Internal stakeholders


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stypje dit Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –ynterne belanghawwenden

 

Mei­wurk­ers en behear bin­ne yntime ken­nis fer­bûn mei it bedri­uw. Dat bet­s­jut dat de doel­stellings sil hawwe in ster­ke en direk­te ynfloed op hoe’t it rinne. Best­jo­er en mei­wurk­ers, kaai ynterne belanghawwenden bin­ne ynteresse­arre yn de fol­gjende:

- De organ­isa­tionâ € ™ s fuortset­ting en groei;

- Behearders en mei­wurk­ers hawwe yndi­viduele fer­wacht­ings. Man­agers en mei­wurk­ers sjogge nei de organ­isaas­je foar:

o Fei­li­gens fan ynkom­men;

o tan­imt yn ynkom­men;

o In fei­lich en nof­lik wurk omjouwing;

o In gefoel fan mienskip;

o Inter­est­ing wurk;

o Skills en kar­riêre ûntwikkel­ing;

o In gefoel fan dwaan wat de muoite wurdi­ch.

 

De belan­gen en fer­wacht­ings fan ynterne belanghawwenden fer­skille tusken kul­tuer­en.

 

Bedri­uwen stean in dilem­ma yn fold­waan oan de behoeften fan ynterne belanghawwende partijen mei mar­ket­ing fer­let.

 

Fold­wan­ing it fer­let fan ynterne belanghawwende partijen sille helpe de mar­ket­ing ynspan­ning. As it per­soniels­bestân is demo­tiv­ated, in tal fan adverse affek­ten sil optre­de:

- Low produkt­iv­iteit;

- High per­soniel omset res­ul­te­arret yn oplied­ing en winnen kos­ten;

- Increased mil­it­ancy;

- Pres­intaas­je fan de earme ôfbyld­ing oan klant.

 

Organ­isa­tions oefen­je ynterne mar­ket­ing. Dat bet­s­jut dat mei­wurk­ers wurde behannele as ynterne klanten. Kom­munikaas­je fan in com­panyâ € ™ s wearden bin­ne in kaaiûnderdiel fan ynterne mar­ket­ing.

 

Employ­eesâ € ™ organ­isaasjes

 

Ûnte­fre­den mei­wurk­ers ein har­ren ellinde troch ôfgeand en siket wurkgele­gen­heid op oare plakken. Mar it is mak­liker om te bli­uwe yn har­ren wurk en sykje fer­bet­ter­ing yn har­ren hjoed­de­iske wurkgele­gen­heid bet­ing­sten. In prot­te mei­wurk­ers mei fak­bûn­en te besker­mjen har­ren wurk­plak belan­gen.

 

In fak­bûn­en doel is te befoarder­jen har­ren belan­gen en it fer­bet­ter­jen fan har­ren betelje en bet­ing­sten fan wurkgele­gen­heid, en te fertsjint­wur­digje se yn ûnder­han­nel­ings. Fak­bûn­en ek biede per­soan­like tsjin­sten oan leden.

 

Fak­bûn­en hawwe breder sosjale doel­stellings en siikje te beyn­floedzjen oer­heden op saken lykas wurkgele­gen­heid en it wolwêzen fan de arbeiders.

 

Employ­er­sâ € ™ organ­isaasjes

 

Wurk­jouwers diele ves­ted belan­gen mei elko­ar en faak mei frijwil­li­ge fer­i­en­ings fan wurk­jouwers foar in bepaald gebi­et. Kollektyf wurk­jouwers iens op bet­ing­sten fan employ­ments mei fak­bûn­en yn in bepaalde sek­t­or.

 

De ried fan best­jo­er: koördin­aas­je­punt ynterne en guon fer­bûn belanghawwenden

 

Op de top fan in organ­isaas­je is in lichem fan min­sken mei beslút­foarmjende foe­gen. De kwal­iteit fan dizze Bodya € ™ s besluten is ûnder­werp om mar in best­jo­er moat rinne de organ­isaas­je.

 

It best­jo­er soar­get foar beide funk­sjes mei útfi­er­ende regis­seurs dy’t rinne de saak­like en net-útfi­er­ende regis­seurs mei echte ynfloed.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta páx­ina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

os interesa­d­os ​​internas

 

Empregados e admin­is­tradores están intim­a­men­te lig­ados coa empresa. Isto quere dicir que os obx­ect­ivos terá unha influ­en­cia forte e inme­di­ato sobre como fun­ciona. Xestión e fun­cion­ari­os, prin­cipais partes interesa­das internas están interesa­d­os ​​no seguin­te:

- Con­tinua­ción e cre­ce­mento O organ­isa­tionâ € ™ s;

- Os xer­entes e empregados teñen expect­ativas indi­viduais. Xer­entes e empregados mir­an para a organ­iza­ción a:

o de Segur­id­ade de renda;

O aumento da renda;

o Un ambi­en­te de tra­bal­lo seguro e cómodo;

o Un sen­tido de comunid­ade

o tra­bal­lo Interes­ante;

o Habil­id­ades e desen­volve­mento de car­reira;

o A sensa­ción de facer algo de val­or.

 

Os inter­eses e expect­ativas das partes interesa­das internas oscil­an entre cul­tur­as.

 

As empres­as enfróntanse a un dilema na sat­is­fac­ción das necesid­ades das partes interesa­das internas coas necesid­ades de mar­ket­ing.

