Internal stakeholders

Employersâ € ™ ਸੰਗਠਨ 

ਮਾਲਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਥੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ. ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ.

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ: ਸਹਿ-ਤਾਲਮੇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ

 

ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ. ਇਸ bodyâ € ™ s ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਨੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.


“————————————————– ————————————————– —————————————–
Susține această pagină: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–

părțile interesate interne

 

Angajații și conducerea sunt strâns legate de companie. Acest lucru înseamnă că obiectivele vor avea o influență puternică și imediată asupra modului în care se execută. Management și angajați, actorii interni cheie sunt interesați în următoarele:

– Continuarea și creștere organisationâ € ™ s;

– Managerii și angajații au așteptări individuale. Managerii și angajații se uite la organizația pentru:

o Securitatea veniturilor;

O Creșteri ale venitului;

o Un mediu de lucru sigur și confortabil;

o Un sentiment de comunitate;

o muncă interesantă;

o Competențe și dezvoltarea carierei;

o Un sentiment de a face ceva util.

 

Interesele și așteptările părților interesate interne variază între culturi.

 

Companiile se confruntă cu o dilemă în satisfacerea nevoilor părților interesate interne cu nevoile de marketing.

 

Satisfacerea nevoilor părților interesate interne vor ajuta la eforturile de marketing. În cazul în care forța de muncă este demotivat, o serie de efecte adverse se va produce:

– Productivitate scăzută;

– Cifra de afaceri de mare de personal ca rezultat costuri de formare și de recrutare;

– Militantismului sporită;

– Prezentarea slabă a imaginii clientului.

 

Organizațiile practica de marketing intern. Acest lucru înseamnă că angajații sunt tratați în calitate de clienți interni. Comunicarea valorilor unui companyâ € ™ s sunt un element cheie al marketingului intern.

 

Organizațiile Employeesâ € ™

 

angajații nesatisfăcuți încheie mizeria lor demisionând și care caută locuri de muncă în altă parte. Cu toate acestea, este mai ușor să rămână în locul lor de muncă și să caute îmbunătățiri în condițiile actuale de angajare. Mulți angajați se alăture sindicatelor de a proteja interesele lor la locul de muncă.

 

Un obiectiv este de a sindicatelor de a promova interesele și să îmbunătățească salariul și condițiile de angajare a acestora, precum și să le reprezinte în negocieri. Cooperative oferă, de asemenea servicii personale membrilor.

 

Sindicatele au obiective sociale mai largi și să încerce să influențeze guvernele cu privire la aspecte, cum ar fi ocuparea forței de muncă și bunăstarea lucrătorilor.

 

Organizațiile Employersâ € ™

 

Angajatorii împărtășesc interese între ele și să se alăture în mod frecvent asociații voluntare ale angajatorilor care reprezintă o anumită zonă. În mod colectiv angajatorii sunt de acord cu privire la condițiile de întrebuințări cu sindicatele într-un anumit sector.

 

Consiliul de administrație: co-coordonare internă și unele părți interesate conectate

 

În partea de sus a unei organizații este un corp de oameni cu puteri de luare a deciziilor. Calitatea deciziilor acestei bodyâ € ™ s este supusă controlului, dar un consiliu ar trebui să ruleze organizației.

 

Placa ofera ambele funcții cu directorii executivi care conduc afaceri și non-executivi directori cu influență reală.


“————————————————– ————————————————– —————————————–
Поддержите эту страницу: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
————————————————– ————————————————– —————————————–

Внутренние заинтересованные стороны

 

Сотрудники и управления тесно связаны с компанией. Это означает, что цели будет иметь сильное и непосредственное влияние на то, как она выполняется. Руководство и сотрудники, ключевые внутренние заинтересованные стороны заинтересованы в следующем:

– The organisationâ € ™ с продолжением и роста;

– Менеджеры и служащие имеют индивидуальные ожидания. Руководители и сотрудники обращаются к организации для:

о безопасности дохода;

O Увеличение дохода;

о безопасной и комфортной рабочей среды;

о чувство общности;

O Интересная работа;

о навыков и развития карьеры;

O Чувство делать что-то стоящее.

 

Интересы и ожидания внутренних заинтересованных сторон различаются между культурами.

 

Компании сталкиваются с дилеммой в удовлетворении потребностей внутренних заинтересованных сторон с маркетинговых потребностей.

 

Удовлетворяя потребности внутренних заинтересованных сторон поможет маркетинговых усилий. Если рабочая сила мотивацию, ряд неблагоприятных последствий будет происходить:

– Низкая производительность труда;

– Высокая текучесть кадров в результате подготовки и набора затрат;

– Повышение боеспособности;

– Представление плохого изображения к клиенту.

 

Организации практикуют внутренний маркетинг. Это означает, что сотрудники рассматриваются как внутренних клиентов. Связи по companyâ € ™ с значениями являются ключевой частью внутреннего маркетинга.

 

организации Employeesâ € ™

 

Недовольные сотрудники заканчивают свою нищету, уйдя в отставку и искать работу в другом месте. Однако это легче оставаться в своей работе и добиваться улучшения их нынешних условий занятости. Многие сотрудники вступать в профессиональные союзы для защиты своих интересов на рабочем месте.

 

Объектив профсоюзов для продвижения своих интересов и повышения их заработной платы и условий труда, а также представлять их в переговорах. Профсоюзы также предоставляют персональные услуги членам.

 

Профсоюзы имеют более широкие социальные цели и стремятся оказывать влияние на правительства по таким вопросам, как занятость и благосостояние работников.

 

организации Employersâ € ™

 

Работодатели разделяют корыстные интересы друг с другом и часто объединяют добровольные объединения работодателей, представляющих определенную область. Коллективно работодатели соглашаются на условиях занятостей с профсоюзами в конкретном секторе.

 

Совет директоров: координирующий внутренние и некоторые связанные заинтересованные стороны

 

В верхней части организации является органом людей с полномочиями по принятию решений. Качество этого Бодя € ™ с решениями подлежит пересмотру, но совет директоров должен работать в организации.

 

Плата обеспечивает обе функции с исполнительными директорами, которые управляют бизнес и неисполнительных директоров с реальным влиянием.


“————————————————– ————————————————– —————————————–
Lagolago lenei Page: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–

paaga lotoifale

 

Tagata faigaluega ma le pulega e fesootai lelei lava ma le kamupani. O lona uiga o le a maua le sini a aafiaga malosi ma le vave i le auala ua taufetuli. Le Pulega ma le tagata faigaluega, paaga autu i totonu o loo e naunau i mea nei:

– O le organisationâ s faaauauina € ™ ma le tuputupu ae;

– Pule ma tagata faigaluega ai faamoemoega o tagata taitoatasi. vaavaai pule ma tagata faigaluega i le faalapotopotoga mo:

o le Saogalemu o tupe maua;

o Faaopoopoga o tupe maua;