IsEmpty

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
IsEmpty
OLAP Syntax.
Tests whether an expression evaluates to the empty cell value.
Returns TRUE if the expression evaluates to a empty cell value; FALSE otherwise.
Syntax
IsEmpty (Expression)Parameters
Expression The expression being tested.

Return value
Returns TRUE or FALSE.
Example
The following example tests whether the Budget cells are empty. Empty cells are set to 0. Cells with values retain their value.
Iif ( IsEmpty({‘Budget’}),0,{‘Budget’} )See also Iif.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
IsEmpty
OLAP Sintassi.
Testijiet dwar jekk espressjoni tivvaluta l-valur taċ-ċellula vojta.
Denunzji VERU jekk l-espressjoni jevalwa sa valur ċellula vojta; FALZ mod ieħor.
sintassi
IsEmpty (Espressjoni) Parametri
Espressjoni L-espressjoni qed jiġi ttestjat.

valur tar-ritorn
Denunzji VERU jew FALZ.
eżempju
It-testijiet eżempju ġejjin jekk il-ċelluli Baġit huma vojta. ċelluli vojta huma stabbiliti biex 0. Ċelloli bil-valuri jżommu l-valur tagħhom.
IIF (IsEmpty ({ “”Baġit””}), 0, { “”Baġit””}) Ara wkoll Jjekk.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
IsEmpty
OLAP Syntax.
Toetse of ‘n uitdrukking evalueer om die leë sel waarde.
Wys WAAR indien die uitdrukking evalueer om ‘n leë sel waarde; ONWAAR anders.
sintaksis
IsEmpty (uitdrukking) Parameters
Uitdrukking Die uitdrukking getoets.

terugkeer waarde
Wys WAAR of ONWAAR is.
voorbeeld
Die volgende voorbeeld toetse of die begroting selle is leeg. Leë selle is ingestel op 0. Selle met waardes te behou hul waarde.
IIF (IsEmpty ({ ‘begroting’}), 0, { “”begroting ‘}) Sien ook IIF.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
Eshte bosh
OLAP Sintaksa.
Testet nëse një shprehje e vlerëson me vlerën e qelizave bosh.
Kthen TRUE nëse shprehja vlerëson në një vlerë qelizë bosh; FALSE ndryshe.
Sintaksë
IsEmpty (Shprehja) Parameters
Shprehja Shprehja duke u testuar.

vlera e kthimit
Kthen TRUE ose FALSE.
shembull
shembull testet e mëposhtme nëse janë qelizat e Buxhetit janë bosh. Qelizat bosh janë të vendosur për të 0. Qeliza me vlera të ruajnë vlerën e tyre.
IIF (IsEmpty ({ ‘Buxheti’}), 0, { “”Buxheti ‘}) Shih gjithashtu IIF.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
IsEmpty
OLAP አገባብ.
አንድ አባባል ባዶ ሕዋስ እሴት ይሰላል ይፈትሻል.
የሚለው አገላለጽ አንድ ባዶ ሕዋስ እሴት ይሰላል ከሆነ TRUE ይመልሳል; አለበለዚያ ውሸት.
የአገባብ
IsEmpty (መግለጫ) መለኪያዎች
መግለጫ የሚለው አገላለጽ ተሞክሯል.

መመለሻ እሴት
TRUE ወይም FALSE ይመልሳል.
ለምሳሌ
የበጀትና ሴሎች አለመሆኑን የሚከተለውን ምሳሌ ምርመራዎች ባዶ ናቸው. ባዶ ሴሎች እሴቶች ጋር 0. ሕዋሶች ከተዋቀረ ናቸው ያላቸውን ዋጋ ይቀጥላሉ.
Iif (IsEmpty ({ »በጀት»}), 0, { ‘በጀት »}) በተጨማሪም Iif ተመልከት.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
فارغ
OLAP بناء الجملة.
الاختبارات ما إذا كان تقييم التعبير إلى قيمة الخلية الفارغة.
يعود TRUE إذا تقييم التعبير إلى قيمة خلية فارغة. FALSE خلاف ذلك.
بناء الجملة
IsEmpty (التعبير) معلمات
التعبير التعبير التي يجري اختبارها.

قيمة الإرجاع
إرجاع TRUE أو FALSE.
مثال
الاختبارات المثال التالي ما إذا كانت الخلايا الميزانية فارغة. يتم تعيين خلايا فارغة إلى 0. الخلايا مع القيم تحتفظ بقيمتها.
معهد التمويل الدولي (IsEmpty ({ ‘الميزانية’})، 0، { ‘الميزانية’}) انظر أيضا معهد التمويل الدولي.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
IsEmpty
OLAP ձեւաչափումով:
Թեստեր թե արդյոք արտահայտությունն է գնահատում դատարկ բջջային արժեքի.
Վերադարձնում է true, արտահայտությունը գնահատում է դատարկ բջջային արժեքի. ԿԵՂԾ այլ կերպ.
Շարահյուսություն
IsEmpty (արտահայտություն) Պարամետրեր
Արտահայտությունը Արտահայտությունը փորձարկվում.

վերադարձը արժեքը
Վերադարձնում TRUE կամ կեղծ.
Օրինակ
Հետեւյալ օրինակը թեստերը, թե բյուջեն բջիջների դատարկ են: Դատարկ բջիջները կարող են սահմանվել: 0 բջիջների հետ արժեքների պահպանում են իրենց արժեքը:
IIF (IsEmpty ({ ‘Բյուջե’}), 0, { ‘Բյուջե’}) Տես նաեւ IIF:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
IsEmpty
OLAP Sintaksis.
ifadəsi boş mobil dəyəri qiymətləndirir olub testlər.
ifadə bir boş mobil dəyəri qiymətləndirir əgər TRUE Returns; başqa yalan.
sintaksis
IsEmpty (Expression) Parameters
Expression ifadə sınaqdan keçirilir.

Return dəyəri
Doğru və ya yalan qaytarır.
misal
Budget hüceyrələri olub Aşağıdakı misal testlər boş. Boş hüceyrələri dəyərləri ilə 0 Cells müəyyən edilir onların dəyəri saxlamaq.
IIF (IsEmpty ({ “”Büdcə””}), 0, { “”Büdcə””}) də IIF baxın.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
isempty
OLAP Syntax.
Probak adierazpen bat da hutsik zelula balio ebaluatzen den.
TRUE adierazpena hutsik dagoen zelula balio bat ebaluatzen bada; FALSE bestela.
Sintaxia
Isempty (Expression) parametroak
Expression Esamolde hau probetan.

Return balio
TRUE edo FALSE.
Adibidea
Adibide hauek probak Aurrekontu zelulak ala hutsik daude. gelaxka hutsak dira balioekin 0. zelulak ezarri bere balioa atxikitzen.
IIF (isempty ({ ‘Aurrekontua’}), 0, { ‘Aurrekontua’}) Ikus ere IIF.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
IsEmpty
OLAP Сінтаксіс.
Тэсты ацэньвае Ці выраз са значэннем пусты вочка.
Вяртае TRUE, калі выраз у пустое значэнне вочка; FALSE у адваротным выпадку.
сінтаксіс
IsEmpty (выраз) Параметры
Выраз выраз выпрабоўваецца.

вяртаецца значэнне
Вяртае TRUE або FALSE.
прыклад
У наступным прыкладзе правяраецца Ці бюджэт вочак пустыя. Пустыя вочкі значэнне 0. Cells са значэннямі захоўваюць сваё значэнне.
IIF (IsEmpty ({ ‘Бюджэт’}), 0, { ‘Бюджэт’}) Глядзіце таксама Iif.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
খালি
OLAP সিনট্যাক্স.
টেস্ট একটি অভিব্যক্তি খালি সেল মান কিনা মূল্যায়ণ করা.
‘সত্য’ ফেরত অভিব্যক্তি একটি খালি ঘর মান মূল্যায়ণ যদি; অন্যথায় মিথ্যা.
বাক্য গঠন
IsEmpty (এক্সপ্রেশন) পরামিতি
অভিব্যক্তি অভিব্যক্তি পরীক্ষা করা হচ্ছে.

ফিরতি মূল্য
ফেরৎ সত্য বা মিথ্যা.
উদাহরণ
কিনা বাজেট কোষ নিম্নলিখিত উদাহরণে পরীক্ষায় খালি হয়. খালি কোষ মান সঙ্গে 0. সেল নির্ধারণ করা হয় তাদের মান বজায় রাখা.
Iif (IsEmpty ({ ‘বাজেট’}), 0, { ‘বাজেট’}) এছাড়াও Iif দেখুন.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
IsEmpty
OLAP Sintaksa.
Provjerava da li je izraz ocjenjuje da prazan vrijednosti ćelija.
Vraća TRUE ako je izraz ocjenjuje na praznu vrijednost ćelije; FALSE drugačije.
sintaksa
IsEmpty (Expression) Parametri
Izraz Izraz koji se ispituje.

Povratak vrijednost
Vraća TRUE ili FALSE.
primjer
Sljedeći primjer testova da li je budžet ćelije su prazne. Prazne ćelije su postavljena na 0. Ćelije sa vrijednostima zadržavaju svoju vrijednost.
IIF (IsEmpty ({ ‘budžet’}), 0, { ‘budžet’}) Pogledajte i IIF.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Празно е
OLAP Синтаксис.
Тестове дали израз оценява на стойността на празна клетка.
Връща TRUE, ако изразът е празна стойност на клетка; FALSE друго.
Синтаксис
IsEmpty (израз) Параметри
Експресия Изразът се изпитва.

Върната стойност
Връща TRUE или FALSE.
пример
Следващият пример проверява дали Бюджет клетки са празни. Празните клетки са настроени на 0. Клетките със стойности запазват стойността си.
IIF (IsEmpty ({ “”Бюджет””}), 0, { “”Бюджет””}) Вижте и IIF.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda en línia
Està buit
Sintaxi OLAP.
Comprova si una expressió s’avalua com el valor de la cel·la buida.
Retorna TRUE si l’expressió s’avalua com un valor de cel·la buida; Altrament.
sintaxi
IsEmpty (expressió) Paràmetres
Expressió L’expressió s’està provant.

valor de retorn
Retorna TRUE o FALS.
exemple
El següent exemple prova si les cèl·lules Pressupost estan buits. Les cel·les buides es posen a 0. Les cèl·lules amb valors conserven el seu valor.
IIF (IsEmpty ({ ‘Pressupost’}), 0, { ‘Pressupost’}) Veure també IIF.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Nagtaho Online Tabang
Walay sulod
OLAP syntax.
Pagsulay kon usa ka ekspresyon nga nagsusi sa mga walay sulod nga bili cell.
Mibalik TINUOD kon ang ekspresyon nagsusi sa usa ka walay sulod nga bili cell; SAYOP kon dili.
syntax
IsEmpty (Pagpahayag) lantugi
Ekspresyon ekspresyon nga gisulayan.

Bumalik bili
Mibalik TINUOD o SAYOP.
Panig-ingnan
Ang mosunod nga mga panig-ingnan pagsulay kon ang mga selula sa budget mao ang walay sulod. Walay sulod nga mga selula gipahimutang sa 0. Selula sa mga prinsipyo magpabilin sa ilang mga bili.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Tan-awa usab Iif.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Malipoti Online Help
IsEmpty
OLAP malembedwe.
Mayesero ngati kumasonyeza kuti amayankha pa mtengo cell kanthu.
Akubwerera WOONA ngati mawu amayankha kuti mtengo cell kanthu; ZONYENGA ayi.
malembedwe
IsEmpty (Kumasonyeza) magawo
Liwulo akuti akuyesedwa.

mtengo Bwererani
Akubwerera Zoona kapena zonama.
Mwachitsanzo
The kutsatira chitsanzo mayesero ngati maselo bajeti ndi yopanda pake. maselo chopanda zakonzedwa kuti Maselo 0. ndi mfundo kusunga phindu.
Iif (IsEmpty ({ ‘bajeti’}), 0, { ‘bajeti’}) Onaninso Iif.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports联机帮助
是空的
OLAP语法。
测试表达式是否取值为空单元值。
如果表达式的计算结果为空单元值,则返回TRUE;否则为false。
句法
为IsEmpty(expression)参数
表达的表达进行测试。

返回值
返回TRUE或FALSE。

下面的示例测试是否预算细胞是空的。空单元均设置为0细胞用值保持它们的值。
IIF(为IsEmpty({‘预算’}),0,{‘预算’})参见IIF。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports聯機幫助
是空的
OLAP語法。
測試表達式是否取值為空單元值。
如果表達式的計算結果為空單元值,則返回TRUE;否則為false。
句法
為IsEmpty(expression)參數
表達的表達進行測試。

返回值
返回TRUE或FALSE。

下面的示例測試是否預算細胞是空的。空單元均設置為0細胞用值保持它們的值。
IIF(為IsEmpty({‘預算’}),0,{‘預算’})參見IIF。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rivista Help Online
IsEmpty
OLAP sintassi.
Testi s’ellu un ‘esprissioni evaluates à i valori portable viotu.
Torna a CALDO siddu li sprissioni evaluates à un valori portable viotu; In spicificatu.
sintassa
IsEmpty (expression) login
Espressione L’espressione esse pruvatu.

valuri U campanile
Torna a fàusi o veri.
esempiu
Li siquenti esempiu di i testi dubbî si lu muvimentu Budget sò vioti. Leoni viotu sò date à 0. Anime cu valuri t’ani u so valori quantunqua.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) See also Iif.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Prazno je
OLAP Sintaksa.
Testovi li izraz procjenjuje na vrijednost prazno polje.
Vraća TRUE ako je izraz procjenjuje na vrijednost prazan stanica; FALSE drugačije.
Sintaksa
IsEmpty (Expression) Detalji
Izražavanje Izraz koji se ispituje.

Povratna vrijednost
Vraća TRUE ili FALSE.
Primjer
Sljedeći primjer ispitivanja da li je stanica proračuna su prazni. Prazne ćelije su postavljena na 0. stanica s vrijednostima zadržati svoju vrijednost.
IIF (IsEmpty ({ “”Proračun””}), 0, { “”Proračun””}) Vidi također IIF.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjælp
Er tom
OLAP Syntaks.
Tests, om et udtryk evaluerer til den tomme celle værdi.
Returnerer SAND, hvis udtryk evalueres til en tom celle værdi; FALSK ellers.
Syntaks
IsEmpty (udtryk) Parametre
Ekspression Udtrykket der testes.

Retur værdi
Returnerer SAND eller FALSK.
Eksempel
Følgende eksempel tests om budgettet cellerne er tomme. Tomme celler er sat til 0. Celler med værdier bevarer deres værdi.
IIf (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Se også IIf.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Is leeg
OLAP Syntax.
Test of een expressie evalueert naar de lege cel waarde.
Geeft TRUE terug als de expressie evalueert naar een lege cel waarde; Anders false.
Syntaxis
IsEmpty (Expression) Parameters
De uitdrukking expressie getest.

Return value
Geeft waar of onwaar.
Voorbeeld
Het volgende voorbeeld toetst of de begroting cellen leeg. Lege cellen worden ingesteld op 0. Cellen met waarden behouden hun waarde.
IIF (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Zie ook IIF.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online nápovědy
Je prázdný
OLAP Syntax.
Testy, zda je výraz vyhodnocen jako prázdné hodnoty buňky.
Vrací TRUE, pokud je výraz vyhodnocen jako prázdné hodnoty buňky; FALSE jinak.
Syntax
IsEmpty (výraz) Parametry
Výraz Výraz je testován.

návratová hodnota
Vrací true nebo false.
Příklad
Následující příklad testuje, zda rozpočet buňky jsou prázdné. Prázdné buňky jsou nastaveny na 0. buněk s hodnotami zachovávají svou hodnotu.
IIF (IsEmpty ({ “”Rozpočet””}), 0, { “”Rozpočet””}) Viz též IIF.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/


“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
IsEmpty
OLAP Syntax.
Tests whether an expression evaluates to the empty cell value.
Returns TRUE if the expression evaluates to a empty cell value; FALSE otherwise.
Syntax
IsEmpty (Expression)Parameters
Expression The expression being tested.

Return value
Returns TRUE or FALSE.
Example
The following example tests whether the Budget cells are empty. Empty cells are set to 0. Cells with values retain their value.
Iif ( IsEmpty({‘Budget’}),0,{‘Budget’} )See also Iif.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristalo Raportoj Surreta Helpo
IsEmpty
OLAP Sintakso.
Testoj ĉu esprimo taksas al la malplena ĉelo valoro.
Redonas TRUE se la esprimo taksas al malplena ĉelo valoro; FALSA alie.
sintakso
IsEmpty (Esprimo) Parametroj
Esprimo La esprimo estanta elprovita.

reveno valoro
Redonas TRUE aŭ FALSE.
ekzemple
La sekvanta ekzemplo testoj ĉu la Buĝeto ĉeloj estas malplenaj. Malplenaj ĉeloj havas inklinon al 0. Ĉeloj kun valoroj reteni ilian valoron.
IIF (IsEmpty ({ ‘Buĝeto’}), 0, { ‘Buĝeto’}) Vidu ankaŭ IIF.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Hetkel Abi
On tühi
OLAP süntaks.
Katsed kas väljend hindab tühja lahtri väärtus.
Tagastab’tõene’kui väljendus väärtustub tühja lahtri väärtus; FALSE teisiti.
süntaks
IsEmpty (Expression) parameetrid
Expression Väljend testitakse.

Tagastatav väärtus
Annab vastuseks väärtuse TRUE või FALSE.
näide
Järgnev näide testid, kas eelarve rakud on tühi. Tühje lahtreid määratud 0. Rakke väärtustega säilitavad oma väärtuse.
Ilf (isEmpty ({ “”Eelarve””}), 0, { “”Eelarve””}) Vt ka Ilf.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Ay walang laman
OLAP Syntax.
Tests kung ang isang expression sinusuri sa ang walang laman na halaga cell.
Ibinabalik TRUE kung ang expression sinusuri sa isang walang laman na halaga cell; FALSE kung hindi man.
palaugnayan
IsEmpty (Expression) Parameter
Expression pananalitang sinusuri.

bumalik halaga
Ibinabalik ang TAMA o MALI.
halimbawa
Ang sumusunod na halimbawa pagsusulit kung ang mga cell Budget ay walang laman. Empty cells ay naka-set sa 0. Cells na may mga halaga panatilihin ang kanilang halaga.
Iif (IsEmpty ({ ‘Badyet’}), 0, { ‘Budget’}) Tingnan din Iif.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-ohje
On tyhjä
OLAP Syntax.
Testit onko ilmaus arvioi tyhjän solun arvon.
Palauttaa TRUE jos lauseke evaluoituu tyhjän solun arvon; FALSE muuten.
Syntaksi
IsEmpty (Expression) parametrit
Expression Ilmaisu testataan.

paluu arvo
Tosi tai epätosi.
esimerkki
Seuraava esimerkki testaa, onko budjetti solut ovat tyhjiä. Tyhjät solut asetetaan 0. Solut, joissa arvot säilyttävät arvonsa.
IIF (IsEmpty ({Talousarviota}), 0, {Talousarviota}) Katso myös IIF.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Aide en ligne
Est vide
OLAP Syntaxe.
Teste si une expression est évaluée à la valeur de la cellule vide.
Retourne TRUE si l’expression est évaluée à une valeur de cellule vide; FALSE sinon.
Syntaxe
IsEmpty (expression) Paramètres
Expression L’expression testée.

Valeur de retour
Retourne TRUE ou FALSE.
Exemple
L’exemple suivant teste si les cellules budgétaires sont vides. Les cellules vides sont mis à 0. Les cellules avec des valeurs conservent leur valeur.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Voir aussi Iif.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Is leech
OLAP Syntaxis.
Tests oft in útdrukking blykt oan de lege sel wearde.
Jout Wier as de útdrukking blykt ta in lege sel wearde; FALSE oars.
Syntax
IsEmpty (Expression) Parameters
Expression De ekspresje wurdt hifke.

Return wearde
Jout Wier of net-Wier.
Foarbyld
De folgjende foarbyld testen oft de Begrutting sellen binne leech. Lege sellen wurde ynsteld nei 0. Sellen mei wearden behâlde harren wearde.
IIf (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budzjet’}) Sjoch ek IIf.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Axuda Online
IsEmpty
OLAP Syntax.
Examina unha expresión é valorada como o valor da cela baleira.
Volve TRUE se a expresión é valorada como un valor de célula baleira; FALSE en caso contrario.
sintaxe
IsEmpty (expresión) Parámetros
Expresión A expresión sendo probada.

valor de retorno
Volve verdadeiro ou falso.
exemplo
Os seguintes probas exemplo, se as células Orzamento están baleiros. As células baleiras son definidos como 0. as células con valores manteñen o seu valor.
IIF (IsEmpty ({ ‘Orzamento’}), 0, { ‘Orzamento’}) Ver tamén IIF.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
ცარიელია
OLAP სინტაქსი.
ტესტები თუ არა გამოხატვის აფასებს ცარიელი საკანში ღირებულება.
ბრუნდება ნამდვილი თუ გამოხატვის აფასებს, რომ ცარიელ საკანში ღირებულება; ცრუ სხვაგვარად.
სინტაქსი
Isempty (გამოხატვის) Parameters
გამოხატვის გამოხატვის მიმდინარეობს ტესტირება.

დაბრუნებული მნიშვნელობა
ბრუნდება TRUE ან FALSE.
მაგალითი
შემდეგი მაგალითი ტესტები თუ არა ბიუჯეტი საკნები ცარიელი. ცარიელი საკნები მითითებული 0. უჯრედები ღირებულებების ინარჩუნებენ ღირებულება.
Iif (isempty ({ ‘საბიუჯეტო}), 0, {‘ საბიუჯეტო}) აგრეთვე იხილე Iif.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-Hilfe
Ist leer
OLAP-Syntax.
Prüft, ob ein Ausdruck auf die leere Zelle Wert zurückgibt.
Gibt TRUE zurück, wenn der Ausdruck auf eine leere Zelle Wert ergibt Andernfalls FALSE.
Syntax
IsEmpty (Ausdruck) Parameter
Expression Die Expression getestet.

Rückgabewert
Wahr oder Falsch zurück.
Beispiel
Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob die Budget-Zellen sind leer. Leere Zellen werden auf 0 gesetzt Zellen mit Werten behalten ihren Wert.
IIF (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Siehe auch Iif.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Είναι άδειο
OLAP Σύνταξη.
Δοκιμές αν μια έκφραση αξιολογεί την κενή τιμή του κελιού.
Επιστρέφει TRUE αν η έκφραση αξιολογεί σε μια κενή τιμή κελί? ΛΑΘΟΣ διαφορετικά.
Σύνταξη
IsEmpty (Expression) Παράμετροι
Έκφραση Η έκφραση που δοκιμάζεται.

τιμή επιστροφής
Επιστρέφει TRUE ή FALSE.
Παράδειγμα
Το ακόλουθο παράδειγμα δοκιμές εάν τα κύτταρα του προϋπολογισμού είναι άδειο. Τα κενά κελιά στο 0. Τα κύτταρα με τιμές διατηρούν την αξία τους.
IIF (isEmpty ({ «Προϋπολογισμός»}), 0, { «Προϋπολογισμός»}) Βλέπε επίσης IIF.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
isempty
ઓલાપ વાક્યરચના.
ટેસ્ટ અભિવ્યક્તિ ખાલી સેલ કિંમત મૂલ્યાંકન કે નહીં.
સાચું આપે અભિવ્યક્તિ ખાલી સેલ કિંમત મૂલ્યાંકન જો; અન્યથા ખોટી.
સિન્ટેક્ષ
Isempty (અભિવ્યક્તિ) પરિમાણો
અભિવ્યક્તિ અભિવ્યક્તિ પરીક્ષણ થાય છે.

રીટર્ન કિંમત
સાચું કે ખોટું આપે છે.
ઉદાહરણ
કે શું બજેટ સેલમાં નીચેના ઉદાહરણ પરીક્ષણો ખાલી છે. ખાલી કોશિકાઓ કિંમતો સાથે 0 કોષો સુયોજિત છે તેમની કિંમત જાળવી રાખી છે.
IIF (isempty ({ ‘બજેટ’}), 0, { ‘બજેટ’}) પણ IIF જુઓ.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapò En jwèt ede
isempty
OLAP Sentaks.
Tès si wi ou non yon ekspresyon evalye a valè a selil vid.
Retounen vre si ekspresyon ki evalye nan yon valè selil vid; FO otreman.
sentaks
Isempty (Espresyon) Paramèt
Ekspresyon Ekspresyon ke yo te pran tès la.

valè retounen
Retounen vre oubyen fo.
Egzanp
yo Egzamen sa egzanp si wi ou non selil yo Bidjè yo vid. selil vid yo mete a 0. Selil ak valè kenbe valè yo.
IIF (isempty ({ ‘Bidjè’}), 0, { ‘Bidjè’}) Gade tou IIF.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal rahoton Online Help
IsEmpty
OLAP ginin kalma.
Gwaje-gwaje ko wani magana bincika ga m cell darajar.
Koma GASKIYA idan magana bincika zuwa m cell darajar. KARYA in ba haka ba.
ginin kalma
IsEmpty (Zancen) sigogi
Zancen The magana, anã fitinar ku.

Komawa darajar
Koma gaskiya ko karya.
Example
Wadannan misali gwaje-gwaje ko Budget Kwayoyin ne m. M Kwayoyin suna saita zuwa 0. Sel da dabi’u riƙe su darajar.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Dubi kuma Iif.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He aniani hoike Online Help
IsEmpty
Olap Ka Mooolelo O.
Ho’āʻo paha ke ‘loiloi i ka nele aeea waiwai.
Huli oiaio, ina o ka hōʻike loiloi i ka nele aeea waiwai; Wahahee ole.
Ka Mooolelo O
IsEmpty ( ‘aoʻao o) kiko’î
‘Aoʻao o ka’ aoʻao o ua ikea ai.

Return waiwai
Hoʻi Pololei ai ole Pololei.
la’ana
Ka hahai Eia ho’āʻo paha ka Bedroom keena, ua nele. Empty aeee ua hoonoho ia 0. keena me nā loina aua i ko lakou waiwai.
Iif (IsEmpty (, ‘Bedroom’}), 0,, ‘Bedroom’}) Aia no hoi Iif.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports עזרה מקוונת
זה ריק
OLAP תחביר.
בודק אם ביטוי מעריך לערך התא הריק.
חזרת TRUE אם הביטוי מעריך לערך תא ריק; FALSE אחרת.
תחביר
פרמטרים IsEmpty (Expression)
ביטוי הביטוי נבדק.

ערך החזרה
מחזירה TRUE או FALSE.
דוגמא
בדיקות הדוגמא הבאות אם תאי התקציב ריקות. תאים ריקים מוגדרים 0. תאים עם ערכים לשמור על הערך שלהם.
IIF (IsEmpty ({ ‘תקציב’}), 0, { ‘תקציב’}) ראה גם IIF.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
खाली है
OLAP सिंटेक्स।
टेस्ट एक अभिव्यक्ति खाली सेल मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए है।
TRUE देता अभिव्यक्ति एक खाली सेल मूल्य का मूल्यांकन करता है, तो; अन्यथा गलत।
वाक्य – विन्यास
IsEmpty (अभिव्यक्ति) पैरामीटर
अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रतिलाभ की मात्रा
TRUE या FALSE देता है।
उदाहरण
कि क्या बजट कोशिकाओं निम्न उदाहरण परीक्षण खाली हैं। खाली कोशिकाओं मूल्यों के साथ 0. प्रकोष्ठों के लिए सेट कर रहे हैं उनके मूल्य बरकरार रहती है।
IIF (IsEmpty ({ ‘बजट’}), 0, { ‘बजट’}) भी IIF देखें।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pab
IsEmpty
OLAP Syntax.
Tests seb ib qho kev qhia ntsuas mus rau lub tas cell nqi.
Rov TRUE yog hais tias tus qhia ntsuas mus rau ib tug empty cell nqi; Cuav txwv tsis pub.
syntax
IsEmpty (Qhia) Tsis
Qhia The expression raug sim.

Rov qab tus nqi
Rov TRUE los yog cuav.
Piv txwv li
Cov piv txwv nram qab kev ntsuam xyuas seb tus Budget hlwb yog empty. Npliag hlwb muaj teem caij mus 0. hlwb nrog qhov tseem ceeb khaws lawv cov nqi.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Saib kuj Iif.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online segítség
Üres
OLAP szintaxis.
Megvizsgáljuk, hogy a kifejezés értéke az üres cella értékét.
TRUE értéket ad vissza, ha a kifejezés értéke üres cella értéke; FALSE egyébként.
Szintaxis
IsEmpty (Expression) paraméterek
Expression A kifejezés tesztelnek.

visszatérési érték
TRUE értékkel tér vissza, vagy FALSE.
Példa
Az alábbi példában azt vizsgáljuk, hogy a költségvetési cella üres. Üres cellák beállítása 0. cellák értékeit megőrzik értéküket.
IIF (IsEmpty ({ ‘olcsó’}), 0, { ‘olcsó’}) Lásd még IIF.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports nethjálpina
IsEmpty
OLAP Setningafræði.
Prófanir hvort tjáning metur að tómum klefi gildi.
Gefur TRUE ef hugtakið metur að tómur klefi gildi; FALSE annars.
setningafræði
IsEmpty (Expression) Parameters
Tjáning Tjáningu er verið að prófa.

skilagildi
Gefur TRUE eða FALSE.
Dæmi
Eftirfarandi dæmi prófanir hvort fjárhagsáætlun frumur eru tóm. Tóm frumur eru settar 0. Cells með gildum haldi gildi sínu.
IIF (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Sjá einnig IIF.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Akụkọ Online Help
IsEmpty
OLAP ahazi ahịrịokwu.
Ule ma ngosipụta nyochasiri na efu cell uru.
Laghachi EZI ma ọ bụrụ na okwu ahụ nyochasiri ka a efu cell uru; Ụgha na uzọ ọzọ.
ahazi ahịrịokwu
IsEmpty (Expression) kwa
Okwu The okwu na-anwale.

nloghachi uru
Laghachi eziokwu ma obu ugha.
atụ
The atụ na-esonụ ule ma na mmefu ego na mkpụrụ ndụ bụ ihe efu. Efu mkpụrụ ndụ na-setịpụrụ na-0. Sel na ụkpụrụ idowe ha bara uru.
Iif (IsEmpty ({ ’emefu ego’}), 0, { ’emefu ego’}) Leekwa Iif.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Bantuan Online
Kosong
OLAP Sintaks.
Tes apakah ekspresi mengevaluasi nilai sel kosong.
Mengembalikan TRUE jika ekspresi bernilai nilai sel kosong; SALAH sebaliknya.
Sintaksis
IsEmpty (Expression) Parameter
Ekspresi Ekspresi sedang diuji.

nilai kembali
Mengembalikan TRUE atau FALSE.
Contoh
Contoh berikut tes apakah sel Anggaran kosong. sel kosong ditetapkan untuk 0. Sel dengan nilai-nilai mempertahankan nilai mereka.
Iif (IsEmpty ({ ‘Anggaran’}), 0, { ‘Anggaran’}) Lihat juga IIF.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
IsEmpty
OLAP Comhréir.
Tástálacha cibé meastóireacht slonn don luach chill folamh.
Tuairisceáin TRUE má meastóireacht ar an abairt luach cill folamh; BRÉAGACH mhalairt.
Comhréir
IsEmpty (Slonn) Paraiméadair
Slonn Cialluíonn an abairt á thástáil.

luach ar ais
Tuairisceáin FÍOR nó BRÉAGACH.
Sampla
Is iad na tástálacha sampla seo a leanas an bhfuil na cealla Bhuiséid folamh. cealla folamh a shocrú chun 0 Cealla le luachanna a choinneáil ar a luach.
IIF (IsEmpty ({ ‘Buiséad’}), 0, { ‘Buiséad’}) Féach freisin IIF.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Guida in linea
È vuoto
OLAP Sintassi.
Verifica se l’espressione restituisce il valore della cella vuota.
Restituisce TRUE se l’espressione restituisce un valore di cella vuota; FALSE in caso contrario.
Sintassi
IsEmpty (espressione) Parametri
Espressione L’espressione in fase di test.

valore di ritorno
Restituisce vero o falso.
Esempio
Il seguente esempio test se le cellule di bilancio sono vuote. Le celle vuote sono impostati a 0. celle con valori mantengono il loro valore.
IIF (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Vedi anche IIF.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
isEmpty
OLAP構文。
式が空のセル値に評価されるかどうかをテストします。
式が空のセル値に評価された場合にTRUEを返します。そうでない場合はFALSE。
構文
isEmpty(式)のパラメータ
式式は、テストされています。

戻り値
TRUEまたはFALSEを返します。

予算セルが空であるかどうかを次の例をテストします。空のセルは値で0セルに設定されているが、それらの値を保持します。
IIF(のisEmpty({ ‘予算’})、0、{ ‘予算’})もIIFを参照してください。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lapuran Crystal Pitulung Online
IsEmpty
OLAP Syntax.
Tes apa expression ngetung menyang Nilai sel kosong.
Ngasilake TRUE yen ekspresi ngetung menyang Nilai sel kosong; Lupute digunakake.
Syntax
IsEmpty (Expression) paramèter
Expression Ekspresi kang dites.

Nilai bali
Ngasilake TRUE utawa lupute.
Conto
tuladha ing ngisor iki tes apa sel Budget kosong. sel kosong nyetel kanggo 0. Sel karo nilai makaryakke sing isine.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Deleng uga Iif.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
isempty
OLAP ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾಲಿ ಕೋಶ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಎಂಬುದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್.
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕೋಶ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಪನ ವೇಳೆ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು.
ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್
Isempty (ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ) ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಮರಳುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು
ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆ
ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಜೆಟ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮೌಲ್ಯಗಳು 0 ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
Iif (isempty ({ ‘ಬಜೆಟ್’}), 0, { ‘ಬಜೆಟ್’}) ಸಹ Iif ನೋಡಿ.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Онлайн Анықтама Есептер
IsEmpty
OLAP Синтаксис.
Егер өрнек бос ұяшық құнына бағалайды ма сынау.
өрнек бос ұяшық мәнді есептейтін болса TRUE қайтарады; Әйтпесе False.
Синтаксис
IsEmpty (Expression) Параметрлер
Expression өрнек сыналады.

Қайтар- мағына
TRUE немесе FALSE мәнін қайтарады.
мысал
Бюджет ұяшықтар бос ма Келесі мысалда сынақтар. Бос ұяшықтар құндылықтарды олардың құнын сақтап отырып 0. Cells орнатылады.
IIf (IsEmpty ({ ‘бюджеттік’}), 0, { ‘Бюджет’}), сондай-ақ IIf қараңыз.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
គឺទទេ
OLAP វាក្យសម្ព័ន្ធ។
ការធ្វើតេស្តថាតើការបញ្ចេញមតិមួយដែលវាយតម្លៃទៅតម្លៃក្រឡាទទេ។
ត្រឡប់ TRUE ប្រសិនបើកន្សោមវាយតម្លៃទៅតម្លៃក្រឡាមួយទទេ; មិនពិតទេ។
វាក្យសម្ព័ន្ធ
IsEmpty (បញ្ចេញមតិ) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ការបញ្ចេញមតិត្រូវបានធ្វើតេស្តការបញ្ចេញមតិនេះ។

តម្លៃត្រឡប់
ត្រឡប់ TRUE ឬ FALSE ។
ឧទាហរណ៍
ការធ្វើតេស្តថាតើកោសិកាឧទាហរណ៍ខាងក្រោមថវិកាគឺទទេ។ ក្រឡាទទេត្រូវបានកំណត់ទៅ 0 ក្រឡាដែលមានតម្លៃរក្សាតម្លៃរបស់ពួកគេ។
Iif (IsEmpty ({ ‘ថវិកា’}), 0, { ‘ថវិកា’}) សូមមើលផងដែរ Iif ។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

크리스탈은 온라인 도움말을보고
비었다
OLAP 구문.
식이 빈 셀 값으로 평가 여부를 테스트합니다.
식이 빈 셀 값으로 평가되면 TRUE를 반환; 그렇지 않으면 FALSE.
통사론
그러나 IsEmpty (식) 매개 변수
식 발현은 시험된다.

반환 값
TRUE 또는 FALSE를 돌려줍니다.

예산 세포 여부를 다음 예제 테스트는 비어 있습니다. 빈 셀이 값을 0으로 셀로 설정되어 자신의 값을 유지합니다.
IIF (IsEmpty 함수 ({ ‘예산’}), 0, { ‘예산’})도 IIF를 참조하십시오.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Raport liserxetê Alîkarî
IsEmpty
OLAP Hevoksaziyê.
Testên gelo îfade dinirxîne û ji bo nirxê hucreyê de vala.
Vedigere rastîn, eger îfadeya dinirxîne û ji bo nirxê hucreyê de vala; Derew yan na.
Hevoksaziyê
IsEmpty (Ramanî) Parameters
Bîr û îfade tê ceribandin.

nirxa vegera
Vedigere rast e an xelet.
Mînak
Mînaka muayeneyên li jêr, ka hucreyên budceya vala ne. hucreyên vala bi to 0. Hucreyên bi nirxên set hiltînin û nirxê wan.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) bi Iif binêre.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal отчеттор Online Жардам
Бош
OLAP Syntax.
бир сөз бош клетка наркына баа берет же сыноо.
сөздөр бош клетка наркына бааланса ЧЫНЫГЫ кайтарып берет; Эгерде ТУУРА ЭМЕС.
синтаксиси
IsEmpty (Expression) параметрлери
Сөз айкашы сыналган.

Return наркы
ТУУРА же ТУУРА ЭМЕС кайтарат.
мисал
Бюджет клеткалардын же төмөнкү мисал тест бош. баалуулуктар менен бош клеткалар 0. клеткаларга белгиленет, алардын калышат.
Каалаган (IsEmpty ({ «Бюджет»}), 0, { «бюджет»}) да кароого болот.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
IsEmpty
OLAP Syntax.
ການທົດສອບບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະແດງອອກການປະເມີນມູນຄ່າຫ້ອງເປົ່າຫວ່າງ.
ກັບຄືນມາ TRUE ຖ້າຫາກວ່າການສະແດງອອກການປະເມີນຄ່າຫ້ອງທີ່ເປົ່າຫວ່າງ; ຜິດຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ.
syntax
IsEmpty (ການສະແດງອອກ) ພາລາມິເຕີ
ການສະແດງອອກການສະແດງອອກຈະຖືກທົດສອບ.

ຄ່າຕອບແທນ
ກັບຄືນມາເປັນຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຍົກຕົວຢ່າງ
ການທົດສອບການຍົກຕົວຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈຸລັງງົບປະມານແມ່ນຫວ່າງເປົ່າ. ຈຸລັງເປົ່າແມ່ນກໍານົດໃຫ້ 0 ຈຸລັງທີ່ມີຄຸນຄ່າຮັກສາມູນຄ່າຂອງເຂົາເຈົ້າ.
iif (IsEmpty ({ ‘ງົບປະມານ’}), 0, { ‘ງົບປະມານ’}) ເບິ່ງຍັງ iif.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Auxilium
isempty
Syntax OLAP.
Expertus est illud, an evaluates ad cellam vacuam valorem.
Vox redit, si ad cellae evaluates ad valorem vacuum; Ne falsum.
Syntax
Isempty (est) Morbi
Locutionis formula non est expertus.

reditum
Returns aut vera aut falsa.
Exemplum
Donec ut volutpat utrum hae cellulae inania. 0. inanes sunt cellulae ipsius retinent pretium.
IIF (isempty ({ ‘Donec}), 0, {‘ Donec}) etiam IIF.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
Ir tukšs
OLAP Sintakse.
Testi vai izteiksme novērtē uz tukšo šūnu vērtības.
Atgriež TRUE, ja izteiksme novērtē ar tukšu šūnu vērtību; FALSE citādi.
sintakse
IsEmpty (izteiksme) Parametri
Izteiksme Izteiksme tiek pārbaudīta.

atgriešanās vērtība
Atgriež TRUE vai FALSE.
Piemērs
Šādu piemēru testi, vai budžets šūnas ir tukšas. Tukšas šūnas tiek iestatīts uz 0. šūnas ar vērtību saglabā savu vērtību.
IIF (IsEmpty ({ “”Budžets””}), 0, { “”Budžets””}) Skatīt arī IIF.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pagalba
Yra tuščias
OLAP Sintaksė.
Testai, ar išraiška įvertina į tuščią langelį vertės.
Grąžina TRUE, jei išraiška įvertina į tuščią langelį vertę; FALSE kitaip.
sintaksė
IsEmpty (išraiškos) parametrai
Išraiška Sąvoka išbandomas.

Grįžti vertė
Grąžina true arba false.
Pavyzdys
Toliau pateiktas pavyzdys testai, ar biudžetas ląstelių yra tuščias. Tuščios ląstelės nustatyta į 0. ląstelės su vertybėmis išlaiko savo vertę.
IIF (isEmpty ({ “”Biudžetas””}), 0, { “”Biudžetas””}) Taip pat žr IIF.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapporten Online Hëllef
IsEmpty
OLAP Syntaxfeler.
Tester ob en Ausdrock fir d’Linn drécke Zell Wäert z’analyséieren.
Returns Richteg wann den Ausdrock fir en eidel Zell Wäert z’analyséieren; Falsch anescht.
Siwebiergen
IsEmpty (Expression) Parameter
Ausdrock Den Ausdrock getest ginn.

zeréck Wäert
Returns richteg oder falsch.
Beispill
Déi folgend Beispill Tester ob de Budget Zellen sinn eidel. Eidel Zelle gesaat 0 BTS mat Wäerter acceptéiert hire Wäert.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Kuckt och Iif.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал извештаи онлајн Помош
IsEmpty
OLAP синтакса.
Тестови дали израз евалуира на вредноста на келијата.
Враќа true ако изразот оценува празни вредност клетка; НЕТОЧНО поинаку.
синтакса
IsEmpty (изразување) Параметри
Изразот на изразување се тестира.

Повратната вредност
Се враќа точно или неточно.
пример
Следниот пример тестови дали Буџетот клетки се празни. Празни ќелии се поставени на 0. ќелии вредности задржат нивната вредност.
IIF (IsEmpty ({ “”буџет””}), 0, { “”буџет””}) Видете исто така IIF.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Origine et histoire de Reports Online Help
IsEmpty
OLAP Syntaxe.
Fitsapana na fanehoana Dinihiny ny sela sarobidy foana.
Marina raha toa ka miverina amin’ny teny Dinihiny ny sela foana sanda; DISO raha tsy izany.
Syntaxe
IsEmpty (Expression) masontsivana
Maneho Hevitra Ilay teny hoe ho sedraina.

Miverina amin’ny sanda
Miverina fahamarinana na tsy fahamarinan’ilay.
ohatra
Ny ohatra manaraka fitiliana sela na ny Budget dia foana tsy mitondra fanatitra. Foana sela aroso ho 0. Ny cellules amin’ny soatoavina mitana ny vidiny.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Jereo koa ny Iif.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Talian Bantuan
Kosong
OLAP Syntax.
Ujian sama ada ungkapan yang menilai kepada nilai sel kosong.
Mengembalikan TRUE jika ungkapan menilai kepada nilai sel kosong; FALSE sebaliknya.
Syntax
IsEmpty (Expression) Parameter
Ungkapan Ungkapan sedang diuji.

nilai pulangan
Mengembalikan TRUE atau FALSE.
contoh
Contoh ujian berikut sama ada sel-sel Bajet kosong. Sel kosong ditetapkan kepada 0. Sel dengan nilai-nilai mengekalkan nilai mereka.
IIF (IsEmpty ({ ‘Anggaran’}), 0, { ‘Bajet’}) Lihat juga IIF.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
IsEmpty
OLAP സിന്റാക്സ്.
എക്സ്പ്രഷൻ ശൂന്യമായ സെൽ മൂല്യം വിലയിരുത്തുന്നു പരിശോധിക്കുന്നു.
എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ശൂന്യമായ സെൽ മൂല്യം വിലയിരുത്തുന്നു TRUE നൽകുന്നു; മറ്റുതരത്തിൽ തെറ്റ്.
സിന്റാക്സ്
IsEmpty (എക്സ്പ്രഷൻ) പരാമീറ്ററുകൾ
എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ വിധേയമാകുന്നയാളിൻറെ.

മടക്ക മൂല്യം
TRUE അല്ലെങ്കിൽ FALSE നൽകുന്നു.
ഉദാഹരണം
ബജറ്റ് സെല്ലുകളും ശൂന്യമാണ് എന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഉദാഹരണം പരിശോധനകൾ. ശൂന്യമായ സെല്ലുകളുടെ മൂല്യങ്ങൾ അവരുടെ നിലനിർത്താൻ കൂടെ 0. സെല്ലുകൾ സജ്ജമാക്കി.
Iif (IsEmpty ({ ‘ബജറ്റ്’}), 0, { ‘ബജറ്റ്’}) ഇതും Iif കാണുക.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
IsEmpty
OLAP Sintassi.
Testijiet dwar jekk espressjoni tivvaluta l-valur taċ-ċellula vojta.
Denunzji VERU jekk l-espressjoni jevalwa sa valur ċellula vojta; FALZ mod ieħor.
sintassi
IsEmpty (Espressjoni) Parametri
Espressjoni L-espressjoni qed jiġi ttestjat.

valur tar-ritorn
Denunzji VERU jew FALZ.
eżempju
It-testijiet eżempju ġejjin jekk il-ċelluli Baġit huma vojta. ċelluli vojta huma stabbiliti biex 0. Ċelloli bil-valuri jżommu l-valur tagħhom.
IIF (IsEmpty ({ “”Baġit””}), 0, { “”Baġit””}) Ara wkoll Jjekk.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Pūrongo Āwhina Online
IsEmpty
OLAP Wetereo.
Whakamātautau aro mātai ana ahakoa te faaiteraa ki te uara pūtau kau.
Whakahokia TRUE ki te aro mātai ana te faaiteraa ki te uara pūtau kau; FALSE te kore.
wetereo
IsEmpty (Expression) Tawhā
i whakamatauria Expression te faaiteraa.

uara hoki
Whakahokia TRUE, FALSE rānei.
tauira
He kau nga whakamātautau tauira e whai ake nei ranei te pūtau Pūtea. whakaturia e pūtau kau ki 0. Pūtau ki uara pupuri ratou uara.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) A hi’o atoa Iif.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
रिक्त आहे
OLAP वाक्यरचना.
एक अभिव्यक्ती रिक्त सेल मूल्य मूल्यमापन करून हे तपासते.
अभिव्यक्ती एक रिक्त सेल मूल्य मूल्यमापन केले तर खरे मिळविते; अन्यथा असत्य.
मांडणी
IsEmpty (अभिव्यक्ती) घटके
अभिव्यक्ती अभिव्यक्ती मोहात टाकले.

रिटर्न मूल्य
TRUE किंवा FALSE मिळवते.
उदाहरण
खालील उदाहरण चाचण्या अर्थसंकल्पात पेशी की नाही हे रिक्त आहेत. रिक्त सेलची मूल्ये 0 कक्ष सेट केले जाते त्यांचे मूल्य ठेवू शकता.
Iif (IsEmpty ({अर्थसंकल्प ‘}), 0, {अर्थसंकल्प’}) देखील Iif पहा.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал тайлан Онлайн Тусламж
Хоосон
OLAP Syntax.
илэрхийлэл хоосон гар утгыг үнэлнэ эсэхийг сорил.
илэрхийлэл нь хоосон гар үнэ цэнийг үнэлэх бол TRUE, өөрөөр ХУДАЛ.
Syntax
IsEmpty (илэрхийлэх) параметрүүд
Үзэл бодлоо илэрхийлэх илэрхийлэл нь шалгаж байгаа.

буцах утга нь
ҮНЭН, эсвэл ХУДАЛ буцаана.
Жишээ нь
Төсвийн эс байгаа эсэхийг дараах жишээ тест нь хоосон байна. Хоосон эс утгыг нь 0 эс нь тохируулагдсан байдаг нь тэдний үнэ цэнийг хадгална.
Iif (IsEmpty ({ “”Төсөв ‘}), 0, {‘ Төсвийн ‘}) нь Iif үзнэ үү.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
IsEmpty
OLAP Syntax ။
တစ်ဦးစကားရပ်ကိုအချည်းနှီးသောကလာပ်စည်းတန်ဖိုးတန်ဖိုးရှိမရှိစမ်းသပ်ချက်။
ဟူသောအသုံးအနှုနျးဟာအချည်းနှီးသောကလာပ်စည်းတန်ဖိုးတန်ဖိုးလျှင်စစျမှနျသော Returns; မဟုတ်ရင်အတုအယောငျ။
syntax
IsEmpty (Expression) န့်သတ်ချက်များ
expression ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုစမျးသပျခံရ။

သို့ပြန်သွားသည်တန်ဖိုးကို
စစျမှနျသောသို့မဟုတ်အတုအယောငျ Returns ။
နမူနာ
ထိုဘတ်ဂျက်ဆဲလ်တွေအချည်းနှီးသောရှိမရှိအောက်ပါဥပမာအားစမ်းသပ်မှုများ။ အချည်းနှီးသောဆဲလ်တန်ဖိုးများကိုသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အတူ 0. ဆဲလ်သတ်မှတ်ထားကြသည်။
Iif (IsEmpty ({ ” ဘတ်ဂျက် ”}), 0, { ” ဘတ်ဂျက် ”}) လည်း Iif ကိုကြည့်ပါ။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
खाली छ
OLAP वाक्य संरचना।
अभिव्यक्ति खाली सेल मूल्य मूल्याङ्कन कि परीक्षण।
सही फिर्ता अभिव्यक्ति एक खाली सेल मूल्य मूल्याङ्कन भने; अन्यथा बेठीक।
वाक्य संरचना
IsEmpty (अभिव्यक्ति) परिमिति
अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिले परीक्षण भइरहेको।

मूल्य फिर्ती
सत्य वा असत्य फर्काउँछ।
उदाहरणका
बजेट कक्षहरू कि निम्न उदाहरण परीक्षण खाली छन्। खाली कक्षहरू मान संग 0. कक्षहरू सेट छन् तिनीहरूको मूल्य राख्ने।
Iif (IsEmpty ({ ‘बजेट’}), 0, { ‘बजेट’}) पनि हेर्नुहोस् Iif।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjelp
Er tom
OLAP Syntax.
Tester om et uttrykk evaluerer til den tomme cellen verdi.
Returnerer SANN hvis uttrykket evalueres til en tom celle verdi; USANN ellers.
syntax
IsEmpty (uttrykk) Parametere
Ekspresjon Ekspresjon blir testet.

returverdi
Returnerer SANN eller USANN.
Eksempel
Følgende eksempel tester om Budsjett cellene er tomme. Tomme celler er satt til 0. Celler med verdier beholder sin verdi.
IIF (IsEmpty ({ ‘budsjett’}), 0, { ‘budsjett’}) Se også IIF.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کریستال راپورونه آنلاین مرسته
IsEmpty
OLAP العروض.
ازموینې چې آیا د بیان ته د حجری تش ارزښت ارزونه کوي.
True وليکي که د بيان د يو تش حجره ارزښت ارزوي؛ غلط که نه.
العروض
IsEmpty (د بيان د) Parameters
د بيان د بيان د ازمايښت.

بیرته ارزښت
مهال True او یا غلط.
بېلګه
آيا د بودجې د حجرو د مثال په لاندې ازموینو خالي دي. تش حجرو ته 0. حجري سره ارزښتونو دي وساتي دهغوی د ارزښت.
که چیرې (IsEmpty ({ ‘د بودجې د’})، 0، { ‘د بودجې د’}) هم کوم کس ته مراجعه وکړئ.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

گزارش های کریستال آنلاین راهنما
خالی است
OLAP نحو.
تست اینکه آیا یک عبارت مقدار به مقدار سلول خالی است.
درست میشود اگر بیان ارزیابی را به یک مقدار سلول خالی؛ FALSE در غیر این صورت.
نحو
IsEmpty (بیان) پارامترهای
بیان بیان حال آزمایش است.

مقدار بازگشتی
درست یا غلط.
مثال
به عنوان مثال آزمایش های زیر در سلول های بودجه خالی می باشد. سلول های خالی به 0. سلول با ارزش مجموعه حفظ ارزش خود را.
IIF (IsEmpty ({ ‘بودجه’})، 0، { ‘بودجه’}) نیز IIF را مشاهده کنید.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Pomoc online
Jest pusty
Składnia OLAP.
Testy czy wyrażenie wartości komórek pusty.
Zwraca TRUE jeśli wyrażenie do pustej wartości komórki; FAŁSZ inaczej.
Składnia
IsEmpty (wyrażenie) Parametry
Wyrażenie Wyrażenie w fazie testów.

wartość zwracana
Zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ.
Przykład
Poniższe przykładowe testy czy komórki budżecie są puste. Puste komórki są ustawione na 0. komórek z wartościami zachowują swoją wartość.
IIF (IsEmpty ({ ‘Budżet’}), 0, { ‘Budżet’}) Zobacz również IIF.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda Online
Está vazia
OLAP Syntax.
Testa se uma expressão é avaliada como o valor da célula vazia.
Retorna TRUE se a expressão for avaliada como um valor de célula vazia; FALSE caso contrário.
Sintaxe
IsEmpty (expressão) Parâmetros
Expressão A expressão a ser testada.

Valor de retorno
Retorna VERDADEIRO ou FALSO.
Exemplo
Os seguintes testes exemplo, se as células Orçamento estão vazios. As células vazias são definidos como 0. As células com valores mantêm o seu valor.
IIF (IsEmpty ({ ‘Orçamento’}), 0, { ‘Orçamento’}) Ver também IIF.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
IsEmpty
OLAP ਸੰਟੈਕਸ.
ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਖਾਲੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਿ ਕੀ.
ਸੱਚ, ਵਾਪਿਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਜੇ; ਹੋਰ ਗਲਤ.
ਸੰਟੈਕਸ
IsEmpty (ਸਮੀਕਰਨ) ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਸਮੀਕਰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜ ਗਲਤ ਵਾਪਿਸ.
ਉਦਾਹਰਨ
ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਸੈੱਲ ਹੇਠਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਟੈਸਟ ਖਾਲੀ ਹਨ. ਖਾਲੀ ਸੈੱਲ ਮੁੱਲ ਨਾਲ 0. ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ.
Iif (IsEmpty ({ ‘ਬਜਟ’}), 0, { ‘ਬਜਟ’}) ਨੂੰ ਵੀ Iif ਵੇਖੋ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajutor Online
Este gol
Sintaxa OLAP.
Testeaza daca o expresie se evalueaza la valoarea celulei goale.
Returnează TRUE dacă expresia se evaluează la o valoare de celulă goală; FALSE în caz contrar.
Sintaxă
IsEmpty (expresie) Parametri
Expresia Expresia testată.

Valoarea de retur
Returnează TRUE sau FALSE.
Exemplu
Următoarele exemple testeaza daca celulele bugetare sunt goale. Celulele goale sunt setate la 0. Celulele cu valori își păstrează valoarea.
IIF (isEmpty ({ ‘buget’}), 0, { ‘buget’}) A se vedea, de asemenea, IIF.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Пусто
OLAP Синтаксис.
Тесты оценивает ли выражение со значением пустой ячейки.
Возвращает TRUE, если выражение в пустое значение ячейки; FALSE в противном случае.
Синтаксис
IsEmpty (выражение) Параметры
Выражение Выражение испытывается.

Возвращаемое значение
Возвращает TRUE или FALSE.
пример
В следующем примере проверяется ли бюджет ячеек пусты. Пустые ячейки значение 0. Cells со значениями сохраняют свое значение.
IIF (IsEmpty ({ ‘Бюджет’}), 0, { ‘Бюджет’}) Смотрите также Iif.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lipoti Crystal Online Fesoasoani
IsEmpty
OLAP Syntax.
Suega pe o se faaupuga iloilo e le taua feaveai gaogao.
Faafoi MONI pe afai e iloilo e le faaalia i se taua feaveai gaogao; SESÉ ese.
Syntax
IsEmpty (Faaalia) tapulaa
Faaalia le faaupuga ua tofotofoina.

toe foi taua
Faafoi moni pe sese.
faataitaiga
O le tofotofoga mulimuli i faataitaiga pe o le sela Paketi e gaogao. ua faatulaga e sela Gaogao 0. sela ma tulaga faatauaina taofia lo latou taua.
Iif (IsEmpty ({ ‘Paketi’}), 0, { ‘Paketi’}) Tagai foi Iif.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
IsEmpty
OLAP Syntax.
Deuchainnean co-dhiù a chur an cèill measadh gu falamh cealla luach.
Tillidh e true ma tha an abairt a ‘measadh gu falamh cealla luach; CEÀRR chaochladh.
Syntax
IsEmpty (Expression) Chrìochan
Expression Tha na brìathran deach deuchainn a dhèanamh.

Return luach
Thilleas Fìor no meallta.
Example
Tha na leanas mar eisimpleir deuchainnean co-dhiù a ‘Bhuidseit ceallan falamh. Ceallan falamh air an cur gu 0. ceallan le luachan a chumail an luach aca.
Iif (IsEmpty ({ ‘Bhuidseit’}), 0, { ‘Bhuidseit’}) Faic cuideachd Iif.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Цристал Репортс Онлине Хелп
Празно
ОЛАП Синтакса.
Тестови да ли је израз оцењује у вредности празну ћелију.
Враћа ТРУЕ ако је израз процењује на празан вредности ћелија; Иначе фалсе.
синтакса
ИсЕмпти (израз) Параметри
Експресија Израз се тестира.

ретурн валуе
Враћа труе или фалсе.
пример
Следећи пример тестира да ли буџета ћелије су празне. Празне ћелије су постављени на 0. ћелија са вредностима задржавају своју вредност.
ИИФ (ИсЕмпти ({ ‘Буџет’}), 0, { ‘Буџет’}) Сее алсо ИИФ.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal inoti Online Help
IsEmpty
OLAP Syntax.
Miedzo kana mashoko Anoongorora kune chinhu sero ukoshi.
Unodzokera TRUE kana mashoko Anoongorora kuti chinhu sero mutengo; VENHEMA kudaro.
Syntax
IsEmpty (Rwekutaura) Parameters
Mashoko okuti kuedzwa.

Return ukoshi
Anodzoka TRUE kana KUNYEPA.
muenzaniso
Zvinotevera muenzaniso bvunzo kana Budget masero maturo. Masero Empty vari kuisa kuti 0. Cells netsika ngaunyatsobata kukosha kwavo.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Onawo Iif.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
خالي آهي
OLAP نحو.
ٽيسٽ هڪ جذبي جي خالي سيل جو قدر ڪرڻ جو جائزو وٺي ته ڇا.
سچ پچ ته موٽي جي اظهار جو هڪ خالي سيل جو قدر ڪرڻ جو جائزو وٺي ته؛ ٻي صورت ۾ غلط.
نحو
IsEmpty (اسلوب) جي پيراميٽر
اظهار جذبي پرکبؤ.

واپسي جو قدر
سچو يا ڪوڙو موٽي.
مثال
هيٺين ريت تجربن ت بجيٽ خانا خالي آهن. خالي خانا انهيء سندن اهميت رکي سان 0. خانن کي قائم آهن.
Iif (IsEmpty ({ ‘بجيٽ ۾’})، 0، { ‘بجيٽ ۾’}) پڻ ڏسو Iif.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
IsEmpty
OLAP වාග් රීතිය.
ප්රකාශනයක් හිස් සෛල වටිනාකම ඇගයීමට ලක් යන්න ටෙස්ට් තරග.
ප්රකාශනය, හිස් සෛල වටිනාකම ඇගයීමට ලක් නම් සැබෑ නැවත; වෙනත් ආකාරයකින් අසත්ය.
වාග් රීතිය
IsEmpty (ප්රකාශ) සිටුවම්
ප්රකාශනය යන ප්රකාශය පරීක්ෂා කරනු ලබයි.

ආපසු ලැබෙන අගය
සත්ය හෝ අසත්ය පැමිණේ.
උදාහරණයක්
අයවැය සෛල හිස් යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද පහත සඳහන් උදාහරණය පරීක්ෂණ. හිස් කොටුවල වටිනාකම් ඒවායේ වටිනාකම රඳවා සමග කොටු 0 සකසා ඇත.
අයිඅයිඑෆ්හි (IsEmpty ({ ‘අයවැය’}), 0, { ‘අයවැය’}) ද අයිඅයිඑෆ්හි බලන්න.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online pomocníka
Je prázdny
OLAP Syntax.
Testy, či je výraz vyhodnotený ako prázdne hodnoty bunky.
Vracia TRUE, ak je výraz vyhodnotený ako prázdne hodnoty bunky; FALSE inak.
syntax
IsEmpty (výraz) Parametre
Výraz Výraz je testovaný.

návratová hodnota
Vracia true alebo false.
príklad
Nasledujúci príklad testuje, či rozpočet bunky sú prázdne. Prázdne bunky sú nastavené na 0. buniek s hodnotami zachovávajú svoju hodnotu.
IIF (IsEmpty ({ “”Rozpočet””}), 0, { “”Rozpočet””}) Pozri tiež IIF.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoč
IsEmpty
OLAP Skladnja.
Preizkusi, ali izraz ocenjuje na vrednost prazne celice.
Vrne TRUE, če je izraz ocenjuje na vrednost prazne celice; FALSE drugače.
sintaksa
IsEmpty (Expression) Parametri
Expression Izraz, ki se preskuša.

vrne vrednost
Vrne TRUE ali FALSE.
Primer
Naslednji primer ugotovi, ali proračunom celice so prazne. Prazne celice se nastavi na 0. celice z vrednostmi ohranijo svojo vrednost.
IIF (IsEmpty ({ ‘proračun’}), 0, { “”proračun””}) Glej tudi IIF.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Warbixinnada Online Help
IsEmpty
OLAP Saan.
Tests in weer qiimeysaa in qiimaha cell madhan.
Sooceliyaa DAACAD haddii muujinta qiimeysaa in qiimaha a cell madhan, BEEN haddii kale.
Saan
IsEmpty (Expression) Halbeegyada
Expression Tibaaxda lagu tijaabiyey.

qiimaha noqo
Sooceliyaa DAACAD ama BEEN.
Tusaale
Kuwa soo socda tusaale ahaan imtixaanka in unugyada Miisaaniyadda madhan yihiin. unugyada faaruqa ah ayaa lagu wadaa inay 0. Unugyada la qiyamka hayn qiimahooda.
Iif (IsEmpty ({ ‘Miisaaniyadda’}), 0, { ‘Miisaaniyadda’}) Sidoo kale eeg Iif.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ayuda en línea
Esta vacio
Sintaxis OLAP.
Comprueba si una expresión se evalúa como el valor de la celda vacía.
Devuelve TRUE si la expresión se evalúa como un valor de celda vacía; De lo contrario.
Sintaxis
IsEmpty (expresión) Parámetros
Expresión La expresión se está probando.

valor de retorno
Devuelve VERDADERO o FALSO.
Ejemplo
El siguiente ejemplo prueba si las células Presupuesto están vacíos. Las celdas vacías se ponen a 0. Las células con valores conservan su valor.
Iif (IsEmpty ({ ‘Presupuesto’}), 0, { ‘Presupuesto’}) Ver también IIF.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Pitulung Online
IsEmpty
OLAP Rumpaka.
Tés naha hiji ekspresi ngaevaluasi ka nilai sél kosong.
Mulih BENER lamun babasan ngaevaluasi ka nilai sél kosong; PALSU disebutkeun.
sintaksis
IsEmpty (babasan) parameter
Babasan ekspresi Nu keur dites.

nilai Return
Mulih BENER atawa PALSU.
conto
conto di handap ieu tes naha sél APBD anu kosong. sél kosong nu disetel ka 0. Sél jeung nilai nahan nilai maranéhanana.
Iif (IsEmpty ({ ‘APBD’}), 0, { ‘APBD’}) Tempo ogé Iif.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ripoti Crystal Online Msaada
IsEmpty
OLAP Syntax.
Uchunguzi iwe kujieleza kutathmini kwa thamani kiini tupu.
Anarudi UKWELI ikiwa kujieleza kutathmini kwa thamani kiini tupu; UONGO vinginevyo.
syntax
IsEmpty (Expression) Parameters
Kujieleza kujieleza kuwa kipimo.

thamani ya kurudi
Anarudi kweli au si kweli.
mfano
kufuata mfano vipimo kama seli Bajeti ni tupu. seli tupu ni kuweka Cells 0. na maadili kurejesha thamani yao.
Iif (IsEmpty ({ ‘Bajeti’}), 0, { ‘Bajeti’}) Angalia pia iif.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjälp
Är tom
OLAP Syntax.
Testar om ett uttryck utvärderas till den tomma cellvärdet.
Returnerar SANT om uttrycket utvärderas till en tom cell värde; Annars FALSKT.
Syntax
IsEmpty (uttryck) Parametrar
Uttryck Uttrycket testas.

Returnerat värde
Returnerar SANT eller FALSKT.
Exempel
Följande exempel tester huruvida budgeten cellerna är tomma. Tomma celler är inställda på 0. Celler med värden behålla sitt värde.
IIF (IsEmpty ({ “”budget””}), 0, { “”budget””}) Se även IIF.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
IsEmpty
OLAP наҳвӣ.
Санҷишҳо оё ифодаи баҳо ба арзиши чашмаки холӣ.
Бозмегардонад TRUE, агар ифодаи баҳо ба арзиши чашмаки холӣ; Козиб тартиби дигаре.
наҳвӣ
IsEmpty (баён) параметрҳо
Баён Ибораи озмуда.

арзиши Бозгашти
Бозмегардонад TRUE ё FALSE.
мисол
Мисоли зерин озмоишҳо оё ҳуҷайраҳои ети холӣ мебошанд. Ячейкаҳои холӣ ба 0. Ҳуҷайраҳои бо арзишҳои муқаррар нигоҳ арзиши онњо.
IIF (IsEmpty ({ ‘ети’}), 0 { ‘ети’}) низ IIF нигаред.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
காலியாக உள்ளது
, OLAP தொடரியல்.
ஒரு வெளிப்பாடு காலியாக செல் மதிப்பு மதிப்பீடு என்பதைச் சோதிக்கிறது.
வெளிப்பாடு ஒரு வெற்று செல் மதிப்பு மதிப்பீடு TRUE என; இல்லையென்றால், பொய்.
தொடரியல்
IsEmpty (தொடர்) துப்புகள்
எக்ஸ்பிரஷன் வெளிப்பாடு சோதிக்கப்படுகின்றன.

மீண்டும் மதிப்பு
உண்மையா பொய்யா கொடுக்கிறது.
உதாரணமாக
பட்ஜெட் செல்கள் என்பதை பின்வரும் உதாரணம் சோதனைகள் காலியாக உள்ளன. காலியாக செல்கள் மதிப்புகள் 0 செல்கள் அமைக்கப்படுகின்றன அவற்றின் மதிப்பு தக்கவைத்து.
II எப் (IsEmpty ({ ‘பட்ஜெட்’}), 0, { ‘பட்ஜெட்’}) மேலும் II எப் பார்க்கவும்.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
isempty
సృష్టిస్తోంది OLAP సింటాక్స్.
ఒక వ్యక్తీకరణ ఖాళీ సెల్ విలువ మదింపు లేదో పరీక్షలు.
వ్యక్తీకరణ ఖాళీ సెల్ విలువ మదింపు ఉంటే ఒప్పు అని; లేకపోతే తప్పు.
సింటాక్స్
Isempty (ఎక్స్ప్రెషన్) పారామితులు
ఎక్స్ప్రెషన్ వ్యక్తీకరణ పరీక్షించారు.

రిటర్న్ విలువ
TRUE లేదా FALSE రిటర్న్స్.
ఉదాహరణ
బడ్జెట్ కణాలు లేదో కింది ఉదాహరణ పరీక్షలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వారి విలువను కలిగి ఖాళీ కణాలు విలువలతో 0. కణాలు కానున్నాయి.
Iif (isempty ({ ‘బడ్జెట్’}), 0, { ‘బడ్జెట్’}) కూడా Iif చూడండి.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
IsEmpty
OLAP ไวยากรณ์
ทดสอบว่าการแสดงออกประเมินค่าเซลล์ที่ว่างเปล่า
ผลตอบแทนจริงถ้านิพจน์ประเมินค่าเซลล์ว่าง; FALSE?
วากยสัมพันธ์
IsEmpty (expression) พารามิเตอร์
การแสดงออกการแสดงออกถูกทดสอบ

ค่าตอบแทน
ผลตอบแทนจริงหรือเท็จ
ตัวอย่าง
การทดสอบตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์งบประมาณที่ว่างเปล่า เซลล์ว่างจะถูกตั้งค่าเป็น 0 เซลล์ที่มีค่ารักษาค่าของพวกเขา
IIF (IsEmpty ({ ‘งบประมาณ’}), 0, { ‘งบประมาณ’}) ดูเพิ่มเติม IIF
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
Boş
OLAP sözdizimi.
bir ifade Boş hücre değeri olarak değerlendirilen olmadığını test eder.
ifadesi bir boş hücre değeri değerlendirir eğer DOĞRU döndürür; aksi takdirde YANLIŞ.
Sözdizimi
IsEmpty (Expression) Parametreler
Ifade başlangıçta ifade test edilir.

dönüş değeri
DOĞRU veya YANLIŞ döndürür.
Örnek
Bütçe hücreleri olup olmadığını Aşağıdaki örnek testleri boş. Boş hücreler değerleri ile 0 Hücreleri ayarlanır onların değerini korurlar.
IIF (IsEmpty ({ ‘Bütçe’}), 0, { ‘Bütçe’}) da IIF bakınız.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Пусто
OLAP Синтаксис.
Тести оцінює чи вираз із значенням порожнього вічка.
Повертає TRUE, якщо вираз в порожнє значення осередку; FALSE в іншому випадку.
синтаксис
IsEmpty (вираз) Параметри
Вираз вираз випробовується.

значення, що повертається
Повертає TRUE або FALSE.
приклад
У наступному прикладі перевіряється чи бюджет осередків порожні. Порожні осередки значення 0. Cells зі значеннями зберігають своє значення.
IIF (IsEmpty ({ ‘Бюджет’}), 0, { ‘Бюджет’}) Дивіться також Iif.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
خالی ہے
OLAP نحو.
ٹیسٹ ایک اظہار خالی سیل ویلیو پر تشخیص کے لئے چاہے.
اظہار ایک خالی سیل ویلیو پر تشخیص کرتا تو صحیح بتائے؛ دوسری صورت FALSE.
نحو
IsEmpty (اظہار) پیرامیٹر
اظہار اظہار تجربہ کیا جا رہا.

واپسی قیمت
صحیح یا غلط لوٹاتا.
مثال
مندرجہ ذیل مثال کے ٹیسٹ بجٹ خلیات چاہے خالی ہیں. ان کی قدر برقرار رکھنے خالی سیلوں اقدار سے 0. سیلز کی تیاری میں ہیں.
IIF (IsEmpty ({ ‘بجٹ’})، 0، { ‘بجٹ’}) بھی IIF دیکھو.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Online Yordam hisobotlar
IsEmpty
OLAP Syntax.
bir ifoda bo’sh hujayra qiymati baholaydi bo’lsin Testlar.
ifoda bir bo’sh hujayra qiymati baholaydi, ANIQ beradi; aks holda FALSE.
Syntax
IsEmpty (Expression) Parametrlar
Expression ifoda sinovdan o’tkazilmoqda.

Qaytish qiymati
ROST yoki FALSE qaytaradi.
misol
Byudjet hujayralari yo’qligini quyidagi misol test bo’sh. Bo’sh hujayralar qadriyatlar bilan 0. hujayralarni o’rnatiladi, ularning qiymatini saqlab.
IIF (IsEmpty ({ “”Byudjet””}), 0, { “”Byudjet””}) ham IIF qarang.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Báo cáo tinh Trợ giúp Online
IsEmpty
OLAP Cú pháp.
Kiểm tra liệu một biểu thức ước lượng giá trị ô trống.
Trả về TRUE nếu biểu thức để đánh giá một giá trị ô trống; FALSE khác.
cú pháp
IsEmpty (Expression) Các thông số
Biểu hiện Biểu hiện đang được thử nghiệm.

giá trị trả về
Trả về TRUE hoặc FALSE.
Thí dụ
Các bài kiểm tra ví dụ sau đây cho dù các tế bào ngân sách là rỗng. ô trống được thiết lập là 0. Các tế bào có giá trị giữ lại giá trị của họ.
IIF (IsEmpty ({ ‘Ngân sách’}), 0, { ‘Ngân sách’}) Xem thêm IIF.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
IsEmpty
OLAP Cystrawen.
Profion a yw mynegiant yn gwerthuso i werth gell wag.
Dychwelyd TRUE os mynegiant yn gwerthuso i werth cell gwag; ANGHYWIR fel arall.
cystrawen
IsEmpty (Mynegiant) Paramedrau
Mynegiant Mae’r ymadrodd yn cael ei brofi.

gwerth dychwelyd
Dychwelyd GWIR neu ANWIR.
enghraifft
Mae’r profion enghraifft ganlynol a yw’r celloedd Gyllideb yn wag. celloedd gwag yn cael eu gosod i 0. Mae celloedd gyda gwerthoedd yn cadw eu gwerth.
IIF (IsEmpty ({ ‘Cyllideb’}), 0, { ‘Cyllideb’}) Gweler hefyd IIF.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal intanethi iingxelo Help
IsEmpty
OLAP yobeko.
Iimvavanyo ukuba ibinzana ikuhluza kwi ixabiso iseli ezingenanto.
Ubuyisela Inyaniso ukuba ibinzana ikuhluza kwi ixabiso iseli ezingenanto; FALSE ngenye indlela.
yobeko
IsEmpty (Expression) Iparameters
Expression Ibinzana ayavavanywa.

ixabiso lokubuya
Ubuyisela INYANISO okanye UBUXOKI.
umzekelo
Iimvavanyo mzekelo ulandelayo ukuba iiseli Budget zililize. zingabinanto iiseli nezimiselwe ukuba Iiseli 0. neenqobo nokugcina ixabiso lazo.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Bona Iif.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
יסעמפּטי
אָלאַפּ סינטאַקס.
אָרט די חילוק צי אַן אויסדרוק יוואַליוייץ צו די ליידיק צעל ווערט.
קערט אמת אויב די אויסדרוק יוואַליוייץ צו אַ ליידיק צעל ווערט; FALSE אַנדערש.
סינטאַקס
יסעמפּטי (אויסדרוק) פּאַראַמעטערס
אויסדרוק דער אויסדרוק ווייל טעסטעד.

צוריקקומען ווערט
קערט אמת אָדער FALSE.
בייַשפּיל
די ווייַטערדיק משל טעסץ צי די בודגעט סעלז זענען ליידיק. ליידיק סעלז זענען שטעלן צו 0. סעלז מיט וואַלועס ריטיין זייער ווערט.
ייף (יסעמפּטי ({ ‘בודזשעט’}), 0, { ‘בודזשעט’}) זען אויך ייף.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Iroyin Online Help
IsEmpty
OLAP sintasi.
Igbeyewo boya ohun ikosile evaluates si ṣofo alagbeka iye.
Pada TÒÓTỌ ti o ba ti ikosile evaluates to a sofo cell iye; Eke bibẹkọ ti.
sintasi
IsEmpty (Ikosile) sile
Ikosile The ikosile ni idanwo.

pada iye
Pada TÒÓTỌ tabi eke.
apeere
Awọn wọnyi apẹẹrẹ igbeyewo boya awọn Isuna ẹyin ti wa ni sofo. Sofo ẹyin ti wa ni ṣeto si 0. Ẹyin pẹlu iye ojuṣe wọn iye.
Iif (IsEmpty ({ ‘Isuna’}), 0, { ‘Isuna’}) Wo tun Iif.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Imibiko Online Usizo
IsEmpty
OLAP Syntax.
Uvivinyo ngabe nkulumo ihlola ingqamuzana value ezingenalutho.
Ibuyisa TRUE uma nkulumo ihlola esitokisini value angenalutho; AMANGA kungenjalo.
syntax
IsEmpty (Expression) Imingcele
Expression Inkulumo ethi uyahlolwa.

Buyisela value
Ibuyisa KUYIQINISO noma AKULONA IQINISO.
Isibonelo
Isibonelo izivivinyo ezilandelayo noma amaseli Yesabelomali kuyizinto ezingezona ezingokoqobo. sezitokisi ezingenalutho isethwe 0. Amaseli onezindinganiso nilondoloze value abo.
Iif (IsEmpty ({ ‘Budget’}), 0, { ‘Budget’}) Bheka futhi Iif.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/