Internal stakeholders

o sensus ali­quid oper­ae­pre­tium. 

De com­mod­is et exspect­a­tionibus inter varia cultus internus stake­hold­ers.

 

Tur­mas faciem per­plex­us stake­hold­ers cum inter­no hom­ine in neces­sit­a­ti­bus eget ipsum.

 

Aux­ili­um internum ipsum ordin­um hom­in­um neces­sit­a­ti­bus sat­is­facere conatur. Si demo­tiv­ated work­for­ce est, numer­um affi­ciens futura adversa:

- Max­im­um effi­cien­tiam;

- High prae­cessi in vir­gam turnover et coopta­tione costs dis­cip­lina;

- Mil­it­ancy augetur;

- Present­a­tion of pauper­es, image Lorem.

 

Organ­isa­tions usu inter­no venalici­um. Hoc actum est in sen­su inter­no quod vel­it elit. € ™ s com­mu­nic­a­tione com­panyâ valores parte interna amet ipsum.

 

Employ­eesâ € ™ Insti­tutis

 

Renunti­atio ab offi­cio, alibi quaer­imus et mag­na miseria sua esne finem. Facili­us est autem in offi­cio manere cur­rent usus inquir­at in meli­us vale­tu­do. Mul­ti cum mag­na com­mer­cia uni­ones eor­um offi­ci­um, ad tueri com­moda.

 

Pro­pos­itum est pro­movere com­moda com­mer­cia uni­ones et meliores con­di­tiones sti­pen­di­um labor­is, et in rem ger­unt. Uni­onibus et pro­videre offi­cia pro­pria mem­bra.

 

Coni­unc­tiones sociales Trade amp­li­fic­an­dum pro­pos­ita movent inquir­at pacem et pot­est­a­ti­bus in usu talia oper­an­tur.

 

Employ­er­sâ € ™ Insti­tutis

 

Labor­is loc­atores sae­pe par­ti­cipant in vestitu suo, et cet­era sin­gu­la ad rem de asso­ci­ationibus repraesent­an­dum in par­tic­u­lari area mus. Cum opi­fic­um con­di­ciones oper­is offi­ci­um in com­pos­ito con­veni­unt et in par­tic­u­lari sec­tor.

 

Tab­u­lam mod­er­atores, interna et sim­ul alia coni­ugata INSTITUTIONES stake­hold­ers

 

In sum­mo est organ­iz­ationem cor­por­is viribus decern­en­do pop­u­lum. Quale hoc stat­utis bodyâ € ™ subiecta tab­u­la decur­rer­ent et ordine recensere.

 

Tab­u­la mod­er­ator­um providet effect­us, qui dis­cur­runt negotiis et func­tionibus sunt, et non apud auctores rerum auct­or­it­ate exsec­utiva.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atbal­stīt šo lapu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

iekšējie iein­teresētās per­sonas

 

Darbin­ieki un vadība ir cieši saistīts ar uzņēmu­mu. Tas nozīmē, ka mērķi būs spēcīga un tūlītē­ja ietek­me uz to, kā tā tiek pal­aista. Vadība un darbin­ieki, galvenās iekšējās iein­teresētās puses ir iein­teresēti šādi:

- Par organ­isa­tionâ € ™ s turpinājums un iza­ugs­mi;

- Vadītāji un darbin­ieki ir indi­viduālas vēlmes. Vadītāji un darbin­ieki sagaida no organ­izā­cijas:

o drošība ienāku­miem;

o pieau­gums ienākumos;

o drošu un kom­fort­ablu dar­ba vidi;

o kopi­enas izjūtu;

o interes­ants darbs;

o prasmju un kar­jer­as attīstībai;

o sajūta darīt kaut ko vērtīgu.

 

Inter­eses un vēlmes iekšējām iein­teresēta­jām pusēm atšķir­as starp kultūrām.

 

Uzņēmu­mi sas­karas ar dilem­mu apmier­ināt iekšē­jo iein­teresēto pušu ar mār­ketinga vajadzībām.

