Information communication technology and market information systems

 Jedan MKIS mora učin­iti sljedeće:

- Osig­ur­ati men­adžer­ima u real­nom vre­menu inform­a­cije o tome kako kup­ci i osoblje doživl­javaju usluga se daje, jer ono što se né mjeri Cana € ™ t se upravl­jati;

- Kval­iteta Mjera usluga i bri­ge o kor­is­nicima pružiti dokaz da oni bit­no, imp­lika­cija jer ono što se vidi da se meri bude učin­jeno;

- Mon­it­or kako se mijen­ja bazu klijenata;

- Naved­ite osnovu na kojoj se može odred­iti isplata bonusa, jer ono što je plaćen za to se i uradi još bolje.

 

Poda­ci i inform­a­cije o podacima kupaca mogu se okupili na mno­go načina, ali sis­tema kri­ter­iji diza­jn su važne:

- Man­age­menta € ™ s pris­tup inform­a­cijama moraju biti lako i direkt­na;

- Troškovi inform­a­cija tre­ba da bude min­im­al­no;

- Prikupljan­je podataka tre­ba biti niskog inten­ziteta;

- Prikupljan­je podataka tre­ba da bude redovno i kontinu­ir­ano.

 

Kom­pon­en­te kom­pju­te­r­i­zovanog MKIS

 

- Banka podataka će sačuvati pod­atke;

- Stat­istički pro­gram će čuvati programe za obavl­jan­je pro­račune;

- A mod­el Banka će čuvati mar­ket­ing mod­ela za planir­an­je i anal­izu;

- A dis­plej jedinice će omogućiti kor­is­niku da komu­ni­cira sa MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Информация комуникационни технологии и на пазара на информационни системи

 

Маркетингови решения се вземат на постоянна основа и по този начин информация непрекъснато се изисква да се даде възможност на ръководството да взема такива решения. Необходим е непрекъснат източник на информация за целите на контрола. А маркетингова информационна система (MKIS) отговаря на тези нужди.

 

Това е полезно, за да видите MKIS като включващ всички компютърни и не-компютърни системи, които могат да помогнат на маркетинг. Един MKIS е изградена от няколко различни системи, които не могат директно да бъдат свързани с маркетинг. Те ще съдържа:

- Вътрешни доклади система, която осигурява:

о данни резултати;

о Мерки за текущото изпълнение;

о-продажба, цена и информация склад.

 

- Системата за маркетинг интелигентност прави следното:

о Осигурява данни хепънинги;

о Съдържа информация за развитието на околната среда;

о Сканира и разпространява широка гама от разузнаването.

 

Система за пускане на пазара интелигентност е набор от процедури и източници, използвани от мениджърите да получат ежедневната информация за развоя на ситуацията в пазарната среда.

 

Данните, събрани трябва да произвеждат последователна информация.

- Системата дава възможност за лесно и ефективно съхранение и извличане на данни и така трябва да се обърне на:

о Manu­al или компютъризирана;

о Степента на хартиен носител обратно;

о кръст съотнасяне на данни;

о законодателство за защита на данните съображения.

 

- Излишните данни трябва да бъдат премахнати.

- Разпространение на информация включват следното:

о Кой трябва да / трябва да получават информация;

о Използването на бюлетини за стандартизирана редовна информация;

о Колко стойност се добавя от системата?

 

разходи и организационни последици от една MKIS включват:

- Обучение на съществуващи и нови служители ще бъдат необходими;

- Персонал със специализирани умения може да се наложи да бъдат назначени, така длъжностни характеристики и спецификации, ще трябва да бъде променена;

- Организационни съображения вероятно ще включват преразпределение на задълженията.

 

Когато MKIS се развива, трябва да се вземат предвид следните фактори:

- Потребителите трябва да разберат, системите и да бъдат в състояние да направи оценка и да ги контролира;

- Системата трябва да се преразглеждат редовно и обратна връзка подобрена;

- Истинското значение на предоставената информация трябва да бъдат изяснени;

- Най-MKIS трябва да бъде гъвкава;

- Една система е толкова ефективен, колкото дизайнери и потребители го правят.

 

Характеристиките на ефективна MKIS

 

Един MKIS трябва да направите следното:

- Осигуряване на мениджъри с информация в реално време за това как клиентите и персонала възприемат услугите се дава, тъй като това, което не се измерва Кана € ™ тона да се управлява;

- Качество Мярка на обслужване и грижа за клиента, за да докаже, че те са от значение, влиянието, защото това, което се вижда да се измерва, се извършва;

- Наблюдавайте как клиентската база се променя;

- Осигуряване на основа, върху която може да се определи изплащането на бонуси, защото това, което се плаща за свършва още по-добре.

 

Данни и информация за данните на клиента могат да бъдат събрани по много начини, но системите критерии за проектиране са важни:

- Man­age­mentâ € ™ и достъп до информация трябва да бъде лесен и пряк;

- Цената на информация трябва да бъде минимално;

- Събиране на данни трябва да бъде ниска интензивност;

- Събиране на данни трябва да бъде редовно и продължително.

 

Компонентите на компютъризирана MKIS

 

- Една банка данни ще съхранява данни;

- А статистическа програма ще се съхранява програми за извършване на изчисления;

- Образец банка ще съхранява маркетингови модели за планиране и анализ;

- А единица дисплей ще позволи на потребителя да комуникира с MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Tecno­lo­gia d’Informació i de mer­cat de sistemes d’informació

 

les decisions de màr­quet­ing es pren­en de forma con­tínua i per tant la inform­a­ció està en con­stant requereix que la dir­ec­ció pugui pren­dre aquestes decisions. Es requereix una font con­stant d’informació amb fins de con­trol. Un sis­tema d’informació de màr­quet­ing (MKIS) respon a aquestes neces­sit­ats.

 

És útil per veure la MKIS, que abasta tots els sistemes informàt­ics i no informàt­ics que poden ajudar a comer­ci­al­itzador. Un MKIS es con­strueix a partir de diver­sos sistemes difer­ents que no poden ser dir­ecta­ment rela­cion­ats amb el màr­quet­ing. Aquests han de con­tenir:

- Interna depèn del sis­tema que pro­por­ciona:

O Res­ultats de dades;

o Mesur­es de rendi­ment actu­al;

o Les vendes, el cost i la inform­a­ció dispon­ible.

 

- El sis­tema d’intel·ligència de màr­quet­ing fa el següent:

o Pro­por­ciona dades hap­pen­ings;

o Pro­por­ciona inform­a­ció sobre el desen­vo­lupa­ment en el medi ambi­ent;

o Anal­itza i difon una àmplia gam­ma d’intel·ligència.

 

Un sis­tema d’intel·ligència de màr­quet­ing és un con­junt de pro­ced­i­ments i fonts util­itzats pels admin­is­tradors per obtenir inform­a­ció diària sobre els desen­vo­lupa­ments per­tin­ents a l’entorn de màr­quet­ing.

 

Les dades recol­lides ha de produir inform­a­ció coher­ent.

- El sis­tema per­met l’emmagatzematge i recu­per­a­ció de dades i així s’ha de pre­star aten­ció a la fàcil i eficaç:

o manu­al o informat­itza­da;

o L’extensió de la còpia en paper una còpia de seguretat;

o Refer­èn­cies creuades de les dades;