Information communication technology and market information systems

o con­sid­era­cions de la legis­la­ció de pro­tec­ció de dades. 

- Dades irrel­l­evants han de ser elim­in­ades.

- Difusió d’informació inclouen els següents:

o Qui ha de / hauria de rebre inform­a­ció;

o L’ús de butl­let­ins d’informació per­iòdica est­and­arditza­da;

o Quant val­or s’afegeix pel sis­tema?

 

Les con­seqüèn­cies fin­an­ceres i organ­itzat­ives d’una MKIS inclouen:

- Form­a­ció del per­son­al exist­ent i el nou serà neces­sari;

- El per­son­al amb habil­it­ats espe­ci­al­itza­des que hagi de ser reclutat per la qual cosa les espe­cific­a­cions de la feina i espe­cific­a­cions haur­an de ser can­vi­at;

- Les con­sid­era­cions organ­itza­cion­als prob­able­ment inclourà una reas­sig­nació de fun­cions.

 

Quan un MKIS s’està desen­vo­lupant, s’han de con­sid­er­ar els següents factors:

- Els usuar­is han d’entendre els sistemes i estar en con­di­cions d’avaluar i con­tro­lar-los;

- El sis­tema ha de ser revisat per­iòdic­a­ment i ret­roali­menta­ció mil­lor­at;

- El ver­it­able sig­ni­fic­at de la inform­a­ció pro­por­cion­ada s’ha d’aclarir;

- El MKIS ha de ser flex­ible;

- Un sis­tema és tan eficaç com els dis­senyadors i els usuar­is ho fan.

 

Les cara­c­ter­ístiques d’un MKIS efectiva

 

Un MKIS de fer el següent:

- Pro­por­cion­ar als admin­is­tradors amb inform­a­ció en temps real sobre com per­ceben els cli­ents i el per­son­al dels ser­veis que es dóna, ja que el que no es mesura no pot € ™ t ser ges­tion­ats;

- Mesura de la qual­it­at de ser­vei i aten­ció al cli­ent per pro­por­cion­ar evid­èn­cia que ells són import­ants, a causa de la implic­a­ció del que es veu que es mesura es fa;

- Vigil­ar què la base de cli­ents està can­vi­ant;

- Pro­por­cion­ar una base sobre la qual es poden determ­in­ar els paga­ments de bons, per­què el que se li paga per­què final­ment es fa encara mil­lor.

 

Les dades i la inform­a­ció sobre les dades del cli­ent poden ser recol­lits de moltes maneres, però els sistemes de cri­ter­is de dis­seny són import­ants:

- Accés € ™ s Man­age­mentâ a la inform­a­ció ha de ser fàcil i dir­ec­te;

- El cost de la inform­a­ció ha de ser mín­im;

- La recol·lecció de dades ha de ser baixa intens­it­at;

- La recol·lecció de dades ha de ser reg­u­lar i con­tínua.

 

Els com­pon­ents d’un MKIS com­pu­tat

 

- Un banc de dades emmag­atze­marà les dades;

- Un pro­grama estadístic d’emmagatzemar programes per a la real­itza­ció dels càl­culs;

- Un banc mod­el emmag­atze­marà mod­els de màr­quet­ing per a la planific­a­ció i l’anàlisi;

- Una unit­at de visu­al­itza­ció per­metrà a l’usuari comu­ni­car-se amb el MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Impormasy­on komunikasy­on sa tekno­lo­hiya ug sa merkado sis­tema sa impormasy­on

 

Mar­ket­ing desisy­on gikuha sa usa ka paday­on nga base­han ug busa impormasy­on kanunay giki­na­hanglan aron sa pag­du­mala sa sa pagkuha sa maong mga desisy­on. Usa ka paday­on nga tinub­dan sa impormasy­on giki­na­hanglan alang sa mga katuyoan sa pagkon­tro­lar. Ang usa ka mar­ket­ing nga impormasy­on nga sis­tema (MKIS) mag­tigum niini nga mga pangi­na­hanglan.

 

Kini mao ang makata­bang sa pagtan-aw sa MKIS ingon nga naglangkob sa tanan nga com­puter ug non-com­puter nga sis­tema nga makata­bang sa mar­keter. Usa ka MKIS git­ukod gik­an sa pipila ka mga lain-laing mga sis­tema nga dili direk­ta nga may kalabutan ngadto sa mar­ket­ing. Kini naglakip sa:

- Intern­al nag­taho nga sis­tema nga naghatag og:

o Res­ulta data;

o lakang sa kasamtan­gan nga per­form­ance;

o Sales, gasto ug sa stock nga impormasy­on.

 

- Ang mga mar­ket­ing sa intel­li­gence nga sis­tema nga paa­gi nga ang mosun­od:

o Naghatag og mga panghit­abo nga data;

o Mohatag impormasy­on sa kalam­boan sa pal­ibot;

o scan ug dis­sem­in­ates sa usa ka halapad nga-laing sa salabutan.

 

Ang usa ka mar­ket­ing nga intel­li­gence nga sis­tema mao ang usa ka hug­pong sa mga pamaa­gi ug mga tinub­dan nga gigam­it sa man­agers sa pag-angkon sa matag adlaw nga impormasy­on mahi­tun­god sa import­ante nga mga panghit­abo sa sa pal­ibot sa mar­ket­ing.

 

Datos nga nakolekta adunay og katarongan­on impormasy­on.

- Nga sis­tema nagtugot alang sa say­on ​​ug epektibo nga stor­age ug pagkuha sa mga data ug sa ingon kon­sid­er­asy­on kina­hanglan nga gihatag ngadto sa:

o Man­wal o com­pu­ter­ized;

o Ang gidak-on sa mal­isud nga kopya balik;

o Krus ref­er­ence sa data;

o Data pag­pan­ali­pod sa lehis­lasy­on kon­sid­er­asy­on.

 

- Import­ante nga data wagtan­gon gay­ud.

- Dis­sem­in­a­tion sa impormasy­on naglakip sa mosun­od:

o Kin­sa ang nagk­i­na­hanglan nga / kina­hanglan makadawat sa impormasy­on;

o Ang pag­gam­it sa mga News­let­ter alang sa est­and­ard reg­u­lar nga impormasy­on;

o unsa nga paa­gi nga sa daghan nga bili gidugang pin­aa­gi sa sis­tema sa?

 

Ang gasto ug organ­isasy­on imp­likasy­on sa usa ka MKIS naglakip sa:

- Train­ing sa kasamtan­gan ug sa bag-ong sun­gkod nga giki­na­hanglan;

- Staff uban sa mga kahanas spe­cial­ist kina­hanglan nga recruit sa ingon spe­cific­a­tions tra­baho ug spe­cific­a­tions adunay nga naus­ab;

- Organ­isa­tion­al kon­sid­er­asy­on tin­gali maglakip sa usa ka real­loc­a­tion sa katun­g­danan.

 

Sa diha nga ang usa ka MKIS ang naug­mad, ang mosun­od nga mga butang kina­hanglan nga gii­sip nga:

- Kina­hanglan nga makas­abut sa Users ang mga sis­tema ug sa usa ka posisy­on sa pag­tim­bang-tim­bang ug sa pag­pugong sa kanila;

- Ang sis­tema kina­hanglan nga reg­u­lar nga-review ug sa feed­back mil­am­bo;

- Ang tinuod nga kahu­lo­gan sa mga impormasy­on nga gihatag kina­hanglan nga gik­laro;

- Ang MKIS kina­hanglan flex­ible;

- Ang usa ka sis­tema mao ang ingon nga epektibo ingon nga design­ers ug mga tig­gam­it sa paghimo niini.

 

Ang mga bah­in sa usa ka epektibo nga MKIS

 

Usa ka MKIS kina­hanglan gay­ud nga mobuhat sa mosun­od:

- Paghatag og man­agers uban sa tinuod nga panahon sa impormasy­on kon sa unsang paa­gi kus­tomer ug sun­gkod naila sa mga ser­bisyo sa nga gihatag, tun­god kay kon unsa ang dili mas­ukod sa Cana € ™ t mad­u­mala;

- Meas­ure kal­id­ad sa pag-alagad ug sa cus­tom­er nga pag-ati­m­an sa paghatag og ebidensiya nga sila import­ante, ang imp­likasy­on tun­god kay unsa ang nakita nga gisukod gets gibuhat;

- Mon­it­or sa kon sa unsang paa­gi ang mga cus­tom­er nga base mao usab-usab;

- Paghatag og usa ka base­han nga bonus pag­bay­ad mahi­mong determ­inado, tun­god kay ang gets mibay­ad alang sa gets gibuhat mas maayo.

 

Data ug impormasy­on bah­in sa mga cus­tom­er data unta mapun­dok sa daghang paa­gi, apan mga sis­tema cri­ter­ia design ang import­ante: