Lecture 2

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Lecture 2

The Concept of the Right of Ownership Articles 320 – 327
The traditional notion of ownership has been that the owner has the absolute and uncontrolled right over the object owned provided that no use of the thing owned is done which is contrary to the law. Therefore the character of ownership whether it was of movable or immovable property was the right to enjoy and the right to dispose of the thing.
Such right was traditionally exercised in the most absolute manner. It also meant that the owner was entitled to abandon the thing and there exists in civil law, what is known as acquisited prescription which means that if a person possesses an object for a period of time as required by law, the ownership of such thing will be acquired therefore if an owner abandons a thing he owns and the possession of such thing is taken over by someone else, then such third party may after the lapse of a period of time acquire ownership instead of the original owner.
The traditional knowledge of ownership traditionally had the character of perpetuity
(not limited by time). However of recent years, there have been very significant
limitations on this absolute concept of ownership.
Today it is acknowledged that ownership has also it’s social dimension.

Social concept relevant in the right of ownership
Today there is what is known as the concept of proper use and abuse of one’s rights. There is also the concept of good neighbourliness. The difficulty in practice arises on how to determine the extent of inconvenience that is to be suffered by the neighbours due to the development or exercise of the right of ownership. It is clear today that the owner has to show that he is deriving a tangible benefit from the use of the property therefore a development that is capricious (it is done simply for sake of it without benefit being derived from it) or simply to spy the neighbours is not accepted. The owner must also use similar precautions to minimize the inconvenience caused to the neighbours.
Planning and Environment legislation
Areas are today’s zones and also there is an important and valuable limitation that use is regulated by the authorities. E.g. you cannot make a garage a shop without approval.
Finally today we accept that different forms of ownership exist from the time point of view referring to time-shared legislation which allows you ownership for E.g. 2 weeks a year for 30 years of a yacht.
Expropriation
This means that land or immovable property or buildings may be acquired by the government for a public purpose and against payment for compensation. The problem with the extent of compensation is that the criteria do not always match market value of property. There is always controversy and litigation on the amount of compensation awarded. Inherent in the right or ownership is the right of the owner to recover the object from any possessor. Of course in similar situations, the owner will have to prove absolute title and the civil law regulates in detail how title to property is acquired.
The ownership of an immovable carries with it, ownership of the space above and below including the space under the land. However this does not apply in situations where an immovable property neither assumes the airspace or space below such as an apartment forming part of a block.
Also the ownership of land from civil point of view entitles the owner to build, plant, excavate with planning requirements and also excavation carries with it certain obligations.
There exists a presumption that all construction or work which is carried out on a land or property has been carried out by the owner and belongs to the owner. The owner has the right to compel the neighbour to fix the boundaries of the properties by means of marks which are visible and permanent. Also there is the right of the owner to enclose his property.
Usufruct Articles 328 – 399
This term is derived from the old Roman law where they have the usus (use) and the fructus (enjoyment), hence we get the term usufruct. Usufruct means right to make use of and enjoy a thing owned by a third party. E.g. situations of inheritance. Surviving spouse is not called to the inheritance since the heirs are the children but the usufruct i.e. the use and enjoyment of the estate of the deceased vests in the surviving spouse.
Usufruct can happen either by operation of law, or through deed or will. If however it refers to immovable property it requires registration in the various registries related to land.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
lecture 2

Il-Kunċett tal-jedd ta ‘proprjetà Artikoli 320 â € “”327
Il-kunċett tradizzjonali ta ‘sjieda kienet li s-sid għandu d-dritt assolut u bla kontroll fuq l-oġġett huwa proprjetà privata sakemm l-ebda użu tal-ħaġa proprjetà isir li jmur kontra l-liġi. Għalhekk il-karattru tal-pussess jekk kienx ta ‘proprjetà mobbli jew immobbli kien id-dritt li jgawdu u d-dritt li jiddisponi mill-ħaġa.
Tali dritt kien tradizzjonalment eżerċita bl-aktar mod assolut. Dan kien ifisser ukoll li s-sid kien intitolat biex jabbandunaw il-ħaġa u teżisti fil-liġi ċivili, dak li hu magħruf bħala preskrizzjoni acquisited li jfisser li jekk persuna jkollha oġġett għal perjodu ta ‘żmien kif meħtieġ bil-liġi, is-sjieda ta’ tali ħaġa se jiġu akkwistati għalhekk jekk sid jabbanduna xi ħaġa li jipposjedi u l-pussess ta ‘dik il-ħaġa hija meħuda minn xi ħadd ieħor, allura dik il-parti terza tista’, wara l-iskadenza ta ‘perijodu ta’ sjieda jakkwistaw żmien minflok il-proprjetarju oriġinali.
L-għarfien tradizzjonali ta ‘sjieda tradizzjonalment kellu l-karattru ta’ al dejjem
(Mhux limitata mill-ħin). Madankollu tas-snin reċenti, kien hemm sinifikanti ħafna
limitazzjonijiet fuq dan il-kunċett assolut ta ‘proprjetà.
Illum huwa rikonoxxut li s-sjieda għandha wkoll ita € ™ s dimensjoni soċjali.

kunċett Soċjali rilevanti fid-dritt ta ‘proprjetà
Illum hemm dak li hu magħruf bħala l-kunċett ta ‘użu xieraq u l-abbuż ta’ oneâ € ™ s drittijiet. Hemm ukoll il-kunċett ta ‘viċinanza tajba. Id-diffikultà fil-prattika tqum dwar kif jiġi stabbilit il-limitu ta ‘inkonvenjenza li għandha mġarrba mill-ġirien minħabba l-iżvilupp jew l-eżerċizzju tad-dritt ta’ proprjetà. Huwa ċar illum li l-proprjetarju għandu juri li hu ma tibbenefikax tanġibbli mill-użu tal għaldaqstant proprjetà ta ‘żvilupp li huwa arbitrarja (dan isir sempliċement għall-finijiet ta’ dan mingħajr ma benefiċċju li ġej minn dan) jew sempliċiment biex spy l ġirien mhix aċċettata. Is-sid għandu juża wkoll prekawzjonijiet simili biex jimminimizzaw l-inkonvenjenza kkawżata lill-ġirien.
Ippjanar u l-leġiżlazzjoni ambjentali
Oqsma huma ntejjbu € ™ s żoni u wkoll hemm limitazzjoni importanti u ta ‘valur li jużaw huwa rregolat mill-awtoritajiet. Eż inti ma tistax tagħmel garaxx ħanut mingħajr l-approvazzjoni.
Fl-aħħarnett illum naċċettaw li forom differenti ta ‘sjieda jeżistu mill-punt mument di vista jirreferi għal-leġiżlazzjoni maqsuma time li tippermetti li inti s-sjieda għall E.ż. 2 ġimgħat fis-sena għal 30 sena ta ‘yacht.
esproprjazzjoni
Dan ifisser li l-art jew proprjetà immobbli jew bini jistgħu jiġu akkwistati mill-gvern għal skop pubbliku u bi ħlas għal kumpens. Il-problema bil-portata tal-kumpens huwa li l-kriterji mhux dejjem jaqblu mal-valur tas-suq tal-proprjetà. Dejjem hemm kontroversja u litigazzjoni dwar l-ammont ta ‘kumpens mogħti. Inerenti fil-dritt jew proprjetà huwa d-dritt tas-sid li tirkupra l-oġġett minn kwalunkwe pussessur. Naturalment f’sitwazzjonijiet simili, is-sid trid tipprova titolu assolut u l-liġi ċivili tirregola fid-dettall kif titolu għall-proprjetà tkun akkwistata.
Il-pussess ta ‘immobbli iġorr miegħu, is-sjieda tal-ispazju fuq u taħt inkluż l-ispazju taħt l-art. Madankollu, dan ma japplikax f’sitwazzjonijiet fejn il-proprjetà immobbli la tassumi ispazju tal-ajru jew l-ispazju ta ‘hawn taħt, bħal parti appartament li jifforma minn blokk.
Ukoll l-proprjetà ta ‘art mill-punt ċivili di vista jintitola lill-proprjetarju biex jibnu, pjanti, excavate mar-rekwiżiti tal-ippjanar u wkoll tħaffir jġorr miegħu ċerti obbligi.
Teżisti preżunzjoni li kollox kostruzzjoni jew xogħol li jsir fuq l-art jew proprjetà ikun sar mis-sid u tappartjeni lis-sid. Is-sid għandu d-dritt li ġġiegħel lill-proxxmu li tiffissa l-limiti tal-proprjetajiet permezz ta ‘marki li huma viżibbli u permanenti. Ukoll hemm id-dritt tas-sid li jehmżu proprjetà tiegħu.
Artikoli użufrutt 328 â € “”399
Dan it-terminu huwa derivat mil-liġi Rumana antika fejn għandhom l-usus (użu) u l-fructus (tgawdija), għalhekk irridu jiksbu l-użufrutt tul. Użufrutt tfisser dritt li jagħmel użu minn u jgawdu xi ħaġa proprjetà ta ‘parti terza. Eż sitwazzjonijiet ta ‘wirt. Konjuġi superstiti ma jissejjaħx biex il-wirt peress li l-eredi huma t-tfal iżda l-użufrutt jiġifieri l-użu u t-tgawdija tal-patrimonju ta ‘l-vests mejtin fil-konjuġi superstiti.
Użufrutt jista ‘jiġri jew b’operat ta’ liġi, jew permezz ta ‘att jew se. Jekk madankollu hija tirreferi għall-proprjetà immobbli li teħtieġ reġistrazzjoni fir-reġistri varji relatati mal-art.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
lesing 2

Die konsep van die reg van eienaarskap Artikels 320 â € “”327
Die tradisionele opvatting van eienaarskap is dat die eienaar het die absolute en onbeheerde reg oor die voorwerp eienaar was met dien verstande dat geen nut van die ding besit word wat strydig is met die wet. Daarom is die karakter van eienaarskap of dit van roerende of onroerende eiendom was die reg om te geniet en die reg om te beskik van die ding.
Sodanige reg is tradisioneel beoefen in die mees absolute wyse. Dit het ook beteken dat die eienaar is geregtig om die ding te laat vaar en daar bestaan in die burgerlike reg, wat bekend staan as acquisited voorskrif wat beteken dat indien ‘n persoon ‘n voorwerp vir ‘n tydperk van tyd beskik as deur die wet vereis, die eienaarskap van so iets sal dus verkry word indien ‘n eienaar verlaat ‘n ding wat hy besit en die besit van so ‘n ding is oorgeneem deur iemand anders, kan dan so ‘n derde party verkoop na afloop van ‘n tydperk van tyd aan te skaf eienaarskap in plaas van die oorspronklike eienaar.
Die tradisionele kennis van eienaarskap tradisioneel het die karakter van ewigheid
(Nie beperk deur tyd). Maar van die afgelope jaar, was daar baie belangrike gewees
beperkings op hierdie absolute konsep van eienaarskap.
Vandag word erken dat eienaarskap het ook ita € ™ s sosiale dimensie.

Sosiale konsep betrokke in die reg van eienaarskap
Vandag is daar wat bekend staan as die konsep van die korrekte gebruik en misbruik van oneâ € ™ s regte. Daar is ook die konsep van goeie buurmanskap. Die probleem in die praktyk ontstaan oor hoe om die omvang van ongerief wat deur die bure te gely as gevolg van die ontwikkeling of uitoefening van die reg van eienaarskap. Dit is vandag duidelik dat die eienaar het om te wys dat hy sodoende ‘n tasbare voordeel trek uit die gebruik van die eiendom dus ‘n ontwikkeling wat wispelturig (dit is eenvoudig gedoen word ter wille van dit sonder voordeel wat daaruit verkry) of bloot om die spioeneer bure is nie aanvaar nie. Die eienaar moet ook soortgelyke voorsorgmaatreëls te gebruik om die ongerief van die bure te verminder.
Beplanning en Omgewing wetgewing
Gebiede is vandag vastgestelde € ™ s sones en ook daar is ‘n belangrike en waardevolle beperking wat gebruik word gereguleer deur die owerhede. Bv jy kan nie ‘n motorhuis n winkel sonder goedkeuring.
Ten slotte vandag aanvaar dat verskillende vorme van eienaarskap bestaan uit die tyd oogpunt na-time gedeel wetgewing wat jy eienaarskap vir Bv toelaat 2 weke per jaar vir 30 jaar ‘n seiljag.
onteiening
Dit beteken dat grond of vaste eiendom of geboue verkry kan word deur die regering vir ‘n openbare doel en teen betaling vir vergoeding. Die probleem met die omvang van die vergoeding is dat die kriteria nie altyd ooreenstem met markwaarde van die eiendom. Daar is altyd omstredenheid en litigasie op die bedrag van die vergoeding toegeken. Inherent in die regte of eienaarskap is die regte van die eienaar van die voorwerp te herstel van ‘n Skepper. Natuurlik in soortgelyke situasies, sal die eienaar moet absolute titel bewys en die burgerlike reg reguleer in detail hoe titel om eiendom verkry.
Die eienaarskap van ‘n vaste dra met dit, eienaarskap van die ruimte bo en onder insluitend die ruimte onder die grond. Maar dit geld nie in gevalle waar ‘n vaste eiendom nie veronderstel die lugruim of ruimte hieronder soos ‘n woonstel wat deel vorm van ‘n blok.
Ook die eienaarskap van grond van siviele oogpunt stel die eienaar op te bou, plant, uitgrawe met beplanning vereistes en ook uitgrawing dra dit met sekere verpligtinge.
Daar bestaan ‘n vermoede dat alle konstruksie of werk wat op ‘n land of eiendom gedra het deur die eienaar is uitgevoer en behoort aan die eienaar. Die eienaar het die reg om die naaste aan die grense van die eiendomme op te los deur middel van punte wat sigbaar en permanente is verplig. Ook is daar die regterkant van die eienaar om sy eiendom omsluit.
Vruggebruik Artikels 328 â € “”399
Hierdie term is afgelei van die ou Romeinse reg waar hulle die voorwaardes (gebruik) en die fructus (genot), vandaar kry ons die term vruggebruik. Vruggebruik beteken reg om gebruik te maak en geniet ‘n ding wat besit word deur ‘n derde party. Bv situasies van erfenis. Oorlewende gade is nie geroep om die erfenis sedert die erfgename is die kinders, maar die vruggebruik maw die gebruik en genot van die boedel van die oorledene berus by die oorlewende gade.
Vruggebruik kan gebeur óf deur regswerking, of deur daad of wil. As dit egter verwys na vaste eiendom dit vereis registrasie in die onderskeie registrasies wat verband hou met die land.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
leksion 2

Koncepti i të drejtës së pronësisë nenet 320 â € “”327
Nocioni tradicional i pronësisë ka qenë se pronari ka të drejtë absolute dhe të pakontrolluar mbi objektin në pronësi me kusht që ka përdorimi i sendit në pronësi është bërë e cila është në kundërshtim me ligjin. Prandaj karakteri i pronësisë nëse ishte i pasurisë së luajtshme apo të paluajtshme është e drejta për të gëzuar dhe të drejtën e disponimit të sendit.
e drejtë është ushtruar tradicionalisht në mënyrën më absolute. Kjo gjithashtu do të thotë se pronari kishte të drejtë të heqë dorë nga diçka dhe ekziston në të drejtën civile, ajo që është e njohur si recetë acquisited që do të thotë se në qoftë se një person ka një objekt për një periudhë kohore siç kërkohet nga ligji, pronësia e një gjë të tillë do të të fituar, pra nëse një pronar braktis një gjë që ai zotëron dhe posedimi i gjë të tillë është marrë përsipër nga dikush tjetër, pala e pastaj të tilla tretë mundet pas kalimit të një periudhe kohore të marrë pronësinë në vend të pronarit fillestar.
Njohuritë tradicionale e pronësisë tradicionalisht kishte karakterin e përjetësi
(Duke mos u kufizuar nga koha). Megjithatë e viteve të fundit, ka pasur shumë të rëndësishme
kufizimet në këtë koncept absolut të pronësisë.
Sot ajo është e njohur se pronësia ka edhe ITA € ™ s dimensionin social.

Koncepti Social relevant në të drejtën e pronësisë
Sot nuk është ajo që është e njohur si konceptin e përdorimit të duhur dhe abuzimit të oneâ € ™ s të drejtave. Ka edhe koncepti i fqinjësisë së mirë. Vështirësia në praktikë lind se si për të përcaktuar shkallën e shqetësim që duhet të vuajtur nga fqinjët për shkak të zhvillimit ose ushtrimin e së drejtës së pronësisë. Është e qartë sot se pronari ka për të treguar se ai është nxjerrë një përfitim të prekshëm nga përdorimi i për këtë arsye të pronës një zhvillim që është kapriçioz (kjo është bërë thjesht për hir të saj pa përfitimit të rrjedhin prej saj), ose thjesht për të vëzhguar fqinjët nuk pranohet. Pronari duhet të përdorë masa të ngjashme për të minimizuar shqetësim të shkaktuara me fqinjët.
Planifikimi dhe Legjislacioni Mjedisit
Zona janë todayâ € ™ s zones dhe gjithashtu ka një kufizim të rëndësishëm dhe të vlefshme që përdorin rregullohet nga autoritetet. Psh ju nuk mund të bëjë një garazh një dyqan pa miratimin.
Më në fund sot ne pranojmë që forma të ndryshme të pronësisë ekzistojnë në aspektin kohor e parë duke iu referuar legjislacionit kohë i përbashkët i cili ju lejon pronësinë për p.sh. 2 javë në vit për 30 vjet të një jaht.
shpronësim
Kjo do të thotë se toka apo prona e paluajtshme ose të ndërtesave mund të blihet nga qeveria për qëllime publike dhe kundrejt pagesës për kompensim. Problemi me masën e kompensimit është se kriteret jo gjithmonë përputhen me vlerën e tregut të pronës. Nuk është gjithmonë polemika dhe gjyqësore në shumën e kompensimit të dhënë. E natyrshme në të djathtë apo të pronësisë është e drejta e pronarit për të rimarrë sendin nga çdo posedues. Natyrisht në situata të ngjashme, pronari do të duhet të provojë titullin absolute dhe ligji civil rregullon në detaje se si titull të pronës është fituar.
Pronësia e një Paluajtshme mbart me vete, pronësinë e hapësirës mbi dhe nën përfshirë hapësirën nën tokë. Megjithatë, kjo nuk aplikohet në rastet kur një pronë e paluajtshme nuk merr përsipër hapësirën ajrore apo hapësirën më poshtë të tilla si një pjesë e banesës formimin e një blloku.
Edhe pronësia e tokës nga ana civile e parë i jep të drejtë pronarit të ndërtuar, bimë, gërmoj me kërkesat e planifikimit dhe gërmimet mbart me vete disa detyrimeve.
Ekziston një supozim se të gjitha ndërtimet apo punë e cila është kryer në një vend ose pronës është kryer nga pronari dhe i takon pronarit. Pronari ka të drejtë të detyrojë fqinj për të rregulluar kufijtë e pronave me anë të shenjave të cilat janë të dukshme dhe të përhershme. Gjithashtu nuk është e drejta e pronarit të bashkangjitni pronën e tij.
Uzufrukti Neni 328 â € “”399
Ky term rrjedh nga ligji i vjetër romak, ku ata kanë të perdorimit (përdorim) dhe Fructus (kënaqësi), kështu që ne të merrni uzufructit afat. Uzufrukti do të thotë e drejta për të bërë përdorimin e dhe të gëzojnë një gjë në pronësi nga një palë e tretë. Psh situata e trashëgimisë. Mbijetuar bashkëshorti nuk është thirrur në trashëgiminë që trashëgimtarët janë fëmijët por uzufrukti dmth përdorimi dhe gëzimi i pasurisë së xhaketa të vdekur në të bashkëshortit të mbijetuar.
Uzufrukti mund të ndodhë ose në bazë të ligjit apo me anë të veprës ose do. Nëse megjithatë ajo i referohet pasurisë së paluajtshme që kërkon regjistrimin në regjistrat e ndryshme që lidhen me tokën.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ንግግር 2

ወደ የቀኝ ባለቤትነት አንቀጽ 320 ሀ ጽንሰ € “”327
ባለቤትነት ባህላዊ አስተሳሰብ ባለቤት የተያዙ ነገር ምንም ጥቅም ሕግ ጋር የሚቃረን ነው እንዳደረገ ነው የቀረቡ ባለቤትነት የተያዙ ነገር ላይ ፍጹም እና ከቁጥጥር መብት ያለው መሆኑን ነው. ስለዚህ የሚወሰድ ወይም የማይንቀሣቀስ ንብረት መሆኑን ባለቤትነት ባሕርይ የመጠየቅና በደህና የመኖር መብት እና ነገር ለማስወገድ መብት ነበር.
እንዲህ ዓይነቱ መብት በተለምዶ በጣም ፍጹም በሆነ መንገድ የለመደ ነበር. በተጨማሪም ባለቤት ነገር እርግፍ መብት ነበር ማለት በፍትሐብሄር ሕግ ውስጥ የለም አለ, አንድ ሰው ለተወሰነ ጊዜ ለ A ንድ ነገር አለው ከሆነ በሕግ, እንዲህ ያለ ነገር የባለቤትነት ይሆናል በሚያዘው መሠረት ይህ ማለት acquisited በሐኪም በመባል ይታወቃል ነገር አንድ ባለቤት ባለቤት አንድ ነገር ትቶ እንዲህ ያለ ነገር ይዞታ በሌላ ሰው ላይ ካልተወሰደ እንግዲህ ሊዳብር, ከዚያም እንዲህ ያሉ የሶስተኛ ወገን ይችላል ይልቅ የመጀመሪያው ባለቤት ጊዜ ለማግኘት ባለቤትነት አንድ ክፍለ ጊዜ ካለባቸው በኋላ ነው.
ባለቤትነት ባህላዊ እውቀት በተለምዶ ለዘለቄታው ባሕርይ ነበረው
(በጊዜ የተገደበ አይደለም). ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ነው, በጣም ከፍተኛ ተደርገዋል
ባለቤትነት በዚህ ፍጹም ጽንሰ-ሐሳብ ላይ ገደቦች.
በዛሬው ጊዜ ባለቤትነት ደግሞ itâ € ™ s ማህበራዊ ልኬት ያለው መሆኑን አምኖ መቀበል ነው.

የባለቤትነት መብት ላይ አግባብነት ማህበራዊ ጽንሰ-ሐሳብ
በዛሬው oneâ € ™ ን መብቶች ተገቢ አጠቃቀም ጽንሰ-ሐሳብ እና አላግባብ በመባል የሚታወቀው ነገር ነው. በመልካም ጉርብትና ጽንሰ ሐሳብ ደግሞ አለ. በተግባር ያለውን ችግር ምክንያት የባለቤትነት መብት እድገት ወይም አካላዊ እንቅስቃሴ ወደ ጎረቤቶቻችን መከራ መሆን ነው ችግር ውስጥ ምን ያህል ለማወቅ እንዴት ላይ ይነሳል. ይህ ባለቤት እርሱ እንግዲህ ንብረት ያልታሰበበት ነው አንድ ልማት አጠቃቀም ተጨባጭ ጥቅም መውሰድ ነው መሆኑን ማሳየት አለበት (በእርሷ የመጣ እየተደረገ ጥቅም ያለ ምክንያት ስለ ተመረጡት ሰዎች ብቻ የተሻረ ነውና) ወይም በቀላሉ ይሰልሉ ዘንድ ዛሬ ግልጽ ነው ጎረቤቶቻቸው ተቀባይነት አይደለም. ባለቤቱ ደግሞ ጎረቤቶች አደረገ ለተፈጠረው ችግር ለመቀነስ ተመሳሳይ ጥንቃቄ መጠቀም አለበት.
ዕቅድ እና የአካባቢ ሕግ
አካባቢዎች todayâ € ™ ን ዞኖች ናቸው ደግሞ ባለሥልጣኖች ቁጥጥር ነው እየተጠቀሙበት መሆኑን አስፈላጊ እና ጠቃሚ ገደብ የለም. ለምሳሌ: አንድ ጋራዥ ተቀባይነት የሌለው ሱቅ ማድረግ አይችሉም.
በመጨረሻም ዛሬ እኛ ባለቤትነት የተለያዩ ዓይነቶች ለምሳሌ ለ ባለቤትነት ያስችለዋል ጊዜ-የተጋራ ሕግ የሚያመለክት አመለካከት ጊዜ ነጥብ እንዳሉ መቀበል 2 ሳምንታት አንድ አነስተኛ መርከብ ውስጥ ለ 30 ዓመታት ያህል ዓመት ነው.
መውረስ
ይህ መሬት ወይም የማይንቀሣቀስ ንብረት ወይም ሕንጻዎች ይፋዊ ዓላማ እና የካሳ ክፍያ ላይ መንግስት ሊዳብር ይችላል ማለት ነው. የማካካሻ መጠን ያለው ችግር መስፈርት ሁልጊዜ ንብረት የገበያ ዋጋ አይዛመዱም ነው. ተሸልሟል የካሣ መጠን ላይ ውዝግብ እና የሙግት ሁልጊዜ በዚያ ነው. ወደ ቀኝ ወይም የባለቤትነት ሙሽሮች ማንኛውም ባለይዞታ ከ ነገር መልሶ ለማግኘት የባለቤቱን መብት ነው. ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ እርግጥ ነው, ባለቤቱ ፍጹም ርዕስ ማረጋገጥ ይኖራቸዋል እና ንብረት ርዕስ ያገኘው እንዴት የሲቪል ሕግ በዝርዝር መመሪያ የተወሰነ ነው.
አንድ ድካማችሁ ባለቤትነት: ከእርሱ ጋር ከላይ እና ምድር ሥር የሚገኘውን ክፍተት ጨምሮ ከዚህ በታች ባለው ቦታ ባለቤትነት ያስተላልፋል. ይሁን እንጂ ይህ እንዲህ ያለ ማገጃ አፓርትመንት ፈጠረ ክፍል ያሉ የማይንቀሣቀስ ንብረት ከታች ያለውን ከናቪጌሽንና ወይም ቦታ ታሳቢ ቢሆን የት ሁኔታዎች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም.
በተጨማሪም አመለካከት የሲቪል ነጥብ መሬት የባለቤትነት, ተክል ለመገንባት ዕቅድ መስፈርቶች ጋር መቆፈር እና ደግሞ ቁፋሮ አንዳንድ ግዴታዎች ጋር ይይዛል ባለቤቱን መብት ይሰጣቸዋል.
መሬት ወይም ንብረት ላይ ሲካሄድ ነው ሁሉ ግንባታ ወይም ሥራ ባለቤት ያከናወነ ሲሆን ባለቤት ንብረት የቆየው እስካሌተረጋገጠ አለ. ባለቤቱ የሚታይ እና ቋሚ ናቸው, ይህም ምልክቶች አማካኝነት ንብረቶች ወሰን ለማስተካከል ጎረቤታችን ግድ መብት አለው. በተጨማሪም ንብረቱን የመድሃኒቱን ባለቤት መብት ነው.
Usufruct አንቀጽ 328 â € “”399
ይህ ቃል በመሆኑም እኛ የሚለው ቃል usufruct ለማግኘት, እነርሱ usus (አጠቃቀም) እና fructus (ደስታ) የሚችሉባቸው አሮጌውን የሮም ሕግ የተወሰደ ነው. Usufruct እንዲጠቀሙ እና በሶስተኛ ወገን ባለቤትነት የተያዘ አንድ ነገር ለመደሰት መብት ማለት ነው. ለምሳሌ: ርስት ሁኔታዎች. ወራሾች ልጆች እንጂ usufruct ማለትም አጠቃቀም እና በሕይወት ያለው የትዳር ጓደኛ ውስጥ የሟቹ መከላከያ መካከል የንብረት ስለሚገኝ ናቸው ጀምሮ የትዳር ጓደኛ በሕይወት ርስት ጠርቶ አይደለም.
Usufruct ሕግ አሠራር, ወይም በሥራ በኩል ወይም ፈቃድ ወይ ሊከሰት ይችላል. ይህ የማይንቀሣቀስ ንብረት የሚያመለክተው ግን ከሆነ ምድር ጋር የተያያዙ የተለያዩ መዝገብ ውስጥ የምዝገባ ይጠይቃል.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
محاضرة 2

مفهوم حق الملكية المواد 320 â € “”327
كان المفهوم التقليدي للملكية أن صاحب الحق المطلق وغير المنضبط على الجسم المملوكة شريطة أن لا فائدة من الشيء المملوك يتم وهو ما يتعارض مع القانون. لذلك كان طابع الملكية سواء كانت ممتلكات منقولة أو غير منقولة الحق في التمتع والحق في التصرف في شيء.
وقد مارست هذا الحق تقليديا في معظم بطريقة مطلقة. ذلك يعني أيضا أن مالك كان يحق للتخلي عن شيء ويوجد في القانون المدني، ما يعرف وصفة طبية acquisited وهو ما يعني أنه إذا كان الشخص يملك كائن لفترة من الزمن كما هو مطلوب بموجب القانون، وملكية شيء من هذا القبيل سوف يتم الحصول عليها وبالتالي إذا كان صاحب يتخلى عن شيء انه يملك وأخذ حيازة شيء من هذا القبيل من قبل شخص آخر، ثم هذا الطرف الثالث يجوز لها بعد مضي فترة من الزمن ملكية اكتساب بدلا من المالك الأصلي.
المعارف التقليدية للملكية زيارتها تقليديا طابع الأبد
(لا يحد الوقت). ولكن في السنوات الأخيرة، كانت هناك كبيرة جدا
القيود على هذا المفهوم المطلق للملكية.
اليوم هو الاعتراف بأن ملكية كما الايطالي € ™ ق البعد الاجتماعي.

المفهوم الاجتماعي ذات الصلة في حق الملكية
اليوم هناك ما يعرف مفهوم الاستخدام السليم وسوء المعاملة من oneâ € ™ ق الحقوق. وهناك أيضا مفهوم حسن الجوار. صعوبة في ممارسة تنشأ حول كيفية تحديد مدى الإزعاج الذي سيتم التي لحقت الجيران وذلك بسبب التطور أو ممارسة حق الملكية. ومن الواضح اليوم أن المالك أن يظهر أنه اشتقاق فائدة ملموسة من استخدام بالتالي الملكية وهو تطور غير متقلبة (يتم ذلك ببساطة لأجل ذلك دون فائدة مشتق من ذلك) أو ببساطة للتجسس على لم يتم قبول الجيران. يجب على المالك أيضا استخدام الاحتياطات مماثلة للحد من إزعاج الجيران.
التخطيط والتشريعات البيئية
المناطق هي مناطق € ™ ق todayâ وأيضا هناك قيود المهم والقيم التي تستخدم ينظم من قبل السلطات. مثلا لا يمكنك ان تجعل مرآب متجر بدون موافقة المشرف.
وأخيرا اليوم نحن نقبل أن الأشكال المختلفة للملكية وجود من نقطة زمنية نظر في اشارة الى التشريعات المشتركة الوقت الذي يسمح لك ملكية على سبيل المثال 2 أسابيع سنويا لمدة 30 عاما لليخت.
مصادرة
وهذا يعني أن الأرض أو الممتلكات غير المنقولة أو المباني قد يتم الحصول عليها من قبل الحكومة لغرض عام ومقابل دفع تعويض. المشكلة مع مدى التعويض هو أن المعايير لم تكن متوافقة دوما مع القيمة السوقية للممتلكات. وهناك دائما جدال ونزاع على مقدار التعويض المحكوم به. المتأصلة في الحق أو الملكية هو حق المالك لاسترداد كائن من أي مالك. بالطبع في حالات مماثلة، سوف يكون مالك لإثبات الملكية المطلقة وينظم القانون المدني بالتفصيل كيف يتم الحصول على ملكية الممتلكات.
ملكية غير منقولة تحمل في طياتها، ملكية مساحة أعلاه وأدناه بما في ذلك مساحة تحت الأرض. ولكن هذا لا ينطبق في الحالات التي يكون فيها الممتلكات غير المنقولة لا يفترض المجال الجوي أو في الفضاء دون مثل شقة تشكل جزءا من كتلة.
أيضا ملكية الأرض من وجهة نظر المدنية تخول مالك لبناء، مصنع، حفر مع متطلبات التخطيط وكذلك الحفريات يحمل معه بعض الالتزامات.
يوجد هناك افتراض أنه قد تم تنفيذ جميع أعمال البناء أو الأعمال التي يتم تنفيذها على الأرض أو العقار من قبل المالك وينتمي إلى المالك. صاحب الحق في إجبار الجار لإصلاح حدود الخصائص عن طريق العلامات التي هي واضحة ودائمة. أيضا هناك حق المالك أن أرفق ممتلكاته.
المقالات الانتفاع 328 â € “”399
ويستمد هذا المصطلح من القانون الروماني القديم حيث لديهم مدفوعات نقدية مباشرة قدرها (استخدام) وفروكتوس (التمتع)، وبالتالي نحصل على حق الانتفاع المدى. حق الانتفاع يعني الحق في الاستفادة من والتمتع شيء المملوكة من قبل طرف ثالث. مثلا حالات الميراث. أرملة لا يسمى لالميراث منذ الورثة الأطفال، ولكن حق الانتفاع أي استخدام والتمتع العقاري من سترات المتوفى في الزوج الباقي على قيد الحياة.
حق الانتفاع يمكن أن يحدث إما بحكم القانون، أو من خلال الفعل أو إرادة. ولكن إذا كان يشير إلى الممتلكات غير المنقولة ذلك يتطلب التسجيل في مختلف السجلات المتعلقة بالأرض.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Դասախոսությունների 2

Հայեցակարգը սեփականության իրավունքի Հոդվածներ -320 â € “”327
Ավանդական հասկացությունը սեփականության եղել, որ սեփականատերը ունի բացարձակ եւ անվերահսկելի ճիշտ է օբյեկտի պատկանող պայմանով, որ ոչ մի օգուտ բանի պատկանող արվում է, որը հակասում է օրենքին: Այդ իսկ պատճառով, բնույթը սեփականության, թե արդյոք դա էր, շարժական կամ անշարժ գույքի ճիշտ էր վայելել, եւ իրավունքը տնօրինել բանի:
Նման իրավունքը ավանդաբար իրականացվում է առավել բացարձակ ձեւով: Այն նաեւ նշանակում է, որ սեփականատերը իրավունք ուներ հրաժարվել բան, եւ այնտեղ գոյություն ունի քաղաքացիական իրավունքի, այն, ինչ հայտնի է որպես acquisited դեղատոմսի, ինչը նշանակում է, որ եթե անձը ունի օբյեկտ համար ժամանակահատվածում, ինչպես պահանջվում է օրենքով, որ սեփականության նման բան կլինի է ձեռք բերել, հետեւաբար, եթե սեփականատերը լքում է բանը, որ նա պատկանում է, եւ տիրապետումը նման բան է, տեղափոխվել է մեկ ուրիշի, ապա այդ երրորդ կողմը կարող հետո դադարեցման մի ժամանակահատվածում ձեռք բերելու փոխարեն, բնօրինակը սեփականատիրոջ:
Ավանդական գիտելիքները սեփականության ավանդաբար ունեցել բնույթ անժամկետ
(Ոչ թե սահմանափակվում ժամանակի): Սակայն վերջին տարիներին, եղել են շատ կարեւոր
սահմանափակումները այս բացարձակ հայեցակարգի սեփականության.
Այսօր այն խոստովանել է, որ սեփականության իրավունքը ունի նաեւ itâ € ™ s սոցիալական հարթություն:

Սոցիալական հայեցակարգը համապատասխանում է սեփականության իրավունքով
Այսօր կա այն, ինչ հայտնի է որպես հայեցակարգի պատշաճ օգտագործման եւ չարաշահման oneâ € ™ s իրավունքները: Կա նաեւ հայեցակարգը բարիդրացիության. Դժվարությունը գործնականում առաջանում է, թե ինչպես է որոշելու, թե որքանով է անհարմարության, որը պետք է տուժել են հարեւանների պատճառով մշակման կամ իրականացման սեփականության իրավունքով: Հասկանալի է, որ այսօր սեփականատերը պետք է ցույց տալ, որ նա դրանից բխող մի շոշափելի օգուտ է գույքի օգտագործման, հետեւաբար զարգացման, որը քմահաճ (դա արվում, պարզապես հանուն դրա, առանց շահ բխում դրանից), կամ պարզապես լրտեսել հարեւանները չի ընդունվում: Սեփականատերը պետք է նաեւ օգտագործել նմանատիպ նախազգուշական միջոցներ, որպեսզի նվազագույնի հասցնել ներողամտությունը է հարեւանների հետ:
Պլանավորում եւ շրջակա միջավայր օրենսդրություն
Ոլորտներն են todayâ € ™ s գոտիներում, ինչպես նաեւ առկա է կարեւոր եւ արժեքավոր սահմանափակումը, որ օգտագործումը կարգավորվում է իշխանությունների կողմից: Օրինակ Դուք չեք կարող կատարել ավտոտնակ մի խանութ, առանց հաստատման:
Վերջապես այսօր մենք ընդունում ենք, որ տարբեր ձեւեր սեփականության գոյություն ունեն այն ժամանակ, տեսանկյունից վկայակոչելով ժամանակից կիսում օրենսդրության, որը թույլ է տալիս Ձեզ սեփականությունը օրինակ 2 շաբաթ է տարվա 30 տարիների մի զբոսանավ.
բռնագրավում
Դա նշանակում է, որ հողատարածքը կամ անշարժ գույքի կամ շենքերը կարող է ձեռք բերել կառավարության կողմից հանրային նպատակով եւ վճարման դիմաց փոխհատուցման: Խնդիրն այն չափով փոխհատուցման այն է, որ չափանիշները չեն համապատասխանում միշտ շուկայական արժեքը սեփականության. Կա միշտ տարաձայնություններ եւ դատավարություն է տրված փոխհատուցումից: Բնորոշ է աջ կամ սեփականության իրավունքի իրավունքն է սեփականատիրոջ վերականգնել օբյեկտը ցանկացած տիրապետողի: Իհարկե նմանատիպ իրավիճակներում, ապա սեփականատերը պետք է ապացուցի բացարձակ չեմպիոնի տիտղոսը, իսկ քաղաքացիական օրենքը կարգավորում է մանրամասն, թե ինչպես կոչում սեփականության ձեռք բերված.
Սեփականությունը անշարժ իրականացնում դրա հետ, սեփականությունը տարածության վերեւում եւ ներքեւում, այդ թվում տիեզերական տակ հողի. Սակայն սա չի տարածվում է իրավիճակներում, որտեղ անշարժ գույքը ոչ ենթադրում է օդային տարածքը կամ տարածք ստորեւ, ինչպիսիք են բնակարանի ձեւավորման մի մաս բլոկի.
Նաեւ սեփականություն հողի քաղաքացիական տեսանկյունից իրավունք սեփականատերը պետք է կառուցել, գործարան, պեղել պլանավորման պահանջների, ինչպես նաեւ պեղումներ կրում են որոշակի պարտավորությունների:
Կա ենթադրություն, որ բոլոր շինարարական կամ աշխատանքը, որը իրականացվում է հողի կամ սեփականության արդեն իրականացվել է սեփականատիրոջ եւ պատկանում է սեփականատիրոջը: Սեփականատերն իրավունք ունի հարկադրել հարեւան ամրագրել սահմանները հատկությունների միջոցով նշանների, որոնք տեսանելի եւ մշտական: Նաեւ կա իրավունքն է սեփականատիրոջ ցանկապատել իր սեփականությունը:
Usufruct Հոդվածներ 328 â € “”399
Այս տերմինը ծագել է հին հռոմեական իրավունքի, որտեղ նրանք ունեն դրա օգտագործում (օգտագործման) եւ fructus (օգտվելու), հետեւաբար մենք ստանում տերմինը usufruct: Usufruct նշանակում իրավունքը օգտվել եւ վայելել բան պատկանող երրորդ կողմի: Օրինակ իրավիճակներ ժառանգության. Գոյատեւող ամուսնուն, չի կոչվում է ժառանգությունից, քանի որ ժառանգները են երեխաները, սակայն usufruct էջերում օգտագործման եւ օգտվելու է գույքի զոհված կետի պահպանվող ամուսնու:
Usufruct կարող է տեղի ունենալ կամ շահագործման իրավունքի, կամ արարքի կամ կամքը: Եթե, սակայն, որ այն վերաբերում է անշարժ գույքի, այն պահանջում է գրանցում տարբեր ռեգիստրների հետ կապված վայրէջք:

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lecture 2

Right Mülkiyyət Məqalələr 320 Konsepsiyası € “”327
mülkiyyət ənənəvi anlayışı sahibi mülkiyyətində olan şey heç istifadə qanuna zidd olan edilir ki məxsus obyekt üzərində mütləq və nəzarətsiz hüququna malikdir ki, olmuşdur. Ona görə də daşınar və ya daşınmaz əmlakın olub mülkiyyət xarakteri zövq hüququ və şey sərəncam hüququ idi.
Belə sağ ənənəvi ən mütləq şəkildə həyata idi. O, həmçinin sahibi şey tərk etmək hüququna malikdir ki, nəzərdə və mülki hüquq mövcuddur, bir şəxs bir müddət üçün bir obyekt malikdir, əgər qanunla belə şey mülkiyyət edəcək tələb olunan o deməkdir ki, acquisited resept kimi tanınan nə sahibi o sahibi olan bir şey imtina və şey sahiblik başqası tərəfindən qəbul edilir, əgər buna görə də əldə edilə, belə üçüncü bilər əvəzinə orijinal sahibi zaman əldə mülkiyyət bir müddət keçdikdən sonra.
mülkiyyət ənənəvi bilik ənənəvi Ədn xarakteri idi
(Vaxt məhdud deyil). Lakin son illərdə çox əhəmiyyətli olmuşdur
mülkiyyət bu mütləq konsepsiyası məhdudiyyətlər.
Bu gün sahiblik də Ita € ™ s sosial ölçüsü var ki, etiraf edir.

mülkiyyət hüququ müvafiq sosial konsepsiyası
Bu gün oneâ € ™ s hüquqlarının düzgün istifadə anlayışı və sui-istifadə kimi tanınır nə var. mehriban qonşuluq anlayışı da var. praktikada çətinlik səbəbiylə mülkiyyət hüququnun inkişaf və ya həyata qonşuları uğradığı edilir Narahatçılığa həcmini müəyyən etmək üçün necə yaranır. Bu sahibi buna görə də mülkiyyət şıltaq bir inkişaf istifadə bir maddi fayda gələn göstərir ki, var (bu əldə olunur xeyrinə olmadan naminə sadəcə edilir) və ya sadəcə casus ki, bu gün aydındır qonşuları qəbul edilmir. sahibi də qonşuları səbəb Narahatçılığa azaltmaq üçün oxşar tədbir istifadə etməlidirlər.
Planlaşdırma və Ətraf qanunvericilik
Areas gün keçirdiyi € ™ s zonaları və həmçinin orqanları tərəfindən tənzimlənir istifadə əhəmiyyətli və qiymətli bir məhdudiyyət yoxdur. Məsələn Bir qaraj razılığı olmadan mağaza edə bilməz.
Nəhayət bu gün biz müxtəlif mülkiyyət formaları məsələn üçün siz mülkiyyət imkan verir zaman paylaşılan qanunvericiliyə istinadən baxımından vaxt baxımından mövcud olduğunu qəbul 2 həftə yat 30 ildir bir il.
müsadirə
Bu torpaq və ya daşınmaz əmlak və ya binalar ictimai məqsəd üçün və kompensasiya ödənilməsi qarşı hökumət tərəfindən əldə edilə bilər deməkdir. kompensasiya dərəcədə problem meyarlar həmişə əmlakın bazar dəyəri uyğun deyil ki. təyin edilmiş kompensasiyanın məbləği mübahisə və məhkəmə həmişə var. sağ və ya mülkiyyət xas olan hər hansı sahibi olan obyekt bərpa sahibi hüququdur. oxşar vəziyyətlərdə Əlbəttə sahibi mütləq adı sübut etmək olacaq və əmlaka mülkiyyət hüququ əldə necə mülki hüquq ətraflı tənzimləyir.
bir daşınmaz mülkiyyət, bu yuxarıda və torpaq altında yer, o cümlədən aşağıda yer mülkiyyət keçirir. Lakin bu belə bir blok bir mənzilin tərkib hissəsi kimi daşınmaz əmlak aşağıdakı hava və ya yer tutur nə hallarda tətbiq edilmir.
Həmçinin baxımından mülki baxımdan torpaq mülkiyyət, zavod tikmək planlaşdırma tələblərinə oymaq və həmçinin qazıntı müəyyən öhdəlikləri ilə keçirir sahibi hüququ.
torpaq və ya əmlak üzərində həyata keçirilir bütün tikinti və ya iş sahibi tərəfindən həyata keçirilən və sahibinə məxsusdur edilmiş fərziyyə mövcuddur. sahibi görünən və daimi işarələri vasitəsilə xassələri sərhədləri düzeltmek üçün qonşu məcbur etmək hüququna malikdir. Həmçinin onun mülkiyyət əlavə etmək üçün sahibi hüququ vardır.
Uzufrukt Məqalələr 328 â € “”399
Bu müddət səbəbdən biz müddətli intifa almaq, onlar qaydası (istifadə) və meyvə (həzz) var köhnə Roma hüquq irəli gəlir. Uzufrukt istifadə etmək və üçüncü tərəfə məxsus bir şey istifadə etmək hüququ deməkdir. Məsələn vərəsəlik hallar. varisləri uşaqlar, həm uzufrukt yəni istifadə və qalan həyat yoldaşı ölən gödəkcələr əmlak həzz çünki həyat yoldaşı qalan miras cəlb deyil.
Uzufrukt hüquq əməliyyat, və ya əməl vasitəsilə və ya olacaq, ya ola bilər. Bu daşınmaz əmlak aiddir, lakin Əgər torpaq ilə əlaqədar müxtəlif reyestrlər ilə qeydiyyat tələb edir.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hitzaldia 2

Eskuin titularitarearen Artikuluak 320 â kontzeptua € “”327
titulartasuna nozio tradizionala izan da jabea dela objektuaren gainean eskuineko absolutua eta kontrolik gabeko ditu jabetzako ez jabetzako gauza erabilera hori egiten da, hau da, legearen kontrakoa. Beraz titulartasuna pertsonaia higigarrien eta higiezinen zen ala ez eskubidea gozatu eta eskubidea gauza bota zen.
Hala nola, eskuineko zen tradizionalki oso era absolutuan ihardun. ere ekarri ditu jabea izenburua zuen gauza alde batera utzi eta ez lege zibila existitzen, zer da errezetarik acquisited horrek esan nahi du legeak hala eskatzen duen pertsona bat denbora-tarte batean objektu bat edonori bada, gauza, hala titulartasuna izango bezala ezagutzen eskuratu beraz jabea gauza bat zen jabea bertan behera uzten bada, eta gauza horien jabegoa da hartu beste norbaitek, ondoren, hala nola hirugarren maiatzaren denbora eskuratuko titulartasuna ordez jatorrizko jabearen aldi bat igaro ondoren.
titulartasuna ezagutza tradizionalak tradizionalki izan betikotasuna pertsonaiaren
(Ez denbora mugatua). Hala ere, azken urteotan, eta ez dute oso esanguratsua izan da
titulartasuna kontzeptu absolutua honetako mugak.
Gaur ukaezina da titulartasun hori ere ita € ™ s gizarte dimentsio ditu.

Gizarte kontzeptu jabetza eskubiderik ere garrantzitsuak
Gaur egun ez dago zer da erabilera egokia kontzeptua eta tratu txarrak oneâ € ™ s eskubideen bezala ezagutzen. Halaber, bada auzoarte ona kontzeptua. praktikan zailtasuna eragozpenak neurri hori da bizilagunek pairatutako izango direla eta garapenean edo ariketa jabetza eskubiderik du zehazten nola sortzen. Argi dago, gaur jabea du ez zuela onura hautemangarria jabetza beraz garapen bat dela apetatsua erabilera eratorritako dago erakusteko (it besterik egiten den mesedetan prestazioa gabe ari da eratorri da) edo, besterik gabe, zelatatzera bizilagunak ez da onartuko. jabeak ere erabili behar antzeko babes-neurriak auzokoei eragindako eragozpenak gutxitzeko.
Ingurumen eta Lurralde Antolamendu legeria
Arloak todayâ € ™ s zonalde dira eta, gainera, muga garrantzitsu eta baliotsu bat erabiltzen duten agintariek ere erregulatzen da. Adibidez Ezin duzu egin garaje bat onartzen ez baduzu denda bat.
Azkenik, gaur egun titulartasuna modu desberdinak erabiltzen denbora ikuspegi time-elkarbanatu legedia aipatuz puntua eta zuk Adibidez jabetza ahalbidetzen existitzen onartzen dugu 30 belaontzi bat urtez urte bat 2 aste.
Desjabetzea
Horrek esan nahi du lur edo ondasun higiezinen edo eraikin gobernuak daitezke erositako helburua publiko bat da, eta kalte-ordainak ordainketa aurka. konpentsazioa norainokoa arazoa da irizpideak ez dute beti bat egiten duten merkatu jabetza balioa. Beti dago polemika eta auzi kalte-ordaina zenbatekoa esleituko dira. eskubidea edo jabetza berezko jabeak eskubidea objektuaren berreskuratzeko edozein possessor ra dago. antzeko egoeretan Noski, jabea izenburua absolutua frogatzeko aukera izango dute, eta lege zibila xehetasunez arautzen jabetza titulua nola lortu da.
mugiezin baten titulartasuna berarekin dakartza, batez ere, eta lur azpian espazioa barne beheko espazioan titulartasuna. Hala ere honek ez du egoerak non ondasun higiezin bat ez aireko espazioa edo espazio azpitik suposatzen aplikatu, hala nola, apartamentu osatuz bloke baten zati gisa.
Era berean, lurraren jabetzari ikuspuntu zibiletik jabeak, eraikitzeko landare, plangintza-betekizunak induskatu eta, gainera, indusketa zenbait betebeharrak berekin eskubidea.
Ez dago hori burutu den lur bat edo etxebizitza eraikuntza edo lan guztiak burutu jabea eta jabeari dagokio presuntzioa existitzen. jabeak eskubidea bizilaguna propietate mugak zuzentzeko Agerian dauden eta iraunkorra markak bidez behartzen ditu. Era berean, ez jabeak eskubidea bere etxebizitza inguratu da.
Gozamen Artikuluak 328 â € “”399
Epe hau da, legeak Roman zaharra non usus du (erabilera) eta fruituak (gozamena) dute eratorritako, beraz, epe gozamen lortuko dugu. Gozamen esan eskubideaz baliatzeko eta hirugarren baten jabetzako gauza bat gozatzeko. Adibidez herentziaren egoerak. ezkontidea irauten ez da herentzia izeneko oinordekoek haurrak baina gozamen adibidez erabilera eta bizirik dirauen ezkontidearen ere hildakoaren txalekoak finka gozamena dira geroztik.
Gozamen bai legeak arautzen duen, edo eskritura egingo bidez edo gerta daiteke. Hala ere aipatzen bada ondasun higiezin batekin lehorrera lotutako hainbat erregistro batean izena ematea eskatzen da.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Лекцыя 2

Паняцце права ўласнасці Артыкулы 320 â € “”327
Традыцыйнае паняцце ўласнасці было тое, што ўладальнік мае абсалютную і бескантрольнае права над аб’ектам Прыналежны пры ўмове, што выкарыстанне рэчы, якая належыць не робіцца, што супярэчыць закону. Таму характар уласнасці, ці быў ён рухомай або нерухомай маёмасці, было права карыстацца і права распараджацца рэччу.
Такое права традыцыйна ажыццяўляецца ў найбольш абсалютным чынам. Гэта таксама азначае, што ўладальнік мае права адмовіцца ад рэч і існуе ў грамадзянскім праве, што вядома як acquisited рэцэпце лекара, што азначае, што калі чалавек валодае аб’ект на працягу перыяду часу, як гэта патрабуецца па законе, права ўласнасці на такі прадмет будзе быць набыты таму калі ўладальнік адмаўляецца ад рэчы ён валодае і ўладанне такой рэччу бярэцца кімсьці іншым, то трэцяя асоба можа па заканчэнні пэўнага перыяду часу набываць ва ўласнасць замест першапачатковага ўладальніка.
Традыцыйныя веды уласнасці традыцыйна насілі характар бестэрміновае
(Не абмежавана часам). Аднак у апошнія гады, было вельмі значным
абмежаванні гэтай абсалютнай канцэпцыі уласнасці.
Сёння прызнана, што права ўласнасці мае таксама Італіі € ™ з сацыяльнае вымярэнне.

Сацыяльная канцэпцыя актуальная ў праве ўласнасці
Сёння ёсць тое, што вядома як канцэпцыя правільнага выкарыстання і злоўжыванні oneâ € ™ з правамі. Існуе таксама паняцце добрасуседства. Цяжкасць у практыцы ўзнікае пра тое, як вызначыць ступень нязручнасці, якое павінна быць нанесена суседзямі ў сувязі з развіццём або ажыццяўлення права ўласнасці. Сёння ясна, што ўладальнік павінен паказаць, што ён з’яўляецца атрыманне адчувальную выгаду ад выкарыстання маёмасці, такім чынам, развіццё, якое капрызіць (гэта робіцца проста дзеля яе без карысці быўшы вытворнай ад яго) або проста шпіёніць суседзі не прынята. Уладальнік таксама павінен выкарыстоўваць аналагічныя меры засцярогі, каб звесці да мінімуму нязручнасці, выкліканыя да суседзяў.
Планаванне і заканадаўства па навакольным асяроддзі
Раёны з’яўляюцца todayâ зоны € ™ с, а таксама ёсць важнае і каштоўнае абмежаванне, прымяненне рэгулюецца ўладамі. напрыклад вы не можаце зрабіць гараж краму без адабрэння.
Нарэшце сёння мы прызнаем, што розныя формы ўласнасці існуюць з часовай пункту гледжання, спасылаючыся на падзелам часу заканадаўства, якое дазваляе уласнасці на Э.Г. 2 тыдні ў год на працягу 30 гадоў яхты.
экспрапрыяцыя
Гэта азначае, што зямля ці іншую нерухомую маёмасць або будынка могуць быць набыты урадам для грамадскіх мэтаў і супраць выплаты кампенсацыі. Праблема са ступенню кампенсацыі з’яўляецца тое, што крытэрыі не заўсёды адпавядаюць рынкавай кошту маёмасці. Існуе заўсёды спрэчкі і судовыя спрэчкі аб памеры кампенсацыі, прысуджанай. Неад’емным правам або уласнасці з’яўляецца права ўладальніка, каб аднавіць аб’ект з любога ўладальніка. Вядома, у падобных сітуацыях, ўладальнік павінен будзе даказаць абсалютная назву і грамадзянскае заканадаўства падрабязна рэгламентуе, як права ўласнасці на маёмасць набываецца.
Валоданне нерухомай рэчы нясе з сабой, права ўласнасці на вышэй і ніжэй, уключаючы прастору пад зямлёй прастору. Аднак гэта не ўжываецца ў сітуацыях, калі нерухомую маёмасць, не бярэ на сябе паветраную прастору або прастору пад такімі як жылы, якія ўтвараюць частка блока.
Акрамя таго, права ўласнасці на зямлю з грамадзянскай пункту гледжання дае права ўладальніку будаваць, завод, выкопваюць з патрабаваннямі планавання, а таксама выманне грунта нясе з сабой пэўныя абавязацельствы.
Там існуе здагадка, што ўся канструкцыя ці праца, якая ажыццяўляецца на зямельным участку або маёмасць было ажыццёўлена уласнікам і належыць ўладальніку. Ўладальнік мае права прымушаць да суседа, каб зафіксаваць межы уласцівасцяў з дапамогай знакаў, якія бачныя і сталым. Таксама ёсць права ўладальніка ўкласці сваю маёмасць.
Пользовладения Артыкулы 328 â € “”399
Гэты тэрмін паходзіць ад старога рымскага права, дзе яны маюць usus (выкарыстанне) і Fructus (асалода), такім чынам, мы атрымліваем тэрмін узуфрукт. Узуфрукт азначае права выкарыстоўваць і атрымліваць асалоду ад рэч, якая належыць трэцяй баку. напрыклад сітуацыі ў спадчыну. Перажыў муж ня пакліканы да ўспадкоўванні, так як спадчыннікі з’яўляюцца дзеці, але узуфрукт г.зн. выкарыстанне і асалоду маёмасці памерлага ў камізэльках які перажыў жонка.
Узуфрукт можа адбыцца альбо па законе, альбо праз акт або будзе. Калі ж яно адносіцца да нерухомай маёмасцi, яно патрабуе рэгістрацыі ў розных рэестраў, звязаных з зямлёй.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
বক্তৃতা 2

স্বামিত্ব প্রবন্ধ 320 এর একটি কনসেপ্ট € “”327
মালিকানা প্রথাগত ধারণা হয়েছে মালিক বস্তুর উপর পরম এবং অনিয়ন্ত্রিত অধিকার রয়েছে যে মালিকানাধীন মালিকানাধীন জিনিস কোন ব্যবহার করা হয়, যা আইন পরিপন্থী উপলব্ধ. অতএব মালিকানার চরিত্র তা অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি ছিল উপভোগ করার এবং ডান জিনিস নিষ্পত্তি করার অধিকার ছিল.
যেমন ডান ঐতিহ্যগতভাবে সবচেয়ে পরম পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হতো. এটি বোঝানো যে মালিক জিনিস পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে এনটাইটেল করা হয় এবং সেখানে নাগরিক আইন বিদ্যমান, কি acquisited প্রেসক্রিপশন যা কোন ব্যক্তি যদি সময় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি বস্তুর possesses আইন দ্বারা হিসাবে প্রয়োজন, যেমন জিনিস মালিকানা হবে মানে হিসাবে পরিচিত হয় একজন মালিক একটি জিনিস তিনি মালিক পরিপুর্ণ এবং এমন জিনিস দখল অন্য কারোর দ্বারা অধিগৃহীত হয় সুতরাং যদি অর্জিত হবে, তারপর যেমন তৃতীয় পক্ষের মূল মালিকের পরিবর্তে সময় অর্জন মালিকানা একটি সময়সীমার ভ্রষ্টতা পর may.
মালিকানার ঐতিহ্যগত জ্ঞান ঐতিহ্যগতভাবে চিরস্থায়ী চরিত্র ছিল
(সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়). তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর, সেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে
মালিকানার এই পরম ধারণার উপর সীমাবদ্ধতা.
আজ এটি স্বীকৃত হয় মালিকানা এছাড়াও ITA € ™ গুলি সামাজিক মাত্রা আছে.

স্বামিত্ব প্রাসঙ্গিক সামাজিক ধারণা
আজকে কি সঠিক ব্যবহারের ধারণা এবং oneâ € ™ গুলি অধিকার অপব্যবহার হিসাবে পরিচিত হয়. এছাড়া ভাল প্রতিবেশী ধারণা. বাস্তবে অসুবিধা কিভাবে পছন্দ ততটুকুই যে উন্নয়ন বা মালিকানার অধিকার ব্যায়াম কারণে প্রতিবেশীদের দ্বারা ভুক্তভোগী হবে তা নির্ধারণ করতে উপর দেখা দেয় দুটো কারণে. এটা আজ স্পষ্ট মালিক দেখানোর জন্য যে তিনি সম্পত্তি তাই একটি উন্নয়ন যে খামখেয়ালী হয় ব্যবহার থেকে একটি বাস্তব সুবিধা আহরিত হয় হয়েছে (এটা উপকার ছাড়া এটা অনুরোধে তা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে সহজভাবে সম্পন্ন করা হয়) বা সহজভাবে গুপ্তচর যে প্রতিবেশীদের গ্রহণ করা হয় না. মালিক একই সতর্কতা ব্যবহার প্রতিবেশীদের ভোগান্তি কমানোর জন্য নয়.
পরিকল্পনা ও পরিবেশ আইন
এরিয়াস todayâ € ™ গুলি অঞ্চল আছে এবং সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান সীমাবদ্ধতা যে ব্যবহার কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়. উদাহরণস্বরূপ আপনি একটি গ্যারেজ অনুমোদন ছাড়াই একটি দোকান করতে পারবেন না.
অবশেষে আজ আমরা যে গ্রহণ মালিকানা বিভিন্ন ফর্ম প্রদর্শনের সময়-ভাগ আইন উল্লেখ সময় বিন্দু যা উদাঃ জন্য আপনি মালিকানা পারবেন থেকে অস্তিত্ব 2 সপ্তাহ একটি ইয়ট এর 30 বছর জন্য একটি বছর.
বাজেয়াপ্তকরণ
এর অর্থ এই যে জমি বা স্থাবর সম্পত্তি বা ভবন একটি পাবলিক উদ্দেশ্যে এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের বিরুদ্ধে সরকার দ্বারা অর্জিত হতে পারে. ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সঙ্গে সমস্যা যে মানদণ্ড সবসময় ঠিকমতো মেলে না. সেখানে সবসময় বিতর্ক এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ভূষিত উপর মামলা হয়. ডান বা মালিকানা সহজাত কোনো দখলদার থেকে বস্তুর পুনরুদ্ধার করতে মালিকের অধিকার. অনুরূপ পরিস্থিতিতে অবশ্য, মালিক পরম শিরোনাম প্রমাণ করতে হবে এবং বেসামরিক আইন বিস্তারিতভাবে নিয়ন্ত্রণ কিভাবে সম্পত্তি শিরোনাম অর্জিত হয়.
একটি স্থাবর মালিকানা, এটা সঙ্গে বহন করে উপরে এবং জমি অধীনে স্থান সহ নীচে স্থান মালিকানা. তবে এই ধরনের একটি ব্লকের একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিরচন অংশ হিসাবে পরিস্থিতিতে যেখানে একটি স্থাবর সম্পত্তি ত্ত আকাশসীমা বা নিচে স্থান অনুমান মধ্যে প্রযোজ্য নয়.
এছাড়াও দেখুন নাগরিক বিন্দু থেকে জমির মালিকানা মালিক গড়ে তুলতে, উদ্ভিদ, পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে খনন করা এবং খনন এটা নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা সঙ্গে বহন করে অপেক্ষা.
একটি অনুমান যে সব নির্মাণ বা কাজ যা একটি জমি বা সম্পত্তি উপর বাহিত হয় আউট মালিক দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং মালিকের অস্তিত্ব আছে. মালিক প্রতিবেশী চিহ্ন যা দৃশ্যমান এবং স্থায়ী হয় মাধ্যমে সম্পত্তির সীমানা ঠিক করতে বাধ্য করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে. এছাড়াও সেখানে মালিকের অধিকার তার সম্পত্তি ঘিরা হয়.
অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি প্রবন্ধ 328 € “”399
এই শব্দটি পুরানো রোমান আইন যেখানে তারা ব্যবহৃত (ব্যবহার) এবং ফলের (রমণ) আছে থেকে উদ্ভূত হয়, অত: পর আমরা শব্দটি অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি পেতে. অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি ব্যবহার করা এবং তৃতীয় পক্ষ দ্বারা মালিকানাধীন একটি জিনিস উপভোগ করার অধিকার. উদাহরণস্বরূপ উত্তরাধিকার এর পরিস্থিতিতে. জীবিত পত্নী উত্তরাধিকার বলা হয় না যেহেতু উত্তরাধিকারী শিশুদের কিন্তু অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি অর্থাত ব্যবহার এবং জীবিত পত্নী মৃতের ন্যস্ত এস্টেটের রমণ হয়.
অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি হয় আইনের অপারেশন দ্বারা, বা দলিল মাধ্যমে বা হবে ঘটতে পারে. তাহলে অবশ্য এটা স্থাবর সম্পত্তি বোঝায় তা ভূমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রেজিষ্ট্রিসমূহ মধ্যে রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
predavanje 2

Koncept prava vlasništva Članci 320 â € “”327
Tradicionalni pojam vlasništva je da vlasnik ima apsolutnu i nekontrolisano pravo iznad objekta owned pod uslovom da nema koristi od stvari u vlasništvu vrši što je u suprotnosti sa zakonom. Stoga karakter vlasništva da li je to bilo pokretne ili nepokretne imovine je pravo da uživaju i pravo raspolaganja na stvari.
Takvo pravo je tradicionalno obavlja u većini apsolutni način. To je značilo da je vlasnik ima pravo da napusti stvar i postoji u građansko pravo, ono što je poznato kao acquisited recept, što znači da ako osoba ima predmet za vremenski period u skladu sa zakonom, vlasništvo takve stvari će se steći stoga ako vlasnik napusti stvar je vlasnik i posjedovanje takve stvari je preuzeta od strane nekog drugog, onda takva treća strana može nakon proteka nekog vremena steći pravo vlasništva umjesto prvobitnog vlasnika.
Tradicionalno znanje vlasništva tradicionalno imao karakter vječnost
(Nije ograničeno vrijeme). Međutim, posljednjih godina, bilo je veoma značajan
ograničenja na ovom apsolutni koncept vlasništva.
Danas se priznaje da vlasništvo ima i Itâ € ™ e socijalnu dimenziju.

Socijalni koncept relevantni u pravo vlasništva
Danas je ono što je poznato kao koncept pravilne upotrebe i zloupotrebe Onea € ™ s prava. Tu je i koncept dobrosusedstva. Teškoće u praksi javlja o tome kako odrediti obim neugodnosti koje će biti pretrpjela od strane susjeda zbog razvoja ili ostvarivanje prava vlasništva. Jasno je danas da vlasnik mora da pokaže da je on proizilaze opipljivu korist od upotrebe imovine dakle razvoj koji je hirovita (to se radi samo za radi bez koristi se izveden iz njega) ili jednostavno da špijunira u susjeda nije prihvaćen. Vlasnik mora koristiti slične mjere opreza kako bi se smanjila neugodnosti na susjede.
Planiranje i zakonodavstva zaštite životne sredine
Područja su današnju € ™ e zone i tu je važan i vrijedan ograničenje koje koriste regulisano od strane vlasti. Na primjer ne možete napraviti garaža dućan bez odobrenja.
Konačno danas prihvatimo da postoje različiti oblici vlasništva iz vremena aspekta koji se odnosi na zakone vremena zajedničke koja vam omogućava vlasništvo Npr, 2 tjedna godišnje za 30 godina jahtu.
eksproprijacija
To znači da je zemlja ili nepokretne imovine ili zgrade može steći vlada za javne svrhe i uz plaćanje za naknadu štete. Problem sa visini naknade je da kriteriji nisu uvijek odgovara tržišnoj vrijednosti imovine. Uvijek postoji kontroverze i parnica o visini naknade nagrađen. Svojstvene pravo ili vlasništvo je pravo vlasnika da se oporavi objekat iz bilo koje posjednik. Naravno, u sličnim situacijama, vlasnik će morati dokazati apsolutnu titulu i građanskog prava uređuje u detalje kako je naslov imovine stečene.
Vlasništvo nad nepokretnom nosi sa sobom, vlasništvo nad prostor iznad i ispod, uključujući i prostor ispod zemlje. Međutim, to se ne odnosi na situacije gdje je nepokretnu imovinu niti preuzima zračni prostor ili prostor ispod kao što je stan čine dio bloka.
Također vlasništva nad zemljištem iz civilnog stanovišta daje pravo vlasnika da se izgradi, postrojenja, iskopati sa zahtjevima za planiranje i iskop nosi sa sobom određene obaveze.
Postoji pretpostavka da je izvršena svih građevinskih ili rad koji se odvija na zemljištu ili imovine od strane vlasnika i pripada vlasniku. Vlasnik ima pravo da primora susjeda da popravi granice svojstava pomoću oznaka koje su vidljive i trajne. Također tu je pravo vlasnika da priloži svoju imovinu.
Plodouživanja Članci 328 â € “”399
Ovaj termin je izveden iz starog rimskog prava u kojoj imaju usus (korištenje) i fructus (uživanje), pa smo dobili termin plodouživanje. Plodouživanje znači pravo da koriste i uživaju stvar u vlasništvu treće strane. Na primjer situacije nasljeđivanja. Surviving supružnika nije pozvan na nasljedstvo jer nasljednici su djeca, ali plodouživanje i.e. korištenje i uživanje imanju pokojnika prsluka u živom supružniku.
Plodouživanja može dogoditi bilo po sili zakona, ili kroz djelo ili će. Ako, međutim to se odnosi na nepokretnosti zahtijeva registraciju u različitim registrima koji se odnose na zemljište.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Лекция 2

Концепцията на правото на собственост на членове 320 â € “”327
Традиционната представа за собственост е, че собственикът има абсолютна и неконтролирано право върху обекта, собственост при условие, че не се възползва от нещо, собственост се извършва, което противоречи на закона. Поради характера на собствеността дали е на движимо или недвижимо имущество е правото да се ползват, както и правото да се разпорежда с това нещо.
Това право е традиционно упражняват в най-абсолютен начин. Това също така означава, че собственикът има право да се откаже от нещо, и съществува в гражданското право, което е известно като acquisited предписание, което означава, че ако едно лице притежава един обект за определен период от време, както се изисква от закона, собствеността на такова нещо ще да бъде придобито, ако собственикът се откаже нещо, той притежава и притежаването на такова нещо е поет от някой друг, след като трета страна може да иска след изтичането на определен период от време придобиват собственост, вместо първоначалния собственик.
Традиционният знанията на собственост традиционно има характер на вечни времена
(Без да се ограничава от време). Въпреки това през последните години, е имало много важен
ограничения по отношение на тази абсолютна концепция за собственост.
Днес се признава, че собствеността е също ITA € ™ е социално измерение.

Социална концепция значение в правото на собственост
Днес там е това, което е известно като концепцията за правилна употреба и злоупотреба с oneâ € ™ е права. Налице е също така концепцията за добросъседство. Трудността на практика възниква за това как да се определи степента на неудобство, че трябва да бъде понесена от съседите се дължи на развитието или упражняване на правото на собственост. Днес е ясно, че собственикът трябва да покаже, че той е извличане осезаема полза от използването на следователно имота на развитие, който е капризна (това се прави просто заради нея без полза се извлича от него) или просто, за да шпионира на съседите не се приемат. Собственикът трябва също да използват подобни предпазни мерки, за да сведе до минимум неудобството, причинено на съседите.
Планиране и законодателството за околната среда
Области са Todayâ € ™ е зони и също има важна и ценна ограничение, които използват се регулира от властите. Например Вие не може да се направи гараж магазин без одобрение.
Накрая днес ние приемаме, че съществуват различни форми на собственост от гледна точка на времето оглед позовавайки се на споделено време законодателството на която ви позволява собствеността, например за 2 седмици в годината в продължение на 30 години на яхта.
отчуждаване
Това означава, че земя или недвижимо имущество или сгради, могат да бъдат придобити от държавата за обществени цели и срещу заплащане на обезщетение. Проблемът с размера на обезщетението е, че критериите не винаги съответстват на пазарната стойност на имота. Винаги има противоречия и спорове за размера на присъденото обезщетение. Присъщи на правото или собствеността е правото на собственика да възстанови обекта от всеки притежател. Разбира се в подобни ситуации, собственикът ще трябва да докаже абсолютната титла и гражданското право регулира в детайли как се придобива право на собственост върху имот.
Собствеността на недвижим носи със себе си, собственост на пространството над и под това число пространството под земята. Въпреки това не се прилага в случаите, когато за недвижим имот, нито поема въздушното пространство или пространство по-долу, като един апартамент, който е част от блок.
Също собствеността на земя от гражданското гледна точка дава право на собственика да се изгради, машини, дълбая с изискванията за планиране, а също и изкопни съпроводено със определени задължения.
Съществува предположение, че всички строителни или работа, която се извършва върху земя или имот е извършена от собственика и принадлежи на собственика. Собственикът има право да принуди съседа да определи границите на имотите с помощта на марки, които са видими и трайни. Също така има право на собственика да приложат своята собственост.
Плодоползването членове 328 â € “”399
Този термин произлиза от стар римски закон, където те имат usus (ползването) и Fructus (наслада), по този начин ние се терминът плодоползуването. Плодоползването означава право да се възползва от и да се насладите на нещо, собственост на трето лице. Например ситуации на наследството. Преживелият съпруг не се нарича в наследството, тъй като наследниците са децата, но на плодоползване т.е. ползване и притежаване на наследството на починалия жилетки в преживелия съпруг.
Плодоползването може да се случи или по силата на закона, или чрез акт или няма. Ако обаче това се отнася до недвижим имот, той изисква регистрация в различните регистри, свързани с кацане.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
classe 2

El concepte del dret de propietat articles 320 â € “”327
La noció tradicional de la propietat ha estat que el propietari té el dret absolut i sense control sobre l’objecte owned sempre que no ús de la cosa posseïda es fa el que és contrari a la llei. Per tant, el caràcter de la propietat si es tractava d’un bé moble o immoble era el dret a gaudir i el dret a disposar de la cosa.
Aquest dret s’exerceix tradicionalment de la manera més absoluta. També volia dir que el propietari tenia dret a abandonar la cosa i no existeix en el dret civil, el que es coneix com la prescripció acquisited el que significa que si una persona posseeix un objecte durant un període de temps que requereix la llei, la propietat de tal cosa es adquirir, per tant, si un propietari abandona una cosa de la seva propietat i la possessió de tal cosa és assumida per una altra persona, llavors aquests tercers després del transcurs d’un període de propietat adquirir l’hora en lloc del propietari original.
Els coneixements tradicionals de la propietat tradicionalment tenia el caràcter de perpetuïtat
(No limitat pel temps). No obstant això dels últims anys, hi ha hagut molt significatiu
limitacions en aquest concepte absolut de la propietat.
Avui dia es reconeix que la propietat té també ita dimensió social € ™ s.

concepte social rellevant en el dret de propietat
Avui dia existeix el que es coneix com el concepte d’ús i abús dels drets Onea € ™ s. També existeix el concepte de bon veïnatge. La dificultat sorgeix en la pràctica sobre la manera de determinar el grau de molèsties que es pateixen els veïns a causa del desenvolupament o l’exercici del dret de propietat. Està clar avui que el propietari ha de demostrar que està derivant un benefici tangible de l’ús de la propietat, per tant, un desenvolupament que és capritxós (que es fa simplement pel bé d’ella sense el benefici que es deriva d’ella) o simplement per espiar la veïns no s’accepten. El propietari també ha d’utilitzar les mateixes precaucions per minimitzar les molèsties causades als veïns.
La planificació i la legislació per al Medi Ambient
Les àrees són zones today € ™ s, i també hi ha una limitació important i valuós que ús és regulat per les autoritats. Per exemple. no es pot fer un garatge d’una botiga sense aprovació.
Finalment avui s’accepta que hi ha diferents formes de propietat des del punt de vista de temps en referència a la legislació de temps compartit, que permet la propietat per a, per exemple 2 setmanes a l’any durant 30 anys d’un iot.
expropiació
Això significa que els terrenys o béns immobles o edificis poden ser adquirides pel govern per a una finalitat pública i contra el pagament d’una indemnització. El problema amb l’extensió de la compensació és que els criteris no sempre coincideixen amb el valor de mercat de la propietat. Sempre hi ha controvèrsia i litigi sobre l’import de la indemnització concedida. Inherent a la dreta oa la propietat és el dret del propietari per recuperar l’objecte des de qualsevol posseïdor. Per descomptat, en situacions similars, el propietari haurà de provar el títol absolut i el dret civil regula en detall com s’adquireix el títol de propietat.
La propietat d’un immoble porta amb si, la propietat de l’espai per sobre i per sota incloent l’espai sota la terra. No obstant això, això no s’aplica en situacions en què un bé immoble, que no assumeix l’espai aeri oa l’espai de sota, com un apartament que forma part d’un bloc.
També la propietat de la terra des del punt de vista civil li permeti al propietari per construir, planta, excavar amb els requisits de planificació i també l’excavació comporta certes obligacions.
Hi ha la presumpció que tota la construcció o el treball que es porta a terme en un terreny o propietat ha estat dut a terme pel propietari i pertany al propietari. El propietari té dret a obligar al veí per fixar els límits de les propietats per mitjà de marques que són visibles i permanents. També existeix el dret del propietari per tancar la seva propietat.
Articles d’usdefruit 328 â € “”399
Aquest terme es deriva de l’antiga llei romana on tenen els usus (ús) i el fructus (gaudi), per tant, obtenim el terme usdefruit. Usdefruit vol dir dret de fer ús d’una cosa i gaudir de propietat d’un tercer. Per exemple. situacions d’herència. cònjuge supervivent no és cridat a l’herència ja que els hereus són els nens, però l’usdefruit és a dir, l’ús i gaudi dels béns de les armilles de morts en el cònjuge supervivent.
L’usdefruit pot succeir ja sigui per efecte de la llei, o per mitjà d’escriptura o ho farà. No obstant això, si es refereix als béns immobles que requereix el registre en els diversos registres relacionats amb la terra.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
lektyur 2

Ang Konsepto sa sa Matarung sa Ownership Artikulo 320 â € “”327
Ang tradisyonal nga ideya sa pagpanag-iya na nga ang tag-iya adunay hingpit ug walay pugong nga too sa ibabaw sa butang nga gipanag-iya nga gihatag nga walay paggamit sa butang nga gipanag-iya ang nabuhat nga supak sa balaod. Busa ang kinaiya sa pagpanag-iya kon kini ba sa movable o dili matarug kabtangan mao ang katungod sa pagpahimulos sa ug sa katungod sa dispose sa sa butang.
Ang maong katungod sa tradisyonal gamiton sa labing bug-os nga paagi. Kini usab nagpasabot nga ang tag-iya katungod sa pagbiya sa mga butang ug may anaa sa sibil nga balaod, ang gitawag nga acquisited reseta nga nagpasabot nga kon ang usa ka tawo nga nagbaton sa usa ka butang alang sa usa ka yugto sa panahon nga ingon sa gikinahanglan sa balaod, ang pagpanag-iya sa maong mga butang nga naangkon Busa kon ang usa ka tag-iya mobiya sa usa ka butang nga siya ang tag-iya ug sa gipanag-iya sa maong butang gikuha sa pinaagi sa lain nga tawo, nan ang maong mga ikatulo nga partido aron sa human sa kal-ang sa usa ka yugto sa panahon maangkon pagpanag-iya sa baylo nga sa mga orihinal nga tag-iya.
Ang tradisyonal nga kahibalo sa pagpanag-iya tradisyonal nga adunay sa kinaiya sa walay katapusan
(Dili limitado sa panahon). Apan sa bag-ohay nga mga tuig, adunay mahinungdanon kaayo
limitasyon niini nga bug-os nga konsepto sa pagpanag-iya.
Karon kini giila nga ang pagpanag-iya usab itâ € ™ s sa social nga kabahin.

Social konsepto nga may kalabutan sa sa katungod sa pagpanag-iya
Karon adunay mao ang nailhan nga ang konsepto sa tukma nga paggamit ug pag-abuso sa oneâ € ™ s katungod. Adunay usab ang konsepto sa maayo nga silingan. Ang kalisud diha sa buhat motungha kon sa unsang paagi sa pagtino sa gidak-on sa kahasol nga mao ang nag-antus sa mga silingan tungod sa kalamboan o sa paggamit sa katungod sa pagpanag-iya. Kini mao ang tin-aw nga karon nga ang tag-iya adunay sa pagpakita nga siya dunay sumadang sa usa ka mahikap nga kaayohan gikan sa paggamit sa mga kabtangan ang usa ka kalamboan nga mao ang capricious (kini gibuhat lamang tungod niana sa walay kaayohan nga makuha gikan niini) o lamang sa pagpaniid sa mga mga silingan wala gidawat. Ang tag-iya kinahanglan usab nga sa paggamit sa sama nga mga panagana aron malikayan ang kahasol nga gipahinabo sa mga silingan.
Pagplano ug Environment lehislasyon
Mga dapit mao ang mga todayâ € ™ s sona ug usab adunay usa ka mahinungdanon ug bililhon nga limitasyon nga gamiton ang gikontrolar sa mga awtoridad. E.g. dili kamo makahimo sa usa ka garahe sa usa ka shop nga walay pag-uyon.
Sa kataposan karon kita modawat nga ang lain-laing mga matang sa pagpanag-iya anaa gikan sa panahon nga punto sa panglantaw nga nagtumong sa panahon-mipakigbahin sa balaod nga nagtugot kaninyo sa pagpanag-iya alang sa e.g. 2 ka semana sa usa ka tuig alang sa 30 ka tuig sa usa ka yacht.
expropriation
Kini nagpasabot nga ang yuta o dili matarug kabtangan o mga building mahimong naangkon sa gobyerno alang sa usa ka publiko nga katuyoan ug batok sa pagbayad alang sa bayad. Ang problema sa sa gidak-on sa bayad mao nga ang mga criteria dili kanunay pagpares sa merkado bili sa kabtangan. Adunay mao ang kanunay nga kontrobersiya ug mapalusot ang RH sa kantidad sa bayad award. Sa pagpanunod diha sa tuo o pagpanag-iya mao ang katungod sa mga tag-iya sa pagbawi sa butang gikan sa bisan unsa nga tag-iya. Siyempre sa susama nga mga sitwasyon, ang mga tag-iya adunay nga pamatud-an sa hingpit nga titulo ug sa sibil nga balaod regulate sa detalye kon sa unsang paagi sa titulo sa kabtangan nga naangkon.
Ang pagpanag-iya sa usa ka dili matarug nagdala uban niini, tag-iya sa luna sa sa ibabaw ug sa ubos lakip na ang luna sa ilalum sa yuta. Apan wala kini magamit sa mga sitwasyon diin ang usa ka dili matarug nga kabtangan ni nagaangkon sa kawanangan o luna sa ubos sama sa usa ka apartment nga nahimong bahin sa usa ka block.
Usab ang pagpanag-iya sa yuta gikan sa sibil nga punto sa panglantaw makadawat sa tag-iya sa pagtukod, tanom, nangalot sa uban sa mga kinahanglanon sa pagplano ug usab excavation nagdala uban niini sa pipila ka mga obligasyon.
Adunay usa ka presumption nga ang tanan nga pagtukod o buhat nga gidala sa gawas sa usa ka yuta o kabtangan nga gidala sa gawas sa tag-iya ug iya sa tag-iya. Ang tag-iya adunay katungod sa pagpugos sa silingan sa pag-ayo sa mga utlanan sa mga kabtangan pinaagi sa marka nga mga makita ug permanente. Usab anaa ang katungod sa mga tag-iya sa enclose ang iyang kabtangan.
Usufruct Artikulo 328 â € “”399
Kini nga termino nga gikuha gikan sa daan nga Romanhong balaod diin sila adunay mga Trabaho (paggamit) ug ang fructus (kalipay), busa kita ang termino Usufruct. Usufruct nagpasabot katungod sa paggamit sa ug makatagamtam sa usa ka butang nga gipanag-iya sa usa ka ikatulo nga party. E.g. mga sitwasyon sa panulondon. Pagsagubang kapikas wala gitawag ngadto sa panulondon sukad pa sa mga manununod mao ang mga anak apan ang mga Usufruct pananglitan sa paggamit ug kalipay sa mga kahimtang sa mga namatay nga sinina diha sa buhi nga kapikas.
Usufruct mahitabo pinaagi sa operasyon sa balaod, o pinaagi sa buhat o kabubut-on. Kon Apan kini nagtumong sa dili matarug nga kabtangan nagkinahanglan kini registration sa nagkalain-laing mga registries nga may kalabutan ngadto sa yuta.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
nkhani 2

The Concept a mu umwini Nkhani 320 â € “”327
Mfundo miyambo ya umwini yakhala kuti mwiniyo Mtheradi ndi kusalankhula kumene chinthu nacho malinga ntchito chinthu anali zachitika chimene chiri chosiyana ndi chilamulo. Choncho khalidwe la umwini kaya la makina kapena osasunthika chuma anali ndi ufulu wosangalala ndi ufulu kutaya chinthucho.
ufulu otero kale anasonyeza m’njira yovomerezeka mtheradi. Komanso amatanthauza kuti mwini amayenera kusiya chinthu ndipo pali m’chilamulo boma, amatchedwa acquisited mankhwala kutanthauza kuti ngati munthu ali ndi chinthu cha nthawi mogwirizana ndi chilamulo, ndi umwini wa chinthu woterenso tikufuna Choncho ngati mwini amasiya chinthu iye ali ndi malo a chinthu atayamba pa wina, pamenepo gulu lina mulole pambuyo sanaonetse nthawi tikhale umwini mmalo mwa mwini wapachiyambi.
The kudziwa chikhalidwe cha umwini kale anali ndi khalidwe la chigulitsire
(Sasunthika ndi nthawi). Koma zaka zaposachedwapa, pakhala zofunika kwambiri
zofooka pa mfundo yakuti umwini.
Masiku ano anavomereza kuti umwini nayenso itâ mâ € ™ gawo chikhalidwe.

Lingaliro Social zogwirizana mu lamanja la umwini
Today pali amatchedwa maganizo kugwiritsa ntchito bwino ndi kumwa oneâ mâ € ™ ufulu. Palinso maganizo mnansi wabwino. The vuto kuchita n’lakuti mmene kudziwa mmene mavuto amene adzakhetsedwa anavutika ndi anansi chifukwa cha chitukuko kapena kusonyeza lamanja la umwini. Ndi bwino lero kuti mwiniyo kusonyeza kuti akumapeza phindu chogwirika kugwiritsa ntchito chuma chake ndi chitukuko ndi capricious (zachitika chongofuna wa popanda phindu lotengedwa kuchokera izo) kapena kungoti kuti akazonde ndi anansi sakuvomereza. Mwini ayenera kugwiritsa ntchito mosamala ofanana ndi kuchepetsa mavuto chifukwa kwa anthu oyandikana nawo.
Planning ndi malamulo Environment
Madera ali todayâ mâ € ™ mabacteria ndipo pali yofunika ndi lofunika malire kuti ntchito ndi Lamulo akuluakulu. Mwachitsanzo simungathe kupanga garaja shopu popanda chilolezo.
Pomaliza masiku ano timavomereza kuti zosiyanasiyana za umwini kukhalapo kwa nthawi maganizo kunena malamulo nthawi nawo amene amalola umwini kwa mwachitsanzo masabata 2 chaka zaka 30 yatchi a.
Expropriation
Izi zikutanthauza kuti dziko kapena katundu osasunthika kapena nyumba akhoza yotengedwa ndi boma ndi cholinga poyera ndi kulipira malipiro. The vuto kukula kwa malipilo kuti akugwirizana ndi si nthawi zonse zikugwirizana mtengo msika wa chuma. Pali nthawi zonse kutsutsana ndi litigation pa malipilo kupereka. Chibadidwe lamanja kapena umwini ndi ufulu wa mwini kuchira chinthu kwa mwini iliyonse. Kumene zinthu zofanana, mwini adzakhala ndi kutsimikizira mutu Mtheradi ndi malamulo a boma nthawi mwatsatanetsatane mmene udindo katundu zinazake.
Umwini wa osasunthika ndi umabweretsanso, malo danga pamwamba ndi pansi monga danga pansi pa dziko. Komabe izi sizikhudza zochitika ndi katundu osasunthika kapena amatenga airspace kapena danga m’munsimu monga mbali nyumba pachilengedwe cha chipika a.
Komanso umwini wa dziko mfundo boma la view lipatsa mwini nyumba, kubzala mbewu, zimakumba ndi zofunika kukonzekera ndiponso yomanga umabweretsanso ena maudindo.
Pali akuti yomanga kapena ntchito yomwe ikuchitika pa dziko kapena katundu yakhala ikuchitidwa ndi mwini ndipo ali mwini. Mwini ali ndi ufulu akukakamiza mnansi kukonza malire a katundu mwa zizindikiro akalipo ndipo sadzatha. Pali ufulu wa mwini kutsekeramo chuma chake.
Usufruct Nkhani 328 â € “”399
Mawu amenewa anachokera ku lamulo lakale Roman kumene iwo ali ndi usus (ntchito) ndi fructus (zosangalatsa), choncho tipeze akuti usufruct. Usufruct zikutanthauza ufulu ntchito ndi kusangalala chinthu anali ndi gulu lina. Mwachitsanzo zochitika za cholowa. Kupulumuka mkazi sakutchedwa ndi cholowa chawo chifukwa cha olandira ndi ana koma usufruct i.e. ntchito ndi zosangalatsa chuma cha zovala zosalowa anamwalira mu wotsalayo mkazi.
Usufruct zingachitike kaya mwa ntchito za lamulo, kapena mwa chikalata kapena adzatero. Ngati Komabe amanena kuti katundu osasunthika pamafunika kulembetsa mu registries zosiyanasiyana zokhudzana ndi kumtunda.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
讲座2

所有权的权利条款320的概念€“327
所有权的传统观念一直认为,所有者对对象的绝对和不受控制的拥有权,只要没有用拥有的东西做是违反法律的。因此所有权无论是动产或不动产的角色是享受的权利和处理事物的权利。
这种权利传统上行使最绝对的方式。这也意味着,业主有权放弃的事情,在大陆法系存在,所谓的acquisited处方,这意味着,如果一个人拥有了一段时间的对象按法律规定,这种事情所有权因此可如果业主放弃他拥有的事情和这样的事情占有被别人接管收购,那么这样的第三方可以在一段时间内获取所有权而不是原来的主人过去之后。
所有权的传统知识传统上永久的特征
(不受时间限制)。然而近年来,已经有很显著
对所有权的这一绝对概念的局限性。
今天,它是公认的所有权也已伊塔€™的社会层面。

在所有权的相关社会观念
今天有所谓的正确使用的ONEA€™的权利的概念和虐待。还有睦邻的概念。在实践中,困难在于如何确定不便的程度,即要由邻居被遭受由于所有权的发展或运动。今天是明确的,业主必须证明他是派生从使用,因此房地产开发是反复无常的切实利益(它是为它着想,而不从中受益而衍生的只是完成)或仅仅是为了窥探邻居是不能接受的。业主还必须使用类似的预防措施,以尽量减少造成邻居不便。
规划和环境立法
领域是today’的地区,也存在着用的是当局调控的一个重要和宝贵的限制。例如。你不能让一个车库未经审批的商店。
最后,今天我们接受了不同所有制但从指分时立法的时间点,让您拥有如存在一年30年游艇2周。
征用
这意味着,土地或不动产或建筑物可以由政府为公共目的和反对支付赔偿被收购。用的补偿的程度的问题是,该标准并不总是匹配的属性的市场价值。总是有争论和诉讼上的补偿奖励金额。固有的权利或所有权是业主的,从任何所有者收回对象的权利。当然,在类似情况下,店主必须证明绝对的所有权和财产所有权的获取方式民法详细规定。
不可移动的所有权与它携带的上方和下方,包括土地下的空间中的空间的所有权。然而,这并不在一个不动产既不承担以下空域或空间的情况下适用,如块的公寓形成的一部分。
同时土地但从民间角度所有权有权建造,厂房,规划要求挖掘,也挖掘它的某些义务携带的所有者。
存在即是开展对土地或财产全部或建造工作已经由业主进行的,属于所有者的推定。雇主必须迫使邻居由可见的和永久的标记的装置来解决的属性的边界的右侧。也有车主附上他的财产的权利。
用益权第328€“399
这个词是从旧的罗马法,他们有USUS(使用)和水红(享受)得出的,因此我们得到的长期使用权。用益权是指权利使用和享受由第三方拥有的东西。例如。继承的情况。未亡配偶,因为继承人的子女,但使用权即使用和享受的未亡配偶死者背心的遗产不叫继承。
使用权可能发生或者通过法律的实施,或通过契据或遗嘱。但是,如果它指的是不动产它要求在土地相关的各种登记注册。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
講座2

所有權的權利條款320的概念€“327
所有權的傳統觀念一直認為,所有者對對象的絕對和不受控制的擁有權,只要沒有用擁有的東西做是違反法律的。因此所有權無論是動產或不動產的角色是享受的權利和處理事物的權利。
這種權利傳統上行使最絕對的方式。這也意味著,業主有權放棄的事情,在大陸法系存在,所謂的acquisited處方,這意味著,如果一個人擁有了一段時間的對象按法律規定,這種事情所有權因此可如果業主放棄他擁有的事情和這樣的事情佔有被別人接管收購,那麼這樣的第三方可以在一段時間內獲取所有權而不是原來的主人過去之後。
所有權的傳統知識傳統上永久的特徵
(不受時間限制)。然而近年來,已經有很顯著
對所有權的這一絕對概念的局限性。
今天,它是公認的所有權也已伊塔€™的社會層面。

在所有權的相關社會觀念
今天有所謂的正確使用的ONEA€™的權利的概念和虐待。還有睦鄰的概念。在實踐中,困難在於如何確定不便的程度,即要由鄰居被遭受由於所有權的發展或運動。今天是明確的,業主必須證明他是派生從使用,因此房地產開發是反复無常的切實利益(它是為它著想,而不從中受益而衍生的只是完成)或僅僅是為了窺探鄰居是不能接受的。業主還必須使用類似的預防措施,以盡量減少造成鄰居不便。
規劃和環境立法
領域是today’的地區,也存在著用的是當局調控的一個重要和寶貴的限制。例如。你不能讓一個車庫未經審批的商店。
最後,今天我們接受了不同所有製但從指分時立法的時間點,讓您擁有如存在一年30年遊艇2週。
徵用
這意味著,土地或不動產或建築物可以由政府為公共目的和反對支付賠償被收購。用的補償的程度的問題是,該標準並不總是匹配的屬性的市場價值。總是有爭論和訴訟上的補償獎勵金額。固有的權利或所有權是業主的,從任何所有者收回對象的權利。當然,在類似情況下,店主必須證明絕對的所有權和財產所有權的獲取方式民法詳細規定。
不可移動的所有權與它攜帶的上方和下方,包括土地下的空間中的空間的所有權。然而,這並不在一個不動產既不承擔以下空域或空間的情況下適用,如塊的公寓形成的一部分。
同時土地但從民間角度所有權有權建造,廠房,規劃要求挖掘,也挖掘它的某些義務攜帶的所有者。
存在即是開展對土地或財產全部或建造工作已經由業主進行的,屬於所有者的推定。雇主必須迫使鄰居由可見的和永久的標記的裝置來解決的屬性的邊界的右側。也有車主附上他的財產的權利。
用益權第328€“399
這個詞是從舊的羅馬法,他們有USUS(使用)和水紅(享受)得出的,因此我們得到的長期使用權。用益權是指權利使用和享受由第三方擁有的東西。例如。繼承的情況。未亡配偶,因為繼承人的子女,但使用權即使用和享受的未亡配偶死者背心的遺產不叫繼承。
使用權可能發生或者通過法律的實施,或通過契據或遺囑。但是,如果它指的是不動產它要求在土地相關的各種登記註冊。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lecture 2

U Concept di u dirittu di pruprietà Artìculi 320 â € “”327
A nuzione tradiziunali di drittu hè stata chì u pruprietariu hà u dirittu assulutu è uncontrolled supra l ‘uggettu appartenant basta chì nimu usu di la cosa appartenant hè fattu chì hè cuntrariu à a lege. Pirciò lu carattari di pruprietà s’ellu era di a pruprietà mòbbili o immovable era lu dirittu d ‘aviri, è u dirittu à dispose de la cosa.
Vergogna à diritta era a tradizione à esercitatu in la manera cchiù assuluta. Hè dinò vulia dì chì u pruprietariu era pretende a abbannunari la cosa è ùn ci esisti nta liggi civili, chi veni canusciutu comu strumentu acquisited cacuminali, significa ca siddu na pirsuna ca pussedi un oggettu di un periodu di tiempu comu a nicissarii par a magiurità di la propietà di tali cosa sarà esse acquistatu dunque si un pruprietariu abandons una cosa si patrone, è u pusessu di tali cosa hè statu ripresu da qualchissia altru, po tali terzu partitu pò dopu à u vintu di un piriudu di tempu lu drittu acquistà, inveci di u pruprietariu urigginali.
A cunniscenza tradiziunali di pruprietà avia a tradizione à u caratteru di perpetuity
(Micca limitatu da tempu). Però, di ‘ssi ultimi anni, ci sò stati assai significativu
inevitevuli nant’à stu cuncettu assulutu di pruprietà.
Oghji hè c’assai studiusi ca lu drittu havi macari tu tu tu dimensione suciale € ™ s.

Lu cuncettu Social Bandera di a lu drittu di pruprietà
Oghji ùn ci hè ciò chì veni canusciutu comu lu cuncettu di usu ghjustu è abusu di oneâ diritti € ™ s. Ci hè dinò u cuncettu di bona neighborliness. Li prublemi di a pratica Nasci supra comu a ditarminazioni di u puntu di inconvenente chì hè per esse suffertu da i vicini per via di u sviluppu o teacher di u dirittu di pruprietà. Hè chjaru oghje chì u pruprietariu hà fàssi vede ch’ellu si nni veni à prò tangible da l ‘usu di a pruprietà dunque un sviluppu chì hè capricciusu (hè fatta da renda per via d’ idda, senza prò esse dirivatu da it) o simpricimenti chè scendinu i vicini nun veni accittata. U pruprietariu deve dinù aduprà e pricauzione similar to minimize l ‘inconvenente incausatu à i vicinanti.
Planning e ligislazzioni Environment
Areas sò todayâ zoni € ™ l è puru ci hè un limitazzioni mpurtanti è u valori chì utilizà hè animatu da i puteri. P.e. Ùn si pò fà una FNAC, negozio, senza accunsentu.
Infine, oghje avemu mai accittatu ca esisti micca sfarente forme di pruprietà da u puntu di tempu di vista, si parrava ligislazzioni tempu-spartutu chì vi permette à pruprietà di p.e. 2 settimani à l ‘annu di 30 anni di nu, yacht.
Expropriation
Chistu significa ca paese o immovable bè o di palazzi pò esse acquistate da u guvernu per un scopu publicu è contru à pagamentu di cumpensu. U prublemu cù u puntu di cumpensu è chì i criteri nun sempri truvatu valori mercatu di a pruprietà. Ci hè sempri liti e Penalisation supra la quantità di cumpensu attribuitu. Stu mondu in u drittu, o drittu è u dirittu di u pruprietariu pè ritruvà l’oggettu da ogni maestru. Di sicuru, a situazzioni simile, u pruprietariu hà avè à determinà titre assuluti e li liggi civili règula a tecnica comu titulu di a pruprietà hè acquistatu.
U pruprietà di un immovable porta cun ella, à pruprietà di u spaziu sopra e sotto, cumpresu u spaziu sottu à u paese. Però, sti cosi nun dumandà a situazzioni unni una pruprietà immovable nè pigghia lu airspace o spaziu sottu à cume una parte Appartement, furmendu di un pacchettu.
Macari li pruprietà di a terra da puntu civili di vista entitles u pruprietariu di fà custruisce, pianta, excavate cu esigenze di pianificazione è ancu di nzoccu cci porta cun ella, certi sò òbbrichi.
Ci esisti un presumption chì tutte e custruzzione o di u travagliu chì hè rializatu nantu à una tarra o pruprietà hè statu rializatu da u pruprietariu è chì appartene à u pruprietariu. U pruprietariu hà u dirittu di compel u prossimu, à ciclu ri li limiti di l ‘uggetti, par via di Obed quali sunnu visìbbili e mente. Also ci hè u dirittu di u pruprietariu di a chiùdiri lu so pruprietà.
Usufruct Artìculi 328 â € “”399
Stu tèrmini veni dirivatu da lu vechju liggi rumani, unni iddi hannu lu usus (dövia) e lu fructus (gioia), induve niàutri pigghiamu lu tèrmini usufruct. Usufruct significheghja u dirittu di fà usu di e limite acquistà una cosa appartenant à un terzu partitu. P.e. situazzioni di lascita. Sopravviventi conjoint nun veni chiamatu a li beni postu chì l ‘eredi sò i zitelli, ma u usufruct i.e. l’ usu è di gioia di u duminiu di u vests motti in u conjoint Martin.
Usufruct pò succede manifisteghja sighi cù a cuuperazione di lege, o à traversu l ‘amata, o sarà. Si però si rifirisci a immovable pruprietà hè dinò arregistramentu in i diversi registries riguardanti a sbarcari.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Predavanje 2

Pojam prava vlasništva člancima 320. â € “”327
Tradicionalni pojam vlasništva je da vlasnik ima apsolutno i nekontrolirane pravo nad objekta u vlasništvu, pod uvjetom da nema koristi od stvari u vlasništvu je učinio što je u suprotnosti sa zakonom. Zato se karakter vlasništva da li je to od pokretne ili nepokretne imovine je pravo uživanje i pravo raspolagati stvar.
Takvo pravo je tradicionalno ostvaruje u većini apsolutan način. To je također značilo da je vlasnik imao pravo napustiti stvar i postoji u civilnom pravu, ono što je poznato kao acquisited recept, što znači da ako neka osoba ima objekt za razdoblje od vrijeme kako je propisano zakonom, vlasništvo nad takvim stvar će se, dakle, stekao, ako vlasnik napusti stvar koju posjeduje i posjedovanje takvog stvar je preuzeo netko drugi, onda takva treća strana može nakon proteka roka od vremenskog stjecanje prava vlasništva umjesto izvornog vlasnika.
Tradicionalno znanje vlasništva tradicionalno imao karakter zauvijek
(Nije ograničeno vrijeme). No u posljednjih nekoliko godina, bilo je vrlo značajan
ograničenja ovog apsolutnog koncepta vlasništva.
Danas je priznao da se vlasništvo ima i ¡ť s društvenu dimenziju.

Socijalni koncept relevantni u pravo vlasništva
Danas je ono što je poznato kao koncept pravilne upotrebe i zloupotrebe oneâ € ™ s prava. Tu je i koncept dobrosusjedstva. Poteškoća u praksi javlja o tome kako odrediti opseg neugodnosti, koja treba biti pretrpjela od strane susjeda zbog razvoja ili ostvarivanje prava vlasništva. Danas je jasno da je vlasnik mora pokazati da je on proizlazi opipljiv korist od uporabe imovine dakle razvoj koji je hirovit (to je učinjeno samo zbog zbog njega, bez koristi se izveden iz njega) ili jednostavno da izvidi susjedi se ne prihvaća. Vlasnik mora koristiti slične mjere kako bi se smanjila neugodnosti uzrokovane do susjeda.
Planiranje i propisi za zaštitu okoliša
Područja su todayâ € ™ s područja, a također je važna i vrijedna ograničenje da je primjena propisana od strane vlasti. Na primjer ne možete napraviti garaža trgovina bez odobrenja.
Konačno je danas prihvatimo da su različiti oblici vlasništva postoji od vremena stajališta koji se odnosi na vremenski dijeli zakonodavstva koja vam omogućuje vlasništva za pr 2 tjedna godišnje za 30 godina jahte.
eksproprijacija
To znači da je zemlja ili nepokretne imovine ili zgrade može se steći od strane vlade za javne svrhe i protiv plaćanja za kompenzaciju. Problem sa stupnjem naknade je da se kriteriji ne moraju uvijek odgovarati tržišnoj vrijednosti imovine. Tu je uvijek spor i spor o visini dodijeljene naknade. Svojstveno prava ili vlasništva je pravo vlasnika da se oporavi predmet iz bilo kojeg posjednika. Naravno, u sličnim situacijama, vlasnik će morati dokazati apsolutnu pobjedu i državni zakon propisuje detaljno kako se stječe naslov na imovinu.
Vlasništvo nepokretnog nosi sa sobom, vlasništvo nad prostorom iznad i ispod, uključujući prostor pod zemljom. No to se ne odnosi na situaciju gdje je nekretnina ne pretpostavlja da je zračni prostor ili prostor ispod kao što je stan koji je dio bloka.
Također je vlasništvo nad zemljištem iz civilnog stanovišta pravo vlasnika za izgradnju, pogon, iskopati sa zahtjevima planiranja i iskop nosi sa sobom određene obveze.
Postoji pretpostavka da su svi građevinski ili radovi koji se provode na kopnu ili imovine provedena je od strane vlasnika i pripada vlasniku. Vlasnik ima pravo zahtijevati susjeda za popravak granice svojstava pomoću oznaka koje su vidljive i trajne. Također tu je pravo vlasnika da zatvori svoje imovine.
Plodouživanje Članci 328 â € “”399
Ovaj termin je izveden iz starog rimskog prava, gdje imaju uvjeti korištenja (upotrebe) i fructus (užitak), pa smo dobili termin uživanja. Plodouživanje znači pravo na korištenje i uživanje stvar u vlasništvu treće osobe. Na primjer situacije nasljeđivanja. Preživjeli bračni drug nije pozvan na nasljedstvo jer su nasljednici su djeca ali je služnosti odnosno korištenje i uživanje imanju pokojnika prsluke u preživjelom supružniku.
Plodouživanje može dogoditi bilo po sili zakona, ili putem djelom ili neće. Međutim, ako se odnosi na nekretnine je potrebna registracija u različitim registrima koji se odnose na zemljište.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Forelæsning 2

Begrebet ejendomsretten artikel 320 â € “”327
Den traditionelle opfattelse af ejerskab har været, at ejeren har absolut og ukontrolleret ret over objektet ejede forudsat at ingen brug af de ting, der ejes sker der er i strid med loven. Derfor karakter af ejerskab, om det var af løsøre eller fast ejendom var retten til at nyde og retten til at disponere over de ting.
Denne ret blev traditionelt udført i den mest absolutte måde. Det betød også, at ejeren var berettiget til at opgive ting, og der findes i civilretten, hvad der er kendt som acquisited recept hvilket betyder, at hvis en person er i besiddelse af en genstand for en periode, som loven kræver, at ejerskabet af sådan noget vil erhverves derfor hvis en ejer opgiver en ting, han ejer og besiddelse af sådanne ting overtages af en anden, så en sådan tredjepart kan efter udløbet af en periode erhverve ejerskab i stedet for den oprindelige ejer.
Den traditionelle viden om ejerskab traditionelt haft karakter af evighed
(Ikke begrænset af tid). Men i de seneste år har der været meget betydelig
begrænsninger på denne absolutte begreb ejerskab.
I dag er det anerkendt, at ejerskab har også ita € ™ s sociale dimension.

Social koncept er relevant i ejendomsretten
I dag er der, hvad der er kendt som begrebet korrekt brug og misbrug af oneâ € ™ s rettigheder. Der er også begrebet godt naboskab. Vanskeligheden i praksis opstår om, hvordan man bestemme omfanget af besvær, der skal lidt af naboerne som følge af udviklingen eller udøvelse af ejendomsretten. Det er klart i dag, at ejeren har at vise, at han er at udlede en håndgribelig fordel af brugen af ejendommen derfor en udvikling, der er lunefuld (det er gjort blot for skyld det uden fordel er afledt af det) eller blot at udspionere den naboer er ikke accepteret. Ejeren skal også anvende lignende forholdsregler for at minimere gener for naboerne.
Planlægning og miljø lovgivning
Områder er todayâ € ™ s zoner og der er også en vigtig og værdifuld begrænsning, at anvendelse er reguleret af myndighederne. F.eks. man kan ikke lave en garage en butik uden godkendelse.
Endelig vi i dag acceptere, at forskellige former for ejerskab eksisterer fra det tidspunkt synspunkt med henvisning til tid-delt lovgivning, der giver dig mulighed for ejerskab for E.g. 2 uger om året i 30 år af en yacht.
Ekspropriation
Det betyder, at jord eller fast ejendom eller bygninger kan erhverves af regeringen til et offentligt formål og mod betaling til kompensation. Problemet med omfanget af kompensationen er, at kriterierne ikke altid matcher markedsværdien af ejendom. Der er altid kontroverser og retssager på kompensationsbeløbet. Iboende i højre eller ejerskab er den ret, som ejeren til at inddrive objektet fra enhver besidderen. Selvfølgelig i lignende situationer, vil ejeren nødt til at bevise absolut titel og civilretlige regulerer i detaljer, hvordan adkomst til ejendommen er erhvervet.
Ejerskabet af en fast bærer med sig, ejerskab af plads over og under, herunder rummet under jorden. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor en fast ejendom hverken antager luftrummet eller rum under, såsom en lejlighed, der indgår i en blok.
Også ejerskab af jord fra civile synspunkt berettiger indehaveren til at bygge, plante, udgrave med planlægning krav og også udgravning bærer med sig visse forpligtelser.
Der findes en formodning om, at alt byggeri eller arbejde, der udføres på en jord eller ejendom er blevet udført af ejeren og tilhører ejeren. Ejeren har ret til at tvinge naboen til at fastsætte grænserne for egenskaberne ved hjælp af mærker, der er synlige og permanent. Der er også ret ejeren til at vedlægge sin ejendom.
Brugsret artikel 328 â € “”399
Dette udtryk stammer fra den gamle romerske ret, når de har usus (brug) og fructus (nydelse), dermed får vi udtrykket brugsret. Brugsret betyder ret til at gøre brug af og nyde en ting, der ejes af en tredjepart. F.eks. situationer arv. Efterlevende ægtefælle ikke kaldes til arv, da arvingerne er børn, men brugsret dvs. brug og nydelse af boet efter den afdøde veste i den efterlevende ægtefælle.
Brugsret kan ske enten ved lov eller gennem gerning eller vil. Hvis men det refererer til fast ejendom det kræver registrering i de forskellige registre relateret til jord.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
lezing 2

Het concept van het eigendomsrecht de artikelen 320 â € “”327
De traditionele opvatting van eigendom is geweest dat de eigenaar heeft de absolute en ongecontroleerde rechts over het object owned voorwaarde dat er geen gebruik van het ding in handen wordt gedaan die in strijd is met de wet. Daarom is het karakter van de eigendom of het was van roerende of onroerende goederen was het juiste om te genieten en het recht te beschikken van het ding.
Dit recht werd traditioneel uitgeoefend in de meest absolute manier. Het betekende ook dat de eigenaar het recht had om de zaak te verlaten en er bestaat in het burgerlijk recht, wat bekend staat als acquisited voorschrijven wat betekent dat als een persoon een object voor een periode van tijd bezit, zoals vereist door de wet, het bezit van een dergelijk ding zal daarom worden verworven als een eigenaar afziet van een wat hij bezit en het bezit van zoiets wordt overgenomen door iemand anders, kan dan een dergelijke derde partij na het verstrijken van een periode van tijd verwerven eigendom in plaats van de oorspronkelijke eigenaar.
De traditionele kennis van de eigendom van oudsher had het karakter van de eeuwigheid
(Niet beperkt door de tijd). Maar in de afgelopen jaren is er zeer aanzienlijk
beperkingen op deze absoluut begrip van eigendom.
Vandaag de dag wordt erkend dat de eigendom heeft ook ita € ™ s sociale dimensie.

Sociale begrip relevant in het eigendomsrecht
Vandaag de dag is er wat bekend staat als het concept van het juiste gebruik en misbruik van oneâ € ™ s rechten. Er is ook het concept van goed nabuurschap. De moeilijkheid in de praktijk ontstaat over hoe om te bepalen de omvang van de overlast die door de buren te lijden als gevolg van de ontwikkeling of de uitoefening van het recht van eigendom. Het is nu duidelijk dat de eigenaar heeft om te laten zien dat hij het afleiden van een tastbaar voordeel van het gebruik van het pand dan ook een ontwikkeling die is grillig (het wordt gewoon gedaan omwille van het zonder het voordeel is afgeleid van het) of gewoon om de spion buren wordt niet geaccepteerd. De eigenaar moet ook soortgelijke maatregelen om de overlast van de buren te minimaliseren.
Ordening en Milieubeheer wetgeving
Gebieden zijn todayâ € ™ s zones en er is ook een belangrijke en waardevolle beperking dat gebruik wordt gereguleerd door de overheid. Bijv. kun je niet een garage een winkel zonder goedkeuring.
Tot slot vandaag accepteren we dat de verschillende vormen van eigendom bestaan vanaf het moment dat oogpunt verwijst naar de tijd gedeeld wetgeving die u ownership voor Bijv toestaat 2 weken per jaar gedurende 30 jaar van een jacht.
Onteigening
Dit houdt in dat land of onroerende zaken of gebouwen kan worden verworven door de overheid voor een publiek doel en tegen betaling van een vergoeding. Het probleem met de omvang van de schadevergoeding is dat de criteria niet altijd overeen met de marktwaarde van het pand. Er is altijd controverse en geschillen over het bedrag van de schadevergoeding toegekend. Inherent aan de rechter- of ownership het recht van de eigenaar om het object te herstellen van bezitter. Natuurlijk in vergelijkbare situaties, zal de eigenaar moeten absolute titel te bewijzen en de burgerlijke wet regelt in detail uit hoe de eigendom van onroerend goed is verworven.
De eigendom van een onroerend goed met zich meedraagt, eigendom van de ruimte boven en onder met inbegrip van de ruimte onder de grond. Maar dit geldt niet in situaties waarin een onroerende zaak noch aanvaardt het luchtruim of de ruimte onder, zoals een appartement die deel uitmaken van een blok.
Ook de eigendom van grond uit het maatschappelijk oogpunt geeft de eigenaar om te bouwen, planten, graven met de planning eisen en ook opgraving met zich meedraagt bepaalde verplichtingen.
Er bestaat een vermoeden dat alle bouw of werk dat op een grond of onroerend goed wordt uitgevoerd is door de eigenaar uitgevoerd en maakt deel uit van de eigenaar. De eigenaar heeft het recht om de buurman om de grenzen van de eigenschappen vast te stellen door middel van merken die zichtbaar en blijvend zijn te dwingen. Ook is er het recht van de eigenaar om zijn eigendom te omsluiten.
Vruchtgebruik de artikelen 328 â € “”399
Deze term is afgeleid van de oude Romeinse recht, waar ze de usus (gebruik) en de fructus (plezier), dus krijgen we de term vruchtgebruik. Vruchtgebruik betekent recht om gebruik te maken en te genieten van een zaak in handen van een derde partij. Bijv. situaties van de erfenis. Overlevende echtgenoot is niet geroepen om de erfenis, omdat de erfgenamen zijn de kinderen, maar het vruchtgebruik dat wil zeggen het gebruik en genot van de nalatenschap van de overledene vesten in de langstlevende echtgenoot.
Vruchtgebruik kan gebeuren ofwel door de werking van de wet, of via akte of wil. Als maar het verwijst naar een onroerend goed het vereist registratie in de verschillende registers met betrekking tot het land.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
přednáška 2

Koncepce vlastnického práva články 320 € “”327
Tradiční pojetí vlastnictví bylo, že majitel má absolutní a nekontrolované právo nad objektem vlastnil za předpokladu, že nemá smysl té věci ve vlastnictví se provádí což je v rozporu se zákonem. Z tohoto důvodu charakter vlastnictví, jestli je to movitého či nemovitého majetku byla správná užívat a právo nakládat věci.
Toto právo bylo tradičně vykonáváno v nejabsolutnější způsobem. To také znamenalo, že vlastník byl oprávněn opustit věc a existuje v občanském právu, co je známé jako acquisited předpis, což znamená, že pokud osoba má objekt pro určitou dobu v souladu se zákonem, bude vlastnictví taková věc tedy být získána v případě, že majitel opouští něco, co má a držení takové věci je převzat někým jiným, pak tato třetí strana může po uplynutí určité časové období nabýt vlastnictví namísto původního majitele.
Tradiční znalosti o vlastnictví tradičně charakter věčné časy
(Není omezena časem). Nicméně v posledních letech došlo k velmi významný
Omezení na tomto absolutním pojetí vlastnictví.
Dnes se uznává, že vlastnictví má také ita € ™ s společenský rozměr.

Pojem sociální relevantní vlastnického práva
Dnes je to, co je známo jako koncept správného používání a zneužívání Jednaa práv € ™ s. K dispozici je také pojem dobrého sousedství. Obtíže v praxi vzniká o tom, jak stanovit rozsah nepříjemnosti, které má být podle sousedů utrpěl v důsledku vývoje nebo výkonu vlastnického práva. Je jasné, že dnes vlastník musí prokázat, že je odvození hmatatelný užitek z užívání majetku tedy vývoj, který je rozmarná (to je děláno jednoduše kvůli ní bez výhody jsou odvozeny od něj), nebo jednoduše špionážní sousedé se nepřijímá. Vlastník musí minimalizovat nepříjemnosti způsobené sousedy také používají podobné opatření.
Plánování a legislativy životního prostředí
Oblasti jsou todayâ € ™ s zóny a také tam je důležitým a cenným omezení, které používají je regulováno úřady. Např. nemůžete dělat garáž obchod bez souhlasu.
Konečně dnes budeme akceptovat, že různé formy vlastnictví existují z časového hlediska s odkazem na časově sdílené legislativy, která umožňuje vlastnictví například pro 2 týdny ročně po dobu 30 let jachtě.
Vyvlastnění
To znamená, že půda nebo nemovité nebo budovy mohou být získány ze strany vlády veřejného zájmu a za úplatu na náhradu škody. Problém s rozsahem kompenzace je to, že kritéria nemusí vždy odpovídat tržní hodnotu majetku. Tam je vždy diskuse a spory o výši odškodnění přiznané. Tkvící v pravé nebo vlastnictví je právo majitele obnovit objekt z jakéhokoliv vlastníka. Samozřejmě v podobných situacích, majitel bude muset prokázat absolutní titul a občanské právo upravuje podrobně, jak je titul k nemovitosti získal.
Vlastnictví nemovitého s sebou nese, vlastnictví prostoru nad a pod včetně prostor pod zemi. To však neplatí v situacích, kdy je nemovitost ani nepřijímá vzdušný prostor nebo prostor pod, jako je například část bytu tvoří bloku.
Také vlastnictví půdy z občanského hlediska opravňuje majitele stavět, závod, vykopat s požadavky na plánování a také výkop s sebou nese určité povinnosti.
Existuje domněnka, že veškeré stavební práce, nebo, který se provádí na zemi nebo na majetku byla provedena majitelem a patří k majiteli. Majitel má právo přinutit souseda stanovit hranice vlastností pomocí značek, které jsou viditelné a trvalé. Také tam je právo majitele přiložit svůj majetek.
Užívacího práva články 328 â € “”399
Tento termín je odvozen od starého římského práva, kde mají Usus (použití) a fructus (požitek), tedy dostaneme termín užívacího práva. Užívací právo znamená, že právo využívat a užívat věc ve vlastnictví třetí strany. Např. situace dědičnosti. Pozůstalý manžel není povolán k dědictví, neboť dědicové jsou děti ale užívací právo tj. Použití a požitek z pozůstalosti zemřelých vest v pozůstalého manžela.
Požívání může stát buď ze zákona, nebo prostřednictvím skutku nebo vůle. Pokud se však vztahuje k nemovitosti vyžaduje zápis do různých rejstříků týkajících se přistát.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Lecture 2

The Concept of the Right of Ownership Articles 320 – 327
The traditional notion of ownership has been that the owner has the absolute and uncontrolled right over the object owned provided that no use of the thing owned is done which is contrary to the law. Therefore the character of ownership whether it was of movable or immovable property was the right to enjoy and the right to dispose of the thing.
Such right was traditionally exercised in the most absolute manner. It also meant that the owner was entitled to abandon the thing and there exists in civil law, what is known as acquisited prescription which means that if a person possesses an object for a period of time as required by law, the ownership of such thing will be acquired therefore if an owner abandons a thing he owns and the possession of such thing is taken over by someone else, then such third party may after the lapse of a period of time acquire ownership instead of the original owner.
The traditional knowledge of ownership traditionally had the character of perpetuity
(not limited by time). However of recent years, there have been very significant
limitations on this absolute concept of ownership.
Today it is acknowledged that ownership has also it’s social dimension.

Social concept relevant in the right of ownership
Today there is what is known as the concept of proper use and abuse of one’s rights. There is also the concept of good neighbourliness. The difficulty in practice arises on how to determine the extent of inconvenience that is to be suffered by the neighbours due to the development or exercise of the right of ownership. It is clear today that the owner has to show that he is deriving a tangible benefit from the use of the property therefore a development that is capricious (it is done simply for sake of it without benefit being derived from it) or simply to spy the neighbours is not accepted. The owner must also use similar precautions to minimize the inconvenience caused to the neighbours.
Planning and Environment legislation
Areas are today’s zones and also there is an important and valuable limitation that use is regulated by the authorities. E.g. you cannot make a garage a shop without approval.
Finally today we accept that different forms of ownership exist from the time point of view referring to time-shared legislation which allows you ownership for E.g. 2 weeks a year for 30 years of a yacht.
Expropriation
This means that land or immovable property or buildings may be acquired by the government for a public purpose and against payment for compensation. The problem with the extent of compensation is that the criteria do not always match market value of property. There is always controversy and litigation on the amount of compensation awarded. Inherent in the right or ownership is the right of the owner to recover the object from any possessor. Of course in similar situations, the owner will have to prove absolute title and the civil law regulates in detail how title to property is acquired.
The ownership of an immovable carries with it, ownership of the space above and below including the space under the land. However this does not apply in situations where an immovable property neither assumes the airspace or space below such as an apartment forming part of a block.
Also the ownership of land from civil point of view entitles the owner to build, plant, excavate with planning requirements and also excavation carries with it certain obligations.
There exists a presumption that all construction or work which is carried out on a land or property has been carried out by the owner and belongs to the owner. The owner has the right to compel the neighbour to fix the boundaries of the properties by means of marks which are visible and permanent. Also there is the right of the owner to enclose his property.
Usufruct Articles 328 – 399
This term is derived from the old Roman law where they have the usus (use) and the fructus (enjoyment), hence we get the term usufruct. Usufruct means right to make use of and enjoy a thing owned by a third party. E.g. situations of inheritance. Surviving spouse is not called to the inheritance since the heirs are the children but the usufruct i.e. the use and enjoyment of the estate of the deceased vests in the surviving spouse.
Usufruct can happen either by operation of law, or through deed or will. If however it refers to immovable property it requires registration in the various registries related to land.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
prelego 2

La Koncepto de la Rajto de Proprieto Artikoloj 320 â € “”327
La tradicia nocio de proprieto estis ke la mastro havas la absolutan kaj descontrolada rajton super la objekto posedis kondiĉe ke neniu uzo de la afero posedataj estas farita kiu estas kontraŭa al la leĝo. Do la karaktero de proprieto se estis de mebloj aŭ nemoveblaĵoj proprieto estis la rajto ĝui kaj la rajton disponi pri la afero.
Tia rajto estis tradicie praktikita en la plej absoluta maniero. Ĝi ankaŭ signifis ke la posedanto rajtas forlasi la aferon kaj ne ekzistas en civila juro, kio estas konata kiel acquisited recepton kiu signifas ke se persono posedas objekton por periodo de tempo kiel postulita de leĝo, la proprieto de tia afero estos akireblas do se posedanto forlasas ion li posedas kaj la posedo de tia afero estas transprenita de iu alia, tiam tia tria eble post la paso de periodo de tempo akiras posedon anstataŭ la origina posedanto.
La tradicia scio de proprieto tradicie havis la karakteron de eterneco
(Ne limigita per tempo). Tamen de la lastaj jaroj, estis tre signifa
limigoj sur tiu absoluta koncepto de proprieto.
Hodiaŭ agnoskis ke proprieto havas ankaŭ ita € ™ s socia dimensio.

Socia koncepto rilata en la rajto de proprieto
Hodiaŭ ekzistas kio konas kiel la koncepto de konvena uzo kaj misuzo de oneâ € ™ s rajtoj. Ekzistas ankaŭ la koncepto de bona najbareco. La malfacilaĵo en praktiko ekestas sur kiel determini la amplekson de ĝeno kiu estos suferita de la najbaroj pro la disvolviĝo aŭ ekzerco de la rajto de proprieto. Estas evidenta hodiaŭ ke la posedanto devas montri ke li estas derivanta palpeblan profiton de la uzo de la proprieto do disvolviĝo kiu estas kaprica (ĝi estas farita simple por ties ĝin sen profito esti derivita de ĝi) aŭ simple por spioni la najbaroj ne estas akceptita. La posedanto devas ankaŭ uzi similajn singardecojn minimumigi la ĝeno kaŭzita al la najbaroj.
Planado kaj Medio leĝaro
Areoj estas todayâ € ™ s zonoj kaj ankaŭ estas grava kaj valora limigo kiu uzas estas reguligita de la aŭtoritatoj. Ekz-e vi ne povas fari garaĝo butiko sen aprobo.
Fine hodiaŭ nin akcepti ke diversaj formoj de proprieto ekzistas de la momento vidpunkto raportante al tempo dividita leĝaro kiu permesas proprieto por ekz-e 2 semajnoj jare dum 30 jaroj de jakto.
expropiación
Tio signifas ke lando aŭ senmova proprieto aŭ konstruaĵoj povas esti akirita de la registaro por publika uzo kaj kontraŭ pago por kompenso. La problemo kun la mezuro de kompenso estas ke la kriterioj ne ĉiam kongruas merkata valoro de posedaĵo. Ĉiam jugxan proceson sur la kvanto de kompenso aljuĝis. Imanenta en la dekstra aŭ posedo estas la rajto de la posedanto por rekuperi la celon de iu posedanto. Kompreneble en similaj situacioj, la posedanto devos pruvi absoluta titolo kaj la civila leĝo reguligas en detalo kiel nomo por posedaĵo estas akirita.
La posedo de senmova kunportas, proprieto de la spaco supre kaj sube inkluzive la spaco sub la tero. Tamen ĉi tio ne aplikas en situacioj kie senmova proprieto nek supozas la aerspaco aŭ spaco sube kiel apartamento formante parto de bloko.
Ankaŭ la terproprieto de civila vidpunkto rajtigas la posedanton konstrui, planto, fosi per planado postulojn kaj ankaŭ excavación kunportas iuj devoj.
Tie ekzistas supozo ke ĉiu konstruo aŭ verkon kiu efektivigas sur tero aŭ posedaĵo estis efektivigita de la mastro kaj apartenas al la posedanto. La mastro havas la rajton devigi la najbaro fiksi la limojn de la posedaĵoj pere de markoj kiuj estas videblaj kaj permanenta. Ankaŭ ekzistas la rajto de la posedanto por ĉirkaŭfermi lia proprieto.
Frukt-uzo Artikoloj 328 â € “”399
Tiu termino estas derivita de la malnova roma leĝo kie havas la usus (uzo) kaj la fructus (ĝuo), tial ni atingos la termino frukt-uzo. Frukt-uzo signifas rajton uzi kaj ĝui ion proprieto de triaj. Ekz-e situacioj de heredo. Pluviva geedzo ne vokite al la heredaĵo ekde la heredantoj estas filoj, sed la frukt-uzo tio estas: la uzo kaj ĝi ĝuas de la biendomo de la forpasinta veŝtoj en la pluviva geedzo.
Frukt-uzo povas okazi ĉu per operacio de leĝo, aŭ per faro aŭ volo. Se tamen ĝi referencas al senmova proprieto postulas registron en la diversaj registroj rilatigitaj surteriĝi.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Loeng 2

Mõiste omandiõigust artiklid 320 ā € “”327
Traditsioonilise mõiste omand ei ole, et omanik on absoluutne ja kontrollimatu paremale üle objekti omanikuks tingimusel, et ei kasutatud asja omanikuks on teinud, mis on vastuolus seadusega. Seetõttu iseloomu omandi kas see oli vallas- või kinnisvara oli õigus saada ja õigus asja käsutada.
Selline õigus oli tavaliselt lähtunud kõige absoluutselt. See tähendas ka, et omanik oli õigus loobuda asi ja seal on olemas tsiviilõiguses, mida tuntakse acquisited retsepti, mis tähendab, et kui isik valdab objekti jaoks aega nagu seadus nõuab, omandi sellist asja saab omandada seega kui omanik loobub asi ta omab ja omamine sellist asja üle võtnud keegi teine, siis selline kolmas isik võib, kui on möödunud aja jooksul omandada asemel algse omaniku.
Traditsiooniliste teadmiste omandiõiguse traditsiooniliselt olnud iseloomu püsivuse
(Ei ole piiratud aja järgi). Kuid viimastel aastatel on olnud väga märkimisväärne
piirangud sellele absoluutse omandi mõiste.
Täna on teada, et omandiõigus on ka ita € ™ s sotsiaalne mõõde.

Sotsiaalne kontseptsiooni olulised omandiõiguse
Täna on nn kontseptsiooni õige kasutamise ja kuritarvitamise oneâ € ™ s õigused. On ka mõiste heanaaberlikkuse. Probleem praktikas tekib kuidas määrata määral ebamugavust, et on võimalik kannatanud naabrid arengu tõttu või kasutamise omandiõigust. On selge, täna, et omanik peab näitama, et ta on tulenevad materiaalse kasu vara kasutamise seepärast areng, mis on kapriisne (seda tehakse lihtsalt huvides ilma saadavat kasu it) või lihtsalt spioon naabrid ei ole lubatud. Omanik peab kasutama ka sarnane ettevaatusabinõusid, et vähendada tekitatud ebameeldivuste naabrid.
Planeerimine ja keskkonna seadusandlus
Alad on todayâ € ™ s piirkondades ja ka seal on oluline ja väärtuslik piirang, mis kasutavad reguleerib ametivõimude poolt. Näiteks te ei saa teha garaaži poest ilma loata.
Lõpuks täna me tunnistame, et erinevate omandi olemas alates ajast seisukohast viidates aja ühine seadusandlus, mis võimaldab teil omandi Nt 2 nädalat aastas 30 aastat jaht.
sundvõõrandamine
See tähendab, et maa või kinnisvara või ehitised võib omandada valitsuse poolt avaliku eesmärgi ja tasu eest kompensatsiooni. Probleem hüvitamise ulatuse, et kriteeriumid ei vasta alati turuväärtus vara. Alati on poleemikat ja kohtuvaidluste summa määratud hüvitis. Omane õigus või omandiõigus on õigus omaniku taastada objekti või valdaja. Muidugi sarnastes olukordades, omanik peab tõestama absoluutse pealkiri ja tsiviilõiguse reguleerib üksikasjalikult, kuidas pealkiri vara omandanud.
Omandisse kinnisasja tegeleb sellega, omandi ruumi allapoole ja ka ruumi all maa. Kuid see ei kehti olukorras, kus kinnisvara ei eeldatakse õhuruumi või ruumi allapoole nagu korteri osaks blokeerida.
Samuti maaomandile kodanikuühiskonna seisukohast annab omanik ehitada, taim, kaevama planeerimise nõudeid ning kaevetööd tegeleb sellega teatud kohustused.
On olemas eeldus, et kõik ehitus- või töö, mis toimub maa või vara on tehtud omaniku poolt ja kuulub omanikule. Omanik on õigus sundida naabri määrata piirid omadused kaubamärgi kaudu, mis on nähtav ja püsiv. Samuti on õige omaniku lisama oma vara.
Kasutusvaldus artiklid 328 ā € “”399
See mõiste on tuletatud vana rooma õigusega, kui neil on USA (kasutamine) ja fructutfe (naudingut), seega saame sõna kasutusvaldusega. Kasutusvaldus tähendab õigust kasutada ja nautida asi kuulub kolmandale isikule. Näiteks olukordades pärandist. Ellujäänud abikaasa ei kutsuta pärandist, sest pärijad on lapsed, kuid kasutusvalduse st kasutamist ja nautimist pärandvara kuulub selle üleelanud abikaasa.
Kasutusvaldus võib juhtuda seaduse alusel, või teoga või tahe. Kui aga viitab see kinnisvara see nõuab registreerimist erinevates registrites seotud maa.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
lecture 2

Ang Konsepto ng Kanan ng pagmamay-ari Artikulo 320 â € “”327
Ang mga tradisyonal na kuru-kuro ng pagmamay-ari ay na ang may-ari ay ang absolute at walang pigil karapatan sa ibabaw ng object owned sa kondisyon na hindi gumamit ng mga bagay na pag-aari ay tapos na kung saan ay salungat sa aking kautusan. Samakatuwid ang character ng pagmamay-ari kung ito ay ng palipat-lipat o hindi magagalaw na ari-arian ay ang karapatan upang tamasahin at ang karapatan na magtapon ng mga bagay.
Ang ganitong karapatan ay ayon sa kaugalian exercised sa pinaka absolute na paraan. Ito rin ay sinadya na ang may-ari ay may karapatan upang iwanan ang bagay at may umiiral sa batas sibil, ano ay kilala bilang acquisited reseta na nangangahulugan na kung ang isang tao ay nagtataglay ng isang bagay para sa isang tagal ng panahon ayon sa hinihingi ng batas, ang pagmamay-ari ng ganoong bagay ay nakuha kaya kung isang may-ari abandons isang bagay na siya ang may-ari at ang pagkakaroon ng ganoong bagay ay kinuha sa pamamagitan ng ibang tao, pagkatapos ay tulad third party ay maaaring matapos ang paglipas ng isang panahon ng oras Kunin ang pagmamay-ari sa halip na ang orihinal na may-ari.
Ang mga tradisyonal na kaalaman ng pagmamay-ari ayon sa kaugalian ay ang katangian ng habang-buhay
(Hindi limitado sa pamamagitan ng oras). Gayunpaman ng mga nakaraang taon, nagkaroon ng napaka makabuluhang
mga limitasyon sa ito absolute konsepto ng pagmamay-ari.
Ngayon ito ay kinikilala na ang pagmamay-ari ay mayroon ding ITA € ™ s panlipunang dimensyon.

Social konsepto kaugnay sa kanan ng pagmamay-ari
Ngayon diyan ay kung ano ay kilala bilang ang konsepto ng tamang paggamit at pang-aabuso ng oneâ € ™ s karapatan. Mayroon ding mga konsepto ng magandang neighborliness. Ang kahirapan sa pagsasanay arises sa kung paano upang matukoy ang lawak ng abala na matatayo na pinagdudusahan sa pamamagitan ng mga kapitbahay dahil sa ang pag-unlad o pagsasakatuparan ng mga karapatan ng pagmamay-ari. Ito ay malinaw ngayon na ang may-ari ay may upang ipakita na siya ay panggagaling isang nasasalat benepisyo mula sa paggamit ng ari-arian sa makatuwid ang isang pag-unlad na ay paiba-iba (ito ay tapos na lamang para sa kapakanan ng mga ito nang walang benepisyo na nagmula mula sa mga ito) o sa simpleng i-Spy sa kapitbahay ay hindi tinatanggap. Ang may-ari ay dapat ding gamitin ang katulad na pag-iingat upang mabawasan ang abala na dulot sa mga kapitbahay.
Planning at Kapaligiran batas
Lugar na ito ay todayâ € ™ s zone at din doon ay isang mahalagang at mahalagang limitasyon na gamitin ay kinokontrol ng mga awtoridad. Halimbawa hindi ka maaaring gumawa ng isang garahe sa isang tindahan nang walang pag-apruba.
Sa wakas ngayon tinatanggap namin na ang iba’t ibang mga paraan ng pagmamay-ari na umiiral mula sa oras na punto ng view ng pagsangguni sa oras-shared batas na nagpapahintulot sa iyo pagmamay-ari para Hal 2 linggo sa isang taon para sa 30 taon ng isang yate.
pag kamkam
Ito ay nangangahulugan na lupa o hindi matinag ari-arian o mga gusali ay maaaring nakuha sa pamamagitan ng pamahalaan para sa isang pampublikong layunin at laban sa pagbabayad para sa kabayaran. Ang problema sa ang lawak ng kabayaran ay na ang mga pamantayan ay hindi laging tugma halaga sa pamilihan ng ari-arian. May ay palaging kontrobersiya at paglilitis sa halaga ng kabayaran na iginawad. Likas sa kanan o pagmamay-ari ay ang karapatan ng may-ari upang mabawi ang mga bagay mula sinumang may-ari. Of course sa mga katulad na mga sitwasyon, ang may-ari ay magkakaroon upang patunayan absolute pamagat at ang batas sibil regulates sa detalye kung paano pamagat sa ari-arian ay nakuha.
Ang pagmamay-ari ng isang hindi matinag nagdadala sa mga ito, pagmamay-ari ng espasyo sa itaas at sa ibaba kasama na ang puwang sa ilalim ng lupa. Subalit ito ay hindi akma sa mga sitwasyon kung saan ang isang matinag ari-arian hindi Ipinagpapalagay ang airspace o puwang sa ibaba tulad ng isang apartment na bumubuo ng bahagi ng isang block.
Gayundin ang pagmamay-ari ng lupa mula civil punto ng view entitles ang may-ari upang bumuo, halaman, hukayin sa mga kinakailangan sa pagpaplano at din paghuhukay nagdadala sa mga ito ang ilang mga obligasyon.
May umiiral na isang pag-aakala na ang lahat ng konstruksiyon o trabaho na kung saan ay isinasagawa sa isang lupa o ari-arian ay isinasagawa sa pamamagitan ng may-ari at ay kabilang sa mga may-ari. Ang may-ari ay may karapatan na pilitin ang mga kapit-bahay upang ayusin ang mga hangganan ng mga ari-arian sa pamamagitan ng marka na kung saan ay nakikita at permanente. Din diyan ay ang karapatan ng may-ari upang ipalibot ang kanyang ari-arian.
Yusiyuprakt Artikulo 328 â € “”399
Ang terminong ito ay nagmula mula sa lumang Roman batas kung saan sila ay may mga kondisyon sa paggamit (gamitin) at ang fructus (kasiyahan), samakatuwid ay ibinigay makuha namin ang terminong yusiyuprakt. Yusiyuprakt nangangahulugan karapatan upang gumawa ng paggamit ng at mag-enjoy ng isang bagay na pag-aari sa pamamagitan ng isang third party. Halimbawa sitwasyon ng mana. Surviving asawa ay hindi na tinatawag na sa mana dahil ang tagapagmana ay ang mga anak ngunit ang yusiyuprakt ibig sabihin, ang paggamit at kasiyahan ng ari-arian ng namatay vests sa naiwang asawa.
Yusiyuprakt maaaring mangyari sa alinman sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas, o sa pamamagitan gawa o kalooban. Kung gayunman ito ay tumutukoy sa hindi matinag ari-arian ay nangangailangan ng pagpaparehistro sa iba’t-ibang mga registries na may kaugnayan sa lupa.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
luento 2

Käsite omistusoikeus artiklan 320 â € “”327
Perinteinen käsite omistuksen on ollut, että omistaja on ehdoton ja hallitsematon oikeus yli objekti omistama edellyttäen, ettei käyttö asia omistaman tehdään mikä on vastoin lakia. Siksi merkki omistuksen oliko irtaimen tai kiinteän omaisuuden oli oikeus nauttia ja oikeus luovuttaa asia.
Tällainen oikeus on perinteisesti käytetty kaikkein absoluuttinen tavalla. Se tarkoitti myös sitä, että omistaja oli oikeus luopua asia ja on olemassa siviilioikeudessa, mikä tunnetaan acquisited reseptiä mikä tarkoittaa, että jos henkilöllä on objekti ajan lain edellyttämällä tavalla, omistusoikeuden ensimmäisen asia hankitaan siis jos omistaja luopuu asia hän omistaa ja hallussapito olemassakaan haltuun joku muu, niin tämä kolmas osapuoli voi kun on kulunut aikaa hankkia omistusoikeuden sijasta alkuperäisen omistajan.
Perinteinen tietämys omistuksen perinteisesti ollut luonteeltaan ikuisesti
(Ei rajoitettu aika). Kuitenkin viime vuosina on ollut erittäin merkittävä
rajoituksia tämä absoluuttinen käsite omistuksen.
Nykyisin tunnustetaan, että omistusoikeus on myös ita € ™ s sosiaalisen ulottuvuuden.

Sosiaalinen käsite merkitystä omistusoikeuden
Nykyään on olemassa niin sanottu käsite oikea käyttö ja väärinkäyttö oneâ € ™ s oikeuksia. Myös käsite hyvän naapuruuden. Vaikeus käytännössä syntyy siitä, miten laajuuden määrittämiseksi haittoja on kärsinyt naapurit kehittymisen ansiosta tai oikeutta omistusoikeuden. Nykyisin on selvää, että omistaja on osoittaa, että hän on johtamiseksi konkreettista hyötyä käyttää omaisuutta siis kehitys, joka on oikukas (se tapahtuu yksinkertaisesti itsensä vuoksi ilman hyötyä on johdettu siitä) tai yksinkertaisesti vakoilemaan naapurit ei hyväksytä. Omistajan on myös samanlainen varotoimia minimoimiseksi aiheutuvaa haittaa naapureille.
Suunnittelu ja ympäristö lainsäädäntö
Alueet ovat todayâ € ™ s vyöhykkeet ja myös siellä on tärkeä ja arvokas rajoitus käyttöä säännellään viranomaiset. Esim. et voi tehdä autotallin kauppa ilman hyväksyntää.
Lopuksi tänään hyväksyä, että eri omistuksen olemassa siitä aika näkökulmasta viitaten aikajakoiselle lainsäädäntö, jonka avulla voit omistajuus Esim 2 viikkoa vuodessa 30 vuoden jahti.
pakkolunastus
Tämä tarkoittaa, että maan tai kiinteän omaisuuden tai rakennuksia voi hankkia hallituksen julkista tarkoitusta ja vastaan korvauksen maksaminen. Ongelmana laajuutta korvaus on, että kriteerit eivät aina vastaa kiinteistösijoitusten markkina-arvo. On aina ristiriitoja ja riita määrästä korvauksen. Luonnostaan oikealle tai omistusoikeuden on oikea omistajan toipua esineen mistä tahansa haltijalta. Tietenkin vastaavissa tilanteissa, omistaja on osoitettava ehdotonta otsikko ja siviilioikeuden säätelee yksityiskohtaisesti, miten otsikko omaisuus on hankittu.
Omistusoikeus kiinteän mukanaan, omistus yläpuolella ja alapuolella kuten alla olevan tilan maa. Tämä ei kuitenkaan sovelleta tilanteissa, joissa kiinteän omaisuuden kumpikaan olettaa ilmatilaan tai alapuolella olevaan tilaan, kuten asunnon, joka on osa lohkon.
Myös maaomaisuutta siviilikäytössä kannalta oikeuttaa omistaja rakentaa, kasvi, kaivaa suunnittelussa vaatimukset ja lisäksi kaivauksia tuo mukanaan tiettyjä velvollisuuksia.
On olemassa olettama, että kaikkia rakennus- tai työt tehdään maa- tai ominaisuus on toteutettu omistajan ja kuuluu omistajalle. Omistajalla on oikeus velvoittaa naapuri korjata rajoja ominaisuuksien avulla merkkejä, jotka ovat näkyviä ja pysyviä. Lisäksi siellä on oikea omistaja sulkemiseksi hänen omaisuutta.
Nautintaoikeus Artikkelit 328 â € “”399
Tämä termi on peräisin vanhasta roomalaisen oikeuden, jos niillä on usus (käyttö) ja fructus (nautintoa), joten saamme termi nautintaoikeus. Nautintaoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ja nauttia asia omistaa kolmas osapuoli. Esim. tilanteita perintö. Leskellä ei kutsuta perinnöstä, koska perillisten ovat lapsia, mutta nautintaoikeus eli käyttää ja hyödyntää kuolinpesä kuolleen luoneelle eloonjäänyt puoliso.
Nautintaoikeus voi tapahtua joko suoraan lain nojalla, tai teko tai tahtoa. Jos kuitenkin se viittaa kiinteän omaisuuden se edellyttää rekisteröitymistä eri rekistereissä liittyvät laskeutua.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Conférence 2

Le concept de droit de propriété Articles 320 â € “”327
La notion traditionnelle de la propriété a été que le propriétaire a le droit absolu et incontrôlé sur l’objet appartenant à condition qu’aucun usage de la chose possédée est fait ce qui est contraire à la loi. Par conséquent, le caractère de la propriété que ce soit des biens mobiliers ou immobiliers a le droit de jouir et le droit de disposer de la chose.
Ce droit était traditionnellement exercé de la manière la plus absolue. Cela signifiait aussi que le propriétaire avait le droit d’abandonner la chose et il existe en droit civil, ce qui est connu sous le nom de prescription acquisited qui signifie que si une personne possède un objet pour une période de temps que requis par la loi, la propriété de telle chose sera être acquis par conséquent, si un propriétaire abandonne une chose qu’il possède et la possession d’une telle chose est pris en charge par quelqu’un d’autre, alors ce tiers peut, après l’expiration d’une période de temps d’acquérir la propriété au lieu du propriétaire initial.
Les connaissances traditionnelles de la propriété traditionnelle avait le caractère de perpétuité
(Non limitée par le temps). Cependant ces dernières années, il y a eu très importante
limitations sur ce concept absolu de propriété.
Aujourd’hui, il est reconnu que la propriété a aussi câ dimension sociale € ™ s.

notion sociale pertinente dans le droit de propriété
Aujourd’hui, il y a ce qu’on appelle le concept de la bonne utilisation et l’abus des droits ONEA € ™ s. Il y a aussi la notion de bon voisinage. La difficulté dans la pratique se pose sur la façon de déterminer l’étendue des inconvénients qui doit être subi par les voisins en raison du développement ou de l’exercice du droit de propriété. Il est clair aujourd’hui que le propriétaire doit démontrer qu’il tire un bénéfice tangible de l’utilisation de la propriété donc un développement qui est capricieux (il est fait simplement pour l’amour de celui-ci sans l’avantage étant dérivé de celui-ci) ou simplement pour espionner la les voisins ne sont pas acceptés. Le propriétaire doit également utiliser les mêmes précautions pour minimiser les désagréments causés aux voisins.
Planification et de la législation de l’environnement
Les zones sont des zones s € ™ Todaya et il y a aussi une limitation importante et précieuse que l’utilisation est réglementée par les autorités. Par exemple. vous ne pouvez pas faire un garage un magasin sans approbation.
Enfin, aujourd’hui, nous acceptons que les différentes formes de propriété existent du point de vue se référant à la législation en temps partagé le temps qui vous permet la propriété pour Par ex 2 semaines par an pendant 30 ans d’un yacht.
Expropriation
Cela signifie que la terre ou des biens immobiliers ou des bâtiments peuvent être acquis par le gouvernement à des fins publiques et contre paiement de l’indemnisation. Le problème avec l’étendue de l’indemnisation est que les critères ne correspondent pas toujours la valeur marchande de la propriété. Il y a toujours la controverse et le litige sur le montant de l’indemnité accordée. Inhérente à la droite ou à la propriété est le droit du propriétaire de récupérer l’objet de tout possesseur. Bien sûr, dans des situations similaires, le propriétaire devra prouver le titre absolu et le droit civil réglemente en détail comment le titre de propriété est acquis.
La propriété d’un immeuble porte avec elle, la propriété de l’espace au-dessus et au-dessous, y compris l’espace sous la terre. Toutefois, cela ne s’applique pas dans les situations où un immeuble ne suppose l’espace aérien ou dans l’espace ci-dessous, comme une partie de l’appartement formation d’un bloc.
Aussi la propriété des terres du point de vue civil donne droit au propriétaire de construire, plante, excaver aux exigences de planification ainsi que l’excavation comporte certaines obligations.
Il existe une présomption que toute construction ou de travail qui est effectué sur un terrain ou une propriété a été effectuée par le propriétaire et appartient au propriétaire. Le propriétaire a le droit de contraindre le voisin de fixer les limites des propriétés au moyen de marques qui sont visibles et permanente. Il y a aussi le droit du propriétaire de joindre sa propriété.
Articles Usufruit 328 â € “”399
Ce terme est dérivé de l’ancien droit romain où ils ont les usus (utilisation) et le fructus (le plaisir), d’où nous obtenons l’usufruit à long terme. Usufruit signifie droit d’utiliser et profiter d’une chose appartenant à un tiers. Par exemple. situations d’héritage. Conjoint survivant est pas appelé à l’héritage puisque les héritiers sont les enfants, mais l’usufruit à savoir l’utilisation et la jouissance de la succession des gilets décédés du conjoint survivant.
Usufruit peut se produire soit par la loi, ou par acte scellé ou testament. Si toutefois il se réfère à un immeuble, il nécessite une inscription dans les différents registres liés à la terre.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
lêzing 2

De Concept fan de Rjochter fan Ownership de kêsten 320 â € “”327
De tradisjonele begryp fan eigendom hat west dat de eigner hat de absolute en uncontrolled rjochts oer de foarwerp eigendom jûn dat gjin gebrûk fan de saak eigendom wurdt dien dat is yn striid mei de wet. Dêrom it karakter fan eigendom oft it wie fan replik of ûnreplik guod wie it rjocht om te genietsjen en it rjocht om beskikke fan ‘e saak.
Sa’n rjocht waard fan âlds útoefene yn de meast absolute wize. It ek betsjutte dat de eigener waard rjocht op ferlitte de saak en der bestiet yn sivile rjocht, wat is bekend as acquisited prescription dat betsjut dat as in persoan besit in foarwerp foar in perioade fan tiid as ferplicht troch de wet, it eigendom fan sa’n ding sil wurde krige dêrom as in eigner jout in saak hy eigener en it besit fan sa’n ding wurdt oernaam troch immen oars, dan sokke tredde partij kin nei de lapse fan in perioade fan tiid krijen eigendom yn stee fan it oarspronklike eigener.
De tradisjonele kennis fan eigendom fanâlds hie it karakter fan perpetuity
(Net beheind troch tiid). Mar fan de ôfrûne jierren, ha der tige wichtige
beheinings op dizze absolute konsept fan eigendom.
Tsjintwurdich wurdt erkend dat eigendom hat ek â € ™ s sosjale diminsje.

