LAST DAY to SAVE: Master MBA Fundamentals with Boston University

——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc——————————————————————————————————————————————————

LAST DAY to SAVE: Master MBA Fundamentals with Boston UniversityAnnouncing the Mini MBA for Tech Executives: Master MBA Fundamentals in One Week!

View the Brochure |Register by July 25 & Save $500 – LAST DAY TO SAVECIO and Boston University Questrom School of Business invite you to attend their newly designed program: The Mini MBA for Tech Executives. Over four days, September 19 – 22, 2016, Boston University senior faculty and a group of your peers, rising tech executives from organizations worldwide, will work together on the principles and techniques of executive management. ACT NOW for your chance to rise out of technology roles and into executive responsibilities.Strategy 901: Competition and Positioning

Evaluate issues associated with formulating and implementing strategy in the global environment.

Examine the external factors that affect longer-term profitability and highlight the structural forces that lead certain industries and firms to achieve superior profitability.

Learn how to apply tools of industry analysis and competitive analysis.

Finance 901: Valuation and Financing for Tech Companies

Examine financial modeling and cash flow projections.

Discuss raising angel and venture financing (including review of an actual capital raising pitch).

Assess business valuation approaches (including risk assessment and discount rate estimation).

Sessions will also cover Accounting, Economics, Operations, Marketing, and Negotiations. View our brochure here.For the complete agenda and details, please visit our website or call Boston University’s Executive Leadership Center at 617-353-4248.Register NOW and make this strategic investment in your future. We hope to see you in Boston this Fall!


——————————————————————————————————————————————————Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

AĦĦAR JUM biex SAVE: Master Fundamentals MBA ma Università ta ‘BostonTħabbar l-MBA Mini għal Eżekuttivi Tech: Fundamentals Master MBA fl-One Week!

Ara l-Fuljett | Reġistru permezz 25 Lul & Save $ 500 – AĦĦAR JUM LI SAVECiò u Università ta ‘Boston Questrom School of Business nistedinkom biex jattendu programm għadhom kif ġew iddisinjati tagħhom: Il MBA Mini għal Eżekuttivi Tech. Matul erbat ijiem, 19-22 Settembru, 2016, Università ta ‘Boston fakultà anzjan u grupp ta’ sħabhom tiegħek, jogħlew eżekuttivi teknoloġija minn organizzazzjonijiet madwar id-dinja, se jaħdmu flimkien fuq il-prinċipji u t-tekniki ta ‘ġestjoni eżekuttiva. ATT ISSA għall-ċans tiegħek biex jogħlew mill rwoli teknoloġija u fis responsabbiltajiet eżekuttivi.Istrateġija 901: Kompetizzjoni u Pożizzjonament

Evalwa kwistjonijiet assoċjati ma jifformulaw u jimplimentaw strateġija fl-ambjent globali.

Eżamina l-fatturi esterni li jaffettwaw il-profittabbiltà fit-tul u tenfasizza l-forzi strutturali li jwasslu ċerti industriji u l-impriżi tagħmel il-qligħ superjuri.

Tgħallem kif japplikaw għodod ta ‘analiżi industrija u l-analiżi kompetittiva.

Finanzi 901: Valutazzjoni u Finanzjament għall-Kumpaniji Tech

Eżamina immudellar u tal-likwidità projezzjonijiet finanzjarji.

Iddiskuti kuxjenza anġlu u l-finanzjament ta ‘riskju (inkluża reviżjoni ta’ żift ġbir ta ‘kapital proprju).

Tivvaluta l-approċċi ta ‘valutazzjoni tan-negozju (inkluż valutazzjoni tar-riskji u l-istima rata ta’ skont).

Sessjonijiet se jkopri wkoll Kontabilità, Ekonomija, Operazzjonijiet, Marketing, u Negozjati. View fuljett tagħna hawn.Għall-aġenda kompleta u d-dettalji, jekk jogħġbok żur il-websajt tagħna jew sejħa Eżekuttiv Leadership Center Università ta ‘Boston fiż 617-353-4248.Reġistru issa u jagħmlu dan l-investiment strateġiku fil-futur tiegħek. Nittamaw li tara int fil Boston dan it-tnaqqis!


——————————————————————————————————————————————————Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Laaste dag vir Bespaar: Meester MBA Fundamentals met Boston UniversiteitDie aankondiging van die Mini MBA vir Tech Bestuurders: Meester MBA Fundamentals in een week!

Kyk na die brosjure | Registreer met 25 Julie en Save $ 500 – Laaste dag om te spaarCIO en Boston Universiteit Questrom School of Business nooi jou uit om hul nuwe ontwerp by te woon: Die Mini MBA vir Tech Bestuurders. Oor vier dae, 19 September – 22, 2016, Universiteit van Boston senior fakulteit en ‘n groep van jou maats, stygende tegnologie bestuurders van organisasies wêreldwyd, sal saamwerk op die beginsels en tegnieke van die uitvoerende bestuur. Tree nou vir jou kans om uit tegnologie rolle en in uitvoerende verantwoordelikhede styg.Strategie 901: Kompetisie en Posisionering

Evalueer kwessies wat verband hou met die formulering en implementering strategie in die globale omgewing.

Ondersoek die eksterne faktore wat ‘n invloed op langer termyn winsgewendheid en beklemtoon die strukturele kragte wat sekere nywerhede en maatskappye lei tot beter winsgewendheid te bereik.

Leer hoe om gereedskap van die industrie-ontleding en mededingende analise toe te pas.

Finansies 901: Waardasie en Finansiering vir tegnologie maatskappye

Ondersoek finansiële modellering en kontantvloeiprojeksies.

Bespreek die verhoging engel en onderneming finansiering (insluitend hersiening van ‘n werklike kapitaal verhoging blad).

Assesseer besigheid waardasie benaderings (insluitend risiko-evaluering en verdiskonteringskoers skatting).

Sessies sal ook dek Rekeningkunde, Ekonomie, Bedryf, Bemarking en onderhandelinge. Sien ons brosjure hier.Vir die volledige agenda en besonderhede, besoek asseblief ons webwerf of skakel Boston Universiteit se Uitvoerende Leierskap Sentrum by 617-353-4248.Registreer nou en maak hierdie strategiese belegging in jou toekoms. Ons hoop om jou te sien in Boston hierdie val!


——————————————————————————————————————————————————përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

DITA fundit për të shpëtuar: Master MBA Bazat me Universitetin e BostonitShpalljen e MBA Mini për Tech Ekzekutiv: Master MBA Bazat në një javë!

Shiko Broshura | Regjistrohu me 25 korrik dhe Save $ 500 – DITA E FUNDIT TE SAVECIO dhe Boston University Questrom Shkolla e Biznesit ju ftojmë për të marrë pjesë programin e tyre të projektuar rishtazi: Mini MBA për Tech Ekzekutiv. Gjatë katër ditëve, 19 shtator – 22 2016, Universiteti Boston Fakulteti i lartë dhe një grup nga shokët tuaj, në rritje drejtuesit teknologjisë nga organizata në të gjithë botën, do të punojnë së bashku në parimet dhe teknikat e menaxhimit ekzekutiv. ACT NOW për shansi juaj të ngrihet nga rolet e teknologjisë dhe në përgjegjësitë ekzekutive.Strategjia 901: Konkurrenca dhe pozicionimit

Të vlerësojë çështjet lidhur me formulimin dhe zbatimin e strategjisë në mjedisin global.

Shqyrtoni faktorët e jashtëm që ndikojnë në përfitimin afatgjatë dhe të nxjerrë në pah forcat strukturore që çojnë industri të caktuara dhe firmat për të arritur përfitimin superiore.

Mëso se si për të aplikuar mjetet e analizës së industrisë dhe analiza konkurruese.

Finance 901: Vlerësimi dhe Financimi për Kompanitë Tech

Shqyrtoni modelimit dhe të rrjedhës së parasë parashikimet financiare.

Diskutoni ngritur engjëll dhe financimin sipërmarrje (duke përfshirë rishikimin e një kapital ngritur katran aktuale).

Të vlerësojë metodat e vlerësimit të biznesit (duke përfshirë vlerësimin e rrezikut dhe normës vlerësim zbritje).

Seancat do të mbulojë Kontabilitet, Ekonomi, operacionet, Marketing, dhe negociata. Shiko broshurën tonë këtu.Për agjendën e plotë dhe detaje, ju lutem vizitoni faqen tonë të internetit ose telefononi Ekzekutiv Leadership Center në Universitetin e Bostonit në 617-353-4248.Regjistrohu tani dhe të bëjë këtë investim strategjik në të ardhmen tuaj. Ne shpresojmë për të parë ju në Boston këtë vjeshtë!


——————————————————————————————————————————————————ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

የመጨረሻ ቀን ለማስቀመጥ: ቦስተን ዩኒቨርሲቲ ጋር መምህር ኤምቢኤ Fundamentalsቴክ አስፈጻሚዎች ለ ሚኒ ኤምቢኤ የሚያስታውቅ: መምህር ኤምቢኤ Fundamentals አንድ ሳምንት ውስጥ!

የመጨረሻ ቀን መቆጠብ – ሐምሌ 25 ይመዝገቡ & $ 500 አስቀምጥ | ወደ ብሮሹር ተመልከትቴክ አስፈጻሚዎች የ ሚኒ ኤምቢኤ: CIO እና ንግድ በቦስተን ዩኒቨርሲቲ Questrom ትምህርት ቤት ያላቸውን አዲስ የተነደፈ ፕሮግራም ላይ እንዲገኙ እንጋብዝሃለን. ለአራት ቀናት በላይ, መስከረም 19 – 22, 2016, ቦስተን ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ፋኩልቲ እና በዓለም ዙሪያ ድርጅቶች ቴክኖሎጂ አስፈጻሚ አካላት መነሣት እኩዮችህ አንድ ቡድን, መሠረታዊ እና አስፈፃሚ አመራር ቴክኒኮች ላይ በጋራ ይሠራሉ. ACT አሁን እድል ቴክኖሎጂ ሚናዎች ውጭ እና አስፈጻሚ ኃላፊነቶች ወደ ይነሣል ዘንድ.ስትራቴጂ 901: ውድድር እና አቀማመጥ

ሲያወጡ እና በዓለም አቀፍ አካባቢ ስትራቴጂ ተግባራዊ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ገምግም.

ከአሁን በኋላ የረጅም ጊዜ ትርፋማ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ውጫዊ ነገሮችን ለመመርመር እና የላቀ ትርፋማ ለማሳካት አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች እና ተቋማት ሊያስገቡ የሚችሉ መዋቅራዊ ኃይሎች ጎላ.

የኢንዱስትሪ ትንተና ተወዳዳሪ ትንተና መሣሪያዎች እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚቻል ይረዱ.

ፋይናንስ 901: ቴክ ኩባንያዎች ለ ግምቱ እና ፋይናንስ

የገንዘብ ሞዴሊንግ እና የገንዘብ ፍሰት ትንበያ መርምር.

መልአክ (አንድ ትክክለኛው ካፒታል በማሳደግ ክረዜማን ግምገማ ጨምሮ) ማህበሩ የገንዘብ የማሳደግ ተወያዩበት.

(አደጋ ግምገማ እና የቅናሽ መጠን ግምት ጨምሮ) የንግድ ግምቱ አቀራረቦች ለመገምገም.

ክፍለ-ጊዜዎች ደግሞ በኢኮኖሚክስ, ኢኮኖሚክስ, ክወናዎች, ማርኬቲንግ, እና ድርድር ይሸፍናል. እዚህ ብሮሹር ተመልከት.ሙሉ አጀንዳ እና ዝርዝር መረጃ ለማግኘት, እባክዎን ድህረ ገጻችንን ይጎብኙ ወይም 617-353-4248 ላይ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ አስፈጻሚ አመራር ማዕከል ይደውሉ.አሁን ይመዝገቡ እና ለወደፊቱ ይህን ስልታዊ ኢንቨስትመንት ማድረግ. በዚህ ውድቀት የቦስተን ላይህ ተስፋ አደርጋለሁ!


——————————————————————————————————————————————————ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

آخر موعد للوفر: ماجستير إدارة الأعمال أساسيات مع جامعة بوسطنأعلن ماجستير في إدارة الأعمال البسيطة لتكنولوجيا التنفيذيين: ماجستير إدارة الأعمال أساسيات في أسبوع واحد!

عرض كتيب | التسجيل عن طريق 25 يوليو وانقاذ 500 $ – اليوم الأخير لإنقاذالجهاز المركزي للمعلومات وجامعة بوسطن مدرسة Questrom من الأعمال دعوتكم لحضور برنامجهم المصممة حديثا: ماجستير في إدارة الأعمال البسيطة لتكنولوجيا التنفيذيين. على مدى أربعة أيام، 19 سبتمبر – 22، عام 2016، جامعة بوسطن كبار أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من زملائك، وارتفاع التنفيذيين الفني من المنظمات في جميع أنحاء العالم، وسوف نعمل معا على مبادئ وتقنيات الإدارة التنفيذية. تحرك الآن لديك فرصة للترتفع من الأدوار التكنولوجيا وفي المسؤوليات التنفيذية.استراتيجية 901: المنافسة وتحديد المواقع

تقييم القضايا المرتبطة صياغة وتنفيذ استراتيجية في البيئة العالمية.

دراسة العوامل الخارجية التي تؤثر على الربحية على المدى الطويل وتسليط الضوء على القوى الهيكلية التي تؤدي بعض الصناعات والشركات لتحقيق الربحية العالية.

تعلم كيفية تطبيق أدوات التحليل الصناعة وتحليل تنافسية.

تمويل 901: تقييم وتمويل الشركات التقنية

دراسة النمذجة والتدفق النقدي التوقعات المالية.

مناقشة رفع ملاك وتمويل المشروع (بما في ذلك استعراض لالملعب زيادة رأس المال الفعلي).

تقييم النهج تقييم الأعمال (بما في ذلك تقييم المخاطر والخصم على تقدير معدل).

والدورات تغطي أيضا المحاسبة، الاقتصاد، العمليات، التسويق، والمفاوضات. عرض الكتيب لدينا هنا.لجدول الأعمال الكامل والتفاصيل، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت او الاتصال بمركز القيادة التنفيذية في جامعة بوسطن في 617-353-4248.سجل الآن وجعل هذا الاستثمار الاستراتيجي في مستقبلك. ونحن نأمل أن نراكم في بوسطن في خريف هذا العام!


——————————————————————————————————————————————————Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԸ է փրկել: Մագիստրոսական MBA գրավականները հետ Բոստոնի համալսարանիՀայտարարելով, որ Mini MBA համար ադմինիստրատորը ղեկավարները: Master MBA հիմունքները մեկ շաբաթ!

Դիտեք Գրքոյկին | Գրանցում ի հուլիսի 25-& Save $ 500 – ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԸ ԵՆ ՓՐԿԵԼCIO եւ Բոստոնի համալսարանի Questrom դպրոց Բիզնեսի հրավիրում են Ձեզ ներկա գտնվելու իրենց նոր մշակված ծրագիր, Mini MBA համար ադմինիստրատորը ղեկավարները. Չորս օր է, սեպտեմբերի 19 – 22, 2016 թ, Բոստոնի համալսարանի ավագ ֆակուլտետ եւ մի խումբ ձեր հասակակիցների, բարձրանում տեխնոլոգիական ղեկավարներ կազմակերպությունների ամբողջ աշխարհում, կաշխատեն միասին սկզբունքների եւ մեթոդների գործադիր կառավարման. ACT ՀԻՄԱ ձեր հնարավորությունն է բարձրանալ դուրս տեխնոլոգիաների դերերի եւ ուժի մեջ գործադիր պարտականությունները.Ռազմավարություն 901: Մրցույթ եւ դիրքավորում

Գնահատելու հարցերի հետ կապված ձեւակերպման եւ իրականացման ռազմավարությունը համաշխարհային միջավայրում:

Ուսումնասիրել արտաքին գործոնները, որոնք ազդում երկարաժամկետ շահութաբերության եւ կարեւորում կառուցվածքային ուժերը, որոնք հանգեցնում են որոշակի արտադրությունները եւ ֆիրմաների է հասնել բարձրակարգ շահութաբերությունը:

Իմացեք, թե ինչպես պետք է կիրառել գործիքները Արդյունաբերության վերլուծության եւ մրցակցային վերլուծություն:

Ֆինանսների 901: գնահատումը եւ ֆինանսավորման Տեխնոլոգիա ընկերությունների

Ուսումնասիրել ֆինանսական մոդելավորման եւ դրամական հոսքերի կանխատեսումների.

Քննարկեք, բարձրացնելով, վենչուրային ֆինանսավորում (այդ թվում `վերանայելու է փաստացի կապիտալի բարձրացման սկիպիդար):

Գնահատելու համար բիզնես գնահատման մոտեցումները (այդ թվում, ռիսկի գնահատման եւ զեղչման դրույքի գնահատման):

Նիստերը կլինի նաեւ ծածկել հաշվապահական, տնտեսագիտական, գործողությունների, մարքեթինգի, եւ բանակցությունները. Դիտել մեր գրքույկը Մականուն:Համար ամբողջական օրակարգի եւ մանրամասների համար խնդրում ենք այցելել մեր կայքը կամ զանգահարեք Բոստոնի համալսարանի գործադիր իշխանության կենտրոնը, 617-353-4248.Գրանցվեք հիմա եւ կատարել այս ռազմավարական ներդրումներ ձեր ապագայի. Մենք հուսով ենք տեսնել Ձեզ Բոստոնում այս Fall!


——————————————————————————————————————————————————Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

SON gün saxlamaq üçün: Boston Universiteti ilə Master MBA əsaslarıTech Yöneticiler üçün Mini MBA elan: Master MBA əsasları biri Həftəsi!

SON GÜNÜ SAVE üçün – 25 iyul Qeydiyyat & $ 500 Qənaət Edin | Broşüru baxTech Yöneticiler üçün Mini MBA: CIO və Biznes Boston Universiteti Questrom School onların yeni dizayn proqramı iştirak etmək üçün dəvət edirik. dörd gün ərzində, 19 sentyabr – 22, 2016, Boston Universiteti baş müəllim və dünyada təşkilatların tech vəzifəli yüksələn sizin həmyaşıdları bir qrup, prinsipləri və icra idarə üsulları birlikdə işləyəcək. ACT NOW şans texnologiya rolu həyata və icra vəzifələri daxil yüksəlməyə üçün.Strategy 901: Rəqabət və Positioning

formalaşdırılması və qlobal mühitdə strategiya həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər qiymətləndirilməsi.

uzun müddətli gəlirlilik təsir xarici amillər yoxlamaq və üstün gəlirlilik nail olmaq üçün müəyyən sənaye və firmalar səbəb struktur qüvvələri seçin.

sənaye təhlili və rəqabət analizi alətləri tətbiq etmək necə məlumat əldə edin.

Maliyyə 901: Tech Şirkətlər üçün Qiymətləndirmə və maliyyələşdirilməsi

maliyyə modelləşdirmə və pul vəsaitlərinin hərəkəti proqnozlar yoxlamaq.

mələk və (faktiki kapital artırılması meydança nəzərdən daxil olmaqla) müəssisənin maliyyə vəsaitinin cəlb olunmasına müzakirə.

(Risk qiymətləndirilməsi və diskont dərəcəsi qiymətləndirilməsi daxil olmaqla) iş qiymətləndirmə yanaşmaları qiymətləndirdi.

Sessions də mühasibat, iqtisadiyyat, əməliyyatlar, marketinq və danışıqlar əhatə edəcək. burada broşür bax.tam gündəliyi və ətraflı məlumat üçün bizim veb səhifəsinə müraciət edin və ya 617-353-4248 da Boston Universitetinin İcra Liderlik Mərkəzinə zəng edin.NOW Qeydiyyat və gələcəkdə bu strateji investisiya. Biz bu Fall Boston görmək ümid!


——————————————————————————————————————————————————Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

AZKEN EGUNA gorde: Master MBA Bostongo Unibertsitatearekin oinarriakMini MBA Tech Exekutibo iragarriz: Master MBA oinarriak One Week in!

Ikusi Liburuxka | uztailaren 25a baino Eman izena & Save $ 500 – azken eguna GORDECIO eta Boston University Questrom Negozio Eskola gonbidatzen zaitu bere berriki diseinatu programa joateko: Mini MBA Tech Exekutibo The. Lau egunez, irailaren 19 – 22, 2016, Boston University senior irakasle eta zure ikaskideek talde bat, tech exekutiboak goranzko mundu mailako erakunde batetik, elkarrekin lan egingo printzipioak eta kudeaketa exekutiboa teknikak. ACT oraingoz zure aukera teknologia rolak kanpo eta erantzukizunak exekutiboa sartu igoko.Estrategia 901: Lehiaketa eta kokapena

Ebaluatu formulatzeko eta gauzatzeko estrategia global ingurumena lotutako gaiak.

kanpoko faktoreak epe luzeagoa errentagarritasuna eragiten duten aztertu eta nabarmendu du indar estrukturalak zenbait industriak eta enpresak eramango duten superior errentagarritasuna lortzeko.

Argibide industria-azterketa eta azterketa lehiakorrak tresnak aplikatzeko.

Ogasun 901: Balorazio eta finantzaketa Tech Enpresak for

Aztertu finantza modelaketa eta cash flow proiekzioak.

Eztabaidatu aingeru eta venture finantzaketa (benetako kapital zelaia berrikuspena barne) handituz.

enpresa balorazio planteamendu (arriskuen ebaluazioa eta deskontu-tasa estimazioa barne) ebaluatzea.

Saioak ere estali egingo Kontabilitatea, Ekonomia, ebakuntzak, Marketing, eta negoziazioak. Ikusi gure liburuxka hemen.Agenda osoa eta xehetasunak, mesedez bisitatu gure web orrian edo deitu Boston University Executive Leadership Center 617-353-4248 at.Erregistratu orain eta zure etorkizunean inbertsio estrategiko hau egiteko. duzu ikusteko Boston Fall hau espero dugu!


——————————————————————————————————————————————————пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

АПОШНІ ДЗЕНЬ ЗАХАВАЦЬ: Майстар Асновы MBA з Бостанскага універсітэтаАбвяшчаючы Mini MBA для кіраўнікоў Tech: Master MBA Асновы на працягу аднаго тыдня!

Прагляд брашуру | Рэгістрацыя па 25 ліпеня і зэканоміць $ 500 – АПОШНІ ДЗЕНЬ ЗАХАВАЦЬCIO і Бостанскага універсітэта Questrom школа бізнесу запрашае Вас прыняць удзел у іх нядаўна распрацаваную праграму: The Mini MBA для кіраўнікоў Tech. На працягу чатырох дзён, 19 – 22 верасня 2016 года, Бостанскі універсітэт старэйшы выкладчыцкі склад і група вашых калегаў, рост тэхналогій кіраўнікоў з арганізацый па ўсім свеце, будуць працаваць разам на прынцыпах і метадах выканаўчага кіраўніцтва. Не выпусціце свой шанец, каб падняцца з тэхналагічных роляў і ў выканаўчых абавязкаў.Стратэгія 901: Канкурэнцыя і пазіцыянаванне

Ацаніць пытанні, звязаныя з распрацоўкі і ажыццяўлення стратэгіі ў глабальнай навакольнага асяроддзі.

Праверце знешнія фактары, якія ўплываюць на доўгатэрміновую прыбытковасць і вылучыць структурныя сілы, якія вядуць пэўныя галіны і фірмы для дасягнення найвышэйшай рэнтабельнасці.

Даведайцеся, як прымяняць інструменты аналізу галіны і канкурэнтнага аналізу.

Фінансы 901: Ацэнка і фінансаванне тэхналагічных кампаній

Вывучэнне мадэлявання і грашовых патокаў фінансавых прагнозаў.

Абмеркаваць павышэнне анёла і венчурнага фінансавання (у тым ліку агляд фактычнага капіталу павышэнне кроку).

Адзнака падыходаў ацэнкі бізнесу (уключаючы ацэнку рызык і ацэнкі уліковай стаўкі).

Сесіі таксама будзе ахопліваць бухгалтарскага ўліку, эканомікі, аперацый, маркетынгу і перагавораў. Паглядзіце нашу брашуру тут.Для атрымання поўнай праграмай і дадатковай інфармацыі, калі ласка, наведайце наш вэб-сайт або патэлефануеце па тэлефоне Executive Leadership Center Бостанскага універсітэта ў 617-353-4248.Зарэгіструйцеся зараз і зрабіць гэта стратэгічныя інвестыцыі ў ваша будучыню. Мы спадзяемся ўбачыць вас у Бостане гэтай восенню!


——————————————————————————————————————————————————সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

শেষ দিন সংরক্ষণ করতে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স এমবিএ ফান্ডামেন্টালসএক সপ্তাহের মধ্যে Master এমবিএ ফান্ডামেন্টালস: ঘোষণা টেক কার্য নির্বাহকদের জন্য মিনি এমবিএ!

প্রচারপত্র দেখুন | 25 জুলাই দ্বারা নিবন্ধন ও $ 500 সংরক্ষণ করুন – শেষ দিন রক্ষার সবটেক কার্য নির্বাহকদের জন্য মিনি এমবিএ: সিআইওর ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বোস্টন ইউনিভার্সিটি Questrom স্কুল তাদের সদ্য পরিকল্পিত প্রোগ্রাম যোগ দিতে আপনাকে আমন্ত্রণ. চার দিন ধরে, সেপ্টেম্বর 19 – 22, 2016, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ফ্যাকাল্টি এবং আপনার সহকর্মীরা একটি গ্রুপ, বিশ্বব্যাপী সংগঠন থেকে কারিগরি কর্তা ক্রমবর্ধমান, একসঙ্গে নীতি ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কৌশল কাজ করবে. এখন কাজ আপনার সুযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা আউট এবং নির্বাহী দায়িত্ব মধ্যে ওঠা করার জন্য.স্ট্র্যাটেজি 901: কম্পিটিশন এন্ড পজিশনিং

প্রণয়ন ও বৈশ্বিক পরিবেশে কৌশল বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত বিষয় নির্ণয় করা.

বাইরের যে দীর্ঘমেয়াদী লাভজনকতা প্রভাবিত পরীক্ষণ এবং স্ট্রাকচারাল বাহিনী যে নির্দিষ্ট শিল্প ও সংস্থাগুলো নেতৃত্ব উচ্চতর মুনাফা অর্জনের জন্য উজ্জ্বল.

জানুন কিভাবে শিল্প বিশ্লেষণ এবং প্রতিযোগী বিশ্লেষণ সরঞ্জাম প্রয়োগ করতে.

ফাইন্যান্স 901: মূল্যনির্ধারণ এবং টেক কোম্পানি জন্য ফাইন্যান্সিং

আর্থিক মডেলিং এবং ক্যাশফ্লাউ অনুমান পরীক্ষা.

দেবদূত এবং ভেঞ্চার অর্থায়ন (একটি প্রকৃত মূলধন বৃদ্ধি আলকাতরার পর্যালোচনা সহ) উত্থাপন আলোচনা.

ব্যবসা মূল্যনির্ধারণ পন্থা (ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ডিসকাউন্ট হার প্রাক্কলন সহ) মূল্যায়ন.

দায়রা এছাড়াও অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি, অপারেশনস, বিপণন, এবং সমঝোতা চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে. আমাদের ইস্তাহার এখানে দেখুন.সম্পূর্ণ বিষয়সূচি এবং বিস্তারিত জানার জন্য, আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন অথবা 617-353-4248 এ বস্টন ইউনিভার্সিটির এক্সিকিউটিভ লিডারশিপ সেন্টার কল.এখন রেজিস্টার এবং আপনার ভবিষ্যতের জনমত জরিপে এই কৌশলগত বিনিয়োগ করতে. আমরা এই পতন বোস্টনের আপনি দেখতে আশা করি!


——————————————————————————————————————————————————prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Poslednji dan na SAVE: Master MBA Osnove s Boston UniversityNajavljujući Mini MBA za Tech Rukovodioci: Master MBA Osnove One Week!

Pogledaj brošuru | Registracija do 25. jula & Save $ 500 – poslednji dan za SAVECIO i Boston University Questrom School of Business Pozivamo vas da prisustvujete svoje novo osmišljen program: Mini MBA za Tech Executives. Više od četiri dana, 19. septembar – 22. 2016. godine, Boston University viši fakulteta i grupa vaših vršnjaka, raste Tech rukovodioci iz organizacija širom svijeta, zajedno će raditi na principima i tehnikama izvršnog menadžmenta. ACT NOW za svoju priliku da rastu iz tehnologije uloga i na izvršne odgovornosti.Strategija 901: Konkurencija i pozicioniranje

Procijenite pitanja vezana uz formuliranje i implementaciju strategije u globalnom okruženju.

Ispitajte vanjskih faktora koji utiču na duži rok profitabilnost i naglašavaju strukturne snage koje vode pojedine industrije i firme za postizanje Superior profitabilnost.

Saznajte kako primijeniti alate industrije analizu i analizu konkurencije.

Finance 901: Vrednovanje i Finansiranje za Tech Tvrtke

Ispitajte modeliranje i novčanog toka projekcija finansijski.

Razgovarajte o podizanju angel i financiranje venture (uključujući pregled stvarnog kapitala podizanje teren).

Procijeniti pristupi poslovne vrednovanje (uključujući procjenu rizika i niže procjene stope).

Danima će obuhvatiti računovodstvo, Ekonomski, operacije, marketing, i pregovori. Pogledajte našu brošuru ovdje.Za potpuni dnevni red i detalje, molimo posjetite našu web stranicu ili nazovite Izvršno upravljanje centar Boston Univerziteta u 617-353-4248.Registrirajte se sada i čine ovaj strateška investicija u svoju budućnost. Nadamo se da ćemo vas vidjeti u Bostonu ove jeseni!


——————————————————————————————————————————————————Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Последния ден, за да запазите: магистърски MBA Fundamentals с Бостънския университетОбявяване на Mini MBA за Tech Ръководители: Магистър MBA Основи за една седмица!

Вижте брошурата | Регистрация до 25 юли & Запазване на $ 500 – последния ден, за да запазитеCIO и Бостънския университет Questrom Училище за бизнес Ви поканим да участвате в тяхното новия дизайн на програмата: за Tech Ръководители на Mini MBA. В продължение на четири дни, 19 септември – 22, 2016, Boston University старши преподаватели и група от вашите колеги, нарастващите технологични мениджъри от организации по целия свят, ще работят заедно, за принципите и техниките на изпълнителното ръководство. Действаме сега за вашия шанс да се издигне от технологични роли и в изпълнителни отговорности.Стратегия 901: Конкуренция и позициониране

Оценява въпроси, свързани с изготвяне и прилагане на стратегия в глобалната среда.

Разглеждане на външните фактори, които оказват влияние върху по-дългосрочна рентабилност и за очертаване на структурните сили, които водят определени отрасли и фирми, за да се постигне най-високо рентабилност.

Научете как да се прилагат инструменти за анализ на промишлеността и конкурентен анализ.

Финанси 901: Оценка и финансиращи институции за технологичните компании

Разглеждане прогнози финансово моделиране и паричните потоци.

Обсъждане повишаване на ангел и рисков финансиране (включително преглед на реалното набиране на капитал от смола).

Оценява подходи за бизнес оценяване (включително оценка на риска и оценка сконтов процент).

Сесиите ще обхващат и счетоводство, икономика, операции, маркетинг и преговори. Вижте нашата брошура тук.За пълния дневен ред и подробности, моля посетете нашия сайт или се обадете на изпълнителния Leadership Center Бостънския университет е най-617-353-4248.Регистрирайте се сега и ще я направи стратегическа инвестиция в бъдещето. Надяваме се да се видим в Бостън тази есен!


——————————————————————————————————————————————————traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ÚLTIM dia per estalviar: Màster MBA Fonaments amb la Universitat de BostonEn anunciar el Mini MBA per a executius Tech: Màster MBA Fonaments en una setmana!

Veure el Fullet | Register el 25 de juliol i estalvia $ 500 – DARRER DIA PER SALVARCIO i la Universitat de Boston Escola de Negocis Questrom el conviden a assistir al seu programa de nou disseny: El Mini MBA per a executius Tech. Durant quatre dies, el 19 de Setembre – 22, 2016, Universitat de Boston professors d’alt nivell i un grup dels seus companys, l’augment dels executius de tecnologia de les organitzacions a tot el món, va a treballar junts en els principis i tècniques de la direcció executiva. Actua ja per la seva oportunitat de sortir de les funcions de la tecnologia i en les responsabilitats executives.Estratègia 901: Competència i Posicionament

Avaluar els problemes associats amb la formulació i aplicació de l’estratègia en l’entorn global.

Examinar els factors externs que afecten la rendibilitat a llarg termini i posar en relleu les forces estructurals que condueixen certes indústries i empreses per aconseguir una rendibilitat superior.

Aprendre com aplicar les eines d’anàlisi de la indústria i l’anàlisi de la competència.

Finances 901: Valoració i Finançament per a Empreses Tech

Avaluació de les projeccions de flux de caixa de modelatge i financers.

Discutir elevar àngel i finançament de risc (incloent la revisió d’un to real d’augment de capital).

Avaluar els enfocaments de valoració d’empreses (inclosa l’avaluació de riscos i estimació de la taxa de descompte).

Les sessions també cobriran Comptabilitat, Economia, Operacions, Marketing, i les negociacions. Veure el nostre fullet aquí.Per al programa complet i més informació, visiteu la nostra pàgina web o truqui al Centre de Lideratge Executiu de la Universitat de Boston en 617-353-4248.Fes-ara i fer aquesta inversió estratègica en el futur. Esperem veure’t a Boston aquesta tardor!


——————————————————————————————————————————————————Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

KATAPUSANG ADLAW sa PAGLUWAS: Magtutudlo MBA Fundamentals sa Boston UniversityNga nagpahibalo sa Mini MBA alang sa Tech Executives: Magtutudlo MBA Fundamentals sa Usa ka Semana!

View sa Brosyur | Register sa Hulyo 25 & Luwasa $ 500 – KATAPUSANG ADLAW SA LUWASONCIO ug Boston University Questrom School sa Business nagdapit kanimo sa pagtambong sa ilang bag-ong gidisenyo nga programa: Ang Mini MBA alang sa Tech Executives. Kapin sa upat ka adlaw, Septyembre 19 – 22, 2016, Boston University senior nga magtutudlo ug usa ka grupo sa imong mga higala, nga mingbangon tech executives gikan sa mga organisasyon sa tibuok kalibutan, magtinabangay sa mga baruganan ug mga teknik sa executive nga pagdumala. ACT KARON alang sa imong higayon sa mabanhaw gikan sa mga papel nga teknolohiya ug sa executive nga mga responsibilidad.Strategy 901: Competition ug Positioning

Timbang-timbanga mga isyu nga nalangkit sa pagmugna ug pagpatuman sa pamaagi sa sa global nga palibot.

Susiha ang mga panggawas nga mga butang nga makaapekto sa na-term nga ganansya ug nagpasiugda sa structural nga pwersa nga mogiya sa pipila ka mga industriya ug mga kompaniya aron makab-ot labaw nga ganansya.

Pagkat-on kon sa unsang paagi sa paggamit sa mga himan sa industriya pagtuki ug competitive analysis.

Finance 901: Pagpabili ug Financing alang sa Tech kompaniya

Susiha pinansyal nga modelo ug cash dagan pagtuybo.

Hisguti sa pagpadako sa anghel ug venture financing (lakip na ang review sa usa ka aktuwal nga kapital sa pagpadako sa pitch).

Pagtimbang-timbang sa negosyo pagpabili pamaagi (lakip na ang risk assessment ug discount rate pagbana-bana).

Sesyon usab pagtabon sa accounting, Economics, Operations, Marketing, ug negosasyon. View sa atong brosyur dinhi.Kay ang bug-os nga agenda ug mga detalye, palihug sa pagbisita sa atong website o sa pagtawag Boston University Executive Pagpangulo Center sa 617-353-4248.Register KARON ug sa paghimo niini nga estratehikong investment diha sa imong umaabot. Kami naglaum nga sa pagtan-aw kanimo sa Boston niini nga Pagkapukan!


——————————————————————————————————————————————————Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Tsiku lotsiriza kupulumutsa: Master MBA chikhazikitso ndi University BostonKulengeza Mini MBA kwa Chatekinoloje mabwana: Master MBA chikhazikitso pa sabata!

Kuona kabukuka | Register ndi July 25 & Sungani $ 500 – tsiku lomaliza ZOSUNGIRACIO ndi Boston University Questrom School of Business akukupemphani kupita pulogalamu yawo kumene cholinga: The Mini MBA kwa Chatekinoloje akuluakulu. Pa masiku anai, September 19 – 22, 2016, University Boston luso mkulu ndi gulu la anzanu, kukwera mabwana chatekinoloje ku mabungwe padziko lonse, ntchito limodzi mfundo ndi luso ntchito pakampani. Chitanipo kanthu tsopano kuti mwayi wanu kuuka zotulukira mu maudindo luso ndi mu maudindo akuluakulu.Njira 901: Mpikisano ndi Positioning

Kupenda nkhani kugwirizana ndi pokonza ndi kukhazikitsa njira ya chilengedwe cha dziko lonse.

Tione zinthu kunja zimene zimakhudza yaitali yaitali profitability ndi kuunikila mphamvu structural kuti atsogolere mafakitale ena ndi Makampani kukwaniritsa profitability aakulu.

Kuphunzira mmene tingagwiritsire ntchito zida kusanthula makampani ndi kusanthula mpikisano.

Finance 901: kuwerengera ndi ndalama Chatekinoloje Companies

Kufufuza ndalama mawerengeredwe ndi otaya ndalama zolosera.

Kambiranani kulera mngelo ndi ankapitabe ndalama (kuphatikizapo review a kwenikweni likulu kulera phula).

Unikani njira malonda kuwerengera (kuphatikizapo kuwerengetsa zowopseza ndi kuchotsera mlingo chiwerengero).

Magawo nawonso kuphimba akawunti, Economics, Ntchito, Marketing, ndi Zokambirana. View kabuku wathu pano.Pakuti uchimo wonse ndi mfundo zimene mufuna, pitani webusaiti yathu kapena kutchula University a Boston Executive Utsogoleri Center pa 617-353-4248.Register TSOPANO ndi kupanga ndalama zimenezi njira tsogolo lanu. Tikukhulupirira kuti iwe Boston kugwa!


——————————————————————————————————————————————————支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

最后一天SAVE:与波士顿大学MBA硕士基础在宣布迷你MBA的技术管理人员:硕士MBA基本面在一个星期!

查看手册|由7月25日注册并节省$ 500  – 最后一天SAVECIO和业务的波士顿大学Questrom学校邀请你参加他们的新设计方案:迷你MBA的技术管理人员。为期四天,9月19日至22日,2016年,美国波士顿大学资深教授和一群同行的,来自世界各地组织的上升高科技高管,将共同的原则和执行管理的技术工作。现在就你的机会上升了技术的作用,进入行政责任。策略901:竞争与定位

评估与制定,并在全球环境中实施战略相关的问题。

检查影响长期盈利能力的外部因素和突出,导致某些行业和企业,以实现卓越的盈利结构性力量。

了解如何应用行业分析和竞争分析的工具。

财经901:估值和融资高科技公司

检查财务建模和现金流预测。

讨论提出的天使和创业融资(包括实际融资间距审查)。

评估企业价值评估方法(包括风险评估和折现率估计)。

会议还将涉及会计,经济,运营,营销和谈判。在这里查看我们的宣传册。有关完整的议程和详细信息,请访问我们的网站或致电波士顿大学的行政领导中心617-353-4248。现在注册,并在你的未来这一战略投资。我们希望看到你在波士顿这个秋季!


——————————————————————————————————————————————————支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

最後一天SAVE:與波士頓大學MBA碩士基礎在宣布迷你MBA的技術管理人員:碩士MBA基本面在一個星期!

查看手冊|由7月25日註冊並節省$ 500  – 最後一天SAVECIO和業務的波士頓大學Questrom學校邀請你參加他們的新設計方案:迷你MBA的技術管理人員。為期四天,9月19日至22日,2016年,美國波士頓大學資深教授和一群同行的,來自世界各地組織的上升高科技高管,將共同的原則和執行管理的技術工作。現在就你的機會上升了技術的作用,進入行政責任。策略901:競爭與定位

評估與制定,並在全球環境中實施戰略相關的問題。

檢查影響長期盈利能力的外部因素和突出,導致某些行業和企業,以實現卓越的盈利結構性力量。

了解如何應用行業分析和競爭分析的工具。

財經901:估值和融資高科技公司

檢查財務建模和現金流預測。

討論提出的天使和創業融資(包括實際融資間距審查)。

評估企業價值評估方法(包括風險評估和折現率估計)。

會議還將涉及會計,經濟,運營,營銷和談判。在這裡查看我們的宣傳冊。有關完整的議程和詳細信息,請訪問我們的網站或致電波士頓大學的行政領導中心617-353-4248。現在註冊,並在你的未來這一戰略投資。我們希望看到你在波士頓這個秋季!


——————————————————————————————————————————————————Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LAST DAY à salvà a: Master MBA Elementi cu Boston UniversityAnnunziendu li Mini MBA di Tech Executives: Master MBA Elementi in One Week!

Vedi u Assicurenza viaghju Opùsculi Lee | Register da 25 di lugliu & A La Fiera $ 500 – LAST DAY salvà aCIO, è Boston University Questrom Scola di Business v’invitu à assiste à u so prugramma appena pruggittatu: U Mini MBA di Tech Executives. Over quattru ghjorni, 19 di sittèmmiru – 22, 2016, Boston University facultà domani è un gruppu di i vostri pari, ca spùntanu executives tech, da urganisazione partout dans le monde, vi travaglià inseme nantu à i principii, è e tecniche di l’établissement esecutivu. Act NOW di u vostru casu à ricuddà fora di parti a tecnulugia è à e rispunsabilità esecutivu.Strategia 901: prova e ‘s

Evaluate resultati assuciata incù furmulà è rispettendu a strategia à l ‘ambienti pianetaria.

Esaminà i fattori mezzi ca chiddu difinitu profitability-cchiù tèrmini è valurisazione li forzi strutturale chì portanu certe l ‘industria è impresi à ghjunghje ne à profitability supranu.

Impara à dumandà mezi di anàlisi industria è analisi cumpetitiva.

Finance 901: rouge è finanzamentu di Companies Tech

Esaminà radio artificiali è purtata di manciari a finanza.

Discurremu tanticchia anghjulu è financing nel mprisa (nclusu revue di un slash cuncertazione capitali tanticchièdda).

Griglia avvicinamenti valutazione los (nclusu griglia di risicu, è Light ragione Aurelia).

Sessions sarà ancu cummogghia Accounting, Economics, Docenti, Gheorghe, e li trattativi. Andeti à opuscolo quì.Di u patrimoniu sanu è più, andate nant’à u nostru situ o chjamate Executive Leadership Centru di Boston University a 617-353-4248.Iscrizzione CORSU e fari stu investimentu strategicu in u vostru avvene. Avemu speranza di vede voi in Boston sta caruta!


——————————————————————————————————————————————————Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

POSLJEDNJI DAN SAVE: Master MBA Osnove s Bostonskog sveučilištaNajavljujući Mini MBA za Tech direktore: Master MBA Osnove za tjedan dana!

Pogledajte brošuru | Registriraj od 25. srpnja i Spremi $ 500 – zadnji dan za SAVECIO i Boston University Questrom School of Business Vas pozivamo da prisustvuju svoje novo dizajnirane program: Mini MBA za Tech Izvršitelja. Tijekom četiri dana, 19. rujna – 22., 2016, Sveučilište u Bostonu viši fakultet i grupa od svojih vršnjaka, diže tech rukovoditelji iz organizacija širom svijeta, zajedno će raditi na načelima i tehnikama menadžmenta. ACT za sada prilika da se podigne iz tehnologije ulogama i na izvršne odgovornosti.Strategija 901: Konkurencija i pozicioniranje

Procijeniti probleme vezane uz oblikovanje i provedbu strategije u globalnom okruženju.

Pregledajte vanjske čimbenike koji utječu na dugoročnu profitabilnost i istaknuti strukturne sile koje dovode određene industrije i tvrtke kako bi se postigla vrhunsku profitabilnost.

Saznajte kako primijeniti alate za analizu industrije i konkurentne analize.

Financije 901: Procjena vrijednosti i Finansiranje za Tech tvrtke

Ispitati modeliranje i novčanog tijeka projekcije financijskih.

Razgovarajte o podizanju anđela i venture financiranja (uključujući pregled stvarnog podizanja glavnog terena).

Procijeniti pristupe poslovne procjene (uključujući procjenu rizika i popust procjene stope).

Sjednice će također obuhvatiti računovodstvo, ekonomija, poslovanje, marketing i pregovore. Pogledaj našu brošuru ovdje.Za potpuni dnevni red i detalje, molimo posjetite našu web stranicu ili nazovite izvršnim vodstvom centar Boston University-a na 617-353-4248.Registrirajte se sada i napraviti ovu stratešku investiciju u svoju budućnost. Nadamo se da ćemo vas vidjeti u Bostonu ove jeseni!


——————————————————————————————————————————————————Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

SIDSTE DAG til SAVE: Master MBA Fundamentals med Boston UniversityAnnoncerer Mini MBA for Tech Executives: Master MBA Fundamentals i en uge!

Se Brochure | Register senest den 25. juli & Spar $ 500 – sidste dag for at SAVECIO og Boston University Questrom School of Business inviterer dig til at deltage i deres nydesignede program: Mini MBA for Tech Executives. Over fire dage, den 19. september – 22, 2016, Boston University senior fakultet og en gruppe af dine kammerater, stigende tech ledere fra organisationer over hele verden, vil arbejde sammen om principper og teknikker til direktionen. ACT NU for din chance til at stige ud af teknologiske roller og ind udøvende ansvar.Strategi 901: Konkurrence og Positionering

Vurdere problemer forbundet med at formulere og gennemføre strategi i det globale miljø.

Undersøg de eksterne faktorer, der påvirker mere langsigtede rentabilitet og fremhæve de strukturelle kræfter, der fører visse industrier og virksomheder til at opnå overlegen rentabilitet.

Lær at anvende værktøjer til brancheanalyse og konkurrencemæssige analyse.

Finance 901: Værdiansættelse og finansiering af Tech Virksomheder

Undersøg finansielle modellering og pengestrømme.

Diskuter hæve engel og venture finansiering (herunder gennemgang af en egentlig kapitalrejsning pitch).

Vurdere business værdiansættelse tilgange (herunder risikovurdering og diskontoen estimering).

Sessions vil også omfatte Regnskab, Økonomi, drift, markedsføring, og Forhandlingerne. Se vores brochure her.For fuldstændig dagsorden og detaljer, kan du besøge vores hjemmeside eller ring til Boston University Executive Leadership Center på 617-353-4248.Tilmeld dig nu og gøre dette strategiske investering i din fremtid. Vi håber at se dig i Boston denne Fall!


——————————————————————————————————————————————————Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Laatste dag om SAVE: Master MBA Fundamentals met Boston UniversityDe aankondiging van de Mini MBA voor Tech Executives: Master MBA Fundamentals in één week!

Bekijk hier de Brochure | aanmelden uiterlijk op 25 juli en bespaar $ 500 – laatste dag om SAVECIO en de Boston University School of Business Questrom nodigen u uit om hun nieuw ontworpen programma bij te wonen: De Mini MBA voor Tech Executives. Over vier dagen, 19 september – 22, 2016, Boston University senior faculteit en een groep van uw collega’s, de stijgende tech executives van organisaties over de hele wereld, samen te werken aan de principes en technieken van het uitvoerend management. ACT NOW voor uw kans om uit de technologie rollen en in de uitvoerende verantwoordelijkheden stijgen.Strategy 901: Concurrentie en positionering

Evalueer kwesties in verband met het formuleren en implementeren van de strategie in het mondiale milieu.

Onderzoek de externe factoren die van invloed zijn op de langere termijn de winstgevendheid en de aandacht vestigen op de structurele krachten die bepaalde industrieën en ondernemingen leiden tot hogere winstgevendheid te bereiken.

Leer hoe u instrumenten van de industrie-analyse en concurrerende analyse toe te passen.

Finance 901: Waardering en Financiering tech bedrijven

Onderzoek financiële modellering en cash flow projecties.

Bespreek het verhogen van de engel en venture financiering (met inbegrip van herziening van een werkelijke kapitaal aan te trekken pitch).

Evalueer waardebepaling benaderingen (met inbegrip van risico-evaluatie en de discontovoet schatting).

Sessies zullen ook betrekking hebben op Accounting, Economie, Operations, Marketing, en onderhandelingen. Bekijk hier onze folder.Voor de volledige agenda en informatie, bezoek onze website of bel Boston University Executive Leadership Center op 617-353-4248.Registreer nu en maak deze strategische investering in uw toekomst. We hopen je te zien in Boston dit najaar!


——————————————————————————————————————————————————Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

POSLEDNÍ DEN SAVE: Master MBA Základy s Boston UniversityOhlášení Mini MBA pro manažery Tech: Mistr MBA Základy v jednom týdnu!

Zobrazit brožuru | Registrace do 25. července a Ušetřete $ 500 – POSLEDNÍ DEN PRO SAVECIO a Boston University School of Business Questrom Vás pozvat na své nově navržený program: Mini MBA pro manažery Tech. V průběhu čtyř dnů, 19. září – 22, 2016, Boston University senior fakulty a skupina z vašich vrstevníků, stoupající tech manažery z organizací po celém světě, budou společně pracovat na principech a technikách výkonného vedení. Zákon nyní pro vaše šance vzroste z technologických rolí a do výkonných pravomocí.Strategie 901: Konkurence a polohování

Vyhodnotit otázky spojené s formulování a provádění strategie v globálním prostředí.

Zkoumat vnější faktory, které mají vliv na dlouhodobou ziskovost a poukázat na strukturální síly, které vedou některá průmyslová odvětví a firmy k dosažení vyšší ziskovosti.

Naučit se používat nástroje analýzy průmyslu a konkurenční analýzy.

Finance 901: Oceňování a financování pro technologické firmy

Prozkoumat modelování a cash flow projekce finanční.

Diskutujte zvyšování anděla a financování (včetně přezkoumání skutečného kapitálového zvyšování hřišti) rizikový.

Posoudit obchodní oceňovací přístupy (včetně posouzení rizik a diskontní odhadu rychlosti).

Zasedání se bude týkat také účetnictví, ekonomika, operace, marketing a jednání. Prohlédněte si naši brožuru zde.Pro kompletní agendu a podrobnosti, navštivte naše webové stránky nebo volejte na Boston University v Executive Leadership Center na 617-353-4248.Zaregistrujte se a učinit toto strategické investice do vaší budoucnosti. Doufáme, že vás vidím v Bostonu letos na podzim!


——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LAST DAY to SAVE: Master MBA Fundamentals with Boston UniversityAnnouncing the Mini MBA for Tech Executives: Master MBA Fundamentals in One Week!

View the Brochure |Register by July 25 & Save $500 – LAST DAY TO SAVECIO and Boston University Questrom School of Business invite you to attend their newly designed program: The Mini MBA for Tech Executives. Over four days, September 19 – 22, 2016, Boston University senior faculty and a group of your peers, rising tech executives from organizations worldwide, will work together on the principles and techniques of executive management. ACT NOW for your chance to rise out of technology roles and into executive responsibilities.Strategy 901: Competition and Positioning

Evaluate issues associated with formulating and implementing strategy in the global environment.

Examine the external factors that affect longer-term profitability and highlight the structural forces that lead certain industries and firms to achieve superior profitability.

Learn how to apply tools of industry analysis and competitive analysis.

Finance 901: Valuation and Financing for Tech Companies

Examine financial modeling and cash flow projections.

Discuss raising angel and venture financing (including review of an actual capital raising pitch).

Assess business valuation approaches (including risk assessment and discount rate estimation).

Sessions will also cover Accounting, Economics, Operations, Marketing, and Negotiations. View our brochure here.For the complete agenda and details, please visit our website or call Boston University’s Executive Leadership Center at 617-353-4248.Register NOW and make this strategic investment in your future. We hope to see you in Boston this Fall!


——————————————————————————————————————————————————Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LASTA TAGO por KONSERVI: Majstro MBA Fundamentoj kun Boston UniversityAnoncante la Mini MBA por Tech Ekzekutivoj: Majstro MBA Fundamentoj en One Week!

Rigardu la Broŝuro | Registru de julio 25 & Konservu $ 500 – LASTA TAGO POR SAVICIO kaj Boston University Questrom Lernejo de Komerca invitas vin ĉeesti sian nove desegnitaj programo: La Mini MBA por Tech Executives. Super kvar tagojn, septembro 19 – 22, 2016, Boston University altranga fakultato kaj grupo de viaj kompanoj, leviĝanta tech ekzekutivoj de organizoj tutmonde, laboros kune pri la principoj kaj teknikoj de plenuma demarŝo. AKTO NUN por via ŝanco leviĝi el teknologio rolojn kaj en plenuma respondecoj.Strategio 901: Konkurado kaj Positioning

Taksi temoj asociitaj kun formulado kaj efektivigado strategio en la monda medio.

Ekzameni la eksteraj faktoroj kiuj influas longdaŭran rentabilidad kaj reliefigi la strukturajn fortojn kiuj kondukas certaj industrioj kaj firmaoj atingi supera rentabilidad.

Lernu kiel apliki ilojn de industrio analizo kaj konkurenciva analizo.

Financo 901: Taksado kaj Financing por Tech Kompanioj

Ekzameni financa modeligado kaj kontanta fluo projekcioj.

Diskuti levante anĝelo kaj entrepreno financado (inkluzive revizio de fakta ĉefurbo levante tonalto).

Taksi negocon taksado alproksimiĝojn (inkluzive risko pritakso kaj rabato imposto taksado).

Kunsidoj ankaŭ kovri Accounting, Economics, Operacioj, Merkatumanta kaj Intertraktadoj. Rigardu nian faldfolio tie.Por la kompleta agendo kaj detaloj, bonvolu viziti nian retejon aŭ voki Boston Universitato Executive Leadership Center ĉe 617-353-4248.Registriĝu NUN kaj klarigu strategia investo en via estonteco. Ni esperas vidi vin en Boston tiun Falo!


——————————————————————————————————————————————————Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Viimane päev kokkuhoid Master MBA Alused Boston UniversityKuulutades Mini MBA Tech Juhid: Master MBA Alused ühe nädala jooksul!

Vaata brošüür | Registreeru juulis 25 ‘Save $ 500 – Viimane päev PÄÄSTACIO ja Boston University Questrom School of Business kutsuda Teid osalema oma äsja loodud programm: Mini MBA Tech juhid. Nelja päeva jooksul 19-22 september, 2016 Boston University vanem teaduskonna ja rühm oma eakaaslastega, tõustes tech juhid organisatsioonid üle kogu maailma, töötab koos põhimõtted ja meetodid tegevjuhtkonna. Ärka sinu võimalus kerkida tehnoloogia rollid ja täitevvolitusteks kohustusi.Strateegia 901: Konkurents ja positsioneerimise

Hinnake seotud probleemide sõnastamisel ja rakendamisel strateegia globaalses keskkonnas.

Uurige välised tegurid, mis mõjutavad pikemas perspektiivis kasumlikkuse ja esile struktuurseid jõud, mis viivad teatud tööstusharudes ja ettevõtetel saavutada parem kasumlikkust.

Õpi, kuidas rakendada tööriistu tööstuse analüüsi ja konkurentsi analüüsi.

Rahandus 901: Hindamine ja finantseerimine Tech Ettevõtted

Uurige finants modelleerimine ja rahavoogude prognoosi.

Arutle tõsta ingel ja riskikapitali rahastamine (sh ülevaade tegeliku kapitali kaasamise pigi).

Hinnata ettevõtte hindamise viisid (sealhulgas riskianalüüs ja diskontomäära hindamisel).

Seansid hõlmab ka raamatupidamine, majandus, operatsioonide, turundus, ja läbirääkimised. Vaata meie brošüür siin.Täieliku tegevuskava ning ülevaate saamiseks külastage meie kodulehte või helistada Boston University Executive Leadership Center at 617-353-4248.Registreeru nüüd ja teha seda strateegiline investeering oma tulevikku. Loodame, et näeme Boston sel sügisel!


——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LAST DAY sa I-SAVE: Master MBA Fundamentals sa Boston UniversityHayag ang Mini MBA para Tech Executives: Master MBA Fundamentals in One Week!

Tingnan ang Brochure | Magparehistro sa pamamagitan ng Hulyo 25 & I-save ang $ 500 – LAST DAY TO SAVECIO at Boston University Questrom School of Business imbitahan ka na dumalo sa kanilang bagong dinisenyo programa: Ang Mini MBA para Tech Executives. Sa paglipas ng apat na araw, Setyembre 19 – 22, 2016, Boston University senior faculty at isang pangkat ng iyong mga kasamahan, tumataas tech executive mula sa mga organisasyon sa buong mundo, ay nagtutulungan sa mga prinsipyo at pamamaraan ng executive management. ACT NGAYON para sa iyong pagkakataon upang tumaas sa labas ng mga tungkulin teknolohiya at sa ehekutibong responsibilidad.Strategy 901: Kumpetisyon at Positioning

Suriin isyu na kaugnay sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng diskarte sa global na kapaligiran.

Suriin ang mga panlabas na mga kadahilanan na makakaapekto sa mas mahaba-matagalang kakayahang kumita at i-highlight ang estruktural pwersa na humahantong ilang mga industriya at mga kumpanya upang makamit ang superior kakayahang kumita.

Alamin kung paano mag-aplay mga tool ng pagtatasa ng industriya at competitive analysis.

Finance 901: paghahalaga and Financing para Tech Kumpanya

Suriin financial modeling at cash flow projections.

Talakayin pagtataas anghel at venture financing (kabilang ang pagsusuri ng isang aktwal na capital pagtataas pitch).

Tayahin negosyo paghahalaga approach (kabilang panganib pagtatasa at discount rate pagpapahalaga).

Session ay din cover Accounting, Economics, Operations, Marketing, at Negotiations. Tingnan ang aming polyeto dito.Para sa kumpletong agenda at mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website o tumawag sa Boston University ni Executive Leadership Center sa 617-353-4248.Magparehistro ngayon at gumawa ng mga ito strategic investment sa iyong hinaharap. Umaasa kaming makita ka sa Boston ngayong Taglagas!


——————————————————————————————————————————————————Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LAST DAY SAVE: Master MBA Fundamentals Boston UniversityIlmoittaa Mini MBA Tech Johtajat: Master MBA Fundamentals in One Week!

Tarkastele esite | Ilmoittaudu 25 heinäkuu & Save $ 500 – LAST DAY SÄÄSTÄÄCIO ja Boston University Questrom School of Business kutsuvat osallistumaan niiden vasta suunniteltu ohjelma: Mini MBA Tech Executives. Neljän päivän ajan, 19-22 09 2016, Boston University yliopettajana ja vertaisryhmän nousten tech johtajia organisaatiot ympäri maailmaa, toimii yhdessä sen periaatteet ja tekniikat johdon. ACT NYT saat mahdollisuuden nousta pois tekniikan rooleja ja osaksi toimeenpanotehtäviä.Strategia 901: Kilpailu ja sijoittaminen

Arvioi liittyviä kysymyksiä muotoiluun ja täytäntöönpanoon strategian globaalissa ympäristössä.

Tutkitaan ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin kannattavuus ja korostaa rakenteellisia voimia, jotka johtavat tiettyjen teollisuuden ja yritysten saavuttaa paras kannattavuus.

Opi soveltaa välineitä teollisuuden analyysin ja kilpailukykyinen analyysi.

Finance 901: arvostus ja rahoitus Tech Yritykset

Tutki taloudellinen mallinnus ja kassavirta ennusteita.

Keskustele nostamalla enkeli ja riskirahoituksesta (mukaan lukien tarkastelu todellinen pääomanhankintatoimia pitch).

Arvioidaan liike arvostus lähestymistavat (mukaan lukien riskien arviointi ja diskonttokorko arvio).

Sessions kattaa myös Accounting, Economics, Operations, markkinointi, ja neuvottelut. Tutustu esitteemme tästä.Täydellinen asialista ja yksityiskohtia, käy sivuillamme tai soita Bostonin yliopiston Executive Leadership Center at 617-353-4248.Rekisteröidy NYT ja tekevät strateginen investointi tulevaisuuden. Toivottavasti nähdään Bostonissa Fall!


——————————————————————————————————————————————————Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

DERNIER JOUR SAVE: Maître MBA Fundamentals avec l’Université de BostonAnnonçant la Mini MBA pour cadres Tech: Master MBA Fundamentals en une semaine!

Voir la brochure | Inscription 25 Juillet et économisez 500 $ – DERNIER JOUR POUR SAUVERCIO et Boston University École Questrom d’affaires vous invitent à participer à leur programme nouvellement conçu: Le Mini MBA pour cadres Tech. Pendant quatre jours, le 19 Septembre – 22, 2016, Université de Boston professeurs chevronnés et un groupe de vos pairs, la hausse technologie des cadres d’organisations dans le monde entier, travailleront ensemble sur les principes et techniques de la haute direction. AGIR MAINTENANT pour votre chance de monter sur les rôles de la technologie et en responsabilités exécutives.Stratégie 901: Concurrence et positionnement

Évaluer les questions liées à la formulation et à la mise en œuvre la stratégie dans l’environnement mondial.

Examiner les facteurs externes qui influent sur la rentabilité à long terme et mettre en évidence les forces structurelles qui conduisent certaines industries et les entreprises à atteindre une rentabilité supérieure.

Apprenez à appliquer des outils d’analyse de l’industrie et l’analyse concurrentielle.

Finance 901: évaluation et financement pour les entreprises Tech

Examiner la modélisation et les flux de trésorerie des projections financières.

Discutez élever ange et financement d’entreprise (y compris l’examen d’un terrain de levée de capitaux réelle).

Évaluer les approches d’évaluation d’entreprise (y compris l’évaluation des risques et de réduction estimation du taux).

Sessions porteront également sur la comptabilité, l’économie, Opérations, Marketing, et les négociations. Affichez notre brochure ici.Pour le programme complet et les détails, s’il vous plaît visitez notre site Web ou appelez Executive Leadership Center de l’Université de Boston au 617-353-4248.Inscrivez-vous MAINTENANT et de faire cet investissement stratégique dans votre avenir. Nous espérons vous voir à Boston cet automne!


——————————————————————————————————————————————————Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LAST DAY te rêden: Master MBA Fundamentals mei Boston UniversityOankundigje de Mini MBA foar Tech de Oratoriske: Master MBA Fundamentals yn Ien Wike!

Besjoch de Brochure | Registrearje troch july 25 & Save $ 500 – LAST DEI bewarjeĈio en Boston University Questrom School of Business noegje jo te bywenje harren nij ûntwurpen programma: De Mini MBA foar Tech de Oratoriske. Over fjouwer dagen, 19 septimber – 22, 2016, Boston Universiteit senior fakulteit en in groep fan jo leeftydsgenoaten, rising tech direkteuren fan organisaasjes de hiele wrâld, sil wurkje gear op ‘e útgongspunten en techniken fan útfierende behear. ACT NOW foar jo kâns om ferrize út fan technology rollen en yn útfierende ferantwurdlikheden.Strategy 901: Competition en Posysjes

Beoardielje saken ferbûn mei it formulearjen en útfieren fan strategy yn de globale omjouwing.

Ûndersykje de eksterne faktoaren dy’t fan ynfloed mear-termyn profitability en markearje de strukturele krêften dy’t liede bepaalde yndustry en bedrijven te berikken superieur profitability.

Lês hoe te passen ark fan yndustry analyze en kompetitive analyze.

Finânsjes 901: Wurdearring en Financing foar Tech Bedriuwen

Ûndersiket finansjele modellewurk en cash flow projeksjes.

Beprate ferheegjen ingel en waach finansiering (ynklusyf review fan in werklike haadstêd ferheegjen toanhichte).

Beoardielje saaklike wurdearring oanpak (ynklusyf risiko beoardieling en diskonto ynskatting).

Sesjes sille ek cover boekhâlding, Ekonomy, Operations, Marketing, en ûnderhannelings. Besjoch ús brosjuere hjir.Foar de folsleine aginda en útliz, alsteblyft gie ús webside of skilje Boston Universiteit fan Deputearre Steaten Leadership Center op 617-353-4248.Register en meitsje dizze strategyske ynvestearring yn dyn takomst. Wy hoopje jimme yn Boston dit Fall!


——————————————————————————————————————————————————Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Último día para Save: Mestre MBA Fundamentals coa Universidade de BostonAo anunciar o Mini MBA para executivos de tecnoloxía: Master MBA Fundamentos nunha semana!

Ver publicación | Registre-se ata o 25 de xullo e aforrar US $ 500 – pasado para salvarCIO e Boston University School of Business Questrom invite para participar do seu programa recén designado: O Mini MBA para executivos de tecnoloxía. Ao longo de catro días, o 19 de setembro – 22, 2016, da Universidade de Boston profesores seniores e un grupo dos seus compañeiros, subindo executivos de tecnoloxía de organizacións de todo o mundo, traballarán conxuntamente sobre os principios e técnicas de xestión executiva. ACT agora a súa oportunidade de subir a fóra dos fondos de tecnoloxía e en responsabilidades executivas.Estratexia 901: Competencia e Posicionamento

Avaliar cuestións relacionadas coa formulación e implantación da estratexia no ámbito global.

Examinar os factores externos que afectan a rendibilidade a longo prazo e destacar as forzas estructurais que levan certas industrias e empresas para alcanzar a rendibilidade superior.

Saber como aplicar as ferramentas de análise de industria e análise competitiva.

Finanzas 901: Avaliación e Financiamento para empresas de tecnoloxía

Examine proxeccións de modelaxe e de fluxo de caixa financeiros.

Discutir levantando anxo e financiamento de risco (incluíndo a revisión dun ton real de levantamento de capital).

Avaliar enfoques de avaliación de negocios (incluíndo avaliación de risco e de desconto estimación de taxa).

As sesións tamén cubrirá Contabilidade, Economía, Operacións, Mercadotecnia, e negociacións. Ver a nosa brochura aquí.Á axenda completa e máis información, por favor visite a nosa web ou chame Centro de Liderado Executiva da Boston University at 617-353-4248.Rexístrese e facer este investimento estratéxico no seu futuro. Esperamos velo en Boston esta caída!


——————————————————————————————————————————————————მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ბოლო დღე SAVE: Master MBA საფუძვლები ბოსტონის უნივერსიტეტისგამოცხადება მინი MBA ტექნიკური აღმასრულებლები: Master MBA საფუძვლები ერთი კვირა!

ნახატის ბროშურა | რეგისტრაცია მიერ 25 ივლისს და შენახვა $ 500 – LAST დღეში გადარჩენაCIO და ბოსტონის უნივერსიტეტის Questrom ბიზნესის სკოლის გიწვევთ ახლად შემუშავებული პროგრამა: მინი MBA ტექნიკური აღმასრულებლები. ოთხი დღის განმავლობაში, 19 სექტემბერი – 22, 2016 წელს, ბოსტონის უნივერსიტეტის ფაკულტეტის უფროსი და ჯგუფის თქვენს თანატოლებს, იზრდება tech აღმასრულებლები ორგანიზაციების მსოფლიოში, ერთად ვიმუშავებთ პრინციპებზე და ტექნიკა მენეჯმენტი. აქტი არის თქვენი შანსი მოიმატებს გარეთ ტექნოლოგია როლები და აღმასრულებელ პასუხისმგებლობა.სტრატეგია 901: კონკურენციისა და პოზიციონირება

შეაფასეთ დაკავშირებული საკითხები ფორმულირებასა და მათ განხორციელებაში სტრატეგია გლობალურ გარემოში.

შეამოწმოს გარე ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს გრძელვადიანი მომგებიანობის და ხაზს უსვამს, რომ სტრუქტურული ძალების, რომ გამოიწვიოს გარკვეული Industries და ფირმების მივაღწიოთ უმაღლესი მომგებიანობის.

ისწავლეთ როგორ უნდა მიმართონ ინსტრუმენტები ინდუსტრიის ანალიზი და კონკურენტული ანალიზი.

ფინანსთა 901: შეფასება და დაფინანსება ტექნიკური კომპანიები

შეამოწმოს ფინანსური მოდელირება და ფულადი ნაკადების პროგნოზები.

განიხილავს ამაღლების angel და საწარმოს დაფინანსება (მათ შორის მიმოხილვა ფაქტობრივი კაპიტალის მობილიზების მოედანზე).

ბიზნესის შეფასება შეფასების მიდგომები (მათ შორის რისკების შეფასება და ფასდაკლების განაკვეთი შეფასებით).

სესიები ასევე მოიცავს საბუღალტრო, ეკონომიკა, ოპერაციების, მარკეტინგის, და მოლაპარაკებები. ნახეთ ჩვენი ბროშურა აქ.სრული დღის წესრიგი და დეტალები, გთხოვთ ეწვიოთ ჩვენს ვებ ან დარეკეთ ბოსტონის უნივერსიტეტის აღმასრულებელი ხელმძღვანელობა ცენტრი 617-353-4248.რეგისტრაცია და ეს სტრატეგიული საინვესტიციო თქვენს მომავალში. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ ბოსტონში ამ შემოდგომაზე!


——————————————————————————————————————————————————Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LAST DAY SAVE: Master-MBA Fundamentals mit Boston UniversityBei Bekanntgabe der Mini-MBA für Führungskräfte Tech: Master-MBA Fundamentals in einer Woche!

Sehen Sie sich die Broschüre | Registrieren bis zum 25. Juli und sparen $ 500 – LAST Tag zu rettenCIO und der Boston University School of Business Questrom laden Sie ihre neu gestalteten Programm teilnehmen: Der Mini-MBA für Führungskräfte Tech. An vier Tagen, 19. – 22. September 2016, Boston University Senior Fakultät und eine Gruppe von Gleichgesinnten, Tech-Führungskräfte von Organisationen weltweit steigenden wird, arbeiten gemeinsam an den Prinzipien und Techniken der Geschäftsführung. ACT NOW für Ihre Chance aus Technologie Rollen und in Führungsaufgaben zu steigen.Strategie 901: Wettbewerb und Positionierung

Bewerten Sie Fragen im Zusammenhang mit der Formulierung und Strategie im globalen Umfeld zu implementieren.

Überprüfen Sie die externen Faktoren, die längerfristige Rentabilität und markieren die strukturellen Kräfte beeinflussen, die bestimmte Branchen und Unternehmen führen überlegen Profitabilität zu erreichen.

Erfahren Sie, wie Werkzeuge der Industrie-Analyse und Wettbewerbsanalyse anzuwenden.

Finanzen 901: Bewertung und Finanzierung für Tech-Unternehmen

Untersuchen Finanzmodellierung und Cashflow-Prognosen.

Diskutieren Engel und Venture-Finanzierung erhöhen (einschließlich einer Überprüfung einer tatsächlichen Kapitalbeschaffung Tonhöhe).

Beurteilen Geschäftsbewertungsansätze (einschließlich Risikobewertung und Diskontsatz Schätzung).

Die Sessions werden auch abdecken Rechnungswesen, Wirtschaft, Operations, Marketing und Verhandlungen. Schauen Sie sich unsere Broschüre hier.Für die vollständige Agenda und Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder der Boston University Executive Leadership Center unter 617-353-4248 anrufen.Jetzt registrieren und machen diese strategische Investition in Ihre Zukunft. Wir hoffen, dass Sie in Boston in diesem Herbst zu sehen!


——————————————————————————————————————————————————μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Τελευταία ημέρα για να SAVE: Μεταπτυχιακό MBA Βασικές με το Πανεπιστήμιο της ΒοστώνηςΑνακοινώνοντας το Mini MBA για Στελέχη Tech: Μεταπτυχιακό MBA Βασικές αρχές σε μία εβδομάδα!

Δείτε το Φυλλάδιο | Εγγραφή μέχρι τις 25 Ιουλίου & Save $ 500 – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑCIO και του Πανεπιστημίου της Βοστόνης Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Βοστώνης σας προσκαλούν να παρακολουθήσουν πρόσφατα σχεδιασμένο πρόγραμμα τους: το Mini MBA για Στελέχη Tech. Πάνω από τέσσερις ημέρες, 19 Σεπτεμβρίου – 22, 2016, Πανεπιστήμιο της Βοστώνης ανώτερους σχολή και μια ομάδα από τους συμμαθητές σας, αυξάνεται τεχνολογίας στελέχη από τις οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, θα συνεργαστούν με τις αρχές και τις τεχνικές της εκτελεστικής διεύθυνσης. ACT NOW για την ευκαιρία σας να αυξηθεί από τους ρόλους της τεχνολογίας και σε εκτελεστικές αρμοδιότητες.Στρατηγική 901: Ανταγωνισμός και Εντοπισμού

Αξιολογήσει τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής στο παγκόσμιο περιβάλλον.

Εξετάστε τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη κερδοφορία και να τονίσει τις διαρθρωτικές δυνάμεις που οδηγούν ορισμένες βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις να επιτύχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Μάθετε πώς να εφαρμόζουν τα εργαλεία ανάλυσης της βιομηχανίας και την ανταγωνιστική ανάλυση.

Οικονομικών 901: Αποτίμηση και τη χρηματοδότηση της Tech Επιχειρήσεις

Εξετάστε τη μοντελοποίηση και ταμειακών ροών προβλέψεις οικονομικών.

Συζητήστε αύξηση άγγελος και της χρηματοδότησης της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της πραγματικής άντλησης κεφαλαίων pitch).

Αξιολογήσει προσεγγίσεις αποτίμησης των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου και το προεξοφλητικό επιτόκιο εκτίμηση).

Οι συνεδρίες θα καλύπτουν επίσης Λογιστική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και διαπραγματεύσεις. Δείτε το φυλλάδιο μας εδώ.Για την πλήρη ημερήσια διάταξη και λεπτομέρειες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή καλέστε Executive Leadership Κέντρο του Πανεπιστημίου της Βοστόνης στο 617-353-4248.Εγγραφείτε τώρα και να κάνουν τη στρατηγική αυτή επένδυση στο μέλλον σας. Ελπίζουμε να σας δούμε στη Βοστώνη αυτό το φθινόπωρο!


——————————————————————————————————————————————————અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

છેલ્લા દિવસ સેવ કરવા માટે: બોસ્ટન યુનિવર્સિટી સાથે માસ્ટર એમબીએ ફન્ડામેન્ટલ્સએક અઠવાડિયું માં માસ્ટર એમબીએ ફન્ડામેન્ટલ્સ: જાહેરાત ટેક અધિકારીગણ માટે મીની એમબીએ!

બ્રોશર જુઓ | 25 જુલાઈ દ્વારા નોંધણી અને $ 500 સાચવો – છેલ્લા દિવસ સેવ કરવા માટેટેક અધિકારીગણ માટે મીની એમબીએ: સીઆઈઓ અને બિઝનેસ બોસ્ટન યુનિવર્સિટી Questrom શાળા તેમના નવા રચાયેલ કાર્યક્રમ હાજરી માટે તમને આમંત્રણ. ચાર દિવસ સુધી, 19 સપ્ટેમ્બર – 22, 2016, બોસ્ટન યુનિવર્સિટી સિનિયર ફેકલ્ટી અને તમારા સાથીદારોએ એક જૂથ, વિશ્વભરમાં સંસ્થાઓ ટેક અધિકારીઓ વધી, સાથે મળીને સિદ્ધાંતો અને એક્ઝિક્યુટિવ મેનેજમેન્ટ તરકીબો પર કામ કરશે. હવે ધારો તક ટેકનોલોજી ભૂમિકા બહાર અને વહીવટી જવાબદારીઓ માં વધારો કરવા માટે.સ્ટ્રેટેજી 901: સ્પર્ધા અને સ્થિતિ

ઘડવાની અને વૈશ્વિક પર્યાવરણમાં વ્યૂહરચના અમલીકરણ સાથે સંકળાયેલ મુદ્દાઓ મૂલ્યાંકન.

બાહ્ય પરિબળો કે લાંબા ગાળાના નફાકારકતા પર અસર પડી પરીક્ષણ અને માળખાકીય પરિબળો છે કે અમુક ઉદ્યોગો અને કંપનીઓ દોરી ચઢિયાતી નફાકારકતા હાંસલ કરવા માટે પ્રકાશિત.

જાણો કેવી રીતે ઉદ્યોગ વિશ્લેષણ અને સ્પર્ધાત્મક વિશ્લેષણ સાધનો લાગુ પડે છે.

નાણા 901: મૂલ્યાંકન અને ટેક કંપનીઓ માટે ધિરાણ

નાણાકીય મોડેલીંગ અને કેશ ફ્લો અનુમાનો પરીક્ષણ કરે છે.

એન્જલ અને સાહસ ધિરાણ (એક વાસ્તવિક મૂડી ઊભી પિચ સમીક્ષા સહિત) વધારવામાં ચર્ચા કરો.

બિઝનેસ મૂલ્યાંકન અભિગમ (જોખમ આકારણી અને ડિસ્કાઉન્ટ દર અંદાજ સહિત) આકારણી.

સેશન્સ પણ એકાઉન્ટિંગ, અર્થશાસ્ત્ર, ઓપરેશન્સ, માર્કેટિંગ, અને વાટાઘાટો કવર કરશે. અમારા પુસ્તિકા અહીં જુઓ.સંપૂર્ણ કાર્યસૂચિ અને વિગતો માટે, કૃપા કરીને અમારી વેબસાઇટ ની મુલાકાત લો અથવા 617-353-4248 પર બોસ્ટન યુનિવર્સિટીના વહીવટી આગેવાની કેન્દ્ર પર ફોન કરો.હવે રજીસ્ટર અને તમારા ભવિષ્યમાં આ વ્યૂહાત્મક રોકાણ કરો. અમે આ પતન બોસ્ટન માં તમે જોવા માટે આશા!


——————————————————————————————————————————————————tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

DAY DÈNYE pou konsève pou: Mèt mba Fondamantal ak Inivèsite BostonAnonse mba la Mini pou Tech Executives: Mèt mba Fondamantal nan yon semenn!

View Brochure la | Enskri pa 25 Jiyè & Save $ 500 – Dènye jou POU SOVECIO ak Inivèsite Boston Questrom Lekòl nan Biznis envite ou yo ale nan pwogram fèk fèt yo: mba nan Mini pou Tech Executives. Plis pase kat jou, Septanm 19 – 22, 2016, Inivèsite Boston ansyen fakilte ak yon gwoup kamarad klas ou, k ap monte ekzekitif teknoloji nan òganizasyon atravè lemond, ap travay ansanm sou prensip yo ak teknik nan jesyon egzekitif la. Aji kounye a pou chans ou ap monte soti nan wòl teknoloji ak nan responsablite egzekitif la.Estrateji 901: Konpetisyon ak Pozisyon

Evalye pwoblèm ki asosye ak formuler ak mete ann aplikasyon estrateji nan anviwònman global la.

Egzamine faktè sa yo ekstèn ki afekte rentabilité long tèm ak mete aksan sou fòs yo estriktirèl ki mennen endistri sèten ak konpayi reyalize rentabilité siperyè.

Aprann Kòman pou pou aplike zouti nan endistri analiz ak analiz konpetitif.

Finans 901: Evaluation ak Finansman pou Konpayi Tech

Egzamine finansye modelizasyon ak koule lajan kach projections.

Diskite sou ogmante zanj ak antrepriz finansman (ki gen ladan revizyon nan yon vrè kapital ogmante anplasman).

Evalye apwòch evaliasyon pwopriete biznis (ki gen ladan evalyasyon risk ak rabè estimasyon to).

Sesyon pral kouvri tou Kontablite, Ekonomi, Operasyon, Maketing, ak Negosyasyon. View ti liv nou an isit la.Pou ajanda a nèt sou tout pwen ak detay ki enpòtan, tanpri ale nan sit entènèt nou an oswa rele Lidèchip Sant Egzekitif Inivèsite Boston an nan 617-353-4248.Enskri kounye a, epi fè sa a envestisman estratejik yo nan avni-ou. Nou espere wè ou nan Boston Otòn sa a!


——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LAST DAY Don ajiye: Jagora MBA muhimmai da Boston Jami’arSanar da Mini MBA for Tech executives: Jagora MBA muhimmai a Daya Week!

Duba kasida | rijista da Yuli 25 & Ajiye $ 500 – LAST DAY TO CeceCIO kuma Boston Jami’ar Questrom School of Business kiran ku zuwa halarci su sabuwar tsara shirin: The Mini MBA for Tech executives. Over kwanaki hudu, Satumba 19 – 22, 2016, Boston Jami’ar m iyawa da kuma rukuni na your takwarorina, tanã fita tech executives daga kungiyoyin duniya, za su yi aiki tare a kan ka’idodin da dabaru na m management. Dokar NOW for your damar tashi daga fasaha matsayin da a cikin m nauyi.Strategy 901: Competition da sakawa

Kimanta al’amurran da suka shafi dangantaka da samar da nasu kuma aiwatar da dabarun, a cikin duniya muhalli.

Bincika external abubuwan da zai shafi tsawon lokaci riba da kuma haskaka da tsarin sojojin da kai wani masana’antu da kamfanonin cimma m riba.

Koyi yadda za a yi amfani da kayayyakin aiki na masana’antu bincike da kuma m analysis.

Finance 901: daraja da Gudanarda for Tech Kamfanoni

Bincika kudi tallan kayan kawa da kuma tsabar kudi kwarara tsinkaya.

Tattauna kiwon mala’ikan da kamfani kudi (ciki har da review wani ainihin babban birnin kiwon farar).

Tantance aiki daraja fuskanci (ciki har da hadarin kima da kuma rangwamen farashi hakkin).

Zaman kuma za ta rufe Accounting, Economics, Ayyuka, Marketing, kuma Tattaunawar. Duba mu kasida a nan.Ga cikakken ajanda da cikakken bayani, a ziyarci yanar ko kira Boston Jami’ar ta Executive Leadership Center a 617-353-4248.Yi rijista yanzu da kuma yin wannan dabarun zuba jari a nan gaba. Muna fatan ganin ka a cikin Boston wannan Fall!


——————————————————————————————————————————————————Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Hope, e ho’ōla, E ke Kumu MBA paʻa i ka Boston UniversityHai mai i ka Mini MBA noʻenehana Hoʻokō no: E ke Kumu MBA paʻa i ka hana Week.

E nānā i ka palapala | E hoʻokāinoa ma July 25 & no $ 500 – hope, e hoolaCIO a Boston University Questrom School o Business kono ia oukou, e hele i ko lakou Puhi iho hoʻololi i? Ia? Aiiu: The Mini MBA no kaʻenehana Hoʻokō no. Luna o na la eha, September 19 – 22, 2016, Boston University papa kiʻekiʻe kumu kula, a me ka hui o ko oukou mau na¯, alaʻenehana Hoʻokō no mai ka hoʻonohonohoʻia nā hualoaʻa a, e hana pū ma luna o nā kumu a me nā ‘ana i kūpono o ka hooko hooponopono ana. KANAWAI ¶ no ka mea, o ko oukou manawa e ala hou mai i ka ‘ike loea hou a Ma¯noa, a iloko o hooko kuleana.Kou akamai 901: Competition a me ka Positioning

Loiloi i nā nīnūnē e pili i formulating a me ka hoʻokō ‘ia’ ana ma o ka global kaiapuni hoʻolālā.

Hoike i ka mawaho aʻe i aloha ia hou-makahiki profitability, a me ke kahińuli i ka mall koa e alakai kekahi hana, a onipaa no e loaʻa ai oi profitability.

E aʻo pehea e pili na mea paahana o ka hana Ka Ikepili a me ka hoʻok & Ka Ikepili.

Waiwai 901: kumukuai, a me kaʻoihana kālā no kaʻenehana HI

Huli pili hoohalike, a me dala pele projections.

E kükäkükä i hooulu ana i na anela, a me kaʻoihana kālā, aa aku (me loiloi ‘ia o kekahi maoli kapikala hooulu ana i na kēpau).

Loiloi i hana kumukuai hoʻokokoke mai (me kamepiula ka auhau a me ka uku ho’ēmi i kela manao).

Kau e hoi uhi helu mahina,? Aneia iainiiaaiea, ana, ke kūʻai akuʻana, a me ke kūkā ‘. View ko makou palapala nei.No ka mea, o ka loa papahana, a me nā lāliʻi, e ‘oluʻolu e ike i ko kaua punaewele ai’ ole e kelepona Boston University ka Mana Hooko Alakaʻi Center ma 617-353-4248.Aaeno ¶ ae hana i keia KUMUMANAʻO NUI waiwai kūʻai i loko o koʻoukou mau hope. Makou manao nei au e ike ia oukou iloko o Boston keia Hopu!


——————————————————————————————————————————————————תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

יום אחרון להציל: יסודות MBA הורים עם אוניברסיטת בוסטוןהכרזה על MBA מיני למנהלים טק: יסודות MBA מאסטר בשבוע אחד!

הצג את החוברת | הירשם ב -25 ביולי & שמור 500 $ – היום אחרון להצילמנהל מערכות מידע אוניברסיטת בוסטון Questrom הספר למינהל עסקים מזמינים אתכם להשתתף בתוכנית החדש תוכנן שלהם: MBA מיני למנהלים טק. במשך ארבעה ימים, ספטמבר 19 – 22, 2016, הסגל הבכיר באוניברסיטת בוסטון וקבוצת עמיתיך, עולה מנהלים טק מארגונים ברחבי העולם, יפעלו יחד על העקרונות והטכניקות של ההנהלה הבכירה. ACT עכשיו ההזדמנות שלך לעלות מתוך תפקידי טכנולוגיה לתוך סמכויות ביצוע.אסטרטגית 901: תחרות מיצוב

להעריך את הנושאים הקשורים גיבוש ויישום האסטרטגיה בסביבה העולמית.

לבחון את הגורמים החיצוניים המשפיעים רווחי לטווח ארוך ומדגיש את הכוחות המבניים שיובילו תעשיות פירמות מסוימות כדי להשיג רווחיות מעולה.

למד כיצד ליישם כלים של ניתוח תעשייה וניתוח תחרותי.

אוצר 901: שערוך ומימון עבור חברות טק

בוחן השלכות דוגמנות תזרים מזומנים כספיות.

דון העלאת מלאך ומימון סיכון (לרבות ביקורת של מגרש גיוס הון בפועל).

להעריך גישות שווות עסק (כולל הערכת סיכונים והערכת שיעור היוון).

במפגשים ישולבו גם לכסות חשבונאות, כלכלה, תפעול, שיווק, ניהול משא ומתן. הצג את החוברת שלנו כאן.לקבלת סדר היום פרטים מלאים, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו או התקשר למוקד מנהיגות המנהל של אוניברסיטת בוסטון ב 617-353-4248.עברו להרשמה כעת ו לבצע השקעה אסטרטגית זו בעתיד שלך. אנו מקווים לראות אותך בבוסטון בסתיו הקרוב!


——————————————————————————————————————————————————समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

अंतिम दिन को बचाने के लिए: बोस्टन विश्वविद्यालय के साथ मास्टर एमबीए बुनियादी बातोंएक सप्ताह में मास्टर एमबीए बुनियादी बातों: घोषणा टेक अधिकारियों के लिए मिनी एमबीए!

विवरणिका देखें | 25 जुलाई तक रजिस्टर और $ 500 बचाओ – पिछले दिन को बचाने केटेक अधिकारियों के लिए मिनी एमबीए: सीआईओ और व्यापार के बोस्टन विश्वविद्यालय के स्कूल Questrom उनकी नए डिजाइन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। चार दिनों में, 19 सितंबर – 22, 2016, बोस्टन विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय और अपने साथियों के एक समूह, दुनिया भर में संगठनों से तकनीक अधिकारियों बढ़ रहे हैं, एक साथ सिद्धांतों और कार्यकारी प्रबंधन की तकनीक पर काम करेंगे। अधिनियम अब तुम्हारा मौका प्रौद्योगिकी की भूमिका निभाने के बाहर और कार्यकारी जिम्मेदारियों में वृद्धि करने के लिए।रणनीति 901: प्रतियोगिता और पोजिशनिंग

तैयार करने और वैश्विक वातावरण में रणनीति को लागू करने से जुड़े मुद्दों का मूल्यांकन।

बाहरी कारक है कि लंबी अवधि के मुनाफे को प्रभावित की जांच करने और संरचनात्मक बलों है कि कुछ उद्योगों और कंपनियों का नेतृत्व बेहतर लाभ प्राप्त करने पर प्रकाश डाला।

जानें कैसे उद्योग के विश्लेषण और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण के औजार लागू करने के लिए।

वित्त 901: मूल्यांकन और तकनीक कंपनियों के लिए वित्त पोषण

वित्तीय मॉडलिंग और नकदी प्रवाह के अनुमानों की जांच करना।

परी और उद्यम वित्त पोषण (एक वास्तविक पूंजी जुटाने पिच की समीक्षा सहित) जुटाने पर चर्चा करें।

व्यापार के मूल्यांकन दृष्टिकोण (जोखिम मूल्यांकन और छूट की दर अनुमान सहित) का आकलन करें।

सत्र भी लेखा, अर्थशास्त्र, संचालन, विपणन और वार्ता को कवर किया जाएगा। हमारे विवरणिका यहाँ देखें।पूरा एजेंडा और जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ या 617-353-4248 पर बोस्टन विश्वविद्यालय के कार्यकारी नेतृत्व केंद्र कहते हैं।अब पंजीकरण और अपने भविष्य में इस रणनीतिक निवेश करते हैं। हम इस गिरावट बोस्टन में देखने की उम्मीद है!


——————————————————————————————————————————————————Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

XEEM HNUB rau TSEG: Master MBA Fundamentals nrog Boston UniversityTshaj tawm lub Mini MBA rau Tech Executives: Master MBA Fundamentals nyob rau hauv ib tug lub limtiam!

Saib cov Brochure | Sau npe los ntawm Lub Xya hli ntuj 25 & Txuag $ 500 – XEEM HNUB RAU TSEGCIO thiab Boston University Questrom tsev kawm ntawv ntawm lub lag luam caw koj mus koom lawv tshiab khiv tsim qhov kev pab cuam: Lub Mini MBA rau Tech Executives. Plaub hnub, Cuaj hlis 19 – 22, 2016, Boston University senior kws qhia ntawv thiab ib tug pab pawg neeg ntawm koj cov phooj ywg, nce tech executives los ntawm cov koom haum thoob ntiaj teb, yuav ua hauj lwm ua ke rau cov ntsiab cai thiab cov hom kev kawm ntawm thawj tswj. ACT TAM SIM NO rau koj lub caij nyoog kom sawv tawm ntawm technology luag hauj lwm thiab mus rau hauv thawj lub luag haujlwm.Zoo 901: Sib txeeb thiab Tig cev

Soj ntsuam tej teeb meem txuam nrog rau formulating thiab siv lub tswv yim nyob rau hauv lub ntiaj teb no ib puag ncig.

Xyuas rau lwm yam uas muaj feem xyuam lawm-lub sij hawm profitability thiab highlight lub yam ntxwv rog uas ua tej yam lag luam thiab tuam txab mus cuag superior profitability.

Kawm tau li cas mus thov cov cuab yeej ntawm kev lag luam tsom xam thiab kev sib tw tsom xam.

Hais txog nyiaj txiag 901: Valuation thiab txais rau Tech tuam txhab uas muag

Xyuas nyiaj txiag modeling thiab nyiaj ntsuab flow projections.

Sib tham txog nyiaj tubtxib saum ntuj thiab mus tom ntej txais (xws li kev ntsuam xyuas ntawm ib tug tiag tiag capital raising suab).

Soj ntsuam seb ua lag luam teb nqi le caag (xws li qhov kev soj ntsuam thiab luv nqi nqi kwv yees).

Zaug tseem yuav Accounting, Economics, Operations, Marketing, thiab sib khom lus. Saib daim ntawv no.Rau tag nrho cov txheej txheem thiab cov ntsiab lus, thov mus saib peb lub website los yog hu rau Boston University lub Executive coj noj coj ua Center ntawm 617-353-4248.Sau npe TAM SIM NO thiab ua kom qhov xaiv yaam peev nyob rau hauv koj lub neej yav tom ntej. Peb cia siab tias yuav ntsib koj nyob rau hauv Boston no caij nplooj zeeg!


——————————————————————————————————————————————————Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Utolsó nap a SAVE: Mester MBA alapjai a Boston UniversityBemutatjuk a Mini MBA Tech Vezetők: Mester MBA alapjai egy hét!

Tekintse meg a brosúra | Regisztráció által július 25-Save $ 500 – utolsó nap, hogy SAVECIO és a Boston University School of Business Questrom meghívja Önt az újonnan tervezett program: A Mini MBA Tech vezetők. Négy napon át, szeptember 19-22, 2016, Boston University tanszékvezetőiből és egy csoport a többiek, az emelkedő tech vezetők a szervezetek világszerte, együtt fog működni az elveit és technikáit menedzsment. Cselekedj most az Ön esélye, hogy emelkedik ki a technológia szerepét és a végrehajtói feladatokat.Stratégia 901 Verseny és pozicionálás

Értékelje kapcsolatos kérdések megfogalmazása és végrehajtása stratégia a globális környezetben.

Vizsgáljuk meg a külső tényezők, amelyek befolyásolják a hosszabb távú nyereségesség és jelölje ki a strukturális erők vezetnek egyes iparágak és cégek eléréséhez kiváló jövedelmezőségét.

Megtanulják, hogyan kell alkalmazni eszközök az ipar elemzés és versenyképes elemzés.

Pénzügyi 901: Értékelési és finanszírozás tech cégek

Vizsgáljuk pénzügyi modellezés és a cash flow előrejelzések.

Beszéljétek emelése angyal és kockázati finanszírozás (beleértve a felülvizsgálatot, amelynek a tényleges tőke emelése pitch).

Értékeljük üzleti értékelési módszerek (ideértve a kockázatértékelést és diszkontráta becslés).

Sessions is kiterjed a számviteli, közgazdasági, üzemeltetés, marketing, és a tárgyalások. Tekintse meg prospektus itt.A teljes menetrend és részletekért kérjük, látogasson el honlapunkra, vagy hívja a Boston University Executive Leadership Központban 617-353-4248.Regisztráljon most, és hogy ez a stratégiai befektetés a jövőbe. Azt reméljük, hogy a bostoni ősszel!


——————————————————————————————————————————————————Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Síðasti dagur til að bjarga: Master MBA Undirstöðuatriði með Boston UniversityTilkynna Mini MBA fyrir tækni Forráðamenn: Master MBA Undirstöðuatriði í einni viku!

Skoða Bæklingur | Register um 25 júlí og spara $ 500 – Síðasti dagur til að SPARACIO og Boston University Questrom School of Business bjóða þér að taka þátt nýlega hannað forritið þeirra: The Mini MBA fyrir tækni stjórnendur. Á fjórum dögum, September 19 – 22, 2016, Boston University eldri deild og hópur jafnaldra þína, hækkandi tækni stjórnendur frá stofnunum um allan heim, munu vinna saman á meginreglum og tækni stjórnenda. ACT NOW fyrir tækifæri til að rísa úr hlutverkum tækni og inn framkvæmdastjóri ábyrgð.Stefna 901: Samkeppni og staðsetning

Meta málefni í tengslum við mótun og framkvæmd stefnu í alþjóðlegu umhverfi.

Kanna ytri þætti sem hafa áhrif til lengri tíma arðsemi og varpa ljósi á uppbyggingu herafla sem leiða ákveðnar atvinnugreinar og fyrirtæki til að ná betri arðsemi.

Lærðu hvernig á að beita verkfæri greiningar iðnaði og samkeppnishæf greiningu.

Fjármál 901: Mat og Fjármögnun Tech Stofnanir

Kanna fjárhagslega sitja og sjóðstreymi.

Ræðið hækka angel og verkefni fjármögnun (þ.mt endurskoðun raunverulegum fjármögnunarkosta vellinum).

Meta fyrirtæki verðmætamat aðferðir (þ.mt áhættumat og forvaxta mati).

Sessions mun einnig ná bókhald, hagfræði, rekstur, markaðsmál, og samningaviðræður. Skoða bæklinginn okkar hér.Fyrir alla dagskrá og upplýsingar, skaltu fara á heimasíðu okkar eða hringdu Boston University er framkvæmdastjóri forysta Center á 617-353-4248.Skráðu þig núna og gera þetta stefnumótandi fjárfesting í framtíðinni. Við vonumst til að sjá þig í Boston í haust!


——————————————————————————————————————————————————Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Ụbọchị ikpeazụ ịzọpụta: Master MBA Fundamentals na Boston UniversityEzikwa ndị Mini MBA maka Tech Executives: Master MBA Fundamentals na One Week!

Ele broshuọ | Deba aha site July 25 & Zọpụta $ 500 – ụbọchị ikpeazụ azoputaCIO na Boston University Questrom School of Business akpọ gị òkù ịga ha ọhụrụ e mere omume: The Obere MBA maka Tech Executives. N’ime ụbọchị anọ, September 19 – 22, 2016, Boston University agadi ngalaba na otu ìgwè nke ndị ọgbọ gị, na-ebili tech uloru si òtù n’ụwa nile, ga-arụ ọrụ ọnụ na ụkpụrụ na usoro nke onyeisi management. Mee ihe ugbu a n’ihi gị ohere ibili si technology ọrụ na n’ime onyeisi ọrụ.Strategy 901: Asọmpi na n’ọnọdu

Inwale nsogbu ndị metụtara n’ichepụta na mmejuputa atụmatụ ke uwa gburugburu ebe obibi.

-Enyocha mpụga ihe na-emetụta ogologo-okwu profitability na ibenata bughi ikike ndị na-edu ụfọdụ ọrụ na ụlọ ọrụ iji nweta ihe ndị ka elu profitability.

Ịmụta otú e si eme ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ analysis na keisompi analysis.

Finance 901: ekwu ọnụ ahịa na Financing maka Tech Companies

Enyocha ego ịme ngosi uwe na usoro ego projections.

-Atụle azụ angel na ịmalite ego (gụnyere nyochaa nke n’ezie isi obodo azụ pitch).

Amata azụmahịa ekwu ọnụ ahịa na-eru nso (gụnyere n’ihe ize ndụ ntule ma na ego ọnụego ziekwa).

Sessions ga-ekpuchi Accounting, Economics, Operations, Marketing, na Mkparịta. Ele anyị broshuọ ebe a.N’ihi na zuru ezu obula na nkọwa, biko gaa na anyị na website ma ọ bụ na-akpọ Boston University si Executive Leadership Center na 617-353-4248.Aha UGBU A na-eme ka a stratejik ulo oru mbo ke gị n’ọdịnihu. Anyị na-atụ hụ gị na Boston a Fall!


——————————————————————————————————————————————————translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

TERAKHIR HARI untuk SAVE: Master MBA Fundamental dengan Boston UniversityMengumumkan MBA Mini untuk Tek Eksekutif: Master MBA Fundamental dalam Satu Minggu!

Lihat Brosur yang | Pendaftaran bulan Juli 25 & Simpan $ 500 – LAST DAY UNTUK MENYELAMATKANCIO dan Boston University Questrom School of Business mengundang Anda untuk mengikuti program mereka baru dirancang: MBA Mini untuk Tek Eksekutif. Selama empat hari, 19-22 September 2016, dosen senior Universitas Boston dan sekelompok rekan-rekan Anda, naik eksekutif teknologi dari organisasi di seluruh dunia, akan bekerja sama pada prinsip-prinsip dan teknik dari manajemen eksekutif. ACT NOW untuk kesempatan Anda untuk bangkit dari peran teknologi dan menjadi tanggung jawab eksekutif.Strategi 901: Persaingan dan Positioning

Mengevaluasi isu yang terkait dengan merumuskan dan melaksanakan strategi dalam lingkungan global.

Menguji faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas jangka panjang dan menyoroti kekuatan struktural yang mengarah industri tertentu dan perusahaan untuk mencapai profitabilitas yang unggul.

Belajar bagaimana menerapkan alat analisis industri dan analisis kompetitif.

Keuangan 901: Penilaian dan Pembiayaan Perusahaan Tech

Memeriksa pemodelan dan arus kas keuangan proyeksi.

Diskusikan meningkatkan malaikat dan pembiayaan usaha (termasuk peninjauan modal meningkatkan lapangan yang sebenarnya).

Menilai pendekatan penilaian bisnis (termasuk penilaian risiko dan tingkat estimasi diskon).

Sesi juga akan mencakup Akuntansi, Ekonomi, Operasi, Pemasaran, dan Negosiasi. Lihat brosur kami di sini.Untuk agenda lengkap dan detail, silahkan kunjungi website kami atau hubungi Boston University Executive Leadership Center di 617-353-4248.Mendaftar SEKARANG dan membuat investasi strategis ini di masa depan Anda. Kami berharap dapat melihat Anda di Boston musim gugur ini!


——————————————————————————————————————————————————Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LÁ DEIRIDH a SAVE: Máistir MBA Bunúsaigh le hOllscoil BostonAg fógairt an MBA Mini do Feidhmeannaigh Tech: Master MBA Bunúsaigh i Seachtain a hAon!

Féach ar an Bhróisiúr | Cláraigh faoin 25 Iúil & Sábháil $ 500 – LÁ DEIRIDH LE SAVECIO agus Boston University Questrom Scoil Ghnó cuireadh duit freastal ar a gcuid clár nua-dheartha: An MBA Mini do Feidhmeannaigh Tech. Níos mó ná ceithre lá, 19 Meán Fómhair – 22, 2016, dámh sinsearach Ollscoil Boston agus grúpa de do chomhghleacaithe, ag ardú feidhmeannaigh ardteicneolaíochta ó eagraíochtaí ar fud an domhain, ag obair le chéile ar na prionsabail agus na teicnící na bainistíochta feidhmiúcháin. AN tACHT ANOIS do do deis a ardú amach as róil teicneolaíochta agus i freagrachtaí feidhmiúcháin.Straitéis 901: Iomaíocht agus Suite

Déan measúnú ar shaincheisteanna a bhaineann le fhoirmliú agus straitéis a chur i bhfeidhm sa timpeallacht dhomhanda.

Scrúdaigh na fachtóirí seachtracha a mbíonn tionchar níos fadtéarmaí brabúsacht agus aird a tharraingt ar na fórsaí struchtúracha go dtiocfadh tionscail agus gnólachtaí áirithe a bhaint amach brabúsacht níos fearr.

Foghlaim conas a uirlisí anailíse tionscail agus anailís iomaíoch i bhfeidhm.

Airgeadas 901: Luacháil agus Maoiniú do Chomhlachtaí Tech

Scrúdú a dhéanamh ar shamhaltú agus ar a shreabhadh airgid thirim réamh-mheastacháin airgeadais.

Pléigh ardú aingeal agus maoiniú fiontair (lena n-áirítear athbhreithniú ar an pháirc caipiteal a chruinniú iarbhír).

Measúnú chuige luachála gnó (lena n-áirítear measúnú riosca agus meastachán ráta lascaine).

Beidh Seisiúin a chlúdach freisin Cuntasaíocht, Eacnamaíocht, Oibríochtaí, Margaíocht, agus idirbheartaíocht. Amharc ar ár mbróisiúr anseo.I gcás an gclár oibre a chomhlánú agus sonraí, tabhair cuairt ar ár suíomh gréasáin nó glaoch Fheidhmeannacht Boston hOllscoile Ceannaireachta Ionad ag 617-353-4248.Cláraigh ANOIS agus a chur ar infheistíocht straitéiseach i do thodhchaí. Tá súil againn a fheiceann tú i mBostún an Fall!


——————————————————————————————————————————————————traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Ultimo giorno per SAVE: master MBA Fondamenti con Boston UniversityAnnunciando la Mini MBA per dirigenti Tech: master MBA Fundamentals in una settimana!

Visualizza la brochure | Registrati entro il 25 luglio & Save $ 500 – ULTIMO GIORNO PER SALVARECIO e Boston University School of Business Questrom vi invitano a frequentare il loro programma di nuova concezione: Il Mini MBA per dirigenti Tech. Nel corso di quattro giorni, il 19 Settembre – 22, 2016, Boston University docenti di alto livello e un gruppo di vostri coetanei, che sorge dirigenti tecnologia da parte di organizzazioni in tutto il mondo, lavoreranno insieme sui principi e le tecniche di gestione esecutiva. ACT NOW per avere la possibilità di salire fuori dei ruoli della tecnologia e in responsabilità esecutive.Strategia 901: Concorrenza e Posizionamento

Valutare le questioni connesse con la formulazione e l’attuazione di strategie per l’ambiente globale.

Esaminare i fattori esterni che influenzano la redditività a lungo termine e mettere in evidenza le forze strutturali che portano alcune industrie e le imprese per raggiungere la redditività superiore.

Ulteriori informazioni su come applicare gli strumenti di analisi del settore e analisi competitiva.

Finanza 901: Valutazione e Finanziamento per aziende tecnologiche

Esaminare le proiezioni di modellazione e flussi di cassa finanziari.

Discutere alzando angelo e il finanziamento di rischio (compresa la revisione di un passo effettivo raccolta di capitali).

Valutare approcci di valutazione di business (tra cui la valutazione del rischio e tasso di sconto stima).

Le sessioni riguarderanno anche contabilità, economia, Operations, Marketing, e le trattative. Guarda la brochure qui.Per il programma completo e dettagli, visitate il nostro sito o chiamare esecutivo Leadership Center della Boston University al 617-353-4248.Registrati ora e rendere questo investimento strategico nel tuo futuro. Speriamo di vedervi a Boston questo autunno!


——————————————————————————————————————————————————サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LAST DAYは、保存するには:ボストン大学で修士MBAの基礎をテックエグゼクティブのためのミニMBAを発表:マスターMBAの基礎を1週間で!

LAST DAY保存するために –  7月25日によって登録&$ 500割引|パンフレットを見ますテックエグゼクティブのためのミニMBA:CIOとビジネスのボストン大学Questrom学校は彼らの新たに設計されたプログラムに参加することを勧めます。 4日間、九月19から22まで、2016年には、ボストン大学のシニア教員とあなたのピアのグループは、世界中の組織からの技術幹部を上昇、経営管理の原則と技術に協力します。技術の役割のうち、執行責任に上昇するチャンスのため早い者勝ち。戦略901:競争とポジショニング

策定し、地球環境に戦略を実行に関連する問題を評価します。

長期的な収益性に影響を与える外部要因を調べ、優れた収益性を達成するために、特定の業界や企業をリード構造的な力を強調表示します。

業界分析や競合分析のツールを適用する方法を学びます。

ファイナンス901:ハイテク企業のための評価および融資

財務モデリングとキャッシュフロー予測を調べます。

天使と(実際の資本調達ピッチの見直しを含む)のベンチャー資金を調達について話し合います。

(リスク評価および割引率推定を含む)の事業評価アプローチを評価します。

セッションはまた、会計、経済学、オペレーション、マーケティング、および交渉をカバーします。ここで私たちのパンフレットを見ます。完全な議題と詳細については、当社のウェブサイトをご覧いただくか617-353-4248でボストン大学のエグゼクティブ・リーダーシップセンターを呼び出します。今すぐ登録して、あなたの将来にこの戦略的投資を行います。我々は、この秋ボストンでお会いしたいです!


——————————————————————————————————————————————————translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LAST DAY kanggo nyimpen: Master MBA Fundamentals karo Boston UniversityNgumumake MBA Mini kanggo Tech Executives: Master MBA Fundamentals ing siji Minggu!

Ndeleng Brochure ing | Register Juli 25 & Simpen $ 500 – LAST DAY SAVECIO lan Boston University Questrom School of Business ngajak sampeyan rawuh program sing mentas dirancang: The MBA Mini kanggo Tech Executives. Swara patang dina, September 19 – 22, 2016, fakultas senior Boston University lan klompok pati cetho, Rising eksekutif tech saka organisasi donya, bisa bebarengan ing prinsip lan Techniques saka Manajemen eksekutif. ACT SAIKI kanggo kasempatan kanggo munggah metu saka peran teknologi lan menyang Responsibilities eksekutif.Strategy 901: Competition lan Positioning

Ngira-ngira masalah gadhah nyusun lan nindakaken strategi ing lingkungan global.

Nliti njaba faktor sing mengaruhi untung maneh-term lan nyorot pasukan struktural sing mimpin industri tartamtu lan perusahaan kanggo entuk untung unggul.

Katrangan cara kanggo aplikasi pribadi analisis industri lan analisis competitive.

Finance 901: Regane lan Financing kanggo Companies Tech

Nliti modeling lan aliran awis financial proyeksi.

Ngrembug mundhakaken angel lan Financing sukan (kalebu review saka ibukutha mundhakaken Jarak nyata).

Netepke cedhak regane bisnis (kalebu Assessment resiko lan tingkat ngira diskon).

Mau uga bakal nutupi Accounting, Ekonomi, Operasi, Marketing, lan rembugan. Ndeleng brochure kene.Kanggo agenda lengkap lan rincian, please ngunjungi situs web kita utawa nelpon Boston University kang Executive Kepemimpinan Center ing 617-353-4248.Register SAIKI lan investasi strategis ing mangsa. We-arep kanggo ndeleng sampeyan ing Boston tiba iki!


——————————————————————————————————————————————————ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ಉಳಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ: ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್: ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ನವರು ಮಿನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್!

ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ಜುಲೈ 25 ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು $ 500 ಉಳಿಸಿ – ಕೊನೆಯ ದಿನ ಉಳಿಸಲುಟೆಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ನವರು ಮಿನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್: CIO ಮತ್ತು ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿಭಾಗಗಳು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 – 22, 2016, ಬಾಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಟ್ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಏರುವುದು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ.ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ 901: ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.

ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಲಾಭ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಲಾಭ ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಡೆಗಳು ಹೈಲೈಟ್.

ಹೇಗೆ ಉದ್ಯಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಣಕಾಸು 901: ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು

ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಯ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ.

ಏಂಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು (ನಿಜವಾದ ಬಂಡವಾಳದ ಪಿಚ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳು (ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.

ಸೆಷನ್ಸ್ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಜೆಂಡಾ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ಅಥವಾ 617-353-4248 ಕರೆ ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ.ಈಗ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು. ಈ ಪತನ ಬೋಸ್ಟನ್ ನೀವು ನೋಡಲು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ!


——————————————————————————————————————————————————Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Мастер MBA негіздері Бостон университетімен: ҮНЕМДЕУ соңғы күніTech басшылар Кіші MBA туралы жариялайды: бір аптада магистрі MBA негіздері!

Брошюрадан көру | 25 шілдеге тіркеу және $ 500 үнемдеңіз – САҚТАУ соңғы күніTech басшылар Mini MBA: CIO және бизнес Бостон университеті Questrom мектебі Сіз олардың жаңадан жобаланған бағдарламасын қатысуға шақырамыз. Төрт күн бойы, 19 қыркүйек – 22, 2016, Бостон университеті аға оқытушылар және сіздің құрдастарының тобы, бүкіл әлемде ұйымдардан технологиялық басшыларын өсуі, атқарушы басқару принциптері мен әдістерін бірге жұмыс істейтін болады. технологиясы рөлдердің жүзеге және атқарушы міндеттері көтерілу мүмкіндігін ҚАЗІР ACT.Стратегиясы 901: Бәсекелестік және позициялау

тұжырымдау және жаһандық ортада стратегиясын іске асыру байланысты мәселелерді бағалау.

ұзақ мерзімді кірісіне әсер сыртқы факторларды зерттеуге және жоғары табыстылығын жету үшін белгілі бір салаларын және фирмаларды әкелуі құрылымдық күштер бөлектеу.

салалық талдау және бәсекеге қабілетті талдау құралдарын қолдануға үйреніңіз.

Қаржы 901: технологиялық компаниялар үшін бағалау және қаржыландыру

қаржы модельдеу және ақшалай қаражаттар болжамдарын тексеріңіз.

(Биіктігін көтеру нақты капиталының қарау қоса алғанда) періштені және венчурлық қаржыландыру арттыру талқылаңыз.

(Тәуекелдерді бағалау және дисконт ставкасы бағалау қоса алғанда) бизнесті бағалау тәсілдерін бағалау.

Отырыстар есеп, экономика, операциялар, Маркетинг, мен келіссөздер қамтитын болады. мұнда біздің брошюра қарау.толық күн тәртібіндегі және толық ақпарат алу үшін, біздің веб-сайтына кіріңіз немесе 617-353-4248 кезінде Бостон университетінің Атқарушы Көшбасшылық орталығына қоңырау соғыңыз.Авторларға және сіздің болашақта осы стратегиялық инвестициялық жеткізіңіз. Біз осы күзде Бостон көруге үміттенеміз!


——————————————————————————————————————————————————ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីរក្សាទុក: គ្រូអនុបណ្ឌិតមូលដ្ឋានគ្រឹះជាមួយសាកលវិទ្យាល័យបូស្តុនប្រកាសកាត Mini អនុបណ្ឌិតសម្រាប់តិចប្រតិបត្តិ: លោកគ្រូអនុបណ្ឌិតមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងសប្តាហ៍មួយ!

មើលប័ណ្ណប្រកាស | ចុះឈ្មោះដោយ 25 ខែកក្កដារក្សាទុក $ 500 – ថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីជួយសង្គ្រោះCIO និងបូស្តុនសាកលវិទ្យាល័យ Questrom ពាណិជ្ជកម្មសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរចនាឡើងថ្មីរបស់ពួកគេ: កាត Mini អនុបណ្ឌិតសម្រាប់តិចប្រតិបត្តិ។ លើសពីបួនថ្ងៃ 19 កញ្ញា – 22, 2016, សាកលវិទ្យាល័យបូស្តុនមហាវិទ្យាល័យជាន់ខ្ពស់និងក្រុមមិត្តភក្តិរបស់អ្នក, ការកើនឡើងការពីអង្គការនាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាទូទាំងពិភពលោកនឹងធ្វើការរួមគ្នានៅលើគោលការណ៍និងបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រតិបតិ្ត។ ក្នុងពេលឥឡូវនេះសម្រាប់ឱកាសរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងចេញពីតួនាទីច្ចេកវិទ្យានិងការទទួលខុសត្រូវប្រតិបត្តិទៅក្នុង។យុទ្ធសាស្រ្ត 901: ការប្រកួតប្រជែងនិងទីតាំង

ការវាយតម្លៃបញ្ហាបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្កើតនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តនៅក្នុងបរិស្ថានពិភពលោក។

ពិនិត្យលើកត្តាខាងក្រៅដែលបានប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញរយៈពេលវែងនិងការបញ្ជាក់ពីកងកម្លាំងរចនាសម្ព័ន្ធដែលនាំឧស្សាហកម្មមួយចំនួននិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រាក់ចំណេញខ្ពស់។

រៀនពីរបៀបដើម្បីអនុវត្តការវិភាគឧស្សាហកម្មឧបករណ៍និងវិភាគការប្រកួតប្រជែង។

ហិរញ្ញវត្ថុ 901: វាយតម្លៃនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា

ពិនិត្យមើលការបង្ហាញម៉ូតនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ព្យាករហិរញ្ញវត្ថុ។

ពិភាក្សាអំពីការបង្កើននិងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបណ្តាក់ទុនមានទេវតា (រួមបញ្ចូលទាំងការពិនិត្យឡើងវិញនៃរដ្ឋធានីបង្កើនទីលានពិតប្រាកដមួយ) ។

វិធីសាស្រ្តការវាយតម្លៃអាជីវកម្មវាយតម្លៃការ (រួមទាំងការវាយតម្លៃហានិភ័យនិងការប៉ាន់ស្មានអត្រាការបញ្ចុះតម្លៃ) ។

នឹងគ្របដណ្តប់វគ្គគណនេយ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រតិបត្តិការទីផ្សារ, និងការចរចា។ មើលកូនសៀវភៅរបស់យើងនៅទីនេះ។ចំពោះរបៀបវារៈពេញលេញនិងលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងឬហៅជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលបូស្តុននៅ 617-353-4248 សាកលវិទ្យាល័យ។ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះនិងធ្វើឱ្យការវិនិយោគជាយុទ្ធសាស្រ្តនេះនៅក្នុងពេលអនាគតរបស់អ្នក។ យើងសង្ឃឹមថានឹងមើលឃើញអ្នកនៅបូស្តុនដួលរលំនេះ!


——————————————————————————————————————————————————지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

마지막 날은 다음에 저장하기 : 보스턴 대학과 석사 MBA 기본 사항기술 임원을위한 미니 MBA를 발표 : 마스터 MBA 기초를 한 주에!

마지막 날에 저장하기 – 12 월 (25)에 의해 등록 & $ (500)에 저장 | 브로셔보기기술 임원을위한 미니 MBA : CIO와 비즈니스의 보스턴 대학 Questrom 학교는 새롭게 디자인 된 프로그램에 참석하기 위해 당신을 초대합니다. 사일 동안 9 월 19 – 22 일 2016, 보스턴 대학 수석 교수와 전 세계 조직에서 기술 임원을 상승 동료의 그룹은, 원칙과 경영진의 기술에 함께 작동합니다. ACT 지금 당신의 기회는 기술의 역할에서 경영자의 책임으로 상승 할 수.전략 901 : 경쟁과 위치

수립 및 글로벌 환경에서 전략을 구현하는 것과 관련된 문제를 평가합니다.

장기 수익성에 영향을 미치는 외부 요인을 검사하고 우수한 수익성을 달성하기 위해 특정 산업과 기업을 이끌 구조 힘을 강조.

산업 분석 및 경쟁력 분석의 도구를 적용하는 방법에 대해 알아 봅니다.

금융 901 : 기술 기업에 대한 평가 및 자금 조달

금융 모델링 및 현금 흐름 예측을 검사합니다.

천사와 (실제 자본 제기 피치의 검토 포함) 벤처 자금을 모금 토론한다.

(위험 평가와 할인율 추정 포함) 사업 평가 방법을 평가합니다.

세션은 회계, 경제학, 운영, 마케팅 및 협상을 다룰 것입니다. 여기에 우리의 브로셔를 볼 수 있습니다.전체 일정 및 자세한 내용은 우리의 웹 사이트를 방문하거나 617-353-4248에서 보스턴 대학의 경영자 리더십 센터를 호출합니다.지금 등록하고 당신의 미래에 전략적 투자를합니다. 우리는이 가을 보스턴에서 당신을 볼 수 있도록 노력하겠습니다!


——————————————————————————————————————————————————werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Roja dawî ji bo hilanîna: Master MBA Fundamentals bi zanîngeha BostonDe daxuyaniyên MBA Mini bo Tech rêveberên: Master MBA Fundamentals di hefteyekê de!

View the Brochure | Register ji aliyê 25 Tîrmeh & Save $ 500 – roja dawî ji bo hilanînaLihevnekirin û Zanîngeha Bostonê School Questrom of Business we vedixwînin ku beşdarî bernameya nû dîzaynkirin wan: The Mini MBA bo Tech Rêveberên. Li ser çar rojan de, 19 rezber – 22, 2016, fakûlteya bilind a zanîngeha Boston û komek ji hevtemenên xwe, rabûna rêveberên tech ji rêxistinên li seranserê cîhanê, bi hev re li ser esasê û teknîkên of management Rêveberê kar bikin. ACT NOW ji bo derfeta we rabin derve ya rolên teknolojî û nav berpirsyariyên bicihanînê.Strategy 901: di pêşbirkê de û Positioning

Nirxandina mijarên têkildar bi dariþtina û cîbicîkirina stratejîya di jîngeha cîhanê.

Lê bikole, faktorên ji derve ku bêhtir bi demdirêj-tesîr û hêzên tevnî, ku rê industrî û fîrmayên hin ji bo bidestxistina bêhtir bi payan h’emű.

Hîn bibin ku çawa serî lê Amûrên ji analîzên pîşesazî û analîzên reqabetê.

Aborî 901: Valuation û Fînansa ji bo şirketên Tech

Lê bikole, Model û hatina aborî projections.

Rêkeka rakirina milyaket û fînansî yên paşîn (di nav wan de review ya paytexta rakirina demajoya rastî).

Nirxandina helwestên nirxandina ku business (di nav wan de nirxandina rîskê û li gorî rêjeya discount).

Sessions jî dê Accounting, Aborî, Operasyonên, Marketing, û gotubêj cover. View broşurê de me li vê derê.Ji bo di rojevê de û bi temamî hûragahiyan, ji kerema xwe ve serdana malpera me bikin an jî telefonî Navenda Serokatiya Rêveber a Zanîngeha Bostonê li 617-353-4248.Register NOW û vê veberhênanê stratejîk di pêşerojê de xwe. Em hêvîdar in ku hûn dibînin li Bostonê ev Fall!


——————————————————————————————————————————————————Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

АКЫРКЫ КҮНҮ сактоо үчүн: Master MBA негиздери Boston University мененТех-менеджмент боюнча Mini MBA жарыялап: бир эле жуманын ичинде Master MBA негиздери!

Китепчелерди көрүү | 25-июлга карата каттоодон & Сакта $ 500 – акыркы күнүндөгү КУТКАРУУТех-менеджмент боюнча Mini MBA: CIO жана Boston University Questrom Бизнести башкаруу мектеби, алардын кайрадан иштелип чыккан программаны катышуу үчүн чакырабыз. Төрт күндүн ичинде, 19-март – 22, 2016-жылы дүйнө жүзү боюнча уюмдардын техникалык жетекчилерин көтөрүлүп, Boston University улук окутуучулар жана жаштардын тобу, негиздери жана аткаруучу башкаруу ыкмалары боюнча чогуу иштешет. ACT АЗЫР мүмкүнчүлүгү технология ролдору чыгып, аткаруу бийлигинин милдеттерин көтөрүлөт үчүн.Стратегиясы 901: Конкурс жана Positioning

дүйнөлүк айлана-чөйрөгө стратегиясын түзүү жана жүзөгө ашыруу менен байланышкан маселелерди баалоо.

узак мөөнөттүү кирешесин тышкы себептерден улам карап жана жогорку рентабелдүүлүгүн жетүү үчүн кээ бир ишканаларды жана компанияларды алып структуралык күчтөр турат.

өнөр жай талдоо жана конкурстук талдоо куралдарды колдонууну үйрөнөсүз.

Финансы 901: Tech компаниялары үчүн баалоо жана каржылоо

каржылык моделдөө жана акча агымы божомолдоруна карап.

периште жана ишкана каржылоо (иш жүзүндө капиталдык жогорулатуу чайыр кароо, анын ичинде) жогорулатуу талкууланат.

бизнес-баалоо ыкмаларын (кошо алганда, тобокелдиктерди баалоо жана эсептик чен баалоо) баа берүү.

Сабактар, ошондой эле бухгалтердик эсепти, экономиканы, иштердин, маркетинг, сүйлөшүүлөр камтыйт. Бул жерде биздин китепчени карап чыгуу.толугу менен күн тартибине жана маалымат алуу үчүн, биздин сайтка же Boston БАУнун аткаруучу Leadership борбору 617-353-4248 барабыз.АЗЫР каттайт жана келечекте бул стратегиялык салымдарын түзөт. Бул Fall Бостондогу көрөм деп үмүттөнөм!


——————————————————————————————————————————————————ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ມື້ສຸດທ້າຍເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດຕົ້ນສະບັບພື້ນຖານ MBA ກັບວິທະຍາໄລ Bostonປະກາດ MBA Mini ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີ: ປະລິນຍາໂທ MBA ພື້ນຖານໃນຫນຶ່ງອາທິດ!

ເບິ່ງແຜ່ນພັບ | ລົງທະບຽນ 25 ກໍລະກົດແລະການ Save $ 500 – ມື້ສຸດທ້າຍເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດCIO ແລະ Boston University Questrom ໂຮງຮຽນທຸລະກິດເຊື້ອເຊີນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການອອກແບບໃຫມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ: The Mini MBA ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີ. ໃນໄລຍະສີ່ວັນທີ 19 ກັນຍາ – 22, 2016, ວິທະຍາໄລ Boston ຄະນະວິຊາທີ່ອາວຸໂສແລະກຸ່ມຂອງມິດສະຫາຍຂອງທ່ານ, ເພີ່ມຂຶ້ນຜູ້ບໍລິຫານເຕັກໂນໂລຊີຈາກອົງການຈັດຕັ້ງໃນທົ່ວໂລກ, ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານແລະເຕັກນິກຂອງການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານ. ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບການໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນອອກພາລະບົດບາດເຕັກໂນໂລຊີແລະເຂົ້າໄປໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານ.ແຜນຍຸດທະສາດ 901: ການແຂ່ງຂັນແລະຕໍາແຫນ່ງ

ປະເມີນຜົນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງແລະການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນທົ່ວໂລກ.

ການກວດກາການປັດໄຈພາຍນອກທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບກໍາໄລໃນໄລຍະຕໍ່ໄປອີກແລ້ວແລະເນັ້ນຫນັກໃສ່ກໍາລັງຂອງໂຄງສ້າງທີ່ນໍາໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາສະເພາະໃດຫນຶ່ງແລະບໍລິສັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນກໍາໄລດີກວ່າ.

ຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການວິເຄາະອຸດສາຫະກໍາແລະການວິເຄາະການແຂ່ງຂັນ.

ທາງດ້ານການເງິນ 901: ການປະເມີນຄ່າແລະການເງິນສໍາລັບບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ

ການກວດກາສ້າງແບບຈໍາລອງແລະກະແສເງິນສົດທາງດ້ານການເງິນການຄາດຄະເນ.

ປຶກສາຫາລືການທູດແລະການລົງທຶນບໍລິສັດ (ລວມທັງການທົບທວນຄືນໃນນະຄອນຫຼວງລ້ຽງ pitch ທີ່ແທ້ຈິງ).

ການປະເມີນວິທີການປະເມີນມູນຄ່າທຸລະກິດ (ລວມທັງປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະການຄາດຄະເນອັດຕາການພິເສດ).

ກອງປະຊຸມຍັງຈະກວມເອົາບັນຊີ, ເສດຖະສາດ, ການປະຕິບັດ, ການຕະຫຼາດ, ແລະການເຈລະຈາ. ເບິ່ງຈຸນລະສານຂອງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້.ສໍາລັບກອງປະຊຸມສໍາເລັດສົມບູນແລະລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາຫຼືໂທຫາສູນເປັນຜູ້ນໍາ Boston ວິທະຍາໄລບໍລິຫານທີ່ 617-353-4248.ລົງທະບຽນໃນປັດຈຸບັນແລະເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຍຸດທະສາດນີ້ໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງທ່ານໃນ Boston ຫຼຸດລົງນີ້!


——————————————————————————————————————————————————Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

OBITUS, ut salvet Dominus Rerum MBA cum Boston CollegeAnnuntians MBA Mini pro tech Executives: Magister MBA Rerum hebdomada una:

Considerate Brochure | Register XXV mensis Iulii in salvum & D $ – salvum novissimo illo dieCIO et Boston University School of Business Questrom invitare te sequi modo consilium eorum progressio: In Mini MBA Tech pro executives. Supra quattuor diebus August XIX – XXII, MMXVI Boston University senior facultas pares coetus nocte tech executives a lacus eget elit et executio principiis cooperantur in administratione. ACTUS forte tuis resurgere velit exsecutiva in numeribus muneribus.Imperatoriis CMI: et positioning Competition

Censeo exitus una cum rationibus foveant et consilio in in global environment.

External officina ut afficiunt profitability per longiora-term Inspice, et in luce, ut ducere quidam fabrica viribus et industria ad consequi nem superioris profitability.

Fusce elit nibh instrumenta petere ac auctor nibh.

CMI nulla, imperdiet in aestimatione et Tech Companies

Proba pecunia et cash flow sculpturae proiecturae.

De angelo et audere dare imperdiet (possidet urbem review actualis elevatio pice).

Rei aestimatione perpendere aditus (possidet periculo taxationem pretium et discount rate).

Brevis et operiet arbitrans, inscribitur, operationes, Venalicium, et tractatus. View our hic metus.Nam in omni rerum agendarum et details, placere visitabo nostrum website, vel vocare 617-353-4248 Boston University Center scriptor exsecutiva Ductu.Register hendrerit euismod in hoc nunc, et futurum. Et spero quod præteriens videam vos Boston Fall!


——————————————————————————————————————————————————Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

PĒDĒJĀ DIENA uz SAVE: Master MBA pamati ar Bostonas UniversitātēPaziņojot Mini MBA Tech Vadītāji: Master MBA Fundamentals vienā nedēļā!

Skatīt brošūru | Reģistrācija līdz 25. jūlijam un Save $ 500 – PĒDĒJĀ DIENA SAVEPS un Bostonas Universitātes Questrom augstskola aicinām Jūs apmeklēt savu jauna izstrādātas programmas: Mini MBA Tech vadītāji. Vairāk nekā četras dienas, 19-22 septembris, 2016, Boston University vecākais fakultāte un grupa saviem vienaudžiem, pieaugot tehnoloģiju vadītāji no organizācijām visā pasaulē, strādās kopā uz principiem un metodēm izpildvaras vadību. ACT NOW jūsu iespēja pacelties no tehnoloģiju lomu un uz izpildes pienākumiem.Stratēģija 901: Konkurence un pozicionēšana

Izvērtēt jautājumus, kas saistīti ar, izstrādājot un īstenojot stratēģiju globālajā vidē.

Pārbauda ārējos faktorus, kas ietekmē ilgtermiņa rentabilitāti un izcelt strukturālos spēkus, kas ved atsevišķas rūpniecības nozares un uzņēmumus, lai panāktu labāku rentabilitāti.

Uzziniet, kā pieteikties instrumentus nozares analīzi un konkurences analīzi.

Finanses 901: Vērtēšana un Finansējums tehnoloģiju uzņēmumiem

Pārbaudīt finanšu modelēšanas un naudas plūsmas prognozes.

Apspriest paaugstinot eņģelis un riska finansēšana (tostarp pārskatot faktisko kapitāla palielināšanas piķi).

Novērtēt biznesa vērtēšanas pieejām (ieskaitot riska novērtēšanu un diskonta likmi novērtējumu).

Sesijas aptvers arī Grāmatvedība, Ekonomika, operācijām, mārketinga un sarunas. Skatīt mūsu brošūru šeit.Par pilnu darba kārtību un informāciju, lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas lapā vai zvaniet Bostonas Universitātē izpilddirektoram līderības centru 617-353-4248.Reģistrējies tagad un padarīt šo stratēģisko ieguldījumu savā nākotnē. Mēs ceram redzēt jūs Bostonā šo Fall!


——————————————————————————————————————————————————Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Paskutinė diena Sutaupote: Master MBA pagrindai su Bostono universiteteSkelbdamas Mini MBA Tech Vadovai: Magistras MBA pagrindai per vieną savaitę!

Peržiūrėti brošiūrą | Registruotis liepos 25 ir sutaupykite $ 500 – paskutinė diena SAVETS ir Bostono universitetas Questrom School of Business pakviesti Jus dalyvauti savo naujai sukurtą programą: MINI MBA Tech vadovai. Per keturias dienas, rugsėjo 19 – 22 2016, Bostono universiteto vyresnysis dėstytojai ir iš savo bendraamžių grupė, kylančios technologijų vadovai iš organizacijų visame pasaulyje, dirbs kartu principų ir metodų vykdomosios valdymo. Veikti dabar jūsų šansas pakilti iš technologijų vaidmenį ir į vykdomųjų pareigų.Strategija 901: konkurencija ir padėties

Įvertinti klausimus, susijusius su formuojant ir įgyvendinant strategiją pasaulio aplinką.

Išnagrinėti išorinius veiksnius, kurie turi įtakos ilgalaikio pelningumo ir išryškinti struktūrinius jėgas, kad sukelti tam tikrose pramonės šakose ir įmonėms pasiekti aukščiausios pelningumą.

Sužinokite, kaip taikyti įrankiai pramonės analizė ir konkurencinės analizės.

Finansai 901: vertinimas ir Finansavimas pagal technologijų įmonių

Išnagrinėti finansų modeliavimo ir pinigų srautų prognozes.

Aptarti ugdymo angelą ir rizikos finansavimą (įskaitant peržiūros faktinė kapitalo didinimo aikštelėje).

Įvertinti verslo vertinimo metodus (įskaitant rizikos vertinimą ir diskonto norma įvertinimo).

Posėdžiai taip pat apima apskaitos, ekonomikos, operacijų, rinkodaros ir derybų keliu. Peržiūrėti mūsų brošiūrą čia.Už visą darbotvarkę ir informacijos, apsilankykite mūsų interneto svetainėje arba skambinkite Bostono universiteto vykdomajam Lyderystė centro adresu 617-353-4248.Registruokis dabar ir padaryti šį strateginį investavimą į savo ateitį. Mes tikimės, kad jums Bostone šį rudenį!


——————————————————————————————————————————————————Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

LESCHT DAY ze retten: Master Mba iwwerspréngt mat Boston UniversityAussiicht de Mini Mba fir Tech Cadren: Master Mba iwwerspréngt zu One Woch!

View der Brochure | Schreiwt vum 25. Juli & späicheren $ 500 – LESCHT DAY lirCIO an Boston University Questrom School of Business invitéieren Iech hiren neien Programm un: De Mini Mba fir Tech Cadren. Iwwer véier Deeg, 19. September – 22, 2016, Boston University Profiséquipe Professere an engem Grupp vu Är lieweg, Tech Cadren aus Organisatiounen eropklëmmt weltwäit wäerten, schaffen zesummen op de Prinzipien an Technike vun exekutiv Gestioun. ACT ELO fir Är Chance aus Technologie Rollen an exekutiv Responsabilitéiten ze klammen.Strategie 901: Konkurrenz a Positioun

Diskutéieren Problemer am Zesummenhang mat formuléieren a Strategie am globalen Ëmfeld Idee.

Ënnersicht d’extern Faktoren, déi méi-Begrëff Rentabilitéit an Highlight strukturellen Arméi betreffen, datt verschidden Industrien a Betriber an ausféieren Rentabilitéit ze erreechen.

Léiert, wéi Handwierksgeschir vun Industrie Analyse an kompetitiv Analyse ze gëllen.

Finance 901: Bewäertung a Finanzéierung fir Tech Firmaen

Ënnersicht finanziell haut kennt a boer Flux erméiglechen.

Diskutéieren Engel an Venture Finanzement bewegen (dorënner review vun enger eigentlecher Haaptstad bewegen Terrain).

Bewäert Affär Estimatioun Approche (dorënner Risiko Foussgänger a Remise Taux Estimatioun).

Sessioun wäert och Cover Accounting, Economie, Operatiounen, Marketing, a Verhandlungen. View eis Brochure hei.Fir de komplette Programm an Detailer, weg eiser Websäit fueren oder Boston University d’Executive Féierungsqualitéiten Center um 617-353-4248 ruffen.Schreiwt Iech elo an maachen dëst strategesch Investitioun zu Är Zukunft. Mir hoffen Iech zu Boston dësem Fall ze gesinn!


——————————————————————————————————————————————————Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Последен ден за да се спаси: мајстор МБА основи со Универзитетот во БостонПрогласување на Мини МБА за раководители Техника: мајстор МБА Основи за една недела!

Прикажи брошурата | Регистрирај се за 25 јули и спаси $ 500 – последниот ден за да ги зачуватеЦИО и Бостон Универзитетот Questrom школа за бизнис те покани да присуствува на ново дизајнирани програма: Техника за раководители Мини МБА. Во текот на четири дена, 19 септември – 22, 2016, Универзитетот Бостон висок претставник на факултет и група на своите врсници, зголемувањето на технолошки директори на организациите низ целиот свет, ќе работат заедно на принципи и техники на извршниот менаџмент. Законот СЕГА за вашата шанса да се зголеми на технологија улоги и во извршната власт одговорности.Стратегија 901: Конкурс и позиционирање

Оценете прашања поврзани со дефинирање и спроведување на стратегија во глобалната животна средина.

Испита надворешни фактори кои влијаат на долгорочните профитабилноста и да ја нагласи структуралните сили кои водат одредени индустрии и фирми да се постигне се чувствувате профитабилност.

Научете како да ги применат алатки на индустријата за анализа и конкурентни анализа.

Финансии 901: вреднување и финансирање за технолошки компании

Испита проекции финансиско моделирање и готовинските текови.

Дискусија за подигање на ангел и вложување финансирање (вклучувајќи преглед на вистински капитал подигање на теренот).

Проценка пристапи бизнис вреднување (вклучувајќи проценка на ризик и проценка дисконтна стапка).

Сесии ќе бидат опфатени и сметководство, економија, операции, маркетинг и преговори. Прикажи ја нашата брошура тука.За целосна агенда и детали, посетете ја нашата веб страница или јавете се на Извршниот Лидерство Центар Бостон Универзитетот на 617-353-4248.Регистрирај се сега и да се направи оваа стратешка инвестиција во својата иднина. Се надеваме дека ќе се видиме во Бостон оваа есен!


——————————————————————————————————————————————————Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

FARANY DAY hamonjy: Tompo MBA fototra amin’ny Boston UniversityNanambara ny Mini MBA for Tech mpitantana: Tompo MBA fototra eo ny herinandro!

Hijery ny Bokikely | Register amin’ny Jolay 25 & Vonjeo $ 500 – andro farany HITSITSIANACIO sy Boston University of Business School Questrom manasa anareo hanatrika ny vao natao fandaharana: Ny Mini MBA for Tech mpitantana. Mihoatra ny efatra andro, Septambra 19 – 22, 2016, Boston University sampam-pianarana ambony, ary maromaro ny mpiara-mianatra, eny, nifoha ny teknolojia mpitantana avy amin’ny fikambanana eran-tany, dia miara-miasa amin’ny fitsipika sy teknika fitantanana ny mpanatanteraka. Asa IZAO noho ny fahafahana hitsangana amin’ny teknolojia anjara sy ho mpanatanteraka andraikitra.Hevitra 901: Fifaninanana sy ny toerany

Tombano olana mifandray amin’ny formulating sy fampiharana tetika amin’ny maneran-tontolo iainana.

Diniho ny antony ivelany izay misy fiantraikany-teny intsony profitability sy manasongadina ny drafitra hery izay mitarika sasany indostria sy ny orinasa mba hahazoana ambony noho profitability.

Fantaro ny fomba hampiharana fitaovana ny orinasa fanadihadiana sy famakafakana fifaninanana.

Finance 901: hataonao tombany sy ny Famatsiam-bola ho an’ny Tech Companies

Diniho ara-bola sy ny vola mikoriana modeling vinavinan’ny.

Ifanakalozy hevitra mitaiza anjely sy ny famatsiam-bola barotra (anisan’izany ny famerenana ny tena renivohitra mitaiza dity).

Hanombana raharaha hataonao tombany fomba (anisan’izany ny mety fanombanana sy ny fihenam-bidy ny tahan’ny tombany).

Fotoam-pivoriana ihany koa manarona Kaonty, Toekarena, asa, Marketing, ary Fifampiraharahana. Hijery ny bokikely eto.Fa ny feno fandaharam-potoana sy ny antsipiriany, tsidiho ny tranonkala, na miantso ny mpanatanteraka Boston University Center Leadership amin’ny 617-353-4248.Hisoratra anarana dieny izao, ary hanao fampiasam-bola stratejika io ianao amin’ny hoavy. Manantena izahay ny hahita anao any Boston Fahalavoana ity!


——————————————————————————————————————————————————Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

HARI TERAKHIR untuk JIMAT: Master MBA Asas dengan Universiti BostonMengumumkan MBA Mini secara Tech Executives: Master MBA Asas dalam Satu Minggu!

Lihat Risalah | Mendaftar sebanyak 25 Julai & Jimat $ 500 – HARI LAST JIMATCIO dan Boston University Questrom Sekolah Perniagaan menjemput anda untuk menghadiri program mereka yang baru direka: The MBA Mini secara Tech Eksekutif. Selama empat hari, September 19-22, 2016, fakulti kanan Universiti Boston dan sekumpulan rakan-rakan anda, kenaikan eksekutif teknologi dari organisasi di seluruh dunia, akan bekerja bersama-sama pada prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengurusan eksekutif. BERTINDAKLAH SEKARANG untuk peluang anda untuk keluar dari peranan teknologi dan menjadi tanggungjawab eksekutif.Strategi 901: Persaingan dan Positioning

Menilai isu-isu yang berkaitan dengan menggubal dan melaksanakan strategi dalam persekitaran global.

Mengkaji faktor-faktor luaran yang memberi kesan kepada keuntungan jangka panjang dan menyerlahkan kuasa-kuasa struktur yang membawa industri dan firma tertentu untuk mencapai keuntungan yang unggul.

Belajar bagaimana untuk memohon alat-alat analisis industri dan analisis kompetitif.

Kewangan 901: Penilaian dan Pembiayaan untuk Syarikat Tech

Memeriksa pemodelan dan aliran tunai unjuran kewangan.

Bincangkan menaikkan malaikat dan pembiayaan usaha (termasuk kajian semula sebuah padang mengumpul modal sebenar).

Menilai pendekatan penilaian perniagaan (termasuk penilaian risiko dan anggaran kadar diskaun).

Sesyen juga akan meliputi perakaunan, ekonomi, Operasi, Pemasaran, dan Rundingan. Lihat risalah kami di sini.Untuk agenda yang lengkap dan maklumat lanjut, sila layari laman web kami atau hubungi Pusat Kepimpinan Eksekutif Universiti Boston di 617-353-4248.Daftar SEKARANG dan membuat pelaburan strategik ini di masa depan anda. Kami berharap untuk melihat anda di Boston Kejatuhan ini!


——————————————————————————————————————————————————പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

മാസ്റ്റർ എം.ബി.എ അടിസ്ഥാന ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടെ: സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അവസാന ദിവസംപ്രഖ്യാപിച്ചത് ടെക് എക്സിക്യുട്ടീവ് വേണ്ടി മിനി എംബിഎ: ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ എം.ബി.എ അടിസ്ഥാന!

ബ്രോഷർ കാണുക | ജൂലൈ 25 വഴി രജിസ്റ്റർ & $ 500 സംരക്ഷിക്കുക – അവസാന ദിവസം സംരക്ഷിക്കാൻടെക് എക്സിക്യുട്ടീവ് വേണ്ടി മിനി എം.ബി.എ: വാർത്തയാണ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി Questrom സ്കൂൾ നിങ്ങൾ പുതുതായി രൂപകൽപ്പന പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. നാലു ദിവസങ്ങളിൽ സെപ്റ്റംബർ 19 – 22, 2016, ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റി നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലോകമെമ്പാടും സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ടെക് എക്സിക്യുട്ടീവുകൾ ഉയരുന്ന ഒരുമിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജ്മെന്റ് തത്വങ്ങളെ ടെക്നിക്കുകളും പ്രവർത്തിക്കും. സാങ്കേതിക വേഷങ്ങൾ നിന്നു എക്സിക്യുട്ടീവ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കയറി ഉയരും നിങ്ങളുടെ അവസരത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള.സ്ട്രാറ്റജി 901: മത്സരം പൊസിഷനിംഗ്

രൂപീകരിക്കുന്ന ആഗോള പരിതസ്ഥിതിയിൽ തന്ത്രത്തിന്റെ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.

ദീർഘകാലം ലാഭക്ഷമത ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കാനും മെച്ചപ്പെട്ടത് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കൈവരിക്കുന്ന ചില വ്യവസായങ്ങളിലും കമ്പനികൾ നയിക്കുന്ന ഘടനാപരമായ ശക്തികളെ ഹൈലൈറ്റ്.

വ്യവസായം വിശകലനം മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ വിശകലനം ഉപകരണങ്ങൾ ബാധകമാക്കാൻ മനസിലാക്കുക.

ധനകാര്യം 901: ടെക് കമ്പനികൾക്ക് മൂലധനം ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ്

സാമ്പത്തിക മോഡലിങ് ആൻഡ് പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പൂമുഖം പരിശോധിക്കുക.

(ഒരു യഥാർത്ഥ മൂലധന പിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു അവലോകനം ഉൾപ്പെടെ) ദൂതൻ വെഞ്ച്വര് പണം വളർത്തുന്ന ചർച്ചചെയ്യുക.

ബിസിനസ്സ് മൂലധനം സമീപനങ്ങളുടെ (റിസ്ക് അസസ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മതിപ്പു ഉൾപ്പെടെ) വിലയിരുത്തും.

സെഷനുകൾ പുറമേ അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഇക്കണോമിക്സ്, ഓപറേഷൻസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ചർച്ച മൂടും. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രോഷർ കാണുക.പൂർണ്ണമായ അജണ്ട വിശദാംശങ്ങളും, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 617-353-4248 ബിസ്മേര്ക് സർവകലാശാല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് കേന്ദ്രം വിളിക്കുക.ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ ഈ തന്ത്രപരമായ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കുക. ഞങ്ങൾ ഈ വീഴ്ച ബോസ്റ്റണിലെ നിങ്ങളെ കാണാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!


——————————————————————————————————————————————————Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

AĦĦAR JUM biex SAVE: Master Fundamentals MBA ma Università ta ‘BostonTħabbar l-MBA Mini għal Eżekuttivi Tech: Fundamentals Master MBA fl-One Week!

Ara l-Fuljett | Reġistru permezz 25 Lul & Save $ 500 – AĦĦAR JUM LI SAVECiò u Università ta ‘Boston Questrom School of Business nistedinkom biex jattendu programm għadhom kif ġew iddisinjati tagħhom: Il MBA Mini għal Eżekuttivi Tech. Matul erbat ijiem, 19-22 Settembru, 2016, Università ta ‘Boston fakultà anzjan u grupp ta’ sħabhom tiegħek, jogħlew eżekuttivi teknoloġija minn organizzazzjonijiet madwar id-dinja, se jaħdmu flimkien fuq il-prinċipji u t-tekniki ta ‘ġestjoni eżekuttiva. ATT ISSA għall-ċans tiegħek biex jogħlew mill rwoli teknoloġija u fis responsabbiltajiet eżekuttivi.Istrateġija 901: Kompetizzjoni u Pożizzjonament

Evalwa kwistjonijiet assoċjati ma jifformulaw u jimplimentaw strateġija fl-ambjent globali.

Eżamina l-fatturi esterni li jaffettwaw il-profittabbiltà fit-tul u tenfasizza l-forzi strutturali li jwasslu ċerti industriji u l-impriżi tagħmel il-qligħ superjuri.

Tgħallem kif japplikaw għodod ta ‘analiżi industrija u l-analiżi kompetittiva.

Finanzi 901: Valutazzjoni u Finanzjament għall-Kumpaniji Tech

Eżamina immudellar u tal-likwidità projezzjonijiet finanzjarji.

Iddiskuti kuxjenza anġlu u l-finanzjament ta ‘riskju (inkluża reviżjoni ta’ żift ġbir ta ‘kapital proprju).

Tivvaluta l-approċċi ta ‘valutazzjoni tan-negozju (inkluż valutazzjoni tar-riskji u l-istima rata ta’ skont).

Sessjonijiet se jkopri wkoll Kontabilità, Ekonomija, Operazzjonijiet, Marketing, u Negozjati. View fuljett tagħna hawn.Għall-aġenda kompleta u d-dettalji, jekk jogħġbok żur il-websajt tagħna jew sejħa Eżekuttiv Leadership Center Università ta ‘Boston fiż 617-353-4248.Reġistru issa u jagħmlu dan l-investiment strateġiku fil-futur tiegħek. Nittamaw li tara int fil Boston dan it-tnaqqis!


——————————————————————————————————————————————————Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

DAY LAST ki whakaora i: Kaiwhakaako MBA Fundamentals ki University BostonKauwhau i te Mini MBA mo Tech Executives: Kaiwhakaako MBA Fundamentals i One Wiki!

Tirohia te Puka | Rēhita e Hōngongoi 25 & Whakaorangia $ 500 – DAY LAST TO whakaora iCIO ko Boston University Questrom School o Pakihi fakaafe’i koe ki te haere ratou hōtaka hou hangaia: te Mini MBA no Tech Executives. Neke atu i te wha ra, Mahuru 19 – 22, 2016, Boston University manga matua me te rōpū o koutou hoa, maranga whakahaere hangarau i ngā rōpū te ao, ka mahi tahi i runga i te mau parau tumu, me ngā tūāhua o te whakahaere whakahaere. ACT NOW hoki koutou tupono ki te ara i roto i te tūranga hangarau, me te ki kawenga whakahaere.Rautaki 901: Competition me te whakatakoto

Te arotake ngā take e pā ana ki te hanga me te whakatinana i te rautaki i roto i te taiao ao.

Te ārohi i te āhuatanga o waho e pā moni wā-roa, me te whakanui i nga ope hanganga e arahi etahi ahumahi me ngā umanga ki te whakatutuki i moni pai.

Ako e founga ki te faaohipa i taputapu o tātari ahumahi me te tātari whakataetae.

Finance 901: Wāriu me Ngä mō Kamupene Tech

Te ārohi i whakatauira me te rere moni haurangi pūtea.

Te matapaki i te whakatairanga anahera, me te kaupapa pūtea (tae atu arotake o te whakapaipai whakatairanga te ware tūturu).

Arotake i ngā huarahi i whakaritea e pakihi (tae atu aromatawai mōrea me hekenga auau i whakarite ai).

ka hipokina ano wātū Kaute, Economics, Operations, Marketing, me Whiriwhiringa. Tirohia to tatou puka konei.Hoki te kaupapa oti, me ngā taipitopito, haere ki to tatou paetukutuku karanga Leadership Center Executive Boston University o i 617-353-4248 ranei.Rēhita Na ka hanga i tenei haumi rautaki i roto i to outou ananahi. Te ti’aturi nei matou ki te kite koutou i roto i Boston i tenei Hingá!


——————————————————————————————————————————————————समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

जतन करण्यासाठी अंतिम दिवस: बोस्टन विद्यापीठातील सह मास्टर एमबीए प्राथमिकएक आठवडा मास्टर एमबीए प्राथमिक: टेक कार्यकारी मिनी एमबीए घोषणा!

ब्रोशर पहा | 25 जुलै द्वारे नोंदवा & म्हणून जतन करा $ 500 – शेवटच्या दिवशी जतनटेक कार्यकारी साठी मिनी एमबीए: CIO आणि व्यवसाय बोस्टन विद्यापीठ Questrom स्कूल आपण त्यांच्या नव्याने डिझाइन कार्यक्रम उपस्थित आमंत्रित करा. चार दिवस, 19 सप्टेंबर – 22, 2016, बोस्टन विद्यापीठातील वरिष्ठ कार्यक्षमता आणि टेक कार्यावर वाढत्या जगभरातील संस्थांना आपल्या तोलामोलाचा एक गट, एकत्र तत्त्वे आणि कार्यकारी व्यवस्थापन तंत्र वर कार्य करेल. कायदा तंत्रज्ञान भूमिका बाहेर कार्यकारी जबाबदारी मध्ये जाणे आता आपल्या संधी.धोरण 901: स्पर्धा आणि स्थान

मोजमाप आणि जागतिक वातावरणात धोरण अंमलबजावणी संबद्ध समस्या मूल्यमापन.

दूरगामी नफा परिणाम करणारे बाह्य घटक परीक्षण आणि वरिष्ठ नफा साध्य करण्यासाठी काही उद्योग आणि कंपन्या होऊ स्ट्रक्चरल सैन्याने ठळक.

उद्योग विश्लेषण आणि स्पर्धात्मक विश्लेषण साधने कशी लावावीत जाणून घ्या.

वित्त 901: साठी टेक कंपन्या मूल्यांकन आणि आर्थिक

आर्थिक मॉडेलिंग आणि रोख प्रवाह अंदाज परीक्षण.

देवदूत आणि उद्यम आर्थिक (प्रत्यक्ष भांडवल उभे खेळपट्टीवर पुनरावलोकन समावेश) बदलता चर्चा करा.

व्यवसाय मूल्यांकन पध्दती (धोका मूल्यांकन आणि सवलत दर अंदाज समावेश) मूल्यांकन.

प्रात्यक्षिकही लेखा, अर्थशास्त्र, ऑपरेशन्स, विपणन, आणि वाटाघाटी कव्हर करेल. येथे आमच्या माहितीपत्रक पहा.पूर्ण अजेंडा आणि तपशीलासाठी, आमच्या वेबसाईटला भेट द्या किंवा 617-353-4248 बोस्टन विद्यापीठाच्या कार्यकारी नेतृत्व केंद्र कॉल करा.आता नोंदणी आणि आपल्या भविष्यात या मोक्याचा गुंतवणूक करा. आम्ही या गडी बाद होण्याचा क्रम बोस्टन आपण पाहू अशी आशा आहे!


——————————————————————————————————————————————————Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Өнгөрсөн өдөр аврахын тулд: Бостоны их сургуулийн Мастер MBA үндсүүдийгНэг долоо хоногийн мастер MBA үндсүүдийг: Tech гүйцэтгэгч нь Mini бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг зарлах!

Товхимол харах | долдугаар сарын 25-аас бүртгүүлэх ба $ 500 ивээх – сүүлийн өдөр аврахын тулдTech гүйцэтгэгч нь Mini бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг: МТМ болон бизнесийн Бостоны их сургуулийн Questrom сургууль та өөрийн шинээр боловсруулсан хөтөлбөрийг оролцохыг урьж байна. дөрвөн өдрийн турш есдүгээр сарын 19 – 22, 2016, Boston их сургуулийн ахлах багш, таны үе тэнгийнхэн бүлэг, дэлхий нийтийн байгууллагын технологийн гүйцэтгэх удирдлага өсч, хамтдаа зарчим, гүйцэтгэх удирдлагын арга барилын талаар ажиллах болно. ACT ОДОО таны боломж технологи үүрэг гарч, гүйцэтгэх үүрэг болгон нэмэгдэх юм.Стратеги 901: Өрсөлдөөн ба Positioning

боловсруулах, дэлхийн орчинд стратегийг хэрэгжүүлэх холбоотой асуудлуудыг үнэлэх.

урт хугацааны ашигт нөлөөлөх гадаад хүчин зүйлийг судалж, дээд зэргийн ашгийг хүрэхийн тулд зарим аж ахуйн нэгж, компаниудыг удирдах бүтцийн хүчийг харуулж байна.

салбарын шинжилгээ, өрсөлдөх чадвартай шинжилгээний багаж хэрхэн хэрэгжүүлж сур.

Сангийн 901: Tech компаниудын хувьд үнэлгээ, санхүүжилтийн

Санхүүгийн загварчлал ба мөнгөн гүйлгээний хэтийн шалгана.

тэнгэр ба (бодит хөрөнгө босгох талбайн хянах гэх мэт) хамтарсан санхүүжилт босгох ярилц.

(Эрсдэлийн үнэлгээ, хөнгөлөлтийн хувь тооцох гэх мэт) бизнесийн үнэлгээний арга барилыг үнэлэх.

Sessions мөн бүртгэл, эдийн засаг, үйл ажиллагаа, маркетинг, хэлэлцээний хамрах болно. Бидний товхимол байна Энд сэдвийг харах.иж бүрэн хөтөлбөр болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэб хуудаснаас авна, эсвэл 617-353-4248-д Бостоны их сургуулийн Гүйцэтгэх удирдлагын төв залгана уу.ОДОО Бүртгүүлэх таны ирээдүйд энэ стратегийн хөрөнгө оруулалт хийх. Бид энэ намар Бостон чамайг харах гэж найдаж байна!


——————————————————————————————————————————————————ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

မဟာ MBA သင်တန်းအခြေခံဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှနှင့်အတူ: တဘက်ကရန်နောကျဆုံးသောနေ့Tech မှအမှုဆောင်များအတွက် Mini ကို MBA ဘွဲ့ရကြေညာ: တစ်ခုမှာအပတ်အတွက်မဟာ MBA သင်တန်းအခြေခံ!

ထိုလက်စွဲစာအုပ် View | ဇူလိုင်လ 25 Register & $ 500 Save – ကယ်ဖို့နောက်ဆုံးသောနေ့Tech မှအမှုဆောင်များအတွက် Mini ကို MBA ဘွဲ့ရ: CIO နှင့် Business ၏ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှ Questrom School တွင်သင်သည်သူတို့၏အသစ်ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်သို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ လေးရက်ကျော်, စက်တင်ဘာလ 19 – 22, 2016 ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှအကြီးတန်းဒြေနှင့်သင်တို့၏ရွယ်တူ၏အုပ်စုတစု, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအဖွဲ့အစည်းများထံမှနည်းပညာအမှုဆောင်အရာရှိမြင့်တက်, အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အခြေခံမူများနှင့်နည်းစနစ်အပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ နည်းပညာကိုအခန်းကဏ္ဍများထဲကနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်တာဝန်များသို့မြင့်တက်လာရန်သင့်အခွင့်အလမ်းများအတွက် NOW က ACT ။မဟာဗျူဟာ 901: ပြိုင်ပွဲနှင့် Positioning

ရေးဆွဲရာတွင်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်နှင့်ဆက်စပ်ကိစ္စများအကဲဖြတ်ရန်။

ရေရှည်အမြတ်အစွန်းထိခိုက်သောပြင်ပအကြောင်းအချက်များစစ်ကြောနှင့်သာလွန်အမြတ်အစွန်းအောင်မြင်ရန်အခြို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများကဦးဆောင်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့များမီးမောင်းထိုးပြ။

စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းစစ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း tools တွေကိုလျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။

ဘဏ္ဍာရေး 901: Tech မှကုမ္ပဏီများအဘို့အအကောက်ခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မည်နှင့်ဘဏ္ဍာရေး

ဘဏ္ဍာရေးမော်ဒယ်လ်များနှင့်ငွေသားစီးဆင်းမှုစီမံချက်များစစ်ကြော။

(အစေးပြုစုပျိုးထောင်တစ်ကယ့်အရင်းအနှီး၏သုံးသပ်ချက်ကိုအပါအဝင်) ကောင်းကင်တမန်များနှင့်အကျိုးတူငွေကြေးပြုစုပျိုးထောင်ဆွေးနွေးပါ။

(စွန့်စားမှုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်လျှော့စျေးနှုန်းကခန့်မှန်းချက်အပါအဝင်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘိုးပြတ်ချဉ်းကပ်အကဲဖြတ်ရန်။

အစည်းအဝေးများလည်းစာရင်းကိုင်, စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်, စစ်ဆင်ရေး, စျေးကွက်နှင့်ညှိနှိုင်းမှုကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကမ်းစာစောင်ကြည့်ရှုပါ။ပြီးပြည့်စုံသောအစီအစဉ်နှင့်အသေးစိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် 617-353-4248 မှာဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ခေါင်းဆောင်မှုစင်တာကိုခေါ်ပါ။NOW က Register နှင့်သင့်အနာဂတ်အတွက်ဒီမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစေ။ ငါတို့သည်ဤကျဆုံးခြင်းဘော်စတွန်၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ပါတယ်!


——————————————————————————————————————————————————समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

बचत गर्न अन्तिम दिन संग बोस्टन विश्वविद्यालय मास्टर एमबीए आधारभूतएक हप्ता मा मास्टर एमबीए आधारभूत: टेक अधिकारीहरु लागि मिनी एमबीए घोषणा!

को ब्रोशर हेर्नुहोस् | 25 जुलाई दर्ता र बचत $ 500 – अन्तिम दिन सुरक्षितटेक अधिकारीहरु लागि मिनी एमबीए: CIO र व्यापार बोस्टन विश्वविद्यालय Questrom स्कूल आफ्नो नयाँ डिजाइन कार्यक्रम उपस्थित गर्न आमन्त्रित। चार दिन भन्दा, सेप्टेम्बर 19 – 22, 2016, बोस्टन विश्वविद्यालय वरिष्ठ संकाय र विश्वव्यापी संगठन देखि प्रविधी अधिकारी बढ्दो आफ्नो साथीहरूले एक समूह, सँगै सिद्धान्तहरू र कार्यकारी व्यवस्थापन प्रविधी मा काम गर्नेछ। अधिनियम अब तपाईंको मौका प्रविधि भूमिका बाहिर र कार्यकारी जिम्मेवारी मा वृद्धि गर्न को लागि।रणनीति 901: प्रतियोगिता र स्थिति

formulating र वैश्विक वातावरणमा रणनीति लागू सम्बन्धित मुद्दाहरू मूल्यांकन।

बाह्य कारक अब-अवधि लाभकारी असर पार्ने जाँच्न र उच्च लाभकारी हासिल गर्न केही उद्योग र कम्पनीहरु नेतृत्व संरचनात्मक सेना जोड दिइएको छ।

उद्योग विश्लेषण र प्रतिस्पर्धी विश्लेषण उपकरणहरू कसरी लागू गर्न सिक्नुहोस्।

वित्त 901: टेक कम्पनीहरु लागि मूल्यांकन र वित्त

वित्तीय मोडेलिंग र नगद प्रवाह अनुमानहरु केलाउनुहोस्।

स्वर्गदूतले र उद्यम वित्त (वास्तविक राजधानी हुर्काउन पिच को समीक्षा सहित) हुर्काउन छलफल।

व्यापार मूल्यांकन दृष्टिकोण (जोखिम मूल्यांकन र छुट दर अनुमान सहित) आकलन छ।

सत्र पनि लेखा, अर्थशास्त्र, संचालन, मार्केटिङ, र वार्ता कवर हुनेछ। हाम्रो पुस्तिका यहाँ हेर्नुहोस्।पूर्ण एजेन्डा र विवरण लागि, कृपया हाम्रो वेबसाइट वा 617-353-4248 मा बोस्टन विश्वविद्यालय गरेको कार्यकारी नेतृत्व कल सेन्टर।अब दर्ता र आफ्नो भविष्य मा यो रणनीतिक लगानी बनाउन। हामी यो पतन बोस्टन हेर्न आशा!


——————————————————————————————————————————————————Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

SISTE DAG å SPARE: Master MBA Fundamentals med Boston UniversityKunngjøring av Mini MBA for Tech Ledere: Master MBA Fundamentals i en uke!

Se brosjyre | Sett med 25 juli og spar $ 500 – SISTE DAG FOR Å SPARECIO og Boston University Questrom School of Business inviterer deg til å delta på deres nydesignede program: Mini MBA for Tech Executives. Over fire dager, 19 september – 22, 2016, Boston University senior fakultet og en gruppe av jevnaldrende, stigende tech ledere fra organisasjoner over hele verden, vil samarbeide om prinsipper og teknikker for ledende ansatte. ACT NOW for din sjanse til å stige ut av teknologi roller og inn i utøvende ansvar.Strategi 901: Konkurranse og posisjonering

Vurdere problemstillinger knyttet til utforming og gjennomføring av strategien i det globale miljøet.

Undersøk eksterne faktorer som påvirker langsiktig lønnsomhet og fremheve de strukturelle kreftene som fører enkelte bransjer og bedrifter til å oppnå overlegen lønnsomhet.

Lær hvordan du bruker verktøy for bransjeanalyser og konkurransedyktig analyse.

Finans 901: Verdsettelse og finansiering for tech-selskapene

Undersøke finansielle modellering og likviditetsprognoser.

Diskuter heve engel og venture-finansiering (herunder gjennomgang av en faktisk kapitalinnhentingen pitch).

Vurdere virksomhet verdsettelsestilnærminger (herunder risikovurdering og diskonteringsrente estimering).

Sessions vil også omfatte regnskap, økonomi, drift, markedsføring og forhandlinger. Se vår brosjyre her.For fullstendig agenda og informasjon, vennligst se vår hjemmeside eller ring Boston University Executive Leadership Center på 617-353-4248.Registrer deg nå og gjør dette strategisk investering i fremtiden. Vi håper å se deg i Boston denne høsten!


——————————————————————————————————————————————————د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

په وروستۍ ورځ له وساتی: ماسټر ماسټری اساسات سره د باسټن له پوهنتونپه يوه اونۍ ماسټر ماسټری اساسات د اعلان لپاره د تکنالوژی د اجرائیوي د مینی ماسټری!

ښکاره کړی د بروشور | راجستر له خوا د جولای په 25 او 500 $ Save – په وروستۍ ورځ د SAVECIO او د باسټن له پوهنتون Questrom د سوداګرۍ ښوونځی تاسی ته بلنه درکوو چې خپل نوي ډیزاین پروګرام کې ګډون وکړي: د تکنالوژی د اجرائیوي د مینی ماسټری. څلورو ورځو کې، د سپتمبر په 19 – 22، د 2016 کال، د باسټن له پوهنتون لوړ پوړو پوهنځي او ستاسو د همکارانو د يوې ډلې، د نړۍ سازمانونو څخه د سمباله اجرائیوي زیاتیدو، به په ګډه د اصولو او د اجرايوي ادارې تخنیکونو کار وکړي. د قانون اوس ستاسو د چانس د تکنالوژۍ د رولونو او په اجرائيه مسوولیتونه لوړه شي.ستراتیژي 901: سیالۍ او Positioning

موضوعاتو سره تعيين او د نړیوال چاپیریال د ستراتیژۍ د تطبیق تړلي و ارزوي.

د بهرني عوامل دي چې د اوږدې مودې په ګټورتوب اغيزه معاینه او د جوړښت د ځواکونو چې د غوره ګټه ترلاسه ځانګړو صنايعو او شرکتونو لامل په ګوته کړي.

زده کوي چې څرنګه د صنعت تحلیل او رقابتي تحلیل وسایلو درخواست.

د مالیې 901: د تکنالوژی د شرکتونو ارزښت او مالي

مالي ماډل او د نغدو پیسو د جریان وړاندوینه معاینه کول.

پرښته او ماجراجویی مالي (په ګډون د يو اصلي مرکز د لوړولو او جګوالی ته کتنه) د لوړولو په اړه بحث.

د سوداګرۍ د ارزښت د روشونو (په ګډون د خطر د ارزونې او تخفیف کچه اټکل) ارزونه.

غونډې به هم محاسبه، اقتصاد، عملیاتو، بازار موندنه، او خبرې اترې تر پوښښ. دلته زموږ رساله ښکاره کړی.د پوره اجنډا او د تفصیل لپاره لطفا زمونږ د ويب پاڼې د ليدو او يا په 617-353-4248 غږ د باسټن له پوهنتون اجرايوي مشرتابه مرکز.اوس راجستر او په تاسو د راتلونکي د دې ستراتیژیک پانګونه وکړي. موږ هيله لرو چې تاسو دا منی په بوسټن وګورئ!


——————————————————————————————————————————————————ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

آخرین روز برای صرفه جویی: استاد MBA اصول با دانشگاه بوستوناعلام MBA کوتاه برای انجمن مدیران: استاد MBA اصول در یک هفته!

مشاهده بروشور | ثبت نام 25 مرداد و ذخیره 500 $ – آخرین روز برای نجاتCIO و دانشگاه بوستون مدرسه Questrom از کسب و کار شما را دعوت به حضور در برنامه های به تازگی طراحی شده خود را: کوتاه MBA برای مدیران فناوری. بیش از چهار روز، 19 سپتامبر – 22، 2016، دانشکده ارشد دانشگاه بوستون و یک گروه از همسالان خود، افزایش مدیران فناوری از سازمان های سراسر جهان، با هم در اصول و تکنیک های مدیریت اجرایی کار خواهد کرد. ACT شرکت برای شانس خود را به افزایش از نقش فن آوری و به مسئولیت های اجرایی.استراتژی 901: رقابت و تعیین موقعیت

ارزیابی مسائل مرتبط با تدوین و اجرای استراتژی در محیط جهانی است.

بررسی عوامل خارجی که سودآوری بلند مدت تاثیر می گذارد و نیروهای ساختاری که منجر صنایع و شرکت های خاص برای رسیدن به سودآوری برتر برجسته.

یاد بگیرند که چگونه به درخواست ابزار تجزیه و تحلیل صنعت و تجزیه و تحلیل رقابتی.

مالی 901: ارزش گذاری و تامین مالی برای شرکت فناوری

بررسی مدل سازی و جریان نقدی مالی بینی.

بحث در مورد بالا بردن فرشته و تامین مالی سرمایه گذاری (از جمله بررسی از افزایش سرمایه زمین واقعی).

ارزیابی روشهای ارزیابی کسب و کار (از جمله ارزیابی ریسک و برآورد نرخ تنزیل).

جلسات نیز حسابداری، اقتصاد، عملیات، بازاریابی، و مذاکرات را پوشش میدهد. مشاهده بروشور ما در اینجا.برای دستور کار کامل و جزئیات، لطفا به وب سایت ما مراجعه و یا تماس با مرکز رهبری اجرایی دانشگاه بوستون در 617-353-4248.اکنون ثبت نام کنید و این سرمایه گذاری استراتژیک در آینده خود را. ما امیدواریم که شما را در بوستون در این پاییز!


——————————————————————————————————————————————————Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

OSTATNI DZIEŃ SAVE: Master MBA Podstawy z Boston UniversityOgłaszając Mini MBA dla kadry kierowniczej Tech: Master MBA Fundamentals w ciągu jednego tygodnia!

Zobacz broszurę | Zarejestruj się 25 lipca i Save $ 500 – OSTATNI DZIEŃ TO SAVECIO i Boston University School of Business Questrom Zapraszamy do udziału w ich nowo zaprojektowany program: mini MBA dla kadry kierowniczej Tech. W ciągu czterech dni, 19 września – 22, 2016, Boston University starszego wykładowcy i grupą rówieśników, rosnące tech menedżerów z organizacjami na całym świecie, będą współpracować w sprawie zasad i technik zarządzania wykonawczej. Działać teraz, aby mieć szansę rosnąć z ról technologicznych i do obowiązków wykonawczych.Strategia 901: Konkurencja i pozycjonowanie

Ocenić zagadnienia związane z formułowania i wdrażania strategii w środowisku globalnym.

Zbadanie czynników zewnętrznych, które wpływają na rentowność długoterminową i podkreślenia siły strukturalne, które prowadzą do niektórych sektorów i firm, aby osiągnąć wyższą rentowność.

Dowiedz się, jak zastosować narzędzia analizy branży i analizy konkurencyjnej.

Finanse 901: Wycena i finansowanie dla firm technologicznych

Zbadać modelowanie i przepływów pieniężnych prognoz finansowych.

Omów podnoszenie anioł i finansowania podwyższonego ryzyka (w tym przeglądzie rzeczywistego skoku podniesienie kapitału).

Ocenić metod wyceny przedsiębiorstw (łącznie z oceną ryzyka i szacowaniem stopy dyskontowej).

Sesje obejmie także rachunkowości, ekonomii, operacji, marketingu i negocjacji. Zobacz naszą broszurę tutaj.Dla pełnego programu i informacji, odwiedź naszą stronę internetową lub zadzwoń wykonawczy Leadership Center Boston University pod adresem 617-353-4248.Zarejestruj się i dokonać tej strategicznej inwestycji w przyszłości. Mamy nadzieję, że do zobaczenia w Bostonie tej jesieni!


——————————————————————————————————————————————————Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Último dia para SAVE: Mestre MBA Fundamentals com a Universidade de BostonAo anunciar o Mini MBA para Executivos de tecnologia: Master MBA Fundamentos em uma semana!

Veja a publicação | Registre-se até 25 de Julho e economizar US $ 500 – ÚLTIMO DIA PARA SALVARCIO e Boston University School of Business Questrom convidá-lo para participar de seu programa recém-projetado: O Mini MBA para Executivos de tecnologia. Ao longo de quatro dias, 19 de setembro – 22, 2016, da Universidade de Boston professores seniores e um grupo de seus pares, subindo executivos de tecnologia de organizações em todo o mundo, irão trabalhar em conjunto sobre os princípios e técnicas de gestão executiva. ACT agora para a sua chance de subir para fora dos papéis de tecnologia e em responsabilidades executivas.Estratégia 901: Concorrência e Posicionamento

Avaliar questões relacionadas com a formulação e implementação da estratégia no ambiente global.

Examinar os fatores externos que afetam a rentabilidade a longo prazo e destacar as forças estruturais que levam certas indústrias e empresas para alcançar a rentabilidade superior.

Saiba como aplicar as ferramentas de análise de indústria e análise competitiva.

Finanças 901: Avaliação e Financiamento para empresas de tecnologia

Examine projeções de modelagem e de fluxo de caixa financeiros.

Discutir levantando anjo e financiamento de risco (incluindo a revisão de um tom real de levantamento de capital).

Avaliar abordagens de avaliação de negócios (incluindo avaliação de risco e de desconto estimativa de taxa).

As sessões também cobrirá Contabilidade, Economia, Operações, Marketing, e negociações. Ver nossa brochura aqui.Para a agenda completa e mais informações, por favor visite nosso site ou ligue para Centro de Liderança Executiva da Boston University at 617-353-4248.Cadastre-se e fazer este investimento estratégico em seu futuro. Nós esperamos vê-lo em Boston esta queda!


——————————————————————————————————————————————————ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ: ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕਾਯਦੇਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਐਮ ਕਾਯਦੇ: ਐਲਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਐਮ.ਬੀ.ਏ.!

ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖੋ | 25 ਜੁਲਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ $ 500 ਸੰਭਾਲੋ – ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਚਾਉਣਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਐਮ.ਬੀ.ਏ.: CIO ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ Questrom ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ. ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੱਧ, 19 ਸਤੰਬਰ – 22, 2016, ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵਧ, ਮਿਲ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ACT ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੌਕਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ.ਰਣਨੀਤੀ 901: ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ

ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਲਾਉਣ.

ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫ਼ੌਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਲਾਈਟ.

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ.

ਵਿੱਤ 901: ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਿਤੀ

ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਦ ਵਹਾਅ ਖਕਆਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ.

ਦੂਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਤੀ (ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਿੱਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਚਰਚਾ.

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਮਤ ਤਰੀਕੇ (ਖਤਰਾ ਹੈ ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਛੂਟ ਦੀ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਸਮੇਤ) ਲਾਉ.

ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਿਾਕਾਰੀ, ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ.ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਜ 617-353-4248 ‘ਤੇ ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ Center ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ.ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤਨ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਸ!


——————————————————————————————————————————————————Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ULTIMA ZI SAVE: Master MBA cu Boston University elementele fundamentaleAnunțare Mini MBA pentru Directori Tech: Master MBA Principiile fundamentale într-o săptămână!

Vizualizați broșura | Înregistrează până la 25 iulie & Save 500 $ – ULTIMA ZI PENTRU A ECONOMISICIO si Universitatea din Boston Questrom School of Business vă invită să participați la programul lor nou proiectat: Mini MBA pentru Directori Tech. Pe parcursul a patru zile, 19 Septembrie – 22, 2016, Universitatea din Boston Facultatea de seniori si un grup de colegii dumneavoastră, în creștere directori tech de organizații din întreaga lume, vor lucra împreună pe principiile și tehnicile de management executiv. ACT ACUM pentru șansa de a se ridica din rolurile tehnologiei și în responsabilitățile executive.Strategia 901: Concurență și poziționare

Evaluează problemele asociate cu formularea și implementarea strategiei în mediul global.

Examina factorii externi care afectează profitabilitatea pe termen lung și să evidențieze forțele structurale care conduc anumite industrii și întreprinderilor să obțină o rentabilitate superioară.

Aflați cum puteți să aplice instrumentele de analiză industriei și analiza competitivă.

Finanțe 901: Evaluarea și finanțarea pentru companii Tech

Se examinează proiecțiile de modelare și de flux de numerar financiare.

Discuta despre creșterea înger și finanțarea de risc (inclusiv revizuirea unui pas real creșterea de capital).

Să evalueze abordările de evaluare de afaceri (inclusiv evaluarea riscurilor și estimarea ratei de actualizare).

Sesiunile vor acoperi, de asemenea, Contabilitate, Economie, Operațiuni, Marketing și Negocieri. Vizualizați broșura noastră aici.Pentru ordinea de zi completă și detalii, vă rugăm să vizitați site-ul nostru sau sunati la Universitatea din Boston Executive Leadership-Center la 617-353-4248.Înregistrează-te acum și să facă această investiție strategică în viitorul tău. Sperăm să vă vedem în Boston, în această toamnă!


——————————————————————————————————————————————————перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СОХРАНИТЬ: Мастер Основы MBA с Бостонского университетаОбъявляя Mini MBA для руководителей Tech: Master MBA Основы в течение одной недели!

Просмотр брошюру | Регистрация по 25 июля и сэкономить $ 500 – ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СОХРАНИТЬCIO и Бостонского университета Questrom школа бизнеса приглашает Вас принять участие в их недавно разработанную программу: The Mini MBA для руководителей Tech. В течение четырех дней, 19 – 22 сентября 2016 года, Бостонский университет старший преподавательский состав и группа ваших коллег, рост технологий руководителей из организаций по всему миру, будут работать вместе на принципах и методах исполнительного руководства. Не упустите свой шанс, чтобы подняться из технологических ролей и в исполнительных обязанностей.Стратегия 901: Конкуренция и позиционирование

Оценить вопросы, связанные с разработки и осуществления стратегии в глобальной окружающей среде.

Проверьте внешние факторы, которые влияют на долгосрочную прибыльность и выделить структурные силы, которые ведут определенные отрасли и фирмы для достижения превосходной рентабельности.

Узнайте, как применять инструменты анализа отрасли и конкурентного анализа.

Финансы 901: Оценка и финансирование технологических компаний

Изучение моделирования и денежных потоков финансовых прогнозов.

Обсудить повышение ангела и венчурного финансирования (в том числе обзор фактического капитала повышение шага).

Оценка подходов оценки бизнеса (включая оценку рисков и оценки учетной ставки).

Сессии также будет охватывать бухгалтерского учета, экономики, операций, маркетинга и переговоров. Посмотрите нашу брошюру здесь.Для получения полной программой и дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт или позвоните по телефону Executive Leadership Center Бостонского университета в 617-353-4248.Зарегистрируйтесь сейчас и сделать это стратегические инвестиции в ваше будущее. Мы надеемся увидеть вас в Бостоне этой осенью!


——————————————————————————————————————————————————Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ASO MULIMULI e LAVEAʻIA: Matai Fundamentals MBA ma le Iunivesite o BostonFaasilasilaina le Iti MBA mo Executives Tech: Matai MBA Fundamentals i Vaiaso se tasi!

Vaai le polosiua | Tusi Resitala e Iulai 25 & Laveai $ 500 – ASO MULIMULI IA LAVEAʻIACIO ma Boston Iunivesite Questrom Aoga o Pisinisi valaaulia oe ina ia auai o latou polokalame fou fuafuaina: O MBA Iti mo Executives Tech. I aso e fa, Setema 19 – 22, 2016, faiaoga sinia Boston Iunivesite ma se vaega o lau tupulaga, faiaʻe executives tech mai faalapotopotoga i le lalolagi atoa, o le a galulue faatasi i luga o le mataupu faavae ma metotia o pulega faapitoa. TAIMI NEI TULAFONO mo lou avanoa e tulai mai o tekinolosi matafaioi ma i tiutetauave faapitoa.Taiala 901: Tauvaga ma faatulagaga

Iloilo mataupu e fesootai ma le tuufaatasia ma le faatinoina o fuafuaga faataatitia i totonu o le siosiomaga o le lalolagi.

Iloilo le vaega i fafo e aafia ai profitability taimi umi ma faailoga le malosiaga faatulagaga e taitai nisi alamanuia ma faamautu e ausia profitability sili.

Aoao le ala e faaaoga meafaigaluega o alamanuia iloiloga ma suesuega faatauva.

Tupe 901: Fuafuaina o tau aoga ma le faatupeina mo Kamupani Tech

Iloilo modeling tau tupe ma tupe fuafuaga tafe.

Ia talanoaina le tausiga o agelu ma le faatupeina pisinisi (e aofia ai le toe iloiloina o se pitch laumua tausia moni).

Iloilo auala tau pisinisi (e aofia ai tulaga lamatia iloiloga ma estimation fua faatatau faaitiitiga).

le a ufitia foi sauniga o faamatalaga tau tupe, tamaoaiga, Faagaoioiga, Maketi, ma feutagaiga. Vaai lo tatou polosiua iinei.Mo le lisi o mataupu talanoaina atoatoa ma faamatalaga, faamolemole asiasi i le tatou website pe valaau Maota Autu mo Taitai i le Pulega o le Iunivesite o Boston i le 617-353-4248.Tusi Resitala le taimi nei ma faia lenei tupe teufaafaigaluega faataatitia i lou lumanai. Matou te faamoemoe e vaai ia te oe i Boston lenei Pau!


——————————————————————————————————————————————————Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

An latha mu dheireadh a shàbhaladh: Master MBA bhunaitean le Boston OilthighAg ainmeachadh a ‘Mini MBA airson Tech Riaghaltasan: Master MBA bhunaitean ann an aon seachdain!

Faic an Brochure | Clàr Iuchar le 25 & Sàbhail $ 500 – An latha mu dheireadh a shàbhaladhCIO agus Boston Oilthigh Questrom Sgoil Gnìomhachais cuireadh a thoirt dhuibh a bhith an làthair air an ùr a dhealbhachadh prògram: The Mini MBA airson Tech Riaghaltasan. Thairis air ceithir làithean, An t-Sultain 19 – 22, 2016, Boston Oilthigh àrd-facaltaidh agus buidheann ur co-aoisean, ag èirigh tech-oifigearan bho bhuidhnean air feadh na cruinne, a bhios ag obair còmhla air na prionnsabalan agus dòighean-obrach Riaghaltas stiùireadh. ACHD a-nis airson cothrom agad a bhith ag èirigh a-mach à teicneòlas dreuchdan agus a-steach Riaghaltas na dleastanasan.Ro-innleachd 901: fharpais agus Positioning

Measadh a dhèanamh air cùisean co-cheangailte ri cruthachadh agus cur an gnìomh ro-innleachd ann an àrainneachd cruinneil.

Dèan sgrùdadh air an taobh a-muigh nithean a ‘toirt buaidh fad-ùine agus prothaid soillseachadh structarail feachdan a’ stiùireadh cuid de na gnìomhachasan agus companaidhean a choileanadh nas fheàrr prothaid.

Ionnsaich mar a chuireas innealan gnìomhachais mion-sgrùdadh agus co-fharpaiseach mion-sgrùdadh.

Ionmhas 901: prìsidh co-ionmhasachaidh agus airson Tech Companaidhean

Sgrùdadh ionmhasail modaileadh agus sruth-airgid ro-mheasaidhean.

Tog deasbad mu bhith a ‘togail iomairt aingeal agus ionmhasachadh (gabhail a-steach ath-bhreithneachadh air an dearbh calpa togail raon).

Measadh a dhèanamh air dòighean-obrach gnìomhachais luachaidh (gabhail a-steach measadh cunnairt agus ìre lasachaidh mheas).

Seiseanan cuideachd a-steach Cunntasachd, Eaconamachd, Obrachaidhean, Margaidheachd, agus barganachadh. Faic ar leabhran seo.Airson crìoch a chur air clàr-gnothaich agus mion-fhiosrachadh, tadhailibh air ar làrach-lìn no fòn Boston Oilthigh Riaghaltas ionad ceannardais aig 617-353-4248.Clàr-nis agus a ‘dèanamh ro-innleachdail seo a thasgadh ann agad san àm ri teachd. Tha sinn an dòchas gu faic mi thu ann an seo Boston Eas!


——————————————————————————————————————————————————Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц

——————————————————————————————————————————————————

Последњи дан за САВЕ: Мастер МБА Основе са Бостонског универзитетаНајављујући Мини МБА за Руководиоци Тецх: мастер МБА Основе за недељу дана!

Погледај брошуру | Регистер до 25. јула & Саве $ 500 – последњи дан за САВЕЦИО и Бостон Универзитет Куестром Сцхоол оф Бусинесс вас позивају да присуствујете своје ново осмишљен програм: Мини МБА за Тецх директоре. Током четири дана, 19. септембар – 22, 2016, Бостон Университи виши факултет и група вршњака, расте технологије директоре из организације широм света, ће заједно радити на принципима и техникама извршног менаџмента. АКТ сада имате прилику да расте из технологије улога и у извршним надлежностима.Стратегија 901: Конкуренција и позиционирање

Процените питања у вези са формулисању и спровођењу стратегије у глобалном окружењу.

Испитати спољни фактори који утичу на дужи рок профитабилност и нагласити структуралне силе које воде одређене индустрије и предузећа да би постигли супериорну профитабилност.

Сазнајте како да примене алата анализе индустрије и конкурентног анализе.

Финансије 901: Процена и Финансирање за технолошких компанија

Испитати моделовање и токова готовине пројекције финансијске.

Дискутовати подизање ангел и вентуре финансирање (укључујући и разматрање стварне капитала подизање терену).

Процените приступа Процена вредности капитала (укључујући процену ризика и дисконтне стопе процене).

Сесије ће обухватити рачуноводство, економија, операције, маркетинг, а преговори. Погледај нашу брошуру овде.За комплетну дневном реду и детаље, посетите наш сајт или позовите Екецутиве Леадерсхип Центер Бостон универзитета у 617-353-4248.Региструј се одмах и да ово стратешке инвестиције у вашу будућност. Надамо се да те видим у Бостону ове јесени!


#VALUE!

——————————————————————————————————————————————————Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Rokupedzisira kuti kuponesa: Mudzidzisi dance kunyatsogona pamwe Boston UniversityKuzivisa Mini dance nokuda Tech Executives: Mudzidzisi dance kunyatsogona muna One Week!

View bhurocha | Register kubudikidza July 25 & Save $ 500 – rokupedzisira kuponesaCIO uye Boston University Questrom School of Business zvinokukumbira kuti upinde avo vachangobva yakagadzirwa chirongwa: The Mini dance nokuda Tech execute. Over mazuva mana, September 19 – 22, 2016, Boston University mukuru fakaroti uye boka vezera rako, achifumira Tech Executives nemasangano yose, achashanda pamwe mazano uye unyanzvi Executive utariri. IZVOZVO NOW nokuti mukana wako kumuka kubva zvemichina mabasa uye kupinda Executive mabasa.Strategy 901: Competition uye Positioning

Ongorora nyaya chokuita mukuronga uye zvinenge zano iri zvakatipoteredza munyika.

Ongorora zvinoonekwa nevanhu anokanganisa anguve rokuti profitability uye nezvezvichaitwa STRUCTURAL masimba kutungamirira vamwe mumaindasitiri uye yemakambani kuzadzisa mukuru profitability.

Dzidza kushandisa zvishandiso bhizimisi kuongorora uye zvemakwikwi kuongorora.

Finance 901: uchimutarira uye nemari Tech Companies

Ongorora zvemari modeling uye mari chokubuda maberere.

Kurukurai rokurera ngirozi uye asingashumbi mari (kusanganisira kudzokorora chaiko guta nokumutsa inopfuta).

Kuongorora mabhizimisi uchimutarira Nzira (kusanganisira pangozi kupima uye dhisikaundi zvazvingava sezvaunotara iwe).

Zvirongwa ndichakubvunzaiwo kufukidza Accounting, Economics, Operations, Marketing, uye Kukurukurirana. View bhurocha yedu pano.Nokuti wenyaya kwakakwana uye mashoko, tapota enda Website yedu kana kudana Boston yeYunivhesiti Executive Hutungamiri Center pa 617-353-4248.Register NOW uye kuti ichi inokosha mubhizimisi munguva yako yemberi. Tinotarisira kuona iwe muBoston Fall ichi!


——————————————————————————————————————————————————حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ماسٽر ايم بي Fundamentals بوسٽن يونيورسٽي سان: بچائڻ لاء قيامت جي ڏينھناعلان هتي ڪلڪ منتظم لاء مني ايم بي: هڪ هفتي ۾ ماسٽر ايم بي Fundamentals!

ته ضرور ڏسو | 25 جولاء جي گهڻن ۽ $ 500 بچايو – قيامت جي ڏينھن کي بچائڻ لاءهتي منتظم لاء هن مني ايم بي: CIO ۽ ڌنڌي جي بوسٽن يونيورسٽي Questrom اسڪول اوھان کي سندن خودمختيار ٺهيل پروگرام ۾ شرڪت ڪرڻ جي دعوت. چئن ڏينهن کان پوء، سيپٽمبر 19 – 22، 2016 ع، بوسٽن يونيورسٽي جي سينيئر وائيس چانسلر ۽ پنهنجي ساٿين جي هڪ گروپ، تنظيمن کان هتي ڪلڪ منتظم ٿي سگهيا عالمي، اتان جي اصولن ۽ انتظامي انتظام جي طريقن تي ڪم ڪندو. ٽيڪنالاجي ڪردار کان ٻاهر ۽ انتظامي ذميوارين ۾ جنم لاء توهان جو موقعو لاء هاڻي ايڪٽ.اهائي 901: مقابلي ۽ پوزيشن

formulating ۽ عالمي ماحول ۾ حڪمت عملي ڪرائڻ سان لاڳاپيل مسئلن جي ويجهڙائيء ۾.

ظاهري عنصر آهي ته گهڻي-مدت بخش متاثر ٻڌڻ ۽ ان جي بنيادي ڍانچي فورسز ته ڪجهه صنعتن ۽ مڇيو ڏس ڏسن بخش حاصل ڪرڻ کي اجاگر.

معلوم ڪيئن صنعت تجزيو ۽ مقابلي بازي تجزيي جي اوزارن لاڳو ڪرڻ.

ناڻي 901: مول ۽ هتي ڪلڪ ڪمپنين لاء سرماياڪاري

مالي ماڊلنگ ۽ لاڳاپو وهڪري projections ٻڌڻ.

(هڪ حقيقي گاديء جو اوج وڌائڻ جو جائزو وٺڻ سميت) ملائڪ ۽ مشهور مالي وڌائڻ بحث.

ڪاروبار مالڪ اچي (خطري لائين ۽ پليجو جي شرح اندازي مطابق سميت) جو تعين.

سيشن به اڪائونٽنگ، معاشيات، آپريشنز، مارڪيٽنگ، ۽ پوء سوديبازي ڪپڙا ٿيندو. اسان جي ضرور هتي ڏسو.سنڌ جي مڪمل گهرجائو ۽ تفصيل لاء، مهرباني ڪري اسان جي ويب سائيٽ جو دورو ڪريو يا 617-353-4248 تي بوسٽن يونيورسٽي جي ايگزيڪيوٽو Leadership جو مرڪز سڏ.هاڻي ئي رجسٽر ٿيو ۽ پنهنجو مستقبل ۾ هن اسٽريٽجڪ سيڙپڪاري ڪر. اسان هن ڪرندا بوسٽن ۾ توهان کي ڏسڻ لاء اميد آهي!


——————————————————————————————————————————————————සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

මාස්ටර් ව්යාපාර පරිපාලනවේදී පශ්චාත් උපාධිය ධර්මයන් බොස්ටන් විශ්ව විද්යාලය සමග: බේරා ගැනීමට අවසාන දිනයTech විධායක සඳහා මිනි ව්යාපාර පරිපාලනවේදී පශ්චාත් උපාධිය නිවේදනය: එක් සතිය තුළ මාස්ටර් ව්යාපාර පරිපාලනවේදී පශ්චාත් උපාධිය ධර්මයන්!

මෙම සඟරාවෙන් බලන්න | ජූලි 25 ලියාපදිංචි සහ $ 500 සුරකින්න – බේරා ගැනීමට අවසාන දිනයTech විධායක සඳහා මිනි ව්යාපාර පරිපාලනවේදී පශ්චාත් උපාධිය: සීඅයි ඕ සංවිධානය සහ ව්යාපාර බොස්ටන් විශ්ව Questrom පාසල් ඔබ ඔවුන්ගේ අලුතින් නිර්මාණය වැඩසටහන සහභාගී වීම සඳහා ආරාධනා කරනවා. දින හතරක් පුරා, සැප්තැම්බර් 19 – 22, 2016, බොස්ටන් විශ්ව විද්යාලයේ ජ්යෙෂ්ඨ පීඨය හා ඔබේ මිතුරන් පිරිසක් ලොව පුරා සංවිධාන වලින් තාක්ෂණික විධායක නැගී එන, එකට විධායක කළමනාකාරීත්වය ප්රතිපත්ති හා ශිල්පක්රම මත කටයුතු කරනු ඇත. තාක්ෂණය චරිත අතරින් හා විධායක වගකීම් බවට නැගී සිටීමට අවස්ථාවක් දැන් පනත.උපාය මාර්ග 901: තරඟාවලියේදී හා ස්ථානගත

සකස් කිරීම සහ ගෝලීය පරිසරය තුළ උපාය මාර්ගය ක්රියාත්මක සමග සම්බන්ධ ගැටළු තක්සේරු කරන්න.

දිගු කාලීන ලාභ බලපාන බාහිර සාධක පරීක්ෂා සහ සුපිරි ලාභ අත්කර ගැනීමට යම් යම් කර්මාන්ත හා සමාගම් මෙහෙයවෙන ව්යුහාත්මක හමුදා ඉස්මතු කොට දක්වයි.

කර්මාන්ත විශ්ලේෂණය සහ තරඟකාරි විශ්ලේෂණ මෙවලම් අයදුම් කළ හැකි ආකාරය ඉගෙන ගන්න.

මුදල් 901: Tech සමාගම් සඳහා තක්සේරු සහ මූල්යය

මූල්ය ආකෘති නිර්මාණය සහ මුදල් ගලන ප්රක්ෂේපණ පරීක්ෂා කර බලන්න.

දේව දූතයා හා ව්යාපාර මූල්ය රැස් (තාර රැස් සත්ය ප්රාග්ධන සමාලෝචන ඇතුළුව) සාකච්ඡා කරන්න.

ව්යාපාර තක්සේරු ප්රවේශයන් (අවදානම් තක්සේරු කිරීම සහ වට්ටම් අනුපාතය ඇස්තමේන්තු ඇතුළුව) ගණනය කරන්න.

සැසියන් ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්යාව, මෙහෙයුම්, අලෙවි, හා සාකච්ඡා ආවරණය වනු ඇත. මෙහි අපගේ සඟරාව බලන්න.සම්පූර්ණ න්යාය පත්රය සහ විස්තර සඳහා, අපේ වෙබ් අඩවියට හෝ 617-353-4248 ට බොස්ටන් විශ්ව විද්යාලයේ විධායක නායකත්ව මධයස්ථානය අමතන්න.NOW ලියාපදිංචි කර ඔබගේ අනාගතය මේ උපාය මාර්ගික ආයෝජන කරන්න. අපි මේ වැටීම බොස්ටන් ඔබ දකින්න ඇති බවට අපි ප්රාර්ථනා කරමු!


——————————————————————————————————————————————————Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

POSLEDNÝ DEŇ SAVE: Master MBA Základy s Boston UniversityOhlásenie Mini MBA pre manažérov Tech: Majster MBA Základy v jednom týždni!

Zobraziť brožúru | Registrácia do 25. júla a Ušetrite $ 500 – POSLEDNÝ DEŇ PRE SAVECIO a Boston University School of Business Questrom Vás pozvať na svoje novo navrhnutý program: Mini MBA pre manažérov Tech. V priebehu štyroch dní, 19. septembra – 22, 2016, Boston University senior fakulty a skupina z vašich rovesníkov, stúpajúca tech manažérov z organizácií po celom svete, budú spoločne pracovať na princípoch a technikách výkonného vedenia. Zákon teraz pre vaše šance vzrastie z technologických rolí a do výkonných právomocí.Stratégia 901: Konkurencia a polohovanie

Vyhodnotiť otázky spojené s formulácii a implementácii stratégie v globálnom prostredí.

Skúmať vonkajšie faktory, ktoré majú vplyv na dlhodobú ziskovosť a poukázať na štrukturálne sily, ktoré vedú niektoré priemyselné odvetvia a firmy k dosiahnutiu vyššej ziskovosti.

Naučiť sa používať nástroje analýzy priemyslu a konkurenčné analýzy.

Financie 901: Oceňovanie a financovania pre technologické firmy

Preskúmať modelovanie a cash flow projekcie finančné.

Diskutujte zvyšovanie anjela a financovania (vrátane preskúmania skutočného kapitálového zvyšovanie ihrisku) rizikový.

Posúdiť obchodné oceňovacie prístupy (vrátane posúdenia rizika a diskontné odhadu rýchlosti).

Zasadnutie sa bude týkať tiež účtovníctvo, ekonomika, operácie, marketing a rokovania. Prezrite si našu brožúru tu.Pre kompletnú agendu a podrobnosti, navštívte naše webové stránky alebo volajte na Boston University v Executive Leadership Center na 617-353-4248.Zaregistrujte sa a urobiť toto strategické investície do vašej budúcnosti. Dúfame, že vás vidím v Bostone tento rok na jeseň!


——————————————————————————————————————————————————prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ZADNJI DAN SAVE: Master MBA Osnove s Univerzi v BostonuNapoveduje Mini MBA za Tech Vodstvo: Master MBA Osnove v enem tednu!

Oglejte si brošuro | Registriraj se do julija 25 in shranite $ 500 – ZADNJI DAN ZA PRIHRANEKCIO in Boston University Questrom School of Business vas vabimo, da se udeležite svojo novo oblikovan program: The Mini MBA za Tech Executives. Več kot štiri dni, september 19-22, 2016, Boston University višji fakulteta in skupina vrstnikov, narašča tehnološko vodstvo organizacij po vsem svetu, bo sodelovala na načelih in tehnike vršni management. ACT NOW za svojo priložnost za dvig iz tehnoloških vlog in v izvršilnih pristojnosti.Strategija 901: Konkurenca in pozicioniranje

Ocenite vprašanja, povezana s oblikovanju in izvajanju strategije v globalnem okolju.

Preučiti zunanje dejavnike, ki vplivajo na dolgoročno donosnost in izpostavil strukturne sile, ki vodijo nekatere industrije in podjetja za doseganje boljše donosnosti.

Več o tem, kako uporabljati orodja za analize v industriji in konkurenčno analizo.

Finance 901: Vrednotenje in financiranje za tehnološka podjetja

Preučiti modele in denarni tokovi finančnih.

Pogovorite se dviga angel in financiranje tveganega (vključno s pregledom dejanskega kapitala dvig igrišče).

Ocenite pristopov poslovno vrednotenja (vključno z oceno tveganja in oceno diskontne mere).

Sej bo zajemal tudi računovodstvo, ekonomija, razvoj, marketing, pogajanja. Oglejte si naš katalog tukaj.Za celoten dnevni red in podrobnosti, obiščite našo spletno stran ali pokličite Executive Leadership Center Univerzi v Bostonu je na 617-353-4248.Registrirajte se zdaj in da to strateško naložbo v prihodnost. Upamo, da se vidimo v Bostonu to jesen!


——————————————————————————————————————————————————turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

MAALINTII UGU DAMBAYSAY EE si loo badbaadiyo: Master MBA Fundamentals la University BostonDhawaaqayay MBA Mini ee Tech Fuliyeyaasha: Master MBA Fundamentals in Mid ka mid ah Week!

View Buugga ugu | diiwaan 25 July & Save $ 500 – MAALINTII UGU DAMBAYSAY EE si loo badbaadiyoATP, iyo University Boston Questrom School of Business idiin ku yeedhi xagga dhigtaan barnaamijka cusub ee loogu talagalay: MBA Mini ee Tech Fuliyeyaasha. In ka badan afar maalmood, September 19 – 22, 2016, Jaamacadda Boston awood sare iyo koox ka mid ah facooda aad, anigoo madaxda casriga ah ururada caalamka oo dhan, wada shaqeyn doonaan on mabaadi’da iyo farsamooyinka of maamulka fulinta. ACT for NOW fursad aad ku kici baxay doorka technology iyo mas’uuliyadaha fulinta.Strategy 901: Tartanka iyo Positioning

Qiimee arrimaha la xidhiidha dejinta iyo hirgelinta istiraatiijiyadda ee deegaanka caalamiga ah.

Imtixaan arrimaha dibadda ee saameeya faa’iidada waqti dheer ah oo muujinaya ciidamada dhisme oo keeni warshado iyo shirkado gaar ah si loo gaaro faa’iidada ka xoogbadan.

Baro sida loo codsado qalab falanqaynta warshadaha iyo falanqaynta tartan.

Maaliyadda 901: qiimaynta iyo Maalgelinta for Shirkadaha Tech

Imtixaan lagula socdo dhaqdhaqaaqa kaashka iyo saadaasha dhaqaale.

Kala hadal kor malaa’igta iyo maalgelinta mashruucan (oo ay ku jiraan dib u eegis ee garoonka ah caasimada kor dhabta ah).

Qiimee habab qiimaysay ganacsi (oo ay ku jirto qiimeynta khatarta iyo dhimis heerka qiimaysay).

Kulamo ayaa sidoo kale dabooli doonaa Accounting, dhaqaalaha, Hawlgallada, Suuq, iyo Wadaxaajoodka. View our qoraalkaan halkaan.Waayo, ajandaha dhamaystiran iyo faahfaahinta, fadlan booqo bartayada internetka amase wac Fulinta Hoggaanka Center University ee Boston ee 617-353-4248.Diiwaan NOW oo waxaad ka samaysaa maal istiraatiiji this ee mustaqbalka. Waxaan rajaynaynaa in aad aragto in Boston Fall this!


——————————————————————————————————————————————————traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ÚLTIMO día para ahorrar: Master MBA Fundamentos con la Universidad de BostonAl anunciar el Mini MBA para ejecutivos Tech: Master MBA Fundamentos en una semana!

Ver el Folleto | Register el 25 de julio y ahorra $ 500 – ULTIMO DIA PARA SALVARCIO y la Universidad de Boston Escuela de Negocios Questrom le invitan a asistir a su programa de nuevo diseño: El Mini MBA para ejecutivos Tech. Durante cuatro días, el 19 de Septiembre – 22, 2016, Universidad de Boston profesores de alto nivel y un grupo de sus compañeros, el aumento de los ejecutivos de tecnología de las organizaciones en todo el mundo, va a trabajar juntos en los principios y técnicas de la dirección ejecutiva. Actúa ya por su oportunidad de salir de las funciones de la tecnología y en las responsabilidades ejecutivas.Estrategia 901: Competencia y Posicionamiento

Evaluar los problemas asociados con la formulación y aplicación de la estrategia en el entorno global.

Examinar los factores externos que afectan a la rentabilidad a largo plazo y poner de relieve las fuerzas estructurales que conducen ciertas industrias y empresas para lograr una rentabilidad superior.

Aprender cómo aplicar las herramientas de análisis de la industria y el análisis de la competencia.

Finanzas 901: Valoración y Financiación para Empresas Tech

Evaluación de las proyecciones de flujo de caja de modelado y financieros.

Discutir elevar ángel y financiación de riesgo (incluyendo la revisión de un tono real de aumento de capital).

Evaluar los enfoques de valoración de empresas (incluida la evaluación de riesgos y estimación de la tasa de descuento).

Las sesiones también cubrirán Contabilidad, Economía, Operaciones, Marketing, y las negociaciones. Ver nuestro folleto aquí.Para el programa completo y más información, visite nuestro sitio web o llame al Centro de Liderazgo Ejecutivo de la Universidad de Boston en 617-353-4248.Regístrese ahora y hacer esta inversión estratégica en el futuro. Esperamos verte en Boston este otoño!


——————————————————————————————————————————————————panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Pamungkas dintenna pikeun nyalametkeun: Master ambà Chairil Anwar jeung Boston UniversityAnnouncing nu satara Mini pikeun Tech executives: Master ambà Chairil Anwar dina One Minggu!

Tempo brosur nu | ngadaptar ku Juli 25 & Nyalametkeun $ 500 – panungtungan dintenna pikeun nyalametkeunCIO jeung Boston University Questrom Sakola Bisnis ngajak anjeun hadir program maranéhanana karek dirancang: Nu satara Mini pikeun Tech executives. Leuwih opat poé, September 19 – 22, 2016, dosen senior Boston University jeung grup peers Anjeun, rising executives tech ti organisasi di sakuliah dunya, bakal gawé bareng dina prinsip jeung téhnik ngokolakeun eksekutif. Polah AYEUNA pikeun kasempetan Anjeun pikeun naek kaluar ti kalungguhan téknologi jeung kana tanggung jawab eksekutif.Strategi 901: Kompetisi jeung Positioning

Evaluate isu nu patali jeung ngarumuskeun jeung ngalaksanakeun strategi di lingkungan global.

Nalungtik faktor luar anu mangaruhan Profitability istilah-lila jeung nyorot gaya struktural anu mingpin industri tangtu jeung firms pikeun ngahontal Profitability punjul.

Diajar kumaha carana nerapkeun pakakas analisis industri jeung analisis kalapa.

Kauanganan 901: pangajen jeung Financing pikeun Pausahaan Tech

Nalungtik modeling jeung aliran duit tunai finansial projections.

Ngabahas raising malaikat jeung pembiayaan venture (kaasup review hiji ibukota raising pitch sabenerna).

Assess deukeut pangajen bisnis (kaasup assessment risiko jeung laju estimasi diskon).

Sesi oge bakal nutupan Akunting, Ékonomi, Operasi, Marketing, sarta hungkul. Tempo brosur urang dieu.Pikeun agenda lengkep jeung wincikan, mangga ngadatangan website urang atawa nelepon Boston University sacara Eksekutif Kapamingpinan Center di 617-353-4248.Ngadaptar AYEUNA jeung nyieun investasi strategis ieu dina mangsa nu bakal datang Anjeun. Kami ngaharepkeun pikeun nempo anjeun Boston ragrag ieu!


——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

SIKU ZA MWISHO KUWAOKOA: Master MBA Misingi na Chuo Kikuu cha BostonAkitangaza Mini MBA kwa Tech Watendaji: Master MBA Misingi katika Wiki Moja!

Kuona Brochure | Kusajili na Julai 25 & Save $ 500 – SIKU ZA MWISHO KUTUOKOACIO na Boston University Questrom Shule ya Biashara kuwakaribisha kuhudhuria mpango wao wapya iliyoundwa: Mini MBA kwa Tech Watendaji. Zaidi ya siku nne, Septemba 19 – 22, 2016, Chuo Kikuu cha Boston kitivo mwandamizi na kundi la vijana wa rika lako, kupanda kwa watendaji tech kutoka mashirika duniani kote, watashirikiana juu ya kanuni na mbinu ya usimamizi wa utendaji. ACT NOW kwa nafasi yako ya kupanda nje ya majukumu teknolojia na ndani ya majukumu ya utendaji.Mkakati 901: Ushindani na Positioning

Kutathmini masuala yanayohusiana na kutunga na kutekeleza mkakati katika mazingira ya kimataifa.

Kuchunguza mambo ya nje yanayoathiri muda mrefu faida na kuonyesha vikosi miundo kwamba kusababisha viwanda fulani na makampuni ya kufikia faida bora.

Kujifunza jinsi ya kuomba zana ya uchambuzi sekta na uchambuzi ushindani.

Finance 901: Valuation na Fedha kwa ajili ya Tech Makampuni

Kuchunguza fedha modeling na mtiririko wa fedha makadirio.

Kujadili kuongeza malaika na mradi fedha (ikiwa ni pamoja mapitio ya halisi mji mkuu kuinua lami).

Kutathmini mbinu hesabu ya biashara (ikiwa ni pamoja na tathmini ya hatari discount kiwango cha kukadiria).

Vikao pia cover Uhasibu, Uchumi, Uendeshaji, masoko, na Mazungumzo. View brosha yetu hapa.Kwa agenda kamili na maelezo, tafadhali tembelea tovuti yetu au piga Chuo Kikuu cha Boston Executive Uongozi Center katika 617-353-4248.Kusajili sasa na kufanya uwekezaji huu kimkakati katika siku zijazo. Tunatarajia kuona wewe katika Boston Kuanguka hii!


——————————————————————————————————————————————————Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Sista dagen att SPARA: Högre MBA Fundamentals med Boston UniversityVi presenterar Mini MBA för Tech chefer: Master MBA Grunderna i en vecka!

Se broschyren | Registrera med 25 juli och spara $ 500 – SISTA DAG FÖR ATT SPARACIO och Boston University Questrom School of Business inbjuder dig att delta i deras nydesignade program: Mini MBA för Tech chefer. Under fyra dagar, 19 till 22 september, 2016, Boston University senior fakultet och en grupp av dina kamrater, stigande tech chefer från organisationer över hela världen, kommer att arbeta tillsammans på de principer och tekniker för företagsledningen. ACT NU för din chans att stiga ut ur teknik roller och i verkställande ansvar.Strategi 901: Konkurrens och positionering

Utvärdera frågor i samband med att utforma och genomföra strategin i den globala miljön.

Undersök de externa faktorer som påverkar långsiktiga lönsamhet och belysa de strukturella krafter som leder vissa branscher och företag för att uppnå överlägsen lönsamhet.

Lära sig att tillämpa verktyg för branschanalys och konkurrensanalys.

Finans 901: Värdering och finansiering för teknikföretag

Undersök finansiell modellering och kassaflödesprognoser.

Diskutera höja ängel och venture finansiering (inklusive granskning av en verklig kapitalanskaffning planen).

Utvärdera företagsvärdering metoder (inklusive riskbedömning och diskonteringsränta uppskattning).

Sessioner kommer också att omfatta redovisning, ekonomi, drift, marknadsföring och förhandlingar. Visa vår broschyr här.För hela agenda och information, vänligen besök vår hemsida eller ring Boston University Executive Leadership Center på 617-353-4248.Registrera dig nu och gör denna strategiska investering i din framtid. Vi hoppas att se dig i Boston i höst!


——————————————————————————————————————————————————Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

Рӯзи қиёмат наҷот диҳад: Ӯстод MBA Асосҳои бо Донишгоҳи БостонЭълон кард MBA хурд барои Tech Ҳангоми шарҳ: Эй Ӯстод! MBA Асосҳои дар як ҳафтаи!

Дидани брошура | Реестри 25 июл & захира $ 500 – рӯзи қиёмат наҷот диҳадИнформатизатсия ва Донишгоҳи Бостон Мактаби Questrom соҳибкории шуморо даъват барои иштирок барномаи нав тарҳрезӣ кунанд: The Мини MBA барои Tech Ҳангоми шарҳ. Беш аз чаҳор рӯз, 19-уми сентябр – 22, соли 2016, факултаи калони Донишгоҳи Бостон ва як гурӯҳ ҳамтоёни худ, ки тулӯъ роҳбарони технологӣ аз ҷониби ташкилотҳои саросари ҷаҳон, якҷоя оид ба принсипњо ва усулњои идоракунии иҷроияи кор хоҳад кард. ACT ҳоло имкони худ ба қиём аз нақшҳои технология ва ба масъулиятҳои иҷроияи.Стратегияи 901: рақобат ва Ҷойгиркунии

Арзёбӣ кардани масоили марбут ба таҳияи ва татбиқи стратегияи дар муњити љањонї.

Имтиҳон аз омилҳои беруна, ки ба даромаднокии дарозмуддат таъсир ва ќуввањои сохторӣ, ки боиси саноати ва ширкатҳои муайян барои расидан ба даромаднокии олӣ таъкид мекунанд.

Омӯзед, ки чӣ тавр ба кор бурдани воситаҳои таҳлили саноат ва таҳлили рақобат.

Молия 901: нархгузорӣ ва маблағгузории барои ширкатҳо Tech

Имтиҳон моделсозӣ ва гардиши пули нақд молиявӣ пешбиниҳо.

Баррасӣ баланд бардоштани фаришта ва маблағгузории корхонаи (аз ҷумла баррасии додани ҷалби сармояи қатрон воқеии).

Муайян равишҳои арзёбии корӣ (аз ҷумла, арзёбии хатарҳо ва сметаи тахфиф).

Ҷаласаҳои низ Баҳисобгирии бухгалтерӣ, иқтисодиёт, Амалиёте, ки ба маркетинг, ва Гуфтушунид фаро мегирад. Дидани брошураи мо ин ҷо.Зеро ки рӯзномаи пурра ва тафсилот, лутфан ба сомонаи мо назар ё даъват Маркази роҳбарӣ иҷроияи Донишгоҳи Бостон Русия дар 617-353-4248.Ба Реестри ҳоло ва ин сармоягузорӣ стратегӣ дар ояндаи худ. Мо умедворем, ки ба шумо мебинед, ки дар Бостон ин Фурӯпошӣ!


——————————————————————————————————————————————————ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

கடைசி நாள் காப்பாற்ற: போஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் மாஸ்டர் எம்பிஏ அடிப்படைகள்ஒரு வாரத்தில் மாஸ்டர் எம்பிஏ அடிப்படைகள்: அறிவித்த தொழில்நுட்பம் நிர்வாகிகளுக்கு மினி எம்பிஏ!

சிற்றேடு காண்க | ஜூலை 25 மூலம் பதிவு மற்றும் $ 500 சேமிக்க – கடைசி நாள் காப்பாற்றடெக் நிர்வாகிகளுக்கு மினி எம்பிஏ: CIO மற்றும் வணிக போஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் Questrom பள்ளி தங்கள் புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட கலந்து உங்களை வரவேற்கிறோம். நான்கு நாட்களுக்கு மேலாக, செப்டம்பர் 19 – 22, 2016, போஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் மூத்த ஆசிரிய மற்றும் உங்கள் சக ஒரு குழு, உலகம் முழுவதும் நிறுவனங்கள் இருந்து தொழில்நுட்ப நிர்வாகிகள் உயரும், ஒன்றாக கொள்கைகள் மற்றும் நிர்வாக மேலாண்மை உத்திகள் வேலை செய்யும். இப்போது நடிக்க வாய்ப்பு தொழில்நுட்பம் வேடங்களில் வெளியே மற்றும் நிர்வாக பொறுப்புகளை ஒரு உயரும் என.வியூகம் 901: போட்டி மற்றும் நிலைபாடு

சூத்திரப்படுத்திக் சர்வதேச சூழ்நிலையில் மூலோபாயத்தை ஆதரிக்கின்றன தொடர்புடைய பிரச்சினைகள் மதிப்பீடு.

நீண்ட கால லாபத்தை பாதிக்கும் வெளிப்புற காரணிகள் ஆய்வு மற்றும் உயர்ந்த இலாபத்தை அடைய சில தொழில்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் வழிவகுக்கும் என்று கட்டுமான படைகள் முன்னிலைப்படுத்த.

தொழில் பகுப்பாய்வு மற்றும் போட்டி பகுப்பாய்வு கருவிகள் விண்ணப்பிக்க எப்படி என்பதை அறிக.

நிதி 901: டெக் நிறுவனங்கள் மதிப்பீட்டு மற்றும் கடன்

நிதி மாடலிங் மற்றும் பணப்புழக்கத்தை திட்டங்களும் ஆய்வு.

தேவதை மற்றும் துணிகர நிதியை (ஒரு உண்மையான மூலதனம் திரட்ட ஆடுகளத்தின் பரிசீலனை உட்பட) உயர்த்தி ஆலோசிக்க.

வணிக மதிப்பீடு அணுகுமுறைகள் (இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தள்ளுபடி விகிதத்தை மதிப்பின்படி உட்பட) மதிப்பீடு.

அமர்வுகள் கூட கணக்கியல், பொருளியல், ஆபரேஷன்ஸ், சந்தைப்படுத்தல், மற்றும் பேச்சுவார்த்தைகள் பலப்படுத்த வேண்டும். இங்கே எங்கள் சிற்றேடு காண்க.முழுமையான நிகழ்ச்சி நிரல் மற்றும் விவரங்களுக்கு, வைக்கவும் அல்லது 617-353-4248 பாஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகக் தலைமை மையம் அழைப்பு, தயவு செய்து.இப்போது பதிவு மற்றும் உங்கள் எதிர்காலத்தில் இந்த மூலோபாய முதலீடு செய்ய. நாம் இந்த வீழ்ச்சி பாஸ்டன் நகரில் நீங்கள் பார்க்க நம்புகிறேன்!


——————————————————————————————————————————————————మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

సేవ్ చివరి రోజు: బోస్టన్ విశ్వవిద్యాలయం తో మాస్టర్ ఎంబీఏ ఫండమెంటల్స్వన్ వీక్ లో మాస్టర్ ఎంబీఏ ఫండమెంటల్స్: ప్రకటించిన టెక్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ మినీ ఎంబీఏ!

బ్రోచర్ చూడండి | జూలై 25 ద్వారా నమోదు & $ 500 సేవ్ – చివరి రోజు సేవ్టెక్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ మినీ ఎంబీఏ: CIO బోస్టన్ విశ్వవిద్యాలయంలో Questrom స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ వారి కొత్తగా రూపొందించిన కార్యక్రమం హాజరు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. నాలుగు రోజుల పాటు సెప్టెంబర్ 19 – 22, 2016, బోస్టన్ విశ్వవిద్యాలయం సీనియర్ అధ్యాపకులు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంస్థలు నుండి సాంకేతిక అధికారులు పెరుగుతున్న మీ పీర్ల సమూహం, కలిసి సూత్రాలు మరియు కార్య నిర్వాహక నిర్వహణ యొక్క పద్ధతులు పని చేస్తుంది. చట్టం కోసం టెక్నాలజీ పాత్రలు బయటకు మరియు కార్యనిర్వాహక బాధ్యతలను ఎదగడానికి ఇప్పుడు మీ అవకాశం.వ్యూహం 901: పోటీ మరియు స్థాన

సూత్రీకరణ మరియు ప్రపంచ వాతావరణం లో వ్యూహం అమలు సంబంధం సమస్యలు పరీక్షించు.

దీర్ఘకాల లాభదాయకత ప్రభావితం చేసే బాహ్య కారకాలు పరిశీలించడానికి మరియు ఉన్నతమైన లాభదాయకత సాధించడానికి కొన్ని పరిశ్రమలు మరియు సంస్థలు కారణమయ్యే నిర్మాణ దళాలు హైలైట్.

పరిశ్రమ విశ్లేషణ మరియు పోటీ విశ్లేషణ సాధనాలను దరఖాస్తు ఎలా తెలుసుకోండి.

ఫైనాన్స్ 901: టెక్ సంస్థలకు వాల్యుయేషన్ మరియు ఫైనాన్సింగ్

ఆర్థిక నమూనా మరియు నగదు ప్రవాహం అంచనాలు పరిశీలించడానికి.

దేవదూత మరియు వెంచర్ ఫైనాన్సింగ్ (ఒక నిజమైన మూలధన పిచ్ యొక్క సమీక్ష సహా) పెంచడం చర్చించండి.

వ్యాపార మదింపు పద్ధతులు (ప్రమాద అంచనా మరియు డిస్కౌంట్ రేటు అంచనా ప్రకారం సహా) అంచనా.

సెషన్స్ కూడా అకౌంటింగ్, ఎకనామిక్స్, ఆపరేషన్స్, మార్కెటింగ్, మరియు చర్చలు కవర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మా కరపత్రం చూడండి.పూర్తి ఎజెండా మరియు వివరాలు కోసం, మా వెబ్సైట్ను సందర్శించండి లేదా 617-353-4248 వద్ద బోస్టన్ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క కార్యనిర్వాహక నాయకత్వం సెంటర్ కాల్.ఇప్పుడు నమోదు మరియు మీ భవిష్యత్తు లో ఈ వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి చేస్తాయి. మేము ఈ పతనం బోస్టన్ లో మీరు ఆశిస్తున్నాము!


——————————————————————————————————————————————————แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

วันสุดท้ายของการประหยัด: ปริญญาโท MBA กับความรู้พื้นฐานมหาวิทยาลัยบอสตันประกาศ MBA สำหรับผู้บริหารมินิเทค: ปริญญาโท MBA ความรู้พื้นฐานในหนึ่งสัปดาห์!

ดูโบรชัวร์ | การลงทะเบียนภายใน 25 กรกฎาคม & Save $ 500 – วันสุดท้ายของการประหยัดของ CIO และมหาวิทยาลัยบอสตัน Questrom โรงเรียนธุรกิจขอเชิญคุณที่จะเข้าร่วมโครงการได้รับการออกแบบใหม่ของพวกเขาที่: Mini MBA สำหรับผู้บริหารเทค กว่าสี่วัน 19 กันยายน – 22 ปี 2016 มหาวิทยาลัยบอสตันคณาจารย์อาวุโสและกลุ่มเพื่อนของคุณเพิ่มขึ้นผู้บริหารเทคโนโลยีจากองค์กรทั่วโลกจะทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของหลักการและเทคนิคของการจัดการบริหาร ACT ในขณะนี้สำหรับโอกาสของคุณที่จะเพิ่มขึ้นจากบทบาทของเทคโนโลยีและเข้าไปในความรับผิดชอบของผู้บริหารกลยุทธ์ที่ 901: การแข่งขันและตำแหน่ง

ประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและการดำเนินกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมของโลก

ตรวจสอบปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรในระยะยาวและเน้นโครงสร้างกองกำลังที่นำไปสู่บางอุตสาหกรรมและ บริษัท เพื่อให้บรรลุการทำกำไรที่ดีกว่า

เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์การแข่งขัน

การเงิน 901: การประเมินค่าและการเงินสำหรับ บริษัท ที่มีเทคโนโลยี

ตรวจสอบการสร้างแบบจำลองทางการเงินและการประมาณการกระแสเงินสด

หารือเกี่ยวกับการเพิ่มแองเจิลและการจัดหาเงินร่วมทุน (รวมถึงการทบทวนของการเพิ่มทุนในสนามจริง)

ประเมินวิธีการประเมินมูลค่าทางธุรกิจ (รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการให้ส่วนลดการประมาณราคา)

การประชุมยังจะครอบคลุมบัญชีเศรษฐศาสตร์การดำเนินงานการตลาดและการเจรจาต่อรอง ดูโบรชัวร์ของเราที่นี่สำหรับวาระการประชุมที่สมบูรณ์และรายละเอียดโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือ Call Center เป็นผู้นำผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบอสตันที่ 617-353-4248ลงทะเบียนวันนี้และทำให้กลยุทธ์การลงทุนนี้ในอนาคตของคุณ เราหวังที่จะเห็นคุณในบอสตันฤดูใบไม้ร่วงนี้!


——————————————————————————————————————————————————Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

SON GÜN SAVE: Boston Üniversitesi’nden Master MBA TemelleriTeknik Yöneticiler için Mini MBA Duyuruyu: Yüksek Lisans MBA Temelleri Bir Hafta!

SON GÜN KAYDETMEK – 25 Temmuz Kayıt ol ve 500 $ tasarruf | Broşür görüntüleTeknik Yöneticiler için Mini MBA: CIO ve İşletme Boston Üniversitesi Questrom Okulu onların yeni tasarlanmış programına katılmak için davet ediyoruz. Dört gün boyunca, 19-22 Eylül, 2016, Boston Üniversitesi kıdemli öğretim üyeleri ve dünya çapında kuruluşlardan teknik yöneticileri yükselen eş bir grup, ilkeleri ve üst yönetim teknikleri üzerinde birlikte çalışacak. ŞİMDİ HAREKETE şans teknoloji rollerinin dışında ve yürütme sorumlulukları içine yükselmeye için.Strateji 901: Rekabet ve Konumlandırma

formüle etme ve küresel ortamda stratejisinin uygulanması ile ilgili konuların değerlendirilmesi.

uzun vadeli karlılığını etkileyen dış faktörleri incelemek ve üstün karlılık elde etmek belirli sektörleri ve firmaları neden olan yapısal güçleri vurgulayın.

sektör analizi ve rekabetçi analiz araçlarını uygulamak öğrenin.

Finans 901: Teknik Şirketler için Değerleme ve Finansmanı

finansal modelleme ve nakit akış projeksiyonları inceleyin.

melek ve (gerçek bir sermaye yükselterek sahanın gözden geçirilmesi dahil) girişim finansman sağlamak tartışın.

(Risk değerlendirme ve iskonto oranı tahmini de dahil olmak üzere) iş değerleme yaklaşımları değerlendirmek.

Oturumlar, aynı zamanda Muhasebe, Ekonomi, Operasyon, Pazarlama ve Müzakereleri kapsayacaktır. Burada bizim Broşürü görüntüleyin.tam gündem ve ayrıntılar için web sitemizi ziyaret ediniz ya da 617-353-4248 Boston Üniversitesi Executive Leadership Merkezi’ni arayın.ŞİMDİ üye ol ve gelecekte bu stratejik yatırım yapmak. Biz bu Güz Boston’da görmeyi umuyoruz!


——————————————————————————————————————————————————переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЗБЕРЕГТИ: Майстер Основи MBA з Бостонського університетуОголошуючи Mini MBA для керівників Tech: Master MBA Основи протягом одного тижня!

Перегляд брошуру | Реєстрація по 25 липня і заощадити $ 500 – ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЗБЕРЕГТИCIO і Бостонського університету Questrom школа бізнесу запрошує Вас взяти участь в їх недавно розроблену програму: The Mini MBA для керівників Tech. Протягом чотирьох днів, 19 – 22 вересня 2016 року, Бостонський університет старший викладацький склад і група ваших колег, зростання технологій керівників з організацій по всьому світу, будуть працювати разом на принципах і методах виконавчого керівництва. Не пропустіть свій шанс, щоб піднятися з технологічних ролей і в виконавчих обов’язків.Стратегія 901: Конкуренція і позиціонування

Оцінити питання, пов’язані з розробки та здійснення стратегії в глобальній навколишньому середовищу.

Перевірте зовнішні чинники, які впливають на довгострокову прибутковість і виділити структурні сили, які ведуть певні галузі і фірми для досягнення чудовою рентабельності.

Дізнайтеся, як застосовувати інструменти аналізу галузі і конкурентного аналізу.

Фінанси 901: Оцінка і фінансування технологічних компаній

Вивчення моделювання і грошових потоків фінансових прогнозів.

Обговорити підвищення ангела і венчурного фінансування (в тому числі огляд фактичного капіталу підвищення кроку).

Оцінка підходів оцінки бізнесу (включаючи оцінку ризиків і оцінки облікової ставки).

Сесії також буде охоплювати бухгалтерського обліку, економіки, операцій, маркетингу і переговорів. Подивіться нашу брошуру тут.Для отримання повної програмою і додаткової інформації, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт або зателефонуйте Executive Leadership Center Бостонського університету в 617-353-4248.Зареєструйтеся зараз і зробити це стратегічні інвестиції в ваше майбутнє. Ми сподіваємося побачити вас в Бостоні цієї осені!


——————————————————————————————————————————————————سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

کو بچانے کے لئے آخری دن: بوسٹن یونیورسٹی کے ساتھ ماسٹر MBA بنیادی تعلیماتایک ہفتے میں ماسٹر MBA بنیادی تعلیمات: اعلان ٹیک ایگزیکٹوز کے لئے منی MBA!

بروشر دیکھیے | 25 جولائی تک رجسٹر & $ 500 کو محفوظ کریں – آخری دن کو بچانے کےٹیک ایگزیکٹوز کے لئے منی MBA: CIO اور بزنس کی بوسٹن یونیورسٹی Questrom سکول ان کے نئے ڈیزائن پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دیتے ہیں. چار دنوں میں، 19 ستمبر – 22، 2016، بوسٹن یونیورسٹی میں سینئر اساتذہ اور دنیا بھر کی تنظیموں سے ٹیک ایگزیکٹوز بڑھتی ہوئی اپنے ساتھیوں کے ایک گروپ،، ایک دوسرے کے ساتھ اصولوں اور ایگزیکٹو مینجمنٹ کے طریقوں پر کام کرے گا. ACT اب ٹیکنالوجی کے کردار سے باہر اور ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں میں اضافہ کرنے کا موقع کے لئے.حکمت عملی 901: مقابلہ اور پوزیشننگ

تشکیل اور عالمی ماحول میں حکمت عملی کو لاگو کرنے کے ساتھ منسلک مسائل کا اندازہ کریں.

طویل مدتی منافع کو متاثر کرنے والے بیرونی عوامل کی تحقیقات کرنے اور سنرچناتمک فورسز اعلی منافع کے حصول کے لئے مخصوص صنعتوں اور فرموں کی قیادت ہے کہ کو اجاگر.

صنعت کے تجزیہ اور مسابقتی تجزیہ کے اوزار لاگو کرنے کے لئے کس طرح معلومات حاصل.

فنانس 901: ٹیک کمپنیوں کے لئے تشخیص اور فنانسنگ

مالی ماڈلنگ اور کیش فلو کے تخمینوں کی جانچ پڑتال.

فرشتہ اور وینچر فنانسنگ (ایک حقیقی کیپٹل ریزنگ پچ کا جائزہ بھی شامل ہے) میں اضافے پر بحث کریں.

کاروبار کی تشخیص نقطہ نظر (خطرے کی تشخیص اور ڈسکاؤنٹ ریٹ تخمینہ سمیت) کا جائزہ لینے کے.

سیشن بھی اکاؤنٹنگ، معاشیات، آپریشنز، مارکیٹنگ، اور مذاکرات کا احاطہ کرے گا. یہاں ہمارے بروشر دیکھیں.مکمل ایجنڈا ہے اور معلومات کے لئے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا 617-353-4248 پر بوسٹن یونیورسٹی کے ایگزیکٹو قیادت سینٹر کال کریں.رجسٹر اور آپ کے مستقبل میں یہ اسٹریٹجک سرمایہ کاری کرے. ہم اس زوال بوسٹن میں آپ کو دیکھ کر امید ہے کہ!


——————————————————————————————————————————————————Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

OXIRGI KUNI saqlash uchun: Boston universiteti bilan Master MBA asoslariTech yo’lboshchilar uchun Mini MBA e’lon: Master MBA asoslari, bir hafta ichida!

OXIRGI KUNI SAQLAB TO – 25-iyul yolgha & $ 500 saqlang | kitobcha ko’rishTech yo’lboshchilar uchun Mini MBA: CIO va biznes Boston universiteti Questrom Maktab ularning yangi yaratilgan dastur ishtirok etish uchun taklif qilamiz. To’rt kun davomida, 19 sentyabr – 22, 2016, Boston Universiteti katta fakulteti va dunyo bo’ylab tashkilotlardan texnologiyalar rahbarlari ko’tarilishi sizning tengdoshlari bir guruh, tamoyillari va ijro etuvchi boshqarish texnikasi bo’yicha birgalikda harakat qiladi. ACT endi imkoniyat texnologiyasi rollarda chiqib va ijro etuvchi vazifalari ichiga ko’tariladi uchun.Strategy 901: Raqobat va Joylashtirish

shakllantirish va global muhitda strategiyasini amalga oshirish bilan bog’liq masalalarni ko’rib chiqadi.

uzoq muddatli, uzoq muddatli ta’sir tashqi omillar o’rganib va ustun rentabelligini erishish uchun muayyan ishlab chiqarishlarni va firmalari olib tarkibiy kuchlarini ajratib ko’rsatish.

sanoat tahlil qilish va raqobatbardosh tahlil vositalari qo’llash bilib oling.

Moliya 901: Tech kompaniyalar uchun baholash va moliyalashtirish

moliyaviy modellashtirish va pul oqimi tekshiring.

farishta va (haqiqiy kapital oshirish maydonga chiqish, shu jumladan,) korxona moliyaviy yuksaltirish muhokama qiling.

(Xavf baholash va chegirma darajasi baholash, shu jumladan) ish baholash yondashuvlarni baholash.

Suhbatlar, shuningdek, buxgalteriya, iqtisodiy, amaliyot, marketing, va muzokaralar qamrab oladi. Bu yerda bizning risolani ko’rish.to’liq kun tartibiga va ma’lumot olish uchun, bizning saytimizga tashrif buyuring yoki 617-353-4248 da Boston Universiteti Ijroiya Etakchilik markaziga qo’ng’iroq qiling.Bas, endi Ro’yxatdan va kelajakda bu strategik investitsiya qilish. Biz bu kuz Boston ko’rishdan umid qilamiz!


——————————————————————————————————————————————————Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

NGÀY CUỐI SAVE: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cơ bản với Đại học BostonCông bố chương trình MBA Mini cho Tech điều hành: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cơ bản trong một tuần!

Xem Brochure | Đăng ký trước tháng 25 & Tiết kiệm $ 500 – NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ TIẾT KIỆMCIO và Đại học Boston Questrom School of Business mời các bạn đến tham dự chương trình được thiết kế mới của họ: Mini MBA dành cho công nghệ điều hành. Trong bốn ngày, 19-ngày 22 Tháng chín, năm 2016, Đại học Boston giảng viên cao cấp và một nhóm các đồng nghiệp của bạn, tăng giám đốc điều hành công nghệ cao từ các tổ chức trên toàn thế giới, sẽ làm việc với nhau trên nguyên tắc và kỹ thuật quản lý điều hành. ACT NOW cho cơ hội của bạn để tăng ra khỏi vai trò công nghệ và thành trách nhiệm điều hành.Chiến lược 901: Cạnh tranh và định vị

Đánh giá các vấn đề liên quan đến xây dựng và thực hiện chiến lược trong môi trường toàn cầu.

Kiểm tra các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến lợi nhuận dài hạn và làm nổi bật các lực lượng cơ cấu dẫn số ngành công nghiệp và các công ty để đạt được lợi nhuận cao.

Tìm hiểu làm thế nào để áp dụng các công cụ phân tích ngành công nghiệp và phân tích cạnh tranh.

Tài chính 901: Định giá và tài chính cho các công ty công nghệ

Kiểm tra mô hình và dòng tiền dự toán tài chính.

Thảo luận về nâng thiên thần và tài chính liên doanh (bao gồm đánh giá của một sân huy động vốn thực tế).

Đánh giá các phương pháp định giá doanh nghiệp (bao gồm đánh giá rủi ro và ước lượng tỷ lệ chiết khấu).

Sessions cũng sẽ bao gồm kế toán, kinh tế, hoạt động, tiếp thị, và đàm phán. Xem brochure của chúng tôi ở đây.Đối với các chương trình nghị sự đầy đủ và chi tiết, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc gọi Trung tâm Lãnh đạo điều hành của Đại học Boston tại 617-353-4248.Đăng ký NOW và thực hiện chiến lược đầu tư này trong tương lai của bạn. Chúng tôi hy vọng để xem bạn ở Boston vào mùa thu này!


——————————————————————————————————————————————————cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

DIWRNOD OLAF i SAVE: Master MBA Hanfodion gyda Phrifysgol BostonWrth gyhoeddi’r MBA Mini ar gyfer Gweithredwyr Tech: Hanfodion Master MBA yn Wythnos Un!

Gweld y Llyfryn | Cofrestrwch erbyn Gorffennaf 25 a Save $ 500 – DIWRNOD OLAF I ARBEDCIO a Boston University Questrom Ysgol Fusnes yn eich gwahodd i fynychu eu rhaglen newydd wedd: Y MBA Mini ar gyfer Swyddogion Gweithredol Tech. Dros bedwar diwrnod, 19-22 Medi, 2016, yr uwch gyfadran Prifysgol Boston a grŵp o eich cyfoedion, gan godi weithredwyr tech gan sefydliadau ledled y byd, yn gweithio gyda’i gilydd ar yr egwyddorion a thechnegau rheoli gweithredol. ACT NAWR ar gyfer eich cyfle i godi allan o rolau technoleg ac i mewn i gyfrifoldebau gweithredol.Strategaeth 901: Cystadleuaeth a Lleoli

Gwerthuso materion sy’n gysylltiedig â llunio a gweithredu strategaeth yn yr amgylchedd byd-eang.

Archwiliwch y ffactorau allanol sy’n effeithio ar broffidioldeb y tymor hwy a thynnu sylw at y grymoedd strwythurol sy’n arwain diwydiannau a chwmnïau penodol i gyflawni proffidioldeb uwchraddol.

Dysgwch sut i wneud cais offer dadansoddi diwydiant a dadansoddi cystadleuol.

Cyllid 901: Prisio ac Ariannu ar gyfer Tech cwmnïau

Archwiliwch rhagamcaniadau modelu a llif arian ariannol.

Trafod codi angel ac ariannu menter (gan gynnwys adolygiad o’r cae godi cyfalaf gwirioneddol).

Asesu dulliau prisio busnes (gan gynnwys asesu risg a disgownt amcangyfrif cyfradd).

Bydd y sesiynau hefyd yn cynnwys Cyfrifeg, Economeg, Gweithrediadau, Marchnata, a Trafodaethau. Edrychwch ar ein llyfryn yma.Ar gyfer yr agenda cyflawn a manylion, ewch i’n gwefan neu ffoniwch Gweithredol Arweinyddiaeth Center Prifysgol Boston yn 617-353-4248.Cofrestrwch NAWR ac yn gwneud buddsoddiad strategol hwn yn eich dyfodol. Rydym yn gobeithio gweld chi yn Boston Fall hwn!


——————————————————————————————————————————————————translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

USUKU LOKUGQIBELA ukugcina: Master MBA Fundamentals neDyunivesiti BostonUkubhengeza Mini MBA for Tech esinoLawulo: Master MBA Fundamentals kwi One Iveki!

Jonga le Ncwadana | Bhalisa ngoJulayi 25 & Gcina $ 500 – USUKU LOKUGQIBELA TO SAVEZheng kunye Boston University Questrom School of Business Siyakumema ukuba beze kwinkqubo yabo esanda ukudalwa: The encinci MBA for Tech esinoLawulo. Ngaphezu kweentsuku ezine, Septemba 19 – 22, 2016, Boston University fakhalthi abaphezulu kunye neqela oontanga bakho, ukunyuka esigqeba tech abasuka kwimibutho lonke, iya kusebenza kunye kwimigaqo kunye nobuchule esilawulayo. UMTHETHO NGOKU kuba lithuba lakho ukuba ivela iindima iteknoloji kwaye ibe noxanduva yesigqeba.Strategy 901: Ukhuphiswano kunye Positioning

Vavanya imiba enxulumene kuqulunqo lwemigaqo qhinga kwimekobume yelizwe jikelele.

Hlola iimeko zangaphandle ezichaphazela nenzuzo ixesha elide nokuphawula imikhosi kolwakhiwo ezikhokelela amashishini athile nakwiinkampani ukuphumeza ingeniso esongamileyo.

Funda indlela yokusebenzisa izixhobo uhlalutyo ushishino nohlalutyo ukhuphiswano.

Finance 901 Xabiso kunye Financing for Tech Companies

Jongisisa Ukuboniswa cash flow noqikelelo-mali.

Xoxa ukukhulisa isithunywa kunye namalinge mali (kuquka ngokutsha babenemali ekukhuliseni inowuthi Eyona).

Hlola iindlela ixabiso yoshishino (kuquka uhlolo lomngcipheko kunye Umlinganiselo wesaphulelo ngokulinganisela).

kwakhona iiseshoni ziya kuhlawula Accounting, Economics, ukusetyenziswa, Marketing, kunye thethwano. Jonga incwadana yethu apha.Kuba ajenda epheleleyo kunye neenkcukacha, nceda tyelela iwebsite yethu okanye utsalele Boston University i-Executive Leadership Center 617-353-4248.Bhalisa ngoku uze wenze le mali ngobuchule ikamva lakho. Sinethemba ukunibona xa Boston kulo Fall!


——————————————————————————————————————————————————שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

לעצטע טאָג צו ראַטעווען: האר מבאַ פונדאַמענטאַלס מיט באָסטאָן אוניווערסיטעטאַנאַונסינג די מיני מבאַ פֿאַר טעק עקסעקוטיוועס: האר מבאַ פונדאַמענטאַלס אין איין וואָך!

View די בראָטשורע | רעגיסטרירן דורך יולי 25 & ראַטעווען $ 500 – לעצט טאָג צו ראַטעוועןCIO און באָסטאָן אוניווערסיטעט קוועסטראָם שולע פון געשעפֿט לאַדן איר צו באַדינער זייער ניי דיזיינד פּראָגראַם: די מיני מבאַ פֿאַר טעק יגזעקיאַטיווז. איבער פיר טעג, 19-22 סעפטעמבער, 2016, באָסטאָן אוניווערסיטעט עלטער פיייקייַט און אַ גרופּע פון דיין פּירז, רייזינג טעק יגזעקיאַטיווז פון אָרגאַניזאַציעס ווערלדווייד, וועט אַרבעטן צוזאַמען אויף די פּרינציפּן און טעקניקס פון יגזעקיאַטיוו אַדמיניסטראַציע. אקט איצט פֿאַר דיין געלעגנהייַט צו העכערונג אויס פון טעכנאָלאָגיע ראָלעס און אין יגזעקיאַטיוו ריספּאַנסאַבילאַטיז.סטראַטעגיע 901: קאַמפּאַטישאַן און פּאַזישאַנינג

אָפּשאַצן ישוז פֿאַרבונדן מיט פאָרמולאַטינג און ימפּלאַמענטינג סטראַטעגיע אין די גלאבאלע סוויווע.

ונטערזוכן די פונדרויסנדיק סיבות אַז ווירקן מער-טערמין פּראָפיטאַביליטי און הויכפּונקט די סטראַקטשעראַל פאָרסעס אַז פירן זיכער ינדאַסטריז און פירמס צו דערגרייכן העכער פּראָפיטאַביליטי.

לערן ווי צו צולייגן מכשירים פון אינדוסטריע אַנאַליסיס און קאַמפּעטיטיוו אַנאַליסיס.

פינאַנצן 901: וואַלואַטיאָן און פינאַנסינג פֿאַר טעק קאָמפּאַניעס

ונטערזוכן פינאַנציעל מאָדעלינג און געלט לויפן פּראַדזשעקשאַנז.

דיסקוטירן רייזינג מלאך און פירנעם פינאַנסינג (כולל אָפּשאַצונג פון אַ פאַקטיש הויפּטשטאָט רייזינג גראַד).

אַססעסס געשעפט וואַליויישאַן אַפּראָוטשיז (כולל ריזיקירן אַסעסמאַנט און אַראָפּרעכענען קורס אָפּשאַצונג).

סעשאַנז וועט אויך דעקן אַקאַונטינג, עקאָנאָמיק, אָפּעראַטיאָנס, מאַרקעטינג, און נאַגאָושייישאַנז. View אונדזער בראשור דאָ.פֿאַר די גאַנץ אַגענדאַ און דעטאַילס, ביטע באַזוכן אונדזער וועבזייַטל אָדער רופן באָסטאָן אוניווערסיטעט ס עקסעקוטיווע לידערשיפּ צענטער בייַ 617-353-4248.רעגיסטרירן איצט און מאַכן דעם סטראַטידזשיק ינוועסמאַנט אין אייער צוקונפֿט. מיר האָפֿן צו זען איר אין באָסטאָן דעם האַרבסט!


——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

ÌKẸYÌN DAY to Gbà: Titunto MBA ibere pẹlu Boston UniversityKéde awọn Mini MBA fun Tech Executives: Titunto MBA ibere ni One Osu!

Wo awọn Ìwé | Forukọsilẹ nipa July 25 & Fi $ 500 – lé `DAY TO GbàCIO ati Boston University Questrom School of Business pe o lati lọ wọn rinle še eto: Awọn Mini MBA fun Tech awọn alaṣẹ. Lori ọjọ mẹrin, September 19 – 22, 2016, Boston University oga Oluko ati ẹgbẹ kan ti rẹ egbe, nyara tekinoloji awọn alaṣẹ lati ajo agbaye, yoo si ṣiṣẹ papọ lori awọn agbekale ati awọn imuposi ti executive isakoso. Ofin NOW fun nyin ni anfani lati dide kuro ninu ọna ti ipa ati sinu executive ojuse.Nwon.Mirza 901: Idije ati Positioning

Akojopo awon oran ni nkan ṣe pẹlu agbekale ati imulo nwon.Mirza ni agbaye ayika.

Si wo ita ifosiwewe ti o ni ipa gun-igba ere ki o si saami awọn igbekale ogun ti o ja awọn ise ati awọn ile ise lati se aseyori superior ere.

Ko bi lati waye irinṣẹ ti ile ise onínọmbà ati ifigagbaga onínọmbà.

Finance 901: idiyele ati nina owo fun Tech Ile

Wo owo modeli ati owo sisan ojo iwaju.

Jiroro igbega angẹli ati afowopaowo owo (pẹlu awotẹlẹ ti ohun gangan olu igbega ipolowo).

Se owo idiyele yonuso (pẹlu ewu iwadi ati eni oṣuwọn idiyelé rẹ).

Akoko yoo tun bo Accounting, Economics, Mosi, Marketing, ati awọn Idunadura. Wo wa panfuleti nibi.Fun awọn pipe agbese ati awọn alaye, jọwọ be wa aaye ayelujara tabi pe Boston University ká Alase Leadership Center ni 617-353-4248.Forukọsilẹ NOW ki o si ṣe yi awon ilana idoko ni ojo iwaju rẹ. A lero lati ri o ni Boston yi Fall!


——————————————————————————————————————————————————translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————

USUKU LOKUGCINA ukusindisa: Master MBA Kubaluleka nge Boston UniversityEmemezela lo Mini MBA for Tech Abaphathi: Master MBA Kubaluleka in One Week!

Buka le ncwajana | Bhalisa ngo-July 25 & Gcina $ 500 – USUKU LOKUGCINA ZOKONGACIO and Boston University Questrom School of Business ukuba ube khona esimisweni sawo esanda yakhelwe: The Mini MBA for Tech Abaphathi. Over izinsuku ezine, September 19 – 22, 2016, eBoston University ubuhlakani abaphezulu kanye nje iqembu lontanga yakho, kubhebhetseka abaphathi tech ezinhlanganweni emhlabeni wonke, uzosebenza ndawonye phezu izimiso amasu okuphatha. THATHA ISINYATHELO MANJE for yithuba lakho bavuke out of technology izindima futhi zibe imithwalo executive.Isu 901: Competition and Positioning

Linganisa nezindaba ezihlobene ne Ekuthathweni futhi zisebenzise isu in imvelo global.

Hlola izici zangaphandle ukuthi ezithinta yesikhathi eside nenzuzo bese ugqamisa amabutho zesakhiwo eziholela ezimbonini ezithile kanye namafemu ukuze kuzuzwe nenzuzo superior.

Funda indlela ongasebenzisa ngayo amathuluzi umkhakha analysis and analysis wokuncintisana.

Ezezimali 901: Valuation kanye nokuxhaswa ngezimali Tech Companies

Ngihlole yokwakheka nokulandelana cash flow zezimali emisebenzi.

Xoxani ukhulisa ingelosi futhi venture ngezimali (kuhlanganise nokubukezwa kwezinqumo uqobo capital ukhulisa pitch).

Ukuhlola ibhizinisi yokulinganisa lusondela (kuhlanganise ukuhlolela ubungozi kanye Isaphulelo rate ukulinganisa).

Sessions uyophinde amboze Accounting, Economics, Operations, Marketing, futhi Izingxoxo. Buka incwajana yethu lapha.Ngoba ajenda okuphelele kanye nemininingwane, sicela uvakashele iwebhusayithi yethu noma ushayele Boston University Executive Leadership Center at 617-353-4248.Bhalisa manje bese wenze lokhu utshalomali amasu esikhathini esizayo. Sithemba ukukubona ku Boston lokhu Fall!