Information communication technology and market information systems

- Man­age­mentâ € ™ s access sa impormasy­on kina­hanglan say­on ​​ug direk­ta nga;

- Ang gasto sa impormasy­on kina­hanglan nga dyutay;

- Data pag­pun­dok kina­hanglan nga ubos intens­ity;- Data pag­pun­dok kina­hanglan nga reg­u­lar ug paday­on.

 

Ang mga sangkap sa usa ka com­pu­ter­ized MKIS

 

- Ang usa ka data sa bangko ang tinda­han sa data;

- Ang usa ka stat­ist­ic­al pro­grama tinda­han sa mga pro­grama alang sa pagtu­man sa kwentada;

- Usa ka mod­e­lo sa bangko ang tinda­han mod­e­lo sa mar­ket­ing alang sa pag­pla­no ug sa pagtuki;

- Ang usa ka dis­play yunit motugot user sa pag­pakig­sulti sa mga MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Inform­a­tion kulankhu­lana luso ndi malonda kachitid­we mudzi­we

 

zochita Mar­ket­ing akutenged­wa pa maziko yothand­iz­ira motero mfun­do aku­funik­anso kuti athe kasamal­id­we kutenga zinthu zime­nezo. A gwero apit­ir­ize kudzi­wa cho­funika zolinga kul­am­u­lira. A don­goso­lo malonda mudzi­we (MKIS) amathet­sa zosowa zime­nezi.

 

Ndi bwino kuona MKIS mon­ga kupanga zon­se kompy­uta ndi­po san­ali kompy­uta machitid­we ame­ne akhoza kuthand­iza mar­keter. An MKIS wamangid­wa kwa machitid­we osiy­anas­iy­ana ame­ne akhoza mwachindunji likug­w­ir­iz­ana malonda. Ame­ne­wa muli:

- Intern­al inati don­goso­lo lime­ne lili:

Inu Res­ults deta;

Inu Njira ya ntchito pan­o­pa;

Inu Sales, mten­go ndi mfun­do katun­du.

 

- The don­goso­lo malonda nzeru amachita izi:

Inu Ama­tip­at­sa zochitika deta;

Inu Ama­tip­at­sa mfun­do za chitukuko mu chilenged­we;

Inu mapanga sik­ani ndi dis­sem­in­ates osiy­anas­iy­ana nzeru.

 

A don­goso­lo malonda nzeru ndi ya kay­en­detsed­we ndi mag­wero ntchito, mab­wana kuti mudzi­we tsiku ndi tsiku za zothand­iza zikuchitika chilenged­we malonda.

 

Deta ali kutu­lut­sa mfun­do coher­ent.

- Don­goso­lo The lim­alola yosungirako mosavuta ndi ogwira ndi katenged­we deta ndi zina kugan­iz­ira lapereked­wa kwa:

Inu Manu­al kapena kompy­uta;

Inu Uku­lu wa buku zovuta kum­buyo;

Inu Cross akafuna deta;

Inu Data chitetezo mal­am­u­lo tigan­iz­ira.

 

- Deta Osafunika ayen­era kuchotsed­wa.

- Kufal­it­sa nkh­ani mon­ga izi:

Inu ndani ayen­era / ayen­era kudz­iŵa;

o Kug­wir­it­sa ntchito makal­ata mudzi­we yovomerezeka nthawi zon­se;

O mten­go ana­won­jezera mwa don­goso­lo?

 

Mten­go ndi gulu tanthauzo la MKIS mon­ga:

- Maphun­ziro a ogwira ntchito ame­ne anali­po ndi­pon­so lat­sopano n’kofunika;

- Wog­wila ndi luso kat­swiri mwina alem­ba ntchito kotero spe­cific­a­tions ntchito ndi spe­cific­a­tions adza­khala kus­inthid­wa;

- Tigan­iz­ira Organ­isa­tion­al mwina mon­ga real­loc­a­tion a ntchito.

 

Pame­ne MKIS ndi akupangid­wa zinthu zotsa­tirazi tiyen­era kuzigan­iz­ira:

- Ogwir­it­sa ayen­era kum­vet­sa kachitid­we ndi­po angathe kufu­fuza ndi nazo;

- Don­goso­lo ayen­era nthawi zon­se kuwunikira ndi may­ank­ho bwino;

- The tanthauzo leni­leni la ntchito zime­ne ayen­era zikhu­lupiri­ro;

- The MKIS ayen­era kus­intha;

- Don­goso­lo ndi opin­du­la mon­ga okonza ndi ower­enga izo.

 

Mbali ya MKIS ogwira

 

An MKIS ayen­era kuchita izi:

- Kuper­eka Mab­wana ndi nthawi mudzi­we zen­iz­eni za mme­ne maka­s­it­omala ndi ndodo kuona mis­onkhano aku­pat­sid­wa, popeza chinthu anayeza Kana € ™ T asamal­id­we;

- Mulin­go wotani ndi kusama­lira maka­s­it­omala kuper­eka umboni kuti iwo kanthu, zimat­anthauza chi­fuk­wa chi­me­ne chikuoneka kuti anayeza chom­we chi­machitika;

- Muziona mme­ne m’munsi kas­it­omala zikus­intha;

- Kuper­eka maziko ndala­ma bonasi akhoza mtima, chi­fuk­wa chi­me­ne kamakhala analipira chom­we chi­machitika bwino.

 

Data ndi mfun­do za deta maka­s­it­omala angakhale ana­sonkhana m’njira zam­biri koma kachitid­we i kapangid­we ndi zofunika:

- Man­age­mentâ mâ € ™ wodzi­wa zam­biri ayen­era kukhala zovuta m’mbali;

- The mten­go wa mudzi­we ayen­era kochepa;

- Data kusonkhana ayen­era kukhala otsika kwam­biri;

- Data kusonkhana ayen­era wokhazikika ndi mos­alekeza.

 

The ziga­wo ziku­luziku­lu za kompy­uta MKIS

 

- A banki deta adza­khala kusun­ga deta;

- A pulogal­amu zower­engera adza­khala kusun­ga ma pochita com­pu­ta­tions;

- A banki chit­san­zo adza­khala kusun­ga zit­san­zo malonda pokonza ndi kus­anthu­la;

- A gulu ana­sonyeza adz­a­lola wosuta kulankhu­la ndi MKIS.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

信息通信技术和市场信息系统

 

营销决策采取在连续的基础上,因此信息不断需要使管理采取这样的决定。信息连续源需要控制的目的。一位营销信息系统(MKIS)满足这些需求。

 

这是有帮助的看MKIS为包含所有的计算机和非计算机系统,它可以帮助营销人员。一个MKIS从可能不直接涉及到营销几个不同的系统建立。这将包括:

- 内部报告制度,规定:

Ø结果数据;

目前的表现邻的措施;

Ø销售,成本和库存信息。

 

- 营销智能系统执行以下操作:

O提供的数据发生的事情;

O提供对环境发展的信息;

Ø扫描和传播广泛的情报。

 

一个营销情报系统是一套程序,用来管理人员,以获取有关营销环境的发展相关的日常信息来源。

 

收集的数据产生一致的信息。

- 该系统允许简单而有效的存储和数据等,必须考虑到的检索:

o手动或电脑;

邻硬拷贝程度回升;

O对照数据的参考;

o数据保护立法的考虑。

 

- 不相关的数据必须被淘汰。

- 传播信息包括以下内容:

Ø谁需要/应接收信息;

Ø使用通讯标准化定期信息的;

Ø多大的价值是由系统添加的?

 

一个MKIS的成本和组织影响包括:

- 现有的和新员工的培训是必要;

- 具有专业技能的工作人员可能不得不这样招募工作规范和规格将不得不改变;

- 组织方面的考虑可能会包括职责的重新分配。

 

当正在开发的MKIS,以下应考虑的因素:

- 用户必须了解系统在一个位置,以评估和控制他们。

- 系统必须定期审查和反馈改善;

- 提供必须澄清信息的真正含义;

- 该MKIS必须是灵活的;

- 系统是设计人员有效的用户做到这一点。

 

有效MKIS的特征

 

一个MKIS必须做到以下几点:

- 提供与客户和员工如何看待服务实时信息管理人员报错,因为什么是不计量德卡尼亚€™吨管理;

- 服务和客户服务的衡量质量提供证据证明他们做的事,寓意因为什么都被看作是衡量一事无成;

- 监控客户群是如何变化的;

- 提供其上可确定奖金的依据,因为什么得到报酬得到执行,甚至更好。

 

数据和有关客户数据信息可以收集在许多方面,但系统设计标准是很重要的:

- Management’的获取信息必须简单,直接;

- 信息的成本应该是最小的;

- 数据收集应该是强度低;

- 数据收集应定期和持续。

 

计算机化MKIS的部件

 

- 数据银行将存储数据;

- 统计方案将存储执行计算方案;

- A型银行将存储规划和分析的营销模式;

- 显示单元将允许用户与MKIS通信。


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

信息通信技術和市場信息系統

 

營銷決策採取在連續的基礎上,因此信息不斷需要使管理採取這樣的決定。信息連續源需要控制的目的。一位營銷信息系統(MKIS)滿足這些需求。

 

這是有幫助的看MKIS為包含所有的計算機和非計算機系統,它可以幫助營銷人員。一個MKIS從可能不直接涉及到營銷幾個不同的系統建立。這將包括:

- 內部報告制度,規定:

Ø結果數據;

目前的表現鄰的措施;

Ø銷售,成本和庫存信息。

 

- 營銷智能系統執行以下操作:

O提供的數據發生的事情;

O提供對環境發展的信息;

Ø掃描和傳播廣泛的情報。

 

一個營銷情報系統是一套程序,用來管理人員,以獲取有關營銷環境的發展相關的日常信息來源。

 

收集的數據產生一致的信息。

- 該系統允許簡單而有效的存儲和數據等,必須考慮到的檢索:

o手動或電腦;

鄰硬拷貝程度回升;

O對照數據的參考;

o數據保護立法的考慮。

 

- 不相關的數據必須被淘汰。

- 傳播信息包括以下內容:

Ø誰需要/應接收信息;

Ø使用通訊標準化定期信息的;

Ø多大的價值是由系統添加的?

 

一個MKIS的成本和組織影響包括:

- 現有的和新員工的培訓是必要;

- 具有專業技能的工作人員可能不得不這樣招募工作規範和規格將不得不改變;

- 組織方面的考慮可能會包括職責的重新分配。

 

當正在開發的MKIS,以下應考慮的因素:

- 用戶必須了解系統在一個位置,以評估和控制他們。

- 系統必須定期審查和反饋改善;

- 提供必須澄清信息的真正含義;

- 該MKIS必須是靈活的;

- 系統是設計人員有效的用戶做到這一點。

 

有效MKIS的特徵

 

一個MKIS必須做到以下幾點:

- 提供與客戶和員工如何看待服務實時信息管理人員報錯,因為什麼是不計量德卡尼亞€™噸管理;

- 服務和客戶服務的衡量質量提供證據證明他們做的事,寓意因為什麼都被看作是衡量一事無成;

- 監控客戶群是如何變化的;

- 提供其上可確定獎金的依據,因為什麼得到報酬得到執行,甚至更好。

 

數據和有關客戶數據信息可以收集在許多方面,但系統設計標準是很重要的:

- Management’的獲取信息必須簡單,直接;

- 信息的成本應該是最小的;

- 數據收集應該是強度低;

- 數據收集應定期和持續。

 

計算機化MKIS的部件

 

- 數據銀行將存儲數據;

- 統計方案將存儲執行計算方案;

- A型銀行將存儲規劃和分析的營銷模式;

- 顯示單元將允許用戶與MKIS通信。


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

tecnu­lu­gia a cumu­nicazioni nan­tu à u cor­su è mer­catu Infur­mazioni

 

decisioni Ghe­orghe sò pur­tati nan­tu à una basa cuntinua, è da quì nan­tu à u cor­su hè sem­pri à nicis­sarii pà par­metta à l’établissement a pigghiari tali e decisioni. hè neces­sar­iu A sur­gen­ti cuntinua di nfur­mazzioni di u pru­gettu di cun­trol­lu. A sis­tema d’infurmazioni u mar­ket­ing (MKIS) attro­va sti bisog­ni.

 

Hè Cor­sets à vede u MKIS comu Lsa­cia tut­ti i sis­temi urdin­atore e non-urdin­atore chì ponu aiutà u mar­keter. An MKIS hè cus­tru­itu sve­gliam­mi da parechji sis­temi diver­si chì ùn pò direttamen­te esse riguard­anti à u mer­catu. Saranu cuntene:

- Puglia interna sis­tema chì dà:

FRATELLO SOLE SORELLA dati Res­ults;

FRATELLO SOLE SORELLA e mis­ure di curà cur­renti;

FRATELLO SOLE SORELLA Sales, cos­tu e infur­mazione scorta.

 

- Lu sis­tema paga u mar­ket­ing faci lu siquenti:

FRATELLO SOLE SORELLA Arreca dati suc­cessi;

FRATELLO SOLE SORELLA Arreca à nan­tu à u cor­su nan­tu à u svi­lup­pu in u spaziu;

FRATELLO SOLE SORELLA Scans e dis­sem­in­ates una lar­ga gam­ma di ntil­lig­gen­za.

 

A sis­tema paga u mar­ket­ing hè un grup­pu di e pruced­ure e fonti usata da i ges­ti­un­ari, per avè nan­tu à u cutidi­anu di cir­ca svi­lup­pi per­tin­ent à l ambi­enti u mar­ket­ing.

 

Data racolta hè l elaburazione di nfur­mazzioni cuirenti.

- Lu sis­tema per­mette di Intric­ci­ate è e pratiche di pruv­ista è retriev­al di dati, è cusì imbusche deve esse datu à:

FRATELLO SOLE SORELLA Manu­al o com­pu­ter­ized;

FRATELLO SOLE SORELLA Lu puntu di copia dura ritornu ricullà;