L-2016 tal-Juventus Club DOC ‘Vero Amore’ (Malta 1975). Il-ħames parti

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://juventusclubmalta.com/l-2016-tal-juventus-club-doc-vero-amore-malta-1975/

The 2016 Juventus Club DOC, Vero Amore (Malta 1975). The fifth part

In the last part of this series of articles where you look back at 2016, we wished nwasslulkom some of the most significant moments in the life of our Club during 2016. It will not be possible to get everything all because most were the activities organized.

Let’s start with some social activities:

Pasta Night, Lunch Christmas, Christmas Party for children

We turn now to iStreet Party which organized the day of the Coppa Italia final. Photos.

This Juventus year set a record of five consecutive scudetti won and on this occasion we thought we kommorattiv shirt. Photo.

From a sporting point of view we had several successes of the football team Club and from the Pool team jittrenja in our Club. The latter won major awards at the end of 2016. 1, 2, 3.

We worked with Travel Agents to organize tours for parties of Juventus and we again ġeddidna with Hotel Concorde agreement Turin for your lodging in Turin.

Continued working to insebbħu the premises of our Club, this time by focusing on the entry and the front of the Club. Photos 1 2 photos.

Continued to go out and send the electronic newsletter of our Club, “”The Juventin””. Here you have the links for some excursions: 1, 2

Another means of contact with you and members of Juventus supporters was through our website: Link 1, Link 2 Ta noted that from this year introduċejan online vote Best Player of the items Juventus directly from our website instead of Facebook as we had before. Moreover we introduced new services.

Finally it seems that all this has left a positive effect on you because we have established a record of members in recent years.

Thanks għextu year for us. Inwegħdukom will continue to work for you even during 2017.

Note: When clicking on the orange words or numbers, automatically go to other f’link where to find more information on this you are saying.


“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

http://juventusclubmalta.com/l-2016-tal-juventus-club-doc-vero-amore-malta-1975/

L-2016 tal-Juventus Club DOC ‘Vero Amore’ (Malta 1975). Il-ħames parti

Fl-aħħar parti ta’ din is-sensiela ta’ artikli fejn qed nagħtu ħarsa lura lejn l-2016, xtaqna nwasslulkom uħud mill-mumenti tal-aktar sinifikattivi fil-ħajja tal-Club tagħna matul l-2016. Mhux se jkun possibbli li nġibu kollox kollox għax ħafna kienu l-attivitajiet li organizzajna.

Nibdew b’xi attivitajiet soċjali:

Pasta Night, Ikla tal-Milied, Party tal-Miliedat-tfal

Ngħaddu issa għall-iStreet Party li organizzajna dakinhar tal-Finali tal-Coppa Italia. Ritratti.

Din is-sena Juventus waqqfu rekord ta’ ħames scudetti konsekuttivi mirbuħa u f’din l-okkażjoni ħsibna li nagħmlu flokk kommorattiv. Ritratt.

Mil-lat sportiv kellna diversi suċċessi mit-tim tal-futbol tal-Club u mit-tim tal-Pool li jittrenja fil-Club tagħna. Dawn tal-aħħar rebħu unuri importanti lejn tmiem l-2016. 1, 2, 3.

Ħdimna ma’ Travel Agents biex norganizzaw Tours għall-partiti ta’ Juventus u erġajna ġeddidna mal-Hotel Concorde ta’ Turin ftehim għal-lodging tagħkom f’Turin.

Komplejna naħdmu sabiex insebbħu l-premises tal-Club tagħna, din id-darba bl-attenzjoni tkun fuq l-entrata u l-faċċata tal-Club. Ritratti 1. Ritratti 2.

Komplejna noħorġu u nibagħtu n-newsletter elettronika tal-Club tagħna, “Il-Juventin”. Hawn għandkom il-links għal xi ħarġiet: 1, 2

Mezz ieħor ta’ kuntatt magħkom il-membri u supporters ta’ Juventus kien permezz tal-website tagħna: Link 1, Link 2. Ta min jgħid li minn din is-sena introduċejan l-votazzjoni online tal-Aqwa Plejer tal-partiti ta’ Juventus direttament mill-website tagħna minflok fuq Facebook kif konna għamilna qabel. Apparti minn hekk introduċejna servizzi ġodda.

Finalment jidher li dan kollu ħalla effett pożittiv fuqkom peress li waqqafna rekord ta’ membri għal dawn l-aħħar snin.

Grazzi mill-qalb talli għextu sena magħna. Inwegħdukom li se nkomplu naħdmu għalikom anki matul l-2017.

Nota: Meta tagħfas fuq il-kelmiet jew numri oranġjo, awtomatikament tmur f’link oħra fejn issib aktar informazzjoni fuq dan li qed ngħidu.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://juventusclubmalta.com/l-2016-tal-juventus-club-doc-vero-amore-malta-1975/

Die 2016 Juventus Club DOC, Vero Amore (Malta 1975). Die vyfde deel

In die laaste deel van hierdie reeks artikels waar jy kyk terug op 2016, wou ons nwasslulkom sommige van die belangrikste oomblikke in die lewe van ons Klub tydens 2016. Dit sal nie moontlik wees om alles omdat die meeste van die aktiwiteite georganiseer was kry.

Kom ons begin met ‘n paar sosiale aktiwiteite:

Pasta Nag, Lunch Kersfees, Kerspartytjie vir kinders

Ons het nou draai na iStreet Party wat die dag van die Coppa Italia finale georganiseer. Foto’s nie.

Dit Juventus jaar het ‘n rekord van vyf agtereenvolgende scudetti gewen en by hierdie geleentheid het ons gedink ons ​​kommorattiv hemp. Foto.

Van ‘n Sport oogpunt het ons ‘n paar suksesse van die sokkerspan Club en uit die swembad span jittrenja in ons klub. Laasgenoemde het groot toekennings aan die einde van 2016. 1, 2, 3.

Ons het saam met Reisagente om toere vir partye van Juventus te organiseer en ons weer ġeddidna met Hotel Concorde-ooreenkoms Turyn vir jou verblyf in Turyn.

Voortgegaan om te werk aan die perseel van ons Klub, dié keer deur te fokus op die inskrywing en die voorkant van die klub insebbħu. Foto’s 1 2 foto’s.

Voortgegaan om uit te gaan en stuur die elektroniese nuusbrief van ons Klub, “”Die Juventin””. Hier het jy die skakels vir ‘n paar uitstappies: 1, 2

Nog ‘n metode van kontak met jou en lede van Juventus ondersteuners was deur ons webwerf: Link 1, Link 2 Ta opgemerk dat van vanjaar introduċejan aanlyn stem Beste Speler van die items Juventus direk vanaf ons webwerf in plaas van Facebook as wat ons gehad het voordat. Verder het ons ‘n nuwe dienste.

Uiteindelik blyk dit dat dit alles ‘n positiewe uitwerking op jou verlaat omdat ons ‘n rekord van lede in die afgelope jaar gevestig het.

Dankie għextu jaar vir ons. Inwegħdukom sal voortgaan om te werk vir jou, selfs tydens 2017.

Let wel: Wanneer te kliek op die oranje woorde of getalle, outomaties na ander f’link waar om meer inligting oor dit wat jy sê te vind.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://juventusclubmalta.com/l-2016-tal-juventus-club-doc-vero-amore-malta-1975/

2016 Juventus Club DOC, Vero Amore (Malta 1975). Pjesa e pestë

Në pjesën e fundit të këtij seri artikujsh ku ju shikoni mbrapa në vitin 2016, ne kemi dashur nwasslulkom disa nga momentet më të rëndësishme në jetën e klubit tonë gjatë vitit 2016. Kjo nuk do të jetë e mundur për të marrë çdo gjë të gjithë, sepse shumica ishin aktivitetet e organizuara.

Le të fillojmë me disa aktivitete sociale:

Pasta Night, Dreka e Krishtlindjeve, Partia e Krishtlindjeve për fëmijët

Ne të kthehet tani për Partinë iStreet e cila organizoi ditën e finales Coppa Italia. Fotografitë.