Information communication technology and market information systems

o Mae Sgani­au ac yn lledaenu ystod eang o gudd-wybodaeth. 

Mae sys­tem cudd-wybodaeth farch­nata yn set o weithdre­fnau a ffyn­on­el­lau a dde­fnyddir gan reol­wyr i gael gwybodaeth bob dydd am ddatbly­gi­adau per­th­nasol yn yr amgylchedd march­nata.

 

Mae data a gasgl­wyd wedi i gyn­hyrchu gwybodaeth gydlyn­ol.

- Mae’r sys­tem yn cani­atáu ar gyfer storio ac adalw data ac felly rhaid ystyr­ied i hawdd ac yn effei­th­i­ol:

o llaw neu ar gyfri­fiadur;

o Mae maint y copi caled yn ôl i fyny;

o Mae Cross cyfeirio o ddata;

o Mae ystyri­aethau dedd­fwri­aeth diogelu data.

 

- Rhaid data amher­th­nasol yn cael ei ddileu.

- Rhan­nu gwybodaeth yn cyn­n­wys y canlyn­ol:

o Pwy sydd angen / dderbyn gwybodaeth;

o Y defnydd o gylchly­thyrau am wybodaeth reolaidd safo­nedig;

o Faint gwer­th a ych­wane­gir gan y sys­tem?

 

Mae’r gobly­gi­adau cost a sefydli­ad­ol o MkIS yn cyn­n­wys:

- Bydd hyf­ford­di­ant staff presen­nol a newydd fod yn angen­rhei­di­ol;

- Efallai rhaid i staff â sgili­au arbe­nigol i gael eu recri­w­tio felly bydd yn rhaid newid manylebau swydd a manylebau;

- Bydd yr ystyri­aethau sefydli­ad­ol yn ôl pob tebyg yn cyn­n­wys ailddyran­nu dylet­swyddau.

 

Pan fydd MkIS yn cael ei ddatbly­gu, dylai’r ffactorau canlyn­ol yn cael eu hystyr­ied:

- Rhaid i dde­fnyddwyr ddeall y sys­tem­au a bod mewn sefyll­fa i wer­thuso ac yn eu rhe­oli;

- Rhaid i’r sys­tem gael ei hadolygu’n rhe­olaidd ac adborth gwel­la;

- Y gwir ystyr y wybodaeth a ddarperir, rhaid eu heg­luro;

- Rhaid i’r MkIS fod yn hyblyg;

- Mae sys­tem mor effei­th­i­ol â dylun­wyr a defnyddwyr ei gwneud yn.

 

Mae nod­wed­di­on o MkIS effei­th­i­ol

 

Rhaid i MkIS wneud y canlyn­ol:

- Dar­paru rhe­ol­wyr gyda gwybodaeth amser real am sut cws­meri­aid a staff yn gweld y gwas­an­aethau sy’n cael eu rhoi, gan nad yr hyn a fesur­ir Cana € ™ t cael eu rhe­oli;

- Mesur ansawdd y gwas­an­aeth a gofal cws­mer i ddar­paru tys­ti­olaeth eu bod yn bwysig, mae’r gobly­gi­ad oher­wydd hyn a wel­ir i’w mesur yn cael ei wneud;

- Monitro sut mae’r syl­faen cws­meri­aid yn newid;

- Dar­paru syl­faen ar y gall tali­adau bon­ws yn cael ei bend­er­fynu, gan fod yr hyn sy’n cael ei dalu ar gyfer cael ei wneud hyd yn oed yn well.

 

Gall data a gwybodaeth am ddata cws­meri­aid yn cael ei gas­glu mewn sawl ffordd ond mae sys­tem­au meini prawf dylunio yn bwysig:

- Mae’n rhaid i Man­age­mentâ € ™ s myne­diad i wybodaeth fod yn hawdd ac yn uni­ongyrchol;

- Dylai cost gwybodaeth yn fach iawn;

- Dylid cas­glu data fod dwysedd isel;

- Dylid cas­glu data fod yn rhe­olaidd ac yn bar­haus.