 

Vajadzību apmier­ināšanu iekšē­jo iein­teresēto pušu palīdzēs mār­ketinga pūles. Ja dar­baspēks ir demo­tiv­ated, vairāki neg­atīvi ietek­mē notiks:

- Zems dar­ba ražīgums;

- Aug­sta per­sonāla mainī­bas rezultātā mācību un dar­bā pieņemšanas izmak­sas;

- Pal­ielināts kareivīgums;

- Prezentā­cija sliktā tēla kli­entam.

 

Organ­izā­cijas prak­se iekšē­jo tirdzniecību. Tas nozīmē, ka darbin­ieki tiek uzskatīti par iekšējiem kli­en­tiem. Paziņo­jums no com­panyâ € ™ s vērtībām ir galvenā daļa iekšē­jo tirdzniecību.

 

Employ­eesâ € ™ organ­izā­cijām

 

Neapmier­inātajiem darbin­iekiem izbeigt savu pos­tu ar atkāp­jas un meklē dar­bu cit­ur. Tomēr tas ir vieglāk pal­ikt savu dar­bu un meklēt uzlaboju­mus viņu pašreizējiem dar­ba apstākļiem. Daudzi darbin­ieki pievi­enoties arod­biedrībām, lai aiz­sar­gātu savas dar­bavi­etas inter­eses.

 

Arod­biedrī­bas mērķis ir vei­cināt savas inter­eses un uzlabot savu atal­go­ju­mu un nodarbinātī­bas apstākļus, un tās pār­stāvēt sar­unās. Arod­biedrī­bas arī sniedz privātus pakal­po­ju­mus biedriem.

 

Arod­biedrībām ir plašākus sociālos mērķus un mēģināt ietek­mēt valdī­bas par tādiem jautāju­miem kā nodarbinātība un lab­klājību darbin­iekiem.

 

Employ­er­sâ € ™ organ­izā­cijām

 

Dar­ba devēji dalīties savtī­gas inter­eses ar otru un bieži pievi­enoties brīv­prātīgās apvi­enī­bas, dar­ba devēju, kas pār­stāv konkrētu apgabalu. Kolektīvi devēji vien­o­jas par nosacīju­miem, nodar­bošanās ar arod­biedrībām konkrētā noz­arē.

 

Direk­toru padome: koordinē­joša iekšē­jo un daži saistītie iein­teresētās per­sonas

 

Augšdaļā organ­izā­cijas ir iestāde cil­vēku ar lēmu­mu pieņemšanas pil­nvarām. Šīs bodyâ € ™ s lēmu­mu kval­itāte ir jāpār­skata, bet valdes vajadzētu pal­aist organ­izā­ciju.

 

Valde sniedz gan funk­cijas ar izpild­direk­t­ori, kuri vada biznesa un nav izpild­direk­tor­us ar reālu ietek­mi.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Palaiky­mo Šis puslap­is: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

vidaus suin­teresuo­to­si­os šalys

 

Dar­buo­to­jai ir valdy­mo yra glaudži­ai susijęs su kom­pan­i­ja. Tai reiškia, kad tik­slai bus stiprios ir nedelsi­ant įtakos tam, kaip ji veikia. Valdymas ir dar­buo­to­jai, pag­rindin­ių vidaus dalininkai yra suin­teresuoti taip:

- Dėl organ­iza­ci­jos lygiu­ose € ™ s tęsinys ir augi­mas;

- Vadovai ir dar­buo­to­jai turi indi­viduali­us lūkesči­us. Vadovai ir dar­buo­to­jai tikisi, kad dėl organ­iza­ci­jos:

O saugu­mas pajamų;

o padidėjęs pajamų;

O saugią ir pato­gią dar­bo aplinką;

O bendruo­menės jaus­mą;

O įdomų dar­bą;

O įgūdžių ir kar­jer­os plėtrai;

Ö daro kažką vertinga jaus­mą.

 

Interesai ir lūkesči­ai vidaus suin­teresuotųjų šalių skirtis tarp kultūrų.

 

Įmonės susiduria su dilema ten­k­in­ant vidaus suin­teresuotųjų šalių por­eiki­us su preky­bos por­eiki­us.

 

Atitinkantiems vidaus suin­teresuotųjų šalių por­eiki­us padės rinkodaros pas­tangų. Jei dar­bo jėga yra moty­va­ciją, dėl nepa­lankių skaiči­us paveikia įvyks:

- Žemas produk­tyvu­mas;

- Dar­buo­to­jų kaita todėl moky­mo ir įdarbin­imo išlai­das;

- Padidėjęs karing­u­mo;

- Pristatymas prastos vaizdą į kli­en­tui.

 

Organ­iza­ci­jos prak­tikuoti vidaus preky­ba. Tai reiškia, kad dar­buo­to­jai yra trak­tuo­jami kaip vidaus var­to­to­jams. Bendravi­mas A com­panyâ € ™ s ver­ty­bių yra esminė vidaus preky­bos.

 

Employ­eesâ € ™ organ­iza­ci­jos

 

Nepaten­k­inti dar­buo­to­jai nut­rauk­ti savo kanči­as pagal atsistatydin­antis ir ieško dar­bo kit­ur. Tači­au ji yra lengvi­au likti savo dar­bą ir siek­ti pager­inti jų dabartines dar­bo sąly­gas. Daugel­is dar­buo­to­jų jun­gt­is į pro­fes­ines sąjun­gas, kad apsaugotų savo dar­bo vieto­je interesus.

 

Preky­bos sąjun­gos tik­slas yra skatinti savo interesus ir ger­inti jų dar­bo užmokestis ir įdarbin­imo sąly­gos, ir jiems atstovauti dery­bose. Sąjun­gos taip pat teikia asmen­ines paslaugas nariams.

 

Pro­fes­inės sąjun­gos turi plates­ni­us socia­lini­us tik­slus ir siekia įtakoti vyri­ausy­bes klausi­mais, kaip ant­ai užimtumo ir dar­buo­to­jų ger­o­vei.

 

Employ­er­sâ € ™ organ­iza­ci­jos

 

Darb­davi­ai pasid­al­inti įgytas interesus tarpusavyje ir dažnai prisijun­gti prie savan­or­iškos asociaci­jos darb­davių atstovaujančių tam tik­roje srityje. Kolektyvi­ai darb­davi­ai sus­it­aria dėl sąly­gų spe­cia­lybėms, kur­ių sąjun­gų konkrečia­me sek­t­ori­uje.

 

Direk­t­or­ių valdy­ba: koordinuo­ja vidaus ir kai kur­ie prijun­gti suin­teresuo­to­si­os šalys

 

Tuo organ­iza­ci­jos viršaus yra žmon­ių su spren­dimų priė­mimo įgaliojimų kūnas. Šių bodyâ € ™ s spren­dimų koky­bė yra per­žiūrimi, tači­au valdy­bos turėtų paleisti organ­iza­ciją.

 

Valdy­ba abi funk­cijas su bendrovės vyk­domaisi­ais direk­t­ori­ais, kur­ie paleisti verslo ir nevyk­domųjų direk­t­or­ių su realios įtakos.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ënner­stëtzen dës Säit: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

intern jid­fer­een

 

Mataarbe­chter a Ges­tioun sinn mat der Firma intim ugeschloss. Dat heescht, datt d’Ziler eng staark an direk­ten Afloss op muss ginn, wéi et Course ass. Man­age­ment a Mataarbe­chter, Schlës­sel intern jid­fer­een sinn interesséiert fol­gend:

- D’organisationâ € ™ s Weider­féier­en an Wues­tum;

- Man­agers a Mataarbe­chter hunn een­zel Erwaar­dun­gen. Man­agers a Mataarbe­chter Wanter­schlof zu der Organ­isa­tioun fir: