IsDateTime


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
IsDat­e­Time
Basic and Crys­tal syn­tax.
Over­loads
IsDat­e­Time (string)
IsDat­e­Time (num­ber)
Argu­ments
string is a String value or expres­sion to be tested for being con­vert­ible to a Dat­e­Time value. Many forms are accep­ted.
num­ber is a Num­ber value or expres­sion to be tested for being con­vert­ible to a Dat­e­Time value. It can be pos­it­ive, neg­at­ive or frac­tion­al. It is inter­preted as a num­ber of days since Decem­ber 301899.
Returns
Boolean value (True or False).
Action
IsDat­e­Time returns True if the given String or Num­ber value can be con­ver­ted to a val­id Dat­e­Time and returns False oth­er­wise. A val­id Dat­e­Time is any date-time between Janu­ary 1, 100 through Decem­ber 319999.
Typ­ic­al use
If you want to con­vert a String value to a Dat­e­Time using the func­tions CDat­e­Time or Dat­e­Time­Value, use the IsDat­e­Time func­tion first to check if the con­ver­sion will suc­ceed. See the examples sec­tion of IsDate for an example of this type.
Examples
The fol­low­ing examples are applic­able to both Basic and Crys­tal syn­tax:
IsDat­e­Time (““Septem­ber 30, 1999””)Returns True since the given string ““Septem­ber 30, 1999 is inter­preted as the Dat­e­Time value Septem­ber 30, 1999, 12:00:00am.
IsDat­e­Time (-100.2)Returns True since the given num­ber argu­ment is inter­preted as the Dat­e­Time value Septem­ber 20, 1899, 7:12:00 pm.
Com­ments
This func­tion is sim­il­ar to the Visu­al Basic func­tion IsDate.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
IsDat­e­Time
Bażiku u Crys­tal sin­tassi.
kariki żejda
IsDat­e­Time (string)
IsDat­e­Time (num­ru)
argu­menti
sek­wen­za huwa valur String jew espress­joni li għand­hom jiġu ttestjati tal­li kon­vert­ib­bli għal valur Dat­e­Time. Ħafna forom huma aċċettati.
in-num­ru huwa valur Num­ru jew espress­joni li għand­hom jiġu ttestjati tal­li kon­vert­ib­bli għal valur Dat­e­Time. Jista jkun pożit­tiv, negat­tiv jew frazz­jon­ali. Huwa inter­pretat bħala num­ru ta ġranet sa Diċem­bru 301899.
denun­zji
valur Boolean (Veru jew Falz).
azz­joni
IsDat­e­Time pros­pet­ti Veru jekk il-valur String jew Num­ru partikolari tista tiġi maqluba għal Dat­e­Time val­ida u pros­pet­ti Foloz mod ieħor. A Dat­e­Time val­idu huwa kwalunk­we data f’ħin bejn Jan­nar 1, 100 per­mezz 31 Diċem­bru, 9999.
użu tipiku
Jekk inti tix­tieq li jikkon­ver­tu valur String għal Dat­e­Time tuża l-fun­z­jon­iji­et CDat­e­Time jew Dat­e­Time­Value, uża l-fun­z­joni IsDat­e­Time ewwel biex jiċċekkjaw jekk il-kon­ver­ż­joni se jirnexxi. Ara t-taqsima eżem­pji ta IsDate għal eżem­pju ta dan it-tip.
eżem­pji
L-eżem­pji li ġejjin huma app­likab­bli kemm sin­tassi Bażiku u Crys­tal:
IsDat­e­Time ( ““30 Settem­bru, 1999””) Denun­zji Veru peress li l-sek­wen­za mogħti­ja ““30 Settem­bru, 1999 hija inter­pretata bħala l-valur Dat­e­Time 30 Settem­bru, 1999, 00:00:00.
