Introduction to Crystal Reports 2011

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Intro­duc­tion to Crys­tal Reports 2011

Some typ­ic­al formats that you might apply to fields that meet spe­cified cri­ter­ia are:
Apply­ing high­lights.
Chan­ging the font type, size, col­or, or style, and
Repos­i­tion­ing by modi­fy­ing data coordin­ates.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Introduzz­joni għall Rap­porti Crys­tal 2011

Xi form­ati tipiċi li inti tista tap­p­lika għall-oqs­ma li jilħqu kriterji speċi­fikati huma:
Jap­p­likaw jen­fasizza.
Jibd­lu t-tip tat-tipa, daqs, kulur, jew stil, u
Ripożizz­jo­na­ment bil­li tim­modi­fika koordin­ati data.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Inleiding tot Crys­tal Reports 2011

Som­mi­ge tipiese form­ate wat jy kan aan­soek doen om velde wat vol­doen aan spesi­fieke kri­ter­ia is:
Die toe­p­assing van die hoo­gte­punte.
Die ver­an­der­ing van die let­ter­tipe, groot­te, kleur, of styl, en
Her­pos­i­sio­n­er­ing deur die wysiging van data koördin­ate.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Hyrje në Crys­tal Reports 2011

Disa form­ate tipike që ju mund të aplikoni për fush­at që plotëso­jnë kriteret spe­cifike janë:
Aplikimi nxjerr në pah.
Ndry­shimi i tip­it font, mad­hësia, ngjyra, apo stil, dhe
Riv­endosjes duke modi­fikuar koordina­tat e të dhënave.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ክሪስትል ሪፖርቶች 2011 መግቢያ

እናንተ የተወሰነ መስፈርት የሚያሟሉ መስኮች ማመልከት የሚችሉ አንዳንድ ዓይነተኛ ቅርጸቶች ናቸው:
ድምቀቶች በመተግበር ላይ.
የቅርጸ ዓይነት, መጠን, ቀለም, ወይም የአጻጻፍ ስልት መቀየር, እና
የውሂብ መጋጠሚያዎች በማሻሻል በማድረግ በማሸጋገር.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

مقدمة لتقارير كريستال 2011

بعض الأشكال النموذجية التي قد تنطبق على المجالات التي تلبي معايير محددة هي:
تطبيق الضوء.
تغيير نوع الخط والحجم واللون، أو أسلوب، و
اعادة تموضع عن طريق تعديل إحداثيات البيانات.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Ներածություն Crys­tal Reports 2011 թ

Որոշ տիպիկ ձեւաչափերով, որ դուք կարող կիրառելի են դաշտերը, որոնք բավարարում նշված չափանիշները են
Կիրառելով կարեւորում:
Փոխելով տառատեսակը տեսակը, չափը, գույնը, կամ ոճը, եւ
Repos­i­tion­ing փոխելով տվյալների կոորդինատները:

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Crys­tal Reports 2011 Gir­iş

Siz müəyyən meyar­lara cavab sahələrə müra­ciət edə bilər bəzi tipik form­at­ları:
high­lights tət­bi­qi.
font növü, ölçüsü, rəngi, və ya stil dəy­işdi­r­ilməsi və
data koordin­at­ları değiştirerek repos­i­tion­ing.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Crys­tal Reports 2011 sar­rera

tipikoa form­atuak Batzuk zehaztu­tako irizpideak betet­zen dituzten erem­uei deza­kezu aplikatuko dira:
nabar­mentzen aplikatuta.
letra-mota, tamaina, kolorea edo estiloa ald­atzea, eta
Datu koorde­nadak aldatuta birkokatzeko.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Ўвядзенне ў Crys­tal Reports 2011

Некаторыя тыповыя фарматы, якія можна прымяніць да палёў, якія задавальняюць зададзеным крытэрам, з’яўляюцца:
Ужываючы асноўныя моманты.
Змена тыпу шрыфта, памер, колер або стыль, і
Перастаноўка шляхам змены дадзеных каардынатаў.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ক্রিস্টাল রিপোর্ট 2011 পরিচিতি

কিছু টিপিক্যাল ফরম্যাটের যে আপনি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করতে প্রযোজ্য হতে পারে আছে:
প্রয়োজক হাইলাইট.
ফন্ট টাইপ, আকার, রঙ, বা শৈলী পরিবর্তন, এবং
তথ্য স্থানাঙ্ক পরিবর্তন করে repos­i­tion­ing.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Uvod u Crys­tal Reports 2011

