Internal stakeholders

- Man­agers na ọrụ nwere onye na-atụ anya. Njikwa na ndị ọrụ na-elepụ anya nzukọ maka:o Nche nke ego;

o nwe­tak­wuwe ego;

o A ala nakwa ka ebe ọrụ;

o A uche nke obodo;

o Nti ọrụ;

o Nkà na ọrụ mmepe;

o A uche nke na-eme ihe bara uru.

 

The ọdịm­ma na-atụ anya nke esịtidem nketa oke ịdị iche iche n’etiti omen­ala.

 

Ụlọ ọrụ na-eche ihu a nso­g­bu na-ezute mkpa nke esịtidem nketa oke na ahịa mkpa.

 

Igbo mkpa nke esịtidem nketa oke ga-enyere ndị ahịa mgbalị. Ọ bụrụ na-arụ ọrụ ego bụ demo­tiv­ated, a ọnụ ọgụgụ nke oghom emetụta ga-eme:

- Low arụpụtaghị;

- High mkpara ntụgharị n’ihi na ọzụzụ na mbanye akwụ ụgwọ;

- Mụbara mil­it­ancy;

- Ngosi nke ogbenye image ka ndị ahịa.

 

Organ­isa­tions eme esịtidem ahịa. Nke a pụtara na ọrụ na-emeso dị ka esịtidem ahịa. Com­mu­nic­a­tion nke a com­panyâ € ™ s ụkpụrụ ndị a bụ isi akụkụ nke esịtidem ahịa.

 

Employ­eesâ € ™ òtù

 

Ghara inwe afọ ojuju ọrụ akwụsị ọnọ­du ọjọ site gbasịrị arụk­waghịm na-achọ ọrụ n’ebe ndị ọzọ. Otú ọ dị ọ bụ mfe ịnọ na ọrụ ha na-achọ mma na ha ugbu a ọrụ ọnọdụ. Ọtụtụ ọrụ isonyere ahia ịlụ na-echebe ha n’ebe ọrụ metụtara.

 

A ahia ịlụ ebum­n­obi iji kwal­ite ihe ndị metụtara ha na mma ha na-akwụ na ọnọdụ ọrụ, na-anọchi anya ha na mkpar­ita uka. Ịlụ na-enye onwe onye ọrụ òtù.

 

Trade ịlụ nwere wider-elekọta mmadụ ebum­n­obi na-achọ ime ka ọchịchị n’ihe ndị dị ka ọrụ na ọdịm­ma nke ọrụ.

 

Employ­er­sâ € ™ òtù

 

Employ­ers-eso nyek­wara ọdịm­ma ọ bụla ọzọ na ugboro ugboro isonyere afọ ofufo mkpakọrịta nke ndị were mmadụ n’ọrụ na-anọchite anya otu ebe. Ịgụnye n’ọrụ ekweta na ọnọdụ nke employ­ments na ịlụ na a akpan akpan ngalaba ulo oru.

 

The otu ndị isi oche: ngalaba-ordin­at­ing esịtidem na ụfọdụ ejikọrọ nketa oke

 

Mgbe n’elu nke otu nzukọ bụ a aru nke ndị na-mkpe­bi nche. Àgwà nke a bodyâ € ™ s mkpe­bi bụ isiok­wu nyochaa ma a osisi kwesịrị na-agba ọsọ ka nzukọ.

 

The osisi na-enye ma na ọrụ na onyeisi ndị nduzi na-agba ọsọ azụmahịa na-abụghị onyeisi ndị nduzi na ezig­bo mmetụta.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dukun­gan Hala­man ini: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

pemangku kepentingan intern­al

 

Kary­awan dan man­a­je­men yang erat dengan per­usa­haan. Ini berarti bah­wa tujuan akan memi­liki pengaruh yang kuat dan lang­sung pada bagaimana dijalankan. Man­a­je­men dan kary­awan, stake­hold­er intern­al kun­ci ter­tarik berikut:

- Organ­isa­tionâ The € ™ s kelan­jut­an dan per­tum­buhan;

- Man­a­jer dan kary­awan memi­liki har­apan indi­vidu. Man­a­jer dan kary­awan meli­hat ke organ­isasi untuk:

o Keaman­an pendapatan;

o Pen­ingkatan pendapatan;

o Sebuah lingkun­gan kerja yang aman dan nyaman;

o Rasa masyarakat;

o Pekerjaan yang men­arik;

o Ket­er­ampil­an dan pengem­ban­gan karir;

o Rasa melak­ukan sesuatu yang ber­har­ga.

 

Kepentingan dan har­apan pemangku kepentingan intern­al ber­vari­asi ant­ara budaya.

 

Per­usa­haan menghad­api dilema dalam memenuhi kebu­tuhan stake­hold­er intern­al dengan kebu­tuhan pemas­aran.

 

Memuaskan kebu­tuhan pemangku kepentingan intern­al akan mem­ban­tu upaya pemas­aran. Jika tenaga kerja ada­lah kehil­an­gan motivasi, sejum­lah mer­u­gik­an mem­pengaruhi akan ter­jadi:

- Produkt­iv­itas rendah;

- Per­gan­tian staf ting­gi mengakibatkan biaya pelati­han dan rek­rut­men;

- Pen­ingkatan mil­it­ansi;

- Presentasi dari cit­ra bur­uk kepada pelang­gan.

 

Organ­isasi ber­lat­ih pemas­aran intern­al. Ini berarti bah­wa kary­awan diper­lak­ukan seba­gai pelang­gan intern­al. Komunikasi dari nilai-nilai yang com­panyâ € ™ s merupakan bagi­an pent­ing dari pemas­aran intern­al.

 

organ­isasi employ­eesâ € ™

 

kary­awan tidak puas mengakhiri pen­d­er­it­aan mereka dengan men­gun­durkan diri dan men­cari pekerjaan di tem­pat lain. Namun lebih mudah untuk ting­gal dalam pekerjaan mereka dan men­cari perbaik­an dalam kond­isi kerja mereka saat ini. Ban­yak kary­awan ber­gabung dengan serikat bur­uh untuk melindungi kepentingan tem­pat kerja mereka.

 

Sebuah tujuan serikat pekerja ada­lah untuk mem­pro­mosik­an kepentingan mereka dan men­ingkatkan upah dan kond­isi kerja mereka, dan untuk mewakili mereka dalam nego­si­asi. Serikat pekerja juga menye­diakan lay­anan pribadi untuk ang­gota.

 

serikat pekerja memi­liki tujuan sosial yang lebih luas dan ber­usa­ha untuk mem­pengaruhi pemer­in­tah pada hal-hal sep­er­ti pekerjaan dan kese­jahter­aan pekerja.

 

organ­isasi Employ­er­sâ € ™

 

Pen­gusa­ha berba­gi kepentingan satu sama lain dan ser­ing ber­gabung dengan aso­si­asi sukare­la pen­gusa­ha yang mewakili daerah ter­ten­tu. Kolektif pen­gusa­ha setuju pada kond­isi employ­ments dengan serikat pekerja di sek­t­or ter­ten­tu.

 

Dewan direk­si: koordinasi intern­al dan beberapa stake­hold­er ter­hubung

 

Di bagi­an atas sebuah organ­isasi ada­lah tubuh orang dengan kekuatan pengam­bil­an kepu­tusan. Kual­it­as kepu­tusan bodyâ ini € ™ s ada­lah dit­in­jau teta­pi papan harus men­jalankan organ­isasi.

 

Dewan mem­berik­an kedua fung­si dengan direk­tur ekseku­tif yang men­jalankan bis­nis dan non-ekseku­tif direk­tur dengan pengaruh yang nyata.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tacú leis an leath­anach: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

páirtithe leasmhara inm­heán­acha

 

Fos­taithe agus bain­istíocht Tá dlúthbhaint leis an gcuideachta. Cial­laíonn sin go mbeidh na cus­póirí tion­char láidir agus lái­th­reach acu ar an gcaoi a bhfuil sé ar siúl. Bain­istíocht agus fos­taithe, tá príomh­pháirtithe leasmhara inm­heán­acha suim acu ion­tu seo a leanas:

- An organ­isa­tionâ € ™ s leanúint agus fás;

- Bain­isteoirí agus fos­taithe ion­chais aon­air. Bain­isteoirí agus fos­taithe breath­nú ar an eagraíocht:

o Slándáil ion­caim;

o Méaduithe ion­caim;

o Tim­peal­lacht oibre sháb­háil­te agus com­por­dach;

o Tuiscint d’pobail;

o obair suim­iúil;

o Scilean­na agus for­bar­tha gairme;

o Tuiscint d’déanamh rud éigin fiúntach.

 

Bíonn na leasa agus ion­chais pháirtithe leasmhara inm­heán­acha idir chultúir.

 

Cuideachtaí aghaidh ainche­ist freastal ar riachtanais na geall­sealb­hóirí inm­heán­acha a bhfuil riachtanais mar­gaíochta.

 

Beidh a chomhlíon­ann na riachtanais na páirtithe leasmhara inm­heán­acha cuidiú leis an iar­racht mar­gaíochta. Má tá an lucht oibre demo­tiv­ated, difear roin­nt díob­hálacha a thar­laíonn:

- Táir­giúlacht íseal;

- Láim­h­deac­has Ard foirne mar thoradh air cos­tais oil­iúna agus ear­caíochta;

- Mil­it­ancy Méa­daithe;

- Cur i láthair íom­há bocht do chus­taiméirí.

 

Eagraíochtaí cleachtas mar­gaíochta inm­heán­ach. Cial­laíonn sé seo go gcaitear le fos­taithe mar chus­taiméirí inm­heán­acha. Is Cumarsáid de com­panyâ € ™ s luachan­na mar chuid thábhachtach de mar­gaíochta inm­heán­acha.

 

Eagraíochtaí Employ­eesâ € ™

 

fos­taithe Míshásta deire­adh a chur lena ain­nise trí éirí as agus a lorg fostaíochta in áitean­na eile. Mar sin féin tá sé níos éas­ca chun fan­acht ina phost agus feabhas a gcoin­níol­lacha fostaíochta atá ann faoi láthair a lorg. Go leor fos­taithe páirt a ghlacadh ceard­chu­mann a leas­anna san ion­ad oibre a cho­sa­int.

 

Is cus­póir ceard­chu­mainn a leas­anna a chur chun cinn agus a gcuid pá agus coin­níol­lacha fostaíochta a fheabh­sú, agus chun ion­adaíocht a dhéanamh in idirb­heartaíochtaí. Ceard­chu­mainn seirb­hísí pearsanta chomh maith do bhaill.