 

Sat­is­fa­cendo as necesid­ades dos stake­hold­ers inter­nos axudará o esforzo de mar­ket­ing. A forza de tra­bal­lo é des­mo­tivado, unha serie de efectos adversos pode ocor­rer:

- A baixa produtivid­ade;

- Alta rota­ción de per­soal, obten­do cus­tos de form­a­ción e con­trata­ción;

- O aumento da mil­it­an­cia;

- Presenta­ción de mala imaxe para o cli­en­te.

 

Organ­iza­cións prac­ti­car mar­ket­ing inter­no. Isto quere dicir que os empregados son trata­dos como cli­entes inter­nos. Comu­nic­a­ción de valores a com­pany € ™ s son unha parte fun­da­ment­al do mar­ket­ing inter­no.

 

organ­iza­cións Employ­eesâ € ™

 

fun­cion­ari­os insat­is­feitos acabar coa súa miseria renun­cian­do e bus­car emprego noutro lugar. Con todo, é máis fácil ir no seu tra­bal­lo e bus­car a mel­lora nas súas con­di­cións de tra­bal­lo actuais. Moitos fun­cion­ari­os aso­ciar a sin­dic­atos para pro­tex­er os seus inter­eses no lugar de tra­bal­lo.

 

Un obx­ect­ivo sin­dic­atos é pro­mover os seus inter­eses e mel­lor­ar os seus salari­os e con­di­cións de tra­bal­lo, e para rep­res­enta-los nas negociacións. Os sin­dic­atos tamén prest­an ser­vi­zos per­soais a mem­bros.

 

Os sin­dic­atos teñen obx­ect­ivos soci­ais máis amplos e buscan influír os gobernos en cuestións como o emprego eo ben­e­star dos tra­bal­ladores.

 

organ­iza­cións Employ­er­sâ € ™

 

Os empres­ari­os teñen inter­eses creados uns cos out­ros e moitas vec­es unirse asociacións vol­un­tari­as de empres­ari­os rep­res­ent­ativas dun­ha área par­tic­u­lar. Colectiva­men­te os empres­ari­os de acor­do con con­di­cións de emprego con sin­dic­atos nun sec­tor par­tic­u­lar.

 

O con­sel­lo de admin­is­tra­ción: coordinación interna e algúns axentes vin­cu­la­dos

 

Na parte super­i­or dun­ha organ­iza­ción é un cor­po de per­soas con poder de decisión. A cal­id­ade das decisións deste bodyâ € ™ s está suxeita a revisión, pero unha tarxeta debe real­iz­ar a organ­iza­ción.

 

A tarxeta ofre­ce ambas fun­cións cos admin­is­tradores exec­utivos que dirix­en os dir­ectores de empres­as e non exec­utivos con influ­en­cia real.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
მხარდაჭერა ამ გვერდზე: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

შიდა დაინტერესებული

 

თანამშრომლები და მართვა მჭიდროდ უკავშირდება კომპანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მიზნები ექნება ძლიერი და დაუყოვნებლივ გავლენა, თუ როგორ აწარმოებს. მენეჯმენტი და თანამშრომლები, გასაღები შიდა დაინტერესებული, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან შემდეგი:

- The organ­isa­tionâ € ™ s გაგრძელება და ზრდა;

- ხელმძღვანელები და თანამშრომლები აქვს ინდივიდუალური მოლოდინი. ხელმძღვანელები და თანამშრომლები გამოიყურება ორგანიზაცია:

o უსაფრთხოების შემოსავალი;

o შემოსავალს;

o უსაფრთხო და კომფორტული სამუშაო გარემოს;

o გრძნობა საზოგადოებას;

o საინტერესო მუშაობა;

o უნარები და კარიერის განვითარების

o გრძნობა აკეთებს რაღაც ღირს.

 

ინტერესები და მოლოდინები შიდა დაინტერესებული განსხვავდება კულტურათა შორის.

 

კომპანიების წინაშე დილემა შეხვედრის საჭიროებებს შიდა დაინტერესებული მარკეტინგის საჭიროებებს.

 

საჭიროებების შიდა დაინტერესებული დაეხმარება მარკეტინგული ძალისხმევა. იმ შემთხვევაში, თუ ძალის demo­tiv­ated, რიგი უარყოფითი გავლენას მოხდება:

- დაბალი პროდუქტიულობა;

- მაღალი დენადობა რის შედეგადაც სასწავლო და დაკომპლექტების ხარჯები;

- გაზრდილი აგრესია;

- პრეზენტაცია ცუდი იმიჯი მომხმარებელს.

 

ორგანიზაციების პრაქტიკაში შიდა მარკეტინგი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თანამშრომლები განიხილება, როგორც შიდა მომხმარებელს. კომუნიკაციის com­panyâ € ™ s ღირებულებები ძირითადი ნაწილი შიდა მარკეტინგი.

 

Employ­eesâ € ™ ორგანიზაციები

 

უკმაყოფილო თანამშრომლები დასრულდება მათი Misery მიერ თანამდებობიდან და დასაქმების სხვაგან. თუმცა, ეს არ არის ადვილი დარჩება თავის საქმეს და შეეცდება გაუმჯობესება მათი მიმდინარე დასაქმების პირობები. ბევრი თანამშრომელი შეუერთდნენ პროფკავშირებს, რათა დაიცვას თავისი სამუშაო ადგილი ინტერესებს.