Internal stakeholders

 

სავაჭრო კავშირების მიზანია ხელი შეუწყოს მათი ინტერესების და გააუმჯობესოს მათი ანაზღაურება და შრომითი პირობები და წარმოადგენს მათ მოლაპარაკებები. გაერთიანებების ასევე პირად მომსახურებას წევრები.

 პროფკავშირების აქვს ფართო სოციალური მიზნები და ეცდება გავლენა მოახდინოს მთავრობების საკითხებზე, როგორიცაა დასაქმება და კეთილდღეობის მუშა.

 

Employ­er­sâ € ™ ორგანიზაციები

 

დამსაქმებელთა გაუზიაროს ინტერესებისაგან ერთმანეთს და ხშირად შეუერთდეს ნებაყოფლობითი დამსაქმებელთა წარმოადგენს კონკრეტულ ტერიტორიაზე. ერთობლივად დამსაქმებელთა შეთანხმდნენ პირობები სამუშაო კავშირების კონკრეტულ სექტორში.

 

დირექტორთა საბჭო: მაკოორდინირებელი შიდა და ზოგიერთი დაკავშირებული დაინტერესებული მხარეების

 

ზედა ორგანიზაცია არის ორგანო ადამიანების გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება. ხარისხი BoDyA € ™ s გადაწყვეტილებების განხილვის საგანი, მაგრამ საბჭოს უნდა აწარმოებს ორგანიზაცია.

 

საბჭო, როგორც ფუნქციების აღმასრულებელი დირექტორები, რომლებიც აწარმოებს ბიზნეს და არასამთავრობო აღმასრულებელ დირექტორთა რეალური გავლენა.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Unter­stützen Sie diese Seite: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Interne Akteure

 

Mit­arbeit­er und Man­age­ment sind mit dem Unternehmen eng ver­bunden. Dies bedeutet, dass die Ziele, eine starke und unmit­tel­bare Ein­fluss darauf haben wird, wie es läuft. Man­age­ment und Mit­arbeit­er, wichti­ge interne Stake­hold­er interessier­en sich für die fol­genden:

- Die organ­isa­tionâ € ™ s Fortset­zung und Wach­s­tum;

- Führung­skräfte und Mit­arbeit­er haben indi­vidu­elle Erwar­tun­gen. Führung­skräfte und Mit­arbeit­er blick­en in die Organ­isa­tion für:

o Sich­er­heit des Einkom­mens;

o Anstieg der Einkom­men;

o Eine sichere und kom­fort­able Arbeit­sumge­bung;

o ein Gefühl der Gemeinsch­aft;

o Interess­ante Arbeit;

o Fähigkeiten und beru­f­liche Entwicklung;

o Ein Gefühl der lohnt, etwas zu tun.

 

Die Interessen und Erwar­tun­gen der internen Stake­hold­ern variier­en zwis­chen den Kul­turen.

 

Die Unternehmen stehen vor einem Dilem­ma bei der Erfül­lung der Bedür­fn­is­se von internen Stake­hold­ern mit Mar­ket­ing­ma­ter­i­ali­en.

 

auf die Bedür­fn­is­se der internen Stake­hold­ern Befriedi­gender die Mar­ket­ing-Anstrengun­gen helfen. Wenn die Mit­arbeit­er demo­tiviert ist, wirkt sich eine Reihe von neg­at­iven auftre­ten:

- Geringe Produkt­iv­ität;

- Eine hohe Per­son­al­fluk­tu­ation, was zu Aus­b­ildungs- und Ein­stel­lung­skos­ten;

- Erhöhte Mil­it­anz;

- Vor­stel­lung der schlechten Bild zum Kun­den.

 

Organ­isa­tion­en üben interne Mar­ket­ing. Dies bedeutet, dass die Mit­arbeit­er als interne Kun­den behan­delt. Kom­munika­tion eines com­panyâ € ™ s-Wer­te sind ein wichti­ger Best­andteil der internen Mar­ket­ing.

 

Employ­eesâ € ™ Organ­isa­tion­en

 

Unzu­friedene Mit­arbeit­er am Ende ihres Elends durch sein­en Rück­tritt und eine Beschäf­ti­gung suchen ander­swo. Allerd­ings ist es ein­fach­er, in ihrem Job zu bleiben und Verbesser­ung ihr­er derzeit­i­gen Arbeits­bedin­gun­gen zu suchen. Viele Mit­arbeit­er kom­men Gew­erkschaften ihren Arbeit­s­platz Interessen zu schützen.

 

Ein Gew­erkschaften Ziel ist es, ihre Interessen zu fördern und ihre Bezahlung und Arbeits­bedin­gun­gen zu verbessern und sie in Ver­hand­lun­gen zu ver­tre­ten. Uni­ons auch per­sön­liche Dienstleis­tun­gen für die Mit­glieder zur Ver­fü­gung stel­len.

 

Die Gew­erkschaften haben breit­ere soziale Ziele und ver­suchen, Regier­ungen zu The­men wie Beschäf­ti­gung und das Wohlerge­hen der Arbeit­nehmer zu bee­in­flussen.

 

Employ­er­sâ € ™ Organ­isa­tion­en

 

Die Arbeit­ge­ber teilen Interessen mitein­ander und kom­men häufig freiwil­li­gen Ver­ein­i­gun­gen der Arbeit­ge­ber ein­en bestim­mten Bereich darstellt. Gemein­sam ver­ein­bar­en Arbeit­ge­ber über die Bedin­gun­gen der Beschäf­ti­gun­gen mit den Gew­erkschaften in einem bestim­mten Sek­t­or.