Sosjaal konsept relevant yn it rjocht fan eigendom
Tsjintwurdich is der wat is bekend as it konsept fan goede gebrûk en misbrûk fan oneâ € ™ s rjochten. Der is ek it begryp fan goede buorskip. De muoite yn ‘e praktyk ûntstiet op hoe om te bepalen de omfang fan it ûngemak dat is te lijen troch de buorlju troch de ûntwikkeling of útoefenjen fan it rjocht fan eigendom. It is dúdlik hjoed dat de eigener hat om te sjen dat hy is dy’t folgje in taastber foardiel fan it brûken fan it pân dêrom in ûntwikkeling dat is grillig (it is dien gewoan om wille fan it sûnder foardiel dat ôflaat fan it) of gewoan te bispiede de buorlju is net akseptearre. De eigner moat ek brûke sa’n foarsoarchsmaatregels te beheinen it ûngemak feroarsake oan de buorlju.
Planning en Environment wetjouwing
Gebieten binne todayâ € ™ s sônes en ek is der in wichtige en weardefolle beheining dy’t gebrûk is regele troch de autoriteiten. Bgl kinne jo net om in garaazje in winkel sûnder goedkarring.
Ta beslút hjoed wy akseptearje dat ûnderskate foarmen fan eigendom bestean út de tiid punt fan each ferwizend nei time-shared wetjouwing dy’t kinne jo eigendom foar bgl 2 wiken in jier foar 30 jier fan in jacht.
ûnteigening
Dat hâldt yn dat lân of ûnreplik guod of gebouwen meie wurde oernaam troch de oerheid foar in publyk doel en tsjin betelling foar skeafergoeding. It probleem mei de omfang fan fergoeding is dat de kritearia net altyd oerien merk wearde fan eigendom. Der is altyd kontroverse en prosedearjen op it bedrach fan de fergoeding takend. Besletten leit yn it rjocht of eigendom is it rjocht fan de eigener te herstellen it foarwerp fan in besitter. Fansels yn fergelykbere situaasjes, de eigner sil moatte bewize absolute titel en it sivile rjocht regelet yn detail hoe’t titel nei eigendom is oernommen.
It eigendom fan in ûnreplik draacht mei it, eigendom fan ‘e romte boppe en ûnder ûnder oaren de romte ûnder it lân. Mar dat jildt net yn sitewaasjes dêr’t in ûnreplik guod noch giet de airspace of romte hjirûnder lykas in appartemint de foarming fan in part fan in blok.
Ek de eigendom fan lân út sivile punt fan ferzje rjocht de eigener te bouwen, plant, graven mei planning easken en ek ôfgraven fiert mei it bepaalde ferplichtings.
Der bestiet in eigenwizens dat alle bou of wurk dat is útfierd op in lân of eigendom is útfierd troch de eigner en heart ta de eigner. De eigener hat it rjocht om twinge de meiminske te lossen de grinzen fan ‘e eigenskippen troch middel fan tekens dy’t sichtber en bliuwend. Ek dêr is it rjocht fan de eigener te enclose syn eigendom.
Usufruct de kêsten 328 â € “”399
Dizze term is ôflaat fan it âlde Romeinske wet dêr’t se hawwe de ynformaasje (gebrûk) en de fructus (wille), dêrom wy krije de term usufruct. Usufruct betsjut rjocht gebrûk te meitsjen fan en genietsje fan in ding yn hannen fan in tredde partij. Bgl situaasjes fan erfskip. Surviving spouse wurdt net neamd nei it erfskip sûnt de erfgenamten binne de bern, mar de usufruct i.e. it gebrûk en wille fan it lângoed fan de ferstoarne vests yn ‘e oerlevere spouse.
Usufruct kin barre itsij troch wurking fan rjocht, of troch akte of wil. As lykwols it ferwiist nei ûnreplik guod dat nedich registraasje yn de ferskate registries yn ferbân mei wâl.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
charla 2

O concepto do dereito de propiedade dos artigos 320 â € “”327
A noción tradicional de propiedade foi que o propietario ten dereito absoluto e descontrolado sobre o obxecto posuía sempre que non haxa uso da cousa posuída faise o que é contrario á lei. Polo tanto, o carácter de propiedade era de bens mobles ou inmobles foi o dereito de gozar e dereito a dispor da cousa.
Este dereito era tradicionalmente exercido de forma máis absoluta. Tamén significaba que o propietario tiña o dereito de abandonar a cousa e non existe en dereito civil, que se coñece como prescrición acquisited que significa que se unha persoa ten un obxecto por un período de tempo, como esixe por lei, a posesión de tal cousa vai ser adquirido, por tanto, se o propietario abandona algo que posúe ea posesión de tal cousa é tomado por outra persoa, entón ese terceiro pode, despois de transcorrido o prazo dun período de tempo de propiedade adquiren, en vez de o propietario orixinal.
O coñecemento tradicional de propiedade tradicionalmente tiña o carácter de perpetuidade
(Non limitado polo tempo). Con todo nos últimos anos, houbo moi significativa
limitacións sobre este concepto absoluto de propiedade.
Hoxe recoñécese que a propiedade ten tamén itâ dimensión social € ™ s.

Concepto social relevante no dereito de propiedade
Hoxe existe o que se coñece como o concepto de uso axeitado e abuso de oneâ € ™ s dereitos. Hai tamén o concepto de boa veciñanza. A dificultade na práctica xorde sobre a forma de determinar a extensión da inconveniente que está sendo sufrido polos veciños debido ao desenvolvemento ou exercicio do dereito de propiedade. É hoxe evidente que o propietario ten que amosar que é derivar un beneficio tanxible do uso do inmoble, polo tanto, un desenvolvemento que é caprichosa (que está feito simplemente por mor del sen o beneficio a ser derivado del), ou simplemente para espiar o veciños non é aceptado. O propietario tamén usar precaucións similares a minimizar os inconvenientes causados aos veciños.
Planificación e lexislación ambiental
Áreas son zonas € ™ s today e tamén hai unha limitación importante e valioso que usan é regulado polas autoridades. por exemplo non pode facer un garaxe dunha tenda sen aprobación.
Finalmente hoxe aceptar que diferentes formas de propiedade existe, desde o punto de vista do tempo referíndose a lexislación de tempo compartido que permite a propiedade para, por exemplo 2 semanas por ano durante 30 anos dun iate.
expropiación
Isto significa que terra ou bens inmobles ou edificios poden ser adquiridos polo goberno para unha finalidade pública e contra o pago de indemnización. O problema coa extensión de compensación é que os criterios non sempre coinciden valor de mercado da propiedade. Sempre hai controversias e litixios sobre o importe da indemnización asignada. Inherente ao dereito ou a propiedade é o dereito do propietario para recuperar o obxecto desde calquera posuidor. Claro que en situacións semellantes, o propietario terá que probar título absoluto eo dereito civil regula en detalles como título de propiedade é adquirida.
A propiedade dun inmoble leva con el, a propiedade do espazo arriba e abaixo, incluíndo o espazo baixo a terra. Con todo, isto non se aplica a situacións en que un ben inmoble non asume o espazo aéreo ou espazo de abaixo, como un formando apartamento parte dun bloque.
Ademais, a propiedade da terra desde o punto de vista civil, autoriza o propietario a construír, planta, escavar cos requisitos de planificación e tamén escavación trae consigo certas obrigas.
Existe unha presunción de que toda a construción ou obra que se realiza sobre un terreo ou propiedade foi realizada polo propietario e pertencente ao propietario. O propietario ten dereito a obrigar o veciño para fixar os límites das propiedades por medio de marcas que son visibles e permanentes. Tamén hai o dereito do propietario para incluír a súa propiedade.
Artigos de usufruto 328 â € “”399
Este termo deriva do dereito romano antigo, onde teñen as usus (uso) eo Fructus (pracer), de aí temos o usufruto prazo. Usufruto significa dereito de facer uso de e gozar dunha cousa pertencente a un terceiro. por exemplo situacións de herdanza. O cónxuxe sobrevivente non se chama á herdanza xa que os herdeiros son os fillos, pero o simple é dicir, o uso e goce da propiedade dos chalecos falecidos no cónxuxe sobrevivo.
Usufruto pode ocorrer, quere por forza de lei, ou a través de acción ou vontade. Se, con todo, refírese a bens inmobles que esixe rexistro nos distintos rexistros relacionados á terra.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ლექცია 2

კონცეფცია საკუთრების უფლების სტატიები 320 â € “”327
ტრადიციული ცნება საკუთრებაში იყო, რომ მფლობელი აბსოლუტური და უკონტროლო სწორედ კუთვნილ ობიექტზე იმ პირობით, რომ არ გამოყენების რამ კუთვნილი კეთდება, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს. ამიტომ ხასიათი საკუთრების, იყო თუ არა, უძრავი ან მოძრავი ქონება სარგებლობის უფლება და უფლება განკარგოს ეს ნივთი.
ასეთი უფლება ტრადიციულად ახორციელებს ყველაზე აბსოლუტური სახით. ეს ასევე ნიშნავს, რომ მფლობელი უფლებამოსილია უარი თქვას რამ და არსებობს სამოქალაქო სამართლის, რა არის ცნობილი როგორც acquisited prescription რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ პირი ფლობს ობიექტი პერიოდის განმავლობაში, როგორც კანონით, საკუთრებაში ასეთი რამ იქნება შეძენილი იქნება, შესაბამისად, თუ მესაკუთრე უარს რამ ფლობს და მფლობელობაში ასეთი რამ ხდება მიერ ვინმეს, მაშინ მესამე მხარე გასვლის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იძენს საკუთრებას ნაცვლად თავდაპირველი მფლობელი.
ტრადიციული ცოდნა საკუთრების ტრადიციულად ხასიათი ჰქონდა სამუდამოდ
(არ არის შეზღუდული დრო). თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი
შეზღუდვები ამ აბსოლუტური კონცეფცია საკუთრებაში.
დღეს აღიარებულია, რომ საკუთრების ასევე იტა € ™ s სოციალური განზომილება.

სოციალური კონცეფციის შესაბამისი საკუთრების უფლება
დღეს არ არის ის, რაც ცნობილია, როგორც კონცეფცია სწორი გამოყენება და ბოროტად à ხშირად € ™ s უფლებები. ასევე არსებობს კონცეფცია კეთილმეზობლობის. სირთულე პრაქტიკაში ჩნდება, თუ როგორ უნდა დადგინდეს, რამდენად დისკომფორტს, რომელიც განიცადა მეზობლები გამო განვითარება და განხორციელება საკუთრების უფლება. ნათელია, რომ მფლობელი უნდა დავანახოთ, რომ ის გამომდინარეობს ხელშესახები სარგებელი გამოყენების ქონება ამიტომ განვითარება, რომელიც ჭირვეული (ეს კეთდება უბრალოდ გულისთვის იგი გარეშე სასარგებლოდ გამომდინარეობს) ან უბრალოდ ჯაშუშური მეზობლები არ არის მიღებული. მფლობელი უნდა გამოიყენოს მსგავსი ზომები, რათა მინიმუმამდე უხერხულობა გამოიწვია, მეზობლები.
დაგეგმვისა და გარემოს დაცვის კანონმდებლობა
ტერიტორიები დღევანდელ € ™ s ზონები და იქ არის მნიშვნელოვანი და ღირებული შეზღუდვა, რომ გამოიყენოთ რეგულირდება ხელისუფლების მიერ. მაგალითად. თქვენ არ შეგიძლიათ ავტოფარეხით მაღაზია თანხმობის გარეშე.
და ბოლოს, დღეს ჩვენ ვაღიარებთ, რომ სხვადასხვა ფორმით საკუთრების არსებობს იმ დროს თვალსაზრისით გულისხმობდა დროს გაზიარებული კანონმდებლობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ საკუთრების მაგ 2 კვირის განმავლობაში წელიწადში 30 წლის კატერით.
ექსპროპრიაცია
ეს ნიშნავს, რომ მიწის ან უძრავი ქონება, ან შენობა შეიძლება შეიძინა მთავრობის მიერ საჯარო მიზანი და გადახდის სანაცვლოდ კომპენსაცია. პრობლემა იმდენად, რამდენადაც ანაზღაურება, რომ კრიტერიუმები ყოველთვის არ ემთხვევა საბაზრო ღირებულების ქონება. ყოველთვის არსებობს დაპირისპირება და სამართალწარმოების ოდენობით კომპენსაცია. თანდაყოლილი უფლება ან საკუთრების უფლებას მფლობელი ფეხზე ობიექტის ნებისმიერი მფლობელს. რა თქმა უნდა, მსგავს სიტუაციებში, მფლობელი უნდა დაამტკიცოს, აბსოლუტური სათაური და სამოქალაქო კანონი არეგულირებს დეტალურად თუ როგორ საკუთრების უფლების მოპოვება.
საკუთრებაში უძრავი ახორციელებს მას, საკუთრებაში სივრცეში ზემოთ და ქვემოთ, მათ შორის სივრცეში მიწის ქვეშ. თუმცა ეს არ ვრცელდება იმ შემთხვევაში, თუ უძრავი ქონება არც თავის თავზე საჰაერო სივრცის ან სივრცეში ქვემოთ როგორიცაა ბინის ნაწილს ბლოკი.
ასევე საკუთრებაში მიწის ნაკვეთი სამოქალაქო თვალსაზრისით უფლებას მფლობელმა აშენება, ქარხანა, გათხრები დაგეგმვის მოთხოვნებს და ასევე გათხრები ახორციელებს მას გარკვეული ვალდებულებები.
არსებობს ვარაუდი, რომ ყველა სამშენებლო და მუშაობა, რომელიც ხორციელდება მიწის ან ქონების განხორციელდა მფლობელი და ეკუთვნის მფლობელი. მფლობელი აქვს უფლება აიძულოს მეზობელი დაფიქსირება საზღვრების თვისებები საშუალებით ნიშნები, რომლებიც ჩანს და მუდმივი. ასევე არსებობს მარჯვნივ მფლობელი დაურთოს თავისი ქონება.
უზუფრუქტი სტატიები 328 â € “”399
ეს ტერმინი მომდინარეობს ძველი რომაული სამართალი, სადაც მათ აქვთ დასაქმების (გამოყენება) და ხილი (სარგებლობის), აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ტერმინი უზუფრუქტის. უზუფრუქტი ნიშნავს უფლებას, გამოიყენონ და სარგებლობენ კუთვნილ საგანს მესამე მხარის. მაგალითად. სიტუაციების მემკვიდრეობა. გადარჩენილი მეუღლე არ არის ე.წ. მემკვიდრეობის წლიდან მემკვიდრეები არიან შვილები, მაგრამ უზუფრუქტის ანუ გამოყენება და სარგებლობის ქონების გარდაცვლილის ჟილეტები წელს გადარჩენილი მეუღლე.
უზუფრუქტი შეიძლება მოხდეს ან ოპერაციის კანონის, ან სიგელი ან იქნება. მაგრამ, თუ ეს ეხება უძრავი ქონების იგი მოითხოვს რეგისტრაციას სხვადასხვა რეესტრის დაკავშირებული მიწაზე.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Vorlesung 2

Das Konzept des Eigentumsrecht Artikel 320 â € “”327
Der traditionelle Begriff des Eigentums ist, dass der Eigentümer die absolute und unkontrolliert nach rechts über das Objekt hat owned vorausgesetzt, dass nicht Gebrauch der Sache gehört getan, was gegen das Gesetz ist. Daher ist der Charakter des Eigentums, ob sie von beweglichen oder unbeweglichen Vermögens war, das Recht zu genießen und das Recht der Sache zu entsorgen.
Dieses Recht wurde traditionell in die absolute Art und Weise ausgeübt. Es bedeutete auch, dass der Eigentümer die Sache aufzugeben berechtigt war, und es gibt im Zivilrecht, was als acquisited Rezept ist bekannt, was bedeutet, dass, wenn eine Person für einen bestimmten Zeitraum ein Objekt besitzt, wie gesetzlich vorgeschrieben, das Eigentum an einem solchen Ding wird anstelle des ursprünglichen Eigentümers erworben daher werden, wenn ein Eigentümer eine Sache gibt er besitzt und der Besitz solcher Sache wird von jemand anderem übernommen, dann der dritte kann nach Ablauf einer Frist von Eigentums acquire Zeit.
Das traditionelle Wissen des Eigentums hatte traditionell den Charakter der ewigen Rente
(Nicht zeitlich begrenzt). Jedoch von den letzten Jahren gab es sehr bedeutsam gewesen
Einschränkungen auf diesem absoluten Begriff des Eigentums.
Heute ist allgemein anerkannt, dass das Eigentum hat auch itâ € ™ s soziale Dimension.

Sozialkonzept relevant in das Eigentumsrecht
Heute gibt es, was als das Konzept der richtige Gebrauch und Missbrauch von oneâ € ™ s Rechte bekannt ist. Es gibt auch das Konzept der guten Nachbarschaft. Die Schwierigkeit in der Praxis stellt sich, wie das Ausmaß der Unannehmlichkeiten zu bestimmen, die von den Nachbarn durch die Entwicklung oder die Ausübung des Rechts auf Eigentum erlitten werden soll. Es ist heute klar, dass der Eigentümer hat zu zeigen, dass er damit eine Entwicklung einen konkreten Nutzen aus der Nutzung der Immobilie ist abzuleiten, die launisch ist (es wird nur aus Gründen der ohne Nutzen getan daraus abgeleitet werden) oder einfach die auszuspionieren Nachbarn wird nicht akzeptiert. Der Besitzer muss auch ähnliche Vorsichtsmaßnahmen verwenden, um die Unannehmlichkeiten zu minimieren, um den Nachbarn verursacht.
Planung und Umwelt Gesetzgebung
Bereiche sind todayâ Zonen € ™ s und auch dort ist eine wichtige und wertvolle Einschränkung, die von den Behörden geregelt verwenden. Z.B. Sie können nicht eine Garage ein Geschäft ohne Genehmigung zu machen.
Schließlich heute akzeptieren wir, dass verschiedene Formen des Eigentums aus der Zeit Sicht existieren Bezug auf Time-sharing Rechtsvorschriften, die für etwa weil Sie Eigentum erlaubt 2 Wochen pro Jahr für 30 Jahre einer Yacht.
Enteignung
Das bedeutet, dass Land oder unbewegliches Vermögen oder Gebäude können von der Regierung für einen öffentlichen Zweck und gegen Bezahlung für die Entschädigung erworben werden. Das Problem mit dem Ausmaß der Entschädigung ist, dass die Kriterien nicht immer Marktwert der Immobilie entsprechen. Es gibt immer Kontroversen und Streitigkeiten über die Höhe der Entschädigung gewährt. Inherent in der rechten oder Eigentum ist das Recht des Eigentümers, das Objekt von jedem Besitzer zu erholen. Natürlich in einer ähnlichen Situation, wird der Besitzer absolute Titel zu beweisen und das Zivilrecht regelt im Detail, wie das Eigentum an Immobilien erworben wird.
Das Eigentum an einem unbeweglichen mit sich, das Eigentum an den Raum über und unter den Raum unter dem Land einschließlich. Dies gilt jedoch nicht in Situationen, in denen ein unbewegliches Vermögen weder den Luftraum oder Raum unter wie eine Wohnung, die Teil eines Blocks annimmt.
Auch der Besitz von Grundstücken aus der Zivil Sicht berechtigt den Inhaber zu bauen, Pflanze, raben mit Planungsanforderungen und auch Ausgrabung ist mit bestimmten Verpflichtungen.
Es besteht die Vermutung, dass alle dem Bau oder der Arbeit, die auf einem Grundstück oder Eigentum durchgeführt wird, wurde vom Eigentümer durchgeführt und gehört dem Eigentümer. Der Eigentümer hat das Recht, den Nächsten zu zwingen, die Grenzen der Eigenschaften durch Markierungen zu beheben, die sichtbar und dauerhaft sind. Auch gibt es das Recht des Eigentümers, seine Immobilie zu umschließen.
Nießbrauch Artikel 328 â € “”399
Dieser Begriff wird von der alten römischen Recht abgeleitet, wo sie die usus (Verwendung) und der Fructus (Genuss) haben, damit wir den Begriff Nießbrauch erhalten. Nießbrauch bedeutet richtigen Gebrauch und genießen Sie eine Sache von einem Dritten im Besitz zu machen. Z.B. Situationen der Vererbung. Ehegatten ist nicht auf das Erbe genannt, da die Erben die Kinder, aber die Nutzungsrechte das heißt, die Nutzung und Wahrnehmung des Nachlasses der verstorbenen Westen in den überlebenden Ehegatten sind.
Nießbrauch kann entweder kraft Gesetzes oder durch Tat geschehen oder wird. Wenn jedoch nicht auf unbeweglichem Vermögen bezieht sich dies erfordert Registrierung in den verschiedenen Registern mit Bezug zu landen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
διάλεξη 2

Η έννοια του δικαιώματος της ιδιοκτησίας των άρθρων 320 â € “”327
Η παραδοσιακή έννοια της ιδιοκτησίας είναι ότι ο ιδιοκτήτης έχει την απόλυτη και ανεξέλεγκτη δεξιά πάνω από το αντικείμενο Ιδιόκτητο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει χρήση του πράγματος που ανήκει γίνεται η οποία είναι αντίθετη προς το νόμο. Ως εκ τούτου, ο χαρακτήρας της ιδιοκτησίας αν ήταν της κινητής ή ακίνητης περιουσίας ήταν η σωστή για να απολαύσετε και το δικαίωμα να διαθέσει το πράγμα.
Το εν λόγω δικαίωμα παραδοσιακά ασκείται με τον πιο απόλυτο τρόπο. Θα σήμαινε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης είχε το δικαίωμα να εγκαταλείψει το πράγμα και υπάρχει σε θέματα αστικού δικαίου, αυτό που είναι γνωστό ως acquisited συνταγή που σημαίνει ότι αν ένα πρόσωπο έχει ένα αντικείμενο για μια χρονική περίοδο, όπως απαιτείται από το νόμο, η κυριότητα της κάτι τέτοιο θα να αποκτήσει, ως εκ τούτου, εάν ο ιδιοκτήτης εγκαταλείπει ένα πράγμα που κατέχει και η κατοχή του τέτοιο πράγμα αναλαμβάνεται από κάποιον άλλο, τότε το εν λόγω τρίτο μέρος δύναται, μετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος αποκτούν την κυριότητα, αντί του αρχικού ιδιοκτήτη.
Η παραδοσιακή γνώση της ιδιοκτησίας είχε παραδοσιακά το χαρακτήρα της διηνεκές
(Χωρίς να περιορίζεται από το χρόνο). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν πολύ σημαντικές
περιορισμοί σχετικά με αυτή την απόλυτη έννοια της ιδιοκτησίας.
Σήμερα αναγνωρίζεται ότι η ιδιοκτησία διαθέτει επίσης itâ € ™ s κοινωνική διάσταση.

Κοινωνική έννοια σχετική με το δικαίωμα της ιδιοκτησίας
Σήμερα δεν υπάρχει αυτό που είναι γνωστό ως η έννοια της ορθής χρήσης και της κατάχρησης των oneâ € ™ s δικαιώματα. Υπάρχει επίσης η έννοια της καλής γειτονίας. Η δυσκολία στην πράξη ανακύπτει σχετικά με το πώς να προσδιοριστεί η έκταση των ταλαιπωρία που πρόκειται να υποστεί από τους γείτονες λόγω της ανάπτυξης ή την άσκηση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Είναι σαφές σήμερα ότι ο ιδιοκτήτης πρέπει να δείξει ότι αυτός που προκύπτουν απτά οφέλη από τη χρήση του ακινήτου ως εκ τούτου, μια εξέλιξη που είναι ιδιότροπο (αυτό γίνεται μόνο για χάρη του, χωρίς οφέλους από αυτό) ή απλά για να κατασκοπεύσει το γείτονες δεν είναι αποδεκτή. Ο ιδιοκτήτης πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν παρόμοιες προφυλάξεις για να ελαχιστοποιήσει την ταλαιπωρία που προκαλείται στους γείτονες.
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της νομοθεσίας
Περιοχές είναι € ™ s ζώνες του σήμερα και επίσης υπάρχει μια σημαντική και πολύτιμη περιορισμός που χρησιμοποιούν ρυθμίζεται από τις αρχές. Π.χ. δεν μπορείτε να κάνετε ένα γκαράζ ένα κατάστημα χωρίς έγκριση.
Τέλος σήμερα δεχόμαστε ότι οι διαφορετικές μορφές ιδιοκτησίας υπάρχουν από την εποχή άποψη αναφέρεται σε χρόνο-από κοινού νομοθεσία, η οποία επιτρέπει την ιδιοκτησία σας για Π.χ. 2 εβδομάδες το χρόνο για 30 χρόνια ενός γιοτ.
Απαλλοτρίωση
Αυτό σημαίνει ότι η γη ή ακίνητη περιουσία ή τα κτίρια μπορεί να αποκτηθεί από την κυβέρνηση για δημόσιο σκοπό και έναντι αμοιβής για την αποζημίωση. Το πρόβλημα με την έκταση της αποζημίωσης είναι ότι τα κριτήρια δεν ταιριάζουν πάντα αγοραία αξία του ακινήτου. Υπάρχει πάντα αντιπαράθεση και διαφορές στο ποσό της αποζημίωσης που χορηγείται. Συνυφασμένες με την δεξιά ή την ιδιοκτησία είναι το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να ανακτήσει το αντικείμενο από οποιοδήποτε κάτοχο. Φυσικά σε παρόμοιες καταστάσεις, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποδείξει την απόλυτη τίτλο και το αστικό δίκαιο ρυθμίζει λεπτομερώς πώς τίτλο ιδιοκτησίας αποκτάται.
Η ιδιοκτησία ενός ακινήτου φέρει μαζί της, η κυριότητα του χώρου πάνω και κάτω, συμπεριλαμβανομένης της χώρο κάτω από τη γη. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου ένα ακίνητο δεν αναλαμβάνει τον εναέριο χώρο ή χώρο κάτω όπως ένα σχηματίζει διαμέρισμα μέρος του μπλοκ.
Επίσης, η ιδιοκτησία της γης από αστική άποψη, δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να χτίσει, των φυτών, σκάβουν με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, αλλά και ανασκαφή φέρει μαζί ορισμένες υποχρεώσεις.
Υπάρχει η υπόθεση ότι όλες οι κατασκευές ή εργασίες που πραγματοποιείται σε οικόπεδο ή ακίνητο έχει πραγματοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη και ανήκει στον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να υποχρεώσει την γείτονα για να καθορίσει τα όρια των ιδιοτήτων μέσω των σημάτων τα οποία είναι ορατά και μόνιμα. Επίσης, υπάρχει το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να επισυνάψουν την περιουσία του.
Επικαρπία άρθρα 328 â € “”399
Αυτός ο όρος προέρχεται από το παλιό ρωμαϊκό δίκαιο, όταν έχουν τα usus (χρήση) και το fructus (απόλαυση), ως εκ τούτου, παίρνουμε τον όρο επικαρπία. Επικαρπία σημαίνει το δικαίωμα να κάνουν χρήση του και να απολαύσετε ένα πράγμα που ανήκει σε τρίτο. Π.χ. καταστάσεις της κληρονομιάς. Επιζών σύζυγος δεν καλείται στην κληρονομία, δεδομένου ότι οι κληρονόμοι είναι τα παιδιά, αλλά η επικαρπία δηλαδή η χρήση και η απόλαυση της περιουσίας του αποβιώσαντος γιλέκα στον επιζώντα σύζυγο.
Επικαρπία μπορεί να συμβεί είτε από το νόμο, είτε μέσω πράξη ή θα. Αν όμως αναφέρεται στην ακίνητη περιουσία απαιτεί την εγγραφή στα διάφορα μητρώα που σχετίζονται με τη γη.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
લેક્ચર 2

માલિકી અધિકાર લેખ 320 ની કન્સેપ્ટ € “”327
માલિકી પરંપરાગત ખ્યાલ આવી છે માલિક પદાર્થ પર સંપૂર્ણ અને અનિયંત્રિત અધિકાર છે કે જે માલિકી માલિકીની વસ્તુ કોઈ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે જે કાયદા વિરુદ્ધ છે પૂરી પાડે છે. તેથી માલિકી પાત્ર છે કે કેમ તે સ્થાવર કે જંગમ મિલકત હતી આનંદ અને જમણી વસ્તુ નિકાલ અધિકાર હતો.
આવા અધિકાર પરંપરાગત રીતે સૌથી ચોક્કસ રીતે કસરત કરવામાં આવી હતી. તે પણ અર્થ થાય છે કે માલિક વસ્તુ છોડી માટે હકદાર હતી અને ત્યાં નાગરિક કાયદો અસ્તિત્વમાં છે, શું acquisited પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે કે જો એક વ્યક્તિ સમય માટે એક પદાર્થ ધરાવે છે કારણ કે કાયદા દ્વારા જરૂરી છે, જેમ કે વસ્તુ માલિકી અર્થ એ થાય કે તરીકે ઓળખાય છે એક માલિક એક વસ્તુ તે ધરાવે છે છોડી દે છે અને આવા વસ્તુ કબજો બીજા કોઈને દ્વારા લેવામાં આવે છે, તેથી જો હસ્તગત કરી, પછી આવા ત્રીજા પક્ષ મૂળ માલિક બદલે સમય હસ્તગત માલિકી સમયગાળા ના વિરામ બાદ કરી શકે છે.
માલિકી પરંપરાગત જ્ઞાન પરંપરાગત રીતે શાશ્વત પાત્ર હતી
(સમય દ્વારા મર્યાદિત નથી). જોકે તાજેતરના વર્ષોમાં, ત્યાં ખૂબ જ નોંધપાત્ર રહી છે
માલિકી આ ચોક્કસ ખ્યાલ પર મર્યાદાઓ.
આજે તે સ્વીકાર્યું છે માલિકી પણ આઈટીએ € ™ ઓ સામાજિક પરિમાણ ધરાવે છે.

માલિકી અધિકાર સંબંધિત સામાજિક ખ્યાલ
આજે ત્યાં શું યોગ્ય ઉપયોગ ખ્યાલ અને oneâ € ™ ઓ અધિકારો દુરુપયોગ તરીકે ઓળખાય છે. ત્યાં પણ સારા neighborliness ખ્યાલ છે. વ્યવહારમાં મુશ્કેલી કેવી રીતે અસુવિધા હદ છે કે વિકાસ કે માલિકી અધિકાર ની કસરત કારણે પડોશીઓ દ્વારા સહન કરી તે નક્કી કરવા માટે પર ઊભી થાય છે. આજે સ્પષ્ટ છે માલિક દર્શાવે છે કે તેઓ મિલકત તેથી વિકાસ કે તરંગી છે ઉપયોગ એક મૂર્ત લાભ ઉતરી આવેલી છે (તે લાભ વગર તે ખાતર માંથી તારવેલી આવી ખાલી કરવામાં આવે છે) અથવા ખાલી જાસૂસ કે પડોશીઓ સ્વીકારવામાં આવે છે. માલિક પણ સમાન સાવચેતી ઉપયોગ પડોશીઓ કારણે અસુવિધા ઘટાડવા માટે જ જોઈએ.
આયોજન અને પર્યાવરણ કાયદા
વિસ્તારો todayâ € ™ ઓ ઝોનમાં છે અને ત્યાં પણ એક મહત્વપૂર્ણ અને મૂલ્યવાન મર્યાદા છે કે જે વાપરવા સત્તાવાળાઓ દ્વારા નિયમન કરવામાં આવે છે. ઉ.દા. તમે એક ગેરેજ મંજૂરી વિના એક દુકાન કરી શકતા નથી.
છેલ્લે આજે આપણે સ્વીકારે છે કે માલિકી વિવિધ સ્વરૂપો જુઓ સમય વહેંચાયેલ કાયદા ઉલ્લેખ સમય બિંદુ કે જે દા.ત. તમે માલિકી માટે પરવાનગી આપે અસ્તિત્વમાં 2 અઠવાડિયા એક યાટ 30 વર્ષ માટે એક વર્ષ.
પચાવી પાડવાની
આનો અર્થ એ થાય કે જમીન અથવા સ્થાવર મિલકત કે ઇમારતો જાહેર હેતુ માટે અને વળતર માટે ચૂકવણી સામે સરકાર દ્વારા હસ્તગત કરી શકાય છે. વળતર હદ સાથે સમસ્યા એ છે કે માપદંડ હંમેશા મિલકત બજાર કિંમત મેળ ખાતા નથી છે. ત્યાં હંમેશા વિવાદ અને વળતરની રકમ આપવામાં પર મુકદ્દમા છે. જમણી અથવા માલિકી અંતર્ગત કોઇપણ માિલકે થી પદાર્થ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે માલિક અધિકાર છે. સમાન પરિસ્થિતિમાં અલબત્ત, માલિક ચોક્કસ શીર્ષક સાબિત કરવું પડશે અને નાગરિક કાયદો વિગતવાર નિયમન કેવી રીતે મિલકત શીર્ષક હસ્તગત છે.
એક સ્થાવર માલિકી, તે સાથે વહન ઉપર અને જમીન હેઠળ જગ્યા સહિત નીચે જગ્યા માલિકી. જો કે આ જેમ એક બ્લોક એક એપાર્ટમેન્ટમાં રચના ભાગ તરીકે આવી પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં એક સ્થાવર મિલકત ન વાતસ્થાન અથવા નીચે જગ્યા ધારે લાગુ પડતી નથી.
પણ જુઓ નાગરિક બિંદુ પરથી જમીન માલિકી માલિક બીલ્ડ કરવા, પ્લાન્ટ, આયોજન જરૂરીયાતો સાથે ખાડો ખોદવો અને એ પણ ખોદકામ તે ચોક્કસ જવાબદારી સાથે વહન હકદાર.
એક ધારણા છે કે જે બધી બાંધકામ અથવા કામ જે જમીન અથવા મિલકત પર હાથ ધરવામાં આવે છે માલિક દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે અને માલિક માટે અનુસરે છે ત્યાં હાજર છે. માલિક પાડોશી ગુણ જે દૃશ્યમાન અને કાયમી હોય છે માધ્યમ દ્વારા મિલકત ની સીમાઓ સુધારવા માટે ફરજ પાડવી કરવાનો અધિકાર છે. પણ ત્યાં માલિક જમણી તેમની મિલકત બંધ કરવા માટે છે.
ઉપભોગ-હક લેખ 328 â € “”399
આ શબ્દ જૂના રોમન કાયદો જ્યાં તેઓ વપરાય (ઉપયોગ) અને fructus (આનંદ) હોય છે માંથી તારવેલી છે, તેથી અમે આ શબ્દ ઉપભોગ-હક મળે છે. ઉપભોગ-હક ઉપયોગ કરે છે અને ત્રીજા પક્ષ દ્વારા માલિકીની વસ્તુ આનંદ અધિકાર થાય છે. ઉ.દા. વારસા પરિસ્થિતિઓમાં. હયાત પત્ની વારસો કહેવાય છે, કારણ કે ચીજોનો બાળકો ઉપભોગ-હક જેમકે ઉપયોગ અને હયાત પત્ની મૃત vests મિલકત આનંદ છે.
ઉપભોગ-હક ક્યાં કાયદાનો અમલ દ્વારા, અથવા ખત મારફતે અથવા ઇચ્છા થઇ શકે છે. જો કે તે સ્થાવર મિલકત ઉલ્લેખ કરે છે તે ઊભું સંબંધિત વિવિધ રજીસ્ટ્રાર માં નોંધણી જરૂરી છે.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lecture 2

Konsèp nan Dwa nan Pwopriyetè Atik 320 â nan € “”327
te nosyon nan tradisyonèl de de an komen te ke mèt kay la gen dwa a absoli ak san kontwòl sou objè a posede bay ke pa gen okenn pou sèvi ak bagay la posede fè ki se kontrè ak lalwa Moyiz la. Se poutèt sa pèsonaj la de de an komen si li te nan pwopriyete mobil oswa immobilier te gen rezon a yo jwi ak dwa a jete tout fatra ki bagay la.
Te tankou dwat tradisyonèlman egzèse nan fason ki pi absoli. Li te tou vle di ke te mèt kay la gen dwa vle abandone bagay la epi gen egziste nan lwa sivil, ki sa ki li te ye tankou acquisited preskripsyon ki vle di ke si yon moun posede yon objè pou yon peryòd de tan jan lalwa egzije sa, pwopriyetè a nan bagay sa yo pral dwe akeri se poutèt sa si yon mèt kay abandone yon bagay li posede epi li se posesyon an nan bagay sa yo pran sou bò yon lòt moun, lè sa a, sa yo twazyèm pati ka apre erè a nan yon peryòd de tan an komen vin genyen olye pou yo mèt kay la orijinal la.
konesans nan tradisyonèl de de an komen tradisyonèlman te gen karaktè nan pèrpetuèl
(Pa limite pa tan). Sepandan nan dènye ane yo, te gen trè siyifikatif
limit sou sa a konsèp absoli de de an komen.
Jodi a li se rekonèt ke an komen te gen tou ITA € ™ s sosyal dimansyon.

Sosyal konsèp ki enpòtan nan dwa pou yo pwopriyetè
Jodi a, gen se sa ki rele konsèp nan itilizasyon apwopriye ak abi nan oneâ € ™ s dwa. Genyen tou se konsèp nan bon vwazinaz. Difikilte pou la an pratik rive sou kòman yo detèmine limit la nan deranjman ke yo pral soufri lè vwazen yo akòz devlopman an oswa fè egzèsis yo sou dwa yo de de an komen. Li klè jodi a ke mèt kay la gen yo montre ke se li ki dekoulan yon benefis byen mèb nan sèvi ak nan pwopriyete a Se poutèt sa yon devlopman ki se kaprisyeuz (li se fè tou senpleman pou dedomajman pou nan li san yo pa benefis ke yo te sòti nan li) oswa tou senpleman al rekonèt la vwazen pa aksepte. Pwopriyetè a fèt pou tou itilize prekosyon menm jan an pou misyon pou minimize deranjman nan ki lakòz yo vwazen yo.
Planifikasyon ak Anviwònman lejislasyon
Zòn yo todayâ € ™ s zòn epi tou gen yon limit enpòtan ak bonjan ki itilize se réglementées pa otorite yo. E.g. ou pa ka fè yon garaj yon magazen san yo pa apwobasyon.
Finalman jodi a nou aksepte ke diferan fòm de de an komen egziste soti nan pwen nan tan de vi refere li a lejislasyon tan-pataje ki pèmèt ou an komen pou e.g. 2 semèn yon ane pou 30 ane nan yon yatch.
èkspropriyasyon
Sa vle di ke peyi oswa pwopriyete immobilier oswa bilding ka rann pa gouvènman an pou yon rezon piblik ak kont peman pou konpansasyon. Pwoblèm nan ak limit la nan konpansasyon se ke kritè yo pa toujou matche ak valè sou mache a pwopriyete. Gen se toujou konfli ak litij sou kantite lajan an nan konpansasyon bay. Nannan nan dwat a oubyen posede ki dwat nan mèt kay la refè objè a nan nenpòt li menm. Natirèlman nan sitiyasyon ki similè yo, mèt kay la ap gen pwouve tit absoli ak lalwa Moyiz la sivil kontwole an detay ki jan tit nan pwopriyete se akeri.
an komen an nan yon immobilier trennen dèyè li, an komen nan espas ki la pi wo a ak anba a ki gen ladan espas ki anba peyi a. Sepandan sa a pa aplike nan sitiyasyon kote yon pwopriyete immobilier ni pansé ké espas aeryen an oswa espas anba a tankou yon pati apatman fòme nan yon blòk.
Epitou pwopriyetè a nan peyi soti nan pwen de vi sivil dwa mèt kay la yo bati, plant yo, defouye ak egzijans planifikasyon epi tou ègzumasyon trennen dèyè li sèten obligasyon.
Gen egziste yon sipozisyon ki te tout konstriksyon oswa nan travay ou ki se te pote soti sou yon peyi oswa pwopriyete te pote soti pa mèt kay la ak ki dwe nan mèt kay la. Pwopriyetè a gen dwa a fòse frè parèy la yo ranje limit yo nan pwopriyete yo pa vle di nan mak ki se vizib ak pèmanan. Epitou gen dwa pou yo pwopriyetè a fèmen pwopriyete l ‘yo.
Uzufrwi Atik 328 â € “”399
Sa a se tèm sòti nan lalwa Moyiz la fin vye granmoun Women kote yo gen itilizasyon yo (itilize) ak fwi (plezi a), kon sa nou jwenn uzufrwi la tèm. Uzufrwi vle di dwa fè pou sèvi ak epi jwi yon bagay ki posede pa yon twazyèm pati. E.g. sitiyasyon nan pòsyon tè. Siviv mari oswa madanm pa yo rele nan peyi zansèt a depi resevwa eritaj Bondye yo se pitit yo, men uzufrwi dir itilize nan nan ak plezi nan byen imobilye a nan confer yo moun ki mouri nan mari oswa madanm nan siviv.
Uzufrwi ka rive swa pa operasyon nan lwa, oswa atravè papye kay oswa pral. Si sepandan li refere a pwopriyete immobilier li mande pou enskripsyon nan Rejis yo divès kalite ki gen rapò ak peyi.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lecture 2

The Concept na Dama ikon mallakar Articles 320 â € “”327
A gargajiya mas’ala ta mallaka ya kasance cewa owner na da cikakkar da uncontrolled dama a kan abu mallakar bayar cewa babu amfani da abu mallakar ne yake aikata abin da yake saba wa doka. Saboda haka halayen dukiya ko shi da m ko immovable dukiya shi ne hakkin ya ji dadin da hakkin ya jefa abu.
Irin wannan dama da aka al’ada nuna a cikin mafi cikakken iri. Har ila yau, tana nufin cewa mai shi aka mai suna zuwa watsi da kõme, kuma akwai a yakin doka, abin da aka sani a matsayin acquisited kwaya wanda ke nufin cewa idan mutum ya mallaka wani abu na tsawon lokaci kamar yadda doka ta buƙata, da ikon mallakar irin wannan abu zai a samu haka idan wani mai barta wani abu da ya rike da mallaki irin wannan abu ne kwasa wani, sa’an nan kuma da irin wannan ɓangare na uku zai iya bayan lapse na tsawon lokaci acquire mallaka maimakon na asali mai shi.
A gargajiya sanin mallaka al’ada yana da hali na zama
(Ba a iyakance ba zuwa lokaci). Duk da haka na ‘yan shekarun nan, akwai lokatan muhimmanci
gazawa a kan wannan cikakkar manufar mallaka.
A yau an yarda cewa dukiya da kuma Ita € ™ s zamantakewa girma.

Social ra’ayi dacewa a da dama daga dukiya
A yau akwai abin da aka sani a matsayin manufar ta dace na amfani da zagi na oneâ € ™ s yancin. Akwai kuma manufar kyau neighborliness. A wahala a yi taso kan yadda za a ƙayyade irin nisan da damuwa da za a sha wahala kafin makwabta saboda ci gaban ko motsa jiki na da hakkin mallaka. Yana bayyana a yau cewa mai shi ya nuna cewa shi ne deriving a ri amfana daga yin amfani da dukiya saboda haka a ci gaba da cewa shi ne capricious (shi ne yake aikata kawai ga kare kanka da shi ba tare da amfani da ake samu daga gare shi) ko kuma kawai rahõto da makwabta ne ba a karɓa. The owner dole amfani da irin wannan sauna don rege damuwa sa zuwa ga makwabta.
Planning da muhalli dokokin
Areas ne todayâ € ™ s zones kuma akwai wani muhimmanci da kuma muhimmanci da ya rage mata suke amfani da aka kayyade da hukumomi. Msl ba za ka iya yi a gareji a shop, ba tare da amincewa.
A karshe a yau za mu yarda da cewa daban-daban siffofin dukiya zama daga lokacin batu na view nufin lokaci-shared dokokin wanda ba ka damar mallaka ga msl 2 weeks a shekara domin shekaru 30 da wani jirgin ruwa mai filafili.
Expropriation
Wannan yana nufin cewa ƙasar ko immovable dukiya, ko gine-gine a iya samu daga gwamnati domin jama’a nufi da kuma a kan biyan bashin diyya. Matsalar da irin nisan da diyya ne cewa sharudda ba ko da yaushe ze kasuwa darajar dukiya. Babu ko da yaushe shawara da kai kara a kan adadin diyya bayar. Muhimmi a dama ko dukiya ne da dama daga cikin owner warke abu daga kowane sahibin. Hakika a cikin irin wannan yanayi, mai shi za su tabbatar da cikakken suna da} ungiyoyin doka shirya daki-daki, yadda take ga dukiya da aka samu.
The mallakar wani immovable daukawa da shi, da mallaka na sarari sama da kuma a kasa ciki har da sarari a karkashin ƙasar. Duk da haka wannan ba ya nema a yanayi inda wani immovable dukiya ba kwakwalwa da sararin samaniyar ko sarari kasa kamar wani Apartment forming wani ɓangare na wani block.
Har ila yau, da ikon mallakar ƙasar daga yakin batu na view entitles mai gina, shuka, tone da shiryawa da bukatun da kuma rami daukawa da shi wani wajibai.
Akwai wanzu a zatonsa cewa duk shiri ko aiki wanda aka za’ayi a kan wata ƙasa, ko dukiya da aka za’ayi da mai shi da kuma nasa ne da mai shi. The owner na da hakkin ya tĩlasta makwabcin gyara iyakoki na da kaddarorin ta wajen alamomi da suke a bayyane da kuma m. Har ila yau, akwai da dama daga cikin owner to ƙulla wa dukiyarsa.
Usufruct Articles 328 â € “”399
Wannan lokaci da aka samu daga tsohon Roman doka inda suna da usus (amfani) da kuma fructus (jin dadi), Saboda haka muka samu da kalmar usufruct. Usufruct nufin hakkin ya yi amfani da kuma ji dadin wani abu mallakar wani ɓangare na uku. Msl yanayi na gādo. Tsira mata ne ba da ake kira da gado tun magada su ne ‘ya’yan amma usufruct Ina nufin yin amfani da jin dadi na Estate marigayin vests a tsira mata.
Usufruct zai iya faruwa ko dai ta hanyar aiki da doka, ko kuma ta hanyar aiki, ko so. Idan duk da haka shi yana nufin immovable dukiya bukatar rajista a cikin daban-daban registries alaka kasa.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
haʻi’ōlelo 2

I ka manaʻo o ka akau o ona Articles 320 â € “”327
Ka hula notion o ka ona ua i ka mea nana i nā aliʻi e kāpae, a kipi pono ma luna o ka mea i hoʻokuleana i hoakaka ia aole hoʻohanaʻana i ka mea nona ua hana i ka mea ku ole i ke kanawai. No laila, i ke ano o ka ona ina ka mea, o ka movable, a ku paa mau i ka waiwai o ka pono, eʻai, a me ka pono e kuai no ka mea.
Ua pono, ua traditionally kū’ē’ē ana i ka loa loa ano. Ia hoi i manaoia ai ka mea i kuleana e haʻalele i ka mea a malaila i koe ma kivila kanawai, ka mea i ikeia e like me acquisited kuhikuhi ana ‘o ia hoʻi ka mea, ina he kanaka paʻa o kekahi mea i ka manawa o ka manawa e like me ke kanawai, ka ona o ia mea, e nolaila, e lilo, ina he mea nona, haalele aku la ka mea ia nona, a ua laweʻia ma luna o ka’āina hoʻoili o ka mea ma ka kekahi, alaila, ua kolu o ka aoao e mahope iho o ka hala ana o kekahi kōā o ka manawa o kēia ona ma kahi o ka palapala nona.
Ka kuʻuna ike o ka ona traditionally i ke ano o ka perpetuity
( ‘Aʻole e kaupalena ma ka manawa). Nō naʻe o nā makahiki, he ua loa nui
hoʻokau ‘ia ma kēia kāpae manaʻo o ka ona.
I kēia ka mea, ua hooiaioia ia kuleana i hoi itâ € ™ ka nohona Ana.

Social manaʻo kūpono ma loko o ke kuleana o ka ona
I kēia lā, aia no ka mea i ikeia e like me ka manaʻo o ka pono i ka hainā a me ka Onea € ™ mau pono. He mea no hoi i ka manaʻo o ka maikai neighborliness. Ka pilikia ma ka hoʻomaʻamaʻa kupu ana ma ka e hoʻoholo i ka nui o ka leo i ka mea e, e ae mai e na hoalauna aie i ke ana a me ka hoʻokō ‘ana i ka pono o ka ona. Ua akaka i keia la i ka mea i ai e hoike ana ia ia ua Napuelua mai ka hoʻohanaʻana i laila ka waiwai, he ulu i ka mea capricious he pono tangible (ka mea i hana wale no ka pono o ia mea me ka pono i loko mai o ia mea,) a wale aku e makaikai i ka hoalauna aʻole i ‘ae. Ka mea nana e hoi hoʻohana like kaiapuni kń i ka leo kauoha i na hoalauna.
‘O ka hoʻolālā, a me nā hana kanawai
Wahi, ua todayâ € ™ ka cii a no hoi he nui a me ka waiwai i hoʻokumu ‘ia e hoʻohana i ka mea i hooponopono ia e na Aupuni. E laʻa me oe e hiki ole ai i kekahi caaiea i Shop me ka apono.
Eia ke oki i keia la makouʻae i okoa ano o ka ona ola, mai ka manawa o ka wahi manao haawiia keia i ka manawa i kaʻana kanawai e leie aku oukou i ona no ka mea, e laʻa me 2 pule o ka makahiki no 30 makahiki o ka moku peʻa.
Expropriation
Keia ‘o ia hoʻi i ka’āina, a naueue ole lakou waiwai, a me na hale e loaa ma ke aupuni no ka lehulehu manao, a ku e hookaa i ka uku. I ka pilikia a me ka nui o ka uku no ia nā ana hoʻohālike e mau loa Aʻohe makeke waiwai o ka waiwai. He mea mau hoʻopaʻapaʻa, a me litigation ma ke dala o ka uku kumu kāki. Hoʻomaopop ‘ana i loko o ka’ākau,ʻaʻole hoʻi āpau no ka pono o ka mea nana e hoola i ka mea mai kekahi mea nona. O ka papa i like wahi, i hiki, no ka mea e loaa e ho’āʻo loa poo, a me regulates ke kivila kanawai ma ka au mamuli i kuleana i ka waiwai i lilo.
I ka ona o ka naueue ole carries me ia, ona o ka makahiki luna a lalo e like me ka wa ma lalo iho o ka aina. Naʻe keia aole i pili i ka wahi, i hiki i kahi o ka naueue ole lakou waiwai aole hoi kuhi o ka airspace paha lalo nei e like me he hale ho okumu i kekahi hapa o ka hihia.
No hoi ka ona o ka aina, mai kivila wahi o Hawaii entitles ka mea e kukulu, kanu, excavate me ka hoʻolālā koi, a hoiʻeliʻana carries me ia mau kuleana.
Laila e kū nei, he presumption mea a pau? Ieoaeunoai, a hana i ka mea i lawe mai ma luna o ka’āina, ai ka waiwai paha, ua haliia mai la mawaho e ka mea nona, a pili ana i ka mea nona. Ka mea nana i nā kānaka apau, e koi aku i ka hoalauna, e koho i na palena o ka waiwai ma ka mea o na hoailona a pau i nanaia, a me ka mau. Hoi, aia no i ka pono o ka mea nana e apo ai i kona waiwai.
Usufruct Articles 328 â € “”399
I keia manawa, ua loko mai o ka kahiko Roma kanawai, kahi a lakou i loaa i na usus (pomaikai) a me ka fructus (maikai), nolaila, e hele kakou i ka makahiki usufruct. Usufruct o ia hoʻi, pono e hana ana, ae loaa ia i kekahi mea waiwai ma ka kolu o ka aoao. E laʻa me wahi, i hiki i ka hooilina. Koena wahine ka mea, aole i kapaʻia ai ka’āina hoʻoili mai ka hooilina, oia na keiki o ka usufruct i.e. i ka hana a me ka maikai o ka waiwai o ka mea i make vests i loko o ke ola makou mahope o wahine.
Usufruct hiki e hiki mai keia, ma muli o ke kanawai, a ma ka hana paha e makemake ai. Ina akā naʻe he pili ia i ku paa mau i ka waiwai e pono kakau i na registries likeʻole pili i ka aina.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
הרצאה 2

הקונספט של המאמרים הזכים בעלות 320 € “”327
את התפיסה המסורתית של הבעלות כבר כי לבעל יש זכות מוחלטת ובלתי נשלט על האובייקט בבעלות ובלבד שלא השימוש הדבר בבעלות נעשה וזה בניגוד לחוק. לכן דמות הבעלות אם זה היה מטלטלין או מקרקעין הייתה את הזכות ליהנות ואת הזכות להיפטר הדבר.
זכות כזו מומשה באופן מסורתי באופן המוחלט ביותר. פירוש הדבר היה גם הבעלים היו זכאים לנטוש את הדבר ואם קיים בדיני ממונות, מה שמכונה מרשם acquisited כלומר אם אדם הוא בעל אובייקט עבור פרק הזמן כנדרש בחוק, בעלות דבר כזה תהיה ולכן להירכש אם בעל נוטש דבר שבבעלותו ואת החזקה של דבר כזה הוא נלקח על ידי מישהו אחר, אז כזה צד שלישי רשאי לאחר שחלפו תקופה הבעלות לרכישת השעה במקום הבעלים המקורי.
הידע המסורתי של בעלות באופן מסורתי היה הדמות של נצחיות
(לא מוגבל בזמן). עם זאת בשנים האחרונות, חלו מאוד משמעותי
מגבלות על מושג אבסולוטי זה של בעלות.
היום הוא הודה כי הבעלות יש גם איטה הממד החברתי של € ™.

מושג חברתי רלוונטי זכות הבעלות
היום יש מה שמכונה למושג השימוש הנכון וניצול לרעה של oneâ זכויות של € ™. יש גם את המושג של שכנות טובה. הקושי בפועל עולה על האופן שבו ניתן לקבוע את מידת אי הנוחות כי היא להיגרם השכנים עקב התפתחות או מימוש של זכות הבעלות. ברור היום כי הבעלים צריכים להראות שהוא הנובעים תועלת מוחשית מן השימוש בנכס ולכן התפתחות היא קפריזית (זה נעשה פשוט למען ממנו בלי קצבה הנגזרת ממנה) או פשוט כדי להציץ שכנים אינם מקובלים. הבעלים חייבים גם להשתמש באמצעי זהירות דומה למזער את אי הנוחות שנגרמה לשכנים.
תכנון וחקיקת הסביבה
האיזורים הם todayâ של אזורי € ™ וגם יש מגבלה חשובה ובעלת ערך כי השימוש אינו מוסדר על ידי הרשויות. לְמָשָׁל. אתה לא יכול לעשות במוסך חנות ללא אישור.
לבסוף היום נקבל כי צורות שונות של בעלות קיימות מנקודת זמן המבט בהתייחסו לחקיקת זמן משותף האפשר הבעלות לך על דוגמא: 2 שבועות בשנה במשך 30 שנה של יאכטה.
הַפקָעָה
פירוש הדבר שגם קרקע או נכס או בניינים ומקרקעין עשויה להירכש על ידי הממשלה למטרה ציבורית וכנגד תשלום פיצויים. הבעיה עם גובה הפיצוי היא שהקריטריונים לא תמיד תואמים שווי שוק של נכס. תמיד יש מחלוקת וליטיגציה על גובה הפיצוי. גלום בזכות או הבעלות היא הזכות של הבעלים כדי לשחזר את האובייקט מכל מחזיק. כמובן במצבים דומים, הבעלים יצטרכו להוכיח זכות בעלות מוחלטת ואת המשפט האזרחי מסדיר בפירוט כיצד חֲזָקָה נרכש.
הבעלות של מקרקעין נושאים עימה, בעלות על השטח מעל ומתחת כולל השטח מתחת לאדמה. אולם זה אינו חל במצבים שבהם ממקרקעין לא לוקח על עצמו את המרחב האווירי או חלל מתחת כגון חלק להרכיב דירה של בלוק.
גם הבעלות על קרקע מנקודת אזרחית מבט מזכה את הבעל לבנות, צמח, לחפור עם דרישות תכנון וגם חפירה נושאת עימה חובות מסוימים.
קיים חזק כי כל הבנייה או העבודה אשר מתבצעת על קרקע או נכס בוצעה על ידי הבעלים שייכים לבעליה. הבעלים יש את הזכות לחייב את השכן לתקן את גבולות הנכסים באמצעות סימנים אשר גלויים וקבועים. כמו כן יש את זכותו של בעל לצרף רכושו.
מאמרי הנאה 328 € “”399
מונח זה נגזר הדין הישן הרומי שבו יש להם את usus (שימוש) ואת Fructus (הנאה), ומכאן נקבל את הנאת הטווח. הנאת פירושו זכות לעשות שימוש וליהנות דבר בבעלות צד שלישי. לְמָשָׁל. במצבים של ירושה. שורד בן זוג אינו נקרא הירושה מאז היורשים הם הילדים אבל הנאה כלומר, השימוש והנאה של האחוזה של האפודים ההמנוחים לבן הזוג שנותר בחיים.
הנאה יכולה לקרות גם מכוח הדין, או דרך מעשה או יהיה. אם לעומת זאת הוא מתייחס ממקרקעין זה דורש רישום במערכות הרישום שונים הקשורים לנחות.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
व्याख्यान 2

स्वामित्व के अधिकार लेख 320 की अवधारणा € “”327
स्वामित्व की पारंपरिक धारणा मालिक की गई है वस्तु पर पूर्ण और अनियंत्रित अधिकार है कि स्वामित्व स्वामित्व वाली बात का कोई उपयोग नहीं किया जाता है कि जो कानून के विपरीत है प्रदान की है। इसलिए स्वामित्व के चरित्र चाहे वह चल या अचल संपत्ति का आनंद लेने के लिए था और सही बात के निपटान के लिए सही था।
ऐसे अधिकार पारंपरिक रूप से सबसे पूर्ण ढंग से प्रयोग किया गया था। यह भी मतलब है कि मालिक बात का परित्याग करने के हकदार था और वहाँ नागरिक कानून में मौजूद है, क्या acquisited पर्चे जो कि यदि एक व्यक्ति समय की अवधि के लिए एक वस्तु के पास कानूनी रूप से जरूरी है, इस तरह की बात के स्वामित्व का मतलब होगा के रूप में जाना जाता है एक मालिक एक बात है कि वह मालिक को छोड़ दिया और इस तरह की बात का कब्जा किसी और के द्वारा की गई है, तो इसलिए अधिग्रहण किया जाना है, तो इस तरह के तीसरे पक्ष के मूल मालिक के बजाय समय के अधिग्रहण के स्वामित्व की अवधि बीत जाने के बाद हो सकता है।
स्वामित्व के पारंपरिक ज्ञान को पारंपरिक रूप से शाश्वत के चरित्र था
(समय तक सीमित नहीं)। हालांकि हाल के वर्षों में, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो गया है
स्वामित्व के इस पूर्ण अवधारणा पर सीमाओं।
आज यह स्वीकार किया है स्वामित्व भी आईटीए € ™ सामाजिक आयाम है।

स्वामित्व के अधिकार में प्रासंगिक सामाजिक अवधारणा
आज वहाँ क्या उचित उपयोग की अवधारणा और oneâ € ™ के अधिकारों के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। वहाँ भी अच्छे पड़ोस की अवधारणा है। व्यवहार में कठिनाई कैसे असुविधा की हद तक है कि विकास या स्वामित्व के अधिकार के व्यायाम के कारण पड़ोसियों द्वारा सामना करना पड़ा होने के लिए निर्धारित करने पर उठता है। यह आज स्पष्ट है मालिक दिखाने के लिए कि वह संपत्ति इसलिए एक विकास है कि मौजी है के उपयोग से एक ठोस लाभ पाने जाता है (यह लाभ के बिना यह की खातिर इसे से निकाली जा रही बस के लिए किया जाता है) या बस जासूसी करने के लिए कि पड़ोसियों स्वीकार नहीं है। मालिक भी इसी तरह की सावधानियों का उपयोग पड़ोसियों के कारण असुविधा को कम करना चाहिए।
योजना और पर्यावरण कानून
आज के क्षेत्रों € ™ के क्षेत्रों रहे हैं और वहाँ भी एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान सीमा का उपयोग करें कि अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे आप एक गेराज अनुमोदन के बिना एक दुकान नहीं बना सकते।
अंत में आज हम स्वीकार करते हैं कि स्वामित्व के विभिन्न रूपों को देखने के लिए समय-साझा कानून की बात का समय बिंदु जो उदाहरण; के लिए आप की अनुमति देता है स्वामित्व से मौजूद 2 सप्ताह एक नौका के 30 साल के लिए एक साल।
ज़ब्त
इसका मतलब यह है कि भूमि या अचल संपत्ति या भवनों के लिए एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है और मुआवजे के लिए भुगतान के खिलाफ सरकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मुआवजे की सीमा के साथ समस्या यह है कि मानदंड हमेशा संपत्ति के बाजार मूल्य से मेल नहीं खाती है। वहाँ हमेशा विवाद और मुआवजे की राशि से सम्मानित किया पर मुकदमेबाजी है। सही है या स्वामित्व में निहित किसी भी स्वामी से वस्तु को ठीक करने के मालिक का अधिकार है। इसी तरह की परिस्थितियों में बेशक, मालिक पूर्ण शीर्षक साबित करना होगा और दीवानी कानून में विस्तार से नियंत्रित कैसे संपत्ति के लिए शीर्षक अधिग्रहण कर लिया है।
एक अचल के स्वामित्व, इसके साथ किया जाता है और ऊपर से जमीन के नीचे अंतरिक्ष सहित नीचे अंतरिक्ष के स्वामित्व। हालांकि इस तरह के एक ब्लॉक के एक अपार्टमेंट के गठन के हिस्से के रूप में स्थितियों में, जहां एक अचल संपत्ति न हवाई क्षेत्र या नीचे अंतरिक्ष मानता में लागू नहीं होता।
यह भी देखने की सिविल बिंदु से भूमि के स्वामित्व के मालिक का निर्माण करने के लिए, पौधे, योजना की आवश्यकताओं के साथ खुदाई और भी खुदाई यह कुछ दायित्वों के साथ किया जाता है मिलती हैं।
एक अनुमान है कि सभी निर्माण या काम है जो एक भूमि या संपत्ति पर किया जाता है मालिक द्वारा बाहर किया गया है और मालिक के अंतर्गत आता है वहाँ मौजूद है। मालिक पड़ोसी के निशान जो दिखाई और स्थायी हैं के माध्यम से गुण की सीमाओं को ठीक करने के लिए मजबूर करने का अधिकार है। इसके अलावा वहाँ मालिक की सही उसकी संपत्ति लगा देना करने के लिए है।
फल भोगने लेख 328 â € “”399
इस अवधि में पुराने रोमन कानून, जहां वे Usus (प्रयोग) और Fructus (आनंद) है से ली गई है, इसलिए हम शब्द फल भोगने को मिलता है। फल भोगने का इस्तेमाल करते हैं और एक तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाले एक बात का आनंद लेने के अधिकार का मतलब है। जैसे विरासत की स्थितियों। जीवित पति विरासत को नहीं कहा जाता है के बाद से वारिस बच्चों पर फल भोगने अर्थात इस्तेमाल करते हैं और जीवित पति में मृतक निहित की संपत्ति का भोग रहे हैं।
फल भोगने या तो कानून के आपरेशन के द्वारा, या कर्म के माध्यम से या होगा भी हो सकता है। यदि फिर भी यह अचल संपत्ति को दर्शाता है यह भूमि से संबंधित विभिन्न रजिस्ट्रियों में पंजीकरण की आवश्यकता है।

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
qhuab qhia 2

Lub Tswvyim ntawm cov cai ntawm Tswv khoom 320 â € “”327
Cov tshuaj notion ntawm cov tswv cuab tau tias tus tswv muaj lub meej thiab uncontrolled cai tshaj tus kwv uas muab hais tias tsis muaj kev siv ntawm tus tshaj plaws uas yog ua li cas uas yog tsis tooj mus rau kev cai lij choj. Yog li ntawd cov ua cim ntawm cov tswv cuab seb nws yog ntawm rooj noj los yog khov kho vaj tse yog txoj cai rau kev txaus siab thiab txoj cai mus pov tseg ntawm tus tshaj plaws.
Xws txoj cai twb feeb siv nyob rau hauv lub feem ntau tsis zoo. Nws kuj txhais tau hais tias tus tswv twb tsim nyog rau tso tseg tus tshaj plaws thiab muaj tshwm sim nyob rau hauv pej xeem txoj cai, dab tsi yog hu ua acquisited tshuaj uas txhais tau tias yog ib tug neeg muaj ib tug kwv rau ib lub sij hawm ntawm lub sij hawm raws li yuav tsum tau los ntawm kev cai lij choj, cov tswv cuab ntawm xws li yuav yuav kis tau yog li ntawd hais tias ib tug tswv abandons ib tug tshaj plaws nws yog tswv thiab cov muaj xws li yog noj los ntawm lwm tus neeg, ces zoo li peb tog yuav tom qab lub lapse ntawm ib lub sij hawm ntawm lub sij hawm kis tau cov tswv cuab tsis muaj tus qub tswv.
Cov ib txwm paub ntawm cov tswv cuab feeb muaj lub cim ntawm perpetuity
(Tsis tas los ntawm lub sij hawm). Txawm li cas los ntawm tsis ntev los no xyoo, muaj tau teeb meem loj heev
cov kev txwv nyob rau hauv no tsis tswvyim ntawm cov tswv cuab.
Niaj hnub no nws yog muaj leej twg paub hais tias cov tswv cuab muaj kuj itâ € ™ s kev dimension.

Social tswvyim yam nyob rau hauv txoj cai ntawm cov tswv cuab
Niaj hnub no muaj yog dab tsi yog hu ua lub tswvyim ntawm kev siv thiab kev tsim txom ntawm oneâ € ™ s txoj cai. Muaj kuj yog lub tswvyim zoo neighborliness. Cov teeb meem nyob rau hauv kev xyaum tshwm sim nyob rau hauv yuav ua li cas los mus txiav txim raws li ntawm txaav uas yog yuav tsum tau raug kev txom nyem los ntawm cov neeg zej zog vim txoj kev loj hlob los yog qoj ib ce ntawm txoj cai ntawm cov tswv cuab. Nws yog tseeb niaj hnub no tias tus tswv muaj los qhia hais tias nws yog deriving ib tug tangible kev pab los ntawm kev siv cov cuab yeej yog li ntawd ib tug kev loj hlob uas yog capricious (nws yog ua li cas tsuas yog rau hom phiaj ntawm nws tsis muaj kev pab tau muab los ntawm nws) los yog tsuas yog rau cov neeg soj xyuas lub cov neeg nyob ze yog tsis txais. Tus tswv tsev yuav tsum tau siv zoo xws li cov ceev faj kom txo tau cov txaav cov neeg zej zog.
Npaj thiab ib puag ncig tsim
Tsam yog todayâ € ™ s ib ncig chaw thiab kuj muaj yog ib qho tseem ceeb thiab tseem ceeb kev txwv uas siv yog tswj los ntawm cov tub ceev xwm. E.g. koj tsis tau ua ib tug qhov chaw rau tsheb ib tug kav tsis pom zoo.
Thaum kawg niaj hnub no peb txais tau hais tias ntau yam ntaub ntawv ntawm cov tswv cuab nyob ua ib ke los ntawm lub sij hawm taw tes ntawm view xa mus rau lub sij hawm-qhia cai uas tso cai rau koj tus tswv cuab rau E.g. 2 lub lis piam ib xyoo rau 30 xyoo ntawm ib tug yacht.
expropriation
Qhov no txhais tau tias daim av los yog nyob khov kho vaj tse los yog vaj tse tej zaum yuav kis tau los ntawm tsoom fwv rau ib tug pej xeem lub hom phiaj thiab tawm tsam kev them nqi rau cov nyiaj. Qhov teeb meem nrog cov neeg ntawm nyiaj yog tias cov kev tsis ib txwm phim kev ua lag luam tus nqi ntawm cov khoom. Muaj yeej ib txwm controversy thiab kev taug plaub ntug rau tus nqi ntawm cov nyiaj muab. Xam qhovkev nyob rau hauv txoj cai los yog cov tswv cuab yog txoj cai ntawm tus tswv yuav rov qab tau rau tus kwv los ntawm tej possessor. Ntawm cov hoob kawm nyob rau hauv lub sijhawm zoo, tus tswv tsev yuav tau los ua pov thawj tsis title thiab lub civil kev cai lij choj regulates nyob rau hauv kom meej yuav ua li cas title rau vaj tse no mas yuav kis.
Cov tswv cuab ntawm ib tug khov kho yog nrog nws, cov tswv cuab ntawm qhov chaw saum toj no thiab hauv qab no nrog rau qhov chaw nyob rau hauv lub teb chaws. Txawm li cas los qhov no tsis thov nyob rau hauv lub sijhawm uas ib tug khov kho vaj tse tsis assumes lub airspace los yog qhov chaw hauv qab no xws li ib chav tsev txoj kev ib feem ntawm ib ntu.
Tsis tas li ntawd cov tswv cuab ntawm thaj av los ntawm civil taw tes ntawm view entitles tus tswv tsim, tsob nroj, khawb nrog npaj uas yuav tsum tau thiab kuj excavation yog nrog nws tej luag num.
Muaj tshwm sim ib tug presumption hais tias tag nrho cov kev tsim kho los yog ua hauj lwm uas yog nqa tawm nyob rau hauv ib thaj av los yog khoom ntiag tug tau nqa tawm los ntawm tus tswv tsev thiab belongs rau tus tswv tsev. Tus tswv tsev muaj cai yuam cov neeg nyob ze rau txhim kho rau ib thaj tsam ntawm cov khoom los ntawm txoj kev tias uas yog pom thiab tas mus li. Tsis tas li ntawd yog txoj cai ntawm tus tswv rau vij nws vaj tse.
Usufruct khoom 328 â € “”399
Qhov no lub sij hawm yog muab los ntawm cov laus Roman txoj cai uas lawv muaj lub usus (siv) thiab cov Fructus (kev lom zem), li no peb tau lub sij hawm usufruct. Usufruct txhais tau tias txoj cai kom siv thiab txaus siab rau ib tug tshaj plaws uas los ntawm ib tug thib peb tog. E.g. teeb meem ntawm qub txeeg qub teg. Tseem muaj sia nyob tus txij nkawm tsis hu mus rau lub qub txeeg qub teg txij thaum lub qub txeeg qub teg yog cov me nyuam tab sis tus usufruct i.e. cov kev siv thiab kev lom zem ntawm cov qub txeeg qub tes ntawm tus tuag vests nyob rau hauv lub tseem muaj sia nyob tus txij nkawm.
Usufruct yuav tshwm sim los ntawm cov lag luam uas txoj cai lij choj, los yog los ntawm daim ntawv los yog yuav. Yog hais tias txawm li cas los nws yog hais txog khov kho vaj tse yuav tsum tau sau npe nyob rau hauv ntau registries txog mus tsaws.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2. előadás

A koncepció a tulajdonjog cikkek 320 â € “”327
A hagyományos fogalma tulajdon volt, hogy a tulajdonos az abszolút és korlátlan jogot a tárgy felett tulajdonú, feltéve, hogy nem használták fel a dolog tulajdonosa történik, amely ellentétes a törvény. Ezért a tulajdoni jelleg, vajon az ingó vagy ingatlan vagyon a jogot, hogy élvezze, és a rendelkezési jog a dolog.
Ez a jog hagyományosan gyakorolják a legnagyobb abszolút módon. Ez azt is jelentette, hogy a tulajdonos jogosult volt elhagyni a dolog, és létezik a polgári jog, az úgynevezett acquisited recept, ami azt jelenti, hogy ha egy személy rendelkezik egy objektum egy ideig a törvény által előírt, a tulajdonában ilyen dolog lesz megszerezhető ezért ha a tulajdonos elhagyja a dolog, amit a tulajdonosa és a birtokában ilyen dolog veszi át valaki, akkor az ilyen harmadik személy eltelte után egy ideig tulajdonjogot szerezzenek, hanem az eredeti tulajdonos.
A hagyományos tudás tulajdonosi hagyományosan jellege örökre
(Nem csak az idő). Azonban az utóbbi években már nagyon jelentős
korlátozások ezen abszolút fogalom tulajdon.
Manapság elismert, hogy a tulajdonlás szintén itâ € ™ s szociális dimenziója.

