IsEmpty

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
IsEmpty
OLAP Syntax.
Tests whether an expression evaluates to the empty cell value.
Returns TRUE if the expression evaluates to a empty cell value; FALSE otherwise.
Syntax
IsEmpty (Expression)Parameters
Expression The expression being tested.

Return value
Returns TRUE or FALSE.
Example
The following example tests whether the Budget cells are empty. Empty cells are set to 0. Cells with values retain their value.
Iif ( IsEmpty({‘Budget’}),0,{‘Budget’} )See also Iif.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
IsEmpty
OLAP Sintassi.
Testijiet dwar jekk espressjoni tivvaluta l-valur taċ-ċellula vojta.
Denunzji VERU jekk l-espressjoni jevalwa sa valur ċellula vojta; FALZ mod ieħor.
sintassi
IsEmpty (Espressjoni) Parametri
Espressjoni L-espressjoni qed jiġi ttestjat.

valur tar-ritorn
Denunzji VERU jew FALZ.
eżempju
It-testijiet eżempju ġejjin jekk il-ċelluli Baġit huma vojta. ċelluli vojta huma stabbiliti biex 0. Ċelloli bil-valuri jżommu l-valur tagħhom.
IIF (IsEmpty ({ “”Baġit””}), 0, { “”Baġit””}) Ara wkoll Jjekk.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
IsEmpty
OLAP Syntax.
Toetse of ‘n uitdrukking evalueer om die leë sel waarde.
Wys WAAR indien die uitdrukking evalueer om ‘n leë sel waarde; ONWAAR anders.
sintaksis
IsEmpty (uitdrukking) Parameters
Uitdrukking Die uitdrukking getoets.

terugkeer waarde
Wys WAAR of ONWAAR is.
voorbeeld
Die volgende voorbeeld toetse of die begroting selle is leeg. Leë selle is ingestel op 0. Selle met waardes te behou hul waarde.
IIF (IsEmpty ({ ‘begroting’}), 0, { “”begroting ‘}) Sien ook IIF.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
Eshte bosh
OLAP Sintaksa.
Testet nëse një shprehje e vlerëson me vlerën e qelizave bosh.
Kthen TRUE nëse shprehja vlerëson në një vlerë qelizë bosh; FALSE ndryshe.
Sintaksë
IsEmpty (Shprehja) Parameters
Shprehja Shprehja duke u testuar.

vlera e kthimit
Kthen TRUE ose FALSE.
shembull
shembull testet e mëposhtme nëse janë qelizat e Buxhetit janë bosh. Qelizat bosh janë të vendosur për të 0. Qeliza me vlera të ruajnë vlerën e tyre.
IIF (IsEmpty ({ ‘Buxheti’}), 0, { “”Buxheti ‘}) Shih gjithashtu IIF.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
IsEmpty
OLAP አገባብ.
አንድ አባባል ባዶ ሕዋስ እሴት ይሰላል ይፈትሻል.
የሚለው አገላለጽ አንድ ባዶ ሕዋስ እሴት ይሰላል ከሆነ TRUE ይመልሳል; አለበለዚያ ውሸት.
የአገባብ
IsEmpty (መግለጫ) መለኪያዎች
መግለጫ የሚለው አገላለጽ ተሞክሯል.

መመለሻ እሴት
TRUE ወይም FALSE ይመልሳል.
ለምሳሌ
የበጀትና ሴሎች አለመሆኑን የሚከተለውን ምሳሌ ምርመራዎች ባዶ ናቸው. ባዶ ሴሎች እሴቶች ጋር 0. ሕዋሶች ከተዋቀረ ናቸው ያላቸውን ዋጋ ይቀጥላሉ.
Iif (IsEmpty ({ »በጀት»}), 0, { ‘በጀት »}) በተጨማሪም Iif ተመልከት.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
فارغ
OLAP بناء الجملة.
الاختبارات ما إذا كان تقييم التعبير إلى قيمة الخلية الفارغة.
يعود TRUE إذا تقييم التعبير إلى قيمة خلية فارغة. FALSE خلاف ذلك.
بناء الجملة
IsEmpty (التعبير) معلمات
التعبير التعبير التي يجري اختبارها.

قيمة الإرجاع
إرجاع TRUE أو FALSE.
مثال
الاختبارات المثال التالي ما إذا كانت الخلايا الميزانية فارغة. يتم تعيين خلايا فارغة إلى 0. الخلايا مع القيم تحتفظ بقيمتها.
معهد التمويل الدولي (IsEmpty ({ ‘الميزانية’})، 0، { ‘الميزانية’}) انظر أيضا معهد التمويل الدولي.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
IsEmpty
OLAP ձեւաչափումով:
Թեստեր թե արդյոք արտահայտությունն է գնահատում դատարկ բջջային արժեքի.
Վերադարձնում է true, արտահայտությունը գնահատում է դատարկ բջջային արժեքի. ԿԵՂԾ այլ կերպ.
Շարահյուսություն
IsEmpty (արտահայտություն) Պարամետրեր
Արտահայտությունը Արտահայտությունը փորձարկվում.

վերադարձը արժեքը
Վերադարձնում TRUE կամ կեղծ.
Օրինակ
Հետեւյալ օրինակը թեստերը, թե բյուջեն բջիջների դատարկ են: Դատարկ բջիջները կարող են սահմանվել: 0 բջիջների հետ արժեքների պահպանում են իրենց արժեքը:
IIF (IsEmpty ({ ‘Բյուջե’}), 0, { ‘Բյուջե’}) Տես նաեւ IIF:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
IsEmpty
OLAP Sintaksis.
ifadəsi boş mobil dəyəri qiymətləndirir olub testlər.
ifadə bir boş mobil dəyəri qiymətləndirir əgər TRUE Returns; başqa yalan.
sintaksis
IsEmpty (Expression) Parameters
Expression ifadə sınaqdan keçirilir.

Return dəyəri
Doğru və ya yalan qaytarır.
misal
Budget hüceyrələri olub Aşağıdakı misal testlər boş. Boş hüceyrələri dəyərləri ilə 0 Cells müəyyən edilir onların dəyəri saxlamaq.
IIF (IsEmpty ({ “”Büdcə””}), 0, { “”Büdcə””}) də IIF baxın.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
isempty
OLAP Syntax.
Probak adierazpen bat da hutsik zelula balio ebaluatzen den.
TRUE adierazpena hutsik dagoen zelula balio bat ebaluatzen bada; FALSE bestela.
Sintaxia
Isempty (Expression) parametroak
Expression Esamolde hau probetan.

Return balio
TRUE edo FALSE.
Adibidea
Adibide hauek probak Aurrekontu zelulak ala hutsik daude. gelaxka hutsak dira balioekin 0. zelulak ezarri bere balioa atxikitzen.
IIF (isempty ({ ‘Aurrekontua’}), 0, { ‘Aurrekontua’}) Ikus ere IIF.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
IsEmpty
OLAP Сінтаксіс.
Тэсты ацэньвае Ці выраз са значэннем пусты вочка.
Вяртае TRUE, калі выраз у пустое значэнне вочка; FALSE у адваротным выпадку.
сінтаксіс
IsEmpty (выраз) Параметры
Выраз выраз выпрабоўваецца.

вяртаецца значэнне
Вяртае TRUE або FALSE.
прыклад
У наступным прыкладзе правяраецца Ці бюджэт вочак пустыя. Пустыя вочкі значэнне 0. Cells са значэннямі захоўваюць сваё значэнне.
IIF (IsEmpty ({ ‘Бюджэт’}), 0, { ‘Бюджэт’}) Глядзіце таксама Iif.
————————————————– ——————————