Neki tipični form­ate koji možda se odnose na poljima koji ispun­javaju određen­im kri­ter­ijima su:
Primjenom naglašava.
Promjena vrste fonta, veličinu, boju, ili stila, i
Repo­z­i­cionir­an­je mijen­jan­jem koordinata podataka.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Въведение в Crys­tal Reports 2011

Някои типични формати, които може да се прилагат към области, които отговарят на определени критерии са:
Прилагането акценти.
Промяна на шрифт, размер, цвят или стил, и
Преместване чрез модифициране координати данни.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Intro­duc­ció a Crys­tal Reports 2011

Alguns formats típiques en què pot apli­car-se a camps que com­pleix­en els cri­ter­is espe­cificats són:
L’aplicació de tocs de llum.
En can­vi­ar el tipus de lle­tra, mida, col­or o estil, i
Reposi­cio­na­ment mit­jançant la modific­a­ció de les coorde­nades de dades.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Pasi­una sa Crys­tal report 2011

Ang ubang mga tipikal nga form­at nga kamo unta magam­it sa mga uma nga pag­sug­at sa espe­sipikong cri­ter­ia mao ang:
Ang pag­padapat sa high­lights.
Ang pag-usab sa matang font, gidak-on, kolor, o estilo, ug
Repos­i­tion­ing pin­aa­gi sa pag-usab sa coordin­ates sa data.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Mau oyam­ba Mal­i­poti Crys­tal 2011

Ena akamag­wir­it­sa mme­ne inu angat­sa­tire kuti minda kuti amak­wanir­it­sa yake ndi:
Kut­sa­tira mfun­do zaziku­lu.
Kus­intha wosas­intha mtun­du, kuku­la, mtun­du, kapena kalembed­we, ndi­po
Repos­i­tion­ing ndi kus­intha deta ndon­domeko.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

介绍到Crys­tal Reports 2011

你可能适用于符合规定的条件字段的一些典型的格式有:
应用亮点。
改变字体类型,大小,颜色或样式,并
通过修改数据的坐标重新定位。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

介紹到Crys­tal Reports 2011

你可能適用於符合規定的條件字段的一些典型的格式有:
應用亮點。
改變字體類型,大小,顏色或樣式,並
通過修改數據的坐標重新定位。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Intro­duc­tion à Crys­tal Riv­ista di u 2011

Cer­ti in forma tipica chì vo pudia dumandà à campi chì risponde à cri­teri pri­cisatu sò:
Entrata in s’annu.
Cam­biendu u tip­pu FONT, pesu, culori, o, stile, è
Repos­i­tion­ing par mudi­ficà Coor­don­nées dati.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Uvod u Crys­tal Reports 2011

Neki tipični obli­ci koji se mogu prim­ijen­iti u pod­ručjima koja ispun­javaju određene kri­ter­ije su:
Primjena naglašava.
Promjena vrstu fonta, veličinu, boju, ili stil, i
Premještan­je mijen­jan­jem koordin­ate podataka.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Introduk­tion til Crys­tal Reports 2011

Nogle typ­iske forma­ter, som du kan gælde for områder, der opfylder bestemte kri­ter­i­er er:
Anvendelse højdepunk­ter.
Ændring af skrift­type, stør­relse, farve, eller stil, og
Flyt­ning ved at ændre data koordinater.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Inleiding tot Crys­tal Reports 2011

Enkele typis­che formaten die je zou van toe­p­assing zijn op gebieden die vol­doen aan bepaalde cri­ter­ia zijn:
Het toe­p­assen van hoo­gte­punten.
Het ver­ander­en van het let­ter­type, de groot­te, kleur, of stijl, en
Her­posi­tio­n­er­ing door het wijzi­gen van gegevens coördin­aten.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pořte tuto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Úvod do Crys­tal Reports 2011

Něk­teré typické formáty, které by vás mohly vztahovat na poli, které splňují zadaná kritéria jsou násle­dující:
Uplat­nění svět­la.
Změna typ pís­ma, velikost, bar­vu nebo styl, a
Přemístění úpra­vou datových souřad­nic.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sub­tenu ĉi paĝo: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -