IRA LOSCO — Bay Music Awards 2006

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —IRA LOSCO — Bay Music Awards 2006

Dear All,

Another year is nearly over and we would like to thank you for the con­stant sup­port and belief you have shown in Ira Losco and her music.

The Bay Music Awards are back, and our favour­ite rock chick has been nom­in­ated yet again!!!

This year Ira has two nom­in­a­tions.…

Best Song: Driv­ing One of Your Cars
Best Solo Artist

Vot­ing is now open and will remain open until Wed­nes­day 6th Decem­ber.

To Vote for Ira Losco Send an sms with her name on the fol­low­ing num­bers

Best Song: 50616 894
Best Solo Artist: 50616 892

Please note that each SMS costs 16c. A max­im­um of 3 text mes­sages per phone num­ber will be accep­ted.

Those who send in their votes will have the oppor­tun­ity to win one of the fol­low­ing fant­ast­ic prizes: a Vod­fone 3G mobile phone; a one night stay for two at Inter­Con­tin­ent­al Malta; and a Lm200 vouch­er from Top Shop or a Can­on Home Pho­to Print­er Lab from Avantech.

For the first time ever, a live broad­cast of The Bay Music Awards will be aired on TVM start­ing at 10pm. A new award will be intro­duced dur­ing the 2006 Bay Music Awards…The View­ers’ Choice Award. TV view­ers will have a chance to vote for their favour­ite per­form­ance of the night. Vot­ing for this award will take place dur­ing the show and will close on Tues­day 19th Decem­ber. The win­ner of this award will be announced on 89.7 Bay on Wed­nes­day 20th Decem­ber 2006.

The View­ers’ Choice Award: 50161 895

Thank You for your undy­ing sup­port

The Admin­sitra­tion
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IRA LOSCO — Bay Music Awards 2006

Għeżież,

Sena oħra hija kważi fuq u aħna nix­tiequ nir­rin­grazzjawkom tal­li l-appoġġ kontin­wu u twem­min li inti wrew fil Ira Losco u l-mużika tagħha.

Il Music Awards Bay huma lura, u flieles tagħna blat favor­iti ġie nnom­in­at għal darb’oħra!!!

Din is-sena Ira għan­du żewġ nom­inazz­jon­iji­et .…

Aħjar Kan­zun­etta: Sewqan Waħda mill Karozzi tiegħek
Best Solo Artist

Votazz­joni issa hija miftuħa u se tibqa miftuħa sa l-Erbgħa 6 Diċem­bru.

Biex Votazz­joni għall Ira Losco Ibgħat sms bl-isem tagħha fuq in-num­ri li ġejjin

Aħjar Kan­zun­etta: 50616 894
Aħjar Solo Artist: 50616 892

Jekk jogħġbok innota li kull SMS jiswa 16c. Massimu ta ‘3 mes­saġġi għal kull num­ru tat-tele­fon se jiġu aċċettati.

Dawk li jibagħtu l-voti tagħhom se jkoll­hom l-oppor­tun­ità biex tirbaħ wieħed mill-premjiji­et meraviljuż li ġejjin: mow­ba­jl Vod­fone 3G; lejl wieħed waq­fa għal tne­jn fuq Inter­Con­tin­ent­al Malta; u vawċer Lm200 minn Top Shop jew print­er Lab Can­on Home Rit­ratt minn Avantech.

all-ewwel dar­ba, xan­dira live tal-Premjiji­et Baj­ja Music se tkun imx­an­dra fuq TVM li jib­dew minn 22:00. A premju ġdid se tkun intro­dot­ta mat­ul Għażla Għoti l-2006 Teles­pettaturi Baj­ja Mużika Award­sâ € |The ””. teles­pettaturi se jkoll­hom iċ-ċans li jivvutaw għall-prestazz­joni favor­iti tagħhom tal-lejl. Votazz­joni għal dan il-premju se sseħħ mat­ul l-ispettaklu u se tagħlaq nhar it-Tli­eta Diċem­bru 19. Ir-rebbieħ ta dan il-premju se tkun imħab­bra fuq 89.7 Bay nhar l-Erbgħa 20 DIĊEMBRU, 2006.

Għażla Għoti l-Teles­pettaturi “”: 50161 895

Grazzi għall-appoġġ undy­ing tiegħek

il Admin­sitra­tion
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IRA Losco — Bay Music Awards 2006

Beste almal,

Nog n jaar is amper verby en ons wil graag dankie sê vir die kon­stante onder­steun­ing en geloof wat jy in Ira Losco en haar musiek.

Die Bay Music Awards is ter­ug, en ons gun­stel­ing rock chick is nog n keer gen­om­in­eer!!!

Van­jaar Ira het twee nom­inas­ies .…

Beste Song: Ry Een van jou motor
Beste Solo Kun­sten­aar

Stem is nou oop en sal oop bly tot Woens­dag 6 Desem­ber.

Om te stem vir Ira Losco Stuur n SMS met haar naam op die vol­gende nom­mers

Beste Song: 50616 894
Beste Solo Kun­sten­aar: 50616 892

Let asseblief daarop dat elke SMS kos 16c. N Mak­sim­um van 3 teks­bood­skappe per tele­foon­nom­mer sal aan­vaar word nie.

Die­gene wat in hul stem­me te stuur sal die geleen­theid kry om een ​​van die vol­gende fant­astiese pryse te wen: a Vod­fone 3G sel­foon; n een nag se verblyf vir twee by Inter­Con­tin­ent­al Malta; en n Lm200 gesken­k­be­wys van Top Shop of n Can­on foto­print­er Lab vanaf Avantech.

Vir die eer­ste keer ooit, sal n reg­streek­se uit­send­ing van The Bay Music Awards word uit­gesaai op TVM vanaf 10:00. N Nuwe toek­en­ning sal tydens Choice Award 2006 Bay Musiek Award­sâ € |The Kykers se bek­endgestel. TV-kykers sal n kans om te stem vir hul gun­stel­ing prestas­ie van die nag het. Stem vir hierdie toek­en­ning sal plaas­vind tydens die skou en sluit op Dinsdag 19 Desem­ber. Die wen­ner van hierdie toek­en­ning sal aangekondig word op 89,7 Bay op Woens­dag 20 Desem­ber 2006.

Die Kykers se Choice Award: 50161 895

Baie dankie vir u ewig onder­steun­ing

die Admin­sitra­tion
www.iralosco.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IRA LOSCO — Bay Music Awards 2006

Të nderu­ar,

Një vit tjetër po mbar­on dhe né do të doja të ju falën­der­oj për mbështetjen e vazh­duesh­me dhe të bes­im­it që kanë treguar në Ira Losco dhe muzikën e saj.

Bay Music Awards janë kthy­er, dhe favor­ite zogth ynë shkëmb ka qenë i nominu­ar për­sëri!!!

Këtë vit Ira ka dy nominime .…

Kënga më e mirë: Driv­ing Një Mak­ina juaj
Shkarko Solo Artist

Votimi është tash­më e hapur dhe do të mbetet e hapur deri në 6 e mërkurë dhjet­or.

Për Voto për Ira Losco Dër­goni një SMS me emrin e saj në num­rat e mëposhtëm

Kënga më e mirë: 50616 894
Shkarko Solo Artist: 50616 892

Ju lutem vini re se çdo SMS kushton 16C. Një mak­sim­um prej 3 mesazheve tek­st për num­rin e tele­fon­it do të pran­o­hen.

Ata që e dër­go­jnë në votat e tyre do të kenë mun­dësi për të fit­u­ar një nga çmi­met e mëposht­me fant­astike: një tele­fon celu­lar 3G Vod­fone; një qëndrim një natë për dy në Inter­con­tin­ent­al Maltës; dhe një kupon Lm200 nga Top Shop ose një Print­er Can­on Lab Faq­ja Foto nga AVANTECH.

Për herë të parë, një trans­me­tim të dre­jt­përdre­jtë të The Bay Music Awards do të trans­met­o­het në TVM duke fil­lu­ar nga ora 10pm. Një çmim i ri do të prez­an­to­het gjatë Choice Award 2006 të shikues­ve Bay Music Award­sâ € |The. shikues­it TV do të ketë një shans për të votu­ar për pun­ën e tyre të preferu­ar të natës. Votimi për këtë çmim do të zhvil­lo­het gjatë shfaqjes dhe do të mbyl­let më 19 dhjet­or e martë. Fituesi i këtij çmimi do të shpal­len në 89,7 Bay më 20 dhjet­or të vitit 2006 e mërkurë.