Keepmeposted — Network / Voice Engineer

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Keep­mepos­ted — Net­work / Voice Engin­eer
COMPUTIME LIMITED
Net­work / Voice Engin­eer
Clos­ing Date: Clos­ing Date
Basis: Basis
Job Ref: Job Ref­er­ence
Job Descrip­tionCom­pu­time Tech­no­logy are a mem­ber of the Com­pu­time Group — a com­pany set up in 1979 — and an estab­lished and respec­ted pro­vider of IT secur­ity, infra­struc­ture and man­aged hybrid cloud solu­tions to sev­er­al com­pan­ies in Malta and over­seas.

Work­ing in close part­ner­ship with world-lead­ing tech­no­logy pro­viders, we have been awar­ded the highest level of accred­it­a­tion from glob­al giants like HP, Microsoft, Cis­co, Check Point, Juni­per, Alc­atel-Lucent, Vasco and Web­sense.

We value innov­a­tion and encour­age cre­ativ­ity and col­lab­or­a­tion. We employ a high per­form­ance cul­ture, chal­len­ging the bright­est thinkers to execute their ideas and push them­selves to the next level. We pro­mote an ener­get­ic and inclus­ive work envir­on­ment where indi­vidu­als with the right aptitude and atti­tude excel and grow pro­fes­sion­ally to ful­fil and exceed their poten­tial.

The pos­i­tion
We are seek­ing to recruit a Net­work / Voice Engin­eer to join our team of engin­eers. The per­son will be respons­ible for imple­ment­ing, main­tain­ing, sup­port­ing, devel­op­ing and in some cases design­ing com­mu­nic­a­tion net­works for vari­ous cus­tom­ers, in par­tic­u­lar Uni­fied com­mu­nic­a­tions, voice and video solu­tions.

Require­ments:
Min­im­um 5 years’ exper­i­ence in con­fig­ur­a­tion and troubleshoot­ing hard­ware routers and switches in a LAN, WAN and VLAN envir­on­ment
A good know­ledge of the Inter­net and IP and an under­stand­ing of SMTP, DNS, SNMP, DHCP and rout­ing tech­no­lo­gies
Excel­lent prob­lem-solv­ing and com­mu­nic­a­tion skills

Pref­er­ence will be given to can­did­ates who have proven track record and cer­ti­fic­a­tions on uni­fied com­mu­nic­a­tions from vendors like Cis­co, Alc­atel, Mitel and Microsoft.
How to Apply

If you are inter­ested in this pos­i­tion and would like to work in a highly pro­fes­sion­al and dynam­ic envir­on­ment, you are kindly reques­ted to sub­mit your CV through the fol­low­ing link:
Apply

http://www.keepmeposted.com.mt/LinkHandler.aspx? Url=aHR0cDovL2NhcmVlcnMuY29tcHV0aW1lLmNvbS5tdC9qb2JzLzE1MjE1L25ldHdvcmstdm9pY2UtZW5naW5lZXI1&Id=588f81ae-ab94 – 48b5-a46b-251a96382a20


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Keep­mepos­ted — Netwerk / Voice Inġini­er
Com­pu­time LIMITED
Netwerk / Voice Inġini­er
Data ta għe­luq: Għe­luq Data
Bażi: Bażi
Ref Job: Job Ref­er­en­za
Deskrizz­joni tax-xogħol

Com­pu­time Tekno­loġi­ja mem­bru tal-Grupp Com­pu­time — kumpan­ni­ja stabbil­ita fl-1979 — u stabbil­iti u rispettati for­nitur ta l-IT sig­urtà, l-infrastrut­turas-soluzz­jon­iji­et mmexxi­ja sħaba ibridi li diver­si kumpan­iji f’Malta u bar­ran­in.

Ħid­ma bi sħu­bi­ja mill-qrib mal-for­nituri tat-tekno­loġija aqwa fid-din­ja, irridu jkunu ngħataw l-ogħla liv­ell ta akkred­itazz­joni mill ġganti glob­ali bħall-HP, Microsoft, Cis­co, Iċċekkja Punt, Juni­per, Alc­atel-Lucent, Vasco u Web­sense.

Aħna valur innov­azz­joni u jinkor­aġġixxu l-kreat­tiv­ità u l-kollaborazz­joni. Aħna jim­pjegaw kul­tura prestazz­joni għol­ja, tikkontesta l-ħassieba bril­lanti biex teseg­wixxi l-ideat tagħhom u jim­but­taw lil­hom infushom għall-liv­ell li jmiss. Aħna jip­prom­wovu amb­jent tax-xogħol ener­ġetika u inklus­siva fejn l-indi­vid­wi ma l-kapaċità dritt u l-atti­tudni jis­bqu u jikbru pro­fess­jon­al­ment biex jissod­is­faw u jaqbżu l-poten­zjal tagħhom.

il-pożizz­joni
Aħna qed ifit­txu li jir­reklutaw Netwerk / Voice Inġini­er biex jis­sieħbu tim tagħna ta inġini­era. Il-per­suna se tkun responsab­bli għall-impli­mentazz­joni, iż-żam­ma, l-appoġġ, l-iżvi­lupp u f’xi każiji­et tfassil netwerks ta komunikazz­joni għall-klijenti dif­fer­enti, b’mod partikolari soluzz­jon­iji­et ta’ komunikazz­joni, vuċi u video Uni­fikata.

rek­wiżiti:
esper­jen­za min­imu ta ‘5 snin fil-kon­fig­urazz­joni u hard­ware prob­lemi routers u switches fi LAN, WAN u vlan amb­jent
Għar­fi­en tajjeb tal-Inter­netPI u konoxxen­za ta ‘SMTP, DNS, SNMP, DHCP u rout­ing tekno­loġiji
Eċċel­lenti soluzz­joni ta prob­lemi u ħili­et tal-komunikazz­joni

Pref­er­en­za tingħata lil kan­did­ati li jkunu ppruvati rekord u ċer­ti­fikazz­jon­iji­et fuq komunikazz­jon­iji­et uni­fikata minn bejjiegħa bħal Cis­co, Alc­atel, Mitel u Microsoft.
Kif Tap­p­lika

Jekk inti interessat f’din il-pożizz­joni u tix­tieq taħ­dem f’ambjent ferm pro­fess­jon­ali u din­amiku, inti ġentil­ment mitlub biex jip­preżenta CV tiegħek per­mezz tal-link li ġej:
App­lika

http://www.keepmeposted.com.mt/LinkHandler.aspx? Url=aHR0cDovL2NhcmVlcnMuY29tcHV0aW1lLmNvbS5tdC9qb2JzLzE1MjE1L25ldHdvcmstdm9pY2UtZW5naW5lZXI1&Id=588f81ae-ab94 – 48b5-a46b-251a96382a20


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Keep­mepos­ted — Netwerk / Voice ingenieur
COMPUTIME BEPERK
Netwerk / Voice ingenieur
Sluit­ings­datum: Sluit­ings­datum
Basis: basis
Job Ref: Job Ver­wys­ing
Pos beskry­wing

Com­pu­time Tegno­lo­gie is n lid van die Com­pu­time Groep — n maat­skappy wat gestig is in 1979 — en n gevestig­de en gerespek­teer­de ver­skaf­fer van IT-sekur­iteit, infrastruk­tuur en bestuur baster wolk oplossings vir ver­skeie maat­skappye in Malta en oorsee.

Werk in noue ven­noot­skap met wêreld-lei­er tegno­lo­gie ver­skaf­fers, het ons toegek­en is die hoog­ste vlak van akkreditas­ie van glob­ale reuse soos HP, Microsoft, Cis­co, Check Point, Juni­per, Alc­atel-Lucent, Vasco en Web­sense.

Ons heg waarde aan innov­asie en aan te moedig kreati­witeit en samew­erking. Ons hand­haaf n hoë werk­ver­rigt­ing kul­tuur, uit­da­gende die held­er­ste den­kers om hul idees uit te voer en te stoot hul­self na die vol­gende vlak. Ons bevorder n ener­gieke en inklusiewe werksomgew­ing waar indi­vidue met die regte aan­leg en houd­ing blink en groei pro­fes­sion­eel te ver­vul en hul potensi­aal te oor­skry.

die pos­is­ie
Ons is op soek na n netwerk / Voice ingenieur ons span van ingenieurs aan te sluit werf. Die per­soon sal ver­ant­woor­delik wees vir die uit­vo­er­ing van, instand­houd­ing, onder­steun, te ontwikkel en in som­mi­ge gevalle die ont­werp van kom­munikasien­etwerke vir ver­skil­lende kliën­te, ver­al verenig­de kom­munikasie, stem en video oplossings wees.

vereistes:
Min­im­um 5 jaar ondervind­ing in opset en harde­ware prob­le­me oplos routers en skake­laars in n LAN, WAN en VLAN omgew­ing
N Goeie ken­nis van die Inter­net en IP en n begrip van SMTP, DNS, SNMP, DHCP en rout­ing tegno­lo­gie
Uit­stek­ende prob­leemoplossings- en kom­munikasiev­aar­dighede

Voorkeur sal gegee word aan kan­did­ate wat track record en cer­ti­fic­aties bewys op verenig­de kom­munikasie van ver­skaf­fers soos Cis­co, Alc­atel, Mitel en Microsoft.
Hoe om aan­soek te doen

As jy belang­stel in hierdie pos­is­ie is en wil om te werk in n hoogs pro­fes­sionele en din­am­iese omgew­ing, word u vriendelik ver­soek om jou CV te stuur deur mid­del van die vol­gende skakel:
Pas

http://www.keepmeposted.com.mt/LinkHandler.aspx? Url=aHR0cDovL2NhcmVlcnMuY29tcHV0aW1lLmNvbS5tdC9qb2JzLzE1MjE1L25ldHdvcmstdm9pY2UtZW5naW5lZXI1&Id=588f81ae-ab94 – 48b5-a46b-251a96382a20


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Keep­mepos­ted — Rrjeti / Voice Engin­eer
COMPUTIME KUFIZUAR
Rrjeti / Voice Engin­eer
Mbyllja Date: Mbyllja Data
Baza: Bazat
Ref Job: Job Ref­er­ence
Për­shkrimi i pun­ës

COMPUTIME Tech­no­logy janë një anëtar i Grupit COMPUTIME — një kom­pani e krijuar në vit­in 1979 — dhe një ofrues i themelu­ar dhe i respek­tu­ar i IT sig­ur­isë, infrastruk­turës dhe men­ax­ho­hen zgjid­hje cloud hibride për disa kom­pani në Maltë dhe jashtë shtetit.

Duke punuar në part­ner­itet të ngushtë me ofrues­it e tekno­lo­gjisë udhëheqëse botërore, né kemi qenë të dhënë nivelin më të lartë të akredi­tim­it nga gjig­andët glob­ale si HP, Microsoft, Cis­co, Check Point, dëllin­jë, Alc­atel-Lucent, Vasco dhe Web­sense.

Né vler­ëso­jmë risi dhe për të inkur­ajuar kreativ­itet­in dhe bashkëpun­im­in. Né të pun­ëso­jë një kul­turë të lartë të per­form­ancës, duke sfiduar mendimtarët ndrit­ura për të ekzeku­tu­ar ide­të e tyre dhe të shtyjë veten në nivelin e ardh­shëm. Né pro­movimin e një mjedisi ener­gjike dhe gjithëpërf­shirës të pun­ës, ku indi­vidët me zotësi të dre­jtë dhe qëndrim të shquhen dhe të rritet pro­fe­sion­al­isht për të përm­bushur dhe të tejkalo­jnë poten­cial­in e tyre.

Poz­i­cioni
Né jemi duke kërkuar për të rek­ru­tu­ar një Rrjeti / Voice Inxhi­ni­er për t’u bashkuar me ekip­in tonë të inxhi­ni­er­ëve. Per­soni do të jetë për­gjegjës për zbatim­in, mirëm­ba­jtjen, mbështetjen, zhvil­lim­in dhe në disa ras­te pro­jek­tim­in e rrjeteve të komunikim­it për kon­sumat­orët të ndry­sh­me, në veçanti uni­fikuar komunikim­it zgjid­hje, zë dhe video.