Internal stakeholders

 Aan die bokant van n organ­isasie is n lig­gaam van mense met besluit­nem­ings­be­voeg­dhede. Die gehal­te van besluite hierdie bodyâ € ™ s is onder­hewig aan her­si­en­ing, maar n raad moet die organ­isasie uit te voer.

 

Die raad bied beide funk­sies met uit­vo­er­ende direk­teure wat die besigheid en nie-uit­vo­er­ende direk­teure hard­loop met werklike invloed.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

akt­orët e brend­sh­me

 

Pun­on­jës­it dhe men­ax­himi janë të lidhura ngushtë me kom­pan­inë. Kjo do të thotë se objektiv­at do të ketë një ndikim të madh dhe të men­jëh­er­shëm se si ajo është dre­jtu­ar. Men­axh­menti dhe të pun­ësuar­it, akt­orët krye­sorë e brend­sh­me janë të interesuar në sa më poshtë:

- Organ­isa­tionâ € ™ s vazh­dimësi dhe rritje;

- Men­ax­her­ët dhe pun­on­jës­it kanë shpresa indi­viduale. Men­ax­her­ët dhe pun­on­jës­it shiko­jmë të organ­iz­a­tës për:

o Sig­ur­imi i të ardhurave;

o Rrit­ja e të ardhurave;

o Një mjedis të sig­urt dhe të rehat­shëm të pun­ës;

o Një ndjen­jë të komunitetit;

o punë interes­ante;

o Aftësi dhe zhvil­lim­in e kar­ri­er­ës;

o Një ndjen­jë e duke bërë diçka që vlen.

 

Interesat dhe pritjet e akt­orëve të brend­shëm të ndry­sho­jnë në mes kul­turave.

 

Kom­pan­itë përbal­len me një dilemë në plotësim­in e nevo­jave të akt­orëve të brend­shëm me nevo­jat e mar­ketin­gut.

 

Plotësim­in e nevo­jave të akt­orëve të brend­shëm do të ndih­mo­jë në përpjekjet e mar­ketin­gut. Nëse fuqia pun­ëtore është demotivuar, një numër i kun­dërt ndikon do të ndod­hë:

- Produkt­iv­iteti i ulët;

- Lar­gimi i stafit të lartë që rezulton në të tra­jn­im­it dhe rek­ru­tim­it shpen­zi­meve;

- Rrit­ja e mil­it­ant­izëm;

- Prez­an­timi i imazhit të dobët të kli­entit.

 

Organ­izatat prak­tikë mar­ketin­gut të brend­shëm. Kjo do të thotë se pun­on­jës­it tra­jto­hen si kon­sumat­orë të brend­shëm. Komunikimi i vlerave të një com­panyâ € ™ s janë një pjesë e rëndës­ish­me e mar­ketin­gut të brend­shëm.

 

organ­izatat employ­eesâ € ™

 

Pun­on­jës­it e pakën­aqur fund hal­let e tyre duke dhënë dorëheqjen dhe që kërko­jnë punë tjetërkund. Megjithatë, është më e lehtë për të qëndru­ar në pun­ën e tyre dhe të kërko­jnë përmirësim të kushteve të tyre të tan­ish­me të pun­ësim­it. Shumë pun­on­jës të bashko­hen në sindikata për të mbro­jtur interesat e tyre në vend­in e pun­ës.

 

Një objekt­iv sindikatat është për të pro­movuar interesat e tyre dhe për të përmirësuar pagën dhe kushtet e pun­ësim­it të tyre, dhe për të për­faqësuar ata në nego­ci­ata. Sindikatat gjithashtu ofro­jnë shërbime per­sonale të anëtarëve.

 

Sindikatat kanë objektiva më të gjera sociale dhe të kërko­jë të ndiko­jë qever­itë për çështje si pun­ësimi dhe mirëqeni­en e pun­ët­orëve.

 

organ­izatat Employ­er­sâ € ™

 

Pun­ëd­hënës­it të nda­jnë interesat vet­jake me njëri-tjet­rin dhe shpesh bashko­hen me shoqatat vull­net­are të pun­ëd­hënës­ve që për­faqëso­jnë një zonë të cak­tu­ar. Kolekt­iv­isht pun­ëd­hënës­ve bien dakord për kushtet e pun­ësimeve me sindikatat në një sek­t­or të cak­tu­ar.

 

Bor­di i dre­jt­orëve: koordinues të brend­shëm dhe disa akt­orë të lidhura

 

Në krye të një organ­iz­ate është një organ i njer­ëzve me kom­pet­en­ca vendim­mar­rëse. Cilësia e këtij bodyâ € ™ s vendimeve është objekt i shqyr­tim­it, por një bor­di duhet të dre­jtu­ar organ­iz­a­tën.

 

Bor­di sig­ur­on dy funk­sione me dre­jt­orët ekzekutivë të cilët të dre­jtu­ar dre­jtues­it të biznes­it dhe jo-ekzekut­ive me ndikim të vër­tetë.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ውስጣዊ ባለድርሻ አካላት

 

ሰራተኞች እና አስተዳደር በቅርብ ኩባንያ ጋር የተያያዙ ናቸው. ይህ ዓላማ ይህ ለመሮጥ እንዴት ላይ ጠንካራና ፈጣን ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው. አስተዳደር እና ሠራተኞች, ቁልፍ ውስጣዊ ባለድርሻ አካላት በሚከተሉት ፍላጎት ናቸው:

- የ organ­isa­tionâ € ™ s መቀጠል እና ዕድገት;

- አስተዳዳሪዎችና ሠራተኞች ግለሰብ እንጠብቃለን. አስተዳዳሪዎች እና ሠራተኞች ድርጅት ተመልከት:

የገቢ ደህንነት o;

ገቢ ውስጥ o የ ጨመረ;

ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ የሥራ አካባቢ, o;

ማህበረሰብ አንድ ስሜት, o

ሳቢ ሥራ o;

ችሎታ እና ለሙያ, o;

o ጠቃሚ የሆነ ነገር በማድረግ አንድ ስሜት.

 

ፍላጎት እና ውስጣዊ ባለድርሻ አካላት የሚጠበቁ ባህሎች መካከል ይለያያል.

 

ኩባንያዎች የገበያ ፍላጎት ጋር ውስጣዊ ባለድርሻ አካላት ፍላጎት ለማሟላት አንድ አጣብቂኝ ያጋጥማቸዋል.

 

ውስጣዊ ባለድርሻ አካላት ፍላጎት ማርካት የገበያ ጥረት ይረዳናል. ወደ ሥራው ዓለም demo­tiv­ated ከሆነ, በተለያዩ በርካታ ይከሰታል ላይ ተጽዕኖ:

- ዝቅተኛ ምርታማነት;

- ስልጠና እና የምልመላ ወጪ የሚያስከትል ከፍተኛ የሠራተኛ;

- Mil­it­ancy እየጨመረ;

- ደንበኛ ድሃ ምስል አቀራረብ.

 

ድርጅቶች የውስጥ ማሻሻጥ እናሳያለን. ይህ ሰራተኞች የውስጥ ደንበኞች ተደርገው የሚታዩ ማለት ነው. አንድ com­panyâ € ™ s እሴቶች የሐሳብ ውስጣዊ የገበያ ቁልፍ ክፍል ነው.

 

Employ­eesâ € ™ ድርጅቶች

 

አልረካሁም ሠራተኞች እስከማቆም እና በሌሎች የስራ ስምሪት በመፈለግ ያላቸውን ጉስቁልና ያበቃል. ይሁን እንጂ ይህ ሥራቸው ውስጥ መቆየት እና ወቅታዊ የሥራ ሁኔታዎች መሻሻል ለማግኘት ቀላል ነው. ብዙ ሰራተኞች በሥራ ፍላጎት ለመጠበቅ የሠራተኛ ማኅበራት መቀላቀል.

 

አንድ የሠራተኛ ማኅበራት ዓላማ ያላቸውን ፍላጎት ለማስተዋወቅ እና ክፍያና የሥራ ሁኔታ ለማሻሻል, እና ድርድር ላይ እነሱን ለመወከል ነው. ማህበራት ደግሞ አባላት የግል አገልግሎቶች ይሰጣሉ.

 

የሠራተኛ ማኅበራት ሰፊው ማህበራዊ ዓላማዎች ይኖሩታል እና እንደ ስምሪት እና ሠራተኞች ደኅንነት እንደ ጉዳዮች ላይ መንግሥታት ተጽዕኖ ፈልጉ.

 

Employ­er­sâ € ™ ድርጅቶች

 

ቀጣሪዎች እርስ በርሳቸው, ድንቁርናና መጋራት እና ብዙ ጊዜ የአንድ የተወሰነ አካባቢ የሚወክሉ ቀጣሪዎች በፈቃደኝነት ማህበራት መቀላቀል. በቡድን ደረጃ አሠሪዎች በተወሰነ ዘርፍ ማህበራት ጋር employ­ments ሁኔታ ላይ ተስማምተዋል.

 

ዳይሬክተሮች ቦርድ: አብሮ ordin­at­ing ውስጣዊ እና አንዳንድ የተገናኙ ባለድርሻ አካላት

 

አንድ ድርጅት ላይኛው ክፍል ላይ ውሳኔ ለማድረግ ኃይላትም ጋር ሰዎች አንድ አካል ነው. ይህን bodyâ € ™ s ውሳኔዎች ጥራት ለመገምገም ተገዢ ነው ነገር ግን ቦርዱ ድርጅት መሮጥ ይኖርበታል.

 

ቦርዱ እውነተኛ ተጽዕኖ ጋር የንግድ ያልሆኑ አስፈጻሚ ዳይሬክተሮች የሚሮጡት: አስፈጻሚ ዳይሬክተሮች ጋር ሁለቱም ተግባራት ይሰጣል.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

أصحاب المصلحة الداخلية

 

الموظفين والإدارة ويرتبط ارتباطا وثيقا مع الشركة. وهذا يعني أن الأهداف سيكون له تأثير قوي ومباشر على كيفية تشغيله. الإدارة والموظفين، وأصحاب المصلحة الداخلية الرئيسية مهتمة في ما يلي:

- وor­gan­isa­tionâ € ™ ق استمرار والنمو.

- مدراء والموظفين لديهم توقعات الفردية. المديرين والموظفين ونتطلع إلى تنظيم ل:

س الأمن من الدخل؛

الزيادات س في الدخل؛

س بيئة عمل آمنة ومريحة.

س والإحساس بالانتماء للمجتمع.

س عمل للاهتمام.

س مهارات والتطوير الوظيفي.

س الشعور به شيئا مجديا.

 

مصالح وتوقعات أصحاب المصلحة الداخلية تختلف بين الثقافات.

 

تواجه الشركات معضلة في تلبية احتياجات أصحاب المصلحة الداخلية مع احتياجات التسويق.

 

وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة الداخلية مساعدة الجهود التسويقية. إذا كانت القوى العاملة يفقد الحافز، وعدد من سلبية تؤثر ستحدث: