L-2016 tal-Juventus Club DOC Vero Amore’ (Malta 1975). Il-ħames parti

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -http://juventusclubmalta.com/l-2016tal-juventus-club-doc-vero-amore-malta-1975/

The 2016 Juventus Club DOC, Vero Amore (Malta 1975). The fifth part

In the last part of this series of art­icles where you look back at 2016, we wished nwasslulkom some of the most sig­ni­fic­ant moments in the life of our Club dur­ing 2016. It will not be pos­sible to get everything all because most were the activ­it­ies organ­ized.

Let’s start with some social activ­it­ies:

Pas­ta Night, Lunch Christ­mas, Christ­mas Party for chil­dren

We turn now to iStreet Party which organ­ized the day of the Cop­pa Italia final. Pho­tos.

This Juventus year set a record of five con­sec­ut­ive scu­det­ti won and on this occa­sion we thought we kom­m­or­attiv shirt. Pho­to.

From a sport­ing point of view we had sev­er­al suc­cesses of the foot­ball team Club and from the Pool team jit­trenja in our Club. The lat­ter won major awards at the end of 2016. 1, 23.

We worked with Travel Agents to organ­ize tours for parties of Juventus and we again ġed­did­na with Hotel Con­corde agree­ment Tur­in for your lodging in Tur­in.

Con­tin­ued work­ing to insebbħu the premises of our Club, this time by focus­ing on the entry and the front of the Club. Pho­tos 1 2 pho­tos.

Con­tin­ued to go out and send the elec­tron­ic news­let­ter of our Club, ““The Juven­tin””. Here you have the links for some excur­sions: 12

Another means of con­tact with you and mem­bers of Juventus sup­port­ers was through our web­site: Link 1, Link 2 Ta noted that from this year introduċe­jan online vote Best Play­er of the items Juventus dir­ectly from our web­site instead of Face­book as we had before. Moreover we intro­duced new ser­vices.

Finally it seems that all this has left a pos­it­ive effect on you because we have estab­lished a record of mem­bers in recent years.

Thanks għex­tu year for us. Inwegħ­dukom will con­tin­ue to work for you even dur­ing 2017.

Note: When click­ing on the orange words or num­bers, auto­mat­ic­ally go to oth­er f’link where to find more inform­a­tion on this you are say­ing.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://juventusclubmalta.com/l-2016tal-juventus-club-doc-vero-amore-malta-1975/

L-2016 tal-Juventus Club DOC Vero Amore’ (Malta 1975). Il-ħames parti

Fl-aħħar parti ta’ din is-sen­siela ta’ artik­li fejn qed nagħtu ħarsa lura lejn l-2016, xtaqna nwasslulkom uħud mill-mumenti tal-aktar sin­i­fikat­tivi fil-ħaj­ja tal-Club tagħna mat­ul l-2016. Mhux se jkun pos­sib­bli li nġibu kollox kollox għax ħafna kienu l-attiv­itaji­et li organizza­jna.

Nib­dew b’xi attiv­itaji­et soċ­jali:

Pas­ta Night, Ikla tal-Milied, Party tal-Miliedat-tfal

Ngħad­du issa għall-iStreet Party li organizza­jna dak­in­har tal-Finali tal-Cop­pa Italia. Rit­rat­ti.

Din is-sena Juventus waqq­fu rekord ta’ ħames scu­det­ti kon­sekut­tivi mir­buħa u f’din l-okkażjoni ħsib­na li nagħm­lu flokk kom­m­or­attiv. Rit­ratt.

Mil-lat sport­iv kellna diver­si suċċessi mit-tim tal-fut­bol tal-Clubmit-tim tal-Pool li jit­trenja fil-Club tagħna. Dawn tal-aħħar rebħu unuri import­anti lejn tmiem l-2016. 1, 23.

Ħdim­na ma’ Travel Agents biex nor­ganizzaw Tours għall-par­titi ta’ Juventus u erġa­jna ġed­did­na mal-Hotel Con­corde ta’ Tur­in fte­him għal-lodging tagħkom f’Turin.

Kom­ple­jna naħd­mu sabiex insebbħu l-premises tal-Club tagħna, din id-dar­ba bl-atten­z­joni tkun fuq l-entratal-faċċata tal-Club. Rit­rat­ti 1. Rit­rat­ti 2.

Kom­ple­jna noħorġu u nibagħtu n-news­let­ter elettronika tal-Club tagħna, Il-Juven­tin”. Hawn għandkom il-links għal xi ħarġi­et: 12

Mezz ieħor ta’ kun­t­att magħkom il-mem­bri u sup­port­ers ta’ Juventus kien per­mezz tal-web­site tagħna: Link 1, Link 2. Ta min jgħid li minn din is-sena introduċe­jan l-votazz­joni online tal-Aqwa Ple­jer tal-par­titi ta’ Juventus direttament mill-web­site tagħna min­flok fuq Face­book kif kon­na għamil­na qabel. Appar­ti minn hekk introduċe­jna ser­vizzi ġod­da.

Final­ment jid­her li dan kollu ħal­la effett pożit­tiv fuqkom peress li waqqafna rekord ta’ mem­bri għal dawn l-aħħar snin.

Grazzi mill-qalb tal­li għex­tu sena magħna. Inwegħ­dukom li se nkom­plu naħd­mu għa­likom anki mat­ul l-2017.

Nota: Meta tagħ­fas fuq il-kelmi­et jew num­ri oranġ­jo, awto­matika­ment tmur f’link oħra fejn iss­ib aktar inform­azz­joni fuq dan li qed ngħidu.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://juventusclubmalta.com/l-2016tal-juventus-club-doc-vero-amore-malta-1975/

Die 2016 Juventus Club DOC, Vero Amore (Malta 1975). Die vyf­de deel

In die laaste deel van hierdie reeks artikels waar jy kyk ter­ug op 2016, wou ons nwasslulkom som­mi­ge van die belan­grikste oomb­likke in die lewe van ons Klub tydens 2016. Dit sal nie moont­lik wees om alles omd­at die meeste van die akti­witeite geor­gan­iseer was kry.

Kom ons begin met n paar sosiale akti­witeite:

Pas­ta Nag, Lunch Kersfees, Ker­spartytjie vir kinders

Ons het nou draai na iStreet Party wat die dag van die Cop­pa Italia finale geor­gan­iseer. Foto’s nie.

Dit Juventus jaar het n rekord van vyf agtereen­vol­gende scu­det­ti gewen en by hierdie geleen­theid het ons gedink ons ​​kom­m­or­attiv hemp. Foto.

Van n Sport oog­punt het ons n paar suk­sesse van die sok­ker­span Club en uit die swem­bad span jit­trenja in ons klub. Laas­gen­oem­de het groot toek­en­nings aan die einde van 2016. 1, 23.

Ons het saam met Reis­agen­te om toere vir partye van Juventus te organ­iseer en ons weer ġed­did­na met Hotel Con­corde-ooreen­koms Turyn vir jou verblyf in Turyn.

Voort­gegaan om te werk aan die perseel van ons Klub, dié keer deur te fok­us op die inskry­wing en die voork­ant van die klub insebbħu. Foto’s 1 2 foto’s.

Voort­gegaan om uit te gaan en stuur die elektron­iese nuus­brief van ons Klub, ““Die Juven­tin””. Hier het jy die skakels vir n paar uit­stap­pies: 12

Nog n met­ode van kon­tak met jou en lede van Juventus onder­steu­ners was deur ons web­werf: Link 1, Link 2 Ta opge­merk dat van van­jaar introduċe­jan aanlyn stem Beste Spel­er van die items Juventus direk vanaf ons web­werf in plaas van Face­book as wat ons gehad het voord­at. Ver­der het ons n nuwe dien­ste.

Uiteindelik blyk dit dat dit alles n pos­it­iewe uit­werking op jou ver­laat omd­at ons n rekord van lede in die afgelope jaar gevestig het.

Dankie għex­tu jaar vir ons. Inwegħ­dukom sal voort­gaan om te werk vir jou, selfs tydens 2017.

Let wel: Wan­neer te kliek op die oran­je woorde of get­alle, outo­maties na ander f’link waar om meer inligt­ing oor dit wat jy sê te vind.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://juventusclubmalta.com/l-2016tal-juventus-club-doc-vero-amore-malta-1975/

2016 Juventus Club DOC, Vero Amore (Malta 1975). Pjesa e pestë

Në pjesën e fun­dit të këtij seri artikujsh ku ju shikoni mbrapa në vit­in 2016, né kemi dashur nwasslulkom disa nga momentet më të rëndës­ish­me në jetën e klu­bit tonë gjatë vitit 2016. Kjo nuk do të jetë e mun­dur për të mar­rë çdo gjë të gjithë, sepse shum­ica ish­in akt­iv­itetet e organ­izuara.

Le të fil­lo­jmë me disa akt­iv­itete sociale:

Pas­ta Night, Dreka e Krisht­lind­jeve, Par­tia e Krisht­lind­jeve për fëmijët

Né të kthehet tani për Partinë iStreet e cila organiz­oi ditën e finales Cop­pa Italia. Foto­grafitë.