Internal stakeholders

- Den organ­isa­tionâ € ™ s fortsæt­telse og væk­st;- Ledere og medarbe­jdere har indi­vidu­elle for­vent­ninger. Ledere og medarbe­jdere ser til organ­isa­tion­en til:

o Sik­ker­hed indkom­st;

o Stigninger i indkom­st;

o Et sik­kert og kom­fort­a­belt arbe­jdsmiljø;

o En følelse af fæl­lesskab;

o Interess­ant arbe­jde;

o kval­ifika­tion­er og kar­ri­ereud­vik­ling;

o En følelse af at gøre noget værd.

 

Interesser og for­vent­ninger interne interessen­t­er var­i­er­er mellem kul­turer.

 

Virk­som­heder står over for et dilem­ma i at opfylde behovet for interne interessen­t­er med markedsføring behov.

 

Opfylder krave­ne til interne interessen­t­er vil hjælpe markedsføringsind­sats. Hvis arbe­jdsstyrken er demotiverede, en række neg­at­ive virkninger vil forekom­me:

- Lav produkt­iv­itet;

- Høj per­sona­leom­sæt­ning res­ulter­er i uddan­nelse og rek­rut­ter­ing omkost­ninger

- Øget mil­it­ar­is­me;

- Præsent­a­tion af dår­li­ge image til kun­de.

 

Organ­isa­tion­er prakt­is­er­er intern markedsføring. Det bety­der, at medarbe­j­derne behandles som interne kun­der. Med­delelse af en com­panyâ € ™ s værdi­er er en vigtig del af den interne markedsføring.

 

Employ­eesâ € ™ organ­isa­tion­er

 

Util­fred­se medarbe­jdere afslut­te deres elendighed ved at sige op og søger arbe­jde andre steder. Men det er nemmere at bo i deres job og søge for­bedring i deres nuværende ansæt­telses­forhold. Mange medarbe­jdere tilslut­te sig fag­foren­inger for at beskyt­te deres arbe­jd­splads interesser.

 

En fag­foren­ingerne mål er at frem­me deres interesser og for­bedre deres løn- og ansæt­telses­vilkår, og at repræsentere dem i forhand­lingerne. Fag­foren­inger giver også per­son­lig ser­vice til med­lem­merne.

 

Fag­foren­ingerne har bredere sociale mål og for­søge at påvirke regeringer om spørgs­mål som beskæfti­gelse og velfærd arbe­jd­stagere.

 

Employ­er­sâ € ™ organ­isa­tion­er

 

Arbe­jdsgivere del­er hævd­vund­ne interesser med hin­anden og ofte slut­te friv­il­li­ge sam­menslut­ninger af arbe­jdsgivere, der repræsenter­er et bestemt område. Kollekt­ivt arbe­jdsgiverne enige om vilkårene for ansæt­telser med fag­foren­inger i en bestemt sek­t­or.

 

Bestyrelsen: koordinere internt og nogle tilslut­tede interessen­t­er

 

På top­pen af ​​en organ­isa­tion er et organ af men­nesker med beslut­ning­skom­pet­ence. Kval­iteten af ​​den­ne bodyâ € ™ s beslut­ninger prøves, men en bestyrelse bør køre organ­isa­tion­en.

 

Bestyrelsen giver begge funk­tion­er med direk­tører, der kører de for­ret­nings­mæssige og menige bestyrelsesmed­lem­mer med reel ind­fly­delse.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

interne stake­hold­ers

 

Medew­erkers en man­age­ment zijn nauw ver­bonden met het bedrijf. Dit betek­ent dat de doel­stellin­gen een ster­ke dir­ec­te invloed op hoe het wordt uit­ge­vo­erd zal. Man­age­ment en medew­erkers, de belan­grijk­ste interne belanghebbenden zijn geïn­teress­eerd in de vol­gende:

- De organ­isa­tionâ € ™ s voortz­etting en groei;

- Man­agers en medew­erkers hebben indi­viduele ver­wachtin­gen. Man­agers en medew­erkers kijken naar de organ­isa­tie:

o Vei­ligheid van het inko­men;

o Salar­is­ver­meer­der­ing;

o Een vei­li­ge en com­fort­abele werkomgev­ing;

o Een gevoel van gemeenschap;

o Interess­ant werk;

o vaar­digheden en loop­baanontwikkel­ing;

o Een gevoel van iets nut­tigs te doen.

 

De belan­gen en ver­wachtin­gen van interne stake­hold­ers ver­schil­len tussen cul­turen.

 

Bedrijven worden gecon­fron­teerd met een dilem­ma bij het vol­doen aan de behoeften van de interne stake­hold­ers met mar­ket­ing behoeften.

 

Vol­doen aan de behoeften van de interne stake­hold­ers zal helpen de mar­ket­ing inspan­ning. Als de ber­oep­s­be­volk­ing is gedemotiveerd, een aan­tal nade­li­ge effecten zul­len optre­den:

- Lage pro­ductiv­iteit;

- Het gro­te per­son­eels­ver­loop res­ul­teert in opleiding en werving kos­ten;

- Ver­hoo­g­de strijd­baar­heid;

- Present­atie van het slechte imago van de klant.

 

Organ­isa­ties oefen­en interne mar­ket­ing. Dit betek­ent dat werkne­mers worden behan­deld als interne klanten. Com­mu­nic­atie van een com­panyâ € ™ s waarden zijn een belan­grijk onder­deel van de interne mar­ket­ing.

 

Employ­eesâ € ™ organ­isa­ties

 

Ontevre­den werkne­mers eindi­gen hun ellende door ontslag te nemen en het zoek­en naar werk eld­ers. Maar het is makkelijker om te verblijven in hun werk en zoek­en ver­be­ter­ing van hun hui­di­ge arbeids­voor­waarden. Veel werkne­mers deel­ne­men aan de vak­bonden om hun werkplek belan­gen te bes­cher­men.

 

Een vak­bonden doel­stelling is om hun belan­gen te beharti­gen en hun loon- en arbeids­voor­waarden te ver­beter­en, en om hen in de onder­han­delin­gen te ver­te­gen­woor­di­gen. Uni­ons bieden ook per­soon­lijke dien­sten aan de leden.

 

Vak­bonden hebben bredere sociale doel­stellin­gen en trachten regerin­gen te beïn­vloeden over zaken als werkgele­gen­heid en het welzijn van de werkne­mers.

 

Employ­er­sâ € ™ organ­isa­ties

 

Werkgevers delen gevestig­de belan­gen met elkaar en vaak deel­ne­men aan verenigin­gen van werkgevers die een bepaald gebied. Geza­men­lijk werkgevers het eens zijn over de voor­waarden van de werkgele­gen­heid met vak­bonden in een bepaalde sec­tor.

 

De raad van bestuur: het coördiner­en van interne en som­mi­ge ver­bonden stake­hold­ers

 

Op de top van een organ­isa­tie is een groep mensen met besliss­ings­be­voeg­dheid. De kwal­iteit van de besluiten van deze lichaam­sei­gen € ™ s wordt beoordeeld, maar een raad van bestuur van de organ­isa­tie uit te voer­en.

 

Het bestuur biedt beide func­ties hebben met uit­vo­er­ende bestuurders die het bedrijf en niet-uit­vo­er­ende bestuurders lopen met echte invloed.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pořte tuto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

interní zain­t­eresované strany

 

Zaměst­nan­ci a vedoucí pra­cov­ní­ci jsou úzce spo­jeny s firm­ou. To zna­mená, že cíle bude mít sil­nou a bez­prostřed­ní vliv na to, jak je spustit. Man­age­ment a zaměst­nan­ci klíčové interní zúčast­něné strany mají zájem v násle­dujících přípa­dech:

- K organ­isa­tionâ € ™ s pokračováním a růs­tu;

- Man­ažeři a zaměst­nan­ci mají indi­viduál­ní očekávání. Man­ažeři a zaměst­nan­ci se podívat na organ­iza­ci pro:

o Bezpečnost příjmu;

O Zvýšení příjmů;

o bezpečné a pohodlné pra­cov­ní prostředí;

o smysl pro komunitu;

o zajíma­vou prá­ci;

O doved­ností a pro­fes­ního roz­vo­je;

o pocit dělat něco užitečného.

 

Zájmy a očekávání interních zain­t­eresovaných stran se liší mezi kul­turami.

 

Společnosti čelí dilematu při uspoko­jování potřeb interních pra­cov­níků s mar­ketin­gov­ými potře­bami.

 

Uspoko­jování potřeb interních zúčast­něných stran pomůže mar­ketin­gové úsilí. V případě, že pra­cov­ní síla je motivovaný, celá řada neg­at­ivních vlivů dojde:

- Nízká produkt­iv­ita;

- Vyso­ká fluk­tu­ace vede k výcviku a náboru nák­ladů;

- Zvýšení bojovnosti;

- Prezenta­ce špat­ného obrazu k zákazníkovi.

 

Organ­iz­a­ce praxe interního mar­ketin­gu. To zna­mená, že zaměst­nan­ci jsou považovány za interních zákazníků. Komunikace hod­not dané com­panyĂ € ™ s jsou klíčo­vou součástí interního mar­ketin­gu.

 

Organ­iz­a­ce Employ­eesâ € ™

 

Nespoko­jení zaměst­nan­ci ukončit jejich trápení tím, že odstoupí a hledání zaměst­nání jinde. Nicméně je jed­nodušší zůstat v jejich prá­ci a usil­ovat o zlepšení svých součas­ných pra­cov­ních pod­mínek. Mno­ho zaměst­nanců vstoupit do odborů k ochraně svých zájmů na pra­cov­išti.

 

Objekt­iv, odbory je pod­porovat jejich zájmy a zlepšit jejich mzdy a pra­cov­ní pod­mínky, a jejich zas­tupování při jed­náních. Odbory také poskytovat osob­ní služby pro členy.

 

Odbory mají širší sociál­ní cíle a snažit se ovlivňovat vlády v záležitostech jako je zaměst­nanost a blaho pra­cov­níků.