Natii­jooyinka;

o Tal­l­aa­booyinka waxqabadka had­da,

o Sales, qiima­ha iyo macluumaadka stock.

 

- Nid­aamka sir­doonka mar­ket­ing ayaa sameeya waxy­aa­ba­ha soo socda:

o Waxay bix­isaa macluumaadka dhac­dooyinka;

o Waxay bix­isaa macluumaad ku saab­san hor­u­marinta dee­gaanka;

o Sawir­ro iyo baah­inaysaana tiro bal­aadhan oo ah sir­doonka.

 

nid­aamka sir­doonka mar­ket­ing A waa set oo ah nid­aamka iyo ila­ha by tababaray­aasha loo ist­icmaalo si aad u hesho macluumaad maal­meedka ku saab­san hor­u­marka muhiimka ah ee dee­gaanka suuq ah.

 

Xog laga soo ururi­yey in uu soo saaro war­bix­in ku tax­an.

- Nid­aamka u oggo­laanaysa in kaydinta fudud oo wax ku ool ah iyo wax kaqa­bashada xogta iyo si tix­gelin waa in la siiy­aa:

o Buug­ga ama com­puter;

o Inta nuqul adag dib;

o Cross ref­er­en­cing xogta;

o tix­gelin sharci­ga ilaal­inta Data.

 

- Xogta khu­sey­so waa in la cirib­tiray.

- Faafinta macluumaadka wax­aa ka mid ah kuwan soo socda:

o Yaa loo baa­han yahay in / waa in ay helaan macluumaad,

o Ist­icmaalka wargey­sy­ada wixii macluumaad ah oo joo­g­to ah heer­arka;

o qiima­ha intee le’eg ayaa ku daray by nid­aamka?

 

khar­ashka iyo ururada ka iman kara ee MKIS ah wax­aa ka mid ah:

- Tababarka shaqaa­la­ha had­da jira iyo kuwa cusub ee loo baa­han yahay waxay noqon doontaa,

- Shaqaa­la­ha la xir­fada­ha takhas­uska ah in laga yaabo inuu sid­aas la shaqaalay­siiyay cad­day­ma­ha shaqo iyo cad­day­ma­ha yeelan doon­aan in la bed­e­lo,

- Tix­gelin ururku u badan tahay ka mid noqon doona qoondeeyo ah waajibaadka.

 

Marka MKIS ah loo hor­u­mariyo, arrima­ha soo socda waa in la tix­geliy­aa:

- Users waa in ay fah­maan nid­aamka iyo in ay meel si loo qiimeeyo oo iyaga xakameeyo;

- Nid­aamka waa in si joo­g­to ah dib u eegis iyo-celin hagaagtay,

- Mac­na­ha dhab­ta ah ee macluumaadka lagu sii­yey waa in la cad­deeyo,

- MKIS waa in uu ahaadaa dabac­san,

- Nid­aamka A waa sida wax ku ool ah sida samaynta iyo users ka sameey­aan.

 

The muuqaalada MKIS wax ku ool ah

 

MKIS waa in la sameeyo waxa soo socda:

- In la siiyo maam­u­lay­aasha macluumaad waqtiga dhab­ta ah oo ku saab­san sida macaamiisha iyo shaqaa­la­ha Arkaa adee­gy­ada la siiyo, tan iyo ma waxa qiy­aasay € ™ Kaana t la maarayn,

- Tay­ada Qiy­aasa­ha adee­g­ga iyo dary­eelka macaamiisha si ay u bix­iy­aan cad­dayn in ay muhiim, sab­ab­too ah nux­urka mac­na­ha waxa la arko in la qiy­aasi uu sameeyey;

- La soco sida macaamiisha la bed­de­lo,

- In la siiyo sald­hig on taas oo lagu ogaan karaa lacagta bonus, sab­ab­too ah waxa uu bix­iy­aa uu sameeyey, xataa si fiic­an.

 

Xogta iyo macluumaadka ku saab­san xogta macaamiisha siy­aabo badan, laaki­in nid­aamka shur­uuda­ha design waa muhiim in la soo ururi­yey wax­aa laga yaabaa:

- Man­age­mentâ € ™ s helaan macluumaadka waa in uu noqdaa mid fudud oo toos ah;

- Qiima­ha macluumaadka waa in ay ahaataa yar;

- Xog ururinta waa in ay xoog­ga hooseeyo;

- Xog ururinta waa in ay si joo­g­to ah iyo si joo­g­to ah.

 

Qay­ba­ha of com­puter MKIS a

 

- Bangiga data A ku urursan doon­aa xogta;