IsDat­e­Time (-100.2) Denun­zji Veru peress li l-argu­ment num­ru mogħti huwa inter­pretat bħala l-valur Dat­e­Time Settem­bru 20, 1899, 07:12:00.
kum­menti
Din il-fun­z­joni hija simili għall-IsDate Visu­al fun­z­joni Bażiku.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
IsDat­e­Time
Basiese en Crys­tal sin­tak­s­is.
oor­laai
IsDat­e­Time (string)
IsDat­e­Time (aan­tal)
argu­mente
string is n String waarde of uit­drukking geto­ets vir die feit dat omgeskakel kan word na n Datum tyd waarde. Baie vorme aan­vaar.
get­al is n aan­tal waarde of uit­drukking geto­ets vir die feit dat omgeskakel kan word na n Datum tyd waarde. Dit kan pos­it­ief, neg­atief of frak­sionele wees. Dit word geïn­ter­pret­eer as n aan­tal dae sedert 30 Desem­ber 1899.
opbreng­ste
Boole-waarde (waar of vals).
Aksie
IsDat­e­Time ter­ug Waar as die gegewe String of nom­mer waarde kan omgeskakel word na n geldige Datum tyd en keer ter­ug Vals anders. N Geldige Datum tyd is n datum-tyd tussen 1 Janu­ar­ie 100 deur 31 Desem­ber 9999.
tipiese gebruik
As jy wil n String waarde te omskep in n Datum tyd met behulp van die funk­sies CDat­e­Time of Dat­e­Time­Value, gebruik die IsDat­e­Time funk­sie eer­ste om te kyk of die omskakeling sal slaag. Sien die voor­beelde afdel­ing van IsDate vir n voor­beeld van hierdie tipe.
voor­beelde
Die vol­gende voor­beelde is van toe­p­assing op beide basiese en Crys­tal sin­tak­s­is:
IsDat­e­Time ( ““Septem­ber 30, 1999””) gee ter­ug Waar sedert die gegewe string ““30 Septem­ber, 1999 word geïn­ter­pret­eer as die Datum tyd waarde Septem­ber 30, 1999, 00:00:00.
IsDat­e­Time (-100,2) gee ter­ug Waar sedert die gegewe aan­tal argu­ment word geïn­ter­pret­eer as die Datum tyd waarde Septem­ber 20, 1899, 07:12:00.
kom­mentaar
Hierdie funk­sie is soort­gelyk aan die Visu­al Basic funk­sie IsDate.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
IsDat­e­Time
Basic dhe Crys­tal sin­tak­së.
mbingarkesa
IsDat­e­Time (string)
IsDat­e­Time (num­ri)
argu­mentet
string është një vlerë String apo shpre­hje që do të testo­het për të qenë të kon­ver­tuesh­me në një vlerë DATETIME. Shumë forma janë pranu­ar.
Num­ri është një vlerë Num­ber apo shpre­hje që do të testo­het për të qenë të kon­ver­tuesh­me në një vlerë DATETIME. Ajo mund të jetë poz­it­ive, neg­at­ive ose të pjesshëm. Ajo është inter­pretu­ar si num­ri i ditëve që nga 30 dhjet­or 1899.
Kthim
vlera Boolean (True ose False).
vep­rim
IsDat­e­Time kthehet vër­tetë nëse String ose Num­ber vlera e dhënë mund të kon­ver­to­het në një DATETIME të vlef­sh­me dhe të kthehet False ndry­she. Një Dat­e­Time e vlef­sh­me është çdo datë-kohë ndërmjet 1 janar­it 100 deri më 31 dhjet­or 9999.
për­dor­imi tipik
Nëse ju doni për të kthy­er një vlerë String një DATETIME duke për­dor­ur funk­sion­et CDat­e­Time ose Dat­e­Time­Value, për­dorni funk­sion­in IsDat­e­Time parë për të kon­trol­lu­ar në rast se kon­ver­timi do të ketë suk­ses. Shih sek­sion­in shem­buj të IsDate për një shem­bu­ll të këtij lloji.
shem­buj
Shem­bujt e mëposhtëm janë të zbatuesh­me për të dy Themelore dhe Crys­tal sin­tak­së:
IsDat­e­Time ( ““Shtat­ori 30, 1999””) Kthen vër­tetë që nga string dhënë ““30 Septem­ber 1999 inter­preto­het si vlera DATETIME 30 shtat­or, 1999, 12:00:00 am.
IsDat­e­Time (-100,2) Kthen vër­tetë që argu­menti i dhënë num­rin inter­preto­het si vlera DATETIME 20 shtat­or 1899, 7:12:00 pm.
Com­ments
Ky funk­sion është i ngjashëm me Visu­al Basic funk­sion IsDate.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —