Internal stakeholders

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Intern­al stake­hold­ers

Employ­ees and man­age­ment are intim­ately con­nec­ted with the com­pany. This means that the object­ives will have a strong and imme­di­ate influ­ence on how it is run. Man­age­ment and employ­ees, key intern­al stake­hold­ers are inter­ested in the fol­low­ing:

- The organisation’s con­tinu­ation and growth;

- Man­agers and employ­ees have indi­vidu­al expect­a­tions. Man­agers and employ­ees look to the organ­isa­tion for:

o Secur­ity of income;

o Increases in income;

o A safe and com­fort­able work envir­on­ment;

o A sense of com­munity;

o Inter­est­ing work;

o Skills and career devel­op­ment;

o A sense of doing some­thing worth­while.

The interests and expect­a­tions of intern­al stake­hold­ers vary between cul­tures.

Com­pan­ies face a dilem­ma in meet­ing the needs of intern­al stake­hold­ers with mar­ket­ing needs.

Sat­is­fy­ing the needs of intern­al stake­hold­ers will help the mar­ket­ing effort. If the work­for­ce is demo­tiv­ated, a num­ber of adverse affects will occur:

- Low pro­ductiv­ity;

- High staff turnover res­ult­ing in train­ing and recruit­ment costs;

- Increased mil­it­ancy;

- Present­a­tion of poor image to cus­tom­er.

Organ­isa­tions prac­tice intern­al mar­ket­ing. This means that employ­ees are treated as intern­al cus­tom­ers. Com­mu­nic­a­tion of a company’s val­ues are a key part of intern­al mar­ket­ing.

Employ­ees’ organ­isa­tions

Dis­sat­is­fied employ­ees end their misery by resign­ing and seek­ing employ­ment else­where. How­ever it is easi­er to stay in their job and seek improve­ment in their cur­rent employ­ment con­di­tions. Many employ­ees join trade uni­ons to pro­tect their work­place interests.

A trade uni­ons object­ive is to pro­mote their interests and improve their pay and con­di­tions of employ­ment, and to rep­res­ent them in nego­ti­ations. Uni­ons also provide per­son­al ser­vices to mem­bers.

Trade uni­ons have wider social object­ives and seek to influ­ence gov­ern­ments on mat­ters such as employ­ment and the wel­fare of work­ers.

Employ­er­s’ organ­isa­tions

Employ­ers share ves­ted interests with each oth­er and fre­quently join vol­un­tary asso­ci­ations of employ­ers rep­res­ent­ing a par­tic­u­lar area. Col­lect­ively employ­ers agree on con­di­tions of employ­ments with uni­ons in a par­tic­u­lar sec­tor.

The board of dir­ect­ors: co-ordin­at­ing intern­al and some con­nec­ted stake­hold­ers

At the top of an organ­isa­tion is a body of people with decision-mak­ing powers. The qual­ity of this body’s decisions is sub­ject to review but a board should run the organ­isa­tion.

The board provides both func­tions with exec­ut­ive dir­ect­ors who run the busi­ness and non-exec­ut­ive dir­ect­ors with real influ­ence.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

partiji­et interessa­ti interni

 

Impjeg­ati u l-ġest­joni huma intim­a­ment kon­nessi mal-kumpan­ni­ja. Dan ifis­ser li l-għan­iji­et se jkoll­ha influwen­za qawwija u immed­jata dwar kif hi mmexxi­ja. Ġest­joni u l-impjeg­ati, il-partiji­et interessa­ti interni ewlen­in huma interessa­ti f’dan li ġej:

- Il organ­isa­tionâ € ™ s kontin­wazz­joni u t-tkab­bir;

- Man­iġers u l-impjeg­ati għand­hom aspettat­tivi indi­vid­wali. Man­iġers u l-impjeg­ati tfit­tex għall-organizza­zz­joni ta ‘:

o Is-sig­urtà tal-intro­jtu;

Żidi­et o fid-dħul;

o amb­jent tax-xogħol sig­ur u kom­du;

o sens ta komunità;

o xogħol Interess­anti;

o Ħili­et u l-iżvi­lupp tal-kar­ri­era;

o Sens ta kif isir xi ħaġa utli.

 

L-interessil-aspettat­tivi tal-partiji­et interessa­ti interni jvar­jaw bejn il-kul­turi.

 

Kumpan­iji jiffaċċ­jaw dilem­ma biex jint­laħqu l-ħtiġiji­et tal-partiji­et interessa­ti interni mal-bżon­niji­et ta kum­mer­ċ­jalizza­zz­joni.

 

Li jissod­isfa l-ħtiġiji­et tal-partiji­et interessa­ti interni se jgħin l-isforz kum­mer­ċ­jali. Jekk il-forza tax-xogħol hija demo­tiv­ated, num­ru ta effet­ti ħżi­ena se jseħħ:

- Produt­tiv­ità baxxa;

- Fat­tur­at tal-per­sunal Għoli jir­riżultaw fi spe­jjeż tat-taħriġ u reklutaġġ;

- Mil­it­an­za Żieda;

- Preżentazz­joni tal-immaġini fqira lill-klijent.

 

Organizza­zz­jon­iji­et prat­tika kum­mer­ċ­jalizza­zz­joni interna. Dan ifis­ser li l-impjeg­ati jiġu ttrat­tati bħala klijenti interni. Komunikazz­joni tal-valuri ta com­panyâ € ™ s huma parti ewlen­i­ja tal-mar­ket­ing intern.

 

organizza­zz­jon­iji­et employ­eesâ € ™

 

impjeg­ati sod­isfat­ti tmiem miżer­ja tagħhom bil­li jir­riżen­ja u jfit­txu impjieg xi mki­en ieħor. Madankollu huwa aktar faċli li jibqgħu fl-impjieg tagħhom u jfit­txu titjib fil-kondizz­jon­iji­et ta impjieg attwali tagħhom. Ħafna impjeg­ati tidħol f’sindakali għall-pro­tezz­joni ta interessi post tax-xogħol tagħhom.

 

Għan trade uni­ons huwa li tip­prom­wovi l-interessi tagħhom u jte­jbu l-pagal-kondizz­jon­iji­et tal-impjieg tagħhom, u biex jir­rappreżentawhom fin-negoz­jati. Unjon­iji­et jip­prov­du wkoll ser­vizzi per­son­ali lill-mem­bri.

 

It-tre­jd­junjins għand­hom għan­iji­et soċ­jali usa u jfit­txu li jin­fluwen­zaw gverniji­et dwar kwist­jon­iji­et bħall-impjiegil-benes­seri tal-ħad­diema.

 

organizza­zz­jon­iji­et Employ­er­sâ € ™

 

Min iħad­dem jaqs­mu l-interessi vestiti ma xulxin u ta’ spiss jis­sieħbu f’assoċjazzjonijiet volontarji ta min iħad­dem li jir­rappreżentaw żona partikolari. Kollet­tiva­ment jħaddmu jaqblu dwar il-kun­dizz­jon­iji­et ta employ­ments bil uni­ons f’settur partikolari.

 

Il-bord tad-diretturi: jikkoordina interna u xi partiji­et interessa­ti kon­nessi

 

Fil-quċċata ta organizza­zz­joni huwa korp ta’ per­suni set­għa deċiż­jon­ali. Il-kwal­ità tad-deċiż­jon­iji­et dan l bodyâ € ™ s hija soġġetta għal reviż­joni iżda bord għan­du imexxu l-organizza­zz­joni.

 

Il-bord jip­provdi żewġ fun­z­jon­iji­et ma diretturi eżekut­tivi li jmexxu l-kum­merċ u mhux eżekut­tivi diretturi b’influwenza reali.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

interne belanghebbendes

 

Werkne­mers en bestuur word ten nouste verb­and hou met die maat­skappy. Dit betek­en dat die doel­wit­te n sterk en onmid­del­like invloed op hoe dit uit­ge­vo­er sal hê. Bestuur en werkne­mers, sleutel interne belanghebbendes belang­stel in die vol­gende:

- Die organ­isa­tionâ € ™ s voortset­ting en groei;

- Bestuurders en werkne­mers moet indi­viduele ver­wagtinge. Bestuurders en werkne­mers te kyk na die organ­isasie vir:

o Vei­ligheidsraad van inkom­ste;

o Toen­eem in inkom­ste;

o n vei­li­ge en gemak­like werksomgew­ing;

o n gevoel van die gemeenskap;

o interess­ante werk;

o Vaar­dighede en loop­baanontwikkel­ing;

o n gevoel van iets die moeite werd te doen.

 

Die belange en ver­wagtinge van interne belanghebbendes wis­sel tussen kul­ture.

 

Maat­skappye in die gesig staar n dilem­ma in die behoeft­es van interne belanghebbendes met bemark­ing behoeft­es.

 

Vol­doen aan die behoeft­es van interne belanghebbendes sal help om die bemark­ing­spo­ging. As die arbeids­mag is gedemotiveer­de, n aan­tal neg­atiewe invloed sal plaas­vind:

- Lae produk­ti­witeit;

- Hoë per­son­eelom­set wat lei tot opleiding en wer­wing koste;

- Ver­hoo­g­de mil­it­ante;

- Aan­bied­ing van swak beeld aan die kliënt.

 

Organ­isasies oefen interne bemark­ing. Dit betek­en dat werkne­mers word as interne kliën­te. Kom­munikasie van n com­panyâ € ™ s waardes is n belan­grike deel van interne bemark­ing.

 

Employ­eesâ € ™ organ­isasies

 

Ontevre­de werkne­mers uiteindelik hul ellende deur te bedank en op soek na werk eld­ers. Dit is egter mak­liker om te bly in hul werk en soek ver­be­ter­ing in hul hui­di­ge diens­voor­waardes. Baie werkne­mers by vak­bonde aansluit om hul werkplek belange te beskerm.

 

A vak­bonde doel is om hul belange te bevorder en hulle betaal en diens­voor­waardes te ver­beter, en om hulle in onder­han­delinge ver­teen­woor­dig. Unies bied ook per­soon­like dien­ste aan lede.

 

Vak­bonde het wyer sosiale doel­wit­te en pro­beer om reger­ings te beïn­vloed oor kwessies soos indi­ens­nem­ing en die wel­syn van werkers.

 

Employ­er­sâ € ™ organ­isasies

 

Werkgew­ers deel gevestig­de belange met mekaar en dikwels saam met vry­wil­li­ge verenigings van werkgew­ers wat n spesi­fieke gebied. Ges­ament­lik werkgew­ers saam­stem oor toes­t­ande van employ­ments met vak­bonde in n bepaalde sek­t­or.

 

Die direk­sie: koördin­er­ende interne en n paar gekop­pel belanghebbendes