 

Cydrannau MkIS gyfri­fia­dur­ol

 

- Bydd data banc storio data;

- Bydd rhaglen yst­ade­gol yn storio rhaglen­ni ar gyfer cyn­nal cyfri­fi­an­nau;

- Bydd banc mod­el storio mod­elau march­nata ar gyfer cyn­llunio a dadans­od­di;

- Bydd uned ard­dan­gos yn cani­atáu i’r defnyddi­wr i gyfath­rebu â’r MkIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Xhasa le Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ulwazi ngobug­cisa nonxibelel­wano kun­ye kwimarike iinkqubo zol­wazi

 

izigqibo Mar­ket­ing zithathel­wa ngok­uqhubekayo kun­goko ulwazi rhoqo efun­ekayo ukwen­zela ukuba abap­hathi ukuthatha izigqibo ezin­ja­lo. Umthom­bo ngok­uqhubekayo ink­cazelo efun­ekayo uku­lungiselela iin­jon­go zolawu­lo. Inkqubo yok­wazisa (MKIS) idibana nezi mfuno.

 

Oku kulunce­do uku­bona MKIS njen­goko oquka zonke iinkqubo zek­hompy­utha kun­ye non-com­puter leyo ukun­ceda nten­giso. An MKIS bakhi­we ukusu­sela kwi­inkqubo ezin­in­zi ezahlukeneyo ukuze ngqo zinxu­lu­me­ne lorhwebo. Ezi iya kuba:

- Iingxelo zangaphakathi inkqubo ebonelela:

o data Iziphu­mo;

o awufeze impumelelo yan­goku;

o Sales, iindleko kun­ye nol­wazi imfuyo.

 

- Inkqubo ubukre­lekre­le ukuthen­gisa esen­za ezi zin­to zil­an­delayo:

o lunika iink­cukacha ezen­zekayo;

o Uku­bonelela ulwazi nophuh­liso kok­us­ingqongi­leyo;

o ngok­ukr­waqula kwaye isasaze kuluhlu oluban­zi zobuntlola.

 

Isix­okelel­wano yezobuntlola nten­giso iseti iinkqubo kun­ye nemithom­bo ezis­ety­en­ziswa abap­hathi uku­fu­mana ulwazi ngem­ih­la malun­ga nophuh­liso eliphathelele bume sen­ten­giso.

 

Idatha eqokelel­we kufun­eka ukuvel­isa ulwazi nes­i­n­amathele­neyo.

- Le nkqubo ivumela zok­ug­cina lula kwaye oluseben­za­yo nok­ubuy­iswa data nov­el­wano ukuze kufun­eka anikwe kwi:

o Manu­al okanye ngek­hompy­utha;

o Ubukhu­lu Ikopi eprinti­weyo kwak­hona;

o Cross ref­er­en­cing kween­k­cukacha;

o eziqwalasel­wayo ngumthet­ho ukhuseleko Data.

 

- Data mxhol­weni kufun­eka akhut­sh­we eluhl­wini.

- Ukusasaza ulwazi ziquka oku kulan­delayo:

o Ngubani eku­fun­eka / kufanele uku­fu­mana ulwazi;

o Uku­sety­en­ziswa zeendaba ulwazi esemgangath­weni rhoqo;

o lix­abiso elingakanani idityan­iswa yi nkqubo?

 

Iindleko kun­ye lom­butho iziphu­mo ye MKIS ziquka:

- Ukuqeqesh­wa kwa­baseben­zi abak­hoyo kun­ye abat­sha kuya kuba yim­fun­eko;

- Abaseben­zi abaneza­k­hono ezizod­wa kusen­ok­u­fun­eka ukuba bagay­we ngoko iink­cukacha emiseben­zi kun­ye nok­ubal­ul­wa kuya kufun­eka abe ngawam­bi;

- Ingca­man­go Organ­isa­tion­al kuya kubandakan­ya ngok­ut­sha imiseben­zi.

 

Xa kusaqulun­qwa ye MKIS, le miba ilan­delayo kufun­eka iqwalasel­we:

- Abaseben­zisi kufun­eka baqonde iinkqubo ibek­winda­wo ukuhlola nok­u­lawu­la kubo;

- Inkqubo kufun­eka rhoqo ngok­ut­sha kwaye ingxelo kwa­phuc­ul­wa;

- Intsingiselo yok­wenene iink­cukacha kufun­eka ica­ciswe;

- The MKIS kufun­eka bhet­yeb­het­ye;

- A nkqubo naman­d­la njen­gok­uba abayili nabaseben­zisi ukuwen­za.

 

I ngeem­pawu MKIS oluseben­za­yo

 

An MKIS kufun­eka ben­ze oku kulan­delayo:

- Nika abap­hathi ulwazi nexesha ngendlela abathen­gi kun­ye nabaseben­zi ndiy­a­bona iinkonzo enikwa, ekubeni kaloku into akux­homekekanga eKana € ™ t kulawul­wa;

- Umgangatho wen­konzo kun­ye nokhath­alelo abathen­gi ukunika ubungqina bok­uba yez­in­to, kuku­sulela kuba oko kubon­wa ukuba kulingan­iswa yen­zi­wayo;

- Hlola indlela sabaxu­mi iyat­sh­int­sha;

- Nika isiseko apho iint­lawu­lo zebhonasi ingafu­maneka, kuba oko liya kuh­lawul­wa yen­zi­wayo nok­uba ngcono.

 

Idata kun­ye nol­wazi malun­ga data umthen­gi ahlan­gan­isel­we ngeendlela ezin­in­zi, kod­wa iinkqubo noy­ilo zib­al­ulekile:

- Man­age­mentâ € ™ s ukufikelela kul­wazi kufun­eka kube lula yaye ngqo;

- Iindleko lol­wazi kuba ncin­ci;

- Ukuqokelela Data kufun­eka zinobukhu­lu obu­phant­si;

- Ukuqokelela Data kufun­eka rhoqo eqhubekayo.

 

Amacan­de­lo we MKIS ngek­hompy­utha

 

- A yebhanki data iza­k­ug­cina data;

- Inkqubo man­ani kuya ukug­cina iinkqubo bok­u­phumeza lwek­hom­puy­utha;

- A yebhanki mod­eli ukug­cina imi­fuziselo urhwebo yocwang­ciso kun­ye nocazu­lu­lo;

- Iyunithi ubon­iso iya kuvumela umseben­zisi ukuba ukunxibelelana MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
שטיצן דעם בלאַט: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

אינפֿאָרמאַציע קאָמוניקאַציע טעכנאָלאָגיע און מאַרק אינפֿאָרמאַציע סיסטעמס

 

מאַרקעטינג דיסיזשאַנז זענען גענומען אויף אַ קעסיידערדיק יקער און דעריבער אינפֿאָרמאַציע איז קעסיידער required צו געבן אַדמיניסטראַציע צו נעמען אַזאַ דיסיזשאַנז. אַ קעסיידערדיק מקור פון אינפֿאָרמאַציע איז required פֿאַר קאָנטראָל צוועקן. אַ פֿאַרקויף אינפֿאָרמאַציע סיסטעם (מקיס) מיץ די דאַרף.

 

עס איז נוציק צו זען די מקיס ווי קאַמפּרייזינג אַלע קאָמפּיוטער און ניט-קאָמפּיוטער סיסטעמס וואָס קענען העלפֿן די מאַרקאַטער. אַ מקיס איז געבויט אַרויף פון עטלעכע פאַרשידענע סיסטעמען וואָס מייַ ניט גלייַך זייַן שייך צו פֿאַרקויף. דאס וועט אַנטהאַלטן:

- אינערלעכער מעלדעט סיסטעם וואָס גיט:

אָ רעזולטאַטן דאַטן;

אָ מיטלען פון איצטיקן אויפֿפֿירונג;