Internal stakeholders

 A sendika tan­jona dia ny ham­piroboro­boana ny mahali­ana azy sy hanat­sara ny kara­many sy ny toe-javat­ra ny asa, sy hiso­lo tena azy ireo amin’ny fifam­pira­ha­ra­hana. Sendika ihany koa ny manome tolo­tra man­okana ho mpikam­bana.

 

Sendika dia mañana tan­jona mid­a­dasika kokoa ara-tso­sia­ly sy mikat­saka ny hitaona ny fiton­dram-pan­jakana amin’ny zavat­ra toy ny asa sy ny hahasoa ny mpi­asa.

 

Employ­er­sâ € ™ fikam­ba­nana

 

Mpampi­asa miz­ara miavaka mahali­ana amin’ny izy samy izy, ary an-tsitra­po hiaraka mat­etika ny mpampi­asa ny fikam­ba­nana miso­lo tena ny far­it­ra man­okana. Miaraka mpampi­asa miom­bon-kevit­ra amin’ny toe-javat­ra ny employ­ments amin’ny sendika eo amin’ny sehat­ra iray man­okana.

 

Ny Biraon’ny talen’ny: mpi­ara-ordin­at­ing anat­iny ary ny sas­any mifandray mpandray anjara

 

Tamin’ny an-tam­ponny fikam­ba­nana dia vatana ny olona amin’ny fanapa­han-kevit­ra hery. Ny toetra izany bodyâ € ™ ny fanapa­han-kevit­ra dia mila aver­ina jer­ena indray fa ny birao ho mihaza­kaza­ka ny fikam­ba­nana.

 

Ny birao dia manome roa amin’ny asan’ny tale mpanatanteraka izay mihaza­kaza­ka ny raha­ra­ham-baro­tra sy ny tsy mpanatanteraka talen’ny amin’ny tena hery mit­arika.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Menyokong Page ini: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

pihak berkepentingan dala­man

 

Pekerja dan pen­gurusan berkait rapat dengan syarikat itu. Ini ber­makna bahawa objek­tif akan mem­pun­yai pengaruh yang kuat dan ser­ta-mer­ta kepada bagaimana ia ber­jalan. Pen­gurusan dan kakit­an­gan, pemegang kepentingan dala­man utama ber­min­at untuk berikut:

- Kesi­n­am­bungan dan per­tum­buhan organ­isa­tionâ The € ™ s;

- Pen­gurus dan pekerja mem­pun­yai har­apan indi­vidu. Pen­gurus dan pekerja meli­hat kepada organ­isasi untuk:

o Keselamatan pendapatan;

o Pen­ingkatan dalam pendapatan;

o Persekit­aran kerja yang selamat dan selesa;

o Satu rasa masyarakat;

o kerja Men­arik;

o Kemahir­an dan pem­ban­gun­an kerjaya;

o Rasa melak­ukan sesuatu yang ber­faedah.

 

Kepentingan dan jangkaan pihak berkepentingan dala­man ber­beza-beza ant­ara budaya.

 

Syarikat menghad­api dilema dalam memenuhi keper­lu­an pihak berkepentingan dala­man dengan keper­lu­an pemas­aran.

 

Memenuhi keper­lu­an pihak berkepentingan dala­man akan mem­ban­tu usa­ha pemas­aran. Jika tenaga kerja ada­lah motivasi, beberapa kes­an yang ber­lawanan akan ber­laku:

- Produkt­iv­iti yang rendah;

- Per­ole­han kakit­an­gan ting­gi menye­b­ab­kan kos lati­han dan pengam­bil­an;

- Pen­ingkatan mil­it­an;

- Pem­bentan­gan imej bur­uk kepada pelang­gan.

 

Organ­isa­tions mengamalkan pemas­aran dala­man. Ini ber­makna bahawa pekerja diang­gap seba­gai pelang­gan dala­man. Komunikasi nilai-nilai yang com­panyâ € ™ s ada­lah baha­gi­an pent­ing dalam pemas­aran dala­man.

 

organ­isasi Employ­eesâ € ™

 

pekerja tidak ber­puas hati menam­atkan kesen­g­saraan mereka dengan mele­tak jawatan dan men­cari pekerjaan di tem­pat lain. Walau bagaiman­a­pun ia ada­lah lebih mudah untuk kekal dalam pekerjaan mereka dan men­cari pen­ingkatan keadaan pekerjaan semasa mereka. Ban­yak pekerja menyer­tai kesatu­an sekerja untuk melindungi kepentingan tem­pat kerja mereka.

 

Objek­tif kesatu­an sekerja ada­lah untuk meng­galakkan kepentingan mereka dan men­ingkatkan gaji dan syar­at-syar­at pekerjaan mereka, dan untuk mewakili mereka dalam rundingan. Kesatu­an juga menye­diakan perkhid­matan peribadi kepada ahli.

 

Kesatu­an sekerja mem­pun­yai objek­tif sosial yang lebih luas dan ber­usa­ha untuk mem­pengaruhi ker­a­jaan men­genai perkara-perkara sep­er­ti pekerjaan dan kebajik­an pekerja.

 

organ­isasi Employ­er­sâ € ™

 

Majik­an berkong­si kepentingan ant­ara satu sama lain dan ser­ing menyer­tai per­satu­an sukare­la majik­an mewakili suatu kawas­an ter­ten­tu. Secara kolektif majik­an ber­setuju men­genai syar­at guna tenaga dengan kesatu­an dalam sek­t­or ter­ten­tu.

 

Lem­baga pengarah: penyelaras dala­man dan beberapa pihak berkepentingan yang berkait­an

 

Di baha­gi­an atas organ­isasi ialah suatu kum­pu­lan orang-orang dengan kuasa mem­buat kepu­tusan. Kual­iti kepu­tusan Bodya ini € ™ s ada­lah ter­takluk kepada semakan teta­pi lem­baga yang per­lu dijalankan organ­isasi.

 

Lem­baga menye­diakan kedua-dua fung­si dengan pengarah ekseku­tif yang men­jalankan pengarah per­niagaan dan bukan ekseku­tif dengan pengaruh nyata.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ഈ പേജ് പിന്തുണ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ആന്തരിക ഇവയ്ക്കായി

 

ജീവനക്കാരും മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നുണ്ട് കമ്പനിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ആണ് ശക്തമായ അടിയന്തര സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. മാനേജ്മെന്റും ജീവനക്കാരും കീ ആന്തരിക ഇവയ്ക്കായി താഴെ താൽപ്പര്യമുള്ള:

- Organ­isa­tionâ € ™ ന്റെ തുടർച്ചയെ വളർച്ചയും;

- മനേജർമാർക്കും ജീവനക്കാർ വ്യക്തിഗത പ്രതീക്ഷകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. മാനേജർമാർ, ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന നോക്കുന്നു:

ഹേ വരുമാനം സുരക്ഷ;

ഹേ വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ;

ഹേ സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ മലിനീകരിച്ചു;

കൂട്ടത്തില് ഒരു ഹേ;

ഹേ രസകരമായ സൃഷ്ടി;

ഹേ കഴിവുകളും കരിയർ വികസനം;

മാണ്ഡ്യ ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ ഹേ.

 

ആന്തരിക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകളെയും സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

 

കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങളുള്ള ആന്തരിക ഇവയ്ക്കായി ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു ധർമ്മസങ്കടം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി.

 

ആന്തരിക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യതകൾക്കൊപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് പരിശ്രമം സഹായിക്കും. തൊഴിൽശക്തി demo­tiv­ated എങ്കിൽ, പ്രതികൂല ഒരു എണ്ണം സംഭവിക്കുന്നത് ബാധിക്കുന്നു:

- ഉൽപാദനം;

- പരിശീലനവും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെലവ് കലാശിക്കുന്നു ഹൈ സ്റ്റാഫ് വിറ്റുവരവ്;

- വർദ്ധിപ്പിച്ച തീവ്രവാദ;

- ഉപഭോക്താവിന് പാവപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണം.

 

സംഘടനകൾ ആന്തരിക മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രായോഗികമാക്കാൻ. ഈ ജീവനക്കാർ ആന്തരിക ഉപഭോക്താക്കളായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്. ഒരു com­panyâ € ™ ങ്ങൾ മൂല്യങ്ങളുടെ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ആന്തരിക മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു കീ ഭാഗമാണ്.

 

Employ­eesâ € ™ സംഘടനകൾ

 

അസംതൃപ്തനാണോ ജീവനക്കാർ രാജിവച്ച് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും തൊഴിൽ തേടുന്നതും അരിഷ്ടത അവസാനിപ്പിക്കാൻ. എന്നിരുന്നാലും അത് അവരുടെ ജോലി താമസിക്കാൻ അവരുടെ നിലവിലെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ അന്വേഷിക്കും എളുപ്പം. പല ജീവനക്കാരും അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ചേരാൻ.

 

ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ലക്ഷ്യം അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് തൊഴിലവസരങ്ങളും വേതനം വ്യവസ്ഥകളും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ചർച്ചകൾ അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ എന്നതാണ്. യൂണിയനുകൾ പുറമേ അംഗങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.

 

ട്രേഡ് മേന്മ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പോലുള്ള തൊഴിലും തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു.

 

Employ­er­sâ € ™ സംഘടനകൾ

 

തൊഴിലുടമകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തൊഴിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ ചേരാൻ പരസ്പരം നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾ പങ്കിടാനും പതിവായി. ഒന്നിച്ച് തൊഴിലുടമകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ യൂണിയനുകളുമായി employ­ments വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.

 

ഡയറക്ടർ ബോർഡ്: കോ-ordinating ആന്തരിക ചില ബന്ധിപ്പിച്ച ഇവയ്ക്കായി

 

ഒരു സംഘടന മുകളിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിലെ അധികാരങ്ങൾ ആളുകളുടെ ശരീരം. ഈ bodyâ € ™ ങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ ഗുണനിലവാരം അവലോകനം വിധേയമാണ് എന്നാൽ ഒരു ബോർഡ് സംഘടന പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണം.

 

ബോർഡ് യഥാർത്ഥ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംവിധായകരും നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ രണ്ടു ഫംഗ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tau­toko i tenei Whārangi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ngä ā–

 

E tane kaimahi me te whaka­haere hono ki te kamu­pene. tik­anga o tēnei e ka whai i te whāinga i te mana kaha, me te tonu i runga i te pehea te rere i te reira. Whaka­haere me ngā kaimahi, he hiahia i roto i te whai ake ngä ā matua:

- Ko te organ­isa­tionâ € ™ s tonu me te tupu;

- Kaiwhaka­haere me ngā kaimahi i ngā tūman­a­ko taki­tahi. Kaiwhaka­haere me ngā kaimahi e titiro ki te whaka­haere mo te:

o Hau­marutanga o te moni;

Piki o roto i te moni;

o te tai­ao hau­maru, me te māhorahora mahi;

o He tik­anga o te hapori;

o te mahi ngā;

o Skills me te whana­ket­anga mahi;

o He tik­anga o te mahi te tahi mea whaitake.

 

Nga ngākau nuit­anga me ngā tūman­a­ko o ngä ā rerekē i waenganui i ngā ahur­ea.