 

Der Vor­stand: koordini­er­ende interne und ein­ige ver­bunden Akteure

 

An der Spitze ein­er Organ­isa­tion ist ein Gremi­um von Menschen mit Entscheidungs­befugnis. Die Qual­ität dieser bodyâ € ™ s Entscheidun­gen ist zu über­prüfen, son­dern ein Board soll­te die Organ­isa­tion aus­ge­führt wer­den.

 

Das Board bietet beide Funk­tion­en mit Exekutiv­direktoren, die die Unternehmen und Non-Exec­ut­ive Dir­ect­ors mit echten Ein­fluss laufen.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Υποστηρίξτε αυτό το Σελίδα: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

εσωτερικοί φορείς

 

Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι θα έχουν μια ισχυρή και άμεση επιρροή στο πώς λειτουργεί. Διοίκηση και εργαζόμενοι, των βασικών εσωτερικών ενδιαφερομένων για τα εξής:

- Η organ­isa­tionâ € ™ s συνέχιση και την ανάπτυξη?

- Οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι έχουν ατομικές προσδοκίες. Διευθυντές και υπαλλήλους να κοιτάξουμε προς τον οργανισμό για:

o Ασφάλεια του εισοδήματος?

Αυξήσεις o του εισοδήματος?

o ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον εργασίας?

o μια αίσθηση της κοινότητας?

o ενδιαφέρουσα εργασία?

o δεξιότητες και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας?

o Η αίσθηση του να κάνει κάτι αξιόλογο.

 

Τα συμφέροντα και οι προσδοκίες των εσωτερικών ενδιαφερομένων μερών ποικίλλουν μεταξύ των πολιτισμών.

 

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα στην κάλυψη των αναγκών των εσωτερικών ενδιαφερομένων μερών με τις ανάγκες κυκλοφορίας.

 

Ικανοποίηση των αναγκών των εσωτερικών ενδιαφερομένων μερών θα βοηθήσει την προσπάθεια μάρκετινγκ. Αν το εργατικό δυναμικό είναι χωρίς κίνητρα, μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις θα συμβούν:

- Χαμηλή παραγωγικότητα?

- Εναλλαγή του προσωπικού με αποτέλεσμα το κόστος εκπαίδευσης και πρόσληψης?

- Αυξημένη αγωνιστικότητα?

- Παρουσίαση κακή εικόνα για τον πελάτη.

 

Οργανώσεις πρακτική εσωτερική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως εσωτερικούς πελάτες. Ανακοίνωση των αξιών ενός com­panyâ € ™ s είναι ένα βασικό μέρος του εσωτερικού μάρκετινγκ.

 

οργανισμούς Employ­eesâ € ™

 

Δυσαρεστημένοι οι εργαζόμενοι από το μαρτύριό τους να παραιτηθεί και να αναζητούν εργασία αλλού. Ωστόσο, είναι πιο εύκολο να μείνουν στην εργασία τους και να αναζητήσουν βελτίωση των τρεχουσών συνθηκών απασχόλησής τους. Πολλοί εργαζόμενοι ενταχθούν τα συνδικάτα για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους στο χώρο εργασίας.

 

Ένας στόχος των συνδικάτων είναι να προωθήσουν τα συμφέροντά τους και να βελτιώσουν τους όρους αμοιβής και εργασίας τους, και να τους εκπροσωπεί στις διαπραγματεύσεις. Συνδικάτα παρέχουν επίσης τις προσωπικές υπηρεσίες στα μέλη.

 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ευρύτερων κοινωνικών στόχων και προσπαθούν να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις σε θέματα όπως η απασχόληση και την ευημερία των εργαζομένων.

 

οργανισμούς Employ­er­sâ € ™

 

Οι εργοδότες μοιράζονται συμφέροντα μεταξύ τους και συχνά συμμετάσχουν εθελοντικές οργανώσεις των εργοδοτών που εκπροσωπούν μια συγκεκριμένη περιοχή. Συλλογικά εργοδότες να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους των απασχολήσεις με τα συνδικάτα σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

 

Το διοικητικό συμβούλιο: το συντονισμό των εσωτερικών και μερικά συνδέονται τα ενδιαφερόμενα μέρη

 

Στην κορυφή ενός οργανισμού είναι ένα σύνολο ανθρώπων με εξουσία λήψης αποφάσεων. Η ποιότητα των αποφάσεων αυτού του bodyâ € ™ s υπόκειται σε αναθεώρηση, αλλά ένα διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τρέξει την οργάνωση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δύο λειτουργίες με εκτελεστικούς διευθυντές που διοικούν τις επιχειρήσεις και μη εκτελεστικών διευθυντών με πραγματική επιρροή.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: આ પાનું આધાર
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

આંતરિક હિસ્સેદારો

 

કર્મચારીઓ અને મેનેજમેન્ટ દિલોજાનીપૂર્વક કંપની સાથે જોડાયેલા છે. આનો અર્થ એ થાય કે હેતુઓ તે કેવી રીતે ચાલે છે પર મજબૂત અને તાત્કાલિક પ્રભાવ પડશે. મેનેજમેન્ટ અને કર્મચારીઓ, કી આંતરિક હિસ્સેદારો નીચેની રસ છે: