Internal stakeholders

Employ­er­sâ € ™ ਸੰਗਠਨ 

ਮਾਲਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਥੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ. ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ.

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ: ਸਹਿ-ਤਾਲਮੇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ

 

ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ. ਇਸ bodyâ € ™ s ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਨੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Susține această pagină: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

părțile interesate interne

 

Anga­jații și con­ducerea sunt strâns leg­ate de com­pan­ie. Acest lucru înseam­nă că obiect­ivele vor avea o influ­ență puter­nică și ime­di­ată asupra mod­u­lui în care se execută. Man­age­ment și anga­jați, act­orii interni cheie sunt interesați în următoare­le:

- Con­tinu­area și creștere organ­isa­tionâ € ™ s;

- Mana­gerii și anga­jații au așteptări indi­viduale. Mana­gerii și anga­jații se uite la organ­iz­a­ția pen­tru:

o Secur­it­atea ven­it­ur­ilor;

O Creș­teri ale ven­it­u­lui;

o Un mediu de lucru sig­ur și con­fort­ab­il;

o Un sen­ti­ment de comunit­ate;

o mun­că interes­antă;

o Com­pet­ențe și dez­vol­tarea cari­erei;

o Un sen­ti­ment de a face ceva util.

 

Inter­esele și așteptările părților interesate interne variază între cul­turi.

 

Com­pan­iile se con­fruntă cu o dilemă în sat­is­facerea nevoilor părților interesate interne cu nevoile de mar­ket­ing.

 

Sat­is­facerea nevoilor părților interesate interne vor ajuta la efor­turile de mar­ket­ing. În cazul în care forța de mun­că este demo­tiv­at, o serie de efec­te adverse se va pro­duce:

- Pro­ductiv­it­ate scăzută;

- Cifra de afaceri de mare de per­son­al ca rezultat cos­turi de form­are și de recrutare;

- Mil­it­ant­is­mu­lui spor­ită;

- Prezent­area slabă a ima­ginii cli­en­tu­lui.

 

Organ­iz­a­țiile prac­tica de mar­ket­ing intern. Acest lucru înseam­nă că anga­jații sunt tratați în cal­it­ate de cli­enți interni. Comu­ni­carea val­or­ilor unui com­panyâ € ™ s sunt un ele­ment cheie al mar­ketin­gu­lui intern.

 

Organ­iz­a­țiile Employ­eesâ € ™

 

anga­jații nesat­is­făcuți încheie mizeria lor demi­sionând și care caută locuri de mun­că în altă parte. Cu toate acestea, este mai ușor să rămână în loc­ul lor de mun­că și să caute îmbunătățiri în con­dițiile actuale de anga­jare. Mulți anga­jați se alăture sin­dic­ate­lor de a pro­te­ja inter­esele lor la loc­ul de mun­că.

 

Un obiect­iv este de a sin­dic­ate­lor de a pro­mova inter­esele și să îmbunătățească salari­ul și con­dițiile de anga­jare a acest­ora, pre­cum și să le reprez­in­te în nego­ci­eri. Coöper­at­ive oferă, de ase­menea ser­vi­cii per­sonale mem­brilor.

 

Sin­dic­ate­le au obiect­ive sociale mai lar­gi și să încer­ce să influ­ențeze guvernele cu privire la aspec­te, cum ar fi ocu­parea forței de mun­că și bunăstarea lucrăt­or­ilor.

 

Organ­iz­a­țiile Employ­er­sâ € ™

 

Anga­jat­orii împărtășesc inter­ese între ele și să se alăture în mod frecvent aso­ciații vol­un­tare ale anga­jat­or­ilor care reprez­intă o anu­mită zonă. În mod colect­iv anga­jat­orii sunt de acord cu privire la con­dițiile de între­buințări cu sin­dic­ate­le într-un anu­mit sec­tor.

 

Con­sili­ul de admin­is­trație: co-coor­don­are internă și unele părți interesate con­ectate

 

În partea de sus a unei organ­iz­a­ții este un corp de oameni cu puteri de luare a deciz­iilor. Cal­it­atea deciz­iilor acestei bodyâ € ™ s este supusă con­trolu­lui, dar un con­siliu ar tre­bui să ruleze organ­iz­a­ției.

 

Placa ofera ambele fun­cții cu dir­ect­orii exec­utivi care con­duc afaceri și non-exec­utivi dir­ect­ori cu influ­ență reală.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддержите эту страницу: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Внутренние заинтересованные стороны

 

Сотрудники и управления тесно связаны с компанией. Это означает, что цели будет иметь сильное и непосредственное влияние на то, как она выполняется. Руководство и сотрудники, ключевые внутренние заинтересованные стороны заинтересованы в следующем:

- The organ­isa­tionâ € ™ с продолжением и роста;

- Менеджеры и служащие имеют индивидуальные ожидания. Руководители и сотрудники обращаются к организации для:

о безопасности дохода;

O Увеличение дохода;

о безопасной и комфортной рабочей среды;

о чувство общности;

O Интересная работа;

о навыков и развития карьеры;

O Чувство делать что-то стоящее.

 

Интересы и ожидания внутренних заинтересованных сторон различаются между культурами.

 

Компании сталкиваются с дилеммой в удовлетворении потребностей внутренних заинтересованных сторон с маркетинговых потребностей.

 

Удовлетворяя потребности внутренних заинтересованных сторон поможет маркетинговых усилий. Если рабочая сила мотивацию, ряд неблагоприятных последствий будет происходить:

- Низкая производительность труда;

- Высокая текучесть кадров в результате подготовки и набора затрат;

- Повышение боеспособности;

- Представление плохого изображения к клиенту.

 

Организации практикуют внутренний маркетинг. Это означает, что сотрудники рассматриваются как внутренних клиентов. Связи по com­panyâ € ™ с значениями являются ключевой частью внутреннего маркетинга.

 

организации Employ­eesâ € ™

 

Недовольные сотрудники заканчивают свою нищету, уйдя в отставку и искать работу в другом месте. Однако это легче оставаться в своей работе и добиваться улучшения их нынешних условий занятости. Многие сотрудники вступать в профессиональные союзы для защиты своих интересов на рабочем месте.

 

Объектив профсоюзов для продвижения своих интересов и повышения их заработной платы и условий труда, а также представлять их в переговорах. Профсоюзы также предоставляют персональные услуги членам.

 

Профсоюзы имеют более широкие социальные цели и стремятся оказывать влияние на правительства по таким вопросам, как занятость и благосостояние работников.

 

организации Employ­er­sâ € ™

 

Работодатели разделяют корыстные интересы друг с другом и часто объединяют добровольные объединения работодателей, представляющих определенную область. Коллективно работодатели соглашаются на условиях занятостей с профсоюзами в конкретном секторе.

 

Совет директоров: координирующий внутренние и некоторые связанные заинтересованные стороны

 

В верхней части организации является органом людей с полномочиями по принятию решений. Качество этого Бодя € ™ с решениями подлежит пересмотру, но совет директоров должен работать в организации.

 

Плата обеспечивает обе функции с исполнительными директорами, которые управляют бизнес и неисполнительных директоров с реальным влиянием.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Lagolago lenei Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

paaga lotoi­fale

 

Tagata faigaluega ma le pulega e fesootai lelei lava ma le kamupani. O lona uiga o le a maua le sini a aafiaga malosi ma le vave i le auala ua taufetuli. Le Pulega ma le tagata faigaluega, paaga autu i totonu o loo e naun­au i mea nei:

- O le organ­isa­tionâ s faaauauina € ™ ma le tupu­tupu ae;

- Pule ma tagata faigaluega ai faamoe­moega o tagata taitoat­a­si. vaavaai pule ma tagata faigaluega i le faalapo­to­po­toga mo:

o le Sao­galemu o tupe maua;

o Faao­poopoga o tupe maua;