LAST DAY to SAVE: Master MBA Fundamentals with Boston University

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

LAST DAY to SAVE: Mas­ter MBA Fun­da­ment­als with Boston Uni­ver­sityAnnoun­cing the Mini MBA for Tech Exec­ut­ives: Mas­ter MBA Fun­da­ment­als in One Week!

View the Bro­chure |Register by July 25 & Save $500 — LAST DAY TO SAVECIO and Boston Uni­ver­sity Questrom School of Busi­ness invite you to attend their newly designed pro­gram: The Mini MBA for Tech Exec­ut­ives. Over four days, Septem­ber 19 — 22, 2016, Boston Uni­ver­sity seni­or fac­ulty and a group of your peers, rising tech exec­ut­ives from organ­iz­a­tions world­wide, will work togeth­er on the prin­ciples and tech­niques of exec­ut­ive man­age­ment. ACT NOW for your chance to rise out of tech­no­logy roles and into exec­ut­ive respons­ib­il­it­ies.Strategy 901: Com­pet­i­tion and Pos­i­tion­ing

Eval­u­ate issues asso­ci­ated with for­mu­lat­ing and imple­ment­ing strategy in the glob­al envir­on­ment.

Exam­ine the extern­al factors that affect longer-term prof­it­ab­il­ity and high­light the struc­tur­al forces that lead cer­tain indus­tries and firms to achieve super­i­or prof­it­ab­il­ity.

Learn how to apply tools of industry ana­lys­is and com­pet­it­ive ana­lys­is.

Fin­ance 901: Valu­ation and Fin­an­cing for Tech Com­pan­ies

Exam­ine fin­an­cial mod­el­ing and cash flow pro­jec­tions.

Dis­cuss rais­ing angel and ven­ture fin­an­cing (includ­ing review of an actu­al cap­it­al rais­ing pitch).

Assess busi­ness valu­ation approaches (includ­ing risk assess­ment and dis­count rate estim­a­tion).

Ses­sions will also cov­er Account­ing, Eco­nom­ics, Oper­a­tions, Mar­ket­ing, and Nego­ti­ations. View our bro­chure here.For the com­plete agenda and details, please vis­it our web­site or call Boston University’s Exec­ut­ive Lead­er­ship Center at 6173534248.Register NOW and make this stra­tegic invest­ment in your future. We hope to see you in Boston this Fall!


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

AĦĦAR JUM biex SAVE: Mas­ter Fun­da­ment­als MBA ma Uni­versità ta BostonTħab­bar l-MBA Mini għal Eżekut­tivi Tech: Fun­da­ment­als Mas­ter MBA fl-One Week!

Ara l-Fuljett | Reġis­tru per­mezz 25 Lul & Save $ 500 — AĦĦAR JUM LI SAVECiò u Uni­versità ta Boston Questrom School of Busi­ness nis­tedinkom biex jat­ten­du pro­gramm għad­hom kif ġew iddis­in­jati tagħhom: Il MBA Mini għal Eżekut­tivi Tech. Mat­ul erbat ijiem, 19 – 22 Settem­bru, 2016, Uni­versità ta Boston fak­ultà anzjan u grupp ta’ sħab­hom tiegħek, jogħlew eżekut­tivi tekno­loġi­ja minn organizza­zz­jon­iji­et mad­war id-din­ja, se jaħd­mu flimki­en fuq il-prinċipji u t-tekniki ta ġest­joni eżekut­tiva. ATT ISSA għall-ċans tiegħek biex jogħlew mill rwoli tekno­loġi­ja u fis responsab­biltaji­et eżekut­tivi.Istrateġi­ja 901: Kom­petizz­joni u Pożizz­jo­na­ment

Eval­wa kwist­jon­iji­et assoċ­jati ma jif­for­mu­law u jim­pli­mentaw strateġi­ja fl-amb­jent glob­ali.

Eżam­ina l-fat­turi esterni li jaf­fettwaw il-profit­tab­biltà fit-tul u ten­fasizza l-forzi strut­tur­ali li jwasslu ċer­ti indus­triji u l-impriżi tagħmel il-qligħ super­juri.

Tgħallem kif jap­p­likaw għodod ta analiżi indus­tri­ja u l-analiżi kom­pet­it­tiva.

Fin­an­zi 901: Valutazz­joni u Fin­an­zja­ment għall-Kumpan­iji Tech

Eżam­ina immudel­lar u tal-likwid­ità pro­jezz­jon­iji­et fin­an­zjarji.

Iddiskuti kuxjen­za anġlu u l-fin­an­zja­ment ta riskju (inkluża reviż­joni ta’ żift ġbir ta kapit­al pro­prju).

Tiv­valuta l-approċċi ta valutazz­joni tan-negozju (inkluż valutazz­joni tar-riskji u l-istima rata ta’ skont).

Ses­s­jon­iji­et se jko­pri wkoll Kont­ab­il­ità, Eko­nom­i­ja, Operazz­jon­iji­et, Mar­ket­ing, u Negoz­jati. View fuljett tagħna hawn.Għall-aġenda kom­pleta u d-dettalji, jekk jogħġbok żur il-web­sa­jt tagħna jew sejħa Eżekut­tiv Lead­er­ship Center Uni­versità ta Boston fiż 6173534248.Reġis­tru issa u jagħm­lu dan l-inves­t­i­ment strateġiku fil-futur tiegħek. Nit­tamaw li tara int fil Boston dan it-tnaqqis!


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Laaste dag vir Bespaar: Meester MBA Fun­da­ment­als met Boston Uni­versiteitDie aankondi­ging van die Mini MBA vir Tech Bestuurders: Meester MBA Fun­da­ment­als in een week!

Kyk na die brosjure | Regis­t­reer met 25 Julie en Save $ 500 — Laaste dag om te spaarCIO en Boston Uni­versiteit Questrom School of Busi­ness nooi jou uit om hul nuwe ont­werp by te woon: Die Mini MBA vir Tech Bestuurders. Oor vier dae, 19 Septem­ber — 22, 2016, Uni­versiteit van Boston seni­or fak­ulteit en n groep van jou maats, sty­gende tegno­lo­gie bestuurders van organ­isasies wêreld­wyd, sal saam­werk op die begin­sels en teg­nieke van die uit­vo­er­ende bestuur. Tree nou vir jou kans om uit tegno­lo­gie rolle en in uit­vo­er­ende ver­ant­woor­delikhede styg.Strategie 901: Kom­pet­is­ie en Pos­i­sio­n­er­ing

Eval­ueer kwessies wat verb­and hou met die for­muler­ing en imple­men­ter­ing strategie in die glob­ale omgew­ing.

Onder­soek die eksterne faktore wat n invloed op langer termyn winsgewend­heid en beklemtoon die struk­ture­le kragte wat sekere nywer­hede en maat­skappye lei tot beter winsgewend­heid te bereik.

Leer hoe om gereed­skap van die indus­trie-ontled­ing en mededin­gende anal­ise toe te pas.

Fin­an­sies 901: Waar­dasie en Fin­an­sier­ing vir tegno­lo­gie maat­skappye

Onder­soek fin­ansiële mod­el­ler­ing en kont­antvloeipro­jek­sies.

Bespreek die ver­ho­ging engel en ondernem­ing fin­an­sier­ing (insluitend her­si­en­ing van n werklike kapit­aal ver­ho­ging blad).

Assess­eer besigheid waar­dasie ben­a­der­ings (insluitend risiko-eval­u­er­ing en ver­d­iskonter­ing­sko­ers skat­ting).

Ses­sies sal ook dek Rek­en­ingkun­de, Eko­nom­ie, Bedryf, Bemark­ing en onder­han­delinge. Sien ons brosjure hier.Vir die volledi­ge agenda en beson­der­hede, besoek asseblief ons web­werf of skakel Boston Uni­versiteit se Uit­vo­er­ende Lei­er­skap Sen­trum by 6173534248.Regis­t­reer nou en maak hierdie strategiese beleg­ging in jou toekoms. Ons hoop om jou te sien in Boston hierdie val!


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

DITA fun­dit për të shpëtu­ar: Mas­ter MBA Bazat me Uni­versitet­in e Boston­itShpalljen e MBA Mini për Tech Ekzekutiv: Mas­ter MBA Bazat në një javë!

Shiko Broshura | Regjis­tro­hu me 25 kor­rik dhe Save $ 500 — DITAFUNDIT TE SAVECIO dhe Boston Uni­ver­sity Questrom Shkolla e Biznes­it ju fto­jmë për të mar­rë pjesë pro­gram­in e tyre të pro­jek­tu­ar rishtazi: Mini MBA për Tech Ekzekutiv. Gjatë katër ditëve, 19 shtat­or — 22 2016, Uni­versiteti Boston Fak­ul­teti i lartë dhe një grup nga shokët tuaj, në rritje dre­jtues­it tekno­lo­gjisë nga organ­izata në të gjithë botën, do të pun­o­jnë së bashku në par­i­met dhe teknikat e men­ax­him­it ekzekutiv. ACT NOW për shansi juaj të ngri­het nga rolet e tekno­lo­gjisë dhe në për­gjegjës­itë ekzekut­ive.Strategjia 901: Konkur­ren­ca dhe poz­i­cion­im­it

Të vler­ëso­jë çështjet lidhur me for­mu­lim­in dhe zbatim­in e strategjisë në mjedis­in glob­al.

Shqyr­toni fak­t­orët e jashtëm që ndiko­jnë në për­fi­tim­in afat­g­jatë dhe të nxjer­rë në pah for­cat struk­tur­ore që çojnë indus­tri të cak­tu­ara dhe firm­at për të arrit­ur për­fi­tim­in superi­ore.

Mëso se si për të aplikuar mjetet e anal­izës së indus­trisë dhe anal­iza konkur­ruese.

Fin­ance 901: Vler­ësimi dhe Fin­ancimi për Kom­pan­itë Tech

Shqyr­toni mod­e­lim­it dhe të rrjed­hës së para­së para­shiki­met fin­an­ciare.

Diskutoni ngrit­ur engjëll dhe fin­ancim­in sipër­mar­rje (duke përf­shirë rishikim­in e një kapit­al ngrit­ur kat­ran aktuale).

Të vler­ëso­jë met­od­at e vler­ësim­it të biznes­it (duke përf­shirë vler­ësim­in e rrezikut dhe normës vler­ësim zbritje).

Sean­cat do të mbu­lo­jë Kont­ab­ilitet, Eko­nomi, opera­cion­et, Mar­ket­ing, dhe nego­ci­ata. Shiko broshurën tonë këtu.Për agjendën e plotë dhe deta­je, ju lutem viz­itoni faqen tonë të inter­netit ose tele­fononi Ekzekutiv Lead­er­ship Center në Uni­versitet­in e Boston­it në 6173534248.Regjis­tro­hu tani dhe të bëjë këtë inves­t­im strategjik në të ardh­men tuaj. Né shpreso­jmë për të parë ju në Boston këtë vjeshtë!