Szociális koncepció fontos a tulajdonjog
Ma van, amit ismert, mint a koncepció helyes használatát és visszaélés Onea € ™ s jogait. Ott van még a fogalom a jó szomszédság. A gyakorlati nehézséget felmerül, hogy hogyan határozza meg a mértékét kényelmetlenség, ami által elszenvedett szomszédok fejlődésének köszönhetően, illetve a jog gyakorlására vonatkozó tulajdonjog. Egyértelmű, hogy ma a tulajdonos azt mutatják, hogy ő származó kézzelfogható előny a tulajdon használatát, ezért a fejlesztés, amely szeszélyes (ez történik egyszerűen kedvéért is haszon nélkül nyernek belőle), vagy egyszerűen, hogy kémkedjen a szomszédok nem fogadják el. A tulajdonos is használ hasonló óvintézkedéseket, hogy minimalizálja a kényelmetlenséget okozott a szomszédok.
Tervezési és Környezetvédelmi jogszabályok
Területek todayâ € ™ s zónát és van egy fontos és értékes korlátozással, hogy használja szabályozza a hatóságok. Például. nem tud egy garázs egy üzlet jóváhagyás nélkül.
Végül ma elfogadjuk, hogy a különböző tulajdonosi formák léteznek az idő szempontjából hivatkozva időben megosztott szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a tulajdonosokat Pl 2 hétig tart 30 éve egy jacht.
Kisajátítás
Ez azt jelenti, hogy a föld vagy ingatlan, illetve az épületek lehet szerezni a kormány által a közcélú és a fizetés ellenében kompenzáció. A probléma a kártalanítás mértéke az, hogy a kritériumok nem mindig felelnek meg a piaci értékét az ingatlanok. Mindig van vita és pereskedés a kártérítési összeg jár. Rejlő jog vagy tulajdonjog a jogot a tulajdonos, hogy visszaszerezze az objektumot a birtoklója. Természetesen hasonló helyzetben, a tulajdonos kell bizonyítania abszolút cím és a polgári jog szabályozza részletesen, hogyan címet ingatlan megszerzésekor.
Tulajdonjogának ingatlan hordozza azt, tulajdonjogát a tér fölött és alatt, beleértve a térben a földet. Ez azonban nem vonatkozik olyan helyzetekben, amikor az ingatlanokat nem vállal a légteret vagy alatti tér, mint egy lakás részét képező blokk.
Szintén a földtulajdon a civil szempontból feljogosítja a tulajdonost, hogy építeni, növényi, ásatásokat a tervezési követelményeknek, valamint földmunkák hordozza bizonyos kötelezettségeket.
Létezik egy feltételezés, hogy minden építési vagy amely munkákat elvégezni föld vagy ingatlan végeztek a tulajdonos és tartozik a tulajdonos. A tulajdonos joga van arra kényszerítsék a szomszéd, hogy rögzítse a határokat a tulajdonságai révén olyan jelölést, amely látható és állandó. Emellett ott van a jogot a tulajdonos, hogy csatolja a vagyona.
Haszonélvezeti cikkek 328 â € “”399
Ez a kifejezés származik, a régi római jog szerint, ha ezek az usus (felhasználás) és a fructus (élvezet), így megkapjuk a kifejezés haszonélvezet. Haszonélvezeti jog azt jelenti, hogy használják és élvezik a dolgot tulajdonosa egy harmadik fél. Például. helyzetekben az örökséget. Túlélő házastárs nem hívják az öröklés, mivel az örökösök a gyermekek, de a haszonélvezeti jog, azaz a használat és a birtok az elhunyt mellények a túlélő házastárs.
Haszonélvezeti történhet akár a törvény erejénél, vagy okirat vagy lesz. Ha viszont arra utal, hogy az ingatlanokat igényel regisztráció a különböző nyilvántartások a termőföld.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
fyrirlestur 2

Hugmyndin um eignarrétt greinasafn 320 â € “”327
Hin hefðbundna hugmynd um eignarhald hefur verið að eigandi hefur algera og stjórnlausa rétt yfir hlutnum átti að því tilskildu að engin notkun hlutur í eigu er gert sem er andstætt lögum. Því eðli eignarhalds hvort það var lausafjár eða fasteigna var rétt til að njóta og rétt til að ráðstafa hlutur.
Slík rétt var jafnan nýttur í flestum hreinum hátt. Það þýddi líka að eigandinn var rétt að yfirgefa hlutur og það er í borgaralegum lögum, hvað er þekktur sem acquisited lyfseðils sem þýðir að ef maður býr hlut fyrir a tímabil af tími eins og krafist er í lögum, eignarhald slíkra hlutur mun að eignast því ef eigandi yfirgefur hlutur sem hann á og eignar slíks hlutur er tekin yfir af einhverjum öðrum, þá slíkur þriðji aðili getur eftir fall a tímabil af tími eignast eignarhald stað upphaflegs eiganda.
Hin hefðbundna þekkingu á eignarhaldi hafði jafnan einkenni ótakmarkað
(Ekki takmarkaður af tíma). Hins undanfarin ár, það hefur verið mjög mikilvæg
takmarkanir á þessari hreinum hugtakinu eignarhald.
Í dag er viðurkennt að eignarhald hefur einnig ita € ™ s félagslega vídd.

Social hugtak máli í eignarrétti
Í dag er það sem er þekktur sem hugtakið rétta notkun og misnotkun Onea réttinda € ™ s. Það er einnig hugmyndin um góða granna. Erfiðleikarnir í reynd skapast um hvernig á að ákvarða umfang óþægindum sem er að þjást af nágranna vegna þess að þróun eða nýtingu eignarrétti. Það er ljóst í dag að eigandinn þarf að sýna að hann er að byggja áþreifanlega notið góðs af notkun eignarinnar þess vegna er sú þróun capricious (það er gert bara fyrir sakir þess án bóta að úr henni) eða einfaldlega að njósna um nágrannar eru ekki samþykkt. Eigandi verður einnig nota svipaðar varúðarráðstafanir að draga úr óþægindum af völdum nágranna.
Skipulags- og umhverfismál löggjöf
Svæði eru todayâ svæði € ™ s og einnig er þar mikilvægur og dýrmætur takmörkun sem nota er stjórnað af yfirvöldum. T.d. getur þú ekki gert bílskúr verslun án samþykkis.
Loks í dag við tökum að mismunandi gerðir af eignarhaldi hendi frá þeim tíma sjónarmiði vísa til tíma-hluti löggjöf sem leyfir þér eignarhald t.d. 2 vikur á ári í 30 ár snekkju.
eignarnám
Þetta þýðir að land eða fasteignum eða byggingar má keypt af stjórnvöldum í almannaþágu og á móti greiðslu skaðabóta. Vandamálið við umfang bóta er að viðmiðanir ekki alltaf passa markaðsvirði eignarinnar. Það er alltaf deilur og málaferli á fjárhæð bóta veitt. Felst í hægri eða eignarhaldi er rétt eiganda til að endurheimta hlut frá hvaða eigandinn. Auðvitað í svipuðum aðstæðum, eigandi verður að sanna algera titilinn og borgaraleg lög reglu í smáatriðum hvernig eignarréttindum er aflað.
Eignarhald fasteignar ber með sér, eignarhald á rými fyrir ofan og neðan á meðal pláss undir landinu. En þetta gildir ekki í tilvikum þar sem fasteignin hvorki er gert ráð fyrir loftrýmið eða pláss fyrir neðan, svo sem íbúð mynda hluta af blokk.
Einnig eignarhald lands frá borgaralegs sjónarmiði veitir eigandi að byggja, planta, grafa með áætlanagerð kröfur og einnig uppgröftur ber með það ákveðnar skyldur.
Það er til ályktun um að allar framkvæmdir eða vinnu sem fer fram á landi eða eignum hefur verið fram af eiganda og tilheyrir eiganda. Eigandinn hefur rétt til að þvinga náunga til að festa mörkum eiginleika með merki sem eru sýnileg og varanleg. Einnig er það rétt eiganda að láta eign sína.
Afnotarétt Greinar 328 â € “”399
Þetta hugtak er dregið úr gamla rómverska lögum þar sem þeir hafa nýting (notkun) og Fructus (ánægju), þess vegna fáum við tíma afnotarétt. Afnotarétt þýðir rétt til að nýta og njóta hlutur í eigu þriðja aðila. T.d. aðstæður arfleifðar. Eftirlifandi maki er ekki kallað að erfð síðan erfingjar eru börn en afnotarétt þ.e notkun og ánægju af búi hins látna bolir í eftirlifandi maka.
Afnotarétt getur gerst annaðhvort af lögum, eða í gegnum verki eða vilja. Ef hins vegar það er átt við fasteign og það þarf að skrá sig í hinum ýmsu hlutaskrám tengjast lenda.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lecture 2

The Concept nke Right nke Ownership Articles 320 a € “”327
The omenala echiche nke nwe kemgbe na onye nwe nwere ndị zuru na-achịkwaghị achịkwa na ikike karịrị ihe ekesịpde bụrụhaala na ọ dịghị ojiji nke ihe ekesịpde a na-eme nke bụ ihe megidere iwu. Ya mere uma nke nwe ma ọ bụ nke ibughari ma ọ bụ bụrụnụ ndị kwụ chịm onwunwe bụ ikike na-enwe na ikike pụrụ nke ihe.
Ndị dị otú ahụ nri e omenala gosipụtara na ihe ndị kasị zuru n’ụzọ. Ọ na-ekwu bụ na onye nwe bụ nke isiokwu ịhapụ ihe na-ahụ n’anya dị na obodo iwu, ihe a maara dị acquisited ndenye ọgwụ nke pụtara na ọ bụrụ na mmadụ nwere ihe maka oge nke oge dị ka iwu kwuru, nke nwe nke ndị dị otú ahụ ihe ga- enwetara ya mere ọ bụrụ na otu onye nwe na-agbahapụ ndị a ihe o nwere na ihe-onwunwe nke ndị dị otú ahụ ihe na-eweghara ha onye ọzọ, mgbe ahụ, ndị dị otú ahụ ọzọ ahụ nwere mgbe lapse nke a oge inweta nwe kama nke mbụ nwe.
The omenala ihe ọmụma nke nwe omenala nwere uma nke ebighebi
(Na-ejedebeghị site oge). Otú ọ dị nke na-adịbeghị anya, a nọwo na dị nnọọ ịrịba
-agaghị emeli na a zuru echiche nke nwe.
Taa ọ na-kwetara na nke onye nwere na- itâ € ™ s na-elekọta mmadụ akụkụ.

Social echiche mkpa na e nwe
Taa e nwere ihe a maara dị echiche nke kwesịrị ekwesị-eji na ọjọọ nke oneâ € ™ s ikike. E nwekwara echiche nke ọma agbata obi n’anya. The isi ike na omume na-ebilite on otú iji chọpụta ókè mgbaka a ga-ahụhụ site na ndị agbata obi n’ihi na mmepe ma ọ bụ ihe omumu nke e nwe. O doro anya taa na onye nwe nwere na-egosi na ọ na-aṅụrị a gbara ọkpụrụkpụ na-erite uru site n’iji ihe onwunwe ya mere a development na-ejighị (ọ na-eme nanị n’ihi na ihi ya na-enweghị uru a na-ewepụtara ya) ma ọ bụ nanị ka ndị nledo na ndị agbata obi na-adịghị anabata. Onye nwe ga-eji ụdị anya iji iwelata mgbaka mere ka ndị agbata obi.
Planning na Environment iwu
Ebe ndị todayâ € ™ s zones na e nwere otu ihe dị mkpa na oké ọnụ ahịa mmachi na-eji na-usoro ndị ọchịchị. E.g. ị nwere ike ghara ime ka a na-arụzi ụgbọala a shop-enweghị ihu ọma.
N’ikpeazụ taa na anyị kwetara na ụdị dị iche iche nke nwe adị site n’oge ele ihe anya na-ezo aka n’oge-akọrọ iwu nke-enye gị nwe maka E.g. 2 izu otu afọ nke afọ 30 nke a ụgbọ mmiri.
Expropriation
Nke a pụtara na ala ma ọ bụ bụrụnụ ndị kwụ chịm onwunwe ma ọ bụ ụlọ pụrụ inweta site na gọọmenti maka a ọha nzube na imegide ugwo maka ụgwọ. Nsogbu na ókè ụgwọ bụ na ibiere ọ bụghị mgbe niile dakọtara ahịa uru nke ihe onwunwe. E nwere mgbe esemokwu na ịgba akwụkwọ na ego nke ụgwọ ọdịda. Pụta ụwa nri ma ọ bụ nke onye bụ aka nri nke onye nwe-agbake ihe si ọ bụla ji. N’ezie na ụdị nsogbu ahụ, onye nwe ga-egosi zuru aha na obodo iwu-achịkwakwa n’ụzọ zuru ezu otú aha isiokwu nyere ihe onwunwe na-enwetara.
The nwe nke pụghị iwepụ ya ewepụ-eburu ya, nwe nke ohere n’elu na n’okpuru gụnyere ohere n’okpuru ala. Otú ọ dị nke a adịghị emetụta na ọnọdụ ebe pụghị iwepụ ya ewepụ ihe onwunwe ma na-eburu ndị airspace ma ọ bụ N’okpuru ebe a dị ka ọ bụ ụlọ na-akpụ akụkụ nke a ngọngọ.
Ọzọkwa ndị nwe ala si obodo si ele ihe anya ikike onye nwe-ewu, osisi, igwu onu na atụmatụ a chọrọ ma na-gwupụtatụrụla-eburu ya ibu ọrụ ụfọdụ.
E nwere nwem n’ukwu n’ukwu jeghari na niile ewu ma ọ bụ ọrụ nke a rụrụ na a ala ma ọ bụ akụ e rụrụ site onye nwe na ọ bụ nke onye nwe. Onye nwe nwere ikike amanye ndị agbata obi idozi ókè nke Njirimara site akara nke bụ anya na-adịgide adịgide. Ọzọkwa, e nwere nri nke onye nwe ka itiba o nwere.
Usufruct Articles 328 a € “”399
Nke a na okwu na-ewepụtara ochie Roman iwu ebe ha nwere usus (ojiji) na fructus (ụtọ), n’ihi ya anyị na-enweta okwu usufruct. Usufruct pụtara ikike ime ka eji na-enwe a ihe ekesịpde site a nke atọ. E.g. ọnọdụ nke ihe nketa. Ndụ ọlụlụ na–akpọ ihe nketa ebe ọ bụ na ndị nketa bu umu ma usufruct i.e. ojiji na obi ụtọ nke ala na ụlọ nke nwụrụ anwụ akwa nchekwa na onye nke dị ndụ ma ọ bụ nwunye.
Usufruct nwere ike ime ma ọ bụghị site na ime ihe iwu, ma ọ bụ site n’omume ma ọ bụ uche. Ọ bụrụ na Otú ọ dị ya na-ezo aka bụrụnụ ndị kwụ chịm onwunwe ọ na-achọ ndebanye dị iche iche registries metụtara ala.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kuliah 2

Konsep Hak Kepemilikan Artikel 320 â € “”327
Gagasan tradisional kepemilikan telah bahwa pemilik memiliki hak mutlak dan tidak terkendali di atas objek yang dimiliki asalkan tidak menggunakan hal yang dimiliki dilakukan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu karakter kepemilikan apakah itu harta bergerak atau tidak bergerak adalah hak untuk menikmati dan hak untuk membuang hal.
hak tersebut secara tradisional dilakukan dengan cara yang paling mutlak. Hal ini juga berarti bahwa pemilik berhak untuk meninggalkan hal dan ada ada dalam hukum perdata, apa yang dikenal sebagai resep diakuisisi yang berarti bahwa jika seseorang memiliki obyek untuk periode waktu yang diperlukan oleh hukum, kepemilikan hal tersebut akan akan karena itu diperoleh jika seorang pemilik meninggalkan hal ia memiliki dan kepemilikan hal tersebut diambil alih oleh orang lain, pihak ketiga maka seperti mungkin setelah selang periode waktu kepemilikan memperoleh bukan pemilik asli.
Pengetahuan tradisional kepemilikan tradisional memiliki karakter lamanya
(Tidak dibatasi oleh waktu). Namun beberapa tahun terakhir, telah terjadi sangat signifikan
keterbatasan pada konsep ini mutlak kepemilikan.
Hari ini mengakui bahwa kepemilikan memiliki juga ita dimensi sosial € ™ s.

Konsep sosial yang relevan dalam hak kepemilikan
Hari ini ada apa yang dikenal sebagai konsep penggunaan yang tepat dan penyalahgunaan oneâ hak € ™ s. Ada juga konsep bertetangga yang baik. Kesulitan dalam praktek muncul tentang bagaimana untuk menentukan sejauh mana ketidaknyamanan yang akan dialami oleh para tetangga karena perkembangan atau pelaksanaan hak kepemilikan. Hal ini jelas hari ini bahwa pemilik harus menunjukkan bahwa ia berasal manfaat nyata dari penggunaan properti karena itu pembangunan yang berubah-ubah (hal itu dilakukan hanya untuk kepentingan itu tanpa manfaat yang diperoleh dari itu) atau hanya untuk memata-matai para tetangga tidak diterima. Pemilik juga harus menggunakan tindakan pencegahan yang sama untuk meminimalkan ketidaknyamanan yang disebabkan ke tetangga.
Perencanaan dan undang-undang Lingkungan
Area adalah zona todayâ € ™ s dan juga ada pembatasan penting dan berharga yang menggunakan diatur oleh otoritas. Misalnya. Anda tidak dapat membuat garasi toko tanpa persetujuan.
Akhirnya hari ini kita menerima bahwa berbagai bentuk kepemilikan ada dari titik waktu pandang mengacu undang-undang waktu bersama yang memungkinkan kepemilikan Anda untuk Mis 2 minggu setahun selama 30 tahun dari kapal pesiar.
Perampasan
Ini berarti bahwa tanah atau harta tidak bergerak atau bangunan dapat diperoleh oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan dengan pembayaran ganti rugi. Masalah dengan tingkat kompensasi adalah bahwa kriteria tidak selalu cocok nilai pasar properti. Selalu ada kontroversi dan litigasi pada jumlah kompensasi diberikan. Melekat di kanan atau kepemilikan adalah hak pemilik untuk memulihkan objek dari pemilik apapun. Tentu saja dalam situasi yang sama, pemilik harus membuktikan judul mutlak dan hukum perdata mengatur secara rinci bagaimana judul ke properti diperoleh.
Kepemilikan sebuah bergerak disertai dengan, kepemilikan ruang di atas dan di bawah termasuk ruang di bawah tanah. Namun hal ini tidak berlaku dalam situasi di mana sebuah benda tak bergerak tidak mengasumsikan wilayah udara atau ruang bawah seperti sebuah apartemen yang membentuk bagian dari blok.
Juga kepemilikan tanah dari sudut sipil pandang hak pemilik untuk membangun, tanaman, menggali dengan persyaratan perencanaan dan juga penggalian disertai dengan kewajiban tertentu.
Ada ada anggapan bahwa semua konstruksi atau pekerjaan yang dilakukan pada tanah atau properti telah dilakukan oleh pemilik dan milik pemilik. Pemilik memiliki hak untuk memaksa tetangga untuk memperbaiki batas-batas sifat dengan cara tanda yang terlihat dan permanen. Juga ada hak pemilik untuk melampirkan miliknya.
Hak pakai hasil Artikel 328 â € “”399
Istilah ini berasal dari hukum Romawi tua di mana mereka memiliki usus (penggunaan) dan fructus (kenikmatan), maka kita mendapatkan hak pakai hasil jangka. Hak pakai hasil berarti hak untuk memanfaatkan dan menikmati hal yang dimiliki oleh pihak ketiga. Misalnya. situasi warisan. Bertahan pasangan tidak dipanggil untuk warisan sejak ahli waris adalah anak-anak tetapi hak pakai hasil yaitu penggunaan dan kenikmatan dari real dari rompi almarhum dalam pasangan hidup.
Hak pakai hasil dapat terjadi baik karena hukum, atau melalui akta atau akan. Namun jika mengacu pada harta tak bergerak itu memerlukan pendaftaran di berbagai pendaftar yang berhubungan dengan tanah.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
léacht 2

An Coincheap na Ceart Úinéireacht Airteagail 320 â € “”327
Tá an coincheap traidisiúnta úinéireacht ná go bhfuil an t-úinéir an ceart iomlán agus neamhrialaithe thar an réad úinéireacht choinníoll nach gcoinneofar aon úsáid an ní atá faoi úinéireacht déanta atá contrártha le dlí. Mar sin bhí an carachtar úinéireachta cibé an raibh sé ar maoine sochorraithe nó dochorraithe an ceart chun cosaint agus an ceart chun fáil réidh leis an rud.
Cuireadh an ceart san fheidhmiú go traidisiúnta ar an mbealach is iomlán. Chiallaigh sé freisin go raibh an t-úinéir i dteideal a thréigean an rud agus ar ann sa dlí sibhialta, ar a dtugtar oideas acquisited rud a chiallaíonn go má shealbhaíonn duine rud ar feadh tréimhse ama a cheanglaítear le dlí, beidh úinéireacht an ní sin a fháil mar sin má thréigean úinéir rud úinéireacht aige agus tá seilbh an ní sin tógtha ar láimh ag duine éigin eile, féadfaidh an tríú páirtí sin sin tar éis an imeacht ar feadh tréimhse úinéireachta thógaint ama in ionad an t-úinéir bunaidh.
An t-eolas traidisiúnta úinéireacht a bhí go traidisiúnta ar charachtar suthain
(Gan a bheith teoranta ag am). Ach le blianta beaga anuas, go raibh an-suntasach
teorainneacha ar an gcoincheap glan úinéireachta.
Sa lá atá inniu go n-aithnítear go bhfuil úinéireacht freisin Ita € ™ s ghné shóisialta.

coincheap Sóisialta ábhartha i an ceart úinéireachta
Sa lá atá inniu ann ar a dtugtar an coincheap de úsáid cheart agus mí-úsáid amháin ar chearta € ™ s. Is é an coincheap de dea-chomharsanúlachta ann freisin. Tagann an deacracht i gcleachtas maidir le conas a chinneadh cé mhéid de míchaoithiúlacht atá le a bhain don comharsana mar gheall ar an forbairt nó feidhmiú an ceart úinéireachta. Is léir inniu go bhfuil an t-úinéir a shuíomh go bhfuil sé ag a thagann sochar inláimhsithe as úsáid na maoine mar sin forbairt atá capricious (tá sé déanta go simplí ar mhaithe le é gan tairbhe a bheith díorthaithe ó sé) nó go simplí a Spy ar an ní comharsana glacadh leo. ní mór don úinéir a úsáid freisin réamhchúraimí cosúil íoslaghdófar an mhíchaoithiúlacht do na comharsana.
Pleanáil agus reachtaíocht Comhshaol
Tá Limistéir todayâ criosanna € ™ s agus freisin tá teorainn tábhachtach agus luachmhar a úsáid atá á rialú ag na húdaráis. M.sh. Ní féidir leat a dhéanamh ar gharáiste siopa gan ceadú.
Ar deireadh lá atá inniu ann glacadh le linn go bhfuil foirmeacha éagsúla úinéireachta ó thaobh ama de a thagraíonn do reachtaíocht ama roinnte a cheadaíonn duit úinéireacht do m.sh. 2 sheachtain in aghaidh na bliana ar feadh 30 bliain d’luamh.
díshealbhú
Ciallaíonn sé seo gur féidir talamh nó maoin nó foirgnimh dochorraithe a fháil ag an rialtas chun críche poiblí agus i gcoinne íoctar an cúiteamh. Is í an fhadhb leis an méid an chúitimh sin nach bhfuil na critéir a mheaitseáil i gcónaí luach margaidh na maoine. Is chonspóid agus dlíthíocht maidir le méid an chúitimh a bronnadh i gcónaí. Is gné dhílis de cheart nó úinéireacht an ceart an t-úinéir a ghnóthú an rud ó aon sealbhóir. Ar ndóigh, i gcásanna den chineál céanna, beidh an t-úinéir a chruthú teideal iomlán agus rialaíonn an dlí sibhialta go mion conas atá teideal chun maoin a fuarthas.
Déanann an úinéireacht dhochorraithe leis, úinéireacht an spás os cionn agus faoi bhun lena n-áirítear an spás faoi an talamh. Ach ní bhaineann sé seo i gcásanna nuair nach glacann an maoin dhochorraithe leis an aerspás nó spás faoi bhun nós cuid árasán dteacht de bhloc.
Chomh maith leis an úinéireacht na talún ó thaobh sibhialta de teideal don úinéir a thógáil, gléasra, tochailt le riachtanais pleanála agus déanann tochailt leis oibleagáidí áirithe.
Níl ann toimhde go bhfuil gach tógála nó le hobair a dhéantar ar thalamh nó ar mhaoin déanta ag an úinéir agus is leis an úinéir. Tá an t-úinéir an ceart chun iallach chomharsa a shocrú teorainneacha na hairíonna trí marcanna atá infheicthe agus buan. Chomh maith leis sin tá an ceart an t-úinéir a iniamh a mhaoin.
Airteagail ceart úsáide 328 â € “”399
Tá an téarma a dhíorthaítear ó an dlí d’aois Rómhánach áit a bhfuil siad an Úsáide (úsáid) agus an samhail ar ár dtáirgí (taitneamh), mar sin, a fháil againn an téarma ceart úsáide. Ciallaíonn ceart úsáide ceart chun leas a bhaint, agus rud ar le tríú páirtí taitneamh a bhaint as. M.sh. staideanna oidhreachta. Níl céile marthanach dtugtar don oidhreacht ó tá an oidhrí na leanaí ach an ceart úsáide i.e. úsáid agus taitneamh a bhaint as eastát an duine nach maireann veisteanna sa gcéile marthanach.
fhéadfar ceart úsáide tarlú trí oibriú dlí, nó trí ghníomhas nó uacht. Más rud é áfach tagraíonn sé le maoin dhochorraithe éilíonn sé a chlárú sa clárlanna éagsúla a bhaineann le talamh.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
lezione 2

Il concetto del diritto di proprietà agli articoli 320 â € “”327
Il concetto tradizionale di proprietà è stato che il proprietario ha il diritto assoluto e incontrollato sopra l’oggetto di proprietà a condizione che nessun uso della cosa posseduta è fatto che è contraria alla legge. Pertanto, il carattere della proprietà se fosse di beni mobili o immobili è il diritto di godere e il diritto di disporre della cosa.
Tale diritto è stato tradizionalmente esercitato nel modo più assoluto. Significava anche che il proprietario aveva il diritto di abbandonare la cosa e non esiste in diritto civile, che è conosciuta come la prescrizione acquisited il che significa che se una persona possiede un oggetto per un periodo di tempo, come previsto dalla legge, la proprietà di tale cosa sarà essere acquisito quindi se un proprietario abbandona una cosa che possiede e il possesso di tale cosa viene rilevata da qualcun altro, allora tale terzo può dopo la scadenza di un periodo di tempo di proprietà acquisire al posto del proprietario originale.
La conoscenza tradizionale di proprietà ha avuto tradizionalmente il carattere di perpetuità
(Non limitata dal tempo). Tuttavia negli ultimi anni, sono stati molto significativi
limitazioni su questo concetto assoluto di proprietà.
Oggi è riconosciuto che la proprietà ha anche ita dimensione sociale € ™ s.

Concetto sociale rilevante nel diritto di proprietà
Oggi vi è ciò che è noto come il concetto di corretto uso e l’abuso dei diritti ONEA € ™ s. C’è anche il concetto di buon vicinato. La difficoltà, in pratica, si pone su come determinare il grado di disagio che deve essere subito dai vicini a causa dello sviluppo o di esercizio del diritto di proprietà. Oggi è chiaro che il proprietario deve dimostrare che egli ne trae un beneficio tangibile dall’uso della proprietà quindi uno sviluppo che è capriccioso (è fatto solo per gusto di farlo senza il beneficio di essere da esso derivato) o semplicemente per spiare la vicini non è accettato. Il proprietario deve anche usare precauzioni simili per ridurre al minimo i disagi causati ai vicini.
Pianificazione e la legislazione Ambiente
Le aree sono di oggi zone € ™ s ed inoltre vi è una limitazione importante e prezioso che uso è regolato dalle autorità. Per esempio. non è possibile effettuare un garage di un negozio senza l’approvazione.
Finalmente oggi accettiamo che esistono diverse forme di proprietà dal punto di vista di tempo riferendosi alla legislazione time-condivisa che permette di proprietà per i Ad es 2 settimane all’anno per 30 anni di uno yacht.
Espropriazione
Ciò significa che la terra o beni immobili o edifici possono essere acquisite da parte del governo per uno scopo pubblico e contro il pagamento di un risarcimento. Il problema con l’entità del risarcimento è che i criteri non sempre corrispondono valore di mercato della proprietà. C’è sempre polemiche e controversie sulla quantità di risarcimento concesso. Inerente a destra o di proprietà è il diritto del proprietario per recuperare l’oggetto da qualsiasi possessore. Naturalmente, in situazioni simili, il proprietario dovrà dimostrare titolo assoluto e il diritto civile regola in dettaglio come titolo di proprietà viene acquisita.
La proprietà di un bene porta con sé, la proprietà dello spazio sopra e sotto tra cui lo spazio sotto la terra. Tuttavia questo non si applica nei casi in cui un immobile non si assume lo spazio aereo o spazio sottostante, come una parte appartamento formazione di un blocco.
Anche la proprietà della terra dal punto di vista civile dà diritto al proprietario di costruire, piante, scavare con le esigenze di pianificazione e anche di scavo porta con sé alcuni obblighi.
Esiste una presunzione che tutta la costruzione o di lavoro che viene effettuata su un terreno o proprietà è stata effettuata dal proprietario e appartiene al proprietario. Il proprietario ha il diritto di costringere il vicino di fissare i confini delle proprietà per mezzo di segni che sono visibili e permanenti. Inoltre vi è il diritto del proprietario per racchiudere la sua proprietà.
Usufrutto articoli 328 â € “”399
Questo termine deriva dal vecchio diritto romano dove hanno le usus (uso) e il fructus (godimento), da cui si ottiene il termine usufrutto. Usufrutto significa diritto di fare uso di e godere di una cosa di proprietà di una terza parte. Per esempio. situazioni di eredità. Coniuge superstite non è chiamato alla successione dal momento che gli eredi sono i bambini, ma l’usufrutto vale a dire l’utilizzo e il godimento della tenuta dei giubbotti deceduti nel coniuge superstite.
Usufrutto può accadere sia per effetto di legge, o mediante azione o volontà. Se invece si riferisce a beni immobili che richiede la registrazione nei vari registri relativi alla terra.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
講演2

所有権の記事320の右の概念†“”327
所有権の伝統的な概念は、所有者が所有するオブジェクトの上に絶対的かつ制御されていない権利は所有している事のない使用が法律に反している行われないことに提供していることとなっています。したがって、それは可動や不動産であったかどうか所有権の文字が楽しむ権利と事を処分する権利でした。
このような権利は、伝統的に、ほとんど絶対的な方法で行使されました。また、所有者が事を放棄する権利を有したことを意味し、民法に存在する、人は時間の期間のためのオブジェクトを所有している場合は、法律によって、そのようなことの所有権が必要とされるようにすることを意味acquisited処方箋として知られているもの所有者は、彼が所有している事を放棄し、そのようなことの所持は、他の誰かによって引き継がれている場合そのために取得することが、そのようなサードパーティのかもしれない代わりに、元の所有者の時間の取得の所有権の期間が経過した後。
所有権の伝統的な知識は、伝統的に永遠のキャラクターを持っていました
(時間によって制限されません)。しかし、近年の、非常に重要な存在となっています
所有権のこの絶対的な概念上の制限。
今日では、所有権もサオ€™sの社会的側面を持っていることが認められます。

所有権の関連する社会概念
今日ONEA€の™sの権利の適切な使用や乱用の概念として知られているものがあります。良い近隣の概念もあります。実際には困難は、所有権の開発または行使による隣人が被っされる不便の程度を決定する方法に発生します。それはスパイするため、単に所有者は、彼が気まぐれである、したがって、開発財産の使用から有形の利益を得ていることを示すために持っていることを本日明らかである(それはそれに由来する利益なしでそれのために簡単に行われます)、または隣人は受け入れられません。所有者は、隣人に不便を最小化するために同じような予防策を使用する必要があります。
計画と環境立法
エリアは、戸田家€™sのゾーンであり、また当局によって規制されている使用重要かつ貴重な限界があります。例えば。あなたは承認なしガレージショップをすることはできません。
最後に、今日は、所有権の異なる形態は、例えば、あなたのための所有権を可能にする時分割法制を参照ビューの時点から存在していることを受け入れます2週間ヨットの30年間の年。
収用
これは、土地や不動産や建物が公共の目的のために補償の支払いに対する政府によって取得することができることを意味しています。補償の範囲の問題は、基準は常にプロパティの市場価値と一致していないことです。賠償の額について論争と訴訟は常にあります。右または所有者に固有の任意の所有者からオブジェクトを回復するには、所有者の権利があります。同様の状況ではもちろん、所有者は、絶対的なタイトルを証明する必要がありますし、民法は財産の所有権を取得する方法を詳細に調整します。
不動の所有権は、それを上記と土地の下のスペースを含めて下のスペースの所有権を保有します。しかし、これは不動産がブロックの一部を形成するアパートのような、以下の空域やスペースを負うものではありませんどちらの状況では適用されません。
また、ビューの市民点から、土地の所有権は、工場を建設する計画の要件で発掘し、また発掘するために所有者を権利が与えられ、それに一定の義務を運びます。
土地や財産上で行われるすべての建設や作業が所有者によって行われ、所有者に属するされていることを前提が存在します。所有者は、目に見える永久あるマークによって特性の境界を修正するために隣人を強要する権利を有します。また、彼の財産を囲むするには、所有者の権利があります。
用益権の記事328†“”399
この用語は、したがって、我々は長期的な用益権を取得し、彼らはUSUS(使用)と烏梅(楽しさ)を持っている古いローマ法に由来します。用益権はを利用し、第三者が所有している事を楽しむ権利を意味します。例えば。相続の状況。相続人が子供であるが、用益権、すなわち残された配偶者で故人ベストの不動産の使用と楽しみ以来存続の配偶者は相続に呼び出されません。
用益権は、法律の運用によって、または証書または意志のいずれかを介して発生する可能性があります。それが不動産を指ししかし、もしそれが土地に関連するさまざまなレジストリに登録が必要です。

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
kuliah 2

The Concept saka tengen saka kepemilikan Artikel 320 â € “”327
Pamanggih tradisional kepemilikan wis sing pemilik wis hak Absolute lan uncontrolled liwat obyek diduweni kasedhiya yen ora nggunakake bab diduweni wis rampung kang nalisir hukum. Mulane karakter kepemilikan apa iku saka properti movable utawa immovable ana hak kanggo seneng lan hak mbuwang saka bab.
tengen kuwi tradisional duwe ing proses paling Absolute. Uga temenan pemilik iki anduweni hak nglirwaaken bab lan ana ing hukum perdata, kang dikenal minangka resep acquisited kang tegese yen wong kagungan obyek kanggo periode wektu minangka dibutuhaké déning hukum, ing kepemilikan saka bab kuwi bakal bakal mulane angsal yen pemilik nilar bab kang ndarbeni lan milik saka kuwi bab dipunpendhet dening wong liya, pihak katelu banjur kuwi bisa sawise kelewatan saka periode wektu kepemilikan ndarbeni tinimbang pemilik asli.
Kawruh tradisional kepemilikan tradisional wis karakter perpetuity
(Ora winates dening wektu). Nanging saka taun anyar, ana wis banget wujud
watesan ing konsep iki Absolute saka kepemilikan.
Samenika ngakeni sing kepemilikan ugi ITA ukuran sosial € ™ s.

konsep sosial sing cocog ing hak kepemilikan
Dina iki ana kang dikenal minangka konsep nggunakake suwene lan penyalahgunaan saka oneâ hak € ™ s. Ana uga konsep neighborliness apik. Kangelan ing laku mengkene carane kanggo nemtokake ombone saka nyaman sing bakal nandhang dening tanggi amarga perkembangan utawa ngleksanani hak kepemilikan. Cetha dina sing pemilik wis kanggo nuduhake yen wong wis deriving entuk manfaat nyoto saka nggunakake properti Mulane pembangunan sing capricious (wis rampung mung kanggo marga saka iku tanpa entuk manfaat diturunaké saka) utawa mung kanggo Spy tanggi wis ora ditampa. Pemilik uga kudu nggunakake pancegahan padha kanggo nyilikake nyaman disebabake kanggo tanggi.
Planning lan aturan Environment
Wilayah sing zona todayâ € ™ s lan uga ana sing watesan penting lan terkenal sing nggunakake wis diatur dening panguwasa. Contone sampeyan ora bisa nggawe Garasi toko tanpa persetujuan.
Akhire dina iki kita nampa sing macem-macem formulir saka kepemilikan ana saka titik wektu tampilan referring kanggo aturan wektu-sambungan sing ngijini kepemilikan sampeyan kanggo contone 2 minggu sing taun 30 taun yacht a.
expropriation
Iki tegese tanah utawa property immovable utawa bangunan bisa angsal dening pemerintah kanggo tujuan umum lan marang pembayaran ganti rugi. Masalah karo ombone rugi sing kritéria ora tansah cocog Nilai pasar properti. Ana tansah kontrovèrsi lan pengadilan ing jumlah rugi dianugerahi. Gawan ing hak utawa kepemilikan punika tengen pemilik waras obyek saka nduweni sembarang. Mesthi ing kahanan sing padha, pemilik bakal mbuktekaken title absolut lan hukum perdata ngatur ing rinci babagan carane judhul kanggo situs iki angsal.
Kepemilikan saka immovable kaleksanane karo, kepemilikan saka papan ndhuwur lan ngisor kalebu papan ing tanah. Nanging iki ora aplikasi ing kahanan sifat immovable ora nompo wilayah udara utawa papan ngisor kayata apartemen pambentuk pemblokiran.
Uga ing kepemilikan tanah saka titik sipil tampilan judhulé pemilik kanggo mbangun, tanduran, ngedhuk karo syarat planning lan uga penggalian kaleksanane karo kewajiban tartamtu.
Ana praduga sing kabeh construction utawa karya kang wis digawa metu ing tanah utawa property wis digawa metu dening pemilik lan belongs kanggo pemilik. pemilik nduweni hak kanggo kedah pepadhamu kanggo ndandani wates ing situs kanthi tandha kang katon lan permanen. Uga ana ing tengen pemilik kanggo muwuhi sifat.
Usufruct Artikel 328 â € “”399
Istilah iki asalé saka hukum Romawi lawas ngendi padha duwe nggunakake (nggunakake) lan fructus (rasa seneng), Empu kita njaluk usufruct term. Usufruct tegese hak nggawe nggunakake lan seneng bab diduweni dening pihak katelu. Contone kahanan saka warisane. Tahan pasangan ora disebut kanggo warisan wiwit pewarise sing anak nanging usufruct i.e. nggunakake lan rasa seneng ing Estate saka vests almarhum ing pasangan urip.
Usufruct bisa kelakon kanthi operasi saka hukum, utawa liwat Deed utawa bakal. Yen Nanging iku nuduhake sifat immovable mbutuhake Pendhaftaran ing macem-macem registries related kanggo nampa.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಉಪನ್ಯಾಸ 2

ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಲೇಖನಗಳು 320, € € “”327
ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಲೀಕರು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಒದಗಿಸಿದ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಆನಂದಿಸಲು ಬಲ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಹೊರಹಾಕಲು ಸರಿ.
ಅಂತಹ ಹಕ್ಕು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ವಿಷಯ ತ್ಯಜಿಸಲು ಎಂಬ ಎಂದಾಗಿದೆ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಯದ ವಸ್ತುವಿನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ acquisited ಲಿಖಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾಲೀಕರು ಅವರು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ವೇಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಂತಹ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಬದಲಾಗಿ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರ ಸಮಯ ಪಡೆಯಲು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ.
ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಫ್ ಪಾತ್ರವಿದೆ
(ಸಮಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ). ಆದಾಗ್ಯೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು
ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗಳನ್ನು.
ಇಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಇಟಾ € ™ ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಇಂದು ಬಳಕೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು oneâ € ™ ರು ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿಂದನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ನೆರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕಾರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಲೀಕರು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಹೊಂದಿರುವ (ಇದು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಲಾಭವಿಲ್ಲದ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ) ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಂದು ನೆರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡಬೇಕು ಸಹ ನೆರೆ ಮಾಡಿತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹೋಲುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಬಳಸಿ.
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಶಾಸನ
ಪ್ರದೇಶಗಳು todayâ € ™ ರು ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು ಉದಾ ನೀವು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಸಮಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇರುವ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು 2 ವಾರಗಳ ಒಂದು ದೋಣಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷ.
ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು
ಈ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧೀನ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪರಿಹಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೇಲೆ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ದಾವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಬಲ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಧಣಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಲೀಕರ ಸರಿ. ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ, ಮಾಲೀಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ತಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ವಿವರ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಊಹಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಸಸ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೂಳೆತ್ತಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಖನನ ಇದು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ.
ಒಂದು ಭೂಮಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಲೀಕರು ನಡೆಸಿತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಇವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೆರೆಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರ ಬಲ ಇಲ್ಲ.
ಫಲಾನುಭವದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆ ಲೇಖನಗಳು 328 € “”399
ಈ ಪದವು ಅವರು ಬಳಕೆ (ಬಳಕೆ) ಮತ್ತು fructus (ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ) ಹೊಂದಿವೆ ಹಳೆಯ ರೋಮನ್ ಕಾನೂನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪದವನ್ನು ಫಲಾನುಭವದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಫಲಾನುಭವದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಡೆತನದ ವಿಷಯ ಆನಂದಿಸಲು ಬಲ ಅರ್ಥ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಎಂದು ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಆದರೆ ಫಲಾನುಭವದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆ ಅದೆಂದರೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮರಣಿಸಿದವರ ನಡುವಂಗಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣ.
ಫಲಾನುಭವದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дәріс 2

Меншік баптарында 320 құқығының тұжырымдамасы € «327
меншік дәстүрлі ұғымы иесі тиесілі объектіге абсолютті және бақылаусыз оң тиесілі нәрсе жоқ пайдалану заңға қайшы болып табылатын жүргізіледі деп көрсетілген деп болды. Сондықтан ол жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті болды ма меншік сипаты қолдану құқығы және нәрсе билiк ету құқығын болды.
Мұндай оң дәстүрлі ең абсолютті тәртіппен жүзеге асырылды. Ол сондай-ақ заң талабы бойынша адам белгілі бір уақыт кезеңі үшін нысанды ие болса, мұндай нәрсе меншік дегенді білдіреді, ол acquisited рецепті ретінде белгілі, не иесі затты бас тартуға құқылы екенін білдіреді және азаматтық құқықта бар иесі мұндай үшінші тұлға рет сатып меншік орнына бастапқы иесінің кезең өткеннен кейін мүмкін, содан кейін оған тиесiлi нәрсе тастамайды және осындай нәрсе иелену басқа біреу астам орындалмаса, сондықтан сатып алынуы.
меншік дәстүрлі білімдер дәстүрлі Ғадын сипатта болды
(Уақыт бойынша шектелмейді). Соңғы жылдары Алайда, өте маңызды болды
меншік осы абсолюттік тұжырымдамасын шектеулер.
Бүгінде бұл иелену, сондай-ақ ITA € ™ әлеуметтік өлшем бар деп танылған.

меншiк құқығындағы тиісті әлеуметтік тұжырымдамасы
Бүгін oneâ € ™ құқығын дұрыс пайдалану және теріс тұжырымдамасын ретінде белгілі қандай бар. тату көршілік тұжырымдамасы, сондай-ақ бар. тәжірибеде қиындық меншік құқығында әзірлеу немесе жүзеге асыруға байланысты көршілеріміз шеккен болады қолайсыздықтар дәрежесін анықтау үшін қалай туындайды. Ол барлап ғана иесі ол кірпияз, сондықтан дамыту мүлікті пайдаланудан материалдық пайда алу екенін көрсету үшін бар екенін бүгін анық (ол алынған жатқан пайдасы жоқ, оның үшін жай жасалады) немесе көршілер қабылданған жоқ. Сондай-ақ, иесі көршілеріміз келтірілген қолайсыздықтар барынша азайту үшін ұқсас сақтық шараларын қолдану керек.
Жоспарлау және қоршаған ортаны қорғау заңнамасы
Бағыттары todayâ € ™ с аймақтары болып табылады, сондай-ақ билік реттеледі пайдалану маңызды және бағалы шектеу бар. Мысалы Егер сіз келісімінсіз гараж дүкен жасау мүмкін емес.
Соңында бүгін біз, мысалы, бойынша сіз иелену береді уақыт бөлісті заңнамасына сілтеме жасай отырып, түрлі меншік нысанындағы көзқарасы уақыт нүктесінен бар екенін қабылдай яхталар 30 жыл бойы, 2 апта жылына.
экспроприациялау
Бұл жер немесе жылжымайтын мүлікті немесе ғимараттар қоғамдық мақсат үшін және өтемақы төлеу қарсы үкіметі алынуы мүмкін екенін білдіреді. өтемақы дәрежеде проблемалық критерийлері әрқашан мүліктің нарықтық құнын сәйкес келмейтін болып табылады. марапатталды өтемақы сомасы туралы даулар мен сот талқылауы әрқашан бар. оңға немесе меншік тән кез келген иесі нысандарды қалпына келтіру үшін иесінің құқығы болып табылады. Ұқсас жағдайларда, әрине, иесі абсолютті атағын дәлелдеуге тура келеді және азаматтық құқық меншікке атағын алған қалай егжей-тегжейлі реттейді.
Егер жылжымайтын меншік онымен, кеңістік меншік жоғарыда және жер астындағы кеңістік, соның ішінде төменде асырады. Алайда бұл жылжымайтын мүлік блок құрамына кіретін пәтерде сияқты төменде әуе кеңістігін немесе кеңістік көздейді де жағдайларда қолданылмайды.
Сондай-ақ, көзқарас тұрғысынан азаматтық жер иелену, зауыт салу жоспарлау талаптарына қазба жұмыстары, сондай-ақ жер қазу иесіне құқығын онымен белгілі бір міндеттемелерді асырады.
құрлық немесе мүлікті жүзеге асырылады барлық құрылыс немесе жұмыс иесі жүзеге асырады және иесіне тиесілі болды деп жорамалданады бар. иесі көрінетін және тұрақты болып табылатын таңбалар арқылы қасиеттерін шекараларын бекіту үшін көршісін мәжбүрлеуге құқығы бар. Сондай-ақ, оның мүлкін қоса иесінің құқығы бар.
399 «€ узуфрукт Мақалалар 328 â
Бұл термин олар usus (пайдалану) және Fructus (рақат) бар ескі Рим заңының, демек, біз термин узуфрукт алуға алынған. Узуфрукт пайдалану және үшінші тараптың иелігіндегі затты пайдалануға кұқығы білдіреді. Мысалы мұрагерлік жағдайлар. мұрагерлер балалар, бірақ төленетін өтемақы яғни қалған жұбайының қаза тапқан Көкірекше мүлікті пайдалану және рахат бері аман жұбайы мұраға емес деп аталады.
Узуфрукт заң күшіне, немесе ісімен немесе ерік арқылы орын алуы мүмкін. ол жылжымайтын мүлiкке жатады, алайда, егер ол жер байланысты әр түрлі тізілімі тіркелу қажет.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
កម្រងបទឧទ្ទេសនាមទី 2

គំនិតនៃការការពារសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិមាត្រា 320 € “”327
នេះជាសញ្ញាណនៃភាពជាម្ចាស់បានតាមបែបប្រពៃណីបានថាម្ចាស់មានសិទ្ធិពេញលេញនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងលើវត្ថុដែលជាកម្មសិទ្ធិបានផ្តល់ថាការប្រើប្រាស់នៃរឿងនេះត្រូវបានធ្វើជាកម្មសិទ្ធិទេដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់។ ហេតុនេះហើយបានជាតួអក្សរនៃភាពជាម្ចាស់ថាតើវាជាការចលនឬអចលនទ្រព្យដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីរីករាយជាមួយនិងសិទ្ធិចាត់ចែងរឿងនេះ។
សិទ្ធិនេះត្រូវបានគេធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រពៃណីក្នុងលក្ខណៈពេញលេញបំផុត។ វាមានន័យថាម្ចាស់មានសិទ្ធិទទួលបានបោះបង់ចោលរឿងនេះនិងនៅទីនោះមាននៅក្នុងច្បាប់ស៊ីវិលអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវេជ្ជបញ្ជា acquisited ដែលមានន័យថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មានវត្ថុសម្រាប់រយៈពេលមួយដូចដែលតម្រូវដោយច្បាប់ភាពជាម្ចាស់នៃរឿងនេះនឹង ហេតុដូច្នេះហើយប្រសិនបើត្រូវបានទទួលជាមួយ abandons រឿងម្ចាស់លោកម្ចាស់និងកាន់កាប់រឿងបែបនេះត្រូវបានគេយកដោយនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត, ភាគីទីបីបន្ទាប់មកដូចជាខែឧសភាបន្ទាប់ពីការ lapse នៃរយៈពេលពេលទទួលបាននូវភាពជាម្ចាស់ជំនួសឱ្យម្ចាស់ដើមមួយ។
ចំនេះដឹងជាប្រពៃណីនៃភាពជាម្ចាស់ជាប្រពៃណីដែលមានតួអក្សរនៃជានិច្ច
(មិនកំណត់ដោយពេលវេលា) ។ ទោះជាយ៉ាងណាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់
ដែនកំណត់លើគំនិតនៃភាពជាម្ចាស់ដាច់ខាតនេះ។
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានផងដែរវាជា€™ s បានវិមាត្រសង្គម។

គំនិតសង្គមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិ
សព្វថ្ងៃនេះមានអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគោលគំនិតនៃការប្រើប្រាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការរំលោភoneâសិទ្ធិ€™ s បាន។ វាមានគោលគំនិតនៃអ្នកជិតខាងល្អ។ ការលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តនេះកើតឡើងនៅលើរបៀបដើម្បីកំណត់វិសាលភាពនៃការលំបាកដែលត្រូវទទួលរងដោយប្រទេសជិតខាងដោយសារតែការអភិវឌ្ឍឬធ្វើលំហាត់ប្រាណនៃសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិ។ វាគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅថ្ងៃនេះថាជាម្ចាស់មានដើម្បីបង្ហាញថាលោកត្រូវបានអត្ថប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងពីការប្រើប្រាស់ហេតុនេះហើយបានជាអចលនទ្រព្យអភិវឌ្ឍដែលគឺ capricious មួយ (វាត្រូវបានធ្វើគ្រាន់តែសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់វាដោយគ្មានផលប្រយោជន៍ត្រូវបានពង្វាងចេញមកពីវា) ឬគ្រាន់តែដើម្បីឈ្លបយកការណ៍ ប្រទេសជិតខាងគឺមិនត្រូវបានទទួលយក។ ម្ចាស់ផងដែរត្រូវតែប្រើការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាកស្រដៀងគ្នានេះដែរបណ្តាលឱ្យទៅប្រទេសជិតខាងនោះទេ។
ការធ្វើផែនការនិងច្បាប់បរិស្ថាន
តំបន់នេះគឺជាតំបន់€™ s បានtodayâផងដែរនិងមានដែនកំណត់សំខាន់និងមានតម្លៃដែលប្រើត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរ។ ឧទា អ្នកមិនអាចធ្វើការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិហាងលក់ឡានមួយ។
ទីបំផុតថ្ងៃនេះយើងទទួលយកថាទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃភាពជាម្ចាស់មានពីចំណុចនៃទិដ្ឋភាពពេលសំដៅទៅលើពេលវេលាដែលបានចែករំលែកច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពម្ចាស់ការសម្រាប់អ្នកឧ 2 សប្តាហ៍ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល 30 ឆ្នាំនៃការទូកមួយ។
អស្សាមិករណ៍
នេះមានន័យថាដីឬលើអចលនវត្ថុឬអគារអាចត្រូវបានទិញយកដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គោលបំណងជាសាធារណៈនិងប្រឆាំងនឹងការបង់ប្រាក់សម្រាប់សំណង។ បញ្ហាជាមួយនឹងទំហំនៃសំណងនេះគឺថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមិនផ្គូផ្គងតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យជានិច្ច។ វាតែងតែមានការចម្រូងចម្រាសនិងវិវាទលើចំនួនទឹកប្រាក់នៃសំណងទទួលរង្វាន់។ inherent នៅខាងស្ដាំឬភាពជាម្ចាស់គឺជាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ដើម្បីងើបឡើងវិញពីភោគីវត្ថុណាមួយទេ។ ជាការពិតណាស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះម្ចាស់នឹងមានដើម្បីបង្ហាញពានរង្វាន់ដាច់ខាតនិងច្បាប់ស៊ីវិលនិយ័តកម្មនៅក្នុងលម្អិតពីរបៀបប័ណ្ណអចលនទ្រព្យត្រូវបានទិញ។
ភាពជាម្ចាស់នៃអចលនវត្ថុមួយនេះមានភាពជាម្ចាស់នៃចន្លោះខាងលើនិងខាងក្រោមរួមទាំងទំហំនៅក្នុងទឹកដីនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណានេះមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងស្ថានភាពដែលជាកន្លែងដែលអចលនវត្ថុមិនសន្មត់ថាដែនអាកាសឬទំហំដូចខាងក្រោមដូចជាផ្នែកមួយនៃប្លុកផ្ទះល្វែងមួយដែលបង្កើត។
ដូចគ្នានេះផងដែរភាពជាម្ចាស់នៃដីពីចំណុចនៃទិដ្ឋភាពសិទ្ធិស៊ីវិលម្ចាស់ដើម្បីសាងសង់រោងចក្រ, ជីករុករកដែលតម្រូវដោយការធ្វើផែនការនិងការផងដែរការជីកនេះមានកាតព្វកិច្ចមួយចំនួន។
មានសេចក្ដីសន្និដ្ឋានថាការសាងសង់ឬការងារទាំងអស់ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅលើដីឬអចលនទ្រព្យត្រូវបានគេធ្វើឡើងដោយម្ចាស់និងជារបស់ម្ចាស់មាន។ ម្ចាស់ដែលមានសិទ្ធិបង្ខំឱ្យប្រទេសជិតខាងដើម្បីជួសជុលព្រំដែននៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះដោយមធ្យោបាយនៃសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញនិងការអចិន្ដ្រៃយ៍នេះ។ ដូចគ្នានេះផងដែរគឺមានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ដើម្បីដាក់ទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់គាត់។
អត្ថបទផលុបភោគ 328 € “”399
ពាក្យនេះត្រូវបានចេញមកពីច្បាប់រ៉ូម៉ាំងចាស់ដែលជាកន្លែងដែលពួកគេមានការប្រើប្រាស់បាន (ប្រើប្រាស់) និង fructus (ការរីករាយ), ហេតុដែលយើងទទួលបានកិច្ចសន្យាផលុបភោគពាក្យ។ ផលុបភោគន័យថាមានសិទ្ធិដើម្បីធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់និងការរីករាយជាមួយរឿងមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយភាគីទីបី។ ឧទា ស្ថានភាពនៃមរតក។ នៅរស់រានមានជីវិតប្តីប្រពន្ធនេះមិនត្រូវបានគេហៅថាដើម្បីមរតកនេះចាប់តាំងពីទទួលមរតកគឺជាកុមារនោះទេប៉ុន្តែជាផលុបភោគឧទាហរណ៍ការប្រើប្រាស់និងរីករាយនៃអចលននៃអាវកាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប្តីឬប្រពន្ធនៅរស់នោះ។
ផលុបភោគអាចកើតឡើងដោយការប្រតិបត្ដិនៃច្បាប់ឬតាមរយៈការប្រព្រឹត្ដឬនឹង។ បើសិនទោះជាយ៉ាងណាវាសំដៅទៅលើអចលនវត្ថុវាតម្រូវឱ្យមានការចុះបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនានាដែលទាក់ទងទៅនឹងដីធ្លី។

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2 강

다음은 오른쪽 소유의 기사 (320) â의 개념 € “”(327)
소유권의 전통적인 개념은 소유자가 소유 한 일은 아무 소용이 법에 위배되는 수행되지 않았 음을 제공 소유 한 오브젝트에 대한 절대적이고 통제되지 않은 권리를 가지고있다. 따라서이 이동 또는 부동산의 여부 소유권의 문자 즐길 수있는 권리와 물건을 처분 할 수있는 권리였다.
이러한 권리는 전통적으로 가장 절대적인 방식으로 행사했다. 또한 소유자가 일을 포기 할 권리 것을 의미하고 민법에 존재, 사람이 일정 기간 동안 개체를 보유하고있는 경우 법에 의해, 같은 물건의 소유권이됩니다 필요한 것을 의미 acquisited 처방으로 알려진 소유자는 그가 소유하는 일을 포기하고 같은 물건의 소유가 다른 사람에 의해 점령 된 경우 따라서 취득, 다음과 같은 타사 수도 대신 원래 소유자의 시간 취득 소유권의 기간이 경과 한 후.
소유권의 전통 지식은 전통적으로 영구의 성격을 가지고 있었다
(시간에 의해 제한되지 않는다). 그러나 최근에, 매우 의미가 있었다
소유권이 절대 개념에 대한 제한.
오늘은 소유권도 남, € ™ s의 사회적 차원이 인정된다.

소유권의 권리에 관련 사회 개념
오늘 oneâ € ™ s의 권한의 적절한 사용의 개념과 학대로 알려진이있다. 선린의 개념이있다. 실제로 어려움으로 인해 소유권의 권리의 개발 또는 운동에 이웃 고통되어야하는 불편의 정도를 확인하는 방법에 발생한다. 그것은 주인이 그가 따라서 재산 변덕 인 개발의 사용에서 실질적인 혜택을 도출하는 것을 보여주고있다 (그것에서 파생되는 혜택없이 그것을 위해 간단하게 이루어집니다) 또는 단순히를 스파이 오늘 분명하다 이웃이 허용되지 않습니다. 소유자는 또한 이웃에 발생하는 불편을 최소화하기 위해 유사한주의 사항을 사용해야합니다.
계획 및 환경 법률
분야는 도다 € ™의 영역 있고 당국에 의해 조절된다 사용하십시오 중요하고 가치있는 한계가있다. 예를 들면 당신은 차고 승인없이 가게 할 수 없습니다.
마지막으로 오늘 우리는 소유의 다른 형태 예컨대에 대한 소유권을 수 시간 공유 입법을 참조 뷰의 시점에서 존재하는 것을 허용 이주 요트의 30 년 년.
수용
이 토지 또는 부동산이나 건물이 공공 목적 및 보상 지급에 대해 정부에 의해 획득 될 수 있음을 의미합니다. 보상의 범위의 문제는 조건은 항상 시장 속성 값과 일치하지 않는다는 것이다. 수상 보상 금액에 대한 논쟁과 소송은 항상있다. 오른쪽 또는 소유권에 내재 된 모든 소유자에서 개체를 복구 할 수있는 소유자의 권리입니다. 비슷한 상황에서 물론, 소유자는 절대 제목을 증명해야합니다 재산에 대한 소유권을 취득하는 방법 민법 상세하게 조절한다.
움직일의 소유권은, 그것으로 위와 땅 아래에있는 공간을 포함하여 아래 공간의 소유권을 수행한다. 그러나이 같은 블록의 아파트 형성 일환으로 부동산 아래의 영공 또는 공간을지지 않습니다 어느 쪽도 상황에 적용되지 않습니다.
또한 뷰의 시민의 관점에서 토지의 소유권, 공장을 건설 계획 요구 사항을 발굴하며 발굴이 특정 의무를 수행 할 수있는 소유자는 자격이.
토지 또는 재산에 수행되는 모든 건설 또는 작업이 소유자에 의해 수행 및 소유자에 속하는 된 가정이 존재한다. 소유자가 볼 수 있고 영구적 마크에 의해서 특성의 한계를 해결하기 위해 인접 강요 할 권리를 갖는다. 또한 자신의 재산을 둘러싸 소유자의 권리가있다.
용익권 기사 328 â € “”399
이 용어는 따라서 우리가 용어 용익권을 얻을, 그들은 USUS (사용)과 산수유 (즐거움)가 옛 로마의 법에서 파생됩니다. 용익권이 사용하고 제 3자가 소유 한 물건을 즐길 권리 의미한다. 예를 들면 상속의 상황. 상속인이 아이들하지만 용익권 즉 사용과 생존 배우자의 사망 조끼의 부동산의 즐거움이기 때문에 배우자를 살아남은 것은 상속에 호출되지 않습니다.
용익권은 법의 조작에 의해, 또는 행동을 통해 또는 것 중 하나가 발생할 수 있습니다. 이 부동산을 의미하지만 경우는 토지와 관련된 다양한 레지스트리에 등록을해야합니다.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
dersxana 2

Têgeha mafê Xwedîtî Zimanî babet 320 â € “”327
Fikra kevneşop ji milk hatiye dîtin ku xwediyê mafê mutleq û bê kontrol li ser object heye provided firot, ku tu bi kar ji tiştê ku xwediyê wê tê kirin li dijî qanûnê ye ku. Ji ber vê yekê, karektera ji milk, gelo ev ji malê movable an neguhêzbar bû mafê enjoy û mafê pîsîya wî bi tiştekî bû.
Wiha mafê timî di bi awayekî mitleq herî ahengê de bû. Ev jî tê vê wateyê ku xwediyê dev ji tiştê mafê bû û di hiqûqa navxweyî de heye li wê derê, tiştê ku wek online acquisited tê wê wateyê ku, eger kesek, xwedan biresera ji bo demek ji dema ku ji alîyê qanûn pêwîst, milkiyet ji tiştekî wisa dê zanîn bê vê yekê kirîbû eger ku xwediyê dev tiştekî ku ew bi xwedî û bibin xwedî tiştekî wisa ye, li ser kesekî din hatin binçavkirin, paşê wiha partiya sêyem dikarin piştî lapse ji dem milkiyeta hînî şûna ku xwediyê resen de.
Zanîna ji rêûresmê yên milkdariyê bi kevneşopî karekterên gihandine hebû
(Ji aliyê dem bi sînor ne). Lê belê ji salên dawî de, li wir gelek girîng hatine
sînorkirinên li ser vê konsepta mitleq ji milk.
Îro jî qebûl dike ku hema hema bi ita € ™ s dîmena civakî.

konsepta civakî têkildar in ji bo mafê milkdariyê
Îro ew e ku wek konsepta bikaranîna durust û destdirêjiya li oneâ mafên € ™ s zanîn hene. e jî, têgeha û cîrantiyeke baş hene. Zehmetî û di pratîkê de li ser ku çawa ji bo destnîşankirina radeyê ji nerehet e ku ji aliyê cîranên xwe de ji ber ku pêşketina an karanîna mafên milkiyeta êş bê diafirînin. Ev zelal e îro ku xwediyê heye ku nîşan bide ku ew normekî îmkaneke şenber ku ji bikaranîna malê ji ber vê yekê, pêşketina e ku capricious (ku bi tênê ji bo xatirê yên bêyî pereyên ku ji wê Navdêr kirin) an jî bi tenê bi Brennan cîranên is qebûl ne. Xwediyê jî divê tedbîrên similar to kêmkirina nerehet bûye sedem ji bo cîranên bi kar tînin.
Pilandananê û qanûnên jîngehê
Herêmên € ™ s herêmên todayâ in û bi e an tahdîdeke girîng û bi qîmet ku tê bikaranîn ji aliyê rayedaran ve tên tertîb kirin heye. Raxîne. tu garajê a shop, bêyî erêkirina make ne.
Di dawiyê de, îro em qebûl dikin, ku awayên cuda yên milkdariyê ji xala dema view ku behsa qanûnên-parvekirin dema ku destûrê dide milkiyeta hûn ji bo raxîne. Tune 2 weeks salê ji bo 30 salan a ku heya.
dirêjbûna
Ev tê wê wateyê ku erd an milkê neguhêzbar an jî avahîyên dibe ku ji aliyê hikûmetê ji bo armanceke giştî û li hemberî dayîna ji bo tezmînatê kirîbû. Ku pirsgirêk bi radeyê ji tezmînatê e ku kesên ku krîterên ku ez hergav ne li nirxê bazarê ji malê xwe nagirin. e her tim niqaşê û me doz li ser mezinbûna berdêla xelat hene. Gehîn a mafê an milkiyeta mafê xwediyê digihîjin object ji ti xwedan e. Bê guman di rewşên similar, ku xwediyê wê ji bo îsbatkirina title mitleq û qanûna medenî li detail birêkûpêk çawa title malê wedest heye.
Milkiyeta ya neguhêzbar hildigire, bi wê re xwedî li qada jor û jêr di nav wan de qada di bin erdê. Lê belê ev nayê wê di rewşên cihê ku malê neguhêzbar ne bawer dike asîmanê an space jêr wekî xaniyekî damezrandina beşek ji block derbas nabe.
Jî ji milk û erdên ji xala yên sivîl yên li view maf dide xwediyê bo avakirina, nebat, bi vekolîna bi daxwazên plansazî û bi kolandinê hildigire bi ev berpirsîyarîyên hin.
heye a nerîneke ku hemû çêkirina an karê ku li ser erd an milkan pêk hatiye dîtin ku ji aliyê xwediyê hatiye lidarxistin û ji aliyê xwediyê hene. Xwediyê maf heye ku bi zorê ji cîranê xwe ji bo tamîrkirina sînorên taybetiyên bi rîya marks ku xuya û daîmî ne heye. Jî ew e ku mafê ku xwediyê berxwe bide û milkê wî hebû.
Zimanî babet Usufruct 328 â € “”399
Ev term ji wê qanûna ku Roman kevn ku ew xwedî zirav (bikaranîna) û fructus (bi cîanîna) Navdêr, yanî em term usufruct de. Usufruct tê wateya mafê bi kar bînin û kêfê tiştekî aîdî a partiya sêyem. Raxîne. rewşên mîrasa. Di jiyanê de jin û ji bo ku mîras bi navê ne ji ber ku wêris ku zarok lê usufruct i.e. bi kar û îstîfade ji sîteyê ji êlekên mirî li jin û jiyanê de ne.
Usufruct dikarin yan bi rêya operasyonê ji qanûn, an jî bi riya kirinê an jî wê çi bibe. Heke malê neguhêzbar ji tê wateya ku ev daxwaza ku di qeydên cuda related to bejê.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
лекция 2

Менчик укугу түшүнүгү макалалар 320 â € «327
менчиктин салттуу түшүнүк ээси объекттин үстүнө чексиз жана көзөмөлсүз укугу бар мыйзамга карама-каршы келет таандык нерсени жок пайдалануу кылган шартта таандык деп келет. Ошондуктан, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө болгон же менчик мүнөзү менен ыракаттануу үчүн оң жана буюмду тескөө укугу болгон.
Мындай укук салттуу көпчүлүгү абсолюттук түрдө ишке ашырылган. Ошондой эле менчик ээси ишти жана жарандык мыйзам бар, бир адам мыйзам талап кылгандай, кайсы бир убакытка чейин бир нерсеге ээ болсо, эмне дегенди билдирет acquisited дайындоо катары белгилүү таштоого укугу бар деп айтылат, ушундай нерсеге ээлик кылат менчик ээси өзүнө таандык болгон бир нерсени таштап, ушундай нерсеге ээ болуу башка бирөө тарабынан кабыл алынып, анда Ошондуктан ээ болот, андан кийин үчүнчү тарап ордуна баштапкы ээсинин убакыт табат менчик мезгил токтотулгандан кийин мүмкүн.
менчиктин салттуу билимдер салттуу мөөнөтсүз мүнөзүн бар
(Убакыт менен чектелген эмес). Акыркы жылдарда болсо, абдан маанилүү болгон жок
менчиктин абсолюттук түшүнүк боюнча чектөөлөр.
Бүгүнкү күндө ал ээлик да журок € дун коомдук чен-өлчөмгө ээ экенин моюнга алат.

менчик укугунда тиешелүү коомдук түшүнүк
Бүгүн, достошууну € с укуктарын туура пайдалануу түшүнүгү жана катаал мамиле деп аталган жок. жакшы кошуналык түшүнүгү да жок. иш жүзүндө кыйынчылык улам менчик укугунун иштеп чыгуу же жүзөгө ашырууда кошуна тарткан турган машакаттуу даражасын аныктоо үчүн кантип пайда болот. Ал менчик ээси, ал туруксуз мүлккө Ошондуктан өнүктүрүү пайдалангандыгы үчүн материалдык пайда алууга экенин көрсөтүшү керек (бул андан алынган жаткан пайдасы жок, ал үчүн жөн гана жүзөгө ашырылат) же жөн гана чалгындап бүгүн ачык көрүнүп турат кошуна кабыл алынган эмес. менчик ээси, ошондой эле кошуна келтирилген жата- азайтуу үчүн ушундай чара колдонуу керек.
Пландаштыруу жана Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамдар
Аймактар жерлерден ачуулуу € с зоналары жана ошондой эле, бийлик тарабынан жөнгө салынат пайдалануу маанилүү жана баалуу чектөө бар болуп саналат. Мис Эгер гараж макулдугу болмоюнча магазин болушу мүмкүн эмес.
Акыр-аягы, бүгүнкү күнү биз, менчиктин ар кандай түрлөрү мисалы, сиз үчүн менчик берет убакыт бөлүшкөн мыйзамга көз убакыт карашынан бар экенин кабыл алуу 2 жума яхта 30 жылдан бери бир жыл.
Клыки
Бул жер жана кыймылсыз мүлк же имараттар коомдук максатында жана ордун толтуруу үчүн төлөнө турган акы каршы өкмөт тарабынан сатып алынышы мүмкүн дегенди билдирет. зыяндын ордун толтуруунун көлөмү менен көйгөй критерийлер дайыма менчиктин рыноктук наркын туура эмес. сыйланган ордун толтуруунун өлчөмү да дайыма талаш-тартыштар жана соттук болуп саналат. укугун же менчикте таандык болгон ар кандай ээлик объектини калыбына келтирүү үчүн укук ээсинин укугу болуп саналат. окшош жагдайларда албетте, ээси абсолюттук наам далилдөөгө болот жана мүлк менчиктөө алган кандай жарандык-укуктук майда-чүйдөсүнө чейин жөнгө салат.
кыймылсыз менчик менен алып, жогоруда мейкиндик жана жер астында аянтын, анын ичинде төмөнкү менчик. Бирок, бул кыймылсыз мүлк да ушундай блок алкагында пайда болгон турак төмөнкү аба мейкиндигин же мейкиндикти көздөйт кырдаалга тиешеси жок.
Ошондой эле, көз жеринен жарандык-пунктунун менчик, куруу, өсүмдүк пландаштыруу талаптарына казуу жана ошондой эле казуу белгилүү бир милдеттенмелер менен ашырса ээси этилет.
бир жерге же мүлккө карата жүзөгө ашырылат, бардык курулуш же менчик ээси тарабынан жүзөгө ашырылат жана менчик ээсине таандык болгон бир жоромолу бар. ээси, көзгө көрүнгөн жана туруктуу болуп белгилердин жардамы менен касиеттерин чектерин белгилөө жана жакындарды мажбурлоо укуктуу. Ошондой эле, өзүнүн мал-мүлкүн тиркөөгө ээсинин укугу бар.
Usufruct макалалар 328 â € «399
Бул термин алар Манна бар Рим мыйзам келип чыккан (пайдалануу) жана түшүмүнө (ырахат), демек, биз мөөнөттүү usufruct алуу. Usufruct колдонуу жана үчүнчү жакка таандык бир нерсе менен ыракаттануу үчүн туура дегенди билдирет. Мис мурас жагдайлар. жубайымдын тирүү калган мураскорлор тирүү калган жубайынын жана өлгөн каттаткан мүлк уулдары, бирок usufruct б.а. пайдалануу жана пайдалануу болуп саналат, анткени мурас чакырылган эмес.
Usufruct мыйзамдын негизинде, же ишибиз менен да болушу мүмкүн же кылат. анда кыймылсыз мүлккө карата колдонулат, бирок, эгерде ал жер менен байланышкан ар кандай реестрлеринде каттоону талап кылат.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lecture 2

ແນວຄິດຂອງການສິດທິຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງບົດຄວາມ 320 ເປັນ€ “”327
ແນວຄິດທີ່ເລື່ອງປະເພນີການເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ວ່າເຈົ້າຂອງມີສິດຢ່າງແທ້ຈິງແລະມີການຄວບຄຸມໃນໄລຍະວັດຖຸທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງສະຫນອງໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຂອງສິ່ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ບໍ່ມີແມ່ນເຮັດທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບກົດຫມາຍ. ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງມີລັກສະນະຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງຄຸນສົມບັດສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືບໍ່ຫວັ່ນໄຫວແມ່ນສິດທິໃນການມີຄວາມສຸກແລະສິດທິໃນການຈັດວາງກໍາລັງຂອງສິ່ງທີ່.
ສິດທິດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມປະເພນີໃນລັກສະນະຢ່າງແທ້ຈິງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຂອງກໍມີສິດທິທີ່ຈະປະຖິ້ມສິ່ງຂອງແລະມີຢູ່ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພົນລະເຮືອນ, ສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຕາມໃບສັ່ງແພດ acquisited ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຖ້າຫາກວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການໄລຍະເວລາຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາເປັນທີ່ຕ້ອງການໂດຍກົດຫມາຍ, ການເປັນເຈົ້າຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະ ໄດ້ຮັບການທີ່ໄດ້ມາເພາະສະນັ້ນຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທິ້ງສິ່ງທີ່ເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງແລະການຄອບຄອງຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນໄລຍະໂດຍບຸກຄົນອື່ນ, ພາກສ່ວນທີສາມຫຼັງຈາກນັ້ນເຊັ່ນອາດຫຼັງຈາກ lapse ຂອງໄລຍະເວລາຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ໄດ້ມາທີ່ໃຊ້ເວລາແທນທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງຕົ້ນສະບັບໄດ້.
ຄວາມຮູ້ແບບດັ້ງເດີມຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງປະເພນີມີລັກສະນະຂອງຕະຫຼອດໄປໄດ້
(ບໍ່ຈໍາກັດໂດຍທີ່ໃຊ້ເວລາ). ຢ່າງໃດກໍຕາມຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ
ຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ.
ໃນມື້ນີ້ມັນແມ່ນຮັບຮູ້ວ່າການເປັນເຈົ້າຍັງມີມັນໄດ້€™ s ມິຕິທາງສັງຄົມ.

ແນວຄວາມຄິດທາງສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສິດທິຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ
ໃນມື້ນີ້ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນແນວຄວາມຄິດຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມແລະການລ່ວງລະເມີດຂອງone’ s ສິດທິໃນການ. ນອກນັ້ນຍັງມີແນວຄວາມຄິດຂອງເພື່ອນບ້ານທີ່ດີ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບວິທີການກໍານົດຂອບເຂດຂອງການຄວາມບໍ່ສະດວກທີ່ຈະຮັບຄວາມເສຍຫາຍໂດຍປະເທດເພື່ອນບ້ານອັນເນື່ອງມາຈາກການພັດທະນາຫຼືອອກກໍາລັງກາຍຂອງສິດທິຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້. ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນມື້ນີ້ວ່າເຈົ້າຂອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ຖືກຜັນຂະຫຍາຍເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີຕົວຕົນຈາກການນໍາໃຊ້ຂອງຊັບສິນເພາະສະນັ້ນການພັດທະນາທີ່ເປັນ capricious ໄດ້ (ມັນແມ່ນເຮັດພຽງແຕ່ສໍາລັບ sake ຂອງມັນໂດຍບໍ່ມີການຜົນປະໂຫຍດຈະຖືກຜັນຂະຫຍາຍຈາກມັນ) ຫຼືພຽງແຕ່ການທີ່ຈະ spy ໄດ້ ປະເທດເພື່ອນບ້ານບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. ເຈົ້າຂອງຍັງຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ລະມັດລະວັງທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະດວກທີ່ເກີດຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້.
ການວາງແຜນແລະກົດຫມາຍສິ່ງແວດລ້ອມ
ພື້ນທີ່ທີ່ມີ Todaya €™ s ເຂດແລະຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນແລະມີຄຸນຄ່າທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມໂດຍອໍານາດການປົກໄດ້. ເຊັ່ນ: ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີ garage ຮ້ານໂດຍບໍ່ມີການອະນຸມັດເປັນ.
ສຸດທ້າຍໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ມີຢູ່ຈາກຈຸດທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງການເບິ່ງໂດຍອ້າງອີງໃສ່ກົດຫມາຍທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງສໍາລັບຕົວຢ່າງ: 2 ອາທິດປີສໍາລັບການ 30 ປີຂອງ yacht ໄດ້.
ການເວນຄືນ
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທີ່ດິນຫຼືຊັບສິນ immovable ຫຼືຕຶກອາຄານທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບທີ່ໄດ້ມາລັດຖະບານໄດ້ມີຈຸດປະສົງສາທາລະນະແລະການຕໍ່ຕ້ານການຊໍາລະເງິນສໍາລັບການຊົດເຊີຍ. ບັນຫາທີ່ມີຂອບເຂດຂອງການຊົດເຊີຍແມ່ນວ່າເງື່ອນໄຂບໍ່ໄດ້ສະເຫມີຄໍາວ່າມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງຊັບສິນ. ບໍ່ມີສະເຫມີການໂຕ້ແຍ້ງແລະດໍາເນີນຄະດີກັບຈໍານວນເງິນຂອງການຊົດເຊີຍທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນ. ປະກົດຂຶ້ນໃນສິດທິໃນການຫຼືເຈົ້າຂອງເປັນສິດທິຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໃນການຟື້ນຕົວວັດຖຸຈາກຜູ້ຄອບຄອງຢ່າງໃດ. ແນ່ນອນໃນສະຖານະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຈົ້າຈະມີການພິສູດຊື່ເລື່ອງຢ່າງແທ້ຈິງແລະກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພົນລະເຮືອນຄວບຄຸມໃນລາຍລະອຽດວິທີການຫົວຂໍ້ຄຸນສົມບັດທີ່ໄດ້ມາ.
ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂອງການບໍ່ຫວັ່ນໄຫວກັບມັນ, ການເປັນເຈົ້າຂອງພື້ນທີ່ຂ້າງເທິງແລະຂ້າງລຸ່ມນີ້ລວມທັງພື້ນທີ່ຕ່ໍາກວ່າທີ່ດິນໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມນີ້ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນສະຖານະການທີ່ຊັບສິນ immovable ບໍ່ຄາດໄດ້ airspace ຫຼືຊ່ອງດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນຫນຶ່ງອາພາດເມັນກອບເປັນຈໍານວນຂອງຕັນໄດ້.
ນອກຈາກນີ້ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຈາກຈຸດພົນລະເຮືອນຂອງເບິ່ງສິດທິເຈົ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ, ໂຮງງານ, ຂຸດຄົ້ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການວາງແຜນແລະການຂຸດຄົ້ນດໍາເນີນການກັບມັນແນ່ນອນພັນທະ.
ມີຂໍ້ສັນນິດຖານວ່າການກໍ່ສ້າງທັງຫມົດຫຼືການເຮັດວຽກທີ່ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບທີ່ດິນຫລືຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການໂດຍເຈົ້າຂອງເຮືອນແລະເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ມີຢູ່. ເຈົ້າຂອງມີສິດທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ຄົນໃກ້ຄຽງໃນການແກ້ໄຂຂອບເຂດແດນຂອງຊັບສິນໄດ້ໂດຍວິທີການຂອງເຄື່ອງຫມາຍເຊິ່ງເປັນສັງເກດແລະຖາວອນ. ນອກນັ້ນຍັງມີສິດທິຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໃນການປະກອບດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂອງຕົນ.
ບົດຄວາມສິດຊີ້ຂາດ 328 ເປັນ€ “”399
ໄລຍະນີ້ແມ່ນມາຈາກກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ Roman ອາຍຸທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີການນໍາໃຊ້ (ການນໍາໃຊ້) ແລະ FRUCTUS (ຄວາມສຸກ), ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ຮັບສິດຊີ້ຂາດໄລຍະ. ສິດຊີ້ຂາດຫມາຍຄວາມວ່າສິດທິໃນການເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຂອງແລະມີຄວາມສຸກສິ່ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍບຸກຄົນທີສາມ. ເຊັ່ນ: ສະຖານະການຂອງມໍລະດົກ. ຜູ້ເສຍຊີວິດຄູ່ສົມລົດບໍ່ໄດ້ເອີ້ນວ່າມໍລະດົກຕັ້ງແຕ່ທາຍາດແມ່ນເດັກນ້ອຍທີ່ແຕ່ສິດຊີ້ຂາດ i.e. ການນໍາໃຊ້ແລະຄວາມສຸກຂອງຊັບຂອງ vests ຕາຍໃນຄູ່ສົມລົດເສຍຊີວິດໄດ້.
ສິດຊີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະໂດຍການດໍາເນີນງານຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ, ຫຼືໂດຍຜ່ານການກະທໍາຫລືຈະ. ຖ້າຫາກວ່າຢ່າງໃດກໍຕາມມັນຫມາຍເຖິງຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນໃນທະບຽນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lectio II

Conceptus autem CCCXX ius proprietatis Articuli â € “”CCCXXVII
Traditum est, ut ratione possessionis ius non habet absolutam immoderata owned dummodo quod usus rei sit amet est contra legem. Ergo character sive mobilibus sive immobilibus dominium est ius decernendi de re iure gaudent.
Hoc modo summa ius exercendi exequamur. Etiam intelligitur quod competit domino rem derelinquere exstat in iure civili dicitur quod si homo significat aliquid quod acquisited praescriptione temporis ad normam iuris et dominii talium itaque relicto domino acquiri si tale aliquid habet possessionis et accepta ab alio, tunc tertia pars temporis elapso pro rerum dominium possessione usurpare ad possessorem pristinum.
Quod traditum antiquitus erat in cognitionem rerum natura perpetuum
(Non finitur tempore). Verum annis magnum fuisse
nimis absolute conceptus hac in possessionem.
Hodie etiam proprietas est, quod ITA € ™ s socialis.

Social conceptus pertinet ad ius proprietatis,
Hodie est conceptus est ut ius suum usum et abusum onea € ™. Est etiam vicinitatis ratione boni. Difficultas est in usu est determinare magnitudinem incommodo vicini propter passum progressum vel exercitium iuris proprietatis. Patet ergo hodie quod Dominus habet ad se trahit remedio monumentum rerum progressus inde morosus est (ut fit solum propter utilitatem inde sine) vel ut explorarent accepta est, non proximum. Similia etiam sibiipsi dominus fecit minimize incommodo vicini.
Opera leo, et legislatio
Today areæ € ™ et zonam finis magni momenti est quod uti auctoritatibus reguntur. Exempli causa garage tabernam non potes sine approbatione.
Denique nos hodie accipimus, quod formae rerum sunt a tempore ad tempus, participatur de ratione iuris quod sino vos ut exempli causa possessionis Phasellus II septimanas anno XXX annos.
civium
Id vel terra vel immobilium rei publicae gubernationem acquiri aedificiorum et pro delicto. Problematis ut elit non semper est recompensatio secundum aestimationem rei foro par. Semper controversia litis moles excambium iudicetur. Dexter inesse ius possessionis a possessore possideat rem recuperare. Utique in casibus, per quos convincendus est dominus civilis titulum ordinat ipsum in speciali quomodo ius proprietatis adquiritur.
Secum immobilis dominium, proprietatem loci spatio inter superius et inferius sub terra. Sed hoc non habet locum in rebus immobilibus neque assumes airspace ubi aut spatium diaetam inferiores partis stipitem faciunt.
Et ad terram dominii civilis rationem habeant de domino aedificare, herba, cum specus consilium requisita, et etiam EXCAVATIO secum fert quaedam officia.
Extat praesumptio quod constructio quae fit super terram opus proprium factam per dominum et ad possessorem. Dominus habet ad compellendum vicinum reficere finibus et proprietatibus per signa visibilia, quae permanent. Item ius est includere sui ipsius.
Fructus Articles CCCXXVIII â € “”CCCXCIX
Id autem ex quo Romanis antiquitatibus legisset usum (usu) et fructus (voluptatem), hinc fit terminus usum. Uti hoc iure frui Usufruct sit amet tertium. Exempli causa condiciones possessionem. Quad cum coniuge non ad hereditatem uocantur heredes filios i.e. usum, usumfructum et usum fructum fundi superstes uxor defuncti in lineis.
Usufruct iure potest evenire, vel actu vel voluntate. Si autem refertur ad bona immobilia registration requiritur ad terram in variis registries.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lekcija 2

Par īpašumtiesību Raksti 320 jēdziens € “”327
Tradicionālā jēdziens īpašumtiesības ir, ka īpašniekam ir absolūtas un nekontrolētu tiesības pār objektu piederošo nosacījumu, ka neviens no lietas piederošo lietošana tiek darīts, kas ir pretrunā ar likumu. Tāpēc raksturs īpašumtiesību vai tas bija no kustamā vai nekustamā īpašuma, bija tiesības baudīt un tiesības rīkoties ar lietu.
Šādas tiesības bija tradicionāli izmantotas visvairāk absolūtā veidā. Tas arī nozīmē, ka īpašnieks bija tiesības pamest lieta, un tur pastāv civiltiesībās, kas ir pazīstams kā acquisited recepti, kas nozīmē, ka, ja personai ir objektu uz laika periodu, kā to prasa likums, īpašumtiesības uz šādu lieta tiks Tādēļ būtu ieguvusi, ja īpašnieks atsakās lieta viņš pieder, un no šāda lieta pārņem kāds cits, tad šāda trešā puse var, ja pagājuši perioda laikā jāiegūst īpašumā, nevis sākotnējā īpašnieka.
Tradicionālās zināšanas īpašumtiesību tradicionāli bija raksturs nepārtrauktību
(Nav ierobežota ar laiku). Tomēr pēdējos gados, ir bijuši ļoti nozīmīgs
ierobežojumi šī absolūtā koncepciju īpašumtiesībām.
Šodien tas tiek atzīts, ka īpašumtiesības ir arī Ita € ™ s sociālo dimensiju.

Sociālās koncepcija būtiska īpašumtiesību
Šodien ir tas, ko sauc par koncepcijas pareizu lietošanu un ļaunprātīgu izmantošanu oneâ € ™ s tiesības. Pastāv arī jēdziens labu kaimiņattiecību. Ar praksē Grūtības rodas par to, kā noteikt, cik lielā mērā neērtības, kas tiks nodarīts kaimiņiem attīstības dēļ vai kā īstenojamas tiesības uz īpašumtiesībām. Šodien ir skaidrs, ka īpašniekam ir jāpierāda, ka viņš ir izriet taustāmu labumu no izmantošanas tāpēc īpašumu ar attīstību, kas ir kaprīza (tas tiek darīts vienkārši labad tā bez ieguvumu, ko no tā), vai vienkārši, lai spiegot kaimiņi nav pieņemts. Īpašniekam ir arī izmantot līdzīgas piesardzības pasākumus, lai samazinātu neērtības, ko rada ar kaimiņiem.
Plānošanas un vides likumdošana
Jomas ir todayâ € ™ s zonas, kā arī ir svarīgs un vērtīgs ierobežojums, kas izmanto regulē iestādes. Piem Jūs nevarat veikt garāža veikals bez apstiprināšanas.
Beidzot šodien mēs pieņemam, ka dažāda veida īpašuma pastāv no laika viedokļa, kas attiecas uz laika dalītu tiesību aktiem, kas ļauj jums īpašumtiesības uz piem 2 nedēļas gadā 30 gadus jahtu.
ekspropriācija
Tas nozīmē, ka zeme vai nekustamais īpašums vai ēkas var iegūt valdības sabiedriskiem mērķiem un pret kompensācijas izmaksu. Problēma ar apjomu kompensācija, ka kritēriji ne vienmēr atbilst tirgus vērtību īpašumu. Tur vienmēr ir domstarpības un tiesvedība par piešķirtā atlīdzības summa. Raksturīgs labi vai īpašumtiesībām ir tiesības īpašniekam atgūt objektu no jebkuras valdītājs. Protams līdzīgās situācijās, īpašniekam būs jāpierāda absolūtu titulu un civiltiesības regulē sīkāk, kā tiek iegūta virsraksts īpašumam.
Par nekustamā īpašuma veic ar to, īpašumtiesības uz telpu virs un zem ieskaitot telpu zem zemes. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad nekustamais īpašums ne uzņemas gaisa telpa vai telpu zemāk, piemēram, dzīvokļa veido daļu no bloka.
Arī īpašumtiesības uz zemi pilsoniskās viedokļa dod īpašnieks būvēt, rūpnīcu, rakt ar plānošanas prasībām, kā arī rakšanas īstenošana ir saistīta ar noteiktiem pienākumiem.
Pastāv pieņēmums, ka visi būvniecības vai darbs, kas tiek veikts uz zemes vai īpašumu ir veikta īpašnieks un pieder īpašniekam. Īpašniekam ir tiesības piespiest kaimiņš noteikt robežas īpašības, izmantojot preču zīmes, kas ir redzama un pastāvīgs. Arī tur ir tiesības īpašniekam pievienot savu īpašumu.
Lietojuma Raksti 328 â € “”399
Šis termins ir atvasināts no vecās romiešu tiesību kur viņi ir US (izmantot) un fructus (baudu), līdz ar to mēs terminu lietojuma. Uzufrukts nozīmē tiesības izmantot un baudīt lieta pieder trešajai pusei. Piem situācijas mantojuma. Pārdzīvojušais laulātais nav saukta pie mantojuma, jo mantinieki ir bērni, bet par lietojuma tiesībām t izmantošana un baudījums no īpašuma mirušajām vestes šajā pārdzīvojušā laulātā.
Uzufrukts var notikt vai nu ar likumu, vai ar darbiem, vai būs. Tomēr, ja tas attiecas uz nekustamo īpašumu, tā prasa reģistrāciju dažādos reģistros, kas saistīti ar zemes.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Paskaita 2

Iš nuosavybės teise straipsniai 320 koncepcija € “”327
Tradicinis samprata Nuosavybės buvo, kad savininkas turi absoliučią ir nekontroliuojamą teisę per daiktą, priklausantį sąlyga, kad nė vienas dalykas priklauso naudojimas yra daroma o tai prieštarauja įstatymui. Todėl nuosavybės pobūdis, ar tai buvo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą buvo teisingas mėgautis ir teisė disponuoti dalykas.
Tokia teisė tradiciškai buvo naudojamasi labiausiai absoliučiu būdu. Tai taip pat reiškė, kad savininkas turėjo teisę atsisakyti dalykas ir egzistuoja civilinės teisės, kas yra žinoma kaip acquisited recepto, o tai reiškia, kad jei asmuo turi savo tam tikrą laikotarpį daiktas, kaip to reikalauja įstatymai, tokio dalyko nuosavybės bus Todėl įgyjama, jei savininkas palieka dalyką jis valdo ir tokio dalyko turėjimas perima kažkas, tada ši trečioji šalis gali po tam tikro laiko įsigyti nuosavybėn vietoj pradinio savininko laikotarpį nustos galioti.
Tradicinis žinios nuosavybės tradiciškai turėjo visam laikui charakterį
(Neapsiribojant pagal laiką). Tačiau pastaraisiais metais, ten buvo labai reikšminga
apribojimai šio absoliutaus koncepcija nuosavybės.
Šiandien pripažįstama, kad nuosavybės taip pat ita € ™ s socialinę dimensiją.

Socialinė koncepcija aktuali nuosavybės teise
Šiandien yra tai, kas žinoma kaip tinkamai naudoti sąvoką ir piktnaudžiavimo oneâ € ™ s teises. Taip pat yra geros kaimynystės sąvoka. Į praktiką sunkumas kyla dėl to, kaip nustatyti nepatogumų mastą, kad turi būti patyrė kaimynų dėl plėtros ar naudojimosi nuosavybės teise. Akivaizdu, kad šiandien savininkas turi įrodyti, kad jis yra gaunamos apčiuopiamą naudą iš todėl turto pokyčiams, kurie yra kaprizingas naudoti (tai daroma tiesiog vardan ją be naudos yra gautas iš jo), arba tiesiog išžvalgyti kaimynai yra nepriimami. Savininkas taip pat privalo naudoti panašius priemonių, kad sumažintų nepatogumų kaimynams.
Planavimas ir aplinkos teisės aktai
Sritys yra šiuolaikiniame € ™ s zonos ir yra svarbi ir vertinga apribojimas, kad naudojimas yra reglamentuojamas valdžios institucijos. Pvz jūs negalite padaryti garažas parduotuvė be patvirtinimo.
Galiausiai šiandien mes priimame, kad egzistuoja skirtingos nuosavybės formos nuo to laiko požiūriu nuoroda į teisės aktus laiko pasidalino kuri leidžia jums atsakomybę už pvz 2 savaites per metus už 30 metų jachta.
ekspropriacija
Tai reiškia, kad žemė arba nekilnojamasis turtas ar pastatai gali būti įsigyjami vyriausybės viešajam tikslui ir sumokėjus kompensacijos. Su kompensacijos kiek problema yra ta, kad šie kriterijai ne visada sutampa rinkos vertę turto. Visada yra nesutarimų ir ginčų dėl kompensacijos dydžio sumos. Neatskiriamas dešinę arba nuosavybės yra savininko teisė susigrąžinti objektą iš bet valdytojas. Žinoma panašiomis aplinkybėmis, savininkas turės įrodyti absoliučią pavadinimą ir civilinė teisė reguliuoja išsamiai, kaip nuosavybės teisė į turtą įgyjama.
Iš nekilnojamojo daikto nuosavybės vykdo su juo, nuosavybę virš ir žemiau įskaitant pagal žemės erdvę erdvėje. Tačiau ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai nekilnojamasis turtas neprisiima oro erdvę arba vietos apačioje, pavyzdžiui, buto, įeinančių į vartus.
Taip pat žemės nuosavybės pilietinės požiūriu suteikia savininkas statyti, augalas, iškasti su planavimo reikalavimų, taip pat iškastas susiję ir su tam tikrų įsipareigojimų.
Egzistuoja prielaida, kad visi statybos ar darbas, kuris yra atliekamas žemės ar nuosavybės buvo atliktas savininkas ir priklauso savininkui. Savininkas turi teisę reikalauti, kad kaimynas nustatyti tam tikros savybės ribas naudojant ženklus, kurie yra matomi ir nuolatinis. Taip pat yra savininko teisė pridėti savo turtą.
Uzufrukto straipsniai 328 ā € “”399
Šis terminas yra kilęs iš senosios romėnų teisės jeigu turi usus (naudojimo) ir fructus (malonumą), taigi gauname trukmės naudojimosi teisės. Uzufruktas reiškia teisę naudotis ir mėgautis dalykas priklauso trečiajai šaliai. Pvz situacijos paveldėjimą. Pergyvenęs sutuoktinis nekviečiamas į palikimą, nes įpėdiniai yra vaikai tačiau uzufruktą t.y. vartojimas ir naudojimas mirusiojo liemenės iš pergyvenusio sutuoktinio turto.
Uzufruktas gali atsitikti arba pagal įstatymą, arba per darbais ar bus. Tačiau jei jis susijęs su nekilnojamuoju turtu, ji reikalauja registracijos įvairiose registrų, susijusių su žemės.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Virliesung 2

De Concept vun der Recht vun Si Artikelen 320 â € “”327
Den traditionelle Notioun vun iwwergaangen ass, datt de Propriétaire d’absolute an ongebremste riets iwwer den Objet huet gehéiert gëtt, datt kee Gebrauch vun der Saach am Besëtz ass gemaach, déi fir d’Gesetz Géigendeel ass. Dofir de Charakter vun Proprietairen ob se vun Vill oder immovable Besëtz gouf d’Recht ze genéissen an de Recht vun der Saach ze entsuergen.
Esou richteg war traditionell vun de meeschte absolute Manéier Widdersproch. Et bedeit och, datt de Propriétaire d’Saach ze Erpressung war Recht an et existéiert an zivilen Gesetz, wat als acquisited Rezept ass bekannt dat heescht, datt wann eng Persoun fir eng Period vun Zäit en Objet leie wéi vum Gesetz verlaangt, d’Proprietairen, esou eppes wäert amplaz vun der original Besëtzer Qualifikatiounen dofir gin wann en Patron eng Saach abandons hie gehéiert an de Besëtz vun inexistent ass aneren, déi een iwwerholl ginn, dann esou drëtte kéint no der unzeginn vun enger Period vun Eegentum uschafen Zäit.
Den traditionelle Wëssen vun Proprietairen haten traditionell de Charakter vun perpetuity
(Net zur Zäit limitéiert). Ee vun deene leschte Joren, do hu ganz wichteg ass
Aschränkungen op dat absolute Konzept vun Proprietairen.
Haut ass et un dass Proprietairen huet och radikalislamistescher € ™ s sozial Dimensioun.

Social Konzept relevant an de Recht vun Proprietairen
Haut ass et, wat den Konzept vun adäquate benotzen a Mëssbrauch vun oneâ € ™ s Rechter bekannt ass. Et ass och d’Konzept vum gudde neighborliness. D’Schwieregkeeten an der Praxis Ressort op wéi d’Ausmooss vun Nodeel fir festzestellen, dass duerch d’Noperen wéinst der Entwécklung oder auszeüben vun Proprietairen Babyoil gin ass. Et ass kloer haut datt de Propriétaire ze weisen huet dass hien dofir eng Entwécklung enger siichtbarst profitéiert vum Gebrauch vun der Propriétéit ass deriving datt launescht ass (et ass einfach fir Wuel vun ouni en Virdeel gemaach aus et ofgeleet ass) oder einfach d’zu Spioun Noperen ass net akzeptéiert. De Propriétaire muss och ähnlech Mesurë fir d’Verständnes ze minimiséieren fir d’Noperen ëmmer.
Planung an Ëmwelt Legislatioun
Beräicher sinn todayâ Zonen s € ™ an och do ass eng wichteg a wäertvoll begrenzten Dauer, datt duerch d’Autoritéiten reglementéiert ass benotzen. E.g. Dir kënnt net eng Garage engem Buttek ouni siichtbar maachen.
Endlech haut akzeptéieren mir dass verschidden Formen vun Eegentum vun der Zäit Siicht existéieren Referenz zu Zäit-gemeinsam Gesetzgebung wat fir E.g. Dir Proprietairen erlaabt 2 Wochen pro Joer während 30 Joer vun engem Hoellef.
Expropriation
Dat heescht, dass Land oder immovable Besëtz oder Gebaier kënne vun der Regierung fir eng ëffentlech Zwecker a géint Bezuelung fir Kompensatioun behal ginn. De Problem mat der Mooss vun Entschiedegung ass, datt d’Critèrë ëmmer net Maartwäert vun Propriétéit Match. Et ass ëmmer kontroverse Persoun op der Héicht vun der Entschiedegung ausgezeechent. Onfruchtbarkeet an de Recht oder Proprietairen ass d’Recht vun de Besëtzer vum Objet vun all possessor ze recuperéieren. Natierlech an ähnlechen Situatiounen, wäert de Besëtzer absolute Titel ze beweisen hunn an der Fonction Gesetz reguléieren am Detail wéi Titel ze Propriétéit Qualifikatiounen ass.
De Proprietaire vun engem immovable dréit mat et, Eegentum vun der Plaz iwwer an ënner der Plaz ënnert dem Land och. Mä dës Demande net an Situatiounen wou en immovable Besëtz weder de Posten oder Raum ënnert wéi en Appartement en Deel vun enger Spär iwwerhëlt.
Och de Besëtz vun der Grondsteier vum Biergerkrich Siicht wert de Besëtzer ze bauen, Planz, excavate mat Planung Ufuerderunge an och Ausgruewung dréit mat et gewësse Pflichten.
Et existéiert e Wivill all Bau oder Aarbecht, déi op engem Land oder Propriétéit duerchgefouert ass gouf vun de Besëtzer gemaacht a gehéiert zu de Proprietaire. D’Besëtzerin huet d’Recht op de Noper ze compel de Grenze vun den Eegeschafte vun heescht vun Spuren ze flécke, wat visibel a permanent sinn. Och do ass d’Recht vun de Propriétaire säi Besetz ze auszegin.
Dunn Artikelen 328 â € “”399
Dëse Begrëff ass aus dem ale réimesche Gesetz ofgeleet wou se d’Usus (benotzen) an der fructus (léifsten) hun, dohier mir den Terme dunn kréien. Dunn Mëttel Recht Gebrauch vun a genéisst eng Saach vun engem Drëtten Besëtz ze maachen. E.g. Situatioune vun Ierfschaft. Eos Fra ass net fir d’Ierfschaft genannt well d’Ierwen d’Kanner mee d’dunn i.e. d’Benotzung an Freed vun de Stand vun de verstuerwenen vests an der Eos Partner sinn.
Dunn kënnen entweder vum Fonctionnement vun Gesetz, oder duerch enregistréiert geschitt oder ginn. Wann awer et zu immovable Propriétéit bezitt verlaangt et Aschreiwung an déi verschidde registries Zesummenhang ze landen.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
предавање 2

Концептот на правото на сопственост членовите 320 â € “”327
На традиционалниот поим на сопственост е дека тој има апсолутна и неконтролирано право врз објектот во сопственост под услов да не се користи на нешто сопственост се врши што е спротивно на законот. Затоа карактерот на сопственоста без разлика дали тоа беше на подвижен или недвижен имот е право да ги уживаат и правото да располага со работа.
Таквото право традиционално се извршува во апсолутната начин. Тоа исто така значи дека сопственикот има право да се откаже од нешто, а постои во граѓанското право, што е познато како acquisited рецепт што значи дека ако едно лице поседува објект за еден период на време како што се бара со закон, во сопственост на такво нешто ќе затоа, да се стекнат ако сопственикот го напушта нешто што тој го поседува и поседување на такво нешто е преземена од страна на некој друг, а потоа како трета страна може по истек на еден период на време се стекнат со сопственост, наместо на оригиналниот сопственик.
На традиционалните знаења на сопственост традиционално имаше карактер на вечни времиња
(Не се ограничени од страна на време). Но во последниве години, има многу значајна
ограничувања на овој апсолутен концепт на сопственост.
Денес е прифатено дека сопственоста, исто така, ita € ™ а социјалната димензија.

Социјален концепт релевантни во право на сопственост
Денес таму е она што е познато како концептот на правилна употреба и злоупотреба на oneâ € ™ с права. Исто така постои и концептот на добрососедство. Тешкотијата во пракса се јавува за тоа како да се утврди степенот на непријатностите што треба да се претрпе од страна на соседите се должи на развојот или остварувањето на правото на сопственост. Јасно е дека денес на сопственикот мора да покаже дека тој е произлегуваат опиплива корист од употребата на тоа и на имотот на развој што е непостојана (тоа се прави само за доброто на тоа без корист се изведени од него) или едноставно да ги шпионираат на соседи не е прифатен. Сопственикот исто така мора да се користат слични мерки на претпазливост за да се минимизираат непријатностите предизвикани на соседите.
Планирање и законодавство за животна средина
Области се todayâ € ™ с зони и, исто така, има важна и вредна ограничувања кои ги користат е регулирано од страна на властите. На пример, не можете да направите една гаража продавница без одобрение.
Конечно денес ние прифаќаме дека постојат различни форми на сопственост од времето гледна точка се однесува на временски дели законодавството на кој ви овозможува сопственост на пример, 2 недели годишно за 30 години на јахта.
експропријација
Ова значи дека земјата или недвижен имот или згради може да се добиени од страна на Владата за јавен интерес и со плаќање на надоместок. Проблемот со степенот на надомест на штета е дека критериумите не секогаш одговара на пазарната вредност на имотот. Секогаш постои контроверзност и судски постапки за висината на надоместокот доделени. Составен дел е во право или сопственост е право на сопственикот да се врати на објектот од било кој сопственик. Се разбира, во слични ситуации, сопственикот ќе мора да докаже апсолутна насловот и граѓанското право ги регулира во детали како да се стекнува право на сопственост.
На сопственост на недвижен носи со себе, сопственост на простор над и под вклучувајќи го и просторот под земја. Сепак, ова не се однесува на ситуации каде недвижност, ниту се презема на воздушниот простор или простор под како стан претставува дел од блок.
Исто така, на сопственоста на земјиштето од граѓанска гледна точка дава право на сопственикот да се изгради, фабрика, откопува со барања планирање и ископување со себе носи одредени обврски.
Постои претпоставка дека сите градежни или работа што се врши на земјиште или имот се врши од страна на сопственикот и му припаѓа на сопственикот. Сопственикот има право да ги принуди на соседот за да се утврди границите на својства со помош на ознаки кои се видливи и трајни. Исто така, тука е правото на сопственикот да приложи неговата сопственост.
Плодоуживање членовите 328 â € “”399
Овој термин е изведен од стариот римски закони, кога тие имаат usus (употреба) и fructus (уживање), па оттука ќе го добиеме термин плодоуживање. Плодоуживање значи право да ги користи и да уживаат во нешто во сопственост на трето лице. На пример, ситуации на наследување. Преживеаните брачен другар не е повикан на наследството од наследниците се децата, туку на плодоуживање на пример на употреба и користење на имотот на починатиот елеци во преживеаните брачен другар.
Плодоуживање може да се случи или со сила на закон, или со дело или ќе. Ако сепак се однесува на недвижен имот, бара регистрација во различни регистри поврзани со копното.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lecture 2

Ny foto-kevitry ny Zo ny Ownership Articles 320 â € “”327
Ny nentim-paharazana hevitra ny tompony no fa ny tompony no manana ny zo tanteraka sy tsy voafehy ny zavatra toa tsy nanana fampiasana ny zavatra nanana dia atao izay tsy araka ny lalàna. Ary noho izany ny toetra amam-panahy ny tompony na dia ny mitsingevana na fananana tsy azo hozongozonina ny zo hankafy sy ny zo hivarotra ny zavatra.
Zo nentim-paharazana toy izany dia ampiasaina amin’ny fomba tanteraka indrindra. Izany ihany koa dia midika fa ny tompony dia mitondra ny lohateny hoe mba handao ny zavatra sy ny misy ao amin’ny lalàna sivily, izay fantatra amin’ny anarana hoe acquisited levitra izay midika fa raha misy olona manana ny zavatra mandritra ny fe-potoana araka ny takian’ny lalàna, ny tompon’ny zavatra toy izany dia ho nahazo Koa raha misy tompony mandao ny zavatra dia manana sy ny zara-tany momba ny zavatra toy izany dia naka ny amin’ny olon-kafa, dia toy izany antoko fahatelo mba araka ny nisaina ny vanim-potoana nahazo fananana tany am-boalohany fa tsy tompony.
Ny fahalalana nentim-paharazana ny tompony nentim-paharazana nanana ny toetra amam-panahy ny Azy mandrakizay
(Tsy mitovy amin’ny fotoana). Na izany aza ny tato anatin’ny taona vitsivitsy, dia nisy tena manan-danja
famerana ny tanteraka izany foto-kevitra ny tompony.
Ankehitriny no niaiky fa manana ihany koa ny tompony ITA € ™ ny lafiny ara-tsosialy.

Foto-kevitra ara-tsosialy ilaina eo amin’ny tsara ny tompony
Ankehitriny misy izay fantatra amin’ny anarana hoe ny foto-kevitra momba ny fampiasana araka ny tokony sy ny fanararaotana ny oneâ € ™ ny zo. Misy ihany koa ny hevitra ny fitiava-namana tsara. Ny olana amin’ny fampiharana mipoitra ny fomba hamantarana ny halehiben’ny fanelingelenana izay ho niaritra ny mpiara-monina noho ny fampandrosoana na ny fampiasana ny zo ny tompony. Mazava amin’izao fotoana izao fa ny tompony no mba hampisehoana fa izy no naka azo tsapain-tanana mandray soa avy amin’ny fampiasana ny fananana koa ny fampandrosoana izay capricious (efa natao fotsiny ho an’ny noho izany tsy misy soa ho homarinana avy aminy) na fotsiny mba hisafo ny mpiara-monina dia tsy ekena. Ary ny tompony dia tsy maintsy ihany koa ny mampiasa fepetra toy izany koa mba hampihena ny fanelingelenana nahatonga ny mpiara-monina.
Planning sy ny tontolo iainana lalàna
Areas dia todayâ € ™ ny faritra, ary koa misy zava-dehibe sy sarobidy fetra izay mampiasa dia voafehin’ny ny manam-pahefana. Oh tsy afaka manao ny garazy ny fivarotana tsy misy fankatoavana.
Farany amin’izao fotoana izao dia manaiky fa samy hafa ny tompony endrika misy hatramin ‘ny fotoana fijery manondro ny fotoana-nizara lalàna izay mamela anao tompon’ny for oh 2 herinandro isan-taona nandritra ny 30 taona ny Yacht.
fakàna
Midika izany tany izany, na fananana tsy azo hozongozonina, na trano dia mety ho azony avy amin’ny governemanta noho ny fikasany sy ny vahoaka manohitra fanonerana ny onitra. Ny olana amin’ny halehiben’ny onitra dia ny fepetra tsy mitovy foana ny tsena sarobidy ny fananana. Misy foana ny adihevitra sy ny Litigation eo ny habetsaky ny fanonerana nomena. Raiki-tampisaka amin’ny amin’ny ankavanana, na dia ny tompon’ny zo ny tompony haka indray ny zavatra avy amin’ny nahary. Mazava ho azy amin’ny toe-javatra toy izany, ny tompony dia tsy maintsy hanaporofo tanteraka anaram-boninahitra sy ny lalàna sivily mametraka fepetra amin’ny an-tsipiriany ny fomba anaram-boninahitra ny fananana no azony.
Ny tompon’ny iray voahozongozona mitondra miaraka aminy, tompon’ny toerana ambony sy ny ambany anisan’izany ny toerana ambanin’ny tany. Na izany aza tsy mihatra izany eo amin’ny toe-javatra izay tsy azo hozongozonina ny fananana iray tsy aminy mihitsy no mahatsiaro ny airspace na toerana ambany toy ny trano namorona anisan’ny andian-tsoratra.
Koa ny tompon’ny tany, dia miala sivily fijery zo hanorina ny tompony, fototra, excavate amin’ny fanomanana fepetra takiana ary koa fandavahana mitondra izany adidy sasany.
Misy heverina fa fanorenana rehetra na ny asa izay tanterahina amin’ny tany na ny fananana no ataon’ny ny tompony sy ny an’ny tompon-javatra. Ny tompony dia manan-jo hanery ny namany mba hamaha ny faritry ny fananan amin’ny alalan’ny marika izay hita sy maharitra. Ary misy ny zon’ny ny tompony mba enclose ny fananany.
Usufruct Articles 328 â € “”399
Io teny io dia avy amin’ny lalàna romanina taloha izay manana ny usus (fampiasana) sy ny fructus (fifaliana), noho izany dia mahazo ny teny hoe usufruct. Usufruct dia midika hoe tsara hampiasa ary mankafy ny zavatra tompony ny antoko fahatelo. Oh toe-javatra ny lova. Sisa velona vadinao dia tsy nantsoina ho amin’ny lova satria ny mpandova dia ny ankizy fa ny usufruct i.e. ny fampiasana sy ny fifaliana avy amin’ny fananana ny maty akanjo lava ao amin’ny sisa velona vadiny.
Usufruct mety hitranga na amin’ny asan’ny lalàna, na amin’ny alalan’ny asa, na dia. Na izany aza izany raha milaza ny tsy azo hozongozonina ny fananana mitaky fisoratana anarana ao amin’ny isan-karazany mifandraika Registries-tanety.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
kuliah 2

Konsep Hak Pemilikan Artikel 320 â € “”327
Tanggapan tradisional pemilikan telah bahawa pemilik mempunyai hak mutlak dan tidak terkawal ke atas objek yang dimiliki dengan syarat tidak menggunakan perkara yang dimiliki dilakukan yang bertentangan dengan undang-undang. Oleh itu watak pemilikan sama ada ia adalah harta alih atau harta tak alih adalah hak untuk menikmati dan hak untuk melupuskan perkara itu.
hak itu secara tradisi dilaksanakan mengikut cara yang paling mutlak. Ia juga bermakna bahawa pemilik berhak untuk meninggalkan benda itu dan wujud dalam undang-undang sivil, apa yang dikenali sebagai preskripsi acquisited yang bermaksud bahawa jika seseorang itu mempunyai objek untuk tempoh masa seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, pemilikan benda itu akan diperolehi oleh itu jika pemilik meninggalkan satu perkara yang dia memiliki dan milikan benda itu diambil alih oleh orang lain, pihak ketiga maka itu boleh selepas luput tempoh pemilikan memperoleh masa dan bukannya pemilik asal.
Pengetahuan tradisional pemilikan tradisinya mempunyai watak ‘Adn
(Tidak terhad oleh masa). Walau bagaimanapun beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat sangat penting
had ke atas konsep ini mutlak pemilikan.
Hari ini ia mengakui bahawa pemilikan mempunyai juga ita dimensi sosial € ™ s.

konsep sosial yang relevan dalam hak pemilikan
Hari ini terdapat apa yang dikenali sebagai konsep penggunaan yang betul dan salah guna one hak € ™ s. Terdapat juga konsep kejiranan. Kesukaran dalam amalan timbul tentang bagaimana untuk menentukan sejauh mana kesulitan yang akan ditanggung oleh jiran kerana pembangunan atau menjalankan hak pemilikan. Adalah jelas hari ini bahawa pemilik mempunyai untuk menunjukkan bahawa dia memperoleh manfaat yang ketara daripada penggunaan harta itu oleh itu pembangunan yang berubah-ubah (ia dilakukan semata-mata untuk kepentingan tanpa manfaat yang diperolehi daripadanya) atau hanya untuk mengintip yang jiran tidak diterima. Pemilik juga mesti menggunakan langkah berjaga-jaga yang sama untuk mengurangkan kesulitan yang disebabkan kepada jiran-jiran.
Perancangan dan undang-undang Alam Sekitar
Kawasan adalah zon todayâ € ™ s dan juga terdapat had yang penting dan berharga yang menggunakan dikawal selia oleh pihak berkuasa. Mis anda tidak boleh membuat garaj kedai tanpa kelulusan.
Akhirnya hari ini kita menerima bahawa pelbagai bentuk pemilikan wujud dari sudut masa yang berpendapat merujuk kepada undang-undang masa bersama yang membolehkan pemilikan anda Mis 2 minggu setahun untuk 30 tahun kapal layar.
rampasan
Ini bermakna tanah atau harta tak alih atau bangunan boleh diambil oleh kerajaan bagi maksud awam dan terhadap bayaran pampasan. Masalah dengan sejauh mana pampasan adalah bahawa kriteria tidak selalu sepadan dengan nilai pasaran harta. Sentiasa ada kontroversi dan tindakan undang-undang ke atas jumlah pampasan yang diberikan. Wujud dalam hak atau hak milik adalah hak pemilik untuk mendapatkan semula objek dari mana-mana pemilik. Sudah tentu dalam situasi yang sama, pemilik perlu untuk membuktikan hak mutlak dan undang-undang sivil mengawal secara terperinci bagaimana hakmilik kepada harta diperoleh.
Pemilikan harta tak alih yang membawa bersamanya, pemilikan ruang di atas dan ke bawah termasuk ruang di bawah tanah itu. Walau bagaimanapun ini tidak terpakai dalam keadaan di mana harta tak alih tidak menganggap ruang udara atau ruang bawah seperti sebahagian Flat membentuk satu blok.
Juga pemilikan tanah dari sudut sivil pandangan hak kepada pemilik untuk membina, tumbuhan, menggali dengan keperluan perancangan dan juga penggalian membawa bersamanya kewajipan tertentu.
Wujud suatu anggapan bahawa semua pembinaan atau kerja yang dijalankan di atas tanah atau harta telah dilakukan oleh pemilik dan kepunyaan pemilik. Pemilik mempunyai hak untuk memaksa jiran untuk menetapkan sempadan sifat melalui tanda yang boleh dilihat dan kekal. Juga ada adalah hak pemilik untuk sertakan hartanya.
Artikel manfaat barangan 328 â € “”399
Istilah ini berasal dari undang-undang Rom lama di mana mereka mempunyai Usus (penggunaan) dan Fructus (kenikmatan), oleh itu kita akan mendapat manfaat barangan istilah. Manfaat barangan bermakna hak untuk menggunakan dan menikmati satu perkara yang dimiliki oleh pihak ketiga. Mis keadaan warisan. Yang masih hidup pasangan tidak dipanggil untuk warisan sejak waris adalah anak-anak tetapi manfaat barangan iaitu penggunaan dan penikmatan harta pusaka si mati jaket dalam pasangan yang masih hidup.
Manfaat barangan boleh berlaku sama ada melalui kuat kuasa undang-undang, atau melalui surat ikatan atau wasiat. Walau bagaimanapun jika ia merujuk kepada harta tak alih ia memerlukan pendaftaran dalam pelbagai pendaftaran yang berkaitan dengan tanah.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
പ്രഭാഷണം 2

ഉടമസ്ഥാവകാശം ലേഖനങ്ങൾ 320 അവകാശം എന്ന സങ്കല്പം € “”327
ഉടമസ്ഥാവകാശം പരമ്പരാഗത ചിന്തയാണ് ഉടമ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് മേൽ കേവലമൂല്യവും അനിയന്ത്രിതമായി വലത്തെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാര്യം യാതൊരു ഉപയോഗം നിയമം വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഏത് നടക്കുന്ന നൽകിയതിൽ ഉണ്ടായത്. ആകയാൽ ജംഗമ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാവര ആയിരുന്നു എന്നത് ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വഭാവം ആസ്വദിക്കാൻ ശരിയായ കാര്യം ഓട്ടർ ശരിയായ ആയിരുന്നു.
അത്തരം വലത് പരമ്പരാഗതമായി ഏറ്റവും കേവല വിധത്തിൽ അഭ്യാസം ചെയ്തു. അത്, acquisited കുറിപ്പടി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തു ഏത് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടി ഒരു വസ്തു വല്ലതും, അത്തരം കാര്യം ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇതിനർത്ഥം ഉടമ കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തലക്കെട്ടിൽ എന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സിവിൽ നിയമം അവിടെ നിലവിലുണ്ട് ഒരു ഉടമ പിന്നീട് അവൻ സ്വന്തമാക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും അത്തരം കാര്യം കൈവശമാക്കി മറ്റാരോ മേൽ കൈക്കൊള്ളും, മൂന്നാം കക്ഷി പകരം സമയം നേടിയില്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം യഥാർത്ഥ ഉടമ ഒരു കാലയളവ് ലാപ്സ് ശേഷം എങ്കിൽ അതിനാൽ ഏറ്റെടുക്കും.
ഉടമസ്ഥാവകാശം പരമ്പരാഗത അറിവ് പരമ്പരാഗതമായി സ്ഥിരവാസത്തിനുള്ള സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു
(സമയം പരിമിതിയില്ലാതെ). എന്നാൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ അവിടെ വളരെ കാര്യമായ ചെയ്തിരിക്കുന്നു
ഉടമസ്ഥാവകാശം ഈ കേവല ആശയം പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
ഇന്ന് ഉടമസ്ഥതാ പുറമേ പെരിങ്ങ്സേ € ™ ങ്ങൾ സോഷ്യൽ മാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് യുദ്ധം.

ഉടമസ്ഥാവകാശം വലത് പ്രസക്തമായ സാമൂഹിക ആശയം
ഇന്ന് oneâ € ™ ന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഉചിതമായ ഉപയോഗം പീഡനത്തിന്റെ എന്ന ആശയം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവിടെ. നല്ല neighborliness എന്ന ആശയം ഉണ്ട്. പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശം വലത് വികസനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം മൂലം അയൽക്കാർ അനുഭവിക്കണം എന്നത് അസൌകര്യം വ്യാപ്തി നിശ്ചയിക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് വ്യക്തമായ ഇന്ന് ഉടമ അവൻ മൃഗമായിരുന്നു ഒരു വികസന പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗം ഒരു ജീവിതവും ആനുകൂല്യം പറയുമായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ചാരപ്പണി ഉചിതമാവുക (അതിനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായതാണ് ആനുകൂല്യം ഇല്ലാതെ അത് നിമിത്തം ലളിതമായി നടക്കുന്ന) അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഉടമസ്ഥനും അയൽക്കാർക്കും പരത്തിയ അസൌകര്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സമാനമായ മുൻകരുതലുകൾ ഉപയോഗിക്കണം.
ആസൂത്രണ പരിസ്ഥിതി നിയമനിർമാണം
മേഖലകൾ todayâ € ™ ന്റെ സോണുകൾ മാത്രമല്ല അത് ഉപയോഗിക്കും അധികൃതർ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നതുകാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട വിലപ്പെട്ട പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ഇല്ല. ഉദാ നിങ്ങൾ അംഗീകാരം ഇല്ലാതെ ഗാരേജ് ഒരു ഷോപ്പ് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഒടുവിൽ ഇന്ന് നാം ഉദാ ഉടമസ്ഥാവകാശം അനുവദിക്കുന്ന സമയം-പങ്കിട്ട നിയമനിർമ്മാണം അപ്ടേറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശം വിവിധ രൂപങ്ങൾ കാഴ്ച ടൈം പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിലവിലില്ല അംഗീകരിക്കാൻ 2 ഒരു ഉല്ലാസവഞ്ചി 30 വർഷമായി ആഴ്ച ഒരു വർഷം.
ഒഴിപ്പിക്കുന്നത്
ഈ ഭൂമി സ്ഥാവര അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിനായി നഷ്ടപരിഹാരം പേയ്മെന്റ് നേരെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എന്നാണ്. നഷ്ടപരിഹാരം വിസ്തൃതി പ്രശ്നം മാനദണ്ഡം എപ്പോഴും പ്രോപ്പർട്ടി വിപണി മൂല്യം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ്. നഷ്ടപരിഹാരം തുക നൽകി ആദരിച്ചു ന് വിവാദം ആൻഡ് വ്യവഹാര എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവകാശമോ ഉടമസ്ഥാവകാശം അന്തർലീനമായ ഏതെങ്കിലും നാഥനായി നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉടമ നടപടിയെടുത്തു. സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും, ഉടമ കേവല ശീർഷകം തെളിയിക്കാൻ വരും, സിവിൽ നിയമം സ്വത്തിനും തലക്കെട്ട് ഏറ്റെടുത്ത എങ്ങനെ വിശദമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അചഞ്ചലമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൂടെ സ്പേസ് ഉടമസ്ഥാവകാശം മുകളിൽ ദേശം കീഴിൽ സ്പേസ് ഉൾപ്പെടെ താഴെ വഹിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്ഥാവര ഒരു തടയൽ ഭാഗമായ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലുള്ള താഴെ airspace ബഹിരാകാശ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എവിടെ അരുതു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാധകമല്ല.
എതിരെ കാഴ്ച സിവിൽ പോയിന്റ് ഭൂമി ഉടമസ്ഥാവകാശം, പ്ലാന്റ്, പണിയുന്നു ആസൂത്രണ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കുഴിക്കുക ദ്രവാവശിഷ്ടം ഉടമയോട് ഉകെയ് അത് ചില ചുമതലകളും വഹിച്ചു.
ഒരു ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഏത് എല്ലാ നിർമ്മാണ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉടമ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഉടമയ്ക്കുള്ളതാണ് കാലഹരണപ്പെട്ടുവെന്നുള്ള അനുമാനം നിലവിലുണ്ട്. ഉടമ ദൃശ്യമായതും സ്ഥിരമായ ആയ മാർക്ക് മുഖാന്തരം ഉള്ള അതിരുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കൂട്ടുകാരനെ നിർബന്ധിക്കുകയോ അവകാശം ഉണ്ട്. അവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉൾകൊണ്ടതിനെയാണോ ഉടമയോട് വലത് ഇല്ല.
Usufruct ലേഖനങ്ങൾ 328 പങ്ക് 399 € “”
ഈ കാലാവധി അവര് usus (ഉപയോഗം) ഉം fructus (സുഖാനുഭവം) എവിടെ പഴയ റോമൻ നിയമം, ഇവിടെനിന്നു ഞങ്ങൾ കാലാവധി usufruct നേടുകയും കഥകളിയുടെ. Usufruct ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു കാര്യം ആസ്വദിക്കാൻ അവകാശം എന്നാണ്. ഉദാ അവകാശത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ. അവകാശികളും മക്കൾ പക്ഷേ usufruct അതായത് അതിജീവനത്തിന്റെ പങ്കാളിയുടെ ലെ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ആയുധമാക്കി എസ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗം ജീവിതസുഖം ശേഷം തള്ളിനീക്കുന്നത് ഇണയുടെ അവകാശം വിളിച്ചു ചെയ്തിട്ടില്ല.
Usufruct ഒന്നുകിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ വഴി, പ്രവൃത്തിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവേഷ്ടത്താൽ സംഭവിക്കാം. അതു സ്ഥാവര പരാമർശിക്കുന്നു എങ്കിലും ദേശത്തു ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രജിസ്ട്രികളും രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമാണ്.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
lecture 2

Il-Kunċett tal-jedd ta ‘proprjetà Artikoli 320 â € “”327
Il-kunċett tradizzjonali ta ‘sjieda kienet li s-sid għandu d-dritt assolut u bla kontroll fuq l-oġġett huwa proprjetà privata sakemm l-ebda użu tal-ħaġa proprjetà isir li jmur kontra l-liġi. Għalhekk il-karattru tal-pussess jekk kienx ta ‘proprjetà mobbli jew immobbli kien id-dritt li jgawdu u d-dritt li jiddisponi mill-ħaġa.
Tali dritt kien tradizzjonalment eżerċita bl-aktar mod assolut. Dan kien ifisser ukoll li s-sid kien intitolat biex jabbandunaw il-ħaġa u teżisti fil-liġi ċivili, dak li hu magħruf bħala preskrizzjoni acquisited li jfisser li jekk persuna jkollha oġġett għal perjodu ta ‘żmien kif meħtieġ bil-liġi, is-sjieda ta’ tali ħaġa se jiġu akkwistati għalhekk jekk sid jabbanduna xi ħaġa li jipposjedi u l-pussess ta ‘dik il-ħaġa hija meħuda minn xi ħadd ieħor, allura dik il-parti terza tista’, wara l-iskadenza ta ‘perijodu ta’ sjieda jakkwistaw żmien minflok il-proprjetarju oriġinali.
L-għarfien tradizzjonali ta ‘sjieda tradizzjonalment kellu l-karattru ta’ al dejjem
(Mhux limitata mill-ħin). Madankollu tas-snin reċenti, kien hemm sinifikanti ħafna
limitazzjonijiet fuq dan il-kunċett assolut ta ‘proprjetà.
Illum huwa rikonoxxut li s-sjieda għandha wkoll ita € ™ s dimensjoni soċjali.

kunċett Soċjali rilevanti fid-dritt ta ‘proprjetà
Illum hemm dak li hu magħruf bħala l-kunċett ta ‘użu xieraq u l-abbuż ta’ oneâ € ™ s drittijiet. Hemm ukoll il-kunċett ta ‘viċinanza tajba. Id-diffikultà fil-prattika tqum dwar kif jiġi stabbilit il-limitu ta ‘inkonvenjenza li għandha mġarrba mill-ġirien minħabba l-iżvilupp jew l-eżerċizzju tad-dritt ta’ proprjetà. Huwa ċar illum li l-proprjetarju għandu juri li hu ma tibbenefikax tanġibbli mill-użu tal għaldaqstant proprjetà ta ‘żvilupp li huwa arbitrarja (dan isir sempliċement għall-finijiet ta’ dan mingħajr ma benefiċċju li ġej minn dan) jew sempliċiment biex spy l ġirien mhix aċċettata. Is-sid għandu juża wkoll prekawzjonijiet simili biex jimminimizzaw l-inkonvenjenza kkawżata lill-ġirien.
Ippjanar u l-leġiżlazzjoni ambjentali
Oqsma huma ntejjbu € ™ s żoni u wkoll hemm limitazzjoni importanti u ta ‘valur li jużaw huwa rregolat mill-awtoritajiet. Eż inti ma tistax tagħmel garaxx ħanut mingħajr l-approvazzjoni.
Fl-aħħarnett illum naċċettaw li forom differenti ta ‘sjieda jeżistu mill-punt mument di vista jirreferi għal-leġiżlazzjoni maqsuma time li tippermetti li inti s-sjieda għall E.ż. 2 ġimgħat fis-sena għal 30 sena ta ‘yacht.
esproprjazzjoni
Dan ifisser li l-art jew proprjetà immobbli jew bini jistgħu jiġu akkwistati mill-gvern għal skop pubbliku u bi ħlas għal kumpens. Il-problema bil-portata tal-kumpens huwa li l-kriterji mhux dejjem jaqblu mal-valur tas-suq tal-proprjetà. Dejjem hemm kontroversja u litigazzjoni dwar l-ammont ta ‘kumpens mogħti. Inerenti fil-dritt jew proprjetà huwa d-dritt tas-sid li tirkupra l-oġġett minn kwalunkwe pussessur. Naturalment f’sitwazzjonijiet simili, is-sid trid tipprova titolu assolut u l-liġi ċivili tirregola fid-dettall kif titolu għall-proprjetà tkun akkwistata.
Il-pussess ta ‘immobbli iġorr miegħu, is-sjieda tal-ispazju fuq u taħt inkluż l-ispazju taħt l-art. Madankollu, dan ma japplikax f’sitwazzjonijiet fejn il-proprjetà immobbli la tassumi ispazju tal-ajru jew l-ispazju ta ‘hawn taħt, bħal parti appartament li jifforma minn blokk.
Ukoll l-proprjetà ta ‘art mill-punt ċivili di vista jintitola lill-proprjetarju biex jibnu, pjanti, excavate mar-rekwiżiti tal-ippjanar u wkoll tħaffir jġorr miegħu ċerti obbligi.
Teżisti preżunzjoni li kollox kostruzzjoni jew xogħol li jsir fuq l-art jew proprjetà ikun sar mis-sid u tappartjeni lis-sid. Is-sid għandu d-dritt li ġġiegħel lill-proxxmu li tiffissa l-limiti tal-proprjetajiet permezz ta ‘marki li huma viżibbli u permanenti. Ukoll hemm id-dritt tas-sid li jehmżu proprjetà tiegħu.
Artikoli użufrutt 328 â € “”399
Dan it-terminu huwa derivat mil-liġi Rumana antika fejn għandhom l-usus (użu) u l-fructus (tgawdija), għalhekk irridu jiksbu l-użufrutt tul. Użufrutt tfisser dritt li jagħmel użu minn u jgawdu xi ħaġa proprjetà ta ‘parti terza. Eż sitwazzjonijiet ta ‘wirt. Konjuġi superstiti ma jissejjaħx biex il-wirt peress li l-eredi huma t-tfal iżda l-użufrutt jiġifieri l-użu u t-tgawdija tal-patrimonju ta ‘l-vests mejtin fil-konjuġi superstiti.
Użufrutt jista ‘jiġri jew b’operat ta’ liġi, jew permezz ta ‘att jew se. Jekk madankollu hija tirreferi għall-proprjetà immobbli li teħtieġ reġistrazzjoni fir-reġistri varji relatati mal-art.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
kauhau 2

Te Ariā o te Matau o Ownership Tefito 320 â € “”327
kua te mana’o tuku iho o te mana i taua te rangatira kua ngä whakaratohia e mahi kahore whakamahi o te mea whenua nei he poka ke ki te ture i te tika tino me tutu i runga i te ahanoa. Na reira ko te huru o te mana ranei ko reira te taonga turanga aueue ranei te tika ki te oaoa i me te tika ki te hoko o te mea.
Taua matau i ngā faaohipa i roto i te tikanga tino pū. Te reira i te auraa ano e tika i te rangatira i ki te whakarere i te mea me reira te vai i roto i te ture tivira, he aha te mohiotia ano whakahaunga acquisited e te tikanga e ki te roaa te tangata he ahanoa mo te wā o te wā e hiahiatia ana e te ture, te mana o taua mea, ka kia Na hokona ki te whakarerea te rangatira he mea nona ia, ka tangohia te kainga o taua mea te runga i te tētahi atu, ka taua rōpū tuatoru ahei i muri i te pahure o te wā o te wā mana whiwhi hei utu o te tangata nona taketake.
Te mōhiotanga tuku iho o te mana tuku iho i te huru o te tonu
(E kore whāiti e te wā). Heoi o nga tau tata nei, i reira kua tino nui
here i runga i tenei ariā tino o te mana.
I teie mahana te whakaae i te reira e te mana e hoki ita taha pāpori € ™ s.

ariā Social hāngai i roto i te matau o te mana
I teie mahana i reira Ko te mea kua mohiotia rite te ariā o te whakamahi tika, me te tūkino o Onea tika € ™ s. He hoki te ariā o te mau taata-tupu pai. Te uaua i roto i te mahi whakatika i runga i te pehea ki te whakatau i te whānuitanga o te raruraru e he ki kia tukua e te noho tata e tika ana ki te whanaketanga mahi ranei o te tika o te mana. Ko reira mārama i tenei ra e te rangatira ki te whakaatu e te kimi ia i te painga sino i te whakamahi o reira te taonga he whanaketanga e he-feliliuaki (kua mahi i te reira noa no te whakaaro o te reira, kahore painga i ahu i te reira) noa ki te tutei i te ranei e kore te noho tata whakaaetia. Me whakamahi hoki i te rangatira rite whakatūpatotanga ki te whakaiti i te raruraru meinga ki nga hoa.
Whakamahere me te ture Taiao
Ngā wāhanga e todayâ ngā rohe € ™ s me hoki i reira he he herenga nui, me te tino e whakamahi whakaritea e te mana. Hei tauira e kore koe e taea e hanga i te karati he toa, kahore whakaaetanga.
I te pae hopea i tenei ra te farii tatou e te tīari momo rerekē o te mana i te wāhi wā o te tirohanga uhinga ki ture wā-ngā e taea te mana mo E.g. koutou 2 wiki i te tau mō te 30 tau o te yacht.
expropriation
Tenei te tikanga kia riro whenua rawa te aueue whare ranei ranei e te kāwanatanga mō te whakaaro tūmatanui, me te ki utu mo te utu. Te raruraru ki te whānuitanga o te utu ko e kore e ōrite tonu te paearu uara mākete o taonga. He wa katoa totohe me te whakawa i runga i te nui o te utu whakawhiwhia. Tūturu i roto i te matau te mana ranei ko te tika o te rangatira ki te whakahoki mai i te ahanoa i tetahi nona. O te akoranga i roto i ngā āhuatanga ōrite, ka whai i te rangatira ki te whakamatau taitara tino me regulates te ture tivira i roto i ngā kōrero whiwhi taitara ki te rawa te.
Te mana o te aueue e waha ana ki reira, te mana o te wāhi i runga ake me raro tae te wāhi i raro i te whenua. Heoi e kore e tenei te tono i roto i ngā āhuatanga i reira i te taonga aueue e kore riro te pïra e wāhi ranei i raro pērā i te wāhanga fare hanga o te poraka.
Hoki te mana o te whenua i te mata metarahi o te tirohanga whiwhi te rangatira ki te hanga, whakato, huke ki ngā whakaritenga whakamahere, me te hoki e waha ana arearenga ki reira etahi herenga.
He vai te whakaaro e kua hanga katoa mahi ranei kawea nei i runga i te whenua rawa ranei kua kawea i roto i te taha i te rangatira, me no ki te rangatira. Te rangatira e te tika ki te faahepo i te hoa ki te whakatika i nga rohe o nga āhuatanga i te tikanga o tohu e kitea ana, me te pūmau. Ano i reira he te tika o te rangatira ki te rāihe tona taonga.
Tefito atu rā i 328 â € “”399
I ahu mai tēnei wāhanga i mua i te ture Roma i reira i ratou i te whakamahi (te whakamahi) me te fructus (oaoaraa), i konei te tiki matou te atu rā i te wā. tikanga atu rā i tika ki te hanga whakamahi o me te pārekareka ki te mea whenua e te rōpū tuatoru. Hei tauira āhuatanga o te tupu. e kore te karangatia e ora hoa ki te kainga mai i te kainga ko nga tamariki ko te rā i i.e. te whakamahi me te oaoaraa o te whenua o nga koti mate i roto i te hoa faaipoipo ora.
Ka taea e atu rā i tupu rānei i te mahi o te ture, i roto i ranei mahi e ranei. Ki te Heoi pā reira ki rawa aueue titau te reira rēhita i roto i te ngā registries pā ana ki te whenua.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
व्याख्यान 2

उजव्या मालकी लेख 320 एक संकल्पना € “”327
मालकी पारंपरिक कल्पना मालक मालकीच्या गोष्ट काही उपयोग नाही, जे नियमशास्त्राच्या विरुद्ध आहे केले आहे की प्रदान मालकीच्या ऑब्जेक्ट प्रती परिपूर्ण आणि अनियंत्रित अधिकार आहे, असे केले आहे. त्यामुळे जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता होती की नाही हे मालकी वर्ण उपभोगण्याचा अधिकार आणि गोष्ट विल्हेवाट लावणे योग्य होते.
असा अधिकार परंपरेने सर्वात परिपूर्ण रीतीने वापर होते. तो मालक गोष्ट सोडून पात्र होते की बोलत आणि नागरी कायदा तेथे अस्तित्वात नाही, जे आहे, जसे की गोष्ट मालकी होईल कायद्याने आवश्यक म्हणून एक व्यक्ती काही काळ एक ऑब्जेक्ट मालकीची असावी तर याचा अर्थ असा acquisited नियम म्हणून ओळखले जाते काय मालक तो मालकी एक गोष्ट सोडून आणि अशा गोष्ट ताब्यात कोणीतरी ताब्यात घेतले आहे तर म्हणून विकत घेतले जाऊ, तर मग अशा तृतीय पक्ष त्याऐवजी मूळ मालकाच्या वेळ प्राप्त मालकी कालावधी जुने शकते.
मालकी पारंपारिक ज्ञान परंपरेने शाश्वतता वर्ण होते
(वेळ मर्यादित नाही). मात्र अलीकडील वर्षे, फार लक्षणीय आहे
मालकी या संपूर्ण संकल्पना मर्यादा.
आज तो मालकी देखील त्यामुळे € ™ च्या सामाजिक परिमाण आहे की मानला जातो.

मालकी उजव्या संबंधित सामाजिक संकल्पना
आज oneâ € ™ च्या अधिकारांमध्ये योग्य वापर संकल्पना आणि दुरुपयोग म्हणून ओळखले जाते काय आहे. चांगला स्नेहभाव संकल्पना आहे. सराव मध्ये अडचण झाल्यामुळे विकास किंवा मालकी उजव्या व्यायाम करण्यासाठी शेजारी दु: ख सहन केले आहे की गैरसोय प्रमाणात निर्धारित कसे उद्भवली आहे. मालकाच्या म्हणून त्याने मालमत्ता लहरी आहे की एक विकास वापर एक मूर्त लाभ असत आहे, असे दाखवतात आहे की (तो साधित जात फायदा न फायद्यासाठी फक्त केले जाते) किंवा फक्त हेरगिरी करण्यासाठी आज स्पष्ट आहे शेजारी स्वीकारले नाही. मालक देखील शेजारी झाले गैरसोय कमी करण्यासाठी समान खबरदारी वापर करणे आवश्यक आहे.
नियोजन आणि पर्यावरण कायदे
भागात todayâ € ™ च्या झोन आहेत आणि ती सुद्धा वापर अधिकारी नियमित आहे, की एक महत्त्वाचे आणि मौल्यवान मर्यादा आहे. उदा आपण एक गॅरेज मान्यता न एक दुकान करू शकत नाही.
शेवटी आज आम्ही मालकी विविध फॉर्म जे उदा तुम्ही मालकी परवानगी देते वेळ सामायिक कायदे संदर्भ दृश्य वेळ बिंदू पासून अस्तित्वात स्वीकार 2 आठवडे एक नौका च्या 30 वर्षे एक वर्ष.
expropriation
ही जमीन किंवा स्थावर मालमत्ता किंवा इमारती सार्वजनिक हेतूसाठी आणि नुकसान भरपाई देय सरकार विकत घेतले जाऊ शकतात. नुकसान भरपाई प्रमाणात समस्या निकष नेहमी मालमत्ता बाजार मूल्य जुळत नाही आहे. नेहमी वाद आणि देण्यात भरपाई रक्कम दावा आहे. योग्य किंवा मालकी मध्ये मूळचा कोणतीही मालक ऑब्जेक्ट पुनर्प्राप्त करण्यासाठी मालक अधिकार आहे. तत्सम परिस्थितीत अर्थातच, मालक परिपूर्ण शीर्षक सिद्ध लागेल आणि मालमत्ता शीर्षक कसे विकत घेतले आहे नागरी कायदा तपशील कायदा आहे.
एक स्थावर मालकी ते वाहून वरील आणि जमीन अंतर्गत जागा समावेश खाली जागा मालकी. तथापि, ही अशा ब्लॉक एक भाग अपार्टमेंट लागत म्हणून एक स्थावर मालमत्ता खाली एअरस्पेस किंवा जागा आहे असे गृहीत धरते नाही अशा परिस्थितीत लागू होत नाही.
तसेच दृश्य नागरी बिंदू पासून जमीन मालकी, तयार करण्यासाठी, वनस्पती आणि नियोजन गरजा खणुन काढणे देखील उत्खनन काही विशिष्ट जबाबदाऱ्या वाहून मालक तमळतो.
देशात किंवा मालमत्ता चालते जे सर्व बांधकाम किंवा काम मालक बाहेर नेले आणि मालक मालकीचे केले आहे की तर्क आहे तेथे अस्तित्वात. मालक दृश्य आहे आणि कायम आहेत जे गुण अर्थ गुणधर्म सीमा निराकरण करण्यासाठी शेजारी घेण्यास भाग पाडू अधिकार आहे. तसेच मालमत्ता घेरणे मालक उजव्या आहे.
Usufruct लेख 328 â € “”399
या संज्ञा जुन्या रोमन कायदा ते वापर (वापर) आणि fructus (आनंद) जेथे साधित केलेली आहे, म्हणून आम्ही टर्म usufruct करा. Usufruct वापर करा आणि तृतीय पक्षाच्या मालकीच्या एक गोष्ट उपभोगण्याचा अधिकार याचा अर्थ. उदा जमीन घटनांमध्ये. पासून वारस मुले पण usufruct दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे वापर आणि जगण्याची जोडीदार मध्ये मृत याबाबतचे अंतिम अधिकार मा या इस्टेट आनंद आहेत जमीन पती, पत्नी हयात म्हणतात नाही.
Usufruct घडू एकतर सेवेमुळे किंवा कृत्य किंवा होईल करू शकता. तो स्थावर मालमत्ता संदर्भित तरी तो जमिनीच्या संबंधित विविध नोंदणी नोंदणी आवश्यक आहे.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Лекц 2

Өмчлөх эрхийн Тунхаг 320 нь үзэл баримтлал € “”327
өмчлөх уламжлалт ойлголт эзэн эзэмшдэг зүйл ямар ч хэрэглээ нь хуульд харш юм хийж байна гэж заасан өмчит обьект дээр үнэмлэхүй, хяналтгүй эрхтэй гэсэн байна. Тиймээс энэ нь хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө байсан эсэх эзэмшлийн тэмдэгт эдлэх эрх, зүйл зарцуулах нь зөв байсан юм.
Ийм эрх уламжлал ёсоор хамгийн үнэмлэхүй байдлаар хэрэгжүүлж байна. Энэ нь иргэний хуульд байхгүй байгаа эзэн зүйлийг татгалзах эрхтэй болсон гэсэн үг бөгөөд acquisited жороор хуульд заасан, ийм зүйлийг эзэмших болно гэж хүн цаг хугацаанд нь обьект эзэмшиж уу гэсэн үг гэж нэрлэдэг вэ нь эзэн тэр дангаар эзэмшиж байгаа зүйлийг орхиж, ийм зүйлийг эзэмших хэн нэгэн өөр хүн дээр авсан бол Тиймээс худалдан авч, дараа нь тухайн гуравдагч этгээд болох оронд анхны эзэмшигчийн цаг олж авах эзэмших нь хугацаа дуусахаас дараа.
өмчлөх уламжлалт мэдлэг уламжлалт хязгааргүй шинж байсан
(Цаг хугацааны хязгаарлагдмал биш). Гэсэн хэдий ч сүүлийн жилүүдэд тэнд нь маш чухал ач холбогдолтой байна
өмчлөх энэ үнэмлэхүй үзэл баримтлал дээр хязгаарлалт.
Өнөөдөр энэ нь өмчлөх нь Ita € ™ -ийн нийгмийн хэмжээс гэж хүлээн зөвшөөрсөн байна.

өмчлөх эрхийн холбогдох нийгмийн үзэл баримтлал
Өнөөдөр oneâ € ™ -ийн эрх зүй зохистой ашиглах үзэл баримтлал, хүчирхийлэл гэгддэг байна. сайн хөршийн тухай ойлголт ч бас байдаг. практикт хүндрэл нэмэгдэхэд өмчлөх эрхийн боловсруулах, эсвэл хэрэгжүүлэхэд хөрш учирсан байх юм чирэгдэл учруулахаас хэмжээг хэрхэн тогтоох талаар үүсдэг. Энэ бол эзэн нь ердөө л тагнахаар тэр тэгээд эд ааштай нь хөгжлийн ашиглах нь биет ашиг олдог байна гэдгийг харуулах гэж (энэ Хэрэв олсон байгаа ашиг ч түүний төлөө л хийж байна), эсвэл өнөөдөр харагдаж байна хөршүүд нь хүлээн аваагүй байна. эзэмшигч нь хөрш учирсан хүндрэл багасгах төстэй урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг ашиглах ёстой.
Төлөвлөлт, байгаль орчны хууль тогтоомж
Газар todayâ € ™ -ийн бүс бөгөөд мөн эрх бүхий байгууллагаас зохицуулна ашиглах нь чухал, үнэ цэнэтэй хязгаарлалт байдаг. Жишээ нь: Хэрэв та гарааш зөвшөөрөлгүйгээр дэлгүүр хийж чадахгүй.
Эцэст нь хэлэхэд өнөөдөр бид өмчийн янз бүрийн хэлбэр жишээ нь та эзэмших боломжийг цаг хуваалцсан хууль ярьж үзэл цаг хугацааны талаас нь байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх 2 долоо хоног завиар 30 жилийн турш жил.
дайчлан авах
Энэ нь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө, барилга байгууламж нь олон нийтийн зориулалтаар болон нөхөн төлбөр эсрэг засгийн газраас олж авч болно гэсэн үг юм. нөхөн хэр нь асуудал нь шалгуур нь үргэлж хөрөнгийн зах зээлийн үнэ цэнийг таарахгүй өгөөгүй байна гэсэн юм. олгосон нөхөн төлбөрийн хэмжээ маргаан болон шүүхийн үргэлж байдаг. Баруун, эсвэл өмчлөх уламжлалт аль нэг эзэмшигчээс зүйлийг сэргээх эзэмшигчийн эрх юм. ижил төстэй нөхцөл байдалд мэдээж эзэн үнэмлэхүй нэр нотлох хэрэгтэй, эд хөрөнгөд нэр авсан хэрхэн иргэний эрх зүйн нарийвчлан зохицуулсан болно.
Үл хөдлөх эзэмшлийн дээр дурдсан, газар дор орон зай, түүний дотор доорх орон зайн эзэмших Хэрэв хамт явуулж байна. Гэхдээ энэ тийм блок орон сууцны бүрдүүлэх хэсэг болох нөхцөл байдлыг нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн доод агаарын зайд буюу орон зай гэж үздэг ч,-д хамаарахгүй.
Мөн үзэл иргэний цэгээс газар өмчлөх барих, үйлдвэр, төлөвлөлтийн шаардлагыг ухах, мөн газар шорооны тодорхой үүргийг гүйцэтгэдэг эзэн олгоно.
нэг газар буюу эд хөрөнгийн явуулж байгаа бүх барилга, ажлын эзэмшигч нь хийж байгаа бөгөөд эзэн харьяалагддаг нэг таамаглал байдаг байна. эзэн нь харагдаж байнгын барааны тэмдгийн замаар шинж чанарын хил хязгаарыг засах хөршөө шаардах эрхтэй. Мөн түүний эд хөрөнгийг халхлахаар эзэмшигчийн эрх байна.
Узуфрукт дугаар 328 â € “”399
Энэ нэр томьёо тул бид хугацааны узуфрукт авч, тэд usus (хэрэглээ) болон fructus (таашаал) байдаг хуучин Ромын хууль гарсан байдаг. Узуфрукт ашиглахыг болон гуравдагч этгээдийн зүйл эдлэх эрхтэй гэсэн үг юм. Жишээ нь: өв нөхцөл байдал. өв залгамжлагчид хүүхдүүд ч узуфрукт өөрөөр хэлбэл хэрэглээ, амьд үлдсэн эхнэр, нөхөр нь нас барсан хантааз хөдлөх хөрөнгийн жаргал учраас гэр бүлийн хүн амьд үлдсэн өв болох гэж нэрлэдэг байна.
Узуфрукт хуулийн үйл ажиллагаагаар, эсвэл үйлсээрээ дамжуулан, эсхүл нь аль ч тохиолдож болно. Энэ нь үл хөдлөх эд хөрөнгө хамаарна Гэхдээ хэрэв энэ нь газар холбоотой янз бүрийн бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ шаарддаг.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ဟောပြောပွဲ 2

ပိုင်ဆိုင်မှုဆောင်းပါးများ 320 ၏ညာဘက်၏ Concept ကို†“”327
ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အစဉ်အလာအယူအဆပိုင်ရှင်ပိုင်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုကျော်အကြွင်းမဲ့အာဏာနှင့်ပုန်ကန်တတ်သောအမျိုးမှန်ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာမျှမအသုံးပြုမှုပညတ်တရားကိုဆန့်ကျင်သောအပြုမိကြောင်းပေးထားကြောင်းသိရသည်။ ဒါကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောသို့မဟုတ်ရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏ရှိမရှိပိုင်ဆိုင်မှု၏ဇာတ်ကောင်ခံစားပိုင်ခွင့်များနှင့်အရာများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးခွင့်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောလက်ျာဘက်အစဉ်အလာအရှိဆုံးအကြွင်းမဲ့အာဏာထုံးစံ၌ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဒါဟာအစပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်သကဲ့သို့လူတစ်ဦးအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကာလအတွက် object တစ်ခုပိုင်ဆိုင်လျှင်, ထိုကဲ့သို့သောအရာများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုလိမ့်မည်ဆိုလိုတာက acquisited ဆေးညွှန်းအဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်ပိုင်ရှင်ကထိုအမှုကိုစွန့်လွှတ်ခွင့်ခဲ့ကွောငျးကိုဆိုလိုခြင်းနှင့်လူထုအခြေပြုတရားတော်ရှိနေပါသည် ပိုင်ရှင်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီအချိန်ရယူပိုင်ဆိုင်မှုအစားမူရင်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးကာလ၏အလြော့နညျးသှားပွီးနောကျ may ထို့နောက်သူကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အရာမှထွက်သွားခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရာ၏အပိုင်တစ်စုံတစ်ဦးကယူတတ်လျှင်ထိုကွောငျ့ဝယ်ယူရလိမ့်မည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ရိုးရာအသိပညာအစဉ်အလာအစဉ်ပိုင်၏ဇာတ်ကောင်ခဲ့
(အချိန်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားမဟုတ်) ။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၏သို့သော်အလွန်သိသာထင်ရှားသောအရပ်၌ဖြစ်ရပြီ
ပိုင်ဆိုင်မှု၏ဤအကြွင်းမဲ့အာဏာအယူအဆအပေါ်ကန့်သတ်။
ယနေ့တွင်ဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှု ITA လည်း€™့လူမှုရေးရှုထောင်ရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှု၏ညာဘက်အတွက်သက်ဆိုင်ရာလူမှုရေးအယူအဆ
ဒီနေ့one’့အခွင့်အရေးသငျ့လျြောသောအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏အယူအဆအဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာလည်းရှိ၏။ ကောင်းသောအိမ်နီးချင်းကောင်း၏အယူအဆလည်းရှိပါသည်။ အလေ့အကျင့်အတွက်အခက်အခဲပိုင်ဆိုင်မှု၏ညာဘက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအားဖြင့်ခံစားခဲ့ရခံရဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဆင်မပြေ၏အတိုင်းအတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ထွန်း။ ဒါဟာစူးစမ်းရုံပိုင်ရှင်တစ်ဦးကသူ capricious ကြောင်းထိုကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအိမ်ခြံမြေများအသုံးပြုခြင်းကနေမြင်သာထင်သာအကျိုးရှိ deriving ကြောင်းပြသရန်ရှိကြောင်းယနေ့ရှင်းပါတယ် (အဲဒါကိုမှဆင်းသက်လာခံရအကျိုးရှိခြင်းမရှိဘဲထိုသို့ဘို့အလိုငှါရိုးရှင်းစွာပြု) သို့မဟုတ် အိမျနီးခငျြးမြားကိုလကျခံခဲ့သည်မဟုတ်။ ပိုင်ရှင်ကိုလည်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများစေအဆင်မပြေ minimize ဆင်တူကြိုတင်ကာကွယ်မှုကိုသုံးရပါမည်။
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်း
ဒေသများtoday’့ဇုန်နှင့်လည်းအာဏာပိုင်များအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းကိုအသုံးအရေးပါသောနှင့်တန်ဖိုးရှိသောန့်အသတ်ရှိ၏။ ဥပမာ သငျသညျမကျြနှာသာမပါဘဲတစ်ကားဂိုဒေါင်တစ်ဆိုင်မှာလုပ်လို့မရပါဘူး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဘို့သင့်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုခွင့်ပြုတော်မူသောအချိန်-shared ဥပဒေပြဌာန်းဖို့ကိုရည်ညွှန်းပိုင်ဆိုင်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအမြင်၏အချိန်အမှတ်ထံမှတည်ရှိလက်ခံ တစ်ရွက်လှေ၏နှစ်ပေါင်း 30 2 ပတ်တစ်နှစ်လျှင်။
Expropriation
ဤမြေသို့မဟုတ်ရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အဆောက်အဦးများအများပြည်သူရည်ရွယ်ချက်အဘို့နှင့်နစ်နာကြေးများအတွက်ငွေပေးချေဆန့်ကျင်အစိုးရကဝယ်ယူစေခြင်းငှါဆိုလိုသည်။ လျော်ကြေး၏အတိုင်းအတာနှင့်အတူအဆိုပါပြဿနာစံအမြဲပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးကွက်တန်ဖိုးမတိုက်ဆိုင်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ ချီးမြှင့်လျော်ကြေးပမာဏကိုအပေါ်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းအားအစဉ်အမြဲရှိပါသည်။ လက်ျာသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်မွေးရာပါဆိုမွေကနေ object ကို recover မှပိုင်ရှင်၏ညာဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူအခြေအနေများတွင်သင်တန်း၏, ပိုင်ရှင်အကြွင်းမဲ့အာဏာခေါင်းစဉ်သက်သေပြရပါလိမ့်မယ်နှင့်လူထုအခြေပြုပညတ်တရားတော်ကိုအိမ်ခြံမြေမှခေါင်းစဉ်ကိုဝယ်ယူဘယ်လိုအသေးစိတ်အတွက်ထိန်းညှိ။
တစ်ရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်နှင့်တကွ, အာကာသ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအထက်နှင့်မြေယာအောက်မှာအာကာသအပါအဝင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသယ်ဆောင်။ သို့သော်ဒီရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းတခုတိုက်ခန်းကဲ့သို့သောအောက်ကလေပိုင်နက်သို့မဟုတ်အာကာသယူဆမဟုတ်ဘယ်မှာအခြေအနေများတွင်လျှောက်ထားမထားဘူး။
ဒါ့အပြင်အမြင်အရပ်ဘက်အမှတ်ကနေမြေယာ၏ပိုင်ဆိုင်မှု, စက်ရုံတည်ဆောက်ရန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အတူတူးဖော်ကိုလည်းတူးဖော်ရန်ပိုင်ရှင် entitles အတူအချို့သောတာဝန်ဝတ္တရားသယ်ဆောင်။
တစ်ပြည်ကိုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အထဲကယူသွားတတ်၏သမျှသောဆောက်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်အလုပ်ပိုင်ရှင်ကဆောင်ရွက်နဲ့ပိုင်ရှင်မှပိုငျဆိုငျခဲ့ကွောငျးယူဆရှိတယ်။ ပိုင်ရှင်မြင်နိုင်နှင့်အမြဲတမ်းမဟုတ်သောအမှတ်အသားများအားဖွငျ့ဂုဏ်သတ္တိများ၏နယ်နိမိတ်ကို fix ဖို့အိမ်နီးချင်းမင်းဇော်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခိုင်ခံ့ဖို့ပိုင်ရှင်၏ညာဘက်လည်းရှိ၏။
399 “”€ Usufruct ဆောင်းပါးများ 328 â
ဒီသက်တမ်းကိုသူတို့ usus (အသုံး) နှင့် fructus (ခံစား) ရှိသည်ဘယ်မှာအဟောင်းရောမဥပဒေ, ဤအရပ်ကျနော်တို့သက်တမ်း usufruct ရမှဆင်းသက်လာသည်။ Usufruct ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေမယ့်တတိယပါတီကပိုင်ဆိုင်ရာခံစားပိုင်ခွင့်ကိုဆိုလိုသည်။ ဥပမာ အမွေ၏အခွအေန။ အမွေခံသားဖြစ်ကြ၏ပေမယ် usufruct တနည်း, ကျန်ရစ်သူအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်ကွယ်လွန်သူအင်္ကျီ၏အိမ်ခြံမြေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ခံစားကတည်းကအသက်ဆက်ရှင်သန်ခြင်းအိမ်ထောင်ဖက်အမွေကိုခေါ်မရ။
Usufruct ပညတ်တရား၏စစ်ဆင်ရေးအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်သို့မဟုတ်အလိုတော်အားဖြင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုရည်ညွှန်းသို့သော် အကယ်. ကြောင့်မြေယာနှင့်ပတ်သက်သည့်အမျိုးမျိုးသောမှတ်ပုံတင်ထဲမှာမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်။

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
व्याख्यान 2

को स्वामित्व को दायाँ लेख 320 â अवधारणा € “”327
स्वामित्व को परम्परागत धारणा मालिक स्वामित्व कुरा कुनै प्रयोग जो व्यवस्था विपरीत छ गरेको छ कि प्रदान स्वामित्व वस्तु भन्दा निरपेक्ष र अनियन्त्रित अधिकार छ भनेर भएको छ। त्यसैले चल्ने वा immovable सम्पत्ति थियो कि स्वामित्व को वर्ण रमाइलो गर्न सही र कुरा को निपटान गर्ने अधिकार थियो।
यस्तो सही परंपरागत सबैभन्दा निरपेक्ष ढंगमा exercised थियो। यो पनि मालिकले कुरा त्याग्न योग्य थियो पापीलाई र नागरिक व्यवस्थामा त्यहाँ अवस्थित, जो कि एक व्यक्ति समय अवधिका लागि वस्तु possesses यदि व्यवस्था गरेर, यस्तो कुरा को स्वामित्व हुनेछ आवश्यक मतलब acquisited निर्धारण रूपमा थाह छ मालिक उहाँले मालिक कुरा त्याग्नुहुन्न र यस्तो कुरा को सम्पत्ति अरू कसैले भन्दा लिएको छ भने त्यसैले प्राप्त गर्न, त्यसपछि तेस्रो पक्ष सक्छन् मूल मालिक सट्टा समय अधिग्रहण स्वामित्व को एक अवधिको ल्याप्स पछि।
स्वामित्व को परम्परागत ज्ञान परंपरागत perpetuity को वर्ण थियो
(समय सीमित छैन)। तर हाल को वर्ष को, त्यहाँ धेरै महत्वपूर्ण छ
स्वामित्व को यो निरपेक्ष अवधारणा मा सीमितता।
आज यो स्वामित्व पनि आईटीए € ™ को सामाजिक आयाम छ भनेर स्वीकार्नुभयो छ।

सामाजिक अवधारणा स्वामित्व को सही प्रासंगिक
आज त्यहाँ oneâ € ™ को अधिकार को उचित प्रयोग अवधारणा र दुरुपयोग रूपमा जानिन्छ के छ। राम्रो neighborliness को अवधारणा पनि छ। अभ्यास मा कठिनाई कि छिमेकी दु गर्न कारण स्वामित्व को सही को विकास वा व्यायाम छ असुविधाको को हदसम्म निर्धारण गर्न कसरी उत्पन्न हुन्छ। यो मालिक उहाँले यसैले सम्पत्ति एक विकास capricious छ कि को प्रयोग देखि एक मूर्त लाभ deriving छ भनेर देखाउने छ (यो देखि व्युत्पन्न भइरहेको लाभ बिना यो खातिर बस गरिन्छ) वा बस जासुसी गर्न आज स्पष्ट छ छिमेकी स्वीकार गरिएको छैन। मालिकले पनि समान सतर्कताहरूबारे छरछिमेकी कारण असुविधाको कम गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ।
योजना र पर्यावरण कानून
क्षेत्रहरु todayâ € ™ को क्षेत्र हो र पनि अधिकारीहरूले द्वारा नियमन छ प्रयोग महत्वपूर्ण र मूल्यवान सीमा छ। उदाहरण तपाईं एक ग्यारेज अनुमोदन बिना एक दोकान बनाउन सक्नुहुन्छ।
अन्तमा आज हामी स्वामित्व विभिन्न प्रकारका उदाहरण को लागि तपाईं स्वामित्व दिन्छ जो समय-साझेदारी कानून संकेत दृश्य को समय बिन्दुबाट अवस्थित भनेर स्वीकार 2 हप्ता एक नौका को 30 वर्ष को लागि एक वर्ष।
Expropriation
यो भूमि वा immovable सम्पत्ति वा भवनहरु सार्वजनिक उद्देश्य र क्षतिपूर्ति लागि भुक्तानी विरुद्ध सरकारले प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हो। क्षतिपूर्ति को हदसम्म संग समस्या मापदण्ड सधैं सम्पत्ति को बजार मूल्य मेल खाँदैन छ। त्यहाँ सम्मानित क्षतिपूर्ति को मात्रा मा विवाद र मुद्दा सधैं छ। सही वा स्वामित्व मा निहित कुनै पनि possessor देखि वस्तु ठीक गर्न मालिकको सही छ। यस्तै परिस्थितिमा पाठ्यक्रम, मालिक निरपेक्ष शीर्षक साबित हुनेछ र सम्पत्ति शीर्षक प्राप्त छ कसरी नागरिक व्यवस्था विस्तार regulates।
एक immovable को स्वामित्व, यो संग वहन माथि र देशमा अन्तर्गत ठाउँ सहित तलको स्पेस स्वामित्व। तर यो यस्तो ब्लक को एक घर बनाउन भागको रूपमा जहाँ एक immovable सम्पत्ति न तलको airspace वा ठाउँ मान्छ परिस्थितिमा लागू हुँदैन।
साथै दृश्य को नागरिक बिन्दुबाट भूमि स्वामित्व, निर्माण गर्न, बोट योजना आवश्यकताहरु संग खन्नु र पनि उत्खनन यसलाई केही दायित्व संग वहन मालिक entitles।
त्यहाँ सबै निर्माण वा काम एक देशमा वा सम्पत्ति मा बाहिर छ, जो मालिक द्वारा बाहिर गरिएको र मालिक पर्छ एक अनुमान अवस्थित छ। मालिकले देखिने र स्थायी छन् जो चिह्न माध्यमबाट गुण को सीमाहरु समाधान गर्न छिमेकी compel गर्ने अधिकार छ। साथै आफ्नो सम्पत्ति वरिपरि बार लाउनु गर्न मालिकको सही छ।
Usufruct लेख 328 â € “”399
यसैले हामी शब्द usufruct प्राप्त यो अवधि जहाँ तिनीहरूले usus (प्रयोग) र Fructus (आनन्दको) छ पुरानो रोमन व्यवस्था बाट लिइएको हो। Usufruct प्रयोग र तेस्रो पक्ष स्वामित्वमा रहेको कुरा रमाइलो गर्न सही हो। उदाहरण उत्तराधिकार को अवस्थामा। राजकुमार छोराछोरी तर usufruct अर्थात् प्रयोग र जीवित जोडीलाई मा मृतक वास्कट को सम्पत्ति को आनन्दको नभएकोले जोडीलाई जीवित भएको उत्तराधिकार बोलाइएको छैन।
Usufruct या त द्वारा व्यवस्थाको सञ्चालन, वा काम वा हुनेछ मार्फत हुन सक्छ। तर यो immovable सम्पत्ति बुझाउँछ भने यो भूमि सम्बन्धित विभिन्न Registries मा दर्ता आवश्यक छ।

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
forelesning 2

Begrepet eiendomsretten Artikler 320 â € “”327
Den tradisjonelle oppfatningen av eierskap har vært at eieren har den absolutte og ukontrollert rett over objektet eide forutsatt at ingen bruk av tingen eid er gjort som er i strid med loven. Derfor tegnet av eierskap om det var av løsøre eller fast eiendom var det rette å nyte og rett til å råde over tingen.
Slik rett ble tradisjonelt utført i den mest absolutte måte. Det betydde også at eieren hadde rett til å forlate ting og det finnes i sivilrett, det som er kjent som acquisited resept som betyr at hvis en person besitter et objekt for en periode som kreves av loven, en eierandel på slike ting vil anskaffes derfor hvis en eier forlater en ting han eier og besittelse av slike ting er overtatt av noen andre, så en slik tredjepart kan etter bortfallet av en periode overta eierskapet i stedet for den opprinnelige eieren.
Den tradisjonelle kunnskap om eier tradisjonelt hatt karakter av all fremtid
(Ikke begrenset av tid). Men de siste årene har det vært svært viktig
begrensninger på denne absolutte begrepet eierskap.
I dag er det anerkjent at eierskap har også ita € ™ s sosial dimensjon.

Sosial konsept relevant i eiendomsretten
I dag er det det som er kjent som begrepet riktig bruk og misbruk av oneâ € ™ s rettigheter. Det er også begrepet godt naboskap. Vanskeligheten i praksis oppstår om hvordan å fastslå omfanget av inntrufne som skal påført naboene på grunn av utviklingen eller utøvelse av eiendomsretten. Det er klart i dag at eieren har til å vise at han er utlede en konkret nytte av bruk av eiendommen derfor en utvikling som er lune (det er gjort bare for moro skyld uten fordelen er avledet fra det) eller bare for å spionere på naboer er ikke tillatt. Eieren må også bruke lignende forholdsregler for å minimere ulempene for naboene.
Planlegging og sikkerhetslovgivningen
Områder er todayâ € ™ s soner og også det er en viktig og verdifull begrensning som bruker er regulert av myndighetene. F.eks du kan ikke lage en garasje en butikk uten godkjenning.
Til slutt i dag aksepterer vi at ulike former for eierskap eksisterer fra tiden synspunkt henvise til tids delt lovgivning som gir deg eierskap for F.eks 2 uker i året i 30 år med en yacht.
ekspropriasjon
Det betyr at land eller fast eiendom eller bygninger kan bli kjøpt opp av regjeringen for en offentlig formål og mot betaling for kompensasjon. Problemet med omfanget av erstatning er at kriteriene ikke alltid samsvarer med markedsverdien av eiendommen. Det er alltid uenighet og rettssaker på erstatningsbeløpet tildelt. Iboende i riktig eller eierskap er riktig for eieren å gjenopprette objektet fra alle innehavere. Selvfølgelig i lignende situasjoner, vil eieren må bevise absolutt tittelen og sivilrett regulerer i detalj hvordan eiendomsretten til eiendommen er ervervet.
Eiendomsretten til en fast bærer med seg, eierskap av plass over og under inkludert rommet under land. Men dette gjelder ikke i situasjoner der en fast eiendom som verken overtar den luftrom eller plass under for eksempel en leilighet som utgjør en del av en blokk.
Også eierskap av land fra sivil synspunkt gir eieren å bygge, plante, grave med planlegging krav samt utgraving bærer med seg visse forpliktelser.
Det foreligger en antakelse om at all bygging eller arbeid som er utført på et land eller eiendom er utført av eieren og tilhører eieren. Eieren har rett til å tvinge naboen til å fikse grensene av eiendommene ved hjelp av merkene som er synlig og permanent. Også er det rett fra eieren til å legge sin eiendom.
Bruksrett Artikler 328 â € “”399
Dette begrepet er hentet fra den gamle romerske loven der de har Usus (bruk) og fructus (glede), derav får vi begrepet bruksrett. Bruksretten innebærer retten til å gjøre bruk av og nyte en ting som eies av en tredjepart. F.eks situasjoner arv. Gjenlevende ektefelle er ikke kalt til arv siden arvingene er barn, men bruksretten dvs. bruk og glede av boet etter den avdøde vester i gjenlevende ektefelle.
Bruksrett kan skje enten ved lov eller gjennom gjerning eller vil. Hvis derimot det gjelder fast eiendom det krever registrering i de forskjellige registre knyttet til land.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
لکچر 2

د د د د مالکیت حق بیشتر 320 â مفهوم € “”327
د مالکیت دوديز تصور دا ده، چې د خاوند د څيز د مطلق او شدیده حق لري ملکیت په دې شرط چې د کار ملکیت هېڅ ګټه نه ده ترسره کوم چې د قانون مخالف وي. له همدې کبله د مالکیت د کرکټر چې ايا دا د منقولو او يا غير منقولو شتمنيو وه د حق څخه برخمن او د کار د دفع لپاره حق و.
دا ډول حق و په دوديزه توګه په ټولو مطلق ډول وکارول. دا هم و، چې د خاوند حق لري چې د کار پریږدي او په مدني قانون کې موجود، هغه څه چې په توګه acquisited نسخې چې دا مانا لري، چې که يو کس د يوې مودې لپاره د يو څيز لرونکی دی په توګه د قانون له اړتیا، د داسې څيز د ملکيت به د مشهور له همدې امله باید ترلاسه شي که يو خاوند د يو شی چې هغه خاوند تارک او د دا ډول کار د تړاوپه دی له خوا د بل چا وړل، نو لکه د دریمې ډلې ښايي د اصلي خاوند پر ځای وخت لاسته راوړنه مالکیت مودې له تيريدو وروسته.
د مالکیت دوديزو پوهې په دوديزه توګه د تل لپاره د ځانګړتياؤ درلود
(له خوا د وخت پورې محدود نه). خو د وروستيو کلونو کې ډير د پام وړ د شتون
په دې اړه د مالکیت د مطلق مفهوم محدوديتونه.
نن ورځ دا ومنله چې د مالکیت لري هم itâ € ™ د ټولنیز اړخ.

ټولنيز مفهوم په د مالکیت د حق د اړوندو
نن هلته هغه څه دي د Onea € ™ د حقونو د سمې کارونې د مفهوم او ناوړې په نامه ياديږي. د ښه ګاونډیتوب مفهوم هم شتون لري. په عمل کې دغه ستونزه چې څنګه د د نه خوښې حده چې دا ده چې د ګاونډيو له خوا د د مالکیت د حق د پرمختګ او یا تمرین له امله د اوښتې شي معلومولو راپورته شوی دی. دا روښانه ده چې نن دا مالک غواړي وښيي، چې د هغه څخه د ملکیت له همدې امله يو پراختیا وي چې د پرستو د استعمال د لمس وړ ګټه ده او هرهغه (دا په ساده ډول ترسره لپاره پرته ګټه دا خاطر چې له هغې څخه مشتق) او يا په ساده توګه د جاسوسي ګاونډیانو نه منل کیږي. د خاوند هم بايد ورته د احتیاط څخه کار واخلئ وزغمي. د ګاونډیانو له امله راکم کړي.
د پلان او د چاپیریال د قانون
سيمو todayâ € ™ د زونونو دي او هم یو ډیر مهم او ارزښتناک محدودیت چې کارول کیږي، د چارواکو له خوا تنظيميږي شته. ساري په توګه. تاسو نه شي کولای د موټرانو کارخانه تصویب پرته يوه هټۍ کړي.
په پای کې نن موږ دا منو چې د مالکیت د مختلفو بڼو د محتویات وخت-ګډ قانون په اشارې وخت ټکی چې د ساري په توګه تاسو د ملکيت ته اجازه ورکوي له شتون د yacht د 30 کلونو لپاره په کال کې 2 اونیو.
د استملاک
دا په دې مانا چې د ځمکو او يا غير منقولو شتمنيو يا ودانۍ د عامه موخو لپاره او د جبران لپاره د پيسو په وړاندې د حکومت له خوا ترلاسه شي. د سره د خسارې حده ستونزه دا ده چې د معیارونو د تل لپاره د بازار د ځمکې د ارزښت نه خوري. تل جنجال او النجو د خساره د اندازه ورکړل شتون لري. په حق او یا مالکیت ذاتي دا ده چې د خاوند د چې له هر ډول متصرف څيز بیرته حق. د کورس په ورته حالاتو کې، د خاوند به لري چې مطلق سرليک ثابته او د مدني قانون په تفصيل سره تنظیموي چې څنګه د ملکیت دی ته رسولې ده.
د يو غير منقول ملکیت سره لري، د پورته او لاندې د ځمکې لاندې د فضا په شمول د فضا د مالکیت. خو د دې نه لکه د یو بلاک کې يو اپارتمان د جوړولو په برخه کې داسې حالاتو کې چې يو غير منقولو شتمنيو نه د هوایي حریم او یا په لاندې خالي ځای فرض درخواست.
هم له د محتویات مدني ټکی د ځمکې د ملکيت خاوند ته جوړ کړي، د نبات، سره پلان غوښتنو سپړلو او هم دا يقيني مکلفیتونه کيندنې ترسره کولو مستحق دې.
انګیرنه چې ټول د جوړولو يا د کار څخه ده کومه چې د ځمکې د ملکیت او ترسره شوی دی د خاوند له خوا ترسره او د خاوند پورې اړه لري شته. د خاوند حق لري چې د ګاونډي له خوا د نښې چې د ليدو وړ دی او دايمي وسايل د ملکیتونو د پولو ځمکی ته اړ لري. هم د مالک د خپل ملکیت ضمیمه حق شته دی.
د استفادې بیشتر 328 â € “”399
دا اصطلاح د پخواني روم د قانون هلته د usus (استعمال) او د fructus (سازوسامان) لري څخه اخیستل شوې، له دې امله موږ د اصطلاح د استفادې تر لاسه کړي. د استفادې د استعمال کړي او یو شی ملکيت یو دریم ګړي لخوا خوند حق په دی معنی. ساري په توګه. د ميراث د حالاتو. پاتې خاوند دی چې د ميراث په نامه نه راهیسې د وارثان د ماشومانو خو د استفادې i.e. د استعمال او په ژوندۍ ده خاوند د مرحوم واسکټونه د کورونو د برخمن دي.
د استفادې کولای له خوا د قانون د عملیاتو، او یا عمل له لارې او یا به پېښ شي. که څه هم چې دا غير منقولو شتمنيو ته اشاره کوي چې دا د ځمکې په اړه د مختلفو ثبتول د نوم لیکنې ته اړتیا لري.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
درس 2

مفهوم حق مالکیت مقالات 320 â € “”327
مفهوم سنتی از مالکیت این بوده است که صاحب حق مطلق و کنترل نشده بیش از جسم ارائه متعلق است که بدون استفاده از چیزی که متعلق به انجام خلاف قانون است. بنابراین شخصیت مالکیت آن است که آیا اموال منقول یا غیر منقول بود سمت راست برای لذت بردن و حق به دور از چیزی بود.
این حق به طور سنتی در شیوه ای مطلق اعمال شد. همچنین بدان معنی است که صاحب به رها کردن چیزی برخوردار بود و در قانون مدنی وجود دارد، آنچه که به عنوان نسخه کسب به این معنی که اگر یک فرد دارای یک شی برای یک دوره از زمان به عنوان قانون لازم، مالکیت چنین چیزی شناخته شده شود بنابراین به دست آورد اگر مالک رها یک چیز او صاحب و در اختیار داشتن چنین چیزی است توسط بیش از شخص دیگری گرفته شده، پس از شخص ثالث ممکن است پس از گذشت یک دوره از زمان مالکیت به دست آوردن جای صاحب اصلی.
دانش سنتی مالکیت به طور سنتی شخصیت های جاودانی حال
(توسط زمان محدود نمی شود). با این حال در سال های اخیر، وجود داشته است بسیار قابل توجه بوده است
محدودیت در این مفهوم مطلق مالکیت.
امروز آن است که اذعان کرد که مالکیت نیز itâ € ™ ثانیه بعد اجتماعی.

مفهوم اجتماعی مربوطه در حق مالکیت
امروز آنچه که به عنوان مفهوم استفاده مناسب و سوء استفاده از oneâ حقوق € ™ ثانیه شناخته شده وجود دارد. نیز مفهوم همسایگی خوب وجود دارد. مشکل در عمل در مورد چگونگی تعیین میزان ناراحتی این است که به کشورهای همسایه با توجه به توسعه و یا اعمال حق مالکیت تحمل شود مطرح می شود. امروز روشن است که مالک است تا نشان دهد که او استخراج یک سود قابل حصول از استفاده از اموال در نتیجه توسعه است که دمدمی مزاج (آن است که فقط به خاطر از آن را بدون سود از آن مشتق شده است انجام می شود) و یا به سادگی برای جاسوسی همسایه پذیرفته نشده است. مالک همچنین باید اقدامات احتیاطی مشابه برای به حداقل رساندن ناراحتی ایجاد می شود را به کشورهای همسایه استفاده کنید.
برنامه ریزی و قانون محیط زیست
مناطق € ™ ثانیه مناطق todayâ و نیز یک محدودیت مهم و با ارزش که با استفاده از توسط مقامات تنظیم وجود دارد. به عنوان مثال. شما می توانید یک گاراژ یک فروشگاه بدون نیاز به تایید نیست.
در نهایت امروز ما بپذیریم که اشکال مختلف مالکیت از نقطه زمان نمایش با اشاره به مصوبات مشترک هم که اجازه می دهد مالکیت شما برای به عنوان مثال، وجود 2 هفته در سال به مدت 30 سال از یک قایق بادبانی.
سلب مالکیت
این به این معنی است که زمین و یا اموال غیر منقول و یا ساختمان ممکن است توسط دولت برای یک هدف عمومی و در مقابل پرداخت برای جبران به دست آورد. مشکل با میزان جبران خسارت است که معیارهای همیشه ارزش بازار ملک مطابقت. همیشه جنجال و دادخواهی در میزان غرامت اعطا وجود دارد. ذاتی در سمت راست و یا مالکیت در سمت راست صاحب برای بازیابی شی از هر صاحب است. البته در شرایط مشابه، صاحب باید برای اثبات عنوان مطلق و قانون مدنی در جزئیات به مقررات مربوط به عنوان به اموال به دست آمده است.
مالکیت یک غیر منقول حمل با آن، مالکیت فضای بالا و پایین از جمله فضای زیر زمین است. با این حال این در شرایطی که اموال غیر منقول نه فرض حریم هوایی و یا فضای زیر مانند یک آپارتمان تشکیل بخشی از یک بلوک صدق نمی کند.
همچنین مالکیت زمین از نقطه مدنی از نظر حق صاحب به ساخت، گیاه، حفر با الزامات برنامه ریزی و همچنین حفاری حمل با آن تعهدات است.
وجود دارد یک فرض که همه ساخت و ساز و یا کار است که در یک زمین یا ملک انجام شده است که توسط مالک انجام شده و متعلق به مالک وجود دارد. مالک حق وادار همسایه به رفع مرزهای خواص با استفاده از علائم قابل مشاهده و دائمی آن است. همچنین در سمت راست صاحب به محصور اموال خود را وجود دارد.
مقالات حق عمری و رقبی 328 â € “”399
در این مدت از قانون روم قدیمی که در آن آنها را به USUS (استفاده) و fructus (لذت) مشتق شده است، از این رو ما از مدت حق عمری و رقبی است. حق عمری و رقبی معنی حق را به استفاده از و لذت بردن از یک چیز متعلق به یک شخص ثالث است. به عنوان مثال. شرایط ارث. بازمانده همسر به ارث به نام نه از وارثان کودکان اما حق عمری و رقبی یعنی استفاده و لذت بردن از املاک از جلیقه مرحوم در همسر بازمانده است.
حق عمری و رقبی هم می تواند با اعمال قانون، و یا از طریق عمل و یا اتفاق خواهد افتاد. با این حال اگر آن را به اموال غیر منقول اشاره آن نیاز به ثبت نام در ثبت های مختلف مربوط به زمین.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Wykład 2

Pojęcie prawa własności Artykuły 320 â € “”327
Tradycyjne pojęcie własności było to, że właściciel ma absolutną i niekontrolowane prawo nad obiektem posiadanych pod warunkiem, że nie ma sensu na rzecz należącej odbywa się co jest sprzeczne z prawem. Dlatego charakter własności, czy to mienie ruchome lub nieruchome było prawo do korzystania i prawo do rozporządzania rzeczą.
Takie prawo tradycyjnie wykonywane w najbardziej absolutnym sposób. Oznaczało to także, że właściciel ma prawo do rezygnacji z rzeczy i istnieje w prawie cywilnym, co jest znane jako acquisited recepty, co oznacza, że jeśli dana osoba posiada obiekt na pewien okres czasu, zgodnie z wymogami prawa, własności takich rzeczy będzie być nabywane w związku z tym, jeżeli właściciel rezygnuje rzeczy on jest właścicielem i posiadanie takiej rzeczy zostaje przejęty przez kogoś innego, to taka osoba trzecia może po upływie okresu czasu eksploatacji, uzyskały zamiast pierwotnego właściciela.
Tradycyjna wiedza własności tradycyjnie miały charakter bezterminowo
(Nie ograniczając czasu). Jednak w ostatnich latach były bardzo znaczące
ograniczenia dotyczące tej absolutnej koncepcji własności.
Obecnie uznaje się, że własność ma również ita € ™ s wymiar społeczny.

Koncepcja Społecznej istotne w prawo własności
Dziś nie jest to, co jest znane jako koncepcji właściwego stosowania i nadużywania ONEA praw € ™ s. Istnieje również pojęcie dobrego sąsiedztwa. Trudność pojawia się w praktyce, w jaki sposób określić zakres niedogodności, które mają zostać poniesione przez sąsiadów ze względu na rozwój lub wykonywania prawa własności. Jest już jasne, że właściciel musi pokazać, że jest uzyskiwanie wymiernych korzyści z korzystania z nieruchomości w związku z tym rozwoju, która jest kapryśna (to się robi po prostu dla dobra bez korzyści wynikającej z niego) lub po prostu szpieg sąsiedzi nie są akceptowane. Właściciel musi także stosować podobne środki ostrożności, aby zminimalizować niedogodności spowodowane sąsiadów.
Planowanie i ustawodawstwo Środowisko
Obszary są todayâ strefy € ™ s, a także jest ważnym i cennym Ograniczenie takie użycie jest regulowane przez władze. Na przykład. nie można dokonać garaż sklep bez zgody.
Wreszcie dziś przyjmujemy, że różne formy własności istnieją z punktu widzenia czasu odnoszące się do ustawodawstwa dotyczącego czasu współdzielony, który pozwala na przykład na własność 2 tygodnie w roku, przez 30 lat od jachtu.
Wywłaszczenie
Oznacza to, że grunty lub nieruchomości lub budynki mogą być nabywane przez rząd do celów publicznych i przeciw wypłata odszkodowania. Problem z zakresu kompensacji jest to, że kryteria nie zawsze odpowiada wartości rynkowej nieruchomości. Zawsze jest kontrowersje i spory o wysokości przyznanego odszkodowania. Nieodłącznym prawo lub własności jest prawem właściciela do odzyskania obiektu z dowolnego posiadacza. Oczywiście w podobnych sytuacjach, właściciel będzie musiał udowodnić absolutną tytuł oraz prawo cywilne reguluje szczegółowo, w jaki tytuł prawny do nieruchomości zostało nabyte.
Własność nieruchomego niesie ze sobą, własność przestrzeni nad i pod tym przestrzeń pod ziemią. Jednak to nie ma zastosowania w sytuacji, gdy nieruchomość nie zakłada przestrzeń powietrzną lub przestrzeń poniżej, takich jak mieszkania stanowiącego część bloku.
Również własność ziemi z punktu widzenia cywilnego upoważnia właściciela do budowy, roślina, wykopaliska z wymogami planowania, a także wykopaliska niesie ze sobą pewne obowiązki.
Istnieje przypuszczenie, że cała konstrukcja lub dzieło, które odbywa się na ziemi lub nieruchomości zostały przeprowadzone przez właściciela i należy do właściciela. Właściciel ma prawo zmusić sąsiada, aby ustalić granice własności poprzez znaki, które są widoczne i trwałe. Nie ma też prawo właściciela dołączyć swoją własność.
Prawa użytkowania Artykuły 328 â € “”399
Termin ten pochodzi od starego rzymskiego prawa, gdzie mają usus (użytkowanie) i fructus (przyjemność), a więc mamy prawo użytkowania termin. Użytkowanie oznacza prawo do korzystania z rzeczy i cieszyć się w posiadaniu osoby trzeciej. Na przykład. Sytuacje dziedziczenia. Żyjący małżonek nie jest powołany do dziedziczenia, gdyż spadkobiercy są dzieci, ale użytkowanie czyli korzystanie i majątku zmarłego kamizelki w jego współmałżonkowi.
Użytkowanie może się zdarzyć, albo z mocy prawa lub poprzez czyn lub będzie. Jeśli jednak odnosi się do nieruchomości nie wymaga rejestracji w różnych rejestrach związanych wylądować.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
palestra 2

O conceito do direito de propriedade dos artigos 320 â € “”327
A noção tradicional de propriedade tem sido que o proprietário tem o direito absoluto e descontrolado sobre o objeto possuía desde que não haja uso da coisa possuída é feito o que é contrário à lei. Portanto, o caráter de propriedade se era de bens móveis ou imóveis foi o direito de desfrutar e o direito de dispor da coisa.
Esse direito era tradicionalmente exercido da maneira mais absoluta. Também significava que o proprietário tinha o direito de abandonar a coisa e não existe em direito civil, que é conhecido como prescrição acquisited que significa que se uma pessoa possui um objeto por um período de tempo, como exigido por lei, a posse de tal coisa vai ser adquirido, portanto, se um proprietário abandona uma coisa que ele possui e a posse de tal coisa é tomado por outra pessoa, então esse terceiro pode, depois de decorrido o prazo de um período de tempo de propriedade adquirem, em vez de o proprietário original.
O conhecimento tradicional de propriedade tradicionalmente tinha o caráter de perpetuidade
(Não limitado pelo tempo). No entanto nos últimos anos, tem havido muito significativa
limitações sobre este conceito absoluto de propriedade.
Hoje reconhece-se que a propriedade tem também itâ dimensão social € ™ s.

Conceito social relevante no direito de propriedade
Hoje existe o que é conhecido como o conceito de uso adequado e abuso de oneâ € ™ s direitos. Há também o conceito de boa vizinhança. A dificuldade na prática surge sobre a forma de determinar a extensão da inconveniência que está a ser sofrido pelos vizinhos devido ao desenvolvimento ou exercício do direito de propriedade. É hoje evidente que o proprietário tem de mostrar que ele é derivar um benefício tangível da utilização do imóvel, portanto, um desenvolvimento que é caprichosa (que é feito simplesmente por causa dele sem o benefício a ser derivado dele), ou simplesmente para espionar o vizinhos não é aceite. O proprietário também deve usar precauções semelhantes a minimizar os inconvenientes causados aos vizinhos.
Planejamento e legislação ambiental
Áreas são zonas € ™ s todayâ e também há uma limitação importante e valioso que usam é regulado pelas autoridades. Por exemplo. você não pode fazer uma garagem de uma loja sem aprovação.
Finalmente hoje nós aceitar que diferentes formas de propriedade existe, do ponto de vista do tempo referindo-se a legislação de tempo compartilhado que permite a propriedade para, por exemplo 2 semanas por ano durante 30 anos de um iate.
Expropriação
Isto significa que terra ou bens imóveis ou edifícios podem ser adquiridos pelo governo para uma finalidade pública e contra o pagamento de indemnização. O problema com a extensão de compensação é que os critérios nem sempre coincidem valor de mercado da propriedade. Há sempre controvérsias e litígios sobre o montante da indemnização atribuída. Inerente ao direito ou a propriedade é o direito do proprietário para recuperar o objeto a partir de qualquer possuidor. É claro que em situações semelhantes, o proprietário terá que provar título absoluto e o direito civil regula em detalhes como título de propriedade é adquirida.
A propriedade de um imóvel carrega com ele, a propriedade do espaço acima e abaixo, incluindo o espaço sob a terra. No entanto, isto não se aplica a situações em que um bem imóvel não assume o espaço aéreo ou espaço abaixo, como um formando apartamento parte de um bloco.
Além disso, a propriedade da terra a partir do ponto de vista civil, autoriza o proprietário a construir, planta, escavar com os requisitos de planejamento e também escavação traz consigo certas obrigações.
Existe uma presunção de que toda a construção ou obra que é realizada sobre um terreno ou propriedade foi realizada pelo proprietário e pertencente ao proprietário. O proprietário tem o direito de obrigar o vizinho para fixar os limites das propriedades por meio de marcas que são visíveis e permanentes. Também há o direito do proprietário para incluir sua propriedade.
Artigos de usufruto 328 â € “”399
Este termo é derivado do direito romano antigo, onde eles têm as usus (uso) eo fructus (prazer), daí temos o usufruto prazo. Usufruto significa direito de fazer uso de e desfrutar de uma coisa pertencente a um terceiro. Por exemplo. situações de herança. O cônjuge sobrevivente não é chamado à herança uma vez que os herdeiros são os filhos, mas o usufruto ou seja, o uso e gozo da propriedade dos coletes falecidos no cônjuge sobrevivo.
Usufruto pode acontecer, quer por força de lei, ou por meio de ação ou vontade. Se, no entanto, refere-se a bens imóveis que exige registro nos vários registros relacionados à terra.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਲੈਕਚਰ 2

ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੇਖ 320 ਦੀ ਧਾਰਨਾ € “”327
ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਕਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਮਲਕੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ. ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ.
ਅਜਿਹੇ ਸੱਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਭ ਪੂਰਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ acquisited ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲੈਪਸ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਦਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੀ
(ਵਾਰ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਨਾ). ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਮੀ.
ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵੀ Ita € ™ s ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਯਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ.

ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਕਲਪ
ਅੱਜ ਉਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ oneâ € ™ s ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਵੀ ਚੰਗਾ neighborliness ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਾਰਨ ਗੁਆਢੀਆ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਦੇ ਵਰਤਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਠੋਸ ਲਾਭ ਵਚਿੱਤਰ ਹੈ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਜ ਬਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਢੀਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੁਆਢੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ
ਖੇਤਰ todayâ € ™ s ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਝਲਕ ਵਾਰ-ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਕ Yacht ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ.
ਗੁਰਬਤ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਜ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ. ਸੱਜੇ ਜ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਤੱਕ ਇਕਾਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੈ. ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ.
ਇੱਕ ਅਚੱਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਪਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੇਠ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ Apartment ਬਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਜ ਹੇਠ ਸਪੇਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੈ.
ਵੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਿਵਲ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੌਦਾ, ਯੋਜਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਹੱਕਦਾਰ.
ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਜ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੇੜਲਾ ਅੰਕ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਦੇ ਚੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.
Usufruct ਲੇਖ 328 â € “”399
ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਪਯੋਗਤਾ (ਵਰਤਣ) ਅਤੇ fructus (ਭੋਗਣ) ਹੈ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਦ usufruct ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. Usufruct ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ. ਸਾਥੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵਾਰਸ ਬੱਚੇ, ਪਰ usufruct ਭਾਵ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਰਭਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
Usufruct ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇ, ਜ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਜ ਕਰੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਜਸਟਰੀਆ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Curs 2

Concepția dreptului de proprietate Articolele 320 â € “”327
Noțiunea tradițională de proprietate a fost că proprietarul are dreptul absolut și necontrolată asupra obiectului, aflate în proprietate, cu condiția ca nici un folos de lucru deținut se face ceea ce este contrar legii. Prin urmare, caracterul de proprietate dacă aceasta a fost de bunuri mobile sau imobile a fost dreptul de a se bucura și de dreptul de a dispune de lucru.
Acest drept a fost exercitat în mod tradițional, în modul cel mai absolut. De asemenea, aceasta a însemnat că proprietarul avea dreptul să renunțe la lucru și nu există în dreptul civil, ceea ce este cunoscut sub numele de prescripție acquisited ceea ce înseamnă că, în cazul în care o persoană care posedă un obiect pentru o perioadă de timp, conform prevederilor legale, proprietatea asupra unui astfel de lucru se va fi dobândit, prin urmare, în cazul în care un proprietar abandonează un lucru pe care îl deține și posesia unui astfel de lucru este preluat de altcineva, atunci o astfel de terță parte poate, după expirarea unei perioade de timp de proprietate în loc de dobândi proprietarului inițial.
Cunoștințelor tradiționale de proprietate a avut în mod tradițional caracterul perpetuu
(Fără a se limita de timp). Cu toate acestea din ultimii ani, au existat foarte semnificative
limitări cu privire la acest concept absolut de proprietate.
În prezent este recunoscut faptul că proprietatea are, de asemenea, Ita dimensiune socială € ™ s.

Conceptul social relevant în dreptul de proprietate
Astăzi există ceea ce este cunoscut sub numele de conceptul de utilizare corectă și abuzivă a drepturilor Onea € ™ s. Există, de asemenea, conceptul de bună vecinătate. Dificultatea în practică apare cu privire la modul de a determina gradul de inconvenient care urmează a fi suferit de vecini datorită dezvoltării sau a exercitării dreptului de proprietate. Este clar astăzi că proprietarul trebuie să demonstreze că el este să obțină un beneficiu concret din utilizarea proprietății, prin urmare, o dezvoltare care este capricioasă (aceasta se face pur și simplu, de dragul de el, fără a beneficia fiind derivate din ea), sau pur și simplu să spioneze vecinii nu este acceptat. Proprietarul trebuie să utilizeze, de asemenea, măsuri de precauție similare pentru a minimiza neplăcerile cauzate vecinilor.
Planificare și legislație de mediu
Zone sunt zone todayâ € ™ s și, de asemenea, există o limitare importantă și valoroasă, care utilizează este reglementată de către autorități. De exemplu. nu se poate face un garaj un magazin fără aprobare.
În cele din urmă astăzi acceptăm că diferite forme de proprietate există din punct de vedere al timpului referindu-se la legislația partajată în timp ce vă permite dreptul de proprietate pentru ex 2 săptămâni pe an, timp de 30 de ani de un iaht.
Expropriere
Acest lucru înseamnă că, terenuri sau bunuri imobile sau imobile pot fi achiziționate de către guvern pentru un scop public și contra plată pentru compensații. Problema cu gradul de compensare este că aceste criterii nu se potrivesc întotdeauna valoarea de piață a proprietății. Există întotdeauna controverse și litigii privind valoarea compensației acordate. Inerent în dreptul sau de proprietate este dreptul proprietarului de a recupera obiect de orice posesor. Desigur, în situații similare, proprietarul va trebui să dovedească din titlu absolut și dreptul civil reglementează în detaliu modul în care este dobândită din titlu de proprietate.
Proprietatea asupra unui imobil poartă cu ea, dreptul de proprietate asupra spațiului de mai sus și mai jos, inclusiv spațiul de sub pământ. Totuși, acest lucru nu se aplică în situațiile în care un bun imobil nu își asumă spațiul aerian sau spațiul de mai jos, cum ar fi o parte care formează un apartament dintr-un bloc.
De asemenea, dreptul de proprietate asupra terenurilor din punct de vedere civil dă dreptul proprietarului de a construi, a plantelor, excavat cu cerințele de planificare și de asemenea excavare comportă anumite obligații.
Există o prezumție că toate de construcție sau de lucru, care se desfășoară pe un teren sau proprietate a fost efectuat de către proprietar și aparține proprietarului. Proprietarul are dreptul de a obliga vecinul să stabilească limitele proprietăților prin intermediul mărcilor care sunt vizibile și permanente. De asemenea, există dreptul proprietarului de a închide proprietatea sa.
Articolele Uzufruct 328 â € “”399
Acest termen este derivat din dreptul roman vechi în cazul în care acestea au usus (utilizare) și fructus (plăcerea), prin urmare, vom obține uzufructului pe termen lung. Uzufruct înseamnă dreptul de a face uz de un lucru și să se bucure deținut de o terță parte. De exemplu. situații de moștenire. Soțul supraviețuitor nu este chemat la moștenire, deoarece moștenitorii sunt copiii, dar uzufructului adică utilizarea și exploatarea averii vestele decedate în soțul supraviețuitor.
Uzufruct se poate întâmpla, fie prin efectul legii, fie prin act sau voință. Dacă totuși se referă la bunuri imobile impune înregistrarea în diferitele registre referitoare la terenuri.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Лекция 2

Понятие права собственности Статьи 320 â € “”327
Традиционное понятие собственности было то, что владелец имеет абсолютную и бесконтрольное право над объектом Принадлежащий при условии, что использование вещи, принадлежащей не делается, что противоречит закону. Поэтому характер собственности, был ли он движимого или недвижимого имущества, было право пользоваться и право распоряжаться вещью.
Такое право традиционно осуществляется в наиболее абсолютным образом. Это также означает, что владелец имеет право отказаться от вещь и существует в гражданском праве, что известно как acquisited рецепту врача, что означает, что если человек обладает объект в течение периода времени, как это требуется по закону, право собственности на такой предмет будет быть приобретены поэтому если владелец отказывается от вещи он владеет и обладание такой вещью берется кем-то другим, то третье лицо может по истечении определенного периода времени приобретать в собственность вместо первоначального владельца.
Традиционные знания собственности традиционно носили характер бессрочное
(Не ограничено временем). Однако в последние годы, было весьма значительным
ограничения этой абсолютной концепции собственности.
Сегодня признано, что право собственности имеет также Ита € ™ с социальное измерение.

Социальная концепция актуальна в праве собственности
Сегодня есть то, что известно как концепция правильного использования и злоупотребления oneâ € ™ с правами. Существует также понятие добрососедства. Трудность в практике возникает о том, как определить степень неудобства, которое должно быть причинен соседями в связи с развитием или осуществления права собственности. Сегодня ясно, что владелец должен показать, что он является получение ощутимую выгоду от использования имущества, следовательно, развитие, которое капризничает (это делается просто ради нее без пользы будучи производной от него) или просто шпионить соседи не принято. Владелец также должен использовать аналогичные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму неудобства, вызванные к соседям.
Планирование и законодательство по окружающей среде
Районы являются todayâ зоны € ™ с, а также есть важное и ценное ограничение, применение регулируется властями. Например. вы не можете сделать гараж магазин без одобрения.
Наконец сегодня мы признаем, что различные формы собственности существуют с временной точки зрения, ссылаясь на разделением времени законодательство, которое позволяет собственности на Э.Г. 2 недели в год в течение 30 лет яхты.
экспроприация
Это означает, что земля или иное недвижимое имущество или здания могут быть приобретены правительством для общественных целей и против выплаты компенсации. Проблема со степенью компенсации является то, что критерии не всегда соответствуют рыночной стоимости имущества. Существует всегда споры и судебные споры о размере компенсации, присужденной. Неотъемлемым правом или собственности является право владельца, чтобы восстановить объект из любого владельца. Конечно, в подобных ситуациях, владелец должен будет доказать абсолютное название и гражданское законодательство подробно регламентирует, как право собственности на имущество приобретается.
Владение недвижимой вещи несет с собой, право собственности на выше и ниже, включая пространство под землей пространство. Однако это не применяется в ситуациях, когда недвижимое имущество, не берет на себя воздушное пространство или пространство под такими как жилой, образующим часть блока.
Кроме того, право собственности на землю с гражданской точки зрения дает право владельцу строить, завод, выкапывают с требованиями планирования, а также выемка грунта несет с собой определенные обязательства.
Там существует предположение, что вся конструкция или работа, которая осуществляется на земельном участке или имущество было осуществлено собственником и принадлежит владельцу. Владелец имеет право принуждать к соседу, чтобы зафиксировать границы свойств с помощью знаков, которые видны и постоянным. Также есть право владельца вложить свое имущество.
Пользовладения Статьи 328 â € “”399
Этот термин происходит от старого римского права, где они имеют usus (использование) и Fructus (наслаждение), следовательно, мы получаем термин узуфрукт. Узуфрукт означает право использовать и наслаждаться вещь, принадлежащую третьей стороне. Например. ситуации наследования. Переживший супруг не призван к наследованию, так как наследники являются дети, но узуфрукт т.е. использование и наслаждение имущества умершего в жилетах пережившего супруга.
Узуфрукт может произойти либо по закону, либо через акт или будет. Если же оно относится к недвижимому имуществу, оно требует регистрации в различных реестров, связанных с землей.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
lauga 2

O le mataupu o le Mea Saʻo o le umiaina Mataupu Faavae 320 se € “”327
O le manatu masani o le umiaina ua avea e faapea ei ai le tagata e ona le aia tatau atoatoa ma pulea i luga o le umia tuuina atu mea e leai se faaaogaina o mea e umia e faia lea e tusa ai ma le tulafono. O lea le uiga o le umiaina pe o o meatotino e mafai ona feaveai po o le le mafaagaeetia o le aia tatau e olioli ai ma le aia tatau e faamatuu atu o le mea.
O aia tatau sa masani ona faaaogaina i le faiga sili ona atoatoa. O lona uiga foi o ia o agavaa le tagata e ona e lafoai le mea ma o iina o loo i ai i le tulafono o le va o tagata, mea ua taʻua o talavai acquisited o lona uiga pe afai o se tagata ua i ai se mea mo se vaitaimi o le taimi e pei ona manaomia e le tulafono, o le a le umia o se mea ona maua lea afai tuulafoai i se tagata e ona se mea o ia umia ma o le umia o se mea ua faia i luga e se isi tagata, lea sea vaega lona tolu e mafai ina ua mavae le faalēaogāina o se vaitaimi o le umiaina maua taimi ae le o le uluai tagata e ona.
O le poto masani o le umiaina masani sa i ai le uiga o perpetuity
(E le faatapulaaina i taimi). Ae peitai o le tausaga talu ai nei, sa i ai e taua tele
tapulaa i lenei manatu faavae atoatoa o le umiaina.
O aso nei o loo faailoa atu o le umia ai foi itâ € s vaaiga lautele ™.

manatu Social talafeagai i le aia tatau o le umiaina
O aso nei o loo i ai le mea ua taʻua o le mataupu o le faaaogaina tatau ma le sauaina o oneâ aia tatau s € ™. O loo i ai foi le manatu o neighborliness lelei. O le faigata i le faiga e tulai mai i le auala e iloa ai le tulaga o le faigata o le a mafatia i le tuaoi ona o le atinae po o le faatinoina o le aia tatau o le umiaina. E manino i aso nei ei ai le tagata e ona e faaalia o loo ia deriving se faamanuiaga moni mai le faaaogaina o le meatotino lea a atinae e capricious (e faia na o mo ona o e aunoa ma faamanuiaga o loo maua mai ai) po o le na o le asiasi i le e le taliaina tuaoi. tatau ona e faaaogaina foi e le tagata e ona puipuiga faapena e faaitiitia ai le faigata na mafua i le tuaoi.
Fuafuaga ma tulafono o le Siosiomaga
Eria o todayâ sone s € ™ ma o loo i ai foi se tapulaa taua ma le taua o le faaaoga o loo faatonutonuina e le pulega. F.t.t. e le mafai ona faia se faletaavale se fale e aunoa ma le faamaoniga.
Mulimuli ane i le aso tatou te taliaina o ituaiga eseese o le umiaina i ai mai le taimi na manatu e faatatau i tulafono faasoa atu i le taimi lea e mafai ai e umia mo f.t.t. 2 vaiaso i le tausaga mo le 30 tausaga o le a iakiti.
Expropriation
O lona uiga e mafai ona maua fanua po o meatotino le mafaagaeetia po o fale e le Malo mo se faamoemoe o le Malo ma e faasaga i totogi mo taui. O le faafitauli i le tulaga o taui, o le e le tutusa i taimi uma taiala maketi taua o meatotino. O loo i ai pea finauga ma faafaamasinoga i luga o le aofaiga o taui e tuuina atu. Fananau mai i le taumatau po o le umiaina o le aia tatau o le tagata e ona ina ia toe maua le mea mai so o se possessor. O le mea moni i tulaga faapena, o le tagata e ona le a e faamaonia ai le igoa atoatoa ma faatonutonu ai le tulafono faalemalo auiliili le auala e maua igoa i meatotino.
O le umiaina o se mafaagaeetia tauaveina i ai, umia o le va i luga ma lalo e aofia ai le avanoa i lalo o le laueleele. Ae peitai, e le faaaogaina i le tulaga lenei pe afai o se meatotino mafaagaeetia pe tagofia le vateatea po o le avanoa o loo i lalo e pei o se vaega fale ua avea o se poloka.
Foi i le umia o fanua tau le va o manatu agavaa lē e ona e fausia, laau, eli i le fuafuaina o tulaga manaomia ma tauaveina eliga foi i ai nisi noataga.
O loo i ai se manatu o le fausia po o galuega uma ua faia i luga o se fanua po o meatotino ua tauaveina e le tagata e ona ma e patino i le tagata e ona. O le tagata e ona ei ai le aia e faamalosia ai le tuaoi e faatulaga le tuaoi o le meatotino e ala i le faailoga o loo vaaia ma tumau. Foi o loo i ai le aia tatau a lē e ona e siʻo lona meatotino.
Usufruct Mataupu Faavae 328 se € “”399
e maua lenei vaitaimi mai le tulafono a Roma anamua i latou le usus ai (faaaogaina) ma le fructus (fiafia), o lea tatou te maua ai le usufruct vaitaimi. o lona uiga o aia tatau Usufruct e faaaoga ma le fiafia o se mea e umia e se isi vaega. F.t.t. tulaga o tofi. Faasaoina toalua e le valaauina i le tofi talu mai le suli o fanau ae o le usufruct i.e. le faaaogāina ma le fiafia o le esetete a le faaeeina atu ua maliu i le toalua o soifua pea.
Usufruct mafai ona tupu e ala i faatinoga o le tulafono, po o le ala i galuega po o le a. Afai Peitai e faatatau i le le mafaagaeetia meatotino e manaomia ai le faamauina i le lesitala o eseese e faasino i fanua.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
òraid 2

Tha Concept na Right Sealbh Articles 320 â € “”327
Tha traidiseanta smuain de sealbh air a bhith gu bheil an sealbhadair a tha an iomlan agus gun rian làimh dheis thairis air na nì fo shealbh fhad ‘s nach cleachdadh na ni fo shealbh ga dhèanamh a tha an aghaidh an lagh. Uime sin an caractar sealbh air co-dhiù bha e na movable no immovable robh an seilbh air an làimh dheis gus tlachd a ghabhail agus air an làimh dheis thugaibh an ni.
Leithid ceart gu dualchasach a chleachdadh ann an dòigh ‘mhòr-chuid iomlan. Tha e cuideachd a ‘ciallachadh gu bheil an sealbhadair bha còir a thrèigsinn rud agus chan ann ann an lagh chatharra, ris an canar acquisited òrdugh a’ ciallachadh gu bheil ma tha cuideigin aca nì airson ùine mar a dh’fheumar a rèir an lagha, sealbh air a leithid a rud, bidh bhith air a togail mar sin ma tha an sealbhadair, thrèig a ni e leis a bheil agus an seilbh a leithid a rud air a ghabhail thairis le cuideigin eile, leithid an uair sin an treas phàrtaidh faodaidh an dèidh lapse de ùine togail sealbh àite thùsail sealbhadair.
Tha traidiseanta eòlas sealbh traidiseanta a bha an caractar buan-mhaireannach
(Cha earranta le ùine). Ach na bliadhnaichean mu dheireadh, tha a bhith fìor chudromach
cuingeachaidhean a leanas air a seo iomlan bun-bheachd sealbh.
An-diugh tha e aithnichte gu sealbh Tha cuideachd itâ € ™ s sòisealta taobh.

Sòisealta bun-bheachd iomchaidh ann an làimh dheis dhen sealbh
An-diugh tha rud ris an canar ‘bheachd-smuain ceart a cleachdadh agus mì-ghnàthachadh Onea € ™ s ann an còirichean. Tha e cuideachd a ‘bhun-bheachd de dheagh nàbaidheachd. Tha duilgheadas ann an cleachdadh a dh’èireas air ciamar a cho-dhùineas an ìre de neo-ghoireasachd a tha gu bhith a ‘fulang le na nàbaidhean mar thoradh air an leasachadh no eacarsaich air an taobh dheas dhen sealbh. Tha e soilleir an-diugh gu bheil an sealbhadair a tha a ‘sealltainn gu bheil e a’ tighinn susbainteach ‘faighinn buannachd bho bhith a’ cleachdadh an togalaich mar sin a leasachadh a tha capricious (tha e air a dhèanamh dìreach airson sgàth gun bhuannachd a bhith bunaichte bhon e) no dìreach airson farchluais a ‘ nàbaidhean nach eil a ‘gabhail ris. Feumaidh an neach-seilbh cuideachd a ‘cleachdadh coltach Ceumannan earalais a’ lùghdachadh neo-ghoireasachd a bhuaileas air an nàbaidhean.
Dealbhadh agus Àrainneachd reachdas
Sgìrean tha todayâ € ™ s sònaichean agus cuideachd tha cudromach agus luachmhor chuingeachaidh gun fheum ga riaghladh le na h-ùghdarrasan. M.e. nach urrainn dhut a dhèanamh garaids bùth gun aonta.
Mu dheireadh, an-diugh tha sinn a ‘gabhail ris gu bheil diofar sheòrsaichean sealbh ann bhon àm a shealladh’ toirt iomradh air àm-roinnte reachdas a leigeas leat sealbh me 2 seachdainean bliadhna airson 30 bliadhna de sgoth-seòlaidh.
Expropriation
Tha seo a ‘ciallachadh gu bheil fearann no immovable seilbh no togalaichean Faodar fhuair leis an riaghaltas airson adhbhar poblach agus an aghaidh pàigheadh airson airgead-dìolaidh. Tha duilgheadas ann leis an ìre de airgead-dìolaidh gu bheil na slatan-tomhais nach eil daonnan a rèir luach a ‘mhargaidh seilbh. Tha an còmhnaidh connspaid agus agartachd air an t-suim airgead-dìolaidh a thoirt seachad. Ghnèitheach ann an làimh dheis no seilbh a tha air an làimh dheis an neach-seilbh fhaighinn air ais bho na nì sam bith aig an. Gu dearbh ann an suidheachaidhean ceudna, an t-sealbhadair bidh agaibh ri dearbhadh iomlan tiotal agus an lagh chatharra riaghladh gu mionaideach mar tiotal seilbh air a togail.
Tha sealbh air an immovable a ‘giùlain leis, sealbh air a’ bheàrn gu h-àrd agus gu h-ìosal a ‘gabhail a-steach àite fon talamh. Ach chan eil seo a ‘buntainn ann an suidheachaidhean far a bheil an immovable seilbh cha’ gabhail an airspace no àite gu h-ìosal mar an Àros na phàirt de bacaidh.
Cuideachd, sealbh air fearann bho catharra sealladh còir an neach-seilbh a thogail, lusan, chladhach ri riatanasan dealbhachaidh agus cuideachd cladhach a ‘giùlain leis dleastanasan sònraichte.
Chan ann a rèir a ‘phrionnsabail gu bheil gach obair togail no a tha air a dhèanamh air fearann no togalach air a bhith air a dhèanamh leis an neach-seilbh agus buin don t-sealbhadair. Tha neach aig a bheil còir compel nàbaidh a chur ceart crìochan na seilbhean le dhòigh comharraidhean a tha follaiseach agus maireannach. Cuideachd tha an làimh dheis an neach-seilbh a chuairteachadh oighreachd aige.
Usufruct Articles 328 â € “”399
Tha an abairt seo a ‘tighinn bhon t-seann lagh Ròmanach far a bheil iad a bhith a’ usus (cleachdadh) agus an fructus (tlachd), mar sin gheibh sinn an teirm usufruct. Usufruct a ‘ciallachadh còir a chur gu feum agus a’ mealtainn ni ‘ann le treas-phàrtaidh. M.e. suidheachaidhean oighreachd. Mhair cèile Chan eil ghairm an oighreachd bhon oighrean tha a ‘chlann ach usufruct i.e. cleachdadh agus tlachd anns na h-oighreachd an neach a chaochail vests ann an maireann cèile.
Usufruct urrainn tachairt an dara cuid le obrachadh lagh, no tro ghnìomh no bidh. Ma ge-tà tha e a ‘buntainn ri immovable seilbh e Feumaidh clàradh ann an diofar registries co-cheangailte ri fearann.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
predavanje 2

Концепт права својине чл 320 а € “”327
Традиционални појам власништва је да власник има апсолутну и неконтролисану право над објектом власништву и под условом да не употреба ствари у власништву врши која је у супротности са законом. Стога је карактер власништва да ли је покретне или непокретне имовине је право да уживају и право да располаже ствари.
Такво право је традиционално обавља у већини апсолутном смислу. То је такође значило да је власник има право да напусти ту ствар и постоји у грађанском праву, оно што је познато као откупљено рецепта, што значи да ако неко поседује објекат за временски период у складу са законом, власништво тако нешто ће да се због тога стећи ако власник напусти ствар коју поседује и поседовање тако нешто преузима неко други, онда су трећа страна може након истека периода од времена стећи власништво уместо првобитног власника.
Традиционална знање власништва традиционално имао карактер вечност
(Није временски ограничен). Међутим у последњих неколико година, било је веома значајан
ограничења на том апсолутном концепту власништва.
Данас је познато да власништво има и Ита € ™ с социјалну димензију.

Друштвени концепт релевантан у право својине
Данас је оно што је познато као концепт правилне употребе и злоупотребе Онеа € ™ с права. Ту је концепт добросуседства. Тешкоћа у пракси јавља о томе како да се одреди степен неугодности које треба да се претрпео од стране суседа због развоја или остваривање права власништва. Данас је јасно да је власник мора да покаже да је он произилази опипљив корист од коришћења имовине тиме и развој који је хировита (то се ради само ради тога, без користи се изведен из њега) или једноставно да шпијунира комшије није прихваћен. Власник мора да користе сличне мере предострожности како би се смањила непријатности проузроковане комшијама.
Планирање и прописима о заштити животне
Подручја су Тодаиа € ™ с зоне и ту је важан и вредан ограничење које користе регулисано власти. На пример. Ви не можете направити гаража продавница без одобрења.
На крају је данас прихватамо да различити облици својине постоји од временског становишта која се односи на законодавство тиме-схаред који вам власништво за нпр 2 недеље годишње за 30 година јахте.
експропријација
То значи да земља или непокретне имовине или зграда може стећи влада за јавну намену и против плаћања накнаде. Проблем са висине накнаде јесте да су критеријуми нису увек одговара тржишну вредност имовине. Увек постоји контроверза и спор о висини обештећења. Саставни део права или својине је право власника да се опорави објекат од било ког поседника. Наравно, у сличним ситуацијама, власник ће морати да докаже апсолутну титулу и грађанско право регулише у детаље како се стиче право власништва.
Власништво над непокретном носи са собом, власништво над простором изнад и испод укључујући и простор испод земље. Ипак, ово се не односи на ситуације у којима ни непокретна имовина преузима ваздушни простор или простор испод, као што је стан формирање део блока.
Такође, власништво над земљиштем од цивилног становишта даје право власник за изградњу, постројења, ископати са захтевима планирања, као и ископавање носи са собом одређене обавезе.
Постоји претпоставка да су сви грађевински радови или који се спроводи на земљиште или имовину извршено од стране власника и припада власнику. Власник има право да примора комшију да поправи границе особина путем трагова који су видљиви и трајни. Такође, постоји право власника да приложи своју имовину.
Плодоуживање чланови 328 а € “”399
Овај израз потиче од старог римског права, где имају за употреба (усе) и фруцтус (уживање), па смо добили термин уживања. Плодоуживање значи право да искористе и уживајте у ствари у власништву трећег лица. На пример. ситуације наслеђивања. Супружника се не позивају на наслеђивање, јер су наследници су деца али је Плодоуживање односно употреба и уживање у заоставштину преминулог прслука у супружника.
Плодоуживање може десити или по сили закона, или путем уговора или ће. Ако ипак се односи на непокретности захтева регистрацију у различитим регистрима који се односе на земљу.

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
chidzidzo 2

The Concept the Kodzero tenzi Articles 320 â € “”327
The chinyakare kusabatsira muridzi yave kuti muridzi ane Mhedziso uye kusingadzoreki rworudyi pamusoro chinhu nazvo chero kuti hapana kushandisa chinhu anazvo zvinoitwa inova zvinopesana nemurairo. Naizvozvo unhu muridzi kana akanga chinjwa kana hadzizungunuswi pfuma yaiva kodzero kunakidzwa uye kodzero dzokurasa chinhu.
kodzero kwakadaro yakanga rakagara richidudzirwa wakarovedzwa Mhedziso kupfuura nenzira. Inopawo zvaireva kuti muridzi akanga kodzero kusiya chinhu uye kune mumurairo vehurumende, chii anonzi acquisited mushonga izvo zvinoreva kuti kana munhu ane chinhu kwenguva yakati sezvo nomutemo, kuti zvarinoroora zvakadaro kuwanikwa Naizvozvo kana munhu muridzi anosiya chinhu zvaanazvo uye nhaka chinhu chakadai yatorwa pamusoro nomumwe munhu, bato rechitatu ipapo akadaro shure kwemakore kwenguva Wana varidzi pachinzvimbo chokutanga muridzi.
Ruzivo chinyakare tenzi dzinozivikanwa akanga unhu nekusingaperi
(Hakungoitwi panguva). Zvisinei makore achangopfuura, kune kwave kwazvo zvinokosha
yemararamiro ichi mhedziso yokuti muridzi.
Nhasi zvinobvumwa kuti muridzi nayewo itâ € ™ S magariro divi.

Social pfungwa akakodzera mune kodzero uridzi
Nhasi kune chii chinozivikanwa sezvo pfungwa kushandiswa zvakakodzera uye kubatwa zvisina kufanira oneâ € ™ S kodzero. Panewo pfungwa muvakidzani akanaka. Kuome Tsika unomuka pamusoro kuziva sei mwero kuzvuzvungudza kuti rinofanira kutambudza vavakidzani nokuda budiriro kana muviri rwerudyi tenzi. Zviri pachena nhasi kuti muridzi ane kuratidza kuti ari kuwana munhu chinobatika tinobatsirwa kushandiswa saka pfuma kuwedzera kuti capricious (raitwa kungoti nokuda kwayo pasina kubatsirwa kuitwa zvinobva mairi) kana kungoti kundoshora vavakidzani hazvitombobvumidzwi. Muridzi anofanira kushandisa matanho yakafanana kurerutsa kuzvuzvungudza akaita kuti vavakidzani.
Planning uye Environment mutemo
Areas vari todayâ € ™ S dzinodengenyeka uyewo pane chipingidzo inokosha uye chinokosha kuti akashandisa inodzorwa nezviremera. Semuenzaniso haugoni kuita garaji chitoro pasina mvumo.
Pakupedzisira nhasi tinobvuma kuti zvakasiyana siyana muridzi zviripo kubvira panguva nemaonero yokureva mitemo nguva-vaiita runovabvumira iwe uridzi nokuda semuenzaniso 2 weeks pagore kwemakore 30 yacht.
Expropriation
Izvi zvinoreva kuti nyika kana hadzizungunuswi pfuma kana zvivako anogona kuwanikwa nehurumende kuti chinangwa paruzhinji uye pamusoro muripo muripo. Dambudziko chete rwakadini muripo ndechokuti nzira dzekuziva havasi kuwirirana musika ukoshi pfuma. Pane nguva dzose gakava uye litigation pamusoro uwandu muripo paakavapa. Tinoberekwa kurudyi kana muridzi ndiyo kodzero muridzi okuzorora chinhu chero muridzi. Chokwadi mumamiriro ezvinhu akafanana, muridzi vachafanira kuratidza kwakakwana rokuremekedza uye mutemo wehurumende inodzora muudzame sei zita kuti pfuma inogona kuwanwa.
The zvarinoroora ane vasingatsuduguki anotakura nayo, zvarinoroora nzvimbo kumusoro uye pazasi kusanganisira nzvimbo pasi panyika. Zvisinei izvi hazvirevi kushandisa mamiriro ezvinhu umo vasingatsuduguki pfuma kana achipfeka airspace kana nzvimbo pazasi akadai mufurati Anoumba chikamu chidhina.
Uyewo zvarinoroora nyika yevagari nemaonero kodzero muridzi kuvaka, chirimwa, pikidura pakuronga zvinodiwa uye kupikidura anotakura nayo vamwe mitoro.
Kune fungidziro kuti rokuvaka rose kana basa iro rinoitwa panyika kana pfuma kwave rinoitwa muridzi uye ndezvaiye muridzi. Muridzi anekodzero kumanikidza muvakidzani yokugadziridza miganhu yose zvivako achishandisa mavanga zviri kuoneka uye zvachose. Uyewo pane kodzero muridzi kuti komberedza pfuma yake.
Usufruct Articles 328 â € “”399
Izwi iri rinobva mutemo weRoma okuberekwa apo vane usus (kushandiswa) uye fructus (mufaro), saka isu kuwana rokuti usufruct. Usufruct zvinoreva kodzero kushandisa uye vanakidzwe chinhu vaiva pedyo pati wechitatu. Semuenzaniso ezvinhu nhaka. Kupukunyuka naye asina kudamwa kuti nhaka kubva venhaka ndivo vana asi usufruct i.e. kushandiswa uye kufadzwa munda wemufi vanamajasi vari asara naye.
Usufruct zvinogona kuitika kana kubudikidza nokushanda mutemo, kana kuburikidza nezviito kana ndichazvikudza. Kana zvisinei rinoreva vasingatsuduguki pfuma kunoda kunyoresa vari siyana registries nechokuita nenyika.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ليڪڄر 2

ملڪيت مقالات 320 جي حق جي تصور € “”327
ملڪيت جو اهو ئي روايتي تصور ڪئي وئي آهي مالڪ کيڙي اعتراض تي غير جانبدار ۽ ضابطي ۾ نه آيو حق مهيا ڪري ڇڏيو آهي ته کيڙي ويهي جو ڪو استعمال ڪيو ويندو آهي، جنهن کي قانون جي ابتڙ آهي. تنهن ڪري ملڪيت جو اهو ئي ڪردار ڇا ان جنگم يا غير ملڪيت جو هو ته آسودو ڪري ۽ حق جي ڳالھ جو ساٿ ڪرڻ جو حق هو.
ائين سڄي هنر جو سڀ کان مطلق انداز ۾ پيو هوندو هو. اهو به مطلب آهي ته مالڪ جي شيء کي ڇڏي ڏنو حقدار ٿي ويو ۽ اتي سول قانون ۾ موجود آهي، جيڪي acquisited خسخانا طور سڃاتو وڃي ٿو جنهن جو مطلب آهي ته جيڪڏهن ڪو ماڻهو وقت جي هڪ دور جي لاء هڪ شئي مالڪ جي حيثيت ۾ قانون جي طرفان گھربل، اهڙي شيء جي ملڪيت ٿيندو تنهن ڪري حاصل ڪري سگهجي هڪ مالڪ هڪ شيء هن چيو ته موچاري منهجي ۽ اهڙي شيء جي قبضي ٻئي ڪنهن جي حوالي ڪري ورتو آهي، ان کان پوء جيئن ته ٽين ڌر وقت حاصل ملڪيت جي بدران جي اصل مالڪ جي دور ۾ سنڌ جي لعدم کان پوء سگهون ٿا ته.
ملڪيت جو اهو ئي روايتي علم هنر جا ڪردار پئي
(وقت جي محدود نه). جڏهن ته موجوده سالن جي، اتي تمام اهم ٿي ويا آهن
ملڪيت جي هن مطلق تصور تي حدن.
اڄ ان کي ايمان آندو آهي ته ملڪيت به آئي ٽي اي € ™ صاحب سماجي طول آهي.

ملڪيت جي حق ۾ لاڳاپيل سماجي تصور
اڄ اتي جيڪي استعمال مناسب ۽ oneâ € ™ صاحب جي حقن جي فحش جي تصور جي حيثيت سان سڃاتو ويندو آهي. نه به سٺي neighborliness جو تصور آهي. رواج ۾ دقت ڪيئن تڪليف جي حد تائين آهي ته ترقي يا ملڪيت جي حق جي مشق ڪرڻ سبب پاڙيسري جي متاثر ٿيڻ جو تعين ڪرڻ لاء تي پٺتي. ان جي جاسوسي ڪرڻ اڄ واضح آهي (ان جو فائدو ان مان نڪتل رهيو کان سواء ان جي واسطي چئجي ڪيو آهي) يا چئجي ته مالڪ ڏيکارڻ لاء ته هو تنهن ڪري هڪ ترقي ته تجربن آهي ته ملڪيت جي استعمال مان هڪ جو جواب سک deriving آهي ته پاڙيسري قبول نه آهي. جڏهن ته مالڪ کي به ساڳي ساڻ استعمال پاڙيسري ڪرڻ ۾ ڄاڻايو آهي ته تڪليف گھٽ ڪرڻ لاء ضروري آهي.
منصوبه بندي ۽ ماحول قانون سازي
گاهه todayâ € ™ صاحب علائقن آهن ۽ پڻ اتي هڪ اهم ۽ قيمتي حد ته استعمال جي اختيارين جي regulated آهي. مثال طور توهان جي منظوري کان سواء هڪ گيراج هڪ دڪان ڪر نه ٿا ڪري سگهو.
نيٺ اڄ اسان کي قبول آهي ته ملڪيت جي مختلف صورتون ڏسڻ جو وقت پوائنٽ کان موجود جنهن جي مثال لاء توهان ملڪيت جي اجازت ڏئي وقت-گڏيل قانون سازي ڏانهن اشارو ڪيو 2 هفتا هڪ بتيلي جي 30 سالن جي لاء هڪ سال.
ملڪيت
هن جو مطلب آهي ته ملڪ يا غير ملڪيت يا عمارتون هڪ عوامي مقصد لاء ۽ معاوضي جي لاء ادائيگي جي خلاف حڪومت جي حاصل ڪري سگهجي ٿي. معاوضي جي حد سان مسئلو اهو آهي جو معيار هميشه مال جي مارڪيٽ ۾ قدر سان ڀيٽ نه ڪندا آھن آهي. نه هميشه تڪرار ۽ معاوضي جي رقم سان نوازيو تي مقدمي آهي. حق يا ملڪيت ۾ پيدائشي عمل ڪنهن وارو کان شئي حاصل ڪرڻ جي مالڪ جو حق آهي. ساڳي حال ۾ يقينا، مالڪ مطلق عنوان ثابت ڪرڻو پوندو ۽ سول قانون جي تفصيل ۾ regulates ڪيئن ملڪيت کي لقب حاصل آهي.
هڪ ٽئڪس جي ملڪيت ان سان گڏ، نه ته خلا جي ملڪيت جي مٿان ۽ زمين هيٺ خلا سميت هيٺ کڻندا. تنهن هوندي به هن حال جتي هڪ غير ملڪيت ۽ نڪي ان جي airspace يا اهڙي هيٺان تارن جي assumes هڪ اوطاق هڪ بلاڪ جو حصو نظر ايندا جيئن ۾ لاڳو نٿو ٿئي.
به ڏسڻ جي سول پوائنٽ کان زمين جي ملڪيت جو مالڪ entitles کپن، ٻوٽو، منصوبه بندي ضرورتن سان excavate ۽ کوٽايون ان سان ڪجهه رڪاوٽ کڻندا.
هڪ مقصد آهي ته سڀ تعمير يا ڪم جنهن ۾ هڪ ملڪ يا ملڪيت تي پيروڪار آهي مالڪ جي پيروڪار ڪيو ويو آهي ۽ مالڪ سان تعلق رکي نه موجود آهي. هن مالڪ جي پاڙيسريء بيوس کي پيشانين جنهن جي نظر ۽ مستقل آهن جو مطلب جي مال جو حدون ٺيڪ ڪرڻ جو حق آهي. به اتي جي مالڪ جي حق سندس ملڪيت لپيٽيو آھي.
Usufruct مقالات 328 الف “”€ 399
هن اصطلاح جي پراڻي رومن قانون جتي انھن کي usus (استعمال) ۽ fructus (ڪي) نه آھي، انهيء ڪري اسان جي مدت usufruct حاصل ڪري مان نڪتل آهي. Usufruct جي استعمال ڪرڻ ۽ ڪنهن ٽين ڌر پاران کيڙي هڪ شيء آسودو کي حق جو مطلب آهي. مثال طور وارث جي حال. Surviving جيون جي وارث کي سڏيو ئي نه آهي تنهنڪري ان جي وارثن جي اولاد آهن پر usufruct i.e. جي استعمال ۽ surviving جيون ۾ ميت کي vests جي خريد و فروخت جو سامان.
Usufruct ايڏو وڏو ڪري سگهن ٿا يا قانون جي آپريشن جي، يا ڪم يا مرضي جي ذريعي. جيڪڏهن تنهن هوندي به ان کي غير ملڪيت کي وهم ان زمين سان لاڳاپيل سنڌ جي مختلف registries ۾ رجسٽريشن جي ضرورت آهي.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
දේශන 2

හිමිකාරිත්වය ලිපි 320 අයිතිය පිළිබඳ සංකල්පය € “”327
අයිතිය පිළිබඳ සාම්ප්රදායික සංකල්පය හිමිකරු සතු වස්තුව කෙරෙහි පරම හා අපාලිත අයිතිය සතු දෙයක් කිසිදු ප්රයෝජනයක් නීතියට පටහැනි වන සිදුකළ බව ලබා ඇති බව වී ඇත. ඒ නිසා එය චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ ද යන්න අයිතිය ස්වභාවය භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය හා දෙයක් ඉවත් කිරීම සඳහා ඇති අයිතිය විය.
මෙවැනි අයිතියක් සම්ප්රදායක් ලෙස වඩාත් නිරපේක්ෂ ආකාරයට ක්රියාත්මක විය. එය ද නීතියට අනුව පුද්ගලයෙකු යම් කාලයක් සඳහා, වස්තුවක් සතුව නම්, එවැනි දෙයක් අයිතිය ඇත, ඉන් අදහස් වන්නේ acquisited බෙහෙත් වට්ටෝරුව ලෙස හැඳින්වේ දේ, අයිතිකරු දෙයක් අතහැර හිමි වූ බව අදහස් හා සිවිල් නීතිය පවතින්නේ හිමිකරුවකු මුල් හිමිකරු වෙනුවට කාලය ලබාගැනීම අයිතිය ක කාලය ඉක්ම ගිය පසු එම තෙවන පාර්ශව හැක තමා සන්තක දෙයක් අතහැර සහ එවැනි දෙයක් සතුව වෙන කෙනෙක් විසින් භාර ගෙන ඇත, එවිට නම් ඒ නිසා අත්පත් කර.
අයිතිය පාරම්පරික දැනුම සම්ප්රදායිකව නිත්ය ස්වභාවය විය
(කාලය සීමා නැත). කෙසේ වෙතත් මෑත වසර ඉතා වැදගත් වී තිබේ
අයිතිය මෙම පරම සංකල්පයක් මත සීමාවන්.
අද එය අයිතිය ද ඉතාලිය € ™ ගේ සමාජ පැතිකඩක් ඇති බව සැලකේ.

අයිතිය ඇති අයිතිය අදාළ සමාජ සංකල්පය
අද oneâ € ™ අයිතීන් නිසි භාවිතය සහ අනිසි සංකල්පය ලෙස හැඳින්වෙන දේ තිබෙනවා. හොඳ අසල්වැසියන් පිළිබඳ සංකල්පය ද පවතී. ප්රායෝගිකව අපහසු අයිතිය ඇති අයිතිය සංවර්ධනයක් හෝ ව්යායාම නිසා අසල්වැසියන් විසින් පීඩාවට කිරීමට නියමිත බව අප අපහසුතාවට ප්රමාණය තීරණය කරන ආකාරය මතය. එය පැහැදිලි ඔත්තු බලන්න සරලව හිමිකරු ඔහු සංවර්ධන එහි චපල බව ඒ නිසා දේපළ භාවිතය සිට දැනෙන ප්රතිලාභයක් උපයාගත බව පෙන්වන්න බව අද (එය ඒ නිසාම කරමින් ඵලප්රයෝජනය නොමැතිව එය වෙනුවෙන් සරලව සිදු) හෝ අසල්වැසියන් පිළිගත් නැත. හිමිකරු ද අසල්වැසියන් සිදුවන අපහසුතාවය අවම කිරීම සඳහා සමාන පූර්වෝපායන් භාවිත කළ යුතුය.
සැලසුම් හා පරිසර නීති
ප්රදේශ todayâ € ™ ගේ කලාප හා බලධාරීන් විසින් නියාමනය කරන බව භාවිතා වැදගත් හා වටිනා සීමාවකින් පවතී. උදා ඔබ අනුමැතියකින් තොරව ගරාජ් සාප්පුවක් නො හැකි ය.
අවසාන වශයෙන් අපි අද උදා ඔබට අයිතිය අවකාශ කාලය හවුල් නීති වෙත යොමු අයිතිය විවිධ ආකාරයේ දැක්ම කාලය ස්ථානයේ සිට පවතින බව පිළිගැනීමට සති 2 වසර වුයේය වසර 30 ක සඳහා.
අත්පත් කර ගැනීම
මෙම ඉඩම් හෝ නිශ්චල දේපළ හෝ ගොඩනැගිලි මහජන කටයුත්තක් සඳහා මුදල් සහ වන්දි සඳහා ගෙවීම් එරෙහිව රජය විසින් අත්පත් කර ගත හැකි බවයි. වන්දි ප්රමාණය ඇති ප්රශ්නය නිර්ණායක සෑම විටම දේපල වෙළෙඳපොළ අගය නොගැලපේ බව ය. ප්රදානය වන්දි මුදල මත ආන්දෝලනයක් සහ නඩුව සෑම විටම පවතී. අයිතිය හෝ අයිතිය ආවේනික ඕනෑම හිමි සිට වස්තුව ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා අයිතිකරුගේ අයිතිය ය. එවැනි තත්ත්වයක ඇත්තෙන්ම, අයිතිකරු නිරපේක්ෂ හිමිකම් ඔප්පු කිරීමට සිදු වනු ඇත හා සිවිල් නීතිය දේපළ හිමිකම් අත්පත් ආකාරය විස්තර කිරීමට නියෝග පනවනු ලැබේ.
නිශ්චල දේපලක අයිතිය, ඉහළින් හා ඉඩම් යටතේ ඉඩ ඇතුළුව පහත එය සමග ඇති ඉඩ අයිතිය කරයි. කෙසේ වුව ද, මෙම නිශ්චල දේපලක වාරණ මුරසේවයේ කොටසක් නිවාස සංකීර්ණයක වැනි පහත ගුවනේ ෙහෝ අභ්යවකාශ වැඩ භාර ගනී වත් අවස්ථාවන්වල දී අදාළ නොවේ.
ද දැක්ම සිවිල් ස්ථානයේ සිට ඉඩම් අයිතිය, එය ඉදි, සැලසුම් අවශ්යතා සමග කැණීම හා කැණීම් එම අයිතිකරු හිමි ඒ සමඟ යම් යම් වගකීම් කරනු ලබයි.
ඉඩම් හෝ දේපළ මත සිදු වන සියළු ඉදිකිරීම් හෝ රැකියා අයිතිකරු විසින් සිදු කළ අතර හිමිකරු අයත් කර ඇති බව පූර්ව නිගමනයකට පවතී. හිමිකරු දෘශ්යමාන සහ ස්ථිර වන ලකුණු මාර්ගයෙන් දේපල මායිම් විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට අසල්වැසි බල කිරීමට අයිතියක් තිබෙනවා. ද තම දේපල ආවරණය කිරීමට හිමිකරු අයිතිය පවතී.
ිණනාශාන ලිපි 328 මගේ කතාව 399 € “”
මෙම යෙදුම, ඔවුන් usus (භාවිතයට) සහ fructus (සැප විඳීමට) පවත්වාගෙන යන පැරණි රෝම නීතිය නිසා අපි කාලීන ිණනාශාන ලබා සිට ව්යුත්පන්න කර ඇත. ිණනාශාන භාවිතා කරන්න තෙවන පාර්ශවයක් විසින් සතු දෙයක් භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය මින් අදහස් කරයි. උදා උරුමය තත්ත්වයන්. උරුමක්කාරයන් දරුවන් බොහෝ නමුත් ිණනාශාන i.e. ජීවතුන් සහකරු හෝ සහකාරිය දී මියගිය ෙවස්ට් වතු භාවිතය මෙන්ම විනෝදය සිට දිවි ගලවා ගත් සහකරු හෝ සහකාරිය උරුමය කැඳවා නැත.
ිණනාශාන එක්කෝ නීතිය ක්රියාත්මක විම මගින්, හෝ ක්රියාවෙන් හෝ හරහා සිදු විය හැක. එය නිශ්චල දේපල අදහස් කෙසේ වෙතත් නම් එය ඉඩම් සම්බන්ධ විවිධ ලියාපදිංචි ලේඛනය තුළ ලියාපදිංචි අවශ්ය වේ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
prednáška 2

Koncepcia vlastníckeho práva články 320 € “”327
Tradičné poňatie vlastníctva bolo, že majiteľ má absolútnu a nekontrolované právo nad objektom vlastnil za predpokladu, že nemá zmysel tej veci vo vlastníctve sa vykonáva čo je v rozpore so zákonom. Z tohto dôvodu charakter vlastníctva, či je to hnuteľného či nehnuteľného majetku bola správna užívať a právo nakladať veci.
Toto právo bolo tradične vykonáva v nejabsolutnější spôsobom. To tiež znamenalo, že vlastník bol oprávnený opustiť vec a existuje v občianskom práve, čo je známe ako acquisited predpis, čo znamená, že ak osoba má objekt pre určitú dobu v súlade so zákonom, bude vlastníctvo taká vec teda byť získané v prípade, že majiteľ opúšťa niečo, čo má a držanie také veci je prevzatý niekým iným, potom táto tretia strana môže po uplynutí určité časové obdobie nadobudnúť vlastníctvo namiesto pôvodného majiteľa.
Tradičné vedomosti o vlastníctve tradične charakter večné časy
(Nie je obmedzená časom). Avšak v posledných rokoch došlo k veľmi významný
Obmedzenie na tomto absolútnom poňatí vlastníctva.
Dnes sa uznáva, že vlastníctvo má tiež ita € ™ s spoločenský rozmer.

Pojem sociálne relevantné vlastníckeho práva
Dnes je to, čo je známe ako koncept správneho používania a zneužívania jednáte práv € ™ s. K dispozícii je tiež pojem dobrého susedstva. Ťažkosti v praxi vzniká o tom, ako stanoviť rozsah nepríjemnosti, ktoré má byť podľa susedov utrpel v dôsledku vývoja alebo výkonu vlastníckeho práva. Je jasné, že dnes vlastník musí preukázať, že je odvodenie hmatateľný úžitok z užívania majetku teda vývoj, ktorý je rozmarná (to je robené jednoducho kvôli nej bez výhody sú odvodené od neho), alebo jednoducho špionážne susedia sa neprijíma. Vlastník musí minimalizovať nepríjemnosti spôsobené susedmi tiež používajú podobné opatrenia.
Plánovanie a legislatívy životného prostredia
Oblasti sú todayâ € ™ s zóny a tiež tam je dôležitým a cenným obmedzenia, ktoré používajú je regulované úradmi. Napr. nemôžete robiť garáž obchod bez súhlasu.
Konečne dnes budeme akceptovať, že rôzne formy vlastníctva existujú z časového hľadiska s odkazom na časovo zdieľané legislatívy, ktorá umožňuje vlastníctvo napríklad pre 2 týždne ročne po dobu 30 rokov jachte.
vyvlastnenie
To znamená, že pôda alebo nehnuteľné alebo budovy môžu byť získané zo strany vlády verejného záujmu a za odplatu na náhradu škody. Problém s rozsahom kompenzácie je to, že kritériá nemusia vždy zodpovedať trhovú hodnotu majetku. Tam je vždy diskusia a spory o výšku odškodnenia priznané. Tkvejúcich v pravej alebo vlastníctvo je právo majiteľa obnoviť objekt z akéhokoľvek vlastníka. Samozrejme v podobných situáciách, majiteľ bude musieť preukázať absolútnu titul a občianske právo upravuje podrobne, ako je titul k nehnuteľnosti získal.
Vlastníctva nehnuteľného so sebou nesie, vlastníctvo priestoru nad a pod vrátane priestorov pod zem. To však neplatí v situáciách, kedy je nehnuteľnosť ani neprijíma vzdušný priestor alebo priestor pod, ako je napríklad časť bytu tvorí bloku.
Tiež vlastníctvo pôdy z občianskeho hľadiska oprávňuje majiteľa stavať, závod, vykopať s požiadavkami na plánovanie a tiež výkop so sebou nesie určité povinnosti.
Existuje domnienka, že všetky stavebné práce, alebo, ktorý sa vykonáva na zemi alebo na majetku bola vykonaná majiteľom a patria k majiteľovi. Majiteľ má právo prinútiť suseda stanoviť hranice vlastností pomocou značiek, ktoré sú viditeľné a trvalé. Tiež tam je právo majiteľa priložiť svoj majetok.
Užívacieho práva články 328 â € “”399
Tento termín je odvodený od starého rímskeho práva, kde majú usuší (použitia) a fructus (pôžitok), teda dostaneme termín užívacieho práva. Užívacie právo znamená, že právo využívať a užívať vec vo vlastníctve tretej strany. Napr. situácia dedičnosti. Pozostalý manžel nie je povolaný k dedičstvu, pretože dedičia sú deti ale užívacie právo tj. Použitie a pôžitok z pozostalosti zosnulých viest v pozostalého manžela.
Požívanie môže stať buď zo zákona, alebo prostredníctvom skutku alebo vôľa. Ak sa však vzťahuje k nehnuteľnosti vyžaduje zápis do rôznych registrov týkajúcich sa pristáť.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
predavanje 2

Koncept lastninske pravice členov 320 â € “”327
Tradicionalno pojmovanje lastnine je bilo, da ima lastnik absolutno in nenadzorovano pravico nad predmetom v lasti pod pogojem, da se ne uporabi stvari v lasti storiti kar je v nasprotju z zakonom. Zato je bil znak lastništva ali je premičnega ali nepremičnega premoženja pravico, da uživajo in pravico do razpolaganja s stvarjo.
Ta pravica je bila tradicionalno izvaja v najbolj absolutni način. Pomeni tudi, da je lastnik upravičen opustiti stvar in obstaja v civilnem pravu, kar je znano kot acquisited recept, kar pomeni, da če je oseba ima objekt za toliko časa, kolikor ga zahteva zakon, bo lastništvo take stvari se torej pridobil, če lastnik zapusti stvar, ki jih ima in s posedovanjem takih stvari je prevzel nekdo drug, lahko potem ta oseba po preteku obdobja časa lastništva pridobivajo namesto prvotnega lastnika.
Tradicionalno znanje lastništva tradicionalno značaj neskončnost
(Ni omejena s časom). Vendar pa v zadnjih letih, je bilo zelo pomembno
omejitve glede tega absolutno koncept lastništva.
Danes se priznava, da je lastništvo tudi itâ € ™ s socialno dimenzijo.

Socialni koncept pomembne v lastninsko pravico
Danes je tisto, kar je znano kot pojem pravilno uporabo in zlorabo Onea € ™ s pravicami. Na voljo je tudi koncept dobrih sosedskih odnosov. Težava v praksi nastane o tem, kako določiti obseg nevšečnosti, ki naj bi jih sosedi utrpela zaradi razvoja ali uveljavljanje lastninske pravice. To je danes jasno, da mora lastnik dokazati, da se izhaja oprijemljivo korist od uporabe nepremičnine torej za razvoj, ki je muhasta (je to storil le zavoljo nje brez koristi, ki izhaja iz nje), ali pa preprosto za vohunjenje sosedje se ne sprejme. Lastnik se mora uporabljati tudi podobne varnostne ukrepe za zmanjšanje neprijetnosti, povzročeno sosedov.
Načrtovanje in okoljske zakonodaje
Območja so todayâ € ™ s območja in tudi tam je pomemben in dragocen omejitev, ki uporabljajo ureja oblasti. Npr ne morete garaža trgovina brez odobritve.
Končno danes sprejmemo, da obstajajo različne oblike lastništva iz časovnega vidika se nanaša na časovno skupni zakonodaji, ki vam omogoča lastništvo npr 2 tedna na leto za 30 let jahte.
razlastitev
To pomeni, da se zemljišče ali nepremičnina ali zgradbe lahko pridobi s strani vlade za javne namene in proti plačilu odškodnine. Problem z obsegom odškodnine je, da se merila niso vedno ujemajo tržne vrednosti nepremičnine. Tam je vedno polemike in spori o višini dodeljene odškodnine. Neločljivo povezana s pravico ali lastništva je pravica lastnika, da si opomore predmeta iz katere koli posestnik. Seveda v podobnih situacijah, bo lastnik moral dokazati absolutno naslov in civilno pravo ureja podrobneje, kako je lastništvo nepremičnine pridobil.
Lastništvo nepremičnega nosi s seboj, lastništvo prostora nad in pod vključno z prostor pod zemljišč. Vendar pa to ne velja v primerih, ko nepremičnina ne prevzema zračni prostor ali prostor spodaj, kot je oblikovanje apartmajski del bloka.
Tudi lastništvo zemljišč iz civilnega vidika daje lastnik zgraditi, obrat, izkopati z zahtevami načrtovanja in tudi izkop nosi s seboj določene obveznosti.
Obstaja domneva, da je bila vsa gradbena ali delo, ki se izvaja na kopnem ali premoženja, ki jih opravlja lastnik in pripada lastniku. Lastnik ima pravico, da zahtevajo soseda, da se določi meje lastnosti s pomočjo oznake, ki so vidne in trajne. Prav tako pa je pravica lastnika, da priložijo svoje premoženje.
Užitku, členi 328 â € “”399
Ta izraz izhaja iz starega rimskega prava, kjer imajo na usus (Uporabi) in fructus (užitek), zato smo dobili izraz užitka. Užitek pomeni pravico izkoristiti in uživati stvar v lasti tretje osebe. Npr situacije dedovanja. Preživeli zakonec ne more postaviti na dediščino, saj so dediči otroci ampak užitek tj uporaba in uživanje zapuščine pokojnih jopiči v preživelega zakonca.
Užitek se lahko zgodi bodisi po samem zakonu ali z dejanji, ali bo. Če pa se nanaša na nepremičnine zahteva registracijo v različnih registrih, povezanih s pristati.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lecture 2

The Fikradaha of Xuquuqda Lahaanshaha Articles 320 â € “”327
Fikrada dhaqanka lahaanshaha ayaa in mulkiilaha wuxuu xaq u leeyahay buuxda oo caasiyoobay badan shayga loo leeyahay haddii aan isticmaalo wax ka leedahay lagu sameeyo taas oo lid ku ah sharciga. Sidaa darteed qof ee lahaanshaha in ay ahayd hantida guurtada ah ama guurtada ahaa xaq u leedahay inaad ku raaxaysato oo xaq u Wakiil ah wax ka.
xaq noocan oo kale ah ayaa waxaa dhaqan ahaan dhaqmaa hab ugu buuxda. Waxaa kale oo loogu tala galay in milkiilaha waxaa xaq u leeyihiin inay ka tanaasulaan wax iyo waxaa jira in sharciga madaniga ah, waxa loo yaqaan qoro acquisited taas oo macnaheedu yahay in haddii qofka uu leeyahay shay muddo waqti ah sida sharcigu u baahan yahay, lahaanshaha ee waxaas oo kale doonaa Sidaa darteed waxaa la helay hadii milkiile ah wax uu leeyahay baxay oo hantidii waxaas oo kale waa la qaatay in ka badan qof kale, dhinac saddexaad ka dibna sida laga yaabaa in dib markii darajo ee muddo waqti ah lahaanshaha wareegi halkii milkiilaha asalka.
aqoonta dhaqanka ah ee lahaanshaha dhaqan ahaan lahaa qof ka mid ah weligii
(Aan ku xaddidnayn by time). Si kastaba ha ahaatee ee sannadihii la soo dhaafay, waxaa jiray aad u muhiim ah
xadeynta on fikradda waadaxa ah ee lahaanshaha.
Maanta waxaa la qiray in lahaanshaha ayaa sidoo kale Ita € ™ s aragti bulshada.

Ra’yiga bulshada khuseeya ee xaq u lahaanshaha
Maanta waxaa jira waxa loo yaqaan fikirka ah isticmaalka saxda ah iyo xadgudub oneâ € ™ s xuquuqda. Waxa kale oo jira fikradda ah deris-wanaagga. dhib ayaa ku dhaqanka u kacaya oo ku saabsan sida si loo ogaado inta uu la egyahay carqalad in ay tahay in la soo gaaray by deriska ah ay sabab u tahay horumarka ama jimicsi ee xaq u lahaanshaha. Waxaa cad maanta in milkiilaha leeyahay in uu muujiyo in uu ku filnayn, lacagta la taaban karo ka soo isticmaalka sidaas daraaddeed hantida horumarinta ah in uu yahay cadho (waxa si fudud loo sameeyaa aawadiis waxaa ka mid ah iyada oo aan lacagta la dheefay ka) ama si fudud u soo basaastay waxay ku deriska aan lagu aqbalin. Mulkiiluhu waa inuu sidoo kale u isticmaali taxadarka la mid ah si loo yareeyo culayska uu keeno in deriska.
Qorshaynta iyo sharciyada Deegaanka
Meelaha yihiin todayâ € ™ s goobaha iyo sidoo kale waxaa jira xad muhiim ah oo qiimo leh in la isticmaalo waxaa nidaaminaya xukumada. Tus ma waxaad samayn kartaa garaash dukaan aan oggolaansho.
Ugu dambeyntii maanta waxaan aqbalaan in noocyada kala duwan ee lahaanshaha jiraan ka soo dhibic markii ugu of view ku tilmaamayaa in sharciga waqti-wadaago kaas oo u ogolaanaya lahaanshaha idiin tus 2 toddobaad sannadkii muddo 30 sano ah raaxada ah.
wareegidda
Taas macnaheedu waa in dalka ama hantida ama dhismayaasha ku liimbaaday oo la helay laga yaabaa in ay xukuumaddu ujeeddo guud oo ka dhan ah bixinta magdhow. Dhibaatadu waxay la baaxadda magdhawga waa in shuruudaha mar walba ma u dhigma qiimaha suuqa ee hantida. Waxaa had iyo jeer waa muran iyo dhaaranay on qadarka lagu abaalmariyey magdhaw. Asalka ah ee xaq u lahaanshaha ama waa xaq milkiilaha inuu ka soo kabsado wax ka leh kasta. Dabcan in xaaladaha la mid ah, milkiilaha yeelan doonaan si ay u caddeeyaan horyaalka waadaxa ah iyo sharciga madaniga ah dejisa si faahfaahsan sida horyaalka hantida waxaa lagu helay.
lahaanshaha ee ku liimbaaday oo ah xanbaarsan yahay waxaa la, lahaanshaha meel bannaan oo kor iyo hoosba ku jiro meel bannaan ka yar dalka. Si kastaba ha ahaatee tani ma khuseyso in xaaladaha ay hanti ah aan dhaqaaqayn mana qabanayaa hawada ama meel hoose sida qayb guri la xirrira of block a ah.
Sidoo kale lahaanshaha dalka ka barta rayidka ah ee view xaq milkiilaha si ay u dhisaan, dhirta, kabxid shuruudaha qorshaynta iyo sidoo kale kabxidda xanbaarsan la waajibaadka gaar ah.
Waxaa jira xaqna in dhismaha oo dhan ama shaqo kaas oo waa la fuliyay dhulka ama hantida ayaa loo fuliyay by milkiilaha iyo iska leh mulkiilaha. Milkiilaha wuxuu xaq u leeyahay in ay ku qasbi inlay Dariska si uu u xaliyo xuduudaha guryaha by hab of marks waxa muuqda iyo mid joogto ah. Sidoo kale waxaa jira xaq u milkiilaha si lifaaq uu hantida.
Articles Usufruct 328 â € “”399
Ereygan waxa ka soo jeeda sharciga jir Roman halkaas oo ay ku leeyihiin usus ah (isticmaalka) iyo fructus (raaxo) ah, sidaa darteed waxaan ka heli usufruct ereyga. Usufruct ka dhigan xaq u leh adeegsiga oo wuxuu ku raaxaysan wax ay leedahay dhinac saddexaad. Tus xaaladaha dhaxalka. Noolaado xaaska aan loo yeedhin dhaxalka tan dhaxla ay yihiin carruur, laakiin usufruct i.e. isticmaalka iyo Raaxo ee guryaha ka mid ah jaakadaha dhintay in xaaskaaga nool ah.
Usufruct dhici karaa by hawlgalka sharciga, ama fal ama Doono. Haddii si kastaba ha ahaatee waxa loola jeedaa hantida guurtada waxay u baahan tahay diiwaangelinta ee diiwaannada kala duwan oo la xidhiidha dalka.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Clase 2

El concepto del derecho de propiedad artículos 320 â € “”327
La noción tradicional de la propiedad ha sido que el propietario tiene el derecho absoluto y sin control sobre el objeto owned siempre que no uso de la cosa poseída se hace lo que es contrario a la ley. Por lo tanto, el carácter de la propiedad si se trataba de un bien mueble o inmueble era el derecho a disfrutar y el derecho a disponer de la cosa.
Este derecho se ejerce tradicionalmente de la manera más absoluta. También significaba que el propietario tenía derecho a abandonar la cosa y no existe en el derecho civil, lo que se conoce como la prescripción acquisited lo que significa que si una persona posee un objeto durante un periodo de tiempo que requiere la ley, la propiedad de tal cosa se adquirir, por tanto, si un propietario abandona una cosa de su propiedad y la posesión de tal cosa es asumida por otra persona, entonces dichos terceros después del transcurso de un período de propiedad adquirir la hora en lugar del propietario original.
Los conocimientos tradicionales de la propiedad tradicionalmente tenía el carácter de perpetuidad
(No limitado por el tiempo). Sin embargo de los últimos años, ha habido muy significativo
limitaciones en este concepto absoluto de la propiedad.
Hoy en día se reconoce que la propiedad tiene también ita dimensión social € ™ s.

concepto social relevante en el derecho de propiedad
Hoy en día existe lo que se conoce como el concepto de uso y abuso de los derechos Onea € ™ s. También existe el concepto de buena vecindad. La dificultad surge en la práctica sobre la manera de determinar el grado de molestias que se sufren los vecinos debido al desarrollo o el ejercicio del derecho de propiedad. Está claro hoy que el propietario tiene que demostrar que está derivando un beneficio tangible del uso de la propiedad, por tanto, un desarrollo que es caprichoso (que se hace simplemente por el bien de ella sin el beneficio que se deriva de ella) o simplemente para espiar la vecinos no se aceptan. El propietario también debe utilizar las mismas precauciones para minimizar las molestias causadas a los vecinos.
La planificación y la legislación para el Medio Ambiente
Las áreas son zonas Todaya € ™ s, y también hay una limitación importante y valioso que uso es regulado por las autoridades. P.ej. no se puede hacer un garaje de una tienda sin aprobación.
Finalmente hoy se acepta que existen diferentes formas de propiedad desde el punto de vista de tiempo en referencia a la legislación de tiempo compartido, que permite la propiedad para, por ejemplo 2 semanas al año durante 30 años de un yate.
Expropiación
Esto significa que los terrenos o bienes inmuebles o edificios pueden ser adquiridas por el gobierno para una finalidad pública y contra el pago de una indemnización. El problema con la extensión de la compensación es que los criterios no siempre coinciden con el valor de mercado de la propiedad. Siempre existe controversia y litigio sobre el importe de la indemnización concedida. Inherente a la derecha oa la propiedad es el derecho del propietario para recuperar el objeto desde cualquier poseedor. Por supuesto, en situaciones similares, el propietario tendrá que probar el título absoluto y el derecho civil regula en detalle cómo se adquiere el título de propiedad.
La propiedad de un inmueble lleva consigo, la propiedad del espacio por encima y por debajo incluyendo el espacio debajo de la tierra. Sin embargo, esto no se aplica en situaciones en que un bien inmueble, que no asume el espacio aéreo o en el espacio de abajo, como un apartamento que forma parte de un bloque.
También la propiedad de la tierra desde el punto de vista civil le permita al propietario para construir, planta, excavar con los requisitos de planificación y también la excavación conlleva ciertas obligaciones.
Existe la presunción de que toda la construcción o el trabajo que se lleva a cabo en un terreno o propiedad ha sido llevado a cabo por el propietario y pertenece al propietario. El propietario tiene derecho a obligar al vecino para fijar los límites de las propiedades por medio de marcas que son visibles y permanentes. También existe el derecho del propietario para encerrar su propiedad.
Artículos de usufructo 328 â € “”399
Este término se deriva de la antigua ley romana donde tienen los usus (uso) y el fructus (disfrute), por lo tanto, obtenemos el término usufructo. Usufructo significa derecho de hacer uso de una cosa y disfrutar de propiedad de un tercero. P.ej. situaciones de herencia. cónyuge sobreviviente no es llamado a la herencia ya que los herederos son los niños, pero el usufructo es decir, el uso y disfrute de los bienes de los chalecos de fallecidos en el cónyuge sobreviviente.
El usufructo puede suceder ya sea por efecto de la ley, o por medio de escritura o lo hará. Sin embargo, si se refiere a los bienes inmuebles que requiere el registro en los diversos registros relacionados con la tierra.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
kuliah 2

Nu Konsep nu Katuhu tina kapamilikan Artikel 320 â € “”327
Pamanggih tradisional kapamilikan geus nu boga boga hak mutlak jeung uncontrolled leuwih obyék milik disadiakeun nu teu ngagunakeun hal milik dipigawé anu bertentangan jeung hukum. Ku sabab karakter kapamilikan naha ieu tina sipat movable atawa immovable ieu katuhu pikeun ngarasakeun jeung katuhu pikeun dispose tina hal.
katuhu saperti ieu tradisional exercised dina manner paling mutlak. Ogé Hartina, boga ieu dijudulan ka abandon hal jeung aya aya di hukum sipil, naon katelah resép acquisited nu hartina lamun hiji jalma mibanda hiji obyék periode waktu salaku diperlukeun ku hukum, nu kapamilikan ti hal saperti bakal jadi kitu kaala lamun hiji boga abandons hiji hal manehna owns jeung nilik kana hal saperti dicokot alih ku batur nu sejenna, pihak katilu tuluy saperti meureun sanggeus Selang periode waktu kapamilikan acquire tinimbang nu boga asli.
Pangaweruh tradisional kapamilikan tradisional miboga karakter perpetuity
(Teu diwatesan ku waktu). Tapi taun anyar, aya geus pohara signifikan
watesan dina konsép ieu mutlak kapamilikan.
Dinten ieu dicaritakeun yen kapamilikan ngabogaan ogé Ita dimensi sosial € ™ s.

konsép Sosial sasuai dina katuhu kapamilikan
Dinten ieu aya naon anu katelah konsép pamakéan ditangtoskeun jeung nyiksa of oneâ hak € ™ s. Aya ogé konsép neighborliness alus. Nu kasusah dina praktekna timbul tentang kumaha carana nangtukeun extent tina kasulitan nu bisa ngalaman ku tatanggana alatan tumuwuhna atawa latihan nu katuhu kapamilikan. Ieu téh jelas ayeuna nu boga ngabogaan pikeun mintonkeun yen manehna deriving hiji benefit tangible ti pamakéan harta sahingga hiji pangwangunan anu capricious (eta dipigawé saukur keur demi eta tanpa benefit keur diturunkeun ti dinya) atawa ngan saukur nénjo nu tatanggana teu ditarima. boga oge kudu make precautions sarua jeung ngaleutikan kasulitan disababkeun ka tatanggana.
Tata jeung panerapan Lingkungan
Wewengkon nu zona todayâ € ™ s sarta ogé aya watesan penting jeung berharga nu maké ieu diatur ku otoritas. E.g. Anjeun teu bisa nyieun garasi toko tanpa persetujuan.
Ahirna ayeuna urang narima yen bentuk nu beda-beda kapamilikan aya ti titik waktu of view ngarujuk kana panerapan time-shared nu ngidinan kapamilikan anjeun pikeun E.g. 2 minggu sataun pikeun 30 taun parahu keur pelesir a.
Expropriation
Ieu ngandung harti yén tanah atawa sipat immovable atawa wangunan bisa kaala ku pamaréntah pikeun tujuan umum jeung ngalawan pamayaran keur santunan. Masalah jeung extent tina santunan nu kriteria teu sok cocog nilai pasar harta. Aya sok kontroversi jeung litigation dina jumlah santunan dileler. Alamiah di katuhu atawa kapamilikan nyaéta katuhu boga cageur obyék ti boga nanaon. Tangtu dina kaayaan sarupa, boga kudu ngabuktikeun judul mutlak jeung hukum sipil ngatur di jéntré kumaha judul sipat anu kaala.
Nu kapamilikan hiji immovable mawa jeung eta, kapamilikan tina rohangan luhur jeung di handap kaasup rohangan dina lahan. Tapi ieu teu panawaran dina kaayan hiji sipat immovable ayakeun nganggap nu airspace atawa rohangan handap saperti hiji apartemen ngabentuk bagian blok a.
Oge kapamilikan taneuh ti titik sipil of view entitles nu boga ngawangun, tutuwuhan, ngali jeung syarat tata oge penggalian mawa eta kawajiban tangtu.
Aya aya hiji Anggapan yén sadaya konstruksi atawa pagawean nu dilumangsungkeun dina taneuh atawa sipat geus dilumangsungkeun ku boga jeung milik boga. boga boga hak compel tatangga ka ngalereskeun wates of sipat ku cara maké tanda nu katempo jeung permanén. Ogé aya katuhu boga ka ngalampirkeun sipat-Na.
Usufruct Artikel 328 â € “”399
Istilah ieu diturunkeun tina hukum Romawi heubeul mana maranéhanana boga usus (make) jeung fructus (enjoyment), ku kituna urang meunangkeun usufruct istilah. Usufruct hartina katuhu pikeun nyieun pamakéan jeung ngarasakeun hiji hal dipiboga ku pihak katilu. E.g. kaayaan warisan. Salamet salaki teu disebut warisan saprak ahli waris anu barudak tapi usufruct i.e. make jeung enjoyment tina estate tina kutang almarhum dina salaki salamet.
Usufruct bisa lumangsung boh ku operasi hukum, atawa ngaliwatan akta atawa bakal. Lamun sanajan kitu nujul kana sipat immovable merlukeun pendaptaran di rupa registries patali ka darat.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
hotuba 2

Dhana ya Haki za Umiliki Makala 320 â € “”327
dhana ya jadi ya umiliki imekuwa kwamba mmiliki ana kabisa na ulafi haki juu ya kitu inayomilikiwa kwa kuzingatia kuwa hakuna matumizi ya jambo inayomilikiwa inafanywa ambayo ni kinyume na sheria. Kwa sababu hiyo tabia ya umiliki iwapo ilikuwa ya movable au mali zisizohamishika alikuwa na haki ya kufurahia na haki ya kisheria ya kitu.
haki kama alikuwa jadi kutekelezwa kwa namna ya pekee. Pia ilimaanisha kuwa mmiliki alikuwa na haki ya kuachana na jambo na upo katika sheria za kiraia, yale inajulikana kama acquisited dawa ambayo ina maana kwamba kama mtu ana kitu kwa ajili ya kipindi cha muda kama inavyotakiwa na sheria, umiliki wa kitu kama hicho itakuwa kupatikana kwa hiyo kama mmiliki abandons jambo yeye anamiliki na milki ya jambo kama hilo ni kuchukuliwa juu kwa mtu mwingine, basi kama chama cha tatu may baada ya kupita kipindi cha muda kupata umiliki badala ya mmiliki wa awali.
maarifa ya jadi ya umiliki kijadi alikuwa tabia za milele
(Si mdogo na wakati). Hata hivyo katika miaka ya karibuni, kumekuwa na muhimu sana
mapungufu kwenye dhana hii kabisa ya umiliki.
Leo ni alikubali kuwa umiliki ina pia ita € ™ s mwelekeo wa kijamii.

dhana ya kijamii muhimu katika haki ya umiliki
Leo kuna yale inajulikana kama dhana ya matumizi sahihi na matumizi mabaya ya oneâ € ™ s haki. Pia kuna dhana ya ujirani mwema. ugumu katika mazoezi inatokana juu ya jinsi ya kuamua kiwango cha usumbufu kwamba ni kwa kuwa mateso na majirani kutokana na maendeleo au utekelezaji wa haki za umiliki. Ni wazi leo kuwa mmiliki ana kuonyesha kwamba yeye ni deriving faida yanayoonekana kutokana na matumizi ya mali hiyo ya maendeleo ambayo ni hazibadiliki (ilivyofanyika tu kwa ajili ya hiyo bila faida kuwa inayotokana na yake) au tu kupeleleza majirani haikubaliki. mmiliki ni lazima pia kutumia tahadhari hiyo ili kupunguza usumbufu unaosababishwa kwa majirani.
Mipango na sheria Mazingira
Maeneo ni todayâ € ™ s kanda na pia kuna muhimu na thamani ya juu kwamba matumizi ni umewekwa na mamlaka. Kama vile. huwezi kufanya karakana duka bila idhini.
Hatimaye leo sisi kukubali kwamba aina mbalimbali za umiliki ipo kutokea wakati hatua ya maoni akimaanisha sheria muda pamoja ambayo inaruhusu umiliki kwa E.g. wiki 2 mwaka kwa miaka 30 ya yacht.
expropriation
Hii ina maana kwamba ardhi au mali isiyohamishika au majengo inaweza kuwa alipewa na serikali kwa madhumuni ya umma na dhidi ya malipo ya fidia. tatizo na kiasi cha fidia ni kwamba vigezo wala daima mechi thamani ya soko ya mali. Kuna siku zote ni utata na madai juu ya kiasi cha fidia tuzo. Asili katika haki au umiliki ni haki ya mmiliki wa kuokoa kitu kutoka mwenye yoyote. Bila shaka katika hali kama hiyo, mmiliki atakuwa na kuthibitisha title kabisa na sheria ya kiraia inasimamia kwa kina jinsi umiliki wa mali ni alipewa.
umiliki wa zisizohamishika inaleta, umiliki wa nafasi ya juu na chini ikiwa ni pamoja na nafasi chini ya ardhi. Hata hivyo hii haina kuomba katika hali ambapo mali isiyohamishika wala akubali airspace au nafasi chini kama vile sehemu ghorofa kutengeneza ya kuzuia.
Pia umiliki wa ardhi kutoka hatua ya kiraia ya maoni inawapa mmiliki wa kujenga, kupanda, excavate na mahitaji ya kupanga na pia excavation inaleta fulani wajibu.
Kuna dhana kuwa ujenzi wote au kazi ambayo ni uliofanywa juu ya ardhi au mali imekuwa uliofanywa na mmiliki na ni mali ya mmiliki. mmiliki ana haki ya kumlazimisha jirani ya kurekebisha mipaka ya mali kwa njia ya alama ambayo ni inayoonekana na kudumu. Pia kuna haki ya mmiliki uambatanishe mali yake.
Usufruct Makala 328 â € “”399
mrefu Hii inatokana na sheria ya zamani ya Kirumi ambapo wana usus (matumizi) na Fructus (starehe), hivyo sisi kupata mrefu usufruct. Usufruct ina maana haki ya kufanya matumizi ya na kufurahia jambo inayomilikiwa na mtu wa tatu. Kama vile. hali ya urithi. Surviving mke si kuitwa na urithi tangu warithi ni watoto lakini usufruct k.v. matumizi na starehe ya mali ya vests marehemu katika aliyebaki mke.
Usufruct yanaweza kutokea ama kwa utendaji kazi wa sheria, au kwa njia ya tendo au mapenzi. Kama hata hivyo inahusu mali zisizohamishika inahitaji usajili katika masjala mbalimbali kuhusiana na ardhi.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
föreläsning 2

Begreppet äganderätten artiklarna 320 â € “”327
Den traditionella föreställningen om äganderätten har varit att ägaren har den absoluta och okontrollerad rätt över objektet ägs under förutsättning att ingen användning av saken ägda sker som strider mot lagen. karaktären av ägande om det var av lös eller fast egendom var därför rätten att njuta av och rätt att förfoga över saken.
Sådan rätt traditionellt utförs i den mest absoluta sätt. Det innebar också att ägaren hade rätt att överge sak och det finns i civilrätt, så kallad acquisited recept, vilket innebär att om en person besitter ett objekt för en tidsperiod som krävs enligt lag, ägandet av sådant kommer förvärvas därför om en ägare överger en sak som han äger och innehav av sådant tas över av någon annan, kan då denna tredje part efter utgången av en tid förvärva ägande i stället för den ursprungliga ägaren.
Den traditionella kunskap om ägande hade traditionellt karaktären av all framtid
(Inte begränsad av tid). Men de senaste åren har det varit mycket betydande
begränsningar på denna absoluta begreppet ägande.
Idag är det erkänt att ägandet har också itâ € ™ s sociala dimension.

Social begrepp relevanta i äganderätten
Idag finns det så kallade konceptet korrekt användning och missbruk av oneâ € ™ s rättigheter. Det finns också begreppet god grannsämja. Svårigheten i praktiken uppstår på hur man bestämmer graden av besvär som ska lidit av grannarna på grund av utvecklingen eller utövande av äganderätten. Det är klart idag att ägaren har att visa att han är att härleda en påtaglig nytta av användningen av fastigheten därför en utveckling som är nyckfull (det görs bara för sakens skull utan vinst på det) eller helt enkelt för att spionera grannar accepteras inte. Ägaren måste också använda liknande åtgärder för att minimera de olägenheter för grannarna.
Planering och miljölagstiftning
Områden är todayâ € ™ s zoner och det finns också en viktig och värdefull begränsning som använder regleras av myndigheterna. T.ex. du kan inte göra ett garage en butik utan godkännande.
Slutligen vi idag acceptera att olika former av ägande existerar från tiden synpunkt med hänvisning till tidsdelad lagstiftning som gör att du ägande för T.ex. 2 veckor per år i 30 år av en lustjakt.
Expropriation
Detta innebär att mark eller fast egendom eller byggnader kan förvärvas av regeringen för ett offentligt ändamål och mot ersättning som. Problemet med omfattningen av ersättning är att kriterierna inte alltid stämmer marknadsvärdet på fastigheten. Det finns alltid kontroverser och tvister om ersättning tilldelas. Inneboende i rätt eller ägande är rätt för ägaren att återställa objektet från någon innehavare. Naturligtvis i liknande situationer, kommer ägaren måste bevisa absolut titel och civilrättsliga reglerar i detalj hur äganderätten till fastigheten förvärvas.
Ägandet av ett fast bär med sig, ägandet av utrymmet ovanför och nedanför inklusive utrymmet under marken. Men detta gäller inte i situationer där en fastighet varken förutsätter luftrummet eller utrymmet under till exempel en lägenhet som ingår i ett block.
Även ägande av mark från civil synvinkel berättigar att bygga, växt, gräva med planeringsbehov och även utgrävning bär med sig vissa skyldigheter.
Det finns en presumtion att allt byggande eller arbete som utförs på ett land eller egendom har utförts av ägaren och tillhör ägaren. Ägaren har rätt att tvinga grannen att fastställa gränserna för egenskaper med hjälp av varumärken som är synliga och permanent. Det finns också rätten för ägaren att innesluta sin egendom.
Nyttjande artiklarna 328 â € “”399
Denna term härstammar från den gamla romerska rätten där de har usus (använd) och fructus (njutning), varför vi får begreppet nyttjanderätt. Nyttjanderätt innebär rätt att använda och njuta av en sak som ägs av en tredje part. T.ex. situationer arv. Efterlevande maken kallas inte till arvet eftersom arvingarna är barn men nyttjanderätten dvs användning och åtnjutande av dödsboet västar i den efterlevande maken.
Nyttjanderätt kan ske antingen genom lag, eller genom handling eller kommer. Men om det gäller fast egendom det kräver registrering i de olika register som rör mark.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
лексия 2

Консепсияи њуќуќи моликият моддаҳои 320 А € “”327
Ба мафҳуми анъанавии моликият дорад, ки соҳиби ҳуқуқ мутлақ ва беназорати бар объект дорад, таъмин карда соҳиби ки ҳеҷ истифодаи ашёву моликияти ба анҷом хилофи шариат аст, ки. Бинобар ин хусусияти моликият оё он молу мулки манқул ё ғайриманқул буд, њуќуќ ба лаззат ва ҳуқуқи ихтиёрдории чизи буд.
Чунин њуќуќ анъана дар тартиби мутлаќи бештар зоҳир карда шуд. Он ҳамчунин маънои онро дошт, соҳиби тарк чизи ҳуқуқ буд ва ба қонунгузории шаҳрвандӣ вуҷуд дорад, чӣ гуна аст дорухат acquisited, ки маънои онро дорад, ки агар шахс соҳиби объекти барои як давраи муайян мавридҳое, ки қонун талаб мекунад, моликияти чизе маълум пас, ба даст агар соҳиби кашидани чизе ки ӯ соҳиби мулки чунин чизе аст, бар касе дигаре гирифта шавад, пас чунин сеюм метавонад пас аз мурури як давраи муайян моликият даст овардани ҷои соҳиби аслии.
Дар донишњои моликият анъанавӣ хусусияти ҷовид буд
(Бо вақти маҳдуд намешавад). Аммо солҳои охир, он ҷо хеле назаррас буд
маҳдудият дар ин консепсияи мутлақ моликият.
Имрӯз он аст, иқрор кард, ки моликият дорад, низ itâ € ™ р андозагирии иҷтимоӣ.

консепсияи иҷтимоӣ дахлдор дар њуќуќи моликият
Имрӯз чӣ аст консепсияи истифодаи дуруст ва сӯиистифода аз oneâ ҳуқуқи € ™ р маълум нест. Ҳамчунин мафҳуми ҳамсоягии хуб нест. Дар душвор дар амал оид ба чӣ гуна муайян намудани дараҷаи камбудӣ аст, ки аз тарафи ҳамсояҳо вобаста ба рушди ё амалӣ кардани ҳуқуқи моликият уқубат шавад, ба миён меояд. Маълум аст, имрӯз, ки соҳиби дорад, нишон медиҳад, ки ӯ бармеоянд, як манфиати моддӣ аз истифодаи молу мулки ба рӯ рушди ин аст, ки бисёр чизҳоро (аз он аст, фақат ба хотири он, бе фоида будан аз он даст ба амал) ва ё фақат барои ҷосусӣ ба ҳамсоя аст, қабул карда намешаванд. Соҳиби ҳамчунин бояд чораҳои эҳтиётӣ монанд ба ҳадди имкон кам кардани зараре, ки ба ранҷ ҳамсояҳо истифода баред.
Банақшагирӣ ва қонунгузории Муњити зист
Самтњои € ™ р озоди todayâ ва инчунин аст, маҳдудияти муҳим ва арзишманд, ки ба истифода аст, аз ҷониби мақомоти танзим нест. Мисол: шумо метавонед як гараж сехи бе розигии намекунад.
Дар охир мо имрӯз қабул, ки шаклҳои гуногуни моликият, аз нуқтаи назари замони ишора ба қонунгузории муштарак вақт, ки имкон медиҳад моликият барои мисол вуҷуд 2 ҳафта дар як сол барои 30 сол дар як киштӣ.
афзалиятнокро
Ин маънои онро дорад, ки дар замин ё молу мулки ғайриманқул ё биноҳои метавонад аз тарафи давлат барои таъиноти љамъиятї ва бар зидди пардохти ҷубронпулӣ ба даст. Мушкилоти бо андозаи ҷуброни он аст, ки меъёрҳои на ҳамеша арзиши бозории молу мулк ва гайра. аст, ҳамеша ихтилофҳо ва судии ба маблағи ҷуброни сарфароз нест. Хоси ҳуқуқ ё моликият ҳуқуқи молик барои барқарор кардани иншоот аз ҳар гуна соҳиби аст. Албатта дар ҳолатҳои монанд, соҳиби хоҳад доранд ба исбот унвони мутлақ ва қонуни шаҳрвандӣ дар муфассал ба танзим медарорад, ки чӣ тавр ба унвони ба амвол ба даст аст.
Ба моликияти ғайриманқул як амалӣ бо он, моликият ба фазо боло ва поён аз ҷумла фазои зери замин. Аммо ин тавр дар ҳолатҳое, ки дар он молу мулки ғайриманқул на фарз ҳавоии ё нависед монанди як квартира ташаккул як қисми блоки истифода бурда намешавад.
Ҳамчунин моликияти замин аз нуқтаи шаҳрвандӣ назари ҳуқуқ соҳиби барои сохтан, ниҳол, кофтан бо талаботи банақшагирӣ, инчунин ҳафриёти амалӣ бо он ӯҳдадориҳои муайян.
вуҷуд презумпсияи, ки ҳамаи сохтмон ва ё кор, ки дар бораи ин сарзамин ё молу мулк анҷом дода шуда, аз ҷониби соҳиби гузаронида мешавад ва аз они соҳиби нест. Соҳиби ҳуқуқ барои маҷбур ҳамсоя ба ислоҳ ҳудуди хосиятҳои ба воситаи тамғаҳо, ки намоён ва доимӣ мебошанд дорад. Ҳамчунин аст, ҳуқуқи молик барои ба модагон моликияти худ нест.
Мақолаҳо узуфрукти 328 А € “”399
Ин истилоҳ аз қонуни Рум сола, ки онҳо доранд, usus (истифодаи) ва fructus (лаззат) ба даст омада, аз ин рӯ мо ба даст мӯҳлати узуфрукти аст. Узуфрукти маънои онро дорад, ҳуқуқ дорад барои истифодаи ва лаззат чизе моликияти шахси сеюм. Мисол: ҳолатҳои мерос. Зиндамонда ҳамсар аст, ки ба мерос даъват намекунад, зеро ба ворисони фарзандони вале узуфрукти i.e. истифода ва баҳраи ин амволи ғайриманқул аз майкаи фавтида дар ҳамсар зиндамонда мебошанд.
Узуфрукти метавонед бо фаъолияти шариат мекунад ё ки ба воситаи кирдор ё рӯй хоҳад дод. Агар аммо он ба молу мулки ғайриманқул дахл талаб бақайдгирӣ дар феҳристҳо гуногуни вобаста ба замин.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
விரிவுரை 2

வலது உரிமையாளர் கட்டுரைகள் 320 ஆகியவற்றை € “”327
உரிமை பாரம்பரிய கருத்தை உரிமையாளர் சொந்தமான விஷயம் எந்த பயனும் சட்டம் மாறாக இது செய்யப்படுகிறது என்று வழங்கப்படும் சொந்தமான பொருள் மீது முழுமையான மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற உரிமை உண்டு என்று வருகிறது. எனவே அது அசையும் அல்லது அசையா சொத்து இருந்தது என்பதை உரிமை தன்மையை அனுபவிக்க உரிமை மற்றும் விஷயம் அகற்றும் உரிமையை இருந்தது.
இத்தகைய வலது பாரம்பரியமாக மிக முழுமையான முறையில் செலுத்தினார். இது உரிமையாளர் விஷயம் கைவிட உரிமை இருந்தது, அந்த பொருள் மற்றும் சிவில் சட்டம் அங்கு உள்ளது, இது ஒரு நபர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு பொருள் படைத்தவன் என்றால், அத்தகைய விஷயம் உரிமை வேண்டும் சட்டம் தேவை என என்று அர்த்தம் acquisited மருந்து அறியப்படுகிறது என்ன ஒரு உரிமையாளர் அவர் சொந்தமாக ஒரு விஷயம் கைவிட்டுவிட்டு மற்றும் போன்ற விஷயம் உடைமை வேறு யாரோ எடுத்து வருகிறது என்றால் எனவே வாங்கியது, பின்னர் மூன்றாம் தரப்பு மே பதிலாக அசல் உரிமையாளரின் நேரம் பெறமுடியுமா சற்று காலம் சொந்தம் கழிந்தும்.
உடைமையின் பாரம்பரிய அறிவு பாரம்பரியமாக என்றென்றும் நிலைத்திருக்கக் கூடிய பாத்திரம் இருந்தது
(நேரம் மூலம் மட்டுமே). எனினும் சமீப ஆண்டுகளில், அங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது
உரிமையை இந்த முழுமையான கருத்து வரம்புகள்.
இன்று அது உரிமை கூட பிடிவாதம் € ™ கள் சமூகப் பரிமாணம் உள்ளது என்று ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

உரிமை உரிமை சம்பந்தப்பட்ட சமூக கருத்து
இன்று oneâ € ™ கள் உரிமைகள் சரியான பயன்பாடு கருத்து மற்றும் முறைகேடு என அறியப்படுகிறது என்ன இருக்கிறது. நல்லுறவு அமைவதற்கான கருத்து உள்ளது. நடைமுறையில் சிரமம் காரணமாக உரிமை உரிமை வளர்ச்சி அல்லது உடற்பயிற்சி அண்டை மூலம் பாதிக்கப்பட்ட வேண்டும் என்று சிரமத்திற்கு எந்த அளவிற்கு தீர்மானிக்க எப்படி எழுகிறது. அது உரிமையாளர் அவர் சொத்துக்களை கேப்ரிசியோஸ் என்று ஒரு வளர்ச்சி பயன்பாட்டில் இருந்து ஒரு உறுதியான பயன் பெறப்படும் என்று காட்ட வேண்டும் (அது நன்மை இல்லாமல் அதை பொருட்டு அது பெறப்பட்ட வருகின்றன வெறுமனே செய்யப்படுகிறது) அல்லது வெறுமனே உளவு என்று இன்று தெளிவாக உள்ளது அண்டை ஏற்று இல்லை. எஜமானும் அண்டை ஏற்படும் சிரமத்திற்கு குறைக்க ஒத்த முன்னெச்சரிக்கைகள் பயன்படுத்த வேண்டும்.
திட்டமிடல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சட்டம்
பகுதிகள் todayâ € ™ கள் மண்டலங்கள் உள்ளன மற்றும் அதிகாரிகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன பயன்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான பெறுமதியான குறைபாடு உள்ளது. உ-ம்: நீங்கள் ஒரு கடையில் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஒரு கடை செய்ய முடியாது.
இறுதியாக இன்று நாம் உரிமை பல்வேறு வடிவங்களில் எ.கா. உரிமையை அனுமதிக்கிறது காலத்தை பங்கு சட்டத்தை குறிப்பிடும் பார்வையில் நேரம் புள்ளியில் இருந்து உள்ளன என்று ஏற்க 2 வாரங்கள் ஒரு படகு 30 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும்.
சொத்துக்களை அபகரித்தல்
இந்த நிலம் அல்லது அசையா சொத்து அல்லது கட்டிடங்கள் ஒரு பொது நோக்கத்திற்காக மற்றும் இழப்பீடு கட்டணம் எதிராக அரசாங்கம் வாங்கியது இருக்கலாம் என்று அர்த்தம். இழப்பீடு அளவிற்கு பிரச்சனை அடிப்படை எப்போதும் சொத்து சந்தை மதிப்பு பொருந்தவில்லை என்று உள்ளது. இழப்பீட்டு தொகை வழங்கப்பட்டது மீது சர்ச்சை மற்றும் வழக்கு எப்போதும் உள்ளது. வலது அல்லது உரிமை உள்ளார்ந்த எந்த உடையவராகிய இருந்து பொருள் மீட்க உரிமையாளர் உரிமை. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் நிச்சயமாக, உரிமையாளர் முழுமையான தலைப்பு நிரூபிக்க வேண்டும் மற்றும் சொத்து பட்டத்தை எப்படி வாங்கியது சிவில் சட்டம் விரிவாக சீராக்குகிறது.
அசையாச் உரிமையை நீங்கள் அதை கொண்டு செல்கிறது, மேலே மற்றும் நில கீழ் விண்வெளி உட்பட கீழே இடத்தை உரிமை. எனினும் இந்த போன்ற ஒரு தொகுதி ஒரு அபார்ட்மெண்ட் உருவாக்கும் பகுதியாக அசையாச் சொத்தினை கீழே வான்வெளியில் அல்லது விண்வெளி கருதுகிறது எங்கே எந்த சூழ்நிலைகளில் பொருந்தாது.
மேலும் பார்வையில் சிவில் புள்ளியில் இருந்து நிலத்தை சொந்தமாக,, ஆலை உருவாக்க திட்டமிடல் தேவைகள் கொண்டு தோண்டு மேலும் குழி அது சில தவிர்க்க கொண்டு செல்கிறது உரிமையாளர் உரிமை.
ஒரு நிலம் அல்லது குணம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இது அனைத்து கட்டுமான அல்லது வேலை உரிமையாளர் நடத்திய மற்றும் உரிமையாளருடையதாகும் வருகிறது என்று ஒரு ஊகம் இருக்கிறது. அதில் உரிமையாளர் புலப்படும் மற்றும் நிரந்தர இவை மதிப்பெண்கள் மூலம் பண்புகள் எல்லைகளை சரி செய்ய அண்டை வற்புறுத்தவில்லை உரிமை உண்டு. மேலும் அவரது சொத்து அடை உரிமையாளர் அங்கேயே உள்ளது.
Usufruct கட்டுரைகள் 328 € “”399
இந்த கால அவர்கள் பயன்படுத்தி (பயன்படுத்த) மற்றும் fructus (இன்பம்) வேண்டும், அங்கு பழைய ரோமானிய சட்டம் இருந்து பெறப்பட்ட, எனவே நாம் கால usufruct கிடைக்கும். Usufruct பயன்படுத்தி கொள்ள மற்றும் ஒரு மூன்றாம் தரப்பு சொந்தமான ஒரு விஷயம் பெறுவதற்கான உரிமையை அர்த்தம். உ-ம்: சுதந்தரத்தின் சூழ்நிலைகளில். வாரிசுகள் குழந்தைகள் ஆனால் usufruct அதாவது பயன்பாடு மற்றும் எஞ்சியிருக்கும் மனைவி இறந்த உள்ளாடைகள் எஸ்டேட் இன்பம் என்பதால் சுதந்தரத்தை செய்ய மனைவி வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறார் என்று இல்லை.
Usufruct எந்தவொரு சட்டத்தையும் செயல்பாடுகளினால், செயலிலும் மூலம் அல்லது நான் நடக்க முடியாது. அது அசையா சொத்து குறிக்கிறது எனினும் என்றால் அது தரையிறக்கும் தொடர்பான பல்வேறு பதிவகங்களில் பதிவு தேவைப்படுகிறது.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
లెక్చర్ 2

యాజమాన్యం యొక్క కుడి వ్యాసాలు 320 అనే భావన € “”327
యాజమాన్యం సంప్రదాయ భావన యజమాని వస్తువు మీద సంపూర్ణ మరియు అనియంత్రిత హక్కు అని యాజమాన్యంలో విషయం ఉపయోగం చట్ట విరుద్ధంగా ఉన్న జరుగుతుంది అందించిన ఆధీనంలోని ఉంది. అందువలన ఇది కదిలే లేదా అచంచలమైన ఆస్తి ఉంది లేదో యాజమాన్యం పాత్ర ఆనందించండి హక్కు మరియు విషయం పారవేసేందుకు కుడి ఉంది.
అలాంటి హక్కు సంప్రదాయంగా సంపూర్ణ పద్ధతిలో చూపాయి చేశారు. ఇది కూడా యజమాని విషయం పరిత్యజించిన పేరుతో ఉద్దేశించిన మరియు పౌర న్యాయశాస్త్రంలో ఉంది, ఇది ఒక వ్యక్తి సమయం ఒక కాలానికి ఒక వస్తువు కలిగి ఉంటే, అలాంటి విషయం యాజమాన్యాన్ని ఉంటుంది చట్టానికి అవసరమైన విధంగా అర్థం acquisited ప్రిస్క్రిప్షన్ అని తెలుసు ఒక యజమాని అతను కలిగి ఉంది అనే ఒక విషయం విడిచిపెడతాడు మరియు అటువంటి విషయం స్వాధీనం ఎవరో హస్తగతం అందుకే ఒకప్పటి, అప్పుడు మూడవ పార్టీ మారవచ్చు బదులుగా అసలు యజమాని సమయం ఆర్జనకు యాజమాన్యం కాలం పతన తర్వాత.
యాజమాన్యం సాంప్రదాయ జ్ఞానం సాంప్రదాయకంగా శాశ్వితంగా పాత్ర వచ్చింది
(సమయానికి పరిమితం కాదు). అయితే ఇటీవల సంవత్సరాల్లో, చాలా ప్రధానమైనది
యాజమాన్యం ఈ సంపూర్ణ భావన పరిమితులు.
నేడు అది యాజమాన్యం కూడా ఇటా € ™ s సామాజిక కోణంలో ఇది గుర్తించబడింది.

యాజమాన్యం హక్కు సంబంధిత సామాజిక భావన
నేడు oneâ € ™ యొక్క హక్కుల వాడకమును భావన మరియు దుర్వినియోగం అని తెలుసు ఉంది. మంచి neighborliness భావన కూడా ఉంది. ఆచరణలో కష్టం కారణంగా యాజమాన్యం యొక్క కుడి అభివృద్ధి లేదా వ్యాయామం పొరుగు ద్వారా బాధపడ్డాడు అని అసౌకర్యానికి మేరకు గుర్తించేందుకు ఎలా పుడుతుంది. ఇది యజమాని కేవలం గూఢచర్యం ఆయన ఆస్తి అందువలన ఒక అభివృద్ధి మోజుకనుగుణముగా ఆ వాడకం నుండి లాభానికి కారణమవుతున్నాయని తీసుకోబడిన అని చూపించడానికి కలిగి (ఇది ప్రయోజనం లేకుండా అది నిమిత్తము నుంచి సేకరించారు కోసం సరళంగా చేసిన) నేడు స్పష్టం పొరుగు అంగీకరించలేదు. యజమాని కూడా పొరుగు కారణమైన అసౌకర్యానికి తగ్గించడానికి ఇదే జాగ్రత్తలు ఉపయోగించాలి.
ప్లానింగ్ మరియు పర్యావరణ చట్టం
ప్రాంతాలు todayâ € ™ s మండలాలు ఉన్నాయి మరియు ఉపయోగించడానికి అధికారులు నియంత్రించవచ్చు ఒక ముఖ్యమైన మరియు విలువైన పరిమితి ఉంది. ఉదా మీరు ఒక గారేజ్ ఆమోదం లేకుండా షాప్ చేయలేరు.
చివరగా నేటి మన యాజమాన్యం వివిధ రూపాల్లో కలిగిస్తాయి మీరు యాజమాన్యం అనుమతిస్తుంది సమయం-షేర్డ్ చట్టం సూచించడం వీక్షణ సమయం పాయింట్ నుండి ఉనికిలో అంగీకరించి 2 వారాల ఒక విలాస 30 సంవత్సరాలు.
దుర్వినియోగంలో
దీనిని ప్రజా ప్రయోజనం కోసం మరియు పరిహారం కోసం చెల్లింపు వ్యతిరేకంగా భూమి లేదా స్థిరమైన ఆస్తి లేదా భవనాలు ప్రభుత్వం సేకరించే దీని అర్థం. పరిహారం మేరకు సమస్య ప్రమాణాలు ఎల్లప్పుడూ ఆస్తి మార్కెట్ విలువ సరిపోలని ఉంది. అక్కడ ఎల్లప్పుడూ ప్రదానం పరిహారం మొత్తాన్ని మీద వివాదం మరియు వ్యాజ్యం ఉంది. కుడి లేదా యాజమాన్య అంతర్లీనంగా ఏ వ్యక్తి నుండి వస్తువు తిరిగి యజమాని యొక్క హక్కు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కోర్సు యొక్క, యజమాని సంపూర్ణ టైటిల్ నిరూపించడానికి ఉంటుంది మరియు ఆస్తి టైటిల్ వంటివన్నీ ఎలా పౌర చట్టం వివరాలు నియంత్రిస్తుంది.
ఒక అచంచలమైన యాజమాన్యాన్ని దానితో చేరవేస్తుంది, పైన మరియు భూమి కింద స్పేస్ సహా క్రింద స్థలం యాజమాన్యం. అయితే ఈ వంటి ఒక బ్లాక్ యొక్క అపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు భాగంగా ఒక స్థిరమైన ఆస్తి క్రింద వాయు లేదా స్థలం ఊహిస్తుంది ఎక్కడ ఏ ఒక్కటీ పరిస్థితుల్లో వర్తించదు.
అలాగే వీక్షణ పౌర పాయింట్ నుండి భూమి యాజమాన్యం, నిర్మించడానికి, మొక్క ప్రణాళిక అవసరాలు తవ్వుతాయి మరియు కూడా తవ్వకం కొన్ని బాధ్యతలను చేరవేస్తుంది యజమాని చేసుకోవచ్చును.
ఒక భూమి లేదా ఆస్తిని న నిర్వహిస్తారు ఇది అన్ని నిర్మాణ లేదా పని యజమాని ద్వారా జరిగాయని మరియు యజమాని చెందినది అనుమానాన్ని ఉన్నాయి. యజమాని కనిపించే మరియు శాశ్వత ఇవి మార్కులు ద్వారా లక్షణాలు సరిహద్దులు పరిష్కరించడానికి పొరుగు ప్రేరేపిస్తాయి హక్కు. అలాగే తన ఆస్తి చుట్టూ యజమాని అక్కడే ఉంది.
అనుభవ అధికారం పొందు వ్యాసాలు 328 â € “”399
ఈ పదం, వారు ఉపయోగించిన (ఉపయోగం) పండు (అనుభవంలో) ఉన్న పురాతన రోమన్ చట్టం నుండి ఉద్భవించింది అందుకే మేము పదం అనుభవ అధికారం పొందు పొందండి. అనుభవ అధికారం పొందు వినియోగించుకోవచ్చు మరియు మూడవ పక్షానికి స్వంతమైన విషయం ఆనందించండి చేయడానికి హక్కు అని అర్థం. ఉదా అనువంశికత పరిస్థితులు. సర్వైవింగ్ భర్త వారసత్వ అని లేదు వారసులకు పిల్లలు కాని అనుభవ అధికారం పొందు అనగా ఉపయోగం మరియు బ్రతికిన భర్త మరణించిన అంగరక్షకాలు ఎస్టేటు అనుభవించిన ఎందుకంటే ఉంది.
అనుభవ అధికారం పొందు జరుగుతుంది చట్టరీత్యా, లేదా దస్తావేజు ద్వారా గాని. ఇది స్థిరమైన ఆస్తి సూచిస్తుంది అయితే అది భూమి సంబంధించిన వివిధ రిజిస్ట్రీలు లో నమోదు అవసరం.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
บรรยาย 2

แนวคิดของสิทธิการเป็นเจ้าของบทความ 320 †“”327
ความคิดแบบดั้งเดิมของการเป็นเจ้าของได้รับการที่เจ้าของมีสิทธิที่แน่นอนและไม่มีการควบคุมเหนือวัตถุที่เป็นเจ้าของโดยมีเงื่อนไขว่าการใช้งานของสิ่งที่เป็นเจ้าของจะทำไม่มีที่ขัดต่อกฎหมาย ดังนั้นลักษณะของความเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมและเพลิดเพลินไปกับสิทธิในการกำจัดของสิ่งที่
สิทธิดังกล่าวได้รับการใช้สิทธิแบบดั้งเดิมในลักษณะที่แน่นอนที่สุด มันก็หมายความว่าเจ้าของก็มีสิทธิที่จะละทิ้งสิ่งและมีอยู่ในกฎหมายแพ่งสิ่งที่เรียกว่าตามใบสั่งแพทย์ acquisited ซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นคนที่ครอบครองวัตถุสำหรับระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดกรรมสิทธิ์ในสิ่งดังกล่าวจะ จะได้มาดังนั้นหากเจ้าของทิ้งสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของและครอบครองสิ่งดังกล่าวจะถูกนำตัวไปจากคนอื่นของบุคคลที่สามแล้วดังกล่าวอาจเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาของการเป็นเจ้าของดึงเวลาแทนเจ้าของเดิมที่
ความรู้ดั้งเดิมของความเป็นเจ้าของแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะของอมตะ
(ไม่ จำกัด เวลา) แต่ของปีที่ผ่านมามีการมีความสำคัญมาก
ข้อ จำกัด เกี่ยวกับแนวคิดนี้แน่นอนของความเป็นเจ้าของ
วันนี้มันจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเจ้าของยังมีit’ s มิติทางสังคม

แนวคิดทางสังคมที่เกี่ยวข้องในสิทธิของการเป็นเจ้าของ
วันนี้มีสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดของการใช้งานที่เหมาะสมและการละเมิดของone’ s สิทธิ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของเพื่อนบ้านที่ดี ความยากลำบากในการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวิธีการกำหนดขอบเขตของความไม่สะดวกที่จะรับความเดือดร้อนโดยเพื่อนบ้านเนื่องจากการพัฒนาหรือการใช้สิทธิของการเป็นเจ้าของ เป็นที่ชัดเจนในวันนี้ว่าเจ้าของมีแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนทั้งปวงที่เป็นประโยชน์ที่จับต้องได้จากการใช้งานของทรัพย์สินดังนั้นการพัฒนาที่มีความไม่แน่นอนที่ (มันจะทำเพียงเพื่อประโยชน์ของมันไม่มีประโยชน์ที่จะถูกรับมาจากมัน) หรือเพียงเพื่อสอดแนม เพื่อนบ้านไม่เป็นที่ยอมรับ เจ้าของยังต้องใช้ข้อควรระวังที่คล้ายกันเพื่อลดความไม่สะดวกที่เกิดกับประเทศเพื่อนบ้าน
การวางแผนและการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
พื้นที่today’ s โซนและยังมีข้อ จำกัด ที่สำคัญและมีคุณค่าที่ใช้การควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ เช่น. คุณไม่สามารถทำให้ที่จอดรถร้านค้าโดยไม่ได้รับการอนุมัติ
ในที่สุดวันนี้เรายอมรับว่ารูปแบบที่แตกต่างกันของความเป็นเจ้าของอยู่จากจุดเวลาในมุมมองของกฎหมายหมายถึงเวลาที่ใช้ร่วมกันซึ่งจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของเช่นตัว 2 สัปดาห์ต่อปีสำหรับ 30 ปีของเรือยอชท์
การเวนคืน
ซึ่งหมายความว่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อาคารอาจจะมาจากรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะและกับการชำระเงินสำหรับการชดเชย ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของการชดเชยที่เป็นที่เกณฑ์ที่ไม่เคยตรงกับมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน มีอยู่เสมอความขัดแย้งและการดำเนินคดีเกี่ยวกับจำนวนเงินของค่าตอบแทนที่ได้รับรางวัล อยู่ในที่เหมาะสมหรือความเป็นเจ้าของเป็นสิทธิของเจ้าของในการกู้คืนวัตถุใด ๆ จากผู้ครอบครอง แน่นอนในสถานการณ์ที่คล้ายกันเจ้าของจะต้องพิสูจน์ชื่อที่แน่นอนและกฎหมายแพ่งควบคุมในรายละเอียดว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้มา
กรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ด้านบนและล่างรวมทั้งพื้นที่ภายใต้แผ่นดินนั้น อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้นำไปใช้ในสถานการณ์ที่อสังหาริมทรัพย์ไม่ถือว่าน่านฟ้าหรือพื้นที่ด้านล่างเช่นอพาร์ทเม้นไว้เป็นส่วนหนึ่งของบล็อก
นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของที่ดินจากจุดทางแพ่งในมุมมองของเจ้าของได้รับสิทธิในการสร้างโรงงานขุดกับความต้องการการวางแผนและการขุดค้นดำเนินด้วยภาระหน้าที่บางอย่าง
มีข้อสันนิษฐานว่าการก่อสร้างหรือการทำงานซึ่งจะดำเนินการในที่ดินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการดำเนินการโดยเจ้าของและเป็นเจ้าของที่มีอยู่ เจ้าของมีสิทธิที่จะบังคับให้เพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาเขตแดนของคุณสมบัติโดยวิธีการของเครื่องหมายที่จะมองเห็นและถาวร นอกจากนี้ยังเป็นสิทธิของเจ้าของเพื่อใส่ทรัพย์สินของเขา
บทความสิทธิเก็บกิน 328 †“”399
คำนี้มาจากกฎหมายโรมันเก่าที่พวกเขามี usus (ใช้) และ Fructus (ความบันเทิง) ด้วยเหตุนี้เราได้รับสิทธิเก็บกินระยะ สิทธิเก็บกินหมายถึงสิทธิที่จะทำให้การใช้งานและสนุกกับสิ่งที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สาม เช่น. สถานการณ์ของมรดก รอดตายคู่สมรสไม่ได้เรียกว่าถึงมรดกทายาทตั้งแต่เป็นเด็ก แต่สิทธิเก็บกินนั่นคือการใช้งานและความเพลิดเพลินของที่ดินของเสื้อที่เสียชีวิตในคู่สมรสที่รอดตาย
สิทธิเก็บกินสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งโดยการดำเนินการทางกฎหมายหรือผ่านการกระทำหรือจะ แต่ถ้ามันหมายถึงอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีการลงทะเบียนในการลงทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Anlatım 2

Sağ Olma Madde 320 â € Kavramı “”327
mülkiyet geleneksel kavramı sahibi olunan bir şey hiçbir faydası hukuka aykırı olan yapılır şartıyla Sahip olduklarımız nesnenin üzerinde mutlak ve kontrolsüz hakkına sahip olduğunu olmuştur. Bu nedenle taşınır veya taşınmaz malların olup olmadığı mülkiyet karakteri zevk hakkı ve bir şey elden haklıydı.
Böyle bir hakkı geleneksel olarak en mutlak şekilde icra edildi. Aynı zamanda sahibi şeyi terk etmek hakkına sahip olduğu anlamına geliyordu ve hukuk bulunduğunu, bir kişinin bir süre için bir nesne sahip eğer yasa ile, böyle bir şey sahipliğini olacaktır gerektiği gibi yani acquisited reçete olarak bilinen sahibi o sahip bir şey terk ve böyle bir şey bulundurma başkası tarafından ele alınır, bu nedenle elde edilebilir, o zaman böyle bir üçüncü taraf olabilir yerine özgün sahibinin zaman acquire mülkiyet süresinin bitmesinden sonra.
mülkiyet geleneksel bilginin geleneksel ebediyen karakterini vardı
(Zaman sınırlı değildir). Ancak son yıllarda, çok önemli bir olmuştur
mülkiyet bu mutlak kavramı üzerinde sınırlamalar.
Bugün mülkiyet aynı zamanda itâ € ™ sosyal boyutu olduğu kabul edilmektedir.

mülkiyet hakkı ilgili sosyal kavram
Bugün oneâ € ™ haklarının doğru kullanımı kavramı ve kötüye olarak bilinen ne var. komşuluk kavramı bulunmaktadır. Uygulamada zorluk nedeniyle mülkiyet hakkının gelişmesine ya da egzersiz komşuları tarafından uğradığı edilecek rahatsızlık boyutunu belirlemek için nasıl doğar. Bu Sahibi o nedenle mülkiyet kaprisli bir gelişme kullanımından somut bir yarar kaynaklanan olduğunu göstermek zorundadır (bunun türetilmiştir faydası olmadan bunun uğruna basitçe yapılır) ya da sadece casusluk bugün açıktır komşular kabul edilmemektedir. Sahibi de komşularına kaynaklanan rahatsızlık en aza indirmek için benzer önlemler kullanmanız gerekir.
Planlama ve Çevre mevzuatı
Alanları todayâ € ™ bölgeleri ve ayrıca yetkililer tarafından düzenlenir kullanmak önemli ve değerli bir sınırlama yoktur. Örneğin. Bir garaj onayı olmadan bir dükkan yapamazsınız.
Nihayet bugün mülkiyet farklı biçimleri, örneğin için size sahipliğini izin veren zaman paylaşımlı mevzuata atıfta bakış zaman noktasından bulunduğunu kabul 2 haftada bir yat 30 yıldır yılda.
Kamulaştırma
Bu topraklar ya da taşınmaz mal veya binaların kamu amaç için ve tazminat ödeme karşı hükümet tarafından satın alınması anlamına gelir. tazminat ölçüde sorun kriterleri her zaman mülkün piyasa değeri eşleşmiyor olmasıdır. verilen tazminat miktarı tartışma ve dava her zaman vardır. sağ veya mülkiyetinde doğasında herhangi iye nesneyi kurtarmak için sahibinin hakkıdır. benzer durumlarda tabii ki, sahibi mutlak bir başlık kanıtlamak zorunda kalacak ve mülkiyet başlık nasıl kazanıldığı hukuk ayrıntılı olarak düzenler.
Bir taşınmazın mülkiyeti, onunla üstünde ve toprak altında yer de dahil olmak üzere aşağıdaki boşluğa sahipliğini taşır. Ancak bu tür bir bloğun bir daire oluşturan bir parçası olarak taşınmaz mal altındaki hava sahasını veya boşluk kabul etmez ne durumlarda geçerli değildir.
Ayrıca bakış sivil açıdan arazi mülkiyeti, tesisi inşa planlama gereksinimlerine kazı ve kazı belli yükümlülükleri ile taşır, sahibi hakkı.
Bir arazi veya mülk üzerinde yürütülen tüm inşaat veya iş sahibi tarafından yürütülen ve sahibine aittir edilmiş bir karine mevcuttur. Sahibi görünür ve kalıcı işaretleri vasıtasıyla özelliklerinin sınırlarını düzeltmek için komşu zorlama hakkına sahiptir. Ayrıca onun mülkiyet içine sahibinin hakkı vardır.
İntifa Makaleler 328 â € “”399
Bu terim, dolayısıyla biz süreli intifa hakkı olsun, onlar Usus (kullanım) ve Fructus (keyfi) olan eski Roma hukuku türetilmiştir. İntifa faydalanmak ve üçüncü bir tarafa ait bir şey zevk için doğru demektir. Örneğin. Kalıtım durumlar. mirasçıları çocuklar ancak intifa yani kullanım ve hayatta kalan eş ölen yelek gayrimenkulün keyfi olduğundan eş Yaşayan miras denir.
İntifa kanun gereği, ya da senet yoluyla veya irade ya olabilir. o taşınmaz atıfta ancak eğer arazi ile ilgili çeşitli kayıtlarında kayıt gerektirir.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
лекція 2

Поняття права власності Статті 320 â € “”327
Традиційне поняття власності було те, що власник має абсолютну і безконтрольне право над об’єктом, що належить за умови, що використання речі, що належить не робиться, що суперечить закону. Тому характер власності, чи був він рухомого або нерухомого майна, було право користуватися і право розпоряджатися річчю.
Таке право традиційно здійснюється в найбільш абсолютним чином. Це також означає, що власник має право відмовитися від річ і існує в цивільному праві, що відомо як acquisited рецептом лікаря, що означає, що якщо людина володіє об’єкт протягом періоду часу, як цього вимагає закон, право власності на такий предмет буде бути придбані тому якщо власник відмовляється від речі він володіє і володіння такою річчю береться кимось іншим, то третя особа може після закінчення певного періоду часу набувати у власність замість початкового власника.
Традиційні знання власності традиційно носили характер безстрокове
(Не обмежена часом). Однак в останні роки, було досить значним
обмеження цієї абсолютної концепції власності.
Сьогодні визнано, що право власності має також Іта € ™ з соціальний вимір.

Соціальна концепція актуальна в праві власності
Сьогодні є те, що відомо як концепція правильного використання та зловживання oneâ € ™ з правами. Існує також поняття добросусідства. Труднощі в практиці виникає про те, як визначити ступінь незручності, яке повинно бути заподіяно сусідами у зв’язку з розвитком або здійснення права власності. Сьогодні ясно, що власник повинен показати, що він є отримання відчутну вигоду від використання майна, отже, розвиток, яке вередує (це робиться просто заради неї без користі будучи похідною від нього) або просто шпигувати сусіди не прийнято. Власник також повинен використовувати аналогічні запобіжні заходи, щоб звести до мінімуму незручності, викликані до сусідів.
Планування і законодавство з навколишнього середовища
Райони є todayâ зони € ™ с, а також є важливе й цінне обмеження, застосування регулюється владою. наприклад ви не можете зробити гараж магазин без схвалення.
Нарешті сьогодні ми визнаємо, що різні форми власності існують з тимчасової точки зору, посилаючись на поділом часу законодавство, яке дозволяє власності на Є.Г. 2 тижні на рік протягом 30 років яхти.
експропріація
Це означає, що земля або інше нерухоме майно або будівлі можуть бути придбані урядом для громадських цілей і проти виплати компенсації. Проблема зі ступенем компенсації є те, що критерії не завжди відповідають ринковій вартості майна. Існує завжди суперечки і судові спори про розмір компенсації, присудженої. Невід’ємним правом або власності є право власника, щоб відновити об’єкт з будь-якого власника. Звичайно, в подібних ситуаціях, власник повинен буде довести абсолютне назву і цивільне законодавство детально регламентує, як право власності на майно набувається.
Володіння нерухомої речі несе з собою, право власності на вище і нижче, включаючи простір під землею простір. Однак це не застосовується в ситуаціях, коли нерухоме майно, яке не бере на себе повітряний простір або простір під такими як житлової, що створює частина блоку.
Крім того, право власності на землю з цивільної точки зору дає право власнику будувати, завод, викопують з вимогами планування, а також виїмка грунту несе з собою певні зобов’язання.
Там існує припущення, що вся конструкція або робота, яка здійснюється на земельній ділянці або майно було проведено власником і належить власнику. Власник має право примушувати до сусіда, щоб зафіксувати кордони властивостей за допомогою знаків, які видно і постійним. Також є право власника вкласти своє майно.
Пользовладенія Статті 328 â € “”399
Цей термін походить від старого римського права, де вони мають usus (використання) і Fructus (насолода), отже, ми отримуємо термін узуфрукт. Узуфрукт означає право використовувати і насолоджуватися річ, що належить третій стороні. наприклад ситуації спадкування. Пережив чоловік не покликаний до спадкоємства, так як спадкоємці є діти, але узуфрукт тобто використання і насолоду майна померлого в жилетах пережив чоловіка.
Узуфрукт може відбутися або за законом, або через акт або буде. Якщо ж воно відноситься до нерухомого майна, воно вимагає реєстрації в різних реєстрів, пов’язаних із землею.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
لیکچر 2

ملکیت کی دائیں مقالات 320 â کا تصور € “”327
ملکیت کے روایتی تصور کے مالک اعتراض پر مطلق اور انینترت حق ہے کہ فراہم کی زیر ملکیت کے مالک تھے چیز کا کوئی فائدہ قانون کے برعکس ہے جس میں سے کیا جاتا ہے کہ کیا گیا ہے. لہذا یہ جنگم یا غیر منقولہ جائیداد کی تھی کہ آیا ملکیت کے کردار سے لطف اندوز کرنے کے لئے صحیح اور چیز میں تصرف کرنے کا حق تھا.
ایسے حق روایتی طور پر سب سے زیادہ مطلق انداز میں استعمال کیا گیا تھا. اس کے مالک سے بھی چیز کو ترک کرنے کے حق دار کیا گیا تھا کہ اس کا مطلب اور سول قانون میں موجود ہے، acquisited نسخے کہ، ایسی چیز کی ملکیت ہو گی قانون کی طرف سے کی ضرورت کے طور پر ایک شخص کو وقت کی ایک مدت کے لئے کسی چیز موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس میں کے طور پر جانا جاتا ہے کیا ایک مالک ایک چیز وہ مالک کو ترک کر دیا اور اس طرح ایک ہی چیز کی ملکیت کسی اور کی طرف سے لیا جاتا ہے تو اس وجہ سے حاصل کیا جا، تو اس طرح تیسری پارٹی کی بجائے اصل مالک کے وقت حاصل ملکیت کی مدت گزر جانے کے بعد مئی.
ملکیت کی روایتی علم روایتی طور پر ہمیشہ رہنے کے کردار تھا
(وقت کی طرف سے محدود نہیں). تاہم حالیہ برسوں کے، بہت اہم ہو چکے ہیں
ملکیت کی اس مطلق تصور پر حدود.
آج یہ ملکیت بھی یہ ایک € ™ ے سماجی طول و عرض ہے کہ تسلیم کیا جاتا ہے.

ملکیت کے حق میں متعلقہ سماجی تصور
آج oneâ € ™ کی حقوق کے مناسب استعمال کے تصور اور بدسلوکی کے طور پر جانا جاتا ہے کیا ہے. اچھی ہمسائیگی کے تصور بھی ہے. پریکٹس میں مشکل ملکیت کے حق کا فروغ یا ورزش کی وجہ سے پڑوسیوں کی طرف سے سامنا کرنا پڑا ہونا ہے کہ تکلیف کی حد کا تعین کرنے کے طریقے پر پیدا ہوتا ہے. یہ مالک ہے کہ وہ اس وجہ سے جائیداد مچلا ہے کہ ایک ترقی کے استعمال سے ایک ٹھوس فائدہ حاصل کیا جاتا ہے ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ (یہ فائدہ کے بغیر اس کی خاطر اس سے حاصل کیا جا رہا لئے صرف کیا جاتا ہے) یا صرف جاسوسی کے لئے آج واضح ہے پڑوسیوں قبول نہیں ہے. مالک بھی پڑوسیوں کے لئے کی وجہ سے قسم کی تکلیف کو کم سے کم کرنے کے لئے اسی احتیاطی تدابیر اختیار کا استعمال کرنا چاہئے.
منصوبہ بندی اور ماحولیات قانون سازی
علاقہ جات todayâ € ™ ے زون ہیں اور بھی جو استعمال حکام کی طرف سے باقاعدگی سے کیا جاتا ہے کہ ایک اہم اور قابل قدر حد نہیں ہے. مثلا اگر آپ ایک گیراج منظوری کے بغیر ایک دکان نہیں بنا سکتے.
آخر آج ہم ملکیت کی مختلف شکلوں مثلا کے لئے آپ کی ملکیت کی اجازت دیتا ہے جو وقت کے اشتراک کردہ قانون سازی کا حوالہ دیتے ہوئے قول کے وقت نقطہ نظر سے موجود ہے کہ قبول کرتے ہیں 2 ہفتے ایک یاٹ کے 30 سال کے لئے ایک سال.
expropriation کے
اس کا مطلب زمین یا غیر منقولہ جائیداد یا عمارتوں ایک عوامی مقصد کے لئے اور معاوضہ کے لئے ادائیگی کے خلاف حکومت کی طرف سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ. معاوضہ کی حد تک ساتھ مسئلہ ڈھونڈ سکی ہمیشہ جائیداد کی مارکیٹ کی قیمت کے مطابق نہیں ہیں کہ ہے. نوازا معاوضے کی رقم پر تنازعہ اور قانونی چارہ جوئی ہمیشہ نہیں ہے. دائیں یا ملکیت میں شامل کسی بھی صاحب سے اعتراض کی وصولی کے لئے کے مالک کا حق ہے. اسی طرح کے حالات میں کورس کی، کے مالک مطلق عنوان ثابت کرنا پڑے گا اور املاک کو عنوان کس طرح حاصل کیا جاتا ہے دیوانی قانون تفصیل سے باقاعدہ.
ایک غیر منقولہ کی ملکیت، اس کے ساتھ اٹھانے کے اوپر اور زمین کے نیچے خلا سمیت نیچے کی جگہ کی ملکیت. تاہم اس طرح کے طور پر ایک بلاک کی ایک اپارٹمنٹ بنانے حصہ جہاں حالات ایک غیر منقولہ جائیداد نہ تو فضائی حدود یا نیچے کی جگہ سنبھالی ہے میں لاگو نہیں ہوتا.
یہ بھی پیش نظر کے نقطہ نظر سے سول زمین کی ملکیت کی تعمیر کے لئے، پلانٹ، کی منصوبہ بندی کی ضروریات کے ساتھ کھدائی اور بھی کھدائی یہ مخصوص ذمہ داریوں کے ساتھ اٹھانے کے مالک مستحق.
ایک اندازہ کے تمام تعمیر یا کام ایک زمین یا جائیداد پر کیا جاتا ہے جس کے مالک کی طرف سے کیا اور مالک سے تعلق رکھتا ہے کیا گیا ہے کہ موجود ہے. مالک کو نظر آتا ہے اور مستقل ہیں جس کے نشانات کے ذریعے کی خصوصیات کی حدود طے کرنے کے لئے پڑوسی کو مجبور کرنے کا حق ہے. اس کے علاوہ ان کی جائیداد بھیجیں کرنے کے لئے مالک کی وہیں ہے.
تمام usufruct مقالات 328 â € “”399
یہ اصطلاح پرانے رومن قانون وہ استعمال کرتا ہے (استعمال) اور پھل (لطف) ہے جہاں سے ماخوذ ہے، اس وجہ سے ہم مدتی تمام usufruct ملتا. تمام usufruct کے استعمال بنانے اور کسی تیسرے فریق کی ملکیت کسی چیز سے لطف اندوز کرنے کے حق کا مطلب ہے. مثلا وراثت کے حالات. زندہ بچ جانے شریک حیات ورثاء بچوں بلکہ تمام usufruct یعنی استعمال اور زندہ بچ جانے شریک حیات میں میت واسکٹ کے اسٹیٹ کی لطف اندوزی ہیں کے بعد میراث کو نہیں بلایا ہے.
تمام usufruct قانون کے آپریشن کی طرف سے، یا کام کے ذریعے یا یا تو ہو سکتا. تاہم یہ غیر منقولہ جائیداد سے مراد ہے تو یہ اترنے سے متعلق مختلف رجسٹریز میں رجسٹریشن کی ضرورت.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ma’ruza 2

Mulk huquqi Maqolalar 320 â € kontseptsiyasi “”327
mulkchilik an’anaviy fikr egasi qarashli narsa yo’q foydalanish qonunga zid bo’lgan amalga oshiriladi sharti egalik ob’ekti ustidan mutlaq va nazoratsiz huquqiga ega, deb edi. Shuning uchun ko’char va ko’chmas mulkni yo’qmi mulkchilik belgi bahramand o’ng va narsa tasarruf huquqi edi.
Bunday to’g’ri an’anaviy eng mutlaq tarzda amalga edi. Bundan tashqari, egasi narsani tark qilish huquqiga edi anglatadi va fuqarolik qonunchiligida mavjud, bir kishi bir muddat uchun bir ob’ektga ega bo’lsa qonunda bunday narsa egalik qiladi talab sifatida, degan ma’noni anglatadi acquisited retsept sifatida tanilgan, nima egasi u egalik bir narsani tark va bunday narsa egalik boshqa kishi tomonidan qabul qilingan bo’lsa, shuning uchun olinishi, bunday uchinchi shaxs may o’rniga original egasining vaqti olish mulkchilik bir muddat o’tgandan so’ng.
mulkchilik an’anaviy bilim an’anaviy adn belgi edi
(Vaqt bilan cheklangan emas, balki). Biroq so’nggi yillar, juda muhim bor
mulkchilik, bu mutlaq kontseptsiyasiga cheklashlar.
Bugungi kunda u egalik, shuningdek, b € ™ ijtimoiy yo’naltirilganligi ega ekanligini e’tirof etiladi.

mulk huquqi bilan tegishli ijtimoiy tushuncha
Bugun oneâ € ™ s huquqlari to’g’ri foydalanish tushunchasi va suiiste’mol sifatida tanilgan, nima bor. yaxshi qo’shnichilik tushunchasi ham mavjud. amalda qiyinchilik tufayli mulk huquqi rivojlantirish yoki jismoniy mashqlar uchun qo’shnilari bilan azob chekib qilinadi noqulayliklar darajasini aniqlash uchun qanday paydo bo’ladi. Bu egasi u shuning uchun mol-mulk injiq bo’lgan rivojlanish foydalanishdan aniq foyda olgan, deb ko’rsatish kerak (u olingan oshirilmoqda foyda holda u uchun shunchaki amalga oshiriladi) yoki shunchaki josuslik bugun ochiq qo’shnilar qabul qilinmaydi. egasi ham qo’shnilarga sabab noqulay kamaytirish o’xshash ehtiyot choralarini foydalanish kerak.
Rejalashtirish va atrof-muhit qonunchiligi
Hududlar Todaya € ™ s zonalari va shuningdek, hokimiyat organlari tomonidan tartibga solinadi foydalanish muhim va qimmatbaho cheklash yo’q. Masalan Agar garaj tasdiqlash holda shop qilish mumkin emas.
Nihoyat, bugun biz mulkchilikning turli shakllari, masalan uchun egalik huquqini beradi vaqt-o’rtoqlashdi qonun nazarda nuqtai vaqt nazaridan borligini qabul 2 hafta yot 30 yil davomida yiliga.
ommaviylashtirish
Bu yer va ko’chmas mulk yoki binolar jamoat maqsadda va kompensatsiya to’lash uchun qarshi hukumat tomonidan sotib olinishi mumkin, degan ma’noni anglatadi. tovon darajada bilan muammo mezonlari har doim mulkning bozor qiymatini mos emas, deb hisoblanadi. taqdirlandi kompensatsiya miqdori munozara va sud har doim bor. o’ng yoki mulkchilik xos har qanday sohibining dan ob’ekt saqlab qolish uchun egasining huquqidir. shunga o’xshash vaziyatlarda, albatta, egasi mutlaq unvoniga isbotlash kerak bo’ladi va mol-mulkiga nom sotib qanday fuqarolik qonun batafsil tartibga soladi.
bir ko’chmas mulki, u bilan yuqorida va er ostida oraliq jumladan quyida makon egalik oshiradi. Biroq bu kabi bir blok, bir doira hosil qismi sifatida ko’chmas mulk quyida havo hududiga yoki oraliq o’z zimmasiga ham vaziyatlarda amal qilmaydi.
Shuningdek nuqtai nazaridan fuqarolik er egalik, zavodni rejalashtirish talablariga qazimoq, shuningdek qazish u muayyan majburiyatlarni oshiradi uchun egasi huquqini beradi.
a er yoki mol-mulk bo’yicha amalga oshiriladi, barcha qurilish yoki ish egasi tomonidan olib borilayotgan va egasiga tegishli bo’lgan bir taxmin mavjud. egasi paydo bo’ladi va doimiy bo’lgan belgilari orqali xususiyatlari chegaralarini aniqlash uchun O’zgani majbur qilish huquqiga ega. Bundan tashqari, uning mol-mulkini shomil uchun egasining huquqi bor.
Intifa Maqolalar 328 â € “”399
Bu muddat shu sababli biz muddatli intifa olish, ular usus (foydalanish) va fructus (huzur-halovat) bor eski Rim qonun olingan. Intifa foydalanish va uchinchi shaxsga tegishli bir narsa bahramand o’ng anglatadi. Masalan meros vaziyatlar. merosxo’rlar bolalar lekin intifa, ya’ni foydalanish va omon qolgan xotin-yilda vafot etgan yeleklerimizin mulk lazzat bo’lgani turmush o’rtog’ingizni omon qolgan meros, deb bo’lmaydi.
Intifa qonun operatsiya yoki qilmish orqali yoki bo’ladi yo sodir bo’lishi mumkin. u ko’chmas mulkni anglatadi Biroq, agar u er bilan bog’liq turli unutmaydi ro’yxatga talab qiladi.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Bài 2

Khái niệm về các Quyền Sở hữu các Điều 320 â € “”327
Quan niệm truyền thống về quyền sở hữu đã được rằng chủ sở hữu có quyền tuyệt đối và không kiểm soát đối với đối tượng thuộc sở hữu cung cấp mà không sử dụng trong những điều thuộc sở hữu được thực hiện đó là trái với pháp luật. Do đó các nhân vật sở hữu cho dù đó là động sản hoặc bất động sản là quyền được hưởng và quyền định đoạt của điều.
đúng như truyền thống đã được thực hiện một cách tuyệt đối nhất. Nó cũng có nghĩa là chủ sở hữu được quyền bỏ điều và có tồn tại trong luật dân sự, những gì được gọi là toa acquisited đó có nghĩa rằng nếu một người sở hữu một đối tượng cho một khoảng thời gian theo yêu cầu của pháp luật, quyền sở hữu điều như vậy sẽ được mua lại do đó nếu một chủ sở hữu từ bỏ một điều anh đang sở hữu và sở hữu điều đó được thực hiện trên của một người nào khác, bên thứ ba thì như thế có thể sau khi mất hiệu lực của một giai đoạn của quyền sở hữu có được thời gian thay vì chủ sở hữu ban đầu.
Kiến thức truyền thống của quyền sở hữu theo truyền thống đã có nhân vật của vĩnh viễn
(Không giới hạn thời gian). Tuy nhiên trong những năm gần đây, đã có rất có ý nghĩa
hạn chế về khái niệm tuyệt đối của quyền sở hữu.
Hôm nay nó được thừa nhận quyền sở hữu cũng đã ita € ™ s chiều kích xã hội.

Khái niệm xã hội có liên quan trong quyền sở hữu
Hôm nay có gì được gọi là khái niệm về sử dụng hợp lý và lạm dụng oneâ € ™ s quyền. Ngoài ra còn có các khái niệm về quan hệ láng giềng tốt. Khó khăn trong thực tế phát sinh về làm thế nào để xác định mức độ của sự bất tiện đó là phải chịu đựng bởi những người hàng xóm do sự phát triển hoặc thực hiện quyền sở hữu. Rõ ràng ngày hôm nay rằng các chủ sở hữu phải chứng minh rằng ông là thu được một lợi ích hữu hình từ việc sử dụng tài sản một sự phát triển đó là thất thường do đó (nó được thực hiện chỉ vì lợi ích của nó mà không có lợi ích bắt nguồn từ nó) hoặc đơn giản là để do thám các hàng xóm không được chấp nhận. Các chủ sở hữu cũng phải sử dụng biện pháp phòng ngừa tương tự để giảm thiểu sự bất tiện gây ra cho những người hàng xóm.
Kế hoạch và pháp luật Môi trường
Khu vực này là todayâ € ™ s khu vực và cũng có một hạn chế quan trọng và có giá trị sử dụng được quy định bởi các cơ quan chức năng. Ví dụ. bạn không thể làm cho một nhà để xe một cửa hàng mà không cần phê duyệt.
Cuối cùng hôm nay chúng tôi chấp nhận rằng các hình thức khác nhau của quyền sở hữu tồn tại từ thời điểm các điểm đề cập đến pháp luật thời gian chia sẻ cho phép quyền sở hữu bạn Ví dụ: 2 tuần một năm trong 30 năm của một du thuyền.
sự sung công
Điều này có nghĩa rằng đất hoặc bất động sản hoặc các tòa nhà có thể được mua lại bởi chính phủ cho mục đích công cộng và chống lại thanh toán bồi thường. Vấn đề với mức độ bồi thường là các tiêu chí không luôn luôn phù hợp với giá trị thị trường của tài sản. Luôn luôn có tranh cãi và kiện tụng về số tiền bồi thường trao tặng. Vốn có trong quyền sở hữu là quyền của chủ sở hữu để phục hồi các đối tượng từ bất kỳ người sở hữu. Tất nhiên trong tình huống tương tự, chủ sở hữu sẽ phải chứng minh danh hiệu tuyệt đối và pháp luật dân sự quy định chi tiết quyền sở hữu được mua lại như thế nào.
Quyền sở hữu một bất động sản mang với nó, quyền sở hữu không gian phía trên và dưới bao gồm cả không gian dưới đất. Tuy nhiên điều này không áp dụng trong trường hợp bất động sản không phải giả định vùng trời hoặc không gian dưới đây như một phần căn hộ hình thành một khối.
Ngoài các quyền sở hữu đất của điểm dân sự của xem được trợ chủ sở hữu để xây dựng, nhà máy, khai quật với yêu cầu quy hoạch và cũng khai quật mang với nó nghĩa vụ nhất định.
Có tồn tại một giả định rằng tất cả các công trình hoặc công việc được thực hiện trên một vùng đất hoặc tài sản đã được thực hiện bởi các chủ sở hữu và thuộc về chủ sở hữu. Chủ sở hữu có quyền bắt buộc người hàng xóm để sửa chữa các ranh giới của các tài sản bằng các phương tiện của các nhãn hiệu đó có thể nhìn thấy và lâu dài. Ngoài ra còn có các quyền của chủ sở hữu để gửi kèm theo tài sản của mình.
Hoa lợi Điều 328 â € “”399
Thuật ngữ này bắt nguồn từ luật La Mã cũ, nơi họ có usus (sử dụng) và fructus (hưởng thụ), do đó chúng tôi nhận được hoa lợi hạn. Hoa lợi có nghĩa là quyền sử dụng và tận hưởng một điều thuộc sở hữu của một bên thứ ba. Ví dụ. tình huống về thừa kế. Phối ngẫu còn sống không được gọi là thừa kế từ người thừa kế là con cái nhưng hoa lợi nghĩa là việc sử dụng và hưởng thụ của các bất động sản của các áo khoác đã chết trong người phối ngẫu còn sống sót.
Hoa lợi có thể xảy ra, hoặc do hoạt động của pháp luật, hoặc thông qua chứng thư hoặc sẽ. Tuy nhiên, nếu nó đề cập đến bất động sản đòi hỏi đăng ký tại cơ quan đăng ký khác nhau liên quan đến đất đai.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Darlith 2

Y Cysyniad o Hawl Perchnogaeth Erthyglau 320 â € “”327
Mae’r syniad traddodiadol o berchnogaeth yw bod y perchennog yr hawl absoliwt a heb eu rheoli yn ystod y gwrthrych sy’n eiddo ar yr amod bod unrhyw ddefnydd o’r peth sy’n eiddo yn cael ei wneud sydd yn groes i’r gyfraith. Felly, mae’r cymeriad o berchnogaeth a oedd yn eiddo symudol neu na ellir ei symud oedd yr hawl i fwynhau a’r hawl i gael gwared ar y peth.
hawl o’r fath gael ei harfer yn draddodiadol yn y modd mwyaf absoliwt. Roedd hefyd yn golygu bod y perchennog hawl i roi’r gorau i’r peth ac mae yn bodoli yn y gyfraith sifil, hyn a elwir yn presgripsiwn acquisited sy’n golygu os yw person yn meddu gwrthrych am gyfnod o amser fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, bydd perchnogaeth y fath beth yn cael ei gaffael felly os bydd perchennog yn rhoi’r gorau yn beth mae’n berchen ac meddiant y fath beth yn cael ei gymryd drosodd gan rywun arall, gall trydydd parti, yna o’r fath ar ôl mae’r treiglad cyfnod o berchnogaeth caffael amser yn hytrach na’r perchennog gwreiddiol.
Mae gwybodaeth traddodiadol o berchnogaeth yn draddodiadol roedd gan gymeriad byth
(Heb fod yn gyfyngedig yn ôl amser). Fodd bynnag, yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi bod yn arwyddocaol iawn
cyfyngiadau ar y cysyniad absoliwt o berchnogaeth.
Heddiw cydnabyddir bod perchnogaeth hefyd wedi It dimensiwn cymdeithasol € ™ s.

cysyniad cymdeithasol perthnasol yn yr hawl o berchnogaeth
Heddiw, mae hyn a elwir yn y cysyniad o defnydd priodol a cham-drin o oneâ hawliau € ™ s. Mae yna hefyd y cysyniad o cymdogrwydd da. Yr anhawster yn ymarferol yn codi ar sut i benderfynu i ba raddau y anghyfleustra sydd i’w ddioddefwyd gan y cymdogion oherwydd datblygiad neu arfer yr hawl o berchnogaeth. Mae’n amlwg heddiw bod y perchennog yn gorfod dangos ei fod yn deillio o fudd pendant o ddefnyddio eiddo, felly, datblygiad sydd yn fympwyol (mae’n cael ei wneud yn syml er mwyn gwneud hynny heb fantais yn deillio ohono) neu yn syml i sbïo y nid yw cymdogion yn cael ei dderbyn. Mae’n rhaid i’r perchennog hefyd ddefnyddio rhagofalon tebyg i leihau’r anghyfleustra a achosir i’r cymdogion.
Cynllunio a deddfwriaeth Amgylchedd
Ardaloedd yw’r parthau todayâ € ™ s ac hefyd mae yna gyfyngiad pwysig a gwerthfawr sy’n defnyddio ei reoleiddio gan yr awdurdodau. E.e. nad ydych yn gallu gwneud garej siop heb gymeradwyaeth.
Yn olaf, heddiw rydym yn derbyn bod gwahanol fathau o berchnogaeth yn bodoli oddi wrth y pwynt amser o farn cyfeirio at ddeddfwriaeth a rennir-amser sy’n caniatáu perchnogaeth i chi am E.e. 2 wythnos y flwyddyn am 30 mlynedd o cwch hwylio.
expropriation
Mae hyn yn golygu y gall tir neu eiddo neu adeiladau na ellir ei symud yn cael ei gaffael gan y llywodraeth at ddiben cyhoeddus ac yn erbyn talu am iawndal. Y broblem gyda’r maint yr iawndal yw nad yw’r meini prawf bob amser yn cyd-fynd â gwerth ar y farchnad eiddo. Mae bob amser o ddadlau ac ymgyfreitha ar swm yr iawndal a ddyfernir. Gynhenid yn yr hawl neu berchnogaeth yw hawl y perchennog i adennill y gwrthrych o unrhyw meddiannydd. Wrth gwrs mewn sefyllfaoedd tebyg, bydd yn rhaid i’r perchennog i brofi teitl llwyr a’r gyfraith sifil yn rheoleiddio fanwl sut teitl i eiddo ei feddiannu.
Mae perchnogaeth o na ellir ei symud yn cario gydag ef, perchnogaeth y gofod uwchben ac o dan cynnwys y gofod o dan y tir. Fodd bynnag, nid yw hyn yn gymwys mewn sefyllfaoedd lle mae eiddo na ellir ei symud ac nid yn cymryd yn ganiataol y gofod awyr neu’r bwlch isod fel sy’n ffurfio fflat yn rhan o floc.
Hefyd perchnogaeth tir o bwynt sifil o farn rhoi hawl i’r perchennog i adeiladu, planhigion, cloddio â gofynion cynllunio a hefyd cloddio yn cario gydag ef rai rhwymedigaethau.
Mae bodoli rhagdybiaeth bod yr holl adeiladu neu waith sy’n cael ei wneud ar dir neu eiddo wedi cael ei wneud gan y perchennog ac yn perthyn i’r perchennog. Mae gan y perchennog yr hawl i orfodi’r cymydog i bennu ffiniau’r eiddo trwy gyfrwng farciau sydd yn weladwy ac yn barhaol. Hefyd, nid oes hawl y perchennog i amgáu ei eiddo.
Erthyglau Usufruct 328 â € “”399
Mae’r term hwn yn deillio o’r hen gyfraith Rufeinig lle mae ganddynt y usus (defnyddio) a’r fructus (mwynhad), a dyna pam rydym yn cael y tymor usufruct. Usufruct golygu hawl i wneud defnydd o, a mwynhau beth sy’n eiddo i drydydd parti. E.e. sefyllfaoedd o etifeddiaeth. Nid yw priod sydd wedi goroesi yn cael ei alw i’r etifeddiaeth ers etifeddion yw’r plant ond mae’r usufruct h.y. y defnydd a mwynhad o ystad y festiau ymadawedig yn y priod sy’n goroesi.
Gall Usufruct ddigwydd naill ai trwy weithredu’r gyfraith, neu drwy weithred neu ewyllys. Fodd bynnag, os yw’n cyfeirio at eiddo na ellir ei symud mae angen cofrestru yn y gwahanol cofrestrfeydd sy’n gysylltiedig â thir.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lecture 2

Ingcamango Ilungelo Ubumnini Amanqaku 320 â € “”327
Ingcinga yemveli kobunini kukuba umnini Unelungelo nongalawulekiyo phezu into eziphantsi ukuba akukho ukusetyenziswa into eziphantsi kwenziwa leyo okuchasene nomthetho. Ngoko umlinganiswa ubunini nokuba oko impahla enokususwa okanye engenakususwa yaba ilungelo lokonwabela kunye nelungelo ukulahla nto.
ilungelo loo ngokwesithethe lisetyenziswe ngendlela epheleleyo. Kwakhona kwathetha ukuba umnini othi simke into kwaye kukho kumthetho wembambano, oko eyaziwa ngokuba kagqirha acquisited leyo ethetha ukuba xa umntu anazo into kangangexesha elithile njengoko kufunwa ngumthetho, ubunini into enjalo uya emazifunwe ngoko ukuba umnini abashiye into anayo yaye ilifa into enjalo esithatyathwe ngomnye umntu, iqela lesithathu ngoko hlobo emva kokuphela kwexesha bafumane ubunini ixesha endaweni yomnini lokuqala.
Ulwazi lwemveli kobunini ngemveli umlinganiswa lelam
(Umda ixesha). Kodwa kwiminyaka yakutshanje, kubekho ebalulekileyo kakhulu
imida le ngcamango elililo ubunini.
Namhlanje kuyavunywa ukuba ubunini nalo Itä ledayimenshini zentlalo € ™ s.

ingqiqo yentlalo efanelekileyo ilungelo lobunini
Namhlanje kukho into eyaziwa ngokuba ingqikelelo ukusetyenziswa eyiyo kunye nokuxhatshazwa oneâ amalungelo € ™ s. Kukho ingqikelelo ubudlelwane elungileyo. Eyayinzima ndlela kuvela kwi ukujonga ukuba ubungakanani kungelula eza usenokwenzakala abamelwane ngenxa uphuhliso okanye ukusetyenziswa ilungelo lobunini. Kucacile namhla ukuba umnikazi ukubonisa ukuba yena esungulwe isibonelelo ebambekayo ukusuka ukusetyenziswa kwepropati ngoko uphuhliso oluzinzileyo kusini (oko kwenziwe nje ngenxa ngaphandle inzuzo uzuzwe kuyo) okanye ukuba alihlole abamelwane ungamkelekanga. Umnini kufuneka asebenzise amanyathelo afanayo ukunciphisa ngenkxamleko ebangelwe kubamelwane.
Ucwangciso kunye nomthetho Environment
Mimandla todayâ imimandla € ™ s kwaye kukho mda ezibalulekileyo nezixabisekileyo ezisebenzisa lulawulwa ngabasemagunyeni. Umzk ungakwazi ukwenza igaraji ivenkile ngaphandle kwemvume.
Okokugqibela namhlanje siyayamkela ukuba kukho iintlobo ezahlukileyo kobunini ukusuka kwixesha uluvo wayebhekisela kumthetho ixesha-ekwabelwana evumela ubunini ngenxa e.g. kwiiveki 2 ngonyaka kangangeminyaka engama-30 ngesikhephe.
Expropriation
Oku kuthetha ukuba umhlaba okanye ipropati engenakususwa okanye izakhiwo bunokufunyanwa ngurhulumente ngenjongo karhulumente ehlawula imbuyekezo. Ingxaki kunye nobungakanani imbuyekezo kukuba iikhrayitheriya musa uyayithetha ixabiso lemarike lwepropati. Kusoloko kukho impikiswano kwaye ucutho kubungakanani imbuyekezo kunikezelwa. Okuqukiweyo ekunene okanye ubunini na ilungelo umnini ukuba afumane le into nawuphi na banabo. Kunjalo kwiimeko ezifanayo, umnini uya kuba ubungqina isihloko ngokupheleleyo kunye nomthetho yoluntu olawula ngokweenkcukacha itayitile imihlaba okunqwenelwayo ngayo.
Ubunini esingagudluki ethwele nayo, ubunini bendawo ngasentla nangasezantsi kuquka isithuba phantsi komhlaba. kunjalo oku kusebenza kwiimeko apho kwipropati engashukumiyo akukho sijonge esisemoyeni okanye indawo ngezantsi ezifana kwigumbi eyinxenye ibhloko.
Kwakhona ubunini bomhlaba ukusuka kwindawo yoluntu lwembono evumela umnini ukwakha, isityalo, sokuchitha neemfuno izicwangciso kwaye kuqaliswe ha nayo izibophelelo ezithile.
Kukho ukukhukhumala ukuba zonke ukwakha okanye umsebenzi enzekayo umhlaba okanye ipropati uye waqhutywa ngumnini kwaye bobabo kumnini. Umnini unelungelo ukunyanzela ummelwane ukuba ukulungisa imida iipropati esebenzisa amanqaku kwezibonakalayo esisigxina. Kwakhona kukho ilungelo umnini Somrhaqa impahla yakhe.
Amanqaku akanamali 328 â € “”399
Eli gama livela umthetho endala wamaRoma apho kufuneka usus (ukusetyenziswa) kunye fructus (ukuzonwabisa), kungoko sifumane akanamali elide. Akanamali lithetha ilungelo ukusebenzisa abone into olawulwa liqela lesithathu. Umzk iimeko yelifa. Iqabane elisaphilayo engabizwanga elifeni ukususela iindlalifa ke abantwana kodwa akanamali i.e. ngokusetyenziswa nokonwatyelwa kwilifa iyakuba oswelekileyo kwi iqabane elisaphilayo.
Akanamali enokwenzeka nokuba nokusebenza yomthetho, okanye ngezenzo okanye uza. Ukuba kunjalo libhekisela kwipropati engashukumiyo lufuna zobhaliso beerejistri ezahlukeneyo ezinxulumene emhlabeni.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
לעקציע 2

דער באַגריף פון די רעכט פון אָונערשיפּ ארטיקלען 320 אַ € “”327
די בעקאַבאָלעדיק ייַנפאַל פון אָונערשיפּ האט שוין אַז די באַזיצער האט די אַבסאָלוט און אַנקאַנטראָולד רעכט איבער די כייפעץ אָונד צוגעשטעלט אַז קיין נוצן פון די זאַך אָונד איז געשען וואָס איז פאַרקערט צו דער געזעץ. דעריבער די כאַראַקטער פון אָונערשיפּ צי עס איז געווען פון באַוועגלעך אָדער ימווואַבאַל פאַרמאָג איז געווען די רעכט צו געניסן און די רעכט צו פּאָטער פון דער זאַך.
אַזאַ רעכט איז טראַדישאַנאַלי עקסערסייזד אין די מערסט אַבסאָלוט שטייגער. עס אויך מענט אַז די באַזיצער איז ענטייטאַלד צו פאַרלאָזן די זאַך און עס יגזיסס אין יידל געזעץ, וואָס איז באקאנט ווי אַקקוויסיטעד רעצעפּט וואָס מיטל אַז אויב אַ מענטש פּאָססעססעס אַ כייפעץ פֿאַר אַ פּעריאָד פון צייַט ווי required דורך געזעץ, די אָונערשיפּ פון אַזאַ זאַך וועט זיין קונה דעריבער אויב אַ באַזיצער אַבאַנדאַנז אַ זאַך ער אָונז און די פאַרמעגן פון אַזאַ זאַך איז גענומען איבער דורך עמעצער אַנדערש, דעמאָלט אַזאַ דריט פּאַרטיי מייַ נאָך די לויפן פון אַ פּעריאָד פון צייַט קריגן אָונערשיפּ אַנשטאָט דער אָריגינעל באַזיצער.
די בעקאַבאָלעדיק וויסן פון אָונערשיפּ טראַדישאַנאַלי האט די כאַראַקטער פון פּערפּיטיויטי
(ניט באגרענעצט דורך צייַט). אבער פון פריש יאָרן, עס האָבן געווען זייער באַטייַטיק
לימיטיישאַנז אויף דעם אַבסאָלוט באַגריף פון אָונערשיפּ.
הייַנט עס איז יקנאַלידזשד אַז אָונערשיפּ האט אויך ייטאַ € ™ s געזעלשאַפטלעך ויסמעסטונג.

סאציאל באַגריף באַטייַטיק אין די רעכט פון אָונערשיפּ
הייַנט עס איז וואָס איז באקאנט ווי די באַגריף פון געהעריק נוצן און זידלען פון אָנעâ € ™ s רעכט. עס איז אויך דער באַגריף פון גוט נעיגהבאָרלינעסס. די שוועריקייט אין פיר ערייזאַז אויף ווי צו באַשליסן די מאָס פון ינקאַנוויניאַנס אַז איז צו זיין געליטן דורך די שכנים רעכט צו דער אַנטוויקלונג אָדער געניטונג פון די רעכט פון אָונערשיפּ. עס איז קלאָר הייַנט אַז די באַזיצער האט צו ווייַזן אַז ער איז דערייווינג אַ מאַמאָשעסדיק נוץ פון די נוצן פון די פאַרמאָג דעריבער אַ אַנטוויקלונג וואָס איז קאַפּריזיק (עס איז געשען נאָר פֿאַר צוליב פון עס אָן נוץ ווייל דערייווד פון עס) אָדער נאָר צו שפּיאָן די שכנים איז נישט אנגענומען. די באַזיצער מוזן אויך נוצן ענלעך פּריקאָשאַנז צו מינאַמייז די ינקאַנוויניאַנס געפֿירט צו די שכנים.
פּלאַנירונג און סוויווע געזעץ
געביטן זענען טאָדייַâ € ™ s זאָנעס און אויך דאָרט איז אַ וויכטיק און ווערטפול באַגרענעצונג אַז נוצן איז רעגיאַלייטאַד דורך די אויטאריטעטן. למשל איר קענען נישט מאַכן אַ גאַראַזש אַ קראָם אָן האַסקאָמע.
סוף הייַנט מיר אָננעמען אַז פאַרשידענע Forms פון אָונערשיפּ עקסיסטירן פון דער צייַט פונט פון מיינונג רעפעררינג צו צייַט-שערד געזעץ וואָס אַלאַוז איר אָונערשיפּ פֿאַר למשל 2 וואָכן אַ יאָר פֿאַר 30 יאר פון אַ יאַכט.
עקספּראָופּרייישאַן
דעם מיטל אַז לאַנד אָדער ימווואַבאַל פאַרמאָג אָדער בנינים מייַ זיין קונה דורך די רעגירונג פֿאַר אַ ציבור ציל און קעגן צאָלונג פֿאַר פאַרגיטיקונג. די פּראָבלעם מיט די מאָס פון פאַרגיטיקונג איז אַז די קרייטיריאַ טאָן ניט שטענדיק גלייַכן מאַרק ווערט פון פאַרמאָג. עס איז שטענדיק סיכסעך און ליטאַגיישאַן אויף דער סומע פון פאַרגיטיקונג אַוואָרדיד. טאָכיק אין די רעכט אָדער אָונערשיפּ איז די רעכט פון די באַזיצער צו צוריקקריגן די כייפעץ פון קיין פאַרמאָגער. פון קורס אין ענלעך סיטואַטיאָנס, די באַזיצער וועט האָבן צו באַווייַזן אַבסאָלוט טיטל און די יידל געזעץ רעגיאַלייץ אין דעטאַל ווי טיטל צו פאַרמאָג איז קונה.
די אָונערשיפּ פון אַ ימווואַבאַל קאַריז מיט עס, אָונערשיפּ פון די פּלאַץ אויבן און אונטן כולל די פּלאַץ אונטער דער ערד. אבער דעם טוט ניט צולייגן אין סיטואַטיאָנס ווו אַ ימווואַבאַל פאַרמאָג ניט אַסומז די ערספּייס אָדער פּלאַץ ונטן אַזאַ ווי אַ וווינונג מאָלדינג טייל פון אַ בלאָק.
אויך די אָונערשיפּ פון לאַנד פון יידל פונט פון מיינונג ענטייטאַלז די באַזיצער צו בויען, פאַבריק, ויסגראָבן מיט פּלאַנירונג רעקווירעמענץ און אויך עקסקאַוויישאַן קאַריז מיט עס זיכער אַבלאַגיישאַנז.
עס יגזיסס אַ פּריזאַמפּשאַן אַז אַלע קאַנסטראַקשאַן אָדער אַרבעט וואָס איז געטראגן אויס אויף אַ לאַנד אָדער פאַרמאָג האט שוין געטראגן אויס דורך די באַזיצער און געהערט צו די באַזיצער. די באַזיצער האט די רעכט צו צווינגען די חבר צו פאַרריכטן די באַונדריז פון די פּראָפּערטיעס דורך מיטל פון מאַרקס וואָס זענען קענטיק און שטענדיק. אויך דאָרט איז די רעכט פון די באַזיצער צו ינקלאָוז זייַן פאַרמאָג.
וסופרוקט ארטיקלען 328 אַ € “”399
דעם טערמין איז דערייווד פון די אַלט רוימער געזעץ ווו זיי האָבן די ניץ (נוצן) און די פרוקטוס (ענדזשוימענט), בכן מיר באַקומען די טערמין וסופרוקט. וסופרוקט מיטל רעכט צו מאַכן נוצן פון און הנאה אַ זאַך אָונד דורך אַ דריט פּאַרטיי. למשל סיטואַטיאָנס פון ירושה. סערווייווינג ספּאַוס איז ניט גערופֿן צו דעם ירושה זינט די יורשים זענען די קינדער אָבער דער וסופרוקט י.ע. די נוצן און ענדזשוימענט פון די נחלה פון די פאַרשטאָרבן וועסץ אין די סערווייווינג ספּאַוס.
וסופרוקט קענען פּאַסירן אָדער דורך אָפּעראַציע פון געזעץ, אָדער דורך אַקט אָדער וועט. אויב אָבער עס רעפערס צו ימווואַבאַל פאַרמאָג עס ריקווייערז רעגיסטראַציע אין די פאַרשידן רעדזשיסטריז שייך צו לאַנד.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ọjọgbọn 2

The Concept ti Right of Olohun Ìwé 320 â € “”327
Awọn ti ibile iro ti nini ti ti eni ni o ni awọn idi ati idalenu ọtun lori awọn ohun ini pese wipe ko si lilo ti awọn ohun ini ti wa ni ṣe eyi ti o jẹ lodi si ofin. Nitorina awọn ohun kikọ silẹ ti nini boya o je ti movable tabi laiyẹsẹ ini wà ni ọtun lati gbadun ati awọn ọtun lati sọ ti awọn ohun.
Iru ọtun a ti asa wulo ninu awọn julọ idi ona. O tun túmọ pe eni ti a ẹtọ lati kọ awọn ohun ati nibẹ wa ni ofin ilu, ohun ti a mọ bi acquisited ogun eyi ti o tumo si wipe ti o ba ti a eniyan n gba ohun fun akoko kan ti akoko bi ti a beere nipa ofin, awọn nini ti iru ohun ti yoo wa ni ipasẹ nitorina ti o ba ti ẹya eni abandons ohun kan ti o ni ati awọn ohun ìní ti iru ohun ti wa ni ya lori nipa ẹnikan ẹlomiran, ki o si iru eni keta le lẹhin ti awọn lapse ti a igba akoko ti gba nini dipo ti atilẹba eni.
Awọn ti ibile imo ti nini asa ní ti ohun kikọ silẹ ti perpetuity
(Ko ni opin nipa akoko). Sibẹsibẹ ti to šẹšẹ years, nibẹ ti ti gidigidi significant
idiwọn lori yi idi Erongba ti nini.
Loni o ti wa ni ti gba wipe nini ni o ni tun Ita € ™ s awujo apa miran.

Social Erongba ti o yẹ ni ọtun ti nini
Loni nibẹ ni ohun ti mọ bi awọn Erongba ti dara lilo ati abuse ti oneâ € ™ s ẹtọ. Nibẹ ni tun ni Erongba ti o dara neighborliness. Awọn isoro ni asa Daju lori bi lati mọ iye ti inira ti o ni lati wa ni jiya nipa awọn aladugbo nitori awọn idagbasoke tabi idaraya ti awọn ọtun ti nini. O ti wa ni ko loni pe eni ni o ni lati fi hàn pé o ti wa ni awon idalekun ti a ojulowo anfani lati awọn lilo ti awọn ohun ini Nitorina a idagbasoke ti o jẹ capricious (ti o ti wa ni ṣe nìkan fun nitori ti o lai anfaani ni yo lati o) tabi nìkan lati ṣe amí awọn awọn aladugbo wa ni ko gba. Awọn eni gbọdọ tun lo iru ona lati gbe awọn ohun airọrun ṣẹlẹ si awọn aladugbo.
Iseto ati Environment ofin
Agbegbe ni o wa todayâ € ™ s ita ati ki o tun wa ti jẹ ẹya pataki ati ki o niyelori aropin ti lo ti wa ni ofin nipa awọn alase. E.g. o ko ba le ṣe a gareji a itaja lai ìtẹwọgbà.
Níkẹyìn loni ti a gba wipe o yatọ si iwa ti nini tẹlẹ lati akoko ojuami ti wo ifilo si akoko-pín ofin eyi ti o faye gba o nini fun E.g. 2 ọsẹ odun kan fun 30 years ti a yaashi.
Expropriation
Eleyi tumo si wipe ilẹ tabi laiyẹsẹ ohun ini tabi ile le wa ni ipasẹ nipasẹ awọn ijoba fun àkọsílẹ idi ati si owo fun biinu. Awọn isoro pẹlu awọn iye ti biinu ni wipe awọn àwárí mu ko nigbagbogbo baramu oja iye ti ohun ini. Nibẹ jẹ nigbagbogbo iyàn ati ẹjọ lori iye ti biinu fun un. Atorunwa ni ọtun tabi nini ni ọtun ti eni to bọsipọ awọn ohun lati olumu. Ti dajudaju ninu iru ipo, awọn eni yoo ni lati fi mule idi akọle ati awọn ofin ilu ofin ninu awọn apejuwe bi akole si ohun ini ti wa ni ipasẹ.
Awọn nini ti ẹya laiyẹsẹ gbejade pẹlu o, nini ti awọn aaye loke ati ni isalẹ pẹlu awọn aaye labẹ awọn ilẹ na. Sibẹsibẹ yi ko ni waye ni ipo ibi ti ohun laiyẹsẹ ohun ini bẹni dawọle awọn airspace tabi aaye isalẹ bi ohun iyẹwu lara ara ti a Àkọsílẹ.
Tun awọn nini ti ilẹ lati ilu ojuami ti wo entitles eni lati kọ, ohun ọgbin, excavate pẹlu igbogun awọn ibeere ati ki o tun excavation gbejade pẹlu ti o awọn adehun.
Nibẹ wa kan presumption ti gbogbo ikole tabi ise ti o ti wa ni ti gbe jade lori ilẹ tabi ohun ini ti a ti gbe jade nipa awọn eni ati ki o je ti si awọn eni. Awọn eni ni o ni eto lati compel awọn aladugbo lati fix awọn aala ti awọn ini nipasẹ ọna ti awọn aami bẹ eyi ti o wa han ati ki o yẹ. Tun nibẹ ni ọtun ti eni to enclose rẹ ini.
Usufruct Ìwé 328 â € “”399
Oro yi ni yo lati atijọ Roman ofin ibi ti nwọn ni awọn lilo (lilo) ati awọn fructus (igbadun), nibi ti a gba ni oro usufruct. Usufruct tumo si ọtun lati ṣe awọn lilo ti ati ki o gbadun ohun kan ohun ini nipasẹ kan ti ẹnikẹta. E.g. ipo ti ilẹ-iní. Surviving oko ni a npe ni si ilẹ-iní niwon awọn ajogún ni o wa awọn ọmọ ṣugbọn awọn usufruct i.e. awọn lilo ati igbadun ti awọn ohun ini ti awọn ẹbi vests ni surviving oko.
Usufruct le ṣẹlẹ boya nipa isẹ ti ofin, tabi nipasẹ iṣe tabi yoo. Ti o ba ti sibẹsibẹ o ntokasi si laiyẹsẹ ohun ini ti o nilo ìforúkọsílẹ ninu awọn orisirisi registries jẹmọ si de.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Isifundo 2

Umqondo Right buNiyo Izihloko 320 â € “”327
I embonweni oyisiko ubunikazi bekulokhu ukuthi umnikazi umuntu unelungelo eliphelele engalawuleki phezu intfo owned inqobo nje uma kungekho ukusetshenziswa into owned kwenziwa okuyinto ephambene nomthetho. Ngakho isimilo ubunikazi ngabe kwaba of nezimpahla ezithathekayo noma ezingagudluki kwaba inelungelo kanye ilungelo bachithe into.
kwesokudla esinjalo ngokwesiko asetjentiswe ngendlela eliphelele kakhulu. Futhi kwakusho ukuthi umnikazi yayinesihloko esithi ukuba ayiyeke le nto futhi kukhona komthetho we-civil, lokho njengoba kadokotela acquisited okusho ukuthi uma umuntu anazo intfo for kwelulwa isikhathi nenkathi njengoba kudingwa ngumthetho, ubunikazi into enjalo yaziwa Ngakho ozotholwa uma i umnikazi azilahle into yena ungumnikazi futhi ifa into enjalo sithathwa phezu omunye umuntu, khona-ke okunjalo omunye umuntu kungathi emva kokunyamalala enkathini isikhathi bathola ubunikazi esikhundleni umnikazi original.
Ulwazi yendabuko ubunikazi ngokwesiko kwadingeka isimilo phakade
(Engabheki isikhathi). Nokho eminyakeni yamuva, kuye kwaba abalulekile kakhulu
ukulinganiselwa kulo mqondo ngokuphelele ubunikazi.
Namuhla kuyavunywa ukuthi ubunikazi naye Itä € ™ s dimension social.

Umqondo Social efanele ilungelo ubunikazi
Namuhla kukhona lokho njengoba umqondo ukusetshenziswa ngendlela efanele kanye nokuxhashazwa oneâ amalungelo € ™ s eyaziwa. Kukhona umqondo wothando lukamakhelwane okuhle. Ubulukhuni umkhuba ophakamayo mayelana nendlela kutholakale umsuka wendaba yesihluku ngokuphazamiseka okumelwe wahlupheka omakhelwane ngenxa ukuthuthukiswa noma ukusetshenziswa ilungelo ubunikazi. Kuyacaca namuhla ukuthi umnikazi kufanele akhombise ukuthi iletha inzuzo yokuba ezingokoqobo ukusetshenziswa ngakhoke impahla Ukuthuthuka kungenasisekelo (it kwenzelwa nje ngenxa yalo ngaphandle inzuzo kokuba etholakala kulo) noma umane inhloli le omakhelwane kungamukelwa. Umnikazi kumele futhi usebenzise bekaqinisekise efanayo ukuze unciphise kuphazamiseka omakhelwane.
Planning and Environment nomthetho
Izindawo todayâ esishintshashintshayo € ™ s no kukhona i nemikhawuko ebalulekile nesibaluleke ezisebenzisa kulawulwa iziphathimandla. Isb awukwazi ukwenza egalaji esitolo ngaphandle kwemvume.
Ekugcineni namuhla siyakwamukela ukuthi izinhlobo ezihlukahlukene zokubusa ngesimiso ubunikazi khona kusukela iphuzu ngesikhathi umbono ebhekisela nemithetho isikhathi-wabelane okuyinto evumela umnikazi for Isb 2 amaviki ngonyaka iminyaka 30 of yacht.
Expropriation
Lokhu kusho ukuthi kungenzeka zwe noma impahla engenakususwa noma izakhiwo ozotholwa nguhulumeni ngenjongo umphakathi nangokumelene ukukhokhelwa isinxephezelo. Inkinga nge elingakanani isinxephezelo ukuthi criteria musa njalo ukufanisa inani lemakethe impahla. Kukhona njalo ukuphikisana icala lemali isinxephezelo ukhishwa. Esivela ilungelo noma ubunikazi ilungelo umnikazi ukuba alulame intfo nanoma yimuphi owumnikazi. Yebo ezimweni ezifanayo, umnikazi kuyodingeka ukufakazela isihloko eliphelele umthetho civil olawula ngokuningiliziwe indlela isihloko impahla lutholwa.
I ubunikazi engenakususwa ihambisana, ubunikazi isikhala nangaphezulu kuhlanganise isikhala ngaphansi komhlaba. Nokho lokhu akusebenzi ezimweni lapho impahla engagudluki neither eqala wezasemoyeni noma esingezansi ezifana ifulethi eziyingxenye a block.
Futhi ubunikazi bezwe ngokombono civil umbono ilungelo umnikazi okwakha, okutshala, gubha nezimfuneko ekuhleleni kanye nako umgodi ihambisana izibopho ezithile.
Kukhona ukucabangela ukuthi bonke ukwakhiwa noma umsebenzi owenziwa emhlabeni noma impahla iye eyenziwa umnikazi kungokwalabo umnikazi. Umnikazi umuntu unelungelo sokuba iphoqe umakhelwane ukulungisa imingcele izakhiwo esebenzisa amamaki okuyizinto ebonakalayo futhi unomphela. Futhi kukhona kwesokudla umnikazi ukuba buyela impahla yakhe.
Izihloko usufruct 328 â € “”399
Leli gama lisuselwa emthethweni elidala wamaRoma lapho banabo usus (ukusetshenziswa) kanye fructus (yekutitfokotisa), yingakho sithola usufruct term. Usufruct kusho ilungelo lokwenza ukusetshenziswa futhi ujabulele into wongokokuvela wesithathu. Isb izimo zefa. Ukusinda naye ebizwa ifa kusukela izindlalifa aba oonyana kodwa usufruct isb ukusetshenziswa kanye nekutfokotela ifa we uwumnikazi wenkampani umufi in the elisasele naye.
Usufruct Kungenzekani kungaba ngokusebenza komthetho, noma ngokusebenzisa itayitela noma kuthanda. Uma Nokho libhekisela kwempahla engagudluki kudinga ukubhalisa wokuBhaliswa izinhlupheko ezihlobene